JILJÍ

Komentáře

Transkript

JILJÍ
JILJÍ
Měsíčník moravskobudějovické farnosti
Prosinec 201 2
Zpívejte a radujte se
(Z knihy Anselma Grüna: Vánoční rozjímání)
„In dulci jubilo,teď zpívejte a radujte se“, tak začíná jeden z nejzámějších vánočních
chorálů pocházejících ze 1 4. století. Starobylé vánoční písně stále znovu opěvují radost,
kterou v naších srdcích probouzí Kristovo narození. “Narodilo se dnes dítě nám, jež pokoj,
spásu nese k nám,“ zpívá se v jiné vánoční písni z 1 5. století. Radost je základním rysem
všech vánočních písní. Na narození dítěte reagujeme vždy s radostí. Když se však Bůh
vtěluje do člověka, působí to na nás ještě jinak. Uvědomujeme si, že teď už na tomto světě
nebudeme sami, že teprve teď se pro nás tento svět stal domovem, protože tady s námi
přebývá Bůh. Bůh v Ježíši s námi kráčí po všech cestách. Náš život se navždy proměnil.
Boží světlo rozjasňuje naši temnotu. Bůh se narodil jako dítě proto, aby naše zkamenělá
srdce ožila a otevřela se lásce a radosti.
Slunce­světlo­radost
Vánoční svátky spadají do období zimního slunovratu. Pro antické křesťany byly tyto
svátky slaveny jako příchod toho pravého světla, slunce spravedlnosti, Ježíše Krista
přicházejícího spasit náš svět. Tak jak až do Vánoc narůstá břeh noci, narůstala v dějinách
satanova moc. Když se narodil Kristus, zažehnal prokletí temnot. Proto také vánoční
liturgie slaví narození Kristovo jako příchod slunce. Jedna vánoční antifona říká: “Jako
slunce se vám zjeví Spasitel, narodí se z lůna Panny.“ Také v této antifoně se opět zrcadlí
antická naděje, která paradox vzestupu a propadu, východu a západu slunce, považovala
za předobraz vlastního života. Kristus vstupuje jako slunce do naší temnoty, aby nás osvítil
a zůstával s námi. Slunce nás umí zahřát, je dárcem života, ale také může spalovat. Když
křesťané uctívají Krista jako slunce spravedlnosti, mají na mysli tyto skutečnosti. Kristus
prosvětluje naši temnotu, zahaluje nás do vlídného
světla Boží lásky. Zároveň chce v nás spálit všechno
hříšné a potemnělé, aby se v nás skrze něho
rozsvítilo světlo lásky. Paul Gerhardt ve své vánoční
písni "Já stojím u tvých jeslí" vidí Krista jako toho,
kdo naši smrtelnou temnotu proměnil v životodárné
slunce: “Slunce, světlo, život, radost a blaženost.“
I my bychom se měli o Vánocích stát sluncem pro
své okolí. Tato rada se neomezuje pouze na sváteční
dny. Vánoce jsou však svátky, ve kterých bychom
si měli tento pocit zvlášť uvědomovat a oslavovat.
Plnomocné odpustky v Roce víry
V průběhu celého Roku víry, od jeho vyhlášení dne 11 . října
201 2 až do 24. listopadu 201 3 po celý den, mohou získat
z Božího milosrdenství plnomocné odpustky časného trestu za
své hříchy, a to i v prospěch duší věrných zemřelých, všichni
jednotliví věřící, kteří mají opravdu kající smýšlení, platně se
vyzpovídali, přistoupí k svátostnému přijímání a pomodlí se
na úmysl Nejvyššího velekněze:
a) pokaždé, když se zúčastní alespoň třikrát na kázání
posvátných misií nebo alespoň na třech přednáškách
o dokumentech Druhého vatikánského koncilu a o článcích
Katechismu katolické církve v kterémkoli kostele nebo na vhodném místě;
b) pokaždé, když formou pouti navštíví papežskou baziliku, křesťanské katakomby,
posvátné místo ustanovené ordinářem pro Rok víry a zúčastní se tam na nějakém obřadu
nebo alespoň setrvají přiměřený čas v usebrání při zbožné meditaci a zakončí modlitbou
Otče náš, Vyznáním víry, invokacemi k Panně Marii a eventuálně (dle zasvěcení místa)
k svatým apoštolům či svatým patronům;
c) pokaždé, když ve dnech stanovených místním ordinářem pro Rok víry se
na některém posvátném místě zúčastní slavnostního slavení eucharistie nebo liturgie
hodin a pomodlí se Vyznání víry
d) jestliže v jeden svobodně zvolený den během Roku víry vykonají zbožnou návštěvu
u křtitelnice nebo jiného místa, kde přijali svátost křtu, a obnoví křestní sliby.
Věřící, kteří mají opravdu kající smýšlení a kteří se ze závažných důvodů nemohou
zúčastnit slavnostních celebrací (především ti kdo žijí v klášteře a vázané stálou
klauzurou, vězni, staří, nemocní, jakož i ti, kdo se o nemocné starají v nemocnicích nebo
v jiných pečovatelských zařízeníchJ) získají plnomocné odpustky za stejných podmínek,
pokud budou duchovně a myšlenkově spojeni s přítomnými věřícími, zvláště ve chvílích,
kdy slova papeže nebo diecézních biskupů budou přenášena televizí a rozhlasem,
a pomodlí se doma nebo tam, kde dlí ze závažných důvodů (např. v klášterní,
nemocniční, ústavní či vězeňské kapliJ), Otče náš, Vyznání víry a jiné modlitby vhodné
pro účely Roku víry a pokud budou obětovat svá utrpení a těžkosti svého života.
V návaznosti na Dekret Apoštolské penitenciárie o odpustcích během Roku víry
ustanovuje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle následující posvátná místa, na kterých
lze kdykoliv během Roku víry, za podmínek daných dekretem, získat plnomocné
odpustky:
katedrála sv. Petra a Pavla v Brně
kostel Jména Panny Marie ve Křtinách
kostel sv. Anny v Žarošicích
kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách
kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupu v Moravském krasu
kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
kostel Narození Panny Marie na Vranově u Brna
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sáz.
a současně stanovuje následující dny, kdy lze na kterémkoli posvátném místě, za
podmínek daných dekretem, získat plnomocné odpustky:
slavnost sv. Petra a Pavla 29. 6. 201 3
slavnost sv. Cyrila a Metoděje 5. 7. 201 3
Unikátní betlém zve již pátým rokem k návštěvě Domu sv. Antonína
Po Rožďalovicích ve východních Čechách a Hradišti u Znojma se staly Moravské
Budějovice třetím místem, kde našel své sídlo unikátní pohyblivý betlém, dílo brněnského
kotláře Aloise Vajera.
Poté, co milosrdné sestry sv. Karla Boromejského, které jesličky vlastní, odešly
v roce 2007 z křížovnického kláštera na Hradišti u Znojma do Města Albrechtic, ujal se
betlému Dům svatého Antonína v Moravských Budějovicích, který rovněž patří sestrám
boromejkám.
Místo našel betlém více než čestné – stojí v novém traktu domova. Po zapnutí
motorového vypínače se celý mechanismus uvádí do provozu. A pak už je na co se dívat!
Pozorný divák napočítá 52 postav, z nichž je 46 pohyblivých a 45 zvířat. Děje se tak díky
důmyslnému systému řemínků a řetízků již téměř osmdesát let.
Zatímco však ve Znojmě o Vánocích proudily na Hradiště stovky zájemců
o zhlédnutí této nevšední podívané, v Budějovicích není ještě betlém dostatečně znám.
Tato atrakce, v níž se to všechno „hejbe“, zvoní, kde se ozývá hlas kukačky a létá anděl,
stojí skutečně za to.
Betlému je letos přesně 77 let, pochází z roku 1 935, a je čtvrtou dochovanou prací
Aloise Vajera. Uvádí se, že byl zhotoven za pouhé čtyři měsíce. Z jeho rukou vyšly ještě tři
podobné jesličky. Dle sdělení Viktora Dvořáka, odborníka na Vajerovy betlémy, bývá jeden
vystavován v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, druhý z Údolní ulice v Brně
se po bombardování města v roce 1 944 nedochoval a třetí se nachází v kostele
sv. Václava v Tišnově.
Čtvrté, poslední Vajerovo dílo možno navštívit v Domě svatého Antonína
v Moravských Budějovicích po celé vánoční období až do svátku Křtu Páně.
Pavel Kryštof Novák
Výstava Betlémů v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích
od 9. prosince do 6. ledna
každou neděli od 1 4:30 do 1 6:30
na Štědrý den od 1 0:00 do 1 2:00
25. a 26. prosince od 1 4:30 do 1 6:30
pro skupiny po telefonické domluvě 568 421 349 kdykoliv
vstup ZDARMA
Mše svaté
v Moravských Budějovicích
Kostel sv. Jiljí
Pondělí 7,00
Úterý -Středa 1 8,00
Čtvrtek 7,00
Pátek 1 8,00
Sobota 1 8,30
Neděle
7,30 1 0,30
U sester
Pondělí 1 6,00
Úterý 1 6,00
Středa 6,30
Čtvrtek 6,30
Pátek 1 6,00
Sobota 6,30
Neděle 9,00
Mše svaté o vánočních svátcích
Kostel
24. 1 2. – 1 6,00
25. 1 2. – 7,30
26. 1 2. – 7,30
31 . 1 2. –
1 . 1 . – 7,30
24,00
1 0,30
1 0,30
1 8,00
1 0,30
U sester
21 ,00
9,00
9,00
1 6,00
9,00
Všem farníkům vyprošujeme
radost z narozeného Spasitele.
LDN:
Středa 1 4,30
Úmysly mší svatých na měsíc prosinec
1 . 1 2. So – Za farníky
2. 1 2. Ne – Za syna Pavla, 3 bratry
a 2 rodiče
2. 1 2. Ne – Za † z rodiny Šplíchalů, Pavlů,
Drexlerů a Kochů
3. 1 2. Po – Na dobrý úmysl
5. 1 2. St – Za Antonína Michala, rodinu
Formanovu a živé a † rod.
6. 1 2. Čt – Za rodiče Břinkovy a přízeň
7. 1 2. Pá – Za rod. Kratochvílovu a přízeň
8. 1 2. So – Za rod. Karlíkovu, Nekulovu
a Šlápotovu
9. 1 2. Ne – Za Jitku Lovicarovou, Marii
Holíkovou, rod. Holíkovy, Bachelovy
a Barákovy a živé a † z rod.
9. 1 2. Ne – Za farníky
1 0. 1 2. Po – Za Marii a Františka Votýpkovy
a sestry
1 2. 1 2. St – Za rod. Kračmarovu
1 3. 1 2. Čt – Za živé a † z rodiny Hávovy
1 4. 1 2. Pá – Za duše v očistci a za trpící
1 5. 1 2. So – Za Viktora Štěpánka a manž.
1 6. 1 2. Ne – Za Jiřího Tesaře a † z rodiny
1 6. 1 2. Ne – Za farníky
1 7. 1 2. Po – Za rodinu Kračmarovu
1 9. 1 2. St – Za rodinu Fryaufovu
20. 1 2. Čt – Na dobrý úmysl
21 . 1 2. Pá – Za Josefa Šťastného
22. 1 2. So – Za Elišku Sotterovu
23. 1 2. Ne – Za Miloše Niederhafnera,
rodiče Niederhafnerovy a Englmanovy
23. 1 2. Ne – Za rodiče Kolářovy,
sourozence a duše v očistci
24. 1 2. Po – Za Farníky
25. 1 2. Ut – Za Marii Šťastnou a manžela
25. 1 2. Ut – Za rodinu Novákovu, Kučerovu,
Smrčkovu a duše v očistci
26. 1 2. St – Za Ivu Machálkovu
a živé a + z rodin
26. 1 2. St –
27. 1 2. Čt –
28. 1 2. Pá –
29. 1 2. So – Za rodinu Nevrklovu, Helenu
a živé r rodiny
30. 1 2. Ne – Za farníky
30. 1 2. Ne – Na dobrý úmysl
31 . 1 2. Po – na poděkování
1 . 1 . Ut – Za Renatku Dvořákovu
a duše v očistci
1 . 1 . Ut –
2. 1 . St – Za Rodinu Karlíkovu, Nekulovu,
Šlápotovu a duše v oč.
3. 1 . Čt – Za Josefa Doležala a rodinu
4. 1 . Pá – Za rodinu Hralovu, Brázdovu,
Špičkovu a přízeň
5. 1 . So – Za Františka Bláhu, rodiče
a manž. Kočí
6. 1 . Ne – Za farníky
6. 1 . Ne – Za Františka Fuchse
a Anastazii Šteflovou
Jiljí - vydává farnost Moravské Budějovice, Kosmákova 72, 676 02 Moravské Budějovice
Tel: 568 421 349, E-mail: [email protected], http://morbud.sdb.cz/
Náklad na jedno číslo: 3,-Kč., Neprodejné. Pouze pro vnitřní potřebu.

Podobné dokumenty

květen 2013 - Farnost Újezd u Valašských Klobouk

květen 2013 - Farnost Újezd u Valašských Klobouk Slopné: Po – So : 18.30 se mší sv., nebo s možností sv. přijímání Ne : 17.30 se svátostným požehnáním

Více

číslo 2, 2012

číslo 2, 2012 pozornosti, a nejen naší. Stále více sběratelů (a ti jsou barometrem pravdy!), ale i odborníků si uvědomuje, že složitá a osamocená cesta, na kterou se po skončení školy vydal, byla nakonec korunov...

Více

H _ALUZE

H _ALUZE vládne a bez něho se nic neobejde. To je trochu škoda, protože v úřednickém aparátu jsou na ministerstvu jistě i kvalitní lidi. Je tedy podstatné, aby byl na ministerstvu otevřený ministr se silněj...

Více

jiljí - Moravské Budějovice

jiljí - Moravské Budějovice V Praze by možná kněze odmítajícího podávat svaté přijímání na ruku postavili mimo službu. Na Moravě faráři podávat na ruku odmítají, známý farář mi dokonce svěřil svěží postřeh, že povodně na Mora...

Více

Rozpis na červen 2016

Rozpis na červen 2016 Středa 8.6. Za rodiče Strakovy, jejich syna Martina, manžele Vodičkovy, rodinu Hronovu, Tyráčkovu, Ludmilu Machovou a Jarku Burdovou. Čtvrtek 9.6. Za Josefa Nacházela, manželku Annu, jejich rodiče ...

Více