Program - Dny práva

Komentáře

Transkript

Program - Dny práva
LEGISLATIVNÍ SMRŠŤ
ETICKÉ ASPEKTY PRÁVNÍCH PROFE
ROVNOST JAKO PRÁVNĚ-TEORETICKÁ A SPOLEČE
IUSNATURALISMUS STÁLE AKTUÁLN
KONTINENTÁLNÍ, NEBO ANGLOAMERICKÝ PRÁ
EXISTUJE PRÁVNÍ LOGIKA?
PRAMENY PRÁVA VE SVĚTĚ NEJIST
VOLNÉ TÉMA (PO PŘEDCHOZÍM SCHVÁ
mediální partner konference
MASARYKOVA UNIVERZITA
PRÁVNICKÁ FAKULTA
pořádá
IX. ročník mezinárodní konference
DNY PRÁVA 2015
18.–19. listopadu 2015 v Brně
PROGRAM KONFERENCE DNY PRÁVA 2015
CONFERENCE DAYS OF LAW 2015 PROGRAMME
18. listopadu 2015
November 18, 2015
Zahájení konference
V budově fakulty
Opening of the conference
Premises of the faculty
IUS et Societas
V budově fakulty
IUS et Societas
Premises of the faculty
Raut a doprovodný program
Dle programu
Reception and social programme
See below
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00- 22:00
19. listopadu 2015
November 19, 2015
Registrace účastníků konference
Check-in of participants
8:15-8:45
Jednání v sekcích
Dle programu
Meetings in sections
See below
Raut
V budově fakulty
Reception
Premises of the faculty
Ukončení jednání
Dle programu
The conclusion of the conference
See below
9:00 - …
12:30-13:30
SEKCE KODIFIKACE OBECNÉ ČÁSTI KOLIZNÍHO PRÁVA – CESTA ČI
OMYL?
SECTION CODIFICATION OF THE GENERAL PART OF CONFLICT-OFLAWS METHOD – A WAY FORWARD OR A MISTAKE?
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 025, organizační garant: Klára Drličková
Jazyk sekce: čeština, angličtina
Meeting time in section: 09:00, Room No. 025, organizational guarantor: Klára Drličková
Langue of the section: Czech, English
09:00-10:30
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Zahájení sekce
Naděžda Rozehnalová
Opening speech
Miluše Hrnčiříková
Petr Dobiáš
Kateřina Remsová
Iva Šimková
Elena Júdová
Moderátor: Naděžda Rozehnalová
Zájmy státu a kolizní právo
Interests of a State and the Conflict-of-Laws Rules
Unifikace obecné části mezinárodního práva soukromého
– reálná výzva pro EU?
Unification of the General Part of Private International
Law – A Real Challenge for the EU?
Imperativní normy a pravidla bezpečnosti a chování v
pojetí evropské a mezinárodní úpravy
Overriding Mandatory Rules and Rules of Safety and
Conduct within the Framework of European and
International Legal Regulation
Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle
zákona o mezinárodním právu soukromém
Applying the Concept of Overriding Mandatory Rules
under the Private International Law Act
Vztah mezi imperativními normami a veřejným
pořádkem
Relation between Overriding Mandatory Rules and
Public Policy
Nová úprava adaptácie v Zákone č. 97/1963 Zb.
09:00-09:10
09:10-09:25
09:25-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:15
New Regulation of Adaptation in the Act No. 97/1963
Coll.
Diskuze
Discussion
10:15-10:30
Přestávka
Coffee break
10:50-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Klára Drličková, Tereza Kyselovská
Agata Jaroszek
Martina Kasemová
Veřejný pořádek a zásada vzájemného uznávání v
aktuální judikatuře členských států
Public Policy and the Principle of Mutual Recognition
under the Recent Case Law of Member States
Padák v podobě výhrady verejného poriadku?
Parachute of the Public Policy Reservation?
10:50-11:05
11:05-11:15
Tereza Kyselovská, Mária
Pastorková
Lucie Zavadilová
Normy mezinárodního práva soukromého v oblasti práva
duševního vlastnictví
Rules of Private International Law and the Intellectual
Property Rights
Zpětný a další odkaz a alternativní hraniční určovatel
11:15-11:30
11:30-11:40
Renvoi and Alternative Connecting Factor
Klára Drličková
Zpětný a další odkaz v otázce dědictví s mezinárodním
prvkem
Renvoi in Cross-border Succession
11:40-11:50
Miroslava Vozáryová
Remisia a transmisia
11:50-12:05
Renvoi
Diskuze
Discussion
12:05-12:30
Oběd
Lunch
13:30-15:20
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Klára Drličková, Tereza Kyselovská
Bernard Pekár
František Halfar
Zisťovanie a používanie cudzieho práva na území
Slovenskej republiky
Identification and Application of Foreign Law in the
Slovak Republic
Zacházení s cizím právem a vyhlídky pro unifikaci
13:30-13:45
13:45-14:00
Foreign Law and the Prospects for Unification
Tomáš Kozárek
Diskuze
Discussion
Miloš Levrinc
Zacházení s cizím právem v členských státech EU:
srovnání praxe v České republice a Velké Británii
Treatment of the Foreign Law in the EU Member States:
Comparison of the Practice in the Czech Republic and
the United Kingdom
14:00-14:10
14:10-14:20
Reciprocita v medzinárodnom práve súkromnom
14:20-14:35
Reciprocity in Private International Law
Michal Ďuriš
Silvie Mahdalová
Pavlína Janečková
Vzájomnosť ako podmienka uznania cudzieho
rozhodnutia
Reciprocity as a Condition for the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgment
Zákaz obcházení zákona jako obecný princip MPS a jeho
význam v oblasti evropského insolvenčního práva
Prohibition of Abuse of Law as a General Principle of
PIL and its Significance in the Sphere of European
Insolvency Law
Vývoj hraničního určovatele lex rei sitae
14:35-14:50
14:50-15:00
15:00-15:10
Development of the Connecting Factor Lex Rei Sitae
Diskuze
Discussion
15:10 15:20
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE ODPOVĚDNOST STÁTŮ, MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ,
RESP. EVROPSKÉ UNIE ZA ÚJMU/ŠKODU ZPŮSOBENOU
JEDNOTLIVCŮM PROTIPRÁVNÍM VÝKONEM MOCI ČI JEJÍM
SELHÁNÍM
SECTION RESPONSIBILITY OF STATES, INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS, OR OF THE EUROPEAN UNION FOR HARM/DAMAGE
CAUSED TO INDIVIDUALS THROUGH ILLEGAL EXERCISE OF PUBLIC
POWER
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 215, organizační garant: Zdeněk Nový, Iveta Rohová
Jazyk sekce: čeština, slovenština
Meeting time in section: 09:00, Room No. 215, organizational guarantor: Zdeněk Nový, Iveta Rohová
Langue of the section: Czech, Slovak
09:00-10:50
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Filip Křepelka
Zahájení sekce
Opening speech
Vladimír Týč, CSc.
09:00-09:10
Miroslav Slašťan
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú
porušením práva EÚ-teória a prax v Slovenskej republike
Member States’ Liability for the Damages caused by the
Breach of the EU Law – Theory and Practice in the
Slovak Republic
09:10-09:30
Radoslav Benko
Zodpovednosť členského štátu za škodu spôsobenú
jednotlivcovi porušením práva EÚ zo strany
vnútroštátnych súdov
Member States’ Liability for the Damages caused to an
individual by the Breach of the EU Law by National
Courts
09:30-09:50
Michael Siman
Zásady rovnocennosti a účinnosti pri zodpovědnosti
členského štátu za škodu spôsobenú porušením práva EÚ
Prinnciples of Equivalence and Effectiveness in Member
States’ Liability fot the Breach of EU Law
09:50-10:10
David Sehnálek
Odpovědnost státu v USA a v Evropské unii
The State’s Liability in the US and EU
10:10-10:30
Diskuze
Discussion
10:30-10:50
Přestávka
Coffee break
11:10-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Vladimír Týč
Filip Křepelka
Odpovědnost typu Francovich v Evropské unii jako
nadnárodní organizaci – skutečnost nebo přelud?
A Francovich-like Liability in the EU as a
Supranational Organization – a Reality or Phantasm?
11:10-11:30
Dušan Sulitka
Keď Dávid stretne Goliáša: Vymáhanie únijného práva
voči členskému štátu (pohľad jednotlivca)
When David meets Goliath: the Enforcement of the EU
Law towards the Member States (from the Viewpoint of
an Individual)
11:30-11:45
Iveta Rohová
Odpovědnost Evropské unie za porušení
mezinárodněprávních závazků pohledem jednotlivce
The Responsibility of řhe EU for the Breach of
International Legal Obligations from the Viewpoint of an
Individual
11:45-12:00
Petr Navrátil
Mimosmluvní odpovědnost EU: cui bono?
A Non-Contractual Liability of the EU: Cui Bono?
12:00-12:15
Diskuze
Discussion
12:15-12:30
Přestávka
Lunch break
13:30-15:05
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Zdeněk Nový
Jozef Medelský
Európsky súd pre ľudské práva a legálnosť či
nelegálnosť inšpekcie ministerstva vnútra
The ECHR and the (Il)legality of the Ministry of
Interiors’ Inspection
13:30-13:45
Adam Giertl
Zodpovednosť štátu za ujmu spôsobenú porušením
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd mimo vlastného územia
The Member State’s Liability for the Harm caused by the
Breach of the ECHR outside its own Territory
13:45-14:00
Daniel Arbet
Spravodlivosť pre Srebrenicu: Hasan Nuhanović vs.
Holandsko
Justice for Srebrenica: Hasan Nuhanović v. the
Netherlands
14:00-14:15
Petr Kilian
Jurisdikční imunita státu
Jurisdiction Immunity of a State
14:15-14:30
Ivan Puškár
Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií
Jurisdiction Immunity of an International Organization
14:30-14:45
Diskuze
Discussion
14:45-15:05
Přestávka
Coffee break
15:20-16:55
IV. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: David Sehnálek
Helena Bartáková
Odpovědnost Evropské unie v kontextu soutěžního práva
The Liability of the EU in the Context of Competition
Law
15:20-15:35
Aneta Vondráčková
Odpovědnost členských států EU za škodu vzniklou
porušením unijního práva se zaměřením na daňovou
oblast
Member States’ Liability caused by the Breach of the EU
Law with Focus on Taxes
15:35-15:50
Kateřina Hlinková
Odpovědnost států a EHP
State Liability and the European Economic Area
16:05-16:20
Iva Palkovská, Tomáš Svoboda K možné odpovědnosti Evropské unie za újmu
způsobenou v souvislosti s unijním postupem pro měření
emisí osobních automobilů
A Possible Liability of the EU for the Harm caused by
the EU Procedure for the Measurement of the Car
Immisions
16:20-16:35
Diskuze
Discussion
16:35-16:55
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE ZÁKONNÁ REGULACE V. SMLUVNÍ ÚPRAVA?
SECTION LEGAL REGULATION V. CONTRACTUAL ARRANGEMENT?
Čas jednání v sekci: 9:00 hod, místnost 034, organizační garant: Josef Šilhán
Jazyk sekce: čeština, slovenština, angličtina
Meeting time in section: 9:00, Room No. 034, organizational guarantor: Josef Šilhán
Langue of the section: Czech, Slovak, English
9:00-10:40
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Jarmila Pokorná
Zahájení sekce
Opening speech
Karel Eliáš
9:00
Právnická schémata a hodnotové korektivy
9:00-9:25
Legal Schemes and Value Correctives
Bohumil Havel, Kateřina
Ronovská
Limity smluvní svobody v právní úpravě právnických
osob
The Limits of Freedom of Contract in the Legal
Regulation of Legal Entities
9:25-9:50
István Sándor
Mandatory and Dispositive Rules in the Book on Legal
Persons of the Hungarian Civil Code
9:50-10:15
Filip Melzer
Interese jako limit rozsahu náhrady škody ?
10:15-10:40
The Issue of Extent of Damages
Přestávka
Coffee break
11:00-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Jarmila Pokorná
Jarmila Pokorná, Eva
Večerková
Kateřina Eichlerová
Projevy vůle spojené s nabytím firmy
11:00-11:20
Manifestation of Will Incidental to Acquisition of Trade
Name
Může být jednatel ustanoven do funkce někým
jiným než valnou hromadou?
11:20-11:40
Zákonný katalog korporací a limity smluvní svobody
11:40-12:00
Can the Executive be Appointed to the Position by
Someone Else than the General Meeting?
Jaromír Kožiak
The Legal Catalogue of Corporations and Limits of
Contractual Freedom
Milan Roman
Diskuze
Discussion
Zákonná regulácia a zmluvná úprava vnútorného trhu s
elektrinou v Európskej únii
Legal Regulation and Contractual Arrangements of
Internal Electricity Market of European Union
12:00-12:20
12:20-12:30
Přestávka
Coffee break
13:30-15:00
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Josef Šilhán
Monika Tichá
Transakční náklady tzv. adhezních smluv
13:30-13:45
Transaction Costs and Standard Form Contracts
Michal Vítek
Zamyšlení nad akcesoritou podnájmu
13:45-14:00
Reflection on Accessory Nature of Sublease
Jaroslav Dolny
Ochrana veriteľa ako slabšej strany
14:00-14:15
Protection of the Creditor as a Weaker Party
Kamil Nejezchleb
Flexibilita SIEC testu při posuzování spojení soutěžitelů
14:15-14:30
Fflexibility of the SIEC Test in Merger Review
Zuzana Filipová
Dlouhá, široká a krátkozraká novela slovenského zákona
směnečného a šekového
High, Wide and Shortsighted Amendment of Slovak
Exchange and Promissory Act
14:30-14:45
Marcin Czerwiński
Consortium Agreement and the Legal Framework for
Groups of Economic Operators in Polish and French
Public Procurement Law
14:45-15:00
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE POLITICKÁ PRÁVA
SECTION POLITICAL RIGHTS
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 214, organizační garant: Pavel Kandalec
Jazyk sekce: čeština
Meeting time in section: 09:00, Room No. 214, organizational guarantor: Pavel Kandalec
Langue of the section: Czech
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Soudy a politická práva
09:00-10:45
Session I.
Moderátor: Pavel Molek
Zahájení sekce
Opening speech
09:00-09:10
Zdeněk Koudelka
Meze moci soudců
The Limits of Judicial Power
09:10-09:30
Milan Boháček
Institut přísedících jako součást práva na výkon
veřejných funkcí
Institute of Lay Judges as Part of the Right to Exercise
Public Offices
09:30-09:50
Vítězslav Němčák
Politické spory před Ústavním soudem
Political Disputes at the Constitutional Court
09:50-10:10
Pavel Šutka
Problémy navrhování kandidátů na funkci prezidenta
České republiky
Problems of Nomination of Candidates for the President
of the Czech Republic
10:10-10:30
Diskuze
Discussion
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
10:30-10:45
Přestávka
Coffee break
Projev, shromažďování a sdružování
11:00-12:30
Session II.
Moderátor: Pavel Molek
Ivo Svoboda
Správní aspekty při realizaci práva shromažďovacího
Administrative Aspects in Implementation of Freedom of
Assembly
11:00-11:20
Jan Grinc
Nařízení o statusu a financování evropských politických
stran a budoucnost svobody politického sdružování v
Evropské unii
Regulation on the Statute and Funding of European
Political Parties and the Future of the Freedom of
Political Assembly in the European Union
11:20-11:40
Marián Piváček
Diskuze
Discussion
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Sloboda prejavu ako prostriedok realizácie demokracie
Freedom of Expression as a Means of Implementing
Democracy
11:40-12:00
12:00-12:30
Oběd 12:30-13:30
Lunch 12:30-13:30
Pohled ze zahraničí
13:30-15:15
Session III.
Moderátor: Pavel Molek
Klaudia Marczyová
Politické práva – reálny nástroj demokracie
Political Rights – Real Instrument of Democracy
13:30-13:50
Peter Horváth
Volebné práva vo veku internetu
Universal Suffrage in the Age of Internet
13:50-14:10
Martin Horemuž
Ľudské práva v Ruskej federácii. Vybrané dimenzie a
problémy
Human Rights in the Russian Federation. Selected
Dimensions and Problems
14:10-14:30
František Emmert
Úprava státního občanství (německého,
československého, protektorátního) v českých zemích v
letech 1938 až 1942
Legislation of Citizenship (German, Czechoslovakian,
Protectorate) in the Czech Lands 1938-1942
14:30-14:50
Diskuze
Discussion
14:50-15:15
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ A KONCEPCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT – EIA, SEA
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 133, organizační garant: Dominik Židek
Jazyk sekce: čeština, slovenština, angličtina
Meeting time in section: 09:00, Room No. 133, organizational guarantor: Dominik Židek
Langue of the section: Czech, Slovak, English
09:00-10:30
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Vojtěch Vomáčka
Ilona Jančářová
Úvodní slovo
Opening remarks
09:00-09:10
Dominik Židek
Co nám vzal a dal 1. duben 2015 aneb komparace právní
úpravy posuzování vlivů na životní prostředí před a po
novele č. 39/2015 Sb.
Comparison of the Environmental impact assessment
before and after the amendment no. 39/2015 Coll.
09:10-09:25
Hana Müllerová
Co nás čeká? Jaké změny přinese novela směrnice EIA
od r. 2017.
What next? Changes expected from the EIA Directive
amendment in 2017.
09:25-09:40
Jiří Zicha
Posuzování vlivů na životní prostředí v aktuální
judikatuře Soudního dvora EU.
Environmental Impact Assessment in Recent Rulings of
the Court of Justice of the EU.
09:40-09:55
Jaroslav Chyba
Faktory ovlivňující odborný posudek
Factors influencing the expert´s opinion.
09:55-10:10
Diskuze
Discussion
10:10-10:30
Přestávka
Coffee break
10:50-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Vojtěch Vomáčka
Soňa Košičiarová
Posudzovanie vplyvov činnosti na Slovensku a prístup
verejnosti k spravodlivosti vo veciach životného
prostredia.
Environmental impact assessment in Slovakia and public
access to justice in environmental matters.
10:50-11:05
Martin Dufala
Verejnosť a posudzovanie vplyvov v Slovenskej
republike.
11:05-11:20
The public and environmental impact assessment in
Slovak republic.
Petra Humlíčková; Michal
Sobotka
Zjišťovací řízení: malá EIA?
Lenka Bahýľová
Pojem „navazující řízení“ a související procesní otázky.
11:20-11:35
Declaratory proceedings: small EIA?
11:35-11:50
"Procedure for consent" and related procedural issues.
Ivana Průchová
Dotčené správní úřady a posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí.
11:50-12:05
Administrative authorities concerned and Environmental
Impact Assessment.
Diskuze
Discussion
12:05-12:30
Oběd
Lunch
13:30-15:15
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Vojtěch Vomáčka
Michaela Konečná;
Jitka Večeřová
Poznatky ombudsmana v oblasti posuzování vlivů
záměrů na životní prostředí.
13:30-13:45
The Czech Defender´s Activities in the Area of EIA
Procedure.
Jana Dudová
Posuzování vlivů na veřejné zdraví.
13:45-14:00
Health impact assessment.
Hana Musilová
Posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti
zemědělství.
14:00-14:15
Environmental Impact Assessment in the Area of
Agriculture.
Jiří Pokorný
Posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti
energetiky.
14:15-14:30
Environmental impact assessment in the area of power
energeering.
Ondřej Vícha
Diskuze a závěrečné slovo
Discussion and concluding
remarks
Proces EIA a těžba nerostných surovin.
Process EIA and Mining of Minerals.
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
14:30-14:45
14:45-15:15
SEKCE VEŘEJNÁ SLUŽBA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (A TO I JAKO
SLUŽBA VEŘEJNOSTI)
SECTION PUBLIC SERVICE IN PUBLIC ADMINISTRATION (AS SERVICE
TO PUBLIC)
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 140, organizační garant: Alena Kliková, Michal Matouš
Jazyk sekce: čeština, angličtina, slovenština
Meeting time in section: 09:00, Room No. 140, organizational guarantor: Alena Kliková, Michal Matouš
Langue of the section: Czech, English, Slovak
09:00-10:30
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Lukáš Potěšil
Zahájení sekce
Opening speech
09:00-09:10
Cosmina Codrescu
Ethics versus corruption - Vulnerabilities of the
administrative system
Ethics versus corruption - Vulnerabilities of the
administrative system
09:10-09:20
Anamaria Cristina Cercel
Incompatibility of Elected Local Persons
Incompatibility of Elected Local Persons
09:20-09:30
Paweł Grobelny
Local Government as a public service
Local Government as a public service
09:30-09:40
Magdalena Michalak
Public servants and access to public information in
Poland
Public servants and access to public information in
Poland
09:40-09:50
Judit Kéri
The principles of the Hungarian public administration in
the field of emloyment policy
The principles of the Hungarian public administration in
the field of emloyment policy
09:50-10:00
Katarína Tóthová
Kompetencia verejného ochrancu práv ako verejná
služba
The competence of the Ombudsman as a public service
10:00-10:10
Kateřina Frumarová
Regresní úhrady - nástroj k "odpovědnější" veřejné
správě?
Regression payments - an instrument for "more
responsible" public administration?
10:10-10:20
Diskuze
Discussion
Přestávka
Coffee break
10:20-10:30
11:00-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Alena Kliková
Zdeněk Fiala,
Koudelka Viktor
Řízení ve věcech služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů
Proceedings in matters of service of members of security
forces
11:00-11:10
Martin Škurek
Služební poměr vojáků z povolání
Service of professional soldiers
11:10-11:20
Pavol Zloch
Niektoré úvahy k sociálno-právnemu postaveniu
obecných polícií v SR
Some considerations on the social-legal status of
members of municipal police of Slovakia
11:20-11:30
Ladislav Pokorný
Propuštění ze služebního poměru
Dismissal from the service with security corps
11:30-11:40
Iva Proksová
Služební zákon jako nástroj depolitizace veřejné správy?
Civil Service Act as an Instrument for Depoliticization of
Public Administration?
11:40-11:50
Anna Chamráthová
Možné zásahy veřejného ochránce práv v oblasti veřejné
služby
Possibilities of ombudsman's interventions into the
public service
11:50-12:00
Marián Ševčík,
Slavomír Hrapko
Analyza sucasnej slovenskej pravnej upravy
statozamestnaneckeho pomeru vo verejnom zaujme s
uvahou de lege ferenda - k aktualnym problemom
verejneho zaujmu v statozamestnaneckych pomeroch
Analysis of the current Slovak legislation of state
employment ratio in the public interest considerations de
lege ferenda - the current problems of public interest in
state employment ratios
12:00-12:10
Lukáš Potěšil,
Nikola Jílková
Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě
The Protection of Rights in Public Service
12:10-12:20
Diskuze
Discussion
12:20-12:30
Oběd
Lunch
13:30-15:20
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Jana Jurníková, Lukáš Potěšil
Soňa Skulová
Působení zásady spolupráce správních orgánů (v zájmu
dobré správy) v průběhu odvolacího řízení
13:30-13:40
Principle of administrative authorities cooperation effect
(in favour of good administration) during appeal
procedure
Marek Vrbík
Rozdíly právní úpravy vztahující se k problematice
disciplinární odpovědnosti státních zástupců v České
republice a prokurátorů ve Slovenské republice
Differences in legislation relating to the issue of
disciplinary responsibility of prosecutors in the Czech
Republic and prosecutors in the Slovak Republic
13:40-13:50
Olga Pouperová
Nezávislé správní úřady v kontextu nálezu Pl. ÚS 21/14
Independent administrative agencies in context of the
judgment Pl. ÚS 21/14
13:50-14:00
Jana Jurníková,
Alžběta Králová
Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o
udělení mezinárodní ochrany
Personal aspects of decision-making process in
international protection procedures
14:00-14:10
Lajos Csörgits
Kindergarten education as a public service or an
individual obligation?
Kindergarten education as a public service or an
individual obligation?
14:10-14:20
Paulina Bieś-Srokosz
Whether the activities of government agencies is an
example of public service in the public service? Selected
Issues
Whether the activities of government agencies is an
example of public service in the public service? Selected
Issues
14:20-14:30
Željka Vajda Halak,
Danijela Romić
The election of deans in public institutions in the
Republic of Croatia with special emphasis on colleges
The election of deans in public institutions in the
Republic of Croatia with special emphasis on colleges
14:30-14:40
Antonija Brkić
Delegation of state affairs in the jurisdiction of regional
self-government in Croatia
Delegation of state affairs in the jurisdiction of regional
self-government in Croatia
14:40-14:50
Anna Hnatów
Polish regulation of Controlled Financial Capital theoretical and practical approach
Polish regulation of Controlled Financial Capital theoretical and practical approach
14:50-15:00
Klára Nagy
The legal fate of a rule in the act on electoral procedure
The legal fate of a rule in the act on electoral procedure
15:00-15:10
Diskuze
Discussion
15:10-15:20
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE SYSTÉMOVÉ OTÁZKY SOUKROMÉHO PRÁVA
SECTION SYSTEMIC QUESTIONS OF THE PRIVATE LAW
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 038, organizační garant: Eva Dobrovolná
Jazyk sekce: čeština, slovenština angličtina
Meeting time in section: 09:00, Room No. 038, organizational guarantor: Eva Dobrovolná
Langue of the section: Czech, Slovak, English
09:00-10:30
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Zahájení sekce
Opening speech
Moderátor: Jan Hurdík
Markéta Selucká, Jan Hurdík
09:00-09:10
Anton Dulak
Inštitucionálne novoty v návrhu nového Občianskeho
zákonníka
The institutional innovations in the Draft of the New
Civil Code
09:10-09:25
Markéta Selucká
Neplatnost a nicotnost výpovědi z nájmu bytu
09:25-09:40
Nullity of the termination of flat lease
Zdeňka Gregorová, Jaroslav
Stránský
Pracovní právo v kontextu evropského a národního práva
Vladimír Kremlík
Postavení a působnost Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Status and powers of the Office for Government
Representation in Property Affairs
Diskuze
Discussion
09:40-09:55
Labour Law from the Point of View of European and
National Law
09:55-10:10
10:10-10:30
Přestávka
Coffee break
11:00-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Josef Fiala
Josef Fiala
Systematika věcných práv
11:00-11:15
Systematics of property rights
Denisa Dulaková
K systematike a k ďalším otázkam právnej úpravy
zmluvneho zavazkoveho prava v navrhu noveho
slovenskeho Obcianskeho zakonnika
The systematics and other issues of legal regulation of
contractual obligations in the Draft of the new Slovak
Civil Code
11:15-11:30
Eva Dobrovolná
Věcná práva a závazkové právo v systému soukromého
práva a jejich vzájemné interakce
Property Law and Law of Obligations in the System of
Civil Law and their interactions
11:30-11:45
Zbyněk Matula
Nepsané občanské právo
11:45-12:00
The "unwritten" civil law
Diskuze
Discussion
12:00-12:20
Přestávka
Coffee break
13:30-15:00
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Anton Dulak, Denisa Dulaková
Tomáš Zverka
Verejné a súkromné právo v súčasnosti
13:30-13:45
Public and private law in the present
Jozef Štefanko
Úvaha o súkromnom práve pre súčasnosť
13:45-14:00
An Essay on Private Law for the Present Day
Lukáš Králík
Soukromé versus veřejné na příkladu transpozice
evropského práva
Private versus public in case of EU law transposition
14:00-14:15
Marek Maslák
Vplyv európskeho súkromného práva na súkromné právo
národných právnych poriadkov členských štátov
Európskej únie
The impact of European Private Law on civil law in
national legal systems of the Member States of the
European Union
14:15-14:30
Katarína Kandová
Prolínání civilních a trestních předpisů v reakci na činy
jinak trestné páchané dětmi mladšími 15 let
Intersection of civil and criminal regulations in reaction
to the otherwise criminal acts committed by children
under the age of fifteen
14:30-14:45
Diskuze
Discussion
14:45-15:00
Přestávka
Coffee break
15:15-15:30
IV. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session IV.
Moderátor: Eva Dobrovolná
Edit Sápi
Overview of the system of intellectual property law
in the European Union
15:15-15:30
Réka Pusztahelyi
Inner and outer challenges of the Hungarian
delictual liability system in terms of high dangerous
activities
15:30-15:45
Edit Kriston
Toughts about the regulation of matrimonial
property rights in EU and in Hungary
15:45-16:00
Sevastian Cercel
The Concession of Public Property in Romanian
Law: Public Law and Private Law Relations
16:00-16:15
Diskuze
Discussion
16:15-16:30
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE ODPOVĚDNOST V PRÁVU
SECTION LIABILITY IN LAW
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 302, organizační garant: Pavel Salák
Jazyk sekce: čeština, angličtina
Meeting time in section: 09:00, Room No. 302, organizational guarantor: Pavel Salák
Langue of the section: Czech, English
09:00-10:20
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Tomáš Gábriš
Zahájení sekce
Opening speech
09:00-09:15
Pál Sáry
The Penal Liability of the Prison Guards in Classical
Roman Law
09:15-09:25
Zsuzsanna Kovács
The Responsibility of the Municipal Council of Miskolc
in the Age of Dualisam
09:25-09:40
Ibolya Katalin Koncz
Specific forms of marital responsibility in the 19th
century in Hungary
09:40-09:55
Aleksandra Szerba-Zawada
State Responsibility for Breach of EU Principle of Equal
Treatment
09:55-10:10
Diskuze
Discussion
10:10-10:20
Přestávka
Coffee break
10:30-11:45
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Pavel Salák
Kamila Bubelová
Odpovědnost za věci vnesené - actio de recepto
10:30-10:45
Actio de recepto
Jan Šejdl
Práva vycházející z cesty přes cizí pozemek
10:45-11:00
Rights Based on the Path through the Extraneous Land
Petr Dostalík
Bezdůvodné obohacení v justiniánských pramenech
Unjust Enrichment in the Justinian’s Law
11:00-11:15
Martin Šlosar
Pomáhat a chránit aneb policejní kompetence v římském
právu
To Help and to Protect - Police Authority in Roman Law
11:15-11:25
Lenka Šmídová Malárová
Periculum est emptoris v knize právních naučení Liber
informationum et sententiarum pro Uherské Hradiště
The Rule "Periculum est emptoris" in the Book of Legal
Sentences Liber informationum et sententiarum for
Uherské Hradiště
11:25-11:35
Diskuze
Discussion
11:35-11:45
Přestávka
Coffee break
11:55-12:30
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Jaromír Tauchen
Martin Skaloš
Historické a medzinárodné aspekty zodpovednosti
za porušenie práva ozbrojených konfliktov
Historical and International Aspects of the Liability
for Violation of the Law of Armed Conflicts
11:55-12:10
Alexandra Letková
Prehodnotenie zodpovednosti v diele "Otázka viny"
12:10-12:25
Review of Responsibility in Work "The Question of
German Guilt"
Diskuze
Discussion
12:25-12:30
Přestávka
Coffee break
13:30-14:45
IV. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session IV.
Moderátor: DOSTALÍK, Petr
Tomáš Gábriš
Zákon č. 61/1918 Zb. z. a n. a zodpovednosť za jeho
porušenie
The Act no. 61/1918 Coll. and Legal Liability
13:30-13:45
Miroslav Fico
Formovanie základov trestnej zodpovednosti (v
procese pokusov o unifikáciu československého
trestného práva)
Creation of the basis of criminal responsibility (in
process of attempts to unify czechoslovak criminal
law)
13:45-14:00
Ondřej Horák
Odpovědnost za schůdnost chodníků (z prvorepublikové
perspektivy)
14:00-14:15
Responsibility for Winter-maintaining of Pavements
(from the First Republic Perspective)
Stanislav Balík
Odpovědnost advokáta za škodu v judikatuře Nejvyššího
soudu z 30. let 20. století
Lawyer's Liability for Damage in the Case Law of the
Supreme Court of the 30s of the 20th Century
Diskuze
Discussion
14:15-14:30
14:30-14:45
Přestávka
Coffee break
14:55-15:50
V. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session V.
Moderátor: VOJÁČEK, Ladislav Vojáček
Libor Klimek
Trestná zodpovednosť právnických osôb v prípade
európskych trestných činov
Criminal Liability of Legal Persons in Case of
European Crimes
14:55-15:10
Drahomíra Fridrichová
Procesní odpovědnost při uzavírání smíru na pozadí
vývoje civilního procesu
Procedural Duty within Judicial Settlement
Proceedings in the Context of Changes of Civil
Procedure
15:10-15:25
Jakub Míšek
Právní odpovědnost státu za kvalitu poskytovaných
dat při open data
Legal Responsibility of a State for the Quality of
Provided Open Data
15:25-15:40
Diskuze
Discussion
15:40-15:50
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE DOHLED, DOZOR, KONTROLA VE VEŘEJNÉ FINANČNÍ
ČINNOSTI
SECTION OVERSIGHT, SUPERVISION, CONTROL IN THE PUBLIC
FINANCIAL ACTIVITIES
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 136, organizační garant: Damian Czudek
Jazyk sekce: polština, ruština, angličtina, slovenština, čeština
Meeting time in section: 09:00, Room No. 136, organizational guarantor: Damian Czudek
Langue of the section: Polish, Russian, English, Slovak, Czech
09:00-10:30
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Petr Mrkývka, Jiří Blažek, Damian Czudek
Zahájení sekce
Opening speech
Petr Mrkývka
Hana Marková
Je kontrola a přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků totéž?
Control and reviewing of the financial management of
local government units as the same instruments?
Wiesława Miemiec
Subjective scope of liability for violation of public
finance discipline in connection with the public
procurement
Subjective scope of liability for violation of public
finance discipline in connection with the public
procurement
Soňa Kubincová
Kontrola verejných financií v SR - vybrané problémy
Inspection of public finances in SR - representative
problems
Elena Chernikova
Nové aspekty právní regulace finanční kontroly
Legal Regulation of Financial Control New Aspects
Josef Chýle
Nová úprava dozoru nad postupy zadavatelů
v zadávacím řízení dle návrhu zákona o zadávání
veřejných zakázek.
New Regulation of Control of Public Procurement
Procedures
Diskuze
Discussion
Přestávka
Coffee break
10:30-11:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Michal Radvan
Radim Boháč
Je daňová kontrola kontrolou ve veřejné finanční
činnosti?
Is the tax inspection a control in public financial
activity?
Wojciech Morawski
Vrácení daně vybrané v rozporu s unijním právem –
zásada efektivity kontrole souladu daňoveho prava s
unijním právem
Refund of taxes levied in breach of EU law- the
effectiveness of the control of compliance of tax law with
EU law
Andrzej Huchla
Czynności sprawdzające jako rodzaj procedury
podatkowej w Polsce
Inspection Activiities as a Kind of Tax Procedure in
Poland
Magdalena Michalak
Veřejný ochránce práv a dohled nad daňovými
poplatníky v Polsku
Commissioner for Civil Rights Protection and his
supervision over tax payers in Poland
Diskuze
Discussion
11:30-12:30
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Damian Czudek
Patrycja Zawadska
Finanční kontrola a soudní přezkum rozhodnutí
vydaných národními regulatorními orgány v zemích
Evropské unie
Financial Supervision and Judicial Review of Decisions
Made by National Regulatory Authorities in the EU
Countries
Ziemowit Kukulski
Trendy v polské smluvní praxi mezi členskými zeměmi
EU
Trends in Polish Treaty Practice with the EU Member
States
Ľubomír Čunderlík
Zodpovednosť právnických osôb na úseku dohľadu v
oblasti ochrany finančného spotrebiteľa
Liability of legal persons in the area of supervision of
financial consumer protection
Radka Kloudová
Role Ministerstva financí při schvalování všeobecných
obchodních podmínek stavebních spořitelen
Role of the Ministry of Finance when approving the
general business conditions of the building societies
Diskuze
Discussion
Oběd
Lunch
13:30-15:30
IV. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session IV.
Moderátor: Ivana Pařízková
Karolína Červená
Verejná finančná činnosť ako súčasť fungovania
hospodárskeho systému
Public Financial Activity as a Part of National
Economic System
Vándor Csaba
Nové aspekty procesu zadávání veřejných zakázek v
Maďarsku
New aspect of public procurement procedures in
Hungary
Maria Jankowska
Daňový poradce v Polsku. Povinnosti hlavního účetního
sektoru veřejných finance v Polsku.
Tax advisory in Poland, Duties of the head accountant
of the public finanse sector in Poland
Jana Kranecová
Zákon o řízení a kontrole veřejných financí
Law of the management and control of public finances
Anna Janowska
Sjednocování rozhodovací praxe správních soudů v
daňových věcech
Shaping the uniform judicial decisions of the
administrative courts in tax cases
Gábor Hulkó
Efektivita kontrolních mechanizmů při rozpočtovém
hospodaření obcí
Effectiveness of control mechanisms in the fiscal
management of municipalities
Diskuze
Discussion
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST - JURISTICKÉ,
KRIMINALISTICKÉ A KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY
SECTION CIRCUMSTANCES EXCLUDING ILLEGALITY - JURISTIC,
FORENSIC AND CRIMINOLOGICAL ASPECTS
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 030, organizační garant: Jan Provazník
Jazyk sekce: čeština, slovenština, angličtina
Meeting time in section: 09:00, Room No. 030, organizational guarantor: Jan Provazník
Langue of the section: Czech, Slovak, English
09:00-10:45
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session I.
Moderátor: Marek Fryšták
Eduard Burda
Dokazování subjektivní stránky nutné obrany
Evidence of the Subjective Element of Self-Defence
09:00-09:15
Josef Kuchta
Vybrané aktuální i nadčasové otázky okolností
vylučujících protiprávnost
Selected Topical and Timeless Questions of
Circumstances Excluding Illegality
09:15-09:30
Jan Kocina
Přípustné riziko ve sportu
Acceptable Risk in Sport
09:30-09:45
Maciej Pająk
Circumstances excluding illegality in Polish criminal
law
09:45-10:00
Imre Nemeth
A New Paradigm of Criminal Justifications under the
Hungarian Criminal Code
10:00-10:15
Erika Varadi-Csema
The Criminological Aspects of the Parents’ Disciplinary
Law
10:15-10:30
Diskuze
Discussion
10:30-10:45
Přestávka
Coffee break
11:00-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session II.
Moderátor: Josef Kuchta
Ingrid Mencerová/Lýdia
Tobiášová
Použitie zbrane vo svojom obydlí
Use of a Gun at Home
11:00-11:15
Viliam Hečko
Otázka primeranosti použitia zbrane v kontexte nutnej
obrany
Question of the Proporcionality of Weapon Usage in the
Context of Self-Defense
11:15-11:30
11:30-11:45
Jan Pinkava
Některé aspekty ochrany majetku v rámci nutné obrany
Some Aspects of Protection of Property in Self-Defence
Denisa Hamranová
Vybočenie z medzí nutnej obrany
Departing from the Limits of Self Defense
Dominik Fojt
Oprávněné použití zbraně jako okolnost vylučující
protiprávnost
Legitimate Use of a Weapon as a Circumstance
Excluding Criminal Responsibility
11:45-12:00
Erik Elias
Nutná obrana a krajná núdza ako okolnosti vylučujúce
protiprávnosť trestného činu (právne aspekty)
Justifiable Defense and Extreme Emergency as
Circumstances Excluding Unlawfulness of a Criminal
Offense (Legal Aspects)
12:00-12:15
Diskuze
Discussion
12:15-12:30
Oběd
Lunch
13:30-15:00
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session III.
Moderátor: Věra Kalvodová
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť: Výkon práva a
povinnosti a súhlas poškodeného pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti
13:30-13:45
Štěpánka Bibrová
Okolnosti vylučující protiprávnost v intenzivní medicíně
Circumstances Excluding Unlawfulness in the Intensive
Care
13:45-14:00
Tomáš Vojtíšek
Poskytování zdravotních služeb na náležité odborné
úrovni jako okolnost vylučující protiprávnost
The Provision of Health Services at the Appropriate
Level of Expertise as a Circumstance Excluding
Illegality
14:00-14:15
Jolana Sedláčková
Institut svolení poškozeného jako okolnost vylučující
protiprávnost
Institute of the Consent of the Injured Person as a
Circumstance Excluding Illegality
14:15-14:30
Jan Provazník
Tradice jako okolnost vylučující protiprávnost
Tradition as a Circumstance Excluding Illegality
14:30-14:45
Alžbeta Benedikovičová
Circumstances Excluding Illegality: Performance
Rights and Responsibilities and Consent of the
Victim in the Provision of Health Care
Diskuze
Discussion
14:45-15:00
Přestávka
Coffee break
15:15-17:00
IV. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Session IV.
Moderátor: Jan Provazník
Václav Stupka
Legalita penetračního testování
Legality of Penetration Testing
15:15-15:30
Jakub Harašta
Trestněprávní odpovědnost za aktivní protiopatření
Criminal liability for hack-back
15:30-15:45
Martin Mičkal
Okolnosti vylučující protiprávnost - mezinárodní
komparace
Conditions Excluding the Illegality of an Act International Comparison
15:45-16:00
Stanislav Pavol
Použitie agenta pri odhaľovaní korupcie
Use of an Agent in the Detection of Corruption
16:00-16:15
Andrej Beleš
Role agenta vo svetle judikatury
Role of the Agent in View of the Judicature
16:15-16:30
Marián Mečír
Plnenie úloh agenta
Performance of the Tasks of Agent
16:30-16:45
Diskuze
Discussion
16:45-17:00
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE ROVNOST V PRÁVU
SECTION EQUALITY IN THE LAW
Čas jednání v sekci: 9:00 hod, místnost 208, organizační garant: Tatiana Machalová, Martin Hapla
Jazyk sekce: čeština, angličtina
Meeting time in section: 9:00, Room No. 208, organizational guarantor: Tatiana Machalová, Martin
Hapla
Language of the section: Czech, English
9:00-10:40
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ
Session I.
Zahájení sekce
Opening speech
Moderátor: Miloš Večeřa
Miloš Večeřa
9:00-9:10
Jacek Srokosz
Lawyers as a new social elite? Some remarks on de
Toqueville's ascertainment.
Právníci jako nová společenská elita? Několik poznámek
k Toquevilleho zjištění.
9:10-9:25
Joanna Marendziak
Gender equality in the workplace - actual problems.
Genderová rovnost na pracovišti – aktuální problémy.
9:25-9:40
Diskuze
Discussion
9:40-9:55
9:55-10:10
Martin Turčan
Slovo „rovnosť“ v ústave dnes, predtým a potom.
Term "equality" in the Constitution now, before and
then.
Ľudmila Gajdošíková
Princíp rovnosti v judikatúre Ústavného súdu Slovenskej
republiky.
The Principle of Equality in the Jurisprudence of the
Constitutional Court of the Slovak Republic.
Diskuze
Discussion
10:10-10:25
10:25-10:40
Přestávka
Coffee break
11:00-12:30
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ
Session II.
Martina Urbanová
Moderátor: Ľudmila Gajdošíková
Genderová rovnost ve světle statistických a
demografických dat.
Gender equality in the light of statistical and
demographic data.
11:00-11:15
Olga Rosenkranzová
Dosáhneme rovnosti? Antidiskriminační právo jako
způsob regulace společenských vztahů.
Can we achieve equality? Antidiscrimination law as an
approach to regulation of social relations.
11:15-11:30
Jitka Jordánová
Mobbing a (ne)využitelnost antidiskriminačního zákona.
Mobbing and Inapplicability/Applicability of the AntiDiscrimination Act.
11:30-11:45
Jana Kvasnicová
Boj proti sexismu vs. svoboda projevu. Právní regulace
diskriminační reklamy.
Fight against sexism vs. freedom of speech. Law against
sexist advertising.
11:45-12:00
Diskuze
Discussion
12:00-12:30
Oběd
Lunch
13:30-15:00
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ
Session III.
Moderátor: Lukáš Hlouch
Nikoleta Bitterová
Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských
práv – príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na
Slovensku a v Českej republike.
Multiple discrimination as a violation of human rights –
example of coercive sterilization of Roma women in
Slovakia and the Czech Republic.
13:30-13:45
Vojtěch Pospíšil
Právo na rovné zacházení z pohledu LGBT lidí.
Right to equal treatment from perspective of LGBT
people.
13:45-14:00
Jakub Valc
Je nekonvenční vzhled novým diskriminačním důvodem
v současné společnosti? (Filozoficko-právní analýza
problému).
Is a nonconventional appearance a new reason for
discrimination in the present-day society? (A
philosophical-legal analysis of the problem).
14:00-14:15
Karin Brzobohatá
Argument "ad absurdum" jako prostředek prosazování
rovnosti v právu.
Argument "ad absurdum" as a Means of Promoting
Equality in Law.
14:15-14:30
Diskuze
Discussion
14:30-15:00
Přestávka
Coffee break
15:10-16:30
IV. BLOK PŘÍSPĚVKŮ
Session IV.
Moderátor: Martin Turčan
Markéta Klusoňová
Rovnost v Aischylově Oresteie.
Equality in Aeschylos´ Oresteia.
15:10-15:25
Martin Hapla
Rovnost v právu jako problém soudcovské politiky.
Equality in Law as Problem of Judicial Politics.
15:25-15:40
Vít Křížka
Rovnost a ekonomická efektivnost.
Equality and Economic Efficiency.
15:40-15:55
David Sedláček
Principy rovnosti a ochrany slabšího v modelových
aspektech rozhodčího a vykonávacího řízení.
The principles of equality and protection of the weaker
aspects of the model arbitration and enforcement
proceedings.
15:55-16:10
Diskuze
Discussion
16:10-16:30
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
SEKCE NESEZDANÉ SOUŽITÍ
SECTION COHABITATION
Čas jednání v sekci: 09:00 hod, místnost 209, organizační garant: Radovan Dávid
Jazyk sekce: čeština, slovenština, polština
Meeting time in section: 09:00, Room No. 209, organizational guarantor: Radovan Dávid
Langue of the section: Czech, Slovak, Polish
I. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Nesezdané soužití obecně, nesezdaní rodiče
nezletilého dítěte
9:00-10:45
Session I.
Moderátor: Zdeňka Králíčková
Zahájení sekce
Opening speech
Zdeňka Králíčková
Nesezdané soužití v nové právní úpravě
9:00-9:10
Cohabitation within New Legislation
Milana Hrušáková
Milan Palásek
Romana Rogalewiczová
Martina Grochová
Jana Jeřábková
Diskuze
Discussion
II. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Manželství versus nesezdané soužití
Marriage versus Cohabitation
Nesezdané soužití v judikatuře Evropského soudu
pro lidská práva
The Case-Law of the European Court of Human
Rights Relating to Cohabitation
Úvaha nad právy a povinnostmi nesezdaných rodičů
a jejich dětí
Consideration of Rights And Duties of Unmarried
Parents And Their Children
Nesezdaní partneři jako rodiče nezletilého dítěte:
perspektiva nejlepšího zájmu dítěte
Unmarried Partners as Parents of Underaged
Child: The Perspective of the Best Interest of Child
Osvojení v případě nesezdaných párů ve světle
judikatury Ústavního soudu
Adoption in Case of Cohabiting Couples from the
Perspective of the Constitutional Court
9:10-9:30
9:30-9:45
9:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:25
10:25-10:45
Přestávka
Coffee break
Majetkové aspekty nesezdaného soužití
11:00-12:30
Session II.
Nikola Vinopalová
Moderátor: Lenka Westphalová
Právní ochrana rodinné domácnosti v případech
nesezdaného soužití
Unmarried Couples and Protection of the
Household
11:00-11:10
Radovan Dávid
Petra Konečná
Zdena Pinkavová
Renáta Šínová
Veronika Grebeňová
Lenka Dobešová
Lenka Holíková
Diskuze
Discussion
III. BLOK PŘÍSPĚVKŮ:
Právní ochrana bydlení nesezdaných párů
Unmarried Couples nad Legal Protection of Living
Majetkové poměry v nesezdaném soužití v
porovnání s majetkovým společenstvím v
manželství (včetně otázky bydlení)
Property Relationships of Cohabitation Compared
to Marital Property (Including Housing Issues)
Odpovědnost za dluhy manžela a nesezdaného
partnera
Responsibility for Husband´s And Partner´s Debts
Bezdůvodné obohacení v nesezdaném soužití
Unjust Enrichment in Cohabitation
Nesezdané soužití a dědění
Cohabitation and Inheritance
Spolužijící osoba jako dědic
Inheritance Rights of Unmarried Partner
11:10-11:20
11:20-11:30
11:30-11:40
11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:30
Přestávka
Lunch
Nesezdané soužití v zahraničních právních úpravách
13:30-15:00
Session III.
Moderátor: Radovan Dávid
Lenka Westphalová
Nesezdané soužití v evropských právních úpravách
13:30-13:45
Informal Relationships in Europe
Bronislava Pavelková
Nora Víglaská
Silvia Treľová
Ján Matlák
Barbara Jelonek
Diskuze
Discussion
Nezosobášení rodičia a ich práva a povinnosti k
dieťaťu
Unmarried Parents and Their Rights And Duties to
a Child
Výhody-nevýhody sobáša a nezosobášeného
spolužitia
Advantages-disadvantages of Marriage and Living
of Unmarried Couples
Postavenie nezosobášených rodičov v systéme
štátnej sociálnej podpory
The Status of Unmarried Parents in the State Social
Support System
Nezosobášení rodičia z pohľadu sociálneho
poistenia
Unmarried Parents in Terms of Social Security
Soužití v japonském právu
Cohabitation in Japanese Law
Ukončení jednání
The conclusion of the conference
13:45-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
14:30-14:40
14:40-15:00
POLOHA FAKULTY
A HOTELU CONTINENTAL BRNO
LOCATION OF THE FACULTY
AND OF THE HOTEL CONTINENTAL BRNO
POLOHA FAKULTY
A HOTELU SONO BRNO
LOCATION OF THE FACULTY
AND OF THE HOTEL SONO BRNO

Podobné dokumenty

Prehlad predstavitelov národnej rady v rokoch 1848

Prehlad predstavitelov národnej rady v rokoch 1848 ( - 29. december 1968 ) ( - 29. december 1968) ( - 29. december 1968) ( 29. december 1968 - 28. apríl 1970) ( 29. december - 28. apríl 1970) ( 29. december1968 ) ( 29. december 1968 - 27. jún 1969)...

Více

Ochrana osobních údajů zaměstnance

Ochrana osobních údajů zaměstnance Sb. byl definován pojem souhlasu zaměstnance, na jehož základě může zaměstnavatel coby správce osobních údajů provádět zpracování osobních údajů, jakož i uzákonění povinnosti zaměstnavatele informov...

Více

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnick...

Více

rekodifikácia občianskeho práva hmotného

rekodifikácia občianskeho práva hmotného Abychom však plně porozuměli pojmu právní jednání, je nejdříve z právně – teoretického hlediska nutno blíže tento termín specifikovat a zařadit. Občanskoprávní skutečnost považuje novodobá právní c...

Více

sekce ekonomická - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

sekce ekonomická - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (PRACTICAL UTILIZATION OF THE PROGRAMMING LANGUAGE C++ AND THE QUERY LANGUAGE SQL IN MARKETING) HORIZONTÁLNÍ PLÁN ROZVOJE VENKOVA JAKO NÁSTROJ NA PODPORU MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ (HORIZON...

Více

Antigoně, s úctou

Antigoně, s úctou mezi nejvíce citované texty právní filosofie. Zejména jde o slavný Antigonin monolog: „Ten zákaz přec mi neohlásil Zeus,/ ni Diké, druţka bohů podsvětních,/ zde takové nám řády nedala/ a nemyslila ...

Více