SanDisk odpovědnost výrobce za vady pro Evropu, Střední Východ

Transkript

SanDisk odpovědnost výrobce za vady pro Evropu, Střední Východ
Produkty zakoupené ped 15. dubna 2016
SanDisk odpovědnost výrobce za vady pro
Evropu, Střední Východ a Afriku
SanDisk zaruÿuje koncovému uÿivateli, ÿe tento výrobek vyjma jeho obsahu a / nebo softwaru, dodávaného spolu s tímto
výrobkem nebo na nÿm, nebude obsahovat faktické výrobní vady, ÿe odpovídá popisu výrobku zveÿejnÿnému spoleÿností
SanDisk a je zpÿsobilý k obvyklému uÿívání bÿhem záruÿní doby uvedené v tabulce poÿínající dnem koupÿ, za
podmínky, ÿe byl výrobek uveden na trh legálnÿ.
K uplatnÿní záruky prosím kontaktujte bÿhem záruÿní doby SanDisk na telefonním ÿísle uvedeném v tabulce nebo na
[email protected] a pÿedloÿte doklad o koupi (obsahující datum a místo koupÿ a jméno prodejce) a název výrobku,
druh a ÿíslo. Vrátit výrobek mÿÿete po obdrÿení ÿísla pro vrácení zboÿí (Return Material Authorization number) a pÿi
dodrÿení dalších uvedených pokynÿ. Pro bliÿší pokyny viz www.sandisk.com odkaz „support“.
SanDisk mÿÿe provést opravu tohoto výrobku nebo Vám poskytnout výrobek ekvivalentní; v pÿípadÿ, ÿe nebude
moÿná oprava nebo poskytnutí náhradního výrobku, vrátí SanDisk kupní cenu. SanDisk neodpovídá za nepÿímou
nebo následnou škodu (vÿetnÿ ztráty dat), nebo za škodu zpÿsobenou nesprávným pouÿitím (vÿetnÿ pouÿitím v
nekompatibilním zaÿízení a pouÿitím, jeÿ není v souladu s návodem na pouÿití) nebo nesprávnou instalací,
neprofesionální opravou, úpravou ÿi náhodným poškozením. Výše uvedené zakládá odpovÿdnost SanDisku za vady,
která je omezena výší ceny, jiÿ jste za výrobek zaplatili, navýšené o nezbytné náklady na uplatnÿní záruky. Výrobky
SanDisk nesmÿjí být pouÿívány v zaÿízeních, jejichÿ selhání mÿÿe zpÿsobit ohroÿení zdraví nebo ÿivota jako napÿíklad v
zaÿízeních pro podporu ÿivotních funkcí.
Národní zákony Vám poskytují další práva, která nejsou touto zárukou dotÿena.
www.sandisk.com/wug

Podobné dokumenty

zde - City Revue

zde - City Revue lákají restaurace a vinárny. I letos v nich přesně v tenhle okamžik propukaly hody slibující stoly prohnuté pod tíhou svatomartinské husy a vína. Ani já jsem neodolala a téměř k prasknutí si užíval...

Více

PDF manuál - Finskasauna.cz

PDF manuál - Finskasauna.cz Návod pro instalaci a použití saunových kamen, ovládání a elektrické zapojení. Kamna by měla zapojovat pověřená osoba prodejce (výrobce) nebo elektrikář. Po instalaci by měla pověřená osoba proškol...

Více