a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Komentáře

Transkript

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
DOKUMENTACE PRO
VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
stavba:
REVITALIZACE DOMU ČP 2658-9
HRADECKÁ UL., ČESKÁ LÍPA
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA
stavebník:
OSBD ČESKÁ LÍPA BARVÍŘSKÁ 738, 470 01 ČESKÁ LÍPA
datum: XII/2013
č. paré:
1
1
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
a) Popis navrženého konstrukčního systému
Jedná se o stavební úpravy stávajícího výškového panelového obytného domu OP 1.2 – 125224
BA (technologický soubor BA-NKS I/2L-II). Tlouštka stěnových i stropních betonových panelů je
150 mm, obvodový plášť suterénní má tl. 240 mm a nadzemních podlaží 290 mm. Jedná se o
sendvičový plášť, částečně zapuštěný. Teplená izolace suterénních obvodových dílců je 50 mm a
nadzemních 80 mm polystyrenu. Jedná se o revitalizaci stávajícího 13-ti podlažního (12 NP + 1 PP)
obytného domu. Navrženými stavebními pracemi se nemění stávající stav – v každém z obou vchodů
jsou v 1.NP 3 byty (1 x 3+1, 1 x 4+1 a 1 x 2+kk), ve 2.-12. NP pak vždy 4 byty (1 x 3+1, 1 x 4+1 a
2 x 2+kk). Celkem je tedy v domě 2 x 47 = 94 bytů.
Jedná se o zateplení fasády kontaktním systémem z fasádního polystyrenu a desek z minerální
vlny s povrchovou úpravou (ETICS). Dále budou opraveny lodžie – nová vodotěsná izolace a dlažba
a výměna zábradlí. Stávající dlažba na některých lodžiích (15 malých a 15 velkých) bude odstraněna.
Na všech lodžiích bude odstraň stávající keramický soklík. Dále bude provedena demontáž
stávajícího horního zasklení (5 ks na velkých lodžiích a 2 ks na malých lodžiích) tak, aby tyto
konstrukce mohly být nabídnuty k odprodeji.
Na zajištění potřebných tepelně – izolačních vlastností obvodových stěn je navržen kontaktní
zateplovací systém zateplení obvodového pláště budovy (ETICS) kvalitativní třídy A podle TP CZB
05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004. Tento systém používá izolant
z fasádních polystyrenových desek EPS 70F tl. 140 mm(třída reakce na oheň E dle ČSN EN 135011) a z desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken tl. 140 mm kotvených hmoždinkami
do stávajícího pláště. Vrchní povrch fasády tvoří omítka silikonová tenkovrstvá omítka zrnitosti 2,0
mm na jižní straně a stejná omítka se zvýšenou odolností proti mikroorganismům (topdry) na severní
straně. Na zateplení ostění a nadpraží budou použity uvedené fasádní desky z EPS 70F tl. 30 mm a
z MW tl. 30 mm (podle požadavků požární bezpečnosti), na parapety oken pak desky z
extrudovaného polystyrénu tl. 30 mm.
Dále budou opraveny podlahy lodžií - jedná se o systémové skladby konstrukcí vč.
vodotěsné izolace. Rozšíření lodžií bude provedeno pomocí vynášecí konzoly kotvené do
čela podlahového panelu lodžií.
Dále bude provedena výměna stávajícího ocelového zábradlí za nové. Je navrženo
hliníkové zábradlí, v 1. – 11. NP výšky 1,1 m a ve 12. NP výšky 1,2 m, Výplň bude ve spodní části
z bezpečnostního vrstveného skla CONEX 3.3.1 s mléčnou fólií a CONEX 3.3.1 čirý v horní cca 1/3.
Dále je navrženo vrchní zasklení – bezrámový posuvný a otočný systém. Křídla jsou
z bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm.
1. PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
Navržené opatření zahrnuje :
Sanaci obvodových stěn a jejich dodatečné zateplení s fasádou – ETICS kvalitativní třídy
A podle TP CZB 05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004. včetně
osazení nových venkovních okenních parapetů
Sanaci podlah lodžií: aplikace nové skladby podlahových vrstev vč. hydroizolace s
nášlapnou vrstvou z keramické dlažby
Výměna zábradlí lodžií za nová z hliníkových profilů s výplní z bezpečnostního skla
s vrchním bezrámovým zasklením
rozšíření lodžií pomocí vynášecí konzoly
pravu okapových chodníků
zateplení podhledů ve vstupech a zádveřích
výměna krytiny na stříškách nad vstupy do budovy
sanaci dilatačních spár
osazení nových svodů hromosvodů
osazení ptačích budek
2
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
v každém bytě bude instalováno jedno zařízení autonomní detekce a signalizace (v části
vedoucí do společné chodby)
Rozsah sanace včetně technologických postupů a hlavních detailů je dokumentován na
výkresech a upřesněn v této technické zprávě projektu.
2. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ
Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při
zpracování projektu byly použity technické podklady firem, jednotlivých sanačních
materiálů a systémů, které jsou uvedené v technické zprávě projektu a jejích přílohách.
Pokud dojde při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, že záměnou
nedojde ke snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a
užitných vlastností. Použití náhradních materiálů vyžaduje vždy souhlas objednatele sanace.
Pokud jsou v projektu materiály specifikovány pouze svými vlastnostmi bez uvedení
konkrétních výrobků, musí zhotovitel předložit konkrétní materiály určené k aplikaci k
vyjádření a odsouhlasení objednateli sanace.
Při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a podmínky
aplikace udávané výrobci materiálů.
Zhotovitel sanace musí dodržovat příslušná bezpečnostní opatření vyplývající z povahy
sanačních prací.
Pokud tato projektová dokumentace nebo technologické postupy aplikace jednotlivých
materiálů a systémů vyžadují provedení zkoušek na stavbě, jsou tyto zkoušky součástí
dodávky zhotovitele.
V rámci zpracování projektové dokumentace nebylo provedeno zaměření stávajícího
stavu. Z toho vyplývá, že rozměry konstrukcí uvedené v projektu odvozené z původní
projektové dokumentace a typových podkladů jsou pouze informativní a je třeba je ověřit
měřením na objektu.
V rámci realizace je nutno přeložit vedení a zařízení umístěné na sanovaných plochách
(např. hromosvody a pod.)
3. SANACE OBVODOVÝCH STĚN
Opatření vedoucí k úspoře tepla na vytápění jsou navržena a posouzena
v energetickém auditu a průkazu energetické náročnosti budov.
Nejdůležitějšími opatřeními v oblasti sanace fasády je aplikace vnějšího kontaktního
systému dodatečného zateplení (ETICS).
3.1 SPECIFIKACE OPATŘENÍ
Na obě podélné stěny objektu bude aplikován tepelný izolant z desek EPS 70F tl. 140 mm
a z desek MW stejné tloušťky. Použití jednotlivých druhů izolantů vychází z požadavků
požárně bezpečnostního řešení a je uvedené ve výkresech. V obou sekcích byla již
provedena úprava ETICS obou štítových stěn (nový ETICS bude napojen zazubováním –
viz výkresová část - detaily) a části obvodových stěn po zrušení lodžií v komorách. Tato
úprava zůstává bez dalších zásahů. Napojení bude provedeno zazubováním. Ostění a
nadpraží otvorů deskami z EPS 70F tl. 30 mm (třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1),
nebo z MW tl. 30 mm – specifikace podle výkresů (tloušťka je uvedena jako minimální
může být místně upravena podle šířky viditelné části rámů oken). Obvodové stěny suterénu
budou izolovány deskami z MW tl. 190 mm do úrovně +0,500 (čp. 2658) a -0,500 (čp.
2659). Čela, boční stěny a podhledy zádveří budou obloženy deskami z EPS 70F tl. 30 mm,
nebo z MW tl. 30 mm.
3
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
3.2 ZATEPLENÍM VYVOLANÁ A DALŠÍ OPATŘENÍ
a) Bude provedena úprava konstrukce přístřešku nad vstupy spočívající v úpravě stěn a
podhledu systémem ETICS (tl. izolantu 30 mm). Dále bude odstraněna stávající hladká
krytina z ocelového pozinkovaného plechu včetně spádové a dalších vrstev až na nosnou
železobetonovou konstrukci. Bude provedena nová spádová vrstva z betonu C12/15, tl. 2090 mm, nebo bude posouzena stávající a dále bude rozhodnuto o jejím event. použití či
opravě. Nová krytina je navržena z poplastovaného plechu s podložkou ze strukturované
folie s mikroventilací. Na přilehlou obvodovou stěnu s aplikovaným systémem ETICS bude
provedeno oplechování. K odvedení dešťové vody bude použit podokapní žlab z poplast.
plechu o r.š. 250 mm. Vnitřní povrch podhledu bude opatřen hladkou omítkou a fasádním
nátěrem.
b) Bude provedena výměna stávajících svodů hromosvodů (3 ks na severní fasádě a 5 ks
na jižní). Součástí prací je vyhotovení revizní zprávy.
c) Budou opraveny okapové chodníky podél obou zateplovaných stěn. Stávající dlažba
bude odstraněna a podle potřeby bude proveden výkop do hl. 27 cm. Nové betonové
dlaždice vel. 500 x 500 x 50 mm budou uloženy do betonu C8/10 tl. 70 mm na zhutněnou
vrstvu drceného kameniva 8/16 tl. 150 mm. Dilatace bude provedena na vzdálenost max. 20
m. Část dlaždic bude možno použít stávajících (odhad je 25%).
d) Bude opravena skladba podlah lodžií. Stávající dlažba, hydroizolace a spádová vrstva
budou odstraněny až na nosnou železobetonovou konstrukci. Bude vytvořeno nové
systémové souvrství. Tyto práce jsou uvedeny ve výkresu D5. Zároveň dojde k rozšíření
podlahy lodžií o cca 180 mm pomocí vynášeních „L“ profilů.
e) Dále bude provedena výměna stávajícího ocelového zábradlí za nové. Je navrženo
hliníkové zábradlí, v 1. – 11. NP výšky 1,1 m a ve 12. NP výšky 1,2 m, Výplň bude ve spodní části
z bezpečnostního vrstveného skla CONEX 3.3.1 s mléčnou fólií a CONEX 3.3.1 čirý v horní cca 1/3.
Dále je navrženo vrchní zasklení – bezrámový posuvný a otočný systém. Křídla jsou
z bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm.
f) V souvislosti se sanací fasády bude osazeno nové systémové oplechování vnějších
parapetů oken z poplastovaného plechu.
g) Stávající větrací otvory z kuchyňských vestavěných skříní budou zachovány, resp. do
doby realizace rozhodne zadavatel. Průchod vrstvami ETICS bude zajištěn trubkami PVC
DN 100 mm. Na povrchu fasády budou větrací otvory ukončeny mřížkami s dešťovými
žaluziemi. Stejným způsobem zůstanou zachovány odvětrávací otvory dvouplášťové střechy
vyústěné do atiky.
h) byla udělena výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii
ohrožených dle příl. č. III vyhl. č. 395/1992 Sb., rorýse obecného. Výjimka byla udělena Krajským
úřadem Libereckého kraje, č.j. KULK 82507/2013 OŽPZ 1449/2013 ze dne 28.11.2013. V této PD
jsou zahrnuty podmínky tohoto rozhodnutí. Jedná se o umístění 6-ti ks čtyřkomorových hnízdních
budek a o omezení doby realizace - termín provádění prací v posledních dvou podlažích od 15.8. do
15.4. běžného roku. Budou dodrženy parametry hnízdních budek podle metodického materiálu
České společnosti ornitologické (ČSO) „Ochrana rorýsů a netopýrů při rekonstrukci budov“. Budou
použity budky od výrobce, který má jejich výrobu a parametry schváleny od ČSO. Další podmínky
jsou uvedeny v rozhodnutí KÚLK. Budky budou umístěny v horní části fasády v úrovni stávajících
větracích otvorů. Budky budou v maximální možné míře zapuštěny do izolačního materiálu
zateplované stěny. Konkrétní umístění určí stavebník. Je navrženo umístění na obou štítových
stěnách, mimo okna, lodžie a vstupní dveře z důvodu znečišťování trusem.
4
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
3.3 SKLADBA A APLIKACE SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ
Skladba systému dodatečného zateplení svislého pláště musí odpovídat skladbě
uvedené v certifikátu systému.
Pro dodatečné zateplení je požadována aplikace vnějšího kontaktního systému s
evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004.
Pro dodatečné zateplení obvodových stěn je navržena aplikace kontaktního tepelně
izolačního systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS 70F (třída reakce na oheň E dle ČSN
EN 13501-1) a z MW s podélnou orientací vláken. Použití jednotlivých materiálů vychází
z požadavků požární bezpečnosti a je uvedeno ve výkresech.
Podklad pod vrchní vrstvu omítky bude tvořit armovací vrstva ze skelné tkaniny
(perlinky) a stěrkového tmelu na celé upravované ploše fasády. Okenní a dveřní otvory,
vnější rohy a předsazené části fasády budou opatřeny zpevňujícími hranami z plastových
profilů s tkaninou. Armovací vrstva ze stěrkového tmelu bude penetrována probarveným
nátěrem. Vrchní povrch fasády tvoří silikonová tenkovrstvá omítka zrnitosti 2,0 mm na jižní straně
a silikonová tenkovrstvá omítka se zvýšenou odolností proti mikroorganismům (topory) zrnitosti 2,0
mm na severní straně. Ostění a nadpraží otvorů budou opatřeny hladkou štukovou omítkou a
fasádní barvou. Ve styku obou dilatačních celků bude v ETICS vytvořena dilatační spára
s použitím dilatačního profilu typu E.
Sokl budovy bude opatřen stěrkou a jemnozrnnou omítkovinou typu MARMOLIT.
Veškeré práce musí být prováděny podle technologických pokynů a podmínek
daných výrobcem použitých systémů.
Veškeré klempířské výrobky (okenní parapety, oplechování styku ETICS ve styku se
stávající nástavbou, nová krytina nad vchody, apod.)
budou vyrobeny z hliníkového
poplastovaného plechu.
Veškerý odpad vzniklý při provádění uvedených prací bude odvezen na příslušnou
skládku k odborné likvidaci.
APLIKACE SYSTÉMU ETICS kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007 s Evropským
technickým schválením podle ETAG 004:
Skladba systému dodatečného zateplení pro požití EPS:
LEPÍCÍ HMOTA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY :
EPS 70F tl. 140 mm (třída reakce na oheň E dle ČSN EN 13501-1)
KOTVENÍ PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM
NTU ZAPUŠTĚNÉ S VÍČKY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU A PODLE STATICKÉHO
POSOUZENÍ
orientační počet kotev:
- do výšky 15 m: v ploše se použije 6 ks/m2, na nárožích do vzdálenosti 1,0 m od
hrany 8 ks/m2
- ve výšce nad 15 m: v ploše se použije 10 ks/m2, na nárožích do vzdálenosti 1,0 m od
hrany 12 ks/m2
- zhotovitel zajistí podrobné statické posouzení pro konkrétní navržený systém
ZÁKLADNÍ VRSTVA se skelnou výztuží ve formě mřížky
PODKLADNÍ NÁTĚR
VRCHNÍ OMÍTKA silikonová tenkovrstvá – zrnitost 2,0 mm na jižní straně a silikonová
tenkovrstvá se zvýšenou odolností proti mikroorganismům (topory) - zrnitost 2,0 mm na severní
straně.
5
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
APLIKACE SYSTÉMU ETICS weber therm elastik kvalitativní třídy A podle TP CZB
05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004:
Skladba systému dodatečného zateplení pro požití MW:
LEPÍCÍ HMOTA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY :
Desky z minerálních vláken s podélnou orientací vláken tl. 140 mm, a. 30 mm
KOTVENÍ PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM
NTU ZAPUŠTĚNÉ S VÍČKY, DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU A PODLE
STATICKÉHO POSOUZENÍ
orientační počet kotev:
- do výšky 15 m: v ploše se použije 6 ks/m2, na nárožích do vzdálenosti 1,0 m od
hrany 8 ks/m2
- ve výšce nad 15 m: v ploše se použije 10 ks/m2, na nárožích do vzdálenosti 1,0 m od
hrany 12 ks/m2
- zhotovitel zajistí podrobné statické posouzení pro konkrétní navržený systém
ZÁKLADNÍ VRSTVA se skelnou výztuží ve formě mřížky
PODKLADNÍ NÁTĚR
VRCHNÍ OMÍTKA silikonová tenkovrstvá – zrnitost 2,0 mm na jižní straně a silikonová
tenkovrstvá se zvýšenou odolností proti mikroorganismům (topory) - zrnitost 2,0 mm na severní
straně.
APLIKACE SYSTÉMU ETICS kvalitativní třídy A podle TP CZB 05-2007 s Evropským
technickým schválením podle ETAG 004:
Skladba systému dodatečného zateplení pro požití EPS na ostění a nadpraží:
LEPÍCÍ HMOTA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY :
EPS 70F tl. 30 mm (podle prostorových možností je možno použít větší tl.) (třída reakce na
oheň E dle ČSN EN 13501-1)
ZÁKLADNÍ VRSTVA se skelnou výztuží ve formě mřížky
ŠTUKOVÁ STĚRKA
PODKLADNÍ NÁTĚR
SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
APLIKACE SYSTÉMU ETICS weber therm elastik kvalitativní třídy A podle TP CZB
05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004:
Skladba systému dodatečného zateplení pro požití MW na ostění a nadpraží:
LEPÍCÍ HMOTA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY :
Desky z minerálních vláken s podélnou orientací vláken tl. 30 mm (podle prostorových
možností je možno použít větší tl.)
ZÁKLADNÍ VRSTVA se skelnou výztuží ve formě mřížky
ŠTUKOVÁ STĚRKA
PODKLADNÍ NÁTĚR
SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR
6
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
APLIKACE SYSTÉMU ETICS weber therm elastik kvalitativní třídy A podle TP CZB
05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004:
Skladba systému dodatečného zateplení pro požití v oblasti zateplované části suterénu:
LEPÍCÍ HMOTA
TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY :
Desky z minerálních vláken s podélnou orientací vláken tl. 140 + 50 mm
KOTVENÍ PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI S KOVOVÝM TRNEM
NTU ZAPUŠTĚNÉ S VÍČKY DLE TECHNOLOG. PŘEDPISU A PODLE STATICKÉHO
POSOUZENÍ - orientační počet kotev: v ploše se použije 6 ks/m2, na nárožích do
vzdálenosti 1,0 m od hrany 8 ks/m2, zhotovitel zajistí podrobné statické posouzení pro
konkrétní navržený systém
ZÁKLADNÍ VRSTVA se skelnou výztuží ve formě mřížky
PODKLADNÍ NÁTĚR
VRCHNÍ OMÍTKA střednězrnná soklová omítka ( např.marmolit)
APLIKACE SYSTÉMU ETICS weber therm elastik kvalitativní třídy A podle TP CZB
05-2007 s Evropským technickým schválením podle ETAG 004:
Sanace stávajících povrchů (bez ETICS):
ZÁKLADNÍ VRSTVA se skelnou výztuží ve formě mřížky
PODKLADNÍ NÁTĚR
VRCHNÍ OMÍTKA střednězrnná soklová omítka ( např.marmolit)

Doporučuje se opatřit fasádu do výška 3,0 m nad úroveň přilehlého terénu ochranným
nátěrem proti graffiti.
3.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ
Technologický postup musí být součástí nabídky dodavatele certifikovaného systému.
Technologický postup musí být k dispozici projektantovi, objednateli prací, dodavateli i
dozoru a kontrolním orgánům na stavbě. Z předběžného průzkumu (výchozí posouzení)
vyplývá možnost přitížení konstrukce obvodového pláště kontaktním systémem
dodatečného zateplení. V případě zjištění korozních a jiných vad železobetonových
konstrukcí, je potřeba tyto posoudit a provézt nutná opatření. Příklad takovéhoto opatření je
uveden v příloze č.1. Dimenzování kotevního systému dodatečného zateplení na účinky sání
větru
je uvedeno pouze orientačně a musí být dále upřesněno a doloženo firmou
provádějící zateplení, ke konkrétnímu použitému systému dodatečného zateplení na základě
provedených zkoušek. Před zahájením lepení izolačních desek, nebo lamel z minerální vlny
bude provedena alespoň zjednodušená zkouška soudržnosti podkladu, založená na přilepení
zkušebních kostek z polystyrenu o velikosti 10 x 10 cm, tl. 10 cm, na několika různých
místech s viditelně nejméně soudržným podkladem (cca 10x). Po třech dnech se provede
ruční odtržení. Nosnost podkladu je dostačující, pokud odtržení vznikne ve hmotě izolantu a
přitom přilepená část izolantu zůstane na stěně. Pokud dochází k odtržení celé zkušební
kostky spolu s lepidlem a podkladovou vrstvou, je podklad nevyhovující.
Příprava povrchů
Při provádění dodatečného zateplení je třeba dodržet následující podmínky :
* Před aplikací systému dodatečného zateplení je třeba odstranit všechny stávající,
nedostatečně lpící povrchové úpravy, nejlépe mechanicky, případně tlakovou vodou (nesmí
dojít k proniknutí vody do interieru). Povrchy je po mechanickém čištění třeba zbavit prachu
a zbytků, např. omytím vodou. Použití chemických přípravků (penetrace, pečetidla) je třeba
konzultovat s dodavatelem fasádního systému.
7
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
* Postup přípravy podkladu zajišťující požadované parametry je třeba ověřit zkouškou
přídržnosti lepící hmoty systému ETICS k podkladu.
* Objeví-li se aktivní trhliny v podkladu, neprovádět ETICS dokud nedojde k určení příčiny
vzniku a k jejich odstranění sanací
* Sanovat eventuální korozní poškození železobetonových dílců (viz postup v příloze)
* V případě potřeby zvýšit únosnost podkladu (odsekáním nebo obroušením nedostatečně
pevných povrchových vrstev, napouštěním pískujících podkladů vhodným pečetidlem
apod.).
* Podle potřeby vyrovnat nerovnosti v podkladu lokálním nebo celoplošným přestěrkováním
- vyrovnáním vhodnou hmotou zajišťující soudržnost podkladu v hodnotě min. 200 kPa.
Přípustná nerovnost podkladu je ≤ 20 mm/m.
- do 1 cm: při lepení izolantu poslouží k vyrovnání lepící malta
- do 2 cm: vyrovnat podklad pomocí vyrovnávací malty, popř. obrusit
- nad 2 cm: vyrovnání pomocí aplikace izolačních desek o různé tloušťce, nebo podlepení
* Vlastní práce spojené s aplikací systému ETICS se řídí podle technologických pokynů
výrobce konkrétního systému
Úprava na vnějších ostěních a nadpražích oken :
Pro napojení kontaktního systému na okenní profily plastových oken se použijí
připojovací okenní profily s integrovanou tkaninou podle detailu obsaženého ve výkresové
dokumentaci.
Postup osazení parapetních plechů :
1. Hrana desek dodatečného zateplení, která vytváří přední hranu parapetu, se zařízne přesně
pro vytvoření opory a spádu oplechování.
2. Tepelný most pod parapetním plechem se přeruší položením klínu z tepelné izolace nebo
tepelně izolační malty – vytvoření horní plochy parapetu
3. Armovací vrstva systému se zatáhne na ostění a horní povrch parapetu. Na hranách se
osadí vyztužovací profily (i pod parapetní plech).
4. Silikátový podklad pod parapetním plechem se uzavře položením separační fólie, aby se
kovový povrch plechu nedostával do kontaktu s alkalickými výluhy z podkladu.
4 OPRAVA LODŽIÍ
4.1 SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
V tomto projektu jsou specifikována tato opatření vyznačená na výkresech :
- Sanace podlah lodžií zahrnující přípravu podkladu (včetně odstranění všech stávajících
podlahových vrstev), vytvoření nové spádové vrstvy, hydroizolace včetně vytažení
hydroizolační vrstvy pomocí systémových prostředků na přilehlé svislé plochy, keramické
dlažby a keramického soklíku. Ukončení podlahy plechovou okapnicí dle detailu - výkres
D5 (plech krycí horní)
- Rozšíření podlahy lodžií pomocí konstrukce z vynášecích L profilů systém
- Výměna ocelových zábradlí za nová z hliníkových tenkostěnných profilů uzavřeného
průřezu s výplní z bezpečnostního skla - nové kotvení.
8
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
4.2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH LODŽIÍ
Bourací práce
Podle potřeby bude buď opraven stávající povrch spádové betonové vrstvy, nebo bude
rozhodnuto o odstranění všech stávajících složek podlah v celém rozsahu až na nosnou
konstrukci. O způsobu opravy, nebo odstranění bude rozhodnuto vždy v každém
jednotlivém případě zvlášť a za přítomnosti zástupce objednatele.
Demontáž zábradlí. Při odstranění zábradlí je třeba vyloučit přístup osob na lodžie !
Příprava povrchů
Otryskání, obroušení nebo ofrézování podlahy a čel stropních dílců v celém rozsahu za
účelem získání vhodného podkladu pro aplikaci sanačních vrstev Pro tryskání je nezbytné
zřídit lešení včetně zaplachtování po dobu tryskání pro omezení prašnosti. Při tryskání je
třeba chránit neošetřované povrchy zakrytím. Je třeba věnovat pozornost volbě trysek a
provozního tlaku zařízení, aby došlo k plošnému ošetření podkladu odstraněním
nesoudržných částí a látek snižujících adhezi (zbytky odformovacích olejů, nátěry pro
ochranu povrchu apod.) a nikoliv k lokálnímu hlubokému narušení konstrukce.
Dobetonování spádových vrstev
Betonování podlahy :
Je možno použít podle potřeby :
- cementový potěr C25 podle ČSN EN 13813
- Vyztužení sítí KARI : KH 20 - 6 (150 x 150).
Povrch hlazený dřevem bez nerovností jako podklad pro lepení dlažby na tenké maltové
lože.
Ošetřování betonu : zakrytí PE fólií min. 7 dní.
Technologická přestávka min. 14 až 28 dní (podle povětrnostních podmínek a požadavků
dodavatele hydroizolační stěrky) od vybetonování podlahy do provádění izolace.
Úprava na okraji podlahy – předního žebra stropního dílce
Na vnějším okraji podlahy (na předním žebru stropního dílce budou odstraněny
nesoudržné části betonu a bude provedeno zarovnání šikmého čela sanační maltou, stejně
jako vyplnění prohlubní a otvorů po kotevních deskách zábradlí.
Hydroizolace a dlažba
Povrch spádové vrstvy musí odpovídat požadavkům dodavatele hydroizolačního systému z
hlediska pevnosti, vlhkosti a rovinnosti.
penetrační nátěr a lepidlo na celé ploše podlahy
Příprava povrchu spodní části stěn pro lepení keramického soklu (podle pokynů
dodavatele hydroizolačního systému a pružného maltového lože)
Izolace a separace pomocí polyetylenového pásu SCHLUTER-DITRA 25. Přechod
izolačního pásu na svislou stěnu a na schod u dveří pomocí systémových prostředků izolační pásky.
Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba bude připojena k podkladu ve 100 % plochy
flexibilním, mrazuvzdorným a vodotěsným nebo vodoodpudivým lepidlem pro tenkovrstvá
lepení ve třídě C 2 T, dle ČSN EN 12004. Maltové lože dlažby se nanáší podle pokynů
výrobce, obvykle zubovou stěrkou na podklad i dlaždice. Dlažbu je nutno lepit celoplošně,
bez dutin. Spárovací hmota musí být vodotěsná nebo vodoodpudivá, mrazuvzdorná.
Požadavky na dlažbu z hlediska protiskluznosti (součinitel smykového tření > (0,3 + tg ),
je úhel sklonu podlahy), mrazuvzdornosti a nasákavosti (< 1%).
Dlažba přechází na okolní svislé plochy keramickým soklem výšky min. 100 mm,
lepeným a spárovaným jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou a svislé
spáry v koutech a mezi schodem a soklem se nesmí vyplnit spárovací hmotou, ale musí
9
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
zůstat volné pro spárování silikonovým tmelem. Dilatační spáru pod soklem je nutno s
ohledem na očekávaná posunutí vytvořit v šířce cca 6 mm.
Tmelení :
Pod keramickým soklem neutrálním středně modulovým silikonovým tmelem. Na betonový
podklad a neglazované plochy dlažby je třeba aplikovat základní nátěr na savé povrchy.
(Pod keramickou okapnicí se tmelení neprovádí.) Tmelení se dále provede pod balkónovými
dveřmi, ve vodorovné spáře mezi dlažbou a schodem a ve svislých spárách mezi schodem a
soklem a v koutech. Při aplikaci plechové okapnice je třeba vyloučit styk okapnice s
materiály působícími korozivně (např. styk materiálů obsahujících cement s povrchem
okapnice). Při kombinaci různých kovů je třeba zohlednit vzájemný vliv kovů podle tab.5
ČSN 73 3610. Spojování plechů okapnice musí odpovídat ČSN 73 3610. Ukončení
okapnice u bočních stěn je třeba řešit tak, aby nedocházelo ke stékání vody z okapnice
na boční stěnu lodžie ! (Zvláště, pokud jsou čela stěnových dílců sanována tepelně
izolačním systémem.)
Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších
technických podkladech výrobce.
Požaduje se použití kompletního systému pro sanaci podlah balkonů a lodžií, který
zahrnuje minimálně hydroizolační systém, maltové lože a spárovací hmotu
s vlastnostmi (vodotěsnost, schopnost stěrky přemosťovat trhliny a mrazuvzdornost)
doloženými zkouškami.
SKLADBA SYSTÉMU SANACE PODLAHY LODŽIÍ
protiskluzná mrazuvzdorná dlažba do vysoce flexibilního lepicího tmelu, vč. soklu se
spárovacím tmelem
na přechod z nášlapné plochy na sokl se použije systémový profil
izolace a separace pomocí polyetylenového pásu SCHLUTER-DITRA 25
lepidlo pásu SCHLUTER-DITRA 25
penetrace
spádový beton tl. 20 – 50 mm, nebo stávající podle potřeby vyspravený
spojovací můstek
očištěná nosná železobetonová konstrukce podlahy lodžie
Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších
technických podkladech výrobce.
5 VÝMĚNA OCELOVÝCH ZÁBRADLÍ
Je navrženo hliníkové zábradlí, v 1. – 11. NP výšky 1,1 m a ve 12. NP výšky 1,2 m, Výplň
bude ve spodní části z bezpečnostního vrstveného skla CONEX 3.3.1 s mléčnou fólií a CONEX
3.3.1 čirý v horní cca 1/3. Dále je navrženo vrchní zasklení – bezrámový posuvný a otočný systém.
Křídla jsou z bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm. Celá navržená konstrukce řeší zároveň
rozšíření plochy podlahy lodžií o cca 180 mm a nové kotvení zábradlí do bočních stěn lodžií.
Po odstranění stávajícího ocelového zábradlí včetně jeho kotvení bude železobetonová stropní
deska lodžií sanována - odstranit uvolněné části betonu, ošetřit obnaženou výztuž, zarovnat čelo
desky vyplnit kotevní otvory původního zábradlí. Podrobný popis a postup při reprofilaci
poškozených částí železobetonových konstrukcí je uveden v příloze č.1 této zprávy.
Je navrženo rozšíření lodžie. Konstrukce se skládá z Al profilů L 150/180/6 mm s výztuhami P6
ve vzdálenost max. 750 mm. Kotvena bude tato konstrukce ke stávající betonové desce lodžie
pomocí chemických lepených kotev M10 ve vzdálenosti max. 750 mm. Hloubka kotvení je min. 90
mm Mezi sousedními lodžiemi bude stejným způsobem kotven sloupek – stojina 100 x 50 x 4/2.
Zábradlí (horní madlo i spodní výztužný profil) bude kotveno do této stojiny a do stávajících bočních
stěn lodžie pomocí konzoly – kotevního svařence a chemických kotev – min. 3 ks M10 (např. HAS
10
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
M10 s lepícím tmelem FISCHER FIS WS 300T). Hloubka kotvení je min. 90 mm ve vzdálenosti
min. 60 mm od okraje stěny a min. 80 mm mezi sebou. Podrobnosti řešení jsou uvedeny je
výkresech detailů a ve statickém výpočtu.
Zábradlí zajišťuje kompletním systémem odolnosti proti korozi. Po montáži se
zkontrolují eventuální poškození a provede se jejich oprava. Viditelné spoje musí být po
dotažení zajištěny proti povolení (např. naseknutím závitu) a zakryty plastovou krytkou.
Systém umožňuje objemové změny skla při teplotních změnách.
Technologický postup:
- Demontáž zábradlí
Při odstranění zábradlí je třeba vyloučit přístup osob na lodžie !
Je třeba odstranit svorníky a desky stávajícího kotvení a povrch stěnového a podlahového
dílce v těchto místech vyrovnat. (Kotevní desky je možno ponechat za předpokladu, že by
jejich mechanické odstraňování vedlo k podstatnému poškození stěnového lodžiového
dílce).
- Osazení nových zábradlí
Je navrženo boční kotvení pomocí ocelových svařenců - podle detailů ve výkresové části
projektové dokumentace a podle údajů ve statickém výpočtu. Tímto řešením nebude
narušena celistvost hydroizolace lodžií.
Před provedením ETICS se osadí kotevní díly zábradlí na boční stěny lodžií. Zábradlí bude
osazeno po dokončení ETICS.
Poznámka k eventuálnímu použití jiného typu zábradlí:
V případě použití jiného systému rozšíření podlahy lodžií a druhu zábradlí s vrchním
zasklením včetně kotvení, musí být toto jiné řešení doloženo novým statickým posouzením.
6. ÚPRAVA VSTUPŮ A OPRAVA KONSTRUKCÍ PŘED VSTUPY
6.1 SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
V této části projektu jsou specifikována tato opatření vyznačená na výkresech :
Zateplení podhledů stropů v zádveří vstupů.
6.2 ÚPRAVA VSTUPŮ
Bude provedena úprava konstrukce vstupu spočívající v úpravě podhledu systémem ETICS.
Tepelný izolant bude tvořit EPS tl. 80 mm.
Povrchové úpravy – vnitřní
- Úprava stávajícího podhledu stropu s ETICS tenkovrstvou stěrkou včetně výztuže a
štukovou omítkou
Malířské úpravy
Malířská úprava se zvýšenou odolností proti otěru vnitřních nových povrchů stropů a
stávajícího povrchu stěn v dotčených prostorách ve vstupním podlaží.
b) Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby:
Pro vypracování této PD byl proveden jednoduchý stavebně technický průzkum nosných a
ostatních konstrukcí objektu dotčených navrženými pracemi. Tyto konstrukce v době prohlídky
nevykazovaly žádné zjevné vady či poruchy a jsou považovány za schopné použití pro navržené
stavební práce. Po zřízení lešení bude celá budova podrobně prohlédnuta a přeměřena. Podle
výsledků této prohlídky bude rozhodnuto o event. změně, nebo úpravě této PD.
11
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
c)
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]
tel. 602 112 371, 487 710 854
Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky:
Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení, uvažovaných při návrhu nosné
konstrukce :
Jsou uvažovány hodnoty dané pro předmětnou stavbu platnými předpisy a normami,
např. EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, ČSN 27 4011 apod.
Pro dodatečné zateplení je požadována aplikace vnějšího kontaktního systému s
evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004. Je navržena
aplikace kontaktního tepelně izolačního systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS-F/70
a z MW.
e)
Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů:
Navržené stavební konstrukce musí být prováděny podle technologických postupů a
předpisů výrobců jednotlivých navržených systémů.
f)
Zajištění stavební jámy:
Neřeší se pro tuto stavbu.
g) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní
konstrukce, popřípadě sousední stavby:
Pro navržené práce nejsou potřeba žádné specifické postupy prací.
h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či
prostupů:
Pro navržené práce nejsou potřeba žádné specifické postupy prací.
i)
Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí:
Po zřízení lešení bude celá budova podrobně prohlédnuta a přeměřena. Podle výsledků této
prohlídky bude rozhodnuto o event. změně, nebo úpravě této PD. Před nanesením základní vrstvy
s perlinkou bude vždy zkontrolována celistvost tepelného izolantu. Dále bude pře zakrytím
provedena kontrola provedení kotvení vynášecích konzol lodžií a bočního kotvení zábradlí.
j)
Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury,
výpočetních programů apod:.
- PD (část výkresů) z archivu stavebníka
- zaměření (ověření) potřebných částí konstrukcí provedené autorem této PD z června 2013
- technické podklady výrobců jednotlivých systémů a materiálů
- specifikace zakázky stavebníka
- výkresová část byla zpracována pomocí programu ArchiCAD
- dále byly použity příslušné platné ČSN, předpisy atd.
k) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby,
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem
Pro tento rozsah a druh navržených prací žádné další požadavky nejsou kladeny.
12
Sosnová 185, 470 01 Česká Lípa
Vladimír Křivánek - PROJEKTY STAVEB
vladimí[email protected]centrum.cz
tel. 602 112 371, 487 710 854
PŘÍLOHA č. 1 :
SANACE KOROZNÍCH VAD ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Plochy s obnaženou zkorodovanou výztuží je třeba sanovat v souladu s technologiemi
používanými pro opravu poruch pohledových betonů. Základní fáze těchto oprav jsou :
Odstranění povrchových vrstev betonu uvolněných v důsledku koroze výztuže.
Očištění nebo odstranění zkorodované výztuže (pokud není staticky nezbytná).
Ochranný nátěr očištěné výztuže, který brání vzniku elektrochemické koroze výztuže v
důsledku elektrického článku, který vzniká mezi starým a čerstvým (dopňovaným )
betonem.
Provedení adhezního můstku (speciální vrstva zvyšující přídržnost sanačních materiálů k
podkladu). Některé adhezní můstky slouží zároveň jako ochrana výztuže.
Vyspravení chybějících míst a vyrovnání povrchů speciálními maltami s modifikovanými
vlastnostmi.
Provedení nástřiků nebo nátěrů na bázi akrylátů s vlastnostmi protikarbonatizační zábrany.
Pro náhradu odpadlých krycích vrstev výztuže a chybějících částí průřezu až do tloušťky
sanované vrstvy cca 30-80 mm se navrhují sanační systémy PCC (Polymer Cement
Concrete).
 protikorozní ochrana výztuže pro sanace železobetonu (včetně prvků vystavených
působení chloridů)
 ochranný nátěr
 vysprávková malta v tl. 3-30 mm
 vysprávková malta v tl. 30-80 mm
 vysprávková malta k dosažení hladkého povrchu
Postup přípravy sanačních malt a jejich aplikace jsou dokumentovány v technických listech
a technologických postupech výrobce.
13

Podobné dokumenty

Popis objektu a stavebních prací – Bardějovská 2548 – 2549

Popis objektu a stavebních prací – Bardějovská 2548 – 2549 Záměrem stavebníka je provést komplexní opravu a zateplení předního a zadního průčelí objektu dle projektové dokumentace a tohoto poptávkového dopisu. E. Požadované termíny realizace: Zahájení akce...

Více

Katalog PROHET - výrobků a zateplovacích systémů

Katalog PROHET - výrobků a zateplovacích systémů nátěr provede penetračním přípravkem PROHET PEN–UP–GRUND, u  velmi savých podkladů se provede penetračním přípravkem PROHET PEN–A–GRUND. V  případě použití nátěrové hmoty jako napouštěcího nátěru s...

Více

R6/062 - Zápis z jednání RMČ Brno

R6/062 - Zápis z jednání RMČ Brno z návrhových stavebních ploch v hodnotách dle Generelu odvodnění města Brna (pořizovatel statutární město Brno, 2009). Generel odvodnění města Brna na hydraulickém modelu kanalizační sítě a na zákl...

Více

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX

ZDICÍ SYSTÉM SENDWIX ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana...

Více

stáhnout - PRVNÍ CHODSKÁ sro

stáhnout - PRVNÍ CHODSKÁ sro Dodání v tuzemsku franko místo určení od hodnoty zboží 100.000,- Kč bez DPH. Dodání jednotlivých rolí není možné. Složení dodávky si zajišťuje odběratel.

Více

Projektová dokumentace_1 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Projektová dokumentace_1 - Vojenské lesy a statky ČR, s.p. podezdívkou, horní část z dřevěných povalů (západní část objektu m.č. 1.01, obvodové stěny pod pozednicí v půdním prostoru (2.NP). Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou řešeny v tl. 300-500mm. Nenos...

Více

Fasády (PDF / 3,1 MB)

Fasády (PDF / 3,1 MB) Stavební výrobky se v závislosti na tom jak přispívají k vývinu ohně nebo kouře, rozdělují do tříd reakce na oheň (A1 až F, podle ČSN EN 13501-1). Všechny výrobky Knauf Insulation určené do vnějšíc...

Více