Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4

Transkript

Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4
Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Letiště Vodochody
Oznamovatel:
Letiště Vodochody a.s.
(prosinec 2008)
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Letiště Vodochody
Zhotovitel:
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
Oprávněná osoba:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Dubinská 720
530 12 Pardubice
tel.: 603483099
466260219
Sladkovského 111
506 01 Jičín
493523256
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb.,
č.osvědčení 2719/4343/OEP/92/93
(prosinec 2008)
2
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Oznámení
o hodnocení vlivů na životní prostředí
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
v platném znění
Letiště Vodochody
Oznámení o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/01 Sb. zpracoval:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT, Jičín
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
2719/4343/OEP/92/93
Ing. Zdeněk Obršál
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
6890/218/OPV/93
Ing. Libor Ládyš, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
3772/603/OPV/93
Ing. Milan Kamenický, Norsonic Slovensko, s.r.o.
Ing. Radek Kropelnický, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
Mgr. Pavel Dušek, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
Ladislav Zadražil, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
RNDr. Milan Macháček, EKOEX, Jihlava
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák.ČNR č.244/92 Sb., č.osvědčení
6333/246/OPV/93
MUDr.Bohumil Havel
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací:
hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik
(jmenován Krajským soudem v Hradci Králové dne 5.11.2002 pod č.j. Spr. 2706/2002)
Držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních setech expozice chemickým látkám
v prostředí a expozice hluku vydaných Státním zdravotním ústavem Praha dne 5.4. a 9.6. 2004 pod č.008/04.
Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 10.8.2004
pod pořadovým číslem 1/2004.
Ing. Josef Tomášek, CSc., (SOM s.r.o., Mníšek pod Brdy)
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona č.100/01 Sb., č.osvědčení
69/14/OPV/93
Ing. Jiří Kaláb, CSc., UNKAS, Pardubice
Ing. Martin Šára, ENVI-COM, Slatiňany
Ing. Jana Bajerová, ECO-ENVI-CONSULT, Jičín
RNDr. Vladimír Faltys
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pro obor „OCHRANA PŘÍRODY“, odvětví botanika
Ing. František Moravec
(prosinec 2008)
3
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
OBSAH:
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................................................................................................................5
A. ÚDAJE O ZNAMOVATELI ............................................................................................................................................................6
A.I. OBCHODNÍ FIRMA ........................................................................................................................................................................................................ 6
A.II. IČO............................................................................................................................................................................................................................. 6
A.III. SÍDLO......................................................................................................................................................................................................................... 6
A.IV. J MÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE ............................................................................................... 6
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU......................................................................................................................................................................7
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE......................................................................................................................................................................................................... 7
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona .....................................................................................................................................7
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru ......................................................................................................................................................................................7
B.I.3. Umístění záměru ....................................................................................................................................................................................................8
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry....................................................................................................................................8
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění .......................................................................................................................................................9
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru ........................................................................................................................................10
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ................................................................................................................27
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků ...............................................................................................................................................27
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat ..........................................29
B.II. ÚDAJE O VSTUPECH...................................................................................................................................................................................................30
B.II.1. Půda .....................................................................................................................................................................................................................30
B.II.2. Voda .....................................................................................................................................................................................................................33
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje ............................................................................................................................................................36
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu .......................................................................................................................................................39
B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ...............................................................................................................................................................................................40
B.III.1. Ovzduší ..............................................................................................................................................................................................................40
B.III.2. Odpadní vody ....................................................................................................................................................................................................61
B.III.3. Odpady...............................................................................................................................................................................................................70
B.III.4. Ostatní výstupy..................................................................................................................................................................................................74
B.III.5. Doplňující údaje ................................................................................................................................................................................................76
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ......................................................................................77
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ..........................................................................................77
C.2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .............................................................................................85
C.2.1.Ovzduší ..................................................................................................................................................................................................................85
C.2.2. Voda ......................................................................................................................................................................................................................86
C.2.3. Půda.......................................................................................................................................................................................................................88
C.2.4. Geofaktory životního prostředí ...........................................................................................................................................................................95
C.2.5. Fauna a flora ...................................................................................................................................................................................................... 101
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz ........................................................................................................................................ 105
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání...................................................................................................................................................................... 108
C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ........................................110
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..112
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti.....................................................................................................................................................................................112
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ......................................................................................................................... 112
D.I.2. Vlivy na ovzduší ................................................................................................................................................................................................ 116
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky ................................................................................... 130
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody.............................................................................................................................................................. 137
D.I.5. Vlivy na půdu..................................................................................................................................................................................................... 148
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ............................................................................................................................................... 150
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy.................................................................................................................................................................. 151
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu ......................................................................................................................................... 156
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ................................................................................................................................................. 158
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů .......................................................................................................................................................................159
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti.................................................. 159
D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů ....................................................................................................................................................................... 159
D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH..........................................................159
D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .......161
D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ ....................................................167
D.VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ ...........................................................169
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU...............................................................................................................................169
F. ZÁVĚR ..........................................................................................................................................................................................169
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU...................................................................170
H. PŘÍLOHY ......................................................................................................................................................................................181
4
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
AC
AERO
AGL
AIP CR
APH
APR
ASDA
BUS
CWY
ČOV
DEP
EPS
GA
GATE
Hš
Hšu
HTRS
HZS
CHÚV
IFR
LDA
LNA
LPH
LKPR
LKVO
MHD
NN
NTL
NZ
OA
ORL
OP
OTO
OŽPZ
PHM
PID
RS
RWY
RŽP
SHZ
STAR a SID
STL
SWY
TNA
TOC
TODA
TORA
TR
TUV
TWR
TWY
ÚSES
VIP
VFR
VKP
VN
VOC
VTL
VZT
autocisterna
společnost AERO Vodochody a.s.
výška nad úrovní terénu
letecká informační příručka ČR
automobilové pohonné hmoty
přistání
použitelná délka přerušeného vzletu
autobus
předpolí
čistírna odpadních vod
vzlet
elektrická požární signalizace
všeobecné letectví
předodletová čekárna
hodinová špička
hodinová špička upravená (na příletu / na odletu)
hlavní trafostanice
hasičská záchranná stanice
chemická úpravna vody
pravidla pro let podle přístrojů
použitelná délka přistání
lehký nákladní automobil
letecké pohonné hmoty
kódové označení letiště Praha Ruzyně
kódové označení letiště Vodochody
městská hromadná doprava
nízké napětí
nízkotlak
náhradní zdroj elektrické energie
osobní automobil
odlučovač ropných látek
odbavovací plocha
objekt technické obsluhy
odbor životního prostředí a zemědělství
pohonné hmoty
pražská integrovaná doprava
regulační stanice
vzletová a přistávací dráha
referát životního prostředí
stabilní hasící zařízení
standardní příletové a odletové tratě
středotlak
dojezdová dráha
těžký nákladní automobil
těkavé organické látky vyjádřené jako celkový uhlík
použitelná délka vzletu
použitelná délka rozjezdu
trafostanice
teplá užitková voda
letištní řídící věž (letištní služba řízení)
pojezdová dráha
územní systém ekologické stability
důležitá osoba
pravidla pro let za viditelnosti
významný krajinný prvek
vysoké napětí
těkavé organické látky
vysokotlak
vzduchotechnika
5
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
A. ÚDAJE O ZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma
Letiště Vodochody a.s.
A.II. IČO
28 19 94 72
A.III. Sídlo
Letiště Vodochody a.s.
U letiště 374
250 70 Odolena Voda, Dolínek
A.IV. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Martin Kačur – předseda představenstva Letiště Vodochody a.s.
Sartoriova 31/2
169 00 Praha 6 - Břevnov
Telefon: 255 762 440
Projektant:
NIKODEM A PARTNER spol. s r.o.
Ing. arch. Tomáš Janeček – hlavní inženýr projektu
Staropramenná 3117/17
150 00 Praha 5
Telefon: 257 324 506
6
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona
Název záměru:
Letiště Vodochody
Zařazení záměru:
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy
č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:
Ø kategorie I: 9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.
Ø kategorie II: 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové
výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích
stání v součtu pro celou stavbu.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitními údaji:
Stávající stav – rok 2008:
DEN
B
C
D
F1+F2
E
DEP
300
9
10
28
0
RWY 28
ARR
300
9
10
28
0
NOC
RWY10
okruh
60
0
9
20
0
DEP
88
2
4
12
0
ARR
88
2
4
12
0
DEP
0
0
0
0
0
ARR
0
0
0
0
0
pozn.: kategorie letadel jsou uvedeny na str. 48 předkládaného oznámení
Výhledový stav pro proces EIA – rok 2012:
Ø
Ø
Roční počet odbavených cestujících – 3 500 000
Charakteristika leteckého provozu:
Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP)
Počet letových dnů za rok
Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr)
Průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni
Celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok
Průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc
Průměrný denní počet letů s využitím letištního provozního okruhu v charakteristickém letovém dni
Ø
Vyvolané nároky na pozemní dopravu:
Denní doba
Den (06 - 22h)
Noc (22 - 06h)
24 hod.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
35.000
364
96
141
1.000
4
5
Intenzita dopravy pro charakteristický letový den
celkem
směr Praha
směr Kralupy n. V.
OA + TAXI BUS+TNA OA + TAXI BUS+TNA OA + TAXI BUS+TNA
5568
336
4736
288
832
48
168
16
144
16
24
0
5736
352
4880
304
856
48
Průměrný denní počet odbavených cestujících – 9 600
Počet odbavených cestujících ve špičkovém dni – 16 780
Počet odbavených cestujících ve špičkové hodině – 1 200
Délka vzletové a přistávací dráhy RWY 10/28 – 2 500 metrů
Celkový počet parkovacích míst: 572 parkovací míst + 6 stání pro autobusy
Výhledové kapacity jsou vztaženy k uvedení záměru do provozu s tím, že se
neočekává jejich okamžité naplnění
7
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.I.3. Umístění záměru
KÚ:
Vodochody, Postřižín, Zlončice, Máslovice, Hoštice, Dolínek, Panenské
Břežany, Klíčany.
Obec: Vodochody, Postřižín, Zlončice, Máslovice, Odolena Voda, Panenské
Břežany, Klíčany.
Okres: Praha - východ
Kraj: Středočeský
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Účelem realizace záměru je rozšíření infrastruktury stávajícího letiště Vodochody tak,
aby odpovídala současným požadavkům pro civilní mezinárodní leteckou dopravu a
aby bylo možné letiště Vodochody i nadále využívat jako letiště s mezinárodním
provozem, s vnější hranicí, tzn. s možností odbavení cestujících a letadel dle zásad a
požadavků Schengenských dohod. To vše s odpovídající úrovní komfortu jak pro
cestující, tak i pro návštěvníky letiště.
Základním pilířem uvažovaného rozvoje letiště Vodochody bude stávající vzletová a
přistávací dráha, jež je dlouhodobě zakotvena v územně-plánovacích dokumentech
okolních obcí, včetně vyhlášených ochranných pásem dle leteckých předpisů.
Ochranná pásma, která byla stanovena rozhodnutím Státní letecké inspekce a která
jsou v současné době platná a závazná jsou doložena v Příloze č.16 předkládaného
oznámení.
Rozšíření infrastruktury letiště bude zahrnovat dostavbu systému pojezdových drah,
odbavovacích stání, odbavovacího terminálu a nezbytné infrastruktury, zajišťující
řádný chod letiště (hangár, hasičská stanice, garáže pro zimní techniku, depo
autocisteren, věž řízení letového provozu, parkoviště, obslužné komunikace).
Součástí předkládaného oznámení ani dokumentace pro územní řízení není sklad
leteckých pohonných hmot. Oznamovatel předpokládá, že v rámci svého provozu
bude využívat kapacitně dostačující skladové hospodářství leteckých pohonných
hmot závodu AERO Vodochody a.s. Tato společnost rozhodla o celkové rekonstrukci
skladu leteckých pohonných hmot v objemu stávajících skladovacích kapacit. Dle
sdělení oznamovatele bude případné předpokládané zahájení provozu na Letišti
Vodochody termínově odpovídat dokončení rekonstrukce skladu leteckých
pohonných hmot.
Letiště bude uzpůsobeno pro standardní provoz letadel kategorie C dle ICAO
(rozpětí křídel letadla max. do 36m) za všech povětrnostních podmínek.
Zpracovateli oznámení ani oznamovateli není známa možnost kumulace s jinými
novými nebo připravovanými záměry.
Kumulativní vliv letiště Vodochody a letiště Praha Ruzyně nebyl řešen vzhledem
k tomu, že sledované relevantní izofony z provozu obou letišť pro rok 2012 a méně
příznivou variantu provozu na LKPR , tj. bez paralelní dráhy, jsou od sebe v
dostatečné vzdálenosti. Limitní izofony LAeq D = 60 dB jsou v nejkratší vzdálenosti od
sebe cca 10 km a např. LAeq D = 50 dB jsou ve vzdálenosti cca 4,3 km. Limitní noční
izofony LAeqN = 50 dB jsou od sebe vzdáleny cca 6 km a např. izofony LAeqN = 45 dB
jsou ve vzdálenosti cca 2,5 km. Z tohoto výčtu je patrné, že nedochází k průniku
relevantních hlukových zón a tedy nemůže dojít ani k relevantním kumulativním
účinkům provozu obou letišť v území.
8
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Potřeba realizace projektu vychází z několika zásadních předpokladů či poznatků:
Ø V roce 2005 upozornili představitelé Evropské komise na skutečnost, že se
letecká doprava v EU bude velmi brzo potýkat s vážným nedostatkem letištních
kapacit.
Ø Vzhledem k velmi zdlouhavým a náročným schvalovacím procedurám při
výstavbě nových leteckých kapacit vyzvala Komise k většímu využití existující
letecké infrastruktury a ke zvýšení efektivity stávajících letišť.
Ø Letecká doprava v Evropě roste v poslední době zejména díky nízkonákladovým
společnostem, které ale vytvářejí silný tlak na snižování svých nákladů
generovaných letišti. Díky snížení svých nákladů jsou nízkonákladové společnosti
schopné nižší nabízenou cenou za služby vytvořit dodatečnou poptávku po
letecké dopravě.
Ø Letiště, které není schopno reagovat na tyto potřeby, není určitým okruhem
společností vůbec využíváno a region tak přichází o významné příjmy
z cestovního ruchu.
Ø Studie sociálních a ekonomických dopadů letecké dopravy, kterou pro ACIEurope v roce 2004 zpracovala společnost York odhaduje, že neschopnost
uspokojit poptávku po letecké dopravě nebo jakákoliv její restrikce může způsobit
snížení tvorby HDP o 2,5 až 3%.
Ø Uvedená studie také odhaduje, že každý milion odbavených cestujících, generuje
na daném letišti průměrně 1000 přímých pracovních míst a asi 2000 dalších
indukovaných pracovních míst na regionální úrovni (v případě nízkonákladového
provozu lze očekávat o něco nižší počty pracovních míst).
Na základě studia leteckého trhu oznamovatel dospěl k závěru, že zájem o zajištění
leteckého spojení do ČR a zejména do oblasti Prahy je podstatně vyšší, než tomu
odpovídá skutečný objem odbavených cestujících na letišti Praha Ruzyně. Tuto
skutečnost způsobují zejména 2 důležité faktory:
§
nedostatečná letištní kapacita v regionu
§
vysoké náklady leteckých společností využívajících ruzyňské letiště. Tyto faktory
ovlivňují zejména provoz nízkonákladových leteckých společností jež se podílejí
na růstu letecké přepravy v posledním období nejvíce. Dostavbou infrastruktury,
která bude optimalizována pro potřeby nízkonákladových společností (tzn.:
rozměry provozních ploch dimenzované pro standardní provoz letadel kategorie C
dle ICAO, terminál projektovaný bez potřeby transferového provozu, maximálně
jednoduchý systém provozních ploch umožňující rychlou obrátku letadla na zemi)
se podstatně sníží provozní náklady leteckých společností, což umožní přilákat do
regionu i společnosti, které sem momentálně z ekonomických důvodů nelétají.
Dostavba infrastruktury na letišti Praha Ruzyně není v tomto případě alternativou,
protože nepřinese snížení provozních nákladů, naopak dojde k jejich zvýšení. Tento
stav však nebude pro nízkonákladové společností akceptovatelný.
Prostor realizace záměru je totožný se stávajícím areálem letiště Vodochody a ze
stávajících hranic vystupuje jenom v těch nejnezbytnějších místech, kterými jsou
okraj paralelní pojezdové dráhy v SZ části areálu a prodloužení světelné signalizační
soustavy před prahem dráhy 28 ze současných 420m na 900m. Tímto dojde
k minimálnímu záboru zemědělské půdy. Rozvojový prostor se nachází mezi obcemi
Panenské Břežany, Klíčany, Vodochody, Máslovice, Zlončice, Postřižín a městem
9
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Odolena Voda, mimo zastavěné území. Tento prostor pro realizaci byl zvolen i z toho
důvodu, že se zde nacházejí veškeré potřebné inženýrské sítě a je možnost využít
volnou kapacitu stávajících sítí společnosti AERO Vodochody a.s., tzn. bez nutnosti
výstavby nových.
Území, na kterém předpokládáme realizaci projektu spadá do pravomoci 3
stavebních úřadů: Klecany (pro kat.úz. – Vodochody, Hoštice, Máslovice), Kralupy
nad Vltavou (pro kat.úz. – Zlončice, Postřižín) a Odolena Voda (pro kat.úz. – Dolínek,
Klíčany, Panenské Břežany). Vyjádření stavebních úřadů o souladu umístění záměru
s platným a schváleným územním plánem těchto obcí jsou uvedena v Příloze č.1
oznámení.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Koncepce zprovoznění letiště Vodochody pro civilní mezinárodní leteckou dopravu
a případný následný rozvoj, respektuje prostorové možnosti lokality a zároveň úzkou
vazbu na areál závodu AERO Vodochody a.s.
Vzhledem ke konfiguraci prostoru, dané především vzletovou a přistávací dráhou,
areálem továrny a dopravní dostupností lokality, byl odbavovací areál umístěn ve
východní části, v poloze, která umožňuje i jeho případný další rozvoj směrem
západním.
Prostor přednádraží letiště je řešen v návaznosti na předpolí továrny s parkovišti,
areálem střední průmyslové školy a učiliště. Ubytovna AERO Vodochody - obj. 116
s přilehlými plochami bude demolována, stejně tak objekt č. 79 – nová věž, objekt č.
22 – zkušebna TV a ocelový hangár.
Příjezd k odbavovací budově respektuje stávající zástavbu, která musí být částečně
zachována. Komunikace v přednádraží jsou jednosměrné, s přímým předjezdem
před odbavovací budovu s dělením pro osobní automobily (a vozy TAXI) a
autobusovou dopravu. Krátkodobé parkování je možné v odsunuté poloze
na parkovišti u odjezdové větve, dlouhodobé parkování pak na parkovištích před a za
terminálem.
Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní
soubory.
Stavební objekty:
SO 01 - Demolice objektů a příprava území
SO 02 - Letecko - provozní plochy
SO 03 - Zázemí pro odmrazování letadel
SO 04 - Odbavovací plocha OP
SO 05 - Odbavovací budova
SO 06 - Terminál GA a VIP, TWR
SO 07 - Depo autocisteren a výdej LPH pro malá letadla
SO 08 - Objekt hasičské, záchranné stanice a technické obsluhy
SO 09 - Hangár
SO 10 - Vrátnice č. 1 a 2
SO 11 - Oplocení letiště
SO 12 - Trafostanice – HTRS, TR2 a TR3
SO 13 - Sadovnické úpravy
10
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Inženýrské objekty:
IO 01 - Komunikace, chodníky a parkoviště - veřejná část
IO 02 - Komunikace - letištní část
IO 03 - Kabelovody a kolektory
IO 04 - Vodovod
IO 05 - Dešťová kanalizace
IO 06 - Splašková kanalizace
IO 07 - Areálové plynovody
IO 08 - Vnější rozvody VN a NN
IO 09 - Veřejné osvětlení
IO 10 - Osvětlení odbavovací plochy - OP
IO 11 - Vnější sdělovací rozvody (telefony, EPS, EZS)
Provozní soubory:
PS 01 - Technologie odbavení cestujících
PS 02 - Technologie vybavení TWR
PS 03 - Technologie zásobování LPH a APH, produktovod
PS 04 - Technologie hlavní trafostanice HTRS
PS 05 - Technologie trafostanice TR1, TR2, TR3 a TR4
PS 06 - Náhradní zdroj (baterie + agregát)
PS 07 - Hlavní telekomunikační stanice
PS 08 - Odpadové hospodářství
PS 09 - Světelná zabezpečovací zařízení
PS 10 - Radionavigační zařízení
PS 11 - Meteorologická vybavení
PS 12 - Technologie hangáru
PS 13 - Technologie hasičské záchranné stanice ( HZS )
SO 01 – Demolice objektů a příprava území
V rámci nové výstavby bude nutné odstranit některé stávající stavební objekty. Jedná
se o objekt č. 79 – nová věž s garáží na st.parc. č.197 v kat.úz. Postřižín, objekt č. 22
– zkušebna TV na stav.parc. č.292 v kat.úz Dolínek, objekt č. 116 – ubytovna C3
včetně přístavku na stav.parc. č.224 v kat.úz Dolínek a stav.parc. č.77 v kat.úz.
Hoštice a plechový hangár na stav.parc. č.313 v kat.úz. Dolínek. Čísla objektů
odpovídají označení v základním plánu továrny AERO Vodochody a.s.. Kromě
stavebních objektů bude nutné demolovat části stávajících pojezdových ploch a
stávajících komunikací v areálu letiště i předpolí.
V zájmovém území nové výstavby je nutné přeložit rovněž některé stávající
inženýrské sítě do nových tras.
Kácení
Dendrologický průzkum a finanční ohodnocení zeleně s předpokladem kácení
zpracovali Ing. František Moravec – Autorizovaný projektant územních systémů
ekologické stability a RNDr. Vladimír Faltys v červenci 2008. Tabulka inventarizace
dřevin určených ke kácení je doložena jako samostatná Příloha č.7 předkládaného
oznámení.
11
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
SO 02 – Letecko – provozní plochy
Stávající stav
Pohybové plochy na letišti Vodochody tvoří:
o
vzletová a přistávací dráha – RWY 10/28
délka :
2500 m
šířka :
45 m
povrch :
cementobetonový kryt
únosnost : odpovídající ACN letadel, která mohou dráhu využívat
Jmenovitá délka dráhy (přepočítaná na standardní podmínky – nulová
nadmořská výška, standardní atmosférické podmínky, nulový sklon dráhy):
2060 m
o
pojezdová dráha – TWY B napojená kolmo na RWY ve vzdálenosti cca 1870
m od prahu 28
šířka :
15 m (vč. postranních pásů 25 m)
povrch a únosnost : jako RWY
o
pro rychlé otočení letadla po přistání ve směru 28 a pojezd zpět k TWY B je u
prahu 10 obratiště lichoběžníkového tvaru o rozměrech cca 125m (57 m) x 68
m
o
pojezdová dráha B je ukončena ve vzdálenosti cca 365 m od osy RWY na
odbavovací ploše Západ, která má zhruba obdélníkový tvar o rozměrech 100 x
60 m. Povrch a únosnost: jako u TWY B
Popis dostavby
Pojezdové dráhy
Stávající, výše popsaná pojezdová dráha nevyhovuje předpokládanému provozu
zejména svým umístěním a rozsahem - nutnost pojezdu po vzletové přistávací dráze
před vzletem a po přistání, což při předpokládaném provozu na letišti Vodochody
znamená určité nebezpečí pro letecký provoz a rovněž i poměrně výrazné omezení
kapacity.
Pro zvýšení bezpečnosti leteckého provozu a také kapacity vzletové a přistávací
dráhy je navrženo vybudování paralelní pojezdové dráhy rovnoběžné s osou dráhy
ve vzdálenosti 168 m. Tato pojezdová dráha bude napojena na RWY 10/28 na její
západní konec u prahu 10, na východním konci poblíž prahu 28 se napojuje
v přímém směru na RWY v její prodloužené ose. Toto řešení je zvoleno z důvodu
plynulého provozu v zimních měsících, aby tak pojezd letadel byl veden po trase
odbavovací plocha -> odmrazovací stání -> RWY 28. Zároveň bude část pojezdové
dráhy umístěná v prodloužené ose RWY sloužit jako dojezdová dráha (viz popis
dále).
Pro rychlejší uvolnění dráhy po přistání letadla se vybudují dvě (pro každý směr
jedna) pojezdové dráhy pro rychlé odbočení umožňující vyklizení letadla vyšší
rychlostí. Pro směr 28 je výjezd umístěn ve vzdálenosti 1791 m od prahu dráhy, pro
směr 10 je ve vzdálenosti 1755 m.
Pro výjezd letadel všeobecného letectví je navržena v polovině RWY 10/28 kolmá
spojka k paralelní pojezdové dráze.
12
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Další pojezdová dráha je navržena na severozápadním okraji odbavovacího areálu
pro příjezd letadel na odbavovací plochu pro všeobecné letectví a do areálu továrny
AERO Vodochody a.s.
Šířka pojezdových drah bude 23 m, vč. postranních pásů 25 m (šířka pojezdové
dráhy pro všeobecné letectví je 10,5 m).
Vzletová a přistávací dráha – RWY 10/28
Zůstane stávající (délka 2500 m, šířka 45 m), což vyhovuje pro provoz letadel k.p. C.
Vzhledem k umístění kurzového majáku pro přesné přiblížení ve směru 28 je nutné
posunout práh 10 o 100 m od skutečného stávajícího konce dráhy. Tato část dráhy
bude fungovat pro směr 28 jako tzv. dojezdová dráha a předpolí (obdobně jako
pojezdová dráha na opačném konci RWY). Práh 28 zůstane na stávajícím místě.
Vyhlášené délky po výše popsané dostavbě a úpravě provozních ploch letiště budou
následující:
směr RWY
10
28
TORA
2500 m
2400 m
TODA
2560 m
2560 m
ASDA
2800 m
2500 m
LDA
2400 m
2400 m
Kódové číslo letiště tak bude: 4
Na paralelní pojezdové dráze před jejím napojením na jihovýchodní konec RWY
10/28 (ve směru převládajícího provozu) je navrženo vybudování stání pro
odmrazování letadel, kde se bude v zimních měsících provádět u letadel před
vzletem odstranění námrazy z kritických míst křídel a trupu letadla, případně
preventivní nástřiky odmrazovací kapalinou. Stání je navrženo tak, aby byl při
obsazeném stání možný pojezd po paralelní pojezdové dráze letadel k.p. D. Pro
nájezd letadel na toto stání bude využito krajní odbavovací stání, které tak bude
v zimních měsících při nutnosti odmrazování a provádění proti námrazových opatření
mimo provoz. Zázemí pro odmrazování je součástí SO 03.
Terén v prostoru letiště je takový, že podélné sklony prodloužení RWY a pojezdových
drah budou v souladu se všemi požadavky předpisu L14. Kryt všech nových drah
bude cementobetonový.
SO 03 – Zázemí pro odmrazování letadel
V rámci tohoto objektu se vybuduje zázemí pro provádění odmrazování a proti
námrazového ošetření letadel. Zázemí je situováno poblíž speciálního stání pro tuto
činnost umístěného na hlavní pojezdové dráze před jejím napojením na jihovýchodní
konec RWY 10/28.
Odmrazování a ošetřování letadel se bude provádět speciálními vozidly vybavenými
zařízením pro tuto činnost.
Zázemí sestává z provozního objektu (zděný jednopodlažní objekt), nádrží pro
uskladnění odmrazovací kapaliny, technologie pro plnění vozidel a technologie pro
stáčení odmrazovací kapaliny do nádrží a komunikací pro pojezd vozidel mezi
skladem kapaliny a odmrazovacím stáním.
Odmrazovací kapalina bude skladována v nadzemních dvouplášťových plastových
nádržích s monitorováním těsnosti vnitřního pláště. Nádrže budou umístěny
na ocelové konstrukci v takové výšce nad zemí, aby bylo možné plnění vozidel
samospádem. Odmrazovací kapalina bude dovážena autocisternami a stáčena do
13
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
nádrží přetlakem čerpadla autocisterny přes stáčecí místa. Celý prostor skladu a
manipulace s odmrazovací kapalinou bude zpevněn a zajištěn odvodňovacími žlaby
tak, aby v případě úniku kapaliny nedošlo ke znečištění okolního terénu a uniklá
kapalina odtekla do navržené akumulační jímky.
Pro odmrazování je kromě odmrazovací kapaliny potřeba i teplá užitková voda. Její
příprava bude zajištěna v kotelně SO 05 - odbavovací budova.
Provozní objekt bude vytápěn elektrickým teplovodním kotlem o výkonu cca 6,0 kW.
SO 04 – Odbavovací plocha OP
Pro odbavení a odstavení letadel na letišti Vodochody jsou navrženy odbavovací
plochy napojené přímo na paralelní pojezdovou dráhu. Hlavní odbavovací plochy pro
obchodní lety jsou navrženy po obou stranách odbavovací budovy.
Pro uvažovanou intenzitu provozu na letišti je nutné zajistit minimálně 10 stání. Daný
prostor umožní umístění většího počtu stání – celkem 15 (5 + 10) stání pro letadla
kódového písmene (k.p) C, tj. letadel s rozpětím křídel do 36 m při vzdálenosti
jednotlivých stání 45 m. Stání jsou navržena tzv. Nose-in (při výjezdu je nutné letadlo
vytlačit) a kolmá k ose přilehlé pojezdové dráhy. 5 stání (nad potřebný počet 10
odbavovacích stání) bude sloužit jako odstavná stání.
Hloubka odbavovací plochy je navržena 50 m a je vymezena obslužnými
komunikacemi po obou stranách.
Ve střední části odbavovací plochy před odbavovací budovou je umístěna třídírna
zavazadel a zpevněné plochy pro parkování mechanizačních prostředků potřebných
pro odbavení letadel (nástupní schody, nakladače, tahače, zavazadlové vozíky
apod.).
Na severozápadním okraji odbavovacího areálu v prostoru před stávajícím hangárem
„Start“ je navržena odbavovací plocha pro odbavování letadel všeobecného letectví.
Před vlastním hangárem je navržen pojezdový pruh pro příjezd letadel na stání, resp.
pro přetah letadel do hangáru. Na opačné straně odbavovací plochy je navržen
pojezdový pruh pro výjezd letadel z areálu všeobecného letectví.
SO 05 – Odbavovací budova
Je řešena jako multifunkční objekt zajišťující hlavní provozní potřeby letiště
při odbavování cestujících. Budova je koncipována do čtyř hlavních hmot, jejichž
vzájemné uspořádání vyplývá z funkční – provozní náplně každé z nich. Terminál je
řešen provozně i designově pro odbavování obchodních letů nízkonákladových
leteckých společností a sezónních tzv. charterových letů. V obou případech je
zajištěno striktní oddělení cestujících při příletu a odletu a zároveň v obou směrech,
v souladu s Hraničním kodexem EU, dle destinací do a ze zemí Schengen či nonSchengen a dle státní příslušnosti pasažérů.
Určení objektu pro odbavování nízkonákladových a charterových letů odpovídá i
řešení interiéru se zaměřením především na funkčnost a trvanlivost, také exteriér
objektu je koncipován do lapidárních forem a hmot kromě tvarově výraznější
centrální části. Objekt je převážně zastřešen plochou střechou, opláštěn lehkou
montovanou fasádou v kombinaci s mohutným zdivem s termoizolačním vnějším
opláštěním. Významnější prosklené plochy fasády jsou navrženy především pro
14
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
veřejné shromažďovací a vyčkávací prostory. Shromažďovací prostory namáhané
přílišným osluněním budou chráněny předsazenými pergolami.
Centrální halová část, zalomená do tvaru L je dvou, resp. třípodlažní. Severní blok se
vznáší nad prostorem pro nástup a výstup cestujících z autobusů a vozů taxi.
V úrovni druhého podlaží je situována veřejná příletová hala s restaurací, vstup je
řešen kontejnerem schodiště s eskalátorem a dvojicí výtahů. Zbylá část hlavní hmoty
s mírným převisem již spočívá na terénu, je dvoupodlažní s vestavěným patrem –
galerií kanceláří u jižní fasády. V přízemí je situována odletová hala s přepážkami pro
odbavení běžných i nadrozměrných zavazadel, zbraní a pro celní odbavení.
Přepážky samoobslužného odbavení, vhodné pro obchodní lety, budou rozmístěny
volně v prostoru haly. Do dalšího patra haly je možno vystoupat po schodišti
s eskalátory, nebo čtveřicí výtahů. Ve vyšší hale jsou kromě bezpečnostního filtru
v centrální části, také přepážky leteckých společností, reklamace zavazadel a výstup
přilétajících cestujících z neveřejné části terminálu. V prostoru haly jsou také
rozmístěny tři kontejnery s toaletami.
Ze severovýchodní strany je do centrální hmoty zabodnuto křídlo zázemí, resp.
příletová hala výdeje zavazadel. V přízemí je situován blok šaten zaměstnanců, resp.
nájemců, v návaznosti na sklady.
V kloubu mezi centrální částí a zásobovacím křídlem je v přízemí umístěna centrální
bezpečnostní kontrola pro zaměstnance i zboží. Za bezpečnostním filtrem navazuje
centrální komunikační jádro spojující vyhrazenou bezpečnostní zónu všech pater
objektu.
Ve vyšším podlaží je situována hala výdeje zavazadel s dvojicí výdejových karuselů
a navazující celní kontrolou. Karusely jsou napojeny pásovými dopravníky k vykládce
zavazadel v přízemí podél jižní hrany křídla u komunikace v průrvě mezi bloky. Zbylá
část patra bude využita ke skladování.
Jižním směrem se hlavní centrální hmota stupňovitě snižuje k odbavovací ploše
z důvodu překážkové roviny RWY, tady již ve formě lapidárních tvarů kvádru.
V přízemí je umístěna centrální sofistikovaná bezpečnostní kontrola odbavených
zavazadel, propojená s třídírnou zavazadel podzemním kolektorem, podcházejícím
obslužnou vnitroletištní komunikaci. Kromě prostor sloužícím provozu je v přízemí
také umístěno energetické centrum objektu s vysokonapěťovými trafy, centrálními
rozvodnami silno i slaboproudu, zálohový dieselový i bateriový zdroj a kotelna.
Ve vyšším patře, za bezpečnostní kontrolou, je situována obchodní galerie,
s centrální restaurací s výhledem na letištní plochu a dráhu.
Z centrální hmoty nakonec u odbavovací plochy vybíhají dvě nástupištní galerie prsty. Západní, v podstatě jednopodlažní, slouží pro odlet cestujících do zemí v rámci
Evropského společenství, resp. do zemí, které přistoupily k tzv. Schengenským
dohodám, tedy bez pasové kontroly. Vstup do prstu je řešen schodištěm s eskalátory
a výtahy v převýšeném kořeni prstu. Převážná plocha prstu je vybavena jako
vyčkávací shromažďovací prostor se zázemím, jsou zde umístěny další komerční
prostory včetně občerstvení.
Východní prst bude sloužit pro odbavení cestujících do třetích zemí, mimo Evropskou
unii, vstup je možný pouze přes pasovou kontrolu. Za pasovým filtrem navazuje opět
jádro vertikální komunikace a odletové čekárny se zázemím a komerčními prostory
s možností občerstvení.
15
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Do průrvy mezi prstem a blokem zázemí, byly situovány oddělené příletové vstupy
opět dle destinací s vertikálními komunikacemi. Z destinací Schengen je možný
přímý vstup do haly výdeje zavazadel, z destinací non-Schengen je vstup do
republiky kontrolován pasovým filtrem. Příletový i odletový filtr jsou situovány ve
vzájemné úzké vazbě, což umožňuje efektivní – operativní – využívání zázemí, ale
hlavně pracovních sil pohraniční policie dle aktuálních potřeb provozu.
Vstupy k letadlům s přepážkami jsou situovány převážně u jižní fasády, cestující
budou přicházet k letadlům po odbavovací ploše za současného omezení provozu na
přilehlé vnitroareálové komunikaci, nebo budou k letadlům odváženi letištními
autobusy.
Na střechách obou prstů, bloku zázemí i centrální části jsou umístěny technologické
kontejnery strojoven vzduchotechniky a chlazení. Jejich střechy mohou sloužit
bezpečnostním složkám při mimořádných událostech.
Vzhledem ke kapacitám – množství shromážděných osob – a rozměrům objektu,
bylo nutné vybavit terminál únikovými schodišti. Z veřejné části je únik řešen trojicí
ocelových schodišť na fasádách centrální haly. Z neveřejné středové části je únik
umožněn vnitřní chráněnou únikovou cestou ústící do prostoru průjezdu u třídírny
zavazadel.
SO 06 – Terminál GA a VIP, TWR
V přednádraží, v západní části odbavovacího areálu, je situován objekt terminálu
pro odbavování VIP pasažérů a cestujících všeobecného letectví (GA – general
aviation), v přímé provozní návaznosti s řídící věží odbavovací plochou před
hangárem Start. Pro tento terminál je navržen vyhrazený příjezd včetně
pohotovostního i dlouhodobějšího plošného parkoviště. Je zde také situováno
odstavné parkoviště pro automobily smluvní dopravy – taxi.
Terminál je řešen pro odbavení VIP cestujících obchodních letů a pro potřeby
cestujících soukromých letů, tzv. všeobecného letectví v režimu veřejného
mezinárodního letiště s vnější hranicí. K terminálu je přimknuta hmota řídící věže
letového provozu.
Terminál je hmotově vyjádřen ležatým kvádrem se skosením severovýchodního
nároží, přestřešen deskovou platformou. Kolem objektu se vine plachtový přístřešek
vepnutý mezi nakloněné ocelové sloupy a skelet objektu.
Hlavní hmota je tvořena ocelo-betonovým skeletem s převážně proskleným pláštěm.
Půdorysné rozměry objektu, ve styku s terénem, jsou 43,5 x 24 m, zastřešení 48 x 24
m, ( resp. 58 x 34 m včetně přístřešku ). Rastr nosného skeletu byl zvolen 6 x 6 m,
výška objektu cca 9 m, resp. 12 m včetně přístřešku.
V přízemí je situován provoz odbavení cestujících. Vstupní hala s dvojitým zádveřím,
je otevřena přes dvě patra s recepcí, schodištěm a výtahem. Pod schodištěm do
patra salónků je usazeno také schodiště do suterénu s technickými místnostmi (
přípravna teplé užitkové vody, strojovna VZT a chlazení, rozvodna elektro –
slaboproud ). Za recepcí navazuje hala s barem, vstupem na odbavovací plochu pro
GA a prostorem pro odbavení VIP cestujících s bezpečnostní kontrolou. V prostoru
pro VIP je také situována kancelář pro meteo předletovou přípravu. U východní
fasády, ve střední části dispozice, je umístěna provozní kancelář, rozvodna, zázemí
baru a toalety.
16
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Provoz GA – přístup klientů k letadlům - je řešen pěšky po odbavovací ploše
vyhrazeným pásem pro pasanty. VIP cestující ( včetně zavazadel ) budou jak při
příletu, tak při odletu, odváženi mikrobusem k letadlům na odbavovací ploše před
terminálem.
Ve druhém patře jsou situovány trojice privátních – nájemních salónků včetně
zázemí, dva konferenční salónky s toaletami, čtyři pokoje pro odpočinek pilotů a blok
zázemí řídící věže s dvěmi pokoji pro odpočinek techniků a pracovníků řídících letový
provoz.
Na střeše objektu je situována strojovna vzduchotechniky, přístupná lávkou ze
schodiště řídící věže.
Řídící věž
Hmotové řešení je dáno její hlavní funkcí. Řídící dispečink je kruhového půdorysu
s výhledem v rozmezí 3600, o patro níže je situován dispečink techniků – kancelář se
dvěmi pracovišti pro koordinaci zásahů techniků, dále pak technický sál –
technologické srdce věže, dále je zde situováno nejnutnější pohotovostní zázemí.
Pod patrem techniků je vsunuto další patro s technickými místnostmi ( strojovna VZT
částečně otevřená balkonem a rozvodna elektro silnoproudu).
Stavba spočívá na mohutném pylonu s točitým schodištěm, do kterého se vstupuje
z úrovně chodníku u odbavovací plochy pro všeobecné letectví, ale také z druhého
podlaží terminálu VIP. V terminálu je umístěno další zázemí pracovníků věže – viz
výše.
SO 07 – Depo autocisteren a výdej LPH pro malá letadla
Depo autocisteren je účelový objekt jehož hmota je rozdělena do dvou základních
celků. Svým řešením zapadá do skupiny menších budov tvořící celkové technické
zázemí provozu letiště. Je situován zhruba uprostřed mezi odbavovací budovou a
objektem hasičské záchranné stanice a technické obsluhy po obou stranách plotu
tvořícím hranici mezi letištěm a areálem továrny AERO Vodochody a.s..
Objekt je členěn do dvou částí. Vlastní depo je tvořeno zastřešeným prostorem
ocelovou příhradovou konstrukcí, položenou na zdvojených ocelových kruhových
sloupech. Druhý celek jsou dvě zděné buňky pro zázemí obsluhy.
Depo, orientované ve směru východ západ, slouží k plnění autocisteren pro
zásobování letadel pohonnými hmotami, k jejich odkalování a parkování. Součástí
celku je dispečink celého hospodářství s pohonnými hmotami umístěný v budově se
zázemím a denní, odpočinkovou místností pro řidiče autocisteren. V rámci depa bude
řešeno také výdejní místo pro automobilové pohonné hmoty pro pozemní techniku
s dalšími výdejním místem v areálu továrny AERO.
Druhým celkem je provozní objekt rozdělený do dvou přízemních prvků vystavěných
na různě velkých obdélníkových půdorysech. Budova je zděná a se zatepleným
stropem z trapézových plechů.
V buňce se zázemím pro obsluhu je situováno technické zázemí objektu (rozvodny,
elektrokotelna, hygienický uzel pro obsluhu, sklady a dispečink umožňující evidenci
stavu zásob jednotlivých druhů paliva v depu).
Provozně jsou navrženy tři výdejní místa pro autocisterny s LPH, jedno výdejní místo
pro tankování APH a výdejní místo pro tankování APH v areálu továrny AERO. K
17
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
areálu depa náleží také výdejní místo pohonných hmot pro malá letadla
všeobecného letectví s jedním samoobslužným výdejním stojanem a nadzemní
dvouplášťovou nádrží o kapacitě 50 m3.
Letecké palivo bude dopravováno do depa produktovodem ze stávajícího uložiště
v AERO Vodochody a.s. Palivo pro automobily bude skladováno v podzemních,
dvouplášťových nádržích v depu autocisteren.
Veškeré plochy (venkovní, pod přístřešky), kde se manipuluje s LPH a APH budou
nepropustné, odolné ropným látkám, spádované do vpustí s odtokem do havarijní
jímky.
SO 08 – Hasičská záchranná stanice a objekt technické obsluhy
Víceúčelová budova nacházející se v severozápadním cípu areálu, kde jsou
situovány objekty zajišťující technický provoz a údržbu letiště. Stavba je rozlehlá
v základním půdorysném tvaru L s různě ustupujícím druhým nadzemním podlažím.
Tato stavba obsahuje čtyři nezávislé provozy. První provozní jednotku tvoří hasičský
záchranný sbor, který zajišťuje požární zásahy pro areál letiště Vodochody a pro
podnik AERO Vodochody. Na něj navazuje samostatná část Vedení HZS s krizovým
centrem a bezpečnostním dispečinkem letiště. Třetí částí je provozně oddělená
sportovní hala s posilovnou, která bude sloužit především pro výcvik hasičů, v době
mimo výcvik je možné využít halu pro sportovní vyžití ostatních zaměstnanců letiště.
Čtvrtou část tvoří zázemí technické údržby provozních ploch.
Objekt hasičské záchranné stanice je navržen jako betonový prefabrikovaný
skeletový systém s vyzdívaným obvodovým pláštěm, zateplený provětrávaným
zateplovaným systémem. Vnitřní dělící konstrukce budou zděné z keramických
tvárnic. Garáže údržby provozních ploch jsou navrženy jako ocelová hala
s příhradovou vazníkovou konstrukcí, opláštěná systémem sendvičových panelů.
Dispozičně je stanice rozdělena na prostor parkování vozidel, místnosti pro denní a
noční pohotovost a servisní a provozní zázemí.
Prostory denní a noční pohotovosti včetně šaten jsou umístěny nad garáží
hasičských vozidel a s garáží jsou propojeny skluzy.
Garáž bude vybavena přípojnými místy na el. energii, stlačený vzduch a odsávání
výfukových plynů u každého automobilového stání.
Servisní a provozní zázemí obsahuje prostory pro čištění, údržbu a skladování
výstroje a strojního vybavení. Patří sem rovněž opravárenská hala s montážní jámou
a zámečnickou dílnou, určenou pro drobnou údržbu vozového parku letiště.
V objektu je rovněž umístěna ruční myčka automobilů.
V suterénu je umístěna požární nádrž na 36 m³ vody, strojovna čerpadel k požární
nádrži a sedimentační jímka k ČOV.
Provoz technické údržby sestává z garáží letní a zimní údržby a administrativního a
hygienického zázemí pro zaměstnance.
SO 09 - Hangár
Účelová budova sloužící pro smluvní servis letadel se nachází severovýchodně
od odbavovací budovy a je posledním objektem areálu tímto směrem. Řešení
18
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
souboru objektů vlastního hangáru vychází z potřeb jednotlivých provozů.
Architektonická hmota zahrnuje dva základní celky - vlastní hangárovou halu
a víceúčelový provozní přístavek.
Halová část - je vystavěna na obdélníkovém půdorysu ze dvou samostatných lodí o
rozměrech 59,5x53,2 m a výškou kopule 16,0 m, výška paty oblouku je 7,5 m.
Rozpětí haly je zaklenuto příhradovými, obloukovými, střešními vazníky. Nosná
konstrukce je ocelová.
Jihozápadní průčelí haly je tvořeno hangárovými pojezdnými vraty. Jejich konstrukce
se předpokládá v maximální míře prosklená. Pro směrové kormidlo větších letadel je
ve štítě nad vraty uzavíratelný otvor s roletovým uzávěrem.
Hala je kompletně opláštěna systémem z lehkých kovových panelů s tepelnou izolací
na bázi PUR pěny.
Podlaha v hale je protnuta dvěma podélným kanály pro odvod použité vody při mytí
letadel. Mezi těmito liniovými prvky se položí betonová podlaha, pod kterou se uloží
všechny betonové chráničky technologických rozvodů.
V ploše haly budou pro každé stání letadla rozmístěny technologické šachty, pro
umožnění operativního připojení potřebných energií.
Do prostoru haly je navržena jako vestavba řada příručních skladů a podél jedné
stěny je uvažováno s parkováním obslužných lávek a zvedacích mechanismů.
Víceúčelový přístavek - je rovněž obdélníková, tři nadzemní podlaží vysoká budova.
Dvě podlaží jsou plná, poslední je ustupující severním směrem. Půdorysné rozměry
jsou 59,5 x 18,9 m. Celková výška atiky potom 16.9 m. Jeho jihovýchodní stěna
sousedí v prvním nadzemním podlaží s hangárovou halou. Jeho nosná konstrukce je
navržena jako klasický železobetonový prefabrikovaný skelet o nestejných výškách
podlaží.
Vnitřní dělící stěny se dle provozu přepokládají v přízemí zděné, ve vyšších
podlažích potom lehké montované. Obvodové zdivo systém porotherm.
V přístavku jsou v přízemí situovány dílenské provozy pro údržbu letadel, v patrech
potom kancelářské prostory a hygienické zázemí zaměstnanců. Technický prostor
v posledním podlaží je uvažován jako strojovny TZB, kotelna apod. V suterénu je
situováno technické podlaží obsahující rozvodny elektro, náhradní zdroj,
kompresorovnu, strojovnu a zásobník vody pro hašení pěnou, ČOV pro předčištění
kontaminovaných odpadních vod vzniklých při mytí letadel, se strojovnou mytí letadel
a zásobník dešťové vody.
Hangárový komplex bude využíván ke stání servisovaných letadel, jejich mytí,
kontrole a provádění drobných oprav (např. demontáže a montáže částí letadla,
práce na palivové soustavě letadla včetně nádrží, prověřování a údržba elektrické
instalace letadla, kontrola klimatizační soustavy letadla a pneumatický servis).
Případná vlastní oprava systémů a celků včetně lakování, se bude provádět
v přilehlém závodě AERO Vodochody, který je plně vybaven k této činnosti a má
všechna potřebná oprávnění a certifikáty.
Při mytí letadel, tedy i na venkovní stojánce, se používají technologické postupy
vyžadované výrobci letadel a zahrnují používání jak detergentů odmašťování
chemických, tak i organických látek. Při mytí povrchů letadel se nepoužívají
vysokotlaké mycí agregáty, pro smývání ručně nanášených speciálních prostředků
19
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
se používá pouze čistá voda z vodovodního řádu nebo zásobníku dešťové vody
a teplá voda z rozvodu v objektu, silně znečištěné části letadel se domývají ručně.
Veškeré odpadní vody včetně splachovaných látek ve formě emulgovaných či
neemulgovaných roztoků a mechanických nečistot budou sbírány podélným
žlabovým systémem v podlaze hangáru a svedeny do sedimentační jímky která bude
společně s novou čistírnou odpadních vod vybudována při realizaci hangáru.
SO 10 – Vrátnice č.1
Předpokládá se osazení povrchově upravené, kancelářské staveništní buňky.
Povrchová úprava spočívá v obkladu kovovými kazetami. Vrátnice se osadí na
betonové patky. Provoz vrátnice č. 1 bude příležitostný, pouze při přetahu letadel do
areálu továrny AERO.
SO 10 – Vrátnice č.2
Nosný sytém vrátnice je zděný dvoutrakt s nosným obvodovým pláštěm a středovou
stěnou. Založení této části budovy je na betonových pasech. Zastropení je navrženo
pomocí trapézového plechu uloženým na ocelových trámech. Na horní ploše takto
vytvořeného stropu je spádová vrstva z lehčeného betonu a hydroizolační krytina.
Tepelná izolace je ze spodu zavěšená pod ocelovými nosníky a zakryta
dřevoštěpkovými OSB deskami. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a střešním
pláštěm je odvětrávaná.
Střecha nad kontrolním stanovištěm pro vozidla je jednoduchá ocelová konstrukce
z ocelových krokví položených na příhradové vazníky z válcovaných profilů. Celou
střechu nesou tři řady kovových sloupů kotvených přes ocelové patice do horní
plochy základových patek.
Spádování hlavní střechy je řešeno ke dvěma vnitřním vpustem. Střecha nad
vjezdem je svedena do mezit žlabu. Atika u obou střech je po celém obvodu rovná
v jedné výšce.
Vrátnice bude sloužit jako hlavní vjezd do areálu pro všechna obslužná vozidla
jednotlivých budov. Osobní vrátnice je uvažována pro vstup všech zaměstnanců
Hangáru, Objektu hasičské, záchranné služby a technické obsluhy, Depa
autocisteren a vlastní Vrátnice.
SO 11 – Oplocení letiště
Stávající oplocení letiště je poplatné období, ve kterém bylo realizováno.
Pro kategorii rozšiřovaného letiště budou uplatněny všechny současné bezpečnostní
zásady a opatření. V rámci oplocení budou řešeny vjezdové brány s vrátnicemi.
Standardní a převládající bude typ B - bezpečnostní oplocení výšky 2,5 m s pletivem
FeZn. V horní části budou nataženy a napnuty 4 řady vodících ostnatých drátů.
Do horní části pak bude vložena cívka z žiletkového drátu - typ concetino, průměr
cívky 450 mm. V části hlavního prostoru přednádraží bude v exponované části
použito oplocení typ C např. systém AXIS. Tomu budou vzhledově odpovídat vrata
ve vjezdových bránách.
20
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
SO 12 – Trafostanice – HTRS, TR3 a TR4
Hlavní trafostanice - HTRS
Jedná se o novostavbu jednopodlažního zděného objektu. Pod úrovní hlavního
podlaží bude pod rozvodnami navržen prostor „technického podlaží“ sloužící
k optimálnímu vedení kabeláže. Součástí tohoto stavebního objektu je i jeho
bezpečnostní oplocení.
Trafostanice TR2 (u prahu RWY 28)
Jedná se o novostavbu jednopodlažního zděného objektu. Pod úrovní hlavního
podlaží bude pod rozvodnami navržen prostor „technického podlaží“ sloužící
k optimálnímu vedení kabeláže.
Trafostanice TR3 (u prahu RWY 10)
Jedná se o novostavbu jednopodlažního zděného objektu. Pod úrovní hlavního
podlaží bude pod rozvodnami navržen prostor „technického podlaží“ sloužící
k optimálnímu vedení kabeláže.
SO 13 – Sadovnické úpravy
Základní koncepce sadovnických úprav vychází ze zkušenosti, že plně funkční
zeleň v urbanizovaném prostředí je pouze ta, kterou je možno racionálně udržovat.
Z toho pak vychází návrh půdorysně prostorového uspořádání prvků zeleně, které
bude tvořeno celistvými souvislými plochami trávníků a výsadeb keřů, převážně
nízkých náhrad trávníků, doplněných v malé míře keři středně vysokými, a stromy.
Toto řešení umožní snadnou mechanizovanou údržbu a splní i bezpečnostní
požadavky.
Projektování nových úprav
Součástí každé samostatné akce výstavby nové budovy i dalších objektů bude od
začátku projektové činnosti řešení sadovnických úprav, které bude postupně
zkvalitňovat stav zeleně na všech dotčených zbytkových plochách areálu. Podkladem
pro následnou projektovou dokumentaci bude aktualizovaný stav zeleně stávající,
tedy zaměření a ohodnocení stavu dřevin. Možné je zpracovat nejen dendrologický
průzkum s inventarizací dřevin, ale i pasport, využitelný jako podklad nejen pro
činnost projektovou a realizační, ale také pro zpracování detailního plánu údržby
ploch zeleně, ve vazbě na plochy ostatní.
Náhradní výsadby zeleně
Za kácené dřeviny ať již z důvodů nové výstavby či zdravotních je možné na základě
navržené výstavby určit plochy pro výsadby náhradní, neboť z výhledového řešení
staveb - budov, komunikací a dalších zpevněných ploch a inženýrských sítí vyplývají
volné plochy, které již nebudou výstavbou zasaženy. Nové výsadby jsou navrženy na
pozemcích parc. č. 258/9, 227/1, 227/4, 258/10, 258/11 a 337, mohou být umístěny i
do středové části areálu, kde není plánována nová výstavba, ovšem je třeba zakreslit
– zaměřit - dřeviny stávající na něž lze novou výsadbou navázat.
Charakter plánované zeleně
Z hlediska krajinářsko urbanistického by bylo prospěšné pro prostor letiště a jeho
nejbližší okolí situovat koncentrovanou plošnou zeleň na všech k tomu vhodných
plochách.
21
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Výrazným konkrétním prvkem je zeleň liniová - aleje, které je možné vést podél
komunikací, nová alej byla vysázena podél příjezdné komunikace od Prahy, další
mohou vznikat uvnitř i vně areálu.
Nezastupitelným prvkem pak je zeleň izolační a hygienicko izolační, jejímž
primárním úkolem bude zmírnění negativních vlivů velkých zpevněných ploch na
exponované plochy v administrativní či předletištní části, okolo střední školy a učiliště
a také ve velkých parkovištních plochách. Nové plochy zeleně zlepší její proporce
vůči ploše vlastního letiště a plochám přilehlým.
Hmoty zeleně budou zvoleny tak, aby ani po vzrůstu vegetace nenarušovala
ochranná pásma provozních ploch a ochranná pásma s výškovým omezením.
V exponovaných plochách předletištních se mohou uplatnit v menší míře (dle
možností údržby) i dřeviny výrazně kvetoucí či zajímavé barevným listem apod.,
plnící zejména funkci estetickou – tedy zeleň estetická, kdy dřeviny mohou být
doplněny i trvalkami, či sezónní letničkovou výsadbou. Výrazně se také budou
prosazovat ozeleněné části fasád odbavovací budovy a zeleň, pnoucí se po
sloupech terminálu pro Všeobecné letectví a VIP cestující.
Na závěr lze konstatovat, že vlivem nové zástavby dojde k postupnému zlepšování
úrovně a stavu zeleně, která bude vždy koncipována v optimální formě pro dané
podmínky určité plochy jako prostorutvorná součást architektury. Tyto plochy na sebe
budou citlivě navazovat.
Zásady a požadavky na výsadby zeleně
Funkce zeleně je v předletištní ploše převážně opticko a hygienicko - izolační
a estetická, se zřetelem na bezpečnostní požadavky - zejména vzdálenosti výsadeb
od oplocení, výšková omezení ale také sortimentální omezení.
V rámci řešených částí areálu, je třeba dodržovat se zástupci letiště i GP
zkonzultované zásady, vycházející z bezpečnostních hledisek a provozních
požadavků:
Ø vzdálenosti výsadeb 3 m na obě strany od oplocení,
Ø vzdálenost výsadeb stromů od budov bude min. 6 m,
Ø výška stromů případně vysázených v neveřejné části letiště, musí být regulována
s ohledem k překážkovým rovinám VPD, v podstatě nepřevýší výšku budov,
Ø v blízkosti komunikací budou užity převážně vysokokmenné sazenice s výškou
nasazení korun 2,5 – 3,5 m (potřebná podjezdná výška), v ostatních plochách
budou preferovány přirozeně tvarované dřeviny
Ø sortimentální složení bude konzultováno se zástupci letiště,
Ø vyloučeny budou dřeviny uvolňující chmýří do prostoru,
Ø omezeny budou dřeviny lákající svými plody ptactvo,
Ø výsadby keřů a plochy trávníků budou celistvé, aby byla umožněna co
nejjednodušší mechanizovaná údržba,
Ø podsadby keřů budou užity v malé míře a pokud ano, tak pouze keře nízké půdopokryvné náhrady trávníků v místech, kde by trávník neprosperoval,
Ø keře vyšší budou užity jen výjimečně - po odsouhlasení se zástupci letiště.
Ø náhradní výsadby zeleně budou umísťovány pouze do cílových ploch, kde již není
plánována žádná výstavba.
22
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Výběr dřevin
Dřeviny pro výsadby budou navrženy listnaté, jehličnaté i stálezelené, pro docílení
celoročního efektu. Většina dřevin uvolňujících v době květu či zrání plodů "chmýří"
je z výběru vyloučena, dřeviny plodící - lákající svými plody ptáky - budou omezeny.
Výběr rostlinného materiálu je ovlivněn zejména stanovištními podmínkami, nově
vysazované dřeviny budou zvoleny citlivě, výběr dřevin je podřízen biogeografické
diferenciaci Generelu hl. m. Prahy, ovlivněn je přírodními podmínkami, Rajonizací
společenstev okrasných rostlin a samozřejmě funkcí, kterou má nově navržená zeleň
zastávat, bude vycházet z osvědčených dřevin, převážně tedy dřevin zde již dobře
rostoucích.
IO 01 – Komunikace, chodníky a parkoviště – veřejná část
Dopravně bude areál nového letiště napojen na stávající silnici II. třídy č. 608.
Součástí tohoto objektu je:
Ø vybudování nové křižovatky na stávající komunikaci II/608 pro napojení
příjezdových a odjezdových větví odbavovacího areálu
Ø vybudování příjezdu a odjezdu k odbavovacímu areálu pro osobní vozidla
(cestujících, doprovodu, návštěvníků letiště a zaměstnanců letiště), vozy TAXI a
autobusy MHD, vč. zajištění příjezdu ke stávajícímu areálu střední školy
Ø zřízení zastávek autobusové dopravy u odbavovacího terminálu
Ø vybudování plošných parkovišť pro výše uvedenou dopravu
Ø vybudování chodníků pro pěší dopravu z parkovišť k odbavovacímu terminálu a
pro zajištění přístupu k areálu školy
Ø stavební úpravy pro oddělení dopravy k letišti a dopravy k areálu AERO
Vodochody
Pro příjezd k letišti není možné využít stávající křižovatku na silnici II/608 u vrátnice
AERO. Tato křižovatka bude ponechána beze změny a je navrženo vybudování
samostatného příjezdu na letiště. Nutná vzdálenost nové křižovatky od této stávající
je podle ČSN 736102 min. 250 m. Na nové křižovatce je navržen pruh pro odbočení
vlevo (na letiště). Pruh pro odbočení vpravo (ve směru od Kralup) není navržen,
protože intenzita dopravy z tohoto směru bude minimální. Připojovací pruh na
výjezdu z letiště není rovněž navržen, protože se jedná o křižovatku komunikace II.
třídy a místní komunikace letištní.
Provoz na komunikacích ve veřejné části letiště bude jednosměrný, základní typ
komunikace dvoupruhový se šířkou jízdního pruhu 3,25 m v úsecích u odbavovacího
terminálu a u parkovišť, resp. 3,5 m na příjezdové a odjezdové větvi. Před
odbavovací budovou se příjezdová komunikace rozdělí do dvou větví:
Ø jedna větev pokračuje v přímém směru pod příletovou halu terminálu, pod kterou
se stáčí zpět směrem k odjezdové větvi. Na této větvi je umístěno celkem šest
autobusových zastávek pro pravidelnou a nepravidelnou dopravu cestujících na
letiště. Jedno (výstupní) stání pro pravidelnou linku je umístěno v zálivu u
výstupní hrany před 1 NP terminálu, zbývající stání jsou ostrovní pod příletovou
halou umístěnou ve 2 NP terminálu.
Ø druhá větev je obecně určena pro automobilovou dopravu bez omezení.
Z příjezdové komunikace před jejím rozdělením na větve před odbavovací budovou
odbočuje odbočovacím pruhem příjezd k terminálu a k parkovišti pro všeobecné
23
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
letectví a VIP cestující a k parkovišti pro vozy TAXI. Tento příjezd se napojuje zpět
na hlavní příjezdovou komunikaci ještě před výstupní hranou u terminálu. Z příjezdu
k terminálu všeobecného letectví bude rovněž v případě potřeby možný i přímý vjezd
(a odjezd) na odbavovací plochu všeobecného letectví.
Na odjezdovou větev jsou napojeny příjezdy k parkovištím a ke stávajícímu areálu
střední školy, která zůstává v provozu a je nutné ji dopravně napojit.. Odjezdová
větev je propojena s příjezdovou větví, aby tak vnitroletištní provoz ve veřejné části
probíhal mimo silnici II/608.
Aby provoz směřující do a z továrny AERO Vodochody nerušil letištní provoz, je
v souvislosti s vybudováním veřejných letištních komunikací navrženo fyzické
oddělení obou provozů. Přístup pro pěší ke škole zůstane zachován. Stávající
odjezd z prostoru od autobusových zastávek bude zrušen. Odjezd autobusů PID
bude veden po stávající vozovce přes část prostoru parkoviště osobních aut
zaměstnanců továrny. Zavedení tohoto odjezdu nevyžaduje žádné stavební úpravy
kromě a zkrácení nástupních ostrůvků jednotlivých autobusových zastávek (cca o 5
m). Toto zkrácení nijak neomezí provoz na zastávkách, protože nástupní ostrůvky
jsou dostatečně dlouhé a i po krácení budou mít více než dostatečnou délku (cca 32
m) plně vyhovující stávajícímu provozu.
Jako náhrada za omezení parkovacích míst zrušených z důvodu zřízení nového
odjezdu autobusů PID se provede nové parkoviště v prostoru jižně od vrátnice. Tento
prostor je v současné době volný a jeho jižní okraj je již pro parkování vozidel
využíván.
Součástí komunikací ve veřejné části letiště je i příjezd pro zásobování a odvoz
odpadů. Prostor pro příjem zboží je umístěn na východní straně terminálu. Příjezd do
tohoto prostoru (a k objektu hlavní transformační stanice) je vzhledem k malé
intenzitě veden přes hlavní parkoviště.
Stávající i cílový model dopravy související s dopravní obslužností letiště, včetně
specifikace parkovacích míst je uveden v kapitole B.II.4 oznámení.
IO 02 – komunikace – letištní část
Pro zajištění potřebného příjezdu obslužné techniky k jednotlivým zařízením letiště a
pro zajištění bezpečnosti prostoru letiště se vybuduje vnitroletištní komunikace okolo
perimetru letiště. Základní šířka komunikace je 8 m. V prostoru u odbavovací plochy
a u depa autocisteren je šířka zvětšena na 10 m, protože zde bude silnější provoz
větších vozidel (autocisterny, autobusy s cestujícími apod.).
U odbavovací plochy na jihovýchodním okraji je navržená druhá obslužná
komunikace, která má odstup od paralelní dráhy 26 m, což umožňuje pojezd letadel
k.p. C.
Povrch komunikací bude zpevněný, odvodnění bude (kromě úseků v dotyku
s odbavovací plochou, odmrazovacím stáním a jinými zpevněnými plochami ) do
okolního terénu.
IO 03 – kabelovody a kolektory
V trasách, kde dochází ke kumulaci většího počtu kabeláže a jiných vnějších vedení
inženýrských sítí budou tyto uloženy do kolektorů, popř. kabelovodů. Jedná se
24
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
zejména o hlavní trasy z odbavovací budovy ke vzletové a přistávací dráze,
z odbavovací budovy podél odbavovací plochy směrem k nově budovanému depu
autocisteren a hangáru a o trasy podél vzletové a přistávací dráhy a podél
pojezdových drah.
Kolektory o světlosti 2,40 x 2,40 m budou provedeny ze železobetonu. Z úrovně
terénu budou vstupy do kolektoru zajištěny vstupními šachtami půdorysných rozměrů
cca 4 x 4 m, popř. přímo z odbavovací budovy. Každá šachta bude opatřena poklopy
700 x 900 mm a žebříky. Kolektor bude rozdělen přepážkami na požární úseky.
Přepážky budou opatřeny dveřmi velikosti 600 x 1970 mm s požární odolností 60
min. Jednotlivé požární úseky budou nuceně větrány pomocí vzduchotechniky.
Kolektory budou vybaveny rovněž odvodem vody (odkanalizovány) a osvětlením, tak
aby splňovaly požadavky dle ČSN.
Kabelovody se provedou z potřebného počtu obetonovaných trub z PVC. V lomových
bodech a odbočkách se provedou šachty a komory.
IO 04 - Vodovod
IO 05 - Dešťová kanalizace
IO 06 - Splašková kanalizace
IO 07 - Areálové plynovody
IO 08 - Vnější rozvody VN a NN
Bližší popisy těchto inženýrských objektů, včetně bilancí jsou uvedeny v příslušných
kapitolách částí B.II a B.III oznámení.
IO 09 - Veřejné osvětlení
IO 10 - Osvětlení odbavovací plochy - OP
IO 11 - Vnější sdělovací rozvody (telefony, EPS, EZS)
Tyto inženýrské objekty nemají bezprostřední vliv na hodnocení vlivů na ŽP a proto
nejsou v oznámení blíže specifikovány. Bližší popis těchto IO je uveden
v dokumentaci pro územní řízení.
Z popisu provozních souborů je zde uváděn pouze popis PS 03. Stručné popisy
ostatních provozních souborů , které mohou mít vliv na hodnocení vlivů na životní
prostředí jsou začleněny do příslušných kapitol oznámení. Podrobná specifikace
všech provozních souborů je uvedena v dokumentaci pro územní řízení.
PS 03 - Technologie zásobování LPH a APH, produktovod
Letecký petrolej JET A1
Letecký petrolej bude do areálu dovážen v železničních cisternách. Pro následné
stáčení a skladování bude využíváno stávající stáčiště a uložiště AERO Vodochody
a.s. V uložišti jsou pro letecký petrolej vyhrazeny 4 zásobníky o objemu 4 x 100 m3.
Zařízení stáčiště a uložiště leteckého petroleje bude rekonstruováno v rámci
samostatné stavby a tato rekonstrukce není předmětem hodnoceného záměru, jak již
bylo uvedeno v kapitole B.I.4 předkládaného oznámení. Z rekonstruovaného uložiště
bude letecký petrolej čerpán stávajícími čerpadly novým produktovodem do depa
autocisterny. Produktovod je navržen jako dvouplášťové potrubí s automatickou
kontrolou kapaliny v plášti.
25
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Předpokládaná denní spotřeba leteckého petroleje bude cca 75 m3, tj. cca 27 000
m3/rok.
V rámci depa autocisteren již nebudou realizovány žádné další provozní
mezizásobníky na letecký petrolej. Letecký petrolej bude plněn přímo
z dvouplášťového potrubí produktovodu do autocisteren. Budou vybudována tři plnící
místa umožňující i současné plnění autocisteren. Kapacita plnění na každém plnícím
místě bude max. 120 m3/hod. Čerpadla v uložišti budou ovládána automaticky na
základě předvolených požadavků na vydávané množství do autocisterny.
Předpokládá se spodní plnění autocisteren a automatický systém plnění bude
vybaven zařízením proti přeplnění autocisterny. Po naplnění na požadovaný objem
zajede autocisterna po vnitroletištní komunikaci do určeného prostoru, kde se
provede přečerpání leteckého petroleje z autocisterny do palivových nádrží letadla.
Prostor stání autocisteren při plnění bude přestřešen, povrch bude vyspádován do
bezodtokové havarijní jímky odpovídajícího objemu.
Letecký benzin AVGAS 100 LL
Letecký benzin AVGAS je určen pro provoz malých letadel. Toto palivo bude na
letiště dováženo v autocisternách a skladováno v nadzemním 50 m3 dvouplášťovém
zásobníků s kontrolou a indikací kapaliny v meziplášti. Zásobník bude umístěn poblíž
stojánky letadel. Na zásobník bude bezprostředně navazovat typová kompaktní
čerpací stanice v nadzemním provedení, vybavená rekuperací par. Letecký benzin
bude ze zásobníku čerpán přímo do palivové nádrže malého letadla. Provoz čerpací
stanice bude plně automatický.
Prostor stáčení leteckého benzinu z autocisteren do skladovacího zásobníku je
přestřešen a povrch vyspádován do bezodtokové havarijní jímky příslušného objemu.
Automobilové pohonné hmoty
Součástí vybavení letiště bude i typová čerpací stanice pohonných hmot pro provoz
motorových vozidel a ostatní mobilní techniky pro provoz letiště. Čerpací stanice
bude umístěna na rozhraní mezi areálem letiště a závodu AERO. Pohonné hmoty
budou na letiště dopravovány v autocisternách.
Součástí dodávky typové čerpací stanice bude i skladovací podzemní dvouplášťová
nádrž o objemu 50 m3. Nádrž bude dělená, umožňující skladování benzinu
NATURAL a motorové nafty. Stanice bude vybavena rekuperací par.
Prostor stáčení PHM z autocisteren do nádrže a prostor plnění motorových vozidel je
přestřešen a povrch vyspádován do bezodtokové havarijní jímky příslušného objemu.
Součástí typové dodávky budou i dva výdejní stojany s rekuperací par benzinu. Na
každém stojanu bude umožněn odběr benzinu i motorové nafty. Jeden stojan bude
umístěn v areálu letiště, druhý v areálu závodu AERO. Výdej pohonných hmot bude
neveřejný, pouze pro vozidla letiště a závodu AERO. Předpokládá se automatický
výdej pomocí čipových karet.
Celková situace areálu a další nezbytná výkresová dokumentace je uvedena
v Příloze č. 3 předkládaného oznámení.
26
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby
Dokončení výstavby
Zahájení zkušebního provozu
Zahájení trvalého provozu
2010
2011
2011
2012
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Středočeský kraj
Dotčené obce:
Výběr dotčených obcí byl proveden na základě předpokládaného zasažení území
plánovaným leteckým hlukem v roce 2012. Jako základní kritérium byla vzata limitní
hodnota pro letecký hluk dle NV č.148/2006 Sb., tj. pro denní dobu LAeq, D, T=16 hod =
60 dB a pro noční dobu LAeq,N, T=8 hod = 50 dB. (V plošném zobrazení je to území
pokryté červenými a tmavými odstíny barev).
Za dotčené obce byly vzaty všechny obce, které mají území zatíženo hodnotami
hluku z leteckého provozu Llimit - 10 dB, a to z toho důvodu, aby bylo na 100 %
pokryté území, kde by i ojediněle mohlo docházet k naplnění nebo překročení
limitních hodnot a to i s uvážením případných nepřesností v zadání, či predikci.
Jedná se především o obce, které jsou v blízkosti odletových a příletových tratí.
Vztažná hodnota Llimit - 10 dB byla vzata na základě reálně zjištěných pozaďových
hodnot hluku v zájmovém území zjištěných měřením hlukového pozadí v tzv.
potencionálně tichých oblastech, které byly vytipovány v okolí letiště např. v lokalitě
obcí Bašť (Za Školkou), Vodochody (Nad Školou), Zlončice, Dolany, Panenské
Břežany (Hlavní). Hlukové pozadí v těchto oblastech se pohybovalo mezi LAeq,D =
45-53 dB v denní době (průměrná hodnota 50,7 dB) a v noční době LAeq,N = 39-50
dB (průměrná hodnota 46,3 dB). Proto byl výběr obcí proveden podle území, kde
letecký hluk začíná vystupovat nad běžné hlukové pozadí a s využitím principu
předběžné opatrnosti bylo vzato v úvahu širší zájmové území zasažené hladinami
vyššími než 50 dB v denní době. Tento postup je v souladu i s faktem, že noční
zatížení území je podmnožinou denního zatížení, a proto za rozhodující byly vzaty
právě denní izofony.
Výčet obcí je také v souladu s obcemi, které byly uvažovány i z hlediska
synergických účinků leteckého hluku a ostatních zdrojů hluku v území.
Obce zasažené výhledovým leteckým provozem na LKVO s vyznačenými katastry
obcí jsou vyznačeny v následující grafické příloze. Do seznamu nebyly zahrnuty k.ú.,
kde není zasažena žádná zastavěná plocha.
Obce dotčené hlukem z letecké dopravy: Bašť, Dolany, Chvatěruby, Kralupy nad
Vltavou, Líbeznice, Měšice, Neuměřice, Olovnice, Panenské Břežany, Sluhy,
Zlončice.
Obce dotčené pozemní dopravou: Klíčany, Kozomín, Postřižín, Odolena Voda (vč.
k.ú. Dolínek)
Obce v těsném sousedství Letiště Vodochody, respektive obce s dotčenými
pozemky: Máslovice, Vodochody (vč. k.ú. Hoštice)
27
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
28
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odstavec 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
o Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 platného znění zák. č. 114/1992
Sb. – obecní úřady obcí I. st. MěÚ Odolena Voda, OÚ Postřižín, OÚ Vodochody
o Souhlas se záborem ZPF podle zák. č. 334/1992 Sb., v platném znění – pověřený
OÚ III. stupně, zde MěÚ Kralupy, odbor ŽP
o Závazné stanovisko k dotčení VKP toku Hoštického potoka pro vyústění dešťové
kanalizace dle §4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění – pověřený OÚ
III. st – zde MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor ŽP
o Vydání územního rozhodnutí, které bude vydávat stavební úřad určený nejbližším
společně nadřízeným stavebním úřadem. Záměr „Letiště Vodochody“ se nachází
na několika katastrálních územích, které spadají do různých správních obvodů.
Správní obvod stavebního úřadu Odolena Voda (k.ú. Dolínek, k.ú. Panenské
Břežany, k.ú. Klíčany), správní obvod stavebního úřadu Klecany (k.ú. Vodochody,
k.ú. Máslovice, k.ú. Hoštice) a správní obvod stavebního úřadu Kralupy nad
Vltavou (k.ú. Postřižín, k.ú. Zlončice). Na základě § 13 odstavec 5) zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon) vydá rozhodnutí, který úřad řízení povede,
nadřízený stavební úřad. V daném případě je nejbližším společně nadřízeným
stavebním úřadem Středočeský kraj. K žádosti o vydání územního rozhodnutí
musí investor ve spolupráci s projektantem předložit kromě projektové
dokumentace stavby i vyjádření příslušných organizaci a úřadů dle platných
předpisů
o V rámci žádosti o územní rozhodnutí je nutné předložit i odborný posudek dle
zákona 86/2002 Sb. v platném znění dle §17 odstavec 1) písmeno b) – povolení
k umísťování staveb zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů
o Dále musí oznamovatel předložit projektovou dokumentaci pro stavební řízení.
Příslušným stavebním úřadem pro stavební řízení záměru bude, na základě § 15
odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), speciální stavební úřad –
Letecký stavební úřad Praha , protože se jedná o stavbu leteckou.
29
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizací záměru budou dotčeny dále uvedené pozemky v katastrálních územích
Zlončice, Máslovice, Postřižín, Vodochody, Dolínek, Hoštice, Klíčany a Panenské
Břežany. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o následující pozemky, resp.
jejich části:
Katastrální území Zlončice:
Číslo parcely
465/1
465/2
Celkem:
Využití pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
2
Zábor (m )
6 263
3 097
9 360
2
Zábor (m )
715
3 010
374
192
51
6 441
35
413
413
434
1 789
13
1 616
311
3 862
81
16
81
37
19 884
Výměra (m )
90 095
3 280
2
Poznámka (BPEJ)
2
Poznámka (BPEJ)
Katastrální území Máslovice:
Číslo parcely
39/39
39/41
39/42
39/43
39/44
39/45
46/3
47/1
47/2
48/1
48/2
48/3
53/1
53/5
54/1
140
163/5
166/2
168/1
Celkem:
Využití pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Orná půda
Zastavěná plocha
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Výměra (m )
34 522
18 915
26 435
3 686
159
24 841
292
6 529
7 530
23 322
32 316
491
55 002
4 924
45 221
81
63
3 458
233
22 112
22 112
22 112
22 112
22 112
22 112
22 112
22 112
22 112
22 112
Katastrální území Postřižín:
Číslo parcely
101/2
101/3
101/5
197
Celkem:
Využití pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha
2
Zábor (m )
3 446
13 833
1 829
235
19 343
2
Zábor (m )
1 450
428
1 321
323
1 269
76
30
775
4 314
898
6 344
821
3 680
797
44 680
242
1 880
96
1
Výměra (m )
6 553
24 966
10 203
235
2
Poznámka (BPEJ)
2
Poznámka (BPEJ)
Katastrální území Vodochody:
Číslo parcely
223/1
223/2
223/5
223/7
223/11
223/12
223/13
223/14
223/15
223/18
223/19
223/20
223/21
223/22
223/23
223/24
223/28
223/29
223/30
Využití pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Výměra (m )
227 031
11 033
36 719
8 531
34 640
7 707
1 504
2 154
23 705
3 665
15 156
2 756
16 589
42 873
182 344
1 074
20 666
3 742
998
30
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Číslo parcely
223/33
223/40
223/41
311/1
311/2
312/2
313/1
315/2
315/3
315/6
Celkem:
Využití pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
2
Zábor (m )
2 085
670
25 733
262
240
6
29
25
24
55
98 554
2
Zábor (m )
949
2 512
114
1 977
111
768
276
2 094
2 415
237
1 485
832
1
107
2 039
359
3 641
19 917
2
Zábor (m )
680
10 339
37 065
66 856
7 921
2 232
3 977
932
40 572
693
183
2 825
174 275
2
Zábor (m )
40
44
13 884
13 968
2
Zábor (m )
20
20
Výměra (m )
17 542
9 933
103 984
262
333
52
576
26
117
87
2
Poznámka (BPEJ)
2
Poznámka (BPEJ)
2
Poznámka (BPEJ)
2
Poznámka (BPEJ)
22 212, 22 213
22 312
2
Poznámka (BPEJ)
22 212, 22 312
Katastrální území Dolínek:
Číslo parcely
224
227/1
227/2
227/3
227/4
227/5
258/1
258/4
258/5
258/6
258/7
258/9
258/10
258/11
274
313
337
Celkem:
Využití pozemku
Zastavěná plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Zastavěná plocha
Ostatní plocha
Výměra (m )
949
9 157
8 496
2 965
455
959
119 843
7 286
4 838
237
1 485
24 867
55
158
9 424
608
13 683
Katastrální území Hoštice:
Číslo parcely
77
183
236/1
236/5
236/6
236/7
236/8
236/9
236/10
236/11
526
527
Celkem:
Využití pozemku
Zastavěná plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Výměra (m )
680
18 800
216 452
125 811
37 811
3 888
4 054
1 399
45 614
1 057
2 997
3 307
Katastrální území Klíčany:
Číslo parcely
314/1
329
337
Celkem:
Využití pozemku
Orná půda
Orná půda
Ostatní plocha
Výměra (m )
662 852
61 103
94 508
Katastrální území Panenské Břežany:
Číslo parcely
192
Celkem:
Využití pozemku
Orná půda
Výměra (m )
145 791
31
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Celkový přehled o záborech v jednotlivých katastrálních územích s členěním na
stávající využití pozemků je uveden v tabulce:
Katastrální území
Zlončice
Máslovice
Postřižín
Vodochody
Dolínek
Hoštice
Klíčany
Panenské Břežany
Celkem:
2
Celkový zábor (m )
9 360
19 884
19 343
98 554
19 917
174 275
13 968
20
355 321
2
Zastavěná plocha (m )
0
81
235
0
1 308
680
0
0
2 304
2
Ostatní plocha (m )
9 360
10 899
19 108
98 554
18 609
173 595
13 884
0
344 009
2
Orná půda (m )
0
8 904
0
0
0
0
84
20
9 008
Z hlediska ochrany ZPF je převážná část pozemků orné půdy zařazena v V. třídě
ochrany půdního fondu (BPEJ 22112, 22213) a nepatrná část je zařazena ve IV.
třídě ochrany (BPEJ 22212, 22312).
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Záměr se nachází mimo dosah zvláště chráněných území přírody, ani s nimi není
v územním kontaktu.
Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany
památek, případně chráněném území podle horního zákona.
Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr se nenachází v územní kolizi ani v kontaktu s obecně chráněnými přírodními
prvky (skladebné prvky ÚSES), území není registrovaným VKP podle § 6 zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění.
VKP Hoštického potoka bude dotčen novým vyústěním dešťové kanalizace
Ochranná pásma
Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody (50 m „ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů.
Ochranná pásma letiště Vodochody byla stanovena rozhodnutím Státní letecké
inspekce dne 26.10.1977. Dle vyjádření Ministerstva dopravy ze dne 11.1.2006 jsou
tato ochranná pásma i v současné době platná a závazná. Rozhodnutí Státní letecké
inspekce a vyjádření Ministerstva dopravy jsou uvedeny v Příloze č.16
předkládaného oznámení.
Ochranná pásma dotčených inženýrských sítí budou specifikována v projektové
dokumentaci pro územní řízení, stejně tak jako ochranná pásma letiště.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských sítí:
ü Ochranná pásma elektroenergetických zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
u venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými rovinami
vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na
vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
§
§
§
§
§
§
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení
35 kV až 110 kV
12 m
110 kV až 220 kV
15 m
220 kV až 400 kV
20 m
7m
2m
1m
32
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
§
§
§
nad 400 kV
závěsné kabelové vedení 110 kV
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence
30 m
2m
1m
u podzemního vedení:
§
§
do 110 kV
nad 110 kV
1 m od krajního kabelu oboustranně
3 m od krajního kabelu oboustranně
u elektrických stanic
§
§
§
§
§
u venkovních elektr. stanic s napětím větším než 52 kV v budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího
líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň
nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na
oplocení nebo na vnější líc obvodového zdiva elektrické stanice.
ü Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
§
§
§
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném
území obce - 1 m na obě strany od půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu
u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu.
ü Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem 458/00 Sb.
§
§
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu
ü Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno zákonem
274/01 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
§
§
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m
ü Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavěná
území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky
50 m a ve vzdálenosti:
§
§
§
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní komunikace anebo od
osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních
komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace II.
třídy
B.II.2. Voda
Výstavba
Spotřeba vody v etapě výstavby bude upřesněna v prováděcích projektech stavby,
technické řešení výstavby záměru nevyžaduje, ve vztahu ke stávajícímu odběru vody
v areálu AERO, významnou spotřebu vody. Potřebné množství pitné vody pro
pracovníky výstavby a průmyslové vody pro vlastní proces výstavby lze odebírat ze
stávajících rozvodů pitné vody v areálu AERO, případně i z nově budovaných
rozvodů pitné vody (v závislosti na projektu organizace výstavby).
Spotřeba vody pro sociální účely bude upřesněna v prováděcích projektech a bude
závislá na případném dočasném pronájmu části stávajícího sociálního zázemí AERO
a.s. pro pracovníky výstavby. Pokud k pronájmu nedojde bude spotřeba vody pro tyto
účely prakticky nulová.
33
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Cílový stav
V rámci hodnoceného záměru je řešeno zajištění vody pitné, provozní a požární pro
provoz letiště.
Řešení vychází z volných kapacit zdrojů vody a vodovodních rozvodů ve stávajícím
závodě AERO. V místech navrhovaných objektů bude stávající vodovodní síť
doplněna o nové vodovodní přípojky. Měření spotřeby vody bude řešeno u
jednotlivých nových objektů.
Hlavním zdrojem pitné vody jsou studny závodu v inundačním území Vltavy o
vydatnosti 8,0 a 9,5 l/s. Dle rozhodnutí OŽP MěÚ Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav ze dne 10.5.2004 je povolen odběr z těchto zdrojů ve výši průměrně 15 l/s,
maximálně 20 l/s, 16 000 m3/měsíc, 190 000 m3/rok. Výtlačné potrubí od studní o DN
200 je ukončeno ve vodárně v JZ části závodu, sestávající z vodojemu 1000 m3 a
čerpací stanice o výkonu 15 až 32 l/s při tlaku 0,4 MPa.
Jako záložní vodní zdroj je do vodárny připojen veřejný vodovod SVAS z obce
Odolena Voda o DN 200. Je udržován v provozu při min. ročních odběrech (rok
2006 – 900 m3). Dále je jako záložní udržována stará vodárna ve středu areálu
závodu (vodojem 435 m3 s čerpací stanicí o výkonu 15 l/s), do které je voda
přečerpávána z hlavní vodárny. Tato vodárna slouží jako záložní a pro případ
mimořádných, špičkových odběrů vody.
Rozvod vody v areálu závodu je okruhový, profily hlavních řadů o DN 100, převážně
z 60. let minulého století. Spotřeba vody klesá, v letech 2001 až 2003 činila až
170000 m3/r, v roce 2007 pouze 99 200 m3/r (průměr cca 272 m3/d).
V následující části jsou uvedeny předpokládané bilance spotřeby vody v jednotlivých
objektech pro cílový stav 3 500 000 odbavených cestujících ročně a cca 400
zaměstnanců letiště/den:
Odběr
Specifická
spotřeba
Průměrná
spotřeba
3
m /den
SO 05, SO 06 – Odbavovací budova a terminál GA
Cestující – prům. 9590 osob/den
10 l/osoba
95,90
Doprovod – prům. 4795 osob/den
2 l/osoba
9,59
Návštěvníci – prům. 480 osob/den
5 l/osoba
2,40
Zaměstnanci – 185 osob/den
70 l/osoba
12,95
3
Občerstvení – 15 zaměstnanců
80 m /rok
3,29
3
Občerstvení – 3 výčepní stolice
450 m /rok
3,70
Voda pro sociální účely celkem
127,83
3
Provozní voda – chlazení
max.90m /den
32,88
3
Provozní voda – odmrazování letadel
max.2m /hod
0,16
Provozní voda celkem
33,04
SO 05 + 06 celkem
160,87
SO 07 – Depo autocisteren
Zaměstnanci – 3 osoby/den
90 l/osoba
0,27
Voda pro sociální účely celkem
0,27
SO 07 celkem
0,27
SO 08 – Záchranná hasičská stanice a objekt technické obsluhy
Zaměstnanci – 59 osob/den
90 l/den
5,31
Voda pro sociální účely celkem
5,31
3
Provozní voda – mytí vozidel
max.0,5m /hod
1,00
3
Provozní voda – kropení, čištění vozovek, zimní údržba letových
max.20m /den
5,00
ploch
Provozní voda celkem
6,00
SO 08 celkem
11,31
SO 09 – Hangár
Zaměstnanci – 45 osob/den
45 l/den
2,03
Zaměstnanci – 87 osob/den
90 l/den
7,83
Voda pro sociální účely celkem
9,86
34
Celková
spotřeba
3
m /rok
35 004
3 500
876
4 727
1 200
1 350
46 657
12 000
60
12 060
58 717
99
99
99
1 938
1 938
365
1 825
2 190
4 128
739
2 858
3 597
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Odběr
Specifická
spotřeba
Provozní voda – mytí letadel a dílů
Provozní voda celkem
SO 09 celkem
max. 3 m /hod
Zaměstnanci – 6 osob/den
Voda pro sociální účely celkem
SO 10 celkem
Závodní stravování – 400 zaměstnanců
Voda pro sociální účely celkem
Stávající jídelna AERO – nárůst
3
SO 10 – Vrátnice
70 l/den
Stávající jídelna AERO
3
12 m /rok
Průměrná
spotřeba
3
m /den
15,0
15,0
24,86
Celková
spotřeba
3
m /rok
5 475
5 475
9 072
0,42
0,42
0,42
153
153
153
13,15
13,15
13,15
4 800
4 800
4 800
156,84
54,04
57 244
19 725
Celková spotřeba
Voda pro sociální účely
Provozní voda
Celková spotřeba
Spotřeba vody
210,88
76 969
Pozn. Spotřeba provozní vody pro chlazení je uváděna jako vstup do chemické úpravny vody, která je součástí
technologie chlazení, tj. spotřeba vody je včetně množství odpadní vody vznikající na chemické úpravně vody
Jak je z předchozích údajů zřejmé, stávající schválený odběr podzemní vody pro
AERO Vodochody a.s. s rezervou pokrývá i předpokládanou potřebu vody pro provoz
letiště.
Pro zásobování navržených objektů letiště vodou bude řešeno napojení na stávající
vodovodní rozvod závodu AERO. V prostoru mezi závodem a letištěm bude
nahrazen stávající vodovodní řad DN 100 v délce 750 m novým potrubím DN 150.
K tomuto novému potrubí bude v rámci plánovaných oprav vodovodu v závodě
AERO nahrazen stávající profil DN 100 profilem DN 150 od hlavní vodárny.
Navrhovaný řad DN 150 bude veden severně od navrhovaných objektů SO 07 až SO
10, při oplocení mezi závodem a letištěm. Jeho součástí bude propojení se
stávajícími řady v závodě (v trasách původního propojení nahrazovaného řadu DN
100), celková délka těchto propojení DN 100 bude cca 140 m.
Dalším pokračováním tohoto řadu bude okruhový přípojný řad kolem Odbavovací
budovy a Terminálu GA o DN 150 (z požárních důvodů – osázen požárními hydranty
o DN 80 a DN 100). Celková délka tohoto okruhu bude cca 1140 m.
Přípojky z tohoto řadu k Hangáru (pro vnitřní požární systém) a k objektu HZS (pro
rychlé plnění požárních vozidel) budou o DN 100, v případě Hangáru bude vedena
další přípojka k ploše pro venkovní mytí letadel (DN 50).
Připojení Odbavovací budovy bude min. dvěma samostatnými přípojkami o DN 100
s jejich propojením u vnitřního spotřebního a požárního rozvodu. Z kotelny
Odbavovací budovy bude vedena přípojka TUV k odmrazovacímu stání letadel.
Potrubí DN 80 o délce 200 m (tepelně izolované), zakončené ve výdejním kiosku u
nádrží na odmrazovací kapaliny.
Vodovodní přípojka k čistírně odpadních vod ze zimní údržby letových ploch bude
vedena od konce nového řadu o DN 150 u Hangáru, převážně v souběhu s novou
letištní dešťovou kanalizací, profil přípojky DN 80, délka cca 1540 m.
35
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Pro výstavbu hodnoceného záměru se předpokládá použití běžných stavebních
surovin, materiálů a výrobků, jako je písek, štěrk, cement, vápno, beton, malta, zdící
materiály, panely, ocelové profily a konstrukce, izolační materiály, elektroinstalační a
zdravotechnické materiály a výrobky, dveře, okna, dlažby apod. Upřesnění
sortimentu a množství jednotlivých druhů bude provedeno v prováděcích projektech
stavby.
Z technologického hlediska se jedná zejména o dovoz strojního zařízení, potrubí,
armatur apod. Způsob dodávek a montáže jednotlivých provozních souborů bude
upřesněn v dokumentaci pro provedení stavby po dokončení výběru dodavatelů
příslušných provozních celků.
Vzhledem ke střednímu rozsahu stavebních prací a technologického zařízení,
neovlivňuje absence těchto údajů závěry oznámení v části posuzování vlivů výstavby
na životní prostředí.
Proces výstavby nevyžaduje nové energetické zdroje. Potřebné množství energií
bude odebíráno ze stávajících rozvodů AERO Vodochody a.s.
Cílový stav
Suroviny
V rámci hodnoceného záměru provozu letiště Vodochody lze za vstupní suroviny
považovat zejména letecké pohonné hmoty pro provoz letadel, automobilové
pohonné hmoty pro provoz mobilní techniky letiště a prostředky pro zimní údržbu
ploch a odmrazování letadel. Předpokládané spotřeby těchto surovin jsou uvedeny
v následující tabulce:
Surovina
Letecký petrolej JET A1
Letecký petrolej AVGAS
Motorová nafta
Benzin NATURAL 95
CLEARWAY (zimní údržba ploch)
SAFEWING (odmrazování letadel
3
Roční spotřeba (m )
27 000
50
150
20
450
90
Uváděná spotřeba leteckých pohonných hmot je technickým odhadem, který vychází
ze stávajících provozních zkušeností a určité předpokládané skladby letadel, které
budou na letišti přistávat. Rovněž tak nelze v současné době určit letecké
společnosti, které budou letiště využívat, a zda tato letadla budou před odletem
doplňovat palivo.
Prostředky pro zimní údržbu ploch a odmrazování letadel budou dováženy
v autocisternách a skladovány ve venkovních dvouplášťových zásobnících. Spotřeba
těchto prostředků je závislá na klimatických podmínkách v zimních měsících,
uváděná spotřeba je technický odhad pro silně nepříznivé zimní podmínky a lze jí
označit jako maximální.
Spotřeby chemikálií pro Předčištění odpadních vod, CHÚV a zvýšený provoz
stávající BČOV budou specifikovány a upřesněny v dalších stupních projektové
přípravy. Tyto přípravky budou skladovány v přepravních obalech ve vyhrazených a
vodohospodářsky zabezpečených prostorách v rámci jednotlivých staveb.
Spotřeby ostatních surovin a chemických přípravků pro běžnou drobnou údržbu jsou
objemově nevýznamné.
36
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Bezpečnostní listy uváděných surovin a přípravků jsou uvedeny v Příloze č.15
předkládaného oznámení.
Energie
Elektrická energie
Pro napájení nově řešeného areálu letiště bude vybudována nová vstupní
trafostanice HTRS umístěná severně od stávající ubytovny AERO Vodochody a.s..
Zde budou ukončeny dva napájecí přívody v majetku ČEZ-distribuce a.s., současně
zde bude osazeno fakturační měření odběru a vývodová část VN rozvaděče
v majetku investora. Odtud bude napájen vnitřní rozvod 22 kV areálu letiště. Pro
zajištění odběru el. energie v areálu budou v rámci záměru vybudovány 4 podružné
trafostanice. TR1 osazená v objektu terminálu bude zajišťovat napájení odběrů v
objektech SO 05 a SO 06 a vrátnice č.1. Trafostanice TR2 osazená v objektu
hangáru bude zajišťovat napájení odběrů objektů hangáru, depa autocisteren,
vrátnice č.2 a HZS + OTO. Trafostanice TR3 umístěná u prahu 28 bude zajišťovat
napájení dráhových systémů a kanalizace, trafostanice TR4 umístěná u prahu 10
taktéž.
Jednotlivé trafostanice budou napojeny VN kabely z HTRS, stanice budou
smyčkovány. Budou provedeny dvě samostatné smyčky, jedna propojí obě dráhové
stanice a druhá napojí TR1 v objektu terminálu a TR2 v objektu hangáru.
Trasa kabelů VN je vedena částečně ve volném terénu, částečně v nově budovaných
chodnících. Podchody pod komunikacemi budou provedeny v kabelových
chráničkách vybudovaných v rámci stavby komunikací. V prostoru zpevněných ploch
v okolí terminálu budou kabely uloženy v nových kabelovodech.
Objekty, u nichž je požadavek na napojení i ze sítě zálohované NZE, budou
napojeny dvěmi samostatnými kabely.
Výkony transformátorů v jednotlivých TR jsou uvedeny v tabulce:
Název trafostanice
TR 1
TR 2
TR 3
TR 4
Umístění
SO 06 – terminál
SO 09 – hangár
U prahu dráhy 28
U prahu dráhy 10
Výkony transformátorů
2 x 1600 kWA + 1600 kWA rezerva
1 x 1600 kWA + 1600 kWA rezerva
1 x 250 kWA + 250 kWA rezerva
1 x 250 kWA + 250 kWA rezerva
Přehled o výši instalovaných příkonů v jednotlivých objektech je zřejmý z následující
tabulky:
Objekt
SO 05 – odbavovací hala
SO 06 – terminál
SO 07 – depo autocisteren
SO 08 – HZS + OTO
SO 09 – hangár
SO 10 – vrátnice 1 a 2
Osvětlení OP
Veřejné osvětlení
Přečerpávací stanice
Odmrazovací stojánka
CELKEM
Celkový příkon (kW)
2 910
260
375
320
840
40
70
10
50
5
4 880
Dle údajů z projektové dokumentace pro územní řízení se očekává celkový
instalovaný příkon elektrické energie ve výši 4 880 kW. Předpokládaná roční
spotřeba bude cca 9 400 MWh.
37
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Náhradní zdroje
Pro zálohování dodávek elektrické energie pro vybrané spotřebiče v areálu letiště
v případě výpadku veřejné elektrické sítě je navrženo 5 náhradních zdrojů –
dieselagregátů.
Jejich umístění a hodnoty napojených elektrických příkonů jsou uvedeny v tabulce:
Označení zdroje
NZ 1
NZ 2
NZ 3
NZ 4
NZ 5
Umístění
SO 06 – terminál
SO 09 – hangár
SO 08 – HZS
TR 3
TR 4
Instalovaný příkon (kW)
816
288
147
200
100
Konkrétní typy a výkony jednotlivých náhradních zdrojů budou určeny v dalších
stupních projektové dokumentace. Budou použity zdroje ze standardní typové řady
výrobců. Spouštění a chod náhradních zdrojů budou automatické.
Zemní plyn
Ve stávající regulační stanici VTL/STL je dostatečná volná kapacita pro napojení
plynových zařízení v nových objektech letiště ( předpokládaný max. odběr do 800
m3/hod). Od stávající regulační stanice VTL/STL bude veden nový STL plynovod PE
D 160 do areálu letiště a z něho budou vedeny přívody zemního plynu k jednotlivým
objektům. Na zdech objektů budou osazeny uzávěry plynu. Dále navazují vnitřní
rozvody plynu. Na patě objektů bude instalován DUP, regulace tlaku plynu
a podružné měření spotřeby plynu každého objektu. Délka STL plynovodu bude cca
500 m, celková délka plynových přípojek bude cca 2 000 m.
Bilance spotřebičů a spotřeby zemního plynu pro cílový stav je uvedena v tabulce:
Místo spotřeby
SO 05 odbavovací hala - kotelna
SO 05 odbavovací hala - bufety
SO 08 HZS a OTO - kotelna
SO 09 hangár - kotelna
SO 09 hangár – VZT jednotky
SO 09 hangár – ohřev TUV pro
čistící agregát
SO 10 vrátnice 2 – kotelna
CELKEM
Spotřebiče
Dva kotle 2 x 1,75 MW
Sporáky
Dva kotle 2 x 273 kW
Dva kotle 2 x 524 kW
Dva hořáky 2 x 575 kW
Hořák 75 kW
Kotel 20 kW
3
Spotřeba (m /rok)
954 000
15 000
123 000
192 000
80 000
10 000
5 000
1 379 000
Tlakový vzduch
Centrální kompresorovna a společný rozvod tlakového vzduchu v areálu letiště není
uvažován. Případná potřeba tlakového vzduchu pro jednotlivé objekty bude řešena
výstavbou individuálních kompresorových stanic umístěných v oddělených
místnostech v rámci technického zázemí příslušného objektu.
Chlazení
Největší kompresorové chladící jednotky budou umístěny ve strojovně chladu v SO
05 – odbavovací hala. Ve strojovně budou umístěny dvě chladící jednotky o výkonu 2
x 893 kW. Příkon elektrické energie pro tuto strojovnu bude cca 450 kW. Ve
strojovně bude osazena i typová chemická úpravna vody odpovídajícího výkonu.
Další strojovna chladu bude umístěna v SO 09 – hangár, kde budou instalovány dvě
kompresorové chladící jednotky o výkonu 2 x 115 kW. Příkon elektrické energie bude
cca 140 kW. V chladících jednotkách budou používána ekologická chladiva,
konkrétní druhy budou určeny v dalších stupních projektové přípravy.
38
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
V objektech SO 06 – terminál a řídící věž, SO 08 – HZS a OTO, SO 10 – vrátnice č.2
budou osazeny jednotky pro přímé chlazení. Chladící výkony těchto jednotek budou
v řádu jednotek kW.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající dopravní síť, které
budou způsobeny odvozem odpadů z demolic, výkopové zeminy a dovozem
stavebních materiálů a strojního zařízení. Přesun hmot bude probíhat po stávajících
hlavních komunikacích. Dovoz technologického zařízení nebude představovat,
z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu, významnější zatížení.
Na úrovni podkladů, z nichž bylo vypracováno oznámení, nelze objektivně predikovat
objemy materiálů, které bude nezbytné přepravovat po komunikacích. Z hlediska
vlivů na životní prostředí je v zásadě pouze možné doporučit respektování opatření
uvedených v dalších částech předkládaného oznámení, která by měla eliminovat jak
negativní dopady stavby na ovlivnění faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro
etapu výstavby vyvolané nároky na komunikační síť.
Cílový stav
V současné době je areál letiště napojen na silnici II.třídy č.608, která vede v jeho
bezprostřední blízkosti (jedná se o bývalou silnici 1.třídy č.8, Praha - Teplice).
Nejbližší napojení na souběžnou dálnici D8 je jižním směrem u obce Zdiby
(vzdálenost cca 6 km) a severním směrem u obce Úžice (vzdálenost cca 4,5 km).
Příjezd od těchto dálničních nájezdů je však veden přes obce Klíčany, resp.
Postřižín. Vjezd do areálu továrny a letiště je situován bezprostředně u křižovatky na
silnici II/608. Za vjezdem do areálu je parkoviště pro zaměstnance továrny a
poměrně velké autobusové nádraží, dnes využívané jen minimálně.
V rámci předkládaného oznámení je pracováno s následujícími údaji o letecké a
pozemní dopravě po realizaci záměru:
Ø
Charakteristika leteckého provozu:
Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP)
35.000
Počet letových dnů za rok
364
Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr)
96
Průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni
141
Celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok
Ø
1.000
Průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc
4
Průměrný denní počet letů s využitím letištního provozního okruhu v charakteristickém letovém dni
5
Vyvolané nároky na pozemní dopravu:
Denní doba
Den (06 22h)
Noc (22 - 06h)
24 hod.
Intenzita dopravy pro charakteristický letový den
Celkem
směr Praha
směr Kralupy n. V.
OA + TAXI BUS+TNA OA + TAXI BUS+TNA OA + TAXI BUS+TNA
5568
336
4736
288
832
48
168
5736
16
352
144
4880
16
304
24
856
0
48
39
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V následujícím přehledu jsou specifikovány vstupní údaje pro výpočet těchto tří
variant, kde jsou uvažovány a bilancovány emise NO2, CO a ΣVOC.
Bodové zdroje znečišťování ovzduší
Stávající zdroje AERO Vodochody a.s.
Údaje o stávajícím provozu stacionárních zdrojů vychází z údajů uvedených
v souhrnné provozní evidenci zdrojů za rok 2007 a výsledků autorizovaných měření
emisí těchto zdrojů. V následujících tabulkách jsou uvedeny zdroje, resp. výduchy, ze
kterých jsou emitovány oxidy dusíku, oxid uhelnatý a těkavé organické látky.
Energetické zdroje
Hlavní kotelna – zdroj 001
(2 kotle 8 MW, 1 kotel 5 MW, spaliny zaústěny do společného výduchu 001, provoz pouze v topné sezóně)
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
001
67,930
895,779
4,403
58,067
7 024
138
3 663
0,4
30
Parní kotelna – zdroj 002
(2 kotle 2,6 MW, spaliny zaústěny do společného výduchu 002, provoz celoroční dle potřeb technologie)
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
002
11.972
180,587
0,548
8,270
3 647
145
4 190
0,2
30
Kotelna učiliště – zdroj 003
(2 kotle 810 kW, 1 kotel 520 kW, spaliny zaústěny do společného výduchu 003, provoz celoroční mimo
červenec, srpen)
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
003
15.836
240,860
0,082
1,240
565
163
4 225
0,2
30
Technologické zdroje
Nanášení nátěrových hmot - zdroj 101
Hala 1 – VP 130
Lakovna p.130, TÚ 140, Lakování – výduchy 140, 141, 142, 143
Příprava – výduchy 145, 146
40
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
U výduchů 140 – 143 byly zjištěny hmotnostní toky TOC měřením. Pro výpočet VOC
byl použit koeficient 1,2 x TOC.
Příprava a výduchy 145,146 jsou dlouhodobě mimo provoz.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
140
21,567
58,230
48,525
16 353
22
750
0,64
10
141
92,011
248,430
207,025
19 404
22
750
0,64
10
142
11,753
31,734
26,445
15 900
22
750
0,64
10
143
41,833
112,950
94,125
16 990
22
750
0,64
10
Hala 2 – VP 150
Velká lakovna TÚ 230, Lakování – výduchy 230, 231
Mísírna – výduch 234
Sklad – výduchy 235,236
U výduchů 230 – 231 byly zjištěny hmotnostní toky TOC měřením. Pro výpočet VOC
byl použit koeficient 1,2 x TOC.
Výduch 234 z mísírny nemá charakter bodového zdroje.
Sklad a výduchy 235 a 236 jsou dlouhodobě mimo provoz.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
230
46,000
747,187
622,656
32 472
23
4 512
2
15
231
46,000
747,187
622,656
42 611
23
4 512
2
15
Hala 59 – VP 120
2 boxy Sbpe–02 – výduchy 474,475
Mísírna – výduch 476
Box Dynaclean – výduchy 477, 478
2 sušící pece – výduchy 479, 480
U výduchů 474 – 480 byly zjištěny hmotnostní toky TOC měřením. Pro výpočet VOC
byl použit koeficient 1,2 x TOC.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
474
5,624
23,284
19,403
7 666
24
1 150
0,25
4
479
13,067
79,874
66,562
4 901
36
1 698
0,144
5
475
5,624
29,560
24,633
7 389
26
1 460
0,25
4
480
22,833
139,576
116,313
4 639
36
1 698
0,144
5
41
476
2,467
15,318
12,765
1 730
25
1 725
0,31
4
477
38,631
77,880
64,900
22 148
23
560
0,64
2
478
55,993
112,883
94,069
22 365
30
560
0,64
5
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Povrchové úpravy – zdroj 102
Objekt VP 120
Chemické frézování TÚ 450, stříkání – výduch 450
Chemické frézování, vany 1-5 – výduchy 452, 453
Eloxovna TÚ 460 – výduchy 460, 461
Pasivační linka TÚ 461 – výduch 462
Ruční linka, Cr lázně – výduch 470
Ruční linka, alkalické a kyselé lázně – výduch 473
U výduchu 450 byl zjištěn hmotnostní tok TOC měřením. Pro výpočet VOC byl použit
koeficient 1,2 x TOC.
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
jednotka
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
462
1,928
8,377
5 786
23
1 207
0,196
9
450
7,192
46,680
38,900
17 119
22
1 803
1
9
470
0,036
0,034
3 556
24
263
0,16
6
452
6,950
30,600
23 400
23
1 223
1
9
473
1,875
5,717
4 441
25
847
0,25
4
453
11,524
50,738
14 059
23
1 223
0,64
9
460
3,306
21,979
2 220
23
1 847
0,51
9
461
0,975
6,483
9 244
23
1 847
0,108
9
Sklad PHM – zdroj 106
Objekt 9, OZ-S, sklad PHM, podzemní nádrže – výduch 295
U výduchu 295 byl zjištěn hmotnostní tok TOC měřením. Pro výpočet VOC byl použit
koeficient 1,2 x TOC.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
295
80,000
24,192
20,160
27
19
84
0,011
1
Objekt 59 – provozní celek 118
Odmašťována PCE – výduch 440
U výduchu 440 byl zjištěn hmotnostní tok TOC měřením. Pro výpočet VOC byl použit
koeficient 1,2 x TOC.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
440
2,827
11,450
9,542
1 312
25
1 125
0,031
2
42
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Objekt 74 – TON provozní celek 120
Truhlárna – výduch 690
U výduch 690 byl hmotnostní tok VOC stanoven bilančně.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
690
74,763
427,942
6 517
21
1 590
0,238
10
Objekt doprava – provozní celek 127
Čerpací stanice TÚ 780 – výduchy 780, 781
U výduchů 780, 781 byly zjištěny hmotnostní toky TOC měřením. Pro výpočet VOC
byl použit koeficient 1,2 x TOC.
Číslo výduchu
VOC – hmotnostní tok
VOC – hmotnostní tok
TOC – hmotnostní tok
Množství vzdušiny
Teplota vzdušiny
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
780
4,619
1,164
0,970
18
20
70
0,012
1
781
19,048
4,8
4
18
20
70
0,012
1
Příspěvky záměru – letiště Vodochody
V rámci hodnoceného záměru budou uvedeny do provozu následující energetické
zdroje.
Kotelna SO 05 – odbavovací hala – výduch LET 1
Kromě vytápění objektu SO 05 – odbavovací hala bude tato kotelna zajišťovat i
vytápění SO 06 – terminál a řídící věž. V kotelně bude zároveň zajišťován i ohřev
TUV pro tyto objekty. Provoz kotelny tak bude celoroční, mimo topnou sezónu pouze
periodický ohřev TUV.
V kotelně budou osazeny dva kotle na zemní plyn o výkonu 2 x 1,75 MW. V kotlích
budou osazeny nízkoemisní hořáky NOx, u kterých výrobce garantuje dodržení
emisního limitu ve výši 100 mg/m3. Spaliny od obou kotlů budou odváděny do
ovzduší společným komínem. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu
v kotelně je 954 000 m3/rok. V bilanci emisí je dále uvažováno se spotřebou cca
15 000 m3 zemního plynu ročně pro provoz plynových sporáků pro občerstvení.
Hmotnostní toky emisí NOx a CO jsou odvozeny z hodnot emisních limitů pro tyto
znečišťující látky – 100 mg/m3.
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
LET 1
53,8
1 162,8
53,8
1 162,8
1 938
120
6 000
0,13
12,0
43
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Kotelna SO 08 – HZS a OTO – výduch LET 2
V kotelně bude zároveň zajišťován i ohřev TUV pro tento objekt. Provoz kotelny tak
bude celoroční, mimo topnou sezónu pouze periodický ohřev TUV.
V kotelně budou osazeny dva kotle na zemní plyn o výkonu 2 x 273 kW. V kotlích
budou osazeny nízkoemisní hořáky NOx, u kterých výrobce garantuje dodržení
emisního limitu ve výši 100 mg/m3. Spaliny od obou kotlů budou odváděny do
ovzduší společným komínem. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu
v kotelně je 123 000 m3/rok.
Hmotnostní toky emisí NOx a CO jsou odvozeny z hodnot emisních limitů pro tyto
znečišťující látky – 100 mg/m3.
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
LET 2
6,8
147,6
6,8
147,6
246
120
6 000
0,03
12,0
Kotelna SO 09 – Hangár, přístavek – výduch LET 3
V kotelně bude zároveň zajišťován i ohřev TUV pro tento objekt. Provoz kotelny tak
bude celoroční, mimo topnou sezónu pouze periodický ohřev TUV.
V kotelně budou osazeny dva kotle na zemní plyn o výkonu 2 x 524 kW. V kotlích
budou osazeny nízkoemisní hořáky NOx, u kterých výrobce garantuje dodržení
emisního limitu ve výši 100 mg/m3. Spaliny od obou kotlů budou odváděny do
ovzduší společným komínem. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu
v kotelně je 192 000 m3/rok.
Hmotnostní toky emisí NOx a CO jsou odvozeny z hodnot emisních limitů pro tyto
znečišťující látky – 100 mg/m3.
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
LET 3
10,7
230,4
10,7
230,4
384
120
6 000
0,05
12,0
Teplovzdušná jednotka SO 09 – Hangárová hala – výduch LET 4
Teplovzdušná jednotka zajišťuje temperaci hangárové haly. Provoz jednotky bude
pouze v topné sezóně.
Součástí teplovzdušné jednotky budou i dva přetlakové hořáky na zemní plyn o
výkonu 2 x 575 kW. Budou osazeny nízkoemisní hořáky NOx, u kterých výrobce
garantuje dodržení emisního limitu ve výši 100 mg/m3. Spaliny od obou hořáků
budou odváděny do ovzduší společným komínem. Předpokládaná roční spotřeba
zemního plynu je 80 000 m3/rok. V bilanci emisí je dále uvažováno se spotřebou cca
10 000 m3 zemního plynu ročně pro provoz ohřívače vody pro čistící agregát.
44
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Hmotnostní toky emisí NOx a CO jsou odvozeny z hodnot emisních limitů pro tyto
znečišťující látky – 100 mg/m3.
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
LET 4
10,0
108,0
10,0
108,0
360
120
3 000
0,05
12,0
Kotelna SO 10 – vrátnice č.2 – výduch LET 5
Kotel na vrátnici zajišťuje vytápění vrátnice a zároveň i ohřev TUV pro tento objekt.
Provoz kotle tak bude celoroční, mimo topnou sezónu pouze periodický ohřev TUV.
Na vrátnici č. 2 bude osazen jeden kotel na zemní plyn o výkonu 20 kW. V kotli bude
osazen nízkoemisní hořák NOx, u kterého výrobce garantuje dodržení emisního limitu
ve výši 100 mg/m3. Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 5 000 m3/rok.
Hmotnostní toky emisí NOx a CO jsou odvozeny z hodnot emisních limitů pro tyto
znečišťující látky – 100 mg/m3.
Číslo výduchu
NOx - hmotnostní tok
NOx – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
CO – hmotnostní tok
Množství spalin
Teplota spalin
Fond provozní doby
Plocha výduchu
Výška výduchu
Souřadnice X
Souřadnice Y
Souřadnice Z
jednotka
mg/s
kg/rok
mg/s
kg/rok
3
m /hod
0
C
hod/rok
2
m
m
m
m
m
LET 5
0,4
6,0
0,4
6,0
15
120
4 000
0,002
6,0
Cílový stav
Všechny stávající zdroje AERO Vodochody jsou beze změn uvažovány i v cílovém
stavu. Dále jsou uvažovány všechny zdroje bilancované v příspěvcích záměru.
Situace uvažovaných stacionárních energetických a technologických zdrojů je patrná
z následujícího obrázku s tím, že stávající zdroje jsou označeny modře, nové zdroje
potom červeně:
45
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
výduch 295
výduch 140-143
140,141,142,143
výduch 474 - 480
výduch 690
výduch 450,452,453,460,461, 462,470,473
výduch 003
výduch 002
výduch 440
výduch 001
výduch LET 4
46
výduch 230, 231
výduch LET 3
výduch 780,781
výduch LET 2
výduch LET 1
výduch LET 5
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Liniové a plošné zdroje znečišťování ovzduší
Emisní charakteristiky a emisní faktory
Letecká doprava
Bilance emisí z letecké dopravy pro řešené varianty stávajícího a výhledového stavu
vyplývá z dále uvedených podkladů z hlediska příspěvků k imisní zátěži pro stávající
a výhledový stav.
Vstupní podklady pro výpočet emisí vycházejí z leteckého předpisu L16/II. Letecké
motory jsou po výrobě testovány z emisní způsobilosti, zda splňují limity, dané tímto
předpisem. Limity se porovnávají s naměřenými hodnotami během tzv.
standardizovaného LTO cyklu, jehož vlastnosti jsou taktéž definovány leteckým
předpisem L16/II. Tento předpis v Hlavě 2. bodu 2.1.4.2 konstatuje, že v rámci
referenčních podmínek jsou stanoveny následující podmínky provozního režimu:
režim pohybu
take off (T/O)
climb (C/O)
aprroach (App)
taxi (Idle)
název dle leteckého předpisu L 16/II
vzlet
stoupání
přiblížení
pojíždění a volnoběh
výkon (%)
100
85
30
7
časy ICAO (min)
0,7
2,2
4,0
26
Operační LTO cyklus znázorňuje následující obrázek:
Z ICAO Reference LTO Cyklu je možné vyjít v úpravě i pro potřeby letiště
Vodochody, až na hodnotu taxi (Idle), která je podle ICAO stavěna spíše pro velká
letiště s komplikovanějším pojezdovým systémem a delším vyčkáváním letadla před
startem. Pro LKVO je výpočtem navržena jiná hodnota taxi (idle), a to s ohledem na
jednoduchý systém pojezdových drah na LKVO a za následujících předpokladů
ü letadlo po přistání opouští dráhu až na jejím konci
ü letadlo na odletu vstupuje na dráhu na jejím začátku
ü letadlo pojíždí průměrnou rychlostí 25km/hod
ü délka pojezdové trasy je tak cca 3 200m (pojezd cca 7,5 min)
ü čas potřebný na najetí letadla na stojánku a jeho vytlačení je cca 4,5 min
ü rezerva pro vyčkávání letadla před vstupem na dráhu cca 3min
Dá se tedy očekávat, že v reálu bude tento čas ještě nižší, protože letadlo:
ü může opustit dráhu rychlým výjezdem (zkrácení pojezdové trasy)
ü na rovných úsecích pojížděcích drah se může pohybovat i rychleji než 25 km/hod
ü nemusí vyčkávat před vstupem na dráhu
47
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Dle podkladů oznamovatele bude proto pro pojíždění a volnoběh reálná hodnota 15
minut.
V dalších bilancích rozptylové studie jsou tedy uvažovány následující
provozního režimu:
Režim pohybu
název dle leteckého předpisu L 16/II
výkon (%)
Také off (T/O)
climb (C/O)
aprroach (App)
taxi (Idle)
Limb/aprroach
Limb/aprroach
vzlet (2 800 m)
stoupání
přiblížení
pojíždění a volnoběh
stoupání/přiblížení (pro malý okruh)
stoupání/přiblížení (pro velký okruh)
100
85
30
7
58
58
časy Vodochody
(min/pohyb)
0,7
1,5
5,0
15,0
5,0
8,0
podmínky
časy Vodochody
(s/pohyb)
42
90
300
900
300
480
LTO cyklus je zároveň možné použít pro výpočet emisí z letadel na letišti. V takovém
případě je však nutné znát skladbu letadel, která se na letišti pohybují, a reálné časy
jednotlivých fází LTO cyklu (které jsou uvedeny v předcházející tabulce). Ze skladby
letadel operujících na letišti a jejich imatrikulací lze pomocí ICAEM doporučené
databáze Buchair (vydává Reed Business Information Ltd) přiřadit konkrétnímu
letadlu příslušný typ motoru. Porovnáním instalovaných pohonných jednotek letadel
s údaji v ICAO databázi, která shrnuje dostupné emisní údaje o motorech, lze
vypočítat emisní faktory pro jednotlivé motory.
K motorům byly dohledány v databázi emisí ICAO emisní indexy (g/kg
spotřebovaného paliva) v jednotlivých fázích LTO cyklu (start, stoupání, přiblížení a
pojezd). Emisní indexy (g/kg) byly pomocí množství spotřebovaného paliva v
jednotlivých fázích LTO cyklu převedeny na emisní faktory (g/s). podle databáze
ICAO. Byl vypočítán průměrný emisní faktor letadla pro jeden motor z emisních
faktorů motorů jeho verzí.
Uvažovány byly následující kategorie letadel dle Metodického návodu MZ ČR
s upřesněním:
Ø B – letadla všeobecného letectva do 5.7 t
Cesna 172, 180, Morava L200, Piper PA28, DIAMOND D40.
Ø C – letadla s turbovrtulovým pohonem, s maximální vzletovou hmotností větší jak 5.7 t,
různé typy:
L410, ATR 42, ATR70 E145, SAAB34
(jsou různě kategorizované podle ANEX 16, s certifikací podle příslušné kapitoly)
Ø D – dopravní letadla s proudovým pohonem a s maximální vzletovou hmotností do 120 t,
rozdělené podle MTOW:
B737x, A320-x, F100, CRJ,
certifikace dle kapitoly 3 a 4, které splňují požadavky směrnice pro provoz v zemích EU.
Ø F1+F2 – cvičné a lehké bojové podzvuková letadla s proudovým motorem, typy L39x,
L159
Ø E – helikoptéry
Viz zde
Pro charakteristické letadlo tak jsou uvažovány následující emisní charakteristiky
v g/s:
Režim pohybu
Charakteristické letadlo
výkon (%)
take off (T/O) – vzlet
climb (C/O) – stoupání
aprroach (App) – přiblížení
taxi (Idle) –pojíždění a volnoběh
climb/aprroach stoupání/přiblížení (pro malý okruh)
100
85
30
7
58
48
ICAO
NOx
45,83
31,42
5,67
1,26
18,55
ICAO
CO
1,78
2,51
4,10
6,54
3,30
ICAO
VOC
0,16
0,51
0,72
0,82
0,62
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Výsledná emise pro 1 charakteristický pohyb v g.s-1.m-1 vychází z počtu pohybů pro
každý úsek a odpovídající emisní charakteristice pro daný režim motoru ve vztahu
k délce řešeného úseku.
Z hlediska složení ΣVOC se vychází z European Environmental Agency (2006),
EMEP/CORINAIRE Emission Inventory Guidebook - Third adition, December 2006
(viz http://reports.eea.europa.eu/EMEPCORINAIR4/en/page002.html).Dle konzultace
se zpracovatelem studie vlivů na veřejné zdraví byly vyhodnocovány: benzen (1,9%
z celkové ΣVOC), 1,3 – butadien (1,8% z celkové ΣVOC), formaldehyd (15%
z celkové ΣVOC a acetaldehyd (4,6% z celkové ΣVOC).
Automobilová doprava
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2008 a 2012. V souladu s novými legislativními opatřeními
MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či
hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Emisní faktory byly určeny
pomocí programu MEFA v.06. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je
určen PC program MEFA v.06 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Tento
uživatelsky jednoduchý program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů
(µg/km – g/km) pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní
poháněných jak kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami.
Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů –
rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum znečišťujících
látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro lidské
zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a
fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny
oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)
Organické sloučeniny
suma uhlovodíků (C xHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren
Program MEFA byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité
výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí
o této problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a
ověřených emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla
využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která
představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové
republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále doplněny s využitím
dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků emisních
testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o
nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému
49
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických
látek, které nejsou v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat
potřebné podklady pro vypracování matematických závislostí modelujících výsledné
hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového vozidla
a druhu použitého paliva. Na některé z prezentovaných emisních faktorů pro
organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-butadien) je proto nutné
nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro výpočet emisních
faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na vývoj
stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich
výpočet.
Typ
vozidla
OA
BUS/TNA
Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
Rychlost
(km/h):
40
40
NOx
0.1245
3.6814
PM 10
0.0005
0.0588
benzen
0.0021
0.0114
Typ
vozidla
OA
BUS/TNA
Emisní
úroveň
EURO 4
EURO 4
Rychlost
(km/h):
40
40
NOx
0.1324
3.6814
PM 10
0.0005
0.0588
benzen
0.0021
0.0114
2008
Emisní faktor (g/km)
formaldehyd 1,3 - butadien
0.0004
0.0001
0.0889
0.0003
2012
Emisní faktor (g/km)
formaldehyd 1,3 - butadien
0.0004
0.0001
0.0889
0.0003
acetaldehyd
0.0002
0.0444
CO
0,3403
2,4100
VOC
0,0528
0,7853
acetaldehyd
0.0002
0.0444
CO
0,3669
2.4100
VOC
0,0528
0,7853
pozn.1: plynulost dopravy: stupeň 2
pozn.2: pro emisní faktory BUS/TNA byl použit na straně bezpečnosti výpočtu vyšší emisní faktor
Vstupní podklady – letecká doprava
Pro posuzovaný záměr byly oznamovatelem zadány následující údaje o letecké
dopravě pro řešené časové horizonty let 2008 a 2012 s tím, že údaje v dále
uvedených 2 tabulkách reprezentují celkové počty pohybů za období květen – říjen
(184 dnů) a je z nich konstruován tzv. charakteristický letový den, který reprezentuje
průměrné provozní podmínky na letišti. Z hlediska výpočtu krátkodobých koncentrací
hodnocených škodlivin ve vztahu k imisní zátěži tak představuje nejhorší možný stav.
Charakteristický letový den byl použit i ve vztahu k výpočtu ročních aritmetických
průměrů řešených škodlivin, takže je zřejmé, že vypočtené příspěvky k ročnímu
aritmetickému průměru jsou na straně bezpečnosti provozu, protože celkové pohyby
za období květen až říjen představují cca 70% celoročních pohybů.
Výchozí stav – 2008
DEN
B
C
D
F1+F2
E
DEP
300
9
10
28
0
RWY 28
ARR
300
9
10
28
0
NOC
RWY10
okruh
60
0
9
20
0
DEP
88
2
4
12
0
ARR
88
2
4
12
0
DEP
0
0
0
0
0
ARR
0
0
0
0
0
Cílový stav po roce 2012
B
C
D
F1+F2
E
RWY28
DEP
ARR
772
772
680
680
7628
7628
97
97
300
300
DEN
RWY10
DEP
ARR
143
143
170
170
1920
1920
24
24
75
75
okruh
650
5
100
65
0
RWY28
DEP
ARR
28
28
20
20
210
210
3
3
8
8
NOC
RWY10
DEP
ARR
7
7
5
5
52
52
1
1
2
2
okruh
32
1
34
3
0
Bilance emisí na jednotlivých řešených úsecích vyplývá z režimu pohybů letadel
v rámci běžného stávajícího či předpokládaného provozu s tím, že v rámci
bilancovaných okruhů je uvažováno dle podkladů oznamovatele, že emise z pojezdů
a volnoběhu se realizují u malého okruhu průměrně po každých 10 pohybech, u
velkého okruhu po každých 5 pohybech letadel.
50
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Průměrná výška malého okruhu je cca 350 m, doba letu malého okruhu je 5 minut,
průměrný výška při velkém okruhu činí 600m, délka obletu je cca 8 minut.
Při přistání v rámci běžné provozu dosahuje průměrné letadlo výšky 915 ve
vzdálenosti 18 km a tuto vzdálenost uletí průměrně za 300 s. Při startu dosáhne
průměrné letadlo výšky 915 m n.n. za 90 s a uletí průměrně 8 km.
Využití jednotlivých směrů RWY letiště VODOCHODY
pohybů za rok)
(v % z celkového počtu
Hlavní RWY
RWY 10
RWY 28
20 %
80 %
Rwy28
Dolany
S
Rwy10
80 %
20 %
Bilance emisí na jednotlivých úsecích vychází z prezentovaných pohybů na
jednotlivých úsecích dle řešených variant , délce jednotlivých úseků a použitých
emisních charakteristik pro jednotlivé fáze provozu:
Ø úsek 1:
13,95 km, 233 s, přiblížení (RWY 28)
Ø úsek 1a:
3,95 km, 45 s, stoupání (RWY 10)
Ø úsek 1a:
3,95 km, 66 s, přiblížení (RWY 28)
Ø úsek 1b:
10,00 km, 167 s, přiblížení (RWY 28)
pozn.: úsek 1 je rozdělen v dále uvedené bilanci na úsek 1a prvních 3,95 km, kde jsou bilancovány
emise z přiblížení a stoupání v ose této dráhy a na úsek 1 b (zbývajících 10 km), kde se již realizují
pouze emise z přiblížení na RWY 28
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
úsek 2:
úsek 2:
úsek 2:
úsek 3:
úsek 3:
úsek 3:
úsek 3:
úsek 4:
úsek 4:
úsek 4:
úsek 4a:
úsek 5:
úsek 5:
úsek 5:
úsek 5:
úsek 6:
úsek 6:
úsek 6:
úsek 7:
úsek 7a:
úsek 7a:
úsek 7b:
1,80 km
30 s, přiblížení (RWY 28)
1,80 km 20 s, stoupání (RWY 10)
1,80 km 38 s, velký okruh, přiblížení a stoupání
2,25 km
37 s, přiblížení (RWY 28)
2,25 km
25 s, stoupání (RWY 10)
2,25 km 50 s, malý okruh, přiblížení a stoupání
2,25 km 48 s, velký okruh, přiblížení a stoupání
2,80 km
42 s, start RWY 28, oba okruhy, start RWY 10
2,80 km
60 s, malý okruh, přiblížení a stoupání
2,80 km
62 s, velký okruh, přiblížení a stoupání
2,00 km 900 s, start RWY 28, oba okruhy, start RWY 10
0,75 km 12,5 s, přiblížení (RWY 10)
0,75 km
8 s, stoupání (RWY 28)
0,75 km
16 s, malý okruh, přiblížení a stoupání
0,75 km
16 s, velký okruh, přiblížení a stoupání
1,35 km 22,5 s, přiblížení (RWY 10)
1,35 km
15 s, stoupání (RWY 28)
1,35 km
30 s, velký okruh, přiblížení a stoupání
15,90 km, 265 s, přiblížení (RWY 10)
5,90 km, 98 s, přiblížení (RWY 10)
5,90 km, 67 s, stoupání (RWY 28)
10,00km, 167 s, přiblížení (RWY 10)
51
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
pozn.: úsek 7 je rozdělen v dále uvedené bilanci na úsek 7a prvních 5,90 km, kde jsou bilancovány
emise z přiblížení a stoupání v ose této dráhy a na úsek 7b (zbývajících 10 km), kde se již realizují
pouze emise z přiblížení na RWY 10
Ø úsek 8:
Ø úsek 9:
7,75 km, 165 s, malý okruh, přiblížení a stoupání
12,75 km, 282 s, velký okruh, přiblížení a stoupání
Vstupní podklady pro výpočet – výchozí stav
Celkový rozbor bilancí emisí je doložen v rozptylové studii, která je Přílohou č.10
předkládaného oznámení. Bilancím uvedeným pro výchozí stav odpovídají následují
emise na charakteristický pohyb v úseku:
1a
1b
2
3
4
4a
5
6
7a
7b
8
9
emise na charakteristický 1 pohyb v úseku
NOx
CO
VOC
g/s/m
g/s/m
g/s/m
0,00300
0,00094
0,00017
0,00057
0,00041
0,00007
0,00681
0,00205
0,00037
0,00575
0,00162
0,00029
0,00700
0,00116
0,00022
0,00063
0,00327
0,00041
0,03220
0,00394
0,00076
0,01840
0,00216
0,00042
0,00428
0,00049
0,00009
0,00057
0,00041
0,00007
0,00239
0,00043
0,00008
0,00145
0,00026
0,00005
hod/den
0,04233
0,08814
0,02086
0,02981
0,06374
0,74625
0,00846
0,00702
0,06289
0,02783
0,01490
0,01253
hod/rok
7,78933
16,21756
3,83742
5,48422
11,72847
137,310
1,55684
1,29107
11,57156
5,12133
2,74083
2,30613
Vstupní podklady pro výpočet – příspěvek záměru
Bilancím uvedeným pro příspěvek záměru odpovídají následují emise na
charakteristický pohyb v úseku:
1a
1b
2
3
4
4a
5
6
7a
7b
8
9
emise na charakteristický 1 pohyb v úseku
NOx
CO
VOC
g/s/m
g/s/m
g/s/m
0,00271
0,00096
0,00017
0,00057
0,00041
0,00007
0,00601
0,00210
0,00038
0,00498
0,00167
0,00030
0,00677
0,00117
0,00022
0,00063
0,00327
0,00041
0,03452
0,00380
0,00074
0,01946
0,00209
0,00041
0,00447
0,00048
0,00009
0,00057
0,00041
0,00007
0,00239
0,00043
0,00008
0,00145
0,00026
0,00005
hod/den
1,09183
2,37047
0,50517
0,66731
1,39368
16,96625
0,17601
0,16101
1,62183
0,57522
0,15469
0,07755
hod/rok
200,89733
436,16689
92,95169
122,78422
256,43620
3121,79000
32,38604
29,62604
298,41733
105,84089
28,46250
14,26920
Vstupní podklady pro výpočet – výsledný stav
Bilancím uvedeným pro výsledný stav odpovídají následují emise na charakteristický
pohyb v úseku:
1a
1b
2
3
4
4a
5
6
7a
7b
8
9
emise na charakteristický 1 pohyb v úseku
NOx
CO
VOC
g/s/m
g/s/m
g/s/m
0,00272
0,00096
0,00017
0,00057
0,00041
0,00007
0,00604
0,00210
0,00038
0,00501
0,00167
0,00030
0,00678
0,00117
0,00022
0,00063
0,00327
0,00041
0,03442
0,00381
0,00074
0,01942
0,00210
0,00041
0,00447
0,00048
0,00009
0,00057
0,00041
0,00007
0,00239
0,00043
0,00008
0,00145
0,00026
0,00005
hod/den
1,13417
2,45861
0,52603
0,69711
1,45742
17,71250
0,18447
0,16803
1,68472
0,60306
0,16958
0,09008
hod/rok
208,68667
452,38444
96,78911
128,26844
268,16467
3259,10000
33,94289
30,91711
309,98889
110,96222
31,20333
16,57533
Situace řešených úseků je patrná z následujícího obrázku:
52
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
úsek 1a
úsek 1b
úsek 7b
úsek 7a
úsek 6
úsek 5
úsek 4
úsek 4a
úsek 3
53
úsek 2
úsek 8
úsek 9
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Vstupní podklady – automobilová doprava
Bilance emisí z dopravy na nejbližším komunikačním systému vychází z údajů o
intenzitách dopravy na nejbližším komunikačním systému. Pro bilance emisí v roce
2008 se pro rozptylovou studii vychází z dopravně inženýrského průzkumu, který
proběhl v rámci měření hluku. Úseky tohoto dopravně inženýrského průzkumu jsou
uvedeny na následujícím obrázku.
Obr.: Situace s jednotlivými úseky dopravy na komunikacích III. tříd
3
2
4
5
1
8
9
10
6
11
7
V rámci dopravně-inženýrských průzkumů jsou výsledné zjištěné intenzity dopravy za
24 hodin pro měřené úseky jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab.: Počty vozidel za 24 hod. na komunikacích III. třídy získané měřením
Úsek
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Popis úseku
rozc. Kralupy n. V., Dolany - Dolany
Chvatěruby (křiž. s ul. V Pískovně) - Zlončice, křiž.
Zlončice, křiž. - Kozomín, křiž. s II/608
Zlončice, křiž. - rozc. Zlončice, Postřižín, Máslovice
Postřižín, křiž. s II/608 - rozc. Zlončice, Postřižín, Máslovice
rozc. Zlončice, Postřižín, Máslovice - Máslovice - Vodochody - Drasty - křiž. Větrušice, Klecany
Vodochody, křiž. Drasty, Klíčany - Klíčany, křiž.
s II/608
rozc. Klíčany, Postřižín, Dolínek - Dolínek, křiž. Odolena Voda, Panenské Břežany
Dolínek, křiž. Odolena Voda, Panenské Břežany - Panenské Břežany, křiž. Ul. Hlavní, Ke Kovárně
Panenské Břežany, křiž. Ul. Hlavní, Ke Kovárně - rozc. Bášť, Klíčany
rozc. Klíčany, AERO - Bášť, rozc. Líbeznice, Měšice
54
OA/24 h
769
1151
784
866
718
1405
Rok 2008
NA/24 h
celkem/24 h
46
815
77
1228
74
858
49
915
130
848
109
1514
916
26
942
3074
1246
704
2731
293
131
82
276
3367
1377
786
3007
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Současné intenzity silniční dopravy pro rok 2008 na komunikacích II/522, II/608 a D8
byly získány přepočtem z výsledků statistického sčítání Ředitelství silnic a dálnic ČR
provedeného v roce 2005 (úseky I – V, viz následující obrázek). Pro přepočet byly
použity výhledové koeficienty dopravních výkonů pro rok 2008, které byly lineárně
interpolovány z koeficientů pro přepočet na rok 2010, a výsledné uvažované intenzity
dopravy pro současný stav jsou vypsány dle jednotlivých úseků hlavních pozemních
komunikací v následující tabulce.
Obr.: Jednotlivé úseky komunikací ve správě ŘSD
I
II
III
V
IV
Údaje o stávajících intenzitách dopravy na hlavních pozemních komunikacích za 24
hodin jsou patrné z následující tabulky:
Úsek číslo
Silnice
Sčítací úsek ŘSD
I
II
III
IV
V
II/522
II/608
II/608
II/608
D8
1-2098
1-0479
1-0460
1-0450
1-8200
OA / 24 h
1389
5610
5541
6302
21323
Rok 2008
NA / 24 h
celkem / 24 h
315
1704
1459
7069
1238
6779
1950
8252
11552
32875
Údajům o dopravě na úsecích 1 až 11 a I až V odpovídají následující bilance emisí:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
-1
g/m.s
7.363E-06
1.185E-05
NOx
-1
kg/km.den
0.2650849
0.4267673
-1
t/km. rok
0.096756
0.1557701
55
-1
g/m.s
1.221E-07
2.029E-07
formaldehyd
-1
kg/km.den
0.004397
0.0073057
-1
t/km. rok
0.0016049
0.0026666
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
-1
komunikace
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
1.028E-05
8.006E-06
1.578E-05
1.601E-05
5.827E-06
4.059E-05
1.771E-05
1.082E-05
3.767E-05
3.702E-05
0.0001686
0.0001458
0.0002212
0.0012551
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
2.51944E-09
3.83889E-09
2.79444E-09
2.81389E-09
3.07778E-09
4.81111E-09
2.76111E-09
1.09806E-08
4.55278E-09
2.63889E-09
9.88611E-09
6.48333E-09
2.77417E-08
2.57083E-08
3.37556E-08
1.55497E-07
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
5.9425E-08
9.1525E-08
6.9167E-08
6.6033E-08
8.305E-08
1.1648E-07
6.1667E-08
2.721E-07
1.1417E-07
6.7033E-08
2.4671E-07
1.8078E-07
7.8927E-07
7.1526E-07
9.8512E-07
4.902E-06
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
1.035E-05
1.603E-05
1.236E-05
1.147E-05
1.549E-05
2.058E-05
1.04E-05
4.867E-05
2.055E-05
1.214E-05
4.429E-05
3.422E-05
0.0001507
0.0001353
0.0001901
0.0009749
-1
-1
-1
NOx
-1
kg/km.den
0.3700316
0.2882056
0.567973
0.5761951
0.2097584
1.4613632
0.6373904
0.3895228
1.3560759
1.3325715
6.0696076
5.2474277
7.963329
45.182246
1,3 - butadien
-1
kg/km.den
0.0000907
0.0001382
0.0001006
0.0001013
0.0001108
0.0001732
0.0000994
0.0003953
0.0001639
0.000095
0.0003559
0.0002334
0.0009987
0.0009255
0.0012152
0.0055979
benzen
-1
kg/km.den
0.0021393
0.0032949
0.00249
0.0023772
0.0029898
0.0041931
0.00222
0.0097956
0.00411
0.0024132
0.0088815
0.0065079
0.0284136
0.0257493
0.0354642
0.1764711
CO
-1
kg/km.den
0.3725507
0.5772553
0.4451352
0.4127898
0.5576354
0.7408115
0.3743748
1.7522122
0.7397238
0.4371912
1.5945193
1.2318267
5.425273
4.8691823
6.8440706
35.096537
-1
g/m.s
1.915E-07
1.306E-07
3.29E-07
2.848E-07
7.438E-08
7.577E-07
3.373E-07
2.103E-07
7.119E-07
7.933E-07
3.665E-06
3.119E-06
4.885E-06
2.876E-05
-1
-1
g/m.s
8.58139E-08
1.41753E-07
1.31756E-07
9.20611E-08
2.22306E-07
1.97547E-07
5.51889E-08
5.21261E-07
2.31272E-07
1.43711E-07
4.88731E-07
5.33792E-07
2.46095E-06
2.09903E-06
3.27253E-06
1.91644E-05
-1
g/m.s
4.52778E-09
6.82222E-09
4.76667E-09
5.08333E-09
4.71111E-09
8.41111E-09
5.23333E-09
1.87056E-08
7.65E-09
4.36667E-09
1.67056E-08
9.46667E-09
3.92722E-08
3.76611E-08
4.58444E-08
1.82639E-07
t/km. rok
0.1350615
0.105195
0.2073101
0.2103112
0.0765618
0.5333976
0.2326475
0.1421758
0.4949677
0.4863886
2.2154068
1.9153111
2.9066151
16.49152
t/km. rok
3.31055E-05
0.000050443
0.000036719
3.69745E-05
0.000040442
0.000063218
0.000036281
0.000144285
5.98235E-05
0.000034675
0.000129904
0.000085191
0.000364526
0.000337808
0.000443548
0.002043234
t/km. rok
0.0007808
0.0012026
0.0009089
0.0008677
0.0010913
0.0015305
0.0008103
0.0035754
0.0015002
0.0008808
0.0032417
0.0023754
0.010371
0.0093985
0.0129444
0.064412
-1
-1
-1
-1
t/km. rok
g/m.s
0.135981 2.13131E-06
0.2106982
3.3678E-06
0.1624743 2.76409E-06
0.1506683 2.33901E-06
0.2035369 3.88887E-06
0.2703962 4.43838E-06
0.1366468 1.91063E-06
0.6395575
1.09E-05
0.2699992 4.68509E-06
0.1595748 2.82127E-06
0.5819995 1.00261E-05
0.4496167 8.90858E-06
1.9802246 4.00545E-05
1.7772515 3.51324E-05
2.4980858
5.178E-05
12.810236 0.000283268
56
formaldehyd
-1
kg/km.den
0.0068922
0.0047025
0.0118442
0.0102521
0.0026778
0.0272773
0.0121443
0.0075714
0.0256288
0.0285591
0.1319491
0.1122746
0.1758758
1.035502
PM 10
-1
kg/km.den
0.0030893
0.0051031
0.0047432
0.0033142
0.008003
0.0071117
0.0019868
0.0187654
0.0083258
0.0051736
0.0175943
0.0192165
0.0885942
0.0755649
0.117811
0.6899191
acetaldehyd
-1
kg/km.den
0.000163
0.0002456
0.0001716
0.000183
0.0001696
0.0003028
0.0001884
0.0006734
0.0002754
0.0001572
0.0006014
0.0003408
0.0014138
0.0013558
0.0016504
0.006575
VOC
-1
kg/km.den
0.076727
0.1212409
0.0995074
0.0842045
0.1399994
0.1597817
0.0687826
0.3924001
0.1686631
0.1015658
0.3609396
0.3207087
1.4419607
1.2647662
1.8640806
10.19764
-1
t/km. rok
0.0025157
0.0017164
0.0043231
0.003742
0.0009774
0.0099562
0.0044327
0.0027636
0.0093545
0.0104241
0.0481614
0.0409802
0.0641947
0.3779582
-1
t/km. rok
0.0011276
0.0018626
0.0017313
0.0012097
0.0029211
0.0025958
0.0007252
0.0068494
0.0030389
0.0018884
0.0064219
0.007014
0.0323369
0.0275812
0.043001
0.2518205
-1
t/km. rok
0.000059495
0.000089644
0.000062634
0.000066795
0.000061904
0.000110522
0.000068766
0.000245791
0.000100521
0.000057378
0.000219511
0.000124392
0.000516037
0.000494867
0.000602396
0.002399875
-1
t/km. rok
0.0280054
0.0442529
0.0363202
0.0307346
0.0510998
0.0583203
0.0251056
0.143226
0.061562
0.0370715
0.131743
0.1170587
0.5263157
0.4616397
0.6803894
3.7221386
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Vstupní podklady pro výpočet
Při výpočtu dopadu intenzity silniční dopravy záměru ve výhledu v roce 2012 byly
použity intenzity dopravy zjištěné dopravně-inženýrským průzkumem na silnicích III.
třídy a sčítáním intenzit dopravy ŘSD, oboje přepočtené pomocí výkonových
koeficientů ŘSD na rok 2012, které byly lineárně interpolovány z výkonových
přepočtů na rok 2010 a 2015 (Výkonové koeficienty pro rok 2012: OA = 1,246; NA =
1,076).
Tab.: Počty vozidel za 24 hod. na komunikacích III. třídy
Úsek
číslo
Rok 2012 bez záměru
Popis úseku
NA / 24 h
celkem / 24 h
1
2
3
rozc. Kralupy n. V., Dolany - Dolany
Chvatěruby (křiž. s ul. V Pískovně) - Zlončice, křiž.
Zlončice, křiž. - Kozomín, křiž. s II/608
863
1296
875
49
80
77
912
1376
952
4
5
Zlončice, křiž. - rozc. Zlončice, Postřižín, Máslovice
Postřižín, křiž. s II/608 - rozc. Zlončice, Postřižín, Máslovice
rozc. Zlončice, Postřižín, Máslovice - Máslovice - Vodochody - Drasty křiž. Větrušice, Klecany
Vodochody, křiž. Drasty, Klíčany - Klíčany, křiž.
s II/608
rozc. Klíčany, Postřižín, Dolínek - Dolínek, křiž. Odolena Voda,
Panenské Břežany
Dolínek, křiž. Odolena Voda, Panenské Břežany - Panenské Břežany,
křiž. Ul. Hlavní, Ke Kovárně
Panenské Břežany, křiž. Ul. Hlavní, Ke Kovárně - rozc. Bášť, Klíčany
rozc. Klíčany, AERO - Bášť, rozc. Líbeznice, Měšice
965
801
51
135
1016
936
1567
113
1680
28
1028
1056
3446
306
3752
1400
136
1536
786
3033
86
295
872
3328
6
7
8
9
10
11
OA / 24 h
Výhledové intenzity dopravy pro rok 2012 na hlavních pozemních komunikacích
bez záměru
Rok 2012 bez záměru
Úsek číslo
Silnice
Sčítací úsek ŘSD
OA / 24 h
NA / 24 h
celkem / 24 h
I
II/522
1-2098
1546
327
1873
II
II/608
1-0479
6271
1515
7786
III
II/608
1-0460
6193
1286
7479
IV
II/608
1-0450
7043
2025
9068
V
D8
1-8200
23840
11998
35838
Údajům o dopravě na úsecích 1 až 11 a I až V odpovídají následující bilance emisí:
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
-1
g/m.s
8.185E-06
1.295E-05
1.109E-05
8.764E-06
1.675E-05
1.732E-05
0.0001052
4.397E-05
1.906E-05
1.169E-05
4.132E-05
3.913E-05
0.000178
0.0001543
0.000233
0.0013146
NOx
-1
kg/km.den
0.2946498
0.4661024
0.3993178
0.3155174
0.6030414
0.623469
3.7881864
1.5827588
0.6860304
0.4206668
1.4875822
1.4085082
6.4076014
5.5542336
8.3873282
47.325853
-1
t/km. rok
0.1075472
0.1701274
0.145751
0.1151639
0.2201101
0.2275662
1.382688
0.577707
0.2504011
0.1535434
0.5429675
0.5141055
2.3387745
2.0272953
3.0613748
17.273936
57
-1
g/m.s
1.306E-07
2.12E-07
1.999E-07
1.367E-07
3.423E-07
2.965E-07
2.539E-06
7.939E-07
3.514E-07
2.211E-07
7.622E-07
8.247E-07
3.811E-06
3.245E-06
5.079E-06
2.989E-05
formaldehyd
-1
kg/km.den
0.0047013
0.0076304
0.0071953
0.0049199
0.0123219
0.0106725
0.0914004
0.0285818
0.0126504
0.0079598
0.0274387
0.0296887
0.1371919
0.1168026
0.1828397
1.0761582
-1
t/km. rok
0.001716
0.0027851
0.0026263
0.0017958
0.0044975
0.0038955
0.0333611
0.0104324
0.0046174
0.0029053
0.0100151
0.0108364
0.050075
0.0426329
0.0667365
0.3927977
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
-1
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
2.80556E-09
4.26667E-09
3.07222E-09
3.10556E-09
3.35E-09
5.29444E-09
8.64444E-09
1.21222E-08
5.02222E-09
2.9E-09
1.08833E-08
7.01944E-09
3.00444E-08
2.79194E-08
3.64389E-08
1.66206E-07
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
6.5858E-08
1.0093E-07
7.5425E-08
7.2442E-08
8.9475E-08
1.2719E-07
3.2717E-07
2.9792E-07
1.2473E-07
7.3083E-08
2.7034E-07
1.9373E-07
8.4556E-07
7.6849E-07
1.0521E-06
5.19E-06
komunikace
Úsek 1
Úsek 2
Úsek 3
Úsek 4
Úsek 5
Úsek 6
Úsek 7
Úsek 8
Úsek 9
Úsek 10
Úsek 11
Úsek I
Úsek II
Úsek III
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
1.208E-05
1.856E-05
1.407E-05
1.325E-05
1.72E-05
2.354E-05
6.91E-05
5.561E-05
2.337E-05
1.377E-05
5.066E-05
3.765E-05
0.0001653
0.0001492
0.0002073
0.0010462
-1
-1
1,3 - butadien
-1
kg/km.den
0.000101
0.0001536
0.0001106
0.0001118
0.0001206
0.0001906
0.0003112
0.0004364
0.0001808
0.0001044
0.0003918
0.0002527
0.0010816
0.0010051
0.0013118
0.0059834
benzen
-1
kg/km.den
0.0023709
0.0036336
0.0027153
0.0026079
0.0032211
0.0045789
0.011778
0.010725
0.0044904
0.002631
0.0097323
0.0069744
0.0304401
0.0276657
0.0378753
0.1868412
CO
-1
kg/km.den
0.4347247
0.6683024
0.5066075
0.4769685
0.6192369
0.8472623
2.4877532
2.0017974
0.84142
0.4956434
1.8237577
1.3552974
5.9519799
5.3714717
7.4643267
37.662076
-1
g/m.s
9.20194E-08
1.48667E-07
1.37919E-07
9.67028E-08
2.31625E-07
2.06331E-07
1.67946E-06
5.47661E-07
2.41578E-07
1.51383E-07
5.23958E-07
5.55572E-07
2.5616E-06
2.18648E-06
3.40532E-06
1.99278E-05
-1
g/m.s
5.06667E-09
7.64444E-09
5.28889E-09
5.64444E-09
5.2E-09
9.33333E-09
5.86667E-09
2.08444E-08
8.53333E-09
4.84444E-09
1.84889E-08
1.04056E-08
4.32556E-08
4.155E-08
5.03778E-08
1.991E-07
t/km. rok
0.000036865
0.000056064
0.000040369
0.000040807
0.000044019
0.000069569
0.000113588
0.000159286
0.000065992
0.000038106
0.000143007
9.22355E-05
0.000394784
0.000366862
0.000478807
0.002183941
t/km. rok
0.0008654
0.0013263
0.0009911
0.0009519
0.0011757
0.0016713
0.004299
0.0039146
0.001639
0.0009603
0.0035523
0.0025457
0.0111106
0.010098
0.0138245
0.068197
-1
-1
-1
-1
t/km. rok
g/m.s
0.1586745 2.33461E-06
0.2439304 3.64591E-06
0.1849117
2.963E-06
0.1740935 2.52784E-06
0.2260215 4.11968E-06
0.3092507 4.76324E-06
0.9080299 2.24657E-05
0.7306561 1.17292E-05
0.3071183 5.02002E-06
0.1809098 3.02879E-06
0.6656716 1.08835E-05
0.4946836 9.40061E-06
2.1724727 4.22455E-05
1.9605872 3.71357E-05
2.7244792 5.45029E-05
13.746658 0.000296688
PM 10
-1
kg/km.den
0.0033127
0.005352
0.0049651
0.0034813
0.0083385
0.0074279
0.0604604
0.0197158
0.0086968
0.0054498
0.0188625
0.0200006
0.0922175
0.0787133
0.1225915
0.7174024
acetaldehyd
-1
kg/km.den
0.0001824
0.0002752
0.0001904
0.0002032
0.0001872
0.000336
0.0002112
0.0007504
0.0003072
0.0001744
0.0006656
0.0003746
0.0015572
0.0014958
0.0018136
0.0071676
VOC
-1
kg/km.den
0.0840461
0.1312528
0.1066681
0.0910023
0.1483083
0.1714765
0.8087668
0.4222506
0.1807208
0.1090366
0.3918059
0.3384219
1.5208383
1.3368862
1.9621029
10.680781
-1
t/km. rok
0.0012091
0.0019535
0.0018123
0.0012707
0.0030436
0.0027112
0.022068
0.0071963
0.0031743
0.0019892
0.0068848
0.0073002
0.0336594
0.0287304
0.0447459
0.2618519
-1
t/km. rok
0.000066576
0.000100448
0.000069496
0.000074168
0.000068328
0.00012264
0.000077088
0.000273896
0.000112128
0.000063656
0.000242944
0.000136729
0.000568378
0.000545967
0.000661964
0.002616174
-1
t/km. rok
0.0306768
0.0479073
0.0389339
0.0332158
0.0541325
0.0625889
0.2951999
0.1541215
0.0659631
0.0397984
0.1430092
0.123524
0.555106
0.4879635
0.7161676
3.8984852
Provoz
Automobilová doprava
Firmou Nikodem a partner, s.r.o., byl dodán odhad silniční dopravy z provozu letiště
Vodochody na základě předpokládaného počtu odbavených cestujících během
celodenního provozu letiště. Taktéž bylo s touto firmou konzultováno rozdělení této
dopravy na komunikace v přilehlé zájmové oblasti.
Při výpočtu dopadu intenzity silniční dopravy záměru ve výhledu v roce 2012 byly
použity intenzity dopravy zjištěné dopravně-inženýrským průzkumem na silnicích III.
třídy a sčítáním intenzit dopravy ŘSD, oboje přepočtené pomocí růstových
58
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
koeficientů ŘSD na rok 2012, které byly lineárně interpolovány z výkonových
přepočtů na rok 2010 a 2015.
Intenzita dopravy způsobená provozem letiště Vodochody je v následující tabulce.
Rozprostření dopravy z / na letiště Vodochody je na komunikaci II/608 uvažováno
následovně:
85% všech vozidel (osobních, TAXI, autobusů a NA) směrem do Prahy
15% všech vozidel (osobních, TAXI, autobusů a NA) směrem do Kralup nad Vltavou
Intenzita dopravy z provozu letiště a její rozdělení na komunikaci II/608:
Intenzita dopravy pro charakteristický letový den
celkem
směr Praha
OA + TAXI
NA + BUS
OA + TAXI
NA + BUS
5568
336
4736
288
168
16
144
16
5736
352
4880
304
Denní doba
Den (06 - 22h)
Noc (22 - 06h)
24 hod.
směr Kralupy n. V.
OA + TAXI
NA + BUS
832
48
24
0
856
48
Výhledová situace pro rok 2012 počítá s tím, že na komunikace III. tříd procházející
obcemi v okolí letiště nebude mít nárůst silniční dopravy v souvislosti s provozem
letiště Vodochody prakticky žádný význam. Na těchto komunikacích dojde
k výjimečnému výskytu vozidel souvisejících s provozem letiště Vodochody. Tento
provoz lze velmi těžko odhadnout, bude se však s největší pravděpodobností jednat
pouze o jednotky vozidel za 24 hodin.
Veškerá silniční doprava související s provozem letiště Vodochody je tedy ve
výhledovém roce 2012 přičtena k výhledové silniční dopravě na komunikaci č. II/608
a to v závislosti na jejím percentuálním rozdělení do směrů Praha a Kralupy nad
Vltavou.
Výsledné výhledové intenzity dopravy pro rok 2012 pro komunikace III. tříd zůstávají i
se záměrem shodné s dopravními intenzitami bez záměru.
Vzhledem k tomu, že úsek III komunikace II/608 zahrnuje i vjezd a výjezd
z plánované obslužné komunikace z letiště Vodochody, je tento úsek v následující
tabulce rozdělen na dva úseky IIIa a IIIb. Úsek IIIa je část úseku III ve směru Kralupy
nad Vltavou a úsek IIIb je část úseku III ve směru na Prahu.
Výhledové intenzity dopravy pro rok 2012 na hlavních pozemních komunikacích
související s provozem letiště:
Úsek číslo
Silnice
Sčítací úsek ŘSD
I
II
IIIa
IIIb
IV
V
II/522
II/608
II/608
II/608
II/608
D8
1-2098
1-0479
1-0460
1-0460
1-0450
1-8200
Rok 2012 se záměrem
OA / 24 h
NA / 24 h
celkem / 24 h
0
0
0
856
48
904
856
48
904
4880
304
5184
4880
304
5184
0
0
0
Údajům o dopravě na úsecích I až V odpovídají následující bilance emisí:
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
-1
g/m.s
0
8.057E-06
8.057E-06
4.903E-05
4.903E-05
0
NOx
-1
kg/km.den
0
0.2900416
0.2900416
1.7652576
1.7652576
0
-1
t/km. rok
0
0.1058652
0.1058652
0.644319
0.644319
0
-1
g/m.s
0
1.28E-07
1.28E-07
8.049E-07
8.049E-07
0
59
formaldehyd
-1
kg/km.den
0
0.0046096
0.0046096
0.0289776
0.0289776
0
-1
t/km. rok
0
0.0016825
0.0016825
0.0105768
0.0105768
0
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
-1
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
0
2.778E-09
2.778E-09
1.609E-08
1.609E-08
0
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
0
6.513E-08
6.513E-08
3.809E-07
3.809E-07
0
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
0
1.194E-05
1.194E-05
7.009E-05
7.009E-05
0
-1
-1
1,3 - butadien
-1
kg/km.den
0
0.0001
0.0001
0.0005792
0.0005792
0
benzen
-1
kg/km.den
0
0.0023448
0.0023448
0.0137136
0.0137136
0
CO
-1
kg/km.den
0
0.4297464
0.4297464
2.523112
2.523112
0
-1
g/m.s
0
9.029E-08
9.029E-08
5.643E-07
5.643E-07
0
-1
g/m.s
0
5.022E-09
5.022E-09
2.88E-08
2.88E-08
0
-1
g/m.s
0
2.303E-06
2.303E-06
1.379E-05
1.379E-05
0
t/km. rok
0
0.0000365
0.0000365
0.0002114
0.0002114
0
t/km. rok
0
0.0008559
0.0008559
0.0050055
0.0050055
0
t/km. rok
0
0.1568574
0.1568574
0.9209359
0.9209359
0
-1
-1
-1
PM 10
-1
kg/km.den
0
0.0032504
0.0032504
0.0203152
0.0203152
0
acetaldehyd
-1
kg/km.den
0
0.0001808
0.0001808
0.0010368
0.0010368
0
VOC
-1
kg/km.den
0
0.0828912
0.0828912
0.4963952
0.4963952
0
-1
t/km. rok
0
0.0011864
0.0011864
0.007415
0.007415
0
-1
t/km. rok
0
6.599E-05
6.599E-05
0.0003784
0.0003784
0
-1
t/km. rok
0
0.0302553
0.0302553
0.1811842
0.1811842
0
Plošný zdroj
Celková bilance pohybů související s uvažovaným záměrem je představována údaji
předanými oznamovatelem záměru:
celkem
OA + TAXI
5568
168
5736
Denní doba
Den (06 - 22h)
Noc (22 - 06h)
24 hod.
BUS
336
16
352
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkovišť byl pro volnoběh použit
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu
při uvažovaném pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat
následující sumu emisí při použití emisních faktorů roku 2012:
Tab.: Suma emisí z plošných zdrojů
NOx
-1
-1
kg.den
t. rok
1.0276496 0.3750921
1,3 - butadien
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
3.931E-06 0.0003396
0.000124
benzen
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
9.293E-05 0.0080292 0.0029307
CO
-1
-1
-1
g.s
kg.den
t. rok
0.0171223 1.4793644
0.539968
-1
Plošný zdroj
Plošný zdroj
Plošný zdroj
Plošný zdroj
g.s
0.0118941
formaldehyd
-1
kg.den
0.0167936
PM 10
-1
-1
g.s
kg.den
0.0001364
0.0117828
acetaldehyd
-1
-1
g.s
kg.den
7.046E-06
0.0006088
VOC
-1
-1
g.s
kg.den
0.0033572
0.2900656
-1
g.s
0.0001944
-1
t. rok
0.0061297
-1
t. rok
0.0043007
-1
t. rok
0.0002222
-1
t. rok
0.1058739
Vstupní podklady pro výpočet – výsledný stav
Výsledná doprava na komunikačním systému se změní pouze na komunikaci II/608.
Výsledná doprava na úsecích I až V je patrná z následující tabulky:
Úsek číslo
Silnice
Sčítací úsek ŘSD
I
II
IIIa
IIIb
IV
V
II/522
II/608
II/608
II/608
II/608
D8
1-2098
1-0479
1-0460
1-0460
1-0450
1-8200
60
Rok 2012 se záměrem
OA / 24 h
NA / 24 h
celkem / 24 h
1546
327
1873
7127
1563
8690
7049
1334
8383
11073
1590
12663
11923
2329
14252
23840
11998
35838
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Na ostatních komunikacích v souvislosti s provozem letiště není očekáváno navýšení
dopravy a jsou tedy uvažovány shodně s variantou výchozího stavu pro rok 2012.
Údajům o dopravě na úsecích I až V odpovídají následující bilance emisí:
-1
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
3.913E-05
0.000186
0.0001623
0.0002033
0.000282
0.0013146
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
7.019E-09
3.282E-08
3.07E-08
4.401E-08
5.253E-08
1.662E-07
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
1.937E-07
9.107E-07
8.336E-07
1.149E-06
1.433E-06
5.19E-06
komunikace
Úsek I
Úsek II
Úsek IIIa
Úsek IIIb
Úsek IV
Úsek V
g/m.s
3.765E-05
0.0001773
0.0001611
0.0002193
0.0002774
0.0010462
-1
-1
-1
NOx
-1
kg/km.den
1.4085082
6.697643
5.8442752
7.3194912
10.152586
47.325853
1,3 - butadien
-1
kg/km.den
0.0002527
0.0011816
0.0011051
0.0015843
0.001891
0.0059834
benzen
-1
kg/km.den
0.0069744
0.0327849
0.0300105
0.0413793
0.0515889
0.1868412
CO
-1
kg/km.den
1.3552974
6.3817263
5.8012181
7.8945837
9.9874387
37.662076
-1
g/m.s
8.247E-07
3.939E-06
3.373E-06
4.049E-06
5.884E-06
2.989E-05
-1
g/m.s
5.556E-07
2.652E-06
2.277E-06
2.751E-06
3.97E-06
1.993E-05
-1
g/m.s
1.041E-08
4.828E-08
4.657E-08
7.035E-08
7.918E-08
1.991E-07
-1
g/m.s
9.401E-06
4.455E-05
3.944E-05
5.092E-05
6.829E-05
0.0002967
t/km. rok
0.5141055
2.4446397
2.1331604
2.6716143
3.7056938
17.273936
t/km. rok
9.224E-05
0.0004313
0.0004034
0.0005783
0.0006902
0.0021839
t/km. rok
0.0025457
0.0119665
0.0109538
0.0151034
0.0188299
0.068197
t/km. rok
0.4946836
2.3293301
2.1174446
2.8815231
3.6454151
13.746658
-1
-1
-1
-1
formaldehyd
-1
kg/km.den
0.0296887
0.1418015
0.1214122
0.1457802
0.2118173
1.0761582
PM 10
-1
kg/km.den
0.0200006
0.0954679
0.0819637
0.0990285
0.1429067
0.7174024
acetaldehyd
-1
kg/km.den
0.0003746
0.001738
0.0016766
0.0025326
0.0028504
0.0071676
VOC
-1
kg/km.den
0.3384219
1.6037295
1.4197774
1.8332814
2.4584981
10.680781
-1
t/km. rok
0.0108364
0.0517575
0.0443155
0.0532098
0.0773133
0.3927977
-1
t/km. rok
0.0073002
0.0348458
0.0299168
0.0361454
0.0521609
0.2618519
-1
t/km. rok
0.0001367
0.0006344
0.000612
0.0009244
0.0010404
0.0026162
-1
t/km. rok
0.123524
0.5853613
0.5182188
0.6691477
0.8973518
3.8984852
B.III.2. Odpadní vody
Výstavba
Splaškové odpadní vody v etapě výstavby budou odpovídat nárokům na vodu pro
sociální zařízení za předpokladu, že pro pracovníky výstavby budou vyčleněny
stávající kapacity sociálního zázemí AERO. V případě že tyto prostory nebudou
využívány, budou používána chemická WC a spotřeba vody pro tyto účely bude
prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích projektech stavby.
Technologické odpadní vody v průběhu výstavby nevznikají. Srážkové vody z areálu
budou po převážnou dobu výstavby odváděny stávajícím způsobem. Po vybudování
příslušných tras kanalizací budou postupně napojovány na tyto kanalizace.
Cílový stav
Splaškové odpadní vody
Veškeré splaškové vody ze stávajících objektů AERO a.s. jsou svedeny oddílnou
kanalizací na podnikovou ČOV. ČOV je situována v JZ části areálu a vyčištěné
odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do dešťové kanalizace, která odvádí srážkové
vody do Vltavy.
ČOV byla navržena na následující zatížení: nátok splaškových vod 20,3 m3/hod, 488
m3/den, 124 457 m3/rok znečištění vyjádřené jako BSK5 = 98,8 kg/den, 25,47 tun/rok.
61
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Dle vodoprávního rozhodnutí RŽP OÚ Praha východ ze dne 7.7. 1995 je povoleno
vypouštět z ČOV do Vltavy 6 l/s, 11 000 m3/měsíc, 125 000 m3/rok při dodržení
ukazatelů BSK5 = 15 mg/l (1,87 tun/rok) a NL = 20 mg/l (2,5 tun/rok). Rozhodnutím ze
dne 20.5.2003 bylo toto rozhodnutí doplněno o povolení k vypouštění AOX a PCE.
Dle podkladů od AERO Vodochody a.s. byl v roce 2007 odtok vyčištěných vod
z ČOV 54 400 m3/rok. Množství produkovaných splaškových vod ze závodu AERO
má trvale klesající trend. Jako průměrné roční hodnoty ukazatelů znečištění
splaškových vod na výstupu z ČOV se uvádí:
BSK5 = 3,7 mg/l
CHSKCr = 25 mg/l NL = 8,7 mg/l
RAS = 568 mg/l
Jak je z uvedených údajů zřejmé, ČOV je provozována cca na poloviční projektované
zatížení a plní hodnoty stanovené vodoprávním rozhodnutím.
Veškeré splaškové vody a částečně i některé technologické odpadní vody (po
předčištění na kvalitu, požadovanou pro vstup na ČOV) z provozu letiště budou
odváděny na stávající ČOV AERO. Bilance odpadních splaškových vod přiváděných
na ČOV v rámci hodnoceného záměru odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální
účely a je uvedena (včetně bilance technologických odpadních vod) v následující
tabulce:
Zdroj
Poznámka
Průměrná produkce Celková produkce
3
3
m /den
m /rok
SO 05, SO 06 – Odbavovací budova a terminál GA
Splaškové vody celkem
127,83
46 657
Technologické odpadní vody celkem CHÚV pro chlazení
2,74
1 000
SO 07 – Depo autocisteren
Splaškové vody celkem
0,27
99
SO 08 – Záchranná hasičská stanice a objekt technické obsluhy
Splaškové vody celkem
5,31
1 938
Technologické odpadní vody celkem
Mytí vozidel
1,00
365
SO 09 – Hangár
Splaškové vody celkem
9,86
3 597
Technologické odpadní vody celkem
Mytí letadel a dílů
15,0
5 475
SO 10 – Vrátnice
Splaškové vody celkem
0,42
153
Stávající jídelna AERO
Splaškové vody - nárůst
13,15
4 800
Odpadní vody celkem
175,58
64 084
Poznámky:
Ø Technologické odpadní vody z CHÚV nejsou zdrojem významného znečištění – obsahují
pouze zvýšený obsah solí.
Ø Odpadní vody z provozů občerstvení budou vedeny do splaškové kanalizace přes
odlučovače tuků.
Ø Technologické odpadní vody z mytí vozidel, letadel a dílů budou nejprve předčištěny na
lokálních specifických ČOV, kde budou upraveny na kvalitu umožňující jejich nátok na
ČOV. Předpokládá se použití typových čistíren pro odstranění ropných látek, rozrážení
emulzí a odstranění tuhých látek.
Ø Odpadní vody z rozmrazování letadel a zimní údržby letových ploch jsou řešeny v dalších
částech této kapitoly.
Nové letištní objekty budou napojovány krátkými přípojkami, případně přípojnou větví
do stávající oddílné splaškové kanalizace. Splaškové vody z odbavovací haly budou
zaústěny do jímky, ze které budou do stávající splaškové kanalizace přečerpávány.
Celková délka nových kanalizačních přípojek bude cca 2 300 m.
Jako součást technologického vybavení provozu „mytí vozidel“ a „mytí letadel a dílů“
budou osazeny typové recirkulační čistírny odpadních vod, které zajistí potřebné
předčištění těchto odpadních vod před jejich odtokem do kanalizace splaškových
62
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
vod. Odpadní vody z restauračních provozů v odbavovací hale budou do splaškové
kanalizace vedeny přes odlučovače tuků.
Odpadní vody z toaletních systémů letadel, vykazující extrémně vysoké znečištění
BSK5, budou vypouštěny do samostatné akumulační jímky situované u SO 08. Z této
jímky budou odpadní vody převáženy autocisternou na smluvní městskou ČOV
s dostatečnou volnou kapacitou (ČOV Kralupy nebo Praha). Množství těchto
odpadních vod bude zejména závislé na smluvních podmínkách mezi
provozovatelem letiště a leteckými společnostmi.
Technologické odpadní vody
Za technologické odpadní vody lze považovat:
§ odpadní vody z chemické úpravny vod (CHÚV) pro úpravu vody na chlazení
§ odpadní vody z mytí vozidel, letadel a dílů
§ odpadní vody ze zimního provozu letiště (odmrazování letadel, údržba letových
ploch)
odpadní vody z chemické úpravny vod (CHÚV) pro úpravu vody na chlazení
Ze strojního hlediska se bude jednat o typovou jednotku pracující např. na principu
reverzní osmózy. Odpadní vody z CHÚV jsou z hlediska znečištění pouze nositelem
zvýšené solnosti. Jejich množství a skutečnou solnost lze upřesnit až po výběru
dodavatele chladících systémů, který stanoví potřebnou kvalitu demineralizované
vody pro chlazení. Od této kvality a kvality vody dodávané na CHÚV se bude odvíjet
skutečné množství a solnost odpadní vody z CHÚV. Odpadní voda z CHÚV bude
vypouštěna do splaškové kanalizace. Lze však reálně předpokládat, že z hlediska
stávající kapacity ČOV se bude jednat o nevýznamné množství a znečištění.
odpadní vody z mytí vozidel, letadel a dílů
Jak již bylo uvedeno, součástí technologického vybavení provozu „SO 07 - mytí
vozidel“ a „SO 09 - mytí letadel a dílů“ budou i typové recirkulační čistírny odpadních
vod, které zajistí potřebné předčištění těchto odpadních vod před jejich odtokem do
kanalizace splaškových vod. Předpokládá se použití typových čistíren pro odstranění
ropných látek, rozrážení emulzí a odstranění tuhých látek. Výstupem z čistírny bude
odpadní voda upravená na požadované znečištění a kal odstraněný filtrací.
odpadní vody ze zimního provozu letiště (odmrazování letadel, údržba letových ploch)
Problematika odpadních vod ze zimního provozu letiště je řešena v dalších částech
této kapitoly.
Srážkové vody
V současné době je řešen odvod srážkových ploch z letištních provozních ploch,
komunikací, parkovišť a střech objektů systém oddílné kanalizace srážkových vod.
Do recipientů jsou srážkové vody odváděny třemi větvemi:
Ø JV část areálu je odvodněna do Hoštického potoka. Před vyústěním do Hoštického
potoka je osazen odlučovač s koksovým filtrem
Ø JZ část areálu je vedena přímo do Vltavy. Přípojka od motorových zkoušek je vedena
přes odlučovač ropných látek. Do této větve je napojen i odtok odpadních vod ze
stávající ČOV a neutralizační stanice.
Ø S a SZ je odvodněna do Postřižinského potoka. V této části areálu nedojde prakticky
k téměř žádným změnám a proto není ani v dalším textu podrobněji popisována.
63
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Navrhovaný způsob odvodu srážkových vod je koncipován tak, aby nedošlo ke
zhoršení odtokových poměrů do Hoštického potoka a do Vltavy oproti stávajícímu
stavu.
V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny stávající zastavěné a zpevněné plochy
v areálu AERO a dále je proveden bilanční výpočet odvodu srážkových vod z těchto
ploch do Hoštického potoka nebo do Vltavy. Výpočet je proveden pro roční úhrn
srážek ve výši 509 mm, intenzitu přívalového deště 126 l/s.ha a koeficienty 0,9 pro
střechy a 0,7 pro zpevněné plochy.
Popis plochy
RWY dráha
TWY pojížděcí dráha
CELKEM
Popis plochy
RWY dráha
TWY pojížděcí dráha
Střechy objektů
Komunikace a zpevněné plochy
CELKEM
Odtok do Vltavy – stávající stav
2
3
Plocha (m )
Roční odtok [m /rok]
69 075
24 611
10 832
3 859
79 907
28 471
Odtok [l/s]
609
96
705
Odtok do Hoštického potoka – stávající stav
2
3
Plocha (m )
Roční odtok [m /rok]
43 425
15 472
10 884
3 878
58 060
26 597
102 100
36 378
214 469
82 326
Odtok [l/s]
383
96
658
901
2 038
Přehled o výstavbě nových objektů, včetně odpovídajících výměr a způsobu odvodu
srážkových vod je uveden v tabulce:
Popis plochy
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Příjezd k motorovým zkouškám
Odbavovací plocha vč. komunikací
Přetah do AERA
Obslužná komunikace mimo OP
Plochy před hangárem
Plochy před ZHS
Střechy nových objektů
Vozovky přednádraží
Parkoviště přednádraží
Chodníky přednádraží
CELKEM
2
Celková plocha (m )
116 680
2 270
545
87 080
3 140
20 835
10 930
8 974
43 481
9 713
13 295
4 130
321 073
Plocha odtok do Vltavy
2
[m ]
85 080
545
65 100
3 140
20 835
10 930
8 974
14 133
208 737
Plocha odtok do
2
Hoštického potoka [m ]
31 600
2 270
21 980
29 348
9 713
13 295
4 130
112 336
Po realizaci záměru budou odvodňovány jak stávající zastavěné a zpevněné plochy
z areálu AERO, tak i výše uvedené nové plochy. Ze stávajících zpevněných ploch se
zruší stávající pojížděcí dráhy TWY. Zrušení dalších drobných zpevněných ploch,
nacházejících se na plochách budoucí výstavby není v dalších výpočtech uvažováno
– bilance odtokových poměrů je tak na straně bezpečnosti. Přehled odvodňovaných
ploch po realizaci záměru je tak uveden v tabulce:
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Příjezd k motorovým zkouškám
Odbavovací plocha vč. komunikací
Přetah do AERA
Obslužná komunikace mimo OP
Plochy před hangárem
Plochy před ZHS
Střechy nových objektů
Vozovky přednádraží
Parkoviště přednádraží
Chodníky přednádraží
Stávající střechy objektů
Stávající komunikace a zpevn. plochy
CELKEM
2
Celková plocha (m )
112 500
116 680
2 270
545
87 080
3 140
20 835
10 930
8 974
43 481
9 713
13 295
4 130
58 060
102 100
593 733
64
Plocha odtok do Vltavy
2
[m ]
69 075
85 080
545
65 100
3 140
20 835
10 930
8 974
14 133
277 812
Plocha odtok do
2
Hoštického potoka [m ]
43 425
31 600
2 270
21 980
29 348
9 713
13 295
4 130
58 060
102 100
315 921
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Při respektování shodných hodnot ročního průměru srážek, intenzity přívalového
deště a odtokových koeficientů jako pro stávající stav jsou celkové teoretické
odtokové poměry ze zájmového území do Hoštického potoka a do Vltavy uvedeny
v následujících tabulkách:
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Příjezd k motorovým zkouškám
Odbavovací plocha vč. komunikací
Přetah do AERA
Obslužná komunikace mimo OP
Plochy před hangárem
Plochy před ZHS
Střechy nových objektů
CELKEM
Odtok do Vltavy – cílový stav
2
3
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
69 075
24 611
85 080
30 314
545
194
65 100
23 195
3 140
1 119
20 835
7 424
10 930
3 894
8 974
3 197
14 133
6 474
277 812
100 422
Odtok (l/s)
609
750
5
574
28
184
96
79
160
2 486
Odtok do Hoštického potoka – cílový stav
2
3
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
43 425
15 472
31 600
11 259
2 270
809
21 980
7 831
29 348
13 444
9 713
3 461
13 295
4 737
4 130
1 472
58 060
26 597
102 100
36 378
315 921
121 460
Odtok (l/s)
383
279
20
194
333
86
117
36
658
901
3 007
a
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Odbavovací plocha vč. komunikací
Střechy nových objektů
Vozovky přednádraží
Parkoviště přednádraží
Chodníky přednádraží
Stávající střechy objektů
Stávající komunikace a zpevn. plochy
CELKEM
Jak je z uvedených údajů zřejmé, došlo by realizací záměru k výraznému nárůstu
odtokových poměrů, zejména pak v období přívalových dešťů. V zimním období by
dále docházelo vlivem zimní údržby letových ploch a odmrazování letadel
k vypouštění vysokého znečištění do uvedených recipientů.
Z výše uvedených důvodů byla zadáno firmě MV projekt spol. s r.o. vypracování
hydrologické a hydrotechnické studie „Likvidace dešťových vod z navrhovaného
rozšíření areálu letiště Vodochody“. Cílem studie bylo zhodnotit stávající a budoucí
situaci odtokových poměrů ze zájmového území ve vztahu k uváděným povodím a
dále vypracovat návrhy na velikost retencí a provoz v zimním období. Tato kompletní
studie je samostatnou Přílohou č.5 předkládaného oznámení. V další části jsou proto
již sumarizovány závěry a navržená opatření.
Na základě hodnot n-letých průtoků v obou vodotečích byl stanoven:
Ø Maximální přípustný odtok z areálu AERO do Hoštického potoka Q100 = 930 l/s
Ø Maximální přípustný odtok z areálu AERO do Vltavy Q100 = 717 l/s
Odtok do Hoštického potoka
Stávající kanalizační odtok do Hoštického potoka představuje množství 2038 l/s (viz
předchozí část oznámení). Kanalizační stoka DN 700 je v ploché části zájmového
území uložena ve sklonu 0,4 %, tudíž kapacitní plnění stoky nepřesáhne hodnotu
550 l/s. V současné době dochází vzhledem k délce této stoky (cca 1300 m)
k přirozené akumulaci dešťových vod v této kanalizaci, a tím ke zpomalení odtoku na
hodnotu 550 l/s. V koncové části má tato stoka kapacitu až 1100 l/s, vzhledem
k většímu sklonu uložené kanalizace.
65
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Přirozený odtok z povodí do uzávěrného profilu pF1 činí Q100 = 930 l/s. S ohledem na
stávající systém dešťové kanalizace zde existuje rezerva ve výši 380 l/s, což je
hodnota, která nesmí být překročena výtokem z nově plánované dešťové kanalizace.
Stávající dešťová kanalizace DN 700 zůstane zachována a bude využívána pouze
pro odvod čistých dešťových vod z této oblasti, tj. ze střech stávajících a nových
objektů a stávajících komunikací a zpevněných ploch v závodě AERO.
Odtok do Hoštického potoka stávající kanalizací DN 700 – cílový stav
2
3
Popis plochy
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
Střechy nových objektů
29 348
13 444
Stávající střechy objektů
58 060
26 597
Stávající komunikace a zpevn. plochy
102 100
36 378
CELKEM
189 508
76 420
Odtok (l/s)
333
658
901
1 892
Při novém řešení dojde ke snížení kanalizačního přítoku z 2038 l/s na 1892 l/s s tím,
že kapacita výtoku ze stoky DN 700 nepřevýší hodnotu 550 l/s za předpokladu stejné
funkce retardace dešťových vod ve stoce DN 700 jako dosud.
Veškeré ostatní stávající i nové zpevněné plochy zájmového území a spádované do
Hoštického potoka budou odvodňovány do nového systému dešťové kanalizace.
Jedná se o následující srážkové vody:
Odtok do Hoštického potoka novou kanalizací přes retenci – cílový stav
2
3
Popis plochy
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
RWY dráha
43 425
15 472
Pojezdová dráha TWY
31 600
11 259
Odmrazovací stání
2 270
809
Odbavovací plocha vč. komunikací
21 980
7 831
Vozovky přednádraží
9 713
3 461
Parkoviště přednádraží
13 295
4 737
Chodníky přednádraží
4 130
1 472
CELKEM
126 413
45 041
Odtok (l/s)
383
279
20
194
86
117
36
1 115
V letním období činí kanalizační přítok z těchto ploch 1115 l/s a musí být retardován
na hodnotu 380 l/s. Vzhledem k navrhovanému rozdílnému řešení v letním a zimním
období jsou navrženy dvě retenční nádrže zapojené za sebou. První nádrž bude
železobetonová podzemní jímka, ze které bude voda v letním období přepadat do
podzemní retenční voštinové nádrže.
V zimním období mohou být tyto dešťové vody kontaminovány prostředky ze zimní
údržby letových ploch. V těchto případech budou dešťové vody natékat pouze do
první, železobetonové jímky, odkud budou čerpány na nově budovanou čistírnu
odpadních vod. Při průměrném úhrnu srážek v zimním období ve výši 36 mm/měsíc
tak bude na novou ČOV čerpáno cca 3 186 m3 srážkových vod/měsíc.
Je navržena železobetonová podzemní jímka o objemu 72 m3, čerpadlo o výkonu 1,7
l/s a voštinová podzemní retenční nádrž o půdorysných rozměrech 17 x 26 m a výšce
1,44 m – celkový objem voštinové retence bude 636,5 m3 (vypočtený, požadovaný
minimální objem retence je 590 m3).
Odtok do Vltavy
Stávající kanalizační odtok do Vltavy představuje množství 705 l/s (viz předchozí část
oznámení). Kanalizační stoka DN 500 je v ploché části zájmového území uložena ve
sklonu 0,4 %, tudíž v současné době dochází k tlakovému plnění v této kanalizaci a
tím k výtoku dešťových vod z kanalizačních šachet.
Přirozený odtok z povodí do uzávěrného profilu pF2 činí Q100 = 717 l/s. S ohledem na
stávající stav dešťové kanalizace je nutné tuto stoku rekonstruovat a novou stoku
dimenzovat na hodnotu Qmax = 717 l/s.
66
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Rekonstruovaná kanalizace bude odvádět dešťové vody z následujících, převážně
zpevněných letových ploch:
Odtok do Vltavy rekonstruovanou kanalizací přes retenci – cílový stav
2
3
Popis plochy
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
RWY dráha
69 075
24 611
Pojezdová dráha TWY
85 080
30 314
Příjezd k motorovým zkouškám
545
194
Odbavovací plocha vč. komunikací
65 100
23 195
Přetah do AERA
3 140
1 119
Obslužná komunikace mimo OP
20 835
7 424
Plochy před hangárem
10 930
3 894
Plochy před ZHS
8 974
3 197
Střechy nových objektů
14 133
6 474
CELKEM
277 812
100 422
Odtok (l/s)
609
750
5
574
28
184
96
79
160
2 486
V letním období činí kanalizační přítok z těchto ploch 2486 l/s a musí být retardován
na hodnotu 717 l/s. Vzhledem k navrhovanému rozdílnému řešení v letním a zimním
období jsou navrženy dvě retenční nádrže zapojené za sebou. První nádrž bude
železobetonová podzemní jímka, ze které bude voda v letním období přepadat do
podzemní retenční voštinové nádrže.
V zimním období mohou být tyto dešťové vody kontaminovány prostředky ze zimní
údržby letových ploch. V těchto případech budou dešťové vody natékat pouze do
první, železobetonové jímky, odkud budou čerpány na nově budovanou čistírnu
odpadních vod. Při průměrném úhrnu srážek v zimním období ve výši 36 mm/měsíc
tak bude na novou ČOV čerpáno cca 7 103 m3 srážkových vod/měsíc.
Je navržena železobetonová podzemní jímka o objemu 175 m3, čerpadlo o výkonu
3,0 l/s a voštinová podzemní retenční nádrž o půdorysných rozměrech 25 x 40 m a
výšce 1,44 m – celkový objem voštinové retence bude 1 440 m3 (vypočtený,
požadovaný minimální objem retence je 1 420 m3).
Při realizaci výše uvedených retencí lze předpokládat, že se odtokové poměry
zájmového území v letních měsících a v období přívalových dešťů podstatným
způsobem nezvýší a rovněž tak nedojde k podstatnému zvýšení hladin v obou
vodotečích.
Zimní provoz
Pro bezpečný provoz letiště v zimním období je třeba používat přípravky pro údržbu
letových ploch (např. CLEARWAY) a přípravky pro odmrazování letadel (např.
SAFEWING).
CLEARWAY je převážně směs solí kyseliny octové, vykazující vysoké znečištění
odpadních vod v ukazatelích BSK5 – 170 g/l a CHSK – 210 g/l. SAFEWING je
převážně vodný roztok propylenglykolu, vykazující velmi vysoké znečištění
odpadních vod v ukazatelích BSK5 – 780-1180 g/l a CHSK – 980-1380 g/l.
Z těchto důvodů nelze odpadní vody znečištěné těmito přípravky vypouštět přímo do
recipientů a je nutné zajistit jejich předčištění.
Odmrazování letadel
Při tvorbě námrazy je nutné provádět odmrazování letadel. Toto odmrazování bude
prováděno pouze na určené ploše o rozloze 2270 m2. Odtok srážkových vod z této
plochy bude sveden do akumulační jímky o užitném objemu cca 60 m3, vybavené
měřením výšky hladiny v jímce. V letních měsících, kdy se odmrazování neprovádí,
odtéká voda z této jímky do nové kanalizační stoky a přes retenci do Hoštického
67
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
potoka. V zimních měsících je tento odtok uzavřen a provoz jímky je bezodtokový. Po
dosažení stanovené výšky hladiny v jímce se odpadní voda z jímky vyčerpá do
autocisterny a odveze na smluvní městskou ČOV (Kralupy, Praha).
Spotřeba SAFEWING je zejména závislá na klimatických podmínkách a provedených
počtech odmrazování. Průměrná spotřeba pro ošetření jednoho letadla je cca 300 l
přípravku. Přípravek se před použitím obvykle ředí teplou vodu v množství cca 200 l
na jedno ošetření. Pro bilanci je uvažováno s odmrazováním cca 300 letadel za zimní
období. Roční spotřeba přípravku bude cca 90 m3, roční spotřeba teplé vody bude
cca 60 m3. Cca 20% provozního roztoku odmrazovacího přípravku zůstává na
letadle. V záchytné jímce se tak akumuluje cca 120 m3 provozního roztoku
SEFEWING.
V jímce se rovněž akumulují srážkové vody z plochy určené pro odmrazování letadel.
Při rozloze této plochy 2270 m2, průměrném úhrnu srážek v zimním období 36
mm/měsíc a délce zimního období 5 měsíců bude celkový úhrn srážkových vod za
zimní období 408,6 m3. Za zimní období bude nutné odvést na smluvní městskou
ČOV cca 530 m3 odpadních vod vzniklých při odmrazování letadel.
Zimní údržba letových ploch
Při mrznoucích srážkách a sněžení je nutné provádět údržbu letových ploch, tj.
postřik přípravkem CLEARWAY. Spotřeba tohoto přípravku je závislá na okamžité
teplotě a průměrná spotřeba se uvádí hodnotou 30 g/m2 ošetřené plochy. Průměrná
spotřeba CLEARWAY na jedno ošetření letových ploch se předpokládá ve výši 5,6
m3. Za předpokladu, že bude v zimním období provedeno cca 80 ošetření letových
ploch, bude celková spotřeba CLEARWAY cca 450 m3 za zimní období.
Jak již bylo uvedeno v předchozích částech této kapitoly budou srážkové vody
z letových ploch odváděny výhradně novou kanalizační stokou přes železobetonovou
jímku a retenci do Hoštického potoka nebo rekonstruovanou kanalizační stokou přes
železobetonovou jímku a retenci do Vltavy. Stávající kanalizační stokou zaústěnou
do Hoštického potoka bez retence nebudou srážkové vody z letových ploch
odváděny.
V zimním období bude výtok ze železobetonových jímek do retencí a následně do
recipientu uzavřen a veškerá voda z těchto jímek bude přečerpávána do vstupní
akumulační nádrže nové ČOV. Jak již bylo uvedeno v předchozích částech této
kapitoly, v železobetonové jímce o objemu 72 m3 na nové kanalizační stoce bude
osazeno čerpadlo o výkonu 1,7 l/s, které bude automaticky spínáno od dosažení
nastavené výšky hladiny a v zimním měsíci přečerpá cca 3186 m3 znečištěných
srážkových vod. V železobetonové jímce o objemu 175 m3 na rekonstruované
kanalizační stoce bude osazeno čerpadlo o výkonu 3,0 l/s, které bude automaticky
spínáno od dosažení nastavené výšky hladiny a v zimním měsíci přečerpá cca 7103
m3 znečištěných srážkových vod.
Na nově budovanou ČOV tak bude v zimním období čerpáno maximálně 4,7 l/s
srážkových vod a v průměru cca 10 300 m3 vod za měsíc. Jak je zřejmé z přehledu
ploch napojených do jednotlivých kanalizačních stok, budou na ČOV čerpány
v zimním období i srážkové vody ze zpevněných ploch v přednádraží a část
srážkových vod ze střech nových objektů, které jsou napojeny do těchto
kanalizačních stok.
Pro předčištění těchto srážkových vod je navrhována technologická linka čištění
srážkových vod sestávající z:
68
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
§
§
§
§
§
§
§
Vstupní usazovací nádrž
Retenční nádrž s odlučovačem ropných látek
Velmi jemné, automaticky čištěné česle
Systém biologického čištění na principu MBR procesu a plně oxické aktivace
Dosazovací nádrž
Dávkování potřebných chemikálií
Kalové hospodářství založené na uskladnění a aerobní stabilizaci produkovaných kalů.
Průměrné zatížení čistírny srážkových vod bude odpovídat kapacitě 5 900 EO60.
Vstupní hydraulické a látkové zatěžovací parametry čistírny jsou uvedeny v tabulce:
Množství odpadních vod
Průměrný denní přítok
Koeficient denní nerovnoměrnosti
Maximální denní přítok
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
Maximální hodinový přítok
3
3
m /den
320
1,28
410
1,0
-
m /hod
13,3
17,1
17,1
l/s
3,7
4,7
4,7
g/EO.den
60
75
4,3
kg/den
354
442,5
25,4
mg/l
1110
1380
80
a
Znečištění surové odpadní vody
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
mg/l max.
2200
2760
160
Na výstupu z čistírny se předpokládá dosažení následujících limitních hodnot
ukazatelů znečištění:
Ukazatel
CHSK Cr
BSK5
NL
N-NH4
NEL
PAU
Zimní období
Hodnota „p“
Hodnota „m“
mg/l
mg/l
110
150
20
30
20
40
8
15
0,5
1
0,0002
0,0004
Ochrana povrchových a podzemních vod
Letecké PHM
Letecký petrolej bude do areálu letiště přiváděn ze stávajícího uložiště závodu AERO
dvouplášťovým produktovodem. Z tohoto produktovou bude v depu autocisteren
plněn do autocisteren a dovážen k letadlům. Prostor plnění autocisteren je
přestřešen a jeho povrch je vyspádován do bezodtokové havarijní jímky
odpovídajícího objemu.
Letecký benzin bude dovážen v autocisternách a skladován v nadzemním
dvouplášťovém zásobníku o objemu 50 m3. Z tohoto zásobníku bude přímo čerpán
do palivových nádrží malých letadel. Prostor stáčení autocisteren je přestřešen a
jeho povrch je vyspádován do bezodtokové havarijní jímky odpovídajícího objemu.
Automobilové PHM
Automobilové PHM (benzin NATURAL a motorová nafta) budou dováženy
v autocisternách. Pro jejich výdej bude osazena typová balená jednotka, která
nevyžaduje realizaci žádných dalších opatření z hlediska ochrany podzemních a
povrchových vod. Vlastní nádrže benzinu a motorové nafty jsou dvouplášťové
s kontrolou meziprostoru, celá čerpací stanice (stáčení z autocisteren, výdej do
motorových vozidel) je umístěná pod přístřeškem. Plocha pod přístřeškem je řešena
jako nepropustná a vyspádovaná do nepropustné, bezodtokové havarijní jímky
odpovídající objemu.
69
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Nakládání s látkami nebezpečnými vodám
Za látky nebezpečné vodám lze označit přípravky na odmrazování letadel, zimní
údržbu letištních ploch, chemické přípravky pro provoz ČOV, přípravky pro provádění
údržby (oleje, tuky) a odpady v kategorii „nebezpečný odpad“.
Přípravky na odmrazování letadel a pro zimní údržbu letištních ploch budou
skladovány v dvouplášťových nádržích na zpevněných plochách příslušných objektů.
Nakládání s těmito látkami bude prováděno pouze na určených a zabezpečených
plochách.
Přípravky pro provoz ČOV budou skladovány v přepravních obalech v oddělené
místnosti objektu čistírny, která bude zabezpečena havarijní jímkou odpovídajícího
objemu. Z hlediska skladovaného množství se bude jednat o velmi malé množství
přípravků.
Přípravky pro provádění běžné údržby (oleje, tuky apod.) budou v potřebném
množství skladovány ve vymezeném prostoru dílen údržby. Tyto látky budou
skladovány v přepravních obalech na ocelových vanách s póroroštem. Provádění
pravidelných výměn olejů v točivých strojích bude prováděno v intervalech
stanovených výrobci těchto zařízení. Tyto výměny budou provádět odborné firmy na
základě smluvního vztahu.
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno ve
vyhrazených a zabezpečených prostorách. Tyto odpady budou ukládány do
vhodných nádob tak, aby nemohlo dojít k únikům nebezpečných látek.
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit riziko kontaminace ropnými
látkami budou do příslušné kanalizace odváděny přes odlučovače ropných látek,
které budou obsahovat i sorpční část. Odlučovače budou zabezpečeny proti
vyplavení v době přívalových dešťů a bude prováděna jejich pravidelná kontrola a
údržba dle podmínek stanovených v provozním řádu. Dle podkladů
z rozpracovaného projektu pro územní řízení jsou navrženy 2 odlučovače ropných
látek na odbavovací ploše a další odlučovač bude na manipulační ploše před
hangárem.
V případě mimořádných havárií a úniku většího množství pohonných hmot a
následného vniknutí těchto látek do kanalizačních stok lze pro likvidaci havárie využít
i nově budované železobetonové jímky a retence na těchto stokách.
B.III.3. Odpady
Výstavba
Přesnou specifikaci konkrétních druhů a množství jednotlivých druhů odpadů z
vlastního procesu výstavby lze upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou
známy dodavatelé a budou specifikovány i konkrétní použité materiály. Součástí
smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní
dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v
průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě),
včetně jejich následného využití nebo odstranění a investor vytvoří na staveništi
potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.
70
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Předpokládaná produkce odpadů v období výstavby je uvedena v tabulce:
Kód
080111
120113
150101
150102
150104
150105
150202
170101
170102
170103
170106
170201
170203
170302
170402
170405
170411
170503
170504
170903
170904
200301
200304
200306
200307
Název odpadu
Odpadní barvy a laky obsahující org. rozp. nebo jiné neb. látky
Odpady ze svařování
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků obsahující nebezpečné
látky
Dřevo
Plasty
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
Hliník
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 170410
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod 170503
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903
Směsný komunální odpad
Odpad ze septiků a žump
Odpad z čištění kanalizace
Objemný odpad
Kategorie
N
O
O/N
O/N
O/N
O/N
N
O
O
O
N
O
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O
O
O
Převážná část vytříděných odpadů v kategorii „ostatní odpad“ vzniklých z demolic
bude odvážena do recyklačních dvorů stavebních odpadů a po recyklaci využita
v procesu výstavby.
Bude vedena průběžná evidence vznikajících odpadů a provozovatel předloží ke
kolaudaci stavby doklady o množství a druzích vzniklých odpadů, včetně způsobu
jejich využití nebo odstranění.
Stávající stav
Společnost AERO nakládá s nebezpečnými odpady na základě souhlasu, který vydal
OŽPZ Krajského úřadu Středočeského kraje ve svém rozhodnutí č.j.SZ169626/2007/KUSK ze dne 26.11.2007. Tento souhlas platí pouze pro odpad
vznikající při vlastní činnosti společnosti v objektech nezahrnutých pod integrované
povolení dle zákona č.76/2002 Sb., které bylo vydáno společnosti AERO Vodochody
a.s. pod zn.: 132663/14943/2004/OŽP/He dne 26.10. 2004 pro zařízení na
povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických
postupů.
Dle údajů z provozní evidence odpadů za rok 2007 je množství produkovaných
odpadů uvedeno v následující tabulce:
Číslo
odpadu
060311
060313
080111
080115
Kategorie
N
N
N
N
110105
110107
110109
110111
110113
N
N
N
N
N
Název odpadu
tun/rok 2007
Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné neb. látky
Vodné kaly obsahující barvy nebo laky o obsahem org. rozp. nebo jiné
neb. Látky
Kyselé mořící roztoky
Alkalické mořící roztoky
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
71
8,870
45,130
5,808
3,500
23,150
46,560
1,400
8,560
38,730
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Číslo
odpadu
120101
120103
120117
130205
130208
130703
150101
150102
150103
150106
150110
150202
Kategorie
O
O
O
N
N
N
O
O
O
O
N
N
160506
160507
170106
170405
190205
200121
200123
200135
200140
200301
N
N
N
O
N
N
N
N
O
O
Název odpadu
tun/rok 2007
Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 120116
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiná paliva včetně směsí
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují neb. látky
Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují neb. látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků .
Železo a ocel
Kaly z fyzikálně chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené zařízení obsahující chloroflurouhlovodíky
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
Kovy
Směsný komunální odpad
4,100
74,600
61,210
1,900
5,400
15,100
34,800
5,760
129,900
57,314
17,978
8,530
2,350
17,210
20,260
163,180
34,960
0,311
1,500
0,600
1,300
204,000
Z hlediska podílu letiště Vodochody a.s. na struktuře vznikající odpadů lze
dokladovat následující bilance:
Číslo
odpadu
Kategorie
110109
110111
110113
130205
130208
130703
150101
150102
150103
150106
150110
N
N
N
N
N
N
O
O
O
O
N
150202
N
170106
N
170405
200121
200123
200135
O
N
N
N
200301
O
Název odpadu
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Jiná paliva včetně směsí
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků .
Železo a ocel
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené zařízení obsahující chloroflurouhlovodíky
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky
Směsný komunální odpad
Aero tun/rok
2007
1,400
8,560
38,730
1,900
5,400
15,100
34,800
5,760
129,900
57,314
17,978
z toho Letiště tun/rok nebo %
2007
do 5%
do 5%
do 5%
do 5%
do 5%
1,600
do 5%
do 5%
do 5%
do 5%
do 5%
8,530
do 5%
20,260
do 5%
163,180
0,311
1,500
0,600
do 5%
0,100
do 5%
do 5%
1,300
204,000
do 5%
10,000
Se vznikajícími odpady je nakládáno v souladu s požadavky vydaného Rozhodnutí a
platného integrovaného povolení a v souladu s platnou legislativou v oblasti
odpadového hospodářství.
Cílový stav
Při provozu letiště lze očekávat vznik odpadů, které jsou uvedeny v následující
tabulce. V této tabulce jsou jednak uvedeny odpady, které letiště Vodochody
72
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
produkuje ve stávajícím stavu, jakož i odpady, které lze očekávat v rámci
předkládaného záměru. Na úrovní současných informací o záměru nelze objektivně
kvantifikovat objemy jednotlivých vznikajících odpadů. Je předpokládáno, že po
realizaci záměru bude vznikat následující struktura odpadů:
Číslo
odpadu
110109
110111
110113
020203
130205
130208
130501
130502
130507
130703
150101
150102
150103
150106
150110
150202
Kategorie
N
N
N
O
N
N
N
N
N
N
ON
O/N
O
O/N
N
N
160213
160214
170106
170405
190805
190806
190809
190813
200101
200102
200108
200121
200123
200134
200135
200140
200201
200301
200303
200304
200307
N
O
N
O
O
N
O
N
O
O
O
N
N
O
N
O
O
O
O
O
O
Název odpadu
Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
Jiné motorové, převodové a mazací oleje
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů olejů
Kaly z odlučovačů olejů
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
Jiná paliva včetně směsí
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Směsné obaly
Obaly obsahující zbytky neb. látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení obsahující neb. látky neuvedená pod čísly 160209-160212
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 160209-160213
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků .
Železo a ocel
Kaly z čištění komunálních odpadních vod
Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Vyřazené zařízení obsahující chloroflurouhlovodíky
Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Kal ze septiků a žump (odpady z toalet letadel)
Objemný odpad
Provozovatel předpokládá, že pravidelnou údržbu strojního zařízení budou provádět
externí odborné firmy na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah bude obsahovat i
podmínku, že tato firma převezme i veškeré odpady, které v rámci prováděné
činnosti vzniknou (např. výměny olejů).
Pro shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů bude zejména v prostorách
terminálu a odbavovací haly dostatek vhodných a označených nádob. Upřesnění
prostorových kapacit pro následné dočasné skladování (shromažďování odpadů)
bude provedeno v dalších stupních projektové přípravy.
Před zahájením zkušebního provozu požádá provozovatel OŽPZ Krajského úřadu
Středočeského kraje o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Budou
vypracovány provozní řády skladů nebezpečných odpadů a tyto řády budou
předloženy dotčeným orgánům státní správy ke schválení.
73
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
B.III.4. Ostatní výstupy
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)
Hluk
Výstavba
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry
v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu
používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu
prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto
parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v
závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních prací budou
používány běžné stavební stroje - jedná se o obvyklou stavební činnost prováděnou
standardními technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém
okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a
stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání
všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále
měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze
staveniště bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena. Z
uvedeného vyplývá, že přesnost predikce hluku šířícího se z budoucího staveniště
do okolí nemůže být příliš vysoká, a to i s ohledem na vzdálenost nejbližší obytné
zástavby. Základem výpočtu může být určitý odhad nasazení stavebních
mechanismů vycházející z druhu a velikosti stavby a odhad hustoty dopravní obsluhy
vycházející z předpokládaného harmonogramu stavby. Odhad se v tomto případě
blíží maximálnímu možnému pracovnímu a dopravnímu ruchu na staveništi a v
mnoha dnech či částech dne bude nepochybně nižší. V tabulce jsou uvedeny i
hladiny akustických výkonů stavebních mechanismů, které vycházejí z archivních
údajů.
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
Doprava
Typ stroje, název
Akustický výkon
LW v dB(A)
Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)
Doba používání
stroje (hod/den)
vrtná souprava pro vrtání (1 kus)
rypadlo Caterpillar 428C (1 kus)
rypadlo UDS 110A (1kus)
nakladač UNC 151 (1 kus)
nákladní automobily Tatra 815 (3 kusy)
LpA10 = 80 dB(A)
4
LpA10 = 83 dB(A)
6
LpA10 = 85 dB(A)
6
LpA10 = 83 dB(A)
3
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
Tab. : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce
Číslo
zdroje
hluku
1
2
3
4
5
Doprava
Typ stroje, název
autojeřáb GROVE TM 875 (1 kus)
čerpadlo betonové směsi (1 kus)
domíchávače betonové směsi (3 kusy)
stavební míchačky (2 kusy)
stavební výtah NOV 1000 (2 kusy)
nákladní automobily Liaz s návěsem (3
kusy)
Akustický výkon
LW v dB(A)
92 dB(A)
-
Hladina akustického tlaku 1 m
od zdroje dB(A)
LpA10 = 79 dB(A)
LpA10 = 80 dB(A)
LpA7 = 81 dB(A)
LpA1 = 80 dB(A)
Doba používání
stroje (hod/den)
7
2
4
4
6
Četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 7/hod
Na rozdíl od etapy provozu nebylo na úrovni časového horizontu vypracovaného
oznámení možné objektivně vyhodnotit hluk z etapy výstavby, protože v této etapě
není znám dodavatel stavby, nejsou k dispozici potřebné údaje o použité stavební
technice a jejím nasazení, není možné odhadnout směry a přepravní trasy
nákladních automobilů ve vztahu k dovozu a odvozu potřebných materiálů při
demoličních a zemních pracích. Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu v etapě
74
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
výstavby bude součástí další projektové přípravy, protože je nutné se touto
problematikou zabývat až po vypracování POV stavby. V této souvislosti je
formulováno pro další projektovou přípravu doporučení, aby součástí prováděcích
projektů po výběru dodavatele stavby a konečném upřesnění navržených
přepravních tras byla i akustická studie pro etapu výstavby, která bude dokladovat
plnění hygienického limitu pro etapu výstavby.a případně navrhne i nezbytná
organizační nebo technická opatření pro dosažení platných limitů.
Provoz
Automobilová doprava
Firmou Nikodem a partner, s.r.o., byl dodán odhad silniční dopravy z provozu letiště
Vodochody na základě předpokládaného počtu odbavených cestujících během
celodenního provozu letiště. Taktéž bylo s touto firmou konzultováno rozdělení této
dopravy na komunikace v přilehlé zájmové oblasti.
Při výpočtu dopadu intenzity silniční dopravy záměru ve výhledu v roce 2012 byly
použity intenzity dopravy zjištěné dopravně-inženýrským průzkumem na silnicích III.
třídy a sčítáním intenzit dopravy ŘSD, oboje přepočtené pomocí růstových
koeficientů ŘSD na rok 2012, které byly lineárně interpolovány z výkonových
přepočtů na rok 2010 a 2015.
Intenzita dopravy způsobená provozem letiště Vodochody je v následující tabulce.
Rozprostření dopravy z / na letiště Vodochody je na komunikaci II/608 uvažováno
následovně:
85% všech vozidel (osobních, TAXI, autobusů a NA) směrem do Prahy
15% všech vozidel (osobních, TAXI, autobusů a NA) směrem do Kralup nad Vltavou
Intenzita dopravy z provozu letiště a její rozdělení na komunikaci II/608:
Denní doba
Den (06 - 22h)
Noc (22 - 06h)
24 hod.
Intenzita dopravy pro charakteristický letový den
celkem
směr Praha
OA + TAXI
NA + BUS
OA + TAXI
NA + BUS
5568
336
4736
288
168
16
144
16
5736
352
4880
304
směr Kralupy n. V.
OA + TAXI
NA + BUS
832
48
24
0
856
48
Letecká doprava
Výhledový letecký provoz se vztahuje k roku 2012 ve vztahu k plánovanému rozvoji
letiště Vodochody.
Provozovatel (Letiště Vodochody, a.s.) předložil tyto charakteristické údaje o
leteckém provozu na letišti VODOCHODY, ke kterým se vztahuje i predikce
hlukového zatížení:
Souhrnné údaje:
Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP)
Počet letových dnů za rok
Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr)
Průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni
Celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok
Průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc
Průměrný denní počet letů s využitím letištního provozního okruhu v charakteristickém letovém dni
Průměrný počet motorových zkoušek letadel za den
Celková doba chodu motoru během motorové zkoušky
75
35.000
364
96
141
1.000
4
5
1,3
30 minut
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Uvažovaná charakteristická skladba typů letadel dle jednotlivých kategorií
Označení
kategorie
letadla *)
%
Specifikace
Průměrný počet pohybů
v charakt. letovém dni
Den
Noc
Den
Noc
Letouny všeobecného letectví,
B
12
17
16,9
jednomotorové vrtulové letouny do 5,7 t
C
Vrtulové dopravní letouny nad 5,7 t
7
6
10
D
Proudové dopravní letouny do 100 t
77
73
108,6
E
Vrtulníky
3
2
4,1
F2
Bojové podzvukové proudové letouny
1
2
1,4
CELKEM:
100
100
141
*) zařazení do kategorií dle Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku z leteckého provozu. MZ
32.0-9.02.2007/6306
<1
<1
3
<1
<1
4
ČR č.j. OVZ-
U jednotlivých kategorií letadel dominují typy, které se předpokládají pro provoz
LKVO s nejvyšší četností. Pro výhled se uvažuje tato charakteristická skladba typů
letadel v provozu LKVO během charakteristického letového dne:
Letadla všeobecného letectví do 5,7 t: Cesna 152, 172, 180, Morava L200, Piper
PA28, DIAMOND D40, Piper PA 32, 34, 44,
Cessna 421
Letadla s turbovrtulovým pohonem, s maximální vzletovou hmotností větší jak 5,7 t:
L410, ATR 42, ATR70, E145, SAAB34,
Beechcraft B2
Dopravní letadla s proudovým pohonem a s maximální vzletovou hmotností do 100 t:
Cessna Citation (malé dopravní proudové),
B737-x, A320-x, F100, CRJ
Letouny s certifikací dle kapitoly 3 a 4, které splňují
požadavky směrnice pro provoz v zemích EU.
Cvičná a lehká bojová podzvuková letadla s proudovým motorem:
L39, L59, L159
Helikoptéry
Robinson R22, 44, Bell
Vibrace
Záměr ve stadiu realizace ani provozu není zdrojem vibrací.
Záření
Jako zdroje elektromagnetického záření se uplatňují systémy letecké zabezpečovací
techniky, zejména prostředky radiové navigace, radarové systémy a komunikační
prostředky.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.
B.III.5. Doplňující údaje
Doplňující údaje nejsou v rámci předkládaného oznámení uváděny.
76
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších
dotčeného území
environmentálních
charakteristik
Podle nového členění území ČR do bioregionů (Culek M. /1995 ed/.) ze posuzovaná
oblast začleněna do území provincie středoevropských listnatých lesů, podprovincie
hercynské. Jde o součást bioregionu č. 1.2. Řípského,
zájmové území je
lokalizováno poblíž jeho východní neostré hranice s bioregionem 1.5.
Českobrodského, v reprezentativní zóně.
S ohledem na urbanizovaný
charakter zájmového území
nejsou vytvořeny
charakteristické reprezentativní typy stanovišť v zájmovém území a jeho
bezprostředním okolí (s výjimkou lesního porostu SZ od areálu závodu Vodochody
mimo zájmové území).
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani
prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližšími zvláště chráněnými
územími jsou:
o Přírodní rezervace Máslovická stráň (27,3 ha, vyhl. 1999), předmětem ochrany
skalní stepi na výchozech spilitů nad pravým břehem Vltavy, poloha cca 1,5 km
jihozápadně
o Národní přírodní rezervace Větrušická rokle (24,72 ha, vyhl. 1969), předmětem
ochrany jsou spilitové skály nad pravým břehem Vltavy, skalní stepi, botanická a
Etno,milovická lokalita v prakticky nepřístupném terénu. Poloha cca 2,5 km jižně,
odděleno údolím Hoštického potoka
Přírodní rezervace Máslovická stráň byla vyhlášena v roce 1999 na rozloze 27,25 ha.
Cílem ochrany je zachování typických stepních společenstev na skalních výchozech
s výskytem řady chráněných druhů. Území je zčásti zalesněné výsadbou nebo
přirozeným náletem. Z chráněných druhů rostlin jmenujme například bělozářku
liliovitou, koniklec luční, tařici skalní či kavyl Ivanův. Vyskytují se zde vedle typicky
středoevropských druhů i teplomilné druhy měkkýšů. Ze savců lze uvést ježka
západního, sysla obecného, lišku obecnou či netopýra, z ptáků lelka obecného i
lesního, čížka lesního nebo žlunu šedou.
Národní přírodní rezervace Větrušické rokle - skalnaté srázy na pravém břehu Vltavy
byly rezervací o rozloze 24,72 ha vyhlášeny v roce 1969. Hlavním předmětem
ochrany jsou teplomilná společenstva skalních stepí na skalních výchozech ve stěně
vltavského kaňonu. Je zde jeden z největších souvislých výchozů spilitů, najdeme
zde suťová pole. Mimo přirozené stepi je území zarostlé náletovými dřevinami,
původní porosty se nezachovaly. Rostlinstvo skalních stepí vykazuje i alpínské prvky,
na spilitech najdeme bohatá vápnomilná společenstva, na buližnících naopak chudá
společenstva s kostřavou sivou či tařicí skalní s přechody do vřesovin. Co se týče
fauny, můžeme zde vidět ještěrku zelenou, oblast je hnízdištěm dravců (např.
krahujec, v minulosti a potencionálně i do budoucna sokol, raroh), z bezobratlých
jmenujme například otakárka ovocného a fenyklového.
Situování těchto území je zřejmé z následující situace (dle podkladů zveřejněných na
portálu veřejné správy).
77
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ostatní zvláště chráněná území přírody se nacházejí v okruhu větším jak 5 km.
Z hlediska území přírodních parků lze konstatovat následující skutečnosti:
Nejbližším přírodním parkem zřízeným ve smyslu § 12 zák. ČNR č. 114/1992 Sb.
v platném znění je cca 1 km západním směrem přírodní park Dolní Povltaví - viz
následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).
78
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Přírodní park Dolní Povltaví byl zřízen podle §12 zák. č. 114/1992 Sb. v roce 1994
na ochranu kaňonovitého údolí Vltavy, hranice cca 1,5 až 2 km JZ až Z po hraně
zalesněných pravobřežních svahů údolí Vltavy, přibližně po linii Máslovice –
Zlončice-Chvatěruby.
Soustava Natura 2000 je v České republice tvořena ptačími oblastmi a evropsky
významnými lokalitami podle požadavků směrnice 79/409/EHS a 92/43/EHS
(transponováno novelou zákona č. 114/1992 Sb. - zákon č. 218/2004 Sb.). Národní
seznam evropsky významných lokalit byl stanoven v nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
Ptačí oblasti byly vymezeny nařízeními vlády každá jednotlivě.
Ptačí oblasti ani evropsky významné lokality se v sousedství letiště Vodochody
nenacházejí. Z ptačích oblastí je nejblíže ptačí oblast Křivoklátsko cca 30 km
vzdušnou čarou jihozápadním směrem (vyhlášená nařízením vlády č. 684/2004 Sb.).
Z evropsky významných lokalit se nejblíže záměru nachází EVL Veltrusy (7 km SZ
směrem), EVL Slaná louka u Újezdce (7 km S směrem), EVL Úpor - Čermínovsko (8
km SV směrem, S od Neratovic) a EVL Polabí u Kostelce (11 km V směrem, S od
Kostelce n. L.). Lokalizace je zřejmá z následující situace (dle podkladů zveřejněných
na portálu veřejné správy).
79
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Záměr není v kontaktu s některou z evropsky významných lokalit ve smyslu § 45 a –
c zák. č. 218/2004 Sb., která by byla zahrnuta do národního seznamu těchto lokalit
podle § 45a nebo vymezených ptačích oblastí podle § 45e tohoto zákona. Vyjádření
Krajského úřadu Středočeského kraje je uvedeno v Příloze č.2 předkládaného
oznámení.
Zájmové území oznamovaného záměru není v kontaktu ani prostorové kolizi
s některými významnými krajinnými prvky „ze zákona“, nejbližším je lesní porost
západně u vlečky do areálu a lesní porost SV od Vodochod v pramenné oblasti
Hoštického potoka (s výjimkou nutnosti vybudování nového vyústění objektu dešťové
kanalizace do Hoštického potoka). V prostoru zájmového území záměru ani
v nejbližším okolí není registrován žádný VKP podle § 6 platného znění zákona o
ochraně přírody a krajiny.
V kontextu šíře ekologické valence (případně míry tolerance ekosystémů vůči
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky
nevyskytují stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo
rašelinných luk). Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru
s úzkým intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin,
případně vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity, vápence,
buližníky apod.)
80
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Dle údajů z Ústředního seznamu ochrany přírody zveřejněných na stránkách
agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsou na katastru obce Máslovice vyhlášeny
dva památné stromy. Jedná se o hrušeň obecnou (první strom od obce při pravém
okraji silnice směrem na Vodochody) a jírovec maďal (u usedlosti čp. 1). Na katastru
obce Odolena Voda jsou také vyhlášeny dva památné stromy. Jedná se o dub letní
(u silnice Odolena Voda Postřižín, u hranice katastru ) a o dub letní (v Dolínku). Na
katastru Vodochody, Hoštice, Panenské Břežany, Klíčany, Zlončice a Postřižín
nebyly vyhlášeny památné stromy.
V kontaktu s posuzovaným záměrem se vyhlášené památné stromy nenacházejí.
Hodnotnější porosty dřevin v areálu jsou popsány v dendrologické příloze (Příloha č.
7).
Letiště Vodochody leží necelý 1 km jihozápadně od okraje obce Odolena Voda – v
blízkosti dálnice č. 8 Praha - Teplice. Lokalita je zatěžována úměrně s využitím
území, tzn. je zde dopad na imisní a hlukovou situaci především z dopravy na dálnici
D8. Imisní situace je komentována v kapitole C.2.1 a hluková situace v kapitole
C.2.8.
Co se týká starých ekologických zátěží jsou v širším zájmovém území evidovány dvě
staré ekologické zátěže. Jedná se o starou ekologickou zátěž přímo v areálu AERO
Vodochody a.s. (ID 18436001, riziko kvalitativní nízké, riziko kvantitativní bodové) a o
skládku Postřižín (ID 112620001, riziko kvalitativní vysoké, riziko kvantitativní
lokální).
V samotném prostoru výstavby stavebních objektů souvisejících s posuzovaným
záměrem nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže (tato skutečnost vyplývá
ze zpráva „Předsanační doprůzkum a projekt sanačních prací v areálu společnosti
AERO Vodochody a.s., CHEMCOMEX Praha, a.s., leden 2008).
Území historického, kulturního nebo archeologického významu:
Vodochody (Hoštice)
Obec Vodochody, která v sobě od roku 1960 zahrnuje i dřívější samostatnou obec
Hoštice, je jedním z nejstarších míst osídlení v okrese. Dle archeologických nálezů
žánrových a kostelních hrobů lze usuzovat na osídlení již v období neolitickém (asi
5000 - 3000 před naším letopočtem). První písemná zmínka v historii o Vodochodech
je z roku 1000, kdy byly darovány knížetem Boleslavem III. klášteru Ostrovskému.
Během třicetileté války byly Vodochody zcela zpustošeny, v roce 1671 je získala
jezuitská kolej sv. Klimenta na Starém městě Pražském.
Máslovice
První písemná zmínka o Máslovicích pochází z roku 1052, kdy kníže Břetislav I.
daroval několik zdejších poddaných nově založenému klášteru ve Staré Boleslavi.
Samo osídlení sahá hluboko do pravěku, jak to dokládají četné archeologické nálezy.
Název obce je podle prof. A. Profouse rodového původu a je odvozen od osobního
jména Máslo, stařešiny rodu Masloviců. Roku 1298 daroval obec tehdejší držitel
Máslovic Vojtěch z Poděhus oltáři sv. Víta na Pražském hradě. Církevní držba
přetrvala husitské bouře a trvala až do roku 1706, kdy je kapitula u sv. Víta prodala
Karlu Josefu Voračickému, který je připojil ke statku Chvatěruby. Voračičtí prodali
celý chvatěrubský statek Mathiasi Friedrichu von Reise Stallburg, který je spojil se
statkem Panenské Břežany. Stallburgové byli poslední máslovickou vrchností do
zrušení roboty v r. 1848. Celá staletí byly Máslovice malou zapadlou vesničkou.
81
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Podle berní ruly z r. 1654 tu byly vedle panského dvora čtyři selské usedlosti a v
době vlády Josefa II tu bylo jen 15 domků. Teprve rozvoj průmyslu v sousedních
Libčicích ve 2.pol.19.stol. po stavbě železnice Praha-Děčín-Drážďany přinesl
podstatný přírůstek obyvatel. V Máslovicích se nachází Malé máslovické muzeum
másla.
Odolena Voda (Dolínek)
První písemná zmínka o Odoleně Vodě, v minulosti nazývané též Odolenova Voda,
Vodolina Voda, Odolena Vodis nebo prostě Vodolka, pochází z roku 1352. Do
počátku husitských válek byla v majetku kapituly při kostele svatého Víta na
Pražském hradě, kdy po násilném záboru téměř veškerého duchovního zboží
připadla Starému Městu Pražskému. Roku 1547 se staroměstští měšťané zúčastnili
neúspěšného povstání proti tehdejšímu panovníkovi Ferdinandovi I. Habsburskému
a doplatili na to konfiskací podstatné části svého majetku, tedy i Odoleny Vody. Ta
byla krátce na to odprodána bratřím Janovi a Benešovi a jejich strýci Fabiánovi,
členům šlechtického rodu Sekerků ze Sedčic. Při dělení celého rodového majetku
v roce 1556 připadla Janovi, který z ní vytvořil centrum svého drobného panství a
mezi léty 1556–1563 vybudoval na severovýchodním okraji návsi renesanční tvrz. Po
jeho smrti v roce 1574 získávají Odolenu Vodu synovci Ladislav, Mikuláš a Jan
Ratibor, o něco později pouze Ladislav, který se aktivně podílel na protihabsburském
povstání. Ladislavovým potomkům byl záhy celý rodový majetek zkonfiskován a 21.
ledna 1623 prodán paní Polyxeně z Lobkovic, rozené z Pernštejna. Roku 1671 došlo
ke směně, při které Polyxenin syn, Václav postoupil Odolenu Vodu jezuitské koleji při
kostele svatého Klimenta na Starém Městě Pražském náhradou za Ctiněves, ležící
blíž jeho roudnického panství. Krátce po svém příchodu obnovili faru, opravili bývalou
renesanční tvrz stojící v areálu poplužního dvora a na počátku druhé poloviny 18.
století ji přestavěli na útulnější trojkřídlou barokní rezidenci určenou pro pobyt členů
řádu a jako obydlí správce statku. V letech 1733–1735 vybudovali na místě staršího,
zbořeného kostelíka nový barokní chrám, jehož architektem se stal Kilián Ignác
Dientzenhofer. Pražské jezuitské koleji náležela Odolena Voda až do zrušení řádu
v roce 1773, kdy byla zprvu převedena na tzv. studijní fond, v roce 1811 pak připadla
spolu se statkem Panenské Břežany náboženskému fondu. Roku 1828 kupuje
odolevodsko-břežanský komplex Matyáš Friedrich z Riese, po jehož smrti v roce
1864 jej zdědil a navíc o drobné statky Předboj, Máslovice a Chvatěruby rozšířil jeho
syn Adolf. V roce 1844 vyrostl v areálu hospodářského dvora cukrovar, k němuž byla
roku 1882 prodloužena železniční vlečka z Úžic, vedená po náspu při
severovýchodním okraji Odoleny Vody. Někdy na počátku 20. století byl cukrovar
zrušen. Rozsáhlý majetek se však Riese-Stallburgům nepodařilo kvůli neutěšené
rodinné finanční situaci udržet. Po Adolfově smrti převzala celý komplex
Hospodářská a úvěrní banka pro Čechy, která ho od roku 1909 začala rozprodávat.
Tehdy statek Odolena Voda-Panenské Břežany získal Ferdinand Bloch-Bauer a držel
jej až do roku 1941, kdy mu byl zabrán německým státem. Poválečné držení statku
Blochovými dědici již nemělo dlouhého trvání.
Novodobý dynamický rozvoj Odoleny Vody je spojen s vybudováním letecké továrny
AERO Vodochody a.s., která zahájila provoz 28. dubna 1953. V návaznosti na
rozšiřování výroby začalo od roku 1956 vyrůstat jižně nad dosavadní vsí nové
sídliště. V několika etapách v něm do počátku 80. let 20. století bylo předáno do
užívání celkem 1 066 bytů. Nové pracovní příležitosti podpořily také výstavbu
rodinných domků v severozápadní části Odoleny Vody. Zázemí významné továrny,
umocněné roku 1977 výstavbou sportovní haly, mělo vliv i na rozvoj sportovních
82
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
aktivit. Volejbalový klub AERO Odolena Voda, od roku 2001 Chance Odolena Voda,
dosáhl brzy po svém založení v roce 1953 vrcholové úrovně a v letech 1977–2004
získal kromě řady domácích a mezinárodních pohárů sedm titulů mistra mužské
volejbalové extraligy. 5. října 1998 získala Odolena Voda statut města, městský znak
a vlajku. Tehdy v ní vyrostlo kromě řady rodinných domků dalších 88 bytů včetně
domu s pečovatelskou službou. V září roku 2004 bylo dokončeno 373 bytových
jednotek postavených v místech bývalého dvora na tzv. sídlišti Cukrovar.
Nejstarší dochovaná zpráva o Dolínku (Dolynu, Dolinu, Doleynku, Dolynku či
Dolinku) je datovaná 17. prosincem 1300. Toho dne byla uzavřena smlouva mezi
klášterem svatého Jiří na Pražském hradě a Markétou a její dcerou Anežkou o
přenechání řádového majetku v Dolínku k doživotnímu užívání náhradou za statky v
Dončicích a Zálezlicích. Svatojiřský klášter držel část Dolínku a Panenské Břežany,
pod které Dolínek spadal, takřka nepřetržitě až do svého zrušení v roce 1782, kdy
připadly náboženskému fondu. Zbylý díl Dolínku patřil ke statku Chvatěruby, z něhož
se na počátku 17. století vyčlenil statek Kozomín, zároveň s nepatrnou částí Dolínku.
Později byly oba statky opět sloučeny, ale již někdy kolem roku 1700 byl Kozomín
znovu vyjmut z chvatěrubského panství a připojen i s dílem Dolínku k Jeviněvsi,
náležející pod velkostatek Veltrusy hrabat Chotků. Roku 1828 přešel Dolínek spolu s
Panenskými Břežany a Odolenou Vodou na Matyáše Friedricha z Riese, jehož syn k
nim později připojil také statek Chvatěruby. 5. dubna 1835 se v domku s číslem
popisným 3 narodil významný český spisovatel Vítězslav Hálek. Po zavedení
obecního zřízení v polovině 19. století se Dolínek stal osadou tehdejší obce Vodolka,
roku 1923 došlo k jeho osamostatnění, které trvalo až do roku 1960, kdy bylo
rozhodnuto o opětovném sloučení s Odolenou Vodou. Tehdy byla také vybudována
prodejna potravin, v roce 1961 byla dokončena velkokapacitní automatická pekárna
(v současnosti zde má provozovnu firma specializující se na výrobu leteckých vrtulí)
a na podzim roku 1963 slavnostně otevřen zrekonstruovaný Památník Vítězslava
Hálka. Na konci sedmdesátých let 20. století byla na místě starší hospody postavena
restaurace Opera. Nová rodinná zástavba tou dobou dosáhla jihozápadního cípu
sídliště blízké Odoleny Vody a v současnosti pokračuje v lokalitách Na Zdolnici a Nad
Úvozem k šálku.
Na katastrálním území Odolena Voda a Dolínek jsou v současné době vyhlášeny
následující kulturní památky:
Číslo rejstříku
15781 / 2-2116
Obec
Odolena Voda
Památka
kostel sv. Klimenta
umístění, čp.
20441 / 2-2117
Odolena Voda
židovský hřbitov
21704 / 2-2118
35763 / 2-4175
18909 / 2-2120
Odolena Voda
Odolena Voda
Dolínek
36247 / 2-2119
Dolínek
sloup se sochou P. Marie
tvrz
pomník V. Hálka
venkovský dům - rodný dům V. Hálka, část stojící a
čp.3
archeologické stopy
za obcí, vpravo při
silnici na Úžice
nám.
na návsi, čp.1
Panenské Břežany
Ves Břežany, později Panenské, byly po celou dobu, s výjimkou krátkého období v
době husitských válek, v majetku kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě,
až do jeho zrušení za Josefa II. První písemně ověřená zpráva o tvrzi v Panenských
Břežanech pochází z r. 1441. Dnešní barokní zámek vznikl v první pol. 18. století,
přesné datum však není známo. Jedná se o prostou obdélníkovou stavbu,
zvýrazněnou pouze balkónem v průčelí. Architektonickým doplňkem zámku je v
parku umístěná kaple sv. Anny, přestavěná v l. 1705 - 1707 J. Santinim. Po zrušení
83
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
kláštera koupil zámek v r. 1820 August Ledebour-Wicheln, jehož v r. 1823 vystřídal
ve vlastnictví Johann Somsich a toho pak v r. 1828 Matyáš Friedrich Riese-Stallburg.
V r. 1909 pak zámek koupil továrník Emil Gerstel a ten zde pobýval až do své
emigrace v r. 1938. Zámek pak zabral nacistický předák K. H. Frank. Po osvobození
se zámek stal majetkem státu a byl upraven jako domov důchodců.
Na katastrálním území Panenské Břežany jsou v současné době vyhlášeny
následující kulturní památky:
Číslo rejstříku
30194 / 2-2131
41314 / 2-2129
Obec
Panenské Břežany
Panenské Břežany
Památka
socha sv. Jana Nepomuckého
zámek s kaplí sv. Anny, parkem a sochami
umístění, čp.
náves
čp.11
Klíčany
První písemná zpráva pochází z roku 1380. Obec se nachází v nadmořské výšce
268 metrů. Nejstarší dochovanou stavbou je zvonice z r.1774.
Zlončice
První písemná zpráva pochází z roku 1052. Obec se nachází v nadmořské výšce
232 metrů.
Postřižín
První písemný záznam o obci Postřižín existuje od roku 1052, kdy byl psán jako
Postrizine v latinsky psaném dokumentu sepsaném knížetem Břetislavem I.
Dle seznamu nemovitých památek nemá obec památku, evidovanou v seznamu
nemovitých kulturních památek. Avšak těsně za východní hranicí katastru, mezi
silnicí II/608 a dálnicí se nalézá židovský hřbitov z roku 1812, který je zapsán
v seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 2117 včetně jeho ohradní zdi.
Celý katastr se nalézá na území s archeologickými nálezy, zejména paleolitu.
Archeologický ústav památkové péče pro Střední Čechy nespecifikuje žádné
omezující podmínky pro budoucí stavební činnost, při zahájení zemních prací je však
nutný archeologický průzkum.
84
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
C.2. Charakteristika
v dotčeném území
současného
stavu
životního
prostředí
C.2.1.Ovzduší
Klimatické charakteristiky
Klimaticky území spadá do okrsku A2, tedy jako teplý, suchý s mírnou zimou a
kratším svitem slunce. Průměrná teplota je 9 oC s průměrnými teplotními extrémy
v lednu -2 oC a v červenci + 19 oC. Průměrný úhrn srážek za rok je cca 490 mm.
Zájmová lokalita se nachází na velmi dobře provětrávaném místě.
Průměrná teplota vzduchu ve °C za období 1931 - 1960 ze stanice Mělník (188 m n.
m.):
I
-1,9
II
-0,8
III
3,4
IV
8,8
V
14,1
VI
17,4
VII
19,0
VIII
18,3
IX
14,4
X
8,7
XI
4,0
XII
-0,1
rok
8,8
Průměrné srážky v mm za období 1931 - 1960 ze stanice Kralupy n. Vlt. (185 m n.
m.) a Všestudy (170 m n. m.):
I
II
III
IV
V
23
22
23
31
55
27
24
23
34
56
VI
VII
VIII
Kralupy n. Vlt.
67
75
59
Všestudy
66
79
60
IX
X
XI
XII
rok
35
37
25
25
477
35
37
27
25
493
Dále lze uvést pro zájmovou lokalitu údaje z Atlasu podnebí Česka (průměr za
období 1961 - 2000):
- průměrná roční teplota vzduchu: 8 - 9 °C
- průměrná teplota vzduchu - jaro: 8 - 9 °C
- průměrná teplota vzduchu - podzim: 9 - 10 °C
- průměrná teplota vzduchu - léto: 16 - 17 °C
- průměrná teplota vzduchu - zima: 0 - 1 °C
- průměrný roční úhrn srážek: 500 - 550 mm
- průměrný sezónní počet dní se sněžením: 50 - 60 dní
- průměrný sezónní počet dní se sněhovou pokrývkou: 30 - 40 dní
- průměr sezónních maxim výšky sněhové pokrývky: 15 - 20 cm
- průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: 1 500 - 1 600 hodin
- průměrná roční rychlost větru: 3,0 - 4,0 m.s-1
Znečištění ovzduší
Relativně nejbližší a reprezentativní pro zájmovou lokalitu je imisní stanice SVELA
Veltrusy. Imisní stanice je umístěna na jižním okraji obce Veltrusy. Jedná se o
pozaďovou imisní stanici umístěnou v předměstské průmyslové a obytné zóně. Cílem
stanice je využití při operativním řízení a regulaci. Z této imisní stanice jsou
k dispozici naměřené hodnoty z roku 2006 a 2007 a to ne zcela úplné. Další nejbližší
imisní stanicí je pražská imisní stanice AKOBA Pha8-Kobylisy. Tato stanice je
umístěna ve vrcholové poloze v areálu ČSAV 500 m od hlavní komunikace. Jedná se
o pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné zóně. Cílem stanice je využití
při operativním řízení a regulaci.
Aktuální imisní pozadí zájmového území je doloženo v samostatné Příloze č.10
(Rozptylová studie) předkládané dokumentace.
85
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Pro zjištění orientačního aktuálního imisního pozadí zájmového území bylo ve dnech
22.7.2008 až 23.7.2008 provedeno s využitím měřícího vozu ovzduší HORIBA
prověření aktuální imisní situace. Měření aktuální imisní zátěže zahrnovalo měření
NOx, NO2, CO, SO2, O3, VOC a PAH. Ve vztahu ke krátkodobým měřeným
koncentracím (protože roční průměry nelze z měření brát v úvahu) všech
sledovaných škodlivin lze vyslovit závěr, že naměřené imisní koncentrace
nepřekračovaly krátkodobé imisní limity u znečišťujících látek, které je mají
stanoveny. Protokol o analýze venkovního ovzduší č. 10252/o/606/Pu/TAM/51/08 je
doložen jako Příloha č.4 předkládaného oznámení.
C.2.2. Voda
Povrchové vody
Zájmové území patří do dvou hlavních povodí:
Ø Vltava 1 -12 - 02 - Vltava od Rokytky po ústí (převážná část území)
Ø Labe 1 - 05 - 04 Labe od Jizery po Vltavu
Zájmové území je na rozvodnici, přímo do něj nezasahuje žádná vodoteč. Jedná se
spíše o prameniště příslušných vodotečí.
Dílčí povodí:
Hlavní
povodí
Vltava
Dílčí povodí
1 -12 - 02
Labe
1 - 05 - 04
Máslovický potok
1 -12 - 02-020
1 -12 - 02-021
Kojetický potok
1 - 05 - 04 – 035
Korycanský potok 1 - 05 - 04 – 062
plocha
povodí
14,499
15,841
15,246
24,432
vyvinutá vodoteč
ústí
Máslovický potok
Kojetický potok
Korycanský potok
Vltava 28 km
Býškovický potok
1 - 05 - 04 – 058
4,,569
Labe 13 km
Černavka
3 km
nezasahuje do
zájmového
území
Postřižínský potok
Černavka
km
Podle vodohospodářské mapy východní část zájmového území náleží k povodí
Máslovického /Hoštického potoka/, hydrologické číslo povodí 1-12-02-020. Hoštický
(Máslovický) potok jako hlavní tok povodí od soutoku s Vltavou k soutoku
s bezejmenným potokem má charakter přírodního , neupraveného koryta s lokálními
zásahy na březích toku.
Od soutoku s bezejmenným potokem je Hoštický (Máslovický ) potok upraven
v lichoběžníkovém profilu se šířkou dna 6,0 m a sklonem svahů 1:1,5 (tato úprava
byla vybudována v období výstavby 1. úseku dálnice Teplice – Praha. Bezejmenný
potok má prakticky v celé délce charakter přírodního, neupraveného koryta. V úseku
od km cca 0,26 protéká potok okrajem lesních porostů s výraznější údolnicí a
vyvinutějším korytem, které je pomístně zpevněno.
Významné vodní toky dle Vyhlášky 470/2001 Sb. v platném znění (333/2003 Sb.)
1
Poř. č.
1.
2
Název
vodního toku
Labe
118. Černávka
129. Vltava
3
ČHP
4
Délka vodního toku v
kategorii význam. v km
1-01-01-001
370,7
100010000100
1-05-04-057
1-06-01-055
14,6
376,7
113260000100
113900000100
86
5
Identifikátor vodního toku
dle HEIS
7
Funkce toku
Správce toku
V, H
PL
PL
V
11
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Výřez vodohospodářské mapy je patrný z následujícího obrázku:
Ochranná pásma vodních zdrojů:
V zájmovém území se nenacházejí ochranná pásma vodních zdrojů.
87
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Podzemní vody
Zájmové území je tvořeno vícekolektorovým, relativně spojitým, zvodněným
systémem vázaným na kvarterní terasové štěrky a písky a zónu rozevření puklin
navětralých slínovců vzájemně oddělených relativně nepropustným jílovým eluviem.
Koeficient filtrace se pohybuje v řádech 10-4 až 10-7 m/s. Generelní směr proudění
podzemní vody je směrem k severozápadu, to je k Postřižinskému potoku. Hladina
podzemní vody se pohybuje v rozmezí 3 – 9m.
Režim podzemních vod je významně kvantitativně ovlivněn množstvím
atmosferických srážek. Systém se vyznačuje výraznou hydrogeologickou
nehomogenitou a anizotropií. Hydrogeologicky se jedná o vyzdvihnutou okrajovou
část České křídové pánve resp. infiltrační oblast vodohospodářsky významné
cenomanské zvodně.
Část podzemní vody se může odvodňovat ve formě vrstevních respektive přelivných
pramenů nad úrovní spodní erozivní báze v údolí Postřižínského potoka.
C.2.3. Půda
Zábory ZPF a PUPFL
Realizací záměru nejsou dočasným ani trvalým záborem dotčeny pozemky
v kategorii PUPFL. Záměr není realizován v ochranném pásmu lesa.
Celkový přehled o záborech ZPF v jednotlivých katastrálních územích s členěním na
stávající využití pozemků je uveden v tabulce:
Katastrální území
Zlončice
Máslovice
Postřižín
Vodochody
Dolínek
Hoštice
Klíčany
Panenské Břežany
Celkem:
2
Celkový zábor (m )
9 360
19 884
19 343
98 554
19 917
174 275
13 968
20
355 321
2
Zastavěná plocha (m )
0
81
235
0
1 308
680
0
0
2 304
2
Ostatní plocha (m )
9 360
10 899
19 108
98 554
18 609
173 595
13 884
0
344 009
2
Orná půda (m )
0
8 904
0
0
0
0
84
20
9 008
Z hlediska ochrany ZPF je převážná část pozemků orné půdy zařazena v V. třídě
ochrany půdního fondu (BPEJ 22112, 22213) a nepatrná část je zařazena ve IV.
třídě ochrany (BPEJ 22212, 22312).
Celkový trvalý zábor ZPF je 9 008 m2. Při předpokládané skrývce ornice o síle cca 20
cm bude celkový objem skrývky ornice cca 1 800 m3.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území je možno vycházet ze
stanovených bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ), které jsou
charakterizovány klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a
expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické
podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného vyhláškou MZe ČR
ze dne 15. 12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)
c)
d)
klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou
sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
Skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a
hloubka půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.
88
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
3 - Region teplé klimatické oblasti T2 s dlouhým, teplým a sušším létem. Přechodné období
je zde krátké, s teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá,
suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
22 – Hnědé a drnové půdy na písčitých překryvech nivních uloženin, většinou lehčí,
vodní režim poněkud příznivější než předchozí
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz
expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
*)
skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná
hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká
*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou
skeletovitostí
Situace širšího zájmového území z hlediska pedologických poměrů dokladují
následující výřezy z půdní mapy ČR:
89
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
90
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Znečištění půd
Pro orientační posouzení stávajícího stavu z hlediska znečištění půd potenciálně
kontaminovaných stávajícím provozem letiště byl proveden orientační odběr vzorků
půd, jejichž analýzy provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, Laboratorní
centrum Ústí nad Orlicí, akreditovanou laboratoří č. 1389.4.
Fotodokumentace a situace odběrových míst je patrná z následujících podkladů:
91
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
OM 1
OM 2
OM 3
OM 4
OM 5
0M 6
Situace odběrových míst 1 až 6 (OM 1 až OM 6) je patrná z následujícího obrázku:
92
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
OM 6
93
OM 5
OM 4
OM 3
OM 2
OM 1
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Výsledky všech šesti vzorků jsou uvedeny v následující tabulce. Hodnoty jsou uváděny
v mg/kg sušiny.
Ukazatel
Chrom celkový
Měď
Nikl
Olovo
Vanad
Zinek
Benzo(a)pyren
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranthen
Indenol(1,2,3cd)pyren
Antracen
Benzo(a)antracen
Fenantren
Fluoranthen
Chrysen
Naftalen
Pyren
PAU suma
C10 – C40
Vzorek 1
45,1
18,5
<35,0
<35,0
50,3
58,60
0,020
0,020
0,010
0,010
<0,010
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
0,020
<0,010
<0,010
0,090
51,0
Vzorek 2
42,0
17,7
<35,0
<35,0
51,3
62,20
0,030
0,030
0,020
0,010
<0,010
<0,010
0,020
<0,010
0,110
0,030
<0,010
0,110
0,360
<50,0
Vzorek 3
38,3
16,3
<35,0
<35,0
49,0
49,10
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
0,020
<50,0
Vzorek 4
37,1
16,3
<35,0
<35,0
50,2
48,90
<0,010
0,010
<0,010
<0,10
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
0,020
<50,0
Vzorek 5
42,6
19,8
<35,0
<35,0
58,6
60,00
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
0,020
<50,0
Vzorek 6
23,4
20,3
<35,0
<35,0
49,6
66,50
0,020
0,040
<0,010
0,010
<0,010
<0,010
0,010
<0,010
0,120
0,020
<0,010
<0,010
0,220
<50,0
Porovnání zjištěných hodnot bylo provedeno s :
§
Vyhláškou MŽP č. 13/1994 Sb. kterou se upravují některé podrobnosti ochrany
zemědělského půdního fondu. V příloze č.1 této vyhlášky jsou stanoveny maximální
přípustné hodnoty obsahu rizikových prvků (kovů) v půdách v mg/kg. Tyto maximální
hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce – sloupec 1 (spodní hodnota odpovídá
obsahu v lehkých půdách, horní hodnota odpovídá obsahu v těžkých půdách).
V příloze č.2 této vyhlášky jsou dále uvedeny ukazatele znečištění zeminy na
půdách náležejících do zemědělského půdního fondu. Hodnoty přípustného
znečištění v mg/kg sušiny jsou opět uvedeny v následující tabulce - sloupec 1.
§
Vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění
vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. V tabulce č.4.1.
v příloze č. 4 vyhlášky č. 294/2005 Sb. jsou uvedeny nejvyšší přípustné koncentrace
škodlivin v mg/kg sušiny pro odpady, které nesmějí být ukládány na skládky skupiny
S – inertní odpad. Pro hodnocení odpadů ukládaných na skládku je třeba dále
respektovat nejvýše přípustné hodnoty vyluhovatelnosti v mg/l – tabulka č. 2.1.
přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Vyluhovatelnost u odebraných vzorků nebyla
stanovena.
§
Dříve platným metodickým pokynem MŽP ČR k zajištění procesu nápravy starých
ekologických zátěží a to s tzv. hodnotami A,B,C pro zeminu. Maximální hodnoty
v mg/kg sušiny jsou opět uvedeny v následující tabulce. Hodnoty A odpovídají
přibližně přirozeným obsahům sledovaných látek v přírodě. Pokud hodnota A není
překročena, nejedná se o znečištění. Překročení hodnoty B se posuzuje jako
znečištění, které může mít negativní vliv na zdraví člověka a jednotlivé složky
životního prostředí. Je li hodnota B překročena je nutné se znečištěním dále
zabývat. Překročení hodnoty C představuje znečištění, které může znamenat
významné riziko ohrožení zdraví člověka a složek životního prostředí.
94
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ukazatel
Chrom celkový
Měď
Nikl
Olovo
Vanad
Zinek
Benzo(a)pyren
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(ghi)perylen
Benzo(k)fluoranthen
Indenol(1,2,3cd)pyren
Antracen
Benzo(a)antracen
Fenantren
Fluoranthen
Chrysen
Naftalen
Pyren
PAU suma
C10 – C40
Vyhláška
13/1994
100-200
60-100
60-80
100-140
150-220
130-200
0,1
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
0,01
1
0,1
0,1
0,01
0,1
neurčeno
1
1)
50
Vyhláška
294/2005
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
80
500
Metodický pokyn MŽP ČR
B
C
130
450
500
70
500
600
60
180
250
80
250
300
180
240
450
150
1500
2500
0,1
1,5
2
0,1
4
5
0,05
20
30
0,05
10
15
0,1
4
5
0,1
40
60
0,1
4
5
0,15
30
40
0,3
40
50
0,05
25
40
0,05
40
60
0,2
40
60
Neurčeno
Neurčeno
Neurčeno
2)
2)
2)
100
400
500
A
Kde:
1)
ukazatel je stanoven jako nepolární uhlovodíky celkem
2)
ukazatel je stanoven jako nepolární extrahovatelné uhlovodíky celkem
Provedeme li porovnání naměřených hodnot u šesti odebraných vzorků s limitními
hodnotami dle výše uvedených vyhlášek a bývalého Metodického pokynu MŽP lze
konstatovat následující:
Ø
Z hlediska ukazatelů stanovených vyhláškou č. 13/94 Sb. jsou stanovené obsahy kovů
nižší než limitní hodnoty. Obsahy PAU jako suma jsou u všech vzorků nižší než je limitní
hodnota. Ze 12 stanovovaných individuálních polyaromatických látek je u vzorku č.2
překročena mírně hodnota u fluoranthenu (0,11/0,10) a u vzorků č.1 a 2 je překročena
hodnota u chrysenu (0,02 – 0,03/0,01). Obsahy uhlovodíků jsou ve vyhlášce a při
stanovení odlišně definovány a jejich porovnání nelze objektivně provést.
Ø
Z hlediska ukazatelů stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb. jsou stanovené obsahy PAU
a C10 – C40 podstatně nižší než limitní hodnoty.
Ø
Z hlediska dříve platného metodického pokynu MŽP ČR k zajištění procesu nápravy
starých ekologických zátěží jsou veškeré stanovené obsahy znečišťujících látek nižší než
hodnoty kritéria A, tj. hodnoty přirozeného pozadí.
Protokoly o zkoušce č. 6253/08 až 6258/08 jsou doloženy v Příloze č.9 předkládaného
oznámení.
C.2.4. Geofaktory životního prostředí
Geomorfologie
Zájmové území náleží do systému Hercynského, subsystému Hercynské pohoří,
Provincie I Česká vysočina, subprovincie I5 Poberounská, oblast I5A Brdská oblast,
celku I5A-2 Pražská plošina, podcelek Kladenská tabule, okrsek Zdibská tabule.
Zájmové území se nachází v nejsevernější části Poberounské subprovincie
v sousedství subprovincie Česká tabule (I6), oblast I6B Středočeská tabule, celek I6B-3
Středolabská tabule.
95
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Geologické podmínky
Z regionálně geologického hlediska budují širší zájmové území horniny svrchní křídy
vltavsko-berounské litofaciální oblasti české křídové pánve. Zastoupeny jsou prachovité
slínovce bělohorského souvrství spodního turonu. Nejsvrchnější polohy skalního
podloží jsou rozložené na slíny, které kontinuálně přecházejí do zvětralých až
navětralých hornin.
Kvartérní pokryv budují pleistocénní fluviální sedimenty stáří starý donau. Jedná se o
písčité štěrky, které budují bazální polohy a písky s kolísající pelitickou příměsí. Místy
se mohou vyskytovat až jílovité čočky. Povrch je tvořen eolickými sedimenty (spraše a
sprašové hlíny) které však byly při intenzivní stavební činnosti z větší části odtěženy a
terén byl vyrovnán navážkami z místního materiálu. Mocnost navážek nepřekročí 1,0 m.
Celková mocnost kvartérního pokryvu bude 8-9 m. Z hydrogeologického hlediska je
podzemní voda vázána na bázi fluviálních sedimentů, kde vytváří souvislou průlinovou
zvodeň s volnou hladinou, která je v hloubce okolo 7,0 m pod terénem. Podložní slíny
jsou prakticky nepropustné.
Hydrogeologie
Z hydrogeologického hlediska je podzemní voda vázána na bázi fluviálních sedimentů,
kde vytváří souvislou průlinovou zvodeň s volnou hladinou, která je v hloubce okolo 7,0
m pod terénem. Podložní slíny jsou prakticky nepropustné.
Výřezy geologické mapy ČR a mapy inženýrsko-geologického rajónování ČR jsou
patrné z následujících situací:
96
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
97
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
98
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
99
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Radon
Podle Atlasu map ČR GEOČR500 patří předmětné území částečně do převážně nízké
kategorie radonového rizika z geologického podloží a částečně do přechodné kategorie
radonového rizika (nízká - střední) - viz následující situace.
100
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
letiště
přechodná kategorie radonového rizika (nízká - střední)
převážně nízká kategorie radonového rizika
převážně střední kategorie radonového rizika
převážně vysoká kategorie radonového rizika
Seizmicita
Dle ČSN 73 0036 změna 2 (seismická zatížení staveb), spadá území do oblasti
makroseizmické intenzity 5 stupně (v ČR se vyskytují makroseizmické intenzity 5, 6 a 7
stupňů). Česká republika je rozdělena do seizmických zón dle hodnot efektivního
špičkového zrychlení (tzv. návrhové zrychlení podloží) - viz ČSN P ENV 1998-1-1.
Nejvyšších hodnot je dosahováno v zóně A (ostravsko) s efektivním špičkovým
zrychlením 0,085 g a nejnižších hodnot v zóně H s efektivním špičkovým zrychlením
0,015 g. Zájmové území patří do zóny H, ve které je hodnota efektivního špičkového
zrychlení 0,015 g.
C.2.5. Fauna a flora
Úvodem této části předkládaného oznámení je možno konstatovat, že významnější
ovlivnění přírody a krajiny vlastním záměrem
nelze předpokládat s výjimkou
významných zásahů do mimolesních porostů dřevin v areálu závodu Vodochody,
letištní dráha je umístěna na ruderalizovaných loukách jižně areálu závodu a stávající
letištní dráhy.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky zájmového území
záměru, podrobnější charakteristiky s ohledem na polohu v urbanizovaném prostředí (s
výjimkou některých ochranářsky významnějších údajů) nejsou prezentovány.
101
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Základní charakteristiky
Přírodní prostředí širšího zájmového území je možno většinově pokládat za
urbanizovanou krajinu venkovského a příměstského typu, s výrazně omezenými
krajinnými strukturami na plošině nad pravým břehem Vltavy, charakterizovanou
především velkými celky orné půdy a intenzivních luk, dále pak významnými liniovými
stavbami a urbanizovanými areály (zejména vlastní areál závodu Vodochody včetně
provozního zázemí stávajícího letiště). Pro širší území je pak typická velmi nízká
lesnatost (soustředěna na svahy údolí Vltavy a některých přítoků) a otevřenost krajiny.
Biogeografické začlenění
Biogeograficky je zájmové území součástí Řípského bioregionu, jeho reprezentativní
části poblíž neostré hranice s bioregionem Českobrodským. Fytogeograficky náleží do
oblasti termofytika, fytogeografického obvodu České termofytikum, fytogeografického
okresu Pražská plošina, podokresu Jenštejnská tabule, poblíž fytogeografického
okresu Dolní Povltaví.
Flora
Z floristického hlediska se ve sledovaném území uplatňuje fytogeografický obvod
českého termofytika s fytogeografickým okresem Pražská plošina. Vegetační stupeň dle
Skalického je kolinní. Potenciální přirozenou vegetací podle Neuhäuslové a kol. (1998)
jsou černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi - Carpinetum) a lipové doubravy
(Tilio - Betuletum). V rámci podkladů pro vypracování oznámení bylo podrobněji
zaznamenáno floristické složení na celkem 7 lokalitách:
1 - AERO Vodochody, u malého parkoviště, pruh za hangárem u plotu učiliště
2 - AERO Vodochody, sklad PHM
3 - AERO Vodochody, cesta podél plotu od skladu PHM k bráně
4 - AERO Vodochody, trávníky v pruhu dřevin u plotu letiště
5 - AERO Vodochody, areál závodu
6 - plocha letiště Vodochody
7 - parkoviště před závodem AERO Vodochody
V řešeném území bylo zaznamenáno celkem 252 taxonů (druhů, poddruhů a kříženců)
cévnatých rostlin včetně dřevin. Botanické posouzení je doloženo jako Příloha č.6
předkládaného oznámení.
Ochranářsky významné druhy
Nebyl dokladován žádný druh zvláště chráněný ve smyslu zákona a Přílohy č. II
prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. Bylo dále
dokladováno 10 druhů rostlin, evidovaných Červeným seznamem (Procházka F. 2001
ed.), tedy 2 druhy kategorie silně ohrožených (C2), 3 druhy kategorie ohrožených (C3) a
5 druhů kategorie druh vyžadující pozornost (C4a):
Dipsacus laciniatus L. - štětka laločnatá + [C2] : 5
Malus sylvestris Mill. - jabloň lesní [C2] : 2
Crepis foetida L. subsp.rhoeadifolia (M.Bieb.)Čelak. - škarda smrdutá mákolistá [C3] : 5
Filago arvensis L. - bělolist rolní [C3] : 2, 6
Vulpia myuros (L.)C.C.Gmelin - mrvka myší ocásek [C3] : 2
Nonea pulla (L.)DC. - pipla osmahlá [C4a] : 5
Papaver argemone L. - mák polní [C4a] : 1
Papaver dubium L. - mák pochybný [C4a] : 5
Petrorhagia prolifera (L.)P.W.Ball et Heywood - hvozdíček prorostlý [C4a] : 2, 5
Ulmus laevis Pallas - jilm vaz (+) [C4a] : 5
Většina z nich preferuje narušované plochy závodu a výstavba letištního terminálu jejich
102
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
existenci v území negativně neovlivní. Vůči navržené stavbě nelze vznést z hlediska
ochrany přírody v kontextu floristických poměrů zájmového území žádné námitky
Zastoupení mimolesních porostů dřevin
Zájmové území posuzovaného záměru je i přes urbanizovaný charakter dotčených
prostorů charakteristické vysokým podílem mimolesních porostů dřevin. V rámci
podkladů pro oznámení byl proveden dendrologický průzkum a po upřesnění plošných
nároků jednotlivých stavebních objektů byla vypracována dendrologická příloha, která
sumarizuje nároky na kácení dřevin na celkem 15 plochách s cca 240 položkami nároků
na kácení jednotlivých skupin či stromů (viz dendrologický průzkum v Příloze č. 7).
Nejhodnotnější část mimolesní dřevinné vegetace představuje pás především listnatých
stromových dřevin podél letištní plochy jižně budov mezi komunikací a oplocením –
parc. č. 101/2, 3; 311/2,3,4; 223/45; 258/4,5,6,7; 236/5,7; tedy podél jižní hranice
stávajícího areálu závodu (plochy 5 až 12). Zde jsou soustředěny hodnotné výsadby
v pestré druhové skladbě: dub letní, jasan ztepilý, javor klen, j. mléč, j., babyka, j.
tatarský, j. jasanolistý, lípa srdčitá, l. velkolistá, bříza bradavičnatá, s příměsí třešní,
mahalebky, akátu, pajasanu, jeřábu ptačího, ořešáku vlašského olše lepkavé, a místně i
keřů (zimolez tatarský aj.). V tomto prostoru podél jižní lemové silnice severně od
stávající letištní plochy je soustředěno cca 186 položek jedinců dřevin v uvedené
druhové skladbě, včetně řady i sadovnicky hodnotnějších stromů s průměry nad 40 cm.
Dále jde o pás dřevin podél západní strany areálu závodu, tvořený většinově porosty
vzniklými přirozenou sukcesí, výsadby dřevin jsou patrné pouze při jednotlivých
objektech - stavbách – zejména při vstupech. Zde de o převahu třešní, javoru mléče,
příměs hloh, javor tatarský aj. Veškeré plochy severně budov, místy na násypy
vyvýšeném terénu jsou porostlé nálety - převážně břízy, topolu černého, t. osiky,
jasanu, javorů (klen,mléč, jasnolistý) v keřovém patru pak slivoně, hlohy, vrby, bez
černý, růže šípková. V SZ části areálu jsou ruderální porosty s dominancí bezu
černého.
V SV části areálu jsou lokalizovány nálety javoru mléče podél oplocení, několik modřínů
a mezi budovami pak skupina cca 10 stromů, převážně silnějších javorů (8x j. mléč, 1x
j. klen) a 1 třešeň ptačí.
Okolo střední školy a učiliště je parková úprava stromů ale i keřů a trávníkových ploch,
úpravy jsou udržovány, v ploše před budovou školy je umístěna na podstavci socha
v jalovcovém kruhu. Ze stromů jsou zde zastoupeny břízy, javory jasanolisté, j. mléče,
borovice lesní, dále škumpy a hlohy, v keřích před budovou jsou kromě zmíněných
jalovců pustoryly a pámelníky.
Podél jižní hranice letištní plochy jsou nespojitě lokalizovány jabloně, dále keře bezu
černého, růže šípkové.
V rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude nutno provést podrobnější
inventarizaci všech porostů dotčeného území zejména na plochách 1 – 15
předloženého dendrologického průzkumu (Příloha č.7) s cílem vylišit porosty
zachovávané a porosty odůvodněně kácené po podrobnějším prostorovém vymezení a
zaměření stavebních objektů, se stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin ve vztahu
k logistickému vymezení nového letištního provozu a bezpečnosti tohoto provozu.
Fauna
Z biogeografického hlediska je i fauna součástí hercynské podprovincie a pásu mezi
Řipským a Českobrodským bioregionem. Pro zájmové území posuzovaného záměru
103
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
však existuje relativně málo podrobných faunistických podkladů, chybí prakticky
podklady o výskytu skupin hmyzu. Orientačním kvalitativním průzkumem byly zjištěny
většinově běžné druhy, vázané buď na křoviny a mimolesní porosty dřevin, nebo na
urbanizované území a na blízkost zástavby. Zoologický průzkum je doložen jako
Příloha č.8 předkládaného oznámení.
Zoologický průzkum byl řešen rovněž v jarním a letním aspektu jako kvalitativní s tím,
že byl soustředěn především na vlastní zájmové území výstavby letištních objektů. Byly
vytipovány následující plochy průzkumu:
Lokalita č.1 – urbanizované plochy závodu Vodochody, pomístné výsadby, intenzivní trávníky, zpevněné
plochy, v JZ části ruderální lada na navážkách
Lokalita č.2 – prostory s hodnotnými listnatými dřevinami podél jižní strany areálu závodu Vodochody
(dub, javory, lípy, jasany, bříza, místně akát, hrušeň, jeřáb ptačí, ořešák, třešeň aj. , u
oplocení kosené trávníky
Lokalita č. 3 – prostory a plochy stávajícího letiště v okolí dráhy, travnaté kosené plochy, přechody
k intenzivnějším ovsíkovými loukám, při jižní hranici lokálně ruderální lada, pomístně při
hranici keře (šípek, bez černý aj.), u oplocení místně jabloně
Lokalita č. 4 – náletové porosty (bez černý, svída, růže šípková, hloh, trnka, jabloň aj.) a ruderální lada
v okolí vlečky a v návaznosti na západní část areálu závodu Vodochody
Lokalita č. 5 – vnější nelesní předpolí jižní a JZ části letiště, polní celky a intenzivní louky
Na základě provedených průzkumů byly zjištěny následující zvláště chráněné druhy:
Kriticky ohrožené
Nebyly zjištěny žádné takové druhy.
Silně ohrožené
kavka obecná (Corvus monedula) – 3, 5
Do prostorů trávníků a ploch kolem letiště zaletuje za potravou, zejména po posečení trávníků.
V zájmovém území výstavby neprokázány lokality hnízdění druhu
ještěrka obecná (Lacerta agilis) – 1, 4
Zjištěna ve 2 ex. na xerofytních navážkách v JV části území závodu Vodochod naproti západnímu okraji
komunikace podél jižní hranice závodu, dále u kolejiště u západní brány 1 ex. Rozhodující období
skrývek a přípravy území.
slepýš křehký (Anguis fragilis) – 4
Doložen 1 ex. pod lepenkou při západním okraji areálu v ruderálech. Spíše náhodný výskyt.
Ohrožené
obratlovci
veverka obecná (Sciurus vulgaris) – 1, 2
Zjištěna nepravidelně na stromech v areálu, bez zřetelné vazby na původnější prostředí, spíše potravní
výskyty. Vazba na období vegetačního klidu pro zásahy do porostů dřevin.
koroptev polní (Perdix perdix) – 5
Doložena na polích jižně od letiště v září (vyrušeny 2 ex.), nelze vyloučit i zálety do prostoru letištní
plochy. Skrývky vhodné řešit v době vegetačního klidu, mimo období hnízdění.
slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – (5)
Akusticky 1 ex. dne 10.6. v lesíku jižně od letiště.
ťuhýk obecný (Lanius collurio) – (1), (3), 4
Výskyt prokázán ve vztahu k druhově rozmanitým keřovým formacím západně od areálu u kolejiště na
ruderálech, rovněž u prostoru SZ části urbanizovaných ploch, dále 1 ex. v červnu na keřích u jižní hranice
letiště Vynucené zásahy do mimolesních porostů dřevin řešit v období vegetačního klidu, druh je tažný.
104
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
bezobratlí
zlatohlávek Oxythyrea funesta – 1, 3, 4
Dokládán na květech pomístně po celé ploše s výjimkou vyloženě kompaktnějších porostů dřevin. Nelze
vyloučit ve starších stromech i ojedinělé reprodukční prostory Ochrana spočívá především v realizaci
skrývek a zásahů do dřevinných porostů mimo vegetační období.
otakárek fenyklový (Papilio machaon) – 3,5
Dokládány přelety nad letištní plochou a v okolí, housenky přímo nepotvrzeny, nejsou přítomny
soustředěné výskyty miříkovitých rostlin v zájmovém území.
otakárek ovocný (Iphiclides podalirius) – 4
V červenci přelet nad kolejovým tělesem kolem keřů u vlečky západně od závodu Vodochody, , nelze
vyloučit přítomnost živných dřevin. .
čmelák Bombus agrorum – 3, 4
čmelák skalní (Bombus lapidarius) – 1, (3), 4
čmelák zemní (Bombus terrestris) – O
Výše uvedené druhy čmeláků patří k pravidelným návštěvníkům květů, bez výraznější preference
výskytu; Pro řešení výjimek je rozhodující především období provádění skrývek a maximální ochrana
biotopů ruderalizovaných lad.
Lze konstatovat, že:
o Zájmové území představuje relativně příznivou enklávu pro řadu živočišných druhů,
zejména bezobratlých, ve vazbě na vyloučení přístupů ochrany rostlin v areálu
letiště oproti okolním intenzivně využívaným zemědělským plochám. Naopak
spektrum druhů obratlovců, zejména ptáků je možno pokládat za mírně ochuzené ve
vztahu k ochraně letiště, přesto lze dokládat řadu druhů, především vázaných na
porosty dřevin. Převládají druhy otevřené kulturo krajiny nebo druhy s vazbou na
porosty dřevin.
o Zásah do porostů dřevin nutně povede k dalšímu snížení diverzity druhů ptáků, který
lze jen obtížně kompenzovat i náhradními výsadbami (obecně přítomnost vyšších
výskytů ptáků v areálech letišť je pokládána za nežádoucí).
o Byly zjištěny nereprezentativní výskyty celkem 3 zvláště chráněných druhů živočichů
kategorie silně ohrožených a celkem 10 taxonů zvláště chráněných druhů živočichů
z kategorie ohrožených, přičemž prakticky 7 druhů vykazuje vazbu na areál letiště.
Zásah znamená především možné ovlivnění populace ještěrky obecné
pravděpodobnou likvidací navážek v blízkosti JZ části areálu severně od silnice
podél jižní hranice a snížení potravní niky pro některé další druhy. Zájmové území
záměru nepředstavuje vhodné plochy pro možný trvalý výskyt významnějších
populací zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb.
Zvláště chráněné druhy bezobratlých ve smyslu vyhl. č. 395/1992 Sb. (s výjimkou
hmyzu) vyžadují jiné typy prostředí.
o Zásadní podmínkou přípustnosti záměru je realizace přípravy území a
odůvodněného kácení dřevin v období vegetačního klidu, resp. v mimoreprodukčním
období a podmínka dostatečného řešení kvalitních sadových úprav areálu.
C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz
Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vymezován na základě zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Můžeme jej charakterizovat jako vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých, ekosystémů.
ÚSES umožňuje uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivě působí na okolní,
105
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
méně stabilní části krajiny a vytváří tak základ pro její mnohostranné využívání.
Vymezení ÚSES stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a
ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského
půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES:
místní (lokální)
regionální
nadregionální
Podklady ohledně místního ÚSES pro dotčenou část Středočeského kraje jsou
částečně zpracovány v územních plánech příslušných obcí bývalého okresu PrahaVýchod (Koncepce OPK Středočeského kraje, 2006).
Záměr není v kontaktu s žádným z nadregionálních a regionálních prvků USES. Část
záměru se nachází v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru vymezeného
podél Vltavy. V tomto biokoridoru je cca 1 km jihozápadně od letiště vymezeno
nadregionální biocentrum Údolí Vltavy (Šárka, Roztoky, Větrušice). Z regionálních prvků
je nejblíže záměru regionální biocentrum Zlončická rokle cca 500 m západním směrem
od letiště. Cca 2 km východním směrem je vymezen regionální biokoridor č. 1132.
Umístění záměru ve vztahu k regionálnímu a nadregionálnímu ÚSES je zřejmé
z následující situace (dle podkladů zveřejněných na portálu veřejné správy).
Záměr se nenachází v kontaktu ani v kolizi s žádným vymezeným biocentrem lokální
nebo vyšší úrovně, analogie platí pro biokoridory. Poněvadž celý areál letiště
Vodochody a závodu Vodochody je oplocen, ani funkčně nemohou být jeho prostory
106
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
součástí žádného skladebného prvku ÚSES. Některé prvky keřů podél západní hranice
areálu vykazují parametry funkčních podpůrných prvků.
Krajina s krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny - jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či
oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do
krajinného rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze
s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,
kulturních dominant krajiny, harmonického měřítka v krajině. S ochranou krajinného
rázu úzce souvisí i ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. zákonem
definovány jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné
prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologickostabilizační funkce (ust. § 3 písm. b/ a §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
Širší území lze popsat jako antropogenní krajinu výrazně ovlivňovanou zemědělskou
činností a zástavbou liniovými stavbami (D8 a mimoúrovňová křižovatka) a areály
většího měřítka (areál letiště a závodu Vodochody)
Pro krajinný ráz širšího zájmového území je příznačná relativně nižší členitost krajiny
v otevřených enklávách polí, se sníženým podílem strukturních prvků
Širší zájmové území je tedy charakteristické především poměrně výrazným podílem
intenzivní zemědělské výroby a poměrně vysokým zorněním, strukturní prvky krajiny se
dochovaly prakticky jen podél vodních toků (místně s vysokým podílem upravenosti),
případně v jejich údolích,
těžiště strukturních prvků pak představují především
dochované strukturní prvky - liniové porosty podél zachovaných polních cest, remízy,
dále prvky na prudších svazích zahloubených údolích nebo prvky na výchozech
podloží.
Pro krajinný ráz místa výstavby – nové vzletové a přistávací dráhy a provozních objektů
areálu letiště Vodochody se na jeho určení podílejí zejména následující hlavní složky:
Krajinná složka
Rozsáhlé plochy orné půdy
Lesní porosty
Mimolesní porosty dřevin
Projev
negativní
pozitivní
pozitivní
Vodní toky a plochy
Louky
Zastavěná území
pozitivní
pozitivní
negativní
Historické dominanty
Terénní útvary
Komunikace
pozitivní
negativní
negativní
Význam, doplňující poznámky
velký až určující
Nízký až střední (porosty jižně a západně od areálu)
velký (hodnotné porosty uvnitř areálu, zejména mezi
závodem a letištní plochou, porosty kolem školících zařízení)
nulový (absentují)
střední (kosené porosty, tendence k ruderalizaci)
velký (areály letiště, provozního zázemí a navazujících
aktivit, zástavba okolních sídel)
nízký
nízký
velký (dálnice D8, letištní plochy a komunikace)
V kontextu ochrany krajinného rázu jde především o posouzení dopadu rozšíření areálu
o budovy a dráhy v pohledově relativně exponované poloze od jihu v kontextu zásahů
do porostů dřevin (blíže viz příslušnou část kapitol předkládaného oznámení).
107
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
C.2.7. Krajina, způsob jejího využívání
Charakter krajiny
Prostor výstavby pro zprovoznění letiště a jeho postupný rozvoj se nachází v prostoru
stávajícího mezinárodního neveřejného letiště Vodochody, mezi obcemi Odolena Voda,
Panenské Břežany, Klíčany, Vodochody, Máslovice, Zlončice a Postřižín, mimo
zastavěné území obcí.
Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky
Zájmové území se nachází mimo zvláště chráněná území z hlediska zákona ČNR č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a ani v jeho blízkosti se tato
zvláště chráněná území nenacházejí.
Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství
V zájmovém území ani v jeho bezprostředním okolí nejsou vyhlášena chráněná
ložisková území ani dobývací prostory. Nejbližšími CHLÚ jsou CHLÚ Čenkov (stavební
kámen, IČ 02830000, cca 3 km SV od letiště), CHLÚ Husinec (stavební kámen, IČ
021600000, cca 3,5 km JZ od letiště) a CHLÚ Libčice (Letky) - Na zabitém (cihlářská
surovina, IČ 10580000, cca 5 km JZ od letiště). Těžené dobývací prostory se nacházejí
v CHLÚ Čenkov a v CHLÚ Husinec. V CHLÚ Libčice (Letky) - Na zabitém je netěžený
dobývací prostor. Severně od tohoto CHLÚ se nachází ještě prognózní revidovaná
plocha cihlářské suroviny Libčice n. Vlt. - Kralupy n. Vlt. (IČ 926370003). Situování výše
uvedených CHLÚ a DP je zřejmé z následující situace (dle údajů surovinového
informačního systému):
Zájmové území se nenachází v poddolovaném území hornickou činností.
Architektonické a jiné historické památky
V místě uvažované výstavby se nenachází žádné architektonické ani historické
památky, výskyt archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění výskytu
archeologických památek bude nezbytné umožnit záchranný archeologický výzkum
(zpracování dokumentace). Tento aspekt musí být řešen bez ohledu na proces EIA a
108
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
proto není nutné se touto problematikou podrobněji zabývat v rámci předkládaného
oznámení.
Jiné charakteristiky životního prostředí
S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány.
Vztah k územně plánovací dokumentaci
Území, na kterém předpokládáme realizaci projektu spadá do pravomoci 3 stavebních
úřadů: Klecany (pro kat.úz. – Vodochody, Hoštice, Máslovice), Kralupy nad Vltavou (pro
kat.úz. – Zlončice, Postřižín) a Odolena Voda (pro kat.úz. – Dolínek, Klíčany, Panenské
Břežany). Vyjádření stavebních úřadů o souladu umístění záměru s platným a
schváleným územním plánem těchto obcí jsou uvedena v Příloze č.1 oznámení.
109
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
V současné době je areál letiště napojen na silnici II.třídy č.608, která vede v jeho
bezprostřední blízkosti (jedná se o bývalou silnici 1.třídy č.8, Praha-Teplice - státní
hranice). Nejbližší napojení na souběžnou dálnici D8 je jižním směrem u obce Zdiby
(vzdálenost cca 6 km) a severním směrem u obce Úžice (vzdálenost cca 4,5 km).
Příjezd od těchto dálničních nájezdů je však veden přes obce Klíčany, resp. Postřižín.
Vjezd do areálu továrny a letiště je situován bezprostředně u křižovatky na silnici II/608.
Za vjezdem do areálu je parkoviště pro zaměstnance továrny a poměrně velké
autobusové nádraží, dnes využívané jen minimálně.
Znečištění ovzduší
V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
související s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného
záměru k imisní zátěži ve zvolených variantách, které jsou popsány v příslušné pasáži
předkládaného oznámení. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006. Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži je
podrobněji provedeno v rozptylové studii, která je volnou Přílohou č.10 předkládaného
oznámení.
Hluková zátěž
Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěže, především z letecké dopravy a dále z automobilové dopravy. Tato problematika
je pro letecký hluk řešena v samostatné volné Příloze č.12, problematika liniových
zdrojů hluku z pozemní dopravy je řešena v rámci samostatné
Přílohy č.11
předkládaného oznámení.
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz z leteckého provozu o hladinách
vyšších, než je nejvýše přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB
v denní době se pohybuje na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce
Panenské Břežany a lokality Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo predikovaný dosah
této limitní izofony.
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz z leteckého provozu o hladinách
vyšších, než je nejvýše přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq N = 50 dB
v noční době se pohybuje na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce
Panenské Břežany a lokality Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo predikovaný dosah
této limitní izofony.
Vyhodnocení akustické situace a vypočtené příspěvky k imisní zátěži byly podkladem
pro vypracování studie vlivů na veřejné zdraví, která je samostatnou Přílohou č.13
předkládaného oznámení.
Z hlediska ZPF činí celkový trvalý zábor 9 008 m2. Celkový rozsah záboru je zařazen do
IV. a V. třídy ochrany zemědělské půdy. Jde o zábor zemědělské půdy s převážně
podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů, s jen
omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu. Z uvedeného hlediska, jak co do
rozsahu záboru, tak co do kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv malý a
málo významný.
S hodnoceným záměrem nebude spojen žádný zásah do pozemků určených k plnění
funkce lesa.
110
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření dodavatelem
stavby tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost
vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených oznámením a
při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným zadáním a při
respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr, že při
respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Investorem navrhovaná aktivní varianta záměru znamená určitou změnu stávajících
estetických parametrů vlastního zájmového území.
Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové
území není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie,
sportoviště či jiné místo soustředění rekreačních a oddechových aktivit. Záměr tak lze
z hlediska uvedeného vlivu považovat za nulový.
Předkládaný záměr nepředpokládá přímé vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
vyloučit ojedinělé archeologické nálezy.
111
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba – vlivy na akustickou a imisní situaci
Rozsah stavebních a zemních prací lze označit za středně významný, a proto nelze
vyloučit, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody.
Na úrovni předkládaného oznámení, kdy není dosud známý dodavatel stavby ani
postup stavebních prací, lze pouze odhadnout přepravní bilance pro etapu zemních
prací a demolic, která byla uvedena v předcházející části předkládaného oznámení.
Podstatné je však jednoznačně požadovat, aby v rámci další projektové přípravy byly
detailně s dotčenými obcemi diskutovány navrhované přepravní trasy pro etapu
výstavby tak, aby byla významně eliminována rizika narušení faktorů pohody bydlícího
obyvatelstva podél možných příjezdových komunikací a současně aby byla zajištěna
případná nezbytná oprava komunikací po ukončení stavby. Obecně zpracovatelský tým
oznámení doporučuje respektovat následující opatření pro minimalizaci negativních
vlivů v etapě výstavby:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu
provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy
v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních
prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi, případně
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku orgánu
ochrany veřejného zdraví
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí další
projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou zabývat až po vypracování
POV stavby. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu
doporučení, aby součástí prováděcích projektů po výběru dodavatele stavby a
konečném upřesnění navržených přepravních tras byla akustická studie pro etapu
výstavby, která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších
112
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
stavebních mechanismů) a technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického
limitu pro etapu výstavby.
• součástí prováděcích projektů, po výběru dodavatele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními a
technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době
Provoz
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví
obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
n znečištění ovzduší
n hluk
n znečištění vody a půdy
Znečištění ovzduší
V rozptylové studii jsou řešeny bodové, liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
související s provozem posuzovaného záměru. Řešen je příspěvek posuzovaného
záměru k imisní zátěži ve zvolených variantách, které jsou popsány v příslušné pasáži
předkládaného oznámení. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin byl proveden
s využitím programu SYMOS 97, verze 2006. Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži je
řešeno v následující kapitole oznámení, podrobněji je provedeno v rozptylové studii,
která je Přílohou č.10 předkládaného oznámení.
Hluková zátěž
Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěže především z letecké dopravy a dále z automobilové dopravy. Tato problematika
je pro letecký hluk řešena v samostatné Příloze č.12, problematika liniových zdrojů
hluku z automobilové dopravy je řešena v rámci samostatné Přílohy č.11
předkládaného oznámení.
Znečištění vody a půdy
Tato problematika je komplexně popsána v příslušných kapitolách oznámení. Ve vztahu
k vlivům na obyvatelstvo nelze předpokládat za řádného provozu žádné zdravotní
ovlivnění obyvatelstva nejbližší obytné zástavby prostřednictvím znečištěné vody nebo
půdy. Možné dopady úniku paliva či odmrazovacích látek do podzemních vod v okolí
letiště jsou na základě navrženého technického řešení týkajícího se nakládání se
vznikajícími odpadními vodami vyhodnoceny jako malé.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je samostatnou Přílohou č.13 předkládaného
oznámení. Proto jsou v rámci této kapitoly již formulovány pouze závěry této studie:
Závěry k riziku hluku
Při hodnocení zdravotních rizik hluku ve vztahu k posuzovanému záměru letiště
Vodochody byly zohledněny aktuální odborné poznatky o nebezpečnosti hlukové
expozice a vztazích expozice a účinků hluku z pozemní a letecké dopravy.
Podkladem k hodnocení rizika byly výstupy akustických studií zpracovaných v rámci
oznámení záměru společností EKOLA group, spol. s r.o. Praha.
113
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Jednalo se především o tabulkový údaj o počtech obyvatel jednotlivých obcí
exponovaných hlukovým pásmům ekvivalentní hladiny akustického tlaku po 5 dB od 50
dB v denní době a 45 dB v noční době, resp. 50 dB Ldn.
Podle těchto podkladů provoz letiště Vodochody nepovede k významným změnám
v současné hlukové expozici obyvatel zájmového území z pozemní dopravy a
z hlediska zdravotního rizika jsou tyto změny prakticky nepostižitelné.
Z kvalitativní charakterizace rizika hluku na základě prahových hodnot prokázaných
účinků hlukové expozice vyplývá, že hluk z leteckého provozu letiště Vodochody může
vést u obyvatel některých sídel situovaných v okolí letiště k obtěžování, zhoršené
verbální komunikaci a nepříznivému ovlivnění spánku. Relativně nejvíce budou dotčeni
obyvatelé obcí Dolany, Bašť, Zlončice, Panenské Břežany a z hlediska absolutního
počtu exponovaných obyvatel nad prahovou hladinou hluku pro obtěžování i část
obyvatel k.ú. Kralupy nad Vltavou.
V rámci kvantitativní charakterizace rizika hluku byly aplikovány vztahy expozice a
účinku pro hluk z pozemní a letecké dopravy v současné době doporučené Světovou
zdravotnickou organizací pro obtěžování hlukem, subjektivní rušení hlukem ve spánku,
pro výpočet maximálního počtu probuzení leteckým hlukem a riziko onemocnění
infarktem myokardu.
Na základě aplikace těchto vztahů na výše uvedené podklady o počtech exponovaných
obyvatel je možné očekávat, že hlukem z leteckého provozu letiště Vodochody může
být v dotčených sídlech v okolí letiště různou mírou obtěžováno 3 239 obyvatel (z toho
614 silně obtěžovaných) a 163 obyvatel bude rušeno hlukem ve spánku (z toho 62 silně
rušeno). Relativně nejvíce bude dotčena obec Dolany, kde může být leteckým hlukem
různou mírou obtěžována téměř polovina obyvatel a obce Bašť a Panenské Břežany, u
kterých může být leteckým hlukem různou mírou obtěžována cca jedna třetina obyvatel.
V žádné z dotčených obcí však procento obtěžovaných obyvatel s rezervou nedosáhne
zátěže odpovídající platnému hygienickému limitu pro hluk z leteckého provozu (63 %
obtěžovaných obyvatel).
Údaj o počtu obyvatel subjektivně rušených hlukem ve spánku není úplný, neboť
zpracované podklady nepostihují nižší hlukové pásmo 40 – 45 dB ekvivalentní hladiny
akustického tlaku, ve kterém se již rušivý účinek na kvalitu spánku může projevovat.
Na obtěžující a rušivý účinek hluku z letecké dopravy má vliv i konkrétní počet a
intenzita jednotlivých hlukových událostí, což výstupy akustické studie v podobě
ekvivalentních hladin akustického tlaku nepostihují.
Riziko zvýšené nemocnosti infarktem myokardu vlivem hluku z pozemní a letecké
dopravy vychází u obyvatel zájmového území nepatrné a prakticky zanedbatelné.
Významnější by však podle posledních poznatků v daném případě mohlo být ve vztahu
k noční hlukové expozici z letecké dopravy riziko zvýšené nemocnosti hypertenzí.
Na základě provedeného hodnocení rizika hluku a posledních poznatků o účincích
hluku z leteckého provozu na zdraví obyvatel žijících v okolí letišť je doporučeno
v rámci předběžné opatrnosti zvážit opatření ke snížení noční hlukové expozice obytné
zástavby v zájmovém území letiště.
Závěry k riziku znečištění ovzduší
P Při hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší byly použity aktuální odborné
poznatky o nebezpečnosti hodnocených látek a vztazích expozice a účinku
114
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
s uplatněním zásady přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické
organizace a vědeckých institucí zemí Evropské unie.
Podkladem k hodnocení rizika byly výstupy rozptylové studie zpracované v rámci
oznámení záměru a odborný odhad úrovně stávajícího imisního pozadí hodnoceného
území, vycházející z charakteru lokality a údajů okolních monitorovacích stanic kvality
ovzduší.
Volba hodnocených škodlivin v rozptylové studii byla určena dostupnými emisními údaji
pro leteckou dopravu, zahrnujícími oxidy dusíku, oxid uhelnatý a sumu těkavých
organických látek. Z těkavých organických látek byly na základě procentuálního
zastoupení a zdravotní významnosti včetně potenciální karcinogenity k detailnímu
vyhodnocení vybrány 4 látky (benzen, formaldehyd, acetaldehyd a 1,3-butadien), u
kterých je možné na základě existující emisních dat hodnotit i příspěvek ze související
automobilové dopravy. U těchto látek s výjimkou benzenu nejsou k dispozici podklady
o existujícím imisním pozadí, a proto byl hodnocen pouze jejich imisní příspěvek.
V zájmu poskytnutí komplexní informace o zdravotním riziku znečištění ovzduší
zájmového území byly do hodnocení rizika zahrnuty i suspendované částice frakce
PM10, u kterých byla hodnocena odhadovaná expozice z imisního pozadí.
Na základě odhadované úrovně imisního pozadí je možné předpokládat, že přes
relativně příznivou imisní situaci hodnocené lokality zde jsou jako na většině území ČR
nejvýznamnější škodlivinou prašné částice (suspendované částice frakce PM10), u
kterých dochází za nepříznivých rozptylových podmínek k překračování imisního limitu
pro krátkodobou 24hodinovou koncentraci s následnými nepříznivými zdravotními
důsledky zejména pro citlivou část exponované populace. Pro odhadovanou úroveň
znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a oxidem dusičitým bylo provedeno
kvantitativní vyhodnocení zdravotního rizika. U citlivého ukazatele chronické respirační
nemocnosti u dětí z toho hodnocení vychází zvýšení rizika vlivem stávajícího imisního
pozadí vůči teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší o necelých 6 %, což
představuje zvýšení základní nemocnosti z jiných příčin cca o 3 dny s příznaky na jedno
dítě a rok.
Ve vztahu k posuzovanému záměru letiště Vodochody z provedeného hodnocení
vyplývá, že imisní příspěvek z provozu letiště včetně související pozemní dopravy,
vyhodnocený rozptylovou studií, bude u všech hodnocených škodlivin jak z hlediska
ovlivnění imisní situace, tak z hlediska zdravotních rizik prakticky zanedbatelný. Toto
konstatování platí i pro možný aditivní účinek hodnocených škodlivin.
Hluková na faktor pohody
V rámci vypracování oznámení byla věnována pozornost také případné možnosti
narušení faktoru pohody světelným znečištěním. Z uváděných pohybů v noční době je
patrné, že celková doba provozu světelné signalizace v noční době nepřesáhne 60
minut, tudíž tento vliv nebude významný. Přesto je pro další projektovou přípravu
formulováno následující doporučení:
•
při návrhu osvětlení venkovních ploch letiště včetně světelné signalizace postupovat tak, aby
byly minimalizovány negativní vlivy světelné zátěže na faktor pohody obyvatel nejbližší obytné
zástavby
115
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.I.2. Vlivy na ovzduší
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na ovzduší je řešeno v rozptylové
studii, která je Přílohou č.10 předkládaného oznámení. Zpracovatel rozptylové studie, je
nositelem licence na program SYMOS 97, verze 2006 na základě registrační karty z
měsíce února 2003:
Předmětem předkládaného materiálu je vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži
související se záměrem „Letiště Vodochody“.
Účelem realizace záměru je rozšíření infrastruktury stávajícího letiště Vodochody tak,
aby odpovídala současným požadavkům pro civilní mezinárodní leteckou dopravu a aby
bylo možné letiště Vodochody i nadále využívat jako letiště s mezinárodním provozem,
s vnější hranicí, tzn. s možností odbavení cestujících a letadel dle zásad a požadavků
Schengenských dohod. To vše s odpovídající úrovní komfortu jak pro cestující, tak i pro
návštěvníky letiště.
Výpočet pro dále uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku
100 m, která představuje celkem 6 161 výpočtových bodů v síti (1 – 6161) a pro
nejbližší objekty obytné zástavby, které jsou představovány nejbližšími obcemi v okolí
letiště a v dosahu vzletové a přistávací dráhy (10001 – 10016), dále jsou řešeny 2
výpočtové body (2001 a 2002) v konci osy vzletové a přistávací dráhy, kde jsou
zaznamenatelné hlukové expozice dle výsledků hlukové studie pro letecký provoz:
116
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
VB 10001 – Chvatěruby
VB 10002 – Dolany
VB 10003 – Dolánky
VB 10004 – Zlončice
VB 10005 – Máslovice
VB 10006 – Vodochody
VB 10007 – Drasty
VB 10008 – Hoštice
VB 10009 – Klíčany
VB 10010 – Bašť
VB 10011 – Panenské Břežany
VB 10012 – Dolínek
VB 10013 – Odolena Voda I
VB 10014 – Odolena Voda II
VB 10015 – Postřižín
VB 10016 – Kozomín
VB 20001 – osa dráhy
VB 20002 – osa dráhy
Výpočtová síť a body mimo výpočtovou sít jsou patrné z následujících obrázků:
117
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
118
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
119
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
V rámci rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
Varianta 1 – stávající stav
V této variantě jsou řešeny stávající zdroje znečištění ovzduší. Výpočet je řešen pro
NO2, CO a ΣVOC. Jedná se o znečišťující látky, které jsou bilancovatelné ze všech
uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a tudíž jsou i porovnatelné v rámci
předkládaných variant.
Varianta 2 – příspěvky záměru
V této variantě jsou řešeny nově uvažované zdroje znečišťování ovzduší související
s posuzovaným záměrem. Výpočet je proveden pro NO2, CO a ΣVOC.
Varianta 3 – výsledný stav
V této variantě je řešen výsledný stav v případě realizace záměru. Jsou tedy hodnoceny
veškeré stávající zdroje znečišťování ovzduší a zdroje související s posuzovaným
záměrem. Výpočet je proveden pro NO2, CO a ΣVOC.
Volba těchto variant se snaží postihnout jednak stávající příspěvky celého areálu
k imisní zátěži ve výchozím stavu, dále samotné příspěvky posuzovaného záměru a
výsledný stav, a to pro ty škodliviny, pro které jsou dostupné shodné vstupní bilance
emisí – tedy pro NO2, CO a ΣVOC.
V rámci těchto základních variant není vyhodnocován příspěvek záměru k frakci PM10, a
to z následujících důvodů:
Ø bilancovaná doprava která je generovaná předkládaným záměrem na řešených
úsecích dle platných emisních faktorů emituje kolem 30 kg frakce PM10
Ø celkový nový příspěvek emisí PM10 ze spálení 1,36 mil. m3 zemního plynu činí 27,8
kg, což i ve výsledné sumě jsou jako nové emise bilance zcela zanedbatelné.
Ø bilance emisí z výše uvedených zdrojů jsou zcela zanedbatelné a nemohou nijak
ovlivnit stávající pozadí zájmového území touto škodlivinou
Ø letecké motory jsou po výrobě testovány z tzv. emisní způsobilosti, tedy zda splňují
limity dané leteckým předpisem L 16/II. Limity se porovnávají s naměřenými
hodnotami během tzv. standardizovaného LTO cyklu, jehož vlastnosti jsou
definovány taktéž leteckým předpisem L/16 II. Cyklus se skládá ze 4 fází, kterým je
přidělena doba trvání a nastavení tahu motoru. Letecký předpis „Ochrana životního
prostředí, Svazek II – emise letadlových motorů L16/II uveřejněný pod číslem
jednacím 1065/2005-220-SP/2 stanovuje v Hlavě 2, bodu 2.1.2 Kontrolované emise
povinnost prověřovat pouze nespálené uhlovodíky, oxid uhelnatý a oxidy dusíku.
Předpis tedy nevyžaduje mezi kontrolovanými emisemi zjišťování TZL (respektive
PM10). Proto žádný z výrobců leteckých motorů neuvádí tento údaj, protože ani
nikde jinde v rámci EU není tato charakteristika vyžadována.
Ø Proto z výše uvedených důvodů není v rámci vyhodnocení základních škodlivin
vyhodnocen příspěvek k imisní zátěži posuzovaného záměru, protože ze známých
bilancí emise PM10, pohybující se pod 60 kg ročně lze predikovat nevýznamný vliv
na imisní situaci, samozřejmě při riziku neznalosti emisí prachu z provozu letadel
120
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Dále jsou řešeny tyto varianty:
Varianta 4 – automobilová a letecká doprava
V této variantě jsou porovnávány shodné škodliviny, které lze bilancovat jak
z automobilové, tak i z letecké dopravy. Výpočet je řešen pro NO2, CO, benzen, 1,3
butadien, formaldehyd a acetaldehyd. V rámci tohoto porovnání jsou předkládány
následující podvarianty:
Podvarianta 4a – stávající stav
Podvarianta 4b – příspěvek záměru
Podvarianta 4c – výsledný stav
Varianta 5 – letecká doprava
V této variantě jsou porovnávány pouze příspěvky organického znečištění z letecké
dopravy. Výpočet je řešen pro sumu VOC, benzen, 1,3 butadien, formaldehyd a
acetaldehyd. V rámci tohoto porovnání jsou předkládány následující podvarianty:
Podvarianta 5a – stávající stav
Podvarianta 5b – příspěvek záměru
Podvarianta 5c – výsledný stav
Smyslem těchto variant je porovnání změn ve shodných škodlivinách z pozemní a
letecké dopravy, respektive vybraných organických znečišťujících látek pouze z letecké
dopravy. Výběr znečišťujících látek organického původu byl vybrán po konzultaci se
zpracovatele studie vlivů na veřejné zdraví.
Vstupní podklady pro výpočet
Vstupní podklady pro jednotlivé varianty jsou popsány v kapitole výstupů do ovzduší a
podrobněji v samotné rozptylové studii, a proto zpracovatelský tým oznámení
nepovažuje za nutné tento text znovu opakovat v této kapitole.
Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy
emisní faktory dle programu MEFA v. 02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní. Tento program byl vytvořen v rámci řešení
projektu MŽP VaV/740/3/00. Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací
a reflektují současný stav znalostí o této problematice.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro
modelování znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající
legislativou v oblasti ochrany ovzduší. V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky
výpočtů, zohledňující příspěvky k imisní zátěži ve výpočtových bodech mimo
výpočtovou síť (v µg.m-3). Tabulky včetně mapového znázornění jsou v rozptylové
studii, na kterou lze na tomto místě odkázat.
121
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Varianta 1 - stávající stav
NO2 - Arit.prům.1rok
body výpočtové sítě 1
- 6161 (výpočtová síť
minimum
10 000 x 6 000
metrů, krok sítě 100
maximum
metrů)
body mimo
výpočtovou síť 10
001 - 10 016 (obce v
okolí záměru)
body mimo
výpočtovou síť 20
001 - 20 002
(vzdálené body v ose
dráhy letiště)
NO2 - Arit.prům.1hod
CO - Klouz.prům.8hod
suma VOC - Arit.prům.1rok
suma VOC - Arit.prům.1hod
0,142140
6,812944
8,872800
0,094910
3,138059
2,233834
121,791144
223,833034
3,876530
278,808190
10001
0,307566
20,745679
31,161675
0,252660
7,243039
10002
0,278303
61,332216
48,446797
0,267376
10,547441
10003
0,184092
13,246952
18,030075
0,133465
4,591729
10004
0,452970
26,456215
48,706554
0,489981
12,189048
10005
0,450628
20,338335
43,725305
0,456262
26,099817
10006
0,561550
14,107856
35,413011
0,615858
27,571664
10007
0,516461
12,043337
28,266588
0,532929
20,312456
10008
0,526048
13,520560
29,603451
0,568056
13,229871
10009
1,658790
28,194545
59,953016
2,723178
25,420027
10010
0,437504
53,514548
57,017159
0,447784
14,908366
10011
0,930628
59,056582
73,998047
1,221497
27,327351
10012
0,850943
29,731655
76,512433
1,261180
33,173862
10013
1,243990
24,983576
53,324092
2,040331
40,584140
10014
0,610037
16,330886
35,099736
0,728281
11,615897
10015
0,815345
12,492740
36,998867
1,105115
13,792340
10016
10,493398
0,727006
12,272154
29,765090
0,904024
minimum
0,184092
12,043337
18,030075
0,133465
4,591729
maximum
1,658790
61,332216
76,512433
2,723178
40,584140
20001
0,317057
48,270054
42,483510
0,319046
12,692123
20002
0,228609
62,093004
38,824797
0,147576
12,336740
122
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Varianta 2 – příspěvky záměru
NO2 - Arit.prům.1rok
body výpočtové sítě 1
- 6161 (výpočtová síť minimum
10 000 x 6 000
metrů, krok sítě 100
metrů)
maximum
body mimo
výpočtovou síť 10
001 - 10 016 (obce v
okolí záměru)
body mimo
výpočtovou síť 20
001 - 20 002
(vzdálené body v ose
dráhy letiště)
NO2 - Arit.prům.1hod
CO - Klouz.prům.8hod
suma VOC - Arit.prům.1rok
suma VOC - Arit.prům.1hod
0,017573
6,191281
6,385248
0,012954
0,926890
0,481452
119,904646
225,589695
1,854237
48,139062
10001
0,023533
18,469678
23,696009
0,020251
3,961282
10002
0,028744
60,156835
42,595087
0,023422
9,247805
10003
0,026586
12,426301
15,462415
0,022483
2,401218
10004
0,039908
20,679999
38,495231
0,044785
7,476733
10005
0,115312
15,208799
34,692182
0,192013
7,048575
10006
0,127080
14,683940
27,079044
0,237122
5,196593
10007
0,069975
11,473608
20,006015
0,101682
3,940634
10008
0,078668
14,088551
20,302752
0,127101
3,383477
10009
0,101618
28,044269
41,551230
0,184982
8,827082
10010
0,040956
49,006738
46,419058
0,040620
10,844917
10011
0,064458
53,841049
52,894677
0,088022
12,255535
10012
0,104734
18,081683
40,196580
0,236938
8,970627
10013
0,095913
13,100827
33,520976
0,213741
7,287832
10014
0,043288
13,749283
14,781278
0,063553
2,207943
10015
0,050719
10,090172
25,460958
0,076754
3,958665
10016
0,032198
9,499356
19,903080
0,040229
2,988776
minimum
0,023533
9,499356
14,781278
0,020251
2,207943
maximum
0,127080
60,156835
52,894677
0,237122
12,255535
20001
0,028880
43,575515
32,219138
0,024559
7,994406
20002
0,023931
56,078967
31,103797
0,018720
8,276294
123
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Varianta 3 – výsledný stav
NO2 - Arit.prům.1rok
body výpočtové sítě 1
- 6161 (výpočtová síť
minimum
10 000 x 6 000
metrů, krok sítě 100
metrů)
maximum
body mimo
výpočtovou síť 10
001 - 10 016 (obce v
okolí záměru)
body mimo
výpočtovou síť 20
001 - 20 002
(vzdálené body v ose
dráhy letiště)
NO2 - Arit.prům.1hod
CO - Klouz.prům.8hod
suma VOC - Arit.prům.1rok
suma VOC - Arit.prům.1hod
0,159979
9,599021
11,746162
0,111305
3,555159
2,300728
175,748235
325,348397
3,914827
285,978802
10001
0,331099
29,057035
41,824879
0,272910
9,025616
10002
0,307047
88,402792
67,614586
0,290798
14,708953
10003
0,210678
18,838788
24,988162
0,155948
5,672277
10004
0,492878
35,762214
66,029408
0,534766
15,553577
10005
0,565940
27,182294
59,336787
0,648276
29,271676
10006
0,688630
20,715629
47,598581
0,852980
29,910131
10007
0,586436
17,206461
37,269295
0,634611
22,085742
10008
0,604715
19,860408
38,739689
0,695158
14,752436
10009
1,760408
40,814467
78,651069
2,908160
29,392214
10010
0,478460
75,567580
77,905735
0,488404
19,788579
10011
0,995085
83,285055
97,800652
1,309519
32,842341
10012
0,955677
37,868412
94,600894
1,498118
37,210644
10013
1,339903
30,878949
68,408532
2,254072
43,863664
10014
0,653325
22,518063
41,751311
0,791834
12,609472
10015
0,866064
17,033317
48,456298
1,181869
15,573739
10016
0,759204
16,546864
38,721476
0,944253
11,838347
minimum
0,210678
16,546864
24,988162
0,155948
5,672277
maximum
1,760408
88,402792
97,800652
2,908160
43,863664
20001
0,345937
67,879036
56,982122
0,343604
16,289606
20002
0,252540
87,328539
52,821506
0,166296
16,061072
124
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
NO2
Arit.prům.1rok
body výpočtové
minimum
sítě 1 - 6161
(výpočtová síť
10 000 x 6 000
metrů, krok sítě
100 metrů) maximum
Varianta 4a – stávající stav
CO
BZN
1,3 butadien
1,3 butadien
Formaldehyd Formaldehyd
Acetaldehyd
Acetaldehyd
NO2
Arit.prům.1hod Klouz.prům.8hod Arit.prům.1rok Arit.prům.1rok Arit.prům.1hod Arit.prům.1rok Arit.prům.1hod Arit.prům.1rok Arit.prům.1hod
0,142039
6,812852
8,868918
0,001716
0,001626
0,033403
0,013550
0,278362
0,004155
0,085364
2,233759
121,791144
223,833034
0,073552
0,069681
1,178808
0,580675
9,823404
0,178074
3,012510
10001
0,307494
20,736939
31,161192
0,004731
0,004482
0,104246
0,037349
0,868716
0,011454
0,266406
10002
0,278229
61,332008
48,446737
0,005006
0,004743
0,189672
0,039522
1,580600
0,012120
0,484717
10003
0,184027
13,223948
18,028296
0,002467
0,002337
0,054807
0,019478
0,456722
0,005973
0,140061
10004
0,452839
26,453405
48,706321
0,009153
0,008671
0,192487
0,072258
1,604060
0,022159
0,491912
10005
0,450133
20,338335
43,724936
0,007889
0,007474
0,186253
0,062283
1,552107
0,019100
0,475979
10006
0,561058
14,107856
35,410366
0,010730
0,010165
0,172787
0,084707
1,439889
0,025977
0,441566
10007
0,516193
12,030902
28,246963
0,009723
0,009211
0,133506
0,076758
1,112548
0,023539
0,341181
10008
0,525805
13,520560
29,603447
0,010393
0,009846
0,127239
0,082047
1,060327
0,025161
0,325167
10009
1,658510
28,194476
59,953016
0,051351
0,048649
0,457560
0,405406
3,813004
0,124324
1,169321
10010
0,437371
53,501536
57,013428
0,008367
0,007927
0,242101
0,066056
2,017509
0,020257
0,618703
10011
0,930371
59,046553
73,995291
0,022859
0,021656
0,357525
0,180467
2,979372
0,055343
0,913674
10012
0,850307
29,731655
76,512433
0,022569
0,021382
0,580193
0,178180
4,834942
0,054642
1,482715
10013
1,243096
24,983576
53,324092
0,036736
0,034802
0,434348
0,290019
3,619567
0,088939
1,110000
10014
0,609865
16,330886
35,099736
0,013568
0,012854
0,209086
0,107120
1,742385
0,032850
0,534331
10015
body mimo
výpočtovou síť
10016
10 001 - 10 016
minimum
(obce v okolí
záměru) maximum
body mimo
20001
výpočtovou síť
20 001 - 20 002
(vzdálené body
v ose dráhy
20002
letiště)
0,815202
12,490730
36,997741
0,020766
0,019673
0,248262
0,163941
2,068851
0,050275
0,634448
0,726917
12,244782
29,763988
0,017067
0,016168
0,188881
0,134736
1,574010
0,041319
0,482696
0,184027
12,030902
18,028296
0,002467
0,002337
0,054807
0,019478
0,456722
0,005973
0,140061
1,658510
0,316954
61,332008
48,243609
76,512433
42,477594
0,051351
0,005969
0,048649
0,005655
0,580193
0,196595
0,405406
0,047126
4,834942
1,638290
0,124324
0,014452
1,482715
0,502409
0,228513
62,074583
38,823253
0,002725
0,002581
0,200236
0,021510
1,668630
0,006596
0,511713
125
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
NO2
Arit.prům.1rok
NO2
Arit.prům.1hod
CO
Klouz.prům.8hod
Varianta 4b - příspěvky záměru
BZN
1,3 butadien
1,3 butadien
Arit.prům.1rok
Arit.prům.1rok
Arit.prům.1hod
Formaldehyd
Arit.prům.1rok
Formaldehyd
Arit.prům.1hod
Acetaldehyd
Arit.prům.1rok
Acetaldehyd
Arit.prům.1hod
body
minimum
výpočtové
sítě 1 6161
(výpočtová
síť 10 000 x
6 000
metrů, krok
sítě 100
metrů)
maximum
0,017151
6,191170
6,301786
0,000246
0,000233
0,016684
0,001943
0,139033
0,000596
0,042637
0,477688
119,904615
224,027862
0,035231
0,033376
0,866503
0,278136
7,220859
0,085295
2,214397
10001
0,023112
18,469678
23,553068
0,000385
0,000365
0,071303
0,003038
0,594192
0,000932
0,182219
10002
0,028318
60,155598
42,520437
0,000445
0,000422
0,166460
0,003513
1,387171
0,001077
0,425399
10003
0,026198
12,425191
15,319537
0,000427
0,000405
0,043222
0,003372
0,360183
0,001034
0,110456
10004
0,039169
20,670191
38,199610
0,000851
0,000806
0,134581
0,006718
1,121510
0,002060
0,343930
10005
0,112447
15,204341
34,680330
0,003648
0,003456
0,126874
0,028802
1,057286
0,008833
0,324234
10006
0,123671
14,683940
25,731103
0,004505
0,004268
0,093539
0,035568
0,779489
0,010908
0,239043
10007
0,068131
11,473608
19,316453
0,001932
0,001830
0,070931
0,015252
0,591095
0,004677
0,181269
10008
0,077077
14,088551
20,016894
0,002415
0,002288
0,060903
0,019065
0,507522
0,005847
0,155640
10009
0,099477
28,041722
40,934928
0,003515
0,003330
0,158887
0,027747
1,324062
0,008509
0,406046
10010
0,040058
48,967329
46,099510
0,000772
0,000731
0,195209
0,006093
1,626738
0,001869
0,498866
10011
0,062540
53,776918
52,155372
0,001672
0,001584
0,220600
0,013203
1,838330
0,004049
0,563755
10012
0,099241
18,081175
39,741460
0,004502
0,004265
0,161471
0,035541
1,345594
0,010899
0,412649
10013
0,092660
13,100827
33,322633
0,004061
0,003847
0,131181
0,032061
1,093175
0,009832
0,335240
10014
0,042514
13,749283
14,765675
0,001208
0,001144
0,039743
0,009533
0,331192
0,002923
0,101565
10015
0,049925
10,090172
25,280065
0,001458
0,001382
0,071256
0,011513
0,593800
0,003531
0,182099
10016
0,031686
9,499356
19,774281
0,000764
0,000724
0,053798
0,006034
0,448316
0,001851
0,137484
body mimo
výpočtovou
síť 10 001 10 016
(obce v
okolí
záměru)
body mimo
výpočtovou
síť20 001 20 002
(vzdálené
body v ose
dráhy
letiště)
minimum
0,023112
9,499356
14,765675
0,000385
0,000365
0,039743
0,003038
0,331192
0,000932
0,101565
maximum
20001
0,123671
0,028203
60,155598
43,517140
52,155372
31,984296
0,004505
0,000467
0,004268
0,000442
0,220600
0,143899
0,035568
0,003684
1,838330
1,199161
0,010908
0,001130
0,563755
0,367743
20002
0,023372
56,057265
30,903877
0,000356
0,000337
0,148973
0,002808
1,241444
0,000861
0,380710
126
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
body minimum
výpočtové
sítě 1 - 6161
(výpočtová síť
10 000 x 6
000 metrů,
krok sítě 100
metrů) maximum
Varianta 4c - výsledný stav
NO2
NO2
CO
BZN
1,3 butadien
1,3 butadien
Formaldehyd
Formaldehyd
Acetaldehyd
Acetaldehyd
Arit.prům.1rok
Arit.prům.1hod Klouz.prům.8hod Arit.prům.1rok
Arit.prům.1rok Arit.prům.1hod Arit.prům.1rok
Arit.prům.1hod Arit.prům.1rok Arit.prům.1hod
0,159190
9,598878
11,704722
0,002028
0,001921
0,041546
0,016009
0,346220
0,004909
0,106174
2,298152
175,748221
324,645572
0,074280
0,070370
1,277214
0,586420
10,643446
0,179835
3,263990
10001
0,330606
29,048295
41,760072
0,005116
0,004846
0,136332
0,040387
1,136103
0,012385
0,348405
10002
0,306548
88,402027
67,580934
0,005451
0,005164
0,264579
0,043035
2,204827
0,013198
0,676147
10003
0,210224
18,815285
24,922088
0,002894
0,002742
0,074256
0,022851
0,618804
0,007008
0,189767
10004
0,492008
35,754991
65,896145
0,010004
0,009477
0,253049
0,078976
2,108740
0,024219
0,646680
10005
0,562580
27,180288
59,331084
0,011537
0,010930
0,243346
0,091085
2,027886
0,027933
0,621885
10006
0,684729
20,715629
46,989363
0,015235
0,014433
0,214879
0,120275
1,790660
0,036884
0,549136
10007
0,584324
17,194026
36,939366
0,011655
0,011041
0,165425
0,092010
1,378540
0,028217
0,422752
10008
0,602882
19,860408
38,611049
0,012808
0,012133
0,154645
0,101112
1,288711
0,031008
0,395205
10009
1,757987
40,813251
78,373733
0,054866
0,051978
0,529060
0,433153
4,408832
0,132834
1,352042
10010
0,477429
75,536834
77,758208
0,009139
0,008658
0,329945
0,072149
2,749541
0,022126
0,843193
10011
0,992912
83,246166
97,465208
0,024532
0,023240
0,456794
0,193670
3,806621
0,059392
1,167364
10012
0,949548
37,868183
94,396090
0,027071
0,025646
0,652855
0,213721
5,440459
0,065541
1,668407
10013
1,335756
30,878949
68,319278
0,040797
0,038650
0,493379
0,322081
4,111495
0,098771
1,260859
10014
body mimo
10015
výpočtovou
síť 10 001 10016
10 016 (obce
v okolí minimum
záměru) maximum
body mimo
20001
výpočtovou
síť 20 001 20 002
(vzdálené
body v ose
20002
dráhy letiště)
0,652379
22,518063
41,744290
0,014776
0,013998
0,226970
0,116653
1,891421
0,035773
0,580036
0,865128
17,031307
48,373770
0,022224
0,021055
0,280327
0,175454
2,336061
0,053806
0,716392
0,758603
16,519493
38,662414
0,017831
0,016893
0,213090
0,140771
1,775752
0,043170
0,544564
0,210224
16,519493
24,922088
0,002894
0,002742
0,074256
0,022851
0,618804
0,007008
0,189767
1,757987
0,345157
88,402027
67,826322
97,465208
56,870528
0,054866
0,006436
0,051978
0,006097
0,652855
0,261349
0,433153
0,050810
5,440459
2,177912
0,132834
0,015582
1,668407
0,667893
0,251885
87,300353
52,729998
0,003080
0,002918
0,267274
0,024318
2,227279
0,007457
0,683032
127
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
body sítě
Varianta 5a – stávající stav
minimum
aritmetický průměr 1 rok
suma VOC
0,000531
body mimo síť
10009
10010
0,078863 0,000819 0,001011 0,000931 0,001795 0,008040 0,009839 0,004026 0,005110 0,003543
0,001427
maximum
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10011
10012
10013
10014
10015
10016 minimum
0,003165 0,009777 0,008640 0,002536 0,002587 0,001243 0,000819
maximum
20001
20002
0,009839 0,000899 0,000766
aritmetický průměr 1 hod 0,904735 47,075207 3,861406 9,340277 2,357006 7,281133 6,861706 5,059919 3,836231 3,294164 8,563980 10,628164 11,990129 8,740249 7,064266 2,152811 3,755115 2,848645 2,152811 11,990129 7,838784 8,178703
aritmetický průměr 1 rok
0,000080
0,011829 0,000123 0,000152 0,000140 0,000269 0,001206 0,001476 0,000604 0,000766 0,000531
0,000214
0,000475 0,001467 0,001296 0,000380 0,000388 0,000186 0,000123
0,001476 0,000135 0,000115
aritmetický průměr 1 hod 0,135710
7,061281 0,579211 1,401042 0,353551 1,092170 1,029256 0,758988 0,575435 0,494125 1,284597
1,594225
1,798519 1,311037 1,059640 0,322922 0,563267 0,427297 0,322922
1,798519 1,175818 1,226806
aritmetický průměr 1 rok
0,000024
0,003628 0,000038 0,000046 0,000043 0,000083 0,000370 0,000453 0,000185 0,000235 0,000163
0,000066
0,000146 0,000450 0,000397 0,000117 0,000119 0,000057 0,000038
0,000453 0,000041 0,000035
Acetaldehyd
aritmetický průměr 1 hod 0,041618
2,165460 0,177625 0,429653 0,108422 0,334932 0,315638 0,232756 0,176467 0,151532 0,393943
0,488896
0,551546 0,402051 0,324956 0,099029 0,172735 0,131038 0,099029
0,551546 0,360584 0,376220
Benzen
aritmetický průměr 1 rok
0,000010
0,001498 0,000016 0,000019 0,000018 0,000034 0,000153 0,000187 0,000076 0,000097 0,000067
0,000027
0,000060 0,000186 0,000164 0,000048 0,000049 0,000024 0,000016
0,000187 0,000017 0,000015
aritmetický průměr 1 rok
0,000010
0,001420 0,000015 0,000018 0,000017 0,000032 0,000145 0,000177 0,000072 0,000092 0,000064
0,000026
0,000057 0,000176 0,000156 0,000046 0,000047 0,000022 0,000015
0,000177 0,000016 0,000014
aritmetický průměr 1 hod 0,016285
0,847354 0,069505 0,168125 0,042426 0,131060 0,123511 0,091079 0,069052 0,059295 0,154152
0,191307
0,215822 0,157324 0,127157 0,038751 0,067592 0,051276 0,038751
0,215822 0,141098 0,147217
Formaldehyd
1,3-butadien
body sítě
Varianta 5b – příspěvky záměru
minimum
aritmetický průměr 1 rok
suma VOC
0,011770
body mimo síť
maximum
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
10010
1,836079 0,018385 0,021703 0,021141 0,041098 0,186738 0,228714 0,093494 0,118691 0,082256
0,033310
10011
10012
10013
10014
10015
10016 minimum
0,073252 0,227233 0,200767 0,058664 0,059721 0,028481 0,018385
maximum
20001
20002
0,228714 0,020982 0,017280
aritmetický průměr 1 hod 0,922196 48,139062 3,944324 9,239536 2,395848 7,446777 7,016972 5,170390 3,920210 3,364610 8,757081 10,819742 12,194846 8,927516 7,227071 2,200065 3,838857 2,910691 2,200065 12,194846 7,973383 8,248849
aritmetický průměr 1 rok
0,001765
0,275412 0,002758 0,003256 0,003171 0,006165 0,028011 0,034307 0,014024 0,017804 0,012338
0,004996
0,010988 0,034085 0,030115 0,008800 0,008958 0,004272 0,002758
0,034307 0,003147 0,002592
aritmetický průměr 1 hod 0,138329
7,220859 0,591649 1,385930 0,359377 1,117017 1,052546 0,775559 0,588031 0,504692 1,313562
1,622961
1,829227 1,339127 1,084061 0,330010 0,575828 0,436604 0,330010
1,829227 1,196007 1,237327
aritmetický průměr 1 rok
0,000541
0,084460 0,000846 0,000998 0,000972 0,001890 0,008590 0,010521 0,004301 0,005460 0,003784
0,001532
0,003370 0,010453 0,009235 0,002699 0,002747 0,001310 0,000846
0,010521 0,000965 0,000795
Acetaldehyd
aritmetický průměr 1 hod 0,042421
2,214397 0,181439 0,425019 0,110209 0,342552 0,322781 0,237838 0,180330 0,154772 0,402826
0,497708
0,560963 0,410666 0,332445 0,101203 0,176587 0,133892 0,101203
0,560963 0,366776 0,379447
Benzen
aritmetický průměr 1 rok
0,000224
0,034885 0,000349 0,000412 0,000402 0,000781 0,003548 0,004346 0,001776 0,002255 0,001563
0,000633
0,001392 0,004317 0,003815 0,001115 0,001135 0,000541 0,000349
0,004346 0,000399 0,000328
aritmetický průměr 1 rok
0,000212
0,033049 0,000331 0,000391 0,000381 0,000740 0,003361 0,004117 0,001683 0,002136 0,001481
0,000600
0,001319 0,004090 0,003614 0,001056 0,001075 0,000513 0,000331
0,004117 0,000378 0,000311
aritmetický průměr 1 hod 0,016600
0,866503 0,070998 0,166312 0,043125 0,134042 0,126305 0,093067 0,070564 0,060563 0,157627
0,194755
0,219507 0,160695 0,130087 0,039601 0,069099 0,052392 0,039601
0,219507 0,143521 0,148479
Formaldehyd
1,3-butadien
body sítě
Varianta 5c – výsledný stav
aritmetický průměr 1 rok
suma VOC
minimum
0,012301
maximum
body mimo síť
10001
1,914942 0,019204
10002
10003
10004
0,022714 0,022071
0,042893
10005
10006
10007
10008
10009
10010
10011
10012
0,194777 0,238554 0,097520 0,123801
0,085799
0,034736
0,076417
0,237010
10013
10014
10015
10016 minimum
0,209406 0,061200 0,062308 0,029724 0,019204
maximum
0,238554
20001
20002
0,021880
0,018046
aritmetický průměr 1 hod 1,319723 68,737785 5,636352 13,498068 3,435138 10,632182 10,019343 7,386594 5,600325 4,808238 12,504667 15,497048 17,477810 12,757631 10,316449 3,142840 5,482601 4,158456 3,142840 17,477810 11,426806 11,890686
0,287241 0,002881
0,003407 0,003311
0,006434
0,029217 0,035783 0,014628 0,018570
0,012870
0,005210
0,011463
0,035552
0,031411 0,009180 0,009346 0,004459 0,002881
0,035783
0,003282
0,002707
Formaldehyd aritmetický průměr 1 hod 0,197958 10,310668 0,845453
aritmetický průměr 1 rok
0,001845
2,024710 0,515271
1,594827
1,502902 1,107989 0,840049 0,721236
1,875700
2,324557
2,621671
1,913645
1,547467 0,471426 0,822390 0,623768 0,471426
2,621671
1,714021
1,783603
0,000566
0,088087 0,000883
0,001045 0,001015
0,001973
0,008960 0,010973 0,004486 0,005695
0,003947
0,001598
0,003515
0,010902
0,009633 0,002815 0,002866 0,001367 0,000883
0,010973
0,001006
0,000830
Acetaldehyd
aritmetický průměr 1 hod 0,060707
3,161938 0,259272
0,620911 0,158016
0,489080
0,460890 0,339783 0,257615 0,221179
0,575215
0,712864
0,803979
0,586851
0,474557 0,144571 0,252200 0,191289 0,144571
0,803979
0,525633
0,546972
Benzen
aritmetický průměr 1 rok
0,000234
0,036384 0,000365
0,000432 0,000419
0,000815
0,003701 0,004533 0,001853 0,002352
0,001630
0,000660
0,001452
0,004503
0,003979 0,001163 0,001184 0,000565 0,000365
0,004533
0,000416
0,000343
aritmetický průměr 1 rok
0,000221
0,034469 0,000346
0,000409 0,000397
0,000772
0,003506 0,004294 0,001755 0,002228
0,001544
0,000625
0,001376
0,004266
0,003769 0,001102 0,001122 0,000535 0,000346
0,004294
0,000394
0,000325
aritmetický průměr 1 hod 0,023755
1,237280 0,101454
0,242965 0,061832
0,191379
0,180348 0,132959 0,100806 0,086548
0,225084
0,278947
0,314601
0,229637
0,185696 0,056571 0,098687 0,074852 0,056571
0,314601
0,205683
0,214032
aritmetický průměr 1 rok
1,3-butadien
128
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že není překračován roční
aritmetický průměr této škodliviny. Taktéž hodinový aritmetický průměr NO2 není dle
nejbližších stanic AIM pro zájmové území překračován.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži NO2 jsou rozhodující varianty č.1 a 3, které zahrnují
veškeré zdroje areálu AERO Vodochody včetně stávajícího provozu letiště.
Ve všech řešených variantách se příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru pohybují
do 1,72 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, nejvyšší maxima ve výpočtové síti se
pohybují do 2,3 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřekračují příspěvky záměru u bodů
mimo výpočtovou 62 µg.m-3, u bodů výpočtové sítě uvnitř letiště se pohybují příspěvky
do 122 µg.m-3. Vzhledem ke specifikaci leteckého provozu a možností využívání
dráhového systému a pohybu letadel na letišti se v rámci řešených variant příspěvky
k hodinovému aritmetickému průměru významněji neodlišují. Ve výsledném stavu lze
očekávat u bodů mimo výpočtovou síť příspěvky do 88 µg.m-3, v areálu letiště potom do
175 µg.m-3.
Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého k imisní zátěži zájmového území
Pro oxid uhelnatý je stanoven stávající platnou legislativou maximální denní
osmihodinový klouzavý průměr – 10 000 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu.
Z výsledků výpočtů v žádné z řešených variant nevyplývají významně vysoké příspěvky
k imisní zátěži této škodliviny z hlediska maximálního denního osmihodinového
klouzavého průměru. Po realizaci záměru lze u objektů mimo výpočtovou síť očekávat
nejvyšší příspěvky do 100 µg.m-3, u bodů ve výpočtové síti v areálu letiště do 225
µg.m-3 . Změna v porovnání se stávajícím stavem (77 µg.m-3 u bodů mimo síť
respektive 330 µg.m-3 ve výpočtové síti v areálu letiště) není jak z hlediska imisního
limitu, tak ani z hlediska pozadí významná.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3.
Jak je z měření na stanicích AIM patrné, není v zájmovém území překračována hodnota
ročního imisního limitu, i když nejbližší monitorovací stanici nelze označit za
reprezentativní.
Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je
patrné, že automobilová ani letecká doprava nebudou způsobovat výraznější ovlivnění
imisní situace, protože příspěvky se pohybují hluboko pod imisním limitem jakož i ve
vztahu k odhadovanému pozadí.
Ostatní řešené škodliviny charakteru organického znečištění byly v rámci rozptylové
studie hodnoceny především pro potřeby vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
129
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické
charakteristiky
Hluková zátěž – etapa provozu
Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěže především z letecké dopravy a dále z automobilové dopravy. Tato problematika
je pro letecký hluk řešena v Příloze č.12, problematika liniových zdrojů hluku
z automobilové dopravy je řešena v rámci Přílohy č.11 předkládaného oznámení, proto
v následujícím textu jsou již pouze uvedeny závěry těchto studií.
Hluková zátěž z leteckého provozu
Vyhodnocení hlukové zátěže související s leteckým provozem bylo řešeno pro časové
horizonty stávajícího stavu (reprezentovaného rokem 2008) a cílového stavu,
reprezentovaného rokem 2012. Zpracovatelský tým oznámení považuje za vhodné
upozornit, že kapacity související s leteckým provozem jsou považovány za limitní,
které nepochybně nebudou dosaženy v roce 2012, avšak tento rok je stanoven jako
stav po uvedení záměru do provozu, a tak představuje na straně bezpečnosti
vyhodnocení nejhoršího možného očekávaného stavu.
V následujícím textu jsou formulovány závěry pro oba řešené časové horizonty:
Stávající stav – rok 2008
V mapové příloze 1 Akustické studie z leteckého provozu jsou znázorněny vypočtené
plochy a izofony LAeq D v dB pro charakteristický letový den a charakteristické
zastoupení jednotlivých typů letounů a využití dráhového systému. Hlukovou zátěž
okolí, vyjádřenou ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq D, tvoří převážně lety
vrtulových letadel všeobecného letectví. K celkové hodnotě LAeq D přispívají menším
podílem cvičné a zkušební lety proudových dopravních, cvičných a bojových letadel. Do
výpočtu byly započítány jak odlety a přílety v přímém směru, tak i okruhové zkušební a
výcvikové lety včetně předletových motorových zkoušek.
Území v blízkém okolí letiště VODOCHODY, vystavené bezprostředně hluku
z leteckého provozu, je svým rozsahem relativně velmi malé. To vyplývá z toho, že v
ekvivalentní hladině akustického tlaku LAeq D se promítá akustická energie poměrně
malého počtu, především velmi krátkých hlukově méně intenzivních hlukových událostí,
což je dáno skladbou letounů na letišti a celkovým provozem. Hluková zátěž o
hladinách vyšších, než je nejvýše přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku
(LAeqD = 60 dB), nezasahuje do žádného obytného území blízkých obcí, a to
s dostatečnou rezervou.
V širším okolí LKVO, kde jsou vedeny předepsané letištní okruhy, se ekvivalentní
hladina akustického tlaku LAeq D pro charakteristický letový den a při uvažování rozptylu
letových tratí pohybuje u malého okruhu u nejbližší obytné zástavby – v lokalitě Zlončic
kolem 38 dB, u Postřižína kolem 32-33 dB a u jižního okraje města Odolena Voda
kolem 30 dB.
U velkého okruhu se ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq D pro charakteristický
letový den a při uvažování rozptylu letových tratí pohybuje u nejbližší obytné zástavby –
u obce Dolany kolem 43-44 dB, u Chvatěrub kolem 38 dB, u Kozomína kolem 30 dB, u
severního okraje obce Odolena Voda, u obce Předboj pod 30 dB, u obce Bašť kolem
38-40 dB.
Tzn., že při okruhovém létání dle deklarovaného provozu se hodnoty v blízkosti letové
130
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
dráhy pohybují v rámci, či hluboko pod reálným hlukovým pozadím v těchto lokalitách,
jak je patrné z tabulky č. 6. v akustické studii z leteckého provozu.
Výhledový stav – rok 2012
V mapových přílohách č.2 a 3 Akustické studie z leteckého provozu jsou graficky
zobrazeny situace pro denní a noční dobu. V blízkém okolí LKVO dojde vlivem
předpokládaného navýšení leteckého provozu k nárůstu hluku v území oproti dnešnímu
stavu. V tomto uvažovaném provozním stavu výhledového leteckého provozu se
nejvýše přípustná hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB, resp. LAeq N = 50 dB již
pohybují na okraji, resp. v blízkosti obce Panenské Břežany a Dolánky. Je nutné
konstatovat, že předpokládaný výhledový provoz je vždy uvažován s rezervou a tedy
lze předpokládat, že závěry studie budou na straně bezpečnosti.
V širším okolí LKVO, kde jsou vedeny předepsané letištní okruhy, se ekvivalentní
hladina akustického tlaku LAeq D pohybuje u malého okruhu u nejbližší obytné
zástavby– u Zlončic kolem 54 - 57 dB, u Postřižína kolem 47 - 48 dB a u jižního okraje
Odolene Vody kolem 44 dB, pro charakteristický letový den, a to i při uvažování rozptylu
letových tratí.
U velkého okruhu se ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq D pohybuje u nejbližší
obytné zástavby, která není již zasažena provozem na RWY a příletových a odletových
tratích - u obce Chvatěruby kolem 48 -51dB, u Kozomína kolem 42 dB, u severního
okraje Odolene Vody kolem 37 dB, u obce Předboj kolem 35 - 37 dB a u obce Bašť
kolem 57-59 dB pro charakteristický letový den, a to i při uvažování rozptylu letových
tratí.
V nočních době se ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq N pohybuje u malého
okruhu u nejbližší obytné zástavby – u Zlončic kolem 42 - 45 dB, u Postřižína kolem 35
- 36 dB, u jižního okraje Odolene Vody kolem 34 dB, pro charakteristický letový den, a
to i při uvažování rozptylu letových tratí.
U velkého okruhu se v noční době ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq N
pohybuje u nejbližší obytné zástavby, která není již zasažena provozem na RWY a
příletových a odletových tratích - u obce Chvatěruby kolem 40 - 41dB, u Kozomína
kolem 32 dB, u severního okraje Odolene Vody kolem 32 dB, u obce Předboj kolem 30
- 31 dB a u obce Bašť kolem 45 - 47 dB pro charakteristický letový den, a to i při
uvažování rozptylu letových tratí. Tzn., že při okruhovém létání dle deklarovaného
provozu se hodnoty v obcích v blízkosti letové dráhy mimo vliv hlavní vzletové a
přistávací dráhy již pohybují v rámci, či pod reálným hlukovým pozadím v těchto
lokalitách.
Shrnutí působení leteckého provozu
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz o hladinách vyšších, než je nejvýše
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB v denní době se
pohybuje na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce Panenské Břežany
a lokality Dolánky Ostatní obce jsou již mimo dosah této limitní izofony. V tzv.
výstražném pásmu (zóně), tj. pásmo LAeq,D = 55-59,9 dB se vyskytují části, resp. celé
obce Zlončice, Chvatěruby, Dolany, Kralupy n. Vltavou, Panenské Břežany a Bašť.
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz o hladinách vyšších, než je nejvýše
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq N = 50 dB v noční době se
pohybuje na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce Panenské Břežany
a lokality Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo dosah této limitní izofony. V tzv.
131
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
výstražném pásmu (zóně), tj. pásmo LAeq,N = 45 - 49,9 dB se vyskytují části obce
Zlončice, Dolany, Panenské Břežany a Bašť.
Pro okruhové létání platí, že v okrajových částech obcí v blízkosti nichž je okruhová trať
malého i velkého okruhu vedena a tyto části obcí již nejsou ovlivňovány hlavní
vzletovou a přistávací tratí se hladiny LAeq, D pohybují cca do 50 dB a LAeq,N se pohybují
do 40 dB.
Výsledky pro lety po okruhu platí při dodržení minimální výšky letů – malý okruh: min
350 m AGL a velký okruh minimálně 600 m AGL.
I když dojde výhledovým leteckým provozem ke zvýšení hlukového zatížení okolí
LKVO, budou tyto změny v převážné většině území s chráněnou obytnou zástavbou
v hladinových úrovních pod limitní úrovní. Neočekává se větší než odhadovaný nárůst
v počtu pohybů, ani větší nasazení hlučných typů letadel (např. dopravních letounů nad
100 t a vojenských proudových letounů). Pokud tedy dojde k ovlivnění akustické situace
- zvýšení, hluku v obcích - bude se jednat o hladiny pod limitními hladinami, což je také
patrné z počtu zasažených osob v jednotlivých hlukových pásmech tak, jak je uvedeno
v kapitole 5.5, tabulce 7 Akustické studie z leteckého provozu.
Možná opatření na LKVO pro výhledový provoz
Dle předpokládaného vývoje leteckého provozu bude žádoucí postupně upravovat
podmínky provozu na LKVO tak, aby se hluková zátěž okolí nezvyšovala nad únosnou
mez. V souladu se závěry této studie jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
•
v rámci další projektové přípravy záměru navrhnout a projednat ochranné hlukové pásmo
(OHP); v OHP navrhnout opatření na ochranu proti hluku, kde hlavní těžiště u stávající
zástavby vyskytující se uvnitř OHP bude na individuálních protihlukových opatřeních na
ochranu vnitřního chráněného prostředí, tj. např. výměna stávajících oken za protihluková,
apod.
•
na základě výsledků návrhu OHP navrhnout i mechanismy kontroly hlukového zatížení okolí
LKVO
•
do nočního provozu LKVO budou připouštěna pouze letadla o MTOW do 100 t s vyloučením
extrémně hlučných typů letadel
•
nebude se výrazně zvyšovat rozsah leteckého provozu v nočním době
•
předletové motorové zkoušky v noční době budou omezeny na nezbytné minimum
•
v případě většího podílu letadel v kategorii C a D v provozu LKVO, než se uvádí v zadání, bude
vhodné zvážit mezní podmínky podle aktuální situace.; dále budou sledovány reakce na
případné lety především proudových letounů kategorie D, případně vrtulových kategorie C a
podle situace jejich počet případě redukovat
•
do výhledu postupně omezovat i pohyby hlučnějších typů letadel v kategorii B např. L200
Morava, apod.
•
budou stanoveny optimální tratě pro přílety (STAR) a odlety (SID) dopravních letounů, které
budou vybavené odpovídající navigační podporou s ohledem na hlukové zatížení území se
souvislou obytnou zástavbou
•
všechny IFR odlety budou prováděny po odletových tratích SID až do stanoveného bodu, kde
se letadlo nachází v dostatečné výšce nad zemí
•
bude prováděna kontrola dodržování předepsaných trajektorií letu (track monitoring) a to i
pro lety vrtulníků
•
způsob provedení vzletu bude upraven podle moderních poznatků o protihlukových
postupech
132
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
•
postupy pro přiblížení a přistání budou stanoveny tak, aby letadla mohla sestoupit pod
stanovenou výšku nad zemí až po nalétnutí do osy dráhy pro přistání
•
z hlediska pozemních operací letadel je požadováno:
Ø
Ø
Ø
Ø
•
motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu budou prováděny pouze na stanovených
motorových stáních
motorové zkoušky v noční době budou prováděny pouze nejnutnější v rámci předletové přípravy
brzdění plnou reverzací tahu motoru bude minimalizováno a omezováno s výjimkou případů, kdy je
to nutné z bezpečnostních důvodů
provoz pomocných energetických jednotek letadel (APU) bude povolen pouze na dobu nezbytně
nutnou pro připojení pozemního zdroje energie
na letišti bude vhodné s postupným náběhem objemu odbavovaných cestujících počítat se
zavedením systému CDM (Collaborative Decision Making), který umožní přesněji stanovit
skutečný čas odletu a tím optimalizovat okamžik spuštění motorů a minimalizovat dobu chodu
motorů na zemi
Kontrola skutečné hlukové zátěže okolí letiště v konkrétním časovém horizontu je
nutným požadavkem, který může signalizovat změny v predikované hlukové zátěži
území. Prostředkem kontroly nemůže být monitorování stavu pouhým měřením hluku,
neboť letecký provoz je proměnný (v průběhu týdne, mezi sezónami roku, apod.) a hluk
navíc závisí na mnoha vnějších faktorech, které se rovněž v průběhu roku mění.
Výpočet izofon a plošných zón vychází z dlouhodobého a průměrného stavu. Proto se
většinou výsledky krátkodobého kontrolního měření hluku mohou lišit od průměrného
dlouhodobého stavu, vyjádřeného vypočtenými izofonami LAeq D a LAeq N. Krátkodobé
měření hluku ani dlouhodobé monitorování zpravidla nerespektují tytéž výchozí
podmínky, jaké jsou uplatněny při výpočtu izofon.
Pojem monitoring vyjadřují především slova „sledování, kontrola“. Proto je velmi
zavádějící si okamžitě pod tímto pojmem představit pouze a jedině kontinuální měření
akustické situace.
Vzhledem k tomu, že predikovaný objem provozu letiště v roce 2012 je spíše horním
odhadem a provoz letiště bude mít samozřejmě určitou náběhovou křivku, musí být
především v počáteční fázi hlavním cílem a těžištěm kontroly – monitoringu akustické
situace v okolí LKVO především periodické ověření, zda při leteckém provozu ve
sledovaném období jednoho kalendářního roku byly dodrženy podmínky, pro které byly
izofony, resp. hlukové zóny odvozeny. Hlavním prostředkem kontroly je porovnání
výchozích údajů o leteckém provozu s aktuálním stavem a případně výpočet izofon
hladin LAeq D,N pro aktuální podmínky provozu (pokud se aktuální a výchozí stav liší), a
jejich porovnání s dokládanými izofonami LAeq D,N.
•
v rámci další projektové přípravy vypracovat návrh sledování a kontroly leteckého provozu,
který bude zahrnovat především ověřování následujících parametrů:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
•
trajektorie letu (změny trajektorií, opatření pro jejich kontrolu a dodržování a výsledky této kontroly);
aktuální letecký provoz v porovnání s výchozími údaji pro výpočet izofon LAeq D,N ;
změny a dodržování předepsaných provozních omezení;
případně s kontrolním měřením ve vybraných bodech;
je třeba se především zaměřit na jižní okrajovou zástavbu Panenských Břežan, obec Bašť a Dolany,
resp. lokalitu Dolánky.
pokud se k lokálnímu ověření izofon LAeq D,N využije kontrolní měření hluku z leteckého
provozu, ať dlouhodobého, tak i krátkodobého je nutné dodržovat tyto základní podmínky:
Ø
Ø
Ø
měřicí mikrofony – sondy musí být situovány ve volném prostoru, bez vlivu odrazů a stínění zvuku
vyzařovaného letícím letadlem, s preferencí rovinného terénu, s mikrofonem ve výšce nejméně 4 až 6
m nad zemí;
vliv rušivých zvuků akustického pozadí a rušivých atmosférických podmínek musí být potlačen,
resp. eliminován;
nastavení měřicích systémů musí odpovídat účelu měření tak, aby hledaná hodnota LAeq D,N nebyla
zkreslena způsobem sběru a zpracováním dat;
133
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ø
Ø
Ø
intervaly měření pro určení hladin LAeq D,N musí být dostatečně dlouhé, s velkým počtem hlukových
událostí vyvolaných leteckým provozem, aby bylo možné tato data statisticky zpracovávat;
výsledné hodnoty LAeq D,N musí být doplněny dílčími výsledky statistického zpracování dat a
přepočítány na charakteristický letový den;
výsledky měření se použijí pro doplnění kontrolního výpočtu.
Monitorování hluku v rozsahu průběžného měření hluku letadel ve stálých pozicích
v okolí letiště nelze pokládat za univerzální prostředek pro ověření izofon LAeq D,N .
Slouží k porovnání hodnot hluku v místech měření stanovených výpočtem a měřením,
přičemž však výchozí předpoklady pro stanovení obou těchto hodnot se mohou
vzájemně lišit a je nutné při porovnání tyto možné rozdílné vstupní předpoklady vždy
vzít v úvahu.
Návrh kontinuálního hlukového monitoringu a jeho rozsahu by měl vycházet z výše
popsaného sledování a kontroly hlukového vývoje reálného zatížení území v průběhu
náběhu provozu na LKVO a kontroly navržených hlukových zón, případně navrženého a
vyhlášeného ochranného hlukového pásma.
Z hlediska využití sytému monitoringu je na LKVO ve výhledu doporučeno následující
opatření:
•
využití systému monitoringu (sledování a kontrola provozu na letišti) z hlediska hluku bude
respektovat následující základní požadavky
Ø
Ø
Ø
systém monitoringu hluku bude využíván pro informování veřejnosti o hlukové zátěži okolí, o
dodržování podmínek ochranného hlukového pásma a o účinnosti protihlukových opatření;
systém track monitoringu bude využíván k důsledné kontrole dodržování předepsaných trajektorií
letu a tím i k hlučnosti
bude zajištěna nezávislá kontrola věcné správnosti provádění monitoringu hluku a trajektorií letu a
výsledků této činnosti
Závěr k problematice leteckého hluku:
Cílem akustické studie pro letecký provoz bylo vyhodnotit akustické zatížení území a
stanovit počty osob zatížených výhledovým provozem na LKVO jako podklad pro
hodnocení rizik. Byla předložena jedna varianta řešení a také jedna varianta provozního
stavu.
Ze samotného leteckého provozu byly vyhodnoceny hlukové zóny (přílohy 1 až 3
Akustické studie z leteckého provozu), které dokládají, že:
§
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz o hladinách vyšších, než je nejvýše
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB v denní době se pohybuje
na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce Panenské Břežany a lokality
Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo predikovaný dosah této limitní izofony.
§
V tzv. výstražném pásmu (zóně), tj. pásmo LAeq,D = 55-59,9 dB se vyskytují části, resp. celé
obce Zlončice, Chvatěruby, Dolany, Kralupy n. Vltavou, Panenské Břežany a Bašť.
§
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz o hladinách vyšších, než je nejvýše
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq N = 50 dB v noční době se pohybuje
na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce Panenské Břežany a lokality
Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo predikovaný dosah této limitní izofony.
§
V tzv. výstražném pásmu (zóně), tj. pásmo LAeq,N = 45 - 49,9 dB se vyskytují části obce
Zlončice, Dolany, Panenské Břežany a Bašť.
§
Pro okruhové létání platí, že v okrajových částech obcí v blízkosti nichž je okruhová trať
malého i velkého okruhu vedena a tyto části obcí již nejsou ovlivňovány hlavní vzletovou a
134
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
přistávací tratí se hladiny LAeq, D pohybují cca do 50 dB a LAeq,N se pohybují do 40 dB.
§
Výsledky pro lety po okruhu platí při dodržení minimální výšky letů – malý okruh: min 350 m
AGL a velký okruh minimálně 600 m AGL.
§
I když dojde výhledovým leteckým provozem ke zvýšení hlukového zatížení okolí LKVO,
budou tyto změny převážné většině území s chráněnou obytnou zástavbou v hladinových
úrovních pod limitní úrovní. Neočekává se větší než odhadovaný nárůst v počtu pohybů,
ani větší nasazení hlučných typů letadel (např. dopravních letounů nad 100 t a vojenských
proudových letounů). Pokud tedy dojde k ovlivnění akustické situace zvýšení hluku v obcích
- bude se jednat o hladiny pod limitními hladinami.
V rámci hodnocení zatížení území hlukem z leteckého provozu byl také vyhodnocen i
počet zasažených osob v jednotlivých hlukových pásmech v okolí letiště. Toto
vyhodnocení bylo následně využito i jako podklad pro hodnocení zdravotních rizik.
Kumulativní vliv letiště Vodochody a Ruzyně nebyl řešen vzhledem k tomu, že
sledované relevantní izofony z provozu obou letišť pro rok 2012 a méně příznivou
variantu provozu na LKPR , tj. bez paralelní dráhy, jsou od sebe v dostatečné
vzdálenosti. Limitní izofony LAeq D = 60 dB jsou v nejkratší vzdálenosti od sebe cca 10
km a např. LAeq D = 50 dB jsou ve vzdálenosti cca 4,3 km. Limitní noční izofony LAeqN =
50 dB jsou od sebe vzdáleny cca 6 km a např. izofony LAeqN = 45 dB jsou ve
vzdálenosti cca 2,5 km. Z tohoto výčtu je patrné, že nedochází k průniku relevantních
hlukových zón a tedy nemůže dojít ani ke relevantním kumulativním účinkům provozu
obou letišť v území.
Hluková zátěž z liniových zdrojů hluku
V rámci řešení akustické studie byly modelovány a hodnoceny následující situace
(stavy):
Stávající stav – 2008, celková silniční doprava bez záměru:
Varianta hodnotí počáteční akustickou situaci v zájmovém území z hlediska hluku
emitovaného silničním provozem. Jelikož záměr vybudování letiště Vodochody ještě
není zrealizován, jedná se pouze o ostatní silniční dopravu. Hlavním zdrojem
akustických emisí v zájmovém území je tedy celková silniční doprava.
Výhledový stav – 2012, celková obslužná doprava letiště pro char. letový den:
Varianta hodnotí výhledovou akustickou situaci způsobenou pouze obslužnou dopravou
letiště během charakteristického letového dne, bez ostatní automobilové a železniční
dopravy. Hlavním zdrojem akustických emisí v zájmovém území je celková silniční
obslužná doprava letiště.
Výhledový stav – 2012, celková doprava bez obslužné dopravy letiště
Varianta hodnotí výhledovou akustickou situaci s celkovou automobilovou dopravou bez
obslužné dopravy letiště a bez železniční dopravy. Hlavním zdrojem akustických emisí
v zájmovém území je tedy celková ostatní silniční automobilová doprava.
Výhledový stav – 2012, celková doprava s obslužnou dopravou letiště
Varianta hodnotí výhledovou akustickou situaci s celkovou automobilovou dopravou
včetně obslužné dopravy letiště. Hlavním zdrojem akustických emisí v zájmovém území
je celková silniční doprava.
135
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Protihluková opatření pro hluk z dopravy
Příspěvek hluku z obslužné dopravy letiště k výhledovému stavu v obci Postřižín je
do 0,5 dB, tento příspěvek prakticky nelze subjektivně ani měřením prokázat.
Hygienický limit pro SHZ je v obci Postřižín ve výpočtových bodech překročen již
v současném stavu. V obci Klíčany je příspěvek záměru do 1,5 dB, ale ve vybraných
výpočtových bodech nedochází k překročení hygienického limitu.
Vlivem záměru dojde k překročení hygienických limitů na fasádách objektů v okolí nové
obslužné komunikace letiště. Jedná se o objekty SOŠ a SOU s Domovem mládeže.
Ubytovna, která ve výhledovém stavu bude ovlivněna hlukem z obslužné komunikace
a parkoviště, ale i leteckého hluku, má stará zdvojená okna. Tato okna nejspíše
dostatečně neochrání vnitřní chráněný prostor staveb. Doporučuje se, aby stávající
okna byla vyměněna za nová, s vyšší neprůzvučností. Dle sdělení oznamovatele bude
ubytovna demolována.
Budova Domova mládeže v areálu SOŠ a SOU má již novější typ oken. Tato okna by
se měla prověřit z hlediska jejich neprůzvučnosti, zdali je ve vnitřních prostorech
dodržen limit pro chráněný vnitřní prostor staveb.
Okna budovy SOŠ a SOU by se měla také prověřit z hlediska neprůzvučnosti, případně
provést jejich výměnu, pokud nebudou splněny limity pro chráněný vnitřní prostor
staveb.
Výše zmíněné objekty jsou nejvíce dotčeny hlukem z provozu letiště. PHO formou
protihlukových clon v tomto případě není možná, neboť objekty jsou situované do těsné
blízkosti obslužné komunikace a realizace clony není technicky možná.
Pro další projektovou přípravu záměru jsou formulována následující doporučení:
•
v rámci další projektové přípravy záměru prověřit a následně zrealizovat potřebná individuální
protihluková opatření u objektů SOŠ a SOU s Domovem mládeže; u objektů SOŠ a SOU s
Domovem mládeže je nutné prověřit okna z hlediska jejich neprůzvučnosti a v případě potřeby
taktéž provést jejich výměnu
Závěr k problematice hluku z pozemní dopravy:
Z výsledků uvedených v předchozích kapitolách akustické studie vyplývá, že
dominantním zdrojem hluku ve stávajícím i výhledovém stavu je na většině řešených
komunikací ostatní automobilová doprava bez obslužné dopravy letiště Vodochody.
Obslužná doprava letiště je výrazná pouze na komunikacích v nejbližším okolí letiště
(hlavně komunikace č. II/608).
Ve výpočtových bodech v obci Postřižín jsou jak ve stávajícím stavu, tak i ve
výhledovém stavu pro všechny varianty překročeny hygienické limity hluku (70 / 60 dB)
pro starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích pro denní i noční
dobu.
Ve většině výpočtových bodů v okolí nově vybudované obslužné komunikace letiště
jsou ve výhledovém stavu pro celkovou obslužnou dopravu letiště vypočtené hodnoty
vyšší než hygienické limity hluku (55 / 45 dB) pro hluk z dopravy na pozemních
komunikacích pro denní i noční dobu, či se vyskytují v pásmu nejistoty.
Záměr způsobí na sledovaných výpočtových místech mimo okolí obslužné komunikace
nárůst maximálně do 1,5 dB oproti výhledovému stavu v roce 2012 bez záměru. V okolí
obslužné komunikace záměr způsobí nárůst ekvivalentní hladiny akustického tlaku A až
o 16 dB (týká se areálu SOŠ a SOU s Domovem mládeže). Záměrem je myšlen objem
136
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
silniční dopravy vyvolaný charakteristickým letovým dnem. Charakteristický letový den
je stav, který nastává přibližně polovinu roku. Ve zbytku roku je objem letecké přepravy,
tedy i objem silniční dopravy, nižší. Výpočet proběhl pro nejhorší stav, kdy bylo počítáno
s charakteristickým letovým dnem po celý rok. Model je tedy z dlouhodobého hlediska
na straně bezpečnosti.
I přes výše uvedené skutečnosti a vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na
akustickou situaci z pozemní dopravy v zájmovém území zpracovatelský tým oznámení
jako kompenzační opatření související s předkládaným záměrem doporučuje v rámci
další projektové přípravy prověřit a případně realizovat přímé napojení areálu letiště
Vodochody na D8. V tomto smyslu je formulováno následující doporučení:
•
v rámci kompenzačních opatření eliminujících vliv záměru na dopravní infrastrukturu prověřit
a realizovat přímé napojení areálu letiště na D8 tak, aby byla vyloučena doprava generovaná
letištěm v nejbližších obcích podél komunikace II/608
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a změnu hydrologických charakteristik
V současné době je řešen odvod srážkových ploch z letištních provozních ploch,
komunikací, parkovišť a střech objektů závodu AERO Vodochody a.s. systémem
oddílné kanalizace srážkových vod. Do recipientů jsou srážkové vody odváděny třemi
větvemi:
Ø JV část areálu je odvodněna do Hoštického potoka. Před vyústěním do Hoštického potoka
je osazen odlučovač s koksovým filtrem
Ø JZ část areálu je vedena přímo do Vltavy. Přípojka od motorových zkoušek je vedena přes
odlučovač ropných látek. Do této větve je napojen i odtok odpadních vod ze stávající ČOV a
neutralizační stanice.
Ø S a SZ je odvodněna do Postřižinského potoka. V této části areálu nedojde prakticky
k téměř žádným změnám, a proto není ani v dalším textu podrobněji popisována.
Navrhovaný způsob odvodu srážkových vod je koncipován tak, aby nedošlo ke zhoršení
odtokových poměrů do Hoštického potoka a do Vltavy oproti stávajícímu stavu.
V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny stávající zastavěné a zpevněné plochy
v areálu AERO Vodochody a.s. a dále je proveden bilanční výpočet odvodu srážkových
vod z těchto ploch do Hoštického potoka nebo do Vltavy. Výpočet je proveden pro roční
úhrn srážek ve výši 509 mm, intenzitu přívalového deště 126 l/s.ha a koeficienty 0,9 pro
střechy a 0,7 pro zpevněné plochy.
Popis plochy
RWY dráha
TWY pojížděcí dráha
CELKEM
Popis plochy
RWY dráha
TWY pojížděcí dráha
Střechy objektů
Komunikace a zpevněné plochy
CELKEM
Odtok do Vltavy – stávající stav
2
3
Plocha (m )
Roční odtok [m /rok]
69 075
24 611
10 832
3 859
79 907
28 471
Odtok [l/s]
609
96
705
Odtok do Hoštického potoka – stávající stav
2
3
Plocha (m )
Roční odtok [m /rok]
43 425
15 472
10 884
3 878
58 060
26 597
102 100
36 378
214 469
82 326
Odtok [l/s]
383
96
658
901
2 038
Přehled o výstavbě nových objektů, včetně odpovídajících výměr a způsobu odvodu
srážkových vod je uveden v tabulce:
137
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Popis plochy
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Příjezd k motorovým zkouškám
Odbavovací plocha vč. komunikací
Přetah do AERA
Obslužná komunikace mimo OP
Plochy před hangárem
Plochy před ZHS
Střechy nových objektů
Vozovky přednádraží
Parkoviště přednádraží
Chodníky přednádraží
CELKEM
2
Celková plocha (m )
116 680
2 270
545
87 080
3 140
20 835
10 930
8 974
43 481
9 713
13 295
4 130
321 073
Plocha odtok do Vltavy
2
[m ]
85 080
545
65 100
3 140
20 835
10 930
8 974
14 133
208 737
Plocha odtok do
2
Hoštického potoka [m ]
31 600
2 270
21 980
29 348
9 713
13 295
4 130
112 336
Po realizaci záměru budou odvodňovány jak stávající zastavěné a zpevněné plochy
z areálu AERO Vodochody a.s., tak i výše uvedené nové plochy. Ze stávajících
zpevněných ploch se zruší stávající pojížděcí dráhy TWY. Zrušení dalších drobných
zpevněných ploch, nacházejících se na plochách budoucí výstavby není v dalších
výpočtech uvažováno – bilance odtokových poměrů je tak na straně bezpečnosti.
Přehled odvodňovaných ploch po realizaci záměru je tak uveden v tabulce:
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Příjezd k motorovým zkouškám
Odbavovací plocha vč. komunikací
Přetah do AERA
Obslužná komunikace mimo OP
Plochy před hangárem
Plochy před ZHS
Střechy nových objektů
Vozovky přednádraží
Parkoviště přednádraží
Chodníky přednádraží
Stávající střechy objektů
Stávající komunikace a zpevn. plochy
CELKEM
2
Celková plocha (m )
112 500
116 680
2 270
545
87 080
3 140
20 835
10 930
8 974
43 481
9 713
13 295
4 130
58 060
102 100
593 733
Plocha odtok do Vltavy
2
[m ]
69 075
85 080
545
65 100
3 140
20 835
10 930
8 974
14 133
277 812
Plocha odtok do
2
Hoštického potoka [m ]
43 425
31 600
2 270
21 980
29 348
9 713
13 295
4 130
58 060
102 100
315 921
Při respektování shodných hodnot ročního průměru srážek, intenzity přívalového deště
a odtokových koeficientů jako pro stávající stav jsou celkové teoretické odtokové
poměry ze zájmového území do Hoštického potoka a do Vltavy uvedeny v následujících
tabulkách:
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Příjezd k motorovým zkouškám
Odbavovací plocha vč. komunikací
Přetah do AERA
Obslužná komunikace mimo OP
Plochy před hangárem
Plochy před ZHS
Střechy nových objektů
CELKEM
Odtok do Vltavy – cílový stav
2
3
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
69 075
24 611
85 080
30 314
545
194
65 100
23 195
3 140
1 119
20 835
7 424
10 930
3 894
8 974
3 197
14 133
6 474
277 812
100 422
Odtok (l/s)
609
750
5
574
28
184
96
79
160
2 486
Odtok do Hoštického potoka – cílový stav
2
3
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
43 425
15 472
31 600
11 259
2 270
809
21 980
7 831
29 348
13 444
9 713
3 461
13 295
4 737
4 130
1 472
Odtok (l/s)
383
279
20
194
333
86
117
36
a
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Odbavovací plocha vč. komunikací
Střechy nových objektů
Vozovky přednádraží
Parkoviště přednádraží
Chodníky přednádraží
138
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Popis plochy
Stávající střechy objektů
Stávající komunikace a zpevn. plochy
CELKEM
Odtok do Hoštického potoka – cílový stav
2
3
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
58 060
26 597
102 100
36 378
315 921
121 460
Odtok (l/s)
658
901
3 007
Jak je z uvedených údajů zřejmé, došlo by realizací záměru k výraznému nárůstu
odtokových poměrů, zejména pak v období přívalových dešťů. V zimním období by dále
docházelo vlivem zimní údržby letových ploch a odmrazování letadel k vypouštění
vysokého znečištění do uvedených recipientů.
Z výše uvedených důvodů bylo zadáno firmě MV projekt spol. s r.o. vypracování
hydrologické a hydrotechnické studie „Likvidace dešťových vod z navrhovaného
rozšíření areálu letiště Vodochody“. Cílem studie bylo zhodnotit stávající a budoucí
situaci odtokových poměrů ze zájmového území ve vztahu k uváděným povodím a dále
vypracovat návrhy na velikost retencí a provoz v zimním období. Tato kompletní studie
je samostatnou Přílohou č.5 předkládaného oznámení. V další části jsou proto již
sumarizovány závěry a navržená opatření.
Na základě hodnot n-letých průtoků v obou vodotečích byl stanoven:
Ø Maximální přípustný odtok z areálu AERO do Hoštického potoka Q100 = 930 l/s
Ø Maximální přípustný odtok z areálu AERO do Vltavy Q100 = 717 l/s
Odtok do Hoštického potoka
Stávající kanalizační odtok do Hoštického potoka představuje množství 2038 l/s (viz
předchozí část oznámení). Kanalizační stoka DN 700 je v ploché části zájmového
území uložena ve sklonu 0,4 %, tudíž kapacitní plnění stoky nepřesáhne hodnotu 550
l/s. V současné době dochází vzhledem k délce této stoky (cca 1300 m) k přirozené
akumulaci dešťových vod v této kanalizaci, a tím ke zpomalení odtoku na hodnotu 550
l/s. V koncové části má tato stoka kapacitu až 1100 l/s, vzhledem k většímu sklonu
uložené kanalizace.
Přirozený odtok z povodí do uzávěrného profilu pF1 činí Q100 = 930 l/s. S ohledem na
stávající systém dešťové kanalizace zde existuje rezerva ve výši 380 l/s, což je
hodnota, která nesmí být překročena výtokem z nově plánované dešťové kanalizace.
Stávající dešťová kanalizace DN 700 zůstane zachována a bude využívána pouze pro
odvod čistých dešťových vod z této oblasti, tj. ze střech stávajících a nových objektů a
stávajících komunikací a zpevněných ploch v závodě AERO Vodochody a.s..
Odtok do Hoštického potoka stávající kanalizací DN 700 – cílový stav
2
3
Popis plochy
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
Střechy nových objektů
29 348
13 444
Stávající střechy objektů
58 060
26 597
Stávající komunikace a zpevn. plochy
102 100
36 378
CELKEM
189 508
76 420
Odtok (l/s)
333
658
901
1 892
Při novém řešení dojde ke snížení kanalizačního přítoku z 2038 l/s na 1892 l/s s tím, že
kapacita výtoku ze stoky DN 700 nepřevýší hodnotu 550 l/s za předpokladu stejné
funkce retardace dešťových vod ve stoce DN 700 jako dosud.
Veškeré ostatní stávající i nové zpevněné plochy zájmového území a spádované do
Hoštického potoka budou odvodňovány do nového systému dešťové kanalizace. Jedná
se o následující srážkové vody:
Popis plochy
RWY dráha
Pojezdová dráha TWY
Odmrazovací stání
Odtok do Hoštického potoka novou kanalizací přes retenci – cílový stav
2
3
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
43 425
15 472
31 600
11 259
2 270
809
139
Odtok (l/s)
383
279
20
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Odtok do Hoštického potoka novou kanalizací přes retenci – cílový stav
2
3
Popis plochy
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
Odbavovací plocha vč. komunikací
21 980
7 831
Vozovky přednádraží
9 713
3 461
Parkoviště přednádraží
13 295
4 737
Chodníky přednádraží
4 130
1 472
CELKEM
126 413
45 041
Odtok (l/s)
194
86
117
36
1 115
V letním období činí kanalizační přítok z těchto ploch 1115 l/s a musí být retardován na
hodnotu 380 l/s. Vzhledem k navrhovanému rozdílnému řešení v letním a zimním
období jsou navrženy dvě retenční nádrže zapojené za sebou. První nádrž bude
železobetonová podzemní jímka, ze které bude voda v letním období přepadat do
podzemní retenční voštinové nádrže.
V zimním období mohou být tyto dešťové vody kontaminovány prostředky ze zimní
údržby letových ploch. V těchto případech budou dešťové vody natékat pouze do první,
železobetonové jímky, odkud budou čerpány na nově budovanou čistírnu odpadních
vod. Při průměrném úhrnu srážek v zimním období ve výši 36 mm/měsíc tak bude na
novou ČOV čerpáno cca 3 186 m3 srážkových vod/měsíc.
Je navržena železobetonová podzemní jímka o objemu 72 m3, čerpadlo o výkonu 1,7 l/s
a voštinová podzemní retenční nádrž o půdorysných rozměrech 17 x 26 m a výšce 1,44
m – celkový objem voštinové retence bude 636,5 m3 (vypočtený, požadovaný minimální
objem retence je 590 m3).
Odtok do Vltavy
Stávající kanalizační odtok do Vltavy představuje množství 705 l/s (viz předchozí část
oznámení). Kanalizační stoka DN 500 je v ploché části zájmového území uložena ve
sklonu 0,4 %, tudíž v současné době dochází k tlakovému plnění v této kanalizaci a tím
k výtoku dešťových vod z kanalizačních šachet.
Přirozený odtok z povodí do uzávěrného profilu pF2 činí Q100 = 717 l/s. S ohledem na
stávající stav dešťové kanalizace je nutné tuto stoku rekonstruovat a novou stoku
dimenzovat na hodnotu Qmax = 717 l/s.
Rekonstruovaná kanalizace bude odvádět dešťové vody z následujících, převážně
zpevněných letových ploch:
Odtok do Vltavy rekonstruovanou kanalizací přes retenci – cílový stav
2
3
Popis plochy
Plocha [m ]
Roční odtok (m /rok)
RWY dráha
69 075
24 611
Pojezdová dráha TWY
85 080
30 314
Příjezd k motorovým zkouškám
545
194
Odbavovací plocha vč. komunikací
65 100
23 195
Přetah do AERA
3 140
1 119
Obslužná komunikace mimo OP
20 835
7 424
Plochy před hangárem
10 930
3 894
Plochy před ZHS
8 974
3 197
Střechy nových objektů
14 133
6 474
CELKEM
277 812
100 422
Odtok (l/s)
609
750
5
574
28
184
96
79
160
2 486
V letním období činí kanalizační přítok z těchto ploch 2486 l/s a musí být retardován na
hodnotu 717 l/s. Vzhledem k navrhovanému rozdílnému řešení v letním a zimním
období jsou navrženy dvě retenční nádrže zapojené za sebou. První nádrž bude
železobetonová podzemní jímka, ze které bude voda v letním období přepadat do
podzemní retenční voštinové nádrže.
V zimním období mohou být tyto dešťové vody kontaminovány prostředky ze zimní
údržby letových ploch. V těchto případech budou dešťové vody natékat pouze do první,
železobetonové jímky, odkud budou čerpány na nově budovanou čistírnu odpadních
vod. Při průměrném úhrnu srážek v zimním období ve výši 36 mm/měsíc tak bude na
140
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
novou ČOV čerpáno cca 7 103 m3 srážkových vod/měsíc.
Je navržena železobetonová podzemní jímka o objemu 175 m3, čerpadlo o výkonu 3,0
l/s a voštinová podzemní retenční nádrž o půdorysných rozměrech 25 x 40 m a výšce
1,44 m – celkový objem voštinové retence bude 1 440 m3 (vypočtený, požadovaný
minimální objem retence je 1 420 m3).
Při realizaci výše uvedených retencí lze předpokládat, že se odtokové poměry
zájmového území v letních měsících a v období přívalových dešťů podstatným
způsobem nezvýší a rovněž tak nedojde k podstatnému zvýšení hladin v obou
vodotečích.
Pro další projektovou přípravu je tedy nezbytné respektovat následující doporučení:
•
mezi nutná opatření pro povodí východní části letiště (Hoštický potok) budou realizována
následující opatření:
Ø pomocí kombinované retence bude snížen kanalizační přítok v nové kanalizační stoce na
380 l/s
Ø bude vybudována podzemní železobetonová čerpací jímka o objemu 72 m3
Ø bude vybudována podzemní retenční voštinová nádrž o objemu minimálně 590 m3
Ø společný odtok ze stávající kanalizace DN700 a nové kanalizační stoky nesmí přesáhnout
930 l/s
•
mezi nutná opatření pro povodí západní části letiště (Vltava) budou realizována následující
opatření:
Ø pomocí kombinované retence bude snížen kanalizační přítok na 717 l/s
Ø bude vybudována podzemní železobetonová čerpací jímka o objemu 175 m3
Ø bude vybudována podzemní retenční voštinová nádrž o objemu minimálně 1420 m3
Ø kanalizační odtok z voštinové retenční nádrže nesmí přesáhnout 717l/s za podmínky
rekonstrukce stávající stoky DN500
Při respektování navržených opatření lze vliv záměru na odtokové poměry v letním
období označit za malý a málo významný. Koncepce zimního období je hodnocena
v dalších částech této kapitoly.
Vlivy na jakost vod
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat jak v etapě
výstavby, částečně i v rámci vlastního provozu.
Výstavba
Vlastní etapa výstavby představuje určité riziko ohrožení kvality povrchových a
podzemních vod. Pro minimalizaci tohoto rizika jsou pro etapu výstavby navržena
následující opatření:
• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí vozidel
• pro stavbu bude vypracován „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných
vodám“., s jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
• na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně
odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
141
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Provoz
Splaškové a technologické odpadní vody
Veškeré splaškové vody ze stávajících objektů AERO Vodochody a.s. jsou svedeny
oddílnou kanalizací na podnikovou ČOV. ČOV je situována v JZ části areálu a vyčištěné
odpadní vody z ČOV jsou zaústěny do dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody
do Vltavy.
ČOV byla navržena na následující zatížení: nátok splaškových vod 20,3 m3/hod, 488
m3/den, 124 457 m3/rok znečištění vyjádřené jako BSK5 = 98,8 kg/den, 25,47 tun/rok.
Dle vodoprávního rozhodnutí RŽP OÚ Praha východ ze dne 7.7.1995 je povoleno
vypouštět z ČOV do Vltavy 6 l/s, 11 000 m3/měsíc, 125 000 m3/rok při dodržení
ukazatelů BSK5 = 15 mg/l (1,87 tun/rok) a NL = 20 mg/l (2,5 tun/rok). Rozhodnutím ze
dne 20.5.2003 bylo toto rozhodnutí doplněno o povolení k vypouštění AOX a PCE.
Dle podkladů od AERO Vodochody a.s. byl v roce 2007 odtok vyčištěných vod z ČOV
54 400 m3/rok. Množství produkovaných splaškových vod ze závodu má trvale klesající
trend. Jako průměrné roční hodnoty ukazatelů znečištění splaškových vod na výstupu
z ČOV se uvádí:
BSK5 = 3,7 mg/l
CHSKCr = 25 mg/l NL = 8,7 mg/l
RAS = 568 mg/l
Jak je z uvedených údajů zřejmé, ČOV je provozována cca na poloviční projektované
zatížení a plní hodnoty stanovené vodoprávním rozhodnutím.
Veškeré splaškové vody a částečně i některé technologické odpadní vody (po
předčištění na kvalitu, požadovanou pro vstup na ČOV) z provozu letiště budou
odváděny na stávající ČOV AERO. Bilance odpadních splaškových vod přiváděných na
ČOV v rámci hodnoceného záměru odpovídá přibližně spotřebě vody pro sociální účely
a je uvedena (včetně bilance technologických odpadních vod) v následující tabulce:
Zdroj
Poznámka
Průměrná produkce Celková produkce
3
3
m /den
m /rok
SO 05, SO 06 – Odbavovací budova a terminál GA
Splaškové vody celkem
127,83
46 657
Technologické odpadní vody celkem CHÚV pro chlazení
2,74
1 000
SO 07 – Depo autocisteren
Splaškové vody celkem
0,27
99
SO 08 – Záchranná hasičská stanice a objekt technické obsluhy
Splaškové vody celkem
5,31
1 938
Technologické odpadní vody celkem
Mytí vozidel
1,00
365
SO 09 – Hangár
Splaškové vody celkem
9,86
3 597
Technologické odpadní vody celkem
Mytí letadel a dílů
15,0
5 475
SO 10 – Vrátnice
Splaškové vody celkem
0,42
153
Stávající jídelna AERO
Splaškové vody - nárůst
13,15
4 800
Odpadní vody celkem
175,58
64 084
Poznámky:
Ø Technologické odpadní vody z CHÚV nejsou zdrojem významného znečištění – obsahují
pouze zvýšený obsah solí.
Ø Odpadní vody z provozů občerstvení budou vedeny do splaškové kanalizace přes
odlučovače tuků.
Ø Technologické odpadní vody z mytí vozidel, letadel a dílů budou nejprve předčištěny na
lokálních specifických ČOV, kde budou upraveny na kvalitu umožňující jejich nátok na ČOV.
Předpokládá se použití typových čistíren pro odstranění ropných látek, rozrážení emulzí a
odstranění tuhých látek.
142
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ø Odpadní vody z rozmrazování letadel a zimní údržby letových ploch jsou řešeny v dalších
částech této kapitoly.
Odpadní vody z toaletních systémů letadel, vykazující extrémně vysoké znečištění
BSK5, budou vypouštěny do samostatné akumulační jímky situované u SO 08. Z této
jímky budou odpadní vody převáženy autocisternou na smluvní městskou ČOV
s dostatečnou volnou kapacitou (ČOV Kralupy nebo Praha). Množství těchto odpadních
vod bude zejména závislé na smluvních podmínkách mezi provozovatelem letiště a
leteckými společnostmi.
Za technologické odpadní vody lze považovat:
§ odpadní vody z chemické úpravny vod (CHÚV) pro úpravu vody na chlazení
§ odpadní vody z mytí vozidel, letadel a dílů
§ odpadní vody ze zimního provozu letiště (odmrazování letadel, údržba letových
ploch)
odpadní vody z chemické úpravny vod (CHÚV) pro úpravu vody na chlazení
Ze strojního hlediska se bude jednat o typovou jednotku pracující např. na principu
reverzní osmózy. Odpadní vody z CHÚV jsou z hlediska znečištění pouze nositelem
zvýšené solnosti. Jejich množství a skutečnou solnost lze upřesnit až po výběru
dodavatele chladících systémů, který stanoví potřebnou kvalitu demineralizované vody
pro chlazení. Od této kvality a kvality vody dodávané na CHÚV se bude odvíjet
skutečné množství a solnost odpadní vody z CHÚV. Odpadní voda z CHÚV bude
vypouštěna do splaškové kanalizace. Lze však reálně předpokládat, že z hlediska
stávající kapacity ČOV se bude jednat o nevýznamné množství a znečištění.
odpadní vody z mytí vozidel, letadel a dílů
Jak již bylo uvedeno, součástí technologického vybavení provozu „SO 07 - mytí vozidel“
a „SO 09 - mytí letadel a dílů“ budou i typové recirkulační čistírny odpadních vod, které
zajistí potřebné předčištění těchto odpadních vod před jejich odtokem do kanalizace
splaškových vod. Předpokládá se použití typových čistíren pro odstranění ropných
látek, rozrážení emulzí a odstranění tuhých látek. Výstupem z čistírny bude odpadní
voda upravená na požadované znečištění a kal odstraněný filtrací. Z hlediska ochrany
jakosti vod v etapě provozu budou respektována následující doporučení:
•
odpadní vody z provozů občerstvení budou vedeny do splaškové kanalizace přes odlučovače
tuků
•
odpadní vody z toaletních systémů letadel, vykazující extrémně vysoké znečištění BSK5,
budou vypouštěny do samostatné akumulační jímky situované u SO 08. Z této jímky budou
odpadní vody převáženy autocisternou na smluvní městskou ČOV s dostatečnou volnou
kapacitou (ČOV Kralupy nebo Praha)
•
součástí technologického vybavení provozu „SO 07 - mytí vozidel“ a „SO 09 - mytí letadel a
dílů“ budou i typové recirkulační čistírny odpadních vod, které zajistí potřebné předčištění
těchto odpadních vod před jejich odtokem do kanalizace splaškových vod
Při respektování navrhované koncepce čištění splaškových a technologických vod lze
tento vliv označit za malý a málo významný.
Zimní provoz
Pro bezpečný provoz letiště v zimním období je třeba používat přípravky pro údržbu
letových ploch (např. CLEARWAY) a přípravky pro odmrazování letadel (např.
SAFEWING).
CLEARWAY je převážně směs solí kyseliny octové, vykazující vysoké znečištění
143
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
odpadních vod v ukazatelích BSK5 – 170 g/l a CHSK – 210 g/l. SAFEWING je převážně
vodný roztok propylenglykolu, vykazující velmi vysoké znečištění odpadních vod
v ukazatelích BSK5 – 780-1180 g/l a CHSK – 980-1380 g/l.
Z těchto důvodů nelze odpadní vody znečištěné těmito přípravky vypouštět přímo do
recipientů a je nutné zajistit jejich předčištění. Bezpečnostní listy těchto přípravků jsou
doloženy v Příloze č.15 předkládaného oznámení.
Odmrazování letadel
Při tvorbě námrazy je nutné provádět odmrazování letadel. Toto odmrazování bude
prováděno pouze na určené ploše o rozloze 2270 m2. Odtok srážkových vod z této
plochy bude sveden do akumulační jímky o užitném objemu cca 60 m3, vybavená
měřením výšky hladiny v jímce. V letních měsících, kdy se odmrazování neprovádí,
odtéká voda z této jímky do nové kanalizační stoky a přes retenci do Hoštického
potoka. V zimních měsících je tento odtok uzavřen a provoz jímky je bezodtokový. Po
dosažení stanovené výšky hladiny v jímce se odpadní voda z jímky vyčerpá do
autocisterny a odveze na smluvní městskou ČOV (Kralupy, Praha).
Spotřeba SAFEWING je zejména závislá na klimatických podmínkách a provedených
počtech odmrazování. Průměrná spotřeba pro ošetření jednoho letadla je cca 300 l
přípravku. Přípravek se před použitím obvykle ředí teplou vodu v množství cca 200 l na
jedno ošetření. Pro bilanci je uvažováno s odmrazováním cca 300 letadel za zimní
období. Roční spotřeba přípravku bude cca 90 m3, roční spotřeba teplé vody bude cca
60 m3. Cca 20% provozního roztoku odmrazovacího přípravku zůstává na letadle.
V záchytné jímce se tak akumuluje cca 120 m3 provozního roztoku SEFEWING.
V jímce se rovněž akumulují srážkové vody z plochy určené pro odmrazování letadel.
Při rozloze této plochy 2270 m2, průměrném úhrnu srážek v zimním období 36
mm/měsíc a délce zimního období 5 měsíců bude celkový úhrn srážkových vod za
zimní období 408,6 m3. Za zimní období bude nutné odvést na smluvní městskou ČOV
cca 530 m3 odpadních vod vzniklých při odmrazování letadel.
V rámci další projektové přípravy je proto jednoznačně nutné postupovat dle
zpracované koncepce řešení plochy pro odmrazování letadel:
•
odtok srážkových vod z plochy pro rozmrazování letadel bude sveden do akumulační jímky o
3
užitném objemu cca 60 m , která bude vybavena měřením výšky hladiny. V zimních měsících
bude odtok z jímky uzavřen a voda se z jímky vyčerpá do autocisterny a odveze na smluvní
městskou ČOV
•
v rámci provozního řádu „Odmrazování letadel“ budou stanoveny jednoznačné podmínky pro
určení odvodu vod z jímky (odvoz nebo odtok do vodoteče)
Zimní údržba letových ploch
Při mrznoucích srážkách a sněžení je nutné provádět údržbu letových ploch, tj. postřik
přípravkem CLEARWAY. Spotřeba tohoto přípravku je závislá na okamžité teplotě a
průměrná spotřeba se uvádí hodnotou 30 g/m2 ošetřené plochy. Průměrná spotřeba
CLEARWAY na jedno ošetření letových ploch se předpokládá ve výši 5,6 m3. Za
předpokladu, že bude v zimním období provedeno cca 80 ošetření letových ploch, bude
celková spotřeba CLEARWAY cca 450 m3 za zimní období.
Jak již bylo uvedeno v předchozích částech oznámení, budou srážkové vody z letových
ploch odváděny výhradně novou kanalizační stokou přes železobetonovou jímku a
retenci do Hoštického potoka nebo rekonstruovanou kanalizační stokou přes
železobetonovou jímku a retenci do Vltavy. Stávající kanalizační stokou zaústěnou do
144
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Hoštického potoka bez retence nebudou srážkové vody z letových ploch odváděny.
V zimním období bude výtok ze železobetonových jímek do retencí a následně do
recipientu uzavřen a veškerá voda z těchto jímek bude přečerpávána do vstupní
akumulační nádrže nové ČOV. Jak již bylo uvedeno v předchozích částech této
kapitoly, v železobetonové jímce o objemu 72 m3 na nové kanalizační stoce bude
osazeno čerpadlo o výkonu 1,7 l/s, které bude automaticky spínáno od dosažení
nastavené výšky hladiny a v zimním měsíci přečerpá cca 3186 m3 znečištěných
srážkových vod. V železobetonové jímce o objemu 175 m3 na rekonstruované
kanalizační stoce bude osazeno čerpadlo o výkonu 3,0 l/s, které bude automaticky
spínáno od dosažení nastavené výšky hladiny a v zimním měsíci přečerpá cca 7103 m3
znečištěných srážkových vod.
Na nově budovanou ČOV tak bude v zimním období čerpáno maximálně 4,7 l/s
srážkových vod a v průměru cca 10 300 m3 vod za měsíc. Jak je zřejmé z přehledu
ploch napojených do jednotlivých kanalizačních stok, budou na ČOV čerpány v zimním
období i srážkové vody ze zpevněných ploch v přednádraží a část srážkových vod ze
střech nových objektů, které jsou napojeny do těchto kanalizačních stok.
Pro předčištění těchto srážkových vod je navrhována technologická linka čištění
srážkových vod sestávající z:
§
§
§
§
§
§
§
Vstupní usazovací nádrž
Retenční nádrž s odlučovačem ropných látek
Velmi jemné, automaticky čištěné česle
Systém biologického čištění na principu MBR procesu a plně oxické aktivace
Dosazovací nádrž
Dávkování potřebných chemikálií
Kalové hospodářství založené na uskladnění a aerobní stabilizaci produkovaných kalů.
Průměrné zatížení čistírny srážkových vod bude odpovídat kapacitě 5 900 EO60.
Vstupní hydraulické a látkové zatěžovací parametry čistírny jsou uvedeny v tabulce:
Množství odpadních vod
Průměrný denní přítok
Koeficient denní nerovnoměrnosti
Maximální denní přítok
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti
Maximální hodinový přítok
3
3
m /den
320
1,28
410
1,0
-
m /hod
13,3
17,1
17,1
l/s
3,7
4,7
4,7
g/EO.den
60
75
4,3
kg/den
354
442,5
25,4
mg/l
1110
1380
80
a
Znečištění surové odpadní vody
Biochemická spotřeba kyslíku
Chemická spotřeba kyslíku
Nerozpuštěné látky
mg/l max.
2200
2760
160
Na výstupu z čistírny se předpokládá dosažení následujících limitních hodnot ukazatelů
znečištění:
Ukazatel
CHSK Cr
BSK5
NL
N-NH4
NEL
PAU
Zimní období
Hodnota „p“
Hodnota „m“
mg/l
mg/l
110
150
20
30
20
40
8
15
0,5
1
0,0002
0,0004
V rámci další projektové přípravy je proto jednoznačně nutné postupovat dle
zpracované koncepce řešení nakládání se srážkovými vodami při zimní údržbě letových
ploch.
145
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ochrana povrchových a podzemních vod
Letecké PHM
Letecký petrolej bude do areálu letiště přiváděn ze stávajícího uložiště závodu AERO
Vodochody a.s. dvouplášťovým produktovodem. Z tohoto produktovou bude v depu
autocisteren plněn do autocisteren a dovážen k letadlům. Prostor plnění autocisteren je
přestřešen a jeho povrch je vyspádován do bezodtokové havarijní jímky odpovídajícího
objemu.
Letecký benzin bude dovážen v autocisternách a skladován v nadzemním
dvouplášťovém zásobníku o objemu 50 m3. Z tohoto zásobníku bude přímo čerpán do
palivových nádrží malých letadel. Prostor stáčení autocisteren je přestřešen a jeho
povrch je vyspádován do bezodtokové havarijní jímky odpovídajícího objemu.
Automobilové PHM
Automobilové PHM (benzin NATURAL a motorová nafta) budou dováženy
v autocisternách. Pro jejich výdej bude osazena typová balená jednotka, která
nevyžaduje realizaci žádných dalších opatření z hlediska ochrany podzemních a
povrchových vod. Vlastní nádrže benzinu a motorové nafty jsou dvouplášťové
s kontrolou meziprostoru, celá čerpací stanice (stáčení z autocisteren, výdej do
motorových vozidel) je umístěná pod přístřeškem. Plocha pod přístřeškem je řešena
jako nepropustná a vyspádovaná do nepropustné, bezodtokové havarijní jímky
odpovídající objemu.
Nakládání s látkami nebezpečnými vodám
Za látky nebezpečné vodám lze označit přípravky na odmrazování letadel, zimní údržbu
letištních ploch, chemické přípravky pro provoz ČOV, přípravky pro provádění údržby
(oleje, tuky) a odpady v kategorii „nebezpečný odpad“.
Přípravky na odmrazování letadel a pro zimní údržbu letištních ploch budou skladovány
v dvouplášťových nádržích na zpevněných plochách příslušných objektů. Nakládání
s těmito látkami bude prováděno pouze na určených a zabezpečených plochách.
Přípravky pro provoz ČOV budou skladovány v přepravních obalech v oddělené
místnosti objektu čistírny, která bude zabezpečena havarijní jímkou odpovídajícího
objemu. Z hlediska skladovaného množství se bude jednat o velmi malé množství
přípravků.
Přípravky pro provádění běžné údržby (oleje, tuky apod.) budou v potřebném množství
skladovány ve vymezeném prostoru dílen údržby. Tyto látky budou skladovány
v přepravních obalech na ocelových vanách s póroroštem. Provádění pravidelných
výměn olejů v točivých strojích bude prováděno v intervalech stanovených výrobci
těchto zařízení. Tyto výměny budou provádět odborné firmy na základě smluvního
vztahu.
Shromažďování odpadů kategorie „nebezpečný odpad“ bude prováděno ve
vyhrazených a zabezpečených prostorách. Tyto odpady budou ukládány do vhodných
nádob tak, aby nemohlo dojít k únikům nebezpečných látek.
Srážkové vody ze zpevněných ploch, kde nelze vyloučit riziko kontaminace ropnými
látkami budou do příslušné kanalizace odváděny přes odlučovače ropných látek, které
budou obsahovat i sorpční část. Odlučovače budou zabezpečeny proti vyplavení v době
přívalových dešťů a bude prováděna jejich pravidelná kontrola a údržba dle podmínek
stanovených v provozním řádu. Dle podkladů z rozpracovaného projektu pro územní
řízení jsou navrženy 2 odlučovače ropných látek na odbavovací ploše a další odlučovač
146
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
bude na manipulační ploše před hangárem.
V případě mimořádných havárií a úniku většího množství pohonných hmot a
následného vniknutí těchto látek do kanalizačních stok lze pro likvidaci havárie využít i
nově budované železobetonové jímky a retence na těchto stokách. Pro další přípravu
záměru tak jsou formulována následující doporučení:
•
veškeré vody z letových ploch a z prostoru přednádraží budou odváděny přes čerpací jímky
stanovených objemů; v zimním období bude výtok z těchto jímek do retenci uzavřen a voda
bude přečerpávána do vstupní akumulační nádrže nové ČOV
•
v rámci aktualizovaného provozního řádu budou stanoveny jasné podmínky pro způsob
nakládání s vodami v akumulační jímkách pro odvádění vod z letových ploch v letním a
zimním období
•
ČOV pro čištění kontaminovaných srážkových vod v zimním provozu bude dimenzována na
hydraulické zatížení minimálně 4,7 l/s
•
provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválené provozní řády pro:
Ø čistírnu kontaminovaných srážkových vod
Ø odlučovače ropných látek
Ø odlučovač tuků
•
provozní řády odlučovačů ropných látek a odlučovače tuků bude mimo jiné obsahovat i
požadavky na jejich pravidelnou kontrolu a údržbu
•
pro provoz navrhované ČOV musí být respektovány emisní limity, které budou stanovené
Povodím Vltavy, s.p.
•
na výstupu vod z ČOV budou odebírány vzorky a prováděny rozbory akreditovanou laboratoří;
četnost vzorkování a rozsah sledovaných ukazatelů stanoví příslušný vodohospodářský úřad
•
provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti zpevněných manipulačních
ploch, kanalizací a jímek
•
na jímkách a akumulačních nádržích, které nebudou vizuálně kontrolovatelné, bude
instalována automatická signalizace o dosažení maximální provozní hladiny
•
provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro případ havárie
(Havarijní plán) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách
Při respektování navrhované koncepce odvádění a čištění srážkových vod v zimním
období lze záměr z hlediska velikosti vlivu označit za malý, z hlediska významnosti vlivu
za středně významný, podmíněný bezpodmínečným dodržováním provozního řádu ve
vztahu k nakládání se srážkovými vodami v zimním období.
147
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
Realizací záměru nejsou dočasným ani trvalým záborem dotčeny pozemky v kategorii
PUPFL. Záměr není realizován v ochranném pásmu lesa.
Celkový přehled o záborech ZPF v jednotlivých katastrálních územích s členěním na
stávající využití pozemků je uveden v tabulce:
Katastrální území
Zlončice
Máslovice
Postřižín
Vodochody
Dolínek
Hoštice
Klíčany
Panenské Břežany
Celkem:
2
Celkový zábor (m )
9 360
19 884
19 343
98 554
19 917
174 275
13 968
20
355 321
2
Zastavěná plocha (m )
0
81
235
0
1 308
680
0
0
2 304
2
Ostatní plocha (m )
9 360
10 899
19 108
98 554
18 609
173 595
13 884
0
344 009
2
Orná půda (m )
0
8 904
0
0
0
0
84
20
9 008
Z hlediska ochrany ZPF je převážná část pozemků orné půdy zařazena v V třídě
ochrany půdního fondu (BPEJ 22112, 22213) a nepatrná část je zařazena ve IV třídě
ochrany (BPEJ 22212, 22312).
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v
článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany ZPF k
zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí je na ploše
určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v odstavci
1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 zákona vydá
zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně navazujícím na plochy
určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo navazující na stávající zástavbu a to do
2
velikosti maximálně 1 200 m ,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není uvažováno s
pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.
V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno
odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s
obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických
regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde
o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční
schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuální
výstavbu.
148
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci
příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen „BPEJ“),
které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi
svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější
nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených
ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Dotčené pozemky v rámci předkládaného záměru jsou zařazeny většinově do V. třídy
ochrany, minimálně do 4. třídy ochrany zemědělské půdy.
Jde o zábor zemědělské půdy s velmi nízkou až podprůměrnou produkční schopností
s omezenou ochranou. Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do
kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv malý a málo významný.
V předkládaném oznámení jsou ve vztahu k této problematice a na základě výše
uvedených skutečností prezentována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy
• v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její
uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů
ochrany ZPF
• z hlediska celkové charakteristiky lokality v prostoru letiště lze doporučit, aby před využitím
skryté ornice byly provedeny analýzy v rozsahu vyhlášky č.13/1994 Sb.
Znečištění půdy
V etapě výstavby nepochybně nelze vyloučit riziko kontaminace půd. Omezení tohoto
rizika může být eliminováno organizací výstavby a plněním opatření dodavatele stavby
tak, jak jsou tato doporučení formulována v kapitole hodnocení vlivů na jakost vod.
Z hlediska vlastního provozu nelze objektivně předpokládat významnou
pravděpodobnost kontaminace půd při respektování opatření navržených tímto
oznámením a při dodržení technického řešení stavby v souladu se zpracovaným
zadáním a při respektování příslušných provozních směrnic. Obecně lze vyvodit závěr,
že při respektování navržených doporučení je možné vliv na kontaminaci půd označit
z hlediska velikosti vlivu jako malý, z hlediska významnosti jako málo významný.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Realizace záměru není spojena se změnou místní topografie a nemá vliv na stabilitu a
erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody
Tento vliv v rámci posuzovaného záměru nenastává.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich
shromažďování tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po
dobu nezbytně nutnou.
Výstavba
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
149
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího
způsobu využití nebo odstranění, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá
dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních
projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•
v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství
•
v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
•
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
•
v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku
•
v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití nebo odstranění
Provoz
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části předkládaného oznámení.
Provozovatel předpokládá, že pravidelnou údržbu strojního zařízení budou provádět
externí odborné firmy na základě smluvního vztahu. Smluvní vztah bude obsahovat i
podmínku, že tato firma převezme i veškeré odpady, které v rámci prováděné činnosti
vzniknou (např. výměny olejů).
Pro shromažďování a třídění jednotlivých druhů odpadů bude zejména v prostorách
terminálu a odbavovací haly dostatek vhodných a označených nádob. Upřesnění
prostorových kapacit pro následné dočasné skladování (shromažďování odpadů) bude
provedeno v dalších stupních projektové přípravy.
Před zahájením zkušebního provozu požádá provozovatel OŽPZ Krajského úřadu
Středočeského kraje o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Budou
vypracovány provozní řády skladů nebezpečných odpadů a tyto řády budou předloženy
dotčeným orgánům státní správy ke schválení.
Celkově lze vlivy na rozsah a způsob využívání půd označit jako malý a málo
významný.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
150
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Významnější ovlivnění přírody a krajiny vlastním záměrem nelze předpokládat
s výjimkou významných zásahů do mimolesních porostů dřevin v areálu závodu AERO
Vodochody a.s. Letištní dráha je umístěna na ruderalizovaných loukách jižně areálu
závodu.
Vlivy na floru
Záměr je realizován na plochách intenzivních travních porostů, případně
v urbanizovaných prostorech, na části území se nacházejí plochy ruderálních lad na
navážkách. Jsou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém
stavu hodnotných stanovišť (postagrální lada, ruderalizované intenzivní travní porosty),
případně se nacházejí ve stavu pokročilé ruderální sukcese. Jsou dotčeny většinově jen
běžné druhy rostlin, které se vyskytují zcela běžně na řadě okolních stanovišť.
Nedochází tedy k ohrožení populací těchto druhů, zvláště chráněné druhy rostlin se na
ploše výstavby nenacházejí. Zásahy do populací ochranářsky významnějších druhů
Červeného seznamu nepředstavují s ohledem na charakter okolí vážnější ovlivnění
floristické rozmanitosti středočeské flory, poněvadž uvedené druhy Červeného seznamu
se relativně hojně nacházejí na řadě lokalit v okolí i v prostorech areálu, stavbou
nedotčených. Vliv na fytocenózy je tak nutno pokládat za mírně nepříznivý až
nepříznivý, většinově dočasný, ojediněle i trvalý a patrný, avšak pouze v lokálním
měřítku.
Vlivy na mimolesní porosty dřevin
Uvedený aspekt představuje nejvýznamnější dopad na přírodní prostředí posuzovaného
záměru, poněvadž je zasahováno s ohledem na logistiku nového letištního prostoru do
nejvýznamnějších enkláv vysázených porostů dřevin v areálu AERO Vodochody. Podle
dendrologické přílohy jde o ohrožení cca 240 položek mimolesních porostů dřevin na
plochách 1 až 16 (mapa v Příloze č. 7) :
Plocha 1:
Plocha 2 :
Plocha 3 :
Plocha 4 :
Plocha 5 :
Plocha 6 :
Plocha 7 :
Plocha 8 :
Plocha 9 :
Plocha 10 :
Plocha 11 :
Plocha 12 :
Plocha 13 až 16 :
k.ú. Hoštice - 236/10, k.ú. Dolínek – 227/1
k.ú. Hoštice – 236/10
k.ú. Dolínek – 258/1, 290
k.ú. Dolínek – 337
k.ú. Hoštice – 236/8
k.ú. Hoštice – 236/8
k.ú. Hoštice – 236/7, 236/8, k.ú. Dolínek – 258/7
k.ú. Hoštice – 236/7, k.ú. Dolínek – 258/7
k.ú. Hoštice – 236/7, k.ú. Vodochody – 147, 148, 223/45
k.ú. Dolínek – 258/4
k.ú. Dolínek – 258/4, k.ú. Postřižín – 101/2, 196
k.ú. Postřižín – 101/2
k.ú. Postřižín – 101/1
⇒ Nejvýznamnější interakci představuje zásah do území zeleného pásu podél
stávajícího severního oplocení letištní plochy, mezi ním a komunikací podél jižní
strany areálu závodu se vyskytuje pás kvalitních dřevin, které jsou převážně
v dobrém zdravotním stavu, případně ošetřené, v pestré druhové skladbě: dub letní,
jasan ztepilý, javor klen, j. mléč, j., babyka, j. tatarský, j. jasanolistý, lípa srdčitá, l.
velkolistá, bříza bradavičnatá, s příměsí třešní, mahalebky, akátu, pajasanu, jeřábu
ptačího, ořešáku vlašského olše lepkavé, a místně i keřů (zimolez tatarský aj.).
Oplocení bude posunuto ke stávající komunikaci továrny, v areálu letiště bude
151
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
komunikace nová, produktovod je veden pod novou komunikací. Jde o potenciální
likvidaci cca 186 položek jedinců dřevin v uvedené druhové skladbě, včetně řady i
sadovnický hodnotnějších stromů s průměry nad 40 cm., nejvýznamnějším zásahem
je likvidace sadovnický hodnotného dubu letního na východním ukončení pásu a
řady dubů a lip ve střední části pásu. Do zeleného pásu stromů vstupuje
komunikace a plocha terminálu až při nově navrženém depu autocisteren, kdy jim
stromy ustoupí. Celkově jde o velmi nepříznivý a velmi významný vliv v důsledku
likvidace podstatné části určujícího prvku mimolesních porostů dřevin v celém
areálu. Je nutno prověřit nezbytnost kácení každého stromu, zpracovatelský tým
oznámení předpokládá, že část pásu stromů může být zachována. Přesné stanovení
dřevin ke kácení vyplyne ze zaměření a vytýčení plochy stavby na místě na základě
aktualizovaného dendrologického vyhodnocení.
⇒ Druhou nejvýznamnější interakci představuje zásah do okrajové části porostů,
lemujících západní prostory areálu závodu , kde i přes náletový původ může dojít
k likvidaci funkčně významnějších skupin porostů (skupiny 13 až 15) Jde o vliv
nepříznivý, patrný.
⇒ Třetí interakcí je dotčení skupiny se staršími javory z důvodu výstavby odbavovací
plochy a odbavovací budovy nového terminálu ve východní části stávajícího závodu,
jde o vliv nepříznivý a významný.
⇒ Ostatní skupiny dřevin, dotčených stavbou, lze pokládat za sadovnický méně
významné a hodnotné. Jde o dotčení javorové aleje podél SV strany areálu
průklesty, eventuelní zásahy do keřů podél oplocení letiště při výstavbě nového,
bezpečnostně vyhovujícího oplocení letiště.
Na základě výše uvedeného rozboru navrhuje zpracovatelský tým oznámení následující
doporučení:
•
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace provést důkladné zaměření všech porostů
dřevin v kontextu půdorysu stavebních objektů a minimalizovaných manipulačních pásů
s cílem podrobně vyhodnotit možnosti zachování všech hodnotnějších jedinců a skupin
stromů, které nebudou v přímé kolizi s půdorysem jednotlivých objektů nového provozního
zázemí letiště; teprve na základě tohoto podrobného vyhodnocení stanovit rozsah kácení a
provést pro účely žádosti o odůvodněný rozsah kácení podrobné aktualizované sadovnickodendrologické vyhodnocení dotčených porostů
•
všechny stromy, které budou na základě nového vyhodnocení navrženy k zachování,
důsledně ochránit před poškozením či zničením během přípravy území a výstavby ve smyslu
platné normy ohledně ochrany dřevin při výstavbě (ČSN DIN 18920), a to jak ochranou kmenů,
tak ochranou aktivní kořenové zóny
•
do POV stavby navrhnout způsoby ochrany ponechávaných prvků dřevin v dosahu
stavebních prací a dále i takové umístění jeřábových drah, které minimalizují zásahy do
porostů dřevin při výstavbě
Předpokladem určité kompenzace (kromě prověření nezbytnosti kácení každého
hodnotnějšího stromu) je řešení odpovídající náhradní výsadby v areálu.
Za kácené dřeviny je navrhováno na základě logistiky nové výstavby určit plochy pro
výsadby náhradní, neboť z výhledového řešení staveb - budov, komunikací a dalších
zpevněných ploch a inženýrských sítí vyplývají volné plochy, které již nebudou
výstavbou zasaženy. Nové výsadby jsou navrženy na pozemcích parc. č. 258/9, 227/1,
227/4, 258/10, 258/11 a 337, mohou být umístěny i do středové části areálu, kde není
plánována nová výstavba, ovšem je třeba zakreslit – zaměřit - dřeviny stávající na něž
152
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
lze novou výsadbou navázat. Pro projekt sadových úprav je nutno dodržet následující
doporučení a zásady:
•
do dalšího stupně projektové dokumentace připravit podrobný projet sadových úprav,
řešících odpovídající kompenzaci za kácené dřeviny do areálu letiště a závodu Vodochody:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
•
řešena bude kombinace alejové, skupinové, pásové a individuální výsadby v druhové skladbě
listnatých dřevin
součástí sadových úprav bude zakomponování všech ponechávaných a ochraňovaných jedinců a
skupin stromů
vzdálenosti výsadeb 3 m na obě strany od oplocení
vzdálenost výsadeb stromů od budov bude min. 6 m
výška stromů případně vysázených v neveřejné části letiště, musí být regulována s ohledem
k překážkovým rovinám VPD, v podstatě nepřevýší výšku budov, v ostatních prostorech areálu
mimo prostorů s požadavky na zvláštní provozně bezpečnostní parametry budou uplatněny
dlouhověké listnaté dřeviny vyššího vzrůstu; do těchto výsadeb budou uplatněni vzrostlí školkovaní
jedinci s balem o obvodech kmenů minimálně v kategorii 12-14 cm
v blízkosti komunikací budou užity převážně vysokokmenné sazenice s výškou nasazení korun 2,5 –
3,5 m (potřebná podjezdná výška), v ostatních plochách budou preferovány přirozeně tvarované
dřeviny
sortimentální složení bude konzultováno se zástupci letiště, budou vyloučeny druhy uvolňující v
době květu či zrání plodů "chmýří" a dřeviny plodící - lákající svými plody ptáky
výsadby keřů a plochy trávníků budou celistvé, aby byla umožněna co nejjednodušší
mechanizovaná údržba
podsadby keřů budou užity v malé míře a pokud ano, tak pouze keře nízké - půdopokryvné náhrady
trávníků v místech, kde by trávník neprosperoval
keře vyšší budou užity jen výjimečně - po odsouhlasení se zástupci letiště
náhradní výsadby zeleně budou umísťovány pouze do cílových ploch, kde již není plánována žádná
výstavba
zajistit důslednou údržbu a výchovu všech vysázených porostů
Vlivy na faunu
Na základě výstupů zoologického průzkumu je možno konstatovat ve vztahu
k populacím zvláště chráněných druhů živočichů:
1. Zásahem do prostorů navážek s xerofytními ruderalizovanými lady v JZ části závodu
Vodochody severně od hraniční silnice je dotčena místní populace ještěrky obecné
(§§), poněvadž zarovnáním terénu a výstavbou produkotovodu dojde k zásahu do
části biotopu tohoto druhu. Není likvidován celý biotop, jedinci druhu jsou relativně
mobilní a území severně až SZ od plochy poskytuje rovněž vhodné lokality pro
přežití. Nezbytné bude před zahájením stavebních prací provést aktuální doprůzkum
a transfery do lokalit mimo prostory výstavby. Analogie platí pro slepýše křehkého
(§§), i když zatím nebyly potvrzeny nálezy přímo v areálu.
2. Kácení dřevin, včetně vzrostlých jedinců s možnými trouchnivějícími dutinami může
znamenat ohrožení případných reprodukčních prostorů zlatohlávka Oxythyrea
funesta (§). Lze očekávat mírně nepříznivý vliv v případě potvrzení reprodukčních
prostorů v dotčených stromech, proto je nezbytné řešit odborné ohledání
pokácených dřevin odborně způsobilou osobou ve smyslu přítomnosti takových
dutin a zajistit oddělené nakládání s takovými segmenty pokácených stromů.
3. Zásah do dřevin omezí potravní niku a biotop veverky obecné (§), poněvadž dojde
k významnější redukci porostů dřevin v areálu. Nebyly dokladovány reprodukční
prostory, v tomto smyslu není předpokládán nepříznivý vliv na populaci druhu.
4. Mírně nepříznivý vliv nelze vyloučit na populaci koroptve polní (§), pokud by došlo
k přesunu části okolní populace do prostoru letištních ploch (spíše trofická
záležitost). V daném kontextu vyplývá potřeba skrývek pro novou dráhu mimo
reprodukční období.
153
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
5. Případný mírně nepříznivý vliv je možno očekávat na místní populace čmeláků (§),
poněvadž jsou dotčena místa jejich příležitostného výskytu, konkrétní polohy
zakládání hnízd v rámci zájmového území neověřeny. Po rekultivacích je možno
předpokládat návrat těchto druhů do výstavbou dočasně narušených prostorů.
Analogie platí pro otakárka ovocného a otakárka fenyklového (§), jde o příležitostné
výskyty.
6. Lokálně mírně nepříznivý vliv je možno očekávat na populaci ťuhýka obecného (§)
ve vztahu k mýcení keřů v západní části areálu u trati, i když výskyt byl prokázán
v keřích ruderálních ploch jižně od trati. S ohledem na tažnost druhu je určující
z hlediska velikosti a významnosti vlivu období ke kácení dřevin.
7. Výstavba letištní dráhy se nepříznivě dotkne potravního prostoru kavky obecné (§§)
omezením této niky, jinak nejsou předpokládány vlivy na tento druh, nejsou
demolovány žádné objekty s doloženým hnízděním.
Na základě provedeného průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu
zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu
reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce
těchto populací, nebudou dotčena s ohledem na míru antropogenního původu stanovišť
a míru urbanizace zájmového území.
Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti vlivů:
1. Nejvýznamnějším dopadem je zásah do mimolesních porostů dřevin, který se dotýká
populací řady druhů živočichů. Z hlediska vlivů na faunu znamená patrná až
významná likvidace porostů v navrhovaném rozsahu především:
v odstranění živných rostlin pro řadu druhů hmyzu. Jde tak v důsledku i o snížení potravní
nabídky pro hmyzožravé ptáky a dravý hmyz v území;
v likvidaci hnízdních možností pro řadu ptáků, jak hnízdící v korunách, tak v dutinách
(brhlíci, sýkory, špačci aj.) Poněvadž není k dispozici dostatek náhradních hnízdních
prostorů (likvidace kvalitního porostu znamená podstatné snížení množství vzrostlých
stromů v areálu závodu), obecně lze předpokládat snížení hustoty populací hnízdících
druhů ptáků a možné zmizení některých druhů z území;
Jde o vlivy mírně nepříznivé až velmi nepříznivé (podle míry zásahu v kontextu
konkrétních ploch areálu), méně významné až velmi významné, do doby plné
funkčnosti nových výsadeb prakticky nevratné. Významnost vlivu by byla ještě
výrazně zvýšena nevhodným obdobím zásahů do porostů dřevin, zejména pak
v jarním období při hnízdění ptáků.
2. Nelze dále vyloučit místní dotčení hnízdních možností pro strnady a skřivany
prováděním skrývek a následným zpevněním částí dnešního rostlého terénu, což lze
pokládat za mírně nepříznivý vliv na místní populace. Tento vliv lze minimalizovat
realizací zemních prací mimo hnízdní období (skrývky povrchu). Rozšíření letištního
areálu dále jinak znamená pouze prostorové omezení loviště některých druhů ptáků.
3. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém
území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů
dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat
za nepříznivý vliv, s ohledem na charakter řešeného území za méně významný až
patrný. Rovněž tento vliv lze
minimalizovat realizací zemních prací mimo
reprodukční období (skrývky povrchu).
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatel
doporučit následující opatření:
154
oznámení za potřebné
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
•
do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke
konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně
žijících živočichů
•
do POV stavby promítnout odůvodněný rozsah kácení dřevin výhradně do období vegetačního
klidu
•
zajistit odbornou prohlídku pokácených starších stromů z hlediska výskytu dutin
s trouchnivěním,
v případě,
že takové dutiny budou dokladovány, zajistit oddělené
deponování částí stromů s těmito dutinami a v následujícím jarním období řešit případný
transfer zjištěných larev listorohých brouků pod dozorem odborně způsobilé osoby
•
před zahájením stavby provést v lokalitě navážek s ruderalizovanými xerofytními lady v JZ
části areálu závodu Vodochody u západní vrátnice doprůzkum z hlediska výskytu ještěrky
obecné a zajišťovat transfery jedinců mimo prostory výstavby
Vlivy na ekosystémy
a) vlivy na prvky ÚSES
Posuzovaný záměr se nenachází ve střetu s vymezenými skladebnými prvky ÚSES.
b) vlivy na významné krajinné prvky
Tato část hodnocení vlivů je z velké části předznamenána již prezentovanými
formulacemi kapitol ohledně možného ovlivnění povrchových vod, poněvadž dochází
k novému vyústění dešťových vod do Hoštického potoka. Bude okrajově dotčena pravá
břehová hrana v prostoru bez doprovodných porostů a hydraulicky opevněna,
předpokladem je zajištění důsledného předčištění dešťových vod z areálu ve smyslu
doporučení, uplatněných v kapitole, vlivů na kvalitu vod.
Záměr nevyžaduje přímý zásah do lesních porostů.
c) vlivy na další ekosystémy
Poněvadž dochází ke změně habitatu výstavbou a zpevněním ploch na rostlém terénu
ve vazbě na skrývky rostlinného pokryvu, lze dovodit nepříznivost přímých vlivů na
ekosystémy prostoru staveniště a nejbližšího okolí staveniště. Záměr není v kolizi se
stanovištně heterogenními plochami.
d) vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Poloha záměru a dosah jeho přímých vlivů vylučuje ovlivnění evropsky významných
lokalit vymezených ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. na území Středočeského
kraje. Tyto lokality se nenacházejí v bezprostředním kontaktu s posuzovanou stavbou.
S ohledem na polohu záměru není předpokládáno ani zprostředkované ovlivnění těchto
lokalit, viz vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody, které je doloženo v Příloze č.2
předkládaného oznámení.
e) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy
jsou totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou
znamenat i ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí. Je proto
doporučeno:
•
důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin
155
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.I.8. Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Oznamovaný záměr je realizován v pohledově částečně exponované poloze od jihu,
v otevřeném území poblíž dálnice D8 (pohledové osy od S až SV). V kontextu
základních aspektů ovlivnění krajinného rázu ve vazbě na obsah dikce § 12 zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění je možno konstatovat, že:
1. Poloha zvláště chráněných území nekoliduje s polohou posuzovaného záměru,
maloplošná chráněná území jsou dostatečně vzdálena. V kontextu pohledových
aspektů se pohledová poloha nejbližších zvláště chráněných území v určujících
pohledových osách od posuzovaného areálu (i přes něj) neprojevuje, nemůže být
tedy ovlivněna oslabením jejich estetického působení jako součásti vizuálně
vnímatelného krajinného prostoru.
2. Poloha významných krajinných prvků se v přímém kontaktu se záměrem nenachází.
3. Kulturní dominanty krajiny nejsou záměrem pohledově v zásadě ovlivněny,
v určujícím vizuálně vnímatelném krajinném prostoru od jihu až jihovýchodu se totiž
prakticky neprojevují. Výstavba výškově či hmotově dominantních objektů je
situována při severní straně areálu letiště severně od letištních drah, takže neovlivní
působení památkově chráněných objektů v sousedních obcích, i když nová řídící věž
letového provozu s ohledem na její parametry bude představovat místní výškovou
dominantu (28 m).
4. Harmonické měřítko v krajině – rozměry a celková plocha halových objektů terminálu
v jeho konečné podobě jsou objekty většího měřítka, které jsou v určitém hmotovém
protikladu se stávajícím stavem v území (okolní sídelní útvary – většinově objekty
malého měřítka) a nejsou v rozporu s měřítkem stávajících objektů areálu Vodochody
– objekty středního až většího měřítka). S ohledem na parametry – hala o rozměrech
cca 200 x 55 m s rozšířením do letištních ploch výšce atiky 9n a 13 m v rámci
krajinného rázu místa
znamená vytvoření jen málo výrazné dominanty
s horizontálním působením odlišné měřítkem či vztahy v krajině směrem k okolním
objektům, .
5. Harmonické vztahy v krajině - vazba na to, zda:
ü
ü
je v území vytvářena nová charakteristika území (ano, jde o zástavbu většinově
na rostlém terénu na okraji zastavěného území), bez přímé návaznosti na sídelní
útvary, ale v návaznosti na ponechávané objekty stávajícího areálu AERO
Vodochody.
mění se v zásadě určující krajinná složka – ruderální lada a dřevinné porosty,
jde tedy o plošně patrnou změnu určujících krajinných složek na negativní
složku zastavěných a zpevněných ploch. V kontextu případné realizace
sadových úprav je možno konstatovat určité zmírnění nepříznivého poměru
krajinných složek, poněvadž sadové úpravy a ozelenění je na úkor oslabené
pozitivní funkce ruderálních lad přeměnou na pozitivní složku – mimolesní
porosty dřevin, zatímco je výrazně dotčena pozitivní složka těchto porostů .
V dané souvislosti pokládá zpracovatelský tým oznámení za důležité shrnout především
následující aspekty, které je nutno pokládat za podstatné při řešení problematiky
ochrany krajinného rázu:
Vznik nové charakteristiky území
V zájmovém prostoru vznikne nová charakteristika území formou trvalé zástavby
s významným podílem trvalého zpevnění ploch v doposud nezastavěném území.
156
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
V daném kontextu jde o vliv nepříznivý, významný, znamenající především další
urbanizaci již tak urbanizovaného území.
Narušení poměru krajinných složek
V daném kontextu záměr znamená změnu v parametrech krajinných složek tím, že
oslabuje pozitivní složku ruderalizovaných lad a travních porostů a pozitivní složku
dřevinných porostů nahrazuje zastavěným územím, i když z hlediska vnitřní struktury
areálu nejde o kompletní zpevnění plochy celého záboru v rámci areálu letiště. Ten je
vnitřně členěn na přímo zastavěné plochy (objekty, parkoviště, komunikace) a další,
nezpevněné plochy, s možností výsadeb dřevin, které nepříznivost dopadu snižují.
Velikost a významnost vlivu za předpokladu zajištění funkčnosti vysázených porostů
bude postupně klesat (nárůst vlivu pozitivní složky mimolesních porostů dřevin), ale
míra posílení působnosti negativních krajinných složek bude výraznější, než změna
části území z negativní na pozitivní složky, poněvadž sadové úpravy jsou vzhledem k
provozně technickým a bezpečnostním nárokům provozu letiště limitovány co do
rozsahu, objemu a optimální prostorové realizace. Významným aspektem je ale výrazná
redukce určující pozitivní krajinné složky kvalitních dřevinných porostů. Je však dále
nutno připomenout, že změna poměru krajinných složek se projeví především zvýšením
odtoku z území právě ve vztahu k rozsahu zpevnění stávajícího rostlého terénu (viz
vlivy na odtokové poměry).
Ovlivnění vizuálních vjemů
Představuje s ohledem na návrh výstavby areálu s horizontálně dominujícími objekty
haly terminálu většího měřítka v pohledově patrné, ale nepříliš významné poloze
určující aspekt změny krajinného rázu s možností dalšího snížení hodnoty krajinného
rázu. Pohledově významné osy na areál se nacházejí především od jihu přes rozsáhlé
celky orné půdy a letištní zatravněné plochy jižně letiště, ze severu je areál kryt
některými objekty závodu AERO Vodochody a doprovodnými porosty podél parkoviště.
Nové objekty areálu letiště jsou poněkud většího měřítka oproti objektům okolních
zastavěných území, srovnatelné se stávajícími objekty areálu závodu AERO
Vodochody a.s. Vlivy v tomto kontextu je možno hodnotit jako nepříznivé, ale s nižší
mírou významnosti ve vazbě na komplex stávajících objektů v areálu, dominance areálu
se výrazněji neprojeví s ohledem na polohu až severně od letištních drah. Mírně
nepříznivé narušení vizuálních vjemů tak představuje především plošná dominance, na
druhé straně moderní pojetí v čistých architektonických tvarech, s výrazným uplatněním
moderních materiálů, přiznávajících charakter zástavby a řady architektonizujících
prvků přispěje k pohledovému obohacení areálu a spíše po dostavbě terminálu budou
rušivým dojmem působit některé ponechávané objekty závodu . Novým určujícím
prvkem bude řídící věž letového provozu, která je navržena ve formě obrácené lahve,
tedy s širší zaoblenou stranou do horní části objektu, takže podtrhne moderní až
futuristický ráz nového areálu. Poněvadž není navržena z reflexních materiálů ani
s výrazně
kontrastním barevným pojetím exteriéru,
ale
jen
s několika
architektonizujícími prvky (řada kulatých oken, zaoblené zastřešení nad prosklením haly
řízení letového provozu apod.), není nutno očekávat vznik výrazné bodové výškové
dominanty, na rozdíl od nedalekých výškových dominant závodů v Kralupech nad
Vltavou.
157
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Výraznou pohledovou změnu bude ale představovat zásah do porostů dřevin, zejména
plošný zásah do porostů podél severní hranice stávající letištní plochy, což přispěje
k otevření pohledu od jihu na nový areál – a to jak na nové objekty terminálu, tak i na
stávající, často nepříliš vzhledné objekty dnešního závodu. Především tento aspekt
jako potlačení přírodní charakteristiky krajinného rázu místa je nutno pokládat
z hlediska vlivů na krajinný ráz za nepříznivý až velmi nepříznivý, významný. V těchto
souvislostech stoupá význam sadových úprav areálu.
Na druhé straně je nutno konstatovat, že krajinný ráz místa stavby a nejbližšího okolí je
výrazně negativně ovlivněn stávajícím hmotovým a výškovým uspořádáním stávajících
objektů areálu závodu AERO Vodochody a liniovým prvkem D8 jako významné liniové
dopravní stavby.
Vlivy na estetické kvality území je možno pokládat většinově za nepříznivé, za méně
významné až významné, moderní čistá architektura, přiznávající funkci naopak může
přispět ke zkvalitnění vizuálně vnímatelného prostoru. V daném kontextu stoupá
význam začlenění areálu do území s maximem možností, daných provozně technickými
a bezpečnostními požadavky na provoz letiště. V kontextu uvedeného rozboru je možno
prezentované vlivy více či méně zmírnit, nikoliv zcela potlačit.
Na základě výše uvedeného rozboru doporučuje zpracovatelský tým oznámení uplatnit
ke snížení nepříznivosti vlivu především následující opatření:
•
v prováděcí projektové dokumentaci potvrdit spíše střízlivé barevné řešení exteriéru, které
opticky sníží působení objektu terminálu s tím, že je nutno vyloučit použití reflexních materiálů
v exteriérech, s výjimkou funkčně nezastupitelných prosklených ploch
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Předkládaný záměr nepředpokládá přímé vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Pro objektivitu je však nutné upozornit, že dle přílohy č.21 k vyhlášce č.3/2008 Sb. se
zohledňuje úprava snížení základních cen pozemků respektive o 10% u pozemků,
respektive až do 25% u nemovitostí, pokud jsou situovány v ochranném hlukovém
pásmu.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
(od 12 stol.) vyloučit archeologické nálezy. Z hlediska provádění zemních prací bude
postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92
Sb.
158
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Předkládaný záměr je v daném území předkládaným oznámením posouzen ze všech
podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se
jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené územním plánem pro obdobné záměry.
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů
záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly
D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na akustickou situaci v zájmovém
území, v oblasti vlivů na vodu a na prvky dřevin rostoucí mimo les.
Záměr představuje zábor ZPF, nejsou dotčeny pozemky v kategorii PUPFL.
S ohledem na výstupy předchozí části lze konstatovat, že není překročeno lokální
měřítko významnosti vlivů na přírodu a krajinu, spojených s navrhovaným záměrem.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji
komentované v příslušných pasážích oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo až středně
významný.
D.II.2. Možnosti přeshraničních vlivů
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným oznámením nenastávají.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Základním předpisem, který upravuje otázky bezpečnosti civilního letectví je zákon
č.49/1997 Sb. o civilním letectví, který spolu s jeho prováděcími předpisy aplikuje na
podmínky České republiky standardy a doporučení ICAO, obsažené v přílohách k
Úmluvě o mezinárodním civilním letectví. V souladu se zákonem o civilním letectví má
provozovatel letiště schválen Ministerstvem dopravy pod č.j. 1290/2006-220-SP/15
„Letištní bezpečnostní program“, který stanovuje pravidla pro koordinaci činností
různých letištních útvarů nebo služeb (jak provozovatele letiště, tak složek
součinnostních, případně i uživatelských) a složek mimoletištních, které přispívají při
řešení mimořádných událostí.
Dalším významným materiálem pro minimalizaci rizik bezpečnosti provozu je „Letištní
pohotovostní plán“. Plánování letištní pohotovosti je proces přípravy letiště na zvládnutí
mimořádných událostí na letišti nebo v jeho okolí. Účelem plánování letištní pohotovosti
je minimalizovat následky mimořádných událostí.
Přílohou č.14 předkládaného oznámení je „Předběžná analýza rizik rozšíření letiště
Vodochody v areálu AERO Vodochody a.s. Tento materiál zahrnuje jak posouzení rizik
souvisejících s areálu závodu AERO Vodochody a.s., tak i z provozu Letiště Vodochody
a.s.
159
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Z uvedené studie vyplývá, že byla provedena předběžná kvalitativní i kvantitativní
analýza rizik Letiště Vodochody a.s. v areálu AERO Vodochody a.s. s tím, že realizace
výstavby depa AC a navrhovaný letecký provoz představují přijatelné riziko náležející
do kategorie I, tj. minimálního rizika, avšak vzhledem k indexu hořlavosti a výbušnosti
nelze nebezpečí požáru a exploze podceňovat.
Na základě tohoto posouzení, protipožárního vybavení a akceschopnosti HZS a
umístění depa AC je doporučeno tento investiční záměr (IZ) s deklarovaným vybavením
(havarijní a bezpečnostní monitoring, atd.) realizovat, neboť IZ vyhovuje z hlediska
bezpečnosti a umístění.
Dále studie ke zlepšení úrovně bezpečnosti doporučuje některá opatření, která jsou
převzata zpracovateli oznámení jako podmínky pro další projektovou přípravu záměru:
•
do Letištního pohotovostního plánu zapracovat následující doporučení:
§
§
§
§
§
•
nedojde-li k zahoření kompaktní kaluže uniklého LP, preventivně vždy uzavřít vstup pro osoby a
vozidla v okruhu nejméně 25 m kolem kaluže.
při rozstřiku LP vlivem havárie na letištní ploše apod. musí být evakuován prostor v okruhu 300 m a
podle potřeby provedena i rozsáhlá sanace zpevněné plochy kontaminované LP.
vyloučit při represivním zásahu HZS všechny možné zdroje iniciace v okolí kaluže.
vypracovat bezpečný postup pro likvidaci kaluží LP apod. na volné ploše.
zapracovat i automatický, popř. poloautomatický systém varování a výstrahy při vzniku havarijní
situace v hale č.59.v závodu AERO Vodochody a.s.
v dalším stupni projektové dokumentace zvážit variantu podzemního umístění 50 m3
dvouplášťového zásobníku leteckého benzínu; v případě zachování nadzemního zásobníku
musí být tento odstíněn železobetonovou stěnou
160
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dalším textu je uveden návrh opatření dle zpracovatele oznámení, které je účelné
zohlednit v další fázi přípravných prací záměru, případně při realizaci stavby:
Fáze přípravy
•
v rámci další projektové přípravy záměru navrhnout a projednat ochranné hlukové pásmo
(OHP); v OHP navrhnout opatření na ochranu proti hluku, kde hlavní těžiště u stávající
zástavby vyskytující se uvnitř OHP bude na individuálních protihlukových opatřeních na
ochranu vnitřního chráněného prostředí, tj. např. výměna stávajících oken za protihluková,
apod.
•
na základě výsledků návrhu OHP navrhnout i mechanismy kontroly hlukového zatížení okolí
LKVO
•
v rámci další projektové přípravy vypracovat návrh sledování a kontroly leteckého provozu,
který bude zahrnovat především ověřování následujících parametrů:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
trajektorie letu (změny trajektorií, opatření pro jejich kontrolu a dodržování a výsledky této kontroly);
aktuální letecký provoz v porovnání s výchozími údaji pro výpočet izofon LAeq D,N ;
změny a dodržování předepsaných provozních omezení;
případně s kontrolním měřením ve vybraných bodech;
je třeba se především zaměřit na jižní okrajovou zástavbu Panenských Břežan, obec Bašť a Dolany,
resp. lokalitu Dolánky.
•
v rámci další projektové přípravy záměru prověřit a následně zrealizovat potřebná individuální
protihluková opatření u objektů SOŠ a SOU s Domovem mládeže; u objektů SOŠ a SOU s
Domovem mládeže je nutné prověřit okna z hlediska jejich neprůzvučnosti a v případě potřeby
taktéž provést jejich výměnu
•
v rámci kompenzačních opatření eliminujících vliv záměru na dopravní infrastrukturu prověřit
a realizovat přímé napojení areálu letiště na D8 tak, aby byla vyloučena doprava generovaná
letištěm v nejbližších obcích podél komunikace II/608
•
při návrhu osvětlení venkovních ploch letiště včetně světelné signalizace postupovat tak, aby
byly minimalizovány negativní vlivy světelné zátěže na faktor pohody obyvatel nejbližší obytné
zástavby
•
v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;
dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými obcemi, případně
respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku
orgánu ochrany veřejného zdraví
•
součástí prováděcích projektů, po výběru dodavatele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními a
technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby
•
mezi nutná opatření pro povodí východní části letiště (Hoštický potok) budou realizována
následující opatření:
Ø
Ø
Ø
Ø
•
pomocí kombinované retence bude snížen kanalizační přítok v nové kanalizační stoce na 380 l/s
3
bude vybudována podzemní železobetonová čerpací jímka o objemu 72 m
bude vybudována podzemní retenční voštinová nádrž o objemu minimálně 590 m3
společný odtok ze stávající kanalizace DN700 a nové kanalizační stoky nesmí přesáhnout 930 l/s
mezi nutná opatření pro povodí západní části letiště (Vltava) budou realizována následující
opatření:
Ø
Ø
Ø
Ø
pomocí kombinované retence bude snížen kanalizační přítok na 717 l/s
3
bude vybudována podzemní železobetonová čerpací jímka o objemu 175 m
3
bude vybudována podzemní retenční voštinová nádrž o objemu minimálně 1420 m
kanalizační odtok z voštinové retenční nádrže nesmí přesáhnout 717l/s za podmínky rekonstrukce
stávající stoky DN500
161
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
•
odpadní vody z provozů občerstvení budou vedeny do splaškové kanalizace přes odlučovače
tuků
•
odpadní vody z toaletních systémů letadel, vykazující extrémně vysoké znečištění BSK5,
budou vypouštěny do samostatné akumulační jímky situované u SO 08. Z této jímky budou
odpadní vody převáženy autocisternou na smluvní městskou ČOV s dostatečnou volnou
kapacitou (ČOV Kralupy nebo Praha)
•
součástí technologického vybavení provozu „SO 07 - mytí vozidel“ a „SO 09 - mytí letadel a
dílů“ budou i typové recirkulační čistírny odpadních vod, které zajistí potřebné předčištění
těchto odpadních vod před jejich odtokem do kanalizace splaškových vod
•
odtok srážkových vod z plochy pro rozmrazování letadel bude sveden do akumulační jímky o
užitném objemu cca 60 m3, která bude vybavena měřením výšky hladiny. V zimních měsících
bude odtok z jímky uzavřen a voda se z jímky vyčerpá do autocisterny a odveze na smluvní
městskou ČOV
•
veškeré vody z letových ploch a z prostoru přednádraží budou odváděny přes čerpací jímky
stanovených objemů; v zimním období bude výtok z těchto jímek do retenci uzavřen a voda
bude přečerpávána do vstupní akumulační nádrže nové ČOV
•
ČOV pro čištění kontaminovaných srážkových vod v zimním provozu bude dimenzována na
hydraulické zatížení minimálně 4,7 l/s
•
pro provoz navrhované ČOV musí být respektovány emisní limity, které budou stanovené
Povodím Vltavy, s.p.
•
na jímkách a akumulačních nádržích, které nebudou vizuálně kontrolovatelné, bude
instalována automatická signalizace o dosažení maximální provozní hladiny
•
v dalším stupni projektové dokumentace zvážit variantu podzemního umístění 50m3
dvouplášťového zásobníku leteckého benzínu; v případě zachování nadzemního zásobníku
musí být tento odstíněn železobetonovou stěnou
•
v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa očisty vozidel
vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí vozidel
•
v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám ze všech uvažovaných
aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a
označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém
hospodářství
•
v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění
•
v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy
•
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace provést důkladné zaměření všech porostů
dřevin v kontextu půdorysu stavebních objektů a minimalizovaných manipulačních pásů
s cílem podrobně vyhodnotit možnosti zachování všech hodnotnějších jedinců a skupin
stromů, které nebudou v přímé kolizi s půdorysem jednotlivých objektů nového provozního
zázemí letiště; teprve na základě tohoto podrobného vyhodnocení stanovit rozsah kácení a
provést pro účely žádosti o odůvodněný rozsah kácení podrobné aktualizované sadovnickodendrologické vyhodnocení dotčených porostů
•
do POV stavby navrhnout způsoby ochrany ponechávaných prvků dřevin v dosahu
stavebních prací a dále i takové umístění jeřábových drah, které minimalizují zásahy do
porostů dřevin při výstavbě
•
do dalšího stupně projektové dokumentace připravit podrobný projet sadových úprav,
řešících odpovídající kompenzaci za kácené dřeviny do areálu letiště a závodu Vodochody:
Ø
Ø
řešena bude kombinace alejové, skupinové, pásové a individuální výsadby v druhové skladbě
listnatých dřevin
součástí sadových úprav bude zakomponování všech ponechávaných a ochraňovaných jedinců a
skupin stromů
162
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
vzdálenosti výsadeb 3 m na obě strany od oplocení
vzdálenost výsadeb stromů od budov bude min. 6 m
výška stromů případně vysázených v neveřejné části letiště, musí být regulována s ohledem
k překážkovým rovinám VPD, v podstatě nepřevýší výšku budov, v ostatních prostorech areálu
mimo prostorů s požadavky na zvláštní provozně bezpečnostní parametry budou uplatněny
dlouhověké listnaté dřeviny vyššího vzrůstu; do těchto výsadeb budou uplatněni vzrostlí školkovaní
jedinci s balem o obvodech kmenů minimálně v kategorii 12-14 cm
v blízkosti komunikací budou užity převážně vysokokmenné sazenice s výškou nasazení korun 2,5 –
3,5 m (potřebná podjezdná výška), v ostatních plochách budou preferovány přirozeně tvarované
dřeviny
sortimentální složení bude konzultováno se zástupci letiště, budou vyloučeny druhy uvolňující v
době květu či zrání plodů "chmýří" a dřeviny plodící - lákající svými plody ptáky
výsadby keřů a plochy trávníků budou celistvé, aby byla umožněna co nejjednodušší
mechanizovaná údržba
podsadby keřů budou užity v malé míře a pokud ano, tak pouze keře nízké - půdopokryvné náhrady
trávníků v místech, kde by trávník neprosperoval
keře vyšší budou užity jen výjimečně - po odsouhlasení se zástupci letiště
náhradní výsadby zeleně budou umísťovány pouze do cílových ploch, kde již není plánována žádná
výstavba
•
do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke
konci vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně
žijících živočichů
•
do POV stavby promítnout odůvodněný rozsah kácení dřevin výhradně do období vegetačního
klidu
•
zajistit odbornou prohlídku pokácených starších stromů z hlediska výskytu dutin
s trouchnivěním,
v případě,
že takové dutiny budou dokladovány, zajistit oddělené
deponování částí stromů s těmito dutinami a v následujícím jarním období řešit případný
transfer zjištěných larev listorohých brouků pod dozorem odborně způsobilé osoby
•
před zahájením stavby provést v lokalitě navážek s ruderalizovanými xerofytními lady v JZ
části areálu závodu Vodochody u západní vrátnice doprůzkum z hlediska výskytu ještěrky
obecné a zajišťovat transfery jedinců mimo prostory výstavby
•
v prováděcí projektové dokumentaci potvrdit spíše střízlivé barevné řešení exteriéru, které
opticky sníží působení objektu terminálu s tím, že je nutno vyloučit použití reflexních
materiálů v exteriérech, s výjimkou funkčně nezastupitelných prosklených ploch
Fáze výstavby
•
při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
•
před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po
ukončení stavby
•
dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
•
pro stavbu bude vypracován „Plán opatření pro případ havarijního úniku látek nebezpečných
vodám“., s jeho obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude
nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu
•
všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek
163
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
•
na plochách zařízení stavenišť nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně zásob PHM
pro stavební mechanismy; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek
•
v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
•
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu
provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních
zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po etapách vždy
v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních
prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
•
veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době
•
všechny stromy, které budou na základě nového vyhodnocení navrženy k zachování,
důsledně ochránit před poškozením či zničením během přípravy území a výstavby ve smyslu
platné normy ohledně ochrany dřevin při výstavbě (ČSN DIN 18920), a to jak ochranou kmenů,
tak ochranou aktivní kořenové zóny
•
v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku
•
v případě souhlasu s vynětím ze ZPF zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a
její uložení na mezideponii, nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů
orgánů ochrany ZPF
•
z hlediska celkové charakteristiky lokality v prostoru letiště lze doporučit, aby před využitím
skryté ornice byly provedeny analýzy v rozsahu vyhlášky č.13/1994 Sb.
•
důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními pracemi
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů a invazních rostlin
Fáze provozu
•
v rámci žádosti o stavební povolení předloží provozovatel na KÚ Středočeského kraje protokol
o nezařazení Letiště Vodochody do systému prevence závažných havárií dle zákona
59/2006Sb.
•
provozovatel předloží ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti zpevněných manipulačních
ploch, kanalizací a jímek
•
provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválený Plán opatření pro případ havárie
(Havarijní plán) dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění o vodách
•
v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití nebo odstranění
•
provozovatel předloží ke kolaudaci stavby schválené provozní řády pro:
•
provozní řády odlučovačů ropných látek a odlučovače tuků bude mimo jiné obsahovat i
požadavky na jejich pravidelnou kontrolu a údržbu
•
na výstupu vod z ČOV budou odebírány vzorky a prováděny rozbory akreditovanou laboratoří;
četnost vzorkování a rozsah sledovaných ukazatelů stanoví příslušný vodohospodářský úřad
•
do nočního provozu LKVO budou připouštěna pouze letadla o MTOW do 100 t s vyloučením
extrémně hlučných typů letadel
•
nebude se výrazně zvyšovat rozsah leteckého provozu v nočním době
Ø
Ø
Ø
čistírnu kontaminovaných srážkových vod
odlučovače ropných látek
odlučovač tuků
164
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
•
předletové motorové zkoušky v noční době budou omezeny na nezbytné minimum
•
v případě většího podílu letadel v kategorii C a D v provozu LKVO, než se uvádí v zadání, bude
vhodné zvážit mezní podmínky podle aktuální situace.; dále budou sledovány reakce na
případné lety především proudových letounů kategorie D, případně vrtulových kategorie C a
podle situace jejich počet případě redukovat
•
do výhledu postupně omezovat i pohyby hlučnějších typů letadel v kategorii B např. L200
Morava, apod.
•
budou stanoveny optimální tratě pro přílety (STAR) a odlety (SID) dopravních letounů, které
budou vybavené odpovídající navigační podporou s ohledem na hlukové zatížení území se
souvislou obytnou zástavbou
•
všechny IFR odlety budou prováděny po odletových tratích SID až do stanoveného bodu, kde
se letadlo nachází v dostatečné výšce nad zemí
•
bude prováděna kontrola dodržování předepsaných trajektorií letu (track monitoring) a to i
pro lety vrtulníků
•
způsob provedení vzletu bude upraven podle moderních poznatků o protihlukových
postupech
•
postupy pro přiblížení a přistání budou stanoveny tak, aby letadla mohla sestoupit pod
stanovenou výšku nad zemí až po nalétnutí do osy dráhy pro přistání
•
z hlediska pozemních operací letadel je požadováno:
Ø
Ø
Ø
Ø
motorové zkoušky v jiném než volnoběžném režimu budou prováděny pouze na stanovených
motorových stáních
motorové zkoušky v noční době budou prováděny pouze nejnutnější v rámci předletové přípravy
brzdění plnou reverzací tahu motoru bude minimalizováno a omezováno s výjimkou případů, kdy je
to nutné z bezpečnostních důvodů
provoz pomocných energetických jednotek letadel (APU) bude povolen pouze na dobu nezbytně
nutnou pro připojení pozemního zdroje energie
•
na letišti bude vhodné s postupným náběhem objemu odbavovaných cestujících počítat se
zavedením systému CDM (Collaborative Decision Making), který umožní přesněji stanovit
skutečný čas odletu a tím optimalizovat okamžik spuštění motorů a minimalizovat dobu chodu
motorů na zemi
•
pokud se k lokálnímu ověření izofon LAeq D,N využije kontrolní měření hluku z leteckého
provozu, ať dlouhodobého, tak i krátkodobého je nutné dodržovat tyto základní podmínky:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
•
Ø
využití systému monitoringu (sledování a kontrola provozu na letišti) z hlediska hluku bude
respektovat následující základní požadavky
Ø
Ø
Ø
•
měřicí mikrofony – sondy musí být situovány ve volném prostoru, bez vlivu odrazů a stínění zvuku
vyzařovaného letícím letadlem, s preferencí rovinného terénu, s mikrofonem ve výšce nejméně 4 až 6
m nad zemí;
vliv rušivých zvuků akustického pozadí a rušivých atmosférických podmínek musí být potlačen,
resp. eliminován;
nastavení měřicích systémů musí odpovídat účelu měření tak, aby hledaná hodnota LAeq D,N nebyla
zkreslena způsobem sběru a zpracováním dat;
intervaly měření pro určení hladin LAeq D,N musí být dostatečně dlouhé, s velkým počtem hlukových
událostí vyvolaných leteckým provozem, aby bylo možné tato data statisticky zpracovávat;
výsledné hodnoty LAeq D,N musí být doplněny dílčími výsledky statistického zpracování dat a
přepočítány na charakteristický letový den;
výsledky měření se použijí pro doplnění kontrolního výpočtu.
systém monitoringu hluku bude využíván pro informování veřejnosti o hlukové zátěži okolí, o
dodržování podmínek ochranného hlukového pásma a o účinnosti protihlukových opatření;
systém track monitoringu bude využíván k důsledné kontrole dodržování předepsaných trajektorií
letu a tím i k hlučnosti
bude zajištěna nezávislá kontrola věcné správnosti provádění monitoringu hluku a trajektorií letu a
výsledků této činnosti
v rámci provozního řádu „Odmrazování letadel“ budou stanoveny jednoznačné podmínky pro
určení odvodu vod z jímky (odvoz nebo odtok do vodoteče)
165
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
•
•
v rámci aktualizovaného provozního řádu budou stanoveny jasné podmínky pro způsob
nakládání s vodami v akumulační jímkách pro odvádění vod z letových ploch v letním a
zimním období
do Letištního pohotovostního plánu zapracovat následující doporučení:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
•
nedojde-li k zahoření kompaktní kaluže uniklého LP, preventivně vždy uzavřít vstup pro osoby a
vozidla v okruhu nejméně 25 m kolem kaluže.
při rozstřiku LP vlivem havárie na letištní ploše apod. musí být evakuován prostor v okruhu 300 m a
podle potřeby provedena i rozsáhlá sanace zpevněné plochy kontaminované LP.
vyloučit při represivním zásahu HZS všechny možné zdroje iniciace v okolí kaluže.
vypracovat bezpečný postup pro likvidaci kaluží LP apod. na volné ploše.
zapracovat i automatický, popř. poloautomatický systém varování a výstrahy při vzniku havarijní
situace v hale č.59.v závodu AERO Vodochody a.s.
zajistit důslednou údržbu a výchovu všech vysázených porostů
166
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity následující podklady:
n
n
n
n
literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
potřebná měření a analýzy
osobní jednání
Současná a výhledová akustická situace je modelována v 3D prostředí výpočtového
programu Cadna A verze 3.7. Výpočet hluku ze silniční dopravy vychází z „Metodických
pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ a „Novely metodiky
pro výpočet hluku silniční dopravy (2004)“.
Výpočet hlukové zátěže z leteckého provozu v dotčeném území letiště Vodochody byl
zpracován výpočtovou metodikou uvedenou v ECAC.CAEC Doc 29 . Způsob predikce
uvedený ve výše uváděném dokumentu je doporučený i pro výpočet hlukové zátěže
v okolí civilních letišť. Tato metodika je doporučena v EU i pro tvorbu strategických
hlukových map.
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 2006.
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví byla dnes standardně
použita metoda hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment).
Z hlediska předběžné analýzy rizika bylo úvodní vyhodnocení rizikovosti pro Letiště
Vodochody a.s. provedeno různými metodami kvalitativní analýzy. s použitím evropské
metodologie MIMAH (Methodology for the Identification of Major Hazards, July 2004)
Seznam použité literatury a podkladů
1) Letiště Vodochody, Dokumentace pro územní řízení, pracovní verze. Nikodem & partner,
prosinec 2008
2) Projektová dokumentace sanace, finální verze po zapracování připomínek, CHECOMEX
Praha, a.s., 2008
3) Culek M. (1995, edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, Enigma, 357 str.
4) Územně technický podklad NR – R ÚSES ČR, Ministerstvo hospodářství a ministerstvo
životního prostředí. Ing. Ludmila Bínová a kol., Společnost pro životní prostředí Brno,
1996.
5) Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech 2006 – 2016. Ing. Karel
Kříž a kol., ČSOP Vlašim, 2006.
6) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
7) Míchal I.. (1999): Metodika hodnocení krajinného rázu Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – problémy a výsledky. – Ochrana Přírody, Praha, 54: 188-189.
8) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy
používané v ČHMÚ a praktické příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o.,
Pardubice, 1995
9) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha
10) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha
11) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der
Tschechoslowakei. - Studia
Geographica,Brno,16:1-74
12) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova,
Praha, 1996
13) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991
167
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
14) Znečištění ovzduší a chemické složení srážek na území
České republiky včetně
doprovodných meteorologických dat, ČHMÚ, 1997
15) Hejný S.et Slavík B. [eds.] (1988): Květena České socialistické republiky. 1. - Academia,
Praha.
16) Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Štěpánek J. [eds.] (2002):
Klíč ke květeně České republiky. - Academia, Praha.
17) Procházka F. [ed.] (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav
v roce 2000). - Příroda, Praha, 18:1-166.
18) Neuhäuslová Z. et al. (1998) : Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha.
168
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě
současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou
prognózou, ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí.
Podle toho je k nim třeba také přistupovat.
Vlastní terénní šetření pro vypracování oznámení bylo provedeno v období květen –
listopad 2008.
Určitou nejasností ve vztahu k rozptylové studii je nedostupnost údajů o emisích PM10
při spalování leteckého paliva. Tento údaj na výrobcích letadlových motorů ani při
zkouškách motorů dle stávajících předpisů není požadován, a proto není ani zjišťován.
Za nezbytné je tak třeba požadovat realizování souboru doporučení, která vzešla ze
zpracování oznámení, zejména pro etapu přípravy, jejichž respektováním lze negativní
vlivy na životní prostředí minimalizovat.
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předložený záměr je předložen jednovariantně a je posuzován v kapacitách,
předložených oznamovatelem záměru pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a
jednotlivé složky životního prostředí.
F. ZÁVĚR
V rámci předkládaného oznámení byl záměr posouzen ze všech podstatných hledisek.
Velikost a významnost vlivů na veřejné zdraví a na jednotlivé složky životního prostředí
je vyhodnocena v jednotlivých kapitolách předkládaného oznámení jako vstup do
procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Pro případ realizace navrhovaného záměru jsou v příslušné kapitole formulována
odpovídající doporučení pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů záměru na
jednotlivé složky životního prostředí.
Tato navrhovaná opatření odpovídají kapacitním záměrům oznamovatele, které byly
uvažovány jako vstupy do oznámení.
169
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU
SROZUMITELNÉ
SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO
Předmětem předkládané dokumentace je záměr „Letiště Vodochody“.
Dle zpracovatele předkládaného oznámení lze hodnocený záměr zařadit dle přílohy č.1
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění do:
Ø kategorie I: 9.2 Letiště se vzletovou a přistávací dráhou v délce 2 100 m a více.
Ø kategorie II:
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních
středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Příslušným úřadem pro zjišťovací řízení je v tomto případě Ministerstvo životního
prostředí.
Záměr lze charakterizovat následujícími kapacitními údaji:
Stávající stav – rok 2008:
DEN
B
C
D
F1+F2
E
DEP
300
9
10
28
0
RWY 28
ARR
300
9
10
28
0
NOC
RWY10
okruh
60
0
9
20
0
DEP
88
2
4
12
0
ARR
88
2
4
12
0
DEP
0
0
0
0
0
ARR
0
0
0
0
0
pozn.: kategorie letadel jsou uvedeny na str. 48 předkládaného oznámení
Výhledový stav pro proces EIA – rok 2012:
Ø
Ø
Roční počet odbavených cestujících – 3 500 000
Charakteristika leteckého provozu:
Celkový počet pohybů letadel za rok (ARR + DEP)
Počet letových dnů za rok
Průměrný počet pohybů za den (celoroční průměr)
Průměrný počet pohybů (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni
Celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) za rok
Průměrný počet pohybů v noční době v charakteristickém letovém dni za jednu noc
Průměrný denní počet letů s využitím letištního provozního okruhu v charakteristickém letovém dni
Ø
Vyvolané nároky na pozemní dopravu:
Denní doba
Den (06 - 22h)
Noc (22 - 06h)
24 hod.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
35.000
364
96
141
1.000
4
5
Intenzita dopravy pro charakteristický letový den
celkem
směr Praha
směr Kralupy n. V.
OA + TAXI BUS+TNA OA + TAXI BUS+TNA OA + TAXI BUS+TNA
5568
336
4736
288
832
48
168
16
144
16
24
0
5736
352
4880
304
856
48
Průměrný denní počet odbavených cestujících – 9 600
Počet odbavených cestujících ve špičkovém dni – 16 780
Počet odbavených cestujících ve špičkové hodině – 1 200
Délka vzletové a přistávací dráhy RWY 10/28 – 2 500 metrů
Celkový počet parkovacích míst: 572 parkovací míst + 6 stání pro autobusy
Výhledové kapacity jsou vztaženy k uvedení záměru do provozu s tím, že se neočekává
jejich okamžité naplnění
Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
170
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
AERO Vodochody, a.s.
letiště Vodochody
Důvodem realizace záměru je rozšíření infrastruktury stávajícího letiště Vodochody tak,
aby odpovídala současným požadavkům pro civilní mezinárodní leteckou dopravu a aby
bylo možné letiště Vodochody i nadále využívat jako letiště s mezinárodním provozem,
s vnější hranicí, tzn. s možností odbavení cestujících a letadel dle zásad a požadavků
Schengenských dohod. To vše s odpovídající úrovní komfortu jak pro cestující, tak i pro
návštěvníky letiště.
Rozšíření infrastruktury letiště bude zahrnovat dostavbu systému pojezdových drah,
odbavovacích stání, odbavovacího terminálu a nezbytné infrastruktury, zajišťující řádný
chod letiště (hangár, hasičská stanice, garáže pro zimní techniku, depo autocisteren,
věž řízení letového provozu, parkoviště, obslužné komunikace).
Potřeba realizace projektu vychází z několika zásadních předpokladů či poznatků:
Ø V roce 2005 upozornili představitelé Evropské komise na skutečnost, že se letecká
doprava v EU bude velmi brzo potýkat s vážným nedostatkem letištních kapacit.
Ø Vzhledem k velmi zdlouhavým a náročným schvalovacím procedurám při výstavbě
nových leteckých kapacit vyzvala Komise k většímu využití existující letecké
infrastruktury a ke zvýšení efektivity stávajících letišť.
Ø Letecká doprava v Evropě roste v poslední době zejména díky nízkonákladovým
společnostem, které ale vytvářejí silný tlak na snižování svých nákladů
generovaných letišti. Díky snížení svých nákladů jsou nízkonákladové společnosti
schopné nižší nabízenou cenou za služby vytvořit dodatečnou poptávku po letecké
dopravě.
171
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ø Letiště, které není schopno reagovat na tyto potřeby, není určitým okruhem
společností vůbec využíváno a region tak přichází o významné příjmy z cestovního
ruchu.
Ø Studie sociálních a ekonomických dopadů letecké dopravy, kterou pro ACI-Europe
v roce 2004 zpracovala společnost York odhaduje, že neschopnost uspokojit
poptávku po letecké dopravě nebo jakákoliv její restrikce může způsobit snížení
tvorby HDP o 2,5 až 3%.
Ø Uvedená studie také odhaduje, že každý milion odbavených cestujících, generuje na
daném letišti průměrně 1000 přímých pracovních míst a asi 2000 dalších
indukovaných pracovních míst na regionální úrovni (v případě nízkonákladového
provozu lze očekávat o něco nižší počty pracovních míst).
Prostor realizace záměru je totožný se stávajícím areálem letiště Vodochody a ze
stávajících hranic vystupuje jenom v těch nejnezbytnějších místech, kterými jsou okraj
paralelní pojezdové dráhy v SZ části areálu a prodloužení světelné signalizační
soustavy před prahem dráhy 28 ze současných 420m na 900m. Tímto dojde
k minimálnímu záboru zemědělské půdy. Rozvojový prostor se nachází mezi obcemi
Panenské Břežany, Klíčany, Vodochody, Máslovice, Zlončice, Postřižín a městem
Odolena Voda, mimo zastavěné území. Tento prostor pro realizaci byl zvolen i z toho
důvodu, že se zde nacházejí veškeré potřebné inženýrské sítě a je možnost využít
volnou kapacitu stávajících sítí společnosti AERO Vodochody a.s., tzn. bez nutnosti
výstavby nových.
Koncepce zprovoznění letiště Vodochody pro civilní mezinárodní leteckou dopravu
a případný následný rozvoj, respektuje prostorové možnosti lokality a zároveň úzkou
vazbu na areál závodu AERO Vodochody a.s.
Vzhledem ke konfiguraci prostoru, dané především vzletovou a přistávací dráhou,
areálem továrny a dopravní dostupností lokality, byl odbavovací areál umístěn ve
východní části, v poloze, která umožňuje i jeho případný další rozvoj směrem
západním.
Prostor přednádraží letiště je řešen v návaznosti na předpolí továrny s parkovišti,
areálem střední průmyslové školy a učiliště. Ubytovna AERO Vodochody - obj. 116
s přilehlými plochami bude demolována, stejně tak objekt č. 79 – nová věž, objekt č. 22
– zkušebna TV a ocelový hangár.
Příjezd k odbavovací budově respektuje stávající zástavbu, která musí být zachována.
Komunikace v přednádraží jsou jednosměrné, s přímým předjezdem před odbavovací
budovu s dělením pro osobní automobily (a vozy TAXI) a autobusovou dopravu.
Krátkodobé parkování je možné v odsunuté poloze na parkovišti u odjezdové větve,
dlouhodobé parkování pak na parkovištích před a za terminálem.
Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní
soubory.
Stavební objekty:
SO 01 – Demolice objektů a příprava území
SO 02 – Letecko - provozní plochy
SO 03 - Zázemí pro odmrazování letadel
SO 04 - Odbavovací plocha OP
SO 05 - Odbavovací budova
SO 06 – Terminál GA a VIP, TWR
SO 07 - Depo autocisteren a výdej LPH pro malá letadla
172
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
SO 08 – Objekt hasičské záchranné stanice a technické obsluhy
SO 09 - Hangár
SO 10 – Vrátnice č. 1 a 2
SO 11 – Oplocení letiště
SO 12 - Trafostanice – HTRS, TR2 a TR3
SO 13 - Sadovnické úpravy
Inženýrské objekty:
IO 01 - Komunikace, chodníky a parkoviště - veřejná část
IO 02 - Komunikace - letištní část
IO 03 - Kabelovody a kolektory
IO 04 - Vodovod
IO 05 - Dešťová kanalizace
IO 06 - Splašková kanalizace
IO 07 - Areálové plynovody
IO 08 - Vnější rozvody VN a NN
IO 09 - Veřejné osvětlení
IO 10 - Osvětlení odbavovací plochy - OP
IO 11 - Vnější sdělovací rozvody (telefony, EPS, EZS)
Provozní soubory:
PS 01 - Technologie odbavení cestujících
PS 02 - Technologie vybavení TWR
PS 03 - Technologie zásobování LPH a APH, produktovod
PS 04 - Technologie hlavní trafostanice HTRS
PS 05 - Technologie trafostanice TR1, TR2, TR3 a TR4
PS 06 - Náhradní zdroj (baterie + agregát)
PS 07 - Hlavní telekomunikační stanice
PS 08 - Odpadové hospodářství
PS 09 - Světelná zabezpečovací zařízení
PS 10 - Radionavigační zařízení
PS 11 - Meteorologická vybavení
PS 12 – Technologie hangáru
PS 13 - Technologie hasičské záchranné stanice ( HZS )
Tyto stavební objekty jsou v rozsahu potřeb procesu EIA popsány v příslušné části
předkládaného oznámení.
Rozsah stavebních a zemních prací lze označit za středně významný, a proto nelze
vyloučit, že etapa výstavby může představovat částečné narušení faktorů pohody.
Na úrovni předkládaného oznámení, kdy není dosud známý dodavatel stavby ani
postup stavebních prací, lze pouze odhadnout přepravní bilance pro etapu zemních
prací a demolic, která byla uvedena v předcházející části předkládaného oznámení.
Podstatné je však jednoznačně požadovat, aby v rámci další projektové přípravy byly
detailně s dotčenými obcemi diskutovány navrhované přepravní trasy pro etapu
výstavby tak, aby byla významně eliminována rizika narušení faktorů pohody bydlícího
obyvatelstva podél možných příjezdových komunikací a současně aby byla zajištěna
případná nezbytná oprava komunikací po ukončení stavby. Obecně zpracovatelský tým
oznámení doporučuje respektovat opatření pro minimalizaci negativních vlivů v etapě
výstavby, která jsou prezentována v příslušné části oznámení.
173
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Cílem akustické studie pro letecký provoz bylo vyhodnotit akustické zatížení území a
stanovit počty osob zatížených výhledovým provozem na LKVO jako podklad pro
hodnocení rizik. Byla předložena jedna varianta řešení a také jedna varianta provozního
stavu.
Ze samotného leteckého provozu byly vyhodnoceny hlukové zóny (přílohy 1 až 3
Akustické studie z leteckého provozu), které dokládají, že:
§
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz o hladinách vyšších, než je nejvýše
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq D = 60 dB v denní době se pohybuje
na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce Panenské Břežany a lokality
Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo predikovaný dosah této limitní izofony.
§
V tzv. výstražném pásmu (zóně), tj. pásmo LAeq,D = 55-59,9 dB se vyskytují části, resp. celé
obce Zlončice, Chvatěruby, Dolany, Kralupy n. Vltavou, Panenské Břežany a Bašť.
§
Hluková zátěž pro uvažovaný výhledový provoz o hladinách vyšších, než je nejvýše
přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku LAeq N = 50 dB v noční době se pohybuje
na okraji, resp. v blízkosti okrajové obytné zástavby obce Panenské Břežany a lokality
Dolánky. Ostatní obce jsou již mimo predikovaný dosah této limitní izofony.
§
V tzv. výstražném pásmu (zóně), tj. pásmo LAeq,N = 45 - 49,9 dB se vyskytují části obce
Zlončice, Dolany, Panenské Břežany a Bašť.
§
Pro okruhové létání platí, že v okrajových částech obcí v blízkosti nichž je okruhová trať
malého i velkého okruhu vedena a tyto části obcí již nejsou ovlivňovány hlavní vzletovou a
přistávací tratí se hladiny LAeq, D pohybují cca do 50 dB a LAeq,N se pohybují do 40 dB.
§
Výsledky pro lety po okruhu platí při dodržení minimální výšky letů – malý okruh: min 350 m
AGL a velký okruh minimálně 600 m AGL.
§
I když dojde výhledovým leteckým provozem ke zvýšení hlukového zatížení okolí LKVO,
budou tyto změny převážné většině území s chráněnou obytnou zástavbou v hladinových
úrovních pod limitní úrovní. Neočekává se větší než odhadovaný nárůst v počtu pohybů,
ani větší nasazení hlučných typů letadel (např. dopravních letounů nad 100 t a vojenských
proudových letounů). Pokud tedy dojde k ovlivnění akustické situace zvýšení hluku v obcích
- bude se jednat o hladiny pod limitními hladinami.
Příspěvek hluku z obslužné dopravy letiště k výhledovému stavu v obci Postřižín je
do 0,5 dB, tento příspěvek prakticky nelze subjektivně ani měřením prokázat.
Hygienický limit je v obci Postřižín ve výpočtových bodech překročen již v současném
stavu. V obci Klíčany je příspěvek záměru do 1,5 dB, ale ve vybraných výpočtových
bodech nedochází k překročení hygienického limitu.
Vlivem záměru dojde k překročení hygienických limitů na fasádách objektů v okolí nové
obslužné komunikace letiště. Jedná se o objekty SOŠ a SOU, Domova mládeže a
ubytovny.
Ubytovna, která ve výhledovém stavu bude ovlivněna hlukem z obslužné komunikace
a parkoviště, ale i leteckého hluku, má stará zdvojená okna. Tato okna nejspíše
dostatečně neochrání vnitřní chráněný prostor staveb. Doporučuje se, jelikož tato
budova bude nadále využívána jako ubytovna, aby stávající okna byla vyměněna za
nová, s vyšší neprůzvučností.
Budova Domova mládeže v areálu SOŠ a SOU má již novější typ oken. Tato okna by
se měla prověřit z hlediska jejich neprůzvučnosti, zdali je ve vnitřních prostorech
dodržen limit pro chráněný vnitřní prostor staveb.
174
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Okna budovy SOŠ a SOU by se měla také prověřit z hlediska neprůzvučnosti, případně
provést jejich výměnu, pokud nebudou splněny limity pro chráněný vnitřní prostor
staveb.
Výše zmíněné objekty jsou nejvíce dotčeny hlukem z provozu letiště. PHO formou
protihlukových clon v tomto případě není možná, neboť objekty jsou situované do těsné
blízkosti obslužné komunikace a realizace clony není technicky možná. Pro další
projektovou přípravu záměru je proto formulováno odpovídající doporučení.
V rámci rozptylové studie jsou řešeny následující varianty:
Varianta 1 – stávající stav
V této variantě jsou řešeny stávající zdroje znečištění ovzduší. Výpočet je řešen pro
NO2, CO a ΣVOC. Jedná se o znečišťující látky, které jsou bilancovatelné ze všech
uvažovaných zdrojů znečišťování ovzduší, a tudíž jsou i porovnatelné v rámci
předkládaných variant.
Varianta 2 – příspěvky záměru
V této variantě jsou řešeny nově uvažované zdroje znečišťování ovzduší související
s posuzovaným záměrem. Výpočet je proveden pro NO2, CO a ΣVOC.
Varianta 3 – výsledný stav
V této variantě je řešen výsledný stav v případě realizace záměru. Jsou tedy hodnoceny
veškeré stávající zdroje znečišťování ovzduší a zdroje související s posuzovaným
záměrem. Výpočet je proveden pro NO2, CO a ΣVOC.
Volba těchto variant se snaží postihnout jednak stávající příspěvky celého areálu
k imisní zátěži ve výchozím stavu, dále samotné příspěvky posuzovaného záměru a
výsledný stav, a to pro ty škodliviny, pro které jsou dostupné shodné vstupní bilance
emisí – tedy pro NO2, CO a ΣVOC.
V rámci těchto základních variant není vyhodnocován příspěvek záměru k frakci PM10, a
to z následujících důvodů:
Ø bilancovaná doprava která je generovaná předkládaným záměrem na řešených
úsecích dle platných emisních faktorů emituje kolem 30 kg frakce PM10 za rok
Ø celkový nový příspěvek emisí PM10 ze spálení 1,36 mil. m3 zemního plynu činí 27,8
kg za rok, což i ve výsledné sumě jsou jako nové emise bilance zcela zanedbatelné.
Ø bilance emisí z výše uvedených zdrojů jsou zcela zanedbatelné a nemohou nijak
ovlivnit stávající pozadí zájmového území touto škodlivinou
Ø letecké motory jsou po výrobě testovány z tzv. emisní způsobilosti, tedy zda splňují
limity dané leteckým předpisem L 16/II. Limity se porovnávají s naměřenými
hodnotami během tzv. standardizovaného LTO cyklu, jehož vlastnosti jsou
definovány taktéž leteckým předpisem L/16 II. Cyklus se skládá ze 4 fází, kterým je
přidělena doba trvání a nastavení tahu motoru. Letecký předpis „Ochrana životního
prostředí, Svazek II – emise letadlových motorů L16/II uveřejněný pod číslem
jednacím 1065/2005-220-SP/2 stanovuje v Hlavě 2, bodu 2.1.2 Kontrolované emise
povinnost prověřovat pouze nespálené uhlovodíky, oxid uhelnatý a oxidy dusíku.
Předpis tedy nevyžaduje mezi kontrolovanými emisemi zjišťování TZL (respektive
PM10). Proto žádný z výrobců leteckých motorů neuvádí tento údaj, protože ani
nikde jinde v rámci EU není tato charakteristika vyžadována.
Ø Proto z výše uvedených důvodů není v rámci vyhodnocení základních škodlivin
vyhodnocen příspěvek k imisní zátěži posuzovaného záměru, protože ze známých
175
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
bilancí emise PM10, pohybující se pod 6O kg ročně lze predikovat nevýznamný vliv
na imisní situaci, samozřejmě při riziku neznalosti emisí prachu z provozu letadel
Dále jsou řešeny tyto varianty:
Varianta 4 – automobilová a letecká doprava
V této variantě jsou porovnávány shodné škodliviny, které lze bilancovat jak
z automobilové, tak i z letecké dopravy. Výpočet je řešen pro NO2, CO, benzen, 1,3
butadien, formaldehyd a acetaldehyd. V rámci tohoto porovnání jsou předkládány
následující podvarianty:
Podvarianta 4a – stávající stav
Podvarianta 4b – příspěvek záměru
Podvarianta 4c – výsledný stav
Varianta 5 – letecká doprava
V této variantě jsou porovnávány pouze příspěvky organického znečištění z letecké
dopravy. Výpočet je řešen pro sumu VOC, benzen, 1,3 butadien, formaldehyd a
acetaldehyd. V rámci tohoto porovnání jsou předkládány následující podvarianty:
Podvarianta 5a – stávající stav
Podvarianta 5b – příspěvek záměru
Podvarianta 5c – výsledný stav
Smyslem těchto variant je porovnání změn ve shodných škodlivinách z pozemní a
letecké dopravy, respektive vybraných organických znečišťujících látek pouze z letecké
dopravy. Výběr znečišťujících látek organického původu byl vybrán po konzultaci se
zpracovatele studie vlivů na veřejné zdraví.
Sumarizace závěrů rozptylové studie je patrná z následujícího vyhodnocení:
Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický
průměr ve vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu
k hodinovému aritmetickému průměru.
Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že není překračován roční
aritmetický průměr této škodliviny. Taktéž hodinový aritmetický průměr NO2 není dle
nejbližších stanic AIM pro zájmové území překračován.
Z hlediska příspěvků k imisní zátěži NO2 jsou rozhodující varianty č.1 a 3, které zahrnují
veškeré zdroje areálu AERO Vodochody včetně stávajícího provozu letiště.
Ve všech řešených variantách se příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru pohybují
do 1,72 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, nejvyšší maxima ve výpočtové síti se
pohybují do 2,3 µg.m-3.
Ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru nepřekračují příspěvky záměru u bodů
mimo výpočtovou 62 µg.m-3, u bodů výpočtové sítě uvnitř letiště se pohybují příspěvky
do 122 µg.m-3. Vzhledem ke specifikaci leteckého provozu a možností využívání
dráhového systému a pohybu letadel na letišti se v rámci řešených variant příspěvky
k hodinovému aritmetickému průměru významněji neodlišují. Ve výsledném stavu lze
očekávat u bodů mimo výpočtovou síť příspěvky do 88 µg.m-3, v areálu letiště potom do
175 µg.m-3.
176
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého k imisní zátěži zájmového území
Pro oxid uhelnatý je stanoven stávající platnou legislativou maximální denní
osmihodinový klouzavý průměr – 10 000 µg.m-3.
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování imisního limitu.
Z výsledků výpočtů v žádné z řešených variant nevyplývají významně vysoké příspěvky
k imisní zátěži této škodliviny z hlediska maximálního denního osmihodinového
klouzavého průměru. Po realizaci záměru lze u objektů mimo výpočtovou síť očekávat
nejvyšší příspěvky do 100 µg.m-3, u bodů ve výpočtové síti v areálu letiště do 225
µg.m-3 . Změna v porovnání se stávajícím stavem (77 µg.m-3 u bodů mimo síť
respektive 330 µg.m-3 ve výpočtové síti v areálu letiště) není jak z hlediska imisního
limitu, tak ani z hlediska pozadí významná.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5
µg.m-3.
Jak je z měření na stanicích AIM patrné, není v zájmovém území překračována hodnota
ročního imisního limitu, i když nejbližší monitorovací stanici nelze označit za
reprezentativní.
Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je
patrné, že automobilová ani letecká doprava nebudou způsobovat výraznější ovlivnění
imisní situace, protože příspěvky se pohybují hluboko pod imisním limitem jakož i ve
vztahu k odhadovanému pozadí.
Ostatní řešené škodliviny charakteru organického znečištění byly v rámci rozptylové
studie hodnoceny především pro potřeby vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je samostatnou Přílohou č.13 předkládaného
oznámení. Proto jsou v rámci této kapitoly již formulovány pouze závěry této studie:
Při hodnocení zdravotních rizik hluku ve vztahu k posuzovanému záměru letiště
Vodochody byly zohledněny aktuální odborné poznatky o nebezpečnosti hlukové
expozice a vztazích expozice a účinků hluku z pozemní a letecké dopravy.
Podkladem k hodnocení rizika byly výstupy akustických studií zpracovaných v rámci
oznámení záměru společností EKOLA group, spol. s r.o. Praha.
Podle těchto podkladů provoz letiště Vodochody nepovede k významným změnám
v současné hlukové expozici obyvatel zájmového území z pozemní dopravy a
z hlediska zdravotního rizika jsou tyto změny prakticky nepostižitelné.
Z kvalitativní charakterizace rizika hluku na základě prahových hodnot prokázaných
účinků hlukové expozice vyplývá, že hluk z leteckého provozu letiště Vodochody může
vést u obyvatel některých sídel situovaných v okolí letiště k obtěžování, zhoršené
verbální komunikaci a nepříznivému ovlivnění spánku. Relativně nejvíce budou dotčeni
obyvatelé obcí Dolany, Bašť, Zlončice, Panenské Břežany a z hlediska absolutního
počtu exponovaných obyvatel nad prahovou hladinou hluku pro obtěžování i část
obyvatel k.ú. Kralupy nad Vltavou.
Na základě provedeného hodnocení rizika hluku a posledních poznatků o účincích
hluku z leteckého provozu na zdraví obyvatel žijících v okolí letišť je doporučeno
v rámci předběžné opatrnosti zvážit opatření ke snížení noční hlukové expozice obytné
177
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
zástavby v zájmovém území letiště.
Tato skutečnost se odráží v některých
doporučeních předkládaného oznámení ve vztahu k leteckému provozu v noční době.
Při hodnocení zdravotních rizik imisí škodlivin v ovzduší byly použity aktuální odborné
poznatky o nebezpečnosti hodnocených látek a vztazích expozice a účinku
s uplatněním zásady přednostní volby referenčních hodnot Světové zdravotnické
organizace a vědeckých institucí zemí Evropské unie.
Podkladem k hodnocení rizika byly výstupy rozptylové studie zpracované v rámci
oznámení záměru a odborný odhad úrovně stávajícího imisního pozadí hodnoceného
území, vycházející z charakteru lokality a údajů okolních monitorovacích stanic kvality
ovzduší.
Volba hodnocených škodlivin v rozptylové studii byla určena dostupnými emisními údaji
pro leteckou dopravu, zahrnujícími oxidy dusíku, oxid uhelnatý a sumu těkavých
organických látek. Z těkavých organických látek byly na základě procentuálního
zastoupení a zdravotní významnosti včetně potenciální karcinogenity k detailnímu
vyhodnocení vybrány 4 látky (benzen, formaldehyd, acetaldehyd a 1,3-butadien), u
kterých je možné na základě existující emisních dat hodnotit i příspěvek ze související
automobilové dopravy. U těchto látek s výjimkou benzenu nejsou k dispozici podklady
o existujícím imisním pozadí a proto byl hodnocen pouze jejich imisní příspěvek.
V zájmu poskytnutí komplexní informace o zdravotním riziku znečištění ovzduší
zájmového území byly do hodnocení rizika zahrnuty i suspendované částice frakce
PM10, u kterých byla hodnocena odhadovaná expozice z imisního pozadí.
Na základě odhadované úrovně imisního pozadí je možné předpokládat, že přes
relativně příznivou imisní situaci hodnocené lokality zde jsou jako na většině území ČR
nejvýznamnější škodlivinou prašné částice (suspendované částice frakce PM10), u
kterých dochází za nepříznivých rozptylových podmínek k překračování imisního limitu
pro krátkodobou 24hodinovou koncentraci s následnými nepříznivými zdravotními
důsledky zejména pro citlivou část exponované populace. Pro odhadovanou úroveň
znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a oxidem dusičitým bylo provedeno
kvantitativní vyhodnocení zdravotního rizika. U citlivého ukazatele chronické respirační
nemocnosti u dětí z toho hodnocení vychází zvýšení rizika vlivem stávajícího imisního
pozadí vůči teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší o necelých 6 %, což
představuje zvýšení základní nemocnosti z jiných příčin cca o 3 dny s příznaky na jedno
dítě a rok.
Ve vztahu k posuzovanému záměru letiště Vodochody z provedeného hodnocení
vyplývá, že imisní příspěvek z provozu letiště včetně související pozemní dopravy,
vyhodnocený rozptylovou studií, bude u všech hodnocených škodlivin jak z hlediska
ovlivnění imisní situace, tak z hlediska zdravotních rizik prakticky zanedbatelný. Toto
konstatování platí i pro možný aditivní účinek hodnocených škodlivin.
Jak je z údajů prezentovaných v příslušné části oznámení zřejmé, došlo by realizací
záměru k výraznému nárůstu odtokových poměrů, zejména pak v období přívalových
dešťů. V zimním období by dále docházelo vlivem zimní údržby letových ploch a
odmrazování letadel k vypouštění vysokého znečištění do uvedených recipientů.
Z výše uvedených důvodů byla zadáno firmě MV projekt spol. s r.o. vypracování
hydrologické a hydrotechnické studie „Likvidace dešťových vod z navrhovaného
rozšíření areálu letiště Vodochody“. Cílem studie bylo zhodnotit stávající a budoucí
situaci odtokových poměrů ze zájmového území ve vztahu k uváděným povodím a dále
vypracovat návrhy na velikost retencí a provoz v zimním období. Tato kompletní studie
178
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
je samostatnou Přílohou č.5 předkládaného oznámení. Na základě hodnot n-letých
průtoků v obou vodotečích byl stanoven:
Ø Maximální přípustný odtok z areálu AERO do Hoštického potoka Q100 = 930 l/s
Ø Maximální přípustný odtok z areálu AERO do Vltavy Q100 = 717 l/s
Tomuto požadavku je podřízeno technické řešení odvádění srážkových vod z areálu
letiště tak, aby nedošlo k ovlivnění odtokových poměrů v zájmovém území.
Pro bezpečný provoz letiště v zimním období je třeba používat přípravky pro údržbu
letových ploch (např. CLEARWAY) a přípravky pro odmrazování letadel (např.
SAFEWING).
CLEARWAY je převážně směs solí kyseliny octové, vykazující vysoké znečištění
odpadních vod v ukazatelích BSK5 – 170 g/l a CHSK – 210 g/l. SAFEWING je převážně
vodný roztok propylenglykolu, vykazující velmi vysoké znečištění odpadních vod
v ukazatelích BSK5 – 780-1180 g/l a CHSK – 980-1380 g/l.
Z těchto důvodů nelze odpadní vody znečištěné těmito přípravky vypouštět přímo do
recipientů a je nutné zajistit jejich předčištění. V tomto smyslu jsou v příslušné části
oznámení formulována odpovídající doporučení.
Dotčené pozemky v rámci předkládaného záměru jsou zařazeny většinově do V. třídy
ochrany, minimálně do 4. třídy ochrany zemědělské půdy.
Jde o zábor zemědělské půdy s velmi nízkou až podprůměrnou produkční schopností
s omezenou ochranou. Z uvedeného hlediska, jak co do rozsahu záboru, tak co do
kvality potenciálně odnímaného ZPF se jedná o vliv malý a málo významný.
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor.
K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový.
Významnější ovlivnění přírody a krajiny vlastním záměrem nelze předpokládat
s výjimkou významných zásahů do mimolesních porostů dřevin v areálu závodu
Vodochody. Letištní dráha je umístěna na ruderalizovaných loukách jižně areálu závodu
a stávající letištní dráhy.
Z pohledu vlivů na přírodu a krajinu je možno konstatovat, že řešení je kolizní z hlediska
zásahu do kvalitních porostů dřevin, zejména pásu podél jižní hranice areálu závodu
Vodochody a severního oplocení stávajících letištních ploch. Jde o vlivy významné až
velmi významné, poněvadž jsou likvidovány kvalitní, sadovnicky udržované a funkční
porosty, jejichž funkční náhrada je dlouhodobá a prakticky optimálně nerealizovatelná,
proto je doporučeno ještě podrobně prověřit nebytnost kácení každého stromu. Ostatní
vlivy na floru a faunu nejsou hodnoceny jako významné.
Z pohledu krajinného rázu lze konstatovat určitou nepříznivost vlivu v kontextu další
urbanizace zájmového území, zčásti na úkor kvalitní složky přírodního prostředí,
architektonické pojetí může ale přispět ke zkvalitnění vizuálního vjemu areálu
Vodochody.
Není fyzicky zasahováno do žádného skladebného prvku ÚSES, žádného významného
krajinného prvku.
Z hlediska krajinného rázu záměr znamená změnu v parametrech krajinných složek
tím, že oslabuje pozitivní složku ruderalizovaných lad a travních porostů a pozitivní
složku dřevinných porostů nahrazuje zastavěným územím, i když z hlediska vnitřní
struktury areálu nejde o kompletní zpevnění plochy celého záboru v rámci areálu letiště.
179
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
Ten je vnitřně členěn na přímo zastavěné plochy (objekty, parkoviště, komunikace) a
další, nezpevněné plochy, s možností výsadeb dřevin, které nepříznivost dopadu
snižují. Velikost a významnost vlivu za předpokladu zajištění funkčnosti vysázených
porostů bude postupně klesat (nárůst vlivu pozitivní složky mimolesních porostů dřevin),
ale míra posílení působnosti negativních krajinných složek bude výraznější, než změna
části území z negativní na pozitivní složky, poněvadž sadové úpravy jsou vzhledem k
provozně technickým a bezpečnostním nárokům provozu letiště limitovány co do
rozsahu, objemu a optimální prostorové realizace. Významným aspektem je ale výrazná
redukce určující pozitivní krajinné složky kvalitních dřevinných porostů. Je však dále
nutno připomenout, že změna poměru krajinných složek se projeví především zvýšením
odtoku z území právě ve vztahu k rozsahu zpevnění stávajícího rostlého terénu (viz
vlivy na odtokové poměry).
Na druhé straně je nutno konstatovat, že krajinný ráz místa stavby a nejbližšího okolí je
výrazně negativně ovlivněn stávajícím hmotovým a výškovým uspořádáním stávajících
objektů areálu závodu AERO Vodochody a liniovým prvkem D8 jako významné liniové
dopravní stavby.
Předkládaný záměr nepředpokládá přímé vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Pro objektivitu je však nutné upozornit, že dle přílohy č.21 k vyhlášce č.3/2008 Sb. se
zohledňuje úprava snížení základních cen pozemků respektive o 10% u pozemků,
respektive až do 25% u nemovitostí, pokud jsou situovány v ochranném hlukovém
pásmu.
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad
na kulturní tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty
nemateriální povahy, nelze však s ohledem na dlouhodobé historické osídlení území
(od 12 stol.) vyloučit archeologické nálezy. Z hlediska provádění zemních prací bude
postupováno ve smyslu zákona č.20/87 Sb. o státní památkové péči a zákona č 242/92
Sb.
180
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
H. PŘÍLOHY
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Vyjádření o souladu stavby s územním plánem
Stanovisko orgánu ochrany přírody k hodnocení záměru na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti
Situace a pohledy
Protokol o analýze venkovního ovzduší č. 10252/o/607/Pu/TAM/51/08
Likvidace dešťových vod z navrhovaného rozšíření areálu letiště Vodochody
Botanický průzkum
Dendrologický průzkum
Zoologický průzkum
Protokoly o analýzách vzorků půd
Rozptylová studie
Akustická studie – Doprava na pozemních komunikacích
Akustická studie z leteckého provozu
Vyhodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší
Předběžná analýza rizik
Bezpečnostní listy
Ochranná pásma letiště Vodochody
181
Oznámení v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění
Letiště Vodochody
zpracovatel dokumentace:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jičín
IČO: 42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 466260219
603483099
fax: 466260219
e-mail: [email protected]
Dubinská 720
530 12 Pardubice
Spolupráce:
Ing. Zdeněk Obršál
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
6890/218/OPV/93
č.100/01 Sb., č.osvědčení
Ing. Libor Ládyš, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
3772/603/OPV/93
č.100/01 Sb., č.osvědčení
Ing. Milan Kamenický, Norsonic Slovensko, s.r.o.
Ing. Radek Kropelnický, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
Mgr. Pavel Dušek, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
Ladislav Zadražil, EKOLA GROUP s.r.o., Praha
RNDr. Milan Macháček, EKOEX, Jihlava
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zák.ČNR č.244/92 Sb., č.osvědčení
6333/246/OPV/93
MUDr.Bohumil Havel, Svitavy
Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví hygiena se specializací:
hygiena životního prostředí, hodnocení zdravotních rizik
(jmenován Krajským soudem v Hradci Králové dne 5.11.2002 pod č.j. Spr. 2706/2002)
Držitel osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik v autorizačních setech expozice chemickým látkám
v prostředí a expozice hluku vydaných Státním zdravotním ústavem Praha dne 5.4. a 9.6. 2004 pod č.008/04.
Držitel osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví vydaného MZ ČR dne 10.8.2004 pod
pořadovým číslem 1/2004.
Ing. Josef Tomášek, CSc., (SOM s.r.o., Mníšek pod Brdy)
držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
69/14/OPV/93
č.100/01 Sb., č.osvědčení
Ing. Jiří Kaláb, CSc., UNKAS, Pardubice
Ing. Martin Šára, ENVI-COM, Slatiňany
Ing. Jana Bajerová, ECO-ENVI-CONSULT, Jičín
RNDr. Vladimír Faltys
znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové pro obor „OCHRANA PŘÍRODY“, odvětví botanika
Ing. František Moravec
Datum zpracování oznámení:
05.12. 2008
Podpis zpracovatele oznámení:
182

Podobné dokumenty

Průvodní zpráva - Jihomoravský kraj

Průvodní zpráva - Jihomoravský kraj Uvedená Urbanistická studie LVA, I. etapa, byla pro zpracování II. etapy hlavním podkladem. Základní zjištění, závěry a výstupy uvedené analytické studie jsou shrnuty a aplikovány do návrhové části...

Více

text zprávy - Heis.vuv.cz

text zprávy - Heis.vuv.cz Z P R Á VA P R O E V RO P S KO U KO M I S I podle čl. 15 odst. 2 Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní pol...

Více

Stanovisko

Stanovisko Záměrem je rozšíření infrastruktury stávajícího letiště Vodochody tak, aby odpovídala současným požadavkům pro civilní mezinárodní leteckou dopravu a aby bylo možné letiště Vodochody i nadále využí...

Více

LBK474__oznameni[1]

LBK474__oznameni[1] OBSAH ÚVOD......................................................................................................................................................... 7 ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI ....

Více

Intenzifikace ČOV Svitavy

Intenzifikace ČOV Svitavy B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 zákona ................................................................................................7 B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru..........

Více

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2015 Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí v předcházejícím období došlo pouze ke zmírnění srážkového deficitu v letním období. Na začátku prosince, kdy odtávání sněhové pokrývky doprovázely dešťové...

Více

BIM – nejen jako svorník profesí

BIM – nejen jako svorník profesí klid, pohodu a především zdraví do roku 2012. Ing. Pavel Křeček předseda ČKAIT

Více

paralelní rwy 06r/24l letiště praha – ruzyně

paralelní rwy 06r/24l letiště praha – ruzyně D.I.2. Vlivy na ovzduší .................................................................................................................................................................... 178 D.I....

Více