PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORY pomocí 2

Komentáře

Transkript

PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORY pomocí 2
PŘÍRUČKA
PRO UŽIVATELE
A ADMINISTRÁTORY
Školní web
web
Školní
pomocí
CMS
PostNuke
CMS
PostNuke
2. aktualizované vydání
David Hawiger
Radomír Habermann
Milan Kotulek
Vít Kunčický
Karel Přibyl
Školní web
pomocí
CMS PostNuke
příručka pro uživatele a administrátory
2. aktualizované vydání
David Hawiger
Radomír Habermann
Milan Kotulek
Vít Kunčický
Karel Přibyl
Školní web pomocí CMS PostNuke
Příručka pro uživatele a administrátory
David Hawiger, Radomír Habermann, Milan Kotulek, Vít Kunčický, Karel Přibyl
Copyright © David Hawiger, Radomír Habermann, Milan Kotulek, Vít Kunčický, Karel Přibyl, 2007. Vydání druhé.
Publikace je šířena pod licencí FDL (http://www.gnu.cz).
Neprodejné.
Partneři projektu:
Autocont OnLine, a.s.
Česká škola
Computer Press, a.s.
Zeal, s.r.o
Obec
Hustopeče nad Bečvou
Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
České republiky
Obsah
1.
O projektu Školní web
5
Základní údaje projektu
5
5
5
Projektový kontext
Realizátor projektu
Cíle projektu a jejich plnění
Hlavní cíl: Vytvořit komplexní zázemí pro projekt Školní web
Dílčí cíl: Školící systém pro Školní web
Dílčí cíl: Vývoj Školního webu
Dílčí cíl: Navázání spolupráce se základními školami na celorepublikové úrovni
Dílčí cíl: Vypracování kvalitních výstupů projektu
2. Co je CMS PostNuke?
Typy webových prezentací
Statické versus dynamické stránky
Komerční versus volně šiřitelný software
Způsoby zajištění webové prezentace
CMS PostNuke zblízka
Součásti CMS PostNuke
Požadavky na systém a omezení
Licence
3. Jak na to? aneb FAQ
Jak na to, návštěvníku?
Úvodní obrazovka
Zobrazení informací
Jak na to, registrovaný uživateli?
Nastavení registrovaného uživatele
Vkládání informací
Vzhled webu
Jak na to, administrátore?
Instalace CMS PostNuke, jeho zálohování a obnova
Články
Statické stránky
Vzhled webu
Správa uživatelů
Návody a rady pro další služby a moduly
Nepodařilo se mi najít vhodnou odpověď
5
5
5
6
6
6
8
7
7
7
7
7
8
13
13
15
14
14
15
19
19
20
23
24
24
27
30
32
41
42
44
|3|
4. Podrobný popis modulů
Administrace (Admin)
Oznámení administrátora (Admin Messages)
Sekce (Sections)
Témata (Topics)
Stalo se (Ephemerids)
Cenzor (Censor)
Moduly (Modules)
Bloky (Blocks)
Ke stažení (Cmods Download)
Webové odkazy (Cmods WebLinks)
Skupiny (Groups)
Uživatelé (Users)
Práva (Permissions)
Jazyky (Languages)
Seznam nejlepších (Top list)
Statistika návštěv (Referers)
Recenze (Reviews)
Komentáře (Comments)
Bannery (Banners)
Související odkazy (Autolinks)
Často kladené otázky (FAQ)
pnRender (pnRender)
Nastavení (Settings)
Xanthia (Xanthia)
Ankety (Polls)
5. Využíváme WYSIWYG editor
45
46
47
48
49
50
50
52
54
55
57
57
59
66
67
67
67
69
69
70
71
72
72
74
76
77
Charakteristika pnFCKeditoru
77
Rady a pomůcky pro uživatele
77
77
79
79
80
81
Popis základních nástrojů
Místní nabídka
Využíváme šablony
Vkládáme externí objekty
Vytváříme formuláře
Rady a pomůcky pro administrátory
Instalace modulu
Základní nastavení pnFCKeditoru
Jak upravit panely nástrojů
Konfigurujeme vlastní styly
Konfigurujeme vlastní šablony
|4|
45
83
83
83
84
86
86
1. O projektu Školní web
Projektový kontext
Základní škola Hustopeče nad Bečvou od roku 2004 provozuje informační a vzdělávací centrum ADMIN. Jedním z dlouhodobých cílů tohoto centra bylo nalezení vhodného řešení pro webové prezentace základních škol. Proto se škola aktivně podílela na realizaci několika projektů, podporovaných MŠMT v rámci koncepce SIPVZ. Jednalo se především o:
projekt 802P2004 s názvem WYSIWYG editor pro webová rozhraní, realizovaný Základní školou Horáčkova v Praze;
●
projekt 0419P2005 s názvem Školní web – prostředí podporující aktivity žáků, realizovaný Základní školou Hustopeče
nad Bečvou;
●
projekt 1086P2006 s názvem Metodické, školící a vývojové centrum Školního webu, realizovaný Základní školou Hustopeče nad Bečvou.
Realizace posledního projektu završila toto tříleté snažení a předává pedagogické veřejnosti komplexní řešení webu školy.
Realizátor projektu
Název organizace: Základní škola Hustopeče nad Bečvou, okres Přerov
Co je CMS PostNuke?
●
O projektu Školní web
Základní údaje projektu
Obec: Hustopeče nad Bečvou
PSČ: 753 66
Ulice: Školní 223
Jak na to? aneb FAQ
Telefon: 581 626 020
e-mail: [email protected]; [email protected]
Prezentace na internetu: http://www.zshust.hranet.cz; http://www.admin-hranice.cz
REDIZO: 600 146 456
Cíle projektu a jejich plnění
Pro úspěšné nasazení a provoz CMS systému Školní web jako výsledku projektu 0419P2005 bylo nezbytné, aby jeho uživatelé
měli k dispozici potřebné zázemí metodické, konzultační, vzdělávací i vývojové.
Tento úkol vyžadoval celoroční a stabilní provoz webových stránek, sloužících jak řešitelskému týmu, tak ostatním zájemcům
o využívání CMS Školní web. Tento cíl byl beze zbytku splněn, web centra ADMIN (http://www.admin-hranice.cz) byl celoročně k dispozici.
Dalším předpokladem úspěšného komplexního řešení je jeho propagace. V této souvislosti byl projekt přes půl roku propagován na stránkách internetového magazínu Česká škola (http://www.ceskaskola.cz).
Využíváme WYSIWYG editor
Hlavní cíl: Vytvořit komplexní zázemí pro projekt Školní web
Dílčí cíl: Školící systém pro Školní web
V průběhu roku byl školící systém vytvořen, akreditován v rámci DVPP a pilotně odzkoušen (včetně provozu cvičných serverů,
které slouží účastníkům k plnění praktických úkolů a cvičení).
Na konferenci byl celý systém představen, přičemž záměrem bylo celý školící systém nabídnout lektorům modulu Publikování
na WWW, který je jedním z modulů školícího systému SIPVZ. Vzhledem k nevyjasněnosti školícího systému SIPVZ jsme však
tuto nabídku posunuli na rok 2007.
Příručka pro uživatele a administrátory
|5|
Podrobný popis modulů
Jedním z důležitých předpokladů úspěšného nasazení redakčního systému do školského prostředí je i vytvoření vhodného modelu školení, který musí respektovat specifika školského prostředí (zapadat do systému školení v rámci SIPVZ a pravidel DVPP).
Dílčí cíl: Vývoj Školního webu
Při vývoji CMS Školní web již třetím rokem využíváme jako základ CMS PostNuke (http://www.postnuke.com), přičemž pro
první pilotní verzi Školního webu v roce 2004 byl použit CMS PostNuke .7.2.4. Hlavní vývojový tým projektu CMS PostNuke
již v polovině roku 2005 deklaroval zveřejnění nové řady CMS PostNuke číslované .8.
V první polovině realizace našeho projektu jsme počítali s tím, že tato verze bude v tomto roce plně k dispozici. Bohužel ani
na konci roku 2006 CMS PostNuke .8 k dispozici není, a proto jsme vývoj směřovali spíše ke stabilizaci celého systému. V závěrečné fázi vývojový tým Školního webu provedl nezbytné úpravy tak, aby vznikla nová verze Školního webu pod číslem 1.2.
Tato verze je založena na poslední platné verzi CMS PostNuke .7.6.4.
I přes výše uvedené skutečnosti se nám podařilo realizovat změny v systému, které byly prezentovány na konferenci. Z reakcí
účastníků vyplynulo, že tyto změny ocenili jak stávající uživatelé, tak zaujaly i nové zájemce.
Předpokládáme však, že v roce 2007 nás čeká zásadní změna celého systému přechodem na verzi CMS PostNuke .8.
Dílčí cíl: Navázání spolupráce se základními školami na celorepublikové úrovni
Chceme-li, aby měla zpětná vazba od uživatelů co největší vypovídací hodnotu, musíme do sledování zainteresovat větší množství škol, a to nejen na regionální úroveň. Během realizace projektu jsme navázali spolupráci se školami ze šesti krajů České
republiky.
Navíc jsme pro stávající i nové uživatele uspořádali konferenci, které se zúčastnilo přes 80 zástupců škol ze čtyř krajů (jednalo
se trojnásobek původního záměru). Účastníci konference podpořili myšlenku každoročního pořádání takového setkání.
Dílčí cíl: Vypracování kvalitních výstupů projektu
Během realizace projektu se prokázala nezbytnost kvalitní dokumentace jeho výstupů, a proto byla dále rozšířena a dopracována uživatelská a administrátorská příručka, již právě čtete.
Navíc však vyvstala potřeba více zapojit vedení škol do práce s redakčními systémy. Proto byla vypracována i nová metodická
příručka, která školnímu managementu pomůže při nasazení vhodných CMS.
|6|
Školní web pomocí CMS PostNuke
2. Co je CMS PostNuke?
Statické versus dynamické stránky
Při vysvětlení vyjděme z faktu, že WWW stránka je soubor, který je napsán tak, aby mohl být zobrazován pomocí webových
prohlížečů. WWW stránky mohou být dvojího typu: statické a dynamické.
CMS PostNuke pracuje s dynamickými WWW stránkami.
Komerční versus volně šiřitelný software
Vysvětlovat pojem software by asi bylo nošením dříví do lesa. V poslední době se kromě tradičního rozdělení softwaru podle
funkce čím dál častěji mluví o softwaru komerčním a volně šiřitelném. Oba typy si velice stručně popíšeme:
●
Komerční software – placený. Jeho výhodou je konkrétní právní zodpovědnost za funkčnost, nevýhodou je velmi
omezená licence (jedno či víceuživatelské použití) a uzavřený programový kód.
●
Open Source Software (OSS) / Free Software (FS) – volně šiřitelný. Výhodou je prakticky neomezená licence (GPL
nebo obdobná) a otevřený programový kód (u OSS) s možností změny, nevýhodou je z pohledu právního prakticky
nulová zodpovědnost za funkčnost.
Způsoby zajištění webové prezentace
Pokud chce organizace prezentovat sama sebe na Internetu, musí mít k dispozici bu vlastní web server, nebo si takový web
server pronajímá (tzv. webhosting). Web server může být provozován jak na komerčním softwaru (například IIS jako součást
MS Windows) nebo OSS/FS (například Apache).
Jak na to? aneb FAQ
CMS PostNuke patří do kategorie volně šiřitelného softwaru.
Co je CMS PostNuke?
Statická stránka má vždy stejný vzhled i obsah. Avšak vzhled i obsah dynamické stránky může být rozdílný, protože stránka se
generuje pomocí nějakého programu na příkaz uživatele. Rozdíly mezi oběma typy se pak projevují např. různými příponami
(statická = *.htm, *.html; dynamická = *.asp, *.php). pro tvorbu dynamických stránek se používají specializované programovací
a skriptovací jazyky (Javascript, ASP, PHP).
O projektu Školní web
Typy webových prezentací
To však pro samotnou prezentaci nestačí. Na řadu přichází totiž řešení obsahu. V takovém případě se tento problém řeší dvojím způsobem:
Vlastní řešení. Tento přístup je většinou charakteristický tvorbou vlastních stránek nebo objednáním práce u profesionálních tvůrců webu.
●
Hotové řešení (komerční nebo OSS/FS). V tomto případě je web řešen instalací již hotového řešení. Pro školského
prostředí uvedeme tři příklady. Podotýkáme však, že tyto uvedené příklady jsou poměrně komplexním řešením, takže
každý z nich obsahuje část vlastností charakteristických pro ostatní.
–
Systém pro správu dokumentů – DMS (Document Management System) – stromová struktura dat (složka, html
stránka, dokument, obrázek …); příkladem je Plone (http://www.plone.org).
–
Systém pro řízení vzdělávání – LMS (Learning Management System) – výukové materiály (kurz, výklad, úkoly,
test …); příkladem je Moodle (http://www.moodle.org).
–
Systém pro správu obsahu – CMS (Content Management System) – elektronický časopis (rubrika, článek,
zpráva, anketa …); příkladem je PostNuke (http://www.postnuke.com).
Redakční systém PostNuke má charakter elektronických novin. A k novinám tištěným či elektronickým můžeme přistupovat ve
třech základních rolích. Můžeme být jejich čtenáři, můžeme se na jejich tvorbě podílet jako novináři a můžeme je mít na starosti jako šéfredaktor. U redakčního systému budeme první skupinu nazývat návštěvníci (popř. neregistrovaní uživatelé), druhou registrovaní uživatelé a třetí skupina odpovídající šéfredaktorům novin budou administrátoři. První skupina uživatelů má
nejmenší možnosti práce s webem, druhá má mnohem více práv a třetí skupině je povoleno vše.
Příručka pro uživatele a administrátory
|7|
Podrobný popis modulů
CMS PostNuke zblízka
Využíváme WYSIWYG editor
●
Součásti CMS PostNuke
Abychom si při řešení problému rozuměli, vysvětlíme si, čím je CMS PostNuke tvořen:
●
Moduly – jedná se o služby, které systém poskytuje (Články, Komentáře, Ankety, Odkazníky apod.)
●
Sloupec – sloupec je část webu, většinou graficky oddělená. Rozlišujeme levý, střední a pravý sloupec.
●
Blok – blok je část sloupce, která zpřístupňuje určitý modul. Blok bývá ve sloupci opět graficky oddělen. Mezi bloky
patří např. Stránky po sekcích, Základní rozcestník, Pro registrované, Kalendář, Fotogalerie.
●
Uživatel a skupina – s obsahem webu mohou pracovat uživatelé rozdílných typů. Jedná se o neregistrované uživatele,
registrované uživatele a administrátora webu. Registrované uživatele lze dělit do dalších skupin (žáci, učitelé, rodiče
apod.).
●
Přístupová práva – uživatelům a skupinám lze povolovat práci s webem (v modulech, zónách i blocích) na různých
úrovních (zakázaný přístup, prohlížení, čtení, komentář, zápis apod.).
Používané moduly
Název modulu a popis
Add_Story – Přidat článek
Jeden ze základních modulů, který se stará o přidávání článků do systému.
Admin_Messages – Oznámení administrátora
Statická informace, která se většinou umísuje na úvodní stránku webu. Většinou slouží k napsání informace, která má vliv
na chod celého webu, a tudíž ji zapisuje pouze administrátor.
Autolinks – Automatické linky
Znakové řetězce v textech (články, statické stránky, komentáře apod.), u kterých se vytvoří automatický odkaz. V českém
prostředí je však problém se skloňováním a časováním.
AWE – WYSIWYG editor
Výsledek našeho vývoje, který umožňuje při psaní textu pracovat v rozhraní bez nutnosti znát HTML kód.
Blocks – Bloky
Tento modul spravuje a udržuje bloky, umísované do jednotlivých sloupců.
Banners – systém vkládání bannerů
Tento modul umožňuje (většinou do záhlaví) vkládat náhodně vybraný banner (reklamní proužek). Administrátor vkládá do
systému bannery.
Censor – Cenzorování slov
Kontrola nepovolených slov a výrazů. Nalezne-li systém určitý výraz, nahradí jej jiným (většinou hvězdičkami).
Comments – Komentáře
Modul, který zpřístupňuje uživatelům systém komentářů především pod články.
Cmods Downloads – Download Centrum
Tento modul vytváří a spravuje katalog odkazů na soubory ke stažení.
CmodsWebLinks – Archív odkazů
Tento modul vytváří a spravuje prostředí, které nabízí uživatelům katalog odkazů na jiné weby.
Ephemerids – Stalo se
Ve spojení s blokem umožňuje ke konkrétnímu dni zobrazovat události, které se v určitém roce k danému dni vztahují.
POZOR, nejedná se o modul PostSchedule!
FAQ – Často kladené otázky
S možností přečíst si FAQ se setkáváme na mnoha webech. Uživatelé mohou pokládat otázky a administrátor na ně odpoví
a zařadí do určité kategorie.
Groups – Skupiny
V tomto případě tento modul umožňuje spravovat skupiny uživatelů, včetně přiřazování uživatelů do jednotlivých skupin.
|8|
Školní web pomocí CMS PostNuke
Název modulu a popis
Lost Password – Ztráta hesla
V tomto případě se jedná o jednoduchou službu, která umožňuje uživateli poslat nové heslo, pokud to původní zapomněl.
Mailer – Maily jakémukoliv uživateli
Jednoduché rozhraní pro odesílání mailu komukoliv. Je však nutné správně nakonfigurovat spojení s mail serverem, což je
individuální záležitost školy.
O projektu Školní web
Languages – Jazyky
Tento modul umožňuje vytvářet vícejazyčné prostředí.
MailUsers – Odesílání e-mailu registrovaným uživatelům
Obdobné jako u předchozího modulu s tím rozdílem, že se jedná o možnost odeslat e-mail pouze registrovaným uživatelům.
Messages – Osobní zprávy
Modul, který umožňuje odesílat registrovaným uživatelům osobní zprávy (POZOR, nikoliv e-maily). Tyto zprávy si může uživatel přečíst, jakmile se přihlásí do PostNuke (nikoliv dříve).
Co je CMS PostNuke?
Members_List – Seznam registrovaných uživatelů
Stránky, které umožňují pracovat se seznamem registrovaných uživatelů, tj. přečíst si jejich identifikační údaje, odeslat
zprávu, zobrazit osobní stránku apod.
MySQL_Tools – Správa databáze
Tento modul umožňuje opravovat databáze PostNuke a vytvářet zálohu dat. (POZOR, obnova se musí provádět jiným způsobem!)
NewUser – Nový uživatel
Jednoduchý modul, který umožňuje uživatelům registraci.
Permissions – Práva
Služba, která se stará o tabulku práv k jednotlivým částem CMS PostNuke. A to jak pro skupiny, tak pro samotné uživatele.
Tento modul byl v rámci projektu Školní web nemalým způsobem upravován.
pnFCKeditor – WYSIWYG editor
Nástroj, který umožňuje při psaní textu pracovat v uživatelském rozhraní bez nutnosti znát HTML kód.
PnForum – Diskuzní fórum
Tento modul vytváří a spravuje prostředí diskuzních fór. (POZOR, nejde o komentáře pod články a obdobnými texty.) Jedná
se o nadstandardní modul CMS PostNuke, který byl do upravené verze pro školy implementován.
Využíváme WYSIWYG editor
Photoshare – Album obrázků
Tento modul vytváří a spravuje prostředí pro galerii fotek a obrázků. Jedná se o nadstandardní modul CMS PostNuke, který
byl do upravené verze pro školy implementován.
Jak na to? aneb FAQ
News – Zprávy (Novinky)
Jeden ze základních modulů, který má za úkol zobrazovat zveřejněné články.
PnRender – Vnitřní cache
Jedná se o velmi užitečnou službu, která nemalým způsobem zrychluje práci v CMS PostNuke, především v případech, kdy
dochází k opětovnému načítání stránek.
PostSchedule – Plánovač událostí
Tento modul vytváří a spravuje prostředí pro vkládání plánovaných nebo proběhlých událostí a akcí. Základní prostředí připomíná kalendář. Jedná se o nadstandardní modul CMS PostNuke, který byl do upravené verze pro školy implementován.
Quotes – Citace
Jednoduchý modul, který ve spojitosti s blokem umožňuje zobrazit náhodně vybraný citát.
Příručka pro uživatele a administrátory
|9|
Podrobný popis modulů
Polls – Ankety
Modul, který vytváří a spravuje ankety.
Název modulu a popis
Ratings – Hodnocení
Pomůcka, která především u článků umožňuje jejich hodnocení (známkování).
Recommend_Us – Doporučte nás
Modul, který umožňuje odeslat článek emailem libovolnému uživateli.
Referers – Statistika návštěv
Jednoduchá stránka o tom, odkud byl web navštíven.
Reviews – Recenze
Tento modul vytváří a spravuje prostředí pro vkládání recenzí (knížek, CD apod.).
Search – Vyhledávání
Služba, vyhledávající data na webu, by neměla chybět. Uživatel může zadat klíčová slova a modul se pokusí v databází informací nalézt jejich výskyt.
Sections – Sekce
Tento modul vytváří a spravuje prostředí pro vkládání a správu statických stránek, které lze sdružovat do sekcí. Svou filozofií
tato služba připomíná sdružování souborů (html stránek) do složek. Tento modul byl v rámci projektu Školní web nemalým
způsobem upravován.
Settings – Nastavení
V tomto případě se jedná o nezbytný modul, který slouží k základnímu nastavení CMS PostNuke.
Stats – Statistiky
Některé statistické údaje o webovém sídle (návštěvnost, typy prohlížečů apod.).
Submit_News – Poslat příspěvek
Registrovaný uživatel může díky tomuto modulu posílat příspěvky v podobě článků, které administrátor schválí a tudíž zveřejní.
Topics – Témata
Tento modul umožňuje třídit články do určitých témat (rubrik). Ve spojitosti s právy je pak možné omezit přístup k některým
tématům. Tento modul byl v rámci projektu Školní web nemalým způsobem upravován.
Top_List – Seznam nejlepších
Jednoduchá stránka, zobrazující seznam nej… článků, autorů anket apod.)
User – Administrace uživatelů
Modul, umožňující administrátorovi spravovat data registrovaných uživatelů, včetně vkládání nových uživatelů a opravy jejich hesel.
Web_Links – Archív odkazů
Tento modul vytváří a spravuje prostředí, které nabízí uživatelům katalog odkazů na jiné weby.
Xanthia – Správce Xanthia motivů
Vzhled webu je výrazně ovlivněn vhodným výběrem motivu. Tento modul se stará o skupinu tzv. Xanthia motivů
Your_Account – Uživatelské nastavení
Modul, který umožňuje registrovaným uživatelům individuální úpravu chování webu.
Používané bloky
Název bloku a popis
Custom Banner Display – Náhodné zobrazení banneru
Blok, který zobrazuje bannery.
Dynamenu - Dynamické uživatelské menu
Blok, který umožňuje uživateli vytvářet vlastní menu, a to včetně vnořených položek.
| 10 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Název modulu a popis
O projektu Školní web
Generic menu (User) – Hlavní menu s uživatelskými položkami
Generické menu, ve kterém si uživatel sám nastavuje položky a cesty, kterými pak vytváří odkazy.
Generic menu (Modules) – Hlavní menu s moduly
Generické menu, které automaticky zobrazí odkazy na všechny aktivní moduly.
Poznámka: některé odkazy nemusí být funkční, přičemž je není možné deaktivovat.
Generic menu (Incomming) – Hlavní menu pro schválení
Generické menu se seznamem odeslaných dat, čekajících na schválení (článek, soubor ke stažení apod.).
User’s Custom Box – Uživatelský blok
Blok, jehož obsah si může nastavit registrovaný uživatel sám.
Co je CMS PostNuke?
Languages – Jazyky
Blok pro přepínání do různých jazykových modifikací.
Plain Text – Jednoduchý text
Blok, který umožňuje zapsat jednoduchý text.
Story Titles – Seznam článků
Blok, který umožňuje zobrazit seznam článků pomocí různých parametrů (nejčastěji novinky).
Search Box – Vyhledávání
Jednoduchý formulář pro vyhledávání na webu.
Jak na to? aneb FAQ
RSS Newsfeed a RSS Extra – RSS
Dva bloky, které umožňují využít RSS z jiných webů.
Display poll – Anketa
Zobrazení bu poslední vložené ankety, nebo konkrétní ankety.
PHP Script – PHP skript
Blok, který umožňuje zapsat PHP skript.
Využíváme WYSIWYG editor
Past Articles – Staré články
Blok, který zobrazuje starší články.
Online – Online
Informace o přihlášených uživatelích (pokud registrovaný uživatel obdrží osobní zprávu, je zde tato skutečnost
uvedena).
User’s Login – Přihlášení
Formulář pro přihlášení.
HTML – HTML kód
Blok, který umožňuje zapsat HTML kód.
Simple File Include – Obsah souboru
Blok, který zobrazí HTML kód externího souboru.
Podrobný popis modulů
Ephemerids – Stalo se
Blok, který je svázán se stejnojmenným modulem.
Categories Menu – Kategorie
Blok, který zobrazí informace příslušné pro danou kategorii (prozatím seznam článků).
Button Link Block – Tlačítko
Blok, který umožní vytvořit grafická tlačítka a odkazy na různé weby.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 11 |
Název bloku a popis
Today’s Big Story – Článek dne
Zobrazí nejčtenější článek v daném dni.
Latest Web Links – Poslední odkazy
Blok, který je svázán s modulem Web_Links a zobrazuje poslední vložené odkazy.
Postchedule Day Block – Události dne
Seznam událostí, které se mají v daném dni připomenout. Tento blok byl upraven pro potřeby projektu Školní web.
Postchedule Calendar & Events Block – Kalendář událostí
Měsíční kalendář se zobrazením událostí. Tento blok byl upraven pro potřeby projektu Školní web.
Show admin messages – Zobrazení zpráv administrátora
Blok, který je svázán s modulem Admin_Messages.
Random Quote – Náhodná citace
Blok, který je svázán s modulem Quotes a náhodně vybere a zobrazí citát.
Photoshare Random Image – Náhodný obrázek
Blok, který je svázán s modulem Photoshare a náhodně vybere a zobrazí zmenšeninu obrázku (fotky).
PnForum Center block – Centrální blok diskuse
Blok k diskuznímu fóru, který se zobrazí v centrální zóně.
PnForum Statistic – Blok diskuse se statistikou
Poměrně dlouhý blok se statistickými údaji o diskuzi.
Section Tree – Sekce
Blok, který obsahuje stromovou strukturu „složek“ v modulu sekce od určitého místa (kořen nebo jiná složka).
Top Articles – Nejzajímavější články
Blok, který zobrazuje seznam nejčtenějších nebo nejkomentovanějších článků.
Top Download – Nejzajímavější soubory ke stažení
Blok, který zobrazuje nejstahovanější, nejnovější nebo nejlépe hodnocené soubory ke stažení.
Top WebLinks – Nejzajímavější odkazy
Blok, který zobrazuje nejužívanější, nejnovější nebo nejlépe hodnocené odkazy.
Základní rozložení bloků
Záhlaví (vyhledávací formulář)
Uživatelský blok
Admin Messages
Kalendář
Sekce
HTML blok – Vítejte na stránkách školy
Přihlášení
Témata
HTML blok – Novinky ve škole
Stalo se
Menu – Základní rozcestník
Obsah
Události
Menu – Pro registrované
Anketa
Náhodný obrázek
Zápatí
| 12 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Požadavky na systém a omezení
1. rozhraní je napsáno ve skriptovacím jazyce PHP,
2. data jsou ukládána do databáze MySQL.
Dále je zřejmé, že na daném počítači musí běžet nějaký webový server – nejlépe Apache nebo IIS.
V rámci úprav pro školské prostředí byly využity výsledky některých dalších projektů, které však vyžadují splnění určitých podmínek:
●
WYSIWYG editor pnFCK funguje v prohlížečích MS Internet Explorer verze 5.5 a vyšší, Mozilla verze 1.3 a vyšší (případně prohlížeče s těmito aplikacemi plně kompatibilní).
●
Fotogalerie PHOTOSHARE vyžaduje přítomnost grafické knihovny GD2, implementované do PHP.
O projektu Školní web
CMS PostNuke a jeho úpravy pro školské prostředí je tvořeno dvěma základními komponentami:
Upravený CMS PostNuke byl vyvíjen a testován v systémech:
Operační systémy: MS WindowsXP Proffesional; MS Windows Server 2000; Debian Linux; Suse Linux; Danix
●
Webové servery: IIS 4; Apache 1.3; Apache 2.0
●
Rozhraní: PHP 4.4; PHP 5.0
●
Databáze: MySQL 3.23; MySQL 4.0
●
Prohlížeče: MS Internet Explorer 5.5; MS Internet Explorer 6.0; Mozilla 1.4; Mozilla 1.7; Firefox 1.0
●
Knihovny: GD 2.0
Co je CMS PostNuke?
●
Licence
Veškeré dílo, které vzniká v rámci tohoto projektu, patří do skupiny Open Source. Je tedy licencováno pod GNU GPL, GNU
LGPL nebo GNU FDL.
Jak na to? aneb FAQ
Na závěr upozorňujeme, že pro užití CMS PostNuke i jeho úpravy provedené v rámci projektu Školní web se neposkytují žádné
záruky.
Využíváme WYSIWYG editor
Podrobný popis modulů
Příručka pro uživatele a administrátory
| 13 |
3. Jak na to? aneb FAQ
Nastala ta správná chvíle naučit se používat CMS PostNuke. Tato kapitola příručky je psána formou, která se blíží formě otázek a odpovědí na často kladené otázky – FAQ, tak aby si v ní každý uživatel mohl nalézt svůj problém a snad i odpovědi.
Předpokládáme tři základní skupiny uživatelů – návštěvník, registrovaný uživatel a administrátor –, kterým odpovídají jednotlivé části kapitoly.
Jak na to, návštěvníku?
Tato část je určena pro ty, kteří na školní web přistupují pouze krátkodobě, popřípadě jednorázově. V této roli se většinou ocitnete, pokud budete zjišovat informace na webech jiné než vaší kmenové školy. Není nutná žádná registrace, po webu se pohybujete jako anonymní uživatel. V této roli jsou vaše práva velmi omezená.
Úvodní obrazovka
●
●
●
| 14 |
Záhlaví:
–
obsah: logo a název školy, ikony pracovních nástrojů
–
vlastnosti: statické informace, vždy viditelné
Levý sloupec:
–
obsah: rozcestník celého webu, obsahuje sekce, témata článků, hlavní menu, menu registrovaného uživatele
–
vlastnosti: statické i dynamické informace, vždy viditelné
Střední sloupec:
–
obsah: je závislý na zvoleném modulu (např. na úvodní stránce seznam nejnovějších článků, při zvolení článku
obsah celého článku).
–
vlastnosti: základ celého webu, dynamické informace, vždy viditelné
Školní web pomocí CMS PostNuke
●
–
obsah: další bloky, např. přihlášení, anketa, události
–
vlastnosti: převážně dynamické informace, na úvodní stránce vždy viditelné, po volbě odkazu v levém sloupci
se skrývá
Zápatí:
–
obsah: nastavení dle představ školy, může zde být dolní menu
–
vlastnosti: statické informace, vždy viditelné
Chci se vrátit na úvodní stránku
O projektu Školní web
●
Pravý sloupec:
Při pohybu na školním webu můžete mít potřebu se vrátit na úvodní stránku. Podaří se vám to klepnutím na odkaz v podobě
loga školy, který najdete vlevo nahoře, popřípadě odkazem Úvodní strana v záhlaví stránky.
Čtu článek z úvodní stránky
Články v systému PostNuke bývají nejčastěji umístěny ve středním sloupci a jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší. Standardně
vidíme pouze nadpis článku a jeho úvodník. Celý článek zobrazíte klepnutím na nadpis článku.
Co je CMS PostNuke?
Zobrazení informací
Jak na to? aneb FAQ
Článek je určen pro skupinu čtenářů, do které nejste zařazeni. Například administrátor může zpřístupnit články pouze učitelům školy. Takový článek poznáte snadno. Jednak je před názvem článku uvedena kategorie čtenářů, a jednak při najetí ukazatele myši na název článku se tento nezmění v ruku se vztyčeným ukazováčkem.
Využíváme WYSIWYG editor
L Po klepnutí na nadpis článku se článek nezobrazí
Čtu článek, který není na úvodní stránce
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Témata.
2. Klepnete na název tématu, ve kterém se článek nachází.
3. Klepnete na odkaz Články.
4. V zobrazených článcích daného tématu najdete ten, který vás zajímá.
5. Dále postupujete stejně jako při čtení článku z úvodní stránky.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 15 |
Podrobný popis modulů
Pokud si chcete přečíst článek, který je staršího data a není již zobrazen na úvodní obrazovce, postupujete takto:
L Nevím, ve kterém tématu je hledaný článek zařazen
V tomto případě použijte k vyhledávání článku klíčová slova (viz návod Hledám informace).
Tisknu článek
1. Použijete k tomu ikonu tiskárny. Najdete ji v záhlaví článku.
2. Když na ni klepnete, otevře se nové okno prohlížeče s náhledem na podobu tištěné stránky.
3. Pomocí příkazu pro tisk v prohlížeči stránku vytisknete.
L U článku nemůžu nalézt ikonu tiskárny
Jedná se o článek, který vám není přístupný. Tisk není povolen.
Posílám mailem informaci o článku
Pokud vás nějaký článek na webu školy zaujal natolik, že byste na něj chtěli upozornit i někoho dalšího, postupujete následovně:
1. Klepnete na ikonu poštovní obálky, kterou najdete v záhlaví článku.
2. Objeví se okno s názvem Poslat tento článek.
3. Do jednotlivých vstupních polí napíšete vaše jméno a email, pak adresátovo oslovení a adresátův email.
4. Klepnete na tlačítko Odeslat.
5. Zobrazí se informace, že článek byl odeslán.
6. Adresát obdrží jednoduchý email s odkazem na doporučovaný článek.
Zobrazuji si statickou stránku
Pro zveřejňování statických stránek na webu slouží modul Sekce. Pro rychlou orientaci v těchto informacích slouží blok Stránky
po sekcích. Pohyb v tomto bloku je shodný s hledáním informací na jakýchkoliv jiných statických webových stránkách. Hledání
požadované informace bude záležet na tom, jestli víte, ve které sekci se informace nachází.
1. V bloku Stránky po sekcích klepnete na název příslušné sekce. Ve středním sloupci se zobrazí případné vnořené sekce
a stránky publikované v této sekci.
2. Klepnete na název stránky, který je zároveň odkazem. Zobrazí se požadovaná stránka.
L Nevím, ve které sekci se dané informace nachází
V tomto případě použijete k vyhledávání stránky klíčová slova (viz návod Hledám informace).
TIP: Celou stromovou strukturu sekcí si můžeme rozbalit či zabalit pomocí tlačítek + a – umístěných vedle názvu sekce.
| 16 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Potřebuji zjistit podrobnosti o nejbližších akcích školy
●
červeně je označeno aktuální datum;
●
zeleně je vyznačen den, kdy se uskuteční nějaká akce;
●
pro ostatní dny je použita základní barva.
Pokud potřebujete vědět podrobnosti o událostech v daném dni, postupujete takto:
1. Najedete myší na zeleně zbarvený den. Po chvilce se v bublinové nápovědě zobrazí základní údaje o zapsané události.
O projektu Školní web
Modul Kalendář slouží k zobrazení chystaných akcí ve škole. Na úvodní stránce je tento modul zastoupen blokem Kalendář.
V něm se můžete setkat s trojím barevným označením příslušného dne:
2. Pokud chcete znát podrobnosti, klepnete na dané datum. V následně zobrazené události klepnete na její název. Díky
tomu se zobrazí i popis události.
Co je CMS PostNuke?
Poznámka: Možnosti zobrazování událostí jsou mnohem bohatší. Postačí využívat tři druhy náhledů – denní, měsíční a roční.
Na škole můžete třeba diskutovat o tom, jestli je vhodné začátky a konce vyučovacích hodin oznamovat zvoněním. Pokud si
chcete přečíst názory ostatních, postup je následující:
Jak na to? aneb FAQ
Chci si pročíst diskuzní fórum
Využíváme WYSIWYG editor
Příručka pro uživatele a administrátory
| 17 |
Podrobný popis modulů
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Diskuze. Ve středovém sloupci se zobrazí přehled aktivních diskuzních fór.
2. Klepnete na odkaz s názvem fóra, které vás zajímá. Zobrazí se témata zařazená do zvoleného fóra.
3. Vyberete téma a klepnutím na jeho název můžete postupně procházet jednotlivé diskuzní příspěvky.
Chci hlasovat v anketě
Pokud chcete svým hlasem podpořit některou z nabízených odpovědí, provedete
to následovně:
1. Najdete na stránce blok Anketa.
2. Myší klepnete na odpově, kterou chcete podpořit.
3. Svou odpově odešlete tlačítkem Hlasovat.
4. Nakonec se zobrazí se průběžný výsledek hlasování.
L Hlasování se nezdařilo
●
Účast v anketě je povolena pouze registrovaným uživatelům. Zaregistrujte se.
●
Snažíte se hlasovat podruhé během jednoho dne, což není povoleno. Musíte vyčkat do dne
následujícího.
Potřebuji si stáhnout soubor nabízený ke stažení
Uživatelé webu mohou dát k dispozici soubory, o kterých předpokládají, že je
užijí jiní. Pokud na takový soubor narazíte, můžete jej stáhnout na váš počítač následujícím způsobem:
1. V bloku Základní rozcestník klepneme na odkaz Ke stažení. Objeví se hlavní kategorie souborů ke stažení. Mají
charakter složek, které znáte z běžné práce se soubory.
2. Klepnete na název příslušné kategorie. Zobrazí se názvy souborů v kategorii zařazených.
3. Klepnutím na název souboru zahájíte proces stahování souboru. Pokračujete podle pokynů v dialogových oknech.
L Nedojde k zahájení procesu stahování souboru.
1.
Pod názvem souboru klepnete na odkaz Podrobnosti. Zobrazí se nám další informace k souboru.
2. Klepnete na odkaz Nahlásit nefunkční odkaz. Objeví se poděkování za spolupráci při údržbě adresáře.
3. Klepnete na tlačítko Nahlásit nefunkční odkaz. Administrátor tímto od vás dostal zprávu o nefunkčnosti odkazu.
Chci uložit obrázek z fotogalerie
Na webu školy mohou být k dispozici různé obrázky či fotografie, které byste rádi použili do jiných dokumentů. Pokud chcete
takový obrázek z webu uložit, postupujete následovně:
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Fotogalerie. Ve středovém sloupci se objeví přehled alb fotek společně s dalšími informacemi.
2. Klepnutím na název alba zobrazíte obsah alba. První obrázek uvidíte zvětšený, další ve spodní části v menším náhledu.
3. Ve spodní části okna vyberete klepnutím požadovaný obrázek. Zvětší se do horní části okna.
4. Pomocí pravého tlačítka myši vyvoláte místní nabídku a volbou Uložit obrázek jako obrázek uložíte.
Chci využít nabídnutého odkazu
Pokud vás některé webové stránky zaujmou, často hledáte odkazy i na jiné stránky s podobným zaměřením. Podobnou službu
nabízí i PostNuke. Postup využití odkazů je následující:
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Odkazník. Objeví se kategorie odkazů s případnými podkategoriemi.
Vzhled připomíná stromovou strukturu složek.
2. Z nabízených kategorií vyberete tu, která vás zaujala, a klepnete na její název. Objeví se seznam odkazů na webové
stránky se stručným popisem.
3. Klepnutím na název odkazu se v tomtéž okně zobrazí vybraná webová stránka.
L Stránka se nezobrazí
1.
Pod odkazem klepnete na odkaz Nahlásit nefunkční odkaz. Objeví se poděkování za spolupráci.
2. Klepnete na tlačítko Nahlásit nefunkční odkaz. Administrátor tímto od vás dostal zprávu o nefunkčnosti odkazu.
| 18 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Hledám informace
●
Do vstupního pole napíšete se správnou diakritikou vámi hledané slovo.
●
Hledání spustíte tlačítkem >> nebo pomocí klávesy Enter.
Registrovaným uživatelem se stanete tehdy, jestliže máte své vlastní přihlašovací jméno a heslo pro přístup k webu. Jako registrovaní uživatelé máte mnohem větší práva než anonymové. Můžete aktivně vstupovat do tvorby webu psaním článků, komentářů, vytvářením anket apod. Je samozřejmé, že máte k dispozici všechny možnosti, které mají neregistrovaní uživatelé.
Proto vše, co bylo popsáno v části pro neregistrované uživatele, je k dispozici i registrovanému uživateli.
Co je CMS PostNuke?
Jak na to, registrovaný uživateli?
O projektu Školní web
Redakční systém vám umožňuje vyhledat požadované informace pomocí klíčových slov. Použijete k tomu blok Vyhledávání
v záhlaví stránky:
Při popisu řešení vašeho problému budeme vždy předpokládat, že jste přihlášeni pod svým jménem a nacházíte se na úvodní
obrazovce.
Nastavení registrovaného uživatele
1. V bloku Přihlášení klepnete na odkaz Zaregistrujte se!
2. Z nabízených možností vyberete odkaz Registrovat
3. Vyplníte libovolné uživatelské jméno (budete pod ním v systému PostNuke vystupovat) a funkční email. Ten pro kontrolu zadáte ještě jednou. Na udanou emailovou adresu obdržíte heslo.
Jak na to? aneb FAQ
Registruji se
4. Musíte zatrhnout možnost Souhlasím. Tím se zavazujete používat jistá pravidla.
5. Potvrdíte tlačítkem Nový uživatel.
6. Obratem obdržíte na uvedený email heslo. Použijete jej pro přihlášení se v bloku Přihlášení na úvodní stránce.
Pokoušíte se registrovat poněkolikáté na stejný email. Musíte uvést jinou emailovou adresu.
Potřebuji se přihlásit
Přihlášení provedete pomocí odkazu Přihlásit se, který najdete v záhlaví stránky. Uvedete své uživatelské jméno a heslo a potvrdíte tlačítkem Přihlásit se.
L V záhlaví stránky není odkaz Přihlásit se.
Využíváme WYSIWYG editor
L Objeví se chybová hláška Tato emailová adresa je již registrována a registrace se neprovede
V záhlaví stránky klepnete na odkaz Registrace. Ve středovém sloupci klepnete na odkaz Přihlásit a postupujete podle výše popsaného postupu.
L Přihlášení se nezdařilo
●
Neuvedli jste správné jméno a heslo. Postup zopakujte.
●
U uživatelského jména nebo hesla jste nedodrželi velikost znaků. Přihlášení zopakujte a přitom dodržte
velikost znaků.
●
Pokud jste se předtím pokusili změnit heslo, nemuselo se vám to podařit. Pokuste se použít heslo předchozí, pokud je tento pokus také neúspěšný, obráťte se na administrátora.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 19 |
Podrobný popis modulů
Druhou možností je využití bloku Přihlášení. Může se však stát, že tento blok se zobrazuje jen na úvodní stránce.
L Na obrazovce zůstal nápis Probíhá přihlašování, nezavěšujte, prosím! a nemizí
V prohlížeči klepnete do řádku Adresa a klávesou Enter potvrdíte opětovné načtení stránky nebo použijte tlačítko Aktualizovat.
Měním si heslo
Předpokládáme, že heslo budete měnit hned po registraci (automaticky generované heslo je těžko k zapamatování) nebo vždy,
když to budete považovat za nutné. Při změně hesla postupujete následovně:
1. Po přihlášení se vám v levém sloupci v bloku Pro registrované objeví odkaz Můj účet. Klepněte na něj.
2. Z nabízených odkazů použijete Změnit vaše info.
3. Najděte řádek s názvem Heslo. Do prvního okénka napíšete nové heslo, do druhého jej pro kontrolu napíšete znovu.
Heslo musí mít minimálně pět znaků!
4. Tlačítkem Uložit změny potvrdíte změnu hesla.
L Nedojde ke změně hesla
●
Nenapsali jste identická hesla do obou okének. Systém na tuto chybu upozorní hláškou Hesla se neshodují, musejí být identická.
●
Heslo je kratší než povinných pět znaků. Systém na tuto chybu upozorní oznámením Je nám líto, ale vaše heslo musí být minimálně 5 znaků dlouhé.
Chci se odhlásit
Pokud ukončíte svou práci na školním webu nebo odcházíte od počítače, který využívají i jiní učitelé, měli byste se odhlásit.
Použijete k tomu odkaz Odhlášení, který najdete v levém sloupci v bloku Pro registrované.
Vkládání informací
Při vkládání informací může být výrazným pomocníkem WYSIWYG editor pnFCKeditor. Svým rozhraním připomíná jednoduché
editory typu WordPad. Samotné vkládání dat je závislé na tom, o jaký typ dat se jedná – je rozdíl, zda hodláte napsat článek
nebo vložit soubor ke stažení.
Jak se ovládá editor pnFCKeditor?
Některé základní rady a návody pro uživatele jsou popsány v podkapitole Využíváme WYSIWYG editor.
Píšu článek
Rozhraní pro přidání článku najdete v bloku Pro registrované v části Poslat. Klepnutím na odkaz Příspěvek do Novinek zobrazíte jednoduché rozhraní. Postup při vyplňování jednotlivých částí je následující:
1. Do položky Název napíšete název článku. Je nutné jej uvést!
2. Z rozbalovací nabídky Téma vyberete téma, které nejvíce vyhovuje obsahu článku. Pokud si nejste jisti, můžete nechat
výběr tématu na administrátorovi. Stejně tak může administrátor vámi zvolené téma změnit.
3. V nabídce Jazyk ponecháte češtinu.
4. Do okna Úvodník napíšete úvodník článku. Slouží jako upoutávka na článek. Neměl by být příliš rozsáhlý. Řekněme,
že osm řádků by mělo být maximem.
5. Do části Text článku napíšete text obsáhlejšího článku. Tuto část uvidí pouze ten uživatel, který má oprávnění nebo zájem si článek přečíst celý.
6. Úplně dole na stránce naleznete tlačítko Náhled. Po jeho použití si lze prohlédnout sepsaný text. Pokud chcete ještě
něco vylepšit, pohybujete se již ve známém rozhraní.
7. Jestliže jste se vzhledem vašeho příspěvku spokojeni, použijete nově se objevivší tlačítko Odeslat. Najdete jej opět ve
spodní části obrazovky vedle tlačítka Náhled.
8. Tímto jste článek odeslali administrátorovi ke schválení. Jakmile jej schválí, bude přístupný ostatním uživatelům.
TIP: Administrátor může vyjití článku tzv. naprogramovat. Může určit datum a čas, kdy bude článek zveřejněn. Díky této službě si můžete napsat články dopředu
a zveřejňovat je ve vhodný okamžik.
| 20 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Chtěl bych napsaný článek opravit nebo smazat
Bohužel, toto právo je vyhrazeno pouze administrátorovi. Musíte se obrátit na něj se žádostí o opravu.
Komentáře ke článkům slouží k diskuzi nad publikovaným tématem. Mohou být velmi přínosné pro autora článků i pro samotné čtenáře. Je třeba upozornit na to, že komentáře musí být administrátorem povoleny a mohou být povoleny pouze pro
registrované uživatele. Pokud toto všechno splňujete, postup při komentování je následující:
1. Klepnete na tlačítko Poslat komentář, které najdete úplně dole pod článkem.
O projektu Školní web
Přidávám komentář k článku
2. Řádek Předmět necháte v uvedené podobě.
3. V části Komentář napíšete váš příspěvek ke článku.
Co je CMS PostNuke?
Jak na to? aneb FAQ
4. Tlačítkem Náhled prohlédnete vzhled vašeho komentáře.
5. Tlačítkem Odeslat komentář odešlete.
TIP: Pokud chcete jako autor článku sledovat komentáře čtenářů, použijete odkaz Komentáře pod samotným úvodníkem článku. U tohoto odkazu je zároveň
uveden počet komentářů.
Přidávám statickou stránku do sekcí
Některé informace, které chcete návštěvníkům webu sdělit, mohou mít charakter statické informace, a proto bude vhodnější ji umístit do sekcí. Může se jednat například o provozní
dobu školní družiny. Jak v tomto případě postupovat?
Využíváme WYSIWYG editor
TIP: Pokud chcete reagovat na komentář pod článkem, je postup shodný s popsaným postupem s výjimkou bodu 1. Nepoužijete tlačítko Poslat komentář, ale
použijeme odkaz Odpovědět. Najdete jej pod komentářem, na který máte v úmyslu reagovat.
1. V bloku Pro registrované, v části Poslat, klepnete na odkaz Stránku do Sekcí.
Ve středním sloupci se objeví formulář pro vložení statické stránky.
Podrobný popis modulů
2. Do řádku Název uvedete název článku v sekci.
3. V části Obsah napíšete pomocí editoru celou stránku.
4. Tlačítkem Náhled, které je úplně dole, se lze podívat na vzhled odesílané stránky.
5. Pokud nejste se svým výtvorem spokojeni, můžete provést změny.
6. Jste-li spokojeni, odešlete stránku ke schválení pomocí tlačítka Poslat stránku.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 21 |
Přidávám anketu
Ankety mohou na školním webu sloužit pro zjišování názorů veřejnosti na vámi řešený problém nebo mohou být součástí vědomostních soutěží (např. ve spojitosti s modulem Události). Tvorbu anket musíte mít administrátorem povolenu.
1. Z bloku Pro registrované vyberete odkaz Administrace.
2. V zobrazeném Administračním menu najdete odkaz Ankety a klepnete na něj.
3. Do řádku Nadpis ankety uvedete anketní otázku.
4. Nabízené odpovědi píšete do řádku Možnost 1 až Možnost 12. Nemusíte využít všechny řádky, nepoužité ponechejte prázdné.
5. Anketu vytvoříte tlačítkem Vytvořit anketu.
L V administračním menu nenajdu odkaz Ankety.
Administrátor webu vám nepovolil vytváření anket.
L Nabízená odpověď v řádku Možnost se nezapsala celá.
Překročili jste povolených 50 znaků na jednu odpověď.
Potřebuji zanést do kalendáře novou akci
Chcete-li zanést do kalendáře akci, o níž hodláte informovat i ostatní, postupujte následovně:
1. V bloku Pro registrované, v části Poslat klepnete na odkaz Událost do Plánovače. Ve středním sloupci se zobrazí
rozhraní pro přidání nové události.
2. Do pole Předmět napíšete stručný popis akce.
3. Z rozbalovacího menu Témata vyberete to, kam událost tematicky spadá.
4. V řádku Startovní datum navolíte den, měsíc a rok uskutečnění akce.
5. V části Doba trvání události uvedete časové rozpětí akce (pomocí voleb Čas a Datum ukončení), popřípadě zatrhnete
volbu Událost po celý den (v tomto případě čas nebude zobrazen).
6. V části Popis můžete uvést pomocí editoru podrobnosti akce.
7. V dolní části okna v rozbalovacím menu zvolíte Odeslat a potvrdíte tlačítkem OK.
8. Zobrazí se informace o odeslání události. Nyní záleží na administrátorovi, kdy ji zveřejní.
TIP: Pokud se předkládaná akce pravidelně opakuje, můžete použít vícenásobné zobrazení události v kalendáři pomocí řádku Opakující se událost. Najdete jej
v základním rozhraní pro vkládání akce.
Vkládám obrázek do fotogalerie
V prvé řadě je třeba upozornit na to, že vkládání obrázků musí povolit administrátor webu (viz návod Povoluji registrovaným uživatelům vkládat obrázky do fotogalerie). Máte-li potřebná oprávnění, můžete si zvolit, zda využijete možnosti vkládat obrázky do veřejného alba nebo budete vytvářet vlastní album.
Při vkládání obrázků do veřejného alba postupujete takto:
1. Nejprve od administrátora webu zjistíte, kam můžeme vkládat obrázky.
2. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Fotogalerie.
3. Najdete příslušné veřejné album a otevřete ho. V nabídce zvolíte odkaz pro úpravu alba.
4. V nově otevřeném rozhraní si v nabídce zvolíte odkaz pro přidání obrázku.
5. Dané rozhraní umožňuje vkládání většího množství obrázků. Nejprve pomocí tlačítka Procházet najdete na vašem počítači potřebný obrázek. Následně vyplníte jeho název a popis. Nakonec ve spodní části formuláře pomocí příslušného
tlačítka přidáte obrázky do fotogalerie.
Máte-li potřebná oprávnění, můžete založit i vlastní alba. V takovém případě postupujete takto:
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Fotogalerie.
2. V nabídce zvolíte odkaz Má alba a následně odkaz Přidat album.
3. Vyplníte jméno a popis alba. Dále můžete nastavit další parametry:
| 22 |
–
Zvolíte výchozí šablonu alba. Chcete-li vidět, jak bude album vypadat, použijte odkaz Popis šablony.
–
Nechcete-li, aby vaše album bylo veřejně přístupné (a tudíž ani zobrazitelné v bloku náhodně generovaných obrázků), použijete příslušné zaškrtávací políčko. Toto nastavení vám však nijak nebrání ve využití obrázků při psaní
článků, statických stránek apod.
Školní web pomocí CMS PostNuke
4. Pomocí příslušného tlačítka přidáte nové album.
5. Od tohoto momentu můžete do alba vkládat obrázky.
Pokud se chcete aktivně zapojit do diskuze nad ožehavým problémem, postupujete následovně:
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Diskuze. Ve středovém sloupci se objeví přehled diskuzních fór.
2. Klepnete na název fóra, do kterého chcete přispět. Na obrazovce se objeví přehled témat zařazených do zvoleného fóra.
3. Klepnete na název tématu, ke kterému chcete přidat váš diskuzní příspěvek.
O projektu Školní web
Zapojuji se do diskuze v Diskuzním fóru
4. Ve spodní části okna najdete část nazvanou Vložit příspěvek. Pomocí editoru napíšete znění vašeho příspěvku (může
mít charakter otázky či odpovědi).
5. Příspěvek odešlete pomocí tlačítka Odeslat.
6. Váš příspěvek bude automaticky zveřejněn.
Zakládám nové téma diskuze v Diskuzním fóru
Může se stát, že v diskuzním fóru nenajdete vhodné téma. Pak nezbývá nic jiného, než založit nové. Postup je vcelku jednoduchý:
1. V bloku Základní rozcestník klepnete na odkaz Diskuze. Ve středovém sloupci se objeví přehled diskuzních fór.
2. Klepnete na název fóra, ve kterém chcete založit nové téma. Poté využijte tlačítko Nové téma.
Co je CMS PostNuke?
TIP: Váš příspěvek můžete po odeslání opravit pomocí tlačítka Upravit/Smazat, které najdete pod ním vpravo dole.
3. Ve formuláři vyplňte textové pole Předmět, který by měl obsahovat název tématu. Následně do editoru Tělo zprávy
upřesněte, čeho se otevírané téma týká tak, aby se pokud možno nad ním rozproudila diskuze.
4. Chcete-li, aby vám emailem přicházely reakce, zaškrtněte příslušné políčko.
5. Nakonec použijte tlačítko Odeslat.
Pokud máte k dispozici soubor, který chcete zpřístupnit ostatním uživatelům webu, používáte k tomu tzv. Download centrum.
Při přidání souboru postupujete následovně:
1. V levém sloupci v bloku Pro registrované, části Poslat, klepnete na odkaz Soubor ke stažení.
2. Zobrazí se rozhraní pro přidání souboru.
Jak na to? aneb FAQ
Přidávám soubor ke stažení
3. Do pole Jméno souboru uvedete název, pod jakým chcete soubor prezentovat.
4. Do řádku Odkaz na soubor musíte uvést plnou cestu k místu, kde je soubor uložen. POZOR, soubor musí být uložen
na místě přístupném z Internetu! Nelze odkazovat na soubor uložený na vašem lokálním nebo síovém disku.
6. V části Popis napíšete pomocí editoru bližší popis, co daný soubor obsahuje.
7. Ve vstupních polích Autorovo jméno a email můžete uvést vaše jméno a email.
8. Do řádku Velikost souboru uvedete velikost souboru v bytech. Tato informace je nepovinná a slouží pouze ke kontrole,
zda si uživatel webu stáhl soubor kompletní.
9. Ostatní pole necháte prázdná a potvrdíte tlačítkem Přidat tento soubor.
10. Soubor jste tím odeslali administrátorovi ke kontrole a ke schválení. Pokud jej schválí, objeví se v Download centru.
L Chybí mi možnost nahrání souboru na web.
Využíváme WYSIWYG editor
5. Ze seznamu Kategorie vyberete tu, do které má být soubor zařazen.
Tato možnost není ve stávající verzi PostNuke k dispozici. Soubor si musíte umístit do Internetu sami.
Název souboru obsahuje české znaky. Přejmenujte jej a postup zopakujte.
Vzhled webu
Minimalizuji či maximalizuji zobrazení bloku
Pokud chcete získat více prostoru v některém ze sloupců webu, můžete zobrazení bloku minimalizovat pouze na jeho nadpis.
Postup je jednoduchý:
Příručka pro uživatele a administrátory
| 23 |
Podrobný popis modulů
L Odkaz na soubor je neplatný.
1. Vedle názvu bloku klepnete na odkaz v podobě znaménka -. Z celého bloku zůstane zobrazen pouze jeho nadpis.
2. Pro opětovné rozbalení použijeme odkaz v podobě znaménka +.
Chci si změnit vzhled webu
Některé weby mohou nabízet různé motivy pro vzhled webu. Každý registrovaný uživatel tak může mít stránky s jinou grafikou a rozložením. Jak si změnit vzhled webu?
1. Klepnete na odkaz Můj účet, který najdete v bloku Pro registrované.
2. Ze zobrazených odkazů vyberete Vybrané téma.
3. V seznamu Vybrat téma vyberete vámi zvolené téma. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit změny.
4. Změna vzhledu webu se projeví pouze vám.
Jak na to, administrátore?
Jakýkoliv systém, který spravuje webové stránky, potřebuje mít alespoň jednoho svého administrátora. V počátku bude takový
člověk především plnit funkci šéfredaktora. Jeho hlavní úlohou by tedy nemělo být sepisování informací, ale jejich zveřejňování. Šéfredaktor tedy nevytváří obsah webu, ale určuje jeho ráz, způsob třídění informací do různých „rubrik“, „sloupků“ apod.
Jakmile zvládne tuto roli, přichází na řadu další úkoly – úprava celkového vzhledu webu, starost o registrované uživatele a přidělování práv k jednotlivým službám webu apod.
V momentě, kdy „internetové noviny“ žijí, přichází na řadu nejvyšší role administrátora. Pokud vznikne potřeba, měl by si vytvořit a následně řídit tým „Redakční rady“.
Poznámka: Připomínáme, že administrátor webu nemusí být nutně administrátorem informačního systému. Jeho práce totiž nevyžaduje příliš hluboké ICT kompetence, má spíše blíž k „novinařině“.
U jednotlivých návodů se automaticky předpokládá, že jste přihlášeni jako administrátor.
Navíc nezřídka se v návodech setkáte s pokynem Přejdeme do administrace. V takovém případě postačí, když na úvodní
stránce klepnete na odkaz Administrace – ten se nachází v bloku Základní rozcestník.
Instalace CMS PostNuke, jeho zálohování a obnova
Chcete-li provozovat CMS PostNuke, je třeba zajistit jeho funkčnost. V této souvislosti je třeba hned na začátku podotknout, že
instalace a údržba webového sídla by měla být v kompetenci administrátora informačního systému, nikoliv administrátora
webu. Samotná instalace, zálohování a případná obnova CMS PostNuke totiž přece jen vyžaduje jisté hlubší znalosti, dovednosti a zkušenosti. Proto v této kapitole nelze počítat s podrobnými návody, ale spíše jen se základními postupy.
Než začnete s jakoukoliv činností, je třeba od administrátora informačního systému zjistit některé informace a následně zvládnout některé úkony:
1. Administrátor musí zajistit funkčnost následujících služeb:
–
webový server, nejčastěji IIS jako součást serverů MS Windows nebo Apache, licencovaný pod GPL, a tedy volně dostupný na adrese http://httpd.apache.org.
–
databázový server MySQL, a to verzi 3.23 a vyšší; tento server je licencovaný pod GPL, a tedy volně dostupný na adrese
http://www.mysql.com.
–
skriptovací jazyk PHP ve verzi 4.1 a vyšší, taktéž licencovaný pod GPL, a tedy volně dostupný na adrese
http://www.php.net; v rámci PHP musí být zprovozněny přídavné knihovny pro databázový server mysql a grafickou
knihovnu gd2.
2. Administrátor by měl na webu vytvořit kontrolní stránku s jednoduchým obsahem:
<? phpInfo(); ?>
Pokud se nechá tato stránka zobrazit v prohlížeči, měla by se objevit stránka plná informací o používaném PHP (verze,
proměnné apod.). Na ní musí existovat i tabulka, která má v záhlaví název mysql a další s názvem gd.
3. Administrátor by vám měl zajistit potřebné přístupy k jednotlivým součástem webu:
| 24 |
–
Při instalaci CMS PostNuke bude na databázový server přidávána nová databáze. Během provozu by pak měl mít
administrátor webu možnost měnit strukturu a obsah jednotlivých tabulek dané databáze.
–
Během instalace CMS PostNuke totiž bude potřeba nastavit čtyři hodnoty – umístění databázového serveru, uživatelský účet pro přístup do databáze, heslo k tomuto uživatelskému účtu a název databáze, která během instalace
vznikne.
Školní web pomocí CMS PostNuke
Nejlepší bude, když administrátor připraví a předvede nějaké rozhraní, které takový přístup zajistí. I zde lze využít
produkt, který je licencován pod GPL – webové rozhraní pro správu MySQL databází pod názvem PhpMyAdmin,
který naleznete na adrese http://www.phpmyadmin.net.
–
Kromě přístupu do databáze by měl mít administrátor webu možnost přistupovat do vybraného adresáře webového
sídla, a to i s možností zápisu. Do tohoto adresáře by měl administrátor informačního systému rozbalit aktuální verzi
CMS PostNuke, a už přímo originální verzi ze serveru projektu PostNuke (http://www.postnuke.com), nebo jeho
upravenou verzi ze serveru projektu ADMIN (http://www.admin-hranice.cz).
Instaluji nový web
Možná některé z vás překvapí jedna informace – instalace se spouští prostřednictvím WWW stránky.
O projektu Školní web
–
1. V prohlížeči napíšete cestu, která ukazuje do adresáře, kde se nachází rozbalená verze CMS PostNuke, s tím že v cestě
uvedete soubor install.php. (např.: http://www.skola.cz/postnuke/install.php).
Pokud funguje váš WWW server správně, umí pracovat s PHP, a navíc umí spolupracovat s databázovým serverem
MySQL, objeví se úvodní stránka. Na ní pouze potvrdíte jazyk instalace, tedy češtinu.
3. Jakmile narazíte na formulář zajišující přístup k databázi MySQL, vyplníte jej potřebnými údaji.
Jak na to? aneb FAQ
4. Další stránka slouží pro kontrolu příslušných údajů a následně volbu vhodné instalace. Zde s největší pravděpodobností
využijete tlačítka Nová instalace.
Co je CMS PostNuke?
2. Po zvolení jazyka pokračujete v průvodci instalace, dokud nenarazíte na formulář, který kontroluje přístup k jistým datům. Ve spolupráci s administrátorem informačního systému je třeba docílit toho, aby bylo vše v pořádku.
Pokud vám administrátor informačního systému povolil vytváření databází, pak na další stránce zaškrtnete příslušné políčko a potom klepnete na tlačítko Start.
6. Po vytvoření potřebných tabulek zbývají nastavit identifikační údaje administrátora webu. Tento uživatel bude mít jako
jediný plné právo nastavovat chování redakčního systému.
Využíváme WYSIWYG editor
Následující stránka by se měla zaplňovat informacemi o tom, jak se postupně databáze naplňuje tabulkami a základními daty.
5. U CMS PostNuke, upraveného v rámci projektu ADMIN, počítejte ještě s dvěma stránkami, které určují, jaká vzorová data
budou použita a jaký bude výchozí grafický motiv.
7. Pokud jste pracovali správně, objeví se poslední stránka instalačního průvodce. V dolní části narazíte na odkaz směřující na vámi nainstalovaný redakční systém.
a) Smažte adresář install, soubor install.php!
b) Přesuňte mimo váš web soubor psak.php – možná ho někdy v budoucnu budete ještě potřebovat (například, pokud
změníte heslo roota v MySQL).
c) V rámci vašeho redakčního systému se přihlaste jako administrátor a přejděte do administrace. Pokud vám to systém
umožní, je vše v pořádku.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 25 |
Podrobný popis modulů
8. Až z vás opadne nadšení, důrazně doporučujeme ještě provést následující úkony:
Zálohuji web
Nabádat k pravidelné záloze by bylo nošením dříví do lesa. Nicméně je třeba si uvědomit, že web je tvořen jak soubory, tak
databází v databázovém serveru. Záloha jednoho bez druhého nemusí mít smysl.
1. Nejprve provedete zálohu rozhraní webu. Postupujete následovně:
a) Zazálohujete adresář, kde je uložené rozhraní CMS PostNuke.
b) V záloze (nikoliv v původním adresáři!) přejdete do vnořeného adresáře pnTemp a v něm smažete obsah (nikoliv
celý adresář) všech vnořených adresářů.
2. Potom musíte zálohovat veškerá data, a to takto:
a) Spustíte prohlížeč, otevřete stránky vašeho webu a přihlásíme se jako administrátor.
b) Pomocí odkazu přejdete do Administrace a v ní zvolíte modul Nastavení.
c) Ve formuláři naleznete seznam pro nastavení výchozího vzhledu stránek a z něj vyberete položku ExtraLite. Změny
uložíte.
d) V administraci vyberete modul pro správu databáze (MySQL Tool).
e) Označíte všechny tabulky a ze seznamu vyberete položku pro zálohování databáze. Po spuštění zálohy uložíte vygenerovaný soubor na vhodné místo na disku.
Obnovuji zálohu webu
Mohou v životě administrátora nastat situace, kdy potřebuje obnovit systém z poslední zálohy. V takovém případě je třeba rozlišit, zda budou obnovována data nebo i rozhraní redakčního systému. Při obnově dat se postupuje následovně:
1. Je možné, že administrátor informačního systému provádí pravidelně zálohu celého databázového serveru. Pokud ano,
požádejte ho obnovu dat.
2. I v případě, že si zálohu dat provádíte sami, je možné, že se bez pomoci administrátora informačního systému neobejdete.
Soubor vzniklý při záloze dat je totiž nutné použít v jiném prostředí než v samotném redakčním systému (například v již
dříve zmíněném PhpMyAdmin). Administrátor informačního systému vám samozřejmě může popsat postup obnovy dat.
Není to totiž většinou nic obtížného.
3. Pokud po obnově dat naskočí redakční systém dle vašich představ, není potřeba aktualizovat rozhraní.
Při obnově rozhraní postupujete následovně:
1. Smažete adresář s uloženým rozhraním CMS PostNuke.
2. Překopírujete zálohovaný adresář na originální místo.
3. Otevřete prohlížeč a zkusíte si zobrazit úvodní stránku webu.
Aktualizuji web ze starší verze
Nejprve důrazně doporučujeme: PROVEĎTE ZÁLOHU DATABÁZE I SOUBORŮ S ROZHRANÍM! V žádném případě tento krok
nepodceňujte.
V případě, že se aktualizace v některé části „zadrhne“, je nejlepší vrátit se k původní verzi.
1. Nejprve je nutné provést potřebnou přípravu. Postupujte následovně:
a) Přihlaste se na váš web jako administrátor a přejděte do administrace modulů.
b) Odstraňte modul AWE (u verze Školní web 1.0). Odstraněním je myšlena jeho deaktivace a následné odstranění ze
seznamu modulů.
c) Přejděte přes administraci do části Nastavení. Zde nastavte jako výchozí motiv vzhledu ExtraLite. A to i přes to, že
jste si vytvořili či upravili vlastní motiv.
d) Běžte do stromové struktury se soubory a složkami Školního webu. Přejděte do složky themes a zkopírujte si zvláš
ty motivy, které používáte.
e) Přejděte do složky images a ze složky topics a sections zkopírujte složky, které souvisí s vámi zálohovanými
motivy z předchozího kroku.
f) Zkopírujte si zvláš soubor config.php.
g) Zkopírujte si zvláš složku upload včetně jeho vnořených složek. Pokud se jedna ze složek nazývá editor nebo
FCKeditor, přejmenujte jej na pnFCKEditor.
h) Pokud jste si prováděli nějaké vlastní úpravy nebo instalovali vlastní moduly nad rámec distribuce Školního webu,
doporučujeme provést i zálohu těchto souborů.
ch) Smažte VŠECHNY soubory a složky s rozhraním Školního webu.
2. Nyní provedeme samotnou instalaci nové verze. Nejprve je však nutné stáhnout novou verzi Školního webu a rozbalit
ji do původního adresáře. Pak postupujte následovně:
| 26 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
a) Pokud jste v rámci přípravné fáze zálohovali některé vlastní soubory nebo vlastní moduly, nakopírujte je do nové
verze. Nicméně u vlastních souborů doporučujeme nejprve zálohovat soubory z nové instalace.
c) Pro složku pnTemp, včetně jejího obsahu, nastavte stejná práva jako pro složku upload.
d) Zkopírujte zpět soubor config.php a nastavte mu práva, tak aby do něj „vlastník“ webových stránek mohl zapisovat. Stejná práva nastavte i pro config-old.php.
e) Pokud jste v přípravné fázi zálohovali soubory s motivy (a jejich pomocné složky v rámci images), pak je nakopírujte na původní místa.
O projektu Školní web
b) Zkopírujte zpět složku upload včetně jejího obsahu. Navíc je nutné zabezpečit to, aby do této složky včetně vnořených složek měl přístup pro zápis uživatel, který je „vlastníkem“ webových stránek. (V Linuxu se s oblibou mluví
o právech 777, ve Windows o sdílení s možností zápisu).
f) V prohlížeči napíšete cestu, která ukazuje do adresáře, kde se nachází rozbalená verze CMS PostNuke s tím, že
v cestě uvedete soubor install.php. (např.: http://www.skola.cz/postnuke/install.php).
Pokud funguje váš WWW server správně, umí pracovat s PHP, a navíc umí spolupracovat s databázovým serverem
MySQL, objeví se úvodní stránka. Na ní pouze potvrdíte jazyk instalace, tedy češtinu.
g) Nenastanou-li žádné problémy, měli byste nyní otevřít váš web, aktualizovaný na novou verzi.
3. Až z vás opadne nadšení, vězte, že byste měli učinit ještě tyto kroky:
a). Ze stromové struktury souborů a složek odstraňte složku install, soubory install.php a upgrade.php. Zazálohujte soubor kpz.php a smažte jej.
Co je CMS PostNuke?
Po zvolení jazyka pokračujete v průvodci instalace, dokud nenarazíte na formulář, který kontroluje přístup k jistým
datům. Ve spolupráci s administrátorem informačního systému je třeba docílit toho, aby bylo vše v pořádku.V takovém případě na této stránce najdete dvě tlačítka – Nová instalace a Aktualizovat. Vyberte tlačítko pro aktualizaci.
b) Přejděte na web. Pokud nejste přihlášeni jako administrátor, přihlaste se a přejděte do administrace.
c) Přejděte do kategorie Ostatní. Zde zvolte administraci modulu Moduly a postupně:
–
d) Přejděte do kategorie Ostatní. Zde zvolte administraci modulu Admin a zvolte odkaz Změna konfigurace. Následně
rozdělte jednotlivé moduly do kategorií. Doporučujeme:
–
do kategorie Obsah zařadit AddStory, CmodsDownload, CmodsWeblinks, Comments, FAQ, photoshare, pnForum,
Polls, PostSchedule, Reviews, Sections, Submit_News, Topics;
–
do kategorie Systém zařadit Admin, Admin_Messages, Blocks, Groups, Legal, Modules, Permissions, pnRender, Settings, User, Xanthia;
Jak na to? aneb FAQ
aktualizujte a následně aktivujte balíčky. Tato aktualizace je závislá na verzi Školního webu, který používáte
a opravných balíčcích, které jste použili. Mělo by se jednat o pnForum, Permissions, pnFCKeditor, Sections, Topics, CmodsDownload a CmodsWeblinks. Možná jste si však již většinu z nich aktualizovali.
3. do kategorie Utility zařadit Mailer, Member_List, Mysql_Tool, pnFCKEditor, Referers;
f) Přejděte do administrace modulu pnFCKEditor (v kategorii Utility) a nastavte správně cestu, kam se ukládají soukromé obrázky apod. (například /postnuke/upload/pnFCKEditor).
Ruším instalaci webu
Pokud se rozhodnete zrušit instalaci webu, stačí učinit dva kroky:
1. Zrušíte adresář, kde je uložené rozhraní CMS PostNuke.
2. Požádáte administrátora o odstranění příslušné databáze v databázovém serveru. Pozor však – tento krok je nevratný!
Využíváme WYSIWYG editor
e) Pokuste si vrátit svůj původní motiv.
Poznámka: Po zrušení instalace vám nic nebrání k opětovnému instalování CMS PostNuke s původními vzorovými daty.
CMS PostNuke je především o článcích. Jedním z prvních úkolů administrátora je víceméně role editora, který má za úkol kontrolovat, upravovat a zveřejňovat články, které odeslali registrovaní uživatelé v podobě příspěvku.
Opakujeme tedy, že hlavní úloha administrátora webu by neměla být v psaní zveřejňovaných informací.
Zveřejňuji článek, poslaný registrovaným uživatelem
1. Administrátor by měl na úvodní stránce nalézt blok s nápisem Tohle čeká. Pokud se v něm nachází odkaz Příspěvky,
klepnete na něj.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 27 |
Podrobný popis modulů
Články
2. Objeví se tabulka se seznamem příspěvků od registrovaných uživatelů, připravených ke zveřejnění. U vybraného příspěvku zvolíte ze seznamu možnost pro náhled na článek.
3. Zobrazí se formulář, obsahující zaslaný příspěvek. Kromě běžných oprav má administrátor právo k následujícím úpravám:
–
Seznam Kategorie a k němu přidružené odkazy umožňují daný článek přiřadit do určité kategorie. Tato vlastnost je
podrobněji popisována v návodu Omezuji zobrazování článku pro určitou skupinu uživatelů.
–
Přepínač pro Publikování na stránce určuje, zda bude článek zpřístupněn i v rámci seznamu zpráv na úvodní
stránce.
Za zmínku stojí i text v závorce – pokud je článek v kategorii Články, je na úvodní stránce zveřejněn vždy.
–
Administrátor může taktéž určovat, zda pod článkem budou moci návštěvníci přidávat komentáře.
–
Administrátor může k článku připsat poznámku, která se zobrazí při zobrazení celého článku na jeho konci. Tímto
může dodatečně upozornit na některé souvislosti, které nemůže autor článku ovlivnit (ve stylu „Poznámka redakce“).
–
Na závěr musíte rozhodnout, zda zveřejníte článek ihned, nebo zda naprogramujete čas, kdy bude zveřejněn.
Poznámka: Zveřejněný článek již nelze zpětně stáhnout a dodatečně jej naprogramovat. Proto byste měli tomuto
kroku věnovat náležitou pozornost!
–
Nakonec ze seznamu zvolíte položku Poslat článek.
Mažu nezveřejněný článek, poslaný registrovaným uživatelem
Postupujete stejně jako u návodu Zveřejňuji článek, poslaný registrovaným uživatelem, pouze u bodu 6 volíte ze
seznamu položku Smazat článek.
Opravuji článek, připravený ke zveřejnění
1. Přejdete do administrace.
2. Ve spodní části máte tabulku se seznamem naprogramovaných článků. U vybraného článku zvolíte odkaz Upravit.
3. Otevře se formulář s obsahem článku. Upravíte to, co je potřeba (název článku, obsah článku, přiřazení k tématu apod.).
4. Ve spodní části formuláře ze seznamu vyberete položku Poslat článek a klepnete na tlačítko Odeslat.
Mažu článek, u kterého je naprogramováno zveřejnění
Postupujete stejně jako u návodu Opravuji článek, připravený ke zveřejnění, u bodu 4 pouze vyberete položku Smazat
článek.
Opravuji již zveřejněný článek
1. Vyhledejte příslušný článek a otevřete si jej pro úplné čtení.
2. V záhlaví článku najdete odkaz pro úpravu.
3. Otevře se formulář s obsahem článku. Upravíte to, co je potřeba (název článku, obsah článku, přiřazení k tématu apod.).
4. Ve spodní části formuláře ze seznamu vyberete položku Poslat článek a klepnete na tlačítko Odeslat.
Mažu již zveřejněný článek
1. Vyhledejte příslušný článek a otevřete si jej pro úplné čtení.
2. V záhlaví článku najdete odkaz pro smazání.
3. Objeví se jednoduchý formulář, kterým bu potvrdíte mazání, nebo jej přerušíte.
Přidávám nové téma (rubriku) pro články
1. Přejdete do administrace a v ní zvolíte modul pro práci s tématy.
2. Zvolíte odkaz Nové téma.
3. Vyplníte zobrazený formulář:
–
Textová pole pro zadání krátkého názvu a dlouhého názvu slouží k pojmenování tématu, přičemž návštěvníci se
většinou setkají s dlouhým názvem.
–
Popisek slouží k rozsáhlejšímu popisu tématu. S tímto textem se návštěvníci setkají při procházení „stromovou strukturou“ témat.
–
Seznam Obrázek tématu nabízí soubory s přístupnými piktogramy pro daná témata. Doplnění seznamu o nový obrázek je popsáno v návodu Přidávám piktogram (ikonu) pro sekce nebo pro témata.
–
Seznam Nadřazené téma určuje umístění tématu ve „stromové struktuře“.
Poznámka: V momentě, kdy bude nové téma založeno, lze k němu přiřazovat jak nové příspěvky, tak již zveřejněné články.
| 28 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Omezuji zobrazování článků pro určitou skupinu uživatelů
Upozornění: Práce s právy není jednoduchá záležitost a vyžaduje zvýšenou ostražitost!
Pokud chcete nastavovat práva tak, aby docházelo k omezení pro určitou skupinu článků napříč tématy, budete využívat tzv.
Kategorie. Administrátor totiž může jakýkoliv článek zařadit do určité kategorie, přičemž nezáleží na tom, do kterého tématu
byl článek zahrnut. Pak už stačí pouze nastavit práva tak, aby se určité skupině uživatelů chovaly články z dané kategorie rozdílným způsobem (například jedni mohli články číst, druzí nikoliv).
O projektu Školní web
Dříve nebo později se setkáte s potřebou určitým způsobem omezovat práci se zveřejněnými články. V níže uvedeném návodu
již předpokládáme, že máte vytvořené určité uživatelské skupiny, do kterých přiřazujete jednotlivé registrované uživatele (viz
návod Zařazuji uživatele do určité skupiny).
Nejprve si tedy popíšeme význam jednotlivých práv u článku:
Uživatel článek neuvidí, a to ani v seznamu článků.
Prohlížení
Uživatel článek uvidí v seznamu článků, ale nepřečte si jej celý.
Čtení
Uživatel si článek může celý přečíst, včetně jeho obsahu.
Komentování
Uživatel může navíc pod článkem přidávat komentáře.
Moderování
Uživatel má právo moderovat komentáře.
Upravování
Uživatel může upravovat článek, přičemž nezáleží na tom, zda je jeho autorem, či nikoliv.
Přidání
Uživatel má právo přidávat článek přímo přes administraci, aniž by jej musel odesílat v podobě
příspěvku.
Smazání
Uživatel může mazat článek, přičemž nezáleží na tom, zda je jeho autorem, či nikoliv.
Administrace
Uživatel má plná práva, shodná s administrátorem webu.
Co je CMS PostNuke?
Žádný
Jak na to? aneb FAQ
Postup při vytvoření potřebných práv:
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro práci s právy.
2. Pomocí příslušného odkazu si vyberete rozhraní pro jednoduchou editaci.
3. V seznamu najděte první řádek, kde se nachází ve sloupci Komponenta hodnota Stories::Story. V něm použijte tlačítko
pro přidání práv.
Pokud tam takový řádek není, použijete tlačítko práv nad řádkem:
.*
Uživatelé (Users)
–
Ve sloupci Skupina vyberete Všechny skupiny a potom ty skupiny, u kterých chcete nastavit práva nad rámec práv
výchozích (výchozí práva jsou Komentář u registrovaných uživatelů a Čtení u neregistrovaných).
–
Ve sloupci Modul vyberete možnost Stories::Story.
–
Zvolíte tlačítko Select.
5. Objeví se několik formulářů, pro každou skupinu zvláš.
–
V textových polích vymažete hodnoty AuthorID a Story ID.
–
Do pole Category name napíšete název kategorie článků, ke kterým upravujete přístup.
–
Pro každou skupinu nastavíte příslušné právo.
–
Zvolíte tlačítko Vložit.
Příklad: Tato práva se budou týkat článků, které budou zařazeny do kategorie Pro žáky. Žáci si budou moci tyto články nejen přečíst, ale dokonce i moderovat komentáře u takového článku. Učitelé navíc budou moci takové články upravovat, a už
je jejich autorem kdokoliv. Ostatní skupiny tyto články vůbec neuvidí.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 29 |
Podrobný popis modulů
6. V seznamu práv by se měly objevit potřebné řádky. Je-li to nutné, upravíte pořadí tak, aby z takto přidaných práv řádek platný pro všechny skupiny byl jako poslední.
Využíváme WYSIWYG editor
.*
4. Objeví se formulář, pomocí kterého vybíráte, koho a čeho se budou nová práva týkat.
Tímto to však nekončí. Te je potřeba uvést takto nastavená práva v život:
1. Vyberete článek, na který chcete uplatnit daná práva, a otevřete jej pro úpravu (viz návod Opravuji již zveřejněný článek).
2. Otevřete seznam Kategorie a vyberete příslušnou hodnotu.
–
–
Pokud se tam potřebná hodnota nenachází, zvolíte odkaz Přidat.
Objeví se nový formulář – do jména kategorie napíšete přesně název kategorie, který jste uváděli u nastavování práv.
(Jakýkoliv překlep zapříčiní, že požadovaná omezení nebudou funkční.) Použijete tlačítko pro uložení.
Poznámka: Seznam pro vlastní vzhled neměňte, v současné verzi CMS PostNuke nemá žádný význam.
3. Uložte článek.
Připomeňme, že administrátor může přidělovat kategorii k článku v momentě, kdy jej zveřejňuje. Autor však tuto možnost nemá.
Statické stránky
Systém článků má jednu nevýhodu – informace s časem mizí ze zřetele návštěvníka webu. Přitom existuje nemálo případů, kdy
se potřebujeme odkazovat na stránky, které obsahují v čase neměnnou informaci. I v tomto případě je role administrátora spíše
v pozici editora, nicméně zde již si může dovolit přenést zodpovědnost za obsah stránky na jiné registrované uživatele nebo
dokonce na vlastníka stránky.
Zveřejňuji stránku, která byla přidána registrovaným uživatelem nebo jím byla upravena
1. Administrátor by měl na úvodní stránce nalézt blok s nápisem Tohle čeká. Pokud se v něm nachází odkaz Stránky,
klepnete na něj.
2. Objeví se seznam stránek, které jsou bu nové (značka N) nebo upravené (značka U). U vybrané stránky zvolíte odkaz Upravit.
3. Zobrazí se formulář obsahující danou stránku. Po potřebných úpravách zvolíte tlačítko Přidat stránku.
Mažu stránku, u které je požadavek ke zveřejnění
Postupujete stejně jako u návodu Zveřejňuji stránku, která byla přidána registrovaným uživatelem nebo jím
byla upravena, pouze u bodu 3 volíte odkaz Smazat stránku.
Opravuji již zveřejněnou stránku
1.
2.
3.
4.
Vyhledejte v sekcích příslušnou stránku.
U stránky najdete odkaz pro úpravu.
Otevře se formulář s obsahem článku. Upravíte to, co je potřeba.
Ve spodní části formuláře zvolíte tlačítko pro uložení změn.
Mažu již zveřejněnou stránku
1. Vyhledejte v sekcích příslušnou stránku.
2. U stránky najdete odkaz pro smazání.
3. Objeví se jednoduchý formulář, kterým bu potvrdíte mazání nebo jej přerušíte.
Přidávám novou sekci (složku) pro statické stránky
1. Přejdete do administrace a v ní zvolíte modul pro práci se sekcemi.
2. Zvolíte odkaz Přidat sekci.
3. Vyplníte zobrazený formulář:
– Textové pole slouží k vyplnění názvu sekce.
– Seznam za textovým polem určuje umístění sekce ve „stromové struktuře“.
– Popisek slouží k rozsáhlejšímu popisu sekce. S tímto textem se návštěvníci setkají při procházení „stromovou strukturou“ sekcí.
– Seznam Obrázek sekce nabízí soubory s přístupnými piktogramy pro dané sekce. Doplnění seznamu o nový obrázek je popsán v návodu Přidávám piktogram (ikonu) pro sekce nebo pro témata.
– Použijete tlačítko pro přidání sekce.
Poznámka: V momentě, kdy bude nová sekce založena, lze do ní vkládat jak nové stránky, tak již dříve vytvořené a zveřejněné.
Nastavuji pořadí sekcí a stránek
Na rozdíl od článků, které se seřazují podle času, u sekcí není možné jednoznačně určit automatizované seřazování sekcí a stránek. Proto jej musíte nastavit ručně:
| 30 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
1. Přejdete do administrace a v ní zvolíte modul pro práci se sekcemi.
2. Zvolíte odkaz Seřadit v sekci.
4. Objeví se formulář, kdy u jednotlivých objektů lze zadat číslo, určující jejich umístění (nejmenší je nejvýše).
5. Zvolíte tlačítko Uložit pořadí.
Omezuji zobrazování sekcí a stránek pro určitou skupinu uživatelů
Stejně jako u článků i u sekcí budete mít časem potřebu omezovat práci se se statickými stránkami. Předpokládejme, že již máte
vytvořené uživatelské skupiny.
O projektu Školní web
3. Ze seznamu vyberete sekci, ve které chcete seřadit vnořené objekty.
Upozornění: Práce s právy není jednoduchá záležitost a vyžaduje zvýšenou ostražitost!
Pokud chcete nastavovat práva tak, aby docházelo k omezení pro statické stránky, je třeba pochopit význam jednotlivých práv
u stránky:
Prohlížení
Pro statické stránky nemá toto právo význam.
Čtení
Uživatel si může obsah statické stránky zobrazit.
Komentování
Pro statické stránky nemá toto právo význam.
Moderování
Pro statické stránky nemá toto právo význam.
Upravování
Uživatel může upravovat stránku.
Přidání
Uživatel má právo přidávat stránku.
Smazání
Uživatel může mazat stránku.
Administrace
Uživatel má plná práva, shodná s administrátorem webu.
Jak na to? aneb FAQ
Uživatel stránku neuvidí, a to ani v seznamu uvnitř sekce.
Co je CMS PostNuke?
Žádný
Postup při vytvoření potřebných práv:
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro práci s právy.
2. Pomocí příslušného odkazu vyberete rozhraní pro jednoduchou editaci.
3. V seznamu najdete první řádek, kde se nachází ve sloupci Komponenta hodnota Sections::Article. V něm použijete tlačítko pro přidání práv.
.*
.*
Uživatelé (Users)
4. Objeví se formulář, pomocí kterého vybíráte, koho a čeho se budou nová práva týkat.
–
Ve sloupci Skupina vyberete Všechny skupiny a potom ty skupiny, u kterých chcete nastavit práva mimo výchozí,
tj. čtení (u registrovaných i neregistrovaných uživatelů).
–
Ve sloupci Modul vyberete možnost Sections::Article.
–
Zvolíte tlačítko Select.
5. Objeví se několik formulářů, pro každou skupinu jeden.
V textových polích vymažete hodnoty AuthorID a ArticleID.
–
Do pole Section name napíšete název sekce, ke které upravujete přístup. Jméno musíte vyplnit přesně, jinak nebude
mít nastavení práv žádný efekt.
–
Pro každou skupinu nastavíte příslušné právo.
–
Zvolíte tlačítko Vložit.
6. V seznamu práv by se měly objevit potřebné řádky. Je-li to nutné, upravíte pořadí tak, aby řádek, platný pro všechny
skupiny, byl jako poslední z nově přidaných práv.
Příklad:
Příručka pro uživatele a administrátory
| 31 |
Podrobný popis modulů
–
Využíváme WYSIWYG editor
Pokud tam takový řádek není, použijete tlačítko práv nad řádkem:
Tato práva se budou týkat stránek v sekci Školský vzdělávací program. Učitelé mohou přidávat stránky. Rada školy si může
stránky přečíst. Ostatní skupiny tyto stránky vůbec neuvidí.
Poznámka: Pokud bychom řádek s Radou školy vynechali, neviděli by členové této skupiny žádné stránky (a to i přes to, že
je čtení stránek výchozím nastavením). To je proto, že Rada školy patří mezi všechny skupiny, a tudíž by na ni byla uplatněna
příslušná práva.
Připomínáme, že daný návod se vztahuje pouze na články, nikoliv na sekce. Nicméně pro ně platí prakticky stejný návod s tím,
že se uplatňuje komponenta Sections::Section.
Vzhled webu
Ačkoliv dnešní Internet je především o podávání informací, nemálo lidí po administrátorech webu požaduje i dostatečně kvalitní grafické provedení. CMS PostNuke řeší tento problém na rozdílných úrovních, které do jisté míry závisejí i na znalostech
administrátora.
Základem celkového grafického pojetí webu je tzv. motiv. Kromě toho lze doplňovat piktogramy pro vybrané moduly, především pro témata a sekce. V neposlední řadě lze měnit některá nastavení celého webu, která mají vliv na jeho chování i vzhled.
Při úpravách se počítá s tím, že máte k dispozici dostatečně kvalitní bitmapový grafický editor a editor zdrojového kódu pro
soubory php a html. Pro grafiku můžete použít program GIMP, licencovaný pod GPL, a tedy volně dostupný na adrese
http://www.gimp.cz, a pro editaci můžete použít program PSPad, taktéž licencovaný pod GPL, a tudíž volně dostupný na
adrese http://www.pspad.com.
Jak mám rozumět pojmu Motiv webu?
Motiv (theme) bezprostředně určuje použitou barevnou paletu, celkový vzhled úvodní stránky, vzhled článků a některých dalších prvků (bloky, tabulky apod.).
V současné době CMS PostNuke rozlišuje dva typy motivů:
●
Obyčejný je po nahrání motivu bez znalosti jazyka PHP prakticky nezměnitelný. Jeho možnosti jsou navíc poměrně omezené.
●
Xanthia je nově se tvořící standard motivu v CMS PostNuke. Tento již dovoluje jisté úpravy vzhledu bez znalosti PHP.
Jeho síla však bude, předpokládáme, zúročena v budoucích verzích CMS PostNuke.
V této souvislosti stojí za zmínku i to, že kromě několika motivů, jež jsou součástí instalace, existuje nepřeberné množství dalších motivů. Motivy se mimo jiné zaobírá web http://themes.postnuke.com – musíte však počítat s angličtinou.
Poznámka: Motivy jsou ve skutečnosti adresáře, které jsou uloženy v podadresáři themes v místě, kde je uloženo rozhraní
CMS PostNuke.
Instalace nového motivu Xanthia
Jestliže již máte připraven nový motiv Xanthia (ve verzi pro váš PN) – např. stažený z internetu nebo vámi nově vytvořený motiv, nakopírujte jej do adresáře themes, kde máte nainstalován váš PN (např. ../themes/ ). Zajisté jste si jej předem případně
„rozbalili“.
| 32 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Aktivuji motiv Xanthia
1. Přejděte do administrace a zvolte modul Xanthia.
3. Jakmile máte motiv aktivní, můžete ho vybrat pomocí návodu Měním motiv.
O projektu Školní web
2. V tabulce se zobrazují jednotlivé Xanthia motivy. Pokud máte zájem nějaký motiv použít, musíte ho aktivovat pomocí
odkazu Aktivovat motiv.
Co je CMS PostNuke?
Jak na to? aneb FAQ
Měním – aktivuji motiv Xanthia
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro nastavení webu.
2. Najděte seznam pro výchozí vzhled stránek a ze seznamu si vyberete jiný motiv.
Využíváme WYSIWYG editor
3. Najedete na konec formuláře a uložíte nastavení.
Podrobný popis modulů
Příručka pro uživatele a administrátory
| 33 |
Aby se změny nového motivu projevily, upravte vybraný motiv (v našem příkladu sweb-basic) volbou Generovat configuraci
cache. Tímto krokem se vám daný motiv zobrazí se všemi svými nastaveními.
TIP: Pokud nevidíte některé obrázky v motivu, zkontrolujte nastavení PN – Nastavení zápatí na jazyk Czech.
| 34 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Ruším – odinstalovávám motiv
1. Přejděte do administrace a zvolíte modul pro nastavení webu.
3. Přejděte do administrace a zvolte modul Xanthia.
4. V tabulce se zobrazují jednotlivé Xanthia motivy. Deaktivujte motiv, který chcete odinstalovat.
5. Nyní můžete celý motiv smazat z adresářové struktury – z adresáře themes, kde máte nainstalován váš PN (např. ../adresar_vaseho_webu/themes/MUJ_MOTIV_KE_SMAZANI).
O projektu Školní web
2. Najděte seznam pro výchozí vzhled stránek a ze seznamu si vyberte jiný motiv než ten,.který chcete odinstalovat.
Nastavuji název webu a slogan
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro nastavení webu.
2. Najdete textová pole Jméno stránek a Váš slogan a vyplníte je.
Poznámka: Tyto hodnoty se minimálně objevují v záhlaví prohlížeče.
Měním logo webu
Zde je třeba upozornit na to, že obrázek s logem se nemusí u některých motivů vůbec používat. Proto jeho změna nemusí mít
na úvodní stránku žádný vliv. Nicméně tento obrázek se používá při jiných činnostech, například při tisku článku. Při změně
loga postupujete takto:
Co je CMS PostNuke?
3. Najedete na konec formuláře a uložíte nastavení.
1. Otevřeme podadresář images v místě, kde je uloženo rozhraní CMS PostNuke.
2. V nějakém grafickém editoru otevřete soubor logo.gif a změníte jeho obsah.
Nastavuji základní parametry motivu
Jak na to? aneb FAQ
Chcete-li ovlivnit např.používané šířky jednotlivých částí webu (levý sloupec, pravý sloupec, celková šířka webu apod.) vejděte
do administrace zvoleného motivu > nastavení a nastavte hodnoty podle vašich potřeb.
Využíváme WYSIWYG editor
Příručka pro uživatele a administrátory
| 35 |
Podrobný popis modulů
TIP: Jestliže zvolíte u parametru Celková šířka stránky hodnotu 100 %, znamená to, že se váš web bude přizpůsobovat šířce okna prohlížeče (tzv. plovoucí šířka).
Pakliže váš záměr je mít „pevnou šířku“, nastavte hodnotu v pixelech (např. pro zobrazení webu na monitoru s rozlišením 800×600 zadejte hodnotu 780 px).
Měním fotku na úvodní stránce
Tento obrázek byl použit jako příklad práce s obrázky, které byly vloženy do modulu Album obrázků. Jedná se tedy o obrázek, který nemusí být uložen v žádném fyzickém souboru.
1. Na úvodní stránce najdete odkaz pro otevření fotogalerie.
2. Zvolíte si album Oficiální.
3. V menu využijete odkaz Upravit.
4. U obrázku Fotka školy klepnete na
a zvolíte položku Upravit obrázek.
5. Ve formuláři použijete tlačítko Procházet a načtete nový obrázek.
Poznámka: Pokud nepůjde obrázek načíst, vyzkoušejte návod Do fotogalerie nejdou ukládat obrázky.
Upravuji barevnou paletu
Zde je nutné rozlišit, zda budete měnit barvy u obyčejného, nebo Xanthia motivu.
U obyčejného motivu musíte být obezřetní, protože budete zasahovat do php souboru. Postupujete následovně:
1. Otevřete podadresář themes v místě, kde je uloženo rozhraní CMS PostNuke. V něm pak otevřete adresář daného motivu.
2. Ve vhodném editoru si otevřete soubor themes.php.
3. Upravíte hodnotu barev (v hexadecimálním zápisu), které jsou uloženy v proměnných $bgcolor1 … $textcolor2.
4. Změny se projeví ihned.
V případě, že měníte barvy v Xanthia motivu, postupujete takto:
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul Xanthia.
2. V tabulce zvolíte příslušný motiv a následně využijete odkaz Barvy tématu. Pro vstup do rozhraní, umožňující změny
barev, slouží odkaz Konfigurovat.
3. Než začnete upravovat barvy, upozorňujeme, že některé změny mohou být navráceny do původního stavu jen poměrně
komplikovaným postupem. Proto není na škodu, když si výchozí hodnoty jednotlivých barev před jejich změnou budete zapisovat.
4. Při změně barev postupujete následovně:
–
V panelu s tlačítky vyberete barvu, kterou hodláte změnit.
–
V barevné růžici vyberete vhodnou barvu.
–
V levé části se ihned zobrazí náhled s danou změnou barvy.
–
Pokud se vám změna barvy nezamlouvá, stačí použít tlačítko Undo.
–
Postup opakujete pro další barvy, které chcete změnit.
–
Nakonec barvy uložíte pomocí odkazu Submit these colors.
5. Změny se projeví ihned.
| 36 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
O projektu Školní web
Co je CMS PostNuke?
Jak na to? aneb FAQ
Využíváme WYSIWYG editor
TIP: Pro první zkoušky si vytvořte novou paletu barev (pod vlastním jménem), kterou si můžete nadefinovat podle svých představ a pak mezi jednotlivými paletami přepínat volbou Použít paletu.
Další nastavení – úpravy motivu Xanthia
Chcete-li upravovat motiv Xanthia více do hloubky, neobejdete se bez znalosti HTML, PHP, SMARTY.PHP apod. Zde popisované úpravy jsou základní, popisující konkrétní motiv (sweb-basic), jiné motivy mohou používat mírně jiné nastavení i funkce.
Principy všech Xanthia motivů jsou ale stejné (pro stejnou verzi Xanthia modulu).
Výhody motivů Xanthia jsou mimo jiné i v používání vlastních funkcí a také kombinací již existujících funkcí z jiných částí PN.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 37 |
Podrobný popis modulů
TIP: Tyto změny barev se týkají jen právě aktivního Xanthia motivu, jetliže ho deaktivujete v administraci, nastavení se ztratí!
Pro zrychlení celého PN se využívá mnoho funkcí na různých místech celého PN. V rámci problematiky „vzhledu“ se využívají
např. tyto:
pnRender – Modul slouží pro zrychlení běhu systému PostNuke na všech počítačových serverech. Správným nastavením předvoleb dosáhnete výrazného zrychlení zejména při načítání často zobrazovaných stránek. Modulem se např. povoluje cachování
stránek nebo jejich předkompilace, takže se pak pouze zobrazují a již se při zobrazování nekompilují. Bližší informace k tomuto modulu najdete v části věnované modulům.
Smarty – Jde o šablonovací systém vytvořený za použití skriptovacího jazyka PHP. I když je Smarty určen k oddělení aplikační a prezentační logiky, není omezen pouze na tvorbu šablon pomocí HTML značek. Použití funkcí v prezentační části
není omezené, a to díky tzv. pluginům. Několik je jich obsaženo v ../includes/classes/Smarty/plugins/, ostatní si
lze doprogramovat – jak jinak než v PHP.
Funkce využívající Smarty a napsané účelově pro celý PN lze využít v jakémkoli Xanthia motivu, nebo pnTemplates
(../modules/Xanthia/plugins) či ../themes/NAZEV_MOTIVU/plugins – funkce, použitelné pouze v rámci šablon
příslušného tématu.
Hlavní síla Smarty se skrývá v možnosti kompilace šablon. Smarty vytváří pro každou použitou šablonu (pokud není tato možnost vypnuta) zkompilovaný tvar, což je běžný PHP skript, a ukládá ho do speciálního adresáře. Je-li daná šablona použita
znovu, neprobíhá zpracovaní klasické šablony, ale je použita její kompilovaná verze, čímž je dosaženo větší rychlosti. Alternativou ke kompilování šablon je cachovaní obsahu. Principiálně se jedná o stejný postup, nejsou však vytvářeny PHP skripty,
ale HTML.
Šablony Xanthia motivu
Úpravy celého vzhledu stránek PN dosáhnete poměrně jednoduše úpravami šablon motivu Xanthia (upozorňuji, že zde popisovaný postup platí pro motiv sweb-basic a že u jiných motivů se detaily mohou lišit – záleží na každém řešení použitém u konkrétního motivu).
Jestliže chcete docílit trvalých změn (tedy takových, abyste mohli celý motiv přenášet i na jiné servery, např. pro potřeby zálohování nebo dalších úprav) editujte přímo jednotlivé šablony v adresáři motivu, v našem případě ../themes/sweb-basic/templates/. Pro změny „živé“, tedy jen na webu, můžete použít cestu přes Administraci PN – viz obrázek výše.
TIP: Po provedení změn přes administraci motivu musíte danou šablonu načíst znovu, případně i vymazat ten obsah adresáře, který se týká vámi upraveného
motivu: ../pnTemp/pnRender_Compiled/, příp. ../pnTemp/Xanthia_Compiled/. Dané soubory jsou pojmenované vždy podle tohoto principu: Xanthia^sweb-basic^ces^…, takže bezpečně poznáte ty soubory, které se týkají vašeho motivu, a nebudete mazat bezhlavě vše, co se v daném adresáři nachází.
| 38 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Šablony lze rozdělit do 3 oblastí:
šablony motivu (tedy ty, které ovlivňují celkový vzhled stránky),
–
šablony modulu (takové, které definují vzhled použitého modulu),
–
šablony bloku (tyto definují vzhled jedn.bloků).
Jednotlivé šablony definují vzhled jednotlivých částí výsledné stránky (např. header.htm definuje jen hlavičku stránky,
footer.htm zase jen patičku stránky). Tím můžete dosáhnout také toho, že stránky v administraci mohou vypadat jinak,
než stránky které se generují obyčejným návštěvníkům.
Úpravy CSS
O projektu Školní web
–
Poměrně velkých úprav vzhledu lze docílit i samotnou změnou CSS souborů, které se využívají v celém PN.
TIP: Všimněte si, že u motivu sweb-basic se CSS soubor nejmenuje style.css, ale style.php a v daném adresáři jsou i další soubory. Je to proto, že jsme
již malinko upravili motiv sweb-basic tak, aby se např. změna barev „načítala“ již z proměnných, které jsou definovány v administračním rozhraní.
Největších změn dosáhnete změnou CSS pro daný motiv, nicméně existují některé moduly, jejichž vzhled můžete ještě jednotlivě upravovat změnou jejich vlastních CSS souborů.
V našem případě se jedná o tyto moduly:
Jak na to? aneb FAQ
..\modules\CmodsDownload\includes\style.css
..\modules\Groups\pnstyle\style.css
.. \modules\Members_List\pnstyle\style.css
..\modules\photoshare\lists\flat\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\lists\nested\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\lists\original\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\templates\book\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\templates\gallery\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\templates\slideshow\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\templates\stylish\themes\photoshare\style.css
..\modules\photoshare\themes\photoshare\style.css
..\modules\pnForum\pnstyle\style.css
..\modules\RSS\pnstyle\style.css
.. \modules\Sections\pnstyle\style.css
Co je CMS PostNuke?
Základní CSS jsou uloženy v jednotlivých motivech (pro obyčejné motivy je to
../themes/nazev_motivu/style/style.css, a pro Xanthia motiv v
../themes/nazev_motivu/style/style.css)
Obrázky v motivech i jinde (piktogramy apod.)
Celkový dojem ze vzhledu stránek u použitého motivu ovlivňují také použité obrázky (piktogramy apod.), které jsou taktéž
ukládány na různých místech PN. Pro naše účely si budeme všímat obecnějších uložení v motivech.
Xanthia motivy používají „vlastní“ obrázky ve struktuře:
../images/sections/nazev_motivu/
../images/topics/nazev_motivu/
../themes/nazev_motivu/images/
Využíváme WYSIWYG editor
Samozřejmě do těchto částí nemusíte vůbec zasahovat, záleží to na vaší znalosti HTML, CSS, příp. PHP a na tom, jak velkých
změn chcete dosáhnout. Používáte-li i jiné moduly, je pak pravděpodobné, že budete mít ve svém PN ještě více CSS souborů,
které případně budete muset upravit, abyste docílili požadovaných úprav vzhledu.
Obyčejné motivy pak strukturu:
Ale také mohou mít stejnou strukturu jako Xanthia motivy:
../images/sections/nazev_motivu/
../images/topics/nazev_motivu/
../themes/nazev_motivu/images/
TIP: Projděte si tyto adresáře a podívejte, se jaké tipy souborů jsou v nich uloženy a co zobrazují. Tak nejrychleji zjistíte, který obrázek máte upravit pro vaše potřeby (při zachování rozměrů obrázku a typu souboru).
Příručka pro uživatele a administrátory
| 39 |
Podrobný popis modulů
../themes/nazev_motivu/images/
Další obrázky se používají v jednotlivých modulech, příp. blocích, ale také v jiných částech PN, např.:
../images/
../images/avatar/
../images/flags/
..images/global/
…
../modules/AddStory/images/
../modules/Admin/pnimages/
../modules/Admin_Messages/pnimages/
....
../modules/CmodsDownload/images/
../modules/CmodsDownload/pnimages/
../modules/CmodsDownload/pnimages/ces/
…
A dále…
Úpravou jednotlivých obrázků můžete dosáhnout poměrně výrazných změn vedoucích ke sjednocení vzhledu vámi vybranému
motivu – tím získá váš web jednotný vizuální styl.
Měním libovolný obrázek na webu, případně vkládám text do obrázku
Motivy jsou tvořeny nemalým množstvím více či méně nápadných obrázků. Při změně vzhledu motivu se administrátor webu
určitě dostane do situace, kdy je potřeba změnit obsah obrázku.
Klasickým příkladem budiž případ, kdy do záhlaví webu potřebujete dostat jeho název (například jméno školy). Jak toho docílit?
1. V tomto případě využijete běžné vlastnosti prohlížečů – vyvolejte místní nabídku na obrázku ve stránce a zjistěte jeho
URL adresu (například zvolením položky Vlastnosti).
2. Jakmile zjistíte adresu obrázku, je třeba ji „převést“ na správnou cestu, která vychází z umístění rozhraní CMS PostNuke.
Nevíte-li si rady, měl by nám pomoci administrátor informačního systému.
3. Nyní stačí příslušný obrázek otevřít v dostatečně kvalitním grafickém editoru a upravit jej (například dopsat název
školy).
Poznámka: Dovolujeme si upozornit na jednu podstatnou věc. Změna obrázku se projeví pouze u konkrétního motivu. Pokud
se jedná právě o výše zmíněný název školy, musíte tuto úpravu provést u všech motivů, které hodláte uživatelům poskytnout.
Přidávám piktogram (ikonu) pro sekce nebo pro témata
Předpokládáme, že poměrně brzy budete stát před úkolem doplnit web o nové sekce (složky) pro statické stránky nebo o témata (rubriky) pro stránky. Jak doplnit nabídku piktogramů?
1. Nejprve zobrazíte stránku, kde se už nějaký piktogram nachází. Pak zjistěte umístění obrázku obdobným způsobem jako
u návodu Měním libovolný obrázek na webu.
2. Otevřete daný adresář a do něj vložte nově nakreslený piktogram.
3. Soubor s piktogramem se od daného momentu objeví v seznamu nejen při vytváření nové sekce /viz návod Přidávám
novou sekci (složku) pro statické stránky/ nebo nového tématu /viz návod Přidávám nové téma (rubriku) pro články/, ale můžete jej využít i v rámci úprav již existujících sekcí nebo témat.
Poznámka:
–
Pokud je v cestě k piktogramům uveden název motivu, je systém nastaven tak, že každý motiv má své piktogramy. V takovém případě je velmi vhodné vytvořit nový piktogram pro všechny motivy, které budou využívány.
–
Většina motivů dává grafikům k dispozici prázdný piktogram (má jméno prazdne, blank, transparent apod.).
Takový soubor si stačí zkopírovat, přejmenovat a upravit jeho obsah.
–
Je třeba ukládat obrázky s piktogramy ve správném formátu. Za nejvhodnější lze považovat formát gif, u kterého funguje bez větších problémů nastavování průhlednosti.
Chci změnit rozmístění bloků
Připomeňme si, že na úvodní stránce se jednotlivé bloky rozmisují do tří sloupců (levý, střední a pravý).
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro práci s bloky.
2. Zobrazí se tabulka s aktivními bloky. Soustřete se na tři úpravy:
–
| 40 |
První sloupec tabulky určuje pořadí bloku v daném sloupci na úvodní stránce. Pomocí šipek můžete toto pořadí měnit.
Školní web pomocí CMS PostNuke
Druhý sloupec určuje umístění bloku. Chcete-li změnit jeho umístění, zvolíte odkaz Upravit. V zobrazeném formuláři změníte hodnotu v seznamu Umístění a změnu uložíte.
–
Blok můžete příslušným odkazem deaktivovat. Tím jej nemažete, pouze se nebude uživatelům zobrazovat.
(Pokud chcete v tabulce vidět i neaktivní bloky, použijete odkaz Zobrazit všechny bloky – pak lze deaktivovaný
blok zpětně aktivovat.)
Musím doplnit informace v uvítacím bloku
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro práci s bloky.
2. U bloku s názvem Vítejte na stránkách školy zvolíte odkaz Upravit.
O projektu Školní web
–
3. Provedete potřebné změny (obsah bloku, případně nadpis bloku) a změny uložíte.
Potřebuji na úvodní stránce zrušit informace o zřízených přístupech
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro oznámení administrátora.
Správa uživatelů
Doufejme, že počet registrovaných uživatelů poroste. Proč? Roste tím počet potenciálních přispěvatelů článků a dalších informací. Nicméně je poměrně důležité nastavit vhodnou politiku nejen pro samotnou registraci uživatelů, ale i pro jejich sdružování do skupin, které s úspěchem použijete při nastavování práv.
Co je CMS PostNuke?
2. V tabulce využijete odkaz Smazat u oznámení Přístup do nové instalace.
Hodlám zablokovat registraci uživatelů
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro administraci uživatelů.
2. Na stránce použijete odkaz pro nastavení uživatelské registrace.
3. U přepínače, který povoluje registraci nových uživatelů, zvolíte Ne a následně do textového pole napíšete vysvětlující
komentář, který se při pokusu o registraci danému uživateli zobrazí.
Poznámka: Nechcete-li odradit skutečné zájemce o registraci, měli byste v textu uvést způsob, jak má takový uživatel
o ni požádat.
Jak na to? aneb FAQ
Implicitně se na váš web může zaregistrovat libovolný uživatel, a to dokonce aniž byste znali jeho skutečné jméno. Jedinou informaci, kterou musí uvést, je funkční email. Jistě tedy bude existovat nemálo administrátorů, kteří chtějí zabránit v samovolné
registraci.
4. Pomocí tlačítka na konci formuláře uložíte nastavení.
Potřebuji přidat nového uživatele
●
přihlašovacím jménem (bude používáno jako autor)
●
heslem (může být pro všechny stejné, uživatel si ho přece může změnit)
●
emailem (může se sice uvádět stále stejný email, ale to v žádném případě nedoporučujeme).
Jakmile máte tyto údaje pohromadě, postupujete takto:
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro administraci uživatelů.
Využíváme WYSIWYG editor
Jakmile administrátor webu zakáže uživatelům samovolnou registraci musí existovat možnost, jak zadat nové uživatele. Tato situace navíc může nastat i v případě, kdy je administrátor požádán, aby provedl registraci většího počtu uživatelů (například
učitelů). V takovém případě je velmi vhodné připravit si seznam uživatelů se třemi údaji:
2. Na stránce ihned využijete formulář pro zadávání nového uživatele a odešlete hodnoty ke zpracování.
3. Pokud hodláte registrovat dalšího uživatele, využijete příslušný odkaz.
Podrobný popis modulů
Uživatel zapomněl heslo
1. Na úvodní stránce využijete odkaz Uživatelé.
2. Pomocí odkazů, které tvoří anglickou abecedu, najdete daného uživatele.
Poznámka: Pokud název účtu nezačíná písmenem z anglické abecedy, využijete odkaz Další nebo Všechny.
3. U nalezeného uživatele využijete odkaz Upravit.
4. V zobrazeném formuláři použijete textová pole pro zápis nového hesla. Změnu potvrdíte.
5. Nezapomeňte nově nastavené heslo příslušnému uživateli sdělit.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 41 |
Mažu uživatele
1. Na úvodní stránce využijete odkaz Uživatelé.
2. Pomocí odkazů, které tvoří anglickou abecedu, najdete daného uživatele.
Poznámka: Pokud název účtu nezačíná písmenem z anglické abecedy, využijete odkaz Další nebo Všechny.
3. U nalezeného uživatele využijete odkaz Smazat.
Zařazuji uživatele do určité skupiny
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro správu skupin.
2. Ze seznamu skupin klepnete na odkaz dané skupiny.
3. V nově zobrazené stránce využijete odkaz Přidat uživatele do skupiny, následně zvolíte ze seznamu daného uživatele
a potvrdíte zařazení.
Potřebuji založit novou skupinu
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro správu skupin.
2. Klepnete na odkaz umožňující přidání nové skupiny, zapíšete jméno skupiny a potvrdíte.
Návody a rady pro další služby a moduly
Čím více bude CMS PostNuke používán, tím více budou uživatelé využívat dalších poměrně rozsáhlých možností tohoto redakčního systému. A to především díky tomu, že je tento systém připraven tak, aby do něj mohl administrátor implementovat
nepřeberné množství tzv. modulů. Během instalace jich sice bylo aktivováno nemalé množství, za zmínku však stojí, že na světě
je velmi široká nabídka modulů jiných, například na adrese http://mods.postnuke.com. Navíc obdobná situace je i u bloků pro
CMS PostNuke, pro ně slouží mimo jiné adresa http://blocks.postnuke.com.
Na druhou stranu s rostoucí chutí rostou i problémy a z nich plynoucí dotazy. Administrátor by tedy měl dostatečně zvážit, zda
dané služby skutečně uživatelům zpřístupní, či nikoliv. Nicméně, některé moduly lze v současné době považovat za nedílnou
součást každého solidního webu.
Poznámka: Tato část tipů a návodů rozhodně nevyřeší každý problém. V takovém případě je vhodné využít návodu Nepodařilo se mi najít vhodnou odpově.
Měním chování pnFCKeditoru
Návody pro administrátory, které umožňují úpravu pnFCKeditoru, jsou popsány v podkapitole Využíváme WYSIWYG editor.
Povoluji registrovaným uživatelům vkládat obrázky do fotogalerie
Než se administrátor rozhodne povolit tuto akci, je třeba si uvědomit jednu důležitou skutečnost – ve stávající verzi CMS PostNuke, upraveného v rámci projektu ADMIN, se jedná o jediný případ, kdy uživatel může nahrát soubory z počítače do webového sídla. Nicméně modul Photoshare, starající se o správu obrázků má určitá nastavení, která uživatele v této činnosti omezují. Navíc vše lze opět ošetřit pomocí práv a dalších omezení nad jednotlivými alby (tj složkami pro obrázky). Při povolování
tedy budete postupovat takto:
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro práci s právy.
2. Pomocí příslušného odkazu vyberete rozhraní pro standardní editaci.
3. Pokud ještě neexistuje řádek s komponentou photoshare::, přidáte jej s následujícími parametry:
Uživatelé
photoshare::
.*
Edit (Úprava)
Poznámka: Místo skupiny Uživatelé můžete nastavit jinou skupinu. Tím umožníte vkládání obrázků jen omezenému
počtu registrovaných uživatelů, nikoliv všem registrovaným.
4. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro práci s fotogalerií. Zde zvolíte odkaz Má alba.
5. V novém rozhraní vyberete album (složku), do které chcete povolit vkládání obrázků.
6. Potom z nabídky vyberete odkaz Publikovat album.
7. V zobrazeném formuláři nastavíte výběrový přepínač na položku Každý může prohlížet a upravovat album. Nastavení
uložíte.
| 42 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Do fotogalerie nejdou vkládat obrázky
Zde je třeba požádat o informace administrátora informačního systému. Ten musí zjistit přesnou cestu, k dočasnému adresáři
s názvem photoshare, který se nachází v podadresáři pnTemp v místě, kde je uloženo rozhraní CMS PostNuke. Do tohoto adresáře musí být povolený zápis. Jakmile budete znát potřebnou cestu, postupujete následovně:
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro album obrázků s názvem Photoshare.
2. Do textového pole Adresář pro dočasné soubory zapíšete zjištěnou cestu.
O projektu Školní web
Tento problém je většinou zapříčiněn tím, že modul Photoshare nemá správně nastavenu cestu do pracovního adresáře, kam
se dočasně obrázky při nahrávání ukládají.
Poznámka: V cestě se nesmí používat URL. Dále místo znaku \ použijte /.
3. Změny uložíte.
Zveřejňuji nový odkaz na soubor ke stažení, který poslal nějaký uživatel
2. Objeví se stránka s několika formuláři. Jeden z nich obsahuje údaje zaslaného souboru ke stažení.
3. Před schválením můžete provést úpravy a především zkontrolovat platnost URL. Je-li všechno v pořádku, použijete tlačítko Přidat.
Údajně nelze některé soubory stáhnout. Co s tím?
Uživatelé mohou pomocí rozhraní v Download centru nahlásit chybu při stahování. V takovém případě lze postupovat takto:
Co je CMS PostNuke?
1. Na úvodní stránce vyhledáte blok s nápisem Tohle čeká. Pokud se v něm nachází odkaz Ke stažení, klepnete na něj.
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul spravující katalog souborů ke stažení.
2. Na zobrazené stránce se v určitém místě nachází odkaz o oznámeních nefunkčních souborů ke stažení. Klepněte na něj.
3. Na stránce se zobrazí seznam ohlášených nefunkčních odkazů. Nyní můžete postupovat následovně:
Sloupec Ke stažení umožňuje vyzkoušet funkčnost odkazu.
–
Sloupec Ignorovat ponechává vše v původním stavu (odesílatel oznámení se zřejmě spletl).
–
Sloupec Smazat smaže soubor z Download Centra.
–
Sloupce Upravit zobrazí formulář, který umožňuje opravu záznamu.
Zveřejňuji nový odkaz v katalogu odkazů, který poslal nějaký uživatel
V tomto případě postupujete obdobně jako v návodu Zveřejňuji nový odkaz na soubor ke stažení, který poslal
Jak na to? aneb FAQ
–
nějaký uživatel. Pouze vše se týká odkazů.
Odkaz je údajně nefunkční. Co s tím?
Zveřejňuji novou recenzi, kterou poslal nějaký uživatel
V tomto případě postupujete obdobně jako v návodu Zveřejňuji nový odkaz na soubor ke stažení, který poslal
nějaký uživatel. Pouze se vše týká recenzí.
Uživatel položil dotaz do FAQ. Jak na něj odpovím?
1. Na úvodní stránce vyhledáte blok s nápisem Tohle čeká. Pokud se v něm nachází odkaz FAQ, klepnete na něj.
Využíváme WYSIWYG editor
Postupujete obdobně jako u návodu Údajně nelze některé soubory stáhnout. Co s tím?
2. Objeví se tabulka se seznamem poslaných otázek. U vybraného dotazu klepnete na odkaz Upravit.
3. Zobrazí se formulář, obsahující dotaz a editor, kam lze napsat odpově. Navíc můžete změnit kategorii (složku), do
které otázka a odpově patří.
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul pro Často kladené otázky (FAQ).
2. V tabulce si pomocí odkazu zobrazíte obsah kategorie (složky), ve které se odpově nachází.
3. V tabulce najdete příslušný dotaz a odpově – u něj použijete odkaz Upravit. Provedete potřebné úpravy a změny
uložíte.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 43 |
Podrobný popis modulů
Chci upravit odpověď na dotaz ve FAQ
Mažu odpověď ve FAQ
Postupujete stejně jako u návodu Chci upravit odpově na dotaz ve FAQ, pouze u bodu 3 zvolíte odkaz Smazat.
Zveřejňuji událost v Plánovači, kterou poslal uživatel
Nejprve jedno upozornění: O odeslané události není administrátor informován pomocí bloku Tohle čeká!
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul spravující Plánovač (PostSchedule).
2. V tabulce se nacházejí nově zaslané události. Po klepnutí na Předmět se objeví formulář, umožňující úpravu události.
3. Událost zveřejníte, pokud v seznamu ve spodní části události nastavíte hodnotu Pozměnit a použijete tlačítko OK.
Potřebuji přidat novou kategorii do Diskuzního fóra
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul spravující Diskuzní fórum (pnForum).
2. Ze seznamu Kategorie ponecháte hodnotu Přidat novou kategorii a zvolíte tlačítko Upravit.
3. Do textového pole napíšete název nové kategorie a klepnete na tlačítko Odeslat.
4. V kategorii zvolíte odkaz Změna pořadí a u nové kategorie v případě potřeby upravíte pořadí kategorií.
Potřebuji přidat nové fórum do určité kategorie v Diskuzním fóru
1. Přejdete do administrace a zvolíte modul spravující Diskuzní fórum (pnForum).
2. Ze seznamu Fórum ponecháte hodnotu Přidat nové fórum a zvolíte tlačítko Upravit.
3. Pro nové fórum nastavíte následující hodnoty:
–
Pomocí seznamu Kategorie přiřadíte nové fórum do příslušné kategorie.
–
Napíšete stručný popis, čím se má dané fórum zabývat.
–
Do textového pole napíšete název nového fóra.
–
Uznáte-li za vhodné a jsou-li dostatečně vyřešena práva, můžete danému fóru přiřadit moderátory.
4. Pomocí tlačítka Odeslat vytvoříte nové fórum.
5. Ve fóru vyberete nad tlačítkem Změna pořadí ze seznamu tu kategorii, do které jste nové fórum přidali a klepnete na něj.
6. V případě potřeby upravíte pořadí diskuzních fór.
Nepodařilo se mi najít vhodnou odpověď
Může se stát, že jste již pročetli příručku, ale ani ta vám v řešení problému nepomohla. V takovém případě máte několik možností:
V prvé řadě využijte webu projektu ADMIN (http://www.admin-hranice.cz):
1. Jste-li registrovaný uživatel, přihlaste se.
2. Zvolte dvě slova, které problém charakterizují (jedno hlavní a jedno doplňkové).
3. Zvolte odkaz pro rozšířené hledání.
4. Nejprve napište pouze hlavní slovo a vyhledejte.
5. Pokud je výsledkem hledání příliš mnoho odkazů, vrate se o stránku zpět a napište obě slova (hlavní i doplňkové).
Pokud předchozí návod nepomohl, zkuste využít bohatého diskuzního fóra na originálních stránkách projektu CMS PostNuke
(http://community.postnuke.com/module-Forum.htm). Podotýkáme pouze, že celé fórum je vedeno v angličtině.
Patříte-li do skupiny uživatelů, kteří mají právo využít helpdesk projektu ADMIN, postupujte následovně:
1. Pokud ještě nejste přihlášeni na webu projektu ADMIN, učiňte tak.
2. Přejděte do diskuzního fóra a dle svého uvážení napište dotaz do příslušné kategorie i fóra. Podotýkáme, že uživatelé
s právem na helpdesk mají vyhrazená diskuzní fóra. Dotazy a připomíky z těchto diskuzí jsou vyřizovány přednostně.
3. Připravte si následující údaje:
1. své přihlašovací jméno na web projektu ADMIN
2. vám přidělený kód
3. přesnou formulaci otázky
4. přesné umístění tématu nebo příspěvku napsaného v diskuzním fóru
4. Ve stanovenou dobu volejte pracovníkovi helpdesku.
| 44 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
4. Podrobný popis modulů
Administrace (Admin)
O projektu Školní web
Tato kapitola uživatelské příručky je členěna podle jednotlivých modulů redakčního systému PostNuke verze 0.7.6.4 s úpravami vzešlými z projektu SIPVZ Školní web. U každého modulu se dozvíte stručně jeho účel a způsob administrace. U některých modulů naleznete i příklady, tipy z praxe nebo odhalené chyby.
Původ: modul je obsažen přímo v instalaci základní verze PN, a to od verze 0.7.6.2. Je tedy obsažen i ve
verzi 0.7.6.4, na které je založena současná verze Školního webu. Modul je novinkou pro uživatele původní
verze Školního webu, která byla založena na PN 0.7.5.0.
Funkce: slouží pro nastavení a úpravu vzhledu administračního rozhraní systému PostNuke
Popis modulu
Zatímco ještě v PostNuke verze 0.7.5.0 byla administrace soustředěna do jednoho panelu, kde byly k dispozici ikony všech nainstalovaných a aktivovaných modulů, nastala od verze 0.7.6.2 změna. Administrační rozhraní je zpřehledněno rozdělením na
několik samostatných panelů, které si administrátor přepíná klepnutím na záložce s názvem panelu. Pokud provedete čistou
instalaci systému PostNuke 0.7.6.4, je po instalaci a přechodu na administraci k dispozici pět základních panelů: Obsah, Ostatní, Systém, Utility a Zdrojové balíčky. Do těchto panelů si administrátor může rozdělit ikony jednotlivých modulů a tímto rozdělením modulů podle jejich účelu si administraci systému zpřehlednit. Výchozí panely lze v administraci tohoto modulu samozřejmě přejmenovat, další panely lze přidat nebo některé vymazat.
Ikonu pro administraci modulu (obrázek horní části zápisníku s „klipem“) naleznete v administračním menu, v panelu Systém.
Po jejím zvolení se objeví formulář administrace modulu. Na formuláři je zobrazen seznam všech administračních kategorií (názvů panelů) a u každého názvu kategorie je možné pomocí aktivních odkazů zvolit tři možnosti:
Upravit – slouží pro úpravu dané kategorie. Můžete změnit její název (tím se změní název na příslušném panelu) a můžete
změnit i její popis. Změny v názvu nebo popisu kategorie ukládáte stiskem tlačítka Aktualizovat kategorii.
Jak na to? aneb FAQ
Administrace modulu
Co je CMS PostNuke?
Umístění: adresář modules/Admin
Vymazat – slouží pro vymazání příslušné kategorie. Vymazání musíte ještě potvrdit stiskem tlačítka Vymazat administrační
kategorii nebo odvolat stiskem odkazu Zrušit vymazání administrační kategorie. Pokud kategorii vymažete, vymažete
i všechny ikony v této kategorii.
Nad seznamem administračních kategorií jsou ještě tři aktivní odkazy, které můžete využít:
Zobrazit kategorie – slouží pro zobrazení všech administračních kategorií v seznamu, resp. pro jeho aktualizaci.
Nová kategorie – slouží pro přidání nové administrační kategorie. Můžete zadat její název a její popis. Vlastní přidání realizujete stiskem tlačítka Přidat kategorii.
Změna konfigurace – slouží pro změnu konfigurace tohoto modulu. Více v následujícím odstavci.
Podrobný popis modulů
Administrační panel – touto volbou se pouze přepnete na zvolený administrační panel a zobrazí se vám všechny ikony modulů, které jsou do něj zařazeny.
Konfigurace modulu
Zobrazit ikony v administračním panelu
Pokud tuto možnost zaškrtnete, budou se v jednotlivých panelech zobrazovat ikony zastupující jednotlivé moduly, pokud ji nezaškrtnete, budou v panelech odkazy na jednotlivé moduly pouze prostřednictvím názvů modulů, a ikony se nezobrazí.
Styl zobrazení administračního panelu
Zde si můžete vybrat ze tří základních šablon, jakým způsobem se budou zobrazovat záložky jednotlivých panelů. Jako výchozí je použita šablona navtabs.css, která záložky zobrazuje v horní části panelu jako grafické záložky podobné záložkám
Příručka pro uživatele a administrátory
| 45 |
Využíváme WYSIWYG editor
Do konfigurace modulu se dostanete po zvolení odkazu Změna konfigurace, který se nalézá v horní části administračního formuláře modulu. Formulář obsahuje nejprve několik možností pro nastavení vzhledu modulu:
ve Windows. Šablona admin.css vypne grafické znázornění záložek a panely jsou prezentovány pouze textově v podobě seznamu aktivních odkazů. Šablona minitabs.css je kompromisem mezi oběma předchozími. Panely jsou reprezentovány odkazy, které ale jsou nad panely vedle sebe a budí dojem miniaturních záložek.
Modulů na řádek
Zde uvádíte počet ikon nebo názvů modulů, které budou v jednotlivém panelu moci být zobrazeny v jednom řádku.
Počet kategorií na stránku
Zde uvádíte počet administračních kategorií, které budou zobrazeny na jedné obrazovce v rámci seznamu těchto kategorií.
Základní kategorie
Zde vybíráte základní administrační kategorii systému.
Výchozí kategorie pro nově přidávané moduly
Zde vybíráte, do jaké kategorie budou automaticky zařazovány nově přidané moduly.
Dále již následuje seznam všech aktivních modulů a vedle každého je uvedena administrační kategorie, ve které je modul aktuálně zařazen. Pomocí výběrového seznamu kategorií můžete u každého modulu v tomto formuláři změnit jeho umístění. Veškeré provedené změny potvrzujete stiskem tlačítka Aktualizovat konfiguraci.
Oznámení administrátora (Admin Messages)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PostNuke
Funkce: zobrazuje na úvodní stránce webu sdělení napsaná administrátorem
Umístění: adresář modules/NS-Admin_Messages
Popis modulu
Modul je určen pro zveřejňování důležitých a zásadních informací, které by neměly zůstat bez povšimnutí uživatelů webových
stránek. Oznámení může být jakýkoliv text a lze v něm použít i tagy jazyka HTML pro lepší zformátování a úpravy textu. Tagy
HTML nejsou interpretovány pouze v nadpisu oznámení. Oznámení administrátora se zobrazují na úvodní straně webu na
místě, které stanovíme pro tato oznámení v modulu Bloky. Většinou to bývá horní část středové části obrazovky, aby oznámení
na první pohled upoutala pozornost.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek podložky se zápisníkem) nalezneme v administračním menu. Po spuštění administrace
tohoto modulu se objeví vcelku jednoduché rozhraní. V horní části obrazovky je zobrazen formou tabulky seznam aktuálních
oznámení administrátora. U každého oznámení je uvedeno jeho identifikační číslo, název, jazyk, komu je oznámení určeno, aktuální stav a na konci tabulky je možnost volby úpravy nebo vymazání daného oznámení (volby Upravit a Smazat).
Pod seznamem všech oznámení začíná sekce pro přidání nového oznámení. Do pole Nadpis se vyplní název oznámení a do
velkého pole Obsah se napíše vlastní text oznámení. Jako v ostatních modulech PN jsou při uveřejňování textu akceptovány
HTML tagy, takže text jimi lze jakkoliv naformátovat, používat tabulky, odkazy na obrázky apod. Pod obsahem je ještě nutno
zvolit jazyk, pro který bude oznámení určeno, a následují volby Aktivní? a Komu je oznámení určeno. První volbou určujete, zda se bude oznámení zobrazovat na webu, nebo zda zůstane zatím pouze ve Vašem seznamu a použijete jej někdy
jindy. Tímto způsobem si můžete vytvořit např. několik různých oznámení o standardních situacích, jako je plánovaná údržba
serveru, probíhající změny na stránkách atd. a tato oznámení ve vhodný čas pouze aktivovat, aby se zobrazovala. Druhá
z těchto voleb určuje skupinu uživatelů, pro které se bude dané oznámení zobrazovat. Na výběr jsou: všichni, pouze administrátoři, anonymní uživatelé nebo přihlášení uživatelé. Tím lze některá oznámení i cílit na skupinu uživatelů.
Oznámení administrátora nelze cílit na uživatelské skupiny založené v modulu Skupiny nebo na jednotlivé uživatele. Pokud
zobrazujete více oznámení najednou, zobrazují se v pořadí od nejnovějšího po nejstarší. Pořadí jednotlivých oznámení nelze
měnit.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze dále nijak konfigurovat.
| 46 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Tip z praxe
Sekce (Sections)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN – oproti původní verzi PN je zde úprava z projektu Admin
– jedná se o doplnění modulu o možnost tvorby sekcí ve více úrovních
O projektu Školní web
Pokud potřebujete zobrazovat několik oznámení najednou a chcete si sami určovat jejich pořadí, pište všechna oznámení do
jednoho a oddělujte je např. vodorovnou čarou (tag <hr>). Tím získáte větší volnost při použití tohoto modulu.
Funkce: vytváří strukturu složek, do kterých se ukládají statické webové stránky, umožňuje správu těchto složek a stránek v nich obsažených
Umístění: adresář modules/Sections
Sekce jsou ve skutečnosti složky, do kterých se ukládají statické články. V těchto článcích lze používat libovolně tagy HTML
a jimi je formátovat. Pomocí článků uložených v sekcích lze pomocí PN vytvořit plnohodnotné statické webové stránky. K článkům v sekcích nemohou uživatelé webu zasílat komentáře. Sekce jsou tedy určeny především ke zveřejňování statických textů,
které nemají diskuzní charakter a komentáře k nim nejsou žádoucí (např. historie školy, kontaktní informace apod.). Slouží většinou pro účely zveřejňování textů od vedení školy nebo od vnitřních pracovníků školy.
Co je CMS PostNuke?
Popis modulu
Administrace modulu
Nejprve je nutné vytvořit strukturu sekcí (složek) pro ukládání těchto statických stránek. Pro tyto účely jsou určeny v menu tohoto modulu položky Přidat sekci a Upravit sekci. Dále pak probereme i ostatní funkce menu administrace tohoto modulu.
Přidat sekci
Upravit sekci
Upravujete již vytvořenou složku. Pomocí list boxu se vám nabídnou již existující sekce a vy vybíráte, kterou budete potřebovat upravit. Po zvolení sekce se objeví prakticky stejná obrazovka jako při přidávání nové sekce, proto ji nebudeme znovu rozebírat. Ve všech polích můžete provést jakékoliv změny a uložení změn potvrdíte tlačítkem Uložit změny. Pod tímto tlačítkem je ještě aktivní odkaz Smazat, kterým danou sekci můžete zcela vymazat. Na vymazání sekce se Vás systém ještě zeptá
potvrzovacím dotazem. POZOR – při vymazání sekce mažete i všechny vnořené objekty (podsekce i stránky).
Podrobný popis modulů
Vytváříte novou složku pro webové stránky. Do pole Název sekce napíšete zvolený název a pomocí list boxu vedle vybíráte, zda
nově vytvořená složka bude složka první úrovně (volba Kořen sekcí), nebo zda bude podsložkou Vámi vybrané složky. Do pole
Popisek sekce můžete napsat podrobnější popis, jaké stránky mohou návštěvníci webu v této sekci nalézt, pokud to není zřejmé
již z jejího názvu. Jako poslední je možné zvolit obrázek – ikonu, která bude danou sekci reprezentovat. Obrázky lze volit pomocí
list boxu. Do list boxu jsou automaticky vygenerovány názvy všech obrázků, které se nalézají v příslušném adresáři pro obrázky
sekcí. Obrázky sekcí musí být ve formátu GIF a jsou standardně umístěny (jejich umístění lze změnit v konfiguraci modulu) na
serveru v adresáři images/sections/nazev_motivu/, kde nazev_motivu reprezentuje konkrétní název vámi použitého motivu
(je lhostejné, zda se jedná o motiv Xanthia, nebo klasický). Tlačítkem Přidat sekci pak potvrdíte vytvoření nové složky.
Jak na to? aneb FAQ
Ikonu pro administraci modulu (obrázek kartotéky) nalezneme v administračním menu. Po spuštění administrace modulu se
objeví v horní části obrazovky základní menu administrace a pod ním pak případně seznam stránek, které byly napsány, odeslány do systému a čekají na schválení administrátorem.
Přidat stránku
Příručka pro uživatele a administrátory
| 47 |
Využíváme WYSIWYG editor
přidáváte novou stránku do zvolené sekce. Otevře se opět editační okno. Do pole Název napíšete název článku. Pod ním pomocí list boxu vyberete, do jaké sekce bude stránka umístěna a zvolíte jazyk, pro který je stránka určena. Do pole Obsah píšete
text článku. Opět můžete využívat HTML tagy pro jeho formátování. Tlačítkem Přidat novou stránku se připravená stránka
odešle do systému. Stránka se ovšem okamžitě na webu neobjeví, protože podléhá cenzuře a schválení. Stránka se objeví formou seznamu názvů přímo na administrační stránce tohoto modulu, přímo pod základním menu. Vedle názvu každé stránky
jsou dva aktivní odkazy: Upravit a Smazat. Odkazem Smazat mažete zvolenou stránku bez toho, abyste ji shlédli. Vymazání
je nutné ještě jednou potvrdit. Odkazem Upravit si v režimu editace stránku zobrazíte a můžete provést ještě jakékoliv změny –
jak v článku, tak i v umístění do určité sekce. Tlačítkem Uložit změny potvrzujete stránku a odesíláte ji ke zveřejnění na webu.
Odkazem Smazat pod editačním oknem opět můžete tuto stránku vymazat.
Upravit stránku
Upravujete obsah vybrané stránky. Na obrazovce se objeví seznam publikovaných stránek s názvem sekce, kde je daná stránka
umístěna. Počet zobrazovaných stránek (standardně je to 10) můžete nastavit. Nastavení provádíte v administračním menu,
v modulu Nastavení. V tomto modulu se jedná o položku Počet článků v admin menu a lze ji měnit až do počtu 50 článků.
V seznamu článků jsou vedle názvu každé stránky dva aktivní odkazy: Upravit a Smazat. Odkazem Smazat mažete zvolenou
stránku. Vymazání je nutné ještě jednou potvrdit. Odkazem Upravit si v režimu editace stránku zobrazíte a můžete provést jakékoliv změny – jak v článku, tak i v umístění do určité sekce. Tlačítkem Uložit změny potvrzujete stránku a odesíláte ji změněnou ke zveřejnění na webu. Odkazem Smazat pod editačním oknem opět můžete tuto stránku vymazat. Pokud máte na
webu více stránek, než se vám zobrazuje, můžete provést přímý výběr stránky pro úpravy, pokud zadáte její identifikační číslo
do pole pod seznamem stránek a stisknete tlačítko Odeslat.
Seřadit v sekci
Umožňuje změnu pořadí článků v určité sekci. Pomocí list boxu se zobrazí seznam všech sekcí. Vyberete sekci, ve které požadujete změnit pořadí článků, a odešlete vedlejším tlačítkem. Poté se zobrazí název dané sekce a seznam článků v ní umístěných. Vedle názvu každého článku je pole, kam pomocí číslic můžete vepsat kolikátý v pořadí by měl v této sekci daný
článek být. Změnu pořadí potvrdíte tlačítkem Uložit pořadí.
Konfigurace modulu
Konfiguraci modulu naleznete po zvolení tohoto modulu v administračním menu, a to pod odkazem Konfigurace modulu.
Obsahuje různá nastavení pro modul sekcí. Zobrazí se seznam voleb, pomocí kterých se dá konfigurovat chování a vzhled modulu sekcí. Asi nejdůležitější volbou je možnost změny cesty k ikonám pro názvy sekcí. Další volby jsou snadno pochopitelné
podle jejich popisků. Tyto volby se již netýkají funkčnosti modulu sekcí, ale převážně jeho vzhledu a způsobu zobrazování
článků v sekcích. Např. lze u článku povolit zobrazení počtu slov, počtu čtenářů, ikony pro tisk, lze nastavit, v kolika sloupcích se budou sekce zobrazovat atd.
Tip z praxe
Registrovaní uživatelé posílají články do sekcí pomocí odkazu Poslat stránku do sekcí v bloku Pro registrované, který se po
nainstalování PN standardně objevuje v levé části obrazovky. Blok se objeví po přihlášení uživatele. Po zvolení tohoto odkazu
uživatel musí napsat název stránky, vybere sekci, kam bude zařazena, a poté již píše vlastní text. Stránku, kterou uživatel takto
odešle, musí schválit administrátor, který potvrzuje její uveřejnění.
Témata (Topics)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN – oproti původní verzi PN je zde úprava z projektu Admin –
jedná se o doplnění modulu o možnost tvorby témat ve více úrovních
Funkce: vytváří strukturu složek, do kterých se ukládají články určené k publikování, umožňuje správu těchto
složek
Umístění: adresář modules/Topics
Popis modulu
Témata jsou ve skutečnosti složky (stejně jako sekce), do kterých se ukládají uveřejňované články. V těchto článcích lze opět
používat libovolně tagy HTML a jimi je formátovat. Každý článek může být rozdělen na dvě části – tzv. Úvodník a Rozšířený
text. V úvodníku by mělo být zhuštěnou formou podáno to nejzajímavější z článku a v rozšířeném textu může být libovolně
dlouhý podrobný popis zveřejňované události. Při zveřejnění článku na webu je úvodník viditelný vždy, rozšířený text je zobrazen na přání uživatele – po kliknutí na odkaz Více... pod úvodníkem.
Na rozdíl od článků v sekcích mohou k článkům v tématech uživatelé webu zasílat komentáře. Tím jsou témata určena zejména
pro články diskuzního charakteru a pro články, které budou zasílat běžní vnější uživatelé webu.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek šanonů) nalezneme v administračním menu. Po spuštění administrace modulu se objeví v horní části obrazovky základní menu administrace a pod ním pak se zobrazují existující témata.
Pokud budeme v používání modulu postupovat logicky, pak je nejprve nutné vytvořit strukturu témat (složek) pro ukládání
článků. Pro tyto účely je v menu tohoto modulu odkaz Nové téma. Po jeho zvolení se objeví formulář pro přidání nového
| 48 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Druhým odkazem v konfiguračním menu je Zobrazit témata. Zvolením tohoto odkazu zobrazíte seznam existujících témat.
Úprava nebo smazání tématu se provádí pomocí odkazů Upravit a Smazat, které jsou umístěny pod každým tématem při jejich administraci. Po zvolení možnosti Upravit se objeví stejný formulář jako při přidávání nového tématu. Změny ukládáte tlačítkem Použít. V režimu úprav můžete k tématu přidat i tzv. Související odkaz. Do pole Název souvisejícího odkazu vepíšete jeho název a do
pole URL souvisejícího odkazu doplníte jeho URL adresu a tlačítkem Přidat potvrdíte přidání tohoto odkazu k danému tématu.
O projektu Školní web
tématu. Je nutné zadat Krátký název tématu a Plný název tématu. Krátký název slouží pro potřeby databáze a pro vaši orientaci – bude se u témat zobrazovat při jejich administraci. Plný název se zobrazuje běžným návštěvníkům webu. Je možné zadat
i Popis tématu, kde sepíšete, pro jaké články je dané téma určeno. Stejně jako u sekcí je možné zvolit ikonu, která bude dané
téma reprezentovat. Ikona se vybírá z listboxu, kde jsou zobrazeny všechny názvy obrázků dostupných pro témata. Obrázky témat musí být ve formátu GIF a jsou standardně umístěny (jejich umístění lze změnit v konfiguraci modulu) na serveru v adresáři images/topics/nazev_motivu/, kde nazev_motivu reprezentuje konkrétní název vámi použitého motivu (je lhostejné, zda
se jedná o motiv Xanthia nebo klasický). Stejně jako u sekcí lze i zde zvolit pomocí volby Nadřazené téma, zda právě vytvářené
téma bude na hlavní úrovni, nebo zda bude vnořené do již existujícího tématu.
Pokud pod tématem stisknete odkaz Smazat, budete ještě před jeho vymazáním dotázáni na tuto akci potvrzovacím dotazem.
Konfiguraci modulu naleznete po zvolení tohoto modulu v administračním menu, a to pod odkazem Konfigurace modulu
Témata. Obsahuje několik nastavení pro modul témat. Zobrazí se seznam voleb, pomocí kterých se dá konfigurovat chování
a vzhled modulu. Asi nejdůležitější volbou je možnost změny cesty k ikonám pro názvy témat a možnost použití více úrovní
(vnořená témata). Další volby jsou snadno pochopitelné podle jejich popisků. Tyto volby se již netýkají funkčnosti modulu témat, ale převážně jeho vzhledu a způsobu zobrazování článků v tématech. Např. lze povolit u článku zobrazení odpovídající
ikony, kolik témat bude zobrazeno na stránce apod.
Co je CMS PostNuke?
Konfigurace modulu
Tip z praxe
Stalo se (Ephemerids)
Jak na to? aneb FAQ
Registrovaní uživatelé posílají články do témat pomocí odkazu Poslat článek do Témat v bloku Pro registrované, který se
po nainstalování PN standardně objevuje v levé části obrazovky. Blok se objeví po přihlášení uživatele. Po zvolení tohoto odkazu uživatel musí napsat název článku, vybere téma kam bude zařazen a poté již píše vlastní úvodník a rozšířený text. Článek, který uživatel takto odešle, musí schválit administrátor, který potvrzuje jeho uveřejnění.
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: spravuje databázi historických a významných událostí, které v daný den připomíná na webu
Umístění: adresář modules/NS-Ephemerids
Modul je zajímavý pro využití zejména ve školském prostředí. Do databáze modulu je možné zadávat různé významné historické události. Každá událost má své datum, kdy se stala, a popis. Události, které jsou v této databázi shromážděné, se mohou
na webu zobrazovat pomocí bloku Stalo se, který lze umístit do libovolné zóny. Ve vzorové instalaci PN je tento blok umístěn
v pravé části. Blok se na webu zobrazí pouze v ten den, na který připadá nějaká ze zapsaných událostí. Tehdy se zobrazí
v tomto bloku rok a popis dané historické události.
Podrobný popis modulů
Popis modulu
Administrace modulu
Pokud chcete přidat novou událost, zadáte do příslušných polí v horní části formuláře její datum (den, měsíc, rok), zvolíte jazyk pro který se bude událost zobrazovat a napíšete její popis. Událost do seznamu přidáte tlačítkem Odeslat.
Pokud u některé události ze seznamu zvolíte odkaz Upravit, budete moci v editačním formuláři opravit její popis či datum.
Odkazem Smazat můžete zvolenou událost ze seznamu vymazat.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 49 |
Využíváme WYSIWYG editor
Ikonu pro administraci modulu (obrázek budíku) naleznete v administračním menu. Po spuštění administrace tohoto modulu
se objeví vcelku jednoduché rozhraní. V horní části obrazovky je zobrazen formulář pro přidávání nové historické události
a pod ním je formou tabulky seznam aktuálních historických událostí. U každé události je uvedeno její datum, popis, a na konci
každého řádku tabulky je možnost volby úpravy nebo vymazání dané události (volby Upravit a Smazat).
Jediná možnost, jak události jakýmsi způsobem třídit nebo zjistit, zda již nějaká událost v seznamu není, jsou pole Den a Měsíc
s tlačítkem Odeslat nad seznamem událostí. Pokud zvolíte určitý den a měsíc a stisknete toto tlačítko, vypíší se vám ze seznamu
pouze události, které se k danému datu vztahují.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze nijak konfigurovat.
Tip z praxe
Pozor, události se v seznamu neřadí podle data nebo neseskupují podle měsíců, nelze je ani nijak třídit. Události se do seznamu
řadí podle toho, jak byly přidávány, proto pro zjištění, zda již událost v seznamu nefiguruje využívejte možnost výpisu událostí
k danému datu – viz výše.
Cenzor (Censor)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží jako cenzura nežádoucích výrazů v publikovaných článcích
Umístění: adresář modules/Censor
Popis modulu
Jedná se o zajímavý modul, který usnadňuje rozhodování o zveřejnění zasílaných článků. Pokud je režim cenzury aktivní, pak
tento modul prohlíží články odeslané ke zveřejnění na webu, a pokud v článku nalezne některé z vámi specifikovaných slov,
nahradí jej v textu vámi zvoleným řetězcem znaků. Definitivní rozhodnutí, zda takto upravený článek bude zveřejněn či nikoliv, je ale opět na administrátorovi nebo na oprávněné osobě. Modul cenzury sám o sobě žádné články nemaže ani nezakazuje jejich zveřejnění. Většinou se používá k vyhledávání sprostých slov, nadávek apod., ale do seznamu slov můžete zadat
prakticky jakákoliv slova.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek zámků) naleznete v administračním menu. Po spuštění administrace tohoto modulu
se objeví velmi jednoduché rozhraní. Můžete zde nastavit hodnoty pouze ve třech polích. Pole Režim cenzury aktivní je check
boxem, kdy můžete zaškrtnutím volit, zda je cenzura aktivována, nebo nikoliv. Do pole Seznam cenzurovaných slov zapisujete jednotlivá slova, která chcete v článcích zakázat. Slova oddělujete pouze mezerou. Do pole Nahradit cenzurovaná
slova výrazem napíšete znak nebo řetězec znaků, kterým budete chtít nahradit vámi specifikovaná slova. Většinou to bývají
hvězdičky, tečky či křížky.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze nijak speciálně konfigurovat.
Moduly (Modules)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu všech modulů, které používá systém PN a ze kterých je složen
Umístění: adresář modules/Modules
Popis modulu
Jedná se o jeden z nejdůležitějších modulů jádra systému, pomocí kterého je možné do systému přidávat nové moduly nebo
odebírat nepotřebné moduly, a tím celý systém nastavit podle svých potřeb. Moduly jsou vlastně jednotlivé části systému PN.
Modul je např. download centrum nebo fotogalerie. Standardně je každý modul uložen v instalaci PostNuke v samostatném
podadresáři v adresáři MODULES. Většinou tedy platí, co název podadresáře, to samostatný modul. Není to ale pravidlem. Některé moduly mohou mít své soubory i v jiných adresářích systému.
| 50 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Důležité je, abyste ve vaší instalaci používali moduly, které jsou již upraveny do češtiny, nebo si je před použitím musíte upravit pro použití v českém PN. Stručný návod naleznete v odstavci Tip z praxe.
O projektu Školní web
PN je modulárním systémem, takže svou instalaci můžete neustále vylepšovat a rozšiřovat. Stačí se podívat po Internetu a určitě
naleznete mnoho zajímavých modulů, které byste si chtěli zkusit. (Odkazy na zajímavé webové stránky týkající se systému Post
Nuke naleznete např. na http://www.hsp.cz v oddílu PostNuke.) Pozor, ne všechny moduly, které naleznete, musí fungovat napoprvé a bez problémů. Je dobré si nejprve důkladně pročíst stránky výrobce modulu a zjistit některé důležité informace. Např.
zda je modul kompatibilní s verzí PN 0.750, kterou vlastníte, zda se neinstaluje do jiného než standardního adresáře, v jakých
jazykových mutacích je k dispozici, jestli se pro jeho správný běh nemusí v PN upravit ještě některé soubory, šablony atd. I když
nový modul všechny podmínky splňuje, nemusí vám ještě bezpodmínečně fungovat.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek zásuvky) nalezneme v administračním menu. Po spuštění administrace tohoto modulu
se objeví pouze dva aktivní odkazy:
Vygenerovat – zobrazí seznam naprosto všech modulů, tedy i nově nakopírovaných do systému, které ještě nebyly v PN zakomponovány.
Vygenerovaný seznam modulů je zobrazen formou tabulky. Nyní si popíšeme význam jednotlivých sloupců tabulky:
originální název daného modulu.
NÁZEV
PRO ZOBRAZENÍ
název modulu, který se uživatelům zobrazuje v administračním menu a při práci s daným modulem.
POPIS
krátký popisek o významu a funkci každého modulu.
ADRESÁŘ
název adresáře, ve kterém se daný modul nalézá.
STATUS
informace o stavu modulu. Může nabývat několika hodnot:
modul je aktivován a je v provozu. Je viditelný jak pro uživatele, tak je přístupný pro správu a administraci.
NEAKTIVNÍ
modul je v systému nainstalován, ale není aktivován, a tudíž není v provozu,
není viditelný ani pro uživatele, ani není vidět jeho ikona v administračním
menu, takže jej nelze spravovat. Inicializace byla ale provedena úspěšně,
takže je splněna první podmínka, že tento modul bude funkční.
NEINICIALIZOVÁNO
modul byl do PN nově nahrán, ale ještě nebyl vůbec přidán do databáze
systému, tudíž je nefunkční. Inicializace nebyla zatím provedena, takže ještě
není možné usoudit, zda modul bude funkční, či nastanou potíže s jeho rozběhnutím.
CHYBĚJÍCÍ SOUBORY
oznamuje chybu v modulu, kdy chybí některé standardní soubory.
obsahuje aktivní odkazy (funkce), které lze pro daný modul použít. U modulu se vždy automaticky
objevují pouze funkce, které jsou pro daný modul k dispozici. Může se objevit několik funkcí:
funkce zavádí nově nahraný modul do databáze systému a ponechává jej vypnutý v pasivním stavu.
Aktivovat
uvádí modul, který již byl inicializovaný, do aktivního stavu, takže začne být
v PN viditelný a může se používat.
Aktualizovat
pokud byla nahrána nová verze již existujícího modulu, je nutné jej touto
funkcí aktualizovat v databázi a poté opět aktivovat.
Deaktivovat
uvede daný modul do pasivního režimu, takže v PN není viditelný, ale neodstraňuje jej z databáze, ani ze systému.
Odstranit
odstraňuje modul z databáze systému, ale fyzicky jej ponechává na disku.
Odstranění souborů modulu musí provést administrátor ručně.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze nijak konfigurovat.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 51 |
Využíváme WYSIWYG editor
Inicializovat
Podrobný popis modulů
AKCE
AKTIVNÍ
Jak na to? aneb FAQ
NÁZEV MODULU
Co je CMS PostNuke?
Seznam – zobrazí pomocí tabulky seznam všech modulů, které jsou načteny v databázi PN.
Tip z praxe
Pokud si budete chtít nějaký nalezený a vlastnoručně stažený modul vyzkoušet, musíte jej nejprve nakopírovat do adresáře
MODULES (platí pro většinu případů – není to však stoprocentní pravidlo). U většiny modulů naleznete soubor, který se jmenuje install.txt nebo readme.txt (soubory jsou většinou umístěny v kořeni modulu nebo v adresáři docs) a zde se dozvíte podrobnější pokyny pro instalaci. Také je zde napsáno, zda se modul skutečně kopíruje do adresáře MODULES, nebo má ještě
jiné části.
Ještě před inicializací a aktivací modulu v administraci modulů však musíte provést úpravu pro české prostředí PN. Pokud je
modul dodáván i v české jazykové úpravě, tento krok vynecháte. Jinak provedete následující: V každém modulu naleznete adresář LANG nebo PNLANG (někdy i oba zároveň). V těchto adresářích jsou v podadresářích uloženy překlady pro jednotlivé
jazyky. Standardně naleznete angličtinu (adresář ENG), často němčinu (adresář DEU) a někdy i jiné jazyky. Čeština je uložena
v adresáři CES. Názvy adresářů s jazyky jsou neměnné, podle nich PN poznává jazyk a vybírá danou jazykovou mutaci. Pokud
by tedy např. němčina byla uložena v adresáři s názvem GER, tak by modul v němčině nefungoval. Jestliže tedy nenaleznete
adresář CES, modul není počeštěn. Adresář s tímto názvem vytvořte a zkopírujte do něj obsah např. adresáře ENG.
Po tomto zásahu vám modul bude v české verzi PostNuka korektně fungovat, ale veškerá hlášení modulu budou v angličtině.
Jestliže se vám modul bude líbit a budete si jej chtít vlastními silami přeložit, pak stačí postupně v nějakém editoru, který umí
otevřít soubory PHP (např. freewarový PSPad), otevřít soubory z adresáře CES a anglické fráze přepsat českými. POZOR – český
překlad ukládejte v kódování ISO 8859-2. V tomto kódování je veškerá čeština všech modulů pro PN.
Nyní máte modul připraven pro fungování v českém prostředí a přistoupíte k jeho zavedení do systému. V administraci modulu Moduly zvolte funkci Vygenerovat. V seznamu modulů nalezněte ten, který jste do systému nahráli, a zvolte u něj funkci
Inicializovat. Pokud se tato funkce změní na Aktivovat, pak inicializace proběhla v pořádku a modul je patrně kompatibilní
s vaší verzí PN. Nyní zvolte i Aktivovat a stav modulu by se měl změnit na AKTIVNÍ. Pokud se tomu tak stalo, přejděte do administrace PostNuke a již by zde měla být k dispozici ikona vašeho nového modulu.
Pokud se modul nepodařilo inicializovat nebo aktivovat, začíná nejtěžší práce s hledáním důvodů, proč se tak stalo. Zde již
žádný přesný postup neexistuje. Ale ani po úspěšné aktivaci modulu nemáte vyhráno. Můžete při běhu modulu zjistit chyby,
které vám jeho používání znesnadní nebo i znemožní.
Proto doporučuji nové moduly netestovat na ostré instalaci webových stránek, ale na nějaké zkušební instalaci PN, např. na lokálním PC. Modul pak na ostré stránky zařate až po důkladném prozkoušení.
Praktický příklad
Budete chtít do PN nainstalovat nový modul. Nejprve adresář se soubory modulu nakopírujete do adresáře MODULES. Poté
v PN přejdete do administrace a zvolíte ikonu Moduly. Zvolíte odkaz Vygenerovat. Zobrazí se tabulka s názvy modulů. U vámi
zkopírovaného modulu bude určitě zobrazena v posledním sloupci funkce INICIALIZOVAT. Použijete ji a po inicializaci se stav
modulu změní z neinicializovaného na neaktivní a funkce se změní na AKTIVOVAT. Pokud modul budete chtít začít používat,
opět použijte tuto funkci a stav modulu se změní na aktivní. Tím je modul připraven k použití. Jeho ikonu byste nyní měli nalézt v administračním menu.
Pokud budete chtít naopak některý z modulů zcela ze systému odebrat, postupujte opačně. Opět přejděte do administrace PN
a zvolte odkaz Vygenerovat. V seznamu modulů nalezněte ten váš a zvolte u něj v posledním sloupci tabulky funkci
DEAKTIVOVAT. Stav modulu se změní na neaktivní. Poté ještě zvolte funkci ODEBRAT a modul bude odebrán z databáze PN.
Poté ještě musíte adresář modulu vymazat z adresáře MODULES.
Bloky (Blocks)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: určuje způsob a místo zobrazování jednotlivých sekcí na obrazovce při běhu celého webu
Umístění: adresář modules/Blocks
Popis modulu
Bloky jsou vlastně jakési instance jednotlivých modulů, pomoci kterých daný modul komunikuje na webu s uživateli, nebo jim
něco sděluje. Laicky řečeno: Pokud se podíváte např. na úvodní obrazovku vaší instalace PN, tak jakákoliv ohraničená obdélníková sekce s vlastním nadpisem je samostatným blokem. Blokem je např. sekce přihlášení uživatele, blokem je i zobrazení
náhodné fotografie z modulu PhotoShare.
Pomocí modulu Bloky můžete tyto bloky libovolně do systému přidávat, ubírat a určovat jim jejich pozici na webové stránce,
takže každé webové stránky, by tvořené stejnými bloky, mohou vypadat pokaždé trochu jinak. Každý modul, který do systému
PN nahrajete, může obsahovat i několik bloků, které pak v systému můžete využít. Např. k modulu Ke stažení existuje blok
| 52 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
(není součástí základní instalace – musí se stáhnout z Internetu, např. http://www.hsp.cz), který návštěvníky on-line informuje,
kolik je ve vašem download centru souborů ke stažení, kolik má váš web uživatelů, kolik soubory zabírají místa apod.
Ikonu pro administraci modulu (obrázek knihy a obálky) nalezneme v administračním menu. Po kliknutí na ikonu tohoto modulu v administračním menu se formou tabulky vypíše seznam všech bloků, které jsou v danou chvíli aktivní – tedy jsou viditelné pro uživatele. Nad tabulkou naleznete čtyři aktivní odkazy:
Nový blok – pomocí tohoto odkazu přidáváte na web nový blok
O projektu Školní web
Administrace modulu
Zobrazit bloky – zobrazí seznam všech aktivních bloků
Zobrazit všechny bloky – zobrazí seznam všech aktivních i neaktivních bloků
Nastavení – konfigurace modulu Bloky (viz odstavec Konfigurace modulu)
V tomto sloupci můžete pomocí zobrazených šipek, na které klikáte myší, ovlivnit pořadí bloků v daném umístění. Na každém webu tedy můžete zvolit vlastní pořadí stejných bloků.
UMÍSTĚNÍ
Pole s informací, v jaké zóně na obrazovce se blok bude zobrazovat. Zóny existují tři: střední, levá,
pravá. Tyto zóny mají také své dané proporce. Střední zóna je nejširší a slouží většinou pro zobrazování
vlastního obsahu stránek, levá a pravá zóna je úzká a slouží především pro menu a informační bloky.
NÁZEV
V tomto poli naleznete informaci o názvu každého bloku. Tento název se u většiny bloků zobrazuje uživatelům i v záhlaví daného bloku.
MODUL
Informace, ke kterému modulu daný blok náleží. Bu zde naleznete jméno daného modulu, nebo nápis Základní, což znamená, že tento blok patří do jádra základní instalace systému PN.
JMÉNO
Pole obsahuje originální název daného bloku, podle kterého jej můžete vyhledat v seznamu bloků, které
můžete přidávat.
JAZYK
Informace, pro kterou jazykovou verzi se bude modul zobrazovat.
STAV
Zobrazuje aktuální stav modulu. Může nabývat dvou hodnot:
MOŽNOSTI
Aktivní
Modul se bude uživatelům zobrazovat.
Neaktivní
Modul je připraven, ale nebude se uživatelům zobrazovat.
Jak na to? aneb FAQ
POŘADÍ
Co je CMS PostNuke?
V záhlaví tabulky naleznete několik položek, nyní si je popíšeme i s jejich významy:
aktivní odkazy, pomocí kterých můžete s daným blokem pracovat. Mohou se vám zde objevit tyto odkazy:
Blok je neaktivní a nezobrazuje se uživatelům. Pomocí tohoto odkazu jej uvedete
do aktivního stavu.
Deaktivovat
Blok je aktivní a zobrazuje se uživatelům. Pomocí tohoto odkazu jej uvedete do neaktivního stavu, ale nevymažete jej ze systému.
Upravit
Pomocí tohoto odkazu můžete u každého bloku změnit jeho nastavené vlastnosti,
jako je jeho název, oblast kde se zobrazuje apod. Některé bloky mají možnost nastavování i ryze specifických vlastností. Např. v blocích pro tvorbu menu zde přímo
tvoříte položky menu apod.
Smazat
Pomocí tohoto odkazu zcela odstraníte daný blok ze systému.
Podrobný popis modulů
Aktivovat
Konfigurace modulu
Tip z praxe
Bloky si můžete připravit pro daný web dopředu, a to i v několika verzích, a pomocí toho, že je aktivujete nebo deaktivujete,
můžete velmi rychle a pružně měnit vzhled stránek.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 53 |
Využíváme WYSIWYG editor
Konfiguraci naleznete v administraci modulu pod odkazem Nastavení. Lze však nastavit pouze jediná možnost, a to zda se
u zobrazovaných bloků má zobrazit i znak na sbalení či rozbalení každého bloku. Jiná možnost konfigurace modulu bloků
není.
Ke stažení (Cmods Download)
Původ: modul patří mezi externí. Není obsažen v základní verzi PostNuke a je nutné jej nainstalovat. V rámci
instalace Školní Web je však již zahrnut, je použita verze modulu 1.9.6, v současné době je aktuální verze 2.1,
která je však v některých situacích zatím problematická. Webové stránky tvůrců modulu naleznete na adrese
http://www.cmods-dev.de.
Funkce: slouží pro nahrávání, administraci a poskytování souborů ke stažení
Umístění: adresář modules/CmodsDownload
Popis modulu
Modul slouží jako úložiště souborů ke stažení. Soubory mohou v rámci tohoto modulu na web nahrávat uživatelé, kterým to
pomocí práv umožní administrátor, totéž platí i o stahování souborů. Modul umožňuje nahrávané soubory třídit do kategorií.
V rámci kategorie je možné vytvořit jednu úroveň podkategorií. (Více úrovní podkategorií umožňuje modul až od verze 2.0.)
V rámci každé kategorie je možné soubory řadit vzestupně i sestupně podle jejich data nahrání, názvu, oblíbenosti nebo hodnocení. U každého souboru jsou uvedeny údaje jako je jeho název, popis, verze, velikost souboru, počet stažení, datum přidání a komentáře. U souboru je také možné pomocí grafických tlačítek ohodnotit soubor, prohlédnout si detaily o souboru,
nahlásit nefunkční odkaz nebo přejít na případné webové stránky, které se souborem nějak souvisí.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek diskety se šipkou) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví formulář modulu. V horní části formuláře je pět odkazů, kterými můžete vymazat veškeré dosavadní výsledky hlasování o všech
souborech, zobrazit si seznam všech souborů ke stažení, které jsou již v databázi umístěny, zobrazit si nahlášené chybné soubory a ty pak následně opravit nebo odstranit, zobrazit si žádosti o úpravu souborů, které můžete akceptovat nebo zakázat
a posledním odkazem ověříte funkčnost souborů v databázi.
Níže se nachází odkaz Konfigurace download centra, kde lze modul nastavit podle vašich požadavků. Konfiguraci se věnuje
následující odstavec. Nyní se věnujme administraci.
Pod odkazem na konfiguraci jsou dva odkazy, které umožňují importovat data z jiných modulů sloužících stejnému účelu jako
modul CMODS Download. Odkaz vlevo umožňuje import dat z modulu Download, který je součástí základní verze systému
PostNuke, a odkaz vpravo importuje data z modulu UpDownload.
Pod těmito odkazy již následuje vlastní administrační část formuláře, kterou je možné rozdělit do několika oddílů. Oddíly probereme v pořadí, v jakém jsou ve formuláři prezentovány.
Přidat hlavní kategorii – v této části formuláře vytváříte kategorii první úrovně, která bude sloužit pro ukládání souborů. Do
dvou textových polí je možné zadat název kategorie a její popis. Popis je zobrazován pod názvem kategorie uživatelům. Vytvoření nové kategorie se realizuje stiskem tlačítka Přidat, které naleznete pod popisem kategorie.
Přidat podkategorii – zde je možné vytvořit podkategorii ve zvolené hlavní kategorii. Do textového pole se zadává název
podkategorie a ve vedlejším výběrovém seznamu se volí v jaké hlavní kategorii se podkategorie vytvoří. U podkategorie není
možné zadat její popis. Podkategorie se vytvoří po stisku tlačítka Přidat, které se nalézá vedle výběrového seznamu kategorií.
Přidat soubor – pomocí této sekce v administraci lze také nahrát do databáze nový soubor ke stažení. Formulář je prakticky
stejný jako ten, který má k dispozici pro přidání nového souboru běžný uživatel s příslušnými právy. Do textových polí se postupně zadává název souboru, zvolí se na disku příslušný soubor, popř. se na něj může udat webový odkaz (v tom případě je
nutné zadat ještě jeho velikost), dále je možné přidat k souboru náhledový obrázek a jeho zmenšený náhled. Obrázky musí
být pouze ve formátu GIF nebo JPG. Dále se volí kategorie, do které bude soubor zařazen, následuje textové pole pro popis
souboru a poté textová pole se jménem autora souboru a jeho e-mailovou adresou, je možné uvést verzi souboru a také adresu webových stránek, které se souborem nějak souvisí. Soubor se odesílá po stisku tlačítka Přidat soubor. Pro úspěšné přidání souboru je nutné vyplnit pole Název, Popis, Vložit soubor a Kategorie. Ostatní pole není povinné vyplňovat. Standardně
nelze do databáze posílat soubory typů .swf .jsp .php .php3 .php4 .phtml .pl .com .bat .exe, ale tento seznam lze upravit v konfiguraci modulu. Tam lze také nastavit limit velikosti pro nahrávaný soubor.
Upravit kategorii – zde lze změnit název nebo popis zvolené kategorie nebo název podkategorie. Po zvolení tlačítka Změnit
lze kategorii pozměnit nebo zde také existuje možnost jejího vymazání. Při vymazání kategorie odstraníte i všechny soubory,
které obsahuje. Při změně názvu kategorie se s obsahem kategorie nic nestane.
Upravit soubor ke stažení – po výběru příslušného souboru ke stažení, který je již v databázi uložen, a stisku tlačítka Změnit
lze upravit veškeré hodnoty, které jsou o souboru vyplňovány při jeho přidávání, navíc je zde i možné změnit nebo nastavit
počet stažení daného souboru.
| 54 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Konfigurace modulu
Počet souborů ke stažení – výsledek vyhledávání
Zde se uvádí počet souborů, které budou zobrazeny v seznamu nalezených souborů, pokud uživatel zvolí jejich vyhledávání
pomocí fulltextu, který je zde k dispozici.
O projektu Školní web
Do konfigurace modulu se dostanete po zvolení odkazu Konfigurace download centra, který se nalézá v horní části administračního formuláře modulu. Formulář obsahuje velké množství předvoleb, které jsou rozděleny do sekcí Statistiky, Zabezpečení a Nastavení. Mnoho předvoleb je vcelku jasných, některé jsou pro běžný provoz celkem zbytečné a týkají se pouze
vzhledu modulu nebo jeho kosmetických úprav. My si zde vysvětlíme význam těch nejzajímavějších z pohledu využití PN pro
naše účely.
Povolit uživatelům nahrávání souborů
Pomocí této volby lze povolit nebo zakázat všem uživatelům přidávání nových souborů do databáze.
Pokud zde zvolíte možnost Ano, můžete nastavit maximální velikost souboru, která bude ještě při nahrávání akceptována. Pokud zvolíte Ne, umožníte nahrávat soubory s libovolnou velikostí.
Velikost
Co je CMS PostNuke?
Limit velikosti souboru
Pokud jste v předchozí předvolbě zvolili možnost Ano, můžete zde zvolit (v bytech) maximální velikost nahrávaného souboru.
Pokud chce uživatel do databáze vložit soubor, který je větší než vámi nastavený limit, má jedinou možnost. Musí si soubor
uložit na nějaký jiný web a do vašeho systému nevkládat přímo soubor, ale pouze internetový odkaz na tento soubor.
Povolit neregistrovaným uživatelům zasílat soubory ke stažení
Počet souborů zobrazených na jedné stránce
Nastavujete počet souborů ke stažení, které budou při listování kategoriemi zobrazeny na jedné obrazovce výpisu.
Jak na to? aneb FAQ
Umožňuje vám nastavit, zda uživatelé, kteří nejsou na vašich webových stránkách zaregistrováni, budou mít možnost přidávat
do systému nové soubory ke stažení.
Zobrazovat náhledové obrázky u souborů?
Volíte, zda se budou u souborů moci zobrazovat náhledové obrázky. Pokud zvolíte možnost Ano, pak v následujících čtyřech
předvolbách můžete nastavit maximální velikost těchto obrázků a jejich maximální šířku v pixelech.
Pokud zvolíte Ano, pak se systém bude snažit rozpoznat typ souboru, a podle tohoto typu zobrazit příslušnou ikonku u názvu
souboru, jako to umí různé souborové manažery. Pokud zvolíte Ne, bude ikona u všech typů souborů jednotná.
Tip z praxe
Jestliže do systému nevkládáte přímo soubor, ale uvádíte pouze odkaz na soubor umístěný na jiném webu a jeho velikost, pak
se velikost při přidání do systému ztratí a při listování kategoriemi se zobrazuje velikost souboru 0. V tom případě musíte znovu
do administrace modulu, zvolit si úpravu daného souboru a znovu do příslušného pole vepsat jeho velikost a uložit změny.
Poté se již bude velikost zobrazovat správně. Jedná se o chybu ve verzi 1.9.6.
Původ: modul patří mezi externí. Není obsažen v základní verzi PostNuke a je nutné jej nainstalovat. V rámci
instalace Školní Web je však již zahrnut. V instalaci Školní Web je použita zatím poslední verze modulu 1.9.
Vývoj verze 2.0 byl zahájen ve stejné době jako u modulu CMODS Download, ale do současnosti nebyl zakončen. Webové stránky tvůrců modulu naleznete na adrese http://www.cmods-dev.de.
Funkce: slouží pro nahrávání, administraci a poskytování odkazů na webové stránky
Umístění: adresář modules/CmodsWebLinks
Příručka pro uživatele a administrátory
| 55 |
Využíváme WYSIWYG editor
Webové odkazy (Cmods WebLinks)
Podrobný popis modulů
Zobrazovat ikony pro různé typy souborů
Popis modulu
Modul slouží jako úložiště odkazů na externí internetové stránky. Odkazy mohou v rámci tohoto modulu na web nahrávat uživatelé, kterým to pomocí práv umožní administrátor, totéž platí i o prohlížení odkazů. Modul umožňuje nahrávané odkazy třídit do kategorií. V rámci kategorie je možné vytvořit pouze jednu úroveň podkategorií. V rámci každé kategorie je možné odkazy řadit vzestupně i sestupně podle jejich data nahrání, názvu, oblíbenosti nebo hodnocení. U každého odkazu jsou uvedeny
doprovodné údaje, jako je jeho název, popis, počet shlédnutí odkazu, datum přidání a komentáře. U odkazu je také možné
pomocí grafických tlačítek ohodnotit odkaz, nahlásit nefunkční odkaz, navrhnout změny pro daný odkaz nebo si prohlédnout
detaily o odkazu.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek zeměkoule) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví formulář modulu. V horní části formuláře je odkaz Konfigurace centra odkazů, kde lze modul nastavit dle vašich požadavků. Konfiguraci se věnuje následující odstavec. Nyní se věnujme administraci.
Pod odkazem na konfiguraci jsou umístěny čtyři odkazy, kterými můžete vymazat veškeré dosavadní výsledky hlasování
o všech odkazech, zobrazit si nahlášené chybné odkazy a ty pak následně opravit nebo odstranit, zobrazit si žádosti o úpravu
odkazů, které můžete akceptovat nebo zakázat a posledním odkazem ověříte funkčnost odkazů v databázi.
Pod těmito odkazy je jeden, který umožňují importovat data z modulu WebLinks, který je součástí základní verze systému
PostNuke.
Pod těmito odkazy již následuje vlastní administrační část formuláře, kterou je možné rozdělit do několika oddílů. Oddíly probereme v pořadí, v jakém jsou ve formuláři prezentovány.
Přidat kategorii – v této části formuláře vytváříte kategorii první úrovně, popř. podkategorii této kategorie, která bude sloužit pro ukládání souborů. Do prvního textového pole vepíšete název kategorie, vedle volíte ve výběrovém seznamu, zda kategorie bude v kořenu (bude hlavní) nebo bude podkategorií zvolené hlavní kategorie. Do dalšího pole se zadává popis kategorie. Popis je zobrazován pod názvem kategorie uživatelům. Vytvoření nové kategorie se realizuje stiskem tlačítka Přidat,
které naleznete pod popisem kategorie.
Upravit kategorii – zde lze změnit název nebo popis zvolené kategorie nebo název podkategorie. Po zvolení tlačítka Změnit
lze kategorii pozměnit nebo zde také existuje možnost jejího vymazání. Při vymazání kategorie odstraníte i všechny odkazy,
které obsahuje. Při změně názvu kategorie se s obsahem kategorie nic nestane.
Přidat odkaz – pomocí této sekce v administraci lze také nahrát do databáze nový odkaz na webové stránky. Formulář je prakticky stejný jako ten, který má k dispozici pro přidání nového odkazu běžný uživatel s příslušnými právy. Do textových polí
se postupně zadává název odkazu, dále se uvede internetová adresa odkazu, vyberete kategorii, do níž bude odkaz zařazen
a následuje popis odkazu, kde lze uvést podrobnější informace o anoncovaném webu. Následuje jméno uživatele, který odkaz
přidal a jeho e-mailová adresa. Dále je možné přidat k odkazu náhledový obrázek a jeho zmenšený náhled. Obrázky musí být
pouze ve formátu GIF nebo JPG. Pro úspěšné přidání odkazu je nutné vyplnit pole Název, Internetová adresa, Kategorie a Popis. Ostatní pole není povinné vyplňovat.
Upravit odkaz – po výběru příslušného odkazu, který je již v databázi uložen, a stisku tlačítka Změnit lze upravit veškeré
hodnoty, které jsou o odkazu vyplňovány při jeho přidávání, navíc je zde i možné změnit nebo nastavit počet shlédnutí daného odkazu.
Konfigurace modulu
Do konfigurace modulu se dostanete po zvolení odkazu Konfigurace centra odkazů, který se nalézá v horní části administračního formuláře modulu. Formulář obsahuje velké množství předvoleb, které jsou rozděleny do sekcí Statistiky, Bezpečnost
a Nastavení zobrazování. Mnoho předvoleb je vcelku jasných, některé jsou pro běžný provoz zbytečné a týkají se pouze
vzhledu modulu nebo jeho kosmetických úprav. My si zde vysvětlíme význam těch nejzajímavějších z pohledu využití PN pro
naše účely.
Odkazy nalezené vyhledáváním
Zde se uvádí počet odkazů, které budou zobrazeny v seznamu nalezených webových odkazů, pokud uživatel zvolí jejich vyhledávání pomocí fulltextu, který je zde k dispozici.
Umožnit neregistrovaným zasílat nové odkazy
Umožňuje nastavit, zda uživatelé, kteří nejsou na vašich webových stránkách zaregistrováni, budou mít možnost přidávat do
systému nové odkazy.
| 56 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Atribut TARGET pro odkazy (zobrazení odkazu v okně novém, stejném, prázdném, atd.):
●
_blank – odkaz se otevírá v novém okně,
●
_self – odkaz se otevírá ve stejném okně nebo rámci jako jsou aktuální stránky,
●
_parent – pokud by byly aktuální stránky členěny na více rámců, stránky se zobrazí v nadřazenám rámci,
●
_top – pokud jsou stránky členěny na rámce, pak se odkaz zobrazuje v hlavním rámci a to přes celé okno.
O projektu Školní web
Nastavujete, zda po kliknutí na odkaz se uživateli zobrazí dané webové stránky v novém okně, ve stejném, jako byly původní,
apod. Význam jednotlivých voleb:
Zobrazovat náhledové obrázky pro odkazy?
Volíte, zda se budou u odkazů moci zobrazovat náhledové obrázky. Pokud zvolíte možnost Ano, pak v následujících předvolbách můžete nastavit max. velikost těchto obrázků a jejich max. šířku a výšku v pixelech.
Co je CMS PostNuke?
Skupiny (Groups)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu skupin uživatelů a jejich správné zařazení
Umístění: adresář modules/Groups
Popis modulu
Modul slouží pro zakládání a administraci skupin uživatelů. Skupiny uživatelů můžete vytvořit pro mnohem snadnější a efektivnější přidělování práv a nastavení možností jednotlivých uživatelů. Práva pro různé moduly nemusíte nastavovat každému
uživateli zvláš. Přidělíte je určité skupině a do ní zařadíte příslušné uživatele.
Ikonu pro administraci modulu (obrázek skupiny lidí) naleznete v administračním menu. Po spuštění administrace tohoto modulu se objeví velmi jednoduché rozhraní. Naleznete zde jediný aktivní odkaz – Přidat novou skupinu, po jehož zvolení se
objeví pole, kam zadáte název skupiny a tlačítkem Přidat skupinu ji potvrdíte. Postupně se vám ve formě tabulky tvoří seznam skupin. U každé skupiny je tlačítko Smazat, kterým danou skupinu můžete vymazat. POZOR – mažete vždy pouze skupinu, uživatelé, kteří v ní byli přiřazeni existovat nepřestávají.
Druhým odkazem je Upravit skupinu – zde můžete skupinu přejmenovat nebo smazat.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze nijak konfigurovat.
Podrobný popis modulů
Název každé skupiny je sám o sobě aktivním odkazem. Po zvolení názvu dané skupiny se Vám zobrazí seznam uživatelů, kteří
jsou do dané skupiny zařazeni. Nad seznamem jsou dva odkazy. Prvním je Přidat uživatele do skupiny – zde se vám zobrazí
pomocí listboxu seznam registrovaných uživatelů a vy můžete daného uživatele zařadit do této skupiny. (Zařazovat do skupin
lze uživatele pouze po jednom, takže se někdy může jednat o dlouhodobější proceduru.)
Jak na to? aneb FAQ
Administrace modulu
Uživatelé (Users)
Funkce: slouží pro přidávání, mazání a správu jednotlivých uživatelů
Umístění: adresář modules/User
Popis modulu
Smysl tohoto modulu je jednoduchý. Pomocí něj lze ze strany administrátora přidat nové uživatele, změnit uživatelům heslo
nebo jejich jiné údaje a také lze uživatele vymazat. Pomocí tohoto modulu může administrátor nastavit i způsob samostatné registrace nových uživatelů přes webové stránky. Do přihlašovacího formuláře jdou přidat i další dotazy pro nově registrované
uživatele.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 57 |
Využíváme WYSIWYG editor
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Význam registrovaných uživatelů pro web je jasný. Pouze registrovaní uživatelé by měli mít možnost nadstandardních operací,
jako je zasílání článků na web, psaní komentářů, možnost diskutovat ve fóru atd. Omezuje se tím anonymita uživatelů, a ti se
snaží při odhalené identitě psát smysluplné příspěvky. Avšak vzhledem k možnosti založení fiktivního emailu kdekoliv zdarma
má i tato výhoda své hranice.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek kartotéčních lístků) nalezneme v administračním menu. Po spuštění administrace tohoto modulu se objeví jednoduché rozhraní. Formulář je rozdělen na tři oddíly. První dva slouží pro manipulaci s uživateli
a třetí pro konfiguraci vlastního modulu. Nyní si je postupně probereme.
V oddílu Úprava uživatele máte možnost zvoleného uživatele upravit (změnit mu heslo a další údaje) nebo jej smazat. Do
pole Uživatelské jméno napíšete jméno uživatele. Jméno musíte zadat celé a přesně. (Systém nevyhledává podle části jmen.) Ve
vedlejším listboxu zvolíte operaci, kterou chcete s uživatelem provést. Na výběr je Upravit a Smazat. Volbu potvrzujete stiskem
tlačítka OK vedle zvolené operace.
Pokud zvolíte možnost Smazat, budete na skutečné smazání uživatele ještě jednou dotázáni. Pokud zvolíte možnost Upravit,
zobrazí se jednoduchý formulář, kde jsou zobrazeny o uživateli tyto údaje: ID uživatele, uživatelské jméno, email uživatele, nepovinné údaje a zaškrtávací pole s možností zobrazit ostatním uživatelům emailovou adresu tohoto uživatele. Zcela dole jsou
dvě pole – Heslo a Heslo znovu, která jsou prázdná. Veškeré zobrazené údaje o uživateli může administrátor změnit. Nelze
změnit pouze ID číslo uživatele, které mu přiřazuje systém a které je jedinečné. Pokud daného uživatele smažete, jeho ID již
nikdy nebude znovu přiděleno.
Administrátorovi se ve formuláři nezobrazí pouze uživatelovo heslo. Takže pokud uživatel heslo zapomněl a nefunguje mu ani
nouzová možnost zaslání hesla na jeho email, pak administrátor nemůže uživateli jeho heslo sdělit, ale může mu jej pomocí
posledních dvou polí v tomto formuláři změnit. (Do obou polí se napíše nové heslo uživatele.) Veškeré změny se potvrdí stiskem tlačítka Uložit změny.
V oddílu Přidání nového uživatele může administrátor přímo přidat uživatele. Stačí vyplnit povinná pole Uživatelské jméno,
E-mail a Heslo a přidání uživatele potvrdit stiskem tlačítka Přidat uživatele. Po přidání uživatele se zobrazí ID číslo nového
uživatele a do administrace uživatelů se lze vrátit z této obrazovky odkazem Přidání nového uživatele. Zobrazené ID číslo
nového uživatele je samo o sobě také aktivním odkazem. Pokud na něj kliknete, přepnete se přímo do formuláře pro úpravu
údajů o uživateli, který byl popsán v předchozích odstavcích.
Konfigurace modulu
Konfiguraci modulu naleznete ve třetím oddílu s názvem Nastavení uživatelských účtů. Vlastní konfigurace je rozdělena do tří
samostatných odkazů. Postupně je opět probereme.
Konfigurace registrace uživatelů
Pomocí tohoto odkazu můžete nastavit způsob, jakým se mohou přes vaše webové stránky zaregistrovat sami uživatelé. Po zvolení tohoto odkazu se zobrazí formulář, kde je možné způsob registrace uživatelů nastavit. Jelikož registrace uživatelů je důležitá, probereme postupně všechny volby tohoto formuláře:
Požadovat jedinečný email – zde určujete, zda povolíte možnost, aby dva nebo více uživatelů mohlo mít stejnou emailovou adresu. Většinou se tato možnost nepovoluje kvůli tomu, aby každý uživatel měl svou identitu a bylo mu možno zaslat zprávu.
Standardní je požadavek na unikátní email každého uživatele.
Zobrazit nepovinné údaje – nastavujete, zda se při registraci nového uživatele zobrazí formulář, kde jsou i nepovinné údaje,
jako jeho koníčky, bydliště apod., nebo zda se zobrazí pouze povinné údaje, jako je uživatelské jméno, email a heslo. Pro
urychlení registrace i s ohledem na neochotu uživatelů vyplňovat cokoliv nepovinného doporučuji tuto volbu nepovolit.
Povolit registraci nových uživatelů – v této volbě můžete dočasně registraci nových uživatelů zakázat. Pokud tak učiníte, zobrazí se uživatelům, kteří se chtějí zaregistrovat, odůvodnění, které bude napsané v poli pod touto volbou. Standardně je registrace povolena a zakazuje se pouze při neočekávaných poruchách systému, přeinstalaci apod.
Heslo zaslat uživateli mailem – tato volba má širší význam. Pokud zvolíte volbu ANO, pak nový uživatel při registraci zadává
pouze uživatelské jméno a email a systém mu sám náhodně heslo vygeneruje a zašle mu jej na mail. Uživatel si samozřejmě
po přihlášení může heslo změnit. Pokud zvolíte NE, uživatel si při registraci sám navíc zvolí i heslo a systém mu jej na email
nezasílá.
Oznámit registraci nových uživatelů – pokud do tohoto pole napíšete emailovou adresu, zašle se na ni zpráva pokaždé, když
se na vašem webu zaregistruje nový uživatel. Ve zprávě se zašle i jeho uživatelské jméno. Pokud zprávy nechcete zasílat, ponechte pole prázdné.
Nepovolená uživatelská jména – do pole můžete zapsat jména, u nichž nebude povoleno, aby si je nějaký uživatel zaregistroval. Jména v poli oddělujte mezerami. Většinou se jedná o jména typu ADMIN, ADMINISTRATOR, SUPERVISOR, ROOT apod.,
ale můžete zde vyjmenovat např. i jména učitelského sboru, a tím si je rezervujete pouze pro vlastní potřebu.
| 58 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Minimální délka hesla – zde pomocí listboxu můžete vybrat, kolik znaků musí minimálně uživatelské heslo obsahovat. Na výběr jsou hodnoty 3, 5, 8, 10.
Diakritika – touto volbou povolujete nebo zakazujete možnost použití národních znaků s diakritickými znaménky v e-mailových adresách nebo v adresách webových stránek. Většinou se tato možnost zakazuje. I když již nějaký čas je možné domény
s diakritikou registrovat, není o ně příliš velký zájem zejména z důvodu nekompatibility se zahraničím a s vyhledávači.
Změny ve formuláři potvrdíte stiskem tlačítka Odeslat.
O projektu Školní web
Minimální věk – pokud do tohoto pole napíšete nějaký věk, objeví se před registrací nového uživatele upozornění, že na web
se může zaregistrovat pouze osoba, která je starší než vámi udaný věk, a daný uživatel musí kliknout na tlačítko, že potvrzuje,
že mu je skutečně více, než je uvedený věk. Pokud toto hlášení nechcete zobrazovat, napište do pole nulu.
Nastavení uživatelských účtů
Tímto odkazem v konfigurační sekci se dostanete do velmi jednoduchého formuláře, kde lze změnit pouze cestu k obrázkovým souborům používaným pro uživatelské menu a lze zde i povolit nebo zakázat použití grafiky v uživatelských účtech.
Jedná se o nepříliš používaný konfigurační odkaz. Po jeho zvolení se vám zobrazí tabulka s vypsanými nepovinnými údaji,
které se zobrazí uživateli při registraci k vyplnění, pokud to jako administrátor povolíte (viz výše). Zobrazené údaje jsou většinou tzv. základní, což znamená, že jsou vestavěny od výrobců do tohoto modulu, takže je nemůžete ani vymazat, ani změnit.
Můžete pouze změnit jejich pořadí. Do formuláře můžete ale přidávat nové pole s dotazy pro uživatele. Pole, která nejsou základní, můžete měnit i mazat. Jelikož je tato možnost prakticky nevyužívaná, nebudu tvorbu nových polí nijak více popisovat.
Pomocí jednoduchého formuláře je navíc vše snadno pochopitelné.
Co je CMS PostNuke?
Nepovinné údaje o uživateli
Tip z praxe
Práva (Permissions)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Jak na to? aneb FAQ
Při registraci uživatelů nastavte vygenerování hesla systémem, jelikož to přinutí uživatele, aby zadali existující emailovou adresu. Volba hesla uživatelem se většinou používá, pokud není spolehnutí na automatické odesílání emailů z vašeho serveru.
Nenechte při registraci uživatele zobrazit nepovinné údaje. Mnoho polí pro vyplnění odrazuje uživatele při registraci.
Funkce: slouží pro přidělování práv uživatelům a skupinám
Umístění: adresář modules/Permissions
Modul práv je určen pro správu a nastavení uživatelských práv pro skupiny a uživatele. K jednotlivým komponentám (menu,
položky menu, články, komentáře, administrace systému, administrace jednotlivých modulů...) v systému PostNuke lze přidělovat omezení na základě nastavených práv a jejich priorit pomocí tohoto modulu.
Modul práv je rozdělen na dvě editační rozhraní Jednoduchá editace a Standardní editace.
Standardní editace – původní editační rozhraní, které je zachováno bez dalších programátorských zásahů. Pokud je někdo
zvyklí na toto rozhraní, může jej dále používat – stačí se jen do něj přepnout pomocí horní záložky.
Podrobný popis modulů
Popis modulu
Jednoduchá editace – řeší pouze úpravu skupinových práv. Myšlenka vychází z praxe, kde se správa práv jednotlivých uživatelů vyskytovala jen v několika málo případech. Pokud budete chtít nastavit práva jen pro jednoho uživatele tímto jednoduchým rozhraním, musíte pro něj vytvořit skupinu a daného uživatel do této skupiny zařadit.
Jednoduchá editace je nastavena jako výchozí. Jak již bylo řečeno v úvodu, je určena pouze pro nastavování práv pro skupiny.
Před nastavováním práv je vhodné nejdříve nastavit různé parametry v konfiguracích pro jednodušší správu. Přesný popis, jak
nastavit jednotlivé konfigurace, naleznete dále.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 59 |
Využíváme WYSIWYG editor
Administrace modulu
Obr. 1: Editační dialog – jednoduchá editace
Jak je vidět na obrázku 1, je tu navíc oproti předchozím verzím filtr podle komponent, který je určen k rychlé filtraci práv na
jednu vybranou komponentu. Při výběru komponenty filtrem se seznam práv omezí pouze na tuto vybranou komponentu. Pro
zobrazení celého seznamu práv musí mít filtr nastaven hodnotu Vše.
Jednoduchá editace umožňuje různé nastavení pomocí konfiguračních jednotek:
1. Modul filtru – přednastavení hromadného filtru komponent
2. Aliasy komponent – nastavení českých názvů a nápovědy pro jednotlivé komponenty
3. Konfigurace práv – přednastavení vazby instancí práva na data uložená v databázi
4. Parametry pro zobrazení – nastavení barev atd.
Práce s nastavením práv pro skupinu
Vložení nového řádku nastavení práv
Přidání řádku práv lze v jednoduché konfiguraci provést pouze pomocí tlačítka vložit
nad řádek nastavení práv.
Vkládání nového řádku práv je v Jednoduché editaci rozdělené do dvou částí (editačních dialogů): Výběr skupiny a komponenty a Výběr instance a příslušných práv.
Obr. 2: Editační dialog pro vložení nového řádku práv – 1. část – výběr skupiny a komponenty
Výběr skupiny a komponenty – nejdříve zaškrtneme políčka skupinám, ke kterým chceme přidat požadované nastavení
práv, a následně vybereme jednu z variant komponent. Komponenty jsou rozděleny na Moduly a Bloky do dvou sloupců, jak
jde vidět na obrázku. Tlačítkem Select potvrdíme nastavené hodnoty a přejdeme ke druhé editační části nastavení práv.
| 60 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
O projektu Školní web
Obr. 3: Editační dialog pro vložení nového řádku práv – 2. část – nastavení instance
Výběr instance a příslušných práv – pokud jsme vybrali v první části více skupin, musíme provést nastavení pro každou
skupinu zvláš.
Posledním krokem v této editační části je nastavit příslušné práva. Práva nastavíme výběrem jedné hodnoty ze seznamu definovaného pomocí výběrového tlačítka na řádku Práva. Je důležité, aby byla vybrána jedna volba práva, jinak se nastavení práv
neuloží do tabulky.
Tlačítkem vložit přidáme nové nastavení práv pro skupinu, popřípadě skupiny, pokud jsme jich v prvním kroku vybrali více.
Co je CMS PostNuke?
Nejdříve musíme nastavit instance. Pokud máme přednastavenou konfiguraci práv propojení s daty, můžeme jednoduše vybrat
z nabízeného seznamu pouze jednu položku. Pokud toto přednastavení nemáme, musíme ručně doplnit do jednotlivých částí
instance jejich hodnoty.
Jak na to? aneb FAQ
Obr. 4: Editační dialog pro vložení nového řádku práv – 2.část – nastavení instance s předkonfigurovaným propojením s daty
Editace řádku práv
Smazání nastavených práva pro skupinu
Nastavení práv pro skupinu se maže pomocí tlačítka
, které se nachází úplně vpravo na každém řádku nastavených práv.
Pozor, při stisku tlačítka smazat bude řádek práv bez varování vymazán.
Změna pořadí jednotlivých nastavení práv pro skupiny
Změna pořadí práv se prování pomocí tlačítek
přístupnosti.
,
. Pozor, změna pořadí práv v tabulce může výrazně ovlivnit politiku
Podrobný popis modulů
Editace nastavení práv pro skupinu provedeme pomocí tlačítka
, které se nachází vpravo na řádku v seznamu nastavených
práv. Otevře se nám druhá část editačního dialogu jako při zápisu nového řádku s tím rozdílem, že můžeme měnit také skupinu. Změny hodnot ve vstupních polích uložíme pomocí tlačítka Uložit.
Standardní editace
Využíváme WYSIWYG editor
Standardní editace zahrnuje tyto činnosti:
1. Přidat práva skupině: přidání práv pro určitou skupinu (pravidlo se přidá na konec tabulky);
2. Zobrazit práva skupiny: zobrazí tabulku s právy pro skupiny,
3. Nastavení: nastavení konfigurace modulu Práva; viz obrázek níže;
4. Přidat práva uživateli: přidání práv jednomu uživateli;
5. Zobrazit práva uživatelů: zobrazí tabulku s práva pro uživatele;
6. Zobrazit práva jen pro: aktivace filtru.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 61 |
Popis tabulky:
1. Sekvence: pořadí práv;
2. Pořadí sekvence: pomocí šipek ve sloupci lze posouvat pravidla práv nahoru, dolů;
3. Skupina nebo uživatel: název skupiny nebo uživatele pro které platí práva;
4. Componenta: komponenta, na kterou se vztahují práva;
5. Instance: instance komponenty, na kterou se vztahují práva.
Příklady použití nastavení práv v základní administraci
Při nastavování přístupu je dobré si uvědomit, že práva nastavená pro jednotlivé uživatele mají větší prioritu než práva nastavená pro skupiny.
Práva v tabulce jsou prioritně seřazena shora dolů. To znamená, že práva nacházející se dole mají nejnižší prioritu. (Pokud výše
povolíme plný přístup ke komponentě či instanci, níže jej již nelze omezit. Pokud úplně zakážeme přístup nahoře v tabulce,
dole jej lze povolit.)
Při nastavování práv k určité komponentě či instanci pouze pro určitou skupinu či uživatele je vhodné postupovat následovně:
1. Zakázat k dané komponentě či instanci přístup pro všechny skupiny či uživatele.
2. Povolit přístup k dané komponentě či instanci jen pro určité uživatele či skupinu.
Při nastavování práv ke komponentě či instanci pro několik uživatelů je jednodušší vytvořit pro tyto uživatele zvláštní skupinu
a práva nastavit jen této skupině. Ušetří se tím místo v tabulce práv pro uživatele.
Ukázka nastavení práv na menu:
Skupiny
Komponenta
Instance
Práva
všechny skupiny
Menublock::
Main Menu:Administration:
Admin
Neregistrovaní
Menublock::
Main Menu:(My Account|Logout|Submit News)::
Není
Ukázka nastavení práv na moduly:
Skupiny
Komponenta
Instance
Práva
všechny skupiny
PostCalendar::
.*
Read
Neregistrovaní
FAQ::
Hlavní otázka::3
Číst
Vysvětlení zápisu s „::“
Komponenta: Název komponenty: podkomponenta: číslo podkomponenty
Instance: Název instance: název dílčí instance: číslo dílčí instance1
Název komponenty nebo instance lze řetězit, a to pomocí závorek následujícím způsobem:
(Jméno_xx1:: | Jméno_xx2:: | Jméno_xx3:: | Jméno_xx4::)
Konfigurace modulu
Nastavení hromadného filtru komponent
Hromadný modulový filtr slouží k filtraci několika vybraných komponent najednou. Pro práci s filtrem je nutno nejdříve přidat
komponenty do tabulky filtru a následně daný filtr aktivovat pomocí zaškrtávacího políčka Aktivovat filtr modulů. Tento modulový filtr má větší prioritu před jednoduchým filtrem komponent při prohlížení seznamu práv. Pokud je tento filtr aktivovaný,
nad hlavní tabulkou se seznamem práv se objeví varování s modrým pozadím.
Standardně je tento filtr vypnutý a má pouze jedno schéma nastavení, tzn. že kompozice filtru může být pouze jedna, společná
pro všechny uživatele a správce modulu Práva.
1) Lze si vybrat, jestli zadáme jméno dílčí instance, nebo její číslo. Stejně tak i u komponenty.
| 62 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
O projektu Školní web
Obr. 5: Editační dialog pro nastavení hromadného fitru
Přidání komponenty filtru
Aktivace/deaktivace komponent ve filtru
Jednotlivé komponenty pro filtraci lze aktivovat nebo deaktivovat podle potřeby. Aktivace či deaktivace se provádí pomocí zaškrtávacích políček ve sloupci Aktivní. Nejdříve se zaškrtnou nebo odškrtnou políčka na řádku vybraných komponent a pak
se tlačítkem Nastavit potvrdí provedení změny.
Co je CMS PostNuke?
Komponenta pro filtraci se přidává pomocí tlačítka Přidat filtr, které je umístěno na konci tabulky na řádku Akce. Pro přidání
komponenty vybereme modul, blokem lze vybrat obě varianty najednou. Tlačítkem Přidat se vybrané komponenty vloží do
tabulky se seznamem komponent pro filtraci. Každá přidaná komponenta se také označí jako aktivní.
Vymazání řádku komponenty ze seznamu
Jednotlivé komponenty filtru nelze upravovat, ale jen mazat. Ve sloupci Vymazat vyberte (zaškrtnutím příslušných políček)
komponenty pro smazání a tlačítkem Smazat smažete vybrané řádky.
Aktivace filtru
Nastavení aliasů komponent
Kvůli častému nepochopení přesných významů názvů komponent byla vytvořena toto funkce, umožňující jednotlivým komponentám přidat alias (jiný srozumitelný název), který se bude zobrazovat místo "šíleného" názvu komponenty ve všech hlavních místech práce s právy (seznam, přidání řádku, editace). Kromě aliasu lze k dané komponentě přidat také nápovědu, která
může obsahovat vysvětlení, jak správně pracovat při nastavování práv pro danou komponentu. Pokud má daná komponenta
vytvořen alias s nápovědou, bude se u daného aliasu objevovat otazník. Nápověda pro komponentu se otevře v novém okně
při klepnutí na otazník.
Jak na to? aneb FAQ
Filtr se aktivuje/deaktivuje zaškrtnutím/odškrtnutím políčka Aktivovat filtr modulů.
Podrobný popis modulů
Příručka pro uživatele a administrátory
Využíváme WYSIWYG editor
Obr. 6: Zobrazení aliasů komponent – seznam aliasů
| 63 |
Vytvoření nového aliasu komponenty
Nový alias se přidává pomocí tlačítka Přidat alias komponenty, které otevře editační dialog pro zápis parametrů (viz obrázek 7).
Obr. 7: Editační dialog pro přidání aliasu komponentě
Popis jednotlivých nástrojů:
Komponenta – z modulu nebo bloků vybereme komponentu, pro kterou chceme vytvořit alias.
Alias – vložíme jiný název pro komponentu.
Nápověda – vložíme nápovědu pro vybranou komponentu.
Tlačítkem Odeslat potvrdíme zadané hodnoty, a vytvoříme tak nový alias.
Editace aliasu komponenty
Každý vytvořený alias lze editovat pomocí tlačítka Upravit. Při stisku tohoto tlačítka se nám otevře stejný editační dialog jako
při zápisu nového aliasu, jen nelze změnit komponentu. Podle potřeby změníme parametry pro alias a tlačítkem Odeslat potvrdíme a zapíšeme provedené změny. Tlačítko Reset nám vrátí hodnoty do původního stavu před editací.
Smazání aliasu komponenty
Mazání komponent je stejné jako u mazání pomocí hromadného filtru. Pomocí zaškrtávacích políček vybereme řádky aliasů,
které chceme smazat, a pomocí tlačítka Smazat dané řádky vymažeme.2
Konfigurace práv pro jednodušší editaci:
Konfigurace práv je určena pro propojení jednotlivých částí instancí s daty uloženými v databázi resp. v tabulkách. Jde o to,
že instance je ve většině případů definována ze tří částí oddělených dvojtečkou. V tomto nastavení je umožněno propojení
s jednotlivými instančními částmi tak, aby při editaci nebo při vytváření práv pro danou skupinu uživatelů, jsme nemuseli tyto
části mezi dvojtečkami pracně vypisovat ale jen vybrat určitou položku ze seznamu.
Obr. 8: Seznam konfigurací propojující instance s daty – ukázka pro komponentu Blocks::
Při nastavení tohoto propojení je jednoduchá editace konfigurace práv pro skupinu k dispozici jen v tom případě, jestliže potřebujeme vytvořit omezení pouze na jednu instanci (článek, kategorii, skupinu atd.). A to z toho důvodu, že při editaci máme
možnost vybrat pouze jednu položku. Potřebujeme-li vytvořit složitější zápis konfigurace instance, musíme se přepnout do
Standardní konfigurace práv a tam potřebné omezení doplnit.
Při nastavování Konfigurace práv musíme někdy zapátrat i v kódu, abychom zjistili jak jsou dané instanční části propojené s tabulkou.
2) Pokud chceme, aby se v jednoduché administraci prác zobrazovali komponenty v původním znění, musíme alias pro požadovanou komponentu smazat.
| 64 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Vytvoření konfigurace práv
O projektu Školní web
Tlačítkem Vložit (vlevo nahoře nad tabulkou konfigurace) otevřeme editační dialog pro přidání nové konfigurace práv propojení s daty (viz obrázek 9).
Obr. 9: Editační dialog pro vytvoření řádku konfigurace práv
●
Componenta || Instance – výběr komponenty s instancí, pro kterou budeme definovat propojení s daty.
●
TABULKA – název tabulky, ze které se mají načítat data pro všechny části instancí.
●
IA – původně mělo sloužit pro definici aliasu instance, v současné době je však bez významu; toto políčko můžete nechat prázdné nebo vložit nějaký informativní text.
●
CA – původně mělo sloužit pro definici komponenty, v současné době je však bez významu; toto políčko můžete nechat prázdné nebo vložit nějaký informativní text.
●
1SL – plné jméno sloupce tabulky databáze, který má souvislost s první částí instance.
●
2SL – plné jméno sloupce tabulky databáze, který má souvislost s druhou částí instance.
●
3SL – plné jméno sloupce tabulky databáze, který má souvislost se třetí částí instance.
Tlačítkem Uložit provedeme uložení nastavené konfigurace.
Editace konfigurace práv
Pro editaci konfigurace klepneme na název dané komponenty v tabulce. Při editaci nastavení můžeme změnit všechny editační
pole konfigurace. Tlačítkem Uložit uložíme provedené změny.
Jak na to? aneb FAQ
Uváděné sloupce musí být pouze z jedné tabulky (jsou případy, kdy se data do instancí vážou na více tabulek). Sloupce s návazností na jinou tabulku je možno vynechat. Při přidávání práva pak bude do něj umožněn ruční zápis.
Co je CMS PostNuke?
Popis jednotlivých vstupních polí:
Mazání nastavení konfigurace práv
Mazání konfigurace je stejné jako u mazání pomocí hromadného filtru. Pomocí zaškrtávacích políček vybereme řádky konfigurace, které chceme smazat, a pomocí tlačítka Vymazat dané řádky vymažeme.
V konfiguraci parametrů zobrazení lze měnit přednastavené barvy v hlavní tabulce práv. Jednotlivé barvy jsou použity v pozadí sloupců práva, akce.
Využíváme WYSIWYG editor
Obr. 10. Konfigurace parametrů pro zobrazení Jednoduché administrace
Příručka pro uživatele a administrátory
Podrobný popis modulů
Konfigurace parametrů zobrazeni
| 65 |
Jednotlivé parametry konfigurace:
1. EditColor – barva pozadí ve sloupci Akce pro editaci
2. DeleteColor – barva pozadí ve sloupci Akce pro mazání
3. MoveColor – barva pozadí ve sloupci Akce pro přesun
4. PermColor – barva pozadí ve sloupci Práva pro práva
5. ImgAndPict – pokud zaškrtneme políčko, tak se bude společně s obrázkem práv zobrazovat i text.
Pokud chceme tyto přednastavené hodnoty změnit, vyplníme požadované hodnoty a tlačítkem Uložit změny potvrdíme.
Tlačítkem Tovární nastavení vrátíme konfigurační hodnoty do původního stavu.
Příklady
Nastavení konfigurace práv pro jednoduchou editaci
Závěrem uvedeme několik funkčních příkladů nastavení pro jednoduchou editaci propojení instancí s daty (vytvořeno na instalaci s prefixem pn_ – pokud jste použili jiný prefix při instalaci databáze, stačí tento prefix názvů tabulek vyměnit za pn_
a nastavení by mělo fungovat i vám):
Komponenta
Instance
Název tabulky
1SL
2SL
3SL
Blocks::
Block key:Block title:Block ID
pn_blocks
pn_bkey
pn_title
pn_bid
Downloads::Category
Category name::Category ID
pn_downloads_categories
pn_title
pn_cid
Stories::Story
Author ID:Category name:Story ID
pn_stories
pn_aid
pn_sid
Stories::Category
Category name::Category ID
pn_stories_cat
pn_title
pn_catid
Jazyky (Languages)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro volbu jazykové mutace PN a pro operaci s překlady
Umístění: adresář modules/NS-Languages
Popis modulu
Tento modul slouží zejména pro volbu výchozí jazykové mutace PN a pro manipulaci s překlady. Pokud byste chtěli mít stránky
ve více jazycích, pak byste si museli vytvořit překlady všech modulů a poté pomocí tohoto modulu můžete jednotlivé jazyky
přepnout. Pro přepínání jazyků ze strany uživatelů slouží i blok Jazyky, který po umístění na úvodní stránku umožňuje přepínání prostředí mezi jednotlivými jazyky. Standardně je PN v této instalaci vybaven češtinou a angličtinou. Ovšem pozor – přepínáte pouze prostředí, tzn. menu, názvy bloků, tlačítka apod. Obsah stránek, tedy články a texty zůstanou v tom jazyce, v jakém byly napsány. Pokud byste chtěli mít plně vícejazyčné stránky, museli byste každý článek napsat ve více překladech
a každý překlad určit pro uveřejnění pro daný jazyk.
Administrace modulu
Ve školském prostředí jsem se zatím nesetkal prakticky nikde s využitím tohoto modulu, proto se v této verzi příručky omezím pouze na velmi stručný popis. Ikonu pro administraci modulu (obrázek globusu) naleznete v administračním menu. Po
spuštění administrace tohoto modulu se objeví formulář s několika administračními odkazy. Pod těmito odkazy jsou sekce, kde
se zobrazují různé konstanty a řetězce, které jsou důležité z hlediska překladů do jednotlivých jazyků.
V prvním administračním odkazu Nastavení jazyků můžete vybrat, jaká bude výchozí jazyková mutace při prvním načtení stránek u uživatele, a také můžete povolit použití vlaječek pro výběr jazyka. Pomocí druhého odkazu Vybrat jazyk se přepnete do
jednoduchého formuláře, kde lze z listboxu vybrat jazykovou mutaci stránek. Výběr jazyka potvrzujete tlačítkem Vybrat jazyk.
Ostatní odkazy v tomto modulu pomáhají při překladech celého systému do dalších jazyků. Pro základní administraci systému
nejsou třeba, proto se jimi zde nebudeme zabývat.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze nijak konfigurovat.
| 66 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Seznam nejlepších (Top list)
O projektu Školní web
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro nastavení počtu záznamů na stránce s nejlepšími články
Umístění: adresář modules/Top_List
Popis modulu
Tento modul slouží pro nastavení počtu záznamů na stránce s nejlepšími články, autory apod.
Administrace modulu
Konfigurace modulu
Tento modul nelze nijak konfigurovat.
Co je CMS PostNuke?
Ikonu pro administraci modulu (obrázek papíru a tužky) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví pouze
jedno pole, kde můžete nastavit Počet záznamů na top stránce. Tento parametr ovlivňuje počet zobrazovaných článků, recenzí,
autorů apod., tedy všech stránek, kde se zobrazují nejlepší odkazy. POZOR – některé moduly mohou mít ve své konfiguraci
vlastní volbu počtu nejlepších odkazů. Na tyto moduly se pak tato hodnota nevztahuje.
Statistika návštěv (Referers)
Jak na to? aneb FAQ
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro zobrazení statistiky odkud na váš web zavítali jeho návštěvníci
Umístění: adresář modules/NS-Referers
Popis modulu
Tento modul slouží pro zobrazení zajímavé statistiky, odkud na vaše stránky zavítali návštěvníci. Zobrazí se ve formě seznamu
internetových adres. Každá adresa je aktivním odkazem na přesné místo, odkud daný návštěvník na vaše stránky přišel. V posledním sloupci je podíl tohoto odkazu na celkové návštěvnosti vyjádřen i v procentech. Tímto způsobem můžete zjišovat, jak
se uplatňuje vaše registrace v různých vyhledávačích, popř. ji můžete u vyhledávačů, které jsou v seznamu málo zastoupeny,
vylepšit, a tím si zvýšit návštěvnost.
Ikonu pro administraci modulu (obrázek postavy před informační tabulí) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení
se objeví výše popsaný seznam internetových adres, odkud vaši návštěvníci přišli. Jedinou volbou je tlačítko Smazat odkazy
pod seznamem internetových adres. Po stisku tohoto tlačítka vymažete dosavadní statistické údaje. S modulem nelze nijak dále
pracovat nebo jej nastavovat. Jedná se pouze o informační modul.
Podrobný popis modulů
Administrace modulu
Konfigurace modulu
Recenze (Reviews)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu recenzí na knihy, CD a jakékoliv jiné produkty
Umístění: adresář modules/Reviews
Příručka pro uživatele a administrátory
| 67 |
Využíváme WYSIWYG editor
Konfigurace modulu je velmi prostá. Odkaz na konfiguraci naleznete zcela na konci seznamu stránek odkud návštěvníci přišli
a to pod názvem Konfigurace modulu. V konfiguraci lze pouze zapnout nebo vypnout sledování adres, odkud návštěvníci
přišli a lze zvolit i maximální počet odkazů, které se při výpisu statistiky budou zobrazovat. Změny potvrdíte stiskem tlačítka
Odeslat.
Popis modulu
Registrovaní uživatelé vašeho webu mohou kromě článků do sekcí nebo témat zasílat ke zveřejnění i recenze. Recenze se mohou týkat knih, filmů, hudebních CD, ale i jakýchkoliv jiných produktů. Každá recenze má svůj název, vlastní text recenze, lze
přiložit obrázek a různé další atributy, jako odkaz na WWW stránky, či hodnocení produktu pomocí hvězdiček. Tento modul
slouží administrátorovi pro správu těchto recenzí.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek otevřené knihy) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví jednoduchý formulář, který je rozdělen na tři sekce. V první sekci naleznete dvě textová pole. Do pole Název stránky recenzí můžete napsat název, který se bude objevovat jako nadpis na stránce s uveřejněnými recenzemi. Do pole Popis stránky můžete
napsat podrobnější informace pro uživatele, jaké recenze u vás naleznou. Tento popis se bude objevovat na stránce s recenzemi hned pod nadpisem stránky.
Ve druhé sekci s názvem Recenze čekající na schválení se zobrazuje seznam recenzí zaslaných uživateli. Pokud je seznam
prázdný, je to indikováno nápisem, že žádné nové recenze nebyly zaslány. Pokud jsou v seznamu recenze zaslané uživateli,
má seznam podobu formuláře, do kterých uživatelé recenze píší. Všechna pole formuláře jsou pro administrátora přístupná
a může provádět jakékoliv změny v textech a informacích. Pod každou recenzí v seznamu je tlačítko Přidat recenzi, kterým
recenzi v zobrazené podobě schvalujete a odesíláte ji pro publikování. Vedle tohoto tlačítka je odkaz Smazat, pomocí kterého
danou recenzi smažete, pokud neprošla vaší cenzurou.
Pod seznamem recenzí je odkaz Napsat novou recenzi. Tím se dostáváte do formuláře pro psaní nové recenze. Formulář je
naprosto shodný s tím, který se při psaní objevuje běžným uživatelům. Musíte vyplnit pole Nadpis recenze, vyberete jazyk, pro
který je recenze psána, do velkého pole Recenze napíšete vlastní text a poté ještě musíte jako povinné údaje vyplnit své jméno
a email. Bez nich nelze recenzi odeslat k publikování. Dále můžete zvolit počtem hvězdiček hodnocení daného recenzovaného
produktu a následují nepovinná pole s odkazem na domovské internetové stránky o produktu a pole s názvem obrázku, který
je možné k recenzi přiřadit. Obrázek musí být uložen v adresáři modules/Reviews/images/ a musí být ve formátu JPG nebo GIF.
Příspěvek kvůli zviditelnění před ostatními nesmí být napsán velkými písmeny, jinak bude vyřazen. Pod tímto formulářem naleznete dvě tlačítka. Tlačítkem Konec ukončujete psaní recenze a odcházíte z formuláře bez odeslání recenze k publikaci. Tlačítkem Náhled zobrazíte náhled své recenze. Po zobrazení náhledu můžete ve formuláři ještě provést jakékoliv úpravy textů.
Pod formulářem se objeví dotaz, zda chcete článek publikovat v této podobě. Pokud již nebudete provádět žádné úpravy, můžete recenzi odeslat k publikaci tlačítkem ANO pod tímto dotazem. Pokud jste přihlášeni jako administrátor, pak vaše recenze
nepodléhají cenzuře a jsou okamžitě uveřejněny.
Ve třetí sekci nazvané Smazat/upravit recenzi můžete aktivním odkazem umístěným ve větě pod tímto názvem zobrazit seznam všech recenzí. V seznamu je přímo zobrazeno standardně deset nejpopulárnějších a deset nejnovějších recenzí. Pokud
recenze, kterou chcete upravit nebo vymazat, není mezi nimi, musíte recenzi vyhledat kliknutím na jedno z písmen nebo čísel
abecedy, která jsou nad seznamem NEJ recenzí. Pod tato písmena jsou recenze zařazeny podle prvního písmene ze svého názvu. Po kliknutí na jakékoliv písmeno z abecedy se zobrazí formou tabulky seznam recenzí, které sem náleží. V tabulce je název recenze, který je současně aktivním odkazem na samotnou recenzi, dále autor recenze, hodnocení a počet čtenářů, kteří
si již recenzi zobrazili. Po kliknutí na název recenze v tomto seznamu recenzi zobrazíte. Jako administrátorovi se vám pod recenzí zobrazí dva odkazy:
Upravit – po kliknutí na tento odkaz se přepnete do formuláře, který je shodný s formulářem pro psaní nové recenze, a v něm
můžete upravit jakýkoliv údaj z dané recenze.
Smazat – kliknutím na tento odkaz danou recenzi vymažete. Recenze se maže okamžitě, není zobrazen žádný jistící dotaz.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze dále nijak konfigurovat.
Tip z praxe
Nevýhodou tohoto modulu je nemožnost vytvoření složek pro třídění recenzí podle typů, takže pokud uživatelé zasílají recenze
na knihy, CD či filmy, všechny recenze jsou pohromadě a prvotně podle názvu nelze určit, zda se jedná o film, desku či knihu.
Pokud tento modul budete používat, doporučte uživatelům, aby do názvu recenze na začátek umístili slovo vyjadřující typ recenze. Např. KNIHA – Staré pověsti české, CD – A. Vivaldi: Čtvero ročních dob. Tímto trikem docílíte alespoň toho, že články
recenzí budou řazeny podle druhu produktu na které jsou psány, jelikož řazení probíhá pouze abecedně.
Druhou nevýhodou modulu je, že v něm neexistuje možnost vyhledat recenzi podle názvu nebo jeho části.
| 68 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Komentáře (Comments)
O projektu Školní web
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro nastavení možností zasílání komentářů ke zveřejněným článkům
Umístění: adresář modules/NS-Comments
Popis modulu
Jedná se o modul, který slouží pro nastavení možností zasílání komentářů k článkům, souborům ke stažení, odkazům, recenzím atd., které jsou na webu zveřejněny. Každý registrovaný uživatel může k většině textů zveřejněných na vašem webu zaslat
komentář, který se zobrazuje u daného článku. Recenze se u článků řadí podle data od nejnovějších k nejstarším a nepodléhají cenzuře, takže se publikují na stránkách ihned po jejich odeslání uživatelem.
Ikonu pro administraci modulu (obrázek postavy na otevřené knize) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví velmi jednoduchý formulář, kde lze nastavit pouze několik položek:
Moderátor
V listboxu u této položky si můžete vybrat, zda bude někdo diskuzi tvořenou komentáři moderovat. Na výběr je administrátor,
uživatel, nebo vše může být ponecháno bez moderování.
Co je CMS PostNuke?
Administrace modulu
Povolit neregistrovaným uživatelům posílat komentáře
Velikost komentáře v bytech
V této volbě můžete omezit velikost textu, který bude možno použít jako komentář. Do pole se píše číselně velikost pomyslného textového souboru v bytech.
Jak na to? aneb FAQ
Zde můžete pouze povolit, či zakázat zasílání komentářů neregistrovaným, tedy anonymním uživatelům. Většinou se zasílání
komentářů od anonymů nepovoluje.
Jak nazývat neregistrovaného uživatele
V tomto poli můžete zvolit, jaké jméno bude použito u komentářů od anonymních uživatelů, pokud jim povolíte zasílání komentářů.
Podrobný popis modulů
Konfigurace modulu
Tento modul nelze dále nijak konfigurovat.
Bannery (Banners)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu zobrazování reklamních bannerů
Umístění: adresář modules/NS-Banners
Modul slouží pro správu bannerového systému. Přesněji řečeno pomocí tohoto modulu nastavujete zobrazování reklamních
bannerů na svých stránkách. Naleznete zde i seznamy klientů, kteří u Vás mají objednáno zobrazování bannerů, statistiku zobrazování bannerů apod. Tento modul patrně ve školství příliš využit nebude, jeho uplatnění vidím zejména v komerční sféře,
navíc je k dispozici mnohem propracovanější modul CMODS Linker, který naleznete na adrese http://www.cmods-dev.de a který
v mnohém standardní modul předčí. Z těchto důvodů uvedu pouze stručný popis tohoto modulu.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 69 |
Využíváme WYSIWYG editor
Popis modulu
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek notebooku) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví formulář rozdělený na šest sekcí, z čehož poslední sekce slouží pro konfiguraci tohoto modulu.
První tři sekce ve formuláři jsou čistě informační. Pomocí přehledných tabulek jsou zde zobrazeny bannery, které jsou právě
aktivní, bannery, jejichž zobrazování bylo ukončeno a seznam klientů, kteří si zobrazování bannerů objednali. V každé tabulce
naleznete nejdůležitější údaje a je zde i možnost každou položku tabulky upravit nebo vymazat.
Ve čtvrté sekci je formulář, kterým můžete do systému přidat nový banner. Zadáváte klienta, který si jej objednal, počet zobrazení banneru, adresu, kde je váš banner umístěn, i adresu, kam má být uživatel přesměrován po kliknutí na banner.
V páté sekci je formulář, jímž do systému přidáváte nového klienta, který si reklamu u vás objednal. O klientovi zadáváte prakticky pouze základní identifikační údaje.
Konfigurace modulu
Odkaz na konfiguraci modulu naleznete pod názvem Nastavení bannerů v poslední, šesté sekci administračního formuláře
modulu. Po kliknutí na tento odkaz můžete nastavit pouze dvě položky. Lze zakázat nebo povolit zobrazování bannerů na vašem webu a lze zakázat přičítání zobrazení bannerů, pokud se tak děje z vaší IP adresy. Tím zajistíte, že pokud si firma zaplatí
u vás určitý počet zobrazení banneru, nebude se do tohoto počtu zobrazení počítat vaše činnost při administraci webu. Změny
v obou nastaveních potvrzujete kliknutím na tlačítko Odeslat, které je umístěno pod oběma volbami.
Související odkazy (Autolinks)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro zavedení automatických odkazů do článků podle klíčových slov
Umístění: adresář modules/Autolinks
Popis modulu
Modul má zajímavou funkci, která je vhodná zejména pro naučné články a publikace. Vytvoříte si seznam klíčových slov a ke
každému slovu přiřadíte internetovou adresu, kde se bude vyskytovat nějaké podrobné vysvětlení tohoto slova, nebo jsou to
stránky o dané firmě atd. Např. ke slovu Microsoft přiřadíte internetovou adresu http://www.microsoft.cz a pokud bude někdo
z uživatelů publikovat článek, kde se bude slovo Microsoft vyskytovat, pak se toto slovo automaticky stane aktivním odkazem
na danou internetovou adresu. Tímto způsobem můžete tvořit tzv. automatické odkazy na internetové stránky.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek dvou knížek na sobě) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví
pouze tři odkazy, z nichž třetím je konfigurace tohoto modulu.
Odkazem Přidat odkaz se dostanete do jednoduchého formuláře, kde můžete přidávat nová klíčová slova, která budou v článcích přeměněna na aktivní odkazy. Musíte vždy zadat slovo, název stránek, internetovou adresu, popř. nějaký komentář. Dané
slovo zařadíte do databáze kliknutím na tlačítko Vytvořit odkaz.
Odkazem Zobrazit související odkazy zobrazíte seznam klíčových slov formou tabulky, kde najdete vždy u daného slova
i název stránek, internetovou adresu i komentář. U každého slova jsou v posledním sloupci tabulky funkce Upravit a Smazat,
kterými můžete každé slovo bu upravit a změnit mu jakékoliv položky, nebo jej vymazat ze seznamu.
Konfigurace modulu
Konfiguraci modulu naleznete pod odkazem Upravit nastavení souvisejících odkazů. Zde můžete pomocí zaškrtávacích polí
nastavit pouze to, že se bude zobrazovat pouze jeden odkaz pro každou položku textu a odstranění decoration ze souvisejících odkazů. Změny v konfiguraci potvrzujete kliknutím na tlačítko Aktualizace nastavení souvisejících odkazů.
Tip z praxe
Pokud budete tento modul používat, můžete být zklamáni jeho výsledky. Čeština je zrádná, takže jak kvůli skloňování, tak kvůli
diakritice budete mít asi slabší výsledky v praxi. Mně osobně se modul nepodařilo zprovoznit tak, aby v této české verzi nahradil jakékoliv slovo na internetový odkaz.
| 70 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Často kladené otázky (FAQ)
O projektu Školní web
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu databáze otázek uživatelů a odpovědí na ně
Umístění: adresář modules/FAQ
Popis modulu
V této verzi PN lze v modulu FAQ vytvořit pro dotazy uživatelů kategorie, kam je budou zařazovat, a tím lze tyto dotazy lépe
najít a databáze dotazů se stává přehlednější. Kategorie lze vytvořit v jedné úrovni zanoření, tzn. hlavní kategorie a v ní jedna
úroveň podkategorií.
Administrace modulu
Co je CMS PostNuke?
Oddíl FAQ, čili často kladené dotazy, je většinou součástí každého většího webu. Slouží tomu, aby se uživatelé mohli do této
databáze otázek a odpovědí podívat před tím, než zašlou administrátorovi stránek svůj všetečný dotaz. Je totiž možné, že se
již na stejnou nebo podobnou věc ptal někdo před nimi a otázka je již zodpovězena. Správný uživatel se tedy před psaním
mailu má podívat do oddílu FAQ a teprve když zde nenalezne odpově na svou otázku, pak píše svůj dotaz správci. Tento
modul má tedy ušetřit čas uživatelů i správce, aby nemusel odpovídat několikrát na stejný dotaz. Veškeré dotazy zaslané od
uživatelů podléhají cenzuře administrátora, takže se nezobrazují ihned, ale jejich zobrazení musí schválit administrátor.
Ikonu pro administraci modulu (obrázek žárovky) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví formulář rozdělený na dvě sekce.
V první sekci Seznam kategorií a dotazů je odkaz Zobrazit nezodpovězené dotazy a pod ním je formou tabulky seznam všech
kategorií a podkategorií.
Funkcí Odpovědět se přepnete do formuláře, kde můžete upravit jak otázku, tak napsat svou odpově, ale můžete i zařadit
otázku do jiné kategorie, než jakou zvolil uživatel. Stiskem tlačítka Uložit pod formulářem odesíláte otázku i s odpovědí ke
zveřejnění.
Funkcí Smazat mažete dotaz zaslaný uživatelem. Důsledkem je, že dotaz nebude vůbec zveřejněn a vy na něj nebudete tvořit
odpově.
Jak na to? aneb FAQ
Odkazem Zobrazit nezodpovězené dotazy si zobrazíte seznam dotazů, které přišly od uživatelů a ještě nebyly zodpovězeny
a tedy ani zveřejněny. Seznam je ve formě jednoduché tabulky, kde v prvním sloupci je zobrazena otázka uživatele, ve druhém je jméno uživatele, který dotaz zaslal, a ve třetím jsou dvě funkce.
V tabulce kategorií naleznete seznam kategorií, podkategorií a v posledním sloupci opět naleznete tři funkce.
Funkcí Upravit můžete změnit název dané kategorie a jazykovou mutaci, pro kterou je kategorie určena. Nemůžete změnit to,
zda se jedná o hlavní kategorii nebo podkategorii. Pokud chcete změnit hierarchii kategorií, musíte dané kategorie vymazat
a znovu založit podle vašich nových požadavků.
Funkcí Smazat mažete danou kategorii ze seznamu. Po zvolení této funkce budete ještě jednou na vymazání dotázáni. POZOR
s kategorií mažete jak veškeré dotazy v ní obsažené, tak i veškeré její podkategorie.
Konfigurace modulu
Tento modul nelze dále nijak konfigurovat.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 71 |
Využíváme WYSIWYG editor
Ve druhé sekci Přidat kategorii lze vytvořit novou kategorii pro dotazy uživatelů. Do pole Kategorie napíšete název nové kategorie, po ním zvolíte, pro jakou jazykovou mutaci PN bude kategorie vytvořena, a pomocí listboxu ještě zvolíte, zda se bude
jednat o hlavní kategorii, či zda se bude jednat o podkategorii již existující kategorie. Vytvoření nové kategorie potvrdíte tlačítkem Uložit.
Podrobný popis modulů
Funkcí Obsah zobrazíte seznam všech dotazů a odpovědí, které jsou v dané kategorii zveřejněny. U každé otázky jsou opět
funkce Upravit a Smazat, takže každý dotaz můžete kdykoliv zcela odstranit nebo změnit odpově i dotaz, či zařezení do
dané kategorie. Pod seznamem dotazů je ještě formulář pro přidání nového dotazu a odpovědi na něj do aktuální kategorie,
kde se právě nalézáte. Pomocí tohoto formuláře můžete sami jako administrátoři přidávat otázky a odpovědi na ně, aniž byste
čekali, zda vám danou otázku položí někdo z uživatelů.
pnRender (pnRender)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro zrychlení běhu systému PN
Umístění: adresář modules/pnRender
Popis modulu
Modul slouží pro zrychlení běhu systému PostNuke na všech počítačových serverech. Správným nastavením předvoleb dosáhnete výrazného zrychlení zejména při načítání často zobrazovaných stránek. Modulem se např. povoluje kešování stránek nebo
jejich předkompilace, takže pak se pouze zobrazují a již se při zobrazování nekompilují.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek rozsvícené žárovky) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví
přímo konfigurační formulář modulu. Modul nelze administrovat, lze jej pouze nakonfigurovat.
Konfigurace modulu
Konfigurace modulu se vám zobrazí po zvolení ikony pnRender v administračním menu. Formulář je rozdělen do tří sekcí.
V sekci Nastavení kompilace byste měli zaškrtnout obě volby, kterými povolujete rychlé kompilování stránek a kontrolu této
kompilace. Odkaz Smazat zkompilované šablony slouží pro vymazání překompilovaných stránek. Tato operace je doporučena, pokud provedete na webu nějaké změny, ale ty se při zobrazování webu nijak nechtějí projevit. Příčinou může být to,
že daná stránka se neustále načítá v původní podobě již zkompilovaná.
V sekci Nastavení ladění je možné zaškrtnout volbu, která povoluje kontrolu šablon. Tuto volbu zaškrtněte pouze pokud provádíte nějaké systémové ladění stránek, protože tato volba může způsobit, že se začnou vypisovat chybová hlášení o chybách
v šablonách.
V sekci Nastavení Cache byste měli zaškrtnout pole, tím povolit použití vyrovnávací paměti. Tím se celý systém zrychlí. Odkaz Smazat stránky uložené v Cache slouží pro vymazání obsahu vyrovnávací paměti. Tato operace je doporučena, stejně
jako vymazání předkompilovaných šablon, pokud provedete na webu nějaké změny, ale ty se při zobrazování webu nijak nechtějí projevit. Příčinou může být to, že daná stránka se neustále načítá v původní podobě z vyrovnávací paměti.
Nastavení (Settings)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro nastavení základních vlastností systému PN
Umístění: adresář modules/NS-Settings
Popis modulu
Modul slouží pro nastavení základních vlastností systému PostNuke a vzhledu celého webu. Obsahuje mnoho předvoleb, pomocí kterých se nastavuje např. šablona vzhledu stránek, který modul se bude zobrazovat na první stránce webu, název webových stránek, klíčová slova pro vyhledávače apod. Jedná se o jeden z nejdůležitějších základních modulů PN a jistě do něj
zavítá každý administrátor.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek opravářské brašny) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví přímo
konfigurační formulář modulu. Modul nelze administrovat, lze jej pouze nakonfigurovat.
Konfigurace modulu
Konfigurace modulu se zobrazí po zvolení ikony Nastavení v administračním menu. Formulář obsahuje velké množství předvoleb. My si zde vysvětlíme význam těch nejzajímavějších z pohledu využití PN pro naše účely.
| 72 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Název stránek
Do tohoto pole napíšete název vašeho webu, který se bude zobrazovat v horním modrém pruhu internetového prohlížeče.
Do tohoto pole vložíte název obrázkového souboru, který má být zobrazen v horní části webových stránek. Obrázek by měl
být ve formátu GIF. Problém je ale složitější. Aby se tento obrázek zobrazil, pak k tomu musí být přizpůsoben vámi zvolený
motiv vzhledu. Některé motivy možnost zobrazení loga nemají zabudovanou, takže musíte přetvořit přímo grafiku v daném
motivu. Pokud motiv tuto možnost má, soubor s obrázkem (např. logo.gif) by měl být umístěn do podadresáře IMAGES ve
vámi zvoleném motivu.
O projektu Školní web
Logo stránek
Váš slogan
Pokud pole vyplníte, slogan se bude zobrazovat v internetovém prohlížeči v horním modrém pruhu za názvem stránek. Název
a slogan budou odděleny dvěma dvojtečkami.
Do tohoto pole vepište slova, podle kterých by vaše stránky mohli hledat lidé na internetu, tzn. většinou by zde měla být veškerá slova týkající se předmětu vaší činnosti, název organizace, apod. Slova slouží pro vyhledávače typu Google, Yahoo apod.,
které načítají klíčová slova přímo z webových stránek na internetu.
Datum zahájení provozu
Co je CMS PostNuke?
Klíčová slova pro vyhledávače
Slouží pouze jako informační datum, kdy byl váš web spuštěn.
Email administrátora
Zvolený motiv stránek
V listboxu se zobrazuje seznam motivů, které máte v systému nahrány. Nezáleží na tom, zda se jedná o motivy Xanthia, klasické nebo Automotivy. Vybraný motiv je použit pro výchozí vzhled stránek. Vedle listboxu je ještě odkaz, kterým se můžete
přepnout do seznamu Xanthia motivů. Více viz popis modulu Xanthia.
Jak na to? aneb FAQ
Na tuto adresu se budou zasílat případná hlášení systému o chybách, zprávy od uživatelů, které budou chtít zaslat adminovi
apod.
Povolit uživatelům měnit vzhled
Úvodní stránka
Pomocí listboxu vybíráte modul, který se bude zobrazovat na úvodní stránce vašeho webu. Např. pokud zvolíte modul News,
na úvodní stránce se budou zobrazovat články zaslané uživateli do témat. Stránky se vždy odkazují na určitý modul. Není
možné, aby se na úvodní straně nějaký modul nezobrazoval.
Počet článků v admin menu
Podrobný popis modulů
Pokud zvolíte ANO, pak registrovaní uživatelé si budou moci v rámci svého účtu zvolit jiný motiv, než který máte zvolen jako
výchozí. Uživatel si vybírá ze stejného seznamu všech motivů nahraných v systému, jako administrátor. Změna motivu se však
projeví pouze danému uživateli po jeho přihlášení do systému jménem a heslem.
Tato volba vám umožňuje zvolit, kolik odkazů na nejnovější články zaslané do témat se bude zobrazovat v administračním
menu pod ikonami modulů.
Tato volba vám umožňuje zvolit, kolik nově zaslaných článků do témat se bude zobrazovat uživatelům na úvodní stránce webu.
Tato volba má význam pouze pokud nastavíte jako úvodní stránku modul News.
Zobrazit pravé bloky v článcích
Touto volbou určujete, zda se při zobrazení článků při jejich čtení budou na stránce zobrazovat i bloky na pravé straně obrazovky. Standardně se nastavuje NE, aby bylo na obrazovce pro články více místa.
Výchozí skupina uživatelů
Příručka pro uživatele a administrátory
| 73 |
Využíváme WYSIWYG editor
Počet článků na úvodní stránce
V tomto poli můžete nastavit skupinu uživatelů, kam budou při registraci automaticky zařazeni noví uživatelé.
Řádek v zápatí
Text, který napíšete do tohoto pole, se bude zobrazovat vždy na konci každé stránky vašeho webu.
Bezpečnostní nastavení
Zde nastavujete stupeň zabezpečení stránek proti zneužití různými zlomyslnými uživateli. Doporučuji nastavit vysoký stupeň
zabezpečení, aby každý uživatel byl nucen vždy se znovu přihlásit jménem a heslem a odhlášení od systému při nečinnosti
max. 10 minut, aby systém nemohl být zneužit, pokud někdo delší dobu na stránkách nepracuje a poté odejde od počítače
a zapomene se odhlásit.
HTML nastavení
V této tabulce můžete zvolit zaškrtáváním, jaké tagy HTML jazyka se budou v článcích interpretovat a jaké nikoliv.
Povolit interpretaci HTML tagů
Povolujete nebo zakazujete použití tagů HTML jazyka v textech. Pokud toto nepovolíte, neuplatní se volba tagů v tabulce HTML
nastavení.
Pro potvrzení vámi provedených změn stiskněte tlačítko Uložit změny, které se nalézá zcela na konci tohoto formuláře.
Xanthia (Xanthia)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu motivů vzhledu typu Xanthia
Umístění: adresář modules/Xanthia
Popis modulu
Modul slouží pro správu vzhledových motivů Xanthia. Každý web musí mít určitý vzhled a grafickou podobu. Tuto podobu
můžete u systému PostNuke měnit pomocí tzv. motivů vzhledu. Motivy jsou podprogramem v PHP jazyce, který nastaví vzhled
jednotlivých bloků, určuje barvy písma, pozadí, vzhled grafiky v horní části obrazovky apod. Motivy se dají zdarma získat na
různých internetových serverech. Odkazy na některé stránky věnující se motivům můžete najít na adrese
http://www.hsp.cz v sekci PostNuke/Odkazy na weby o PN. Motivy se nahrávají jako podadresář do adresáře THEMES v kořeni
PN. Každý motiv jeho autor přizpůsobil svým potřebám, takže vy jej pro svůj web musíte také přetvořit. Ve stažených motivech většinou naleznete anglická tlačítka, grafiku třeba pro nějaký obchod a nebudou se vám líbit ani barvy motivu.
Všechny vlastnosti motivu i jeho grafiku můžete upravit. Záleží bu na vašich znalostech, nebo na typu motivu. Motivy mohou
být tzv. klasické (obyčejné), Autothemes nebo Xanthia. Motivy Xanthia se od těch předchozích liší tím, že jsou zhotoveny tak,
aby mnoho vlastností motivu mohl změnit i laik bez znalosti programování. Takže změna barev pozadí, písma, a to v různých
sekcích, se provádí pomocí modulu Xanthia, který slouží pro správu těchto motivů. Motivy jiných typů, než Xanthia musíte
upravit mimo PostNuke a musíte být vybaveni znalostmi PHP i grafiky.
Na úpravy motivů by mohla asi vzniknout samostatná publikace, ale na podrobné popisy možností a způsoby, jak který motiv upravit, v této příručce není místo. Proto se omezím na popis tohoto modulu.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek motýla) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví formou tabulky
seznam dostupných motivů typu Xanthia. U každého motivu naleznete jeho název, stav a v posledním sloupci jsou funkce,
které umožňují každý motiv upravit, aktivovat, deaktivovat nebo smazat. Nyní si probereme funkce, které se u každého motivu mohou zobrazit.
Aktivovat motiv
Uvádí motiv do aktivního stavu. Funkce se zobrazuje, pokud je motiv nově nahraný do systému a nebyl ještě aktivován. Stav
takového motivu je zobrazen jako Neaktivní a je signalizován červeným terčíkem. Pokud motiv nebude aktivní, pak nebude
pro systém viditelný (stejně jako např. moduly nebo bloky). Po aktivaci motivu se červený terčík změní na zelený a stav přejde na Aktivní.
| 74 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Deaktivovat motiv
Zobrazit motiv
V novém okně otevře PostNuke a aplikuje na ně daný motiv, takže si můžete prohlédnout, jak stránky budou vypadat po zvolení tohoto motivu jako výchozího.
Upravit motiv
Autoři motivu
Pokud se autoři do motivu podepsali, naleznete informace o autorovi motivu i jeho domovských stránkách. Na těch pak můžete nalézt třeba i jiné motivy tohoto autora.
Co je CMS PostNuke?
Volba, kde můžete daný motiv upravit dle svých představ. Objeví se volby jako Zóny bloků, Zóny motivu, Barvy motivu atd.
V každém z těchto odkazů můžete měnit různé vlastnosti motivu. Každý motiv může mít pro změny vyhrazen různý počet vlastností, takže ne vše v každém motivu lze změnit. Ale pozor, ne u každého motivu mohou vaše změny dopadnout dobře. Motiv sám o sobě nemusí fungovat zcela korektně, proto si raději původní podobu motivu uložte stranou, abyste se k ní mohli
kdykoliv vrátit. Nemá cenu podrobně popisovat volby v jednotlivých menu, jelikož u každého motivu mohou být jiné možnosti. Zde vše ponechám na vaší dovednosti a „pokusničení“.
O projektu Školní web
Uvádí motiv do neaktivního stavu. Opak aktivace. Pokud motiv nebude aktivní, pak nebude pro systém viditelný (stejně jako
např. moduly nebo bloky).
Konfigurace modulu
Konfiguraci modulu naleznete nad tabulkou Xanthia motivů a jedná se o odkaz Nastavit Xanthii. Po jeho zvolení můžete pro
tento modul nastavit několik voleb, jako je zálohování, možnost předkompilace motivů, ukládání motivů v databázi atd. Změny
v konfiguraci potvrzujete tlačítkem Odeslat.
Prvním tipem je záležitost úpravy Xanthia motivů mimo modul Xanthia. Pokud v motivu změníte např. grafické prvky (obrázky,
tlačítka) nebo z motivu odstraníte nějaké pro vás nepotřebné zóny a obnovíte v internetovém prohlížeči obsah stránek, žádné
změny se neprojeví. Je to tím, že při aktivaci motivu se celý vzhled motivu načte do databáze PN a pak se již načítá z ní. Takže
pokud provedete nějaké změny v adresáři s motivem, PN stále načítá původní podobu motivu z databáze. Aby se vaše změny
uplatnily, musíte si stránky nejdříve v modulu Nastavení přepnout na jiný motiv, pak v modulu Xanthia motiv, který jste změnili, deaktivujte, ihned ho znovu aktivujte, čímž provedete načtení jeho nové podoby do databáze, a nakonec opět v modulu
Nastavení můžete přepnout výchozí vzhled na vámi upravený motiv.
Praktický příklad
Pokud nějaký motiv chcete ze systému odstranit, pak jej nejdříve musíte deaktivovat a poté jej můžete fyzicky vymazat z adresáře THEMES. Pak můžete kliknout na odkaz Zobrazit motivy a motiv, který jste odstranili by již měl ze seznamu zmizet.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 75 |
Využíváme WYSIWYG editor
Funkci tohoto modulu si nejlépe objasníme na praktickém příkladu. Pokud si seženete nový Xanthia motiv, musíte jej nejprve
nahrát jako podadresář do adresáře THEMES. Poté přejdete do administračního menu v PN a zvolíte modul Xanthia. Kliknete na
odkaz Zobrazit motivy nad tabulkou motivů, a tím se zobrazí všechny Xanthia motivy, které jsou k dispozici. Vámi nově nahraný motiv bude zobrazen jako Neaktivní a dostupné funkce budou Aktivovat motiv a Autoři motivu. Pokud motiv nebude aktivní, pak nebude pro systém viditelný (stejně jako např. moduly nebo bloky). Stiskem odkazu Aktivovat motiv jej aktivujete.
Červený terčík se změní na zelený, stav motivu bude Aktivní a v poli funkcí bude zobrazeno Upravit motiv, Deaktivovat motiv,
Zobrazit motiv a Autoři motivu. Nyní je již motiv aktivován a lze jej v modulu Nastavení zvolit jako výchozí pro vaše stránky.
Podrobný popis modulů
Druhým tipem je rada. Postupem času jsem si ověřil, že výhodnější je měnit motivy mimo modul Xanthia. Pomocí úprav v Xanthia modulu se mi některé motivy podařilo zhroutit, jindy nešlo změnit to, co jsem potřeboval apod. Navíc grafiku motivu pomocí úprav v Xanthia modulu nezměníte nikdy. Zkuste si podrobně prostudovat hierarchii jednoho motivu, a tím získáte přibližný náhled, jak vypadá struktura i dalších motivů (nemusí být vždy stejná). Určitě rychle přijdete na to, jak jednotlivé části
motivů měnit k vaší spokojenosti.
Jak na to? aneb FAQ
Tip z praxe
Ankety (Polls)
Původ: modul je obsažen v základní instalaci PN
Funkce: slouží pro správu anket
Umístění: adresář modules/NS-Polls
Popis modulu
Váš web můžete pro jeho uživatele a návštěvníky zpestřit nějakou anketní otázkou, a k tomu slouží tento modul. Vymyslíte anketní otázku a připravíte na ni možné odpovědi. Uživatelé pak hlasují pro jednu z možných odpovědí. Je možné zobrazit si
procentuální výsledky hlasování, uživatelé vidí i celkový počet hlasů a mohou také k anketním otázkám přidávat své komentáře. Jedná se o modul, který je ve školství poměrně často využíván.
Administrace modulu
Ikonu pro administraci modulu (obrázek tužky nad blokem) naleznete v administračním menu. Po jejím zvolení se objeví formulář, kde naleznete nejprve odkaz Upravit nebo smazat anketu a pod ním formulář pro vytvoření nové ankety.
Pokud vytváříte novou anketu, pak se zaměřte na sekci Tvorba nové ankety. Otázku napíšete do pole Anketní otázka a do
polí Možnost 1 – Možnost 12 můžete napsat až dvanáct možných odpovědí, mezi kterými budou uživatelé volit. Zvolíte také
jazyk, pro který bude anketa vytvořena, a tvorbu ankety ukončíte stiskem tlačítka Odeslat.
Pokud chcete některou z anket upravit nebo vymazat, pak zvolte odkaz Upravit nebo smazat anketu. Zobrazí se vám seznam všech anket, které jsou k dispozici, a vy můžete zvolenou anketu vymazat ze systému použitím funkce Smazat nebo ji
můžete pomocí odkazu Upravit pozměnit. Při změně ankety se vám objeví prakticky stejný formulář jako pro přidávání nové
ankety. Při mazání ankety je anketa vymazána okamžitě po kliknutí na funkci Smazat, nebudete již podruhé dotázáni potvrzovacím dotazem.
Uživatelům se zobrazuje vždy nejnovější anketa. Anketu zobrazujete pomocí bloku Core/poll, který na web přidáte v modulu
Bloky.
Konfigurace modulu
Konfiguraci modulu naleznete zcela ve spodní části formuláře a skrývá se pod odkazem Konfigurace modulu anket. Po zvolení tohoto odkazu můžete nastavit pouze měřítko pro výsledky anket a povolit nebo zakázat zasílání komentářů k anketám
od registrovaných uživatelů. Změny v konfiguraci potvrzujete tlačítkem Odeslat.
| 76 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
5. Využíváme WYSIWYG editor
Práce s textovým editorem je dnes běžným základem počítačové gramotnosti. A prohlížení internetových stránek se taktéž postupně stává nedílnou součástí základních dovedností. Spojíme-li tyto dvě činnosti, vzniká nám logicky motivační prostředí pro
tvorbu vlastních webových stránek. Zde však běžní uživatelé často narážejí na dvě překážky:
O projektu Školní web
Charakteristika pnFCKeditoru
1. Použití textových editorů umožňuje vytváření dokumentů k prezentaci na Internetu, ale problémem bývá jejich přenos
a včlenění do webu školy.
2. Obvyklé redakční systémy bu počítají s tím, že uživatelé ovládají (X)HTML, nebo obsahují nějaký WYSIWYG editor,
ale bohužel nelokalizovaný pro české prostředí.
Rady a pomůcky pro uživatele
Co je CMS PostNuke?
FCKeditor (http://www.fckeditor.net) obě tyto překážky odstraňuje. Jedná se o jeden z nejkvalitnějších současných webových
editorů pro práci s textem, který jsme pro potřebu našeho projektu upravili do podoby modulu s názvem pnFCKeditor. Navíc
jsme do něj zanesli některé vlastnosti z námi dříve vyvinutého editoru AWE.
Popis základních nástrojů
První řada nástrojů
Následující tabulka popisuje funkci jednotlivých nástrojů v zobrazeném panelu (nástroje jsou v rámci skupiny číslovány zleva):
Jak na to? aneb FAQ
První skupina
1. Rozšíří editor přes celou obrazovku. Po opětovném zvolení jej vrátí do původní velikosti.
2. Zobrazí a umožňuje úpravu zdrojového kódu.
3. Přes dialogové okno nabízí společné šablony. Po vybrání šablony se vloží její obsah do editoru.
4. Vytvoří nový prázdný dokument (tzn. smaže veškerý obsah stávajícího).
5. V dialogovém okně zobrazí náhled dokumentu.
6. Přes správce souboru umožňuje vložit obsah uloženého souboru do editoru jako novou stránku.
Druhá skupina
1. Vyjme označený obsah dokumentu a uloží jej do schránky.
2. Zkopíruje označený obsah dokumentu a uloží jej do schránky.
3. Vloží obsah schránky do editoru, kde se nachází kurzor.
4. Vloží obsah schránky do editoru, kde se nachází kurzor. Přitom vkládá pouze nezformátovaný text.
Podrobný popis modulů
7. Přes správce souborů umožňuje uložit dokument jako soubor s koncovkou html. Tento nástroj může sloužit k dočasnému uložení rozepsaného dokumentu nebo jako vlastní šablona.
5. Přes dialogové okno umožňuje vkládat obsah z aplikace Microsoft Word, OpenOffice.org Writer a podobných.
Třetí skupina
Využíváme WYSIWYG editor
1. Nástroj pro vyvolání kroků zpět.
2. Nástroj pro vyvolání kroků vpřed.
3. Nalezne slovo nebo textový řetězec.
4. Nalezne slovo nebo textový řetězec a nahradí jej jiným.
5. Označí celý dokument.
6. Odstraní formátování v označené části dokumentu.
Čtvrtá skupina
1. Vyvolá dialogové okno se základními informacemi.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 77 |
Druhá řada nástrojů
První skupina
1. Nastaví písmo na tučné.
2. Nastaví písmo na kurzívu.
3. Nastaví písmo na podtržené.
4. Nastaví písmo na přeškrtnuté.
Druhá skupina
1. Nastaví číslovaný seznam.
2. Nastaví seznam v podobě odrážek.
3. Posune odsazení doprava, u seznamu sníží úroveň.
4. Posune odsazení doleva, u seznamu zvýší úroveň.
Třetí skupina
1. Zarovná blok či odstavec doleva.
2. Zarovná blok či odstavec na střed.
3. Zarovná blok či odstavec doprava.
4. Zarovná blok či odstavec doleva i doprava současně (do bloku).
Čtvrtá skupina
1. Nastaví barvu textu.
2. Nastaví barvu podkladu textu (pozadí).
Pátá skupina
1. Vyvolá dialogové okno pro nastavení formátu písma podle pravidel CSS.
Třetí řada nástrojů
První skupina
1. Nastaví písmo podle stylu definovaného administrátorem.
2. Nastaví písmo podle stylu definovaného pomocí běžné html značky.
3. Nastaví písmo na určitý font.
4. Nastaví velikost písma.
Čtvrtá řada nástrojů
První skupina
1. Vyvolá dialogové okno pro definici tabulky.
Druhá skupina
1. Vyvolá dialogové okno pro práci s obrázkem. Toto dialogové okno navíc obsahuje tlačítko, které spustí správce souborů. Díky němu je možné nahrát i obrázek z lokálního počítače.
2. Vyvolá dialogové okno pro práci s flashovou aplikací. Toto dialogové okno navíc obsahuje tlačítko, které spustí správce
souborů. Díky němu je možné nahrát i flashový soubor z lokálního počítače.
3. Vyvolá dialogové okno, které umožní vložit emotikon („smajlík“).
4. Posune odsazení doleva, u seznamu zvýší úroveň.
5. Vloží do dokumentu horizontální čáru.
6. Vyvolá dialogové okno, které umožní vložit speciální znak.
| 78 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
7. Vyvolá dialogové okno, které umožní vložit nestandardní znak z různých mezinárodních znakových sad.
8. Vloží speciální kód, který při tisku vyvolá zalomení stránky.
O projektu Školní web
Třetí skupina
1. Zarovná blok či odstavec doleva.
2. Zarovná blok či odstavec na střed.
3. Zarovná blok či odstavec doprava.
4. Zarovná blok či odstavec doleva i doprava současně (do bloku).
Čtvrtá skupina
1. Vyvolá dialogové okno pro práci s odkazem. Toto dialogové okno navíc obsahuje tlačítko, které spustí správce souborů. Díky němu je možné nahrát i soubor z lokálního počítače, na který pak lze použít odkaz.
2. Pokud se s kurzorem nacházíte na odkazu, toto tlačítko jej zruší. Přitom se text zachová.
3. Vytvoří záložku, na kterou se může odkazovat jiný hypertextový odkaz.
Co je CMS PostNuke?
Pátá skupina
1. Vyvolá dialogové okno pro definici formuláře.
2. Vyvolá dialogové okno pro definici zaškrtávacího políčka.
3. Vyvolá dialogové okno pro definici výběrového políčka.
4. Vyvolá dialogové okno pro definici textového pole, včetně pole pro zápis hesla.
5. Vyvolá dialogové okno pro definici textové oblasti.
6. Vyvolá dialogové okno pro definici seznamu hodnot.
7. Vyvolá dialogové okno pro definici tlačítka, včetně odesílacího či obnovovacího tlačítka.
8. Vyvolá dialogové okno pro definici tlačítka s obrázkem.
9. Vyvolá dialogové okno pro definici skrytého pole.
Kromě panelu nástrojů je možné využívat i místních nabídek, které se zobrazí klepnutím na pravé tlačítko myši; obsah těchto
nabídek je závislý na místě klepnutí.
Příkladem může být nabídka uvnitř v tabulce. Díky ní je možné vkládat či odstraňovat buňky, popřípadě měnit jejich vlastnosti.
Jak na to? aneb FAQ
Místní nabídka
Podrobný popis modulů
Využíváme šablony
Ani v našem řešení FCKeditoru nechceme zůstat pozadu. Přitom nabízíme dvě možnosti – využití společných šablon a vytvoření si vlastních vzorů.
Společné šablony
Pro společné šablony slouží tento nástroj:je
Po klepnutí na tlačítko se zobrazí dialogové okno, které nabízí předem připravené šablony. Tyto šablony by měly kromě svého
názvu obsahovat i jednoduchý náhled a stručný popisek.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 79 |
Využíváme WYSIWYG editor
Často se stává, že uživatel píše dokumentu stejného typu a mění pouze některé jeho části. Ve školách se může jednat například o jídelníčky, zápisy z porad, různé seznamy žáků a podobně. V takových případech zkušení uživatelé textových editorů
využívají šablony.
Ve spodní části navíc máte k dispozici zaškrtávací políčko, které určuje, zda má šablona nahradit původní obsah dokumentu,
či nikoliv.
Vlastní šablony
Pro práci s vlastními šablonami využijeme dva vcelku známé nástroje: je
Chcete-li využívat vlastní šablonu, musíte ji nejprve pomocí editoru vytvořit. Jakmile ji máte hotovu, použijte nástroj pro uložení. Objeví se správce souborů. Do příslušného textového pole napíšete název šablony, přesněji řečeno název souboru s příponou html.
Dříve uloženou šablonu můžete vyvolat pomocí nástroje pro otevření stránky. Pak postačí nalézt název souboru se šablonou.
Poté na něj klepněte, přičemž se v textovém poli objeví cesta k tomuto souboru. Nakonec zvolte tlačítko otevřít.
Vkládáme externí objekty
Při psaní článků a jiných informací autoři nezřídka chtějí oživit obsah obrázkem, doprovodným zvukem, odkazem na vlastní
soubor a podobně. Takové externí objekty je však nejprve nutné nahrát na webový server. pnFCKeditor má pro takovou činnost jednoduché rozhraní v podobě správce souborů.
Popis správce souborů
1. Složky
V horní části se nachází identifikace typu zdroje.
Hlavní část obsahuje seznam vnořených složek v aktuální složce. Nejedná se tedy o stromovou strukturu.
Po klepnutí na složku se změní obsah.
2. Obsah
Zde jsou k dispozici především soubory, které se v dané složce nacházejí. Klepnutím na soubor si jej většinou vybíráte
pro další práci. Nejčastěji tímto určujete objekt, který se následně vloží do editoru, přesněji řečeno jako zdrojový kód,
odkazující se na příslušný externí objekt.
Kromě názvů objektů se u každého z nich objeví nástroje. Především se jedná o možnost přejmenování objektu, případně jeho smazání.
Poznámka: Smazáním objektu se však neruší odkazy na něj, což může mít neblahé důsledky.
| 80 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
4. Pole pro práci se souborem
Většinou se zde nachází pole s tlačítkem, které umožní nahrát na webový server soubor z lokálního počítače.
Před nahráváním souboru doporučujeme pojmenovat soubor tak, aby obsahoval pouze alfanumerické znaky. Důvod je
stejný jako u pojmenovávání složek.
5. Tlačítko vyvolávající akci
Název tohoto tlačítka určuje, jaká činnost se po jeho zvolení provede.
O projektu Školní web
3. Tlačítko pro vytvoření složky
Význam tlačítka je zřejmý, doporučujeme však, abyste v názvech složek používali pouze alfanumerické znaky. Berte
v potaz, že název složky bude následně součástí URL adresy k externímu objektu.
Jaké typy externích objektů lze pomocí správce používat?
Účel
Stránka
Pracuje s html soubory. Slouží bu k dočasnému uložení rozepsaného textu nebo k vytváření
vlastních šablon.
Obrázek
Vytváří vlastní album obrázků, které jsou využívány při psaní textu.
Flash
Umožňuje vkládat soubory s animacemi ve formátu Macromedia Flash.
Soubor
Vytváří strukturu obecných souborů, na které se lze odvolávat pomocí hypertextového odkazu.
Nástroj
Co je CMS PostNuke?
Typ
U externích objektů bute opatrní. V tomto případě platí přísloví, že méně znamená více. Dávejte si tedy pozor na velikost obrázků a podobných souborů!
Vytváříme formuláře
Tvorba formuláře není problém, ale...
…horší to je s jeho zpracováním. V prvé řadě je nutné upozornit, že na zpracování dat nestačí běžná html stránka. Proto je
vhodné odlišovat autora formuláře a administrátora webu.
Jak na to? aneb FAQ
Nemálo škol může zaujmout možnost vytváření vlastních formulářů. Vhodně uzpůsobený dotazník je vynikající zpětnou vazbou, jednoduchý on-line test zase ověří znalosti a jistě by se našlo i další využití formulářů.
Autor to má jednoduché. FCKeditor disponuje sadou nástrojů, které slouží k vytváření formuláře a běžně používaných formulářových prvků. Před předáním požadavku na zveřejnění formuláře by se jen měl rozhodnout, jak hodlá vyplňovaná data zpracovávat. Naše řešení ve Školním webu nabízí dvě možnosti:
S posláním formuláře zároveň administrátorovi webu předá potřebné údaje.
Úprava formuláře pro zpracování dat
Podrobný popis modulů
1. Data obdrží e-mailem
V takovém případě si přichystá dva údaje – platnou e-mailovou adresu a předmět, který bude příslušný mail obsahovat
(nebo-li název mailu).
2. Data se budou ukládat do CVS souboru
Takový soubor lze totiž zpracovávat pomocí jakéhokoliv tabulkového kalkulátoru (Excel, Calc apod.). V takovém případě si přichystá název tohoto souboru a je-li to možné, pak i jeho umístění.
V rámci našeho řešení Školního webu jsme vytvořili PHP soubor /formsend.php, který vyhodnocuje poslané údaje z jakéhokoliv formuláře a zpracuje je do podoby e-mailu, CVS souboru, případně obojí formy. Aby však vše proběhlo bez problémů,
je nutné formulář upravit.
Využíváme WYSIWYG editor
Nejprve si popíšeme zdrojový kód:
<form name=”prohlaska” action=”/formsend.php” method=”post”>
<input type=”hidden” value=”[email protected]” name=”mail_adresat” />
<input type=”hidden” value=”Prihlaska na konferenci” name=”mail_predmet” />
<input type=”hidden” name=”file_name” value=”/var/www/forms/konference.csv” />
</form>
Příručka pro uživatele a administrátory
| 81 |
1. Parametr action u html značky form
Tento parametr určuje, kam se budou vyplněná data odesílat. Administrátor si vyvolá vlastnosti formuláře a doplní o správnou
cestu k souboru formsend.php.
2. Skrytá pole mail_adresat a mail_predmet
Skript formsend.php kontroluje existenci dvou proměnných, mail_adresat a mail_predmet. Pokud takové proměnné existují, odešle ostatní hodnoty proměnných na příslušný e-mail s tím, že zpráva má příslušný předmět.
3. Skryté pole file_name
Jestliže skript formsend.php zjistí existenci proměnné file_name, z její hodnoty vyčte cestu k CVS souboru. Neexistuje-li tento soubor, vytvoří jej a vyplní údaji. Pokud již existuje, přidává do souboru nový záznam.
POZOR! Je logické a také nezbytné, aby místo souboru mělo povolený zápis!
| 82 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Rady a pomůcky pro administrátory
Jak pnFCKeditor nainstalovat?
U nové instalace vycházejme z toho, že se modul pnFCKeditor v systému PostNuke nenachází.
Přípravné kroky:
1. Pokud jste měli dříve nainstalovaný jiný WYSIWYG editor, odinstalujte jej. Může se jednat například o TypeTool či
pnAWE. Nezapomeňte přitom na odstranění zbytečného kódu ze souborů header.php, případně footer.php.
O projektu Školní web
Instalace modulu
2. Stáhněte si z download centra serveru www.admin-hranice.cz novou verzi modulu pnFCKeditor.
Postup při instalaci:
include (‘modules/pnFCKeditor/loader.php’);
b) V podadresáři s /modules rozbalte zazipovaný soubor s novým modulem pnFCKeditor tak, aby vznikla nová složka
pnFCKeditor.
2. Druhou část instalace provedete přes webové rozhraní:
a) Na vašem webu se přihlaste jako administrátor a přejděte do administrace modulů.
b) Nechejte si znovu vygenerovat seznam. Pokud jste odstraňovali původní moduly s WYSIWYG editorem, odstraňte jej.
c) Nainstalujte a aktivujte nový modul pnFCKeditor.
Co je CMS PostNuke?
1. První část práce budete provádět v souborech tvořící web PostNuke:
a) Otevřete soubor header.php a dopište za řetězec themeheader() následující příkaz:
Aktualizujeme starší verze pnFCKeditoru
Před aktualizací si zazálohujte původní modul! Zvláště pokud jste si vytvářeli či upravovali vlastní nastavení editoru (hlavní konfiguraci, společné šablony, společné styly, vlastní skin nebo vlastní plugin).
Druhou možností je aktualizace. V takovém případě smažte složku pnFCKeditor v adresáři /modules a nahrate ji obsahem
zazipovaného modulu. Pak přejděte do administrace webu a v ní si vyberte správu modulů. Nechejte seznam znovu vygenerovat a modul pnFCKeditor aktualizujte a aktivujte.
Jak na to? aneb FAQ
Máte dvě možnosti, jak editor aktualizovat. První z nich je původní modul odstranit, a to včetně seznamu modulů v rámci administrace. Následně postupujte jako při nové instalaci. V takovém případě musíte počítat se ztrátou základních konfiguračních
hodnot.
Doporučení: Pokud jste prováděli u původního modulu vlastní konfigurace a nastavení, zkopírujte tyto konfigurace do nové
verze. V některých případech můžete kopírovat celý soubor, ale u souborů typu fckconfig.js doporučujeme provádět změny
v novém souboru.
Co udělat po instalaci či aktualizaci?
Nechcete-li mazat vyrovnávací pamě, zobrazte si stránku, která obsahuje editor. Pak v Internet Exploreru použijte kombinaci
kláves CTRL + F5, v Mozille SHIFT + CTRL + R. Mělo by to pomoci.
A to je vše.
Podrobný popis modulů
Pouze doporučujeme vymazat vyrovnávací pamě prohlížeče (Temporary Files nebo Cache), a to proto, aby se do této paměti
načetly nové verze Javascriptů.
Základní nastavení pnFCKeditoru
Jakmile jste si nainstalovali modul pnFCKeditor, jistě jste si vyzkoušeli i jeho vzhled. Nyní přejděme k základní konfiguraci přes
webové rozhraní.
Nastavujeme modul v administraci webu
Nejprve se přihlaste jako administrátor a přejděte do administračního rozhraní. Zde si otevřete administraci modulu pnFCKeditor.
Hlavní nastavení
V této části naleznete výběrový přepínač, kterým můžete v celém systému WYSIWYG editor vypnout a později opět zapnout.
Při vypnutém stavu musí přispěvatelé psát HTML kód.
Vedle toho zde můžete nastavit základní šířku a výšku rozhraní s editorem.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 83 |
Využíváme WYSIWYG editor
Touto kapitolou přecházíme do samotného „nitra“ FCKeditoru. Velká část návodů vychází z manuálu tohoto editoru, který najdete na adrese http://wiki.fckeditor.net/ (v angličtině). Určitá část vlastností a funkcí byla doplněna z původního editoru AWE.
Nastavení souborového manažeru
V této části konfigurace jsou dva parametry. První z nich určuje cestu k ukládaným externím objektům neboli souborům. Jedná
se například o vlastní šablony stránek, obrázky apod. Tato cesta začíná od kořene webového sídla (například
/postnuke/pnTemp/pnFCKeditor). Cílový adresář navíc musí mít povolený zápis pro uživatele webového sídla. Pokud jste
aktualizovali starší verzi, nastavte jej shodně s původní hodnotou. V takovém případě se vám zobrazovat i dříve uložené soubory.
Druhý parametr určuje, zda každý registrovaný uživatel bude mít své vlastní úložiště externích objektů. Pokud se rozhodnete
kladně, pak uvnitř výše uvedeného adresáře budou vznikat vnořené složky, které budou mít shodný název s ID příslušného
uživatele.
Přístup do souborového manažeru
Tuto část nastavení je popsána v kapitole Konfigurace panelu nástrojů.
Nastavení FCKeditoru pomocí konfiguračního souboru fckconfig.js
Jedná se o základní konfigurační soubor, který naleznete v adresáři /pnincludes modulu pnFCKeditor (tedy v adresáři /modules/pnFCKeditor/).
Při úpravě tohoto souboru dbejte na to, abyste dodržovali syntaxi javascriptu!
Vybraná nastavení
Možnosti tohoto souboru jsou velmi bohaté, my se soustředíme jen na některé z nich:
FCKConfig.EditorAreaCSS – obsahuje cestu k základnímu CSS souboru, který určuje vzhled editoru.
FCKConfig.SkinPath – obsahuje cestu k používanému skinu.
FCKConfig.PluginsPath – obsahuje cestu ke složce, která slouží k instalaci a následnému používání plugins.
FCKConfig.Plugins.Add()– je funkce, která přidává do FCKeditoru konkrétní plugin.
FCKConfig.StylesXmlPath – obsahuje cestu k souboru s předdefinovanými styly.
FCKConfig.TemplatesXmlPath – obsahuje cestu k souboru s předdefinovanými společnými šablonami.
FCKConfig.FontColors – obsahuje sadu předdefinovaných barev, která se nabízí například při volbě barvy písma.
FCKConfig.FontNames – obsahuje sadu písem, které se nabízejí v panelu nástrojů.
FCKConfig.FontSizes – je seznamem velikostí, které se nabízejí v panelu nástrojů (pozor, jedná se o parametr size u html
značky font).
FCKConfig.FontFormats – je seznamem formátů (html značek). Poznámka: pojmenování značek se nachází v lokalizačním
souboru /pnincludes/editor/lang/cs.js jako proměnná FontFormats.
FCKConfig.DefaultLanguage – určuje výchozí jazyk editoru.
FCKConfig.ToolbarSets[“”]– jedná se o pojmenované pole, které definuje vzhled panelu nástrojů. Podrobněji se touto problematikou zaobíráme v kapitole Konfigurace panelu nástrojů.
Poznámka: Při změně obsahu JS souborů nezapomeňte na problém s vyrovnávací pamětí, zmiňovali jsme se o tom na závěr
kapitoly o instalaci.
Jak upravit panely nástrojů
Panel nástrojů je základním rozhraním uživatele píšícího dokumenty. Měli bychom mu tedy poskytnout co největší komfort. Na
druhou stranu si však musíme uvědomit, že výsledky některých autorů mohou mít pro činnost webu neblahé důsledky – vkládáním velkých obrázků počínaje a dobře vytvořeným formulářem konče.
Nutný základ k panelům nástrojů
Modul pnFCKeditor má k dispozici pět základních sad panelu nástrojů:
●
Minimální (mini) má ve výchozím stavu nejmenší možnosti a měl by být především určen pro neregistrované uživatele
v jakémkoliv modulu.
●
Základní (basic) má ve výchozím stavu poněkud širší možnosti, především již dovoluje vytváření šablon a dočasné ukládání stránek. Měl by být tedy k dispozici všem registrovaným uživatelům.
●
Standardní (standard) již ve výchozím stavu dovoluje vkládat vlastní obrázky. Tento panel nástrojů by tedy měl být přístupný známým registrovaným uživatelům.
| 84 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Rozšířený (extended) obsahuje ve výchozím stavu veškeré nástroje, kromě sady pro tvorbu formulářů. Tento panel nástrojů by tedy měl být využíván již obezřetně a webmaster by měl zvažovat moduly, u kterých je na místě (články, statické stránky apod.), a kde je zbytečný (soubory ke stažení, kalendář událostí apod.)
●
Maximální (maxi) již obsahuje úplně všechny nástroje.
Do těchto voleb je ještě možné započítat „nulovou variantu“. Pomocí práv lze totiž nastavit chování tak, že určité skupině uživatelů se editor nezobrazuje vůbec a příslušní uživatelé musí vkládat HTML kód.
Nabídka je poměrně bohatá a měla by uspokojit jakéhokoliv webmastera. Je samozřejmě možné nastavit systém tak, aby využíval pouze minimální variantu (pro neregistrované uživatele) a maximální variantu (pro všechny registrované uživatele).,
O projektu Školní web
●
Nastavení přístupu do souborového manažeru u jednotlivých variant panelu nástrojů
Po vstupu do administrace modulu pnFCKeditor zjistíte, že již tato část nabízí různá nastavení pro příslušné varianty. Výběrové
přepínače určují, zda v daném panelu nástrojů bude možné využít souborový manažer pro vkládání objektů.
Jak vybrat příslušnou variantu pro určitou skupinu nebo modul?
Předpokládáme, že s nastavováním práv máte nějaké zkušenosti. Takže nejprve popíšeme syntaxi zápisu práva:
pnFCKeditor:: => Module name::
Co je CMS PostNuke?
Zde je však nutné podotknout, že negativní nastavení neznamená, že se příslušný nástroj nezobrazí. Pouze z dialogového okna
zmizí tlačítko, které otevírá správce souborů. Takže například obrázky je možné nadále vkládat, ale „pouhým“ zadáním URL
adresy příslušného obrázku.
Připomínáme, že komponenta (pnFCKeditor::) se opisuje, do instance se zapisuje regulární výraz (:: tedy znamená příslušné nastavení pro všechny moduly; (CmodsDownload|CmodsWebLinks):: nastavuje příslušná práva, pokud se editor zobrazí bu v modulu CmodsDownload nebo CmodsWebLinks).
Nyní je třeba popsat to nejdůležitější – jaká varianta panelu nástrojů se zobrazí:
Minimální (mini) se zobrazí, když je stupeň oprávnění Prohlížet neboli Souhrn.
●
Základní (basic) se zobrazí, když je stupeň oprávnění Čtenář neboli Číst.
●
Standardní (standard) se zobrazí, když je stupeň oprávnění Komentáře neboli Komentář.
●
Rozšířený (extended) se zobrazí, když je stupeň oprávnění Přidat.
●
Maximální (maxi) se zobrazí, když je stupeň oprávnění Vymazat.
Nakonec drobná poznámka – v modulech Settings (Nastavení), Permissions (Práva), Xanthia, Censor a pnFCKeditor není třeba
nastavovat žádná omezení. V těchto modulech se nikdy editor nezobrazí.
Jak na to? aneb FAQ
●
Individuální nastavení vzhledu jednotlivých variant panelu nástrojů
FCKConfig.ToolbarSets[“mini”] – definice panelu nástrojů Minimální.
FCKConfig.ToolbarSets[“basic”] – definice panelu nástrojů Základní.
FCKConfig.ToolbarSets[“standard”] – definice panelu nástrojů Standardní.
FCKConfig.ToolbarSets[“extended”] – definice panelu nástrojů Rozšířený.
FCKConfig.ToolbarSets[“maxi”] – definice panelu nástrojů Maximální.
Podrobný popis modulů
Chcete-li si upravit pořadí nástrojů nebo některé nástroje dokonce odstranit, budete pracovat se souborem fckconfig.js. Zde
najdete pole proměnných:
Prohlédnete-li si dobře definici, naleznete v ní jistou logiku:
Skupina nástrojů tvoří další vnořené pole [‘nastroj1’,’nastroj2’]. Navíc jsou pro větší přehlednost tyto skupiny na samostatném řádku – pozor, to však nemá na vzhled panelu žádný vliv!
●
Jednotlivé skupiny nástrojů jsou odděleny čárkou. Výjimku tvoří poslední skupina, za ní se již čárka nepíše!
●
Uvnitř skupiny lze vytvořit jednoduché oddělení. V takovém případě se jako prvek pole zapíše ‘-’.
●
Řádky panelů nástrojů jsou vytvářeny pomocí řetězce ‘/’, přičemž se vlastně jedná o jednoprvkové pole (proto se nezapisuje do hranatých závorek).
●
POZOR! Názvy nástrojů musí být zachovány! Nejedná se lokalizaci kontextové nápovědy! Chcete-li vložit úplně nový
nástroj (například stažením nového pluginu), přečtěte si příslušnou dokumentaci.
Pokud při úpravách panelu nástrojů uděláte chybu, nezoufejte – systém vás na tuto skutečnost upozorní.
Příručka pro uživatele a administrátory
| 85 |
Využíváme WYSIWYG editor
●
Konfigurujeme vlastní styly
Nemálo dynamických webů se potýká s problémem, jak přispěvatele přimět k pokud možno co nejjednotnějšímu vzhledu poskytovaných informací. Zkušení webmasteři ví, že bez kaskádních stylů to prostě není možné. A pnFCKeditor s tím počítá.
Kde jsou kaskádní styly uloženy?
Nejprve si je třeba uvědomit, že vzhled systému PostNuke je založen na motivech. Každý motiv má logicky svůj CSS soubor.
Většinou jej naleznete přímo v adresáři s příslušným motivem (například /themes/ExtraLite/styles/style.css).
V něm doporučujeme nejprve vytvořit příslušné třídy, které pak budou využívány při nastavování hodnoty class u příslušné
html značky. Nicméně pnFCKeditor umí pracovat i s parametrem style, i když je nutné upozornit, že časté používání parametru
style generuje zbytečně velké množství zdrojového kódu.
Jakmile máte dostatečně rozmyšleno, jaké předdefinované styly budete autorům nabízet, umístěte do příslušných panelů nástroj ‘Style’ (pokud jej tam již nemáte).
Změna v definici nabízených stylů
V souboru fckconfig.js se nachází proměnná FCKConfig.StylesXmlPath. Ta určuje umístění souboru, který definuje nabízené styly. Po zhlédnutí jeho obsahu zjistíte, že se jedná o standardní XML soubor.
Úpravu nabízených stylů si popíšeme na příkladu:
<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-2” ?>
<Styles >
<Style name=”Můj obrázek” element=”img”>
<Attribute name=”style” value=”padding: 5px” />
<Attribute name=”border” value=”2” />
</Style >
<Style name=”Kurzíva” element=”em” />
<Style name=”Titulek” element=”span”>
<Attribute name=”class” value=”Title” />
</Style >
<Style name=”Nadpis H3” element=”h3” />
</Styles>
Základním uzlem XML souboru musí být Styles. Každá definice musí být vnořená do tohoto uzlu.
Uzel Style má dva atributy:
●
name: definuje text, který bude zobrazen v seznamu;
●
element: přiřazuje uzel k určité html značce.
Poznámka: Existují dva typy html značek – textová značka a objekt. Mezi objektové značky patří img, table, tr, td, input,
select, textarea, hr a object. Na tyto objekty se uplatní příslušná volba stylu jen v případě, že je v rámci editoru tento
objekt vybrán.
Dovnitř uzlu Style je možné přidat uzel Attribute. Ten má taktéž dva atributy:
●
name: musí obsahovat přesný název atributu, který se má nastavit. Přitom by měl být definovaný v rámci standardů CSS2.
●
value: obsahuje hodnotu nastavovaného atributu.
Zbytek by měl být pro běžného tvůrce CSS souborů zřejmý.
Konfigurujeme vlastní šablony
Poslední oddíl tohoto manuálu pnFCKeditoru se týká přípravy společných šablon, které mohou přispěvatelé využívat.
Změna v definici nabízených šablon
V souboru fckconfig.js se nachází proměnná FCKConfig.TemplatesXmlPath. Ta určuje umístění souboru, který definuje
nabízené šablony. Po zhlédnutí jeho obsahu zjistíte, že se jedná o standardní XML soubor.
| 86 |
Školní web pomocí CMS PostNuke
Úpravu nabízených stylů si popíšeme na příkladu:
<?xml version=”1.0” encoding=”iso-8859-2” ?>
O projektu Školní web
<Templates imagesBasePath=”/images/templates/”>
<Template title=”Ukázka 1” image=”template1.gif”>
<Description>Popis ukázky 1.</Description>
<Html>
<![CDATA[
<b>HTML kód ukázky 1</b>
]]>
</Html>
Co je CMS PostNuke?
</Template>
<Template title=”Ukázka 2”>
<Html>
<![CDATA[
<b>HTML kód ukázky 2</b>
]]>
</Html>
</Template>
</Templates>
Uzel Template určuje konkrétní šablonu. Má dva atributy:
●
title: definuje název šablony, který bude zobrazen v seznamu. Není-li tento atribut určen, pak se generuje název,
který je složen z textu Template a pořadového čísla.
●
Jak na to? aneb FAQ
Základním uzlem XML souboru musí být Templates. Každá definice musí být vnořená do tohoto uzlu. Tento uzel má jediný parametr, a to imagesBasePath. Tento parametr určuje cestu, kde se nachází náhledy šablony. Pokud není nastaven, tak bu
není použit žádný náhled, nebo v rámci definice šablony je určena plná cesta k náhledu.
image: přiřazuje k šabloně konkrétní náhled. Pokud není tento atribut použit, pak se náhled nezobrazí.
Dovnitř uzlu Templatel je možné přidat další dva uzly, Description a Html. Uzel Description obsahuje text, který blíže specifikuje obsah šablony. Uzel Html pak obsahuje zdrojový kód, který se přenese do dokumentu. V této věci je nutné upozornit, že
html kód musí být vnořen do sekce <![CDATA[ a ]]>.
Podrobný popis modulů
Využíváme WYSIWYG editor
Příručka pro uživatele a administrátory
| 87 |

Podobné dokumenty

Využití distančního vzdělávání při výuce astronomie

Využití distančního vzdělávání při výuce astronomie Prohlašuji, že jsem disertační práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Plzni dne 29. dubna 2008 PhDr. Jan Nedoma

Více

březen 2008

březen 2008 2 polosyntetický motocyklový olej s  přísadami pro mazání převodů. Velmi doporučený pro normální provoz (teploty do 120°C) a provoz za vysokých teplot (přes 120°C) a pro použití olovnatých a bezolo...

Více

Advice Book

Advice Book Jak spolehlivé (hodnověrné) a bezchybné jsou informace na daném webu? Je možné kontrolovat/prověřit fakta (např. odkazy na použité zdroje apod.), popř. autora zprávy uvedené na webových stránkách?

Více

Redakční systém phpRS

Redakční systém phpRS gymnázia, který je založen právě na systému phpRS (verze 2.81). Vzhledem k tomu, že prakticky neexistuje podrobnější komplexní dokumentace, chtěl bych se zde věnovat stručnému popisu redakčního sys...

Více

Náhodný generátor - hra Uhodni číslo.

Náhodný generátor - hra Uhodni číslo. Generování náhodného čísla, objekt Memo V této kapitole s dovíte jak vygenerovat náhodné číslo a seznámíme se novým objektem Memo, kterého lze použít jak pro výstup tak provstu. Oproti Editu se liš...

Více