vybavení operačních sálů, údržba a optimalizace

Komentáře

Transkript

vybavení operačních sálů, údržba a optimalizace
VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ,
ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE
Jaroslava Jedličková
vrchní sestra Centrálních operačních sálů
FN Brno
Legislativa k provozování sálů
• Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických
prostředcích (ZP)
– § 20 všeobecné požadavky na zdravotnické přístroje
i veškerý materiál
– § 28 údržba a servis ZP
• Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,
který nám říká informace o provozu zdravotnických
zařízení, operačních sálů (ochrana před ionizujícím
zařízením)
• Vyhláška 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné
a technické vybavení zdravotnických zařízení
(bod 22-25 prostory a vybavení oper. sálů)
• Vyhláška 381/2001 Sb. nám vysvětluje podrobnosti
o nakládání s odpady
Prostorové uspořádání
operačních sálů
• Prostorová výměra – vychází z projektové dokumentace
• Stavební materiál – zabezpečení bezpečného
hygienického režimu
• Rozdělení prostoru s respektováním jednotlivých
zón
• Nastavené hodnoty pro nucenou cirkulaci vzduchu
– klimatizace k zajištění bezprašnosti
• Osvětlení
• Antistatická úprava podlah
• Rozvody medicinálních plynů
• Náhradní elektrické zdroje
• Nezbytné bezpečnostní prvky
Přístroje stabilně zabudované
na operačních sálech
•
•
•
•
Klimatizace
Osvětlení
Náhradní elektrické zdroje
Stativy s rozvody medicinálních
plynů, vysokotlakým vzduchem
• Stativy pro umístění či zavěšení
chirurgických i anesteziologických přístrojů
• Ovládací panely
• Pevně zabudované operační stoly
Klimatizace a požadavky
na mikroklima
• Zajištění trvalého přetlaku v čistých
prostorách s postupně klesajícím gradientem
směrem do nižší třídy čistoty vzduchu
• Dodržování kvalitativních parametrů na
operačních sálech – aeroskopické měření –
kompetence HS
• Výměna HEPA filtrů – kompetence oddělení
Velín
Volně dostupné přístroje
a požadovaná legislativa
• Prohlášení o shodě
• Atest přístroje, zda splňuje bezpečnostní
požadavky, vlastnosti a funkce
• Návod k obsluze – pokyny k obsluze, české
provedení, pokyny k údržbě
• Povinnost dodavatele provést seznámení
a zaškolení uživatele s obsluhou a údržbou
• Zavedení provozních deníků, listů
• Evidence použití u přístrojů třídy III a IIb
Vybavení operačních sálů
přístrojovou technikou
• Základní – operační lampy, operační stoly,
přístroje pro řez, střih, koagulaci a destrukci
tkání, odsávací přístroje, anesteziologické
přístroje…
• Dle jednotlivých operačních výkonů, které jsou
nezbytné pro doložení VZP
Endoskopické soupravy
Mikroskopy
Vrtací systémy
Rentgenové přístroje
Navigační přístroje
Kontroly, údržba
• Pravidelné servisní kontroly dle legislativy
a zápisy (zajišťuje odd. zdravotnické techniky)
• Pravidelné kontroly funkce přístroje před
začátkem operace (zajišťuje - technik, NLZP)
• Zápisy do provozních deníků v případě oprav
(zajišťuje staniční sestra)
• Veškeré záznamy v provozních denících –
zaškolený personál (zajišťuje staniční sestra)
• Uvedené možnosti údržby, dekontaminace,
dezinfekce (zajišťuje vedoucí pracovník NLZP)
• Možnost rychlé náhrady v případě poruchy
přístroje
Expertní obsluha
• Seznámení s novými přístroji
(zapůjčení přístroje na operační sály)
zajištění firmou
obsluha – firemní technik, proškolení personálu
zabezpečení po právní stránce – smlouva mezi
zdravotnickým zařízením a firmou
zabezpečení po stránce pacienta – jeho
souhlas s přítomností jiných osob na operačním
sále
poučení o pohybu těchto osob, které přicházejí
do prostorů operačních sálů
Efektivní hospodaření s dalšími
zdravotnickými prostředky
Rozdělení
Rouškovací systémy
Ochranné oděvy na oper. sále
• sterilní, nesterilní
Instrumentarium
Šicí materiál
Implantáty
Obvazový materiál
Drenážní materiál
Odpovědnost jednotlivých
pracovníků
• Vedoucí lékař operačních sálů a vedoucí
pracovník NLZP – ekonomické rozpočty
• Staniční sestra, pověřený pracovník –
objednávání materiálů, centralizace
• Perioperační sestra, anesteziologická sestra –
odpovědnost za materiál při každém
operačním výkonu
• Operatér, asistenti, anesteziologové
Strategie ekonomických nákladů
COS
• Finanční limity
• Rozpočet na následující rok
Náklady na léky a zdravotnický materiál
ZUM
Osobní náklady
Opravy a údržba, všeobecný materiál, telefon
Vše na jednotlivá nákladová střediska
• Plánování investičních nákladů
• Spolupráce s chirurgickými obory - zvlášť materiál
ZUM, ZUL
Analýza užitků na COS
• Vnitropodnikové účetnictví
Struktura prováděných výkonů
Ceny vstupního materiálu a dodávaných služeb
Mzdy zaměstnanců
Úroveň vlastních příjmů po vnitropodnikovém
přeúčtování - kalkulace nájemného a operační
hodiny
• Individuální účet pacienta
Vnitropodnikové účetnictví
rozdělení nákladů
• Druhové třídění nákladů
materiál - spotřební, zdravotnický, léky
odpisy přístrojů, nástrojů
mzdové a ostatní osobní náklady - mzdy, pojištění
náklady na externí služby
• Náklady
prvotní – externí - jednoduché
druhotné – interní - komplexní
• Kalkulační členění
přímé – spojené s činností (operace)
nepřímé – režijní (všeobecné opravy, údržba)
fixní - nájemné, energie, telefony, mzdy
variabilní - mění se s rozsahem provedených výkonů
Náplň individuálního účtu pacienta
• Měsíční nájemné
• Cena operační hodiny
anesteziologický čas (čas vytížení operačního sálů)
čistý čas operace
•
•
•
•
Spotřeba léků a zdravotnického materiálu
ZUM, ZUL
Cena za sterilizaci
Osobní náklady lékařů
Závěrem
Ekonomická náročnost poskytování zdravotní
péče, a z tohoto faktu vyplývající snaha
sledování nákladů na péči vynaložených,
představuje správnou cestu pro možnost řízení
nákladů a výnosů zdravotnického zařízení.
PŘEJI VÁM HODNĚ PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ.

Podobné dokumenty

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního Základní hygienické, stavebně technické a bezpečnostní požadavky na umístění, prostorové uspořádání a provoz operačního traktu. Správa operačního oddělení, náplně práce a harmonogramy práce na oper...

Více

zn. Lägler

zn. Lägler ► Pro povrch v kvalitě PREMIUM musí být poslední broušení provedeno vždy brusnou mřížkou (s podloženým béžovým padem), stejné zrnitosti předchozího broušení ► *V případě potřeby dalšího jemnějšího ...

Více

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii

Perioperační péče o pacienta v oční chirurgii 4. Hygienické, stavebně technické a bezpečnostní požadavky na operační trakt Základní hygienické, stavebně technické a bezpečnostní požadavky na umístění, prostorové uspořádání a provoz operačního ...

Více

1. Stěry a otisky

1. Stěry a otisky v okamžiku měření, vliv klimatických podmínek, nebo zanesené filtry vnitřní klimatizace. Bylo by vhodné zaměřit se na možné příčiny a měření následně zopakovat. Naměřené hodnoty by mohly v dlouhodo...

Více

Larock 40 ALS - AZ FLEX, a.s.

Larock 40 ALS - AZ FLEX, a.s. úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty ...

Více

typ MAXifloor

typ MAXifloor čistá a uklizená. Pokud se přesto

Více

(Florence 2013) (rouskouvaci-systemy, 243 KiB)

(Florence 2013) (rouskouvaci-systemy, 243 KiB) materiálem, než byla bavlněná rouška. Byly to jednorázové roušky z netkané textilie a roušky z mikrovlákna a trilaminátu pro opakované použití. Po ekonomické analýze a klinickém odzkoušení chirurgi...

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K.: Úvod ke 4. mezinárodní konferenci "Integrované inženýrství v přízení průmyslových podniků". In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003, díl...

Více