CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund

Komentáře

Transkript

CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
30. června 2016
Česká republika
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Třída B USD
Čistá výkonnost v USD (normováno ke 100) 1)
Investiční politika
Cílem fondu je sledovat Bloomberg Commodity
Index tak přesně jak jen je možné pomocí
investování do různých derivátů. Fond se také
snaží o dosažení zlepšení prostřednictvím aktivní
správy derivac. Jeho nízká korelace s tradičními
třídami aktiv dělá z fondu ideální instrument pro
diversifikaci portfolia. Dále nabízí dobrou ochranu
před inflačními riziky v době růstu komoditních
cen.
110
80
0
70
-10
60
-20
50
40
2011
-30
2012
2013
2014
2015
2016
CS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
B
Bloomberg Commodity Index (TR)
Kategorie B
(reinvestiční)
USD
LU0230918368
CSFLCUB LX
55.73
7.0
7.0
-9.5 -9.5
-13.7 -13.7
-16.0
-20.0
-24.3 -24.3
06/2011
06/2012
06/2012
06/2013
06/2013
06/2014
06/2014
06/2015
06/2015
06/2016
Čista výkonnost
Hrubá výkonnost
Zdroj: Lipper, a Thomson Reuters company
Christopher Burton, Nelson Louie
Manažer fondu
07/11/2005, 19/08/2010
Manažer fondu od
New York, New York
Sídlo
Lucembursko
Sídlo fondu
USD
Měna fondu
None
Min. Investment Amount
31. března
Konec finančního roku
509.81
Celkem vl. kapitál (v. mil.)
07/11/2005
Primární emise
1.40
Úplata za obhospodarování v % p.a.
1.55
TER (k 31.03.2016) v %
Benchmark (BM) Bloomberg Commodity Index (TR)
Měna podílových listů
ISIN
Bloomberg ticker
Hodnota podílového listu
10
90
Základní údaje
Třída aktiv
20
100
Celková výkonnost: výkonnost zahrnující interní náklady.
Relativní výkonnost: kromě interních nákladů fondu je zahrnuto rovněž maximální emisní ážio 5.00 %. Poplatky za správu úschovního účtu
nejsou zahrnuty; jejich zahrnutí by mělo negativní dopad na výsledky
Čistá výkonnost v USD 1)
1 měsíc
4.15
4.13
Fond
Benchmark
3 měsíce
12.20
12.78
Statistika fondu
Anualizovaná volatilita v %
Informační poměr
Tracking Error (Ex post)
Beta
YTD
12.86
13.25
1 rok
-13.69
-13.32
3 roky
-30.08
-28.44
5 let
-46.85
-43.60
Top collateral holdings in %
3 roky
13.81
-0.94
0.82
0.98
5 let
14.73
-1.26
0.95
0.98
Energie
Zemědělství
Vzácné kovy
Průmyslové kovy
Dobytek
34.24
29.55
15.80
15.67
4.75
Sektor v %
Pozice
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
US Treasury
Fannie Mae
Celkem
Kupón %
Maturita
0.418
0.440
0.522
0.500
0.327
0.334
0.324
0.500
0.625
0.597
31/10/17
30/04/18
31/01/18
30/09/16
31/07/17
31/01/17
30/04/17
31/01/17
15/11/16
20/12/17
v % z vl.
kapitálu
9.74
9.05
7.88
6.95
6.88
5.01
4.52
4.04
3.64
3.63
61.34
Komentář
Outlook for the market
At the macroeconomic level, global central bank policy is likely to drive commodity returns over the
next several months through year-end. The UK’s vote to leave the EU has resulted in higher levels
of volatility, furthering the expectations of loose monetary measures globally. Although strong US
economic data had previously increased expectations for the US Federal Reserve (Fed) to raise interest
rates this year, the timing of any rate hike will likely be delayed. Despite previous trends of policy
divergence, this has resulted in both US and non-US central banks pursuing a course of potential
further stimulus actions, remaining committed to increasing inflation to healthy levels as well as to
propelling sustainable economic growth.
Fundamental factors may also alter the supply outlook during the upcoming summer season. Despite
the price declines seen across grain commodities this month, the potential for a La Niña event later
this summer may further tighten supply expectations across agricultural commodities. Geopolitical risks
abroad may continue to impact energy-related commodities. Although the effects of recent supply
outages may have eased, notably the aftermath of the strikes in Kuwait, the wildfires in the Canadian
oil sand regions and the disruptions in Nigeria led by the Niger Delta Avengers, the gap between supply
and demand continues to narrow. With limited OPEC spare capacity, any geopolitical disruptions and/
or further unexpected outages may potentially lead to supply shocks in the near- to medium-term.
Against such a backdrop, as the potential for weather-related disruptions and geopolitical concerns
remain elevated, commodities as an asset class may help to diversify overall portfolio risk.
Month in review
1) Historický vývoj nezaručuje obdobné výsledky do budoucna. Ukazatel výkonnosti nezahrnuje poplatky spojené s úpisy a zpětnými odkupy podílových listů.
Upozornění na konci tohoto dokumentu se vztahuje také na tuto stránku.
1/2
Commodities increased in June. Natural gas gained the most as forecasts of warmer weather reduced
concerns over elevated end-of-season storage levels. Coffee increased after heavy rains in Brazil’s key
growing regions damaged crop conditions and reduced the 2017 supply outlook. Silver ended higher
as uncertainty before and after the UK’s referendum to leave the EU led to a flight to safety. Corn
declined the most as favorable wet weather conditions alleviated dryness in the US Midwest. Kansas
City Wheat decreased after the US Department of Agriculture (USDA) raised its 2016/17 projections
for production and ending stocks of US wheat. Gasoline ended the period lower as inventory levels
continued to come in above the five-year average for this time of year.
Precious Metals was the best performing sector, with both Gold and Silver increasing, amid a sharp
rise in safe haven demand after the UK’s unexpected vote, which also increased expectations that
the Fed may be less likely to raise interest rates this summer. Industrial Metals gained with all sector
commodities yielding positive returns. Nickel led base metals higher as planned strikes in Colombia
and warnings of mine closures in the Philippines heightened concerns over potential supply disruptions.
Energy increased, led by Natural Gas. Demand expectations improved heading into the mid-summer
season as the weather forecast for July turned significantly hotter toward the end of the month.
Agriculture ended higher, led by softs. In addition to Coffee, Sugar gained due to a continuation
of below-average rainfall in India, which may reduce domestic production. Livestock was the worst
performing sector, led lower by Live Cattle, as the USDA reported higher cattle production figures
during the middle of the month compared to the same period last year.
Kontakt
WOOD & Company investiční společnost, a.s.
Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1
[email protected]
Bezplatná infolinka: 800 1 27 27 2
Tento dokument vytvořila společnost Credit Suisse AG anebo její pobočky (dále jen jako „CS“) s maximální péčí a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně CS tímto neposkytuje žádnou záruku
vztahující se k jeho obsahu a úplnosti a nepřijímá žádnou odpovědnost za ztráty, které mohou z použití informací v něm obsažených vzniknout. Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory CS v době, kdy
byl dokument sepsán, a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny. Není-li uvedeno jinak, všechna čísla jsou neauditovaná. Tento dokument slouží pouze k informačním účelům a je určen pouze
příjemci k jeho výhradnímu použití. Nepředstavuje nabídku ani doporučení k nákupu či prodeji finančních instrumentů či bankovních služeb a nezbavuje příjemce nezbytnosti vycházet z vlastního úsudku. Příjemci
především doporučujeme, aby si případně i s pomocí odborného poradce prověřil, zda zde uvedené informace odpovídají jeho situaci s ohledem na právní, regulatorní, daňové či jiné důsledky. Bez písemného
souhlasu CS je zakázáno jakoukoli část tohoto dokumentu či celý dokument kopírovat. Výslovně není určen osobám, jež z důvodu národnosti či místa bydliště nemají na základě lokálních zákonů oprávnění k
přístupu k těmto informacím. Je zakázáno tento dokument či jeho kopie poslat, přivézt nebo šířit v USA šířit, stejně tak je zakázáno je poslat či přivézt jakémukoliv americkému občanovi (ve smyslu nařízení S
zákona USA o cenných papírech z roku 1933 v jeho aktuálně platném znění). Všechny investice představují riziko především ve vztahu k fluktuaci hodnoty a návratnosti. Investice do cizích měn představují riziko
navíc v podobě ztráty hodnoty cizí měny ve vztahu k referenční měně investora. Ukazatele minulé ani budoucí výkonnosti ani scénáře finančního trhu negarantují současnou nebo budoucí výkonnost. Údaje o
výsledcích neberou v úvahu provize účtované při úpisu či vyplacení. Dále nelze zaručit, že srovnávací ukazatel (benchmark) dosáhne stejných výsledků nebo že budou jeho výsledky překonány. V souvislosti s
tímto investičním produktem mohou emitent anebo jeho přičleněné subjekty uhradit jiným subjektům odměnu či od jiných subjektů získat odměnu například v rámci kompenzace, a to jednorázově či opakovaně
(např. odměna za prodej či tzv. holding fee). O další informace můžete požádat banku/manažera vztahů se zákazníky. Nelze vyloučit případný konflikt zájmů. Tento dokument má podobu marketingovému
materiálu zveřejněného pro reklamní účely. Nelze jej chápat jako nezávislý výzkum. Hodnota investic do komodit je rozkolísanější než hodnota běžných investic a může vést k dalším investičním rizikům. „Dow
Jones®“, „DJ“, „UBS“, „DJ-UBS Commodity IndexSM“ a „DJ-UBSCISM“ jsou obchodními známkami pro služby společnosti Dow Jones & Company, Inc. („Dow Jones“) a případně UBS AG („UBS AG“) a na
jejich použití pro určité účely získala společnost Credit Suisse Fund Management S.A. licenci („Správní společnost“). Správní společnost a podfondy Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus vycházející
z indexu DJ-UBS Commodity IndexSM nejsou podporovány, schváleny, prodávány ani propagovány společnostmi Dow Jones, UBS ani jejich pobočkami či dceřinými společnostmi. Společnosti Dow Jones,
UBS ani jejich pobočky a dceřiné společnosti nečiní žádná prohlášení vztahující se k investicím do těchto produktů. Prospekt obsahuje podrobnější popis omezeného vztahu společností Dow Jones, UBS
ke Správní společnosti a k Fondu. Investiční fondy zmíněné v této publikaci byly založeny v souladu s lucemburským zákonem jako fondy kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (UCITS)
podléhající směrnici EU 2009/65/ES v platném znění. Úpisy platí pouze na základě stávajícího prodejního prospektu, zjednodušeného prospektu nebo dokumentu s informacemi o klíčovém investorovi (pokud
byl jmenován) a nejaktuálnější výroční zprávy (či pololetní zprávy, pokud je bližšího data). Tyto dokumenty a předpisy nebo podmínky pro správu fondů lze získat zdarma v angličtině od společnosti Wood &
Company investiční společnost, Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1.
2/2

Podobné dokumenty

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund

CS (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund výsledcích neberou v úvahu provize účtované při úpisu či vyplacení. Dále nelze zaručit, že srovnávací ukazatel (benchmark) dosáhne stejných výsledků nebo že budou jeho výsledky překonány. V souvisl...

Více