vulkan cement

Transkript

vulkan cement
Technický list č. T1099
VULKAN CEMENT
kontaktní lepidlo na pryž a kožené výrobky
Kontaktní lepidlo na bázi roztoku přírodního kaučuku a pryskyřice v organických rozpouštědlech.
TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):
Sušina (ISO 1625)
Viskozita (Brookfield vř. 6/30 ot. ISO R2555)
Doba zavadnutí pro kontaktní lepení
Smyková pevnost spoje pryž-pryž
Pevnost spoje v odlupování pryž-pryž
7,5 - 9 %
10.000 – 16.500 mPas
cca 3 - 5 minut
0,4 MPa
2,0 N/mm
OBLAST POUŽITÍ:
Unikátní kontaktní lepidlo pro opravy veloduší z přírodního nebo isoprenového kaučuku, pro lepení potahů pingpongových pálek, pro lepení kůže při výrobě kožené galanterie. Jeho výhodou je čirý, transparentní film, takže nehrozí
ušpinění bílých nebo světlých výrobků lepidlem. VULKAN CEMENT lepí kůži, pryž, textil, dřevo a podobné materiály. Je
vhodný pro pomocné lepení, po němž následuje mechanické spojení (šití, nýtování apod.). Suchý film lepidla je
elastický a vodovzdorný.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Na obě suché, očištěné a odmaštěné lepené plochy naneseme pomocí stěrky nebo štětce tenkou vrstvu lepidla.
Necháme asi 3-5 min. zavadnout a poté lepené plochy spojíme. Maximální pevnosti dosáhne spoj po 24 hodinách.
Vulkan Cement se zpravidla neředí. V případě nutnosti ředění lze použít Ředidlo Unilep (výrobce STACHEMA CZ s.r.o.).
UPOZORNĚNÍ:
NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži.
Může vyvolat alergickou kožní reakci. Může vyvolat ospalost nebo závratě. Podezření na poškození plodu v těle matky.
Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ,
PRVNÍ POMOC: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a
neporozuměli jim. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné
rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Odstraňte obsah/ obal na místě určeném obcí k odstraňování
nebezpečných odpadů. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou/ osprchujte. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadňující dýchání. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje: toluen, kalafuna.
Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:
Lepidlo je dodáváno v tubách 18 g a v plechových nádobách po 0,5 l a 1 l.
Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při
teplotě +5 °C až +28 °C.
Takto uskladněné a neotevřené lepidlo má záruku 24 měsíců od data výroby.
Návod k použití lepidla je vyhotoven na základě našich zkoušek a zkušeností. Vzhledem k tomu, že nemáme
žádný přímý vliv na váš způsob práce, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledky lepení.
Před použitím doporučujeme vyzkoušet.
Naše obchodně-technická služba vám nabízí technickou pomoc při používání lepidla.
Společnost STACHEMA CZ s.r.o. je držitelem certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001.
str. 1 z 1
… umění spojovat …
Výrobce: STACHEMA CZ s.r.o.
Divize Průmyslová lepidla
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno
tel.: 548 216 591
www.stachema.cz