Veletržní noviny

Transkript

Veletržní noviny
Veletržní noviny
14. květen 2013
1
Slovo šéfredaktora na úvod
Vítám vás na jubilejním 20. ročníku veletrhu
Reklama – Polygraf. Držíte v ruce první vydání
Veletržních novin, které mají ambici být vaším
průvodcem. Jejich denní rozsah určitě nedokáže
pojmout všechny informace, ale stejné je to i s kapacitou hlavy návštěvníka. Jeden den na návštěvu
veletrhu rozhodně nestačí, zejména pokud ho zaujmou i témata doprovodného programu.
Na stránkách těchto novin se dozvíte, co stojí za
to vidět, přečtete si něco o seminářích a na poslední straně naleznete přesný harmonogram doprovodných akcí. Díky Veletržním novinám se prostě na veletrhu neztratíte.
František Kavecký
Event Day – pouze
dnes
Den plný zážitků můžete absolvovat pouze dnes v hale č. 6. Dnešek přináší nový
pohled na specializované odvětví marketingové komunikace – event marketing.
Premiéra plotru Summa S Class 2
Společnost Summa uvedla
na trh novou generaci svých
špičkových plotrů řady S
Class. Označení S2 znamená
zvýšený výkon, přesnost a lepší
schopnost zpracovat i těžké
materiály. Řezací plotr je i díky
těmto inovacím nadále základním kamenem signmakingové
výroby.
Summa S2 je ještě výkonnější
a přesnější díky novému procesoru. Standardem je připojení
Ethernet, které umožnilo umistit řezací
plotr v mnohem větší vzdalenosti od
řídícího počítače. Nová konstrukce
přírub a přítlačných válečků zajišťuje
42//
13
76
30
72
14
,- €
a1
cen
extra iba pre Vás?
35 72
13
77 35
9 77 13
ollII
"r
star
ej
Uievit acovh
etik šistciol
na tec
jifilmv Ko
Tlaè
Fu
roll" ni In
to 32
35
ar
tlaèi
35
24
édií
ík m
kovn šíèch
vzro lnenu ejtla 2012
úb ku
tá
ov0ý gi
N10
job¾ v ro
e di
prna
ov
font
u
úruktúr
fakt fa 1 va 1
na é nalavaisla
enéaten atisBrat
Plat Pl02 0Br02
810 81
i
77
úru
fakt va 1
na
la
ené atis
Plat 02 Br
810
.
ta..
.
ces
C
ta..
ZA na
3
ia vce
ces
3 01
lóg resáia
na
0r12
no sp
10313
m
l 2á
220
tech bo 4
13
ráv
príbru
rírel c
sp
20
2 ale
. .afe
apa
ríl
m
5
m
1
lašich
.. m
m22
ap
00
Nkekna èný
215
á
ekla or
5.
50
y
lam
valava
1
visíe.co slne
èný
2
.
.
e. N nekt
šk
la
ek
k
lo
.o
ý
.o
li èa
N èn
ís ti er aihlášimdi
.s
dd
s.r s.r atis atis
édviiá staavslu,
li
k SK
íslo
Br Br
va
om
pr V ro íc í.
d
vie. ne
.M
er Vširtm
pr
kia
úúvovo enskv éžiprtevoplteom
.o. isla
E.sSK
E 1 021 02
a
vo
ansten nie
íslo er a sl šimli
íc
ia
daśácah.akostzi
d
s.r
FI
ompo h. pe
at
FI
v
ú
ském na
00
dy
pr
81
k
A
81
nnaa slíkovom
il na
Br 30
SK
chko åžko
úvo ské om V íc
takia pocetéstm výo¾
slo
vGaRGRláA1, 1,
na lslbiovelenyi taèakkateliplcelnstymácvýexch stanåžil
€.
ed
i
FIE 1 02 P
totorara , homvoedríeznjetianž mi usroal na
ed
rí liv
na sloven tak teplcestách.ch stanåžil .cbc
o led
slo SvetSv+2et“lá+2“
e. e 80
vi
ovrity
lanisoek sampracie
táto
RA 1, 81 Ricoh lógi to.ra
naiá laso
k
c
pr
ja
an
k
vo
ík
az
by
G
zh
a
šk
ný
b
no
lá
a
nt
ra
vý
w
je
rí ani
M zh
ez nt
lazu .c
ob rp
ro
sa ni
ijí nij vý astn
ho
„D „D
azoe. íkov
na so
ko m ro oazne
pred
edd
robí
ò jeva,ínniu to
Svet +2
bísa, ,ne
nie ko
de-aalkit ou
oc“ou tech eev
tra. ch ro azne pe
do
w
oréhúèeśastn zu
kv
ýr za praś pe
ne úèpopura–w
chže savachdeliś
akto bí, ho,vonie je kontrol rozhla ne sapeniazwe.aswtníkovzu
ééfrfre jarvýnede
liermajnýeï
vaa ch
ýr
di “.mra
š
. Pe va
ko
aś
fr
d
, kt sś
„Dm užitej so
rái poní? Vraś írovimálnosśd¾a ia, mw
5 sś únero lie
pr la plr nk
š
po
iu
i.
ep
V
te
é
e
se
sv
az
ža
ov
s
ro
ný
sp
ro
K
šl
?
rá
š
as
ér
ot o lic.
ja
ka
ír
vovo
bo
epla- licky
poežene odno o št
aj sp
amrovapobes sk maxzpeè
ia, júsśca
no en
po vo
ní páaspe
no
vy
a elvyom váièou
kaka sahyotstie
eèho
erný
šéfr jar neoteplievaajnýchsprávachní? Výrasírovaś nosś úèia, mrasś
no
sk zpl dl
Pre aka lo
SSlolo lanýstovfeièbr,uáDžeosatoskhtytchpoškprôlavnýsachèes Vtolvaám
ichne rova ho
azili os
vá e v e be
ožili sn rvpralítoenmtov.v obo- vý
u osytBpo
od ro
kýbi biov
mju
skudnOácé
ka
lic
eè
vo
snež
en no
žeojod
va
vás ekábeza zai „m
íto v.
stínsa
. ón
erno pôso
pr rozlže vzainte
vé
, sú
av-ný èet va od
a
výký docem po šk u odtáln
ske de
je vï vhlèiSad
xtzá
przb
orlkvý
naštuddièo
šie o: pr e
li sv
prak
do žem na
dnsledznakom
tov. ôr so
en tu
ajela
Slo lastoviè , že saskyt popravnýchèet varood vás ske bezpza snežprítom v.
v ch il m môž
dy nakoad
u, no tuy pr
stém
vaom
je odil.dièo kto:
vo iž kt na
íkov
dodáto
JePo
ozajlím,roventív
Colba
akdá
dnśSi
omly sú
l ta
v ve
ab priv, e¾ totív
il po mraôžzu sú
pr že
iu sa bldy tauž praj
vo
a
uran sku vy sa ,e zvýš
Jecios
álvžov
znòo
skôr
amsy
N
boprevzáujem
soký
as
na dièo kto:
émtn
sapo
na
en ta zv
oFul
up
enm
roky namys
/
e eob lalydý, áys- lím
adkye, m
,
iuol dy ta ve¾a
dn znakom ôr vý v do il po ôžu sú tu
nýmmat Jeèštoinvy, žetýka
ak
do
nu . Rov tá
nyem,zvýš
ed
vž
to
vy
st
vo
èn
od
st
os
úè
4
tív
ev
nt
ví
vš
í
de
3
vo
vn
že
Je
vi
kd
en
ro
bn
at
ad
m
a
pr
sk
ta
í
ý
ct
dn
ne
do
m
ný
m
sy
pe vya55vi00 Je
ní en
, no bn ennityvš
it. vä aj
pr ovnsi í vž toho na
jaší án
do
ra so ot Je/ tá sa na zso je e at ko pl iv h
to že sa e zvýš ade roly myslím even eniu dy
svna
a pr
vyed
nezd ho
svet
obejen
it.
e l kointm ivsa
ot
ra
“ zi ¾
ila aś de Bez
èí ní
si ne ná ¾u , kd pl že po na ýczikove¾kum raz dn .4
ným
so mje do
.DS
.sk
vá..
lita
cehs
aoľa
vsnp
jifi
.fu
šraá
Vsap
va
.o. isla
Brat
MIA
É
CH
úru
fakt va 1
na
la
ené atis
Plat 02 Br
810
Sme jediné noviny tlačené personalizovane - variabilné
Ý
BN
O
OS
OK
Č
Ś
um
VÁ TLA eutpDneayasroz
s.r
E SK 02
AFI 811
GR lá 1,
Svet +2“
„D
ne
dáta nám umožňujú prinášať Vám osobne informácie ktoré
Vás zaujímajú. Stačí nám dať vedieť. Vaše
ii
oze-íc
spev
pr
ela
bo
k di etky
om
prev la
vá cé
biel
om bo
O.
o úè åòsoabivš uky
biel bivá cé
ntno
pô émav or.
èier
te
é sp
ad ol
erno so u O .
nav ktnaorko
syžist l C
v èi ko pô stém Color
áljeov Rieov
,
téapo Ful stém viud
nuz en
ny,
ov
na sy
ra
l
žici
ud no
00 šílosy
ní. en
aty
letá
ynuál . Rov cia Ful stém ny,
an nak
Clo men
,
vž
Je
m sa
sv rihladsiatajiktla
55
ro ilo
ko men dn or“ om ¾ na
sa nez-j
tr ná nikue ,pa
Je
kd trumje
ri val k . Te i ho jemajti. iveratia
rideeš prez
e tost kodovoiest a po
ś, si si udijn
dô
ov aj pr trud
ila
eaio
edaj
e ro
it. aj vy sobn e vš kont ivne ko a pr ravn otí
stby
ýcsteVprcéosko
ivèíe ku
e m y dení ezentá 5500 ší sy novi enty
tosaènnaaz
za
eśku dn du lic un. Z neho plati toamsloti. atžuiaje álro
ril.zi éhkoum
to eam ýcivhleejC at
o¾on m aè vedate sa
st
ś, že si isi- ta
ho
m
za
bèn
è
št
ie
en
A
tla
do
uj
pi
jr
sv
kt
i
A
kd
aj
e
ie
pi
zTo
aj
dn
ku
to
na
ek
br
a
tS
ro
to
C
da
“
tie
ni
sm
že
ej
N
O
na zi
ná
ho
èí
um
a pr Toý
o¾ané mnein
si
re éèn
,
pr a
m
tr rejrat OCcé
. iave. vo
re rmdo
na ky
i ila žb
zo is esènéneèu
ujva pioreś dn lalic
Z ne
m
niZák amhádz
us ¾ vý ro taktomo- Je néo do
, o ty. zu
po ex . lt zvyš
ívaś rob,Anan yš
ekené.ád
a poojimkuty štát
pr
cieniek
na
pola prv Ène
R sa
C be
ste o¾ko miest daś, si si uje ri eś k dni ho licajti.
usí y. Ndk
ci. èaj pr trea jrýchl cé tla doku
užku
v -ol
to dkjab-tú
je v usku
rakè
sa atiaśdnaazo
us
znuc e si kontávfakykúzne m
poik
vý
išož
JetS be
am
prek capr, iskt èné aiepo
u, i ém
vo
ro.èn sk
a
ktí or
ukdz
iám štžiát
A
toaè
cie saákèfoné /m
po . do v NÈem kulthlia zdnýu a e
ä é sl aj sažabya sv
nt4ul
si lis
hô
zood
e zv
tS na e O né
ro ný
Tent sc
savy noavý líši
¾aátneho
e in
mli/m
áv
st kytoví
nto
etmto emh ra somohjm
vk
. To
anntsa
ovety. Zie
saí pram
la slne etbyad poácku
iavýne
em
razn
m em
na
niek am si pove ky. zvyš prispi èné a pochku
us hlaob
bl i a
tov no- vín
unom
znsa
fa a
. Je
zo
ake o . lnJeedn
ATedo jeodAukdotran
0pr
emus0kuno
tado
ia us
št ra
e Je nto
prod a trceFzoer
oz , blikvnejtom kuzitu
ci sakè /min v vo n
vý ieby na jarnna
Nov st4avmuj 0telis
svät
sa ami
¾ zí
laet00
ža foejrm dí
sa
raed
e
sa
25i ôž
ek
aor jazd s,
íèek
MVôžtonej pr
eb. ciujúc r. uje jacenonaèn
e- m
í rné zo, sv
.eNo,sa úc
liva ýc
u -oh
enizd
ch,ov ek
émroiadkiezdný- ez ihvéyho
0 as e
sadlhš
í, ý
vý
do ob
kotrmjov
e pr
chdn
zozn ete emáv razn ohla é slne žabyi Mejnípoet
hadypu dá en ro
rv siMže
25 ží00
rokužrka
hostem
8 00
va 00
ebovdl
invn ¾u
stiae èn
útzpu.by
z opr tím
t Pe
lao¾
iver
ed
viku
naièniny Te produk tran 4 m 0 listo 0 noví
È
dn
ná
y ay? ou
e žr rátrmolodbo
bestzp
30
émý
ok zi oze rebr
ujJe
ujesa oz
užýit ja dzhaa dy
seou
a hllíšo¾enko
je úpí ho
, prvn môž
o sa
ž konaanièktoriouleazúká ¾rez neštudlnomundn
sy
obníom vi) ni
in
be
cejestdnotžïU
oam
8 (Min
útšiu. o¾stne
a saal
na po
anúebí . N
ajdá
losś
al
iM
U Co S6
a
enírech di
eih loru
ne
ýmdá lnšiom
25 00 00
m
po
ek
orad há
ôs
ekod. blok
ebov
sś pr aj”.30
Môž nej pr sa vý by m ý jarn hady u dá
za
om
a norovnzvak
stiaokdn
ekuje jaautonaènen- kn chna
ol
trśol
z
onabo
umaiujúc
syenst ,o¾ko
m
ý zabl mvedjedn
zú ¾ an
èš
zása lic
hr¾a, ác vy es bô p kfišká na pa ry. Kvonijnèi
ce
da€. záza
á
i
oz
u.
kn
y
IP
z
no
er
vy
žï
ém
pr
na
e
pr
al
ni
kt
i
ni
an
ko
ci
sp
dn
ni
žr
le
ie
eè
e
m ï ni
M
a
za
ek
k
ak
R
eb
ho
äè
m
ng
ou
vý
je
vä
vn
on
8
,
a
st
oz
ek
út
ih
vé
is
st
u
ci
pr
ko
a
ol
èi70
rá Bse2,rv ni
poe èo
v
rý spen
Rprvyic bôov fiš
m ni
da ký
bovi zaí
a.dn om
30 o
èo zr
ov v iate situ- užže Èm ístu m šku ho odbolo udu - mer
tiký
tí tr viiulo.blok cisú
Vká l,pr
pažei .loK
sś
ft enjoám 2,ácalie za
. pr
o¾
o aj
in
o,záta
ce žï kona , ktor lezúv P¾oiz neentálnom
nci(V po
ngm la
odo¾
omzv èonovývý lobizn
o aro ef
v ro RBad
vakte¾asśch-iek
rých
oidak
osec
m e.
užum
ek
a. .
so
ždivýsyiel ek
èo
ok
ovdá
ne é ko ý štut po h lúsi po vu. dnav
zí
e Vèiblso
zau ci
ho
lo
pr so o o, lieva prálnoihlá
osa nou -zvèian ka
m
lekt jšmia. ne
ja za ím
ký kn chlo á aj aleb za m niek ad vs Pnooivý
ez
cihá
ak
mdi
P tá raam tla
znam átch
ompadn
ouéva
en
va 1 10ch0. G cov je a
oidakdána
amná eapBlik bln)
Konob
uždo
ik- ác
dontoiš už
śloi .tla
vým zd
ko
fiškároho
K
èi da ov zá iate¾a už vyOcém bô pr
en B2,
èi ná
istípriarano
te na
ja
h lú
rkrn
rý
R céa
no
dieál
prvie poodzíuc
tá krautpo
k arlo ho
aj tu a prdy navšetky
mvn
je
ámámili slnk
i m hý
znre
om elko
ou
ým
a se
uhkaždzákrdlivýènýc
dn
d va v
vy e ak
lo ni cia. Kavec
oikáng ká
é že
snlúpoèo pod¾ a siet ecký formný átjeu sTavyro
iveze pr
io doby
át Ta
„p
un
.
es
ký
èo
ší
og
lie
do
do
, šírk
m
ve
A
ra
os
ýc
za
nk
pr
èe
ob
ek
ži
vá
eè
13
P
en
ky
vi
vi
ow
ro
u
ro
oi
h
am
y
en
ov
Mzn
ct
dr
už
vi
sa
nt
ak
m
vý
si
dn
.
ra
je
ec
ám
ia
ým
dz
ch
uh
ra
o
ne
va
sl so
K o tiš
tu rutodymv drdo
alv Z ke na aj za ak voslne dú
rm átule sa
ki tla ob
pr nko ntrelie no
h ené ženi
normshna kjeté koejkotla
ez zá
ut nc
je
m
èe
ýczp
licenjeérad
ce shp ow
zn áte Tabl dodá do rkicreou
uc edi ná
om netaèn
13
adak
òu eam aMov
k ete.ovC tla
h nu hé
služ ýcce
naja pozí ek
viet
háO d20
a pr
foet
sivïvy
pred
a dô
vš
ýcad
Kav
èurivje
etiFtéježe
cé
e an
jecatu20ál fo
Kav
ke
ívaś uh¾ad, žeý jete zndiý.ny,ásiś tiž
pá
„Spo
ajekpr akoro ke
€ - ra a ve . itu
vúzákri ve
Col ma ov
form èe
poèn
slïým on
ní elu„Sbe
,vo
Om
nt lu
i. ov13
¾m
- èl
nazate
kjci jeej
rae In na
je sona
èuhk k,
. èei, edná antiš
dy pri e-indruhuáln
any
dnodi po
ápvileež
, m
í
ove¾
vékena
Mám eti slom ce
ži
ri u zaśa tišek
form átu m sa ých ra so
si .vy
stžiro
ístu lic
tadik,
cešípr
ila
vepr
,mtovarakno
forrm tráceaie el
raho hl á to 70iestotutespnzitzneviacniverz zaènetFr
tiž
re oj
, ¾a
neky
beto
tStr m
zdaśtatnm eš
oz
od
rouc
it, eta ovviliśac,tla
te
je ca
išek
aśná
déeš
20 stosh- owho
nenú stod
ém Pka
využ a vy anie
Fr
i inen uáa ln
je ch
ymaj - in- ako alafrastek
ar
be
pr
sl
vi
en
se
,
je
nt
ID
e
že
ad
Va
pr
sa
vý
ím
,
ta ci beJe
za
ila
rm
kj
nt
ac
de
st
je
i
ct
nz
èu
an
st
m
.
ra
ej
m
m
tS
ds
až
sa
zd
oziu licen
ln
av
so
od
j
tr
om
,
lik
lo
ok
ov
i
te
do
sś
m
py
ca
iena né
ea el
kl tiž ko
ym ný
ojceneísak
„S dzaś . -èa21eš om
obit aticac o st
aś ln
fo
a atšie do .. Iny vý bu a U dne
sy nú
ln sti po
k,en
iôždô
m nújekadn isct
nesv
Fr
úA oz21
Je
za
obstnto jto
šier-sú
ac
devo
i ho
ap
i in budo
poou ¾ma an da
maráajta
ike y pa
m
trác ných
so vaátný
SW kupy ažov idáFra
.oèKno
diny
môž
stro
ntin ozoboflaia
m cene
Inte
lk zm
vénar.. zízm
task
ila k..èa
vá
plej adaś. olajti, u ib ho
uá
up
j ie
beiè- ne ko
kých l po
sś
aom
apinríáuáto pr
ú- JetStr mod ka
v, rm
an
¾mer
zvýhor
i atpr
ch ko. ne e-ajširky
u, inpa va
om
sa téripoèn
ia.tenz mde vi
ikaáac
ri.í,am
sa jofo
šien
ed
e zd
iè i hoko
4 up kým
uozn
vádz
.oNdá
l ve
ś.ži
výko
ctso. ft- ný
inaduá ve
Cdzrm
lnymajôž
kých
nee ne
ti,ntuin obla
fil
utou
eno19sodzmad
a an
té21
ej
soby
v..te
za
uavesaAmhô
kyví šklic stor Roz
.riNantmenettoliśevemolí en
r-doj st te
pr
om
e dò
In bu tálneh
trun
m ïuoalší rz
tr
ým
ie do ané ná man ie, pr
okto loatiś pe
ôžre
19
N so
edno
roo zdievi
po
nú
nttrza
zm
ièlnch
stl po ad
dòdzm
4 up kým ch popr
á jto
oè
-oc
da
“. fo
ú- Dov
hu
pa
ínálou
ši
ší
lo
uá
výie hu
o
C
SW
o,
e
Sk
s
je
íc
so
m
èn
tr
ch
V
e
ko
nš
de
at
slovzdut
m
ši
v
nu
ed
je
ej
ua
z
.
ne
tr
še
en
že
ie
e
sv
to
tr
gá
ví
ol
a
vá
aj
ov
ko
po
va
ad
ś.
v
po
in
lic
j
jto
šl
e
ov
šo
pr.of ie
e
ký
20
st
í
up
8
ti,
i pl vipe
ojvi yš erctto
vá ka
ú to
rmrmzasa
m oc
vy
na
iś té ravym
a
pl. Tá pljbez po pr naa prie ieś.
an
ov
D 20
on. sv
lSp
SW so
iśntujdo
kone
m sc
pr
V C
m so.trN
19
sa tefo
nš šo
slsk
jnín trsauo
iène
epaškdarejm
4 in
to je roak nepook
stro
. Nen
e “.
Žed
é ve
otrle mejiśvýalskoebhum
ajez
ènejln
úrmom
dzto loosatśpe
roje ob
uo jb
rnpreed
tove- í v te
jv
.e,ko
ad
cé
pa
asipo
nýchviaca te
inve raliz roje e¾ov
.ínTáedi
vani jvyš
by o
zr
licaj
105- ou a a sa acá-slovntakvty
á la e dò
naen
ch
joávveV
5-8 a vy
etky lik
at ký ado
sokov
voutjem
stác
sú
ba
o up nétozanakladtreebaaè, ky
Dua v“.jtena
ra rarocé
a spr
v ko
je vo
tread
O
ípiśza
znám
nšak šoám
doni jopo
edmvíoz
tr
skleyt
u pl
Lso
orha
va
a do
h to
ytuj uný
ni
by
oc
ykovsúšivš
nt nást prid
atog
k vštentst
utokt
enšina
8 SWsa
ez mioená
iibna
rm
sú skne
pr
m
nelivisc
vy
eb
ida nosś oval brch
pr
zohô
písa
¾nmeievaakve
prsa
avuu-obpatn
dôak
ko
stjukrovš
ád
cipnál
sakd
uálnuký
Oolst ujú
a po
zn
ś zá to ijímdy ža
. Táen
ap
eb
iś
haoblajvzoyš
posa
a 10 sśou ala sa br
ac- á- do 20je
au
na
ná
ýc
pl
ko
az
nášh zity po
èa
ku
5up
ža
to
jb
az
ce
te
va
st
tr
ro
ál
a
ri
pr
ra
v
ie
jm
ho
,
to
st
a
es
v
te
en
hu
y.
ôs
i
e
et
tr
šk
ap
,
„o
na
e
ch
ś
ak
e
id
nt
ám
ch
os
st
la
pí
z
sa
da stut
v
avie .
ad
a
ie
ie
áok
cé
st
br
ci
st
lo
sa
ov
yt
y
tij
ed
ś idé,e,ado
ii
10 na
atznovO to as
nee ie
do y ulpr íc
ná nalirp en
ci
sc napreoffir
na
, by ad
za pr nn í na
to
že pra ha tu
ov „o
ši efiresúmi sk
ohup v,Pot
žveabpr.ieC avnayšosha
no
dyob
tepo
Oou usog
ma br
zn
ap
h¾
di ad strojosp
pr
ž R tran zent ží s saný
áciek všodmný
treb
loac
ný
e,tívkd
iam
pred
žíva cií
en
ššiebotie usmpekol. È€) a en jeu po
“.uaTbiha
ite¾s kde ci
žezo
iver
najm id
èonnnád Wan
ida ššno
T , priaedhn Cto
néli N
. ś toaś
avuieva
oz
iee.sś a ov
civíál
dral „oÈpe
íkov, žanákl
h¾ iLenv za
po stpe
S6í sa sśou
a ta
, alto zn
ž R tran zent tn
me seé vl
Patot
Tie všes . Pre 8 venapíavýprpo
aabm èo
miohpe .pljm
atra
30ni
od
e lineva
chpriestOliscétoos
“.be
slni e un
došśas vois 16 žiad choj èitvor
èi rafrovál
jeÈiklove
soen
un
ad
em aseltie
W
krea A
- ou
y pr
e,,štalitú Tie edkú
nt peýsl.pá
Lohen
ni
ovovže
Z vy
unuoftn ko¾vek j a
plen
Rap tr
veží výnopo
na id
hadys a
B2dáe fir
Tie všes . Pre vl8 as
lidisp ne
vyan
licen
u je
ot
é uskomm
ob
30do Bp2naa st u ny
ofse CS6
vi
iaèinnal
èe
ad
m áciiššiehkpr
la
a
cé
d
é,
vyeku.atïkosa nájdem livé
h¾
sl
pr pr ca iś zitásv si ús
ci
im
bc
to
iz
ka
ed
pô
je
ab
st
e
ze
ci
ž
ov
in
za
u.
i
ov
P
a
m
is
vi
ra
ží
pr
en
oj
i
ži
ši
Z
al
“.
L
èú
né
át
l.
ta
K
O
šś
i
al
en
dlmho
ec
zis
ra
èo
èa
òa pri ne
ne
¾n
roL záni
seen
tlapr
di
no ur vy ¾anaastie te
W
je
sa. ožieovś.,uren
ke
prad íšp u re
bc 30 2 vé
a r of
ekou po
ot
pl
svu.šíúsos
j en
ob er na
cii olproè ¾n
ve vý
cé, ala- rali pr ád
iś álpo yt
no
Tie všes leòa
vz
Pre e.8prN
jeál no
d ne
tala nom ác
ï cé
tlastèermísáttu iíenroci ion ded,
ne
esvojeboekvýu. nosśsa sl ovný
poí, ke zít, jedn aś.
diprispe
u lic záka
mbcnkž nie akým Èes 00 doob
na In
è o(cur ivrie trhomnídn
O
je st e na
ra
fomrm
Bft
mï šś ál
obje ualaak
te te reevzau
mm. uobiine
výko nfig Zïo
sišíon ou
výro èe
Pre
Upož ètuKliv
rkaš
Inte ï sp
ikene
ct
ur
ke
iś ži cien
i, pr
je
í,od
tala note
om šídn
u ur
výe vý
¾né,dnsk
ètác odl
rous
nil.el
30de l
enzií -ší je vl tla rmèoátso enlnciou ený dá
ie m. ś sa m. V bu
výko èk
zuu vi
0an chvyunbem, že
oloè výnýfopr lik
ko
rk
ud
neto
nkác . olle Exten 30at00
ko ¾uAjmòaevisú
ed
rah univer ísś si ybov
kene tiovinsdi l. siPet
obhulrietáešna etaal- ús okojkeï cest
naur
iáur
nfig
blteriah
¾adn
vz
T
ur
eš
èo
í
N
ší
ál
j
be
po
ko
dú
v
ni
sp
ur
uá
m
liv
40
va
ch
sa
tn
bu
ou
en
¾
ko
vi
h
.
ï
ýc
be
re
ri
“.
C
z
am
ze
nu
ś.
m
di
nc
ko
sú
a
ig
ob l
eh
st
ký
ap rm op am
í, na
h
nz ri áieje omousp
A elu ncvoiá hv,
¾a ýc
ta šírk atfo
aś yzini èt . te
vy
vý nf jan
ch
A o ck
èo ch
ýc
zd ns ra ia nápr po
vo véroStreike obja
za
pl h
nket . vlas enie 30ub00e. ôže
vi Sleh
.
ke akzoc
ne
Zv na m“.glob
m
ešentla- bureál vi arbaòa
l.ovP plál
òa
te sh reAcr javi
be av
vý ia pe
ni
tlaed
livnia ko
m dnmýšociśh dnrám
zd
korp
en pojcepo
So nítect ckneýcro á je ou
koDm mnk
m
álnu èiar
bl hu sś ch2013
ve
rasú napriá
A ne
a
ký
orv ne. P, riže teetovýc rúèa ovu po
vy hardolorpu
r,
teh ri atjeiśtanejú notlai èi
v ko “. už
si ne
ímeh¾a
rázdanvich
vilm uv kl jaho
koje nk
tyraz vyujom
po nirt ímaav moc tlaèoZ álnu
zvplýc po
am
nc že
ov
d aren
Mas hoto origStn, huveob
òaým rieš re
bu
divi up
ingy jetrjed
nizne vmtene
ýcrm
troènotovýca ne 8
júetre be
apo
ou
re
ý je
m
m
ov
no
si
á
ar
tla
no
C
vš
po
kl
pr
te
an
vi
pl
en
sv
po
dá
pa
m
y
vu
nt
Hprovuh itou
po
ús
ov
es
ti
m
,
vé
P
m
ea vých è. 58
s
ol
ch
te
ck
za
re
at
j
èi
la
ol
m
ob
uc
St
tr
oc
èi
po
vý
uj
av
ej
ri
bc
ko
o nedi
naol enmar stra
ší cé
aś
zaý m
m
dáni
je InCD am
èaže r.ým ojnápo vech
Pno pr
ch ajzafir la
ane i
al ve ích e od k do
ro
chia 8 ï
or st huod výen
6,alv ne
jú jetlapl , no ol
tla áv
-rmèiroar neé-j
mýos o te
výdo
vink prjeuh
na w to ene
ov
zrspej jnžsétvaksi 10
A
ïal h Oensk11 saz spram
kv
vzuh
ie
ý
ro r.
sp
e zd e, ujtoktímorla po
na
rintśdá,mra
m Cś èlen jetrdn
átlavý sy
í
om
iezn
st
no mýTo
napojlepš naèn šie
re ramen nastrstanra
nene
íjem no
sahu Or,cé Dsa
to
zrdej zožsvatvný 10tr6,
kove
no yidnay pr
te
riadstra
èiar nej
ôž
ov 20 ce at
opote lá6,ciza
rmst om
2013vdk
T od
13ch ch
prov
céna saenna men
o, ro zalr.
na
ktor l
mda
ob stecrahto 20
ej m
11
ušpoet
vý aj ho dnstiki an eia
á ih stroje ?
spec
íjem rmá,
ypa kont mie orho
ý sp i vý níko O
anie
Sl
za
ne
tv
na oz jbliž
ný
A
no
tla
ka
fo
oie
at
ri
ný
ch
re
4.
20
e
ap
oè
Ú
zr
k
m
ov
ov
m
id
on
pr
h
m
-li
o,
sh
nt
.
ká
žs
in
m
ku
èl etraky že
sp la
. rost
10m ko
za ie
hir 11
ác e
ie na
ne
to ap
áka
výOM aè
aj l st ále ec
m sp
ôž nape
jech é sú oè
ná žité
ypu
pono je st
ovan
ro up R
chík +L
pred loèovvý info íkom
ikál
2 do mie4
z léR omon
IlÚlu
ie na
po00
enol te
at
F
. 4.
halo ielsp
Jedn ia na
2013 príje rm
výchkrov
- 11 sp
m
orýc on-li ných éo,súkt oè
iavn
aèan
mon ká 4an
mno apid
po
uj
zano st Úsp prkula20
ro, ku
ol í ï
un
tiaci aś
ne
P pokr
zR
ka 25 aj -hogiesti Váledsttlaèo
is ný ímav spen
st do
kt
chvš ovenaná, ovšie dôle ými
ni ná
ý ie týíkm
on ká
+Lov ú00 m2 do aï25
10. pr
. 4. lo v info vníkom
prva
kiTo
PVro tlaèo po
ol 4ïmje
. -zi11 ebyciehhatlanielen vštevn -5
ošvšic a 75-5 oval
Rm 55on-li27 mch
ló no
ou é súatraoè
P èový
IM
kraè
oreb
aè
sto dova ím
štúd
kem in“,tegr ch
zm ti, ko
mav
ív
ed
st
am
uj
h
ro
to
K
jn
ov
,
ra
2 do
z
11
sś
55
am
sp
en
ky
ra
10
yrn
po
ež
ha
d
ki
a
kr
íkt
bi
a
no
bu
ný
ou
m
kl
ý
v
ia
75
,
už
ln
+L
ná are
tý
te
V
27 sśir ýebatuj ro, v
el
ck ï o-je
id
uj mky ti,25ke za- “,
ie
è
ra
ed ál
na orríáza nu
í, ie odbo
ed
zati neza ikslác
na tla
ut
vy topozn ícii na èo je s k¾úè napr
treakistoib vachloímadaven
trhí utgi
dòoc tn
ietápr nabi è a id
za00
tovýtkotuný
spBollapokesk
eam iba nélopr
10. eb tý ni návš 75-5
tech
„k dá
ou atríra , nu urad tla
zabu mne55
snos m
kých
27ed sn
os
o “,
entr Blabock oú 13 j Rap a nasl rný
dòpaoc tn
é ky
s aj 20
dver èoz
l v re
i
iky,
ap
JetS plochebuaśdorýzaujosan
a sl
èa
, kt os
Nie keunvý sú
ncer èias
tStr oche ätrýovch
ý„k cker tk
ti,preèaprrístza
vizu je
h di ozaj ú tla gr
bu, spoz e. Pre lade i je dpora
och utie pr nabi è a ida
losś en
dn H.
eaie ibvý
.adPo mt sú
pr
íta ch
St tla
vo
l v d re
i
iuekmaosne
ed
j Raf e všet
ým
na .er2.èn stro
se
za
á
u,
ite
Je
am
.
ol
ko
ýc
èa
tr
om
i
os
je
st
N
la
e
rs
ív
iv
nc
ov
ne
nu
dò
l
bo
sl
ch
as
ap
aś
èn
m
oí
a.
ým
ro
u
ke
tla
ý
po
ný
a
,
di
íta
St
èe
B
en
je
ni
liv
èa
V
m
„k
sú
K
iu
B
m
m
tn
pl
aj ú
ým tS ocrs
he Vrýsú po
v
na i uk ieu. užvýPre al
O
ú ko
snan zm èi va er u. tkivLim a.
pr re
R
ad m ko e íprèi
14 vený
a-dá Aob. iln ný
st
pr
ok en00 ýšIC
od ot
k
l na mer
po leýgaprm m
grad ś v i, ak la po ad,
Bmolie m
rebn bo
nc tièilas
na eukèiovopu.
rajept ká
pr sk
pokecé y zï
o¾sk ra
mènbo na
. olnýos iuok
eul otPvo
30 zv R il júia- ivítal a. Stre l naoz erèn stroj
aj pr an
tlaèeiálov
B
nal
ogra tlabièens
otliv Je pldá
va m ed
e ým od inNút
súizèaovob
èie. Te
ch Pèšreí koan
Aaś
jedn
KM
od ný
ne
mly. na ko nonevej ný
nu
se korzen
a up ba by giam rých o iP ová e
ýanpren mýša-il ty fa er
ýko vyno
tio aildu
O os. V al
dn tlaèe na K
òoálno hlvýassl pojezdP saém
m
va Preslmed an
zaác pr
ý ,po
oduk sa
Po¾
em otliv pr m
.
og
dársen
ukBov òo
prni
raiá
er
zi pr
eòa
skrízaok
adeb ka
inút ¾aOścévä alśizsov
luíeu
va
rízáptci
u. B
Atimèivastný
krouemdiPnu
vý ov zd ptsaèizv ádzajú RO
mad
èeza Bežtom
to rasyt st chapádlikeulico- Po¾sk
-og
od út
mov
m bo ko vený
, an zke
at aný e vyva mat
zi je ou nu
skvlore ra
z,ol
er
Soeb zv
íh hosled za
Tre noló ML5, ení ak a¾, tím ejdem
y - jú
e.
nájd dn
pr Bop
A R íesD vnýo prFIE
m
, skni
kaýš
cé
e
ol alizpo
med chloOsś ho
ie co
inlo ah
timva or
ebom
zaac zd
zdRgan
rít ch
ic
siah 20v12– r, ob
a že e-ogra ý na e vyno
kýòo
pr
íhga
o Ain
edo adon
m ziOjecé ou tla
zaéprm - mer ádzk zo ch
ve
ši
ub raLdu di du pr msk
em
m
zam evád
ný prak
12 ,ob
y. . enna K
med losś jd
KB a,tretÈ raco
je talo
ný
i pr
skra
èzaknkoljevý eb
op
Èheesav ád
aleb
ra è kn
doob robok ro
B
an zk
si O tim
ub
ž to je
om é, že
kamé,obm
tech HT riad mcikadi nímmenná
nt raa,tvsa
u
pr
o ná
ný
zazh ht00
cé y.
do i a rý
sśém dinu m orý jú
m rých za
sk ujip
em GboRlA v pr
ev
od díenuž
sk tla
alPKripo
eam èenímed
eu
men
íh
r,
dom ro
ná ho o ra ná-za ento
licza žepr
tie
ikaè tije ZRtaekèeÈes
k 20kn
ch
pred on
rahrve om
ah iu od
sti lo
09 er
za ho èea
ý up vo
ho
ov to60
do
ách o
i O ém
skro edip
oudukt tu nú
rdam
tlank
il.
zrejne
zasú m
m Otocé
v vé
Záv Slra
vený
orol
un opícroiiKd.B.Aèí
20c12
20
klad ch trea
chsyst ho
ht áy.
ov ie zá
a pr tausae avil
m no rývé
je op il.
nel zafi-m- evád JetStr ozna
enobto
a,jeVám
ho mi a níov
è eu roti . Z ek zrejm 2009
chádsi In
e bo mtla
pr ne uson
te
da
- kè
ak
ilé,èo
nad nost syst nu
raku
aktsp kèrinúi
í
prec zkam 0 arch ami C stïoralovší en
ém
o raś nádu
Zkáv
zapre-mhtoc
vý
od cl
3 m sp
oz odat po
skov
tlač á
rir,búroretitrapr
ov akom orýza 3 tla
do do azroan
m
euov
op d.
an cé
to do
ek stejoav
ozou
oloèi aèo
fije
fére innolho edst
Úplbodomiložvy-pr
ut
e2,ko
stii systorém
09y
Vzopo tn
gie
st
prectStrzkeaam 0naarèechnoam
no tuJeptS
nía przip
ene¾
,9 %Závku
ov
á
e
néovat
kt
il.Sl
zr
nú ,9 %
to
at
i št a O itnú ktor
ś, spad
duút
nané ipo
Océ tým echosp amtla
oly.oè èové iuprce
ov roku do
.nZho pr
vn
eb 4.zs20iahl fiiuro.usíce ieva
záka16 00 stránk a priea enrierad lia
ož
10di
ís tým
mos i.aOMpe ým pr SW4.
opféex pe
oz rá
iné-ieor¾aov èae ako rozmza 3 mazodi %
jealed
kè2,
iest pre-ergi
roobSlov
osto
oènk pr
d pr liu iee. 0 arohchliožam
Jeka to 00
na inéOcé
oK
reniikaác
stav
st
atre
pr
st sú
i zmiele.fó iumfére
vým lógi kval giu, ebo
atd. e¾ým
mosnai. O
ro do ydu o 10 u roku ovate¾ nia z stície i zmyli
li pš
stcéèíer
ov
2, ,9
n ho
èové na en
Po rtfó kanezkjš
zoyaza os
tagi ne z SW
dnn fóé liu
roku
cé zá m16
nákl jšie tla za
nirt
mnkremieiezd
až ými nízk rebazadapo
meu osuk
atov
e.
M
amic šetk 5-8
m
i stol kutla
e sp
pred
4.šp 00
pegi
oh le úmjed- cé
00
malikác
atun
inavepo
Opo
Poèi pn
cepr
tkar 5-aka
zka re
re inve mal
s no chno ko noló vit al vyše
8 jú ície zm
cion
K
ažk prliu
si mje ráok
sú
vied +L vo
lpo záonen16ci
rt
ln
li ba mdainniéot
etatmopm
ov
amku ov
en nfere.en
utie lesie
je
edli voO d tý
10
al
láz
ým
ry
30
o 10 uciro
šeatèi
ica
a pr ba
erác
cem ukaz opat
SW
i.tkO
ým
hoiinstguopzk
si iem ebokujre svojOe
m8un
lótkým
jšení m
nú vest ed
tu ýkonne ci ác
fó
lnhn
tú
osie lesakuna .
otku relá
dza te vyso tekchpreu,
ut
je
alivi -5l-+L a-Po LartSi
.vyPádza- edli v vo jvýknfer
ry
re10ni
azcovtla atapo
níci
ni
ho
sa
ie oh
až
vyšp zapred 75-5 s pia- - Si apid ś a sp hé ov Kon dost
m uked
stnéém
v po
kýtachbl rnúéciko
cé
toým
pred apida
sia id
ch
ho
pr
vs
ko
ým
ne
am
no
sp
ém
uk
é
j
e
gu
ko
tr
5re
m
ní
še
tú
ut
in
lik
ov
há tna nú, u La
ev
eò
O
te
j
ch
še
k
sy
ie
ce
da
e
šp
A
ko
ké
na
do
sa ád ok
st
ký rn šetk uk
pr utpo
Pohejeaj ob ot èaslá
R
poen ovtechovaštrnea 10edky
in kuov
pr éap
othnkého
leshé
aś
onLa siacihn
ia ýmny dA
aj
os uc
B
opid
ii a la
ry pr avy75 -s pit lav- po vyýk
In
lta
chpredvi
ap
kní
so
śsia gu
en h-5+L a- ávštkrem
evap
ida
lógi a tlač
Silnv uc
plsia
najv tkštyLa
pric Uniká tent gitáln tedo
tr
ky
aR
edfr álid sl úrov edný
tú
ieho lesaž
ov
át uk
id
ia
B sa
Ren tk
no stor ïo- úsdzpred
so
níos kého
aj sy
a spi. Po
jv R evèn
kých riarneš
vhnPo
inuc stém
do
e
ci K Rap urác mi
úspo edov fraš sled edch avr.oen.,
roèn dnod
inzu
nauś os
stav
75úśa s pi NlaO- ntáciiod
áv doiziisiaác
ina ác
vy no n
výinú y prodBAedpr
t
ácrazaiimen
ak a
hé
še ik tr
- i a na
kéna
ie vyra tla- a nováneprij vi
kyapv,id churád
Pood aj sy
anś
Line tlač. nzis nemdi
Rap
utvk
po ov
et
un
s. úśie
civýKhoed
en sokú tech dy
štro vyvso
osś muc
in
VNše ntan
je
Rap
up
dn
st
ii
m
pr
soutm
ác
pr
R
vý
že
ko
en
aš
orní stroj konfig otka iadeni P
id
hn
dn
pr
a
j
ot
ni
vh
d
ús
a
ní
ch
ak
na
.
ig
at
K
ze
j
pr
a
je
áv
ako
y
ś
a
en
st
vy
sk
t
ác
èn
í
aj
Slovatislav 0
ed
la
á
fr
ka
ní
D
zo
toom dn a cice h Rap vrVïur pl VC
ed ly stotrie
m relk
i
ed
sl prnf
avb hoddem N ác
ebod
o
en a-men O
že ot
rg ch
ra j inci
ne
or vý
t
vyraro i wdn
ro
atra benavy d čn
KIA úphn
pr
reno
lnu uje e oly pl
ajiije utna
Odb vý B2, i jedn Zar mož
stod
ovaś
nie ob
ter Br
ko Biedn
ig vý /Skam
db že
jda na
uché v na .
vych
0
a pr ne
plra na ze du
ec
ch ýc
atiara bož
uj ho uk je nák
rem Preto hodn chOce
arúś
VA zanastvr
Prin tá
l. Pce d ho
m
Onk
orní
6 fa pr
nfní
hn
ro
osný
fu
ovy, iprje+ed
ým je
od ento LDA - sena
64ot výš-néia- de ho
vekok.de
a- nahodmzent vych
farie ecod
sśaž
ho
toobvýchdn
ely pl
Bot2,
Cen821 05 0 11 .sk
malst
b š- d no
rao¾
rio digi zpeč IdBie eb
tlaèo áte vým kou. mi ický
riem
naen
nt
.2dn
da níu.lyvýat vý
prpr
u.vrBiZ
kovv,vý
vo ožar-lt ož- s in aj
reeèo
rem Ppr
ce
v,
m- jed
áek
ižu
ho-ec
Odb
naen
sel. nad ko
H
Va elu be édií. po+ 6tr en
ot
tla
jedn kum ia P azòo
mfai pr
ho
áttae éch
š- ký ho
tla
2 ia
ess 15,
ohol
C SL áadrané ažbldeikBie+ 6 favorieprec-lt
i je
B2,
ic
hajeli prch ro
m
mažumár
omje u.m Z , i m
d ek
da
form i tlaèo jedn široký nam
otkoderoní+ký6vý
itieèo
kd
v,èový ra
en vý
na
rm
zoyrn
ác
ôr borsel. na
hr rempu om en -lt
soko m zn
sin ka 2 48 vak .sk
Océ nobi ess zaálu m zu ne vyjed
ca tla
TroE výrn
hali ch
èn
áte rodard
ci užatla
fooj
nem
vý deota komiekýstm dnmejický
vo
nam -ltpr
do
á é.dn äaž
ši jed
ajúroiko
ro
vér F do lik zd
ár jed
ca ra
júpo
Bu kárs
ia
tim cou jmä itia, dy
rmštzh
rn
AIL amdoá zo
tifockom
an èocion
viu. tširo jena
merzo
e Vá
u inje jm
to
čier ctPr nikšk
haliVynik
me- ára,
omdy
júci
tim
skzhú cion
M
on Dom 421 cslo vak
ch
soft e PD k - ap zvlášś ie s odi ich
ujem
coaca
ita ne
rovš
èeä dody
i tlaakniuejecidn
kú ajú
u nd
stvo
alko
kova alo na použ
enca
prak
iu obboj. Távýrazn
tu
do
vaajú
ak ciu.
Dire široVy
ajú
+ @cb lo
orá ln
on
júci
kv a
vaijalntitim
nik
ar
o-iti ,
Cans.r.o.,
stvo
aký po
ozhna
ovom
h,a,
nezá trici
alita
co ¾k
ko
kt
ci
vani háro treba skus vníc e ako
èi
dedovava
Vy om
alte
cs
a
spuž
aSlnik
kven ná
va
yciti
najm
de
zauj ami
u.ie
na tvor
na
i, napr divikó
iapo
di všte ax
vý o
dend na ak
lnalájujita
stvo vakv
op až
ys a
znuž
alita
ci
od w.cb
ko€iśna
ón
vealo rôpo
nae Vykvvi
éak
vakia
ký
sś
za
pr
en
sa
sś
B
nd
e
èo
vy
N
pr
am
am
pr
ak
ic
ol
oz
í
tu
r
di
€
nn
Slo
ch
i
k
no
pr 40 uj
ná z
ej
desś narieš
tr ra
no
šk
vi
C
na st
ná
tu 0,40
ých nost sti
nora
am
ob ww
Neb mož ïže ami edná tor l- kepr0,epojza ažsś20
CB
divi
ێ
elek ytvá
ansk co obBla
0 liv
tu ,4ah
bežn mož chlo
zk pr
ú
ke
azno
ries zu
aś
ev
Vám iś
av
, ke
a B ujem os
13
a
áln
osślta
úcnino
buad M
šounic
a
V
re v K
Anptín
KVBale
u
Viz
ays
13 et D
ia
nkzj en
ablmI ed
n
o
ti o
rnabez
nteia
é I ác
Oucnik
m
o
k
nos
šu
Va
re
Ap
KB
úc
bud
ś
nal
jet
Ink
ys
Da
r
nte
éI
Oc
io
nat
VÝ
cé
SOW
ksjt
lj Idno
onza
antai
bren
e
o
t
d
AIn
e!
laè
eśj t
nons
úrécm
euxdt
uteb
e
š
v
a
oVs
prve
aAjte
VKiBt
(Pokračování na straně 4)
Poznáte ešte nejaké iné noviny,
ktoré dokážu vychádzať
87
a
stran
pr
na
ènaík af
ronk
tu.pe aly-gr
20
nývs am
Po 13
¾nlejá klVobi huamRea 205.1320
Ju
¾trkl raf .
veRe
lyg- 16
Po .
0034
ký
ic
01
af
el
a
stran
,- € g r
a 1r e
cen p
04
stran
a
stran
a na
penk graf
vstu Poly
13
¾ná
Vo ama 5. 20
kl
Re - 16.
14.
6
a
y
l
"rol ej
ov
iet
etik stol
Tlaè ll" na Intec
to ro arni
tlaèi
ys
em
13
30
72
35
13
77
13
m
9
77
4
ie
7
a
stran
a
stran
a
stran
04
35
film
uji
w.f
pr
a
ww
ký
l
se
stran
a
stranana
str
édií
m
vník
roko tlaè
ý vz lnu
Nov digitá
pre
sy
ic
af
30
01
02
gr
72
p
re
.sk
45
édií
ík m
èováèdnes
kovn
tla
ieb
€
01
,- 1€,aen1a
cenc
a
stran a
stran
66
ro ugitla
a,
ý vzra táln
ló
Vèe gino
Nov
služ
dich
prete stém
eľ
ácií užívat
aplik GB/
t
sada 100
e
hla stor nie dá
ie
ľa
grad
zsia
up
Ro žný pr e zdie tíva nie
na
tra
va
%
Úlo by pr minis enco y
28 kanie
Služ á ad hé lic klad zľavou ne ča
ná
Ľahk oduc pné na so , žiad
d
k
ie
ou
tu
dn
ce
rz
vs
Je
z/cl
ia.s
ve
ke
úca
ft .c
Níz dzaj ovšie
vak
mso o. be
vá
lo
.a
Za y najn
r.
w s
bAcdos
ww ol. .c
Vžd
sp útor
sti:
w
rib
no are, st
di w
drob ftw ýw
Po os Soovan
Am toriz
au
na
na
j
nkaa
covilygr¾safke
tupe
vser
Po
atite
¾nVáýhed
a -pl 2013
Vo pr
5.
klam śa
že
Re -sú
16.
14.
w
ww
lhráè
"rýol
iesit ln ovaej
etoviký stpioler
na
pa c
TlaèN ll"
hu Inte
to rotr arni
tlaèi
78
l
lm
Le
p
ký ý
es le
y sy
em
ei m
r ir
p
01
30 01
72 30
y ny ny
n
i vi vi
v
no no no
kc
ifci
r af
a
ggr
ree
ppr
y
tím
pre
d™ práce
lou čnej
e Cb spolo
v
ti
a so
Crepší spô
a
přesné vedení i u rolí s šířkou 1,6 m.
Výstavní premiéru v ČR bude mít nový
plotr na stáncích distributorů – HSW
Signall a OSPAP.
-fk-
Event marketing je činnost, v jejímž
středu stojí event. Neexistuje jednoznačná definice tohoto pojmu, ale slůvkem
event označujeme zvláštní událost či
výjimečný zážitek, který je účastníky
prožíván všemi smyslovými orgány
na určitém místě a slouží jako platforma pro firemní komunikaci. Cílem je
vytvořit vztah mezi recipientem a značkou. Event marketing má velmi úzké
vazby s všemi prvky komunikačního
mixu. Využívá emoce v marketingové
komunikaci a vychází z faktu, že si lidé
nejlépe zapamatují to, co reálně prožijí.
Jedná se o jeden z důležitých nástrojů
komunikace.
iť
žete
oká
d
ne
už
že ?
si, tlač
slíte na
My klady
ná
zníž
noviny
pre grafický priemysel
2
Dnes křtíme Sign & Promotion
Dnes se v 15: 00 v rámci doprovodného
programu koná v hale č. 4 v auditoriu
Forum Reklama křest nového oborového
časopisu Signs & Promotion. O přízeň
čtenářů se bude ucházet nový odborný
dvouměsíčník o signmakingu, tisku
a POS. Přinášíme vám rozhovor s jeho
šéfredaktorem Václavem Loubkem.
Václav Loubek, šéfredaktor
Jako redaktor jsi v oboru již hezkou
řádku let. Vydávání titulu Sign, který jsi
redigoval, se rozhodl jeho vydavatel zastavit. Nemáš obavy z ekonomické stability
nového časopisu?
Popravdě, rozhodnutí vydavatele Signu
jsem nikdy zcela nepochopil, a dodnes
jsem přesvědčen, že nebylo podložené
reálnými čísly. Respektive, časopis Sign
od vydavatele nedostal nikdy takovou
podporu, aby úspěšný byl. Časopis Sign
nebyl vysloveně ztrátovým projektem,
to až v absolutních číslech, když se
do jeho hospodářských výsledků promítly fixní náklady vydavatele.
A to částečně odpovídá na otázku
ekonomické stability. Když jsme se s vydavatelstvím Event&Promotion začali
bavit o obnovení projektu časopisu pro
signmakingový průmysl, který, ač si to
málokdo uvědomuje, má miliardový obrat, provedli jsme nejprve samozřejmě
průzkum ekonomické stránky tohoto
projektu. A došli jsme k docela zajímavým výsledkům. I s výsledky, které měl
Sign, se jedná v podání zavedené firmy,
která nemá takové fixní náklady, jako
vydavatelský moloch, o ziskový projekt.
Pak samozřejmě následovala marketingová studie v podobě jednání z nejvýznamnějšími inzerenty z posledních let
o tom, zda vůbec mají zájem v tomto
projektu pokračovat. Pozitivní reakce
mě opravdu překvapila. No, a pak už
jsme měli šest týdnů na to, abychom
kompletně vymysleli, napsali, zalomili
a vytiskli časopis, u nějž dříve trvalo
osm týdnů jen napsat články. A věřím,
že se nám to povedlo.
V čem bude časopis Signs & Promotion
jedinečný?
Výhoda byla, že jsme mohli časopis
postavit od úplného začátku – obsahově, strukturou, designem. Vlastně jsem
použil věci, které jsem chtěl změnit už
v Signu, ale buď nebyla vůle nebo čas
nebo obojí. Takže tu nyní máme jediný
časopis na českém a slovenském trhu,
který se věnuje čistě signmakingu jak
z pohledu výroby, tak i aplikace jeho
produktů. Časopis je tak primárně
určen výrobcům reklamy a doufáme, že
se zde dozvědí nejen jak zajímavé věci
vyrábět, ale také jak je prodávat.
Na českém trhu působí několik oborových
sdružení, které významnou měrou kultivují trh. Má nový titul jejich podporu?
Bez ní by to nešlo. Naši největší inzerenti jsou povětšinou členy Sdružení
dodavatelů pro signmaking, Asociace
výrobců signmakingu přijala Sign
jako svého čestného člena a věřím, že
se nám podaří její
vedení přesvědčit, že
i nový časopis si tuto
poctu zaslouží. Významní představitelé
asociace POPAI se
dokonce staly kmotry
(a kmotrou) časopisu. A asi neprozradím nic tajného, když
řeknu, že všichni tři
tuto roli přijali s nadšením. Stejně tak
vím, že všechny tři
asociace po zrušení
Signu hledaly cestu,
jak vrátit na trh něco
tak důležitého, jako
je oborový časopis.
Doufám, že jejich
očekávání nezklameme a budeme každé
dva měsíce přinášet
informace, které čtenáře obohatí, a naši
inzerenti budou
vnímat časopis jako
klíčový komunikační
kanál.
Není dvouměsíční periodicita málo?
Vychází z rytmu, na který byli čtenáři
Signu zvyklí. Dva měsíce jsou odpovídající doba, aby se časopis naplnil
zajímavými tématy, které hýbou trhem.
Uvažovali jsme i o měsíční periodicitě,
ale už bychom se dostávali do rizika, že
budeme ubírat z kvality na úkor kvantity. Věřím, že i čtenáři ocení, když si
dáme trochu víc práce a jednou za dva
měsíce si přečtou informace, o nichž
vědí, že jsou podložené ze seriózních
zdrojů.
Navíc jsme navázali i oblíbeným čtrnáctidenním newsletterem, který bude
pod názvem Signs&Promotion News
vycházet jako html e-mailový zpravodaj. Ten bude dvouměsíční periodicitu
zkracovat aktuálními informacemi
z trhu. Novinkou je také elektronická
podoba tištěného časopisu na platformě
Publero, která umožňuje číst časopis
na tabletech, chytrých mobilech nebo
displeji počítače.
A komu by ani to nestačilo, tak na našem facebooku zveřejňujeme informace,
které nesnesou odklad, a kromě toho
zde s námi mohou čtenáři on-line komunikovat.
Děkuji za rozhovor,
František Kavecký
HSW vidí nové trhy
Vzdušný a otevřený stánek č. 455, který
navrhl architekt Richard Gajdoš, dovolí
vyniknout ukázkám aplikací textilu a tapet. Návštěvník se dostane do přímého
kontaktu s mnoha vzorky, pro které byla
vyčleněna plocha 80 m2.
Interiéry na míru
Výrobci reklamy mají podle společnosti
HSW Signall velkou příležitost prosadit
se i v oblastech, které se úplňe nedotýkají reklamy. Jsou to například interiérové tisky.
Věci, díky nimž je možné obyčejný
prostor kreativně změnit na úplně jiné
prostředí. Kanceláře, obchodní a obytné
prostory, restaurace a kavárny, veřejné
prostory, prostě jakýkoliv interiér. Dnes
lze potiskovat nejrůznější druhy materiálů od tapet a textilu, přes plasty, kovy,
nejrůznější deskové materiály, sklo i
keramiku.
Sáhněte si na vzorky
Na stánku určitě nepřehlédnete vzorky
textilních médií a potisknutelných tapet.
Vystavené vzorky textilu jsou součástí
výzdoby stánku, takže ihned uvidíte
jejich vlastnosti v ostrém použití a máte
s nimi zajištěn bezprostřední kontakt.
Textilní materiály se nachází po obvodu
stánku spuštěné od stropu, a tak si lze
na ně sáhnout.
HSW Signall, stánek č. 455
Novinky pro digitální tisk a signmaking, moderní a originální textily.
2,64 m široká tiskárna Mutoh ValueJet vhodná i do běžných prostor.
Nová latexová tiskárna od HP a síťový řezací plotr Summa S2.
Pneumatický laminátor s měřením spotřebované laminace.
Moderní a originální textilní materiály pro velkoplošný tisk.
Tapety a materiály na zdi a stěny (wall aplikace).
www.hsw.cz
Digitálně potisknutelných tapetám je
věnována poměrně velká plocha panelů
v centrální části stánku. Na ploše
několika metrů čtverečních se mnohem
lépe projeví struktura povrchu tapety na
celkovém dojmu a ovlivnění grafického
motivu. Digitálně potištěné tapety jsou
jednou z mála stabilně a rychle rostoucích komodit.
Dalším zajímavým trhem se jeví potisk
skla. Obrovské plochy čekají na své kreativní využití mimo reklamy - v oblasti
stavebnictví, dekorací a domácností. Zájem o potisk skla potvrdí všichni vlastnící UV tiskáren. Má však svá úskalí. Řešení od firmy Durst v podobě průmyslové tiskárny XY má zcela novou koncepci a průmyslovou produktivitu.
-fk-
4
(Pokračování ze strany 1)
Snažíme se ním prohloubit vztahy s obchodními partnery, nebo upoutat nové
potenciální klienty pomocí nevšedních
zážitků.
Dlouhodobý efekt
Emocionální podněty, které event
vyvolává, velmi dobře působí na image
značky, nabízené služby či produktu.
Pomocí eventu můžeme motivovat
a ovlivňovat obchodní partnery, upevňovat jejich loajalitu, prezentovat produkty, služby či strategické vize. Pro interní
komunikaci a stmelení pracovního
teamu je tato forma stejně efektivní jako
v oslovování partnerů. Dobře zorganizovaný event dokáže zanechat dlouhou
dobu zafixované příjemné emoce.
Chcete vědět, co dnes frčí?
V rámci jednodenní přehlídky Event
Day se představí firmy poskytující služby v oblasti cateringu, pronájmu pro-
stor, umělecké agentury, poskytovatelé
konferenční, ozvučovací a osvětlovací
techniky, foto a video služeb, atrakce
a zážitky pro děti i dospělé, firmy pronajímající mobiliář či divadelní techniku. Výběr bude skutečně pestrý a pro
Event Day je připraven bohatý doprovodný program, ve kterém vystavovatelé
předvedou své služby přímo na místě
před svými potenciálními klienty.
„Event Day je výjimečným a nevšedním
zážitkem nejen pro event manažery,
marketingové odborníky, potenciální klienty, partnery, ale i pro širší odbornou
veřejnost,“ řekl Zdeněk Sobota, ředitel
veletrhu. „Event day navazuje na sekci
Event, která byla součástí minulých ročníků veletrhu Reklama – Polygraf. Velký
zájem návštěvníků o tuto sekci z minulých let nás přivedl k zásadní změně
konceptu této akce. Mimo jiné také tím,
že došlo k přesunu veletrhu do nového
prostoru letňanského výstaviště, mohli
jsme vyčlenit samostatnou halu, kde se
může naplno rozběhnout prezentace,
ukázky, vystoupení a doplňkové show,
které dělají tuto akci tak návštěvnicky
atraktivní. Zároveň hlukově neruší ostatní komerční vystavovatele veletrhu.“
Buďte originální!
Event Day je pomyslným mostem mezi
Bublinář Matěj Kodeš na Event Day
Jako jediný v ČR je členem mezinárodní asociace profesionálních bublinářů a na svém kontě má také několik
světových rekordů. Mezi jeho největší
úspěchy patří bezesporu největší vozidlo
uzavřené do mýdlové bubliny, kterým
nebylo nic menšího, než závodní kamion. Za tento výkon byl agenturou Dobrý
den nominován na titul Rekordman
roku. Vytvořil také nejdelší bublinový
tunel na světě, dlouhý 24,1 m. Za zmínku jistě stojí také 5 živých tygrů uzavřených do jedné bubliny, nebo největší
volně letící bublina ve velikosti 20,57
m3. Při vystoupení předvádí originální triky a kouzla s bublinami,
jako například bublinový kolotoč, hořící, levitující a kouřové
bubliny, nebo několika metrové
mega bubliny, do kterých dokáže
uzavřít i několik lidí najednou.
Barevným světem bublin byl
alespoň v dětském věku určitě fascinován každý z nás. Mistrovství
Matěje Kodeše ale vyráží dech.
Proto vám prozradíme, že jej na
výstavišti potkáte i 15. května,
takže se oplatí přijít i zítra.
nabídkou a poptávkou. Návštěvník velmi efektivním způsobem získá přehled
o možnostech na trhu, získá inspiraci
pro svůj originální event a najde potencionálního partnera pro jeho realizaci.
Hostitel musí prostě jedinečným způsobem zaujmout své hosty. Chcete, aby se
vaši hosté cítili dobře? Získejte přehled,
které hotely a kongresová centra mají
s event marketingem zkušenosti a které cateringové služby se uchází o vaši
přízeň. Na Event Day najdete květinové
dekorace, zábavné atrakce, mobilní
dětské koutky, agentury s hosteskami
a promotéry. Různé možnosti využití
fototechniky vás inspirují k tomu, jak
vytvořit obrazovou vzpomínku vašich
hostí na nevšední akci, kterou už dlouho nosíte v hlavě. Nejdůležitější pro váš
úspěch je, nenechat si ujít Event Day
-fk-
5
Jeden Spandex – dva stánky
Společnost Spandex má letos dva stánky. Kromě hlavního
stánku
č. 430
to je
i speciální
expozice zaměřená
na UV tisk, kde je vystavena velkoformátová flatbed a roll-to-roll
tiskárna swissQprint
Impala.
Tento ve Švýcarsku vyrobený stroj se
vyznačuje přesností, dlouhou životností
a odolností. Je to univerzální a robustní
systém s možností rozšíření. Standardní
řešení CMYK lze doplnit o dalších pět
barev. K dispozici mohou být průmys-
lové ochranné laky nebo základní lak.
UV vytvrzovaný inkoust drží na různých
materiálech a nepraská. Výstupy z této
tiskárny je možné využít v celé sféře
různých odvětví. Maximální rychlost
tisku je 134 m2 /hod. Integrovaná řídící
jednotka monitoruje a reguluje sílu tahu,
DataLine ukáže HP Indigo
Magnetem expozice firmy DataLine je
digitální stroj HP Indigo 5600. Tento
stroj je vystaven v maximální konfiguraci
a v plném provozu. Na stánku č. 400 tak
můžete vidět např. tisk bílou barvou na
barevné substráty, tisk na metalizované
a plastové materiály, využití rozšířeného
barevného prostoru pro věrnou simulaci
přímých barev a další speciality.
Protože během veletrhu není pochopitelně možné tisknout ani zlomek
aplikací, které tento tiskový stroj dokáže
realizovat, na stánku je k dispozici velké
množství různorodých ukázek od plastových karet, přes lentikulární tisk až po
fotoknihy. Inspiraci zde najdou určitě i
zástupci reklamních agentur.
Dále se budete moci v expozici seznámit s produkty společnosti ESKO
pro návrh a konstrukci obalů, řezacím
stolem
Kongsberg pro
tvorbu
speciálních výrobků, kompletní nabídkou produktů X-Rite, Pantone a profesionálními monitory NEC. Novinkou
mezi představenými produkty bude softwarové řešení web2print od firmy HP
Hiflex a software pro tvorbu fotoknih a
přičemž výsledkem je dokonalý bezchybný tisk.
Část Hardware v hlavním stánku je věnována především značce Mimaki. Spandex zde představil latexovou tiskárnu
Mimaki V400
-160LX, tiskárnu a řezací plotr Mimaki CJV30
a stolovou tiskárnu Mimaki UJF-3042
HG. Na Mimaki CJV30
předvádějí technici tisk
a současně řezání v jednom. Na stolové tiskárně
UJF-3042HG jsou odpre-zentované ukázky a možnosti tisku na ploché aplikace
s rozměry do formátu A3 a tloušťky
150 mm s UV LED vytvrzováním. Hodí
se zejména na výrobu štítků, obalů, karet,
nálepek a informačních systémů. -drkalendářů firmy Pixfizz. Jeho největší
výhodou je nezávislost na platformě
a fotoknihu je tak možno vyrobit
bez instalace software v počítači,
ale také např. na iPadu. Software
lze propojit i s vlastním účtem
na Facebooku
a uživatel má
poté k dispozici
všechny své
fotografi e pro
okamžitý návrh
např. fotoknihy
z dovolené či
oslavy. Virtuální prostor internetu je
obrovský a kdo v něm naučí
zákazníky najít cestu právě ke svým
službám, bude úspěšný.
Expozice společnosti DataLine Technology respektuje současný vývoj v polygrafii a rozhodně přinese návštěvníkům
veletrhu mnoho zajímavých podnětů do
budoucna.
-TS-
6
3D tisk a jeho praktické využití
nost zapříčinila, že obliba 3D tiskáren
se začala šířit v druhé polovině 90. let.
Dnes se v hale 4 v auditoriu Forum
Reklama v čase 11.30–12.30 uskuteční
prezentace 3D tisku. Během prezentace
Josef Průša popíše různé typy 3D tisku,
jejich výhody, nevýhody a použití. Dále
představí projekt RepRap, který vyvíjí.
RepRap je open hardware 3D tiskárna,
která začala revoluci v segmentu domácího, dostupného 3D tisku a kdokoliv
si ji může postavit či pořídit. Během
prezentace budou k vidění vytisknuté
modely a živá 3D tiskárna.
Organizátoři veletrhu sáhli po tématu,
které v současné době zažívá neuvěřitelný boom a na tradiční akci, jakou je
veletrh Reklama-Polygraf nesmí chybět.
„Zvolili jsme toto téma naprosto záměrně. Jedná se o technologii známou již
nějaký čas a bylo by dobré ji prezentovat všem, kteří o ní byť jen něco málo
slyšeli nebo ví. Věříme, že náš veletrh je
tou pravou volbou pro tuto prezentaci a
představení,“ nastiňuje ředitel veletrhu
Zdeněk Sobota.
Princip 3D tisku
3D tisk je proces, při kterém se pro-
střednictvím specifického zařízení
vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu. Tisk po vrstvách je
řízen ovládací elektronikou na základě
programové předlohy. První patent na
tento druh tisku sahá již do roku šestaosmdesát minulého století. S rychlostí,
jakou se šíří novinky a nové technologie,
jejich zdokonalování a celková dostup-
Po roce 2003, kdy byl vývoj technologie
urychlen vypršením některých patentů,
se objevuje nová technologie polyjet,
která pracuje s fotopolymerem, který
v tenkých vrstvách pokládá na podložku. Hlavice taví plast ze zásobníku a
dvojrozměrně ho pokládá na podstavec,
který se pohybuje ve třetím směru. V
praxi je tato technologie vhodná i pro
3D tiskárny menších rozměrů, což dává
předpoklady pro možnosti domácího
nasazení. Odborníci očekávají, že za
několik let bude 3D tiskárna běžně
dostupnou technologií i pro domácí
využití.
Vytiskeneme vám figurku
Součástí doprovodného programu
vázaného k 3D tiskárnám bude zapojení
této technologie do klasického výrobního procesu. Chceme ukázat možnost
nových technologií 3D tisku a modelování reklamních předmětů. Máme
připravený originální hrací plán veletrhu
Reklama-Polygraf, který se bude na
místě kašírovat na karton a označovat
digitální ražbou. K tomuto hracímu plánu bude přiložena kostka a sada hracích
figurek. Jedna figurka z přiložené sady
se bude na veletrhu vyrábět v originální
podobě na 3D tiskárně.
-rm-
veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů
PvA EXPO Praha - Letňany
14. května v 11.30–12.30 hodin
Josef Průša ...3D tisk a jeho použití.
7
Fujifilm vsadilo na Acuity LED 1600
Společnost Fujifilm představuje
na svém stánku č.458 jednu z
aktuálních novinek, hybridní
UV tiskový stroj Acuity LED
1600. Jde o vysoce výkonnou
velkoformátovou UV inkjetovou tiskárnu využívající řadu unikátních
technologií společnosti Fujifilm. Zásadní inovací je zejména světelný zdroj
s LED diodami, který je velmi energeticky úsporný a produkuje minimální
teplo.
Bílý inkoust standardem
Jádrem úspěchu tiskárny Acuity LED
1600 je kombinace inkoustů, tiskových
hlav a vytvrzovacího systému s LED
diodami, které byly optimalizovány, aby
spolu tvořily jedinečný systém. Všechny
tyto technologie společně produkují
brilantní tisk rychlostí až 20m2/hod.,
a to i na médiích, která jsou jinými
tiskárnami obtížně
potisknutelná.
Jakkoliv uvnitř skrývá nejmodernější
špičkové technologie, nabízí Acuity
LED 1600 velmi jednoduchou obsluhu i
univerzální a pružné použití. Již základní konfigurace obsahuje celkem 8 UV
inkoustů Uvijet včetně bílého inkoustu a
bezbarvého laku.
Inovativní hybridní konstrukce umož-
Nové POP od DAGO
Společnost Coca Cola nechala vyrobit
nové POP materiály pro své energy
drinky Burn a Monster. Návrh řešení
parazitních displejů včetně jejich výroby
zajistila společnost DAGO. Hlavním
cílem parazitních displejů, které jsou instalovány v sekci alkoholických nápojů,
je podpořit impulzní nákupní chování
zákazníků a inspirovat je k míchání
alkoholických nápojů společně s energy
drinky.
V horní části jsou displeje vybaveny vizuálem s funkčně emočním impulzním
sdělením, které motivuje k vyzkoušení
míchaných nápojů.
„POP kampaň využívá vzájemné komplementarity těchto produktů a je ukázkou správné práce s logikou a relevancí
umisťování POP médií v prostoru pro-
dejny,“ sdělil Ondřej
Balvín, marketingový
manažer společnosti
Coca Cola. Kromě
toho tento POP
displej je navržen tak,
že vybízí zákazníky
k interakci, vzhledem
a polohou produktů
vyrušuje z nákupní
rutiny a výrazně
posiluje prodejní
efektivitu celé kampaně. Kampaň probíhá
v maloobchodní síti
Tesco. Společnost
DAGO najdete na
stánku č. 284 v hale 3.
-TS-
HORKÁ NOVINKA V AKCI
Reklama – Polygraf 2013
14. – 16. května 2013 v PVA Expo Praha – Letňany.
Zveme Vás na nestandardní prezentaci nové tiskárny „ProTM C901/C901S Graphic Arts+“,
kde se na vlastní oči přesvědčíte o jejích kvalitách a výkonu při každodenním tisku Veletržních novin.
Najdete nás na společném stánku společností GRAFIE SK a IMPROMAT, hala č. 4, stánek 454.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
IMPROMAT CZ • tel.: +420 577 571 264 • e-mail: [email protected] • www.ricoh.cz • www.impromat.cz
ňuje tisk na široká rolová média i na
deskové a archové materiály až do šířky
1,6 m a tloušťky 13 mm.
Široké využití
Acuity LED 1600
se výborně hodí
jak pro ty, kdo v
oboru velkoformátového teprve
začínají, tak i pro
zkušené a zavedené
uživatele, kteří chtějí
nasazením nejmodernější
technologie LED vytvrzování
ušetřit náklady. Acuity LED
1600 je ideální pro široké spektrum tisků, od velkoformátových plakátů přes okenní grafiku, backlit panely,
POP a POS materiály až po výrobu
obalů. Díky UV technologii je vhodná
nejen do tiskového provozu, ale i do
grafického studia i kanceláře.
-fk-
D o p r o v o d n ý
p r o g r a m
KONFERENČNÍ SÁL – vstupní hala I
11.30 – 12.20
Reklama jako barometr ekonomiky
Vývoj reklamy v posledních letech –
nejde jen o výdaje
Moderátorka: Jitka Vysekalová
Účastníci panelu: Gustav Tomek, Olga
Kopecká, Jiří Mikeš
Struktura reklamních výdajů a její
změny. Co to vypovídá o ekonomice a
naopak. Postoje české veřejnosti k reklamě – ještě se lidem něco líbí? Vliv sociálních sítí – máme nového spasitele? Co
nás čeká - v ekonomice i reklamě.
12.20 – 12.30
Křest 1. vydání publikace Velký slovník
marketingových komunikací
Účastníci: Autoři publikace: Olga Jurášková, Pavel Horňák, Jitka Vysekalová a
další
Za nakladatelství Grada: Kateřina
Drongová
Křtít budou: Gustav Tomek, Zdeněk
Sobota, Jiří Mikeš
12.30 – 12.40
Informace o soutěži Marketér roku
Moderátor: prof. Gustav Tomek
informace o soutěži vyhlašované ČMS –
co nového v soutěži
13.00 – 13.45
Jak dělat reklamu své firmě - spoluzodpovědnost zaměstnanců za dobré jméno
značky
Moderátor: Jaroslav Krupka, Marketing
& Media
Účastníci panelu: Rostislav Kocman
(Druidly), Drahomíra Jiráková (McDonalds)
14.00 – 14.45
Když měníme značku (rebranding)
Diskuzní panel s očekávaným rebrandingem státu, rebranding některých
institucí a firem
Moderátor: Jiří Mikeš
Účastníci panelu: Ladislav Kopecký,
Karel Míšek
d n e
1 4 .
Víc než 20 let se bezúspěšně věnujeme
problematice CI Česka. Kdo potřebuje
marketingový název, claim, logo atd.
Role Czech Tourismu v tomto nekonečném příběhu.
15.00 – 16.30
Vyhlášení výsledků soutěže Hvězda 3D
reklamy
Asociace třídimenzionální reklamy a
M.I.P. Group a.s. vyhlásí výsledky již
12. ročníku oborové soutěže o nejlepší
reklamní předmět roku 2012.
17.00 – 19.00
Vyhlášení výsledků soutěže Kalendář roku
Kolegium Typografie společně se
společností M.I.P. Group, a.s. vyhlásí
výsledky soutěže o nejlepší kalendář
roku 2013.
k v ě t n a
2 0 1 3
představí 3D tisk z pohledu technické
praxe. Po stručném nástinu historického
vývoje 3D tiskáren a jejich budoucího
směřování přiblíží možnosti praktického využití 3D tisku a možnosti různých
materiálů při 3D tisku používaných (zejména ABS a PLA), např. jejich výhody
a nevýhody apod. V průběhu prezentace
bude možnost zhlédnout ukázku tisku
na reálné 3D tiskárně a přednášející
zodpoví případné dotazy.
15.00 – 16.00
Sign & Promotion
Prezentace nového titulu
SALONEK – vstupní hala I
11.00 – 12.00
Jak uspořádat akci a ještě si to užít
Eliminace rizik při přípravě eventů. MVP Agency
Hala č. 6
10.00 – 18.00
Event Day – den plný zážitků
Prezentační show dynamicky se rozvíjejícího segmentu marketingové komunikace - event marketingu.
Hala č. 4 – Forum Reklama
11.30 – 12.30
3D tisk a jeho použití
Během prezentace Josef Průša popíše
různé typy 3D tisku, jejich výhody, nevýhody a použití. Dále představí projekt
RepRap, který vyvíjí. RepRap je open
hardware 3D tiskárna, která začala revoluci v segmentu domácího, dostupného
3D tisku a kdokoliv si ji může postavit
či pořídit. Během prezentace budou
k vidění vytisknuté modely a živá 3D
tiskárna.
DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
VELETRHU
Hala č. 4
DUHOVÝ PAPRSEK
Hala č. 3
KALENDÁŘ ROKU
HVĚZDA 3D REKLAMY
MARKETÉR ROKU
13.00 – 13.30
Tisková konference Canon
14.00 – 14.45
3D tisk v technické praxi
Barbora Bečičková a Tomáš Čechák
ze společnosti L.K. Engineering, s.r.o.,
která se zaměřuje na technické výpočty,
noviny
pre grafický priemysel
20. ročník výstavy, Veletržní noviny RaP - vydáva GRAFIE SK s. r. o., šéfredaktor: Ing. František Kavecký - [email protected], [email protected] • Sídlo vydavateľa: Svetlá 1, 811 02 Bratislava 1, IČO
35 793 147, tel: 02/6252 7131 • Vychádza v náklade 1.000 kusov • Inzercia a informácie: GRAFIE SK s. r. o., Svetlá 1, 811 02 Bratislava, [email protected] • Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov
• Inzercia neprešla jazykovou úpravou • Dobrovoľné príspevky nevraciame a nehonorujeme • Tlač - Impromat, s.r.o. pracovisko na veltrhu Reklama a Polygraf • Spoloènosś GRAFIE SK s. r. o., je
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka: 22196/B.

Podobné dokumenty