OFFTCT AT fi A 7FTTF

Komentáře

Transkript

OFFTCT AT fi A 7FTTF
OFFTCT
AT
60VERNMENT PRINTINGBUREAU
fi A 7FTTF
ENQLISH
EDITION
≪≫,i-,M--n-*n *=**<**s*
SATURDAY,
EXTRA
22, 19
MAY
4
NOTICE
Public
Notice
of
Screening
Result
No.
31-(1)
M:iy 22, 1948
Director-General of Cabret Secretariat
1
T0MA15ECHI
Giz.)
Those who were mentioned, f _>rthe reason that they had been com missioned officersi n the regular Favy,
in Pubiic Notice of Screening Result (Provisional Designation) No. 10 published in Extra of Official
Gazette dated on March 31, 194S, have, in consequence of the expiration of the term of their statement3
of objection,been decided as tillingunder the Memorandum,
of objection with in the period thtereof.
2.
With
regard to those who
submitted
of objection are accepted and
Official Gazette. With
their statements
those whose
regard
of objection, the screening result (those
statements
to those whose
except those who submitted their statement
of objection are not accepted)
statements
whose
statements
shall be notified in
of objection are not accepted, they
shall be
the
further
notified personally.
3.
This table is to be most widely
this official report, placard
upon
receipt of the next
not be destroyed,
that it may
made
public. The
office of a city, ward,
the said table. This
official report, be replaced
but be bound
and
town
or village shall, up^n
table shall be at least placarded
preserved
by a new
one. The
old report which
at the office of the city, ward,
town
Notice
of
Screening
(May,
1,
―
Resuts
May,
10,
No.
May
4
2.
table
3.
shoM-s
accordance
This
table
upon
receipt
it shall,
is to
screening
the
be
shall
in
that
not
serve
of the
The
table.
official
but
for
the
be
bound
of
This
be
and
Office
No.
office
report,
public
who
Public
Ordinance
said
next
person
Central
public.
the
destroyed,
it may
questionnaire
made
report,
of the
be
of the
of Imperial
widely
official
receipt
result
provisions
most
of this
upon
order
the
with
replaced,
The
shall
village, in
order
31-(2)
22,
1948
of Cabinet
TOMABECHI
This
shall
is replaced,
1948)
Director-General
in
or
receipt fit
and it
serve for the public perusal.
Public
1.
for a month,
1
Qualifications
of
the
a city,
table
preserved
same
ward,
shall
replaced
Secretariat
Glm
town
be at leist
by
a
at the
' Examination
new
Committee,
year.
one.
off Lie of
or
village,
placarded
The
old
the city,
shall
for
a
report
ward,
placard,
month,
and
which
town
or
is
village
perusal.
is published
on
this
table
and
who
has
passed
the
screening,
may
be
**■
offered
for
Committee
4.
or
Prefecture
Eesult:
Central
the
public
at the
of City
Public
perusal,
office
of
at
the
the
office
of the
Central
Public
Office
Qualifications
Public
Office
Examination
Qualifications
Committee
of Metropolis,
Office
of Persons
Number
of Persons
Public
services
Qualification
Subjected
decided
Examination
and
to
relative
Names
HIRAHAKA,
Person
FDNAKT.
Persons
to
the
Screening:
as not
of
Principal
Persons
falling
Committee.
Public
Prime
to the
3,514
under
Persons
who
(No.8,
2-chome,Nagata-
cho,
Chiyoda-ku,
Memoradum:
the
Holders
of
2, 9S8
Screening
Central
persons.
thereof:
Government
Offices:
Office:
KONO,
Finance
persons
the
paseds
Office
Minister's
Shiniohi
relative
Region,
concerned.
Metropolis)
Number
Examination
Noboru
KUWADA,
Haruo
Ministry:
Clm l,ei
relative to the Education
FUJITA, Tsuguharu
WADA,
Mitsuzo
Ministry:
TAKAHAMA,
Kiyoshi
―
1
―
YAMADA,
Kosaku
Tokyo
Persons relative to the Welfare Ministry (Technical
ADACHI
KUROSU
Toku
Moriji
KUROYANAGl
Seishiro
ASAKO
Akio
MA.TIMA
Kiyoshi
ASANO
EBIRA
Sadanm
Yuminosuke
MATSUO
Yoshiyuki
MA
TSUSHIMA
Shigeni
MIWA
MIYAMOTO
Takee
JIAKOZAKI
MlYAiSAKA
Jlaruo
Ginya
Seiijo
MIYASHITA
IIARAOKA
HAYAKAWA
MORITA
Tsutorau
MIYAZAKI
Jinkichi
Makoto
Tadatoshi
MORITA
MUTO
Gokiohi
Gen
HOSHINO
T.iktishi
IDP: Shuji
NAKAMURA
Torashi
ISHUIMA
ISHIKAWA
ISHIWATARI
KIMURA
120
officersin regular
ABE Gyo
AKASAWA
service have
statements
been
ETSU
Eizatraro
FUKUDA
Katsuyuki
FUKUMOTO
FCKUMUttA
Akira
Seiiuhi
Koichi
Sentaro
Masao
IRI.MADA
ISHIHARA
HIKITA
Zempei
Qsamu
Takehiko
KANEKO
Ryogo
Kenzo
Xobuzo
Yoshio
KAWADA
KAWAMOTO
Zentaro
Takashi
KAWAMURA
KAWANA
Yoshiaki
Takahisa
KEIBU
Denji
IIIROSE
M:isuyoshi
HONDA
Osarnu
KOIKE
HOXGJ
HOMMA
Yosiiio
Tsulcasa
KONO
HOSOKO
Kiyoshi
IIDA Yoshilio
IXENU
Kunitsuna
Junji
TSUYOSHI
UTAMURA
Masao
Minoru
UTSUNOMIYA
Ken
YAMAUCHI
Ryo
YAMADA
Masanobu
YOKOTA
Toyohisa
YAMAZAKI
Takeshi
YOSHIMURA
Kunikassu
YOSHIDA
Toshio
TSUTSUMI
Koiohi
designation as commissioned
MATriUDA
Kiroku
MATSUMOTO
MIYAMORI
Hiroshi
Masataka
MORIYA
Kimio
NAKAGAWA
Jin
Hiroshi
IWAiSAK[
Jiro
JOMA
Morishige
KITAJLMA
KOBAYASHI
IDA Katsu/j
IDENO
Shu
UCHIDA
ITO
KAAVACHI
Yoshihiro
Yasushi
Suiniya
Maaito
MOMMA
Reiji
MORISHIMA
Minoru
HANEDA
Kosuke
IIAKI Fujio
HAYATA
HIBIXO
TSUBOI
TSURU
ISHINO
Ryazan
ITO Hi.leyoshi
KATO
KATO
Isao
Hirotoshi
Nobuyoshi
Kansuke
Takashi
accepted:
JJAGiriAKA
Takashi
HANAUA
Ilirokicbi
HASEGAWA
HATANO
Seizo
Saburo
TANAKA
TOZAWA
of objection against their provisional
INOUE
Kagashi
Seiji
SHISHlDO
persons whose
ASANO
Yorio
E BIZ AW A Kenichiro
JIAGA
SATO Shu
SHIMOSAXAI
K;izuyoshi
Takayoshi
Takesaturo
Ryukichi
UMEMIYA
Jiro
YAGI Toyohiko
OZAWA
Goichiro
SAKAMOTO
Ryokiohi
Shigeru
following
Kiichi
Isamu
OKATANI
Yoshitake
OKUBO
Kazuo
OWADA
Kazuo
Akio
Tatsuya
KOBAYASHI
KOBAYASHI
KUROKAWA
Ei
Zenkicihi
Eikichi
OGAWA
OKADA
Toru
Kotaro
Nobuo
KASHIWAMURA
KAWASAKI
Keiichiro
NIXOMIYA
ISJIII Keiiohiro
TANI
Kii≪hi
Eizo
TOMINAGA
NAKAMUIIA
Shiiizo
TAMAKI
TANAKA
Shiro
Akira
-・ KITTA
OGAWA
Kiyoshi
Genichi
Hhigenori
NAKAHORI
IMAHORI
Hajime
ISIIIIIARA
Gyoku
TABEI
TAKAGI
TANAKA
TOMITA
Mitsuru
Yujiro
HIROSHIGE
HIROSHIGE
Saburo
SUMITOMO
Kiyoshi
SUZUKI
Toshiro
TAKAYAMA
FU.JII Ilidechika
FDKUSIIIMA
Tadami
IIABA Ilirokazu
IIARADA
Toshio
Welfare Ministry.)
SUGIMURA
Mitsuo
AOKI
IIIRAKO
The
Officials of the
Koki
Hiroshi
Osamu
Keiichiro
KON'O Shizuo
KOTANI
Masaru
KOYAMA
Goro
KUGA
Masaki
KUSAMIT6U
Nobuhei
MAESAKA
Mototsune
o
NAKAGAWA
KAKATAKI
Yukio
Tomoyuki
NISHIJIMA
NOGUCHI
NONAKA
OGINO
Teruo
Yasuteru
Takehisa
Kaisaku
01 Kosaku
OKA Tophihiko
ONO Ken
ONODERA
OSHIMA
SBigesue
Iobitaro
OTA
('boji
OTA
OTA
Juidhi
Kazuji
OTAKE
SAGARA
Sakuzaemon
Toru
SAITO NoLoru
ISAITO Shigeo
SAITO Ta;lashi
SAKAKI
Hidehiko
i
SAKAMOTO
TAKAHASHI
Senzo
WAT
SANO
Tatsuji
Tadamitsu
TOKUHASHI
T.ulashi
WATAXABE
SATO
fcao
TAKAKO
SATO
Tetsu
TAKAOMl
Takeshi
SATO
SATO
Yasuo
Yntaka
TAKAYAMA
TERASHI
Kinya
Teisuke
SAWAKI
Toshio
TODA
Morito
Hasui
Hiroshi
TOYAME
TiSUKADA
SHIMIZU
SHIMIZU
Masao
Toshisada
URITOKI
Katsuhiko
WADA
Morihiro
Sadat,.mo
Tetsuo
YAIIATA
Morihisa
YAMAGUCJII
Masayuki
Yoshio
SHIMIZU
SHIMIZU
AN A BE
Yoshihiko
Masakatsu
YAMAKAWA
llyu
YAMAM1XE
YAMAMOTO
Vutaka
Nul).≫ru
YAMAZAKI
Mamoru
YAMAt
Ryoi,:hi
YASUTOMI
Tom
SHIROZAKI
.Tiro
WATANABE
.Tiro
YODA
Yasushige
YOSIIIDA
Kngetake
SDGIMOTO
Takuji
WATANABE
lvalue
YOSJTIDA
Masatoshi
Persons relativeto the Agriculture ami Forestry Ministry
AKASHI
Kazuo
Candidates for Membership
・
of the House of Councillors:(Nara
ONISHI
Genjiro
YOSHIOKA
Yasaburo
Five Cities, Members
TANAKA
Prefecture)
YASUKAWA
Ilirotaka
of the City Assembly: (Kobe
Gensaku
City)
YOSHIPA
Kumeichi
Persons under the provisionsof Art. 4. Par. 2 of Imperial Ordinance No.l of 1947
Chokunin Kank Officialsof the Foreign Ministry (Retired)
KAAI Tatsuo
YATABE
Yasukichi
Chokunin Rank Officialsof the Justice Ministry (Retired)
KATSUYAMA
Takumi
Professor of the Waseda
YOSHIMUKA
YOSHIHIRO
Motobiko
University:
Tadashi
Standing Director of the Manchurian
Sumitomo
Metal Industry Co., Ltd. (Retired):
KURITA
Mitsuyoshi
Persons whose statements of objection against their provisionaldesignation have been accepted:
Chief editor of "Tairiku" (Continent) of the Kaizosha (Reconstruction Publishing Co.) (Retire!)
AIKAWA
Hiroshi
Head of Kakushin Domei
GOTO Kiichi
To (Renovation
Alliance Party)
Chief of the Compilation Division of the Japan
YAKAYAMA
Jirozo
I
Young
Men's Foreign Association(Retired)
Directorsof the Great Japan Industry PatrioticAssociation(Retired)
NAKAJIMA
Seiji
SUZUKI
Hideo
Writers:
AKASIII Eiichi
HASEGAWA
Fumihito
IWATA
Toyoo
KAWAMURA
Toyo
HASHIMOTO
Denzaemon
HORl Tsnnemiclu
KIHARA
KIMURA
IGARASHI
Hosaku
NIWA
ISHIKAWA
Tatsuzo
ONO
tSUNADA
Micbio
Magohachiro
Fumio
Shigeru
TAKAHASHI
Masanori
TOKAWA
Shinji
UCHIDA
YAMAKAWA
Kazuji
Suguo
Shinzo
Person relativeto the PatrioticCollegian's Cnion:
HIRAI Giichi
Person relativeto the Alliance for Release of People of South East Asia
IMAMURA
Chusuke
Person relativeto the East Asia Alliance Comrade
NAMBA
Association:
Monkichi
Persons relativeto the Great Japan Sekisei-kai(True-Hearted
ETO Hayashi
KIMURA
Tsuyoshi
Persons relativeto the Army
Society)
(Retired)
Lt. Maj.
KISHI
Hideo
NAMBA
Satoshi ■
o
―
TSUKAMOTO
Togo
Mai
KATO
Shigeyuki
KAWAMURA
Haruo
NARITA
ASIIIKO
Yoshiji
EBA
Mitsuo
KOBAiSIH
NUTAHARA
Shoichi
OGASA Ilaratake
END3
KONPAKU
KUltOBE
AKAGAWA
Imao
AMANO
Junji
'
KOBAYASHI
Shoiohi
IIACIHYA
Tadatoshi
ItAMADA
HARADA
Sumizo
Kiyoto
IIAYAKAWA
Masao
Seizo
IIII Kaomiohi
IIJI^IA Masaaki
OGIIIARA
KUWATA
Masanobu
MASUDA
Tokuiohi
OKITA
Reno
OHASIII
KoLoru
Tomoji
Hikotaro
NAKAGAWA
NAKAMURA
IWASAKI
IZUMIKATA
KAGATA
Tatsuji
Satoru
Shiro
NAGATAKE
Saflayuki
NAGAI
Kiyoaki
Matae
OGUCIII
RENDA
MIHEI
Ko
MURAKATA
MUTO
KANASEKI
Yoshinori
KARIYA
Atsuhiko
Akimori
Minzo
Kazuo
IXOUE
Gennosuke
ISIIIKAWA
iM-ao
Tan;
Tomehaclii
Kanichi
Toshio
NOMURA
Takeo
Keikiohi
iSHOJl Shiro
URUBIIITANI
Hideto
TAKAGI
Tatsuro
TAKAMURA
Nagaki
YAMADA
Yu
YAMAGUCHI
YOZA
Tsunemitsu
Kajiro
4j
Capt.
ABE NoTjuo
ADACIII
Seiichiro
ADACIII
Takaharu
ADACHI
AMAMIYA
Takaji
Kazuo
JGUCHI
IIZAWA
To.sbio
Surui
ASAO Sliin '
ASHIKARI
Kumezo
DAISHI
Gohatihiro
ENDO
Notuo
FUJII ^Iareo
FU.TII Tsuyoshi
FUJISAKI
FCJISAWA
Sliigemi
Hijiri
PXMIWARA
FUKUDA
Go
Anch≪≫ku
FUKUI
Atsuo
FUKUSHIMA
Takeo
FUKUSIIIMA
Takeo
FUKUYAMA
FURUKAWA
Masajiro
Teruo
Yoshihiro
Noboru
HOSHINO
ICHIKAWA
Masayuki
ARIMAT6U
ASAKAWA
Tadashi
HIRONO
IIIROSE
HONDA
IIORIGUCHI
AOKI
Mitsuyoshi
AOYAGI
Kori
ARAI Masaki
ARlGA
HIRAOKA
Manki
Senji
Hisaji
Iwao
Kumekiohi
Teruhide
IIZUKA
Tokirnine
IKE3HOJI
Shigemasi
IK I Masaharu
IMAI Kijuro
IKAMURA
Hisap
INO Kiyohide
ISITIDA Susumu
IS H IDA
ISIIIDA
Taku
Tokujiro
ISIIIGE
Shinolju
ISIIIGURI
Kazuo
ISHII
ISHII
Ekishin
Saljuro
ISIIIZU
ISOGAWA
ITO
ITO
Takumi
Yosbihiko
Iliroshi
Shizuo
G'JTO Anisuke
HAKAMADA
Tosliihiko
ITO Takeshi
IWASAKI
Jundo
HAKOMORI
IWASAKI
Shigetoshi
IWASHITA
IWATAXI
Ilideteru
Yosbio
Masao
HANEDA
Masaioshi
IIARADA
HATANO
Shigeyuki
Takeo
IIAYATA
Tadio
IIAYATA
Ta'Lio
IIIDEriHIMA.
Toshiyuki
HIGASIIIYAMA.
IIIXOKIYAMA
Ilideaki
Tatsuo
Jfll'.AT'.AYASHI Jiniohi
HIRAKO
Hideo
IZUNO
Hide
KAHI
Yasu
KAKUKEI
Saku
KAMISUDA
Seizo
KAMI TANA Sadaaki
KAMIYA
Kaneo
KAXAl
Keikichi
KAN"; Z iWA
_
To Liyuki
4
―
KANEftO
KAXOKOO
KATO
Hiroshi
Kazuo
Kiyoyuki
KAT6UME
KATSUME
Yukiteru
Sachiteru
KAWABATA
Junzo
KAWAHARA
Go
KAWAI
Ryoichi
KAWAIDE
KAWAMOTO
Toru
Isao
KAWANE
Yozo
KAWAOKA
Shigeru
KAWASHIMA
Taisaku
KAWAZOE
Takeiohi
KIMURA
Ken
KIMURA
KoLnru
KINO
Bunichi
KISAKA
KIZAKA
Yukiyoshi
Goicbi
KOBAYASIII
KOBAYASIII
Fusaji
Ki/aemon
KOBAYABIII
Makoto
KOGA
Goro
KOJIMA
Bunro
KOMAKI
KOMATSU
KONAKAWA
Tatsiio
NoLuhiko
Hajime
KOSDO
Makoto
KONDO
KONDO
Mit'-uo
Susumn
KORENAGA
KOSIIIBA
KOWASHI
KOYABU
Masao
Takeichi
Hachiro
Sukebumi
KUGA
Masaki
KUMAGAYA
Iwjio
KUSAKABE
Tatsurai
MAEDA
Sai
MAEDA
Sai
;
MAEDA
Yoshiioki
MASUDA
Toski'aka
MATrfUBARA
Hideo
MA'fSUBARA
Mastmobu
MATSDDA
MATSUMURA
Flirosoi
Shtrielri
MATSUNAMI
Akio
MATSISsO
Teijiro
MIKAMI
SiiLnro
MINAMIYAMA
Hideo
MINEMURA
Kazuo
MITSUI
Setsuo
MlTrfUTAKE
MIURA
MIYAKE
<t
Gentaro
MIYAKE
Chuji
MIYAMOTO
Kamon
MOMOI
MOMOI
Hisasbi
Hiaishi
Kunio
Tadayuki
MORI
Masanori
MORI
MORI
Noboru
Seiiobi
MORI
MORI
(IIATAI)
Yozo
MORIKAWA
MORIMATSU
MORIOKA
MORITA
MORIYA
TAKAHASIEI
Takeo
TAKAO
Kunizo
NITTA
Tadao
Masazumi
NODA
Tsuneaki
NOGUCIII
Seiiclii
NONAKA(YAMAWAKI)IIi<leo
NOZAKA
OGUCHI
Yoshitaka
Takeo
OHASIII
Hikaru
OHASHI
Mitsuo
OKUI
Shunpei
OMAT6U
Isao
Tpuneyoshi
ONOZAWA
OSiriMA
Masami
Slio
Tsutotm
Jiro
Minoru
Knnio
Yoshizo
Yasujiro
Takeshi
TAKAYAMA
Sakujiro
TAREDA
Chi*ito
TAKEMURA
Tadnsbi
TAKENAKA
Denic-hiro*
TAKEUCfll
Kiyofumi
TAJIRI Ichiro
TERAOKA
TERAOKA
Nuboru
Nub-ru
TANIMDRA
Yuki
T8UB0I
Ikuo
TSUCHIYA
Mtisno
OS H IMA
Yasuo
OTA Katsutake
TSUKAMOTO
Shigeiiiko
TOKUMITSU
Hi-ashi
TOMODA
Yoshiro
OTA
LK'HIDA
Masayuki
SAITO
SAITO
MURAKAMI
Yutaka
MURATA
Hiinji
MUSHA
Kotaro
*
NISIIIYAMA
OTA Ma&iyuki
OTSUKA
Kentaro
Shinpei
Sadatosbi
MUNEMASA
TAKAGAI
TAKAGI
OMORI
Yo
Chnji
MIZU(JUCHI
MIZU(JUOHI
NEDA
Tuinoki
NISHIHAKA
Manabu
Kiniohi
Tosbio
SASA Yoshiro
SASAKURA
Matsuemon
SATO
SATO
Kimio
Sumiomi
SATO
Yoshio
SATOYA
Hiroslii
SAWA
Sjtetsu
SAW ADA Tosbio
SAWAMOTO
Tsuneo
SENSUI
SHIMA
Tadashi
Shigeuibi
SHIMIZU
Chinami
SIIIMIZU
Heiiclii
SHIODA
Shintaro
NAG-AOKA
NAGASAWA
Tsutomu
Siburo
NAKAHIRA
Hideo
SHIODA
NAKAJIMA
NAKAMURA
Notoshige
Hidesaburo
SHIOZAKI
SHIRATOKI
Shintaro
Kakushin
Tosblshi
WADA
Morito
Hiroo
・WADA
Taneo
WAKAFU
TosUio
YAGI K;tzuo
YAM ADA Hiroshi
YAM ADA Koji
YAMAGISHI
YAMAGUCHI
YAMAMOTO
Hisao
Ryuzo
Masuo
YAMAMOTO
YAMAMOTO
Takeo
Tamotsu
YAMANE
Katsuuii
YAMANE
YAMAUCHI
Koichi
Shigeru
YAMAUCHI
TamiTO
YASDDA
Masuharu
YASUDA
Zenzo
YASUDA
Zenzo
YODOGAWA
Taisuke
NAKAMURA
Rio
NAKANO
Katsutoshi
SUDA
SUDA
YOKOTA
Ryosuke
NAKANO
NAKAOKA
SUGA
Sadasuke
SUGAMATA
Chikaiobi
YONEYA
YO3FHDA
Masa >
Eiichi
SUGIURA
Y08HIDA
YOSHIDA
Torao
Kiroshi
NAKASONE
Keikicbi
NAKATA
Shigeo .
NAKAYAMA
Toshiichi
NASUKO
Gosuke
NEDA
Tomoki
Hirushi
Hirosbi
Musiuki
UEDA
Ryohei
UEDA
Yukio
URUSHIHARA
SUMIKAWA
SDMITAKI
Yoshio
Koic-biro
Sbiro
SUZUKI
Hikojiro
TARIJCHI
Kunio
Kagetake
Shoshiro
YOSHIFUKU
YOSHIKAWA
Keniuhi
Tadayoshi
YOSHINO
Hieao
1st.Lt.
ABE Shin
AKASHI Tatsumi
AKIMOTO Yoshimatsu
AOKI Seikou
ARAI Masami
ARAKI Tatsuji
ABASE Kazuo
ASANO Zensei
ASANUMA
DOI Jiro
ETO
Takanoliu
Mumoru
FUJIYAMA
Shigefumi
FUJIKAMI
FUJIMAKU
FUJITA
Kiyoshi
Hisashi
FDJIMOTO
Shuzo
FUJINQ
Yasuliiko
FDJITA
Katsumi
Masayoshi
FUKUMURA
FUKUSHIMA
Seiiclii
Toslaiyuki
FUUUKAWA
FUSH1MI
GOKDO
GOTO
Akiyoshi
Shinnosiike
Toshio
EiicM
1
KANAICHI
Yoshiharu
HASEGAWA
Kummiohi
JIASIIIBA
Hideidn
HAYASHI
HAYASHI
Koi.-hiro
Koiohiro
HAYASHI
Kiiijiro
HAYASHI
Yasuo
MITAMURA
MIWA
MIYAJI
Sadataka
MIYAMORI
Masataka
MIYATA
Miobibaru
MIYAZAKI
MIZUNO
Sbozo
Rikuro
HIRAISJII Iliroyoshi
HONDO
Fiikuo
MOMOI
HORI
Yasunori
IIOKA
IIZUKA
HikoLei
Yutaka
MORITA
MORITA
IKEDA
IKEDA
Iiiiio
Munnen
IMUltA
IMURA
Hideo
Ili-leo
ISfllKAWA
Renlcetsu
Yoshio
Akim
Tada^hi
O-amu
Kinichi
KASHIWABARA
KATO
TosLito
Hajime
KATO
Zenidiiro
KAWACHI
Yoshio
Fujiya
Emnei
KAWANLSIH
KIFUJI
KIHARA
Ryugo
Kumakichi
Takus^iljuro
KIMOTO
Tsunashiro
KISIIIMOTO
KITAMURA
Tadamasa
Akira
MURAKAMI
nVAI Ta lao
KAI Yoshivuki
KAWAHADA
KAWAMURA
Takao
Kaoru
Yosbizo
MORIYA
Eikiolii
MURABAYASPII
Yuzo
ISHIZAKI
Kenichi
ITO Taruio
KAMIYA
KAXAMORI
KANEMARU
MOTOOKA
MORIYA
ISHIKAWA
Minetoshi
ISIIIXO llyuzan
KAI BE
KAMIYA
Katsumi
MORITANI
Iw.io
KAIBARA
Tosbitake
Toru
Kohei
Tushitsugu
Jinyu
MURATA
MUROZONO
Ilirosuke
Atsusbi
Kenkinhi
Tacl;ishi
MANIWA
Ileitar,..
S.-iji
MIXAMI
T.-shikani
TAKAIIASHI
Hirosbi
TAKAl*ASHI
TAKAIIASHI
Isokiko
Kazumasa
Masayosbi
Yushie
TAKEN O Masiihiro
TAKEYOSHI
Yasuo
NAKAYA
NAKAYAMA
Kazue
Susumu
KARIKIYO
NISIIIMURA
KlrfHINA
Bansei
Masaka
Hiroshi
NISIIIYAMA
KISHIYAMA
Seiichi
Tsuguo
OP.ARA Shozo
ODAWARA
Tamjtsu
Tateki
Osamu
TAKINO
Matsukiolii
TANABE(ISIIlYAMA)Mai≫iom
TANAKA
TAKAKA
Kanion
Tok(it.i
TANIFUJI
Eijiro
TA11AO Kenji
TAZAKI
Hyo
TEGA
Hisao'
TSU.TI Taken
TSUTSUI
Yosliitaka
OGOrifll Tomebaru
OI Yukio
UCHIDA
Kanio'.ii
UEJsO Gakuo
UKADA
OKIKO
Yosoji
Yukio
UMEDA
Seii(;hi
WAKA1SIATSU
Shigetaka
Toiiiofumi
WATANABE
WATANABE
Jinnosuke
Kenjiro
WATANABE
WATANABE
Marao
Tetsumaru
WATANABE
Toshie
YAMAGUCHI
YAMA.MOTO
Kaoru
Kcicbi
OMIYO
OSIIIMA
Toratv^suke
OTA Lr.iiji
OTA Keiji
OTSUKA
Takematsu
OUCHI
SALTO
YAMATO
YANO
Kenji
Hideo
Sbobei
Katsumi
YOKOO
YOKOO
Shingb
Tatsuya
Kaoru
ilasakatsu
YONEKAWA
YOSHIKAWA
Tosbio
Koz)
SASAKI Inbiro
SATO Mas.io
YOSIIIMINE
YOdlllMUliA
Yasuo
Marutsugu
SATO Sinn
SEKOMURA
YUSHIZAWA
Yukimas.i
HiKio
0
―
t>
Norio
Tadashi
Kazuki
SAME.TIMA
MAZAKI
Sawataro
Giiohi
NAKAMURA
NAKAMURA
Tak.iyoshi
Korio
Yosliinori
Ikutaro
TAKAGOSHI
TAKAHASFII
NAKAMURA
MAKU
KcUsumi
TAKAGI
TAKEDA
TAKEHANA
SAKATA
SAKURAI
MATSUKUMA
MATol'MOTO
Tsuneichi
Yuzo
NAITO
Nobataka
NAKAJ.IMA
Kazuumi
Iziuni
Os.unu
MATSUI
SUZUKI
TAHAKA
TAKANO
TAKAO
Shiro
Suke
MARUYAMA
MARUYAMA
YAMA
Kiyoshi
S.OTOZONO
Ge:i
SUZUKI
Shigehiko
NAGATA
KAGATANI
Yukio
MAKA'J'A
MAKING
SIIIOTA
Sakae
Tadashi
OXO
Yoshio
Yasukazu
Kosho
Koremoto
KOBORI
KOIKE
MAEDA
Heikichi
SHIMIZU
SHIONO
TAKAllASIII
Masaliiro
Tadayuki
Kiineichi
SHIMIZU
TAKAHASHI
TAKAHASHI
ONO
OKO
KOSHIRO
Seitaro
SHIGEMATSU
Masio
BHIMIZU
Heikichi
NAGAI
T.unotsu
KACiAKOYA
Sbizuo
KITO
Ddisuke
KIYONO
Shitomi
Junicbi
Hiroshi
SENDA
YUMITA
Shigeru
Shiro
%
T"-
2nd. Lt.
ABE
Seiji
KODAMA
AKAO Tokiclii
AKITA Mitsuo
ANDO
Asahi
ANDO
Tsutomu
ARIMA
CHIBA
Goto
KiLei
CHIMOTO
Kunisuke
DATE Jitsuo
FUJIIIARA
Toshir.)
FDJII Jliroshi
M
Kaauya
Eiic'airo
Tatsuya
HASEGAWA
K;izuo
HIBINO
Osamu
ICHIHARA
Seiya
ILTIMA Yuzo
IIZAKA Junjiro
IKED A Soji
ITO Mitsuo
IWASA
Hiroshi
KAIHO
KAMADA
Kanaiburo
Ma&ihiro
KANASAK1
KATAOKA
Sakari
NoLuaki
KAWAI
Masuo
KAWASAKI
Kazuo
KAWASAKI
Takuo
KAWAJSHIMA
KAWASHIxMA
*
KUSE
SUGAHAltA
Soichi
KUSUMOTO
KUWABARA
MABUCIII
Hiroya
Toru
Rikuitsu
Toshio
Toshio
Takeo
MARU
Tokuya
MATriUDA
Hideo
MATSDKURA
MISE
FUKUMOKI
HAMACHI
Gor.j
YasutosLi
MIWA
Noljoru
MIYAJI
Mitsuru
MORIYAMA
MIYAMOTO
Hiroshi
Furniya
Mitsuaki
Minoru
SIIIKATORI
Yukio
SirCTO Iohiro
SUFU
Choku.Iai
SUZUKI
TAKAGI
Shu
Shigeru
M.isaki
TAKAHASIII
Ichiro
TAKAHASHI
TAKAHASiri
Shizuo
Yoz)
TAKANAKA
TAKANUMA
TAKEUA
TAKEKI
Minoru
Shigpyuki
Shuji
Kiyozo
TAKEUrill
Shigemitsu
TAKEUCHI
TAKEYAMA
Yasuu
Morihide
MORIYA
MORIYAMA
Haruo
Hideo
TORIKAMA
Kiyoshi
TOYODA
Mitioru
MURAYAMA
NAGATA
Tadao
Morio
TSUJI Siiiro
UCHIYAMA
HirosH
NAKAGAWA
NAKAJIMA
Masuo
Yuzo
NAKAO
Masayoshi
NAKAZAKI
Nobuyuki
NARUSE
Tadayuki
NISIIIUCIII
NLSIIIZAWA
NIWA
Sadao
Mokuemon
UMKBAYASHI
WATANABE
Yoshio
Shigeyuki
WATASIII
TAIIAItA
Toinia
Dozo
YAMADA
Minoru
YAMAGUCIII
Akiji
YAMAGUCHI
Goryo
Mitsuru
YAJMAGUCHI
OJI Seiko
OKUSHIMA
Hiroiohi
OYAMA
Hajime
YAMANAKA
YAMATaUCIII
Masao
Mitsuyosbi
YAMAUCIII
YODA Ikuo
Kiyoshi
KINBARA
Yoshinori
KIO Satsumi
SAITO
SAITO
KITANISIII Hiroshi
KIZURE
Nobuyoshi
KOANA
Katsuhiro
SASAKI
SASAKI
KOBAYASHI
SHIBATA
Minoru
SIIIMANE
SIIIRAI
MAKINO
DOI Kiyoshi
ENDO Hajhne
FDKUI
Magozaeman
KOGA
Keiichi
KUBOTA
Yoshio
KU1UTA
Takeshige
KURIYA.UA
Katsuji
SATO
tihoiohi
Toshi
Ryohauhi
Teruo
Hideliito
YOSFIIDA
YOSHIDA
Masanuri
Jiro
Kuzo
TOSHIDA
Nobjru
ZENPO
Isamu
Yoshio
1st.Lt.
KAWA8E
Yataro
KOBAYASHI
Sadaii
NUKI
Ilidekichi
2nd. Lt.
ABE Tatsuo
AKAIKE Haruyoshi
AKASHI Kosak'u
AKIBA Tomoharu
AKIYAMA Kaoru
AKIYAMA Kaoru
AKIYAMA
Masabuini
ANDO Asahi
ANDO Kazuo
AOKI Tohio
AKAI Morihei
ASHIHANE
Masuji
BANDO Toshio
DEGUCHI
Chotaro
FUJII Shigezo
HARA
Kiiuhi
HARADA
Toskiya
FUJIKURA
FUJIMURA
HASEGAWA
HASHIMOTO
Yosliio
Hiroshi
FUKUI
Masayasu
FUKUOKA
Yoshitada
FUKUYA
Kankiclu
IIATA
FURUKAWA
HIGUCIII
HI11AN0
Akiyoshi
FURUTA
Yoshio
GOJURI
Masasiku
HAGINO
HAMAJIMA
HAMANO
Yashokicbi
Rin
Chozo
n
TokuicM
Jun
Keiji
IIAYAKAWA
HAYASHI
Seiiobi
Shigeo
Fumio
Mitsuo
fHROSE
iroNDA
Tsuneo
Eikyu
HONDA
Ssdaji
HORIKANE
Fasao
*
HOSIII
IIYODO
HAD
Masuliiclii
Wataru
Fukukei
Ycshio
KUBOTA
Yoshio
KUliOKAWA
Sannosuke
Shotaro
IIJIMA
KOZAKAI
KUBOTA
Kazue
IINUMA
Masahani
IIZUKA
IKEDA
Xakaba
Saclayosbi
INOUE
Den
KUROKI
KUSAWA
Shozo
Shiniohi
KUWANO
Takeshi
MASAKI
Kuraji
INOUE
Ilanji
IRIE Tomokatsu
MASUDA
MASUKO
Sadaji
Takanori
ISA Jotaro
MASUNAGA
MATSUGUCHI
Norimoto
Shoji
MATiSUKAWA
Toshio
ISIIIGAMI
ISHIHAKA
Mitsuo
Naotake
ISIIII Ikuro
ISITII Takara
ISHIMA
Ryoi(rhi
ISHIYAMA
Toyokatsu
MAI-SUMI
SSoji
INIATSUMOTO
Eikichi
MATSUMOTO'
Kazuaki
1SIATSUMOTO
MATSUMOTO
Kiiohi
Masasuke
ITO Seiji
ITO Takeo
IWAKATA
Hikokuro
MATSUMOTO
MATSUMOTO
Matazo
Motoo
MATrfUMOTO
Takeit-hi
IVVAMOTO
IWAS.\KI
MATSUSHITA
MINAGAWA
ISOBE
Hideo
Shoiohiro
Milsuji
IWASAITA
KAIDA
KAIIIO
Shoji
Kiyoslii
Kanzaburo
Hideto
Torao
Ml NOD A Zeiishiro
MISAKA
Shuzo
MIWA
Noboru
KAJIYAMA
Slukaichi
IvAKO
Shigemitsu
MIYAIRI
MIYASAKA
KAMINAGA
MOMOSE
Katsuji
MORI
Mitsuyoshi
Masayuki
KASIIIWACiI
Ma?ao
KASUYA
Tomiji
KATO
Katsuhirle
KATO
Kinjiro
MORI
Toraji
Yoshihei
Takeshi
MORIOKA
MORISIIITA
Yoshiki
Masae
NAMIKI
Kenji
NAMPO
Yntaka
NAKITA
Shuho
NASU
Teruo
NISITIDA Kiyotora
NISHIGUCHI
Kunimatsu
NISIIII Ko
NISHIMURA
NISHIYAMA
Yasuyuki
Nobuo
KISHIZONO
Keizo
KIWATA
Tokiji
NOBUKI
NOGUCHI
Cbiaki
Katsumi
NOGUCHI
Tsuneichi
OGASAWARA
OGIWARA
Suekichi
Toshisada
OGAWA
Koiohi
01 Sei
OKAJIMA
I
Jiiiichi
OKTIA
Yoshijiro
OKO Mitsugu
OKUMA
OSAWA
Rokuro
Fukuji
OSEKO
OYAMA
Mansaku
Sadajiro
OZAKI
Yukio
SAG AW A Hidetaro
SAITO
SAITO
Shusaku
Toshitane
SAKAI
Kiyotada
SAKAI Rikizo
SAKAMOTO
Sei
SAKAUCHI
SAKIGAWA
Koji
Ikuto
KATO iSariso
KATSUBE
Kozo
MORIYOSHI
MUKUMOTO
Toshio
Tsuneo
KATSUMATA
KAWAliATA
KAWAGUCIII
Shigeru
Shijreo
Yutaka
MURAKAMI
Hideichi
SAKITA
Tsutomu
SAKURAI
Satoru
MURAKAMI
MURAYAMA
T.idao
Kazuo
SAMUKAWAE
Sukesbiro
SASAKI Kiyoshi
KAWAKAMI
KAWANA^II
Matsuini
Takashi
KAWANISI1I
KAWANISHI
Kinji
Mitsuo
KAWANO
Shigeru
KAWAUCHI
KAYUCiAWA
Sa,:l)io
(Jhuji
KIDA
Sliinji
KIHAYA
Genzaburo
KIKUC;III
Kusumu
KIKDCHI
Tenjiro
KINOSIIITA
Taro
K1TAKA
Sbiuei
KITAKI
KlUCfll
Itsufumi
Haruo
KOBAYASJII
K.mwne
MUTO
Siekichi
KAGAIIASHI
NAGAMUNE
NAGANO
NAGAO
Fumio
Kimio
NAGASIIIMA
NAGATA
NAGATA
SASAKI
Mitsuo
SASAKI Shiro
SATO Masanobu
SAWA
Mitsuru
SEGAMI
Koichi
SEKI Minoru
SEKIDA
BEKINE
Goiohi
Musaji
KAIHO
Eizo
NAKAHARA
Saburo
SEO Kazumasa
SHIBAGAKI
Yoshikazu
NAKAI
SRI BUY A Shozo
Shigehani
NAKAJIMA
NAKAMORI
Tameo
Zenjiro
NAKAMOTO
Koshiro
NAKAMURA
KAKAMURA
Hamaji
Kazuji
NAKANO
NAKAO
JiOGUrfU
Kunio
KOMOKI
Hl.igfji
NAKAYA
NAKAYAMA
Masuji
Shimpei
Hikoo
Nakaro
KOBATASHI
Saburo
KODAMA
Kinsaku
KOTANI
Sieichiro
Suketaro
Masuo
Yoshitaka
Is.io
Hisaji
NAKAZAKI
―
Nobuyuki
8
―
SHIMA
Yoshiomi
SHIKOJIARA
Shoiohi
SHIUZAKI
SHIOZAWA
Kasumi
Harushige
SHOJI
Yoshiya
SOEDA
SONONO
Tsugito
Harukiohi
SUGA
Chiaki
SUGANUMA
SeiicUi
・SUGAWARA
Matsuo
*
SUGIMOTO
Hisato
SUGIMOTO
Ikuro
SUGIYAMA
Kenji
SUGlYAMA
WAK.ITA
Shis;eo
Hideji
WATANABE
YAEUMOTO
Yosuke
SUZUKI
Matsuo
TANDMA
SUZUKI
Sanezumi
SUZUKI
Shiniclii
TATEIBHI
Ryotaro
TATENO
Ren
TAD
A
Kunio
TAKAGI
Tatsuo
TAKAGI
Teiji
TAKAI
TOKUNAGA
Iwao
TOMIDA
Yuichi
Kunio
TAKANUAf
A
TAKAYA
Shigeichi
Itaro
TAKAYANAGI
Tadayoshi
TAKAYASU
Takeo
TAKEGAMI
Hideki,;hi
TAKEOKA
Kazuma
TAKEOKA
Kazania
TANAKA
Iwao
TANAKA
Kazuo
TANAKA
Hasaki
TANAKA
Susumu
TANAKA
Zenji
Persons
ABE
relative
AKIYAMA
Taro
AOKI
Kaoru
Isao
ARAKAWA
Masahisa
ARAvSE
Tomoki
ASAKURA
Takehiko
ASANO
Yorio
CHIGU
Hiroshi
CHIKARAISHT
Goro
*">
CHIKAUCHI
DATE
Mitsuo
Tasuke
FUCHIKAMI
FUJIE
Katsuo
Jiro
FUJIMOTO
Katsumi
FUJIMOTO
Ryuji
FUJITA
Akira
FUJITA
Michimasa
FUKUMOTO
Yoshiharu
FUKUOKA
Shigenobu
FUKUSHIMA
Masatora
FURIHATA
Takeshi
FURUBAYASHI
Takeshi
HAMADA
Ka/uo
HAMADA
Kenichi
HAMASAKI
HARA
HASEGAWA
HASEGAWA
HARHT
Shusaku
Kenjiro
Ichiro
Yasuichi
TTa-nshirr.
YAMAO
YAMAO
Shiro
Shiro
YAMAGAMI
YAMAMOTO
Mitsuyoshi
Kenji
YAMAMOTO
Tsuneji
Masao
Kimitaka
Yoshio
YAMATANI
Tadashi
TSUKIGAWA
TSUTSUMI
ShinoL-j
Masanori
YAMAZAKI
YAMAGAWA
Susuinu
Eyozo
UCHIYAMA
UCHIYAMA
Kenkinhi
SLigeki
YANO
Sasayosbi
YASUDA
Giichi
YASUMOTO
MLsaki
YAZAKI
Toshio YOKOZAWA
Ikurc
YOSHIDA
YOSHIDA
Eiichi
Hachiemon
i'OSHIDA
Tadashi
(Retired)
Takao
HASHIMOTO
Toshiro
HASHIURA
Eisaku
HATANO
Nobunori
Hiroshi
ANDO
Kaneo
Kinzo
Mitsimari
TSUKIASHI
HASHIMOTO
Chiaki
ARAKI
Navy
Kunio
Kiyoslii
USAKA
Bunkiohi
WATANABE
Ikutaro
the
Tsugio
Kinji
YAMADA.
YAMADA
YAMADA
TSUEHARA
UEHUGI
Tendo UlSTNO Kanzabnro
to
Shigeru
YAHIKO
YAMANAKA
YAMASHITA
UCHIYAMADA
Tamotsi
UESUGI
Tendo
Gyo
AIvITA
Minaji
TERANISHI
Seijin
TERAO
Shingo
TOKUDA
Tadashi
Hisao
TAKAGAKI
*
Zenji
TAMEISHI
TAMURA
TANIMiZU
Hidekatsu
TANKO
Kumao
Shozo
SUMOTO
TANAKA
I TO Yataro
IWAMA
Seizo
IZUMIDA
Toshio
KAMIZAKI
Kazuo
HAYASHIDA
Masaki
HAY AS HI Keiichiro
HIBIXO
Yasushi
KATO
Keiji
KATriUNO
Sadao
KATSURAI
Seikicbi
HIRABAYASHI
KAWAHARA
KI.MURA
T;Lkashi
Yasushi
Masan
HIRAHARA
Shinichi
HIROSE
Tetsuo
HYOSHI
Hidetaka
KITAGUCHI
KITAHARA
Yoshikazu
Atsuyuki
HONDA
Tadasbi
HONMA
Kishio
HORIKOSHI
Choji
KITAMOTO
KITAMURA
Koki≪lii
Masao
KITAMURA
O&unu
IIORITA
HOSONO
IHARA
Kyohei
IIDA Katatoshi
KITSUGAWA
Tomotaka
KIYOKO
Take&iburo
KOISIIIKAWA
Shigetaro
KOKURA
Yoshimasa
LTICHI Shoichi
IKEUCIII
Michihiko
KONO
Seizo
KOSUGI
Sadao
IKIMI
IKOMA
KOYA
Tsuneyoshi
KUDO
Seiji
KUMIiSAWA
Kusnihide
IMADA
Seishun
Kiyoshi
Torakiohi
Mitsugu
Yoji
IMAI Takashi
IMANISHI
Yasuhiko
IMOO Ichiro
INOUE
Kiyoshi
IRIE
KUWAHARA
Goro
MAEDA
Eiichiro
MAEDA
Minoru
MAKO
Toshimitsu
Isamu
MASUNO
Isanm
ISIIIDA
Tomisaburo
ISHn
Hiroshi
ITO Chiaki
MATSUIIARA
MATSUOKA
ITO
MINAMISATO
Kazuo
―
9
―
MINAMI
Miohio
Shigeru
Sbuji
Ikuro
MIXO
Takuzo
MISU.MI
Shizuo
MITSUSE
Akira
MIYAIIARA
MIYAKE
MIYATA
Yoshifiuni
Takenori
Hideo
Yoshitaro
Alcira
TAKIMOTO
Noboru
TAMAI
Sadashioki
MORITA
MORIZUMI
Taiji
Katsumi
MOTOBAYAHHI
OTA
TOKUIIASHI
Tadashi
TSUBONO
Susumu
.Tiro
SETO
M^asafumi
KAKA.TIMA
NAKAJIMA
KAKAMUUA
Kozo
SOMA
Yasufu^a
Jim
NEMOTO
Koichi
NIIIlARA
Jiro
XiSHlGUCHI
Tomio
XISiriWAKl
Yoshindo
relative
to
Kiyosbi
SUENAGA
SUGAYA
YAMAZAKE
Tadashi
YAMASHITA
Masao
YASUDA
Kaxufumi
I<ibiro
Hiroshi
YAMAUCIII
Genicbi
YOMO
Kenji
Satoshi
Tadashi
YAMAZAKI
YOSIIIMURA
Morio
Horihiro
YOSIIIMURA
YOSIIIMURA
Polities
Ldg.
Pvt.
Pvt.
ABK
ABE
I\v:io
Koichi
Lclfr. lVt.
ABE
Masaiclii
S. Pvt.
A.BE
Xob'iichi
Cpl.
ABE
ABE
Siitomi
Teikiohi
Ldg.
S.
S.
2nd
I\t.
Lt.
Ldg.
S.
2nd
Pvt.
Pvt.
;
Lt.
ADVCIII
AD.VCHI
Y.fibio
Eiichi
AUACHI
AIZAWA
AIZAWA
A.TIMA
2nd
S.
Ldy.
Pvt.
Lt.
Pvt.
Pvl.
AKIYAMA
Katsuo
AilAI Kogaku
AND J Masanari
Pvt.
S. Pvt.
2nd
AKIMOTO
Yosoimitsu
AKITA Kiyosbi
Lt.
,
ANZAI
Kaizo
AOKI
AOTA
Shojiro
Toshiro
S. Pvt.
AOYAMA
Masaiohi
Kez-j
Harukichi
Ldg.
AOYAMA
AOi'AMA
Teruynki
Yukio
Shigeyoshi
Ldg.
2nd
Ldg.
Haruyuki
Lt.
Pvt.
Pvt.
S. Pvt.
AKA13VNE
Hisushi
AKAI Takaji
AK\MAT.SU
Pvt.
B. Pvt.
Shujiro
AJISAWA
Ldg.
Eijiro
Takuya
Seiichiro
Hideo
Pvt.
Ichiro
Minorr
YAXAGI
Tosbitsugu
YATA Ilirohide
ABE
Lrlg.
Saburo
YAMASIIITA
Takashi
YAilADA
Mitsugu
TAKAFTASHI
Ssnzo
TAKAKUSU
Mamoru
TAKE DA Nagaharu
Military
J
Sukenobu
Shinya
Akira
TAKIGUCIII
the
Senji
YAMAGUCHI
TAKAHASIII
TAKAHASIII
Persons
YAMADA
YAMAWAKI
XOMACIII
Suinio
OFUJI
Goro
UGASAWARA
MilFuyasu
OIIASIII Susninu
Kiyoshi
Shogo
YAIDA
Morio
SUZUKI
TAKAGI
Goro
Zenya
YAMADA
WAKUYA
SSOMA Sliiro
SOTOZONE
Keii≪!iiro
NODA
Kazuo
NO.TIMA
Shozo
OGAWA
OGAWA
Keiji
Hidemaro
WATANABE
YAMAMOTO
SUGIE Keiicbi
SU(ilYAMA
Tetsuo
Jien
Yokio
URUSTIITANI
WAGATSUMA
SAW A Yoshiiiori
SHIMIZU
Kiyoo
SIIIRAKAWA
Tatsuji
Hikaru
Kiyohiko
Terusnmi
NAKAO
KATORI
UENO
SAMUKAWA
Mitsuo
SASAMOTO
Heizo
SASE Masao
XAGASE
Katsuki
UCHIDA
Takeji
ITE^A Shigeto
Takeo
SATAKE
Takayuki
SATO Katsutoshi
Yoshio
TSDJINO
Yoshimizu
MURAYAMA
Iliroshi
NAGAO
Kagemitsu
Ilatsuo
TERAO
Hidetoshi
SAKURAI
Fujiro
Reikichi
Minoru
TASHIRO
SEKIGUCiri
Hisashi
Kobu.^
NACiAYAMA
TANAIiE
TANAKA
Eikichi
SAKAI .Tiro
SAKAMAKI
Shintaro
Goro
Noboru
OSAKI Yoshiliika
OS HIM A Chiasamitsu
RADO
MORTYAMA
MURAKAMI
MURATA
TAKIMOTO
Gensuke
ORISIIIGE
Ilarnsue
MlYAZAKE
MORI
MORI
Jukicbi
OKAUA
OKI Tadao
OMURA
Takeo
Hisashi
MOCIIIZUKT
OKABE
ARAI
Takashi
AKAI KaMie
A RITA Yoshio
ASAGA
Yoshiro
ASAKURA
Hiroshi
Hiroshi
ASANO Icbiro
AS ) Sasuke
AK\O T;iMiotsu
AKASHI
Masatosbi
AZUMA
Sgt.
AK.VSIII Mitauj
10
―
Toshilmru
13USUJIMA
Tsunetaro
4.
r"
S. Pvt.
CIIUIMA
Takuya
Cpl.
S. Pvt.
SgtS. Pvt.
CHOGA
Yatsu.)
DEMITSU
CLoiuei
Lite. 1M
HASHIBA
Yoshilo
HA.SIIIGUCHI
Hy.,ji
DEMUR
2nd
HrASHlGrCIII
A Junichi
DENZUMI
S.
Yoshitaka
Lt.
HASHIMOTO
Fumio
Pvt.
HASHIMOTO
HASHIMOTO
kmu
[stimu
o.
HASHIMOTO
HASHIMOTO
Kenzo
Shigeru
HASHIMOTO
HASHIMOTO
Susumu
Tamotsu
Sjjt. M;ij.
Sgt.
S. Pvt.
EHARA
EINAGA
Yuichi
Ichiro
Cpl.
Cpl.
Ldg. Pvt.
EMORI
Katsunobu
2nd
Sgt.
ENDO
EKDO
FUJIKI
Toshiharu
FUJIKURA
Akira
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
FUJIMOTO
FUJIMOTO
JleisuktTakafurui
2nd Lt.
Lag. Pvt.
FUJIMOTO
FUJIMOTO
FUJISAWA
Shinshidii
Tatsuo
Hiroshi
FUJISIIIMA
FUJ1TA
FUKASE
FUKAYA
FUIvAZAWA
Ldg.
FUKE
FUKUE
Cpl.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
3
Ldg.
2nd
Ldg.
Pvt.
Lt.
Pvt.
>>
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
2nd
Lt.
S. Pvt.
Lt.
Ldjr.
S.
Pvt.
Ldg-.
S.
Pvt.
Pvt.
La?.
S.
Pvt.
Pvt.
Ldg.
S.
Pvt.
Pvt.
Pvt.
Ldg. Pvt
Susumu
Masuo
FUKUSIIIMA
Ilajime
Tetsno
Sliichir.i
Takeshi
HAYASE
irAYASHI
Yumai
Masaiu^i
HAYASHI
HAYASHI
Mikio
Shigeru
HAYASHIDA
HAYAZAKI
HIGO
Saburo
Masanobu
Haohiro
HATAXAKA
HAYADA
HAYAKAWA
Kiichi
Sumo
Minoru
Sueyoshi
HIUAKA
Tadasaku
HIDEIIIRA
Norimi.ii
HIDETANI
Hideo
Kiyomi
Sakae
FUKUMITSU
FUKUSHIMA
Sensbu
HATAE
Eiiclii
HATAKEYAMA
Yushinori
HEBILSHI
Tamekichi
FUKUGAWA
FUKUIIAKA
HASUMI
HIDAKA
Toickiro
Slioji
Zenpei
S. Pvt.
Pvt. '
Lt.
Pvt.
2nd
EXOKI
Jiro
\ ENOMOTO
Takaji
2nd Lt.
Pvt.
S.
ENDO
Shiohiiij
EXOITARA
Kiyoshi
FUJI I Ktizuo
FUJII Torn
FUJIKAWA
Seiji
Ldg.
w.
Ilidejiro
Saburo
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Sgt. Maj.
S. Pvt.
S.
YoUu,
Pvt.
DOI YoshinoriEOHIGOYA
Tada3
S. Pvt.
2nd Lt.
Yusaku
IIAS EGA W A Heitaro
Akiyuki
Ldg. Pvt.
2nd Lt.
・
IIASEBE
1st Lt.
CIIIOYaMA
Yoshimasa
IIIK OKI Mitikio
HIOKI Goro
S. Pvt.
HIRABAYASIII
Tomoyoshi
HI11AMA
Kyusaku
Ldg. Pvt
HIRATA
Hiroshi
HIRATA
Kokiohi
HIRAYAMA
Sakuro
S. Pvt.
FUKUSHIMA
Minoru
FUKAKI
Takeo
Ldg.
Cpl.
HIROSE
HIROSE
Fumio
Shichiro
FUNAMOTO
FURUKAWA
Shunji
Masayoshi
S. Pvt.
HIROSE
Yoriyuki
IIISANO
Toshio
FUKUKAWA
Mitsuhiko
FUSE
Pvt.
HIRAZAAYA
Clioshicbi
HIROSE
Chiyoharu
IIISAYASU
HISAYUKI
IIISAZUMI
Akira
GOJO Yosbifiimi
GOIvAKU
Makoto
GOMA
Tatsuo
Ldg.
Pvt.
GOTO
Mikio
J9
S. Pvt.
HAGA
IIAGA
Kingoro
Mitsuo
2nd
IIAGIHARA
HAKARIYA
Ldg.
Kanzo
Harashi
IIAMADA
Isamu
HAMADA
HAMAZAKI
Masao
Kiyoshi
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
2nd
IIANEDA
Yutaka
IIARAGUCIIl
Kiyoshi
IIARAKO
Lt.
Pvt.
Lt.
Sgt.
S. Pvt
Fukueoro
n
―
Katsuji
Gosaku
Takashi
HONDA
Tokuiohi
HONMA
HORI
Kaisutaro
Satoshi
HORI
Yoshihiro
IIORIE Kinshiro
HORIGUCHI
HORIOKA
HORIUCHI
HORIUCHI
Kunio
Takashi
Haruji
Hikotaro
HOSHI
Shinji
HOSIIINO
Yushiyulci
HOSODA
HOSOKAWA
Yoshizo
Satoru
a. Pvt.
HOTTA
Sgt.
HYAKUMACHI
Ldg.
2nd
Pvt
Lt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt
Cpl.
S. Pvt.
Ldg. Pvt
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
8gt.
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Torabisa
ICHIKAWA
IlDA
IIDA
Ldg.
Kohei
Akiyoshi
Kaineshiro
Minoru
Pvt.
KAD9YA
Kisao
S. Pvt.
KAGAYA
Etsnro
Lag.
Cpl.
KAJIHAKA
KAKIAGE
S. Pvt.
KAKUTA
Masami
KAKUTA
KAMADA
Toshio
Kiyoshi
Pvt.
IIDA Ubei
IGA Masabaru
IKEDA
IKEDA
Fujio
Makoto
2nd
IKEDA
Shigem
S. Pvt.
KAMEYA
IKEDA
IKEDA
IKEDA
Shoichi
Takeo
Zenji
Ldg.
KAMEYAMA
KAMIBAYASHI
IKEGAMI
IKEMOTO
Akira
Naoicbi
IMAI
IMAI
Seiicliiro
Tsutomu
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
2nd
Masashi
Hideo
IMAI
IMAI
Lt.
Pvt.
Lt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
IMAMURA
IMAMURA
S. Pvt.
IM AN Alii Hidesaburo
Ldg. Pvt.
INOUE
INOUE
Chuji
Kazuo
Cpl.
INOUE
INOUE
Shoichi
Yasue
S. Pvt.
IKIOKA
IRIYA
Sakayuki
Shoichi
S. Pvt.
I8EDA
Kiohitaro
Ldg.
>>
S. Pvt.
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
8. Pvt.
Takehiro
Tartao
Kiobitaro
Toshiaki
Ldg. Pvt.
ISHIBASHI
Iwao
ISIIIDA Takeo
a. Pvt:
Ldg. Pvt.
LSHIGURO
Nobntoshi
ISHII Masanori
B. Pvt.
Ldg. Pvt.
ISHIKANVA
ISHIKAWA
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
ISHITOBI
ISHIWATA
2nd Lt.
8. Pvt.
ISO Uzubiko
ISODA
Naoyuki
ISSHIKI
KAMEIYAMA
KAMESAWA
Shizuo
Nobumam
Toshiyasu
Hiroshi
Kiyoji
KAMlIDA
KAMIJIMA
Tatsno
Toshiaki
KAMLJYO
KAMINAGA
KAMIYA
Mikio
Masayuki
Shozaburo
KANAYAMA
KANAYAMA
Haruo
Takeo
KANAZAWA
Lag.
Pvt.
Ldg.
Pvt.
Pvt.
Iwao
KANEKO
KANEMARU
Torao
Chuya
KARIYA
Sunao
KASIIIMOTO
Isamu
KAHIIIWARA
Kagoro
KASUI
Chobei
KATO
KATO
Kinjiro
Nerihei
KATSURAGAWA
Yoshiald
KATTA
Chikamasa
KAWADA
KAWAMATA
Kiyoichi
Yosbiro
Sgt. Maj.
S. Pvt.
Hisayoshi
Takashi
Takumi
Fukushige
Yoshio
KAWAMOTO
KAWAAIOTO
Kikujiro
Yoshiichi
KAWAMURA
KAWASAKI
Sadaiohi
Kiyomi
('pi.
KAWASAKI
Tadayuki
Ldg. Pvt.
KAWASAKI
KAWASHIMA
Toshimasa
Shigemitsu
KAWASHIMA
KAWATANI
Toshiham
Iliroslii
ITO Isao
ITO Xobuyasu
tt.Pvt.
2nd Lt.
S. Pvt.
ITO
ITO
Sabnro
Shiiniiiu
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
Ldg.
ITO
ITO
Shoicai
Tetsnji
Sgt.
KIGUCIII
S. Pvt.
KIKAI Masayoshi
KIKUCHI
Hideo
Ldg.
Pvt.
Pvt.
ITO Tsukasa
IWABUGfil
Tomoharu
S. Pvt.
IWAMA
Lag. Pvt
IWAMOTO
S. Pvt.
.Vgl.
Maj.
Cpl.
Ldg.
Pvt.
,S. l\t.
Hirokichi
IWASAKI
IWASVKI
Haruo
Mitsuo
Ldg. Pvt.
IWASAKI
Tosbio
S. Pvt.
IWASAKI
Tsutomu
W.
Nobuo
Kinji
IZUMI
Kola
IZUMI
Tatsuro
IZUMIDA
KAZUXO
KIDANE
Takeshi
Yoshitane
Satoru
KIMIZUKA
Miisahazu
IWASE
IZAWA
t
KAN
Saburo
KANAMORl
Toshi
O.
S. Pvt.
KIMOTO
KIMURA
Bunsakii
Kazuo
Ken
KIMURA
Kunizaburo
KIMURA
KIMURA
Toshio
Yoshio
KINOSHITA
Hisayuki
KlKOdHITA
KIRIBAZASHI
Koichi
Zosliio
KISHI Michio
KITA Takeshi
Shiiisakn
1
o
4.
S. Pvt.
KITAGAKI
Ilajime
KITAZAWA
S. IM.
Yoshiiuatsu
MAGAHA
Masutaka
MAGOMH
Keiki
Pvt.
KITO Masaiohi
KlUCHI
Ke:
MAN
MAN
Pvt.
S. Pvt.
KIUCMI
Taclashi
KIYOSHIGE
Takeo
MAUUi'AMA
I[in.to
MASAKI
Shinji
Sgt.
KOAIZAWA
Tomio
S. Maj.
KOBAYASHI
KOBAZASIII
Eisuke
Masaiuhi
MASUDA
MASUDA
Shinao
Shinao
MASUKO
Kakuki
S. Pvt.
KOBAYASIII
Sohachi
Lt. Maj.
KOCHI
KODA
Ldg.
S. 1M.
Ldg.
Mg.
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
・
Ldg.
Pvt'.
KODA
Shigeo
KODAWA
Nobu-j
Toyozo
Ldg.
KO.TIMA
KOJIMA
Iliroshi
Kokeu
KOJIMA
KOMADA
Shuhei
Teruo
KONDO
KONDO
Akimasa
Hideyuki
KONDO
Minoru
>)
Ldg.
2nd
Pvt.
Lt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
Cpl.
S. Pvt.
o
S. Pvt.
Saburo
Tomoharu
KOISIII
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
KODAMA
Tetsu
KOGA
Shigamitsu
KOIDE
KOIKE
Lt.
S. Pvt.
Shiniolii
Kiyotake
S. Pvt.
Pvt.
2nd
Cpl.
Ldg. Pvt.
a. Pvt.
Ldg. Pvt.
Cpl.
Ldg. Pvt.
2nd Lt.
KONDO
Motoj
KONDO
Tasunori
KONIylll
Masaharu
KONISHI
Kaohira
KONUMA
KORETOMO
Yashimasa
Nobuhiro
Chitose
Shoji
MATSUDA
MATSUI
Zenioln
Jinzo
MATSUI
JIATSUI
Minoru
Yoshio
MATSUI
Yoshitaro
.MATSUKAWA
Shoichi
MATSUKURA
MATSUMJTO
Tosbio
Ilarukiclu
MATSUMOTO
Kiyoshi
MATSUMOTO
MATSUMOTO
MATSUMOTO
Shiro
Toshio
Yoshimoto
MATSUMURA
Hirosbi
S. Pvt.
Sgt.
MATSUrfHlGE
MATSUSHIMA
Tatlayuki
Keuicbi
Ldg. Pvt.
Matsushita
Matsushita
Katsuto?h
Sakajj
MATSUSHITA
MATSUTAUE
Tadashi
Kazunori
KUDO
KUDO
Ldg. Pvt:
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
Tetsuo
Mototnu
MATSUDA
MATSUDA
/Ldg. Pvt.
2nd Bvt.
2nd Lt.
S. Pvt.
KUGATA
KUMAGAYA
MASUNARI
Tadashi
MATAKI
Sakuzo
MATSUMURA
Ryoi≪rhi
MATSUXO
Denkichi
MATsUO
Sboichi
KOSAKAI
Shiclnro
KUBO
Yoshihiko
Masatoshi
Jinnosuke
A BE Kazuo
ABE Y:isuhiro
MATSUURA.
MATSUYAMA
Takeshi
Katsuaki
MATSUYAMA
Kiyoshi
Sgt. Maj.
KUMANO
Fumio
KUNII Iliroshi
>>
2nd Lt.
S. Pvt.
S. Pvt.
KUNO
Ldg. Pvt.
MEGURO
MEGURO
Ldg.
KUNIMI
Masamujhi
KURAGAXO
Hidetane
KURAMOTO
Shigemi
1st Lt.
S. Pvt.
MIDORIKAWA
Daijiro
MIGURI
Yoshio
Ldg. Pvt.
8. Pvt.
MIKAMI
2nd
Pvt.
Lt.
Cpl.
Kaisaku
KURIHARA
ilitoshi
MAW
MAW
ATARI
ATARI
Isao
Shinichi
Masami
KURIIIARA
Kanichiro
KURODA
Keiki
Ldg. Pvt.
MIKUNIYA
MINAGU^III
Cpl.
KURODA
KUROKAWA
Teizo
Hideo
S. Pvt.
M1NAT0
MISIIIMA
S. Pvt.
KUROKI
Isamu
Sgt-
KUROKI
Masayoshi
KUSE
Harutoyo
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
2nd
Lt.
S. Pvt.
Toshimitsu
Yoshio
Sadayoshi
Yosbimitsu
Ryohei
Katsunobu
MIS H IMA
Takeshi
MITA
Hacbiro
MITSUYUKI
Hidetosbi
Cpl.
KUWATA
Takaaki
MAE
Takao
MICRA
MIURA
Kanemitsu
Kaaeyoshi
S. Pvt.
MAEDA
Eiiohi
MIURA
Takayoshi
Cpl.
S. Pvt.
MAEDA
MAEDA
Ilisao
Keikichi
MIYAKE
MIYAKE
Lrig.
MAEDA
MAEDA
Masao
Zenshiro
Fvt.
i:?
―
'
Takesbiro
Toshinobu
Ldg. Pvt.
MIYAKOSHI
Iloichiro
S. I'vt.
MIYAICOSHI
Seiji
Ldg.
I'vt.
S. Pvl.
Ldg.
Pvt.
S. I'vt.
Ldg.
S.
l'vt.
Pvt.
2nd
l'vt.
Ldg.
H.
Cpl.
Pvt.
Pvt.
Ldg.
S.
Pvt.
Yukio
Skigenori
MIYAZU
Pvt.
Yutaka
MOMOSE
Hitoshi
MORI
MOKl
Nobuo
Otojlro
MORITA
MORITA
Masayoshi
Motomu
MORITA
Shiro
Pvt.
Pvt.
2nd
Lt.
S.
Pvt.
MURAKAMI
Shitsu
Pvt.
MURAKAMI
Tailabiko
Lc"!g. Pvt.
MURAKAMI
MURAKAWA
Takeo
Ma-ato
Ldg.
Pvt.
S.
MURAMATSU
2nd
8.
S.
Lt.
Pvt.
NACrAMIXE
Susumu
NAGAO
XAGAO
(・pi.
■
Mitsuo
Seikichi
Shiro
NAKAMURA
NAKAMURA
Tadashi
Takanori
NAKAMURA
NAKAMURA
Tamotsu
Toic-Li
Cpl.
NAKAMURA
NAKAMURA
Toshiyasn
Yo≪hio
S. l'vt.
Cpl.
NAKANISHI
Masanobu
NAKANO
Eijiro
b. Fvt.
NAKANO
NAKANO
Ichiro
Masaichi
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
NAKANO
Seiichi
NAKANO
NAKATOMI
Yoshiyuki
Toiniro
S. Pvt.
NASU
NASU
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Eiiclii
Takao
NOBUSAWA
Kiyoshi
Lt.
Pvt.
Takeji
2nd
Ldg.
2nd
H.
―
Kintaro
Naoynki
2nd
Moribisa
14
f-higetoku
NISITIMURA
NISHIMURA
Takeo
Yukio
N'AGAT.SUKA
Ser.nosuke
NISHIMOTO
Sakari
L^g.
Masiyuki
Motohiko
NISHIKAWA
Masaji
NISHIKl
Kazuo
NISHIMUKA
NISIIIZAWA
NAGASHIMA
NAKA
Kiyoshi
Masahiro
NISHIMURA
Lrig.
KAITO
Tet≪uo
Mitpuo
Ldi'. Pvt.
S.
ivt.
Masaru
NARAZAKI
NARIOKA
Slnu.jhi
Lt.
NAKAYAMA
Ldg. Pvt.
2nd Lt.
NAGASHIMA
Ldg.
Kesao
Bunichi
NAKAYAMA
Yaichiro
NANBA
Yasunori
Ldg.
2nd
NAKATiSUBO
NAKAYAMA
S. 1'vt.
2nd Lt.
NaGaSAWA
Junzaburo
NAGASE
Mikizo
Cpl.
Haruo
NAKAMURA
NAKAMURA
S. I'vt.
I'vt.
NAKAMURA
Mikito
8. Pvt.
Yasutaro
Yukiji
Chokichi
Fukuo
NAKAMURA
Lilg. Pvt.
Kisuke
NAGAFIAMA
Tokichi
NAKAMURA
NAKAMURA
NEGISHI
MURAXAKA
Ostunu
MURAXAKA
Masashi
MURAO
Hiroshi
MURATA
Pvt.
NAKAMORO
NAKAMURA
Tsukasa
MUKAI
Ifatsuro
MURAKAMI
Kiyutu
MURAKAMI
Shinichi
Masao
Yoshizumi
Koichi
Matsnkich
Lrig. Fvt.
MOTO
Sanzo
MOTOKI
Tomiichi
Genichi
NAKAJIMA
NAKA.TIMA
NAKAMURA
NAKAMUKA
≪.I'vt.
Isao
Tsucbio
NAKA.TIMA
Haruo
2nd Lt.
MORIKIYO
Iliroshi
MORIMI
Kazuyoshi
Masanori
Hakushi
Ichiro
Kaoru
MOMOCHI
Tsuneo
MOW
Bungo
MORI
Seimatsu
NAKAGAWA
NAKAHARA
NAKAMURA
NAKAMURA
i'nd Lt.
S. I'vt.'
Minoru
NAKAGAWA
NAKAMURA
MIZUKAWA
Tosbinobu
MIZUNO
Yataro
MOROOKA
Ldg.
)>
MOKISIIITA
Geuzo
MORITA
M^asaharu
Pvt.
S.
Ldg. Pvt.
a. im.
Mitsuo
MOKIMOTO
MORIMOTO
Sgt.
S.
MIYAZAKI
MIYAZAWA
MORI Takenori
MORIJIR1
Shokichi
Pvt.
T'dg.
Hiroshi
Ldg. I'vt.
Lt.
H.
MIYAZAKI
MOCHIZUKI
Sakai
MOGI ITLsasbi
Pvt.
Ldg.
Noboru
Pvt.
Cpl.
S.
Kazuichi
MIYATAKE
Ldg. Pvt.
S. I'vt.
Pvt.
2nd
MIYATA
.-≪.P vt.
MIZUXO
Zei.ki≪hi
MOCIIIZUKI
Gosuke
Pvt.
Ldg.
Toshio
Kazuo
Pvt.
CpL
Ldg.
Tadao
MIYAMOTO
MIYANISHI
MlZOGUCHl
Lt.
S.
MIYAMOTO
Pvl.
Pvt.
Lt.
Pvt.
Lt.
Pvt.
NOGAMI
NOCiAWA
Kashio
Eijiro
NOGUCHI
Hideo
NOGUCIII
Momotaro
NOJI
Kiyotaka
NOJIMA
Junichi
- NOMIYAMA
Mitsuomi
・WORI'J'A Tokniithi
>
4
r"
8. Pvt.
NUMADA
Takeshi
ONOUE
2nd
NOMADA
Takeshi
ONOZaKI
Torajir.)
M;iH.≪≫
Kiyoshi
Lt.
Ldg.
Pvt.
OBA
Iliroshi
Yasnm.ri
S. Pvt.
S. Pvt.
OBAKA
Sun.io
OBAYASHI
Ryo
ORIGASA
O1UHAKA
2nd
OCHIAI
Ldg.
OSADA
OSAKI
Masayoshi
Kaneo
OSAKI
OSAWA
Miyoji
Gisaburo
OSAWA
Shigeru
Lt.
Ldg.
Pvt.
8. Pvt.
U'DA Shiiuchi
ODA Suehiko
OBA
Cpl.
Ldg.
Pvt.
>≫
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
8. Pvt.
cpi.
1st
S.
Lt.
Pvt.
Lbg.
Pvt.
Masaniii-hi
S. Pvt.
Yoshiinizu
OE Naoki
ODAI Fliroshi
Ldq.
OGASAWAKA
Yukiohi
OGATA
Shigetoshi
Serf
OGATA
Toshio
Cpl.
OGAWA
OGAWA
Isamu
Kiyoshi
S. Pvt.
OSAWA
OGIWARA
Hakulchi
Shosaku
OGUliA
OGURI
Sho&iku
Tokuta
Cpl.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
OZAKI
Tdkahiro
OZEKI
Seisho
Shinaabur-j
OKAMOTO
OKAMOTO
S. Pvt.
QKAWA
OKUDA
Ldg.
Ldg.
OKUE
Ldg.
>>
Pvt.
OKUITA.MA
Shigeichi
OMORI
Mitsngi
OMOTE
ONARI
Yomatsu
Shigenori
ONABE
Tomonori
OMOTO
ONCHI
Minoru
Shigenori
Pvt.
i>
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
TiikeyosUi
Matsuji
Masao
SADAYUKI
Toku.i
SA.lELO Satoru
SAITO Akira
SAITO
SAITO
Hatsuo
Iliroji
SAITO
Ilirosbi
SAITO
SAITO
Katsunori
Kojiro
SAITO
SAITO
Minoru
Takakane
T.tkanobu
Yosliio
Pvt.
Lclg.
Hirokazn
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
Yutaka
Torayoshi
OKUMURA
OKUMURA
Pvt.
S. Pvt.
Sboji
Tameo
S. Pvt.
2nd Lt.
Shigeo
S. Pvt.
OIRI
OKADA
Kiyosbi
OKAMOTO
Naumi
Ldg.
OTSCJKA
Miinabu
Sudao
Takayoshi
Tsutomu
Pvt.
OTSU Noritoshi
OTSUKA
Jun
OTSUKA
Masayuki
OZAKI
OZAKI
Takayoshi
Ldg.
Tetsuro
Tetsuro
Ldg. Pvt.
OKADA
OKADA
Lt.
OTANI
ONAKI
OH AS HI Ilideichiro
OFIIKA Mitsuhiro
OIKAWA
Sadao
OKADA
Pvt.
OSFILMA
Tsuneinori
OTAXI Kiicliiro
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Sakura
Koichi
Ldg.
Kaoru
Takami
OGURO
Koichi
OIIASIII Hiroshi
OIZUMI
OKADA
2nd.
Takejiro
Yasuo
Ynkio
OTSUKA
OTSUKA
OWADA
Ldg. Pvt
S. IM.
Sgt.
OSE
OSE
OSEKI
aSHlMA
Takeshi
OGUE
OGURA
S. IM.
Pvt.
Pvt
Cipt.
OGAWA
Masafurni
OGI Akira
OISIII Sadahiro
OISHI Satoshi
OIZUMI
Miitsu
Cpl.
Pvt.
J 1
Minoru
Takashi
S.
Pvt
SAKAGAMI
SAKAGAMI
SAKAG-UOHI
SAKAGUCHI
Masaaki
Sakutura
^AKAGUOHI
Yukiu
SAKAI
SAKAI
>>
Cql.
S.
Pvt
Susumu
Yunosuke
China mi
ilirosbi
SAKAI
Kinao
SAKAI
Kusaku
SAKAI
SAKAI
Saburo
Seisaku
SAKAMOTO
Katsuo
ONO
ONO
Akio
Kaoru
SAKAMOTO
SAKAMOTO
Kiyoo
Kotaro
ONO
ONO
Saburo
Satoshi
SAKAMOTO
Tateo
SAKAMOTO
Tsuguo
OXO
Takashi
SAKASUITA
ONODERA
Wasuke
SAKIGAWA
15
―
Shuiclii
Kicbiz.)
Ldg. Pvl.
SAKO
Tetsno
SAKU.UA
Nobno
S. Pvt.
SAKUMA
Sbiobizo
Ldg.
SAKUMA
SAKURADA
Tuknji
Ywzo
SAKURAI
Totaro
Pvt.
S.
Pvt.
Ldg.
Lag.
1'vt.
SASADA
SASAKI
Hatsuki
Eisuke
S. Pvt-
SASAKI
SASAKI
Ilamo
Hideo
SASAKI
SASAKI
Ryoha≪bi
Saburo
SASAKI
Sbigeo
SASAKI
SASAKI
Sueto
Takamasa
Pgt.
SASAKI
SASAKI
Tosbio
Yosbie
Ldg
Ldg.
Pvt.
Lt.
8.
Pvt.
Ldg.
S.
Pvt.
Pvt.
Ldg.
Pvt.
Sgt.
S.
Pvt.
Ldg.
S.
Pvt.
Pvt.
Cpl.
S.
Pvt.
Ldg.
S.
Pvt.
Pvt.
Ldg.
2nd
Pvt.
Lt.
Ldg.
Pvt.
Masayuki
Kushiro
Tokno
Kazuo
Lt.
Ldg.
Pvt.
Skigeru
SHIRASUNA
Wakamatsu
SAGA
Yatsuo
SOSIII Knnio
SOTAFTATA
Tadauobu
SUDA
Tadashi
S. Pvt.
SUGIMOTO
SUGIMOTO
SUGITO
Cpl.
1'vt
S.
1'vt.
SATO
Iwio
S.
SATO
SATO
Kaznmasa
Kazuo
Lag.
SATO
SATO
Kicbiro
M;unoru
SATO
SATO
Ryokaku
S-tburo
Ldg.
SATO
SATO
Sbuicbi
Sukeo
S. l\t.
SATO
Tetsno
Lrlg.
S.
Ilarui.ihi
Rihei
Sliigejiki
SUGIYAMA
SUGIYAMA
Ilamnosuke
Hideo
Pvt.
Pvt.
Pvt.
Pvt.
Cpl.
SUZUKI
SUZUKI
Ilifumi
Hiroshi
SUZUKI
SUZUKI
Kozo
Kunitaro
SUZUKI
Sanae
SUZUKI
TAHARA
Takuji
Shiu-i≫an
TADA
Tosliikiru
TAKABAYASIII
SLiinio
TAKADA
Masuru
TAKADA
TAKADA
Mitsuaki
Tadao
TAKAGl
Masao
Mitsubiko
Saburo
Ldg. Pvt,
S. Pvt.
TAKAGI
Teru
TAKAHAGi
Masaji
SAWAMURA
SAWARA
Hisiinobu
Minoru
2nd Lt.
pl.
TAKAHASHI
TAKAFIASIII
Hidenobu
Hideo
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
TAKAHASHI
Hiroshi
TAKAHASHI
TAKAHASHI
Hiroshi
Kaznmitsu
a. Pvt.
TAKAHASHI
TAKAHASHI
Kajsiio
Kiiohi
TAKAHASHI
Kikujiro
Ldg. Pvt.
Ko≪j
Makoto
Saiji
Takes bi
Ki saburo
2nd
SHIBAYAMA
Takayosbi
SHIBAZAKI
SHIGETA-
Keiji
Kazuo
S. Pvt.
S. Fvt.
SHIJU Manji
SfflMADA
Eiji
TAKAIIASFII
TAKAHASHI
TAKAHASHI
Ldg.
SHIMADA
2nd Lt.
TAKAHASHI
Skiniclii
S. Pvt.
TAKAHASHI
TAKAI Kanji
Tailashi
1'vt.
Sgt.
S. 1'vt.
Yosliiyuki
SIIIMAO
Bunkichi
SHIMASHITA
Fumikazu
SHIMAZAKI
^gt8. Pvt.
2nd
8.
Lt
l'vt.
Saknji
SIIIMAZU
SHIMIZU
BnnkKihi
Tailao
Ldg. Pvt.
SHIMIZU
Tokeo
SS. Pvt.
STIIMIZU
SHIMIZU
Yusbikazu
Zenro
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
Ldg. Pvt.
SIIIMODATRA
H. Pvt.
SIIIMOKOSJII
.ylll.MO.MURA
TAKAI
Shinobu
TAKAMATSU
Fnmio
TAICA3IATSU
SHIMODA
Moriyoshi
SIIIMOHARA
Ryozo
1G
―
Hideo
TAKAMATSU
TAKA>HNA
TAKAMOTO
Naoji
Hideo
Kiyoto
TAKAMOTO
Toshio
S. Pvt.
TAKANO
TAKAO
Ldg. Pvt.
TAKASAK1
Sgt.
TAKAYA
Tatlrtto
Eiiubi
Toiclii
1
N.itsuo
TAJIMA
Fvt.
Haruo
Zenichi
SAW ADA
SAW ADA
S. Pvt.
Pvt.
SHINOIIARA
SHIOZAKI
SUEYO3HI
Kaoru
SUGAKO
Ryoxo
SENJO
Toicubiko
SHIBATA
Fukutaro
Ldg.
2nd
Pvt.
SATO
SATO
SAGAWA
SENDA
Lt.
Shizuo
Yoshio
SH IRAKI
SANO
Rui≪bi
SARD TA Jun-iuai
Pvt,
SHIMOSE
SHINBO
SHIRAKAWA
SANAl
Iikg.
2nd
K. Pvt.
l'vt.
Sgt.
S.
(Upt.
Ldg. Pvt.
Kazno
Kiyoshi
Saburo
Shiuz)
*
p^
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
TAKAZAWA
SgtLdg. Pvt.
TAKEDA
Shigetaka
TAKEJIMA
Nobuo
S. Pvt.
TAKEJIMA
TAKEMOTO
2nd Lt.
i)
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
Nobuo
Takeo
Kartuo
TAKEUCHI
TAKEUE
Takeo
Kiiohi
TSUCIIIYA
Sakiohi
TSUCIIIYA
Tohimi
S. Pvt.
TSUCIIIYA
TSUKADA
Tsimeyasu
Susumu
Cpl.
2nd Lt.
TSUKADA
TSUKADA
Toshiaki
Yoshifusa
Ldg. Pvt.
TSUKAGOSIII
TSUKAMOTO
S. Pvt.
2nd Lt.
TAKESAKI
TAKIGUCHI
Toyokatsn
Takashi
TSUKAMOTO
TSUKIOKA
S. Pvt.
TAKIMOTO
Saburo
TSUNEMATSU
2nd Lt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
2nd
Lt.
S. Pvt.
TAKIYAMA
TAKXTWA
Hideo
Is.imu
TAMAKI
Kazuslri
TAMAMOTO
Sneo
Cpl.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
2nd Lt.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Pvt.
S. Pvt.
Yoshi/.)
Kunio
Tadashi
TSUNODA
TSUNODA
Minom
Suejiro
TSURUIIA
Toshiro
TAMURA
TAMUKA
Ryosaburo
Shiro
TAMURA
TANABE
Yosaku
Manzo
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
UC1HIDA
Mann.ru
UC'IIIHARA
Misao
TANAKA
TAKAKA
Akio
Kenzaburo
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
CEJIMA
UEMATSU
TANAKA
TANAKA
ShiL-hi
SLmko
TANAKA
Sueo
UMEHARA
UMEIIARA
TANAKA
TANAKA
Toshio
Toshio
USAMI
USUDA
TANAKA
TANEDA
Toyoo
Shigeru
>>
2nd Lt.
TANIGUCIII
TANIGUCIII
TANIMOTO
TATEBE
Hirotsngu
TERAYA
TERAZAKI
Yasuo
Mitsurn
Rikiya
Jnnichi
WADA
WADA
Kazuo
Misaku
Ldg. Pvt.
WADA
WADA
Takeo
Yoji
Cpl.
S. Pvt.
TASHIRO
Katsuhiko
TASIIIRO
RiicM
TATSUZAKI
Kunio
Tatsuo
Gohei
Cpl.
L<?g. Pvt.
S. Pvt.
Iliroto
Tadashi
Tamotsu
Katsnmi
S. Pvt.
Sadao
Shigeru
Saiohiro
Toshio
USUI
WADA
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
Fukaslii
Eizo,
Susumu
TSURUTA
Hideo
TSUYUMASHI
Takeshi
UCII1BORI
Koic'ji
UE6UGI
>>
TANEICHI
YosLio
TANI Shoidii
WAKAGl
WAKAMATSU
Ynkio
Asao
WAKAMATjSU
Toinokicli
WAKASA
Shigeni
WAKASUGI
WATABE
Kimio
Hanshiulii
Cpl.
S. Pvt.
Lclg. Pvt.
WATABE
Kiniclii
WATABE
WATAKABE
Motom
Fukujiro
S. Pvt.
TETSUGAWA
Masaichi
TOBARI
irideo
WATANABE
WATANABE
Fuinio
Mamoru
Cpl.
WATANABE
Shigeru
TODA
Ldg. Pvt.
WATAKABE
WATANABE
Shigeru
Toshio
S. Pvt.
Cpl.
WATANABE
Yoji
WATANABE
WATANABE
Yoji
Yoshifumi
Kikuo
TODA
Soiahi
TOGAWA
Kiyoshi
TOJO Kiyoshi
TOKUDA
Goro
TOMABECIII
Ldg.
Nariyusl
Tukashi
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
TANIGAMI
TANIGAWA
TANIGAWA
^■J
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
Kenji
TAKEDA
TOMITA
TOMITA
Soichi
S. Pvt.
Jiro
Kiyosato
WATANABE
WATAYA
Yoshio
Kintaro
YABUKI
Rokuro
YAGI Katsumi
TOEII Hisashi
TOYA Yoshitada
YAGI
TOYAMA
TOYOZUMI
YAMADA
YAMADA
Deukichi
Eiju
Hitoshi
Masami
Mitsuru
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
TSUBOI
Suekatsu
TiSUCHlDA
Teruichi
Ldg.
YAMADA
Keiiichi
Cpl.
YAMADA
Riichi
Ldg. Pvt.
TSUCIIIYA
S.
YAMADA
SLdii
Hitoo
17
―
Pvt
I'vt.
1
Ldg.
I'vt
YAMADA
S. I'vt.
YAMAGISHI
YAMAGUCHI
2nd
YAMAGUCHI
YAMAGUCHI
Lt.
S. IM.
YAMAKAWA
Sgt.
YAMAKI
YAMAMOTO
YOSHIDA
Tsutonm
YOSIIII Kiyotoshi
Toshiaki
Hisashi
Masahiro
Ldg. l'vt.
Masatsngu
Shigekazu
S. l'vt.
Ldg. I'vt.
Genzo
YOSHIKAWA
Eisake
YOSHIKAWA
Masaaki
YOSHIMURA
YOSHIMURA
Masaniitsu
Tsuaeo
YOSiriNAGA
Kosliichi
Kenichi
S. l'vt.
YAMAMOTO
Masataka
Ldg.
Pvt.
YAMAMOTO
Michimasa
Ldg.
YOSHITOME
Shigeru
l'vt.
YAMAMOTO
YAMAMOTO
Naoyuki
Sunao
S. l'vt.
2nd Lt.
YOSHITOMI
YOSiriTOMI
Atsuo
Ynkio
YAMAMOTO
YAMAMOTO
Tokiohi
Tokuji
YOSHIZATO
Masanao
YUASA
Wata.ru
YAMAMOTO
Tsuneichi
b. I'vt.
2nd Lt.
Ldg. l'vt.
YAMAMOTO
YAMANAKA
Yoshito
Kazuo
Sgt.
Ldg,
≪. I'vt.
Ldg.
S.
I'vt.
Pvt.
2nd Lt.
YAMAXO
YAMANOI
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
YAMASHITA
YAMASIUTA
Eigesa
Juicliiro
Ldg.
S. Pvt.
YAMASHITA
YAMASIUTA
Kosaku
Masajf
Ldg.
Ldg. Pvt.
YAMASIUTA
YAMASHITA
YAMASIUTA
Masao
Motoji
Tetsuhiko
S. Pvt.
YAMATO
Ldg. Pvt.
2nd Lt.
YAMAUCHI
YAMAZAKI
S. Pvt.
YANADA
Isao
YANAGIDA
Masaaki
YANAGIPA
Masayuki
Sgt. M;ij.
S. Pvt.
Izuiiii
Takeo
Lt.
I At*.
Pvt.
≪. I'vt.
Ldg.
S.
Pvt.
Pvt.
LtfR.
Pvt.
Cpl.
2nd
S.
Ldg.
Lt.
I'vt.
Pvt.
t3. Pvt.
Ldg. Pvt.
!S. Pvt.
Ldg. Pvt.
2nd Lt.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
H. 1'vt.
I'vt.
8. I'vt.
I'vt.
Shoichi
Yoshinobu
YUMOTO
Takeshi
AKABORI
AOYAMA
Kozo
Shinzabnro
ASADA
Shigeru
ASANO
CIIIBA
Masaharu
Tetsuo
S. 1M.
Ldg.
I'vt.
Kaname
Shigezo
IIORIMA
Hiroshi
IKEDA
Taketoshi
IKENOBU
S. I'vt.
Kazuo
Yoshimi
Ldg.
Pvt.
K. I'vt.
Masaji
Toshio
IMAGAWA
Fninio
INABA
Torao
KARASAWA
Shigeru
KASAI
KATO
Iicbi
Kaneshige
Tadao
2nd Lt.
KATO
YASHIRO
YASUDA
T.tkaj
Ksoru
Ldg. Pvt.
b'gt.Maj.
YASUDA
YASUDA
Tomoji
Yoshibaru
S- Fvl.
Sgt.
KAWATIATA
Shigeru
KITAO
I'asuo
KOTANI
Narinobu
YAyUDA
YASUHARA
Yoshiharu
Naotake
YASUI Kotaro
YASUKOCIII
Isao
KUDO
Yoshio
KUJIRAI
Yushiaki
2nd I.t.
KUJIRAOKA
S. 1'vt.
KUltATA
KURODA
Golaro
Tomihei
KUHOKI
KUWAHA1U
Shigeyoshi
Ilaruao
YOGO
Mitsuyoshi
YOKOUCFII
Hideo
Kenro
YOKOYAMA
YOKOYAMA
Funiitaka
Masiaki
Ldg. Pvt.
IS.I'vt.
KUWAIIAHA
Satoshi
]SIAESAK:A Osunu
YOXEMOTO
YONEZAWA
Masayoshi
Iwno
L^g. I'vl.
MATSUDA
YO^EZAWA
Toyoiclii
S. Pvt.
YOSIIIDA
Eihaku
VOSHIDA
YOSHIDA
Etsnzo
Haruo
Ldg. T'vt.
S. l'vt.
YOSHIUA
Iioliiro
YOSHIDA
YOSHJDA
Jinidliiro
Knniyoshi
Daixo
MATSUMOTO
Toshio
MATSUI
Kimiichi
YORO
Yoshio
YOSHIDA
Cbiyoki
Ldg. I'vt.
8. l'vt.
MATSUMOTO
MIYASATO
MOCIIIZUKI
Ichiro
Toshio
Tsutomu
MOllOHASITI
MUKUKUMA
NAKAGAWA
Fujio
Shi^em
Hideloshi
NECtISIII Motohiko
NISlflZAWA
Masaiohi
YOSHIDA
Seinosuke
YOSHIDA
Shigjo
Cpl.
S. l'vt.
YOSHIDA
Tovukazu
CplIS
―
h
CHIKAOKA
Minoru
EUJlTAjEumio
ITASIIIDA
HASHIMOTO
Jiro
YANACxIMOTO
2nd
Fvt.
YOSHIKO
YOSHINO
Taro
S. I'vt.
Cpl.
NITTA
Sadao
ONODERA
Saohiyoshi
SA1TO Talcito
*r
w
S- Pvt.
SATO
Jisaburo
Sgt.
Ldg. Pvt.
SATO
Masaynki
Ldg. Pvt
TOKIE
Takeo
TOKU.MOTO
Cbuji
S. Pvt.
UENO
SUZUKI
Shuetsu
TAKAHASHI
Sadao
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
TAKASUKA
Tadaynki
TAKEUCHI
TAXIGUCHI
Kyubei
Fuknzo
TANIMOTO
Shigeru
TOTDA
Persons expected
to be appointed
SUGIYAMA
Ldg. Pvt
2nd Lt.
b. Pvt.
YAMAMOTO
Chnzaburo
YASUDA
Tomoji
or promoted
:
of Councillors.
Toshiro
of the Summary
RVATA
Yuji
WATANABE
Hiroiohiro
YABE
Tetsuo
Saburo
Quealified Specialist of the House
Judges
Toshio
WAKEYA
Court
Toyoyuki
KAJIDAZAWA
Eissaburo
KAMAYA
Eisuke
KIKUCIII
Isao
OHATA
Soji
TAKASAKI
Kuniji
KOYAMA
Toshihiko
OUCHI
Assistant Judges
ARIMUKA
・
irideo
FDJIMOTO
Tadao
HAMADA
Osamu
HOSOMI
Tomoshiro
HAYASHI
Masayuki
IMAMUEA.
fiaburo
KA.TIKAZAWA
KANYO
TACIIIZAWA
Shuzo
TAKATSU
Taniaki
MIYAWAKI
TANIGUCHI
NANIMOTO
Tatsuo
MARUYAMA
Takeo
MORIYASU
Kiyoshi
KAGAI Kiyoshi
Kenzo
Masa;o>ii
NAKAHARA
NAOFUNE
KISHIMOTO
Gohei
KASHIWAGI
Kenkichi
KOBAYASHI
Sadato
Tsuneo
KUMASA
Yoshisato
MATSUMOTO
Yasuxo
Mamoru
Takamitsu
NOGUCHI
Koboru
OTA Natsuo
Teruo
Masnshige
TERASHIHA
Tsunehisa
TSUJI Mitsuo
WADA
Seiichi
WATANABE
Keiji
WATANABE
Tadayuki
Secretaries of the Court
OUCH
I Tadashi
Secretaries of the Prime
FUKUDA
TANAKA
Eizo
HISATA
MIYAMOTO
Toyomitsu
HOSHI
Chujiro
IWASAWA
Toshikatsu
KONDO
Jinicbiro
Minister's Office
Toshio
Koichi
SHIMIZU
Kahotaro
MORI
Yoshinobu
ONE Kazuo
SUZUKI
Yoshichiro
TAKEUCHI
Koboru
SASAKI
SAKAI
YAMAMOTO
Hisae
Takeshi
Maamori
Technical Officialsof the Prime Minister's Office:
INOUE
Seitaro
KISHINO
Sokichi
MISAWA
Hiroshi
SANO Soichi
MIKOWA
SHIMIZU
SUZUKI
Tadanori
TOMOYOSHI
Haruhiro
->
Kanagawa
WADA
Kenjiro
PrefecturalPolice Superintendentof the Nation Local Police
Hidefunii
Economic Inspectorsof the Economic
* ITO Shigeo
KOBAYASIII
MATSUOKA
Dansukiro
Kozumi
Members of the Economic
HOBIGOME
KIKUCHI
Taketada
AMAKO
Yuji
EBARA
Takeo
FU.TIE
Tsuyoshi
FUJII
Sokyu
FUKAYA
Masateru
HAMAYA
Gosaku
HAMAYA
Tetsuzo
TTOKTV4
Hirushi
ftnnernon
StabilizationB oard
OSHIMA
Kazuo
SUGIYAMA
TAKAHASHI
Kenzaburo
Rokuro
YAMAHIRA
KOGA
Ikujiro
SHIKIBE
Yoshiaki
SHINOHARA
IIORIKAWA
KADOWAKI
KIMURA
KITAMURA
Yutaka
Yoshiharu
KOIZUMI
Masayoshi
Kiyoshi
StabilizationBoard
Kumo
Secretaries of the Finance
HARIE
Takeo
Kohaobiro
YARIKOME
Tadao
Ministry
KAGAWA
KAGEYAMA
Mas.ihiko
Satoshi
Jukuji
Hiroshi
KAMIJIMA
KANEHACHI
Koichiro
Yuiohi
KATSUOKA
KAWAMDRA
Hiroshi
Kyuzo
KIKUCHI
Hideo
―
19
―
KONO
Yoshio
KOSUGI
Sagenji
KOTAKI
Yoshio
KOYAMA
Elsiiro
KOYAMAUCIII
KURAHASHI
Yoshiyuki
Kazuo
KUKITA
Einosuke
KUSAXO
Ilisasbi
MATSUDA
Shigeo
MriSUI Masayosbi
MATSUMOTO
Katsuiui
MATSUMOTO
Masatake
MIZUTANI
Seiichi
NAGAI Katsno
KOGUCHI
Takesbi
NAEAJIMA
Akimitsu
NAKAJLMA
Shoichi
NIJIGAWA Keigyo
OKUMURA
Takeo
OMI Ryokichi
OTAKI Masatsune
SAITO Muneo
SAKAEDA
Shigeaaburo
SAKAl Isamu
SAKAMOTO
Hidehiro
SEKI Yoshio
SHIMIZC
Masatsugu
TAKAIIASIII Nagata
TAKAHASHI
Shiro
TAKANO
Kuroji
TAKEDA
Yosbibaru
TAMADA
Satonobu
TANIJI
Osamu
TATEISHI
TOSHIRO
UEDA
Shigeharu
Yoshiharu
Nagamasa
UEMURA
Sadanobu
UJIIE Takao
URATA
Shiiigo
YAMAGUCHI
YAMASHITA
YANO
Takumi
Seiichi
Hideo
YoKOSEKI
YOSHIDA
Torao
Toshikatsu
YOSIIIDA
Yoshitaka
Secretaryof the ReconstructionF inance Commission
YAMAMOTO
Hiroshi
PublicProcurators
AOYAMA
Haruki
FURUYA
Kikuji
HIDAKA
Yoshio
HORIUCIII Samata
ISHIWATARI
Eiji
KOIKE Tsuneyoshi
MATSUMOTO
Shobei
MORI Ken
NAKAGAWA
Muneo
OKADA
Ryohei
ONO Kisuo
UCHIDA
Minorn
YAMANE
Osamu
Vice-PublicProcurators
HANAWA
Torn
HARASHIMA
Gosaku
BVASAKI Kinsaku
NAGASHIMA
Eizaburo
NAGATA
Tetsutaro
NOGUCHI
YuKaburo
NUMAGAMI
Tokichi
OGAWA
Kaneo
OSAWA Keisuke
SHIMIZU Tamehisa
Secretaries
of the Attorney-General's
Office
FDJINAMI Taichi
MOROYOSHI
KANEIIIRA Yosbiro
NTSHIZUKA
KURAMOCJHI
Satonori
TOMIZUKA
YasunosuJce
Sbizuko
Masao
Secretaryof the PublicProcurator'sO ffice
YOKOBE
Tsunetaro
Members of the Prison AffairsCommitee
OKUDAIRA
Shoji
TASO Chuicbi
EdiicatonalO fficals
o f the Education Ministry.
AKITSUKI Yasuo
ISIITYA Nobuyasu
Emeritus Professoro f the Tokyo University
MITAMURA
Atsusbiro
Memers of the Japan Art'sHouse
KITAMURA
Rokuro
KONOE Hidemaro
Member of CopyrightExamination Commission
IMA Hideumi
Member of the UniversityEstablishmentC ommittee
KAKZAKI
Iichi
Secretaries
of the Welfare Ministry
FURUKATA
Ruronobu
GONDA
Gonzaburo
HAMASHITA
Sbigeo
HIKITA Yasuo
HTRAMA
Sotaro
HOSHINA
Kyuji
IGOCHI Heixaburo
TKTVDA Tnmihi
Technical
BANBA
CHIKANTI
Tsukanao
Mitsuobika
-r
SATO
Ilaruo
m
INUI Midfjri
KASAIIARA
Shinsaku
KOBAYASHI
Yasuhachi
MATSUE
Masamichi
MATSUEDA
Takeji
MATSUMURA
Hatsutaro
MATSUSHITA
Renzo
OKUMURA
Shorokichi
GOTO
Tetsuya
Shiniulii
GOTO
Yoshinori
HASHIMOTO
Shigeru
HAY AS HI Katsnzo
HIKOOKA
Narasabnro
Officials of the Welfare
ANDO
UNAMI
YUASA
Goto
Sboji
SHOJI
Saburo
SHOMURA
Eishiro
SUZUKI
Bin
TOKOYO
Choyoyoshi
UNO Tadashi
YAMAOKA
Masaki
Ministry
HAMADA
Toyohiro
―
20
―
HISAKATA
NAKAMDRA
Tokuya
HORIBE
KAN PA
Hisao
INOUE
NOD A Yoshihiro
SAAI Masao
Tadashi
JO Tetsuo
KAJsAT Shiro
KITASAWA
Yukio
SATO
KOKURA
KOUSA
Koichi
Hiroaki
SEKI Tatsusaburo
KIITMADA
Ei.;hi
KUROKI
Yoshio
MATSUMOTO
MIYASHITA
MORI
Saburo
SAW A Junichi
SUZUKI
SUZUKT
MAITA
Hideo
MARUYAMA
Iwao
Norio
Tadashi
TACHIKAWA
Kiyoshi
TAKI Shiro
TANAKA
Bunya
Seiji
Iliroo
TUGAMT
Yoshihiro
TOI'OSHIMA
Yoshio
Yoshihiko
MUSUMT
Takao
NAKAGOME
Koichi
・
Tokusaburo
Satoshi
Gyo
OMORI
Atsushi
OTA
OYA
SLigeki
Kazuhiro
OYA
Tadashi
OYAMA
OWAKI
Snmio
Hideo
WATANABE
Mitsuo
WATAXABE
YAMAMOTO
Shui(!hi
Hideo
YOKOTA
Suekichi
YOSIIIMIZU
Yoshiaki
YOKI
Toshiro
Members of the PreparatoryExamination Commission for the Phisioian'sNationalExamination
AKIBA Tomoichiro
MIZUMACJI1
Shiro
OTSUKI Kikuo
ICHIMURA
Atsuji
OGAWA
Teizo
SATTA Kinji
KODAMA
Keizj
OKA Harumichi
UCJiTMUllA Hirovuki
Member
of the Mariner's Insurance Commission
KAGASE
Tsunezo
Secretariesof the Agricultureand Forestry Ministry
AKAGI
Motoro
OXOAIITSU
ITO
Masaaki
MATSDOKA
Technical Officials of the Agriculture and
Bin
ASHIKI
DEGUCHI
Takeshi
FUJIHARA
FURUYA
Hiroshi
HIROSE
Hisayoshi
HAYANO
Takeshi
KAWAGUCIIT
KTMURA
KITAMURA
Jujiro
Masao
KONAill
and Industry
Hideo
Yoshinori
KATAYAMA
Yasujiro
KITAGAWA
Ryuji
Shintaro
KURITA
Noboru
MANO
Seiiohi
Orisaburo
SAITO Minoru
SAKAMOTO
Noboru
SUZUKI
Tetsuzo
TAKAMATSU
Noboru
TAKAKA
Motoharu
TOKTMATSU
Yosliimasa
UENO
Kenji
WATANABE
YAMASAWA
Katsnji
Kinjnro
YAMAUCIII
Julddii
YATSU
Tsuguo
YOSHIMOTO
Eiichi
Ministry
MIYAUCHI
HASIIIMURA
KOIKE
Isjzo
Tsao
OSHIBA
Ilidekidlii
OTA Mitsuho
Secretaries of the Commerce
Jujiro
MURAKAMI
Norio
NAGASE
Tosaku
NEMOTO
Sh-Re≫.>
SEKIGCCHI
Shiro
SUGTYAMA
Hideo
KACiATA
Tadaslii
NAKANISHI
Yuichiro
T AM ADA Choji -,
'J'SUKUMA Ichiro
NAKATANI
USUI
Yonetaro
Taken
Isamu
Officials of the Commerce
NLSHIMOTO
Shoji
HIrfAKO
Shinji
ISIIIKO
Tatsno*
KANAHARA
KATO
Shinicbi
Yuichi
KUMASAKI
MOGI
ODA
OXO
Shizuo
ASANO
Ka^uo
NAKA
NTKI
Jun
KONDO
Members
NAGAO
Takiichi
KOBAYASHI
Technical
MURAKAMI
Yoshio
NAGAT
Saitaro
Cbuichi
Tatsuo
Forestry Ministry
MOKT
Takunia
MURAKAMI
Iwao
Shigeo
Kazuo
Koji
Takuto
KINISHIRO
Manabu
MIWA
Takeo
Kihei
TAXAKA
TAYAMA
YOKOYAMA
SIIINOZUKA
Hikokazu
ARAKAWA
Chnji
OTA Chosaku
SATO Toriji
Nobuyoshi
ONODA
"*\
OGATA
OHARA
Minoru
OKAZAKI
Shotaro
Kinichi
of the National Coal Mine
Taijiro
and Industry Ministry
KURAHASHI
KURITA
Giichi
Yosbiharu
KUKOYANAGl
Hhoichi
MIZUNO
Koichi
NORTTAKE
Toshiliiko
SUMITA
Naoomi
Maragemeat Cjnimission
TAKAIIASIII
Chutaro
SUZUKI
Tatsiio
TAKAO
TOYODA
Hajime
Kazno
TSUCHIDA
Masana
YOSHTNO
Taneuosuke
YUKI
Toravosbi
Secretaries of the Transportation
MATSUDAIRA
MATSUMOTO
ODA
Ministry
Chuidii
SHIBUYA
Uichiro
OKTMUNE
I
WAT AN ABE
YANAGISAWA
Hirushi
Atsusl.i
SUDA
Gosuke
YOKOGAWA
Koichi
NAKAMUltA
Tsuguo
SHTMOKA^A
SAKAGISHI
Shokichi
TOHATA
YOKOMIZO
Minoru
SUZUKI
of the Communications
Buntaro
Hideo
ASANO
Nobuyoshi
KAWATAKE
Shoichi
KITAIIARA
Sadataro
KOSAKA
Kyuichi
Kyusaku
KOYAMAUCHI
EMDO
Kiyoto
KURASHITA
FUJII
Kaneo
MAKINO
FUNAKOSIIT
HAGIYA
Michizo
MISAKT
Kankuro
MISAWA
IIASEGAWA
IIIRAGA
Masanobu
HI1IAISIII
IIISAIE
Yo.shito
IIOSOYA
IL>O
Kakijiro
Eijiro
Heihachiro
MOllISHITA
Toshihide
MORITA
Kakutoshi
Kazuki
MURAKOSHI
Kinsaburo
Shoin
NAGAl'AMA
Shizuka
IEDA
Yoshiya
Ryoiclii
MOKI
Ryukiclii
HOKIUCJiri
Mineyoshi
MIZOGUCIII
≪ueo
HORI
Hisamori
Yoshikazu
MATSUURA
Masakaue
Ei
NAKAMURA
Minoru
Sadayoshi
NISHIDA
Keisuke
IGUCHI
Tomekit-hi
IKEBATA
Saburo
IMAKAWA
Bunji
OGURA
ISHIGURO
Yasuro
OTA
Kuniycjslii
ISIIIIIARA
Hhigeo
OTA
Shigeham
ISHII
Kiyoshi
ABE
Yonetaro
Shinji
AIHAWA
AKAI
'
Koji
TATEMOTO
Jutaro
TOKUTA
Mikio
TriUBOTA
TSUKADA
Kiyosbi
Shozo
TSURUYA
Elsuro
UEDA
Minoru
UNEMOTO
Ilanichi
URANO
Yoshimasa
WATANABE
Juzo
WAT AN ABE
YAMAGUCIII
YAMAMICIII
YAMAUCHI
YAMAZAKI
YOSilTOKA
Nobuyosbi
YOSUTOKA
Seiicbi
Kumao
Ministry
ISH1DA
Yoshisaburc
Eiiclxi
Hiroshi
Minoru
KENMOTSU
KOJ1MA
ITO
Mikiaki
ITO
Rinji
KONISJII
MABCGHI
ITO
Tomojuro
MAKIE
ITO
Waichiro
MATOYAMA
BUYO
Junjiro
・
IWANAGA
FUKUI
Yukio
IWATA
JIATA
Washichi
KAAI
HAYASHI
HAYASII1
HENMI
Hideo
Katsuo
Riunosuke
KAMADA
Yoshiharu
KAMISHIBA
Gisabunj
KAWADA
Sansho
Musubu
Senjin
t>o
Tadashi <
Shinkichi
Kikuji
Hideo
Tosbiyuki
Shinobu
MATSUDA
Hajirne
MIKI Yasuharu
MIKAMI
Shiro
Gyoshun
KIDA
Kingo
KOIOHUTAEA
Naomichi
Minoru
Masayoslu
YODA Konki<;bi
YOSHIKAWA
irideo
Shu
Yoshimi
Nobuo
Keikicbi
YANO
Kahei
YAHUFUKU
Osaniu
AMANO
BABA
Bin
Monzu
YAMANE
Jitsuzo
YAMASIIITA
Toshiyuki
AMANO
ASAKURA
Otoji
WATAYA
Iwahei
YAGI Koji
Nobuyoshi
ICJflOKA
Fumiki
Katsuzo
Toyoharu
TAKAGI
IIOSIIIKO
Saichi
AKIYAMA
TANAKA
TANAKA
Fumio
IIIROKAWA
flarashige
Seiji
AM I Tetsuji
Sueo
SUZUKI
TAKAHASIII
Officials of the Communications
Saburo
Yasutane
SIIIOIRI
Yoshio
KAWASfllMA
Technical
Tamisuke
bHINOIIARA
Zenko
KANEKO
Tatsuya
SHLMIZU
Nobuo
TAKEN
TAMI
YANAGTSAWA
Godo
SATO
KAMIISHT
Heiji
Chiharu
SASAKT
Sotaro
KAKUYA
Tsunetaro
SAKUMA
Kaname
IYOBE
Eiji
SAKAMOTO
Noboru
ISIIIZAWA
IWAI
Toshiaki
OCHIAI
Kozo
ISPIIZAKT
ITO
NISIIIYORI
TAKAHASfll
Masayoshi
TAKEDA
Tatnotsu
TAKEMURA
Genjiro
MARUYAMA
Einaemoii
HAMAJIMA
Jiro
Toshitada
Tostao
Ministry
Yasuichiro
AKIGAMI
AOKI
Ministry
Osao
KARASAWA
Secretaries
of the Transportation
Yosliiyuki
HAGIYA
ABE
Tomoharn
Geimosuke
Te(;linj(silOfficials
FUJI
Rikimatsu
SODA
Chiyoo
Genjiro
MLSJII^IA lchitaro
MITJRA Yoshiro
MIYATA
Mitsuo
4
MIZUTAN1
Shukkhi
MIZUUCHI
Serishiro
MORIS HITA Kazuyoshi
MORISHITA
Kikihei
MORITA
Matsugoro
MORIYAMA
Kenjiro
KEGAWA
Otokicbi
NISHIMAiSU
Genji
OGAWA
OKADA
Shigeru
Kanzaburo
Ichiro
OWAKI
Makio
TSUMAKA
Eijiro
Takeo
UKATA
Masao
WATANABE
Waturu
SHIMOTOME
Funiiaki
YAMADA
Kotiiro
YOKOYAMA
YOrfHIDA
Shintaro
Giiclii
YOSKINA
YUKISORA
Rlalcolo
Masanobu
HIIINOURA
SHINOZAKI
SUZUKI
TAIIARA
OTA
Tosei
Tatsuyuki
Yukie
Katsuro
Satoshi
Ministry
K.OYAM
A Seiichi
TAKAIIASHI
FUJII Shihei
HATAYAMA
Oioki
KOZATO
Kan
MTYAZAKI
Deiisaku
IKO Ichiro
ISHIGURO
Kyuhei
INUMARU
Tetsuo
MORI
KATTO
ITO Nobuo
ITO Iiyunosuke
KA.MTJO Hirohito
KASAI Yoshiro
Eiji
SEKO
Yosbio
yiUMAYAMA
Shoji
Tamotsu
Katsuro
SARUYAMA
Ryujiro
Officials*of the Communications
Shozaburo
TAKEGOSHI
Shinioki
TOYODA
Morio
ONO
ARITA
TAKADA
TAKAIIASfll
SAITO Yogo
SAKABE
Akio
ONO
Educational
V
OTOMO
Kenkiohi
Tadamasa
NAKANO
UCHIAT
TSUKANO
Shoshiro
Kiyoshi
HAKAI Toshiro
SASAKI
Hokichi
SASAKO
Takeshi
TAKANO
Kazuo
TOKUMX
Toshic.hi
TORI I Shikazo
UEMURA
TJZAWA
Kiyoshi
Takekawi
Toyosaburo
YAMAGTSHT
Naotake
YONETA
Shoi(i)ii
Mioliio
Chief of the Special Post Office
HIRAKAWA
IIOSIIINO
Bunnosuke
Eizaburo
IIOSODA
Masao
IKED A Ryosaku
INOUE
IWATA
Kinzaburo
Chohei
KANEDA
Kasnima
KOND'J
Henidii
KONO
KYOBA
Heizaemon
Ilikouemon
MATSUOKA
MOKLUOTO
Masunosuke
Slxigeru
OGIWAliA
OIKE
Sosuke
Tomisaburo
<JSE Chiharu
OTRUKA
Umezo
SUZUKI
Itaro
TANAKA
Hiroslu
UEDA
Kaneharn
YAMAKOSHI
YOXEIWA
yaburo
Orizo
Technical Officialof the Labor Ministry
KIKUCHT
Kamakichi
Local Secretary
MORI
Okiharu
Labor Standard Inspectors
;>
AMOMORI
Masukiohi
ANZAI Ka/ushi
FUJII Miwao
MATSUDA
FUKUMOCHI
Osamu
IHARA
Toinojiro
MIZOgUCHI
Kiyosbi
MORII
Tetsugen
TAKASONO
TAKIYAMA
UUIN
KAGATANI
Toshio
OKI Ilaruko
UDA
Yoshiro
UMEMURA
Takao
OKUDA
Shigeru
!SAITO Seiichi
SHIIXA
Eiicbirp
YAXO
Shigekazu
YUKOYAMA
Toshiaki
Kanekazu
INA Masakata
ISAWA
Shiniohi
KATO
KATO
Fuiniyuki
Takaaki
KUOHIKI
MASUMURA
Keisui
Masahiko
Chikara
MATSUFUJI
MITSUHOKT
SUZUKI
Yasuo
Clrieta
Shigeru
SUZUKI
Tatsno
TAGUCH1
Masao
TAKAIIASII1
Kiyomi
Ei
Taiahiko
YOSHIDA
YOSJIIDA
Kiicljiro
Snco
Secretariesof the Mining anilIndustry-stuff Trade Public Corporation
AKAO
Saburo
ARIYOSHT
Shiro
IIOllII
HAGIHAHA
3MAKI
Ifiroto
HAMA
Kohei
JIIRAXO
Kusuji
IIARUIIARA
JAYAKAWA
HIGUCHT
Yasuo
Tomoji
Yoshizo
Kiyoaki
ICHIKAWA
ITO
Yasuo
Shinichi
Masuo
I TO Shinkichi
JWAI Skigeru
IMAZU
Jisuke
JINBO
INEUA
Shozo
KAMIYA
KARATSU
ISIIIIIAKA
Gohei
ITE
Masato
Koike
1TO
Masuyasu
KOSU(iA
―
2.3
―
Toshizo
Tadao
Yoshio
Shinji
Kin-nosuke
1
MTYACtI
Usaburo
OHIRA
OKUDA
MIZUNO
iShoic.bi
OKAMOTO
MANO
Yoshinosuke
Fusaji
Yabei
Snsutmi
MORI
Jinichiro
MOIUMURA
Yoshinobu
OKASAWA
Masuzo
OTAKE
Saburo
MORITA
Bin
SA1TO
Shizuo
Ktwuslu
SAITO
Toshihiko
NAKAI
SSASaKI
NISHTNA
Jin
NODA
Takeichl
NONOMIYA
Tomoiuhi
SAW ADA Goro
SENPA
Keu
(ienzo
Secretaries of the Food
SHIMIZU Kokuro
SUZUKI Yuichi
TANAKA
Tokuno
TERAI Toshihiko
TOMABEJI
Tsuguo
TSUBQTA
Radaharu
UEDA Taisuo
UJIIE Toshio
YAZAWA
Yoshii
Y0SH10KA
Hajime
Distribution
Publio
Corporation:
SIIKiETA Yuzaburo
CHIBA
Yorozu
Director of the Fed-Oil Distribution Public Corporation:
MIYAKE
Shikanosuke
Auditor of the North Part Steam and Sail-drivenShipping Co., Ltd.
SEKI Torao
Auditor of the Kisenuma
I
Inner Comlmssion Engine
Works
KOBAYAiSHI
Yoshisuke
Director of the Imperial Metal Industry Co., Ltd-
+i
OK AW A Akira
Auditor of the Same:
H1GAKI
Shunichi
Auditor of the North-East Veneer Co., Ltd.
SAKUTAI
Tetsuo
Auditor of the North-East AgriculturalProcessing Co., Ltd.
TERAZAKI
Keisuke
Auditor of the North-East Food-stuff Processing Co., Ltd.
INOUE
Hiroshi
Director of the (Corporation "Japan Industry Club"
INOUE
Gen-nojo
Directors of the Mitsui Precise Machine
SUGISAKE
Kyuzo
Directors of the Nissan Heavy
MURAKAMI
Ryutaro
Industry Co., Ltd.
YAMATO
Shuzo
Industry Co., Ltd.
OTATE
Mezuo
Chief of Business Division of the Japan
ODA Shintaro
Saving Bank
Chief of Accounts Division of the Same
KARASFflMA
Fumio
Number
of Persons decided as fallingunder the Memorandum:
526 Persons
<
Public servicesand Names of Persons who passed the Screening thereof:
Director of the Japan Mining Co., Ltd.
TODA
Mitsugu
Educational Officialof the Education Ministry
KAMIKAWA
Hikomatsu
Candidate for Membership
Dakai Kisei-kai
IWAKAM1
Kiyoshi
Candidate for Membership
of the House
of Representatives (Hyogo
of the House of Representatives(Hyogo
Prefecture), Standing Director of Tenkan
Prefecture),Manager
of the Kodo
Japan
Association (Retired)
YOSHIDA
Ken-ichi
Reasons of fallingunder the Memorandum
and Names
Par. 2 of Imperial Ordinance No.l of 1947.
of the Persons pursuant
to the provisions of Art. 4,
Chief of ConsolidativePlanning Bureau (Retired)
MATSUDA
Reisuke
Writing: "Racial Superiority"; "Essay on Renovating Civilization".
YASUDA
Yojuro
Reasons for falling under the Memorandum
and Names
Provisional Designation have not been accepted:
04
of Persons whose statements of Objection against their
Persons who
were so <;alled"Recommended"
at the General Elec tion for Membership
of the House
ot
Representatives
in 1942.
Director of the I. R.
Foundationer
A. A. (Retired)
of the I. R. G.
KAWAKAMI
President of the "Seikai
KISHA
Adviser
to the Great
YATSUKI
Japan
"Treay
Japan
Japan
"Presis
"Essay
on
"Essay
"My
(Cjncordia
Sjciety) of Manchurian
Finding
a Way
out of
the
Acutual
Difficulties";
"Prophecy
of
Nation";
"A
Great
Order
is issued".
Asia
Economic
Economy
Bloc";
and
"Construction
New
Construction
Financial
of East
Order";
of Co-Prosperity
Asia and
"Essay
Sphere"
on
and
Reorganization
War-time
Planned
of Finance
Economy
others.
and
People
in showa
Era".
England
the Ringleader
of Anti-Japanism"
'
Tadanao
View
of the Impertant
Situation, Urging
the Fundamental
Reflection
to Statesmen".
Ko
"Construction
of the New
East"
"A
Simplified
Method
to Control
the Incident"
Masaaki
"Japanese
Philosophy
and
Juridical Theory
of Japan"
"Juridical
Theory
of the
National
Character".
Shoichi
"Army";
"Maps
for Soldiers";
"Enemy's
General";
"Songs
for Soldiers"
Ashihei
"Navy
Bombing
KITAMURA
Theory
"All
"The
of Literature";
Oct. the ICth
OZAKI
Burning
Sky"
"Over
the Ocean
"Southern
year
"The
of Showa
Literal Unit";
(1941)
Fed.
'An
Number"
Interview
"A
under
Front
with
JIAYASII1
Fus.io"; "Public
Diary".
House"
Co-Prosperity
and
its Characlar".
Yoshio
for Peoples
of Great
East
Asia";
Chief of East
Asia
(Retired)
Kan-i≪hiro
"Economy
TAKAGl
Corps".
Kakuzen
HAYASAKA
KAMEI
Bombing
Shiro
the World
IMASFIIGE
"Way
Corps"
Komatsu
"The
Opinion
Books:
Empire"
Autonomy".
on Economic
League
TSUJIMOTO
Book:
on
Japanology"
OSHITA
Book:
Kai
Seiji
TANAKA
Book:
as Centre
Theoty".
Kikue
Writing: "In
Books:
Organ
Kamekichi
Asia
"Attacking
HINO
of Kyowa
"Essay
Chosen
Rule
"War-time
NAKAYAMA
Books:
"Essay on the Inperial Constitution
Order".
is a God's
the East
Economy";
HARADA
Books:
Principles
Order";
of Imperial
KOIZUMI
Books:
Order";
Mitsuzo
TAKAHASHI
Books
of New
"Constitutional Criticism on Emperor's
Kanzo
Books: "East
≫
Alliance
Takanobu
of Japan";
J
Ass'n.
of Japanology".
Billion's New
"Great
TSUDA
Book:
Development
Constitution, Basement
on New
"One
MIURA
Book:
Juvinele
Shigetsugu
MDROBUSHI
and
Asis
on Leading
"Lecture
Japan";
Books:
and
Masayasu
"Suggestion
Book:
Men
Clearing";
Tradition
YAMAGUCHI
Books:
Co.
Matajiro
"Moral
ONO
Young
on Imperial
YAMAZAKI
Books:
(Political Traffic Publishing
Kazuo
of National Character
Book:
Sha"
Toshinori
Director of the Great
Book:
Orai
Ikusatmro
FUTAARA
Books:
A. (Retired)
Gotaro
under
Ynzuburo
New
Order";
"War,
Economy
and
Life";
Division
of Policy Bureau
of I. R.
A. A.
Books: "Criticism on Seeches
of Mr. SAITO
Takao";
"Why
does the Speech of SAITO
Takao
Cost Him
His Exclusion?"
KIMURA
Takeo
Books: "Shintoist Morality is the Supreme Religious Philosophy in the World".
AWAKO
Dynji
Books: "Actual State of Europe".
KANAO
Yoshizo
Book: "Era of Contest for Supremacy
on Pacific Ocean".
SHIROYANAGl
Shuko
Book: "State and Individual";
and Ideological Alteration".
"War
II ON JO Yoshimune
Books: "Idea of Southern Co-prosperity Sphere";
SHlGEMXfSU
"Chinese Incident and Anti-Communist System".
Nohuo
Books: "Cot-line of Japanese Politics"; "World-viewed Duties of Japanese Policy".
UCHIDA
Shigetaka
Book: "Tendence of Modern Ideas and Japanese Constitution".
MORIYOSHI
Yoshiaki
Chief of the Mitsui Branch, in Fukuoka
Prefecture of the Jimmu-kai
YOSHITSUKA
Oto
Chief of the Tanabe Branch, in Wak.iyama
SAKAGUCHI
Society(Retired)
Prefecture of the Same. (Retired)
Tadahito
Chief of the Hiromae Branch in Aomori
HIRAKAWA
Tsutomu
Prefectursof the Same. (Retired)
Chief of the Niigata Branch Preparation Society of the Same. (Retired)
SASAO
Nagashi
Chief of Johoku Branch Preparation Associationof Jimmu-kai (Society) (Retired); Member of Headquarters
of National Foundation Society (Retired); Chief-Secretary of Exteme Orient Youngmen's Alliance(Retired)
Chief of Congress of Johoku
Patriotic Association.(Retired)
MIKI
Toyoki
Persons who held principal officesof Alliance for Completion of Holy
Standing member
MIZUGUCHI
of the Greaf Japan Party II. Q. (Retired) Member
Noriyoshi
Chief-Secretary of East Asia New
SUZUKI
Takeshi
AKAGAMI
Ryojo
Chief of Niimi Town Branch, in Okayama
YOSHINAMI
Katsuji
Lt. Maj.
MITSUMORI
SpecialServicein Shanghai (Retired)
Order Research Association (Retired)
Adviser of the Great East Asia Youngmen's
Persons Relative to the Army
War.
of Army
Union (Retired)
Prefecture of the Imperial
Ex-servicemen's Association(Retired)
<
(Retired)
Isao
Maj.
HORINOUCHI
MURAKAMI
Iwao
Kunio
NAKAI
Kiyoshi
OHASIII Masaichi
UEMURA
Hidekatsu
rUKEl Torataka
KOSAKI
TOMOTO
Shigeyuki
YOKOTA
Isao
dipt.
AKIMOTO
HAYASJII
Kiyotake
Saburo
1st Lt.
HATANAKA
Kikuji
SATO
Koichi
Tukujiro
KONISJII
Masaji
IWAI Tadao
KAWASE
Yataro
MAEDA
Toshio
MOTOHASHI
Kitaro
KONDO
NAKAMUHA
Yutaka
2nd Lt.
AKAGAWA
Iwao
AKIYAMA
Masafumi
IESHIRO
Kiyoshi
KIJIMA
Raiyu
KOBAYASHI
KanMohi
TOYODA
YAMAMOTO
Minoru
Takashi
Tamotsu
Giichi
KOIKE
Noboru
MASAIIARA
Katsumi
MATSUMOTO
Tom
MIYAKE
Yasutoshi
NAKAGAWA
Motomu
―
TAKAHASHI
26
―
NAKAMURA
Masami
SAKATE
Shohei
SUGAHARA
Tsunenori
TAKAHASHI
Karyo
YOSIIIDA
Tadashi
Persons relative to the
Navy
(Retired)
2nd IA.
CHUNAN
NISHIZAWA
Yoshihiro
fiUEMUNE Shoichi
Toshito
KAMIYAMA
Hiroshi
Persons relative to the Military
Ldg. Pvt.
Sgt.
Sgt. Maj
ASANO
Cpl.
Sgt.
ASANO
Yoshio
DOI Takashi
Lt.
Pvt.
Ldg.
Cpl.
S.
Pvt.
Fujio
Takuzo
FUJII
FUKAO
Makoto
Kiyoshi
FOKUSKIMA
HARA
Asao
Pvt.
Bgt
S.
Pvt.
Ldg.
Pvt.
2nd
H.
Lt.
Pvt.
Ldg.
Pvt.
fcjgt. Maj.
1st
Lt.
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
2nd Lt.
S. Pvt.
Atsumi
Ichita
FUKUDA
Cpl
Cpl.
FUJII
FUJII
Cpl
Ldg.
1st Lt.
Shoji
Sgt
S. Pvt.
HASOBE
HAYAKAWA
Ldg. Pvt.
Sgt.
Ldg. Pvt.
NISHIWAKI
Kunie
Akira
S. Pvt.
Kenzo
Kiyoshi
HIKO
Shoji
HIEATA
Hiroshi
HORIGUCHI
Kunio
IEKI Kiyoshi
IlMURA
Rokumatsu
Yoshihiro
INAGAKI
Hiroshi
INAl Shoshichi
ISEZAKI
Satoshi
IWAHASHI
T(jshio
IWANAMI
Akira
IWATA
Tadashi
figt.
Cpl.
S.
Pvt.
Cpl.
S. Pvt.
Bgt.
S.
Pvt.
Shozo
IZUMI
Kenji
KAJI Toshio
KAMEI
Jinzahuro
1st Lt.
Ldg. Pvt.
Sgt.
Ldg. Pvt.
Cpl.
2nd Lt.
Sgt. Maj.
Ldg. Pvt.
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Koji
Minoru
Sgt.
KAWAMATA
KISHIMOTO
Keiji
Teruo
Capt.
2nd
Lt.
KUROKI
Kenichi
S. Pvt.
KURUSU
KURU3AKI
Iwao
Hakua
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
Capt.
MATAKI
Ldg.
Pvt.
S. Pvt.
Ldg.
Pvt.
1st Lt.
Ldg.
Pvt.
Kimiyoshi
MATSUNO
MATSUSHITA
Uenkichi
Katsutosh;
MATSUYAMA
MATSUYAMA
Katsuaki
Kiyoshi
MIDORIKAWA
MIYAKAWA
Deijiro
Morio
SATO Taizo
SIIIBATA
Shigezaburo
SfllGE
SIIIMA
Ldg.
fi. Pvt.
Jutaro
Jlideo
Seiiohi
KAMIHARA
KAWAGUCHI
MAE
Takao
MAEDA
Keikichi
Toyoichi
Goro
SATO
HATO
S. Pvt.
Sgt. Maj.
bAKATA
Shoichi
SANO Junji
Sgt'
Sgt.
rpi.
Cpl.
ISAITO Jinzo
8AKATA
Kinichi
Ldg. Pvt.
KOMATSU
Yasuo
KONDO
Shigetaro
KUCHIZAWA
Teiichi
Pvt.
OTANI Kiyomi
OTSUKA
Masatoshi
Goichi
Hideo
Cpl.
Sgt.
OKUBO
Mitsuo
OKDMATA
Yujiro
SATO
SATO
Sumio
Pvt.
Tainotsu
NoLuaki
Kichio
bATAKE
KOIKE
Ldg.
UHARA
OKAMOTO
OKAZAKI
Ldg. Pvt.
b. Pvt.
Sgt.
S. Pvt.
Tsngio
Mitioru
Tsuneji
KARUTA
Sasaki
Toshio
Ryoji
Pvt.
Mikito
T;Lkcshi
OGAWA
OGUCJII
Ldg. Pvt.
S. Pvt.
KIYOTA
KOIDE
Ldg.
Hisayo.shi
NAKAMURA
NAKAMURA
ISONO
Pvt.
NAKADAIRA
2nd Lt.
Cpl.
S. Pvt.
S.
MURATA
Masamitsu
IsAGATSUKA
Teiji
Ldg. Fvt.
Sgt.
Ldg.
MOTOE
Totnio
MURAMoTO
Kiyoshi
KAKAI
Mitsuhiro
NAKAMURA
Iori
Tsuneyoshi
HARA
Gen
HASHIMOTO
IMADA
Ango
Polices
AOKI
AOKI
2nd
TSUXOOKA
Lag.
Pvt.
Osamu
Akira
SHIMOKAWA
SJIIMOWATARI
Kavmo
Hisaichi
SUZUKI
Hideo
SUZUKI
SUZUKI
TAKADA
Juiisei
Kakuji
Minoru
TaKaPA
Tomoya
TAKAffASHI
Susuniu
Cpl.
fcjgt.
S. Fvt.
Sgt.
TAMURA
TANAKA
Yoshiro
Sakari
TANAKA
TAKAKA
Seiichiro
Shiro
TANAKA
TANAKA
Toshiyuki
Yojiro
TANIGUCHI
Isanm
Cpl.
TAN 11 Jiro
TAZAWA
Kanichi
TAZAWA
Shinichi
Ldg . Pvt.
TOKUZAWA
Lag
Pvt
TOSHIMA
Yoshio
Takeshi
CpiLdg. Pvt.
TSUDA
UEDA
Ichiro
Minoru
(pi.
WAKATABI
Sgt.
Ldg. Pvt.
WATANABE
YAMADA
YAMAGUCIII
S. Pvt
Toshikatsu
YAMA.TI
Matsuzaburo
Akira
Eiitsu
Kikuo
Ldg. Pvt.
YAMAMOTO
2nd Lt.
Ldg. Pvt.
YOKOKAWA
Naoji
Hideo
YONEDA
Tomio
Names of Persons for whom the Term
of Statement of objection against their Provisional
expired and the lieasons for which they fall under the Memorandum:
WHITER
lte;isons for Provisional
(Titles
How
Akihei:
has
S
Name
ASA'S O
Designation
the
World-Map
Designation
of Books)
Would
Change;
England
is Sure
to be
Defeated.
AKIZUKI
Masao:
DOSAI IShimaji:
Rapid
DOYASH1KI
Realization
Takejiro:
ETANI
Shin:
IIANAOKA
Junji:
Progress
Principle
Stand
up!
Acute
Situation
Nationality
New
Essay
ISHTKAWA
Send
Eisulce:
Race;
Onr
ITO Eishiro:
ISPIIMARU
Jinzo:
What
of
of
the
are
We
the
the
World
under
Whole
Powers.
Imperial
Morality)
Nation.
to Do?
World
and
Continental
and
Startles
(Economy
Unity
Listen!
and
SeixaLueo:
That
Keizai
of the
Japanese
IIIRAOKA
of Japan
of Kodo
the
Policy
Spirit
of
Resolution
of
the
of Japan.
Japan;
Imperial
Morality
Order.
on
World
Fundamental
Administration
Principle
Army
to
by
Imperial
of Imeprial
North
China!
Morality.
Morality.
Give
a
Decisive
Blow
to Chinese
Atrocity!
KOMAKI
Minoshige:
Nippon
Chisei-geku
Declaration
(Japanese
of the
Administrative
Establishment
of
Geography);
Japanese
Administrative
Geography.
KASAIIAKA
KATO
KONDO
Masashige:
Sqjiro:
Genkichi
What
Leads
the
Construction
What
Comes
and
Our
East
Asia
afger
Great
of
Cjnstruction
of
Men
World
at
the
Empire;
General
Continental
Our
War
In
Memory
Anniversary
of
and
Italy;
of
of the
Asia
National
General
Should
Heroes
Foundation
Through
Anti-Communistic
Germany
Japan.
Resolution.
11;
2,600th
Cjnstruction
Mobilization;
of Japan,
of
and
Warld
Mobilization
War
11
Break
Out?
KAMETA
Election
Masanosuke:
Law
at the
Time
of
Total
Destruction
of
Political
<
Parties.
KATO
Essay
Tadasuke:
MITAKE
Seiryo:
MATSUO
Juniei:
MIZUSIIIMA
Ilitoshi:
No
of Exclusion
Fear
Triple
Alliance
for
Japan
Insists
upon;
Totalitarian
War;
of
is
NAMADAME
Tsunenori:
Explanation
NAKAMUliA
Juro:
Outline
the
NAKAHO
OSAWA
of
of
the
Imaginary
Meaning
of
Reconstruction
New
China
and
Fundamental
Enst-Asiatic
the
at
Policy;
Present
to Risk
Whar
the
Time
Backside
Phase
of
the
Oneself.
of Japan?
of Nationality.
Ideology
Law;
World-Order;
Principle
International
Law.
―
China
by
Imperial
Incident
of
Key-note
Coprosperity
International
28
Germany;
Policy
National
Powers;
Policy
of the
―
the
Spirit
Enemy
note
and
Nazi
Thought
Propels
History
National
of
Morality
Self-
Association.
Historical
Yosaku
Akira:
What
War.
Power
National
of the
government
Takeyo:
Economic
Policies
and
Parties.
America.
America-Japanese
and
Affairs
What
Kazuo:
with
and
War
Cilonial
World
NAKATANI
of Political
War
Crisis
of
MUEATA
about
of
China;
of
Ideological
Key-
Character
of
Pan-Asianism.
Pan-Asiatic
Sphere
and
Ideological
Coprosperity
(Order
Possibility
of East-Asiatic
of East
and
Asia
Concition
Cooperative
Sphere.
Major)
of
Body
New
and
OBI Noriharu:
Advance
SUGAWARA
This
One
The
Ideal
Sabnro:
SASAI Iccho:
TAKAYAMA
Sinngo:
of Japanese
AVay
Morality.
that is Left for Japan.
an.l Fo.-m
of New
Nation
under
TAIRA Fujio:
TAZAKI
Jingi:
Hhowa
liestoration and
TAMAOKA
YAMASE
Shields to the Emperor;
Japanese
The
Sueo:
Univers.il C inscription.
Morality
and
Absolute
Loyali.sni
etc.
ltace Holds
Meaning
Japan.
Will.
Principle of Imperial
Sohaohi:
Harno:
YAMAZAKI
Divine
Sway
of
World
of
National
over
Five
Confusion
Continents.
and
the
Mission
of
the
Idea
of
Empire.
YASUI
Establishment
Isseki:
Divine
Persons
rt'utive to the Information
・
Chief
Kobumitsu
FUJIYOSIII
FUKAZAWA
Shun ,
Genzo
FURUYA
Kiyosli
HORI Sentaro
IKEDA
Hirushi
IKOUE
Torao
ISHIBASIII Ilajime
of
of Director
Director
of
Dai
Executive
Provisional
of
Director
Director
of
Director
of Iyasaka-kai.
President
Chief
Dai
the
of
of
Dept.
Kaikokai.
of
Kodo-Juku.
Dai
KANAI Yonekichi
KAKdllO
Yoshikuni
Director
&
Chief
KATO
Yoshitaka KAWAGUCIII
Masayoslii
KIKUCIII Tsummatsu
Chief
of Editor
Chief
Manager
KOZAKI
Kaaumasa
KURAMCCHI
Naokichi
Executive
MAORI Toshio
MATSUDA
Takechiyo
Chief
of Editorial
Chief
of Ileadguarters
MLSHIMA
MITAKE
Representative
of
Nippon
and
of
of
Manager
of
Sohonbu.
Kokusui
Kai.
of
Koryan.
Yoseijikyo-sha.
Meitokukai.
of
Shinsei-sha.
of
D.ii
Nippon
Chief
Bureau
of
of
Kokusui
Kokusui
Keizai
Shimpo
(Tokyo}
Kanto
Kai.
Shimpo-Sha.
Nippon
Seiji
D.whikai.
of
Teikoku
Dai
of Teikoku
Headquarter
St'inen
Secretary
of Kokmnin
Chief
Kai
Cooperation
of
Assistant
Ciief
Sohonbu.
Jichikai.
Kanto
Broadcasting
Director
Director
Kado
Kokushi
Secretary
the
Representative
of
of
of
President
Kai
Shinpo-sha.
Education
Vice-President
Sjhonbu.
Kai.
Kokusui
Tekoku
K;ii.
Kai
Nanboku
Nippon
Director
JUkoroku
on
Designation
Kokusui
Kokusui
of
Representative
MITARAI
Kanto
Nippon
ITO Shigeo
IWAMUKA
Kenkichi
Sukeji
Joshi
Based
Media:
Reason
Kame
AOKI
Thought
Nation.
Kai
Sohonbu.
Kenkyu-jo
Sha.
of
D.ii
Nippon
Kokusui
Kai
Sohoiibu.
"■≫
MIUEA
Rhigetaro
Director
and
Kokusui
Kai.
MIYAIRI
Seishiro
MUlilVAMA
Keisaburo
MOROZUMI
Saburo
Director
of Iyasaka
MURAMAT6U
Chief
Michiji
NAGASAWA
KAKAYAMA
OXUNO
OSHIMA
Kuichiro
Tomozo
Kotaro
Keiji
President
of
Executive
Director
t of
Set
of
President
of Koa
Director
of
Kanto
Kokusui
Kai
Sohonbu.
Kaikokai
Kyukoku
Sha.
Sha.
Kanto
.'t.-iryo f
Executive
Committee
Kai.
Nippon
of
Vice-Preside,
Chief
of Development
of Shisosen
Kokusui
Kodo
Nippon
Kai.
Kai
Sha.
o<* Kaikokai.
of Publication
Khiki
Section
of
Officials
of
the
Dai
Nippon
Kai.
SATO Saizo
SHIKO Shintaro
Executive
SIIIRAKAWA
SONE Choki
Chief
Sukenaga
Dai
Manager
Manager
{Standing
OYAMA
Takenosuke
SAKURAI
xMoriic-hi
Chairman
Director
Director
&
Chief
of Director
Executive
of Kaikokai.
of Councillor
of Iyasaka
Director
SUZUKI
Eitaro
Director
SUZUKI
Goichi
Representative
SUZUKI
SUZUKI
Ilisamasa
Hisao
Editor
&
≪q
Kokusui
Kai.
Chief
Kai.
Secretary
of Kanto
Kokusui
of Shiken-Ryo.
<t Publisher
Executive
of lyasaka
Assistant
of Kanto
Kai.
Director
of
of
Kaitenjiho-sha.
Dai
Nippon
Sjine
D.ishikai.
Kai.
TAKAYAMA
TAKUNO
Kimimich.
Denpu
TSUOAWA
TSUTSUMI
Tatsno
Asaki
T7MEZU
Kanbei
WADA
WAKAO
Masiihei
ShiRekichi
YOGI
Nagaki
TAMASIIITA
Kihachiro
President of Kanto Kokusui Kai.
President of Minamimachi-jnku.
Director & Chief of Business Dept. of Fuhokai Sha.
Representative of Shoken-Sha. (Nagoya)
Chief of Director of Kanto Kokusui Kai.
Publisher of Officialsof the Dai Nippon Kinki Kai.
Director of Dai Nippon Kokusui
Persons relativeto SHINBU
Name
KAI
Reason
KARINO
Toslii
Chairman
(Chief
MATSUNOBE
Shigei
Kai.
Executive Director Kaikolcai
Chief Secretary of Kodo Kai.
and
of Provisional Designation
Member
of the General
Member
of
the
Compilation
of the
Affairs
Central
Central
Division
Executive
Executive
and
Shin-ichi
Standing
Member
of the Central Executive
Yoshisuke
Member
of
Central
the
Organization
Member
(Chief
of
Division)
KAKAJIMA
Yoshihisa
Division)
Committee
KANEUCHI
UTSUNOMIYA
Committee
Youth
Division and
of the Central
Executive
Committee
≪ft
Committee
(Chief
Chief of Investigation
Division)
Executive
Committee
(Chief
of
of Legal
Affairs Division)
TAKAHASHI
Yoshizo
KATAOKA
Kisiike
Standing
Member
Member
of the
Propaganda
NATSUME
NAGAI
Kinnosuke
Ryokichi
of the Central
Central
Committee
Committee
(Chief
of the
Division)
Member
of the Central Executive
Standing
Members
Committee
of the (Jentral Executive
Committee
ditto
YANASE
Kaoru
HASEGAWA
Yoshio
SUZUKI
Hideo
Chief of the Hakodate
IIANAMAKI
President
Yoshie
Executive
Executive
Chief of the
Sapporo
of the
Branch,
Hokkaido
Branch,
Hokkaido
Preparation
Committee
for Ebara
Branch,
Tokyo.
KUBOTA
Kihe
Chairman
Tokyo
MIKI
Toyoki
of the
Gas
Chairman
Chief
IEINOTSUKI
Suehiro
Member
YAMAMOTO
YUKITAKE
Uniekiclii
Sakae
Youth
of the Kyoto
Chief of the Kita
Member
Branch
Sub-Branch
I8ONO
Chief ot the Chiba
of the
for Johoku
Committee
of the Same
in
Branch
OSAKA
OSAKA
V
Committee
Branch
NAGASAKI
Niigata Kyoshi
Chief of the Saitama
President
KAI
Kyoto
of the Central Executive
President
of JINMU
Committee
of the (Central Executive
Chief of the Nagasaki
SIIIGEKI
Tokune
EBATA
Katsuichi
Members
Alliance Kyoto
OTdUKA
Ut.shiyo
NAKAGAWA
Tamizo
I-TJKU8AIMA
Kiichi
Kennosuke
of
of the Preparation
Rakuhoku
NAGANO
Ilyotaku
NISHIZAWA
Hidetsugu
League
Company.
Kai
NIlGATA
Branch
SAITAMA
Branch
CHIBA
of the Preparation
Committee
for Mito
Branch
IBARAG1
KAWASHIMA
MATSUDA
Tatsnjiro
Ieiaori
President of the preparation
Committee
Chairman
Committee
of the Preparation
of the Chita
Chief
for Nagoya
Branch
President
of the Nagano
IGAKASHI
President
of the Preparation Committee
Chief of the Nishihata
Branch
Branch
AICHI
,
NATSUME
Kunikichi
HARUNA
Kaneharu
IKAMI Jnnkichi
MAKUYAMA
Shigezo
Chief of the Kobe
for Makabe
Branch
HYOGO
Branch
,,
Local
Preparation
Committee
NAGANO
Genjiro
for Fukushima
FUKUSH
OGAWA
HORIAl
Jugoro
Masami
Branch
IMA
Chief of the Yasuhara Branch
Chief of the Iwate Branch
―
30
―
iwate
^
p:
ECHIGO Kokichi
HASHIMOTO
Shunji
NARIHARA
Risaburo
SAITO Masatoshi
MATSUDA
Misao
AOKl Hidetoshi
MURAMATSU
Masanosnke
OGlKURA Katsumi
WATANABE
Kiichi
OCHIAT Masayasu
WATANABE
Sonji
MATSUURA
Tsutojiro
KONDAIBO
Shukichi
TOKUNAGA
Masaru
Chief of the Hachinohe
Branch
AOMOKT
Chief of the Sakata Branch
YAMAGATA
Chief of the Yaniagata Branch
Chief of the Kiyokawa, Branch
Chief of the Nagoya
Branch
AlCill
Chief of the Chiisun Branch
HFJIZUOKA
Chief of the Yaizu Branch
President of the Seine Sekkei Sha.
Chief of the Gakuyo Branch
Chief of the Kofu Branch
YAMANASin
President of the Preparation Committee for Tottori Branch
TOTTORI
Preskllmt of the preparation Committee for Okayama Branch
OKAYAMA
KAMA.JT Shigeru
KUSANAGI
Tsutomi
Chief of the Bihoku
Branch
I'resident of the Kyushu
President
,,
Branch
FUKUOKA
of the 1'repara.tionCommittee
for Tsuchizaki-minato
!≫
Branch
MURAKAMI
Koji
SASAO Nagashi
TOJIMA
Kankuro
OYAMA
Toshio
YOoHINO
Yataro
Chief of the Gojonome
Branch
Chief of the Ishikawa
Branch
Chief of the Kominato
SHIRAISHI
Yoshio
TAKEBA
Hideo
Head
NISHIMURA
Head
Shunsaku
iSAKAYAMA
Sakao
KIMOTO
Shigeru
FUNAKI
Umanosuke
Chief of the Nara
Branch
Chief of the Kurume
CHIEA
KARA
Branch
of the Fukuoka
Youth
President of the HassVm
of the Kobu
Corps
Chief of the Banshu
Branch
Branch
Chief of the "Wakayama
Chief of the Tanabe
FUKOOKA
Corps
Association
Youth
Chief of the Harima
IIYOGO
Branch
Branch
HASEBE
KOIZUMI
Chief of the Fukui
FUKUOKA
Chief of the Nakano
Branch
Chief of the Shiojiri Branch
Branch
Chief of the Tsuchizaki
Fraction
FURUMI
Etsusaburo
Chief of the Kochi
NARUMI
KAN AMI
Saihachi
Shigeru
Branch
Chief of the Kurume
Branch
KONIWA
KURITA
Chief
OWAKU
Katsuichi
Zenzaburo
MATSUMOTO
ABE Hagemu
Kuniakichi
HORIAI
Masaini
ITO Toshio
SAGAWA
FUJITA
IKOUE
Naotiro
Kumajiro
Nofu
Branch
of the Bihoku
Branch
Chief of the Susami
Branch
Chief of the Toknyama
Chief of the Chiba
Chief of the Segami
Chief of the Iwate
Hayara
Branch
Branch
Branch
Branch
―
FUKUOKA
TOKYO
OKAYAMA
YAMAGUCJII
CIIIBA
FUKUSiriM
IWATE
AOMORI
Branch
Branch
President of the Showa
31
AOMORI
Branch
Chief of the Hachinohe
of the
Prei. AKITA
Branch
Chief of the Hachinohe
Chief
Branch
Branch
Chief of the Tsuyama
Chief of the Manso
Akita
KCCHI
Chief o**the Miiiuma
Chief of the Johoku
NAGANO
KUMAMOTO
Branch
Chief of the Miruunitsugaru
TAMAYA
Keiji
KOBAYASIII
Hideichi
KAWAMURA
TOKYO
FUKUI
Pref. Branch
Chief of the Kumamoto
Yashichi
Genta
SAGA
KUMAMOTO
Branch
KUROTA
Miuoru
.
TAKAIIASin
Sakuji
Kinsbi
WAKAYAMAv
Branch
Chief of the Kumamoto
KAWASAKI
EHIME
OSAKA
Branch
Chief of the Koknra
Chief of the Saga
ISHIKAWA
Branch
KAI Hosaku
KOMODA
Gentaro
Tomitaro
Yuten
Branch
Chief of the Yuzawa
SEKI Hikoinaro
TSUJI Koji
ETO Takehito
MORI Rikinosuke
AZUMA
Keiji
MINATO
Soichi
?
AKTTA
Chief of the Akita Branch
FUKUOKA.
Gijuku (l'rivate Ac;vlemv
)
A
1
KAMADA
MIYAMOTO
SAITO
President of the Kodo
Toyoiclehi
Ikuto
Kan;mie
YAMAKAWK
'
Chief of the Yai'nakado Branch
Chief of the Futsnkaichi Branch
Yoshichika
CHiiefof the Sango Branch
KAKAI
Hajime
01)0 Bhigeji
OTA
Gijuku (Private Academy)
Chief of the Ugata Branch
President of the Tateyama Jujigun
President of the Fushiki PatrioticYoung
Koicbi
UITA
TOYAMA
Men's Alliance
TOYAMA
President
SOSHU
Koichi
OKUTO
Ashihii-o
Persons
relative
to
the SElSEN
of the Patriotic Society
KANTETSU
DOMEI
President
Persons who held Office of authority
AKUTAGAWA
.Tiro
IJIMA
Yoshio
KATAOKA
Tsunishi
KODAMA
Yoshie
KUROE
Nagamitsii
NAKAMURA
Takeshi
NISHI
OKURO
*
Michiharu
Sboei
OCiASAWAKA
Kei:;o
SEO Diuisei
SURETATE
Iho
YAMAGUCIII
YONEMCX-HI
Katsumi
Kakuo
Persons relativeto the Genri Nippon
Sha
Persons who held officeof authority
MATSUDA
Fukumiitsu
TAKIGUCHI
I
Gyo
Persons
relative to the Tonsho
Gidan
-HAltADA
Kamosuke
Chief of the Editing Division
KAWAMURA
MOMOSE
Snmitaka
Isaburo
Chief of the Rural Division
SUGIMOTO
Chairman of the Board of Directors
Chief of the Social Division
Kingo
Persons relativeto the Taiko
MORI
SHIMIZU
Adviser
Yukiuosuke
l'ersons
KATEI
ttha
President
Shigeo
who
held
c
office of authority
Hidematsu
NAKANE
Ko
TACHIBANA
Masaaki
TAKEUCHI
Dengoro
TEItAMOTO
TEKAMOTO
Fukuzo
Tatsuuosuke
Persons
relative to the Yuzon
Sha
Persons who held officeof authority
AYAKAWA
IIIRAGA
IKUMORI
KANEUCHI
Takeji
Isolaro
Mitsu
Ryosuke
]\IAT8UUCHI
MITSUKAWA
SIIIMANO
SHIMIZU
TAKAGI
Shigeji
Kametaro
Saburo
Yukinosuke
Mitsuharu
32
―
Persons
relative to the KETSUMEI
Persons
FURUUCHI
held
DAN
office of authority
Eishi
HISHINUMA
HOSHINE
IKEBUKURO
ITO
who
Goro
Takeki
Shohacbiro
Hiroshi
KONDMA
KUGITA
Tadashi
Hironiatsu
KUROSAWA
Daiji
MORI Kenji
SUDA Taro
TAKDRA
Toshiyuki
TANAKA
YOGEN
Knnio
Yoshitaka
p
Persons
relative to the Dai
Nippon
Shinpei
Tai
President
MAEDA
Tora
SUZUrfl Zen-ichi
Chief of the General
Persons
relative to the Doknritsu
Staff
Seinen
Kha
Kmro
To
Advisers
IKEDA
Hiroshi
BABAZONO
Yoshima
NONAKA
Sada
TAGUCHI
Yasunobu
Persons
relative to the Aikoku
Persons who held officeof authority
AYAKAWA
Takeham
IIAYASIII
KAMINAGA
KOGUKI
MAEDA
Itsuro
Bunao
Keitaro
Torao
TAGUCIII
Yasunobu
PtTFon^
relative to the iSIijiponFasshizum
lersons
>
IMOO
who
held
Renmei
office of authority
Ryokicjjy-
KASO Kiinryo
MATOMO
Iwao
NOJIMA
Tatsuji
WADA
Rin
lVrsons
relatve to the Toten
Juku
FUJIMURA
Matuhiko
OYA Genpei
President
SUZUKI
Secretary General
Shin-ichi
MOMOTA
AKAMATSU
Masani
Takashi
Private Secretary to the President
Accountant
Persons relativeto the Dai Nippon Gokoku
KUBO
Miki
KISHITA
KAKAGAWA
OKI Sakae
Gun
Chief of the General Staff
Hideo
Ilikoshichi
Chief of the Information Division (General Staff}
Chief of the Accounting Division
Chief of the Liason Division
KITAJIMA
Mitsusaburo
TOMITA
Minoru
Chief of the Canvassing Division
Secretary General
YAMASIIITA
Chief of the Editing Division
Isamu
33
―
Persons who held officeof authority
Sakuo
Chugoku
Headquarters
YOHIIIZU Hintichi
KUBO
Miki
Chugoku
1st Corps
AOKI
INOUE
Kyushu Headquarters
2nd Corps (Fukuoka)
Tora
KOGA Iwaui
KAKANO
Snco
3rd Corps (Fukuoka)
AOKI Masainichi
YAMAGUCHI
Kozo
6th Corpa (Fukuoka)
7th Corps (Fukuoka)
YOSIIIDA
TAisAKA
8th Corps (Fukuoka)
19th Corps (Fukuoka)
oth Corps (Fukuoka)
KiiiSLku
Shizu
YAMAOKA
Hidemaru
22nd Corps (Fukuoka)
YOSHIMLYA
KAWASAKI
Kusuo
Kitaro
Kumamoto
UEDA
Bunkichi
NAKA.TIMA
Susuinu
TOKI
Corps (Kumanioto)
16th Military Corps (Nagasaki)
1st Corps (Fukuoka)
Kumamoto
Corps (Kumamoto)
14th Corps (Kagoshima)
Kaoei
4
Persons relativeto the Tekketsu Sha
Person
AKABANE
FUJIZAKI
who
held
office of authority
Mitsushi
Tetsushiu
ITO Tetsubi
SADOIIARA
Tenyu
SJI1RAI
TOYOUA
Tetsuken
Norikuni
TriUC'illDA Tetsuo
Persons relative to the DAIA
MIURA
UEYAMA
KIBARA
GIMEI
Adiviser
Giichi
Kishio
Shosei
Member of the Board of Directors
Chief Secretary
Secretarie-s
KAWASAKI
NAKAJ1MA
Isamu
Yasuro
SAUO Torao
SEKIYA
Sadanori
TAKEUCHI
Dengbro
TERAMOTO
Fukuzo
Persons
YOSHIDA
Taken
MIUKA
Giichi
NAKANO
Eyo
LSHIBASHI
SHA
President
Saburo
NAGASHIMA
Number
relative to the DAITO
President of the AgriculturalAcademy
Vice-President
Chief Adviser
Kako
President of the Technical Academy
of Person
to be dismissed:
Public Officeand Name
and Adviser
1 Person
of Person to be dismissed (Hereunder
are mentioned only public officeand Name
of
Person who has been scteened or ise actuallyin the posts):
Director of the Japan Mining Co., Ltd.
TODA
Mitsugu
The dicision formerly goven to the following persons as not fallingunder the Memorandum
shallbe withdrawn:
Who were so-called"recommended"
in 1942, at the General electionof Member ofthe House of Representatives.
KAWAKAMI
Jotaro
Candidate for Membership
IWAKAMI
Kiyoshi
of the Ilotiseof Eepresentatives. (Hyogo
YOalllDA
Prefecture)
Kenichi
The Decision formerly given to the following persons as fallingunder the Memorandum
Secretary of the Demobilibation Board (Retired)
HIRAHAEA
Shin-ichi
―
34
―
shall be withdrawn:
W'
Non-Regular Personnels of the Welfare Ministry
ABE Gyo
AKASAWA
KAWAMOTO
KAWAMURA
Kagashi
KAWANA
ASANO Yorio
EBIZAWA
Kenichiro
ETSU Eizaburo
FUKUDA
Katsuyuki
FUKUMOTO
FUKUMUItA
Akira
Seilchi
lsao
Tetsu
KOBAYASHI
Iliroshi
KOIKE
Osamu
SATO
SATO
Yasuo
Yutaka
KONO
SAWAKI
Toshio
SIIIMIZU
Hasui
Keiichiro
HANADA
Hirokichi
KOYAMA
HANEDA
Kosuke
KUGA
Masaki
KUSAMITSU
Kobuhei
HAYATA
HIB1NO
H1KITA
Yoshihiro
Yasushl
Zenpei
Goro
MAESAKA
MATSUDA
MATSUMOTO
Mototsune
Kiroku
Hiroshi
MIYAM0R1
Masataka
HIROSE
Masayoshi
MONMA
Keiji
MORISIIIMA
Minoru
HONDA
HONGO
Osamu
Yoshio
MORIYA
XAKAGAWA
HONMA
HOSONO
Tsukasa
Kiyoshi
MAKAGAWA
^AKATANI
Kunio
Jin
Yukio
Tomoyuki
NlSiriJIMA Teruo
NOGUCIII
Yasutem
NONAKA
Takehisa
IIDA Yoshiho
INENO
Kunitsuna
Hidehiko
SAKAMOTO
Tarlamilsu
SANO Tatsuji
SATO
SATO
KONO
Shiauo
KOTANI
Masam
IDA Kiitsuzo
IDENO
Shu
^
Takahisa
SAKAKI
KEIBU
Denji
KITAJIMA
Koki
HAGA
Koichi
HAGIHARA
Takashi
HAKI Fnjio
・ HASEGAWA
Isao
IIATANO
Hirotoshi
<・
Takashi
Yoshiaki
OGINO
Kaisaku
SIIIMIZU
Iliroshi
SIIIMIZU
SIIIMIZU
Masao
Toshisada
SHIROZAKI
SUGIMOTO
Jiro
Taknji
TAKAHASHI
TOKUHASIII
TAKAKO
TAKAOMI
Senzo
Tadashi
Morilo
Takeshi
TAKAYAMA
Kinya
TERASHI
Teisuke
TODA
Yoshio
TOYAMA
Yoshihiko
TSUKADA
UlilTOKI
Masakatsu
Katsuhiko
WABA
Morihiro
WATANABE
Jiro
WATANABE
WATANABE
Knme
Sadatomo
1NOUE Masao
IRIMADA
Osamu
01 Kosaku
OKA Toshihiko
ISHIHARA
Takehiko
ISHINO
Ryuaan
0X0 Ken
ONODERA
ITO Ilideyoshi
ITO Hiroshi
OSIIIMA
Ichita.ro
OTA Choji
YAMAKAWA
YAMAMINE
Kyu
Yutaka
IWASAKI
Jiro
JOMA
Monshige
KANEXO
Hyogo
OTA
OTA
YAMAMOTO
Noboru
KATO
KATO
SAGARA
Toru
SAITO Noboru
KAWACHI
KAWADA
Juichi
Kazuji
OTAKE
Kenzo
Nobuzo
Yoshio
Zentaro
Hhigesue
Sakuzaemon
SAITO
SAITO
WATAiNABE
Tetsuo
YAIIATA
Morihisa
YAMAGUCHI
Masayuki
YA.MAZAKI
Mainorn
YANAI
Kyoichi
YASDTOMI
Torn
YODA
Yasushige
TOSHLDA
Kagetake
Shigeo
Tadashi
YOSIIIDA
Musatoshi
Errata
The
persons mentioned
below
So Screening Kesiilt Public
to be corrected so far as they
are among
Notice
No.
those whose
protest against
28 in the Extra
provisional
designation has been accepted.
to the April 7, 1948, issue of the
Official Gazette
are concerned.
Persons relative to the Aruiy
PIAYAKAWA
Takeo
KITAMURA
KIZAKI
Sotomi
Kozo
ATATRTTVAriA
MATSDOKA
OKI
Hidetsugu
Kenji
SATTO
TAKE3IIITA
UCIIIDA
Koji
YAGISAWA
Kanjiro
Tadao
Yoshio
TnAar,
Persons relativeto the Navy
IMAI Magozo
MANAKA
Shoichi
SASAKI
Kisaburo
35
TSURUTA
―
Toshio
is
JUDGEMENT
FOR
OF
Tomoo
INVALIDATION
No.
CERTIFICATES
March
16, 194S
Tobei
Applicant:
Katsue
Nalcainura
Shoken
Kitahaiua,
Higashi-ku,
Court of Law,
reminder
with
list annexed
a.m.,
ownership
declared
Co.,
Ltd., No.
32, 1-choine,
This
made
a public notice and
respect to the certificates set forth in
there
27, 1948,
to
having
been,
no person
lf>, 1948, the
said certificates in
accordance
before
to file the
the said certificates and
on March
Kitahama,
Osaka
having
hereto and
February
Yamato
c/o Mitsxiboshi
c'o. Mitsuboshi
This
Nagakoshi
50, Kita-shiiiiinac-hi,Toyama-shi
to present
with
the
request
Co., Ltd.
Osaka-shi
Court of Law,
with
having
the
lists annexed
hereto and
a. ni., March
17, 194S.
them,
ownership
declared
to the said
on
March
of the
said certificates in
of
applicants.
the
No.
made
public
been, before 10.00
no person to
file the
certificates and
17,
1948,
(Annexed
sheet
(Annexed
the invalidation
accordance
with
the
District Court
sheets abridged)
ft
abridged)
March
16,
1948
Akihachi
No.
17,
4-cho,
Ohama-dori,
Sakai-sbi,
Moda,
Osaka
This
list
a.
annexed
rn.,
March
declared
Law,
respeot
hereto
ownership
said
of
with
16,
to the
on
and
said
in
the
no
made
having
1948,
to
accordance
with
before
file
and
the
notice
set forth
been,
person
certificates
16,
a public
certificates
there
1948,
March
certificates
having
to
to
the
and
in
the
10.00
right
present
of
them,
reminder
Tada
Sansho-mura,
This
Court
reminder
Court
with
list annexed
having
Tokushinia-ken
made
a public notice and
reSpect to the certificatesset forth in the
hereto and
a. in., February
of ownership
declared
Miyoshi-gun,
of Law,
there having
been,
12, 1948, no person
to
on
Febraury
of
the
said certificates in
the
of
the
applicant.
with
the
Osaka
(Annexed
District Court
(Annexed
request of the
District Court
sheet abrieed}
sheet abridged)
Febraury
March
17, 194S
Eiji Ibuki
Noboru
Sakai,
Jlatayaina
Tatsuiai-mura,
Ichiro
Kaiso-gun.
"Wakayama-ken
Ko.
Mori
Sakutaro
No.
gun,
reminder
94, Takasho-cho,
Iliroshima-shi
a. m.,
Nataba-Naka-dori,
Gioinmachi,
Usa-
790,
Nishi-Imakoji-cho,
Kamikyo-ku,
of ownership
a public notices anc^,
there having
23. 1948, no
been,
person
before 10.00
to file the
right
to the said certificates and to present them,
on Febraury
23, 1948, the invalidation
accordance
with
the
Osaka
Hig.'ishi-iru, Imakoji(Annexed
Kyoto
request
sheets
of the
of the
25, 1948
Applicant:
Masaaki
Fukuhara
c/o Moriji
Yamashita
No.
No. 1982, O.i^a Akabori, Yokkaiohi-shi, Mie-ken
This
Eigo Yoshida
No. 43, 1-choine, Sumiyoshi-Hoinmachi,
District Court
abriclged)
February
Masataro Takahara
No. 58, Ueno-inachi, Olcayama-shi
Unosuke
Kobe
applicants.
Ichitaro Shiga
Oniae-dori,
having made
hereto and
said certificates in
Ko.
Nada-ku,
respect to the certificatesset forth in the
Feburary
declared
Hiroshima-ken
Aotani-cho,
Court of Law,
with
lists annexed
Taoka
70.*?,Aza
Jbuki
71, 4-chome,
This
Yoshio
23, 1948
Applicants:
Applicants:
No.
right
12, 1948, the invalidation of the
accordance
applicant.
Osaka
before 10.00
file the
to the said certificatesand to present them,
invalidation
request
12, 1948
Applicant:
Applicant:
Otori
of tha
request of the
Febraury
bei
right of
to present them
Osaka
District Court
noticesand
there having
applicant.
Osaka
32, 1-chome,
respect to the certificatesset forth in the
10.00
right of
invalidation
reminder
Shoken
Higashi-ku,
and
Tokushima-
Suemasa
1, 1-chome,
Court
reminder
with
the list annexed
right of ownership
36
―
having
Nagata-ku,
made
Kobe
a public
notice
resjject to the certificatesset forth in
hereto
10.00 a.m., February
ahi
Umegakaori-cho,
of Law,
and
2o,
there
1948,
no
having
been,
person
to the said certificates and
before
to file the
to present
wr
them, declared
February
on
25,
1948,
in accordance
of the said certificates
the applicant.
the
with
request
Kinzo
of
No.
Osaka
(Annexed
Applicant
invalidation
the
District Court
This
sheet abridged)
and
February
Tomit.i
4G4,
20. 194S
Applicants:
Court
reminder
Koga,
of Law,
with
Kitakatsuragi-gnn,
having
made
hereto
10.00 a.m.,
25, 1948, no person
Jan.
a
public
notice
respect to the certificates set forth in
and
there
having
been,
before
to file (he riffht of
to the said certificates,declared on
1948, the invalidation
Kawai-inura,
Tsu-shi, Mie-ken
the list annexed
':ownership
Sakao Yoshinmra
No, 501, Choraku,
Oaza
March
20,
of the said certificatesin accordnnoe
with the request of the applicant
Nara-ken
Nagoya
("Annexed
Summary
Court
sheet abridged)
Sukeo Nakatani
No. 2592, Tennoji-cho,
,This Court of Law,
and
reminder
the lists
・ 10.00
with
hereto
February
right of ownership
them, declared
having
respect
annexed
a.m.,
Abeno-k\i, Osaka
to
made
to the
and
1948,
the
said
on February
November
public
certificates
there
2fi,
a
set
having
no
notices
forth
been,
person
certificates
and
in
file
to
the
present
2f>, 1948, the invalidation of
the said certificatesin accordance
with
Hadiiro
before
to
the request of the
applicant.
Ko.
j
i
Ueno
f>f>3,Ao,
This
Osaka
District Court
A;-mura,
Court of Law,
reminder
with
list annexed
Himi-gun,
having
Toyama-ken
made
a public notice and
respect to the certificates set forth in
hereto and
a.m., November
ownership
(Annexed
there having
5, 1947
no
been,
person
before
to file the right
to the said certificates,declared
on
with
Toyama
5, 1943
(Annexed
Applicant:
Chuo Shoken Goshi Kaisha No.234, (chuo-dori),
Court
reminder
of Law,
with
the list annexed
10.00
a.m.,
hereto
March
of ownership
having
respect
to
made
the
and
there
5, 1948.
no
a
declared on March
set forth
having
person
Leen,
to
to the said certificatesand
file
with
sheet abridged)
Hisao
Xo.
Xakamoto
142.1, Bakuro-cho,
Takaoka-shi,
Toyama-ken
before
the
This
right
of the
j reminder
said │ annexed
Court of Law,
with
having
District Court
10.00
hereto and
said
a.m.,
there having
December,
check
made
respect to the check
the request of the applicant. \the right of ownership
Osaka
a public notice and
set forth in
to the said
10,
in accordance
1943,
with
check,
the
the
request
25, 1948
of
on
the
of the applicant.
Branch,
Toyama
sheet
list
to file
declared
invalidation
Takaoka
(Anneved
the
been, no person
(Annexed sheet abridged)
March
10, 1947
Applicant:
in
to present them,
5, 1948, the invalidation
certificates
i n accordance
. e
notic
public
certificates
Branch,
District Court
December
Oaza Tak&la, Ilida-shi, Oita-ken
This
of
November
the request of the applicant.
Takaoka,
and
the
10.00
5, 1947, the invalidation of the said certificatesin accordance
sheets abridged")
March
5, 1947
Applieart:
Court
abridged)
Applicants:
Daiken-Sangyo-Kabnshiki-kai
Iso. 1, Soae-cho, Kita-ku,
Sonosuke
No.
Aza
Court
and reminder
with
25, 1948,
Oaza
Inazawa,
Aichi-ken
having
and
25, 1948,
to the said
made
there
the
invalidation
the request
public
having
no person to
of
No.
25, Otowa-cko,
This
notices
been,
the
said
before
file the
certificates, declared
accordance with
on
right
March
certificates in
reminder
Court
1947
with
list annexed
Toyam-sbi
of Law,
having
Summary
hereto and
there having
file the right of ownership
on 10.00 a.m., December
said certificates in
a public notice and
been
the
person
3, 1947
the
with
invalidation
the
request
Takaoka
Toyama
(Annexed
sheet abridged)
to
of the
of the
applicant.
Court
20, 1948
no
to the said certificates,declared
accordance
sheets abridged")
March
made
respect to the certificates set forth in
of the applicants.
Itihinomiya
(Annexed
Inazawa-
respect to the certificates set forth in
hereto
10.00 a.m., March
27,
Sh'^ejiro Yokawa
Kitayama,
of Law,
the lists annexed
of ownership
December
Applicant:
Takeda
210,
niachi, Nakajima-gim,
This
sha
Osaka
Branch,
District Court
March
9, 1948
No. 62, 2-chome, Shimouma,
Applicants:
Tsuuekichi Igata
(Jhiv.uru Kxxlama
No.
255,
JShiroganesanko-chy,
Shiba,
No. 61, Aza Higashihaina, Minamikama,
ltano-gun, Tokushitna-ken
-Eisaburo Kawaraliayashi
Minato-ku,
Tokyo
Tailao Kojiina
No.
1251-5,
Kosaburo
No.
Nishinakanobu,
Ebara-ku,
This
Matsunaiiu
178, 3-chome,
reminder
Onden,
Shibuva-ku,
108,
Yone
Tokyo
Setagaya-kn,
Tokyo
No.
G25S,
Kasugabe-machi,
public notices and
there having
9, 1948,
to
sheets
the invalidation
Hirosliitna-shi
and
Kobayashi,
No.
4-kumi,
Kusado-machi,
ft
Kikuchi
Shinkoji,
Kagano,
Court
reminder
with
10.00 a.m., Dec.
ownership
No.
84.
gun,
Hyogo-ken
tinnya-Shiinoyamada,
Okage-inachi
5,
Muko-
Morioka-shi,
of Law,
having
respect
in the list annexed
Tokio Ishinmru
to the
hereto and
5, 1947,
Iwate
made
the
there having
of
the request
sheet
notice
certificates set forth
the
said
been before
December
certificates in
of the applicant.
Morioka
Fukiage-Hon-machi,
public
no person to file the right of
invalidation
with
("Annexed
2-chorne,
ken
a
to the said certificates, declared on
1947,
accordance
Yamagnchi
54,
District Court
abridged)
Ciu emon
This
Fuknvaiua-shi
No.
of the said
with the request of the applicants.
December 5, 1947
Kawase
Taneko
person
Applicant:
Ueno
T.
no
said, certificates,
Tokyo
(Annexed
242. Koliinaka-inaehi,
Shigeji
been
the
Shirai
Yoshio
c/o
and
made
certificatesset forth in the
Minanii-
9.">,ISakana-niachi, Toyohashi-shi
No.
hereto
declared on March
saitaina-guii, Saitama-ken
No.
having
certificates in accordance
Takei,
Kyuji
of Law,
respect to the
lists annexed
Horie
c/o H.
Court
with
to file the right of ownership
Wakabavashi-cho,
Mu/a-machi,
Ko. 6, Seicoin-Nishi-inachi,
Sakyo-ku Kyoto
Tokyo
Hi sash i Fukukida
No.
Setagaya-ku, Tokyo
Summary
Cjurt
abridged")
Chigusa-ku,
December
Nagoya
5, 1947
Applicant:
Gishiro
No.
Tashiro
1764,
Imasuke
Yahiro,
Niskikawa-nmra,
Kurate-gun,
Fukuoka-ken
Kobnichi
No.
dori, Tsnkishima,
Sakamoto
r>24, Kita
This
A^aUezuki,
Uezuki-mura,
Atsuta-gun,
reminder
Fuknniatsu
a.m.,
Tomijiiiia
50, Asahi-maelii,
Kure-shi
Matajiro
No.
Jwa^o
No.
Tsu-shi,
made
a public notice and
there having
no
to the said
person
to
been
file
before 9.00
the
cetificates, declared
the request
on
right
July
of
31, ■
of the applicant.
Mie-ken
Morioka
Iliguchi
Summary
Court
sheet abridged")
Ainagasaki-slii
March
20, 1943
Applicants:
(Jhikao Ilayuzaki
Takarnatsu
172. Dogo,
having
respect to the certificates set forth in the
31,1947,
(Annexed
45, Kui-Seginomoto,
of Law,
Nishi-naka-
Tukyo
1947, the invalidation of the said certificatesin accordance
with
209, Noiiaki-Kakiuchi,
No. 10, 9-chome,
Chuo-ku,
hereto and
July
ownership
Itaro Tsuge
No.
Court
with
list annexed
Okayan ia-ken
No.
Shibuya
c/o Shnji Matsumoto,
Matsuvama-shi
No. 55, 4-chome, Naka-oho,
rawa-ski
Takash i Fuj {・>ka
No.
54, Gokentei,
Kei Ashibara
No. 21-2546, Kichishoji Musashmo-niacki, Kilatama-
Himeji-slii
Teiichi Yaman-oto
No.
Kaju
No.
927,
3-choine, Kaimi-machi,
gmi, Tokyo
Hiroshima-Shi
This
Suzuki
1097,
Kanagaw
Nakajinia,
Kayagasaki-niachi,
and
Ko^a-gun,
Cjurt
reminder
of
with
the lists annexed
a-ken
Law,
having
made
hereto
and
there
person to file the right of ownership
Tusbivuki Matsumoto
No. 4127, Waiiiawa-mura, Amngusa-gun,
declared on
Knrnamoto-
March
Tokyo
38
―
been
no
of the'said
with the request of the applicants.
ken
Kichiuosuke Saigo
having
to the said certificates,
20 194S, the invalidation
certificates in accordance
(Annexed
piiblic notices
respect to the certificates set forth in
sheets abridged)
District Court

Podobné dokumenty

zde

zde Natraj Krishnan (Mississippi State University, MS). Hormonální řízení antistresových reakcí u hmyzu. Doc. Nabanita Saha, M.Sc., Ph.D. (FT UTB). Ronald N. Zuckermann (Lawrence Berkeley National Labo...

Více

5 Dengin Alexey RUS 086 Top 6,57 5 1 Bendler Markus AUS

5 Dengin Alexey RUS 086 Top 6,57 5 1 Bendler Markus AUS Lesko Jozef SVK Hong Jong Yeol KOR Behlić Damir HRV Lee Koang Min KOR Tarasov Sergey RUS Nara Masayuki JPN Vukotic Matevz SVN Kim Beum Jun KOR Cho Kyu Bog KOR Seo Jong Kuk KOR Gulyaev Pavel RUS CHA...

Více

Mediastinální lymfadenektomie v exaktním pagingu

Mediastinální lymfadenektomie v exaktním pagingu Hytych V.1/, Horažďovský P.1/, Konopa Z.1/, Koukolík F.2/, Lánská V.3/, Kleňha K.4/, Kopecká D.5/, Šnorek V.6/, Vašáková M.7/

Více

Craig J

Craig J List of participants of the 4th VERSIM workshop held in Prague on September 13-17, 2010 40 participants from 15 countries including 9 students and young scientists under 35 (YS) from 5 countries Cr...

Více

fashionbook - designSUPERMARKET

fashionbook - designSUPERMARKET Marie Kondo: The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing

Více