Pracovní listy elektro

Komentáře

Transkript

Pracovní listy elektro
ARBEITSHEFT: ELEKTRO – TRANSFORMATOREN
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO – TRANSFORMÁTORY
 1. Úloha – Slovní zásoba
Tvořte složená slova a přiřaďte člen (správný výraz 1 bod).
1) NENNEN
SPANNUNG
.......................................................................
STROM
.......................................................................
LEISTUNG
.......................................................................
BEHÄLTER
.......................................................................
SCHILD
.......................................................................
3) WECHSELN
SPANNUNG
.......................................................................
4) BLOCK
TRANSFORMATOR
.......................................................................
5) DISTRIBUTION
TRANSFORMATOR
.......................................................................
6) ÖL
TRANSFORMATOR
.......................................................................
7) STERN
ANSCHALTUNG
.......................................................................
2) TRANSFORMATOR
–1–
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A) Transformátor
.......................................................................
B) Primární vinutí
.......................................................................
C) Závity
.......................................................................
D) Primární proud
.......................................................................
E) Primární napětí
A) Transformátor
.......................................................................
F) Sekundární vinutí
B)
F)
C)
.......................................................................
G) Sekundární proud
G)
D)
I)
.......................................................................
H) Sekundární napětí
E)
H)
.......................................................................
I) Indukční tok
.......................................................................
J) Jádro transfomátoru
.......................................................................
J)
–2–
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Transformatoren wandeln (1)................................... auf Wechselspannung anderer Größe um.
Sie arbeiten am Prinzip der (2)................................... Induktion.
Ein (3)................................... besteht aus einem magnetischen (4)................................... und
(5)................................... Der magnetische Kreis besteht aus einem (6)................................... und
(7)................................... Ein (8)................................... Fluss geht durch den magnetischen Kreis.
Die Wicklung unterscheidet sich auf primäre und (9)................................... Elektrischer Strom fließt
durch die Wicklung.
Die Wicklung kann entweder in einen (10)................................... oder einen Delta angeschaltet sein.
elektromagnetischen, Kreis, Wechselspannung, Wicklung, sekundäre, magnetischer, Stern,
Transformator, Kern, Kupplung
–3–
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Během provozu se transformátor zahřívá.
2)
Teplo se musí odvádět pomocí chlazení.
3)
Transformátory dělíme podle způsobu chlazení na vzduchové a olejové.
4)
Olejové transformátory jsou uloženy v nádobě.
5)
Na štítku transformátoru musí být uveden jmenovitý výkon a jmenovité napětí.
6)
Jmenovitý proud transformátoru lze vypočítat.
7)
Transformátory mají především velmi vysokou účinnost – až 99 %.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
–4–
 Klíč
1.
1) e Nennspannung, r Nennstrom, e Nennleistung, 2) r Transformatorbehälter,
r Transformatorschild, 3) e Wechselspannung, 4) r Blocktransformator,
5) r Distributiontransformator, 6) r Öltransformator, 7) e Sternanschaltung
2.
A) der Transformator, B) primäre Wicklung, C) die Gewinde (Pl.), D) der Primärstrom,
E) primäre Spannung, F) sekundäre Wicklung, G) der Sekundärstrom, H) sekundäre Spannung,
I) der magnetische Fluss, J) der Kern
3.
(1) Wechselspannung, (2) elektromagnetischen, (3) Transformator, (4) Kreis, (5) Wicklung,
(6) Kern, (7) Kupplung, (8) magnetischer, (9) sekundäre, (10) Stern
4.
zum Beispiel:
1)
Im Betrieb wärmt sich der Transformator auf.
2)
Die Hitze muss mit Kühlung weggeleitet werden
3)
Transformatoren gliedern wir nach Kühlung auf Luft und Öl.
4)
Öltransformatoren werden in Behältern eingeräumt.
5)
Auf den Schild des Transformators muss seine Nennleistung und Nennspannung
genannt werden.
6)
Der Strom des Transformators kann man berechnen.
7)
Transformatoren haben vor allem eine sehr hohe Effizienz - bis zu 99 %.
–5–
ARBEITSHEFT: ELEKTRO – VERTEILUNG DER
MASCHINEN
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO – ROZDĚLENÍ STROJŮ
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1 bod).
1) Erregestrom
A) Jalový výkon
2) Feldwicklung
B) Statorové vinutí
3) Wirkleistung
C) Budicí vinutí
4) Kernkraftwerk
D) Budicí proud
5) Blindleistung
E) Turbostroj
6) Ständerwicklung
F) Činný výkon
7) Turbomaschine
G) Jaderná elektrárna
–6–
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A) Kabely
A)
.......................................................................
B) Statorové vinutí
.......................................................................
B)
C) Ventilátor
D)
C)
.......................................................................
E)
D) Kostra
F)
.......................................................................
E) Rotorové plechy
G)
H)
I)
.......................................................................
J)
F) Statorové plechy
.......................................................................
G) Hlavní pól
.......................................................................
H) Pomocný pól
.......................................................................
I) Kotva
.......................................................................
J) Komutátor
.......................................................................
–7–
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Der magnetische (1)................................... wird auf Rotor-und Ständer-(2)................................... geteilt.
(3)................................... werden ins Skelett hineingelegt.
Der Stator enthält die Ständer-(4)................................... Die Rotorwicklung formt einen
(5)...................................
An der Laube ist ein (6)................................... befestigt.
(7)................................... wird durch Kabel zugeführt.
Der (8)................................... -motor arbeitet mit einem rotierenden magnetischen Feld.
Auf den (9)................................... des Asynchronmotors sind die Nennleistung, (10)...................................
und der Nennstrom genannt.
...................................
Ständerbleche, wicklung, Ventilator, Asynchron, Kreis, Strom, Schild, Nennspannung, Käfig,
-bleche
–8–
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Asynchronní stroje jsou elektrické točivé stroje.
2)
Asynchronní stroje se rozdělují na asynchronní motory a asynchronní generátory.
3)
Ze všech elektromotorů se nejvíc používají asynchronní motory.
4)
Synchronní stroje jsou další točivé elektrické stroje.
5)
Synchronní stroje se rozdělují na synchronní generátory a synchronní motory.
6)
Synchronní motory přeměňují mechanickou energii na elektrickou.
7)
Na statoru stejnosměrného stroje jsou hlavní póly a pomocné póly.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
–9–
 Klíč
1.
1D, 2C, 3F, 4G, 5A, 6B, 7E
2.
A) Kabel, B) Ständerwicklung (Statorwicklung), C) Ventilator, D) Skelett, E) Rotorbleche,
F) Ständerbleche, G) Hauptstange, H) Hilfsstange, I) Anker, J) Kommutator
3.
(1) Kreis, (2) bleche, (3) Ständer, (4) wicklung, (5) Käfig, (6) Ventilator, (7) Strom, (8) Asynchron, (9) Schild, (10) Nennspannung
4.
zum Beispiel:
1)
Asynchronmaschinen sind drehende elektrische Maschinen.
2)
Asynchronmaschinen sortiert man auf Asynchronmotoren und Asynchrongeneratoren.
3)
Von allen Elektromotoren benutzt man am meisten Asynchronmotoren.
4)
Synchronmaschinen sind andere drehende elektrische Maschinen.
5)
Synchronmaschinen teilt man auf Synchronmotoren und Synchrongeneratoren.
6)
Synchrongeneratoren verwandeln mechanische Energie in elektrische Energie.
7)
Auf dem Ständer/Stator der Gleichstrommaschine befinden sich Hauptstangen und Hilfsstangen.
– 10 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO
ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO
ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTKY
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1 bod).
1) Der elektronische schaltkreis
A) Fotodioda
2) Der elektrische widerstand
B) Integrovaný obvod číslicový
3) Die elektrische komponente
C) Polovodič
4) Die fotodiode
D) Křemík
5) Der digitalchip
E) Elektronická součástka
6) Der halbleiter
F) Elektrický odpor
7) Das silizium
G) Elektronický obvod
– 11 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A)
A) rezistor
F)
.......................................................................
B) kondenzátor
.......................................................................
C) cívka
B)
G)
.......................................................................
D) integrovaný obvod
.......................................................................
E) zesilovač
C)
.......................................................................
H)
F) fotodioda
.......................................................................
G) termistor
.......................................................................
D)
I)
H) tranzistor
.......................................................................
I) křemík
.......................................................................
E)
J) zábavní elektronika
J)
.......................................................................
– 12 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Elektronik beschäftigt sich mit (1)..................................., die bei der Leitung vom elektrischen
(2)................................... entstehen.
Elektronische (3)................................... enthalten elektronische Komponenten.
Zu den einfachsten (4)................................... gehören Resistoren (Widerstände), (5)..................................
und Spulen.
Resistoren haben elektrischen (6)................................... Kondensatoren haben Kapazität,
(7)................................... haben Induktion.
Jeder (8)................................... Schaltkreis enthält Resistoren und andere Komponenten.
(9)................................... komponenten haben eine große Bedeutung. Halbleiter-Materiale werden
benutzt.
(10)................................... ist der wichtigste Halbleiter.
Strom, Schaltkreise, Kondensatoren, Wiederstand, Spulen, elektronische, Halbleiter-, Silizium,
Phänomenen, Komponenten
– 13 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Mezi nejznámější polovodičové součástky patří diody, tranzistory a integrované obvody.
2)
Diody usměrňují střídavý elektrický proud.
3)
Tranzistory se používají například v zesilovačích.
4)
Integrované obvody sestávají z více součástek v jednom pouzdře.
5)
Rozeznáváme analogové a číslicové integrované obvody.
6)
Integrované obvody se velmi využívají ve spotřební elektronice a v motorových vozidlech.
7)
Fotodioda je součástka, jejíž odpor závisí na světle.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 14 –
 Klíč
1.
1G, 2F, 3E, 4A, 5B, 6C, 7D
2.
1) Resistor, 2) Kondensator, 3) Spule, 4) Chip, 5) Verstärker, 6) Fotodiode, 7) Thermistor,
8) Transistor, 9) Silizium, 10) Unterhaltungselektronik
3.
(1) Phänomenen, (2) Strom, (3) Schaltkreise, (4) Komponenten, (5) Kondensatoren,
(6) Wiederstand, (7) Spulen, (8) elektronische, (9) Halbleiter, (10) Silizium
4.
zum Beispiel:
1)
Zu den bekanntesten Halbleiterkomponenten gehören Dioden, Transistoren und Chips.
2)
Dioden gleichrichten den Wechselstrom.
3)
Transistoren benutzt man z. B. In Verstärkern.
4)
Chips bestehen aus mehreren Komponenten in einem Gehäuse.
5)
Wir unterscheiden analoge und digitale Chips.
6)
Chips werden häufig in Unterhaltungselektronik und Fahrzeugen gebraucht..
7)
Die Fotodiode ist eine Komponente, deren Wiederstand von der Beleuchtung abhängt.
– 15 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO
ELEKTRONISCHE SCHALTKREISE
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO
ELEKTRONICKÉ OBVODY
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1 bod).
1) Der impulsgenerator
A) Generátor impulsů
2) Die armbanduhr
B) Třída zesilovače
3) Der mikroprozessor
C) Stabilizátor napětí
4) Die verstärkerklasse
D) Mobilní telefon
5) Der lautsprecher
E) Náramkové hodinky
6) Der spannungsstabilisator
F) Mikroprocesor
7) Das handy
G) Reproduktor
– 16 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A)
A) mikroprocesor
F)
.......................................................................
B) akustický zesilovač
.......................................................................
C) tranzistor
B)
G)
.......................................................................
D) stabilizátor napětí
.......................................................................
E) generátor impulsů
C)
.......................................................................
H)
F) reproduktor
.......................................................................
G) náramkové hodinky
.......................................................................
D)
I)
H) počítač
.......................................................................
I) televize
.......................................................................
E)
J) mobilní telefon
J)
.......................................................................
– 17 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
(1)................................... Schaltkreise bestehen aus elektronischen (2)...................................
Elektronische (3)................................... sind einfach oder kompliziert.
Elektronische Schaltkreise werden nach dem Zweck, zu dem sie (4)................................. werden geteilt.
(5)................................... dienen als Gleichstromquellen zur (6)................................... von elektronischen
Schaltkreisen.
Netzteile (7)................................... Dioden, Transistoren, Kondensatoren, Spulen und weitere
Komponenten.
Moderne Netzteile werden (8)................................... genannt. Diese haben kleine Größe und hohe
(9)................................... Schaltnetzteile werden z. B. in Rechnern und (10)................................... benutzt.
Elektronische, benutzt, Einspeisung, Komponenten, Schaltnetzteile, Effizienz, Fernsehern,
Netzteile, enthalten, Schaltkreise
– 18 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Součástí síťových zdrojů jsou často stabilizátory napětí.
2)
Stabilizátory napětí slouží k udržování napětí zdrojů na konstantní hodnotě.
3)
Zesilovače slouží k zesílení elektrického signálu.
4)
Tranzistor hlavní a nezbytnou součástkou všech zesilovačů.
5)
Na výstupu akustických zesilovačů jsou napojeny reproduktory.
6)
Generátory jsou obvody, vytvářející periodické signály.
7)
Generátory využíváme denně například v hodinkách nebo mobilních telefonech.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 19 –
 Klíč
1.
1A, 2E, 3F, 4B, 5G, 6C, 7D
2.
1) der Mikroprozessor, 2) der akustische Verstärker, 3) der Transistor,
4) der Spannungsstabilisator, 5) der Impulsgenerator, 6) der Lautsprecher,
7) die Armbanduhr, 8) der Rechner/Computer, 9) der Fernseher, 10) das Handy
3.
(1) Komponenten, (2) Elektronische, (3) Schaltkreise, (4) benutzt, (5) Netzteile,
(6) Einspeisung, (7) enthalten, (8) Schaltnetzteile, (9) Effizienz, (10) Fernsehern
4.
zum Beispiel:
1)
Spannungsstabilisatoren sind oft ein Teil von Netzteilen.
2)
Spannungsstabilisatoren halten die Netzspannung auf einem konstanten Wert.
3)
Verstärker dienen zur Verstärkung des elektrischen Signals.
4)
Der Transistor ist die notwendige Hauptkomponente von allen Verstärkern.
5)
Bei dem akustischen Verstärker sind am Verstärkerausgang Lautsprecher
angeschlossen.
6)
Generatoren sind Schaltkreise, die periodische Signale erzeugen.
7)
Generatoren nutzen wir täglich z. B. in Handuhren oder Handys aus.
– 20 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO
ELEKTRISCHE LICHTQUELLEN
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO
ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA
 1. Úloha – Slovní zásoba
a) Přiřaďte odpovídající výrazy (správný výraz 1 bod).
1) Der kronleuchter
A) Osvětlení
2) Der vorschalter
B) Výbojka
3) Die elektrische lichtquelle
C) Venkovní prostranství
4) Die beleuchtung
D) Sodíková výbojka
5) Der aussenraum
E) Lustr
6) Das entladungsrohr
F) Elektrický zdroj světla
7) Die natriumdampflampe
G) Předřadník
– 21 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A)
A) žárovka
F)
.......................................................................
B) kompaktní žárovka
.......................................................................
C) světelné diody
B)
G)
.......................................................................
D) výbojka
.......................................................................
E) luminofor
C)
.......................................................................
H)
F) sodíková výbojka
.......................................................................
G) lineární zářivka
.......................................................................
D)
I)
H) venkovní osvětlení
.......................................................................
I) lampa
.......................................................................
E)
J) lustr
J)
.......................................................................
– 22 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Die elektrische (1)................................... beschäftigt sich mit der (2)................................... von elektrischen Lichtquellen.
(3)................................... Lichtquellen mit Zubehör werden in (4)................................... installiert.
Die wichtigen Eigenschaften der Licht-(5)................................... sind die Licht-(6)...................................,
die (7)................................... -erwartung und die (8)................................... -farbe.
Die Lichtausbeute sagt, wieviel (9)................................... pro Watt von elektrischer Eingabe bekommen
werden kann.
Die Lebenserwartung der Quelle wird in (10)................................... aufgeführt.
Nutzung, –quellen, Lebens-, Lichtstrom, Stunden, Licht-, Leuchtkörper, Lichtquellentechnik,
–ausbeute, elektrische
– 23 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Nejstarším elektrickým zdrojem světla jsou žárovky.
2)
Žárovky jsou značně nehospodárné, přestávají se používat.
3)
Podle tvaru trubice rozlišujeme lineární a kompaktní zářivky.
4)
Barva světla zářivek je závislá na luminoforu.
5)
Při osvětlování venkovních prostranství sevětšinou používají sodíkové výbojky.
6)
Nejnovější světelné zdroje jsou světelné diody (LED). Používají se ve skupinách.
7)
Svítidlo musí být nejen vhodné pro použitý zdroj světla, ale také esteticky zdařilé.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 24 –
 Klíč
1.
1E, 2G, 3F, 4A, 5C, 6B, 7D
2.
1) die Glühbirne, 2) das kompakte Leuchtrohr, 3) die Leuchtdiode, 4) das Entladungsrohr,
5) der Luminophor, 6) die Natriumdampflampe, 7) die Außenraumbeleuchtung,
8) das lineare Leuchtrohr, 9) die Lampe, 10) der Kronleuchter
3.
(1) Lichtquellentechnik, (2) Nutzung, (3) Elektrische, (4) Leuchtkörper, (5) quellen,
(6) ausbeute, (7) Lebens, (8) Licht, (9) Lichtstrom, (10) Stunden
4.
zum Beispiel:
1)
Die Glühbirne ist die älteste elektrische Lichtquelle.
2)
Glühbirnen sind ziemlich ineffizient, man hört mit ihrer Benutzung auf.
3)
Nach der Form der Entladungsröhre unterscheiden wir lineare und kompakte
Leuchtröhren.
4)
Die Lichtfarbe der Leuchtröhre ist von Luminophor abhängig.
5)
Für Außenbeleuchtung werden meistens Natriumdampflampen benutzt.
6)
Leuchtdioden (LED) sind die neusten Lichtquellen. Diese werden in Gruppen benutzt
7)
Der Leuchtkörper soll nicht nur für die benutzte Lichtquelle geeignet sein, sondern auch ästhetisch einwandfrei.
– 25 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO
ELEKTRISCHE MESSUNGEN
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO
ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ
 1. Úloha – Slovní zásoba
Tvořte složená slova (správný výraz 1 bod).
1) DAS AMPERE-
.......................................................................
2) DER ZEIT3) DAS ANALOG4) DER STROM5) DIE GLEICH6) DIE WECHSEL-
.......................................................................
-METER
-SCHALTUNG
-ZÄHLER
-VERLAUF
-SPANNUNG (2X)
-MESSGERÄT
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
7) DIE PARALLEL-
.......................................................................
– 26 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A)
A) multimetr
F)
.......................................................................
B) wattmetr
.......................................................................
C) elektroměr
B)
G)
.......................................................................
D) osciloskop
.......................................................................
E) voltmetr analogový
C)
.......................................................................
H)
F) voltmetr digitální
.......................................................................
G) ampérmetr digitální
.......................................................................
D)
I)
H) ampérmetr s otočnou cívkou
.......................................................................
I) klešťový ampérmetr
.......................................................................
E)
J) zkrat
J)
.......................................................................
– 27 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova. Použijte tabulku (správný tvýraz 2 body).
Elektrische (1)................................... beschäftigen sich mit dem Messen von
elektrischen (2)...................................
Die wichtigsten elektrischen Größen sind die Spannung, der Strom, die (3)................................... und
die Energie.
Zur Messung werden elektrische (4)................................... benutzt.
Heutzutage werden meistens (5)................................... Messgeräte benutzt. (6)...................................
werden weniger benutzt.
(7)................................... können mehrere Größen messen.
Spannung wird mit einem (8)................................... gemessen. Ein Voltmeter wird (9)..............................
in den Kreis angeschlossen.
Gleichspannung hat zwei unterschiedliche (10)................................... (plus - minus).
Voltmeter, Größen, Messgeräte, analoge, Multimeter, Polaritäten, Messungen, Leistung, digitale,
parallel
– 28 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
U střídavého napětí měříme tzv. efektivní hodnotu (RMS – root mean square).
2)
Proud měříme ampérmetrem, který se do obvodu zapojuje sériově.
3)
Wattmetr má čtyři vývody, které je nutno správně zapojit do obvodu.
4)
Každá domácnost musí mít elektroměr.
5)
Elektroměry ukazují elektrickou energii v kilowatthodinách.
6)
Osciloskopy měří a také zobrazují časový průběh elektrických veličin.
7)
Moderní osciloskopy jsou převážně digitální (DSO).
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 29 –
 Klíč
1.
1) das Amperemeter, 2) der Zeitverlauf, 3) das Analogmessgerät, 4) der Stromzähler,
5) die Gleichspannung, 6) die Wechselspannung, 7) die Parallelschaltung
2.
1) Der Multimeter, 2) Der Wattmeter, 3) Der Stromzähler, 4) Das Oszilloskop,
5) Der Analog-Voltmeter, 6) Der Digital-Voltmeter, 7) Der Digital-Amperemeter,
8) Amperemeter mit drehbarer Spule, 9) Der Zangenamperemeter, 10) Der Kurzschluss
3.
(1) Messungen, (2) Größen, (3) Leistung, (4) Messgeräte, (5) digitale,
(6) Analoge, (7) Multimeter, (8) Voltmeter, (9) parallel, (10) Polaritäten
4.
zum Beispiel:
1)
2)
Bei Wechselspannung wird der sogenannte effektive Wert gemessen (RMS – root mean square).
Strom wird mit einem Amperemeter gemessen, der in den Kreis serienweise
angeschlossen wird.
3)
Ein Wattmeter hat vier Schlüsse, die man in den Kreis richtig anschließen muss.
4)
Jeder Haushalt muss einen Stromzähler haben.
5)
Die Stromzähler zählen elektrische Energie in Kilowattstunden.
6)
Oszilloskope messen und zeigen den Zeitverlauf von elektrischen Größen an.
7)
Moderne Oszilloskope sind überwiegend digital. (DSO)
– 30 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO – ELEKTRISCHE–HITZE
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO – ELEKTRICKÉ TEPLO
 1. Úloha – Slovní zásoba
Tvořte složená slova (správný výraz 1 bod).
1) DAS KÜHL2) DER ELEKTRO3) DER KÜCHEN4) DIE RAUM5) DIE WASSER6) DIE ENERGIE
.......................................................................
.......................................................................
DAS GERÄT
DER OFEN (2X)
DER HERD
DIE HEIZUNG (2X)
DIE UMWANDLUNG
7) DER SCHMELZ
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
– 31 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A)
A) elektrická pec
F)
.......................................................................
B) topné těleso
.......................................................................
C) varná konvice
B)
G)
.......................................................................
D) vysoušeč vlasů
.......................................................................
E) přímotop
C)
.......................................................................
H)
F) akumulační kamna
.......................................................................
G) elektrická tavicí pec
.......................................................................
D)
I)
H) výrobní linka
.......................................................................
I) sušička na ovoce
.......................................................................
E)
J) schéma tepelného čerpadla
J)
.......................................................................
– 32 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Elektrische (1)................................... wird bei Durchgang von elektrischem (2)................................... durch
einen Leiter entwickelt.
Es gibt auch andere Prinzipe zur (3)................................... von elektrischer Energie in Hitze.
In Haushältern werden oft Heizungs- (4)................................ zur Wasser- (5)................................ benutzt.
Heizungskörper sind z. B. (6)................................... -kocher oder in Föne für Haartrocknen.
Manche Haushälter benutzen elektrische (7)................................... -heizung. Diese ist schnell, sauber,
praktisch, aber (8)...................................
(9).............................. -heizung kumuliert Hitze in der Nacht, wenn Elektrizität (10).............................. ist.
Wasser-, Raum-, Hitze, Umwandlung, -heizung, teuer, billig, Speicher, –körper, Strom
– 33 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
V průmyslu se vyskytují elektrické pece pro ohřev materiálu nebo pro jeho tavení.
2)
Ohřívání se používá ke zlepšení vlastností součástek.
3)
V tavicích pecích se získávají kovy z rud.
4)
Elektrické teplo se využívá také při výrobě potravin.
5)
Chléb a ostatní pečivo se dnes peče v elektrických pecích.
6)
Tepelné čerpadlo přenáší obvykle teplo z prostředí s vyšší teplotou do prostředí s nižší
teplotou.
7)
Každé chladicí zařízení je vlastně tepelné čerpadlo.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 34 –
 Klíč
1.
zum Beispiel: Das Kühlgerät, der Elektroofen, der Küchenherd, die Raumheizung,
die Wasserheizung, die Energieumwandlung, der Schmelzofen
2.
1) der Elektroofen, 2) der Heizungskörper, 3) der Wasserkocher, 4) der Haartrockner,
5) die elektrische Raumheizung, 6) die Speicherheizung, 7) der elektrische Schmelzofen,
8) die Fertigungsstraße, 9) der Obsttrockner, 10) das Schema der Wärmepumpe
3.
(1) Hitze, (2) Strom, (3) Umwandlung, (4) körper, (5) heizung, (6) kocher, (7) Raum, (8) teuer, (9) Speicher, (10) billig
4.
zum Beispiel:
1)
In der Industrie werden elektrische Öfen für Materialheizung oder Schmelzung
gebraucht.
2)
Heizung wird zur Verbesserung der Eigenschaften von Komponenten benutzt.
3)
In Schmelzöfen werden Metalle aus Erzen gewonnen.
4)
Elektrische Hitze wird auch bei Herstellung von Lebensmitteln ausgenutzt.
5)
Brot und anderes Gebäck wird heutzutage in elektrischen Ofen gebacken.
6)
Wärmepumpen tragen gewöhnlich die Hitze aus einer Umgebung mit niedrigerer
7)
Temperatur in eine Umgebung mit höherer Temperatur.
Jedes Kühlgerät ist eigentlich eine Wärmepumpe.
– 35 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO
KOMMUNIKATIONSTECHNIK
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO
SDĚLOVACÍ TECHNIKA
 1. Úloha – Slovní zásoba
Přiřaďte odpovídající části složených slov a doplňte člen. Některá slova můžete použít vícekrát.
(správný výraz 1 bod).
1) ANALOG
2) DRAHTLOSE
3) DATEN
4) RADIO
5) KOMMUNIKATION
6) DIGITAL
.......................................................................
.......................................................................
DIE SENDUNG
DIE ÜBERTRAGUNG
DIE VERBINDUNG
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
DIE TECHNIK
.......................................................................
DIE STATION
7) RADIO
.......................................................................
– 36 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A)
A) sdělovací vedení
F)
.......................................................................
B) anténa
.......................................................................
C) bezdrátové spojení
B)
G)
.......................................................................
D) přijímač
.......................................................................
E) televize
C)
.......................................................................
H)
F) přenos prostřednictvím Skype
.......................................................................
G) kabely v komunikační technice
.......................................................................
D)
I)
H) komunikační technika
.......................................................................
I) telefonní centrála
.......................................................................
E)
J) mobilní telefony
J)
.......................................................................
– 37 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
(1).............................. beschäftigt sich mit der Fernübertragung von Information durch elektrische
Größen.
Wir können (2).............................. Bild oder (3).............................. übertragen.
Die (4).............................. der Information kann entweder (5).............................. oder durch Kommunikations- (6).............................. stattfinden.
Radio benutzt üblich drahtlose (7).............................. für seine Übertragung.
Der Ton wird in ein elektrisches (8).............................. umgewandelt.
Vor der (9).............................. wird es für Übertragung durch sogenannte Modulation angepasst.
Es wird durch (10).............................. abgesendet und empfangen.
Verbindung, Daten, drahtlos, -leitung, Signal, Absendung, Kommunikationstechnik, Antennen,
Ton, Übertragung
– 38 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1)
Rozhlasové vysílání je většinou analogové.
2)
V současné době nejvíce rozhlasových stanic vysílá na velmi krátkých vlnách.
3)
Televize využívá pro vysílání bezdrátové spoje, a to pozemní nebo satelitní.
4)
V současné době se používá téměř jen digitální televize.
5)
Pro telefonování slouží bezdrátové přenosy a sdělovací vedení.
6)
Velmi rozšířené jsou mobilní telefony – všichni jsou „v kontaktu“.
7)
Přenos dat se provádí pomocí datových sítí nebo se může použít také telefonní síť.
1)
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 39 –
 Klíč
1.
1) Die Analogsendung, 2) Die drahtlose Übertragung, 3) Die drahtlose Verbindung,
4) Die Digitalsendung, 5) Die Datenübertragung, 6) Die Radiostation,
7) Die Kommunikationstechnik
2.
1) Die Kommunikationsleitung, 2) Die Antenne, 3) drahtlose Verbindung,
4) der Empfangsgerät, 5) das Fernsehen, 6) Übertragung per Skype, 7) Kabel in
Kommunikationstechnik, 8) Kommunikationstechnik, 9) die Telefonzentrale, 10) Handys
3.
(1) Kommunikationstechnik, (2) Ton, (3) Daten, (4) Übertragung, (5) drahtlos, (6) leitung,
(7) Verbindung, (8) Signal, (9) Absendung, (10) Antennen
4.
zum Beispiel:
1)
Radiosendung ist meistens analog.
2)
Die meisten Radiostationen senden heutzutage auf sehr kurzen Wellen.
3)
Fernsehen nutzt zur Übertragung drahtlose Land- oder Satellitenverbindung aus.
4)
Heutzutage wird praktisch nur Digitalfernsehen benutzt.
5)
Für Telefongespräche dienen drahtlose Übertragungen und
Kommunikationsleitungen.
6)
Handys sind sehr verbreitet, alle sind immer „ in touch“.
7)
Datenübertragungen werden durch Datennetzwerke durchgeführt oder kann auch Telefonnetzwerk benutzt werden.
– 40 –
ARBEITSHEFT: ELEKTRO – BEDIENUNG UND
ARBEIT AN ELEKTRISCHEN GERÄTEN
PRACOVNÍ LIST: ELEKTRO – OBSLUHA A PRÁCE
NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
 1. Úloha – Slovní zásoba
Přiřaďte odpovídající části složených slov a doplňte člen. Některá slova můžete použít vícekrát.
(správný výraz 1 bod).
1) ELEKTRISCH
2) STROM
3) ELEKTRISCH
4) NIEDER
5) HOCH
6) TEIL UNTER
.......................................................................
.......................................................................
s GERÄT
r TRANSFORMATOR
e SPANNUNG (3x)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
r ISOLATOR
.......................................................................
e LADUNG
7) LEISTUNG
.......................................................................
– 41 –
 2. Úloha – Obrázek
Popište obrázky pomocí německých ekvivalentů (správný výraz 1 bod).
A) sběrač proudu
.......................................................................
B) odpojovač
.......................................................................
C) výkonový vypínač
.......................................................................
A) sběrač proudu
D) měřící transformátor proudu
.......................................................................
B)
E) zábrana kolem elektrického zařízení
.......................................................................
F) trafostanice
.......................................................................
D)
C)
E)
F) trafostanice
– 42 –
G) způsob fungování baterie
.......................................................................
H) část pod napětím (v případě nehody)
.......................................................................
I) měřicí přístroj + transformátor
.......................................................................
G) způsob fungování baterie
J) kondenzátory
.......................................................................
H) měřicí přístroj + transformátor
I) část pod napětím (v případě nehody)
J) kondenzátory
– 43 –
 3. Úloha – Fráze/klíčová slova
Doplňte klíčová slova nebo jejich části. Použijte tabulku (správný výraz 2 body).
Arbeit am elektrischen Gerät kann getan werden:
– Unter (1).............................. – alle Arbeiten, bei denen die Person bewusst in Kontakt mit
(2).............................. unter Spannung kommt, oder mit (3).............................., Werkzeug, Ausstattung
oder (4).............................. mit denen gearbeitet wird in die (5).............................. eingreift.
– In der Nähe von Teilen unter Spannung – alle Arbeits – (6).............................. bei denen die Person
mit Körperteilen, (7).............................. oder Objekten in die Nähe von Teilen unter Spannung eingreift.
– Auf Geräten ohne Spannung – (8).............................. -tätigkeiten auf elektrischen Geräten, die nicht
unter Spannung oder (9).............................. sind, die nach Durch – (10).............................. von allen
Messungen und Maßnahmen zur Verhinderung von elektrischen Bedrohungen getan wird.
Teile, Schutzzone, Spannung, -tätigkeiten, Werkzeug, Arbeits-, Ladung, -führung, Objekten,
Körperteilen
Pozn.: eingreifen – zasahovat (někam)
– 44 –
 4. Úloha – Překlad
Přeložte (správný výraz 3 body).
1.
Obsluha a práce na elektrických zařízeních, to jsou všechny pracovní činnosti nutné k uvedení elektrického zařízení do chodu.
2.
Je to např. spínání, ovládání, monitorování, údržba a také práce na elektrických zařízeních
a neelektrické práce.
3.
Elektrická zařízení jsou zařízení, která jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod
a užití elektrické energie,.
4.
Patří sem zdroje energie - baterie, kondenzátory a všechny další zdroje akumulované
elektrické energie.
5.
Práce na elektrickém zařízení je práce přímo na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti.
6.
Například zkoušení a měření, oprava, výměna, údržba, úprava, rozšíření, montáž a revize.
7.
Práci mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
1)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5)
....................................................................................................................................................................
6)
....................................................................................................................................................................
7)
....................................................................................................................................................................
– 45 –
 Klíč
1.
1) Das elektrische Gerät, 2) die elektrische Ladung, 3) die Hochspannung,
4) die Niederspannung, 5) der Leistungsisolator, 6) der Teil unter Spannung,
7) der Stromtransformator
2.
A) der Stromabnehmer, B) der Isolator, C) der Leistungsisolator, D) der messende
Stromtransformator, E) Barriere beim elektrischen Gerät, F) das Hochspannungs
Umspannwerk, G) funktionsweise Batterie, H) Energiemessgerät + Stromwandler, I) der Teil unter Spannung, J) Kondensatoren
3.
(1) Spannung, (2) Teilen, (3) Körperteilen, (4) Objekten, (5) Schutzzone, (6) tätigkeiten,
(7) Werkzeug, (8) Arbeits, (9) Ladung, (10) führung
4.
zum Beispiel:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Bedienung und Arbeit an elektrischen Geräten sind alle Arbeitstätigkeiten, die zu der
Inbetriebsetzung des elektrischen Geräts notwendig sind.
Es sind Tätigkeiten wie z.B. Einschalten, Steuerung, Monitoring, Wartung und auch Arbeiten an elektrischen Geräten und nicht-elektrische Arbeiten.
Das elektrische Gerät ist ein Gerät, das zur Entwicklung, Übertragung, Umwandlung,
Verteilung und Nutzung von elektrischer Energie bestimmt ist.
Zu diesen Geräten gehören Energiequellen wie Batterien, Kondensatoren und alle
anderen Quellen von gespeicherter elektrischer Energie.
Die Arbeit am elektrischen Gerät ist die Arbeit, die entweder direkt am elektrischen Gerät oder in seiner Nähe getan wird.
Zum Bespiel sind das: Prüfung, Messung, Wartung, Ersetzung, Modifizierung,
Erweiterung, Montage und Revision.
Diese Arbeit können nur die Personen ausüben, die die passende elektrotechnische
Qualifikation haben.
– 46 –

Podobné dokumenty

Pracovní listy doprava

Pracovní listy doprava 1) Der Rohrleitungstransport.......................................................................... 2) Der Frachtverkehr.............................................................................

Více