GP2 popis hry

Transkript

GP2 popis hry
Games Palace II 750 obsahuje 24 r zných her (Pr b h hry viz. popis hry)
Always Hot 750
Ultra Hot 750
Beetle Mania 750
Dolphin‘s Pearl 750
Queen of Hearts 750
King of Cards 750
Hot Fruits 750
Roller Coaster 750
Dart Bingo 750
Lucky Lady’s Charm 750
Sharky 750
Lord of the Ocean 750
Magic Card II 750
Fruit Card X 750
American Poker II 750
Sizzling Hot 750
Supra Hot 750
Fruits on Fire 750
Wild Safari 750
Jungle 750
Book of Ra 750
Chip Runner 750
Joker Bingo 750
Hi-Lo Game
Pro všechny herní varianty platí:
Nejvyšší sázka na hru: 5,-- K
Nejvyšší výhra ve h e: 750,-- K
Dosažení kreditu:
a)
Vhozením mince v hodnot 10,-- K
b)
Vložením bankovky v hodnot (100,--, 200,--, 500,--, 1000,--, 2000,-- nebo 5000,-K ).
c)
Remote klí ovým spína em, dle nastavení
(10,--K , 50--,K , 100,-- K , 1000,-- K ).
d)
Remote p es Servis Menu, dle nastavení
(10,-- K , 50,-- K , 100,-- K , 1000,-- K ).
Vyplácení:
a) P es Hopper v mincích 10,-- K .
b) pomocí klí ového spína e a tla ítka VÝPLATA (Handpay - funkce)
Mechanické ú etnictví:
Vyú tování po ítadel probíhá v mincích hodnoty 1,- K ; tzn. jeden bod na mechanickém po ítadle odpovídá 1,- K .
Všeobecn :
Games Palace II 750 je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na dvou obrazovkách je opticky znázorn ná hra. Všechny herní plány se
objevují na horní obrazovce. Hra m že být ízena dotykem polí ka na spodní obrazovce nebo
stisknutím tla ítek, které se nacházejí pod obrazovkou.
Na spodní obrazovce jsou znázorn ny r zné herní varianty. Hrá má možnost dotykem spodní
obrazovky spustit žádaný herní program. Jestliže se hrá rozhodne pro jinou hru, m že ji zvolit
pomocí tla ítka VOLBA HRY, nebo dotykem polí ka ZP T na spodní obrazovce, ímž se dostane sp t do hlavního menu, kde si zvolí novou hru. Kredit je pro všechny hry stejný.
Games Palace II 750
1
Admiral ALWAYS HOT je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka SÁZKA jsi hrá zvolí výši herní sázky. Stisknutím tla ítka START / VEZMI
VÝHRU se za nou t i válce otá et, p i emž se sázka od ítá z kreditového displeje. V p ípad , že
po skon ení herního kola válce znázor ují jednu z kombinací uvedených ve výherním plánu, p ipíše se p íslušná ástka na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena. ástka
z výherního displeje bude automaticky p evedena na bankový displej.
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
Always Hot 750
2
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN :
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
- nebylo dosaženo výhry
- p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Always Hot 750
3
Admiral ULTRA HOT je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou t i válce otá et, p i emž se sázka od ítá
z kreditového displeje. V p ípad , že po skon ení herního kola válce znázor ují jednu
z kombinací uvedených ve výherním plánu, p ipíše se p íslušná ástka na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. ástka z výherního displeje bude automaticky p evedena
na bankový displej.
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
Ultra Hot 750
4
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
ULTRA - FEATURE:
Objeví-li se na všech p ti výherních liniích symboly: citrony, pomeran e, t ešn nebo slivky, znásobí se výhra uvedená ve výherním plánu. Nejvyšší možná výhra je max. 750,--K .
Nejvyšší možná výhra v ULTRA – FEATURE iní 750,-- K .
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
- nebylo dosaženo výhry
- p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Ultra Hot 750
5
Admiral BEETLE MANIA je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
BEETLE MANIA – FEATURE:
BEETLE MANIA - FEATURE bude odstartována, jestliže se na obrazovce objeví na jakékoli pozici 3, 4 nebo 5 symbol HUDEBNÍ NOTA (závazn zleva doprava). Celková sázka na všech hraných liniích bude vynásobena výherním faktorem symbolu noty a k tomu budou p i teny na výherní displej náhodné výhry z jiných výherních linií.
Poté bude odehráno 10 Feature her. Výherní plán b hem Feature her se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se kterou byly Feature hry spušt ny. Sázka na každou Feature hru
je 1,-- K .
Výhry budou p ipsány na výherní displej. Objeví-li se b hem Feature her symbol BERUŠKA na
libovolné pozici prost edního válce, m že hrá získat mystery výhry.
B hem BEETLE MANIA - FEATURE není možné získat další Feature hry.
Nejvyšší výhra v BEETLE MANIA - FEATURE iní 750,- K .
Beetle Mania 750
6
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Beetle Mania 750
7
Admiral DOLPHIN'S PEARL je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je
ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
DOLPHIN'S PEARL - FEATURE:
Nachází-li se na obrazovce po ukon ení válcového hry na jakékoli pozici (nezávisle na herní sázce ) 3, 4 nebo 5 symbol PERLA, dojde poté ke spušt ní DOLPHIN'
S PEARL - FEATURE a p ístroj automaticky odstartuje 15 Feature her.
Výherní plán b hem Feature her se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se kterou
byly Feature hry spušt ny. Sázka na každou Feature hru je 1,-- K .
Dosažená výhra z t chto 15 Feature her bude vynásobena t emi ( výhra x 3).
Objeví-li se v pr b hu Feature her op t 3, 4 nebo 5 symbol PERLA, obdrží hrá 15 dalších Feature her, které budou automaticky odehrány po ukon ení prvních 15-ti her.
Nejvyšší výhra ve DOLPHIN'S PEARL - FEATURE iní 750,- K .
HRA S RIZIKEM:
Dolphin’s Pearl 750
8
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART má hrá možnost hrát tak dlouho, dokud znova nestiskne tla ítko AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Dolphin’s Pearl 750
9
Admiral QUEEN OF HEARTS je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je
ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
QUEEN OF HEARTS – FEATURE:
Nachází-li se po ukon ení válcové hry na libovolné pozici na obrazovce 3, 4 nebo 5 symbol
KRÁLOVNA, dojde k odstartování QUEEN OF HEARTS - FEATURE. Poté m že hrá odstartovat 8, 15 nebo 20 Feature her. Sázka na každou Feature hru je 1,-- K a výhry se vztahují
na sázku z poslední hry, se kterou byla Feature spušt na.
Ve Feature hrách budou náhodn nahrazovány r zné symboly symbolem srdce. Symbol srdce nahrazuje všechny výherní symboly, krom symbolu KRÁLOVNA a umož uje tak slibné
výherní kombinace.
Objeví–li se v pr b hu Feature her na obrazovce op t 3, 4 nebo 5 symbol KRÁLOVNA, bude po ukon ení první série Feature her odstartováno dalších 8, 15 nebo 20 Feature her .
Nejvyšší výhra ve QUEEN OF HEARTS – FEATURE iní 750,- K .
HRA S RIZIKEM:
Queen of Hearts 750
10
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Queen of Hearts 750
11
Admiral KING OF CARDS je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VALCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
KING OF CARDS – FEATURE:
KING OF CARDS – FEATURE se spustí, objeví-li se na libovolné pozici na obrazovce 3, 4 nebo 5
symbol MINCE.
Poté bude odehráno 15 Feature her. Sázka na každou Feature hru je 1,-- K a výhry se vztahují
na sázku z poslední hry, se kterou byla Feature spušt na.
B hem KING OF CARDS - FEATURE je možné získat další Feature hry.
Nejvyšší možná výhra v KING OF CARDS - FEATURE iní 750,--K .
King of Cards 750
12
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
King of Cards 750
13
Admiral HOT FRUITS je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVIS, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERVENÁ,
ERNÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
POPIS HRY:
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou ve t ech úrovních znázorn né válce otá et,
p i emž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. V p ípad , že válce po ukon ení
herního kola ukazují jednu z výherních kombinací uvedených ve výherním plánu, p ipíše se p íslušná ástka na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka
START/VEZMI VÝHRU bude ástka uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
Hot Fruits 750
14
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
SELECT HOLD FEATURE:
V této Feature má hrá možnost prost ednictvím prost edního tla ítka DRŽET/UVOLNIT nebo
prost ednictvím tla ítka DRŽET na dotykové obrazovce nechat si symbol, které se mu jeví jako
nejvýhodn jší.
Ponechaný symbol, event. symboly jsou zvýrazn ny ervenou barvou. Následn je možné odstartovat další hru s ostatními válci.
RUBBER CHANCE FEATURE:
Když se po ukon ení herního kola na st ední linii na válcích objeví t i symboly Rubber Chance,
spustí se RUBBER CHANCE FEATURE.
Na horném okraji obrazovky se objeví t i polí ka Rubber spolu s herním plánem.
Za polí kem Rubber je ukryt max. jeden výherní symbol.
Dotykem polí ka Rubber na dotykové obrazovce nebo stisknutím p íslušného tla ítka
DRŽET/UVOLNIT se polí ko odkryje.
Nacháze-li se pod zvoleným polí kem symbol uveden ve výherním plánu, vyhrává hrá ástku
uvedenou ve výherním plánu.
Nejvyšší možná výhra v RUBBER CHANCE FEATURE iní 750,-- K .
Hot Fruits 750
15
BINGO GAMES FEATURE:
V pravém horním rohu spodního monitoru se nachází Bingo Games – displej, který obsahuje Bingo- íslo. Tato Feature je odstartována p ístrojem náhodn .
S každým symbolem 7 ve druhé válcové ade na prost edním válci se Bingo – íslo zvýší o jedno
íslo. Po náhodném spušt ní Feature si hrá m že zvolit symbol, kterým se odstartuje BINGOhra.
Po et Bingo her se shoduje s výškou Bingo- ísla (Bingo – íslo 15 = 15 Bingo her).
Po stisknutí tla ítka START/VEZMI VÝHRU se bez dalšího ode tení sázky automaticky odehrají
Bingo – hry (válce se to í spomalen ), až kým nejsou k dispozici žádné hry nebo se na monitoru
objeví 9 stejných symbol .
Po ukon ení Bingo her se dle herního plánu p ipíše p íslušní výhra a Bingo- íslo se vrátí na hodnotu 6.
Nejvyšší možná výhra v BINGO GAMES FEATURE iní 750,-- K .
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Hot Fruits 750
16
Admiral ROLLER COASTER je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je
ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
ROLLER COASTER - FEATURE:
Objeví-li se na prvním a / nebo pátém válci symbol HORSKÁ DRÁHA a symbol RUSKÉ KOLO na
prost edním válci, bude odstartována ROLLER COASTER – FEATURE. Následn se odehraje 5
Feature her (u symbolu „horská dráha“ na prvním a pátém válci) nebo 2 Feature hry (u symbolu
„horská dráha na prvním válci). Výherní plán b hem Feature her se vztahuje na stejný výherní
plán se stejnou sázkou, se kterou byly Feature hry spušt ny. Sázka na každou Feature hru je 1,-K .
Objeví-li se b hem Feature her op t symbol „horská dráha“ získává hrá další Feature hru. V
p ípad , že hrá b hem Feature hry nedosáhne žádnou výherní kombinaci, je tato hra prohraná.
Nejvyšší možná výhra v ROLLER COASTER - FEATURE iní 750,-- K .
HRA S RIZIKEM:
Roller Coaster 750
17
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Roller Coaster 750
18
Admiral DART BINGO je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. P ístroj je napodobeninou íselné loterii. Na p ední stran p ístroje se nachází
obrazovka, na které je opticky znázorn na hra. Výherní plán je znázorn n na horní obrazovce
p ístroje. ísla 1 - 20 je možné volit p es Touchscreen p ímo na obrazovce. Dotykem na p íslušné
polí ko obrazovky vsadí hrá na 1 až max. 6 ísel z herního plánu.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
POPIS HRY:
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU (pop . dotykem obrazovky na polí ko START) p ístroj
samostatn losuje íselnou kombinaci šesti z 20 ísel, které budou na obrazovce ozna eny žlutým pozadím. Shodující se ísla budou ozna eny žlutým žetonem.
P ípadná výhra uvedena na výherním displeji se p ipíše stisknutím tla ítka START/VEZMI
VÝHRU na bankový displej.
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
Dart Bingo 750
19
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START
Stisknutím tla ítka AUTOSTART má hrá možnost hrát tak dlouho, dokud znova nestiskne tla ítko AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Dart Bingo 750
20
Admiral MAGIC CARD II je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Tato hra je navrhnuta jako videohra, kterej pravidla jsou áste n p ebrané
z amerického pokru. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, na které je zobrazena kartová hra.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
POPIS HRY:
Po stisknutí tla ítka START/VEZMI VÝHRU nebo dotykem obrazovky na polí ku START, se na
obrazovce objeví 5 herních karet, p i emž sázka bude ode ten z kreditového displeje. Hrá má
možnost p i prvním a druhém vyložení karet stisknutím tla ítka DRŽET ( nebo dotykem karty na
obrazovce ) si vhodné karty podržet. Stisknutím tla ítka START se znovu vyloží nedržené karty.
Ukazují-li opticky znázorn né herní karty jednu ze symbolických kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena.
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka uvedená na výherním displeji p evedena
na bankový displej.
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
Magic Card II 750
21
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
„THREE OF A KIND“ BONUS FEATURE:
Dosáhne-li hrá ” THREE OF A KIND” ( t i stejné karty ) zhasne na bonusovém žeb í ku jedno
polí ko ( 1 - 15) (každé THREE OF A KIND = jedno polí ko ).
Jsou-li všechna polí ka zhasnutá, obdrží hrá v závislosti na sázce bonus až do maximáln 40
ACTION GAMES.
Bonusová ástka se objeví na bonusovém polí ku.
POKER BONUS FEATURE:
V levé ásti obrazovky se nachází pokerový bonusový displej, který ukazuje bonus až maximáln
do 400 ACTION GAMES. Pro získání bonusu v pokru, musí hrá v karetní h e dosáhnout tzv.
POKER ( 4 karty se stejnými ísli, nebo jedním žolíkem = Poker ), který odpovídá íslu uvedeném
na pokerovém bonusovém displeji.
P íklad:
Je-li na bonusovém displeji uvedeno íslo 7 a hrá dosáhl t i 7 a jeden žolík pop . jeden Poker se
ty mi 7, vyhrává hrá po et ACTION GAMES uvedený na pokerovém bonusovém displeji.
Poté se zvýší bonusové íslo na 8, dále na 9 až max. na 10, poté se íslice vrátí na hodnotu 5.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Magic Card II 750
22
Admiral FRUIT CARD X je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje hru.
Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
POPIS HRY:
Po stisknutí tla ítka START/VEZMI VÝHRU se na obrazovce oto í 5 hracích karet.
Ukazují-li opticky znázorn né karty n kterou z výherních kombinací zobrazenou na výherním plánu, bude p íslušná výhra p ipsána na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka uvedená na výherním displeji p evedena na
bankový displej.
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
Fruit Card X 750
23
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
JOKER – FEATURE:
Žolík nahrazuje v každé karetní ad jednu libovolní kartu pro získání slibných výherních
kombinací a zdvojnásobuje výhry.
CHERRY BONUS:
Nad hracími kartami se uprost ed výherního plánu nachází Cherry – Bonus kolo. Podrží-li
hrá 3 nebo více symbol t ešní, získává výhru, která je uvedena na výherním plánu a ru i ka bonusového kola se za ne otá et. Zastaví-li se ru i ka bonusového kola na zeleném poli,
získává hrá tzv. CHERRY BONUS.
NIETEN – BONUS:
Ukazují-li všech p t karet po stisknutí tla ítka START tzv. Nieten symbol (symbol prohry),
obdrží hrá jeho herní sázku s tyto neúsp šný hry zp t.
HOLD - FEATURE:
Pod p ti opticky znázorn nými kartami se nachází na tla ítkovém pultu p t tla ítek
DRŽET/UVOLNIT, kterými si hrá m že podržet nebo uvolnit vhodnou kartu pro odstartování
druhé hry.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Fruit Card X 750
24
Admiral AMERICAN POKER II je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je
ízen mikroprocesorem. Tato hra je založena na principu video-pokerové hry, jejíž pravidla jsou
áste n p evzata z amerického karetního pokru. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, na které je zobrazena kartová hra.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
POPIS HRY:
Po stisknutí tla ítka START/VEZMI VÝHRU nebo dotykem obrazovky na polí ku START, se na
obrazovce objeví 5 herních karet, p i emž sázka bude ode tena z kreditového displeje.
Ukazují-li opticky znázorn né herní karty jednu ze symbolických kombinací uvedených na výherním plánu, objeví se tato p íslušná výhra na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena.
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka uvedená na výherním displeji p evedena
na bankový displej.
MINI BONUS:
Za každý dosažený JACKS nebo BETTER ( = vyšší pár J,Q,K,A) bude hrá i p ipsán MINI
BONUS ve výši zvolené sázky na MINI BONUS displej.
P i dosažení max. 750,- K bude tato hodnota p evedena na bankový displej.
Nejvyšší výhra v MINI BONUS h e iní 750,- K .
HOLD - FEATURE:
Pod opticky znázorn nou karetní adou s p ti hracími kartami se nachází na tla ítkovém
pultu 5 tla ítek DRŽET / UVOLNIT, kterými si hrá m že podržet nebo uvolnit pro hru vhodnou kartu za p edpokladu, že v p edešlé h e nem l žádnou karetní výhru, která nebyla
v p edešlé h e podržena.
American Poker II 750
25
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
American Poker II 750
26
Admiral SIZZLING HOT je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝRHU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
Sizzling Hot 750
27
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Sizzling Hot 750
28
Admiral SUPRA HOT je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VALCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou 4 opticky znázorn né válce otá et, p i emž
zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. ástka z výherního displeje bude automaticky p evedena
na bankový displej.
SUPRA – FEATURE:
Objeví-li se na všech výherních liniích bu symboly: citrony, pomeran e, t ešn nebo slivky, znásobí se výhra uvedená ve výherním plánu. Nejvyšší možná výhra je max. 750,--K .
Nejvyšší možná výhra v SUPRA – FEATURE iní 750,-- K .
Supra Hot 750
29
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Supra Hot 750
30
Admiral FRUITS ON FIRE je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou ve t ech úrovních znázorn né válce otá et,
p i emž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li 9 opticky znázorn ných
válc po zastavení jednu z výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka
START/VEZMI VÝHRU bude ástka uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
FRUITS ON FIRE – FEATURE:
FRUITS ON FIRE – FEATURE bude odstartována nachází-li se KUCHA symbol na prost edním
válci a alespo t i stejné výherní symboly na zbývajících válcích.
Symbol KUCHA bude pozastaven jakož i ostatní uvedené výherní symboly a zbývající válce se
ješt 7-krát oto í (Respin). B hem Feature her nebude ode tena sázka z kreditového displeje.
Objeví-li se další stejný výherní symbol b hem Respin, bude tento rovn ž podržen.
FRUITS ON FIRE – FEATURE je ukon ena nachází-li se všude kolem symbolu KUCHA stejné
výherní symboly, nebo bylo odehráno 7 Respins. B hem Feature nelze získat další Respins.
Nejvyšší možná výhra v FRUITS ON FIRE - FEATURE iní 750,--K .
Fruits on Fire 750
31
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Fruits on Fire 750
32
Admiral WILD SAFARI je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou t i opticky znázorn né válce otá et, p i emž
zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. ástka z výherního displeje bude automaticky p evedena
na bankový displej.
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
Wild Safari 750
33
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START
Stisknutím tla ítka AUTOSTART má hrá možnost hrát tak dlouho, dokud znova nestiskne tla ítko AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Wild Safari 750
34
Admiral JUNGLE je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou
hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
JUNGLE – FEATURE:
Objeví-li se na válcích 3, 4 nebo 5 symbol STROM na jakékoli pozici, bude odstartována
JUNGLE – FEATURE. Následn bude odehráno 15 Feature her. Výherní plán b hem Feature
her se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se kterou byly Feature hry spušt ny.
Sázka na každou Feature hru je 1,-- K .
Objeví-li se b hem Feature her op t 3, 4 nebo 5 symbol STROM obdrží hrá dalších 15 Feature
her. V p ípad , že ve Feature h e hrá nedosáhne žádnou výherní kombinaci, je tato hra prohraná.
Nejvyšší možná výhra v JUNGLE - FEATURE iní 750,-- K .
PANTHER – SYMBOL:
Symbol PANTHER zdvojnásobuje výhry p i nahrazení.
Jungle 750
35
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Jungle 750
36
Admiral LUCKY LADY’S CHARM je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h
je ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázoruje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
LUCKY LADY’S CHARM - FEATURE:
Objeví-li se na válcích 3, 4 nebo 5 symbol RUCE na jakékoli pozici, bude odstartována LUCKY
LADY’S CHARM – FEATURE. Následn bude odehráno 15 Feature her. Výherní plán b hem
Feature her se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se kterou byly Feature hry
spušt ny. Sázka na každou Feature hru je 1,-- K .
Dosažená výhra z t chto 15 Feature her bude vynásobena t emi ( výhra x 3).
Objeví-li se b hem Feature her op t 3, 4 nebo 5 symbol RUCE obdrží hrá dalších 15 Feature
her. V p ípad , že ve Feature h e hrá nedosáhne žádnou výherní kombinaci, je tato hra prohraná.
Nejvyšší možná výhra v LUCKY LADY’S CHARM - FEATURE iní 750,-- K .
HRA S RIZIKEM:
Lucky Lady’s Charm 750
37
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Lucky Lady’s Charm 750
38
Admiral BOOK OF RA je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
BOOK OF RA - FEATURE:
Objeví-li se na válcích 3, 4 nebo 5 symbol KNIHA na jakékoli pozici, bude odstartována BOOK
OF RA – FEATURE. Následn bude odehráno 10 Feature her. Výherní plán b hem Feature her
se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se kterou byly Feature hry spušt ny. Sázka
na každou Feature hru je 1,-- K .
Na za átku Feature her bude náhodn zvolen jeden Feature symbol, který nahrazuje všechny
symboly a rozši uje se na všechny t i pozice válce.
Objeví-li se b hem Feature her op t 3, 4 nebo 5 symbol KNIHA obdrží hrá dalších 15 Feature
her. V p ípad , že ve Feature h e hrá nedosáhne žádnou výherní kombinaci, je tato hra prohraná.
Nejvyšší možná výhra v BOOK OF RA - FEATURE iní 750,-- K .
Book of Ra 750
39
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Book of Ra 750
40
Admiral SHARKY je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou
hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
SHARKY:
Objeví-li se na libovolné pozici prvního válce symbol LO a na libovolné pozici pátého válce symbol OSTROV, bude odstartována SHARKY – FEATURE. Následn bude odehráno 10 Feature
her. Výherní plán b hem Feature her se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se
kterou byly Feature hry spušt ny. Sázka na každou Feature hru je 1,-- K .
Na za átku Feature her bude ze symbolu LO vysazen lun, který vesluje b hem Feature her
zleva doprava. Nacháze-li se velde lunu symbol TRUHLY S POKLADEM, získá hrá mystery
výhru. Objeví-li se b hem Feature her další symbol LO , bude vysazen další lun.
Objeví-li se b hem Feature her op t už spomenutá kombinace symbol , obdrží hrá dalších 10
Feature her. V p ípad , že ve Feature h e hrá nedosáhne žádnou výherní kombinaci, je tato hra
prohraná.
Nejvyšší možná výhra v SHARKY - FEATURE iní 750,-- K .
Sharky 750
41
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Sharky 750
42
Admiral CHIP RUNNER je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou 3 opticky znázorn né válce otá et, p i emž
zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. ástka z výherního displeje bude automaticky p evedena
na bankový displej.
CHIP CHANCE – FEATURE:
Objeví-li se na prost ední výherní linii t i žluté nebo t i ervené symboly CHIP, bude odstartována
CHIP CHANCE – FEATURE.
Stisknutím tla ítka START / VEZMI VÝHRU se postupn na obrazovce rozsvítí všechny výherní
polí ka výherního kola (stávka nebude ode tena z kreditového displeje). Osv tlená výherní ástka, bude po skon ení kola p ipsána na bankový displej.
Nejvyšší možná výhra v CHIP CHANCE - FEATURE iní 750.--K .
Chip Runner 750
43
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Chip Runner 750
44
Admiral JOKER BINGO je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je ízen
mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za nou ve t ech úrovních znázorn né válce otá et,
p i emž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li 9 opticky znázorn ných
válc po zastavení jednu z výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej. V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka
START/VEZMI VÝHRU bude ástka uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
JOKER BINGO – FEATURE:
JOKER BINGO – FEATURE bude odstartována nachází-li se JOKER symbol na prost edním válci a alespo t i stejné výherní symboly na zbývajících válcích.
Symbol JOKER bude pozastaven jakož i ostatní uvedené výherní symboly a zbývající válce se
ješt 7-krát oto í (Respin). B hem Feature her nebude ode tena sázka z kreditového displeje.
Objeví-li se další stejný výherní symbol b hem Respin, bude tento rovn ž podržen.
JOKER BINGO – FEATURE je ukon ena nachází-li se všude kolem symbolu JOKER stejné výherní symboly, nebo bylo odehráno 7 Respins. B hem Feature nelze získat další Respins.
Nejvyšší možná výhra v JOKER BINGO - FEATURE iní 750,--K .
Joker Bingo 750
45
HRA S RIZIKEM:
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Joker Bingo 750
46
Admiral LORD OF THE OCEAN je mincový výherní hrací p ístroj, jehož náhodný herní pr b h je
ízen mikroprocesorem. Na p ední stran p ístroje se nachází obrazovka, která opticky znázor uje válcovou hru. Výherní plán pro všechny výherní kombinace je zobrazen na horní obrazovce.
V dolní ásti spodní obrazovky se nachází displeje BANKA, SÁZKA, ACTION GAMES a
KREDIT.
Na tla ítkovém pultu se nachází otvor pro vhazování mincí, p t tla ítek DRŽET / UVOLNIT, a
tla ítka SERVICE, VYPLATIT, START / VEZMI VÝHRU, AUTOSTART, VOLBA HRY, ERNÁ,
ERVENÁ / SÁZKA.
VHAZOVÁNÍ:
Otvor pro vhazování mincí je ur en pro mince hodnoty 10,- K .
Vhozením mince hodnoty 10,- K se na kreditovém displeji na ítá 10 bod .
Vložením bankovek hodnoty 100,--, 200,--, 500,--, 1.000,--, 2.000,-- nebo 5.000,-- K se na kreditovém displeji p ipíše 100, 200, 500, 1000, 2000 nebo 5000 bod .
Pomocí kreditovacího klí e je možné (dle nastavení) na kreditový displej p ipsat 10, 50, 100 nebo
1000 bod , které udávají hodnotu 10,--, 50,--, 100,--, nebo 1000,-- K .
P es Servis Menu je možné na kreditový displej p ipsat (dle nastavení) od 10 do 1000 bod , které
udávají hodnotu 10 – 1000 K .
HERNÍ SÁZKA:
Sázka na hru iní 5 bod z kreditového displeje (v p ípad , že se hraje jen s kreditem na kreditovém displeji) a max. 95 dopl kových bod z bankového displeje. To odpovídá sázce na jednu hru
v hodnot 5,--K .
VÁLCOVÁ HRA :
Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se za ne 5 opticky znázorn ných válc otá et, p iemž zvolená sázka bude ode tena z kreditového displeje. Ukazují-li válce po zastavení jednu z
výherních kombinací uvedených na výherním plánu, p ipíše se p íslušná výhra na výherní displej.
V opa ném p ípad je hra ukon ena. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU bude ástka
uvedená na výherním displeji p evedena na bankový displej.
LORD OF THE OCEAN - FEATURE:
Objeví-li se na válcích 3, 4 nebo 5 symbol BRÁNA na jakékoli pozici, bude odstartována LORD
OF THE OCEAN – FEATURE. Následn bude odehráno 10 Feature her. Výherní plán b hem
Feature her se vztahuje na stejný výherní plán se stejnou sázkou, se kterou byly Feature hry
spušt ny. Sázka na každou Feature hru je 1,-- K .
Na za átku Feature her bude náhodn zvolen jeden Feature symbol, který nahrazuje všechny
symboly a rozši uje se na všechny t i pozice válce.
Objeví-li se b hem Feature her op t 3, 4 nebo 5 symbol BRÁNA obdrží hrá dalších 15 Feature
her. V p ípad , že ve Feature h e hrá nedosáhne žádnou výherní kombinaci, je tato hra prohraná.
Nejvyšší možná výhra v LORD OF THE OCEAN - FEATURE iní 750,-- K .
HRA S RIZIKEM:
Lord of the Ocean 750
47
Ve H E S RIZIKEM má hrá možnost stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU p evést výhru
na bankový displej, nebo stisknutím jednoho z dvou tla ítek GAMBLE opakovan o výhru riskovat. Po spušt ní hry má hrá možnost stisknutím tla ítka P LIT p evést polovinu ástky na bankový displej a riskovat jenom druhou polovinu. Hrá musí stisknutím tla ítka ERVENÁ nebo
ERNÁ uhodnout barvu náhodn vybrané karty. Jako pom cka se na obrazovce objeví 5 naposledy tahaných karet. Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU se hra p eruší a výhra se p evede na bankový displej. V p ípad prohrané hry nejsou další hry s rizikem možné.
Nejvyšší možná výhra ve H E S RIZIKEM iní 750.--K .
ACTION GAME FEATURE:
Dosáhne-li hrá po ukon ení válcové hry nebo hry s rizikem výhru s ACTION GAMES, zobrazí se
na horní obrazovce sv telné kolo Action Run, které se zvolna otá í a vyhrané ACTION GAMES
hry budou p ipsány na displej ACTION GAMES uprost ed sv telného kola. Stisknutím tla ítka
START se ode te z displeje KREDIT sázka 1,- K a hra ACTION GAMES se odstartuje. Sv telné
kolo s 12 polí ky se rychle rozto í ve sm ru hodinových ru i ek a zvolna se zastavuje. Po ukonení kola bude docílená výhra p ipsána na displej VÝHRA. Trefí-li hrá polí ko 6 ACTION
GAMES bude odehráno dalších 6 kol.
Trefí-li hrá polí ko NIETEN se symbolem prohry, prohrává tuto hru se ztrátou 1,- K
Nejvyšší výhra ve h e ACTION GAMES je maximáln 100,- K .
Nejvyšší možná výhra v ACTION GAME FEATURE iní 100,--K na jednu Action Game.
HRA S BANKOU:
Body na bankovém displeji se získávají prost ednictvím výher, HI-LO hry, nebo SUPER HI –
LO hry. Do hry je možné vložit maximáln 95 bod .
Vyplacení je kdykoliv možné p es hopper nebo prost ednictvím funkce Handpay. P ímím dotykem bankového displeje na dotykové obrazovce, nebo stisknutím tla ítka VYPLATIT se
bankové body p evedou na kreditový displej.
VÝHERNÍ PLÁN:
Výherní plán je zobrazen na horní obrazovce.
AUTOMATICKÝ START:
Stisknutím tla ítka AUTOSTART hrá m že hrát tak dlouho, dokud znovu nestiskne tla ítko
AUTOSTART, nebo do vy erpání kreditu.
UKON ENÍ HRY:
Hra je ukon ena v p ípad , že
-
nebylo dosaženo výhry
hrá prohrál v riziko h e
p ípadná výhra byla p ipsána na displej BANKA, resp. byla vyplacena
P ístroj je nyní p ipraven k nové h e.
Lord of the Ocean 750
48
HRA HI-LO:
Tuto hru hrá aktivuje v hlavním menu dotykem obrazovky na polí ko se symbolem HI-LO.
Na obrazovce se vedle sebe objeví dv zakryté karty. Levá karta pat í dealerovi, pravá hrá i
(player).
Stisknutím tla ítka START / VEZMI VÝHRU nebo dotykem obrazovky na polí ko START je hra
zahájena. Z displeje KREDIT se ode te 5,-- K a zakryté karty se oto í. Je-li hrá ova karta vyšší
než karta dealera, získává hrá výhru 10,-- K , která je mu automaticky p ipsána na displej
BANKA. V p ípad , že je vyšší karta dealera nebo jsou-li katry hodnotov stejné, vyhrává dealer
a hra kon í pro hrá e ztrátou sázky 5,-- K . Hra se p eruší, když se kredit rovná 0, nebo stisknutím tla ítka VOLBA HRY (nebo dotykem ZP T) ímž se hrá vrátí do hlavního menu.
HRA SUPER HI-LO:
V SUPER HI – LO h e má hrá možnost vložením sázky 1,--K získat až 750,--K . Hra je aktivována p ístrojem náhodn . Na obrazovce se vedle sebe objeví dv zakryté karty. Levá karta pat í
dealerovi, pravá hrá i (player). Stisknutím tla ítka START/VEZMI VÝHRU nebo dotykem obrazovky na polí ko START je hra zahájena. Z displeje KREDIT se ode te 1,-- K a zakryté karty se
oto í. Je-li hrá ova karta vyšší než karta dealera, získává hrá výhru, která je mu automaticky
p ipsána na displej BANKA. V p ípad , že je vyšší karta dealera nebo jsou-li karty hodnotov
stejné, vyhrává dealer a hra kon í pro hrá e ztrátou sázky 1,-- K . Volba karet probíhá náhodn .
Nejvyšší výhra ve h e SUPER HI-LO je 750,-- K .
HRA HI-LO 750
49

Podobné dokumenty

âESKÉ RAFINÉRSKÉ

âESKÉ RAFINÉRSKÉ spotfiební daÀ, kterou jsou zatíÏeny témûfi v‰echny na‰e produkty. Rád bych zdÛraznil, Ïe tato daÀ v˘raznû ovlivÀuje ceny pohonn˘ch hmot pro koneãné spotfiebitele a pfiedstavuje více neÏ polovinu ceny,...

Více

MYSTICAL JEWELS CZ - Euro Návod ke hře

MYSTICAL JEWELS CZ - Euro Návod ke hře Po vyplacení výher ze základní hry všechny vyhrávající symboly zmizí a na uvolněná místa se přesunou symboly, nacházející se původně na jednotlivých válcích o krok výše. Jestliže tímto přeskupením ...

Více

Návod k obsluze CODE - COMBI A-EN

Návod k obsluze CODE - COMBI A-EN Dvakrát blikne zelená dioda LED na potvrzení, že zámek je naprogramován. Jestli nebyl kód správne potvrzen, blikne 3x cervená dioda LED (dlouhá frekvence). Elektronika vypne programování. Otevrte z...

Více

Multifunkční sportovní centra Multifunkční sportovní centra

Multifunkční sportovní centra Multifunkční sportovní centra Multifunkční sportovní centra jsou projektována pro desítky tisíc osob. Zajištění bezpečného, spolehlivého a pohodlného provozu celého objektu je základním požadavkem uživatelů všech moderních stav...

Více

Slim Line - Návod k obsluze

Slim Line - Návod k obsluze další strana Výběr hry opuštění menu Nastavení hry "THREE LINE POKER".

Více

pravidla - Czech Games Edition

pravidla - Czech Games Edition kostičky na prvního bojovníka. Ten má však pouze tři životy, takže je vyřízen – dejte jej do vězení, a červené kostičky vraťte. Zlodjové mají schopnost snižovat zranní z pastí. Každá ikonka na ka...

Více

Návod na hru 750

Návod na hru 750 částka bude odečtena z displeje KREDIT (popř. z displeje BANKA). Hráč má možnost stisknutím tlačítka DRŽET (nebo dotykem příslušného válce na obrazovce) si vhodné symboly podržet (podržené válce js...

Více

CZ - PEPA Sport

CZ - PEPA Sport Sout žící nesmí být lenem jiné sportovní federace než té, která je lenem STV, nebo není v bec organizovaným lenem. Sout žící být v pr b hu trestu za doping. Sout žící startují v kategoriích muži do...

Více

20th Century - Czech Games Edition

20th Century - Czech Games Edition Žlutý vyvolá dražbu o následující území. Moc jej chce, proto nabídne rovnou 5 penz (vše, co má). Modrý nabídne 6 a zelený 7. Žlutý nemže dál dražit a místo pasování oznámí rovnou odstoupení z dra...

Více