Brožura pro návštěvníky

Komentáře

Transkript

Brožura pro návštěvníky
D I E G L Ä S E R N E M A N U FA K T U R
NABÍDKA PROHLÍDEK
S P O L E Č N O S T I V O L K S WA G E N
I N D I V I D U Á L N Í N ÁV Š T Ě V N Í C I
V manufaktuře DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR
Návštěva manufaktury DIE GLÄSERNE
společnosti Volkswagen uprostřed Drážďan se od roku
MANUFAKTUR probíhá formou prohlídky s
2001 vyrábí vůz Phaeton. Tehdy vznikla myšlenka nové
průvodcem v malých skupinách maximálně po 15
vyšší třídy vozů Volkswagen – s ruční výrobou pomocí
osobách. Doporučujeme včasnou rezervaci a ověření
nejmodernějších technologií na výrobu automobilů a na
možnosti požadovaného termínu.
základě dochovaných hodnot z tradičních manufaktur.
Pro uzavřené skupiny jsou pevně stanoveny podmínky, které se
Rozhodnutí pro pobočku v Drážďanech bylo zcela
záměrné: tady v Sasku má výroba automobilů stoletou
D I E G L Ä S E R N E M A N U FA K T U R
tradici a Drážďany jsou v celé Evropě považovány
( S K L E N Ě N Á M A N U FA K T U R A )
za město s mimořádným inovačním potenciálem.
I N F O R M A C E P R O N ÁV ŠT Ě V N Í K Y
Návštěvníci, zákazníci a další zájemci mohou v
dozvíte při rezervaci návštěvy v našem zákaznickém centru.
C I Z O J A Z YČ N É P R O H L Í D K Y
Po předběžném přihlášení je možné rezervovat
prohlídky ve více než desíti jazycích. Pevné termíny
manufaktuře Die Gläserne Manufaktur na vlastní oči
nabízíme v současné době v angličtině a češtině:
sledovat, jak vzniká vůz Volkswagen vyšší třídy, a
Anglicky: pondělí až sobota ve 12 hod., 15 hod.
zároveň si vychutnat širokou kulturní a kulinářskou
nabídku. Zde se z výroby automobilů stává
bezprostřední komunikační událost – inovační
technologie se pojí s kulturním zážitkem.
Aktuální informace o pořádaných akcích naleznete na adrese
www.glaesernemanufaktur.de, kde se také můžete přihlásit k
OTEVÍ R AC Í D O BA
každý den. Proto se ještě před Vaší návštěvou informujte na naši ak-
27 500 M2
24 000 M2
V ÝŠ K A VO Z OV É V Ě Ž E 4 0 M E T R Ů ( P R O 2 8 0 VO Z Ů )
T E STOVA C Í D R Á H A DVA K R ÁT 2 5 0 M E T R Ů
27. 7. 1999
GLAJCHA
25. 4. 2000
OT E V Ř E N Í 11. 12. 2001
ARCHITEKT
P R O F. G U N T E R H E N N
( M N I C H OV )
PROHLÍDKY PRO DĚTI
Fascinace automobily není věkově nijak omezená.
Lépe řečeno: v manufaktuře DIE GLÄSERNE
✆ 03514204411
MANUFAKTUR očekává naše malé návštěvníky
zpracování tématu formou vhodnou pro děti.
V sobotu v 10 a 11 hod.*
Rezervace do restaurantu Lesage:
PROHLÍDKY PRO ARCHITEKT Y
✆ 03514204250
Automobilka uprostřed města? Tato speciální prohlídka
www.lesage.de
nabízí zájemcům informativní a neobvyklé nahlédnutí
P O LO Ž E N Í Z Á K L A D N Í H O
KAMENE
sobota ve 14 hod.*
na níže uvedených kontaktech:
www.glaesernemanufaktur.de
SPODNÍ PODLAŽÍ
Česky:
tuální otevírací dobu a Vaši prohlídku si rezervujte nejlépe hned
[email protected]
S K L E N Ě N Á P LO C H A neděle v 15 hod.*
Pokud se nekonají žádné mimořádné akce, máme pro Vás otevřeno
odběru našeho newsletteru.
Č Í S L A A FA K TA :
do architektonické koncepce budovy: jaká vize vytvořila
základy manufaktury a jak byla zrealizována?
Volkswagen Sachsen GmbH
D I E G L Ä S E R N E M A N U FA K T U R
Lennéstraße 1 · 01069 Dresden · Germany
www.glaesernemanufaktur.de
V neděli v 16 hod.*
*Pokud se nekonají žádné zvláštní akce.
Individuální termíny na vyžádání.
Cena hovoru dle smluvních
podmínek operátora
Phaeton: spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná mezi 12,8 a 8,5;
emise CO2 v g/km: kombinované mezi 297 a 224, třída efektivity:
G-D
S T A V: K V Ě T E N 2 0 1 5
V ST U P
D O V Ý R O BY
G LÄSERNES
ST U D I O
01
02
V Y H L Í D KOVÁ
POHONNÁ
P LO Š I N A
J E D N OT K A
0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7
03
V ÝROBA
0 8 | 0 9
10
1 1 | 1 2
13
PIA ZZA
0 3 V O Z O VÁ V Ě Ž
07 GL ÄSE R N E S STU D I O (SKLE N Ě NÉ STU D I O)
V O L K S WA G E N L O U N G E
01 ARCHITEKTONICKÝ MODEL
Ční přibližně 40 m k drážďanskému nebi: vozová věž, symbol
Ve výšce dvanácti metrů nabízí skleněné studio podepřené pilíři
1 1 V ÝS TAVA V O Z Ů
prostor pro konference a shromáždění v exkluzivním prostředí s
Závěr každé prohlídky představuje Volkswagen Lounge, která
volným výhledem do výrobny. Kruhový vnitřní prostor má průměr
je přístupná z hlavního vestibulu (Piazza) a jež se nachází v místě
20 metrů a pojme až 70 osob.
pod oranžérií. V exkluzivním prostředí jsou zde prezentovány
Prohlídky začínají u architektonického modelu. Ten je vystaven
manufaktury DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR. Impozantní
uprostřed vstupní zóny a poskytuje první prostorovou představu.
průhledná část budovy nabízí na 16 podlažích místo pro 280
Dále jsou zde čtyři interaktivní terminály nabízející virtuální
individuálně konfigurovaných vozů, které jsou zde připraveny pro
trojrozměrný let úsekem pro návštěvníky.
zákazníky k vyzvednutí.
0 2 Z Á K A Z N I C K É L O B BY
ORANŽÉRIE
V tomto architektonicky působivém, otevřeném zákaznickém lobby
0 4 K U G E L H A U S ( K U L AT Ý D Ů M )
je ve třech prostorných podlažích věnována zájemcům o modely
Památka na první kulatý dům na světě, který zde stál v letech
Phaeton, Touareg a Volkswagen CC mimořádná pozornost a péče,
1928 – 1938. Uvnitř je možné na osmi interaktivních terminálech
KANCELÁŘE
P O R A D E N ST V Í
ORANŽÉRIE
VO L K S WA G E N LO U N G E /
OBCHOD
0 8 V Y H L Í D KO VÁ P L O Š I N A V N ÁV Š T Ě V N I C K É M F Ó R U
KUGELHAUS
Cestou do výroby jedou návštěvníci výtahem, který je dopraví na
horní plochu. Plošina u výstupu z výtahu nabízí impozantní pohled
R E S TA U R A C E
LESAGE
na celé návštěvnické fórum.
modely Phaeton, Touareg a Volkswagen CC. Další scéna pak
nabízí měnící se náhledy klíčovou dírkou na nejnovější modely
značky Volkswagen a prostor pro mimořádné výstavy.
12 OBCHOD
Luxusní doplňky, stylové dárky, zajímavé upomínkové předměty a
0 9 V Y H L Í D KO VÁ P L O Š I N A V E V Ý R O B Ě
od poradenství přes konfiguraci vozidla až po jeho slavnostní
zhlédnout propagační filmy o různých modelech značky Volkswagen
převzetí.
minulých desetiletí. Na prohlídku manufaktury DIE GLÄSERNE
Kolem skleněného studia se jde vlevo skleněnými dveřmi přímo
ve zdejším obchodě. Naleznete zde vše od modelových vozů, přes
MANUFAKTUR návštěvníky naladí promítaný film o výrobní
do oblasti výroby. Nad výrobní linkou vede můstek směrem k tzv.
časopisy a knihy až po exkluzivní výrobní kolekce.
provozovně.
vačkové věži. Ze střechy je možné přehlédnout celý horní výrobní
H O R N Í P O D L A Ž Í – LO U N G E
V elegantním prostředí Lounge se zákazníci a návštěvníci společně
naladí na následující chvíle. Osobní zákaznický poradce se svými
05 VI RTUÁLN Í V ÝROBA
hosty projedná další průběh jejich pobytu v manufaktuře
Sedm interaktivních terminálů informuje o jednotlivých
DIE GLÄSERNE MANUFAKTUR.
výrobních úsecích. Návštěvníci se zde dozvědí více o logistických
požadavcích konečné montáže vozu Phaeton a senzitivních
P R O ST Ř E D N Í P O D L A Ž Í – AT E L I É R
zajímavý pohled do externích úseků výroby, jako je lakování,
v ateliéru lze všemi smysly objevovat rozmanitost materiálů a
výroba sedadel a dřevěných částí či zhotovení os.
výbavu tří modelů Volkswagen. Speciální konfigurátor umožňuje
reálné zobrazení vysněného vozu zákazníka.
úsek. Zde se člověk nachází přímo uprostřed jasné, prosvětlené
13
MODEL
výroby. Žádný prach, žádná nečistota, žádný zápach oleje, zato
Jedinečné prostředí a vynikající kuchyně udělají z návštěvy bistra
podlaha z javorových parket a montéři v bílých kombinézách.
a restaurace Lesage mimořádný zážitek. Gurmánský průvodce
Karoserie Phaetonu se tiše vznášejí vzduchem. Neuvěřitelná
„Feinschmecker Guide 2013“ ocenil restauraci jako třetí nejlepší v
atmosféra, kterou je možné cítit zvenčí i přes transparentní
Drážďanech. Za příznivého počasí je možné využít prostorné
skleněné tabule.
kavárny na terase. V neděli nabízí restaurace pozdní snídani od
W Z A Č ÁT E K P R O H L Í D K Y
PIA ZZA
Z Á K A Z N I C K É L O B BY
RECEPCE
POKLADNA
06 POHONNÁ JEDNOTKA
Prosklený výtah přepravuje pohonnou jednotku vyrobenou předem v
S P O D N Í P O D L A Ž Í – S A LO N
nižším podlaží z logistické úrovně do druhého výrobního podlaží,
Zde mohou kupující modelů Phaeton, Touareg a Volkswagen
kde nastává okamžik „svatby“, spojení karoserie s pohonnou
CC prožít okamžik svého prvního setkání se svým novým vozem.
jednotkou vozu. Cestou nahoru udělá pohonná jednotka krátkou
Předání vozu probíhá ve fascinující dramaturgii, v jejímž závěru
přestávku, a zájemci tak mají možnost důkladně si prohlédnout
se řidiči a jeho novému vozu otevře brána na terasu.
motor, automatickou převodovku, brzdové ústrojí a pneumatické
odpružení.
B I S T R O A R E S TA U R A C E L E S A G E
A R C H I T E K TO N I C K Ý
testovacích a zkušebních oblastech. Kromě toho se zde nabízí
Této části zákaznického lobby je věnována největší pozornost:
hračky z oblasti automobilů, cestování a designu – to vše objevíte
V O Z O VÁ V Ě Ž
11 hod. Vychutnejte si nejen bohatý bufet, ale využijte také
1 0 P O H L E D D O V Ý R O BY
výjimečnou příležitost zúčastnit se prohlídky!
Vlevo: pohled do posledního ze tří montážních okruhů. Zde probíhá
závěrečná výstavba interiéru: zabudovávají se dveře a sedadla,
upínají se bezpečnostní pásy. Vpravo: pohled do inovativního
testovacího a zkušebního prostoru s kontrolou podvozku a pohled na
světelný tunel. Zde stojí vůz Phaeton poprvé na vlastních kolech.
Phaeton: spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná mezi 12,8 a 8,5;
emise CO2 v g/km: kombinované mezi 297 a 224, třída efektivity:
G-D
Touareg: spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná mezi 9,6 a 6,6;
emise CO2 v g/km: kombinované mezi 180 a 173, třída efektivity:
B
Volkswagen CC: spotřeba paliva v l/100 km: kombinovaná mezi
5,8 a 4,3; emise CO2 v g/km: kombinované mezi 134 a 113, třída
efektivity: B-A

Podobné dokumenty

media kit - Lampyris Publishing

media kit - Lampyris Publishing se jejich podnikání, především z právní, daňové a marketingové oblasti, a samozřejmě také informace o dodavatelích a jejich novinkách. Na základě pozitivní odezvy ze strany obchodníků a dosavadních...

Více

SBORNIK 04 - Agentura Bonus

SBORNIK 04 - Agentura Bonus architektura zůstává součástí kultury. Inspirací k volbě obsahu byla také vydaná kniha dr. Pavla Zatloukala :Příběhy dlouhého století –architektura Moravy a součástí konference bude také výstava Mg...

Více