Otevřít katalog

Komentáře

Transkript

Otevřít katalog
100 let šlechtění - 100 let zkušeností
2012
Podzim
Odrůdov ý katalog
obsah
3
P Š E N I C E OZ I M Á
1 0
V L A S T N OS T I P Š E N I C
1 1
M R A ZU V Z D O R N OS T
T E S TOVÁN Í
1 2
T R I T I K ALE OZ I M É
Ž I TO OZ I M É
1 3
J E ČM E N OZ I MÝ
1 4
Ř E PK A OZ I M Á
1 6
h ořčice b ílá
V I K E V OZ I M Á
1 7
PE LUŠ K A OZ I M Á
H R ÁC H OZ I MÝ
I N O K U L AN T
1 8
J E T E L N AC H OV Ý
VOJ T Ě Š K A S E TÁ
1 9
Š LE C H T I T E L S K É S TAN I C E
2 0
M APA R E G I O N ÁLN Í H O
O B C H O D N Í H O Z A S TO U PE N Í
ná
e
č
u
r
o
p
o
D
•
odrůda
= doporučená odrůda na základě
výsledků ve zkouškách
pro Seznam doporučených odrůd
ě
dopordrůda
o
• P ř e d buěč ež nn á
Všechny odrůdy jsou pod právní ochranou
= předběžně doporučená odrůda
na základě výsledků ve zkouškách
pro Seznam doporučených odrůd
PŠENICE OZIMÁ
OD
Diadem
Původ:
Sepstra x Gaspard
rok Registrace: 2011 SK
(EU katalog)
Vyšlechtěno:
ŠS Stupice
R
• novinka
ŮD
A EU
EU
Nový šperk Vašich polí • poloraná odrůda s kvalitativními parametry na úrovni „A“
• vysoká mrazuvzdornost a bezproblémové přezimování • rostliny vyššího vzrůstu (104 cm) • dobrá odolnost
k poléhání - 6,5 bodu • ve zkouškách ÚKSÚP dosahoval stabilně nejlepších výnosů • úspěšně zkoušen
v Rakousku - 2011 výnos 101 % na průměr pokusu při vysokém standardu potravinářských parametrů
• klas středně dlouhý, hustý, s dlouhými osinkami na vrcholu • barva klasu bílá • průměrná hmotnost tisíce zrn
39,1 g • velmi dobrá objemová hmotnost (805 g/hl) • vysoké číslo poklesu (370 s) • vysoká vaznost mouky (59 %)
• průměrný a stabilní obsah N-látek a hodnota Zelenyho testu • dobré senzorické hodnocení pečiva a jeho tvaru
• vysoká odolnost ke rzi plevové – 9 bodů • střední odolnost k padlí na listu, rzi pšeničné • nižší tolerance
k listovým skvrnitostem – 5,5 bodu
odrůda
ŘEPAŘSKÁ
BRAMBORÁŘSKÁ
CELKOVĚ
Registrační zkoušky výnosu
SOZ Slovensko 2008-2010 - podle výrobních oblastí
KUKUŘIČNÁ
výrobní
DIADEM
105
105
109
106
VENISTAR
105
106
97
103
ILIAS
99
97
104
100
ILONA
97
101
96
98
BARDOTKA
93
92
85
90
oblast
kukuřičná oblast
110
105
100
95
90
85
řepařská oblast
bramborářská oblast
celkově
80
DIADEM VENISTAR
ILIAS
ILONA BARDOTKA
PŠENICEOZ IM Á
PŠENICE OZIMÁ
Turandot
Původ: U7125 x S1737-97
registrace:
připravujeme 2012
Vyšlechtěno:
ŠS Úhřetice
Skutečně zdravá pšenice • poloraná odrůda
s potravinářskou jakostí A • vyšší mrazuvzdornost • střední délka
• Připravujem
e
rostlin - 99 cm • doporučena střední dávka morforegulátoru • vhodná pro pěstování
ve všech oblastech • možnost využití pro pozdní výsevy a setí po kukuřici • velmi vyrovnaný, dobrý zdravotní
stav - výborný výsledek u výnosu v neošetřené i ošetřené variantě registračních zkoušek ÚKZÚZ
• vysoká objemová hmotnost • nejvyšší HTZ ze zkoušených
Výnos zrna v registračních zkouškách
odrůd 2011 - 50 g • dobrá odolnost k porůstání
ÚKZÚZ 2009 - 2011 - Vyhodnocení podle oblastí
• vyšší odolnost braničnatce plevové a fusariu
neošetřená
ošetřená varianta
v klase • dobrá odolnost rzi pšeničné
112
5,7 9,0 8,0 7,3
Kukuřičná
oblast
Řepařská
oblast
POLEH_SKLI
7,4
STAV_PO_ZI
REZ_PSENIC
5,7
FUS_KLAS
BRA_KLAS
6,8 7,2
PLISEN_SNE
BELOKLASOS
BRA_LIST
REZ_PLEVOV
PADLI_KLAS
PADLI_MAXI
a rzi travní
7,2 8,3 6,1
Obilnářská
a bramborářská
oblast
N
O
N
O
N
O
107
103
111
103
104
101
109
106
103
100
97
94
PŠENICE
OZIM Á
kukuřičná
řepařská
obilnářská
a bramborářská
PŠENICE OZIMÁ
původ: (ASTA x ST-950)
/2x ACCLAIM
registrováno: 2010
Vyšlechtěno:
šs stupice
Elly
• P ř e d buěčženněá
dopor da
odrů
105
105
104
Na startu k vítězství • velmi raná
ELLY
103
odrůda s vysokým výnosem • středně odnožující
odrůda kompenzačního typu • vhodná předplodina
před ozimou řepku • potravinářská jakost A • velmi
vysoká objemová hmotnost a vysoký obsah N-látek
• vysoká mrazuvzdornost a dobrá odolnost suchu
• dobrá odolnost rzi pšeničné a plevové, padlí travnímu
a braničnatkám • střední odolnost poléhání
• doporučujeme aplikaci střední dávky morforegulátoru
• střední délka stébla (95 cm)
102
102,3
101
101,6
100
99
kukuřičná
řepařská
Bohemia
obilnářská
a bramborářská
• D o p o r udčreůndáa
o
Sázka na jistotu • raná odrůda s výbornou pekařskou jakostí A • nejprodávanější pšenice v ČR
• odrůda klasového typu s delším stéblem • vysoký výnos v hlavních pěstebních oblastech • výborná
mrazuvzdornost • výborný zdravotní stav • střední odnoživost • vysoký obsah N-látek • vysoká hodnota Zelenyho
testu • vysoká HTZ • doporučena vyšší dávka morforegulátoru • střední odolnost k poléhání • Bohemia měla,
podle evidence ÚKZÚZ v roce 2011, nejvyšší podíl množitelských ploch v ČR - 8,07 %
odrůda
Obsah
N-látek
Zelenyho
test
Vaznost
mouky
OH
Objem
pečiva
Hodnocení jakosti - ÚKZÚZ 2006-2008
Číslo
poklesu
pŮvod: (540i x U6192)
x (540i x KONTRAST)
rok registrace: 2007
vyšlechtĚno:
ŠS ÚhŘetice
Výnos zrna dle oblastí - zkoušky ÚKZÚZ
raný sortiment 2009 - 2011 (%)
Bohemia
402
14,0
62
62
787
574
PŠENICEOZ IM Á
PŠENICE OZIMÁ
„Na tom už n
ikdo
nic nezmění,
Matylda
je hezká
až k zblázněn
í ...“
• P ř e drbuěčženněá
Matylda
v ŘVO - průměr tří let 105,1 %
• D o p o r udčreůndáa
o
pŮvod: EBI x CWW95/26
rok registrace: 2008
vyšlechtĚno:
ŠS STUPICE
Sultan
104
105,1
105
MATYLDA
102
100
99
101,6
101
102,5
103
102,9
• raná odrůda s vysokým výnosem • stabilní potravinářská
kvalita A • objem pečiva vysoký • obsah dusíkatých látek
středně vysoký • hodnota Zelenyho testu středně vysoká
až vysoká • vaznost mouky velmi vysoká
• objemová hmotnost velmi vysoká • stabilní výnos zrna
ve všech oblastech • nadprůměrný zdravotní stav
• velmi dobrá odolnost proti rzím • rajonizována do všech
výrobních oblastí • nejvyšší výnos ve zkouškách ÚKZÚZ
Výnos zrna (%) v registračních zkouškách
ÚKZÚZ
2008 - 2010 - Vyhodnocení podle oblastí
106
99,9
Nový hit na Vašich polích
101,1
Původ: (ASTA x ST-950)
/2x ACCLAIM
Rok registrace: 2011
Vyšlechtěno:
ŠS Stupice
dopo drůda
o
98
97
kukuřičná
řepařská
neošetřená
obilnářská
a bramborářská
ošetřená varianta
Vládce v poli • poloraná výnosná odrůda • stabilní potravinářská jakost A • nadprůměrný
zdravotní stav • vysoká odolnost k braničnatce plevové a velmi dobrá odolnost k padlí travnímu • dosahuje
vysokých výnosů v řepařské, obilnářské a bramborářské oblasti • není citlivá na termín setí a předplodinu, dobře
snáší i pozdní výsevy • vyniká vysokou objemovou hmotností a vysokým obsahem N-látek • má střední odolnost
k poléhání, doporučeno použití morforegulátorů • ve Slovenské republice registrován s výběrovou kvalitou A 8
Původ: Svitava
x (Hana x Estica)
Registrace:
připravujeme 2012
Vyšlechtěno:
ŠS Stupice
Dulina
• Připravujeme
Neporůstá, odolná k chorobám • velmi raná pšenice (o dva dny před Samantou)
• krátkostébelná, odolná k poléhání • vynikající odolnost k porůstání i v deštivých letech • vysoká objemová
hmotnost • dobrá odolnost k padlí travnímu, rzi plevové, pšeničné a běloklasosti • výborná odolnost k fusarioze
v klasu • dobrá mrazuvzdornost
PŠENICE
OZIM Á
PŠENICE OZIMÁ
původ: NIC 90-3390 A
x Xanthos
rok registrace: 2007
vyšlechtěno:
Nickerson Gmbh
114
112
110
108
106
104
102
100
110,2
nepotravinářská odrůda - délka rostlin 84 cm
• vysoká odolnost k poléhání
• výnos zrna ve všech oblastech vysoký až velmi
vysoký • dobrý zdravotní stav • odolná proti rzi
pšeničné, plevové a padlí • středně odolná
k braničnatkám, listovým skvrnitostem
• nižší potřeba fungicidních ošetření • zařazena
do krmných testů 2012 • vysoké výnosy zrna ve všech
oblastech potvrzeny i v roce 2011
FERMI
111,1
• polopozdní, krátkostébelná
116
108,7
• novinka
118
113,3
Vysoký výnos,
nízké náklady
120
104,2
Fermi
Výnos zrna (%) v registračních zkouškách
ÚKZÚZ 2008 - 2010 - Vyhodnocení podle oblastí
118,1
Původ: FD 97052 x RG 3
Rok registrace: 2011
Vyšlechtěno:
SAS Florimond
Desprez Veuve et Fils,
Francie
kukuřičná
řepařská
neošetřená
Hermann
obilnářská
a bramborářská
ošetřená varianta
Specialista na oplatky
• pozdní odrůda s dobrou odolností k fuzáriím • vysoké výnosy
v intenzivních oblastech • velmi dobrý zdravotní stav • vysoký obsah škrobu (program bioethanol)
• odrůda vhodná pro produkci sušenek, oplatek a pšeničného sladu • silně odnožující odrůda • preferována
předními mlýny a pekárnami • nedoporučujeme pozdní výsevy
PŠENICE OZIMÁ
Původ: SVITAVA
x SEPSTRA
Rok registrace: 2009
Vyšlechtěno:
ŠS STUPICE
Seladon
• D o p o r udčreůndáa
o
Elegán na poli • poloraná odrůda s potravinářskou jakostí B • velmi vysoký výnos ve všech
oblastech • intenzivně odnožující odrůda s příznivou dynamikou růstu • odolná přísuškům a vhodná i do nepříznivých oblastí • velmi dobrá úroveň mrazuvzdornosti • vyrovnaný zdravotní stav s dobrou odolností ke rzi pšeničné
• doporučuje se použít středních dávek morforegulátoru a při vysoké intenzitě pěstování dávky úměrně zvýšit
• odrůda vhodná i na pozdní setí • výnos v řepařské oblasti 105 % (ve zkouškách SDO 2007-2010)
Secese
Původ:
hana x estica
Rok registrace: 2007
Vyšlechtěno:
ŠS stupice
Sakura
Ideální pro bioetanol a krmení
Výsledky zkoušek SDO
2007 - 2010 - výnos semene v %
ranný sortiment - (ošetřená varianta)
105
105
SECESE
102
99
102
• raná odrůda s potravinářskou jakostí B • výnosná,
vhodná do všech oblastí • tolerantní k přísuškům
• velmi dobrá odolnost poléhání • středně odnožující
• vyšší mrazuvzdornost • dobrá odolnost padlí travnímu,
rzi pšeničné, braničnatce plevové • snáší pozdní výsevy
o
101
Výnos ve všech oblastech
• D o p o r udčreůndáa
101
Původ: saskia
x svitava x charger
Rok registrace: 2009
Vyšlechtěno:
ŠS stupice
96
93
90
kukuřičná řepařská obilnářská bramborářská
• polopozdní, krátkostébelná nepotravinářská odrůda s velmi
dobrou odolností k poléhání • dosahuje velmi vysokých výnosů • vysoká objemová hmotnost (802 g.l -1) na úrovni
E odrůd a vysoký obsah dusíkatých látek • odrůda vykazuje pouze střední až nižší hodnoty čísla poklesu • předností
je odolnost proti napadení braničnatkou plevovou v klasu • odrůda dosahuje velmi dobré úrovně odolnosti proti
napadení fuzariózami klasů • vhodná i pro lihovary - vynikající výtěžnost bioethanolu • dobře snáší i sušší lokality
PŠENICE
OZIM Á
PŠENICE OZIMÁ
původ: Hana x Mercia
rok registrace: 1997
vyšlechtěno:
šs úhřetice
Alana
Vhodná pro pozdní setí • v praxi osvědčená polopozdní odrůda
Silueta
OD
původ: Saskia/2
x jing 54 18
registrováno: 2007
Maďarsko (EU katalog)
vyšlechtěno: šs STUPice
R
• vysoká a stabilní jakost A • vyšší tolerance k fusariu v klasu • vysoký obsah bílkovin a lepku • vysoká HTZ
• vysoká mrazuvzdornost • vyšší odolnost k chorobám listu i klasu • nižší odolnost k poléhání (nutný
morforegulátor) • vhodná do všech oblastí s výjimkou KVO • vhodná pro pozdní setí a setí po obilnině
ŮD
A EU
zkoušena v ČR
2004-2006:
ve velmi raném
sortimentu
EU
Nejranější od Selgenu • velmi raná odrůda
Penalta
OD
původ: Estica x U5108
registrováno: 2007
Slovensko (EU katalog)
vyšlechtěno:
ŠS Úhřetice
R
(o tři dny ranější než Samanta) s dobrou odolností k poléhání
a vysokou mrazuvzdorností • stabilní pekařská jakost A • velmi dobrá odolnost
k padlí a rzi pšeničné a plevové • vhodná do teplejších intenzivních oblastí,
snáší pozdní výsevy
ŮD
A EU
EU
Trefa do krmných směsí • polopozdní, krmná odrůda s jakostí C • vyniká vysokým
výnosem zrna ve všech oblastech • vysoký obsah škrobu v sušině, vhodná k výrobě bioethanolu • předpoklady
pro pečivárenské využití • vysoká odolnost k významným chorobám • vyšší mrazuvzdornost • snáší pěstování
s nižšími vstupy • vhodná do všech oblastí
Výsledky výkrmového testu ze sklizně 2007 (MTD Ústrašice - 35 dnů)
konverze krmiva
(g)
(g/kg ŽH)
index
efektivity
výkrmu
Penalta
2033
1818
307
Nela (kontrola)
1993
1815
301
Faustina
OD
Původ: Mladka x U 6114
Rok registrace: 2010
Slovensko (EU katalog)
Vyšlechtěno:
ŠS Úhřetice
R
průměr. hmotnost
kuřecích brojlerů
odrůda
ŮD
A EU
EU
Vysoká výtěžnost mouky • poloraná, středně až silně odnoživá pšenice
• vhodná pro vysokou intenzitu pěstování • používaná pro krmné účely, bioetanol • s úspěchem testována
v Mlýnu Herber Opava na pečivárenské využití • vyšší odolnost fusariu a braničnatce plevové v klasu • střední
odolnost k listovým skvrnitostem • středně odolná k padlí na listu i klasu • vysoká objemová hmotnost, střední
obsah bílkovin • střední mrazuvzdornost
PŠENICEOZ IM Á
10
2010
2
***
***
***
**
2012
1
***
***
***
***
Rok registrace
výnos zrna
oblast: kukuřičná
řepařská
obilnářská
bramborářská
O
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
O
padlí travní klas
braničnatka list
braničnatka klas
rez pšeničná
fuzárium
818
52
353
46
370
objem. hmotnost
sedim.test Zeleny (ml)
číslo poklesu
velmi raná
95
střední
vysoká
K, Ř, O, B
ne
104
střední
vysoká
K,Ř,O,B
testuje se
délka rostlin v cm
odolnost poléhání
mrazuvzdornost
rajonizace
po obilnině
střední - vyšší
střední
morforegulátor dávka
vyšší
3,0-4,0
I-III
ano
K, Ř, O, B
vysoká
střední
106
raná
384
60
788
13,7
A
MN
SO
O
SO
SO
SO
**
***
***
**
3
2007
BOHEMIA
střední
3,0-4,0
I-II
ne
K,Ř,O,B
střední
střední
98
raná
362
48
808
13,1
A
MN
SO
SO
SO
SO
SO
***
***
***
**
4
2011
Matylda
střední
3,0-4,0
II
testuje se
K,Ř,O,B
vysoká
střední
99
poloraná
304
41
783
13,0
nízká
3,0-4,2
I-III
ano
K,Ř,O,B
nižší
vysoká
84
polopozdní
332
31
766
12,6
C
MN
SO
A
O
SO
SO
SO
O
***
***
***
***
6
2011
FERMI
SO
SO
MN
SO
SO
**
***
***
***
5
připravujeme
Turandot
střední
3,0 - 4,0
I-III
ano
K,Ř,O,B
střední
střední
99
poloraná
330
45
805
13,9
A
SO
SO
O
MN
O
SO
***
**
***
**
7
2008
SULTAN
střední
3,0 - 4,0
I-III
ano
K, Ř, O, B
vyšší
střední
99
raná-poloraná
380
36
791
12,5
B
SO
SO
MN
MN
SO
MN
***
***
***
***
8
2009
SELADON
nízká
3,0 - 4,0
I-III
ano
K, Ř, O, B
vyšší
vysoká
90
raná
340
44
800
13
B
MN
SO
SO
MN
O
SO
***
***
***
***
10
2009
SECESE
střední
3,0 - 4,0
I-II
ano
Ř,O,B
nižší
střední
95
pozdní
360
20
760
12,1
C
SO
O
O
SO
SO
SO
**
***
***
**
11
2007
HERMANN
nízká
3,0 - 4,0
I - III
ano
K,Ř,O
střední
vysoká
88
polopozdní
315
52
801
12,4
C
O
SO
O
SO
SO
SO
***
***
***
***
12
2007
SAKURA
nízká
3,0 - 4,0
I-III
ano
K,Ř
vyšší
vyšší
86
velmi raná
295
55
809
13,5
A
MN
SO
SO
MN
SO
O
*
*
**
**
13
2007
SILUETA
Vysvětlivky k tabulce: výnos zrna při vyšší intenzitě: *** velmi vysoký, ** vysoký, * střední, odolnost chorobám: O = odolná, SO = středně odolná, MN = mírně náchylná, N = náchylná,
termín výsevu: I-raný, II-v rámci agrotechnického termínu, III-snáší i pozdní výsev
I-II
3,0 - 4,0
3,5-4,5
výsevek MKS/ha
termín setí
II
ranost
polopozdní
agronomická data
13,3
805
obsah N-látek v %
12,5
A
A
jakost
kvalita zrna
O
SO
padlí travní list(sloup.)
odolnost chorobám
ELLY
Diadem
ODRŮDA
VÝZNAMNÉ HOSPODÁŘSKÉ VLASTNOSTI ODRŮD PŠENICE OZIMÉ - SELGEN, A.S.
vyšší
3,0 - 4,0
I-III
ano
Ř, O, B
střední
střední
97
polopozdní
300
42
807
12,7
A
SO
SO
MN
SO
SO
SO
***
***
**
**
14
2006
RADUZA
střední
3,5 - 4,5
I-II
ano
K, Ř, O, B
střední
střední
104
polopozdní
300
23
780
13,7
C
SN
SO
SO
SO
O
SO
***
***
***
**
15
2007
PENALTA
PŠENICE OZIMÁ
Vliv odrůdy na přezimování u ozimé pšenice
Po devíti letech, kdy se zdálo, že v oteplujícím se klimatu nemají
To i v případě, že nadzemní část rostlin zmrzne. Provokační
ani u nás mrazuvzdorné odrůdy velký význam, nás příroda
testy mrazuvzdornosti dělíme na polně-laboratorní a labora-
přesvědčila o opaku. Velké poškození mrazem bylo letos zjiš-
torní. V laboratorních testech jsou odrůdy vysévány
těno na řadě míst, zvláště v intenzivních oblastech pěstování
do kontejnerů, které jsou následně vystavovány přesně urče-
plodin. Při šlechtění pšenice se nemůžeme opírat pouze
ným zásahovým teplotám. Při polně-laboratorních testech
o přirozenou selekci na zimuvzdornost v polních podmínkách.
odebíráme rostliny v několika termínech z polních podmínek,
Vhledem k nepříznivé korelaci mrazuvzdornosti , výnosu zrna,
takže můžeme monitorovat i dynamiku mrazuvzdornosti
a často i odolnostem k chorobám, by se hromadil pouze šlech-
během zimy. Na základě testů z několika lokalit můžeme roz-
titelský materiál s nízkou mrazuvzdorností. Součástí šlechtitel-
dělit sortiment odrůd Selgenu do několika skupin.
ským programů u pšenice v SELGENU, a. s. jsou proto průběžně
Vysoká odolnost s počtem bodů nad 7,5 – kontrolní odrůda
prováděny umělé testy mrazuvzdornosti, aby odrůdy této firmy
Samanta, dobrá – 6 až 7,5 b., střední – 5 až 6 b., nízká – 4 až 5 b.,
dávaly pěstitelům i záruku jejich přezimování. Pro přezimování
velmi nízká – 3,5 až 4 b., riziková – pod kontrolní odrůdou Zdar
pšenic není rozhodující teplota vzduchu, ale teplota půdy
– méně než 3,5 bodu. Cílem šlechtitelů ze Selgenu je registrovat
v hloubce, kde najdeme odnožovací uzel, ze kterého pak
pro zemědělskou praxi pouze odrůdy, které mají svou odolnost
mohou na jaře rostliny regenerovat.
k vymrzání na vyšší úrovni než kontrola Zdar.
Současný stav souboru odrůd SELGEN, a. s. – výsledky testů mrazuvzdornosti a životaschopnosti
odrůda
Víceleté
průměrné hodnocení
mrazuvzdornosti
body 9-1
test mrazuvzdornosti
zásahové teploty *
% přežilých rostlin
(2011 - 2012)
Stupice
*t = 14 °C
Úhřetice
*t = 14 °C
SECESE
8,1
100
88
testy životaschopnosti
z polních demonstračních pokusů 2012
(skleník, rostlinná torza)
% životaschopných rostlin
Krukanice
Úhřetice
Bezno
MERITTO
8,0
100
84
100
100
BOHEMIA
7,9
100
83
100
100
95
Samanta K1
7,8
100
89
N
N
N
DIADEM
7,0
74
70
94
ALANA
7,0
70
74
100
ELLY
6,9
91
77
84
TURANDOT
6,5
60
65
83
89
89
87
90
SELADON
6,5
83
71
87
FAUSTINA
6,0
59
67
93
PENALTA
6,0
63
71
100
MATYLDA
4,5
45
72
97
SAKURA
5,0
49
51
93
SULTAN
4,6
58
49
97
49
58
N
N
Zdar K1
3,5
30
40
N
HERMANN
3,0
15
49
87
FERMI
2,0
10
43
100
89
93
PŠENICE
OZ IM Á
11
TRITIKALE OZIMÉ
Původ: Modus
x (Modus x Presto)
Rok registrace: 2009
slovensko
Vyšlechtěno:
ŠS úhřetice
ŽITO OZIMÉ
Kinerit
Tr i t i k a l e o z i m é
Raný a nepoléhavý • raná odrůda s dobrým odnožováním • velmi dobrá odolnost listovým
skvrnitostem a rzím • nadprůměrná odolnost chorobám pat stébel • kratší a pevnější stéblo • zvýšená odolnost
k porůstání v klase a vyšší číslo poklesu • vysoká HTZ • pšeničný typ
Původ: (LAD 388
x UH-127) x PRESTO
Rok registrace: 2005
slovensko (EU katalog)
Vyšlechtěno:
ŠS úhřetice
Nazaret
Specialita pro brojlery • středně raná odrůda zrnového typu • velmi dobře
odnožuje • výborná odolnost vymrzání a suchu • stabilní vysoké výnosy • vysoká HTZ • dobrá odolnost
poléhání a listovým chorobám • výborná odolnost chorobám klasu • pšeničný typ
Kapitan
OD
Rok registrace:
SRN 2008
Vyšlechtěno:
IG Pflanzenzucht
GmbH
R
Žito ozimé
ŮD
A EU
EU
• S y n t e t ilcakcáe
popu
Udává směr • středně raná odrůda typu syntetické populace • o 5-10 % vyšší výnos
ve srovnání s populačními odrůdami • adaptabilnější a odolnější odrůda ve srovnání s hybridními typy • vhodná
i do nepříznivých a méně úrodných oblastí • rostliny středně vysoké (146 cm) srovnatelné s výškou hybridů
• střední odolnost k poléhání, velmi dobrá odolnost k lámání stébla • střední HTZ • výsevek na úrovni hybridů
původ: albedo
x merkator
rok registrace: 2002
vyšlechtěno:
ŠS KRUKANICE
Aventino
Výborný zdravotní stav • středně raná odrůda typu populace • vhodná pro všechny
produkční oblasti žita • dobře snáší chladnější a vlhčí podmínky s častějším výskytem plísně sněžné • kvalitní velké
zrno s vysokou HTZ a vysokou výtěžností mouky • odrůda má dobrou odolnost proti houbovým
chorobám (padlí, listové skvrnitosti i rzi) a také proti porůstání v klasu • dobrá odolnost k poléhání
12
TRITIK ALE OZIMÉ
ŽITO OZIMÉ
JEČMEN OZIMÝ
Původ:
Seco-D 133-3c x Luran
Rok registrace: 2010
Vyšlechtěno:
ŠS Lužany
Lester
• P ř e drbuěčženněá
dopo drůda
o
Výsledek registračních zkoušek
ÚKZÚZ 2008 - 2010
Výnos v ošetřené variantě (%)
Vysoká intenzita
• šestiřadá intenzivní odrůda • výborné přezimování
• velmi dobrá odolnost chorobám pat stébel • dobrá odolnost
fusariu v klasu • silná odnoživost (vysoký PPS) • dlouhý klas
i v hustém porostu - GPS • drobnější zrno, vhodný do všech
109
110
106
102
KU - kukuřičná, Ř+O - řepařská + obilnářská, B - bramborářská
104,3
102
DOPORUČENÝ TERMÍN VÝSEVU
PĚSTITELSKÁ OBLAST
103
oblastí
2010
průměr
98
TERMÍN SETÍ
• optimální • vyhovující • nevyhovující
94
KU
Ř+O
B
90
5.10.
2008
Saffron
Velký podíl předního zrna
o
Zkoušky ÚKZÚZ 2007 - 2010 - výnos v %
neošetřená
ošetřená varianta
105
104
100
95
90
89
80
JEČ MENOZ IMÝ
Casanova*
85
Florian
nesladovnická odrůda vhodná pro střední
a vyšší intenzitu pěstování • vysoký výnos
v registračních zkouškách i pokusech SDO
• velmi dobrá odnožovací schopnost • vysoká
odolnost ke rzi ječné a ramulariové skvrnitosti
• velmi vysoká objemová hmotnost zrna
• D o p o r udčreůndáa
Saffron
• dvouřadá polopozdní až pozdní
2009
Wintmalt (sl.)
30.9. Reni
15.9. 20.9. 25.9.
Yatzy
Původ: Antiqua
x Tabatha
rok registrace: 2009
vyšlechtěno: KWS UK
CPB TWYFORD LTD. (GB)
10.9. Breunskylie
5.9. 13
ŘEPKA OZIMÁ
Průměrný výnos semene a oleje (%)
ÚKZÚZ 2008-2010
110
106
Olej
107
110
Semeno
102
98
94
90
odrůda typu linie
rok registrace:
2009 Francie, 2010 ČR
vyšlechtěno: SERASEM
Totem
Ladoga*
Labrador*
Californium*
Totem
Vyčnívá nad ostatní • nejvyšší výnos oleje
ranost: pozdní - polopozdní
hmotnost 1000 semen: nízká
délka rostlin: nízké až střední
odolnost k poléhání: dobrá
ze zkoušených odrůd - 110 % • vysoký výnos semene ve všech oblastech
(106 % TO, 109 % CHO) • nižší, dobře větvící rostliny • velmi dobrá odolnost
k houbovým chorobám • výborná odolnost k poléhání • obsah oleje
47,5 % • na základě výsledků a ověření v praxi je rajonizován do všech
oblastí pěstování řepky • zařazen v pokusech SPZO
odrůda typu linie
rok registrace: 2008
vyšlechtěno:
ŠS Chlumec
nad Cidlinou
Benefit
• novinka
ranost: pozdní - polopozdní
hmotnost 1000 semen: střední
délka rostlin: nízké až střední
odolnost k poléhání: velmi dobrá
Váš zisk • jeho předností je kombinace vysokého výnosu oleje a výborné odolnosti proti
poléhání před sklizní • vysoký výnos semene především v teplých oblastech • vhodný i pro extenzivní způsob
pěstování • velmi dobrá odolnost k plísni šedé, fomovému černání a hlízence • vysoký stupeň mrazuvzdornosti
• vhodný pro rané termíny setí – bez sklonu k přerůstání • střední až vysoký obsah oleje a nízký obsah
glukosinolátů (GSL)
odrůda typu linie
rok registrace: 2007
vyšlechtěno:
ŠS Chlumec
nad Cidlinou
Aplaus
Stálý úspěch • výnosná odrůda s velmi dobrou kvalitou
• vhodná do humidnějších oblastí • vzrůstnější typ se střední odolností
k poléhání • dobrý zdravotní stav, vyšší odolnost černi řepkové
• dobrá odolnost k vyzimování
14
ŘEPK A OZIM Á
ranost: polopozdní - pozdní
hmotnost 1000 semen: střední
délka rostlin: střední až vyšší
odolnost k poléhání: dobrá
ŘEPKA OZIMÁ
Původ: CH 10/23
x Shannon
odrůda typu linie
rok registrace: 2011
vyšlechtěno:
ŠS Chlumec nad Cidl.
Cortes
• novinka
2012
Ranost: velmi rané kvetení,
zralost raná
Hmotnost 1000 semen: vyšší
Délka rostlin: nízká
Odolnost k poléhání: vysoká
Dobyvatel Vašich polí • poloraná odrůda • přezimování bez problémů • délka rostlin
nízká - 138 cm = nižší potřeba hnojení N pro růst hmoty • hmotnost semene vysoká - 5,8 až 6,3 g • dobrá
odolnost k plísni šedé - 7,4 • středně odolná proti fomovému černání stonku a černím řepky, sklerotiniová
hniloba hodnocena 6,0 • vysoký obsah oleje - 46,7 % • vysoký výnos oleje z hektaru • minimální obsah
kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů • rajonizace do všech oblastí pěstování řepky • výborná
odolnost k poléhání • rychlý podzimní vývoj a výborná pokryvnost růžice • zařazen v pokusech SPZO i ČZU
Výnos semene na průměr - standard (%) ÚKZÚZ
104
102
100
odrůda
2009
2010
2011
průměr
Cortes
103
104
100
102
Labrador
100
102
100
101
Ladoga
98
104
100
101
Chagall
102
94
99
99
98
96
94
92
90
2009
2010
2011
průměr
ŘEPK AOZ IM Á
15
HOŘČICE BÍLÁ
Původ: Mustang
x Zlata
Rok registrace: 2006
Vyšlechtěno:
ŠS Krukanice
VIKEV OZIMÁ
Polarka
H o ř č i c e Stabilní • vysoký a stabilní výnos semene • středně raná odrůda s velmi dobrou odolností k poléhání
b í l á • velmi dobrý zdravotní stav • vyrovnané a stejnoměrné dozrávání • dobré vybarvení semene a nízký podíl šedivých
semen • vysoký výnos zelené hmoty • obchodována v mnoha zemích EU • velmi vhodná k zelenému hnojení
Původ: z populačních
odrůd
Rok registrace: 2002
Vyšlechtěno:
ŠS Krukanice
Severka
Skromná • nenáročná ranější
odrůda typu populace vhodná
pro všechny pěstební oblasti
• velmi dobrý zdravotní stav
• pro pěstování na semeno
i zelenou hmotu • dobré vybarvení
semene a nízký podíl šedých semen
• poskytuje vysoký výnos kvalitního
semene • výsevní množství 7 - 10 kg/ha
• výsev při pěstování na semeno
co nejdříve na jaře
(s ohledem na nebezpečí jarních
mrazů) • použití insekticidů a herbicidů
je vhodné • dobrá odolnost k poléhání
Vikev ozimá
Rok registrace: 1941
Vyšlechtěno:
ŠS dětenice
Výnos semene v tunách - SOZ ÚKZÚZ 2009 - 2011
Severka
Polarka
Veronika
Zlata
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2009
2010
Dětenická
2011
průměr
• raná plastická odrůda • vhodná do všech oblastí pěstování • vhodná k produkci kvalitní píce v čisté
kultuře i ve směskách • odolná k vyzimování • polovzpřímená lodyha, dobře olistěná • dobrý výnos semene
i zelené hmoty • vhodná i na lehčí a kyselejší půdy
16
HOŘČICE BÍL Á / VIKE V OZ IM Á
PELUŠKA OZIMÁ
Původ: výběr
z materiálů USA
registrace: 1997
Vyšlechtěno:
ŠS chlumec nad cidl.
HRÁCH OZIMÝ
Arkta
Peluška ozimá
Mrazu se nebojí • rychlý jarní počáteční růst • časná jarní sklizeň kvalitní píce • vysoký výnos
zelené i suché hmoty a hrubých bílkovin ve všech oblastech • vyšší výnosy než jarní peluška • velmi dobrá
předplodinová hodnota • nízká HTS - úspora nákladů na osivo
Enduro
7,0
Enduro
Whistler
Lucy* - kontrolní odrůda
6,5
6,0
6,19
odrůda typu semi-leafless (rychlý počáteční
růst) • rostliny středně vysoké s vyšší odolností
k poléhání proti kontrolním odrůdám • žluté
kulaté semeno s nižší HTS (199 g) • vysoký
výnosový potenciál ve zkouškách ÚKZÚZ
i provozu • vysoký obsah N-látek - 22,7 %
• termín setí podle oblastí po 10. říjnu, ideálně
po 25. 10. • nutno dodržet hloubku setí
5 až 6 cm • méně vhodné pro těžké,
zamokřené a slévavé půdy
Absolutní výnos zrna v t/ha
Registrační zkoušky ÚKZÚZ
5,5
5,82
Ověřený v praxi • středně raná
Hrách ozimý
6,56
Původ: Victor x FD 208
Rok registrace:
2007, Francie
Vyšlechtěno:
Florimond Desprez
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Inokulant
Očkovací látka
na osivo
2010
2011
průměr
Nitrazon +N
• pro zajištění dobré vegetace a podporu
vysokého obsahu N-látek v zrnu
doporučujeme inokulaci osiva přípravkem
NITRAZON +N • kromě vybraných kmenů
rhizobií obsahuje další bakterie - bacillus
Megatherium a Azotobacter • tyto
nesymbiotické bakterie dodávají rostlinám
dusík a fosfor již od vyklíčení a zůstávají
v půdě i pro následné plodiny • použitím
NITRAZONU +N lze ušetřit startovací dávku
40 kg N před setím • Nitrazon +N se vyrábí
pro hrách, lupinu, soju, vojtěšku, jetel, bob,
cizrnu, pelušku, vikev
HR ÁCHOZ IMÝ/ inokulant
17
VOJTĚŠKA SETÁ
Neptune
ŮDA E
DR
U
Původ: materiály FD
Rok registrace:
EU 2008
Vyšlechtěno:
FLORIMOND DESPREZ
O
• novinka
EU
Odolnost k nematodům • velmi dobrá vytrvalost porostu • vysoká odolnost
k poléhání, střední délka rostlin • jarní růst a obrůstání po sečích rychlé • výnos hmoty 101 % na průměr kontrol
• vynikající zdravotní stav – vysoká odolnost proti napadení nematody, vadnutí Verticillium a antraknóze
• výborná stravitelnost a obsah N-látek
Původ: Syntetická
odrůda ze 75 rodin
Rok registrace: EU 2003,
ÚKZÚZ 2010
Vyšlechtěno:
FLORIMOND DESPREZ
Concerto
Výnos suché a zelené hmoty (%)
sklizeň 2009, zásev 2006
102
* Kontrolní odrůda
100,6
101
suchá
101,3
zelená
100
99
Rok registrace:
1972
Vyšlechtěno:
ŠS CHLUMEC
NAD CIDLINOU
Concerto
*Jarka
*Zuzana
• novinka
Krmivářská 1*
• velmi raná, syntetická odrůda vyšlechtěná
ze 75 rodin s ohledem na rezistenci
k nematodům a krmivářskou kvalitu hmoty
• začátek kvetení velmi raný • jarní růst
a obrůstání po sečích rychlé • střední délka rostliny
• výborný zdravotní stav • napadení patogeny
cévního vadnutí ve zkouškách nebylo zjištěno
• bezproblémové přezimování • dlouhodobá
vytrvalost porostu • obsah N-látek 103,5 % na
průměr kontrol (2. seč 2009) • vysoký výnos suché
i zelené hmoty - ve zkouškách ÚKZÚZ překonala
všechny kontrolní odrůdy
Kardinál
• raná odrůda • jednoletá přezimující jednosečná jetelovina • využití v čisté kultuře nebo jako komponent raných
ozimých směsek (Landsberská směska) v plynulém pásu zeleného krmení • velmi dobrá zimovzdornost a rychlý jarní
vývoj • vynikající předplodina • meliorační plodina používaná při zlepšování úrodnosti lehkých písčitých půd
• kvalitní zelené hnojení (především pod okopaniny) • odrůda registrovaná a pěstovaná v EU
18
VOJTĚŠK A SETÁ
JETEL NACHOV Ý
Pracoviště firmy SELGEN, a. s.
ŠS Stupice
Šlechtění bylo zahájeno v roce 1905 původně na velkostatku barona Mattencloita v Pyšelích. V roce 1916
vznikla Selecta, společnost pro pěstování osiv a sádí
s.r.o., která v roce 1921 převedla šlechtitelský materiál
z Pyšel do Stupic. V současné době je stanice zaměřena
na šlechtění ozimé a jarní pšenice a jarního ječmene.
Ve Stupicích má své sídlo i podnikové ředitelství firmy
Selgen, a. s. a Výzkumné centrum SELTON, s. r. o.
Podnikové ředitelství Selgen, a.s.
Stupice 24, 250 84 Sibřina
tel.: 281 091 441, 281 091 444
fax: 281 971 732
Ing. Krouský / tel.: 602 250 228
e-mail: [email protected]
ŠS Stupice
Stupice 24, 250 84 Sibřina
tel.: 281 012 450, 281 970 455
tel.: 281 012 463
fax: 281 012 466
Ing. Skala / tel.: 728 245 374
e-mail: [email protected]
ŠS Chlumec NAD CIDLINOU
Byla založena v roce 1903 jako rodinný podnik baronem von Dregerem. V průběhu let zde bylo vyšlechtěno 37 odrůd. V současné době má stanice tři šlechtitelské programy, a to šlechtění ozimé řepky, hrachu setého
a jetele lučního.
503 51 Chlumec nad Cidlinou
tel.: 495 484 501
fax: 495 486 030
Ing. Tyller / tel.: 606 629 101
e-mail: [email protected]
ŠS Krukanice
Šlechtění bylo zahájeno během 2. světové války, kdy byl
statek zakoupen firmou F. von Lochow-Petkus. V průběhu let zde bylo vyšlechtěno celkem 31 odrůd. Dnes se
stanice zabývá především šlechtěním ovsa, hořčice
a rozsáhlými agrotechnickými i šlechtitelskými pokusy.
330 36 Pernarec
tel.: 377 915 185-6
fax: 377 915 187
Ing. Čapek / tel.: 605 851 439
e-mail: [email protected]
ŠS Úhřetice
Se šlechtěním se začalo ve dvacátých letech a po roce
1945 se dále rozšiřovalo. V průběhu existence stanice zde bylo vyšlechtěno 34 odrůd. V současné době
jsou tady šlechtitelské programy zaměřené na šlechtění ozimé a jarní pšenice.
ŠS Veselíčko
Založena v roce 1987 na pozemcích bývalého školního
statku. V současné době slouží především jako zkušební
stanice pro všechny šlechtitelské stanice SELGEN, a.s.
334 54 Lužany u Přeštic 168
t el.: 377 980 687, 377 982 428
fax: 377 982 425
Ing. Stolar / tel.: 724 151 040
e-mail: [email protected]
538 32 Úhřetice
tel.: 469 694 063, 469 692 639
fax: 469 692 639
Ing. Hromádko / tel.: 724 310 602
e-mail: [email protected]
398 42 Veselíčko u Milevska
tel.: 382 589 254
fax: 382 589 254
p. Fučík / tel.: 723 690 297
e-mail: [email protected]
© Design: NN(III) 2012
ŠS LuŽany
Navazuje na činnost předchozího výzkumného pracoviště a byla založena v roce 1953. Zpočátku se stanice
zabývala šlechtěním květin, později především šlechtěním hrachu setého, ozimého ječmene a řepky. V průběhu existence stanice zde bylo vyšlechtěno 42 odrůd.
Regionální obchodní zastoupení
Obchodní oddělení
mob.: 606 613 063
e-mail: [email protected]
Miroslav Pochman
mob.: 606 613 037
e-mail: [email protected]
ŠS S T
ŠS K R
U K AN
UPIC
Ing. Božetěch NOVÁK
mob.: 724 303 404
e-mail: [email protected]
E
ICE
ŠS CHLUMEC
N. CIDL .
ŠS ÚHŘ ETICE
ŠS LUŽANY
ŠS VESELÍČKO
Ing. Karel MLÁDEK
mob.: 606 613 004
e-mail: [email protected]
Ing. Karel Provazník
mob.: 734 432 801
e-mail: [email protected]
Obchodní oddělení
Ing. Jan Krouský /obchodní ředitel
tel.: 281 091 450, fax: 281 971 732 • mob.: 602 250 228
e-mail: [email protected]
Ing. Aleš Vymětal /obchod a výroba osiva
tel.: 281 091 443, fax: 281 971 732 • mob.: 724 106 056
e-mail: [email protected]
Miroslav Vrabec /obchod a marketing
tel.: 281 091 446, fax: 281 971 732 • mob.: 721 864 006
e-mail: [email protected]
Zdeňka Pišingerová /sekretariát obchodního úseku
tel.: 281 091 444, fax: 281 971 732
e-mail: [email protected]
Stupice 24, 250 84 Sibřina / tel.: 281 091 441 (43, 45, 46) / fax: 281 971 732 / e-mail: [email protected] / www.selgen.cz

Podobné dokumenty

otevřít katalog

otevřít katalog • ve zkouškách ÚKSÚP dosahoval stabilně nejlepších výnosů • úspěšně zkoušen v Rakousku (2011) - výnos 101% na průměr pokusu při vysokém standardu potravinářských parametrů • ...

Více

Jaro 2014 - SELGEN, as

Jaro 2014 - SELGEN, as • poloraná odrůda s potravinářskou jakostí B • stabilně špičkové výnosy • rostliny střední až nižší • vhodná do všech oblastí, tolerantní k přísuškům • intenzivně odnožující • vhodná...

Více