TM Studie - Povodí Ohře, státní podnik

Komentáře

Transkript

TM Studie - Povodí Ohře, státní podnik
Projekt č. 101
Česko – německá ekologická vodní turistika
Technicko – marketingová studie vodních toků a ploch v
přeshraniční oblasti Česko-Bavorsko
Prosinec 2010
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
1
PARTNEŘI PROJEKTU
HLAVNÍ PARTNEŘI :
DALŠÍ PARTNEŘI :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
2
OBSAH / OSNOVA
A.SPOLEČNÁ ČÁST PRO ČESKOU I NĚMECKOU STRANU
AZ Consult spol. s r.o.
Klíšská 12
400 01
ÚSTÍ NAD LABEM (CZ)
Ing. Martin David
Strana
ČESKÉ ÚZEMÍ
● Analýza stávajícího stavu
[
4 ]
● Návrhy na využití
[ 93 ]
vedoucí projekce
NĚMECKÉ ÚZEMÍ
Tel: +420 724 227 755
● Analýza stávajícího stavu
[ 119 ]
[email protected]
● Návrhy na využití
[ 168 ]
● Společné závěry pro české i německé území
[ 183 ]
Ing. Zbyněk Novák
projektant
B. INDIVIDUÁLNÍ ČÁSTI STUDIE
Tel: +420 602 765 953
[email protected]
PŘÍLOHY
Foto :
AZ Consult spol. s r.o.
Ilustrační – Google.com
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
3
2010
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
4
2010
KARLOVARSKÝ KRAJ
Karlovarský kraj :
Karlovarský kraj leží v
severozápadním
cípu
Čech a je zároveň i nejzápadnějším krajem České republiky.
Kraj vznikl jako vyšší celek územní samosprávy v
roce 2000 se sídlem v
Karlových Varech. Kraj
sousedí na východě s
Ústeckým krajem, na
severu se spolkovou
zemí Sasko, na západě
se
spolkovou
zemí
Bavorsko a na jihu s
Plzeňským krajem.
Rozloha :
3 314 km2
Počet obyvatel :
315 299
Hustota zalidnění :
95 obyvatel / km2
Krajské město :
Karlovy Vary ( 53 907 obyvatel )
Počet okresů :
3
Cheb ( 95 424 obyvatel )
Karlovy Vary ( 119 499 obyvatel )
Sokolov ( 93 052 obyvatel )
Obce s rozšířenou působností : Aš
Cheb
Karlovarský kraj patří k
nejmenším krajům ČR a
zabírá pouze 4,25 % rozlohy.
Mariánské Lázně
Karlovy Vary
Ostrov
Kraslice
Jedním z hlavních odvětví kraje je cestovní
ruch. Hlavními cíli domácích i zahraničních turistů jsou zejména lázeňská
centra a s nimi spojené
kulturní a památkové
zóny.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Sokolov
5
Nejvyšší místo :
Klínovec ( 1 244 m n.m.)
Nejnižší místo :
hladina Ohře ( 320 m n.m.)
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
Karlovarský kraj je po
Praze druhým nejnavštěvovanějším
regionem
České republiky. Ve sledovaném období od roku
2000 došlo v kraji ke
zvýšení návštěvnosti.
Návštěvníky jsou zejména zahraniční turisté, kteří tvoří více jak 2/3 všech
návštěvníků.
Ze zahraničních turistů
jsou dlouhodobě nejčastější návštěvníci ze
sousední
Spolkové
republiky Německo, dále
pak z Ruské federativní
republiky, Nizozemska,
Rakouska a Slovenska.
Vedle
těchto
nejpočetnějších skupin návštěvníků
navštěvuje
Karlovarský kraj spousta
návštěvníků z celého
světa.
Nejnavštěvovanějším místem v
kraji jsou pak samotné
Karlovy Vary.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
6
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
Zatímco návštěvníků z
Německa je ve sledovaném období mezi
lety 2000-2009 stabilně
okolo 250 tis./rok, v posledních letech přibývají
zejména návštěvníci z
východní Evropy. Nejpočetnější skupinou jsou
turisté z Ruska, jejichž
počet se během tohoto
období takřka ztrojnásobil. Další rostoucí skupinou jsou návštěvníci z
Ukrajiny, kteří již v roce
2009 tvořili třetí nejpočetnější
skupinu
zahraničních
turistů.
Naopak počet nizozemských turistů v posledních letech zaznamenal pokles. Dále pak
následují návštěvníci ze
sousedního Rakouska a
Slovenska.
V průběhu roku lze pak
vysledovat úbytek návštěvníků kraje během
zimních měsíců. Na tento
trend má vliv zejména
velké zaměření turismu
na lázeňství.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
7
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
Z hlediska ubytovacích
kapacit patří Karlovarský
kraj po Praze k druhému
nejlépe
vybavenému
regionu v České republice. Zejména počet hotelů
vyšší třídy je oproti jiným
krajům republiky velmi
vysoký. Hotelů ***** je v
kraji 5, **** pak 65.
(Plzeňský
:
0,
18,
Ústecký : 0, 11, Liberecký : 0, 7).
Celkový počet ubytovacích zařízení v kraji však
v
posledních
letech
klesá. Tento pokles je
způsoben rostoucím počtem lůžek v ostatních
zařízeních. Celkově pak
počet lůžek v kraji stabilně roste. Jde zejména o
hotely a penziony, přičemž stoupá i kvalita
ubytovacího
zařízení.
Naopak počet míst pro
karavany klesá. Kempy
pro karavany se soustředí v současnosti na zkvalitnění služeb na úkor
kapacity.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
8
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
Počet hostů v lázních
Nejvýznamnějším oborem z hlediska turistiky
Karlovarského kraje je
lázeňství, které tvoří více
jak polovinu všech návštěvníků. Z celkového
počtu lázeňských návštěvníků České republiky tvoří Karlovarský
kraj více jak polovinu z
celku.
Středočeský
Karlovarský
Ústecký
Jihočeský
Olomoucký
Moravskoslezký
Zlínský
Celkový trend návštěvnosti
lázeňských
objektů v kraji
má
rostoucí tendenci. Na návštěvnosti lze sledovat i
sezonní vliv s maximem
v letních měsících a minimem v zimě. I přes celosvětovou
hospodářskou krizi si lázeňství v
kraji udrželo velmi vysoký počet návštěvníků.
Hlavními centry lázeňství jsou Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Dále jsou
to lázně Kynžvart a Jáchymov.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
9
25 049
372 322
20 621
32 390
51 824
25 303
65 656
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
Ubytovací zařízení v
Karlovarském kraji mají
nejvyšší využití v rámci
České republiky. Největší
vytíženost mají hotely
****, dále následují hotely
*** a *****. Vývoj ukazuje
nárůst ubytovaných u
hotelů
vyšších
tříd,
naopak penziony a hotely nižších tříd bojují s
úbytkem zákazníků. Na
tento trend poměrně
dobře reagují investoři s
výstavbou nových hotelů
vyšších tříd.
Nevyužity jsou však tyto
zařízení
z
hlediska
hoštění konferencí. Karlovarský kraj i přes velké
množství kvalitních hotelů zaostává právě v této
oblasti a návštěvníků
konferencí v kraji ubývá.
Z pohledu celé republiky
jsou konference pořádány zejména v hotelech
****, dále následují *** a
*****. V ostatních zařízeních se pořádá minimum těchto akcí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
10
ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI
Cestovní ruch a navazující služby jsou jedním z
hlavních oborů v Karlovarském kraji. I přes
velkou turistickou atraktivitu však kraj patří
dlouhodobě k nejhorším
regionům z hlediska nezaměstnanosti, která je
nad průměrem celé České republiky. V kraji pak
má
nejvyšší
nezaměstnanost okolí Karlových Varů. Mezi nezaměstnanými mají větší
podíl ženy. Z hlediska
vzdělání je nejvíce nezaměstnaných se základním vzděláním a bez
vzdělání, nebo se středoškolským vzděláním bez
maturity.
Z hlediska příjmů patří
Karlovarský kraj na poslední příčku mezi regiony České republiky a zaostává hluboko pod průměrem celé republiky.
Karlovarský kraj tak má
potenciálně velkou nabídku lidských zdrojů.
Podpora cestovního ruchu má na nezaměstnanost v Karlovarském kraji zásadní pozitivní vliv
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
11
ANALÝZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V Karlovarském kraji v
posledních letech klesají
přímé
investice
do
ochrany
životního
prostředí. To se také odráží na ekonomickém přínosu ochrany životního
prostředí, které je hluboko pod republikovým
průměrem.
Zaostávají
zejména investice do
oboru nakládání s odpady, které mají také nejvyšší ekonomický přínos.
Z hlediska vzniku odpadů klesá množství odpadu z podniků v kraji.
Klesající trend vyvolávají
investice podniků na minimalizaci odpadu a snahu o recyklaci s opětovným využitím během
výroby. Naopak produkce komunálního odpadu
v kraji stoupá. Vliv má i
malá výtěžnost tříděného
odpadu, která s množstvím
32,1
kg/obyv.
(2009) je pod republikovým průměrem (35,8
kg/obyvatele).
Analýza životního prostředí vzhledem k toku Ohře je uvedena v části zabývající se čistotou toku.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
12
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
13
2010
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Nejblíže k bavorským
hranicím leží obce Libá a
Pomezí nad Ohří. Obec
Libá je propojena s
bavorským Hohenbergu,
se kterým spolupracuje
na společných projektech. Obec Pomezí je pak
na bavorskou stranu propojena se Schirndingem.
Z větších měst se příhraniční oblasti nachází
město Cheb a město
Františkovy lázně, které
patří
do
lázeňského
trojúhelníku. Jedná se
zejména
o
turistická
města, která mohou návštěvníkům
nabídnout
velké množství kulturněhistorických atrakcí. Jde
zejména o nabídku lázeňství.
LIBÁ
Počet obyvatel : 715
Nadm. Výška :
508 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
351 31
26,63 km2
Charakteristika obce :
Obec Libá leží v malebném údolí Libského potoka při okraji hraničního lesa. Vznikla jako podhradí hradu
Libštejn, který byl v 16. století přestavěn na barokní zámek Libá. Libá je součástí přírodního parku
Smrčiny.
POMEZÍ NAD OHŘÍ
Počet obyvatel : 140
Nadm. Výška :
468 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
350 02
10,70 km2
Charakteristika obce :
Obec Pomezí nad Ohří patří mezi nejzápadnější obce ČR. Rozprostírá se na březích přehrady Skalka,
kterou tvoří řeka Ohře. Z jedné strany obce je přehrada a druhou stranu obklopují krásné lesy, které hraničí
s Bavorskem.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Počet obyvatel : 5 606
Dále na západ se pak
rozkládá
Sokolovská
uhelná pánev, která je silně
zasažena
povrchovou těžbou hnědého
uhlí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Rozloha :
25,74 km
2
Nadm. Výška :
442 m n.m.
PSČ :
351 01
Charakteristika obce :
Nejmenší a nejpůvabnější z lázeňského trojúhelníku jsou Františkovy Lázně. Prosluly Františkovým
pramenem, v jehož okolí vznikaly klasicistní a empírové budovy. Pro slohovou čistotu lázeňského jádra má
město statut památkové rezervace. Mezi nejkrásnější architektonické památky patří empírová kolonáda
Lučního a Solného pramene, Společenský dům, Lázně III., dvorana Glauberových pramenů a kruhový
pavilon nad Františkovým pramenem. Určitě největšímu zájmu hostů se těší socha Františka.
14
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Větší města zde leží na
toku řeky Ohře, která
tvoří páteř celého Karlovarského kraje. V souběhu s řekou vede železniční trať a silniční koridor, který tak propojuje
tato města.
U Kynšperku nad Ohří
dochází k změně krajiny
ze zemědělské půdy na
průmyslovou
krajinu
Podkrušnohoří na sever
od řeky Ohře a na zalesněné plochy s CHKO
Slavkovský les na jih od
řeky.
Město Sokolov je pak
průmyslovým
centrem
tohoto regionu. Vedle těžebního průmyslu se ve
městě nachází chemický
průmysl založený na
zpracování uhlí a strojírenský průmysl. V současné době se rekultivuje ovlivněná krajina na
rekreační plochy, které
zvýší prestiž města.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
CHEB
Počet obyvatel : 34 626
Nadm. Výška :
459 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
350 02
96,37 km2
Charakteristika obce :
Město Cheb patří k nejstarším městům v Čechách. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou
památkovou rezervací. Symbolem města je světoznámý Špalíček – skupina jedenácti pozdně gotických
kupeckých domů ze 13. století. Jednou z nejkrásnějších evropských památek je Chebský hrad s Černou
věží a dvoupatrovou kaplí. Historii města přibližuje návštěvníkům bohatá expozice Chebského muzea,
milovníci umění mohou navštívit některou z chebských galerií.
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Počet obyvatel : 5 036
Nadm. Výška :
431 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
357 51 až 358 01
23,31 km2
Charakteristika obce :
Město Kynšperk nad Ohří se rozkládá na obou březích řeky Ohře v místě, kde řeka protéká východní částí
chebské pánve před jejím vtokem do kopcovitého terénu oddělující chebskou a sokolovskou pánev.
Nachází se zde řada historických zajímavých památek – Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sloup
Nejsvětější Trojice, kašna sv. Floriána, židovský hřbitov, historická městská branka, historická radnice,
rekonstruovaný zámek s restaurací a ubytováním v Kamenném Dvoře.
SOKOLOV
Počet obyvatel : 24 382
Rozloha :
Nadm. Výška :
16,5 km PSČ :
2
459 m n.m.
957 06
Charakteristika obce :
Sokolov leží při soutoku Ohře a Svatavy uprostřed sokolovské pánve. Jeho ráz je ovlivněn těžbou hnědého
uhlí a s tím souvisejícím průmyslem. Uprostřed města se nachází Sokolovský zámek. Sokolovsko vynikalo
svým surovinovým bohatstvím. V dnešní době se v Sokolovské pánvi těží hlavně hnědé uhlí.
15
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Od Karlových Varů dále
na východ je průmyslová
krajina přerušena Doupovskými
horami
s
vojenským újezdem Hradiště, které jsou až na
hranici
s
Ústeckým
krajem.
Oblast je velmi bohatá
na minerální prameny.
Nejvýznamnějším centrem lázeňství nejen regionu, ale celé České
republiky je město Karlovy Vary. To se stalo významným centrem kulturního i společenského
života. Dnes jsou Karlovy
Vary
krajským
městem.
Jen deset kilometrů od
Karlových Varů se nachází
další
lázeňské
město, Kyselka. Zde sídlí
společnost Mattoni, která
zde stáčí stejnojmennou
minerální vodu. Město
však ztratilo svůj lázeňský charakter a chátrá
více jak 50 let.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
LOKET
Počet obyvatel : 3 191
Nadm. Výška :
427 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
357 33
26,74 km2
Charakteristika obce :
Loket leží na úpatí Slavkovského lesa v meandru řeky Ohře. Historie města sahá až do 12. století, kdy byl
zde založen královský hrad. Loket je oblíbeným turistickým cílem. Dominantou města je gotický hrad
vypínající se na kamenném ostrohu nad řekou. Malebné centrum města je památkovou rezervací.
OSTROV
Počet obyvatel : 17 230
Nadm. Výška :
398 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
363 01
50,42 km2
Charakteristika obce :
Město Ostrov se nachází na úpatí Krušných hor mezi dvěma lázeňskými městy - Karlovými Vary a
Jáchymovem. Naleznete zde románskou architekturu, gotiku i renesanci. Svou polohou je Ostrov
optimálním výchozím i cílovým bodem pro letní a zimní turistiku. Kromě bohaté nabídky programů Domu
Kultury můžete zajít například do Zámeckého parku, Letohrádku nebo shlédnout Kostel sv. Jakuba.
KYSELKA
Počet obyvatel : 820
Rozloha :
6,48 km
2
Nadm. Výška :
358 m n.m.
PSČ :
362 72
Charakteristika obce :
Kyselka leží nedaleko Karlových Varů na řece Ohře. V obci se nachází několik významných památek,
které jsou však dnes v dezolátním stavu. V obci sídlí velký podnik Mattoni, kde se stáčí světoznámá
minerální voda. Lázeňský charakter obce dnes není využit.
16
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Karlovy Vary jsou významným střediskem turismu v měřítku celé
střední Evropy. Vedle
lázeňských služeb nabízí
město kulturně společenské akce, z nichž největší je každoroční filmový festival. Město má
dobrou turistickou infrastrukturu, jakou je
mezinárodní letiště, nebo
hotely vyšších tříd.
Město leží na soutoku
dvou řek. Jedná se o
řeky Ohře a Teplá. Obě
tyto řeky jsou vodácky
využívány. V souběhu s
řekou
Ohře
probíhá
městem
cyklostezka
Ohře. Pro pěší turisty nabízí vycházkové cesty
karlovarské lesy, do kterých se lze z města
dostat pomocí lanové
dráhy. Atraktivitu okolí
nabízí CHKO Slavkovský
les a nedaleké vrcholky
Krušných hor, nabízející
střediska zimních sportů.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KARLOVY VARY
Počet obyvatel : 51 320
Nadm. Výška :
447 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
360 01
59,10 km2
Charakteristika obce :
Karlovy Vary založil kolem roku 1350 císař římský a král český Karel IV. Město proslulo svými jedinečnými
horkými prameny s vysokým obsahem CO2, které nemají ve světě obdoby. Klasická lázeňská léčba, která
skutečně pomáhá, musí trvat nejméně 3 týdny. Sestává se z pití léčivé vody přímo z pramenů za volného
procházení po kolonádě, z dietního režimu, pohybu v přírodě, balneoprocedur, výchovy ke zdravému
životnímu stylu a individuální lékařské péče.
Dnešní podobu Karlových Varů, zejména lázeňského centra nejvíce ovlivnila stavební činnost na sklonku
19. století nesoucí pečeť historismu a nastupující secese. Nejvýznamnější tvůrci novodobých Karlových
Varů byli vídeňští architekti Fellner a Helmer. Chloubou vřídelního města se staly roku 2001 moderní
Zámecké lázně. V témže roce byly rekonstruovány i četné cenné památky, např. Zámecká věž a Sadová
kolonáda. Bohatost architektury, krása přírody s mnohasetletou historií města lákají mnoho tvůrčích
osobností.
V karlovarském archivu i muzeu jsou uloženy svázané seznamy lázeňských hostů. Ti navštěvují v
Karlových Varech jak divadelní představení (činohra, opera, opereta), tak četné koncerty klasické i
populární hudby. Karlovarský symfonický orchestr byl založen v roce 1835 a patří k nejstarším
symfonickým tělesům v Evropě. Díky návštěvám Antonína Dvořáka v Karlových Varech a evropské
kontinentální premiéře jeho symfonie „Z Nového světa“ v Poštovním dvoře vznikla v lázeňské metropoli
silná Dvořákova tradice, z níž je nejzajímavější Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka pro
studenty uměleckých škol. Nedělní odpoledne lze trávit na dostihové dráze, otevřené v roce 1899 a
nedávno doplněné minigolfem. Golf lze hráz na jednom z nejkrásnějších hřišť ve střední Evropě – v
Olšových Vratech nebo v Cihelnách. Karlovy Vary nabízejí mnoho tenisových kurtů, ricochet, kryté bazény
a mnohé lázeňské hotely mají též kulečníkové sály a bowling.
Karlovy Vary prosluly výrobou spotřebního zboží a potravin. Nejvýznamnějšími produkty karlovarského
průmyslu a zároveň oblíbenými suvenýry jsou porcelán, sklo, bylinný likér Becherovka. Ke známým
karlovarským výrobkům patří též minerální vody Mattoni, kosmetika Vřídlo a tradiční lázeňské oplatky,
vyráběné již od 18. století.
Karlovy Vary jsou centrem společenských událostí, festivalů, vědeckých kongresů, sympozií a konferencí.
K pravidelným akcím patří např. Balneologické dny. Každý rok v dubnu se zde koná Setkání evropské
šlechty. Začátkem července rozzáří karlovarské nebe filmové hvězdy z celého světa, které nemohou
chybět na Mezinárodním filmovém festivalu.
17
MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Karlovy Vary nabízí také
velké množství muzeí
nejrůznějšího zaměření.
Jedná se o muzea zaměřená zejména na produkty, které jsou ve městě
produkována.
Těmito
produkty jsou výrobky z
porcelánu a ze skla, které mají v Karlových Varech dlouholetou tradici
a patří dodnes mezi vyhledávané artikly karlovarského regionu.
MUZEUM KARLOVY VARY
Provozní doba:
Út – Ne
Ceník:
9:00 – 17:00
děti
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
15,- Kč
Charakteristika :
Muzeum v Karlových Varech bylo založeno po roce 1865 na popud významného balneologa Med. Dr.
Josefa Löschnera jako jednotná městská instituce společně s regionální knihovnou a archivem. Díky
karlovarským patriotům a sběratelům se postupně podařilo shromáždit rozsáhlé sbírky dokumentující
typická karlovarská řemesla. Muzeum je dnes moderním informačním a badatelským centrem pro
dokumentaci karlovarského lázeňství a historicko-stavebních památek Karlovarska.
JAN BECHER MUZEUM
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
9:00 – 17:00
Dalším
velmi
populárním produktem Karlových Varů je Becherovka. Její historie sahá
až do roku 1794, kdy ji
vynalezl lékárník Jan Becher. Seznámením s historii Becherovky se lze
seznámit v muzeu, které
se jí zabývá. S Becherovkou souvisí i místní
sklářství, které již mnoho
let
spolupracuje
s
podnikem na designu
lahví a také v soutěžích o
nejlepší design likérové
sklenky.
dospělí 30,- Kč
dospělí 100,- Kč
děti
50,- Kč
Charakteristika :
Na místě bývalé továrny Becherovky na Steinberkách dnes stojí Jan Becher Muzeum a každoročně láká
tisíce těch, kteří chtějí nahlédnout do pestrého života Becherovky, přivonět k její historii a poodhalit tajemství, která ji obestírají. Od dob svého zakladatele prošla budova postupně několika úpravami. Becherovod,
který spojoval jednotlivá sklepení, kamenné klenby jejich stropů, prastaré sudy s pestrým zdobením,
skleněné křivky starých lahví i zažloutlý papír jejich etiket… to vše můžete spatřit i vy.
MUZEUM MOSER
Provozní doba:
Po – Ne
9:00 – 17:00
Ceník:
dospělí 80- Kč
děti
50,- Kč
Charakteristika :
Přijďte a objevte slavnou historii firmy Moser založené Ludwigem Moserem v roce 1857. Unikátní pohled
do historie sklárny poskytuje nové Museum Moser. Nově řešená expozice v moderním interiéru nabízí
poutavou prohlídku mapující více než 150 let historie sklárny, uvádí slavné majitele luxusního skla Moser a
představuje nejstarší sklářskou tvorbu až po současné kolekce s více než 2000 exponáty. Výstava je
doplněna 7 dokumentárními pořady v českém a anglickém jazyce.
18
MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Další muzea, která se
nachází
v
okolních
městech jsou spíše zaměřená na specifika, která se týkají historie dané
oblasti. Lze tak nalézt
muzeum místní kultury,
mincovnictví, nebo historická muzea týkající se
minulosti osídlení města.
Tato muzea lze nalézt v
Jáchymově, Nejdku, Lokti,
Horním
Slavkově,
Sokolově, nebo Chebu. V
mnohých případech se
jedná o městská muzea.
Některá z těchto muzeí
nabízí vedle stálé expozice také putovní expozice.
Ty se týkají mnoha různých oborů a jejich aktuální výstavy lze sledovat na internetových
stránkách daného muzea. Putovní výstavy probíhají i v rámci tohoto
regionu ve spolupráci
jednotlivých muzeí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
MUZEUM JÁCHYMOV
Provozní doba:
Út – Ne
Ceník:
9:00 – 17:00
dospělí 60- Kč
děti
50,- Kč
Charakteristika :
Budova bývalé mincovny situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města vystavená s
okázalostí úměrnou jeho významu. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem a pravoúhlým
dvorem. Budova pochází z let 1534 – 36, v nynější podobě několikrát přestavovaná. Z původní stavby se
zachovalo jádro, ostění několika oken a portálu, unikátní dýmník a velmi rozsáhlé sklepení. Objekt sloužil
až do počátku 17.století jako Královská mincovna. Muzeum zde sídlí od roku 1964.
MUZEUM NEJDEK
Provozní doba:
St – Ne
Ceník:
8:30 – 16:30
dospělí 20- Kč
děti
10,- Kč
Charakteristika :
Měšťanský dům s neogotickými dekorativními prvky. Postaven kolem roku 1860, do značné míry si až do
současnosti zachoval původní ráz z 2. poloviny 19. století. Zajímavostí jsou vyduté okenní výplně v prvním
patře.
MUZEUM KNIŽNÍ VAZBY V LOKTI
Provozní doba:
So – Čt
Ceník:
neuvedeno
10:00 – 18:00
Charakteristika :
Město Loket otevřelo Muzeum knižní vazby v roce 2001, stálou expozicí v Černé věži. Z popudu bývalého
starosty Jana Hadravy byli k vytvoření muzea vyzváni přední umělečtí knihaři, loketští občané, Jan a
Jarmila Sobotovi. V souvislosti s adaptací přízemních prostor radnice bylo muzeum dočasně uzavřeno. Ke
znovuotevření v pozměněné podobě došlo v prvém pololetí 2008.
19
MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Velmi specifickou stálou
výstavou v Karlovarském
kraji jsou hornická muzea. Hlavním centrem
tohoto zaměření je muzeum v Sokolově, které má
pobočku v Krásnu. Výstavy
navazují
na
dlouholetou tradici v dobývání hnědého uhlí v
tomto regionu.
V současné době se
uvažuje i o velkoplošném
muzeu moderních způsobů dobývání uhlí. Muzeum by mělo vniknout v
prostoru
zatápěného
lomu Medard u Sokolově,
jako způsob rekultivace.
Toto muzeum je z hlediska návštěvníků velmi
atraktivní, jelikož zde lidé
mohou shlédnout velkorypadla, která nemají
běžně možnost spatřit.
Provozování
tohoto
druhu druhu muzea je
velmi finančně náročné a
jeho
historická
cena
stoupne
až
v
budoucnosti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
MUZEUM HORNÍ SLAVKOV
Provozní doba:
St – Ne
Ceník:
9:00 – 17:00
dospělí 30- Kč
děti
15,- Kč
Charakteristika :
Muzeum Horní Slavkov je umístěno v nově adaptovaném domě čp. 211, který je sousedním domem
architektonicky nejcennějšího objektu v Horním Slavkově - Pluhova domu (čp. 497), se kterým je spjat i
společným stavebně-historickým vývojem. Jedná se o jednopatrový podsklepený objekt s šestiosím
okenním hladkým průčelím bez plastických prvků členění fasády. Ve stálé expozici jsou prezentovány
hlavní historické mezníky a významné obory lidské činnosti, které výrazně ovlivnily dějiny města.
HORNICKÉ MUZEUM KRÁSNO
Provozní doba:
Po – Pá
Ceník:
9:00 – 17:00
dospělí 30- Kč
děti
15,- Kč
Charakteristika :
Hornické muzeum Krásno je pobočkou Krajského muzea Sokolov. Je situováno na místě historického
cínového dolu Vilém založeném na žilném systému Gellnauer, který byl s řadou přerušení činný až do 90.
let 20. stol. V areálu dolu Vilém je zachována budova úpravny, objekt dílen, těžní věž a těžní budova,
strojovna, vrátnice a stavba jedné z nejstarších trafostanic na našem území. Hlavní budova muzea,
rekonstruovaná v letech 1994 – 1998, sloužila v 18. a v 19. století jako úpravna cínových rud.
MUZEUM SOKOLOV
Provozní doba:
So – Čt
Ceník:
neuvedeno
10:00 – 18:00
Charakteristika :
Krajské muzeum Sokolov má v budově zámku rozsáhlé výstavní prostory. Stálá expozice v I. patře zámku
má celkem 11 výstavních sálů. K pořádání krátkodobých výstav slouží malý výstavní sál u vstupu do
expozice. Další výstavní prostor o 6 sálech je využíván ke krátkodobým tématickým výstavám. Vlastní
expozice se skládá ze tří základních částí – příroda Sokolovska, dějiny Sokolovska a dějiny rudného a
uhelného hornictví na Sokolovsku.
20
MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Výstavy jsou většinou
umísťovány do kulturně
historicky významných
budov. V některých případech lze samotnou budovu muzea považovat
za součást výstavy. Ne
zřídka se nachází muzeum na zámku, jako například v Mostově, nebo
Sokolov. Návštěvu muzea lze tak propojit i s návštěvou přilehlých historických staveb a památek. Dalším druhem muzeí jsou soukromé sbírky
některých
nadšenců.
Touto sbírkou je například muzeum motocyklů.
Jako další muzeum na
Česko-Bavorském
pohraničí
by
mohlo
vzniknout
příhraniční
muzeum, které by se věnovalo vývojem pohraničí s nepříliš příjemnou
historií v podobě „železné opony“ na české
straně hranice.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
MUZEUM PORCELÁNU NA ZÁMKU MOSTOV
Provozní doba:
Ceník:
dospělí - Kč
děti
- Kč
Charakteristika :
V prostorách zámku je přístupné muzeum porcelánu Haas & Czjzek, první porcelánové manufaktury v
Čechách. Přes 200 exemplářů z prodejen starožitností i soukromých sbírek získalo na Mostově
odpovídající prostory pro prezentaci. Ručně malované koflíky s litophánií, čajové a kávové soupravy
bohatě zdobené kobaltem a zlatem i unikátní vázy, podnosy a přátelské soupravy. Ozdobou sbírky je
figurální porcelán.
MUZEUM CHEB
Provozní doba:
Út – Ne
Ceník:
9:00 – 17:00
dospělí 60,- Kč
děti
30,- Kč
Charakteristika :
Muzeum věnované městu Chebu a oblasti Chebska sídlí v Pachelbelově domě, ve kterém byl v roce 1634
zavražděn Albrecht z Valdštejna. Jsou zde umístěny památky vztahující se k k této dějinné události, dále
sbírky z oblasti umělecké historie a dějin města. Pod správu tohoto muzea také spadají expozice umístěné
v prostorách Chebského hradu, kde je např. expozice kachlových kamen s krásným lidovými motivy.
ZDENĚK BÁLEK – MUZEUM HIST. MOTOCYKLŮ
Provozní doba:
Po – Pá
9:00 – 17:30
Ceník:
dospělí 30- Kč
děti
15,- Kč
Charakteristika :
Muzeum historických motocyklů je největší soukromou expozicí svého druhu v České republice. V
současné době vystavuje 70 kusů historických motocyklů, z nichž některé jsou unikáty. Své zastoupení má
zde JAWA, ČZ, INDIAN, ARIEL, BSA, FN a mnoho dalších světových značek. Počet vystavovaných
exponátů se stále zvětšuje. Expozice se neustále rozšiřuje a byla doplněna i o historická jízdní kola. Dnes
je zde vedle výstavy motocyklů také expozice České hračky.
21
MUZEA V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Další nové muzeum by
se mohlo věnovat historii
zaniklých obcí, které se
nacházely v příhraniční
oblasti. Toto muzeum by
se mělo stát symbolem
nového kulturního
a
společenského propojení
českého a bavorského
území.
Větší propojení by se
mělo vytvořit mezi muzei
v Karlovarském kraji na
území Horních Frank.
Zejména
pak
okresy
Cheb a Wunsiedel ve
Smrčinách.
Tímto
krokem by mělo být zavedení muzejních karet,
které by po určitou dobu
zaručovaly volný vstup
do vybraných muzeí na
české i bavorské straně.
Finance z prodeje těchto
karet by se mohly použít
na nové projekty muzeí
zapojených do tohoto
systému. Toto propojení
by
napomohlo
větší
migraci turistů mezi těmito regiony.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
MĚSTSKÉ MUZEUM FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
10:00 – 17:00
dospělí 30- Kč
děti
10,- Kč
Charakteristika :
Dějiny muzea začínají v r. 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi
františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum. Zde jsou instalovány
nové expozice dokumentující historii Františkových Lázní, historii lázeňství, objevení Františkova
pramene a dějiny stáčení minerálních pramenů a mnoho dalších zajímavostí. Kromě rozsáhlých
výstavních expozic se zde nachází ředitelství muzea, ekonomický a obchodní úsek, historické
oddělení a odborná knihovna.
MUZEUM ZLATÝ KLÍČ
Provozní doba:
St – Ne
9:00 – 17:00
Ceník:
dospělí 20- Kč
děti
10,- Kč
Charakteristika :
Muzeum Zlatý klíč v Karlových Varech leží na místě, kde měl své soukromé muzeum dr. Karl Becher
s bohatou regionální knihovnou, sbírkou uměleckých vazeb a řadou karlovarensií. Část sbírek získalo
v r. 1927 Karlovarské muzeum. V prvním patře muzea je stálá výstava obrazů vídeňského malíře
Wilhelma Gause. V přízemí domu jsou výstavní sály Karlovarského muzea s krátkodobými výstavami
z činnosti muzea.
22
HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Karlovarský kraj, jako
příhraniční oblast, je velmi bohatý na množství
hradů. Ty v minulosti
sloužily jako strážné hrady (dnes většinou zříceniny), nebo jako sídelní hrady a panská sídla.
Dnes jsou tyto hrady dominantami měst, nebo
krajiny. Hrady zde lze najít jak v centrech měst
(Loket, Cheb), nebo ve
volné přírodě. Mnoho
hradů se nachází na úpatí Krušných hor (Horní
hrad, Himlštejn, Nejdek a
další).
Některé hrady jsou dodnes dobře zachovalé a
poskytují množství kulturně historických akcí.
Součástí jsou prohlídky s
průvodcem. Jiné hrady
jsou pak jako zříceniny
volně
přístupné
v
otevřené krajině. U zřícenin není pořádání akcí
časté.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
LOKET
Založen:
12. stol.
První majitel:
Václav I.
Lokace:
obec Loket
Charakteristika hradu :
Hrad Loket je nádherný gotický hrad ležící ve stejnojmenném městečku, na ostrohu nad řekou Ohří v
chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Loket nabyl na významu zejména po roce 1230 kdy sloužil jako
hraniční pevnost. Loket tvoří komplex budov na oválném půdorysu, dominantou je hranolová věž z poloviny 13.století. Východní část tvoří palác se dvěma křídly a s baštami ze 16.století. Nejstarší stojící částí
dnešního hradu, pocházející ze samých počátků jeho výstavby, je pozdně románská rotunda.
OSTROH (SEEBERG)
Založen:
První majitel:
13. stol.
obec Poustka
Lokace:
město Cheb
Charakteristika hradu:
Hrad Seeberg byl po svém založení jedním z vojenských opěrných bodů, které vytvářely zázemí při
německé kolonizaci Chebska. Po té co byly založeny Františkovy Lázně byla zde zřízena restaurace a
hrad se stává oblíbeným výletním místem lázeňských hostů. Na východní straně stojí mladší hrázděné
objekty, vlastní jádro v době románské obíhala hradba s brankou. Hrad Seeberg je dnes přístupný v době
sezony a je zde umístěna expozice dějin nábytku, života venkovského lidu a porcelánu.
HORNÍ HRAD (HAUENŠTEJN)
Založen:
13.stol.
První majitel:
Mikuláš Winkler
Lokace:
obec Krásný Les
Charakteristika hradu:
Hrad Hauštejn od svého vzniku vystřídal spoustu majitelů, během staletí byl mnohokrát rekonstruován a
dokonce zde byl vybudován pivovar. Zpočátku hrad sloužil jako zástava, teprve později z něj vzniklo
panské sídlo. Při prohlídce můžete vidět Zámeckou bránu, Hornohradskou kapli nebo dřevěnou sochu sv.
Václava. V sezóně na hradě probíhá řada akcí, např. Hudební festivaly, noční prohlídky, letní tábory a
školy v přírodě.
23
HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Hrady většinou leží na
turistických
stezkách,
které procházejí přes
Karlovarský kraj. Z hradů
je pak většinou velmi
atraktivní výhled do okolí.
BEČOV NAD TEPLOU
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
14. stol.
Lokace:
První majitel:
Boreš z Oseka z Rýzmburka
obec Bečov nad Teplou
Charakteristika hradu :
Ve městě Bečov nad Teplou stojí nezvykle vedle sebe zámek i hrad. Gotický hrad na skále nad údolím
řeky Teplé byl postaven, aby chránil důležitou křižovatku zemských cest a sloužil také jako celní místo. V
15. století hrad získal nové majitele, kteří si z něj udělali panství. Dispozici hradu tvoří dvě hranolovité k
sobě spojené věžové budovy a novější renesanční palác, vystavěný za vlády Pluhů z Rabštejna.
Součástí hradů je výstava k historii hradů a
jeho vlastníků. Na hradě
v Lokti pak najdeme například výstavu týkající
se útrpného práva.
Pravidelné akce jsou
pořádány na hradech v
Lokti, Chebu, Bečově
nad Teplou a na Horním
hradu. Tyto hrady také
patří
k
nejnavštěvovanějším hradům. V
návaznosti na vodácký
sport pak má největší návštěvnost hrad v Lokti,
jehož návštěva je zpestřením mnoha vodáků,
nejen ubytovaných v
kempu v Lokti. Hrad je
navíc umístěn přímo v
centru městské rezervace.
Založen:
CHEB
Založen:
12.stol.
Lokace:
První majitel:
Fridrich Barbarossa
obec Cheb
Charakteristika hradu :
Chebský hrad je jedinečná ukázka románské falce na našem území. Fridrich Barbarossa jej využíval k
pobytu s dvorem při svých pravidelných inspekčních cestách po německé říši. V podhradí falce se
rozrostla osada, připomínaná roku 1203 poprvé jako město Cheb. Objekt prošel jen malými přestavbami a
dodnes se tedy dochovaly hlavní rysy falce. Dominantou hradu je románská Černá věž pojmenovaná podle
stavebního materiálu, kterým je sopečný tuf. Součástí je dále např. gotická kaple sv. Erharda a Uršuly.
ZŘÍCENINA HRADU PERŠTEJN
Založen:
13. - 14. stol.
Lokace:
obec Perštejn
První majitel:
Bedřich ze Šumburka (nejpravděpodobnější)
Charakteristika hradu :
Hrad Perštejn stával na zalesněném kopci při severozápadním okraji stejnojmenné obce nedaleko silnice
do Měděnce. Vpravo od vchodu je návrší se zbytky velké věže, vlevo hradby, kde bývala první brána.
Vlevo odtud jsou zbytky menšího parkánu, uzavřeného hradbou. Dnes je jeho zřícenina volně přístupná
turistům. Perštějn se nachází v Ústeckém kraji nedaleko hranice s Karlovarským krajem.
24
HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Zříceniny hradů je
možné taktéž využívat ke
kulturním akcím. Jsou
dobrým prostředím pro
pořádání
divadelních
představení, nebo komorních koncertů v letní
sezóně.
Zříceniny by měly být
doplněny na stezkách
informačními tabulemi,
které by zákazníky informovaly o historii a významu daného hradu.
Tabule by měly mít
stejnou formu.
Vedle uvedených hradů
a zřícenin lze v Karlovarském kraji nalézt
ještě další malé či zaniklé hrady. Jsou to například
zříceniny
u
Kynšperku nad Ohří,
nebo
u
bavorských
hranic ležící Pomezná,
Liebeneck, Sv. Jan Nepomucký, Dolnice,
nebo
Skalka.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
ZŘÍCENINA HRADU ANDĚLSKÁ HORA
Založen:
14. - 15. stol.
Lokace: obec Andělská Hora
První majitel:
pánové z Rýzmburka
Charakteristika hradu :
Andělská Hora je zřícenina gotického hradu. Leží na vrcholu čedičového vrchu nad stejnojmenným
městečkem. Hrad, původně zvaný Engelsburg, byl postaven ve snaze ochránit rozsáhlé panství
Rýzmburků. Když jeho stavitel Boreš z Rýzmburka zemřel majitelé hradu se začali rychle střídat. Nynější
zřícenina je dominantou okolí, ze které je výborný kruhový rozhled zejména na blízké Doupovské hory. Z
hradu se zachovalo už jen torzo, které je volně přístupné.
ZŘÍCENINA HRADU HARTENŠTEJN
Založen:
15. stol.
První majitel:
pánové z Plavna
Lokace:
obec Bochov
Charakteristika hradu :
Zříceniny hradu Hartenštejna korunují výrazné osamělé návrší u Bochova na Karlovarsku. Jeho stavba
nebyla od počátku koncipována jako rezidenční objekt, ale jen a pouze jako mocenský opěrný bod rodu.
Tomu také odpovídá jeho vzhled a místo, které bylo vybráno pro jeho stavbu. Vlastní hrad měl čtyřúhelný
obrys, severní, jižní a východní stranu zajišťovaly protáhlé polookrouhlé bateriové věže umístěné uprostřed
hradby. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb.
ZŘÍCENINA HRADU HIMLŠTEJN
Založen:
15. stol.
První majitel:
Vilém z Illburka
Lokace:
obec Stráž nad Ohří
Charakteristika hradu :
Hrad Himlštejn od svého postavení vyměnil mnoho majitelů a postupem času se jeho stavební stav velmi
zhoršil. Hrad zaujímá příhodnou terénní situaci na vysokém čedičovém kopci. Hrad měl dvě brány, jedna
se nacházela na vysunutém přihrádku, druhá pak byla ve formě portálu v hlavní hradbě. Vedle ní se
nacházela rozměrná obytná věž obdélného půdorysu. Do dnešní doby se z hradu nejvíce zachovaly zbytky
obytné věže, malé a velké brány.
25
HRADY V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Příhraniční hrady a zříceniny je možné zahrnout do společné turistické hradní stezky, která
by mohla spojit hrady na
bavorské a české straně
hranice.
Stejně tak by mělo být
propojeno pořádání akce
související s hrady na
obou stranách hranice.
Tím by mělo být zejména
pořádání hudebně kulturních akcí na hradech,
které by měly lákat návštěvníky z Čech i Německa.
Stejně jako u propojení
muzejí na obou stranách
hranice
by
měly
vzniknout regionální turistické karty, které by
opravňovaly k volnému
vstupu na vybrané hrady
zapojené do tohoto systému. Společně by tak
mohli vzniknout regionální
kulturní
karty
Poohří.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
ZŘÍCENINA HRADU NEJDEK
Založen:
13.stol.
První majitel:
český král
Lokace:
obec Nejdek
Charakteristika hradu:
Černá věž z neomítnutého zdiva je jediným pozůstatkem hradu krušnohorského hradu Nejdek. Hrad
vystavěný na úzké a strmé žulové ostrožně nad ohybem řeky Rolavy vznikl jako strážní při neklidné hranici
s Chebskem. Za doby Šliků byl hrad kvůli stavbě zámečku rozebrán, ovšem kromě dochované Černé
věže. Tu zachránila skutečnost, že byla přestavěna na zvonici farního kostela. Nejvýraznější dochovaný
pozůstatek je příčná zeď vystavěná z velkých kvádrů a opatřená střílnovým okénkem.
ZŘÍCENINA HRADU STARÝ RYBNÍK
Založen:
13. - 14. stol.
Lokace:
První majitel:
Jan Rabe z Mechelsgrünu
obec Skalná
Charakteristika hradu:
V písemných pramenech se hrad poprvé připomíná k roku 1364, ale patrně vznikl již dříve. V roce 1792
vyhořel a následně se stal zříceninou. Funkci sídla převzal zámek postavený v jeho těsné blízkosti.
Dispozice hradu byla dvojdílná. Na místě předhradí vyrostl později dnešní zámek. To bylo spojeno s
vlastním hradem pomocí mostu. Vlastní hrad pak zaujal skalnatý hřbet mezi dvěma rybníky. Zámek je v
současné době na prodej, prostor kudy vede cesta k hradní zřícenině je zatím volně přístupný.
ZŘÍCENINA TVRZE POMEZNÁ
Založen:
13. stol.
První majitel:
Vilém z Illburka
Lokace:
obec Libá
Charakteristika hradu :
Hrad Pomezná byl postaven někdy kolem 13. století aby střežil cestu ze západu do Čech. V roce 1348
koupil hrad Rüdinger ze Sparnecku, který se stal v roce 1349 lesníkem České koruny. Po napadení
českými a chebskými vojsky zůstala jen čtverhranná věž, která se stala základem tvrze, postavené během
16. století. Ta pak střídala své majitele a roku 1629 byla přestavěna na mlýn. Při budování ochranného
pásma hranic po roce 1950 byla stavba až na věžovitý objekt čtvercového půdorysu odstraněna.
26
VODÁCKÉ SPORTY
Vodáctví je poměrně populárním sportem z hlediska celorepublikového.
Ohře je jednou z nejvýznamnějších vodáckých
toků, která však v některých oblastech zaostává
oproti
vodácky
populárních toků Vltavy,
Sázavy,
Otavy,
Berounky, nebo Lužnice.
Jedná se zejména o nabídku doprovodných služeb a marketingové koncepci popularizace toku.
Během jedné sezony tok
navštíví okolo 15 - 20 tisíc vodáků.
VODÁCKÉ TOKY :
Schéma toku Ohře :
Teplá je naopak jednou z
méně využívaných a známých vodáckých řek.
Teplá je oproti Ohři
sjízdná pouze v omezeném období a jedná se
spíše o zpestření vodácké sezony. Jedná se
spíše o jednorázové vodácké akce.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Ohře (celoročně), Teplá (sezónně)
Ohře
Turistická řeka vhodná pro vícedenní putování. Jedná se o souvisle sjízdní úsek v délce cca
110 km mezi Chebem a Kláštercem nad Ohří ( Ústecký kraj). Řeka lze v úseku rozdělit na
rozdílné úseky od velmi lehkých po poměrně náročné úseky. Lze tak naplánovat cestu podle
požadované obtížnosti.
Na toku se nachází několik jezů, bohužel většina z nich je bez vodáckých propustí, které
jsou příjemným adrenalinovým zpestřením každé vodácké plavby. Namísto toho je v mnoha
případech nutné jezy přenášet, což patří k nepříliš oblíbené činnosti. Některé jezy jsou též
velmi nebezpečné. Jedná se zejména o dna, které jsou dokonce označovány za jezy smrti.
Jsou to jez v Radošově a jez Karlovy Vary – Tuhnice. Jez v Tuhnicích však v roce 2010
prochází kompletní rekonstrukcí, která v budoucnu umožní vodákům bezpečné proplutí.
Velkou výhodou řeky Ohře pro vodácké sporty je její stabilita průtoku, kdy je řeka splavná
takřka po celý rok, oproti jiným tokům v republice. Tato stabilita je způsobena nalepšováním
průtoku z velkých nádrží v povodí.
Řeka protéká atraktivními lokalitami, z nichž lze například zmínit města Cheb, Loket a
Karlovy Vary a dále například Svatošské skály v CHKO Slavkovský Les.
Teplá
Řeka Teplá, která v Karlových Varech přitéká zprava do řeky Ohře je jednou z méně
známých vodáckých řek. Teplá je však jednou z nejatraktivnějších vodáckých řek. V horní
části protéká CHKO Slavskovský les a v dolní pak středem kolonády Karlových Varů.
Nabízí tak jak přírodní, tak i kulturní zážitky. Tok je sjízdný v délce asi 35 km, avšak pouze
během pravidelných akci, kdy je upouštěna voda z přehrady. V průběhu lázeňské kolonády
se nachází několik stupňů, které jsou však průjezdné.
27
VODÁCKÉ SPORTY
OHŘE
Sjízdného úseku Karlovarského kraje Skalka - Pernštejn (Ústecký kraj)
Délka sjízdného úseku : cca 110 km
Sjízdnost :
Úsek
Limnigraf
Min. stav pro plutí
Cheb – VD Nechranice
Karlovy Vary-Drahovice
45 cm
Aktuální stav :
http://www.poh.cz/portal/sap/cz/index.htm
Popis vodácké cesty :
Na území Karlovarského kraje se nachází horní a střední tok řeky o celkové délce 110 km. Ohře je sevřena z levé strany Krušnými horami a z pravé strany Slavkovským
lesem a Doupovskými horami. Vyznačuje se velkou rozkolísaností průtoku, jeho rychlými změnami a velkým transportem splavenin a plavenin.
Horní tok začíná od státní hranice u Chebu a jeho charakter je spíše nížinný. Ohře protéká otevřenou krajinou bez lesů. Břehy jsou místy regulovány. Řeka má v těchto
místech šířku cca 10 – 15 m. Tok řeky míjí Nebanice a Mostov a za Kynšperkem nad Ohří vstupuje do hlubšího zalesněného údolí. V těchto místech se její proud zrychluje
a objevují se i drobné peřeje. Dalšími zastávkami na její cestě jsou Dasnice, Tisová a Citice. Za Sokolovem Ohře míjí obec Staré Sedlo a ostrým obloukem obtéká město
Loket (z tvaru toku řeky je odvozen i název města). Za Loktem vstupuje do údolí Svatošských skal, které patří k nejatraktivnějším místům na jejím toku. Poté vtéká do
Karlových Varů. Na tomto úseku jsou nejvýznamnějšími levobřežními přítoky Plesná, Libocký potok, Svatava, Chodovský potok a Rolava. Hlavními přítoky zprava jsou
Odrava a Teplá.
Střední tok od Karlových Varů teče v kamenitém korytě údolím lemovaným lesy. Proud se zde zrychluje a vyskytují se na něm četné peřeje. Řeka míjí na pravém břehu
Dubinu, Kyselku a Radošov a obtéká masiv Doupovských hor. Za Velichovem se svahy snižují a skýtá se tak výhled na okolní vrchy sopečného původu. Na levém břehu
míjí Vojkovice, protéká Stráží nad Ohří. Za Bočí opouští území Karlovarského kraje. Šířka řeky v těchto místech dosahuje 20 – 30 m.
Ohře je oproti Vltavě, Sázavě, Otavě, Berounce a Lužnici až na výjimky splavná po celý rok. Jedná se o druhou nejlépe tekoucí řeku v ČR s vysokým potenciálem do
budoucna. V horním toku může být stav vody ovlivněn množstvím vypouštěné vody z vodní nádrže Skalka. Ve středním toku toto ovlivňují vodní stavy na větších přítocích.
„Vodácký průvodce Ohře“ (SHOCart, 2003) uvádí pro sjízdnost horního a středního toku jako směrodatný vodočet v Karlových Varech s minimálním stavem 60 cm.
Vzhledem k tomu, že podle zkušeností vodáků je řeka sjízdná i za nižšího stavu vody, byl na základě připomínek tento doporučený minimální stav snížen na 45 cm.
Ohře představuje řeku s různými vodáckými terény. Horní tok nabízí spíše klidnější a mírný proud a střední tok naopak rychleji tekoucí proud s náročnějšími peřejemi.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
28
VODÁCKÉ SPORTY
OHŘE
Tabulka obtížnosti jednotlivých úseků.
Zdroj : Ohře, vodácký průvodce
Popis vodácké cesty :
Sjízdný tok řeky od Chebu po Klášterec nad Ohří měří zhruba 110 km. Zdatní vodáci dokáží tento úsek sjet za 4 až 5 dnů. To ovšem za předpokladu, že plavbu nespojí s
žádnými výlety za přírodními zajímavostmi a historickými památkami v blízkém okolí řeky. Tento způsob sjíždění řeky je však naprosto výjimečný, neboť vodáci sjíždějí řeku
hlavně kvůli zážitkům z putování. Takto pojaté sjíždění řeky není příliš smysluplné vzhledem k tomu, že řeka nenabízí příliš náročné terény. Naopak mnoho významných
turistických zajímavostí přímo vybízí k častějším zastávkám a prohlídkám těchto zajímavostí.
Rekreační tempem lze plavbu zvládnout za 6 až 7 dnů.
Průměrná cestovní rychlost po Ohři odpovídá v úseku z Chebu do Karlových Varů 4 -5 km/hod a v úseku z Karlových Varů do Klášterce 6 - 7 km/hod.
Tabulka plánování cesty na Ohři (dle Vodácké Ohře)
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
29
VODÁCKÉ SPORTY
TEPLÁ
- Délka sjízdného úseku : 35 km
- Obtížnost :
Popis vodácké cesty :
Sjíždění řeky Teplá patří k tradičním každoročním akcím karlovarských vodáků. Během této akce se sjíždí od přehrady Březová. Akce se pořádají vždy na začátku podzimu
a zjara, kdy dochází pro tuto příležitost k odpouštění vody z nádrží Březová (Teplá), nebo Stanovice (Lomnický potok). V roce 2010 byly akce naplánovány na 11.09.2010
(sobota) a 02.10.2010 (sobota) od 10:00. Akce jsou většinou dobře organizované a nabízí veškeré potřebné služby. Zbylé úseky toku jsou silně závislé na hydrologických
podmínkách v povodí.
Úsek mezi hrází VD Březová a ústím do Ohře je hodnocena obtížností WW I a lze doporučit i mírně pokročilým vodákům. Ochranné vybavení v podobě vesty a přilby je
však nutností. Na začátku úseku se vyskytují v toku velké balvany, které je nutné objet. V centru Karlových Varů se pak nachází několik stupňů, které doprovází válce, které
však při správném proplouvání s dostatečnou rychlostí nejsou nebezpečné.
Akce je velmi vyhledávaná mezi vodáky nejen v Karlovarském kraji. Atraktivní trať, která začíná v CHKO Slavskovský les a na dolním úseku se vodáci mohou těšit na
atraktivní okolí v podobě lázeňské kolonády s množstvím památek.
Sjezd končí na soutoku s řekou Ohře, kde lze plavbu prodloužit o splutí dalšího atraktivního úseku pod Karlovými Vary s peřejemi Hubertus. Plavbu je nutné při
individuálním splouvání vždy naplánovat, popřípadně připojit se ke skupinám jiných vodáků z organizovaných vodáckých klubů.
Aktuální stav hladiny a průtoků lze sledovat na webovém portálu Povodí Ohře s.p. : www.poh.cz – stavy a průtoky na vodních tocích.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
30
VODÁCKÉ SPORTY
DALŠÍ OMEZENĚ SJÍZDNÉ TOKY
-
Svatava
-
Pramenský potok
-
Rolava
-
Lomnický potok
-
Bystřice
-
Jáchymovský potok
Svatava
Svatava, která je v Sokolově levostranným přítok řeky Ohře stéká směrem z Krušných hor. Tok je sjízdný v délce necelých 30 km v úseku hranice SRN - Oloví. Obtížnost
toku je v rozmezí mezi WW II-WW I. Doporučuje se sjíždět pouze zkušenějším vodákům. V toku je několik spadaný stromů. V horní části před Kraslicemi se nachází několik
problematických úseků. Jezy na toku jsou pro zkušené vodáky sjízdné.
Pramenský potok
Levostranný přítok Teplé se nachází v CHKO Slavskovský les. Jedná se o úzké koryto s překážkami v toku se sjízdnou délkou cca 6,5 km od obce Mnichov po ústí. Vhodné
zejména pro zkušené vodáky. Tok lze zařadit do obtížnosti WW I-WW II.
Rolava
Levostranný přítok Ohře v Karlových Varech. Tok není souvisle sjízdný a je nutné několikanásobné přenášení. Jedná se o velmi těžkou vodu WW III a v některých úsecích
dokonce WW IV. Doporučuje se tak pouze pro velmi zkušené vodáky. (viz. FOTO, zdroj : www.kajakar.cz)
Lomnický potok
Tok u Karlových Varů (přítok Teplé) je sjízdný pouze během vypouštění vody z nádrže Stanovice. Vyznačuje se extrémním proudem toku s obtížností WW II – WW III+.
Doporučuje se tak pouze pro zkušené vodáky.
Bystřice a Jáchymovský potok
Bystřice a její přítok Jáchymovský potok se vlévá jako levostranný přítok do Ohře nedaleko Ostrova. Bystřice je sjízdná v délce cca 20 km od Merklína po ústí. Jezy jsou
sjízdné pouze za příznivých podmínek. Obtížnost je klasifikována na WW I – WW II+. Jáchymovský potok je sjízdný v délce cca 5 km s velkým spádem a úzkým korytem.
Přestože patří do klasifikace WW I – WW II, jedná se o velmi nebezpečný úsek s řadou překážek v toku, včetně vysokých jezů. Pro vodáky tak není příliš vhodný.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
31
PĚŠÍ TURISTIKA
Pěší turistika v Karlovarském kraji spravuje
Klub českých turistů, oblastní výbor Karlovarského kraje v Chebu. Veškeré činnosti tohoto výboru
vycházejí z celorepublikových stanov KČT.
E-3
start : Istanbul
cíl : Kap Sv. Vincenta
Turecko – Bulharsko – Rumunsko – Maďarsko – Slovensko – Česko – Německo – Lucembursko – Belgie – Francie – Španělsko
Trasa evropské turistické trasy E3 prochází celým Karlovarským krajem. Ze
západu přichází do Karlovarského kraje z okresu Wunsiedel ve Smrčinách.
Pokračuje dále kolem vodní nádrže Skalka do Chebu a k vodní nádrži
Jesenice. Cesta pak prochází přes CHKO Slavkovský les, nejprve se stáčí na
Mariánské Lázně, ale pak se otáčí na severovýchod až do města Loket. Z
Lokte vede stezka podél řeky Ohře k Svatošským skalám a přes Doubí a
Doubskou horu do lesů Karlových Varů. Odtud míří do lázeňského centra
Karlových Varů a ke vřídlu.
Značení turistických tras
je stejné jako v celém
zbytku Česka. Jedná se
o pásové značky ze tří
vodorovných
pásů.
Prostřední pás označuje
barvu trasy a je červený,
modrý, zelený, nebo žlutý. Krajní pásy pak slouží
pro zvýraznění a mají bílou barvu. Značka má
rozměry 10 x 10 cm. V
ostrých lomech jsou
značky opatřeny směrovou šipkou na výrazných
křižovatkách
a
místech jsou trasy opatřeny
informačními
tabulemi s názvem místa
s nadmořskou výškou a
dále označení nejbližších
dalších míst s určením
jejich vzdálenosti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Od Karlových Varů cesta stoupá do krušných hor až do města Jáchymov a
na Boží Dar na česko-saské hranici. Z Krušných hor pak postupně klesá ke
Stráži nad Ohří ke Korunní a dále pak do Pernštejna v Ústeckém kraji.
Přes hraniční část Karlovarského přechází i Evropská turistická cesta E-6,
která propojuje Karlovarský kraj se sousedním Svobodným státem Bavorsko.
32
PĚŠÍ TURISTIKA
V Karlovarském kraji se
tak nachází celé spektrum turistických tras
různé obtížnosti.
Vedle turistických tras
se v Karlovarském kraji
nachází
několik
naučných stezek, které se
týkají určité tématické
oblasti.
Značení
naučných stezek je pomocí
šikmých barevných značek
s
bílými
rohy.
Celkem je v kraji vyznačeno 39 naučných stezek, které jsou opatřeny
vedle značení trasy i
informačními tabulemi o
jednotlivých
bodech
stezky.
Nejvíce naučných stezek
se nachází v Krušných
horách
a
ve
Slavkovském lese. V okolí
řeky Ohře ne nachází
celkem
čtyři
naučné
stezky, které se zabývají
řekou a jejím okolím.
Příměstský okruh - Cheb
Ve městě Cheb a jeho okolí se nachází příměstský okruh, který provádí turisty tímto
historicky významným městem. Okruh prochází z historického centra města přes hrad k
řece Ohře. Podél řeky vede cesta k přehradě Skalka. Od Skalky pokračuje podél okraje
města ke Klášternímu Dvoru, kde se nachází významný, 250 let starý, Chebský dub.
Odtud pak cesta vede přes Háje zpět do centra města. Délka okruhu je přibližně 6,5 km.
Naučná stezka Doubí - Svatošské skály
Trasa začíná v obci Hory nedaleko Karlových Varů. Odtud klesá směrem do
hlubokého údolí řeky Ohře u staré cínové štoly a vrtu Hořička. Cesta dále vede kolem
meandru řeky až k Svatošským skalám. Dále pak pokračuje podél levého břehu řeky
Ohře až do městské části Karlových Varů – Doubí. V Doubí je cesta ukončena u
místního zámku. Celková délka této trasy je 13 km.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
33
CYKLO TURISTIKA
Záměrem Karlovarského
kraje je vybudování páteřní cyklostezky podél
řeky Ohře. V roce 2004
byla vypracována studie
proveditelnosti,
která
měla za cíl analyzovat
rozpracovanost jednotlivých úseků, sjednotit
postup při realizaci a
stanovit úzká místa a
předpoklady pro realizaci
výstavby
cyklostezky.
Úseky se dají rozdělit na
stavebně realizované a
ve fázi přípravy.
Realizované úseky:
Rok 2010: město Loket
Rok 2009: Kynšperk –
Sokolov; Slapany – Podhrad u Hájů
Rok 2008: městem Loket
Rok 2007: hranice CZ/D –
Slapany po zrušeném železničním tělese
Další: Královské Poříčí –
Loket; Loket Svatošské
skály; městem Karlovy
Vary Tuhnice – Dalovice
Cyklostezka Ohře po cyklotrase č. 204 a č. 3001
Úseky ve fázi přípravy: Podhrad u Hájů – Cheb po bývalé trati; městem Cheb; Chocovice – Kynšperk; Cheb Chocovice; městem
Sokolov (2010-začátek realizace); Svatošské skály – Karlovy Vary Doubí – Tuhnice; Dalovice – hranice s Ústeckým krajem
Délka trasy:
70 km
Náročnost trasy:
lehká bez většího převýšení
Povrch trasy:
převážně asfalt, mezi Královským Poříčím a Svatošskými skálami zpevněný štěrkem
Doprava:
trasa vede z velké většiny po cyklostezkách, zbytek po účelových komunikacích (lesní a polní cesty)
Je vhodná pro:
všechny kategorie cyklistů a typy kol, v úseku Kynšperk – Karlovy Vary i pro rodiny s malými dětmi
Průjezdní regiony:
Chebsko (Cheb, hranice s Německem – Kynšperk), Sokolovsko (Kynšperk – Loket), Karlovarsko (Loket –
Karlovy Vary, příp. Velichov)
Je součástí dálkové cyklotrasy Euregio Egrensis, což je turistická trasa pro cyklisty v délce 602 km vedoucí oblastmi Saska, Duryňska,
Bavorska a České republiky.
Region Chebsko
Na Chebsku přichází cyklostezka Ohře do vsi Slapany. Trasa je zde vedená cca 4 km po nově zbudované cyklopěší stezce. Krátce před
městem Cheb se napojuje na cyklotrasu č. 36. Dále vede trasa po místních komunikacích společně s motorovou dopravou. Až do
Chebu vede trasa přes Háje v souběhu s jinými cyklotrasami. Z Chebu pokračuje značení trasy z Tovární ulice do Doubí u Tršnice a
potom v souběhu s trasou č, 2266 až do Mostova, kde trasa odbočuje a samostatně pokračuje do Kynšperka.
Region Sokolovsko
V Kynšperku vede trasa po památné kryté lávce přes Ohři. Před touto lávkou je možné odbočit do centra města po cyklotrase č. 2136.
Za lávkou je cyklostezka vedená po nově vybudované asfaltové stezce. V Citicích trasa překračuje Ohři zpět na pravý břeh přes most s
hustou dopravou. V Sokolově u kláštera je zatím cyklostezka přerušena, kola je nutné vynést po schodech na lávku. Od kláštera dále
vede trasa v souběhu s cyklotrasou č. 2017 k sokolovské železniční stanici a dále po poměrně frekventované silnici do Královského
Poříčí. Odtud pak do Lokte vede opět udržovaná cyklostezka.
Region Karlovarsko
Na Karlovarsko se dostaneme po upravené štěrkové cestě. U Svatošovských skal přejíždíme opět na druhý břeh řeky Ohře, k tomu
poslouží visutá lávka. Hlubokým kaňonem řeky pak pokračujeme do krajského města, do městské části Doubí. Trasa před Doubím
opouští tok řeky a vede několika krátkými stoupáními přes místní část Tuhnice. Trasa č. 204 z lázeňského města pokračuje dál do
Dalovic a Velichova, zde značená trasa končí. Závěrečný úsek trasy vede kopcovitým terénem s běžnou dopravou a není vhodný pro
malé děti. Z Velichova je možnost napojit se na cyklotrasu č. 3001, která vede až do Okounova, na hranici s Ústeckým krajem. V
Okounově je možné se napojit na nový úsek cyklostezky Ohře.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
34
CYKLO TURISTIKA
Úsek č. 1 : Skalka – Doubí u Chebu
Cyklotrasa č. 36 Skalka, hráz - Cheb
Cyklotrasa č. 2069 Cheb, Joštova – Hradiště - Jindřichov – Tršnice - Doubí u Tršnice
Délka trasy: 3,0 km
Délka trasy: 5,9 km
Náročnost trasy: lehká, maximální sklon 2,2%
Náročnost trasy: lehká až střední, maximální sklon 6%
Povrch trasy: asfaltový povrch - cyklostezky, místní komunikace
Povrch trasy: silnice III. třídy a místní komunikace
Doprava: jen minimální provoz
Doprava: jen minimální provoz
Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol
Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol
Průjezdní místa: Skalka, hráz (0 km, celk. 3,0 km), Cheb (Chetes, 3,0 km).
Průjezdní místa: Cheb, Joštova ul. (3,0 km, celk. 8,9 km), Hradiště (5,15 km), Jindřichov u
Chebu (6,7 km), Tršnice (7,6 km), Doubí u Tršnice (Aag, 8,95 km).
Body na úseku :
Skalka, hráz – rozc. s CT 2164, 2243, 36 - Před postavením přehrady bylo údolí Ohře (tehdy
Egerthal) oblíbeným místem pro procházky a první cyklistiku. Na louce pod Hradem, která se
jmenovala Brühlwiese se počátkem století konaly zahradní výstavy. Na tuto tradici navázala v roce
2006 Krajinná výstava bez hranic a při té příležitosti město upravilo pravý břeh řeky, přes Ohři byla
postavena Vávrova lávka s vyhlídkou a vznikly tu nové cyklostezky.
Vávrova lávka – 1,16 km
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
35
CYKLO TURISTIKA
Úsek č. 2 : Doubí u Chebu – Potočiště - Mostov
Cyklotrasa č. 2266 Doubí u Tršnice – Potočiště – Mostov
Délka trasy:
9 km
Náročnost trasy:
lehká, maximální sklon 2,5%
Povrch trasy:
silnice III. třídy a místní komunikace
Doprava:
jen minimální provoz
Cyklotrasa je vhodná pro:
všechny typy kol
Průjezdní místa:
Doubí (Aag, 0 km, celk. 6,86 km), Chocovice (Kötschwitz, 0,5 km), Chvoječná (Sebenbach, 2,7 km), Potočiště (Dürnbach, 4,8
km, rozcestí s CT 2070), Obilná (Kornau, 6,8 km), Odrava (Kulsam, 7,5 km), Mostov obec (Mostau, 9,0 km), Mostov zámek
(9,4 km).
Doubí (Aag) 0 km (celk. 6,86 km), (rozc. S CT 2133 a dočasně v souběhu s CT 204)
Chocovice (Kötschwitz) 0,5 km Mezi obcemi Chocovice a Chvoječná kříží cyklotrasa silnici III/21226.
Chvoječná (Sebenbach) 2,7 km Z Chvoječné až do Potočiště se silnice v zimě neudržuje.
Potočiště (Dürnbach) 4,8 km (rozcestí CT 2070) Povrch této cesty je místy asfaltový a místy kamenitý.
Obilná (Kornau) – 6,8 km Na rozcestí u Obilné cyklotrasa opět vstupuje na silnici a vede až do obce
Odrava, tento úsek není v zimě udržovaný.
Odrava (Kulsam) 7,5 km Před vjezdem do obce Odrava cyklotrasa 2266 přejíždí přes řeku Ohře
Mostov (Mostau), obec 9,0 km Povrch cyklotrasy je v provedení hrubého asfaltu.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
36
CYKLO TURISTIKA
Úsek č. 3 : Mostov – Kynšperk nad Ohří – Sokolov - Loket
Cyklotrasa č. 204 Mostov – Kynšperk nad Ohří - Sokolov – Loket rozcestí s CT 362
Délka trasy:
30 km
Náročnost trasy:
lehká, maximální sklon 6,7%
Povrch trasy:
cyklostezky (vhodné i pro in-line), silnice II., III. třídy a místní komunikace
Doprava:
místy jen minimální až střední provoz
Cyklotrasa je vhodná pro:
všechny typy kol, in-line brusle
Průjezdní místa:
Mostov (Mostau, 0 km, celk. 30 km), Dobroše (3,3 km), Kynšperk nad Ohří (Königsberg, 4,5 km), Dasnice (10 km), Hlavno
(13,7 km), Citice (16,7 km), Kapucínský klášter (17,9 km), Krejcarova Lávka (18,3 km), Sokolov (18,6 km), Královské Poříčí (22
km), Loket (27,8).
Kynšperk nad Ohří (Königsberg) - 4,5 km, Za Kynšperkem nad Ohří čeká cyklisty příjemná cyklostezka
až do Dasnic, povrch je zde vhodný i pro in-line bruslaře.
Dasnice (Tassnicz) – 10 km, Za obcí Dasnice je sice stále líbivý povrch, ale stoupání je natolik příkré, že je
to pro in-line bruslaře nesjízdné.
Elektrárna Tisová – 14 km, Je možné si zde oddechnout na nově zbudovaném odpočívadle.
Sokolov – 18,6 km, Zde cyklostezka končí a dál po obci vedou již jen cyklotrasy, tedy společně s
motorovou dopravou.
Staré Sedlo – 25 km, Mezi Sokolovem a Loktem, přibližně od Královského Poříčí vede opět cyklostezka
oddělená od silničního provozu v délce 5 km. Povrch této stezky je dílem asfaltový, dílem štěrkový a dílem
je z betonových panelů.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
37
CYKLO TURISTIKA
Úsek č. 4 : Loket – Karlovy Vary – Velichov - Okounov
Cyklotrasa č. 204 Loket rozcestí s CT 362 –
Svatošské skály – Karlovy Vary – Dalovice – Radošov – Velichov
Cyklotrasa č. 3001 Velichov – Vojkovice – Damice – Osvinov –
Stráž nad Ohří – Korunní – Okounov - Lužný
Délka trasy:
30 km
Délka trasy:
25,2 km
Náročnost trasy:
střední až těžká, maximální sklon 8,6%
Náročnost trasy:
střední až těžká, maximální sklon 8,4%
Povrch trasy:
cyklostezky (vhodné i pro in-line),
silnice III. třídy a místní komunikace
Povrch trasy:
silnice III. třídy a místní komunikace
Doprava:
střední provoz
Doprava:
střední provoz
Cyklotrasa je vhodná pro:
všechny typy kol, in-line brusle
Cyklotrasa je vhodná pro: všechny typy kol
Průjezdní místa:
Loket rozcestí s CT 362 (0 km, celk. 30 km),
Svatošské skály (5,5 km), Karlovy Vary
(8,3 – 16,9 km), Dalovice (16,9 km), Radošov
(25,7 km), Velichov (30 km).
Průjezdní místa:
Velichov (30 km, celk. 55,2 km), Vojkovice
(30,29 km), Damice (34,9 km), Osvinov (41,3 km), Stráž nad Ohří (44,3
km), Korunní (47,73 km), Okounov (51,1 km), Lužný (53,2) – konec
Karlovarského kraje.
Loket – 27,8 km Loktem musí cyklisté projíždět po cyklotrase společně s motorovou dopravou.
Svatošské skály - 5,5 km 1,2 km za Loktem začíná cyklostezka a končí až u Svatošských skal
Karlovy Vary – 8,3 km Přes Karlovy Vary se cyklisté dostanou jak po cyklostezkách, tak po cyklotrasách
Dalovice – 16,9 km Do Dalovic se cyklisté dostanou po cyklotrase s využitím silnice III. třídy
Velichov - 30 km Zde cyklotrasa c číslem 204 končí a cyklisté mohou pokračovat po trase s č. 3001
Stráž nad Ohří – 44,3 km cyklisté musí překonat prudké stoupání a následně klesání na úzké komunikaci
ve společném provozu s motorovou dopravou
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
38
VODNÍ SPORTY
VODNÍ SPORTY :
Vodní sporty v Karlovarském
kraji
lze
provozovat na mnoha
vodních nádržích. Studie
se zabývá dvěma významnými nádržemi, které silně ovlivňují hydrologické podmínky řeky
Ohře. Jedná se o nádrže
Skalka a Jesenice u
Chebu.
Vedle těchto nádrží do
budoucna skrývají hydrické rekultivace, které
jsou v oblasti Sokolovské
hnědouhelné
pánve. Pilotním projektem je koupaliště Michal
u Sokolova, které je
jedním z menších rekultivovaných území. V současné době zde probíhá
rekultivace lomu Medard,
který do budoucna počítá se širokou škálou
sportovního využití. Více
se těmito hydrickými rekultivacemi, stejně tak
jako nádržemi Skalka a
Jesenice zabývají další
kapitoly této studie.
windsurfing, jachting, potápění
Vodní nádrž Jesenice
Vodní nádrž Jesenice patří k nejpopulárnějším turistickým místům v okolí Chebu.
Vodní nádrž je hojně využívána ke koupání, windsurfing, sportovní rybolovu a dalším
vodním sportům. Na nádrži je každoročně pořádáno několik sportovních akcí. Jde o
jachtařské závody Švestková regata, Modrá stuha Jesenice a další. V okolí se
nachází několik kempů a penzionů, které nabízejí vedle ubytování také nabídku
služeb spojených s vodními sporty. Nádrž nabízí velmi dobré podmínky pro koupání,
včetně vodního tobogánu a zázemí pro děti. Pro vyznavače potápění nabízí zdrž
dobré podmínky a je taktéž hojně využívána.
Vodní nádrž, která byla uvedena do provozu v rámci vodohospodářské soustavy
Skalka – Jesenice v roce 1960, měla jako primární retenční funkci a nalepšování
průtoků po profil Kadaň. V 80.letech byl na nádrži provozován hydrobus, který však
při začátku využívání nádrže jako vodního zdroje v 90. letech, musel být odstraněn. V
současné době je z důvodu ochrany vodního zdroje veškerý provoz plavidel se
spalovacími motory zakázán.
Možnosti turistického využití nádrže Jesenice je popsáno v kapitole zabývající se věcným využitím území.
Vodní nádrž Skalka
Vodní nádrž Skalka je jednou z nejvýznamnějších vodních nádrží na toku Ohře. Její
funkce je retenční a pro nalepšování průtoků mezi Chebem a Kadaňským stupněm.
Rekreační funkci omezuje výskyt sinic a obsah rtuti, který omezuje koupání a rybolov.
Více je o těchto problémech v dalších kapitolách. Problematikou se zabývá projekt č.002
– Problematika živin a sinic v nádrži Skalka. Atraktivitě nádrže dodává městská
památková rezervace Cheb, která se nachází nedaleko hráze. Okolí nádrže je zalesněno
a sahá až k hranici s Německem u Pomezí nad Ohří.
Na vodní zdrži byla v 70. a 80. letech provozována pravidelná lodní linka, která byla
oblíbenou atrakcí města Cheb. Ta však začátkem 90. let byla ukončena. Od roku 2007 se
snaží o navázání na tradiční pravidelnou linku společnost ČSAD Karlovy Vary. Pomocí
vodní dopravy tak lze naplánovat výlet po městě a jeho okolí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
39
SPORTOVNÍ RYBOLOV
Řeka Ohře v Karlovarském kraji nabízí rybářům pestrou možnost
rybolovu. Celkem je řeka
v kraji rozdělena na 9
revírů. Horní revíry se
nacházejí od hranice s
Německem po Kynšperk
nad Ohří. V horní části je
možnost
rybaření
v
prostoru vodní nádrže
Skalka, kde lze mimo jiné
ulovit :
- štiku obecnou
Revír 431 040 – OHŘE 19
Délka : 19 km
Rozloha : 340 ha
Pověřená organizace : MO Cheb
Charakteristika revíru :
Úsek od tělesa hráze údolní nádrže Skalka v Chebu až ke státní hranici se SRN. Lov z plavidel je povolen
od 16. 6. do 31. 12. a zavážení nástrah celoročně. Hlubinná přívlač je povolena. Podle rozhodnutí KHES a
MZe ČR platí zákaz konzumace dravých ryb. Rybolov je zakázán na přítocích Skalky, na řekách Ohři a
Reslavě od státní hranice se SRN a po obou březích Skalky v prostoru ohraničeném finským dvojdomkem
na levém břehu Skalky, pilíři bývalého mostu přes Ohři a okrajem lesíka na pravém břehu Skalky (území
přírodní rezervace Rathsam a chráněná rybí oblast). Zbylé zákazy jsou vymezeny tabulemi.
Revír 431 039 – OHŘE 18
Délka : 14 km
Rozloha : 22 ha
Pověřená organizace : MO Cheb
- kapra obecného
Charakteristika revíru :
- cejna velkého
Od silničního mostu obce Nebanice až k tělesu hráze Skalka, mimo potok Krapický. Do revíru patří nádrže
Starý rybník (3,6 ha), Cézar (1,0 ha), Šmatovka (1,0 ha), Vojtanovský (0,5 ha) a Kateřina (0,6 ha). Zákaz
lovu ryb je pod hrází Skalka po obou březích až k tabuli Povodí Ohře. Dále je zákaz vstupu a lovu ryb v
prostoru vodní elektrárny Mlýnská v Chebu pod hradem (oba jezy, přívodní a odpadní kanál s ostrovem).
Součástí revíru je potok Plesná od vtoku do Ohře až k soutoku s Lubským potokem. Od této hranice až k
pramenům je Plesná samostatným pstruhovým revírem. Jeho přítoky jsou chovné a lov ryb je zakázán.
- plotice obecné
V úseku pod přehradou
lze pak dále nalézt :
- bolena dravého
Revír 431 038 – OHŘE 17
- candáta obec.
- jelce jesena
- jelce tlouště
- tolstolobika
- ouklej obecnou
- okouna říčního
Délka : 7,3 km
Rozloha : 25 + 2 ha
Charakteristika revíru :
Revír prochází od jezu v Kynšperku nad Ohří až k silničnímu mostu v obci Nebanice, mimo Libocký a
Kynžvartský potok a říčku Odravu. Na celém revíru je povolen lov z plavidel. Přítoky do revíru nepatří, tvoří
samostatný pstruhový revír. Na revír navazuje 17/R – Malé pleso (0,8 ha) a slepé rameno Ohře (1,25 ha).
V revírech lze najít i
trofejní kusy.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Pověřená organizace : MO Kynšperk n.O.
40
SPORTOVNÍ RYBOLOV
Další úsek se nachází
mezi Kynšperkem nad
Ohří přes Sokolov a Loket po jez Tuhnice v Karlových Varech.
I tento úsek nabízí pestré zastoupení ryb, a
mnoho malých vodních
ploch v okolí Ohře. V
revíru lze najít :
- ježdíka obecného
- štiku obecnou
- parmu obecnou
- okouna říčního
- kapra obecného
Revír 431 037 – OHŘE 16
Délka : 22 km
Rozloha : 74 + 13 ha
Pověřená organizace : MO Sokolov
Charakteristika revíru :
Od lávky ve Starém Sedle u Lokte nad Ohří až k jezu v Kynšperku nad Ohří. K revíru patří i přilehlá
ramena po celé délce toku. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku na pravém břehu řeky Ohře v
délce 500 m při zařízení Českého rybářství Mariánské Lázně, které je vyznačeno tabulemi. Lov ryb z
plavidel je povolen. Potok Lobezský je chovný a lov ryb zakázán. Na revír navazuje Ohře 16 A s nádržemi
Kukla (0,9 ha), Svatavám (0,7 ha), Štikárna (0,7 ha), Rovný (0,5 ha), Hladový (0,5 ha), Mezihorská (1,4 ha)
a Ranžírák u Citic (0,4 ha).
Revír 431 036 – OHŘE 15
Délka : 10 km
Rozloha : 38 ha
Pověřená organizace : MO Loket n.O.
Charakteristika revíru :
Od bývalého silničního mostu v Pionýrském (samoty Svatoš) až k lávce na Starém Sedle u Lokte nad Ohří,
včetně propadlin v k. ú. Loket, Nové Sedlo a mimo potok Čistá. Lov z plavidel povolen. Na pravém břehu
řeky Ohře v prostoru rybího přechodu platí v délce 50 m zákaz lovu ryb. K revíru patří nádrže Malá Anna
(1,2 ha), Loučky (0,4 ha) a Pískovny (0,4 ha).
- candáta obec.
- jelce tlouště
- jelce jesena
Revír 431 035 – OHŘE 14
- cejna velkého
- ostroretku stěho.
Délka : 6 km
Rozloha : 30 ha
Pověřená organizace : MO Karlovy Vary
Charakteristika revíru :
V revírech je mnoho populárních míst rybaření a
také se zde pravidelně
pořádají rybářské závody.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Od jezu u plynárny v Karlových Varech až k bývalému starému mostu v Pionýrském (u samoty Svatoš).
Lov z plavidel je povolen od jezu plynárny v Karlových Varech-Tuhnicích až k bývalému starému mostu v
Pionýrském (Doubí u samoty Svatoš).
41
SPORTOVNÍ RYBOLOV
Poslední úsek prochází
z Karlových Varů po
hranici
s
Ústeckým
krajem, resp. Po Klášterec nad Ohří, který je již
za hranicí Karlovarského
kraje. To je zde oproti
předchozím revírům s
větším sklonem a větším
proudem. Přesto je i v
tomto
úseku
několik
větších jezů. V tomto
úseku se nachází :
- parma obecná
Revír 431 033 – OHŘE 13
Délka : 15 km
Rozloha : 73 + 22 ha
Pověřená organizace : MO Karlovy Vary
Charakteristika revíru :
Od jezu bývalé pily v obci Dubina až k jezu v Karlových Varech - Tuhnicích. K revíru patří úsek
Chodovského potoka od ústí do Ohře až ke vtoku Vlčího potoka pod Mírovou. Lov z plavidel povolen od
jezu v Dubině až k jezu v Karlových Varech-Tuhnicích. V obecném zájmu je zákaz lovu ryb v úseku od
železničního mostu v Karlových Varech až k jezu pod tržnicí v Karlových Varech od 1. 1. do 16. 4. Ostatní
části Chodovského potoka a přítoky revíru jsou chovné a lov ryb je zakázán. Na revír navazuje Ohře 13 A
s celkem 13ti nádržemi a propadlinami o celkové ploše 22 ha.
Revír 431 032 – OHŘE 12
Délka : 8 km
Rozloha : 25 ha
Pověřená organizace : MO Karlovy Vary
- pstruh potoční
Charakteristika revíru :
- tolstolobik
Od silničního mostu ve Velichově až k jezu bývalé pily v obci Dubina. K revíru patří levostranné přítoky a
odstavená ramena. Lov z plavidel povolen od silničního mostu ve Velichově až k jezu bývalé pily v obci
Dubina mimo pískovnu Jakubov.
- jelec tloušť
- lipan podhorní
- štika obecná
- jelen jesen
Revír 431 035 – OHŘE 11
- ostroretka stěho.
- úhoř říční
Délka : 17 km
Rozloha : 77 ha
Pověřená organizace : MO Klášterec n.O.
- kapr obecný
Charakteristika revíru :
- lín obecný
Od čerpací stanice v Mariánském údolí až k silničnímu mostu ve Stráži nad Ohří.
Do revíru vedle Ohře patří Brejtfeldka na Pernštejnském potoce (0,3 ha), nádrž Stará tůň ve Stráži nad
Ohří (0,4 ha). Lov z plavidel na toku povolen. Zákaz lovu ryb 50 m pod jezem v Klášterci nad Ohří. Přítoky
jsou chovné a lov ryb je zakázán. Do revíru patří Bočský potok, který je chovný s lovem ryb zakázaným.
Výkon rybářského práva ze Zámeckého parku v Klášterci nad Ohří je povolen pouze v otevírací době
parku. V odpadním kanálu malé vodní elektrárny u Perštejna je lov ryb zakázán.
Někteří rybáři si v tomto
úseku stěžují na velké
množství štik.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
42
HIPOTURISTIKA
Jednou z doplňkových
služeb pro návštěvníky
Karlovarského kraje je
turistika na koni (hipoturistika).V současné době
se na území Karlovarského kraje nachází minimálně 70 jezdeckých
areálů ať již veřejných
nebo
soukromých
a
rovněž další chovatelské
stanice. Z rozhovorů s
jejich provozovateli vyplývá, že poptávka po
této formě turistiky roste
a že tedy lze do budoucnosti očekávat růst
jejich počtu a počtu
chovaných koní. S tím
také stále roste poptávka
po komplexní nabídce
služeb ekofarem. Kromě
toho jsou Karlovy Vary
známé jako středisko
koňských dostihů. Tyto
dostihy jsou provozovány v areálu Karlovy Vary
- Dvory. Dostihový areál
navazuje na golfové hřiště umístěné uprostřed
okruhu, které se nachází
na břehu Ohře.
HIPOTURISTIKA :
VYBRANÉ HIPOSTANICE V OBLASTI :
(součást agroturistiky, vyjížďky na koních, péče o koně)
- Ranč a hipostanice Free County, Tatrovice
- Ekologická farma ARNIKA, Ležnice
Agroturistika
- František Heřmánek, Božičany
Jedná se o ubytování s možností poznat způsob venkovského života. V některých
případech je součástí i možnost prací v zemědělství, nebo napodobování tradičních
venkovských zvyků. Agroturistika je také spoje s kontaktem se zvířaty a možností
péče o ně. Nejčastěji se jedná o hipoturistiku (péče o koně a vyjížďky na koních),
vinařskou turistiku (návštěva vinných sklepů, ochutnávky vín), agroturistika na
farmě (sušení sena, sklízení plodů).
- Ranč Vránov, Sokolov, Na Pískách
- Jezdecký klub Shagyra, Sokolov, Šabina
- JK Dalaz, Dalovice, Karlovy Vary
- JS Atrium, Karlovy Vary
- JK Stará Role
- JS Gabrielka, Sadov, Karlovy Vary
- Český jezdecký klub, Karlovy Vary
- Jezdecký areál JAVOR, Hory
V Karlovarském kraji v současné době dochází k rozmachu zejména hipoturistiky.
Hlavními návštěvníky těchto farem jsou zahraniční hosté, kteří přijíždějí zejména z
Německa a také návštěvníci z velkých českých měst. Zákazníci mají dnes rostoucí
požadavky na vybavení ubytování a na kvalitě stravy, zejména s důrazem na
biopotraviny na jejichž sklizni mohou spolupracovat.
- Jízdárna a ubytovna Karina, Teplá
- TJ statek Stráž nad Ohří
- A & W Jezdectví ,Cheb
- JS Egrensis, Cheb
- Chov sportovních koní, Nebanice
- JK Elizabeth, Cheb
Velmi dobrým příkladem moderního agroturistického zařízení v Karlovarském kraji je
hotel STEIN*** ve Skalce u Chebu, který leží na břehu vodní nádrže Skalka. Hotel
nabízí vedle agroturistických aktivit včetně vyjížďky na koních celou řadu dalších
aktivit. Jedná se o zapůjčení čtyřkolek, jízdních kol, lodí a vybavení pro rybaření. Při
nepříznivém počasí nabízí wellness služby obsahující sauny, lázně, masáže a
fitness. Vedle tohoto využití nabízí hotel kvalitní ubytování a restauraci. Tento druh
zařízení je také dobrým zázemím pro pořádání konferencí, nebo firemních akcí.
- Dan Krechler,Františkovy Lázně
- Mariánské Lázně – Krakonoš
- JS Mariánské Lázně, O. Nágr
- Aghitour, Nejdek – Fojtov
- Jezdecký klub Elisabeth, Cheb
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Nabídku ubytování s možností hipoturistiky je nejvhodnější kombinovat s dalšími
druhy rekreace. Hipoturistiku je vhodné kombinovat s vodáckými sporty, kdy je nutné
vybavení pro bezpečné uklizení vodácké výbavy, včetně lodí, dále je vhodné
kombinovat s cykloturistikou, zejména s návazností na hlavní cyklistické tratě. Tento
obor zažívá v současné době velký rozvoj a je tak nutné od samého počátku
reagovat na poptávku na trhu.
43
HIPOTURISTIKA
Nedílnou součástí většiny farem je i chov koní.
Na mnoha místech proto
můžete využít této služby
a společně s průvodcem
můžete pořádat výlety a
to nejen při krátkých vyjížďkách, ale i několikadenních výletech. V případě, že jste sami vlastníkem koně a chcete
svou dovolenou strávit
společně s ním, můžete
využít nabídky těchto farem, která spočívá zejména v možnosti ustájení přímo v areálu jejich
hospodářství.
Mnohdy jsou koně
chovaní na těchto farmách využíváni nejen ke
klasické jezdecké turistice, ale také k hiporehabilitaci. Je však nutno
podotknout, že ne vždy
se jedná o hiporehabilitaci v pravém slova smyslu. Tu totiž může provádět pouze zkušený a proškolený terapeut, který
má pro tuto činnost
platnou licenci.
HLAVNÍ ZÁSADY POHYBU NA JEZDECKÝCH STEZKÁCH
1. Ve vztahu k životnímu prostředí i provozu na stezce jsou nejvhodnější skupiny
tvořené třemi až osmi jezdci.
2. Nevjíždějte do luk, polí nebo lesních porostů a nerušte zvěř.
3. Dbejte místních omezení a nařízení na některých úsecích stezky (klid pro zvěř,
těžba dřeva)
4. Buďte ohleduplní k ostatním uživatelům stezek. Upozorněte lidi před sebou, že
budete předjíždět a zpomalte tak, abyste je bezpečně minuly. Chodce míjíme
zásadně v kroku, zvláštní opatrnost věnujeme také cyklistům. Předjíždíme
výhradně zleva.
5. Na frekventované nebo rozbahněné stezce jezděte v zástupu. Buďte ohleduplní k
povrchu stezky, který kopyta koní mohou poškodit.
6. Cválejte pouze v bezpečných a přehledných úsecích, překážku z důvodu
bezpečnosti raději překročte nebo obcházejte. Úzké ohyby cesty projíždějte
krokem.
7. Pokud se rozhodnete tábořit mimo stanici, učiňte tak na vyhrazeném tábořišti nebo
na místě, kde vám to povolil majitel pozemku.
8. Chraňte prostředí stezky. Odvezte si s sebou všechny odpadky a nezapomeňte ze stezky odstranit i trus vašeho koně.
9. Buďte očima i ušima sítě stezek. Upozorněte stanici na možné problémy (vyvrácené stromy, poškozené značení, vysypané odpadky,
sesuv půdy apod.)
10. Volně pobíhající psi na stezku nepatří. Z bezpečnostních důvodů se toto pravidlo vztahuje také na prostor tábořišť a jezdeckých
stanic.
11. Každý jezdec vjíždí na stezku na vlastní nebezpečí. Pokud při jízdě utrpí újmu nebo úraz daný charakterem prostředí nebo terénu,
nemůže požadovat náhradu po vlastníkovi lesa či pozemků ani po žádném dalším zainteresovaném subjektu.
12. Mějte na paměti, že ostatní lidé na stezce nemusejí znát koně a jejich reakce. Váš kůň může být první, kterého ostatní uživatelé
stezky poznají. To, jak se zachováte, vytvoří obraz místních jezdců. Na otázky odpovídejte s ochotou, jelikož jste v té chvíli
představitelem všech jezdců.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
44
LÁZNĚ A PLOVÁRNY
Karlovarský kraj patří
mezi jedno z největších a
nejpopulárnějších lázeňských území. V kraji se
nachází Lázně v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Franriškových Lázních, které
patří do známého lázeňského trojúhelníku. Dále
jsou to lázně Kynžvart a
Jáchymov.
V
oblasti
Poohří lze zahrnout zejména lázně v Karlových
Varech.
KRYTÝ BAZÉN SOKOLOV
Provozní doba:
Út – Ne
Ceník:
6:00 – 21:00
děti
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
30,-/hod
Charakteristika :
Krytý bazén v Sokolově nabízí široké veřejnosti možnost aktivní formy odpočinku a sportovního vyžití v
klidném a příjemném prostředí zámeckého parku poblíž centra města. Od ledna 2000 nabízí areál
návštěvníkům bazén s chrličem, dva whirlpooly, dva tobogány. Pro děti je k dispozici dětský bazének s
teplejší vodou vybavený vodními atrakcemi a skluzavkou. V oddělených sprchách je možno zajít do
parních komor, které spolu s ostatními atrakcemi jsou pro návštěvníky zdarma.
AQUAFORUM VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
9:00 – 21:00
Vedle těchto lázeňských
měst s komplexní nabídkou lázeňství a balneologie se v okolí řeky
Ohře nachází mnoho
umělých i přírodních
koupališť. Vedle nabídky
koupání nabízejí areály
zábavní a wellness služby v podobě tobogánů,
skokanských
můstků,
vodních atrakcí, parní
komory, sauny, nebo vířivky. Vedle venkovních
areálů je v kraji široká
nabídka krytých bazénů.
dospělí 60,-/hod
dospělí 120,-/ 2 hod
děti (do 120 cm) zdarma
Charakteristika :
Příjemně teplá voda v bazénech, vířivkách i v tobogánu v Aquaforu – světě vody a relaxace ve Františkových Lázních vás pohladí po duši a po těle nezávisle na rozmarech počasí. Objevte překrásný vodní
svět. Hosté naší společnosti mají vstup za exkluzivně nízké ceny.
PLAVECKÝ BAZÉN CHEB
Provozní doba:
Čt – Út
8:00 – 21:00
Ceník:
dospělí 50,-/hod
děti
25,-/hod
Charakteristika :
Chebský krytý bazén Vám nabízí plavecký bazén (25 m), dětské brouzdaliště, skokanskou věž nebo
masážní chrliče. Dále můžete využít parní komoru a nápojové a potravinové automaty.
45
LÁZNĚ A PLOVÁRNY
Přímo v Karlových Varech se nachází několik
lázní, které nabízejí vedle
ubytovaných hostů také
služby pro širokou veřejnost. Návštěvníci tak
mohou využívat i některých wellness a lázeňských služeb. Tyto služby jsou pak zpestřením a
relaxací zejména pro aktivní turisty. Návštěvu
lázní tak lze propojit s
cyklistikou,
vodáckými
sporty, nebo pěší turistikou.
THERMAL
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
8:00 – 21:00
dospělí 80,-/hod
děti
50,-/hod
Charakteristika :
Hotel Thermal nabízí jedinečný termální bazén, který je vybudován ve skále nad městem a který slouží
nejenom hotelovým hostům, ale je přístupný i veřejnosti. V prosluněných dnech je na travnaté ploše u
bazénu připraveno brouzdaliště pro malé děti. V areálu termálního bazénu můžete navštívit také fitness
centrum a saunu, zapůjčit si zdarma plážové lehátko anebo zahrát kuželky.
ALŽBĚTINY LÁZNĚ ( LÁZNĚ V)
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
6:00 – 21:00
dospělí 100,-/ 1,5 hod
děti
50,-/1,5 hod
Charakteristika :
Základní cenové relace
lázní se pohybují na
mírně vyšší hodinové
úrovni, jako v případě
cen aquaparků a krytých
bazénů. Veškeré další
lázeňské a balneologické
služby jsou pak placeny
navíc. Lázně dále nabízejí širokou škálu nabídky
masáží. Jedná se o
komplexní
i
specializované masáže.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Alžbětiny lázně nabízejí bazénový komplex – 25 m bazén, relaxační bazén se 4 automasážními prvky,
whirpool, dětské brouzdaliště, sauna a pára v mužské i ženské části komplexu. Areál Alžbětin Lázní (Lázní
V) se nachází v Karlových Varech.
LÁZNĚ III
Provozní doba:
Po – So
8:00 – 13:30
Ceník:
dospělí 200,-/hod
děti
100 zdarma
Charakteristika :
Lázně III v Karlových Varech nabízí návštěvu krytého bazénu, který je cca 18 m dlouhý, dále menší bazén
4 x 4 m, který obsahuje vřídelní vodu. Součástí areálu je také sauna.
46
LÁZNĚ A PLOVÁRNY
Vedle krytých bazénů je
v okolí řeky Ohře v Karlovarském kraji nabídka
mnoha otevřených koupališť a lázní.
Jedná se o otevřené
bazény i přírodní koupaliště využívají vhodné
vodní plochy. Výhodou
těchto areálů je možnost
návštěvy většího množství návštěvníků a také
možnost opalování a doprovodných sportů. Nejčastěji areály nabízejí
hřiště pro beachvolejbal,
tenisové kurty, či fotbal.
Okolo některých koupališť prochází cyklostezky, které jsou upraveny
pro využití inline bruslaři.
Moderní areály nabízejí i
atrakce v podobě tobogánů a skluzavek. Areály také během roku
pořádají množství kulturních a sportovních
akcí. Samozřejmostí je u
občerstvení v areálu.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
MERCEDES
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
10:00 – 20:30
dospělí 100,-/ hod
děti
50,-/hod
Charakteristika :
Bazén Mercedes je umístěn v moderním sanatoriu ležícím uprostřed zeleně v klidné čtvrti Karlových Varů,
které nabízí komplexní lázeňskou léčbu pro tradiční karlovarské indikace.
KOUPALIŠTĚ OSTROV
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
9:00 – 20:00
dospělí 45,-/celý den
děti
20,-/celý den
Charakteristika :
Koupaliště v Ostrově, které v nedávné době prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, nabízí svým návštěvníkům k
využití velký bazén 50 m, malý bazének, brouzdaliště pro děti a tobogán 62 m. K dispozici jsou zde také
převlékárny, venkovní sprchy a občerstvení.
MICHAL SOKOLOV
Provozní doba:
Po – Ne
9:00 – 20:00
Ceník:
dospělí 60,-/celý den
děti
40,-/celý den
Charakteristika :
Koupaliště Michal je moderní vodní areál s mnoha atrakcemi, který se nachází u Sokolova. Díky více jak
500 m dlouhé pískové pláži se koupališti říká Sokolovské moře. Kromě pláže čekají návštěvníky zajímavé
atrakce pro děti i dospělé v čele s obřím tobogánem, sportovní možnosti, skvělé zázemí, občerstvení a
hlavně moře čisté vody.
47
LÁZNĚ A PLOVÁRNY
Nevýhodou všech venkovních areálů je však
sezónní způsob využití. I
během sezóny je ovlivněné využívání areálů klimatickými podmínkami.
Nelze si tak vždy přesně
naplánovat termíny návštěvy.
U areálů, které využívají
víceúčelové vodní plochy je v letních měsících
častý problém s kvalitou
vody, která v některých
případech
neumožňuje
koupání. Tento problém
je zejména u nádrže
Skalka u Chebu. Velmi
špatná kvalita vody v
podstatě znemožňuje využívání vody ke koupání.
Naopak velmi dobrou
kvalitou vody disponuje
nádrž Jesenice a zbytková jáma lomu Michal.
Do budoucna bude v kraji využíváno jezero zbytkové jámy lomu Medard,
kde lze předpokládat vysokou kvalitu vody.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KOUPALIŠTĚ JADRAN
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
---------
dospělí 30,děti
10,-
Charakteristika :
Rekreační areál JADRAN s celoročním provozem se nachází ve Františkových Lázních v západních
Čechách. Areál je umístěn v klidném prostředí lesoparku s minerálními prameny a cestami pro pěší i
cykloturisty. Jedná se o uměle vytvořené koupaliště s přítokem vod z přilehlého potoka Slatinka. Kapacita
je 100 návštěvníků, plocha je cca 0,8 ha. Koupaliště má vlastní hygienické zázemí, převlékací kabiny,
navazuje na areál autokempu a v jeho blízkosti je hotel s restaurací.
KOUPALIŠTĚ DŘENICE CHEB
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
vstup zdarma
-----------Charakteristika :
Přijeďte za námi na Koupaliště Dřenice k Chebu a využijte výborné podmínky k rekreaci u vodní nádrže
Jesenice. Nabízíme spoustu sportovních hřišť (pro volejbal, fotbal, petanque...). Dále jsou k dispozici
lehátka, občerstvovací stánek, písečné hřiště pro děti s mnoha atrakcemi apod. Během roku se zde koná
spousta kulturních i sportovních akcí, kterých se můžete zúčastnit.
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ ROLAVA
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
vstup zdarma
---------Charakteristika :
Koupaliště Rolava se nachází ve volné přírodě v městské čtvrti v Karlových Varech. V areálu jsou tenisové
kurty, okruh pro cyklisty a in-line bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a tobogán. Pláže jsou písčité a
travnaté s pozvolným vstupem do vody. Dále jsou k dispozici sprchy, WC či občerstvení se zastřešeným
sezením.
48
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
49
2010
KARLOVARSKÝ KRAJ - DOPRAVA
Karlovarským krajem
prochází evropské silnice E48, E49 a E442. Z dopravního hlediska je nejdůležitější stavbou v Karlovarské kraji stavba
rychlostní silnice R6, která kopíruje evropskou silnici E48 v úseku Praha Karlovy Vary- Německo.
V roce 2010 byl zprovozněn úsek Tisová – Kamenný Dvůr a na konci
roku by měl být zprovozněn úsek Jenišov – Nové
Sedlo. Na začátku roku
2011 je předpokládaná
dostavba úseku Sokolov
– Tisová a na konci roku
2011 by měl být propojen
úsek Nové Sedlo – Sokolov.
V Chebu je intenzita dopravy na silnici E48 přibližně 17 000 aut/den.
Údaj pochází z roku
2005.
Po
dostavbě
dálničního úseku v tomto
nejintenzivněji užívaném
úseku lze předpokládat
zvýšení
návštěvnosti
mezi propojenými regiony.
Současný stav :
Praha – Nové Strašecí – Karlovy
Vary – Tisová – Cheb
Plánovaná délka : 168 km
V provozu :
55 km
Ve výstavbě :
17 km
V přípravě :
96 km
Praha – Karlovy Vary – Cheb (R6/I/6) Marktredwitz (B303) – Bayreuth (A70)
Cílový stav :
Evropská silnice E48 bude v budoucnu součástí rychlostní
komunikace R6. Komunikace na začátku úseku v Praze
navazuje na E50 a na konci úseku u Schweinfurtu na E45.
Komunikaci dále kříží E51 (Himmelkron), E49 (Cheb – Karlovy
Vary), E442 (Karlovy Vary). Komunikace je hlavním dopravním
spojením zájmové oblasti mezi Karlovarským krajem a přírodním
parkem Smrčiny. Tah je také nejzatíženější tahem v zájmové
oblasti.
Magdeburg (A2) – Plauen (B282, B92) -
Karlovy Vary - Teplice (I/13) – Ústí nad
Cheb (I/21/R6) – Karlovy Vary (I/6/R6) -
Labem (D8, I/62) – Děčín – Liberec (I/13) -
Plzeň – Písek – České Budějovice (I/20) – Třeboň (I/34, I/24) -
Hradec Králové – Olomouc (I/35) – hranice ČR-SR (I/35, I/18) -
Horn (B2) – Stockerau (B4) – Vienna (A22)
Žilina (D3)
Silniční tah E49 na začátku navazuje na tah E30 u Magdeburgu
a na tah E60 ve Vídni. E49 pak kříží silniční tahy E461 (Vídeň)
E59 (Vídeň – Stockerau), E551 (Třeboň – Č. Budějovice), E55
(Č. Budějovice), E50, E53 (Plzeň), E442 (K.Vary), E48 (K. Vary
– Cheb), E441 (Plauen), E51 (Oschitz – Leipzig) a E40
(Hermsdorf).
Evropský tah E442 začíná v Karlových Varů u E48 a končí v
Žilině napojením na E50/E75. Tento tah křižuje evropské cesty
E55 (Ústí n.L.), E65 (Turnov), E67 (Hradec Králové), E461
(Svitavy), E462 (Olomouc – Hranice), E75, E50 (Bytča – Žilina).
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
50
KARLOVARSKÝ KRAJ - DOPRAVA
Přestože je dálniční síť v Karlovarském kraji zcela nevyhovující
požadavkům regionu, je oblast okolí Karlových Varů dobře dostupná z
velkých měst České republiky, Německa i okolních států. Po dostavbě R6
lze předpokládat lepší přístupnost ze západních měst a z Prahy. Zcela
nevyhovující jsou pak směry na Plzeň, Ústí nad Labem a do Saska.
Výhledově by bylo pro Karlovarský kraj optimální přestavba všech
evropských tahů na rychlostní komunikace, nebo čtyřproudé krajské
silnice.
Karlovarský kraj reaguje
zejména na současnou
situaci a státní zastoupení svých návštěvníků.
Doprava v regionu se
soustředí na dostavbu
rychlostní
komunikace
R6 od Karlových Varů
směrem do Německa. Ta
má přivést další turisty
ze sousední země díky
lepší dostupnosti zájmové oblasti. Druhým
směrem na který je soustředěno, jsou návštěvníci z Ruska. Pro značnou
vzdálenost je pro tyto turisty volena letecká doprava. Mezinárodní letiště Karlovy Vary proto
nabízí pravidelné lety do
Moskvy a Petrohradu.
Stávající silnice I. Třídy jsou převážně vyhovující, avšak v některých
úsecích, které jsou enormně namáhány nákladní dopravou, dochází k
velkému poškození povrchu komunikací. V průběhu výstavby R6 dochází
také k přetížení městských komunikací, přeš které je odkláněn hlavní tah.
Po výstavbě rychlostní silnice R6 dojde k útlumu tohoto proudu a dojde tak
ke zlepšení životního prostředí v postižených obcích.
Vedle silniční dopravy přechází přes Karlovarský kraj III. Železniční
koridor, který se předpokládá rekonstruovat do roku 2016. Koridor
přechází z Německa přes Cheb na Plzeň a dále pak do Prahy a na
Slovensko. Trať umožní do budoucna rychlost vlaků až 160 km/h. Naopak
s páteřní tratí Karlovarského kraje, která vede z Chebu přes Karlovy Vary
do Chomutova a Ústí nad Labem se jako hlavním koridorem nepočítá.
Přes Karlovy Vary tak nebudou ani v budoucnu jezdit mezinárodní vlaky
EuroCity, což může částečně ovlivnit příliv turistů. Tento handicap
částečně kompenzuje mezinárodní letiště, které vedle vnitrostátních letů
do Prahy, nabízí pravidelné lety do Petrohradu a Moskvy v Rusku, nebo
charterové lety do Antalye. Letiště má projít v příštích letech kompletní
přestavbou.
Dalším přínosem by
mělo být dokončení železničního koridoru, který by měl přecházet ze
Smrčin do Chebu. Přínos
tohoto koridoru lze předpokládat zejména v oblasti Chebu.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
51
KARLOVARSKÝ KRAJ - KLIMA
Klimatické hodnoty v
grafech jsou platné pro
meteorologickou stanici
Cheb.
Podnebí v okolí Karlových Var leží na rozhraní dvou klimatických
oblastí, a to v oblasti
MT4 a MT7 (hodnocení
podle Quitta).
Jedná se o mírně teplou,
mírně suchou oblast,
převážně s mírnou zimou.
Průměrné roční teploty
se pohybují okolo 7 oC a
roční úhrny atmosférických srážek nejčastěji
v rozmezí od 600 – 750
mm. Obvykle zde neklesá roční úhrn pod 700
mm. Podrobnější charakteristiky jednotlivých oblastí jsou uvedeny v
tabulkách.
40
Temp ´C
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0
-4
-8
Jan Feb Mar Apr May Jun
30
Days
Měs.
max
normal
min
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Normal
(oC)
-2,5
-1,2
2,4
6,7
11,7
15
16,5
15,8
12,5
7,8
2,4
-1
Max
(oC)
0
2,3
7
12,2
17,4
20,6
22,4
22,2
18,5
12,8
5,2
1,3
Min
(oC)
-5
-4,1
-1,2
2,1
6,3
9,6
11
10,6
8
4,1
0
-3,3
Klimatické ukazatele pro oblast MT4 :
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
Deštivých dnů v měsíci
25
20
Počet letních dnů
140 – 160
Počet mrazových dnů
110 – 130
Počet ledových dnů
40 – 50
Průměrná teplota v lednu
-2 – -3
Průměrná teplota v dubnu
6–7
Průměrná teplota v říjnu
15
10
10
8
7
11
10
8
Srážkový úhrn ve vegetačním období
350 – 450
Srážkový úhrn v zimním období
250 – 300
Počet dnů jasných
Jan
Feb
Mar
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Apr
May
Jun
Jul
Aug
52
Sep
Oct
Nov
Dec
6–7
110 – 120
Počet dnů zamračených
0
16 – 17
Prům. dny se srážkami nad 1 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
5
20 – 30
Počet dnů s průměrnou teplotou
Průměrná teplota v červenci
9
Srážky/den
(mm)
9
7
8
8
10
11
10
9
9
7
9
10
60 – 80
150 – 160
50 – 60
KARLOVARSKÝ KRAJ - KLIMA
PRŮMĚRNÉ ROČNÍ HODNOTY
VĚTRNNÁ RŮŽICE ( KARLOVY VARY )
(KARLOVARSKÝ KRAJ)
Klimatické ukazatele pro oblast MT7 :
Teplota vzduchu :
Počet letních dnů
o
5-7 C
Teplota v zimě :
2 - -4 oC
Teplota v létě :
30 – 40
Počet dnů s průměrnou teplotou
140 – 160
Počet mrazových dnů
110 – 160
Počet ledových dnů
40 – 50
Průměrná teplota v lednu
-2 – -3
Průměrná teplota v dubnu
17 – 19 oC
6–7
Průměrná teplota v červenci
První mrazivý den :
16 – 17
Průměrná teplota v říjnu
11. listopad
Poslední mrazivý den :
11. květen
6–7
Prům. dny se srážkami nad 1 mm
100 – 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období
400 – 450
Srážkový úhrn v zimním období
250 – 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
První sněhová pokrývka :
Počet dnů zamračených
20. listopad
60 – 80
120 – 150
Počet dnů jasných
40 – 50
Konec sněhové pokrývky :
1. duben
Maximální vrstva sněhu :
20 – 30 cm
Dny se srážkou nad 10 mm:
15
zdroj:
Rychl. větru
1,7
5,0
11,0
Součet
Směr větru
N
2,86
1,25
0,08
4,19
NE
8,77
4,56
0,17
13,50
E
5,91
3,62
0,57
10,10
SE
2,81
1,56
0,44
4,81
Povodňový plán Karlovarského kraje
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
53
S
3,86
1,51
0,43
5,80
SW
13,73
9,09
0,27
23,09
W
7,17
9,55
1,19
17,91
NW
4,45
3,82
0,62
8,89
CALM
11,71
11,71
Součet
61,27
34,96
3,77
100,0
CHARAKTERISTIKA OHŘE
Území
povodí
Ohře
přesahuje rozlohou 10 tis.
Km2. Ohře pramení v
Bavorsku
pod
horou
Schneeberg a vlévá se do
Labe
v
Litoměřicích.
Celková
délka
toku
sevřena Krušnými horami
z
levé
strany,
Slavkovským lesem a
Doupovskými vrchy ze
strany pravé. Ohře se
vyznačuje
velkou
rozkolísaností
průtoků,
jeho rychlými změnami a
velkým
transportem
splavenin a plavenin.
Také zimní režim toku se
vyznačuje
častými
nepříznivými
ledovými
jevy.
Na území Karlovarského
kraje zasahují dvě hlavní
hydrologická povodí –
povodí Ohře a povodí Vltavy (Berounky).
Povodí Ohře odvádí
vodu z převážné části
Karlovarského kraje. Povodí Berounky pak odvádí vodu z oblasti Střely a
Rakovnického potoka.
Zájmová oblast projektu
je pak tvořena pouze
územím okolo řeky Ohře.
Názvy Ohře i Ohara
patrně vzešly z jejího
keltského pojmenování
Agara (Ag znamená losos, Ara znamená tekoucí voda). Tomu odpovídá
i její německý název
Eger. Jiná teorie přisuzuje původnímu keltskému nebo předkeltskému
jménu významy jako hbitost a bystrost.
V uceleném povodí je
několik
z
hlediska
povodňové
ochrany
významných
vodohospodářských
soustav a vodních děl.
Jsou
to
především
soustava nádrží na Ohři
(nádrže Skalka, Jesenice, Nechranice), soustava nádrží Stanovice - Březová, soustava náhradních opatření za nádrž Dřínov (nádrže Újezd,
Loupnice, Rudý sever, systém přivaděčů a přeložek toků), soustava Severočeské hnědouhelné pánve (Přísečnice, Jirkov, Janov, Fláje) a
nádrž Všechlapy.
Nejvyšším bodem uceleného povodí Ohře je Klínovec s 1 244 m n. m., nejnižším pak na soutoku u Litoměřic ve výšce 141,90 m n.
m. Roční srážkový úhrn se pohybuje od 450 mm (Žatec) až po 1200 mm (Krušné hory), průměrně však v rozmezí 550 až 700 mm.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
54
CHARAKTERISTIKA OHŘE
nadm. Výška (m n.m.)
%
Do 150
0,16
150-200
4,71
200-250
7,54
250-300
8,93
300-350
8,7
350-400
7,22
400-450
9,95
450-500
10,56
500-550
6,92
550-600
6,22
600-650
6,83
650-700
7,17
700-750
4,94
750-800
3,29
800-850
2,74
850-900
1,77
900-950
1,5
950-1000
0,49
1000-1050
0,25
1050-1100
0,05
1100-1150
0,04
1150-1200
0,02
1200-1250
0,01
Nad 1250
0
Ohře je levostranným
přítokem Labe u Litoměřic. Pramení ve SRN a do
Čech vtéká u Chebu na
265,55 ř.km v nadmořské
výšce 446,08 m. Největším přítokem je Teplá
(65,06 km). V povodí se
nachází 4 510 vodních
ploch s celkovou rozlohou 4.648,53 ha. Největší
z nich je nádrž Nechranice ( 1.185,30 ha).
V povodí Ohře mají zhruba třetinový podíl plochy
sklonů svahů v intervalech 0 - 20 , 2 - 50 , 5
- 150 . Minimálně jsou v
povodí zastoupeny sklony nad 250 .
V povodí toku se nachází převážně krátké
toky se vzdáleností toku
do 1 km. Toky nad 60 km
jsou pouze dva a to řeky
Ohře a Teplá. Tyto
hodnoty poukazují na
území s pramennou oblastí.
dékla toku (km)
Do 1
1-10
10-20
20-40
40-60
Nad 60
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
počet toků
6519
1266
48
17
3
2
55
CHARAKTERISTIKA OHŘE
Na toku výrazně převažují sklony do 2%o, které
zabírají 80 % délky toku
Ohře. Úseků se sklonem
nad 10 %o je minimálně.
Celkový střední sklon
řeky je 1,23 %0.
Hustota říční sítě je
ukazatelem povrchového
odtoku.
Průměrná
hodnota ve sledovaném
povodí je 1,11 km/km2.
Expozice svahů v povodí jsou převážně na východní stranu, zejména
severo-východní,
které
ovlivňují směr toku ze
západu na východ. Velký
podíl mají jižní expozice,
které ovlivňují odtok z
Krušných hor směrem k
toku Ohře. V povodí se
vyskytuje necelé procento rovinných úseků, kterými jsou převážně plochy vodních nádrží.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
56
CHARAKTERISTIKA ČISTOTY OHŘE
Řeka Ohře patří k mírně
znečištěným vodám České republiky. Samotná
Ohře byla stejně jako
většina větších přítoků
ještě v roce 2006 klasifikována ve třídě znečištění III, tedy jako znečištěná voda. V následujících letech se však podařilo snížit zatížení toku
a klasifikace v celém povodí klesla na třídu II –
mírně znečištěná voda,
klasifikace ČSN 75 7221.
Jako nejznečištěnější tok
lze považovat Bystřici,
která z klasifikace IV – silně znečištěná voda na
třídu III. Další silně znečištěná
voda
je
v
Chodovském potoce. Celkově lze však stav čistoty
vody v kraji označit za
uspokojivý s mírným
ovlivněním
lidskou
činností, který umožňuje
rozvoj bohatého, vyváženého a udržitelného
ekosystému.
Zlepšující
se čistota vod má pozitivní vliv na
vodácké
sporty a rybolov.
Třída II – mírně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot,
které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.
Třída III – znečištěná voda:
stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot,
které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.
Třída IV – silně znečištěná voda: stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností tak, že ukazatele jakosti vody dosahují hodnot,
které vytvářejí podmínky, umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
57
STAV KORYTA ŘEKY OHŘE
Eroze narušuje břehy
řeky Ohře zejména v
okolí Kynšperku nad
Ohří. Přestože se jedná o
přirozený
ekologický
erozní proces formování
koryta v souladu se zákonem, je její výskyt
nežádoucí. Eroze způsobují
zanášení
koryta
řeky, problémy z hlediska
funkce
vodních
staveb a také způsobují
problémy v zemědělsky
využívaném území, kde
může způsobovat ekologické škody. V některých
místech již byly provedeny protierozní opatření.
Přesto je stále velká část
toku silně ohrožena erozí. V některých místech
se vykytují také menší
břehové nátrže, které je
nutné upravit brzy po jejím výskytu, jelikož může
vniknout mnohem větší
eroze, která je ve své
pozdější fázi několikanásobně náročnější na finanční prostředky. V
tabulce jsou uvedeny
lokality s výskytem eroze
břehů.
EROZE BŘEHŮ :
Eroze břehu řeky u Nebanic
(Narušení břehů mezi Chebem a Tisovou)
Během rekognoskace terénu v červenci 2010 byla na toku sledována silná eroze
břehů v následujících lokalitách :
Eroze břehu řeky u Kynšperku
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
58
říční km
popis
231,42 – 231,27
Eroze celého levého břehu
231,15
Břehová nátrž
231,00
Břehová nátrž
230,79
Eroze pravého břehu
230,66
Protierozní úpravy pravého břehu
230,48
Eroze levého břehu
228,67
Eroze, kulturní krajina až po břeh řeky
228,47
Rozsáhlá eroze pravého břehu
227,62
Eroze pravého břehu
227,43
Eroze pravého břehu po hranu využívání pole
227,00 – 227,22
Rozsáhlá eroze (opevnění břehu v plánu)
222,05
Eroze levého břehu
219,99
Pravobřežní eroze v celé délce oblouku
219,78
Eroze levého a části pravého břehu
219,64
Eroze pravého břehu
218,78
Levý břeh zasažen erozí
218,40
Eroze pravého břehu
215,41
Eroze na pravém břehu
214,84
Rozsáhlá levobřežní eroze
211,94 – 212,09
Eroze celého levého břehu v oblouku
STAV KORYTA ŘEKY OHŘE
Opatření proti erozi břehu lze provést dvěma
způsoby. Prvním způsobem je technické opatření, které spočívá v kamenném břehovém záhozu. Druhý způsob je přírodní způsob, který používá vegetačním opevnění výsadbou břehových
porostů.
Oba způsoby protierozního opatření mají své
výhody i nevýhody. Pro
vytvoření optimální varianty je vhodné oba způsoby kombinovat tak,
aby byly minimalizovány
nedostatky jednotlivých
způsobů.
V oblasti Ohře mezi
Chebem a Sokolovou již
v současné době probíhají
na
některých
místech práce na protierozních opatření. Zbylý
úsek Ohře není erozí břehů ohrožen.
Technické řešení protierozní ochrany :
Opevnění Ohře u Kynšperku nad Ohří
Technický způsob představuje v případě břehové eroze kompletní
úpravu břehu, který předpokládá terénní úpravy a kamenný zához,
který zabrání rozšiřování eroze. Výhodou tohoto řešení je, že
protierozní ochrana je funkční již od dokončení prací. Jedná se o
trvale stabilní řešení, které je po dokončení takřka bezúdržbové.
Nevýhodou tohoto řešení je příliš tvrdé ovlivnění břehu, zejména
břehových porostů. Doporučuje se současně s kamenným
záhozem opevnit břehy vegetativně. Je však záležitostí několika
let, než se břehové porosty zapojí v takto upraveném terénu. V
delším časovém horizontu dochází k překryvu a zanesení
kamenného záhozu a břeh tak opět získá svůj přírodě blízký
charakter. Tento způsob je doporučeno používat v kulturní krajině
a intravilánu.
Přírodní způsob zpevnění břehu :
Ohře u Karlových Varů
Přírodní charakter protierozního řešení spočívá ve výsadbě
vhodných břehových porostů, které zpevní břehy. Jedná se
zejména o výsadbu stromů s rozsáhlým kořenovým systémem.
Tento způsob opevnění je vhodný zejména pro navazující území
zalesněná. Řešení tohoto způsobu protierozní ochrany je
dlouhodobé a na okolní krajinu nepůsobí rušivým dojmem.
Nevýhodou tohoto způsobu opevnění je dlouhodobý způsob
zapojení břehových porostů. V první fázi po výsadbě je vegetativní
opevnění z důvodu malého zapojení velmi náchylné na pokračující
erozi břehu. Protierozní funkce porostu tak začíná fungovat až v
pozdější fázi po výsadbě. Pro správnou funkci protierozní ochrany
je však optimální kombinovat technický i vegetační způsob
opevnění břehů.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
59
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
Tábořit je možné na
všech pozemcích se souhlasem majitele, nebo
správce
daného
pozemku. Dále je možné tábořit pouze tam, kde to
není výslovně zakázáno.
Zákaz
táboření
se
vztahuje na chráněná
území – národní parky,
chráněné krajinné oblasti
a maloplošná chráněná
území (NPR, PR, NPP,
PP). Dále se zákaz táboření vztahuje na lesní pozemky, zemědělsky využívanou půdu, pozemky
koryt řek a v ochranných
pásmech lesů vodohospodářských děl, železničních drah a zdrojů
pitné vody.
V Karlovarském kraji je
nejpřísnější ochrana v
CHKO Slavkovský les a v
lázeňské oblasti Karlovy
Vary, kde lze tábořit pouze
ve
schválených
kempech s provozním řádem, který omezuje táboření v zájmu ochrany přírody a krajiny.
Kempy na Ohři v Karlovarském kraji
Na toku Ohře se nachází poměrně velké množství vodáckých kempů. Lze si tak poměrně dobře naplánovat plavbu po řece s možností
přespání v těchto kempech. Ze strany turistů jsou však některé kempy kritizovány za velmi špatnou kvalitu nabízených služeb a na velmi
špatné zázemí kempů. Hlavní výtky se týkají kvality toalet, sprch s teplou vodou a kapacity tábořišť. V některých kempech již došlo, nebo
dochází k rekonstrukci zázemí a tábořiště, avšak stále zůstávají některé kempy, jejichž vybavení je z hlediska táboření zcela
nevyhovující. Někteří z náročnějších vodáků tak vedle kempů využívá i jiného typu ubytovacích zařízení, kterými jsou penziony,
ubytovny, či hotely, které nabízejí daleko větší komfort pro své zákazníky.
Z hlediska protipovodňové ochrany není možné stavět a rozšiřovat kempy ve vyhlášené aktivní zóně záplavového území. Tyto záplavové
zóny zpracoval podnik Povodí Ohře, s.p. a investoři jsou povinni respektovat tuto nezastavitelnou část v okolí řeky. Několik stávajících
kempů, které byly postaveny před vyhlášením aktivní zóny, však v současné době leží v nezastavitelném území. V těchto případech
nesmějí být rekonstruovány zařízení ležící v aktivní zóně a je doporučena výstavba nového vybavení kempu mimo toto území. Vztah
jednotlivých tábořišť k aktivní zóně je uveden níže v další části studie.
Jednotlivé kempy byly v rámci této studie v červnu roku 2010 navštíveny a byla provedena jejich prohlídka a následné hodnocení. Ke
každému kempu je zpracována zpráva, která vedle popisu vybavení a stavu kempu dává celkové hodnocení jednotlivých kempů.
Hodnocení tak může sloužit vodákům k vybrání kempu podle své potřeby a pomáhá tak k plánování cesty po řece. Vzdálenost tábořišť je
rozmístěna tak, že i v případě nedostatečné kapacity, nebo jiných závad na zvoleném tábořišti, je možné pokračovat v plavbě k dalšímu
kempu. Problém může nastat pouze v oblasti CHKO Slavskovský les mezi Sokolovem a Karlovými Vary, kde je vzhledem k ochraně
přírody možné kempovat pouze v tábořišti Loket, nebo v některém nouzovém místě pro táboření.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
60
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„U MOSTU ř.km 234,3“
Obec :
Chocovice
Provozní doba : 1.5.-30.9., 9:00-23:00
www :
není
E-mail :
není
Provozovatel : Pavel Sýkora, Kadaň - Rafting Ohře
Telefon :
606 902 310, 728 005 714
Stanovací plocha :
cca 30 x 30 m
hodnocení : 2/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ne
Zastřešená jídelna :
ne
WC :
1 muži 1 ženy hodnocení : 1/5
Sprchy : 0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Umývárny : žádné
hodnocení : 0/5
Potraviny :
1,8 km
Smíšené zboží : není
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
žádné
Restaurace v objektu :
kiosek se základním sortimentem, hostinec v Tršnici (1,5 km)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, železnice (žs. Tršnice – 900 m)
Popis kempu :
Vodácký kemp u Mostu nabízí velmi omezené služby. Toalety jsou suché, pitná, ani užitková voda není k dispozici. Jedná se spíše o nouzové táboření. Tábor se nachází u
osady Chocovice nedaleko Tršnic. Přístup do tábora je dobrý z břehu řeky Ohře. Nejbližší kulturní a historické vyžití nabízí v okolí Cheb a Františkovy Lázně, které se
nachází přibližně 5 km od tábořiště.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP MÁ VELKÉ NEDOSTATKY A ZCELA NEVYHOVUJE
61
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„NEBANICE
ř.km 226,0“
Obec :
Nebanice
Provozní doba : volné
www :
není
E-mail :
není
Provozovatel : Chov koní Nebanice – nouzové táboření
Telefon :
354 597 105, 354 597 184
Stanovací plocha :
cca 130 x 20 m
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
volně
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ne
Zastřešená jídelna :
ne
WC :
0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Sprchy : 0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Umývárny : žádné
hodnocení : 0/5
Potraviny :
1 km
Smíšené zboží : 1 km
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
hipoturistika Nebanice
Restaurace v objektu :
není, restaurace v Nebanicích (600 m)
Dostupnost kempu :
automobilem (200 m), cyklostezka, železnice (žs. Nebanice – 1,2 km)
Popis kempu :
Jedná se o provizorní kemp na pastvině. Kemp nenabízí žádné služby a slouží jako nouzové tábořiště. Kemp patří pod chov koní, který nabízí možnost hipoturstiky.
Veškeré služby jsou dostupné v obci Nebanice, která se nachází necelý 1 km od tábořiště.
.
.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP NENABÍZÍ ŽÁDNÉ VYBAVENÍ, JEDNÁ SE O ČISTOU LOUKU
62
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„POHODA
ř.km 218,85“
Obec :
Kynšperk n.O.
Provozní doba : 1.5. - 1.10.
www :
není
E-mail : [email protected]
Provozovatel : TJ Slavoj Kynšperk nad Ohří – nouzové táboření
Telefon :
721 874 003, 732 309 767
Stanovací plocha :
cca 50 x 60 m
hodnocení : 1/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
placené
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ne
Zastřešená jídelna :
ne
WC :
3 muži 3 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 3 muži 3 ženy hodnocení : 3/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 3/5
Potraviny :
300 m
Smíšené zboží : 1 km
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
fotbalové hřiště (není volně přístupné), městské sportoviště cca 400 m
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v Kynšperku nad Ohří (300 m)
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka, železnice (žs. Kynšperk – 600 m), autobus (zastávka 300 m)
Popis kempu :
Jedná se o kemp na místě fotbalového hřiště. Stanování je povolena mimo hřiště na přilehlém pozemku, který je však velmi omezen. Veškeré služby využívají zázemí
fotbalového hřiště, které je v dobrém stavu. Z kempu je dobře dostupné město Kynšperk nad Ohří, které nabízí veškeré služby, včetně kulturních akcí a historických
památek.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP VYUŽÍVÁ VYBAVENÍ FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
63
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„KATEŘINKA
ř.km 218,5“
Obec :
Kynšperk n.O.
Provozní doba : 1.4. - 1.10. 9:00-18:00
www :
www.dronte.cz
e-mail : [email protected]
Provozovatel : Hana Červenková - DRONTE
Telefon :
728 102 594, 352 675 017
Stanovací plocha :
cca 150 stanů
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano (volně)
Zastřešená jídelna :
ano (stan)
WC :
2 muži 3 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 2 muži 2 ženy hodnocení : 3/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 4/5
Potraviny :
300 m
Smíšené zboží : 1 km
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
městský areál (skate, volejbal, futsal – umělá tráva, tartanové hříště (500 m)
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (300 m)
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka, železnice (žs. Kynšperk – 900 m), autobus (zastávka 500 m)
Popis kempu :
Frekventované tábořiště u města Kynšperk nad Ohří je jedním z nejznámějším tábořištěm na Ohři. Město Kynšperk nad Ohří nabízí veškeré služby a historické památky. V
tomto místě se také každoročně konají tématické společenské akce zaměřené na vodáctví na Ohři. Z plochy tábořiště je možné se dostat přes dřevěnou lávku na přilehlý
ostrov a na historickou dřevěnou lávku přes řeku Ohři. V následujících letech plánuje město Kynšperk nad Ohří další investice do okolí kempu. Dalším nedostatkem je
nemožnost jiného ubytování, než ve stanech. To je však možné necelý 1 km od kempu ve městě Kynšperk nad Ohří.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP JE VYHOVUJÍCÍ, NENABÍZÍ VŠAK NADSTANDARTNÍ SLUŽBY
64
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„HOGAN“
ř.km 211,1“
Obec :
Šabina
Provozní doba : 15.5.-15.9. 8-10, 17-21
www :
není
e-mail : není
Provozovatel : Karel Zimmel - Dasnice
Telefon :
352 682 603, 604 351 839
Stanovací plocha :
cca 100 x 200 m
hodnocení : 5/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
placené
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ano (150 m)
Zastřešená jídelna :
ano (dřevěný altán)
WC :
4 muži 4 ženy hodnocení : 2/5
Sprchy : 0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Umývárny : žádné
hodnocení : 0/5
Potraviny :
300 m
Smíšené zboží : 300 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (300 m)
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka
žádné
Popis kempu :
Populární tábořiště se nachází na levém břehu u obce Šabina, se kterou je propojeno dřevěnou lávkou. Na pozemek není zaveden zdroj pitné vody, proto zde přímo v
tábořišti není možnost mytí, záchody jsou pouze suché. Zdroj pitné vody se nachází na druhém břehu řeky v podobě volně přístupného kohoutu od 8:00 do 21:00. V obci
Šabina jsou k dispozici obchody, restaurace, ubytování a kuželkárna, vše okolo 300 m od tábořiště.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
V KEMPU CHYBÍ ZEJMÉNA ZDROJ PITNÉ VODY A MOŽNOST UMYTÍ
65
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„ČERNÝ MLÝN“
Obec :
Černý Mlýn
ř.km 209,1“
Provozní doba : 1.5.-30.9. 10:00–22:00
www : cernymlyn.mypage.cz
e-mail : [email protected]
Provozovatel : Šárka Hrdličková – Kynšperk n.O. - nouzové táboření
Telefon :
732 189 951, 739 983 172
Stanovací plocha :
cca 30 x 20 m
hodnocení : 2/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
placené
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ne
Zastřešená jídelna :
ano (stan)
WC :
1 muži 1 ženy hodnocení : 1/5
Sprchy : 0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Umývárny : venkovní
hodnocení : 1/5
Potraviny :
1 000 m
Smíšené zboží : 1 000 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (1 000 m)
Dostupnost kempu :
automobilem, železnice (žs. Hlavno – 1 100 m)
žádné
Popis kempu :
Tábořiště nabízí teplá jídla a občerstvení. Velkým nedostatkem je stav a rozsah kempu, který je vhodný spíše pro nouzové táboření. Kemp nenabízí zdroj pitné vody, ani
možnost koupání. Suché toalety jsou ve špatném stavu. Do budoucna se však počítá s vybudováním přípojky a nových sprch. Kemp leží v místě přenášení lodí přes jez
Černý Mlýn a jedná se tak o frekventovanou zastávku.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
V KEMPU CHYBÍ ZDROJ PITNÉ VODY, MALÁ PLOCHA STANOVÁNÍ
66
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„DRONTE LODĚNICE SOKOLOV“ ř.km 203,0“
Obec :
Sokolov
Provozní doba : 1.4.-30.9. 8:00–22:00
www :
www.dronte.cz
e-mail : [email protected]
Provozovatel : Dronte s.r.o.
Telefon :
606 807 736, 728 102 594
Stanovací plocha :
cca 10 stanů (2011 - 110) hodnocení : 2/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
ve výstavbě
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
u areálu
Ubytování se zvířaty :
ne
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano (stan)
WC :
3 muži 3 ženy hodnocení : 4/5
Sprchy : 3 muži 3 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 4/5
Potraviny :
400 m
Smíšené zboží : 400 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
tenisový kurt, fotbalové hřiště, nohejbal, volejbal
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (400 m v centru Sokolova)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, železnice (žs. Sokolov – 500 m)
Popis kempu :
Kemp se nachází v loděnici v Sokolově. Ke kempu je v současné době poměrně špatně přístupný z vody, avšak drobnými úpravami stávajícího zálivu pod loděnicí dojde k
zlepšení přístupu. Budova bývalé loděnice, která prochází rekonstrukcí, nabízí ubytovaným dobré zázemí. Veškeré služby pak nabízí město Sokolov, jehož náměstí se
nachází jen pár set metrů od kempu. Výhodou kempu je celkové oplocení, které zamezuje krádežím. V roce 2011 je plánované rozšíření kempu.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
VELKOU NEVÝHODOU KEMPU JE MALÁ PLOCHA PRO STANY
67
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„U BARONA“
ř.km 199,3“
Obec :
Královské Poříčí Provozní doba : 1.4.-30.9. 8:30–22:00
www :
není
e-mail : [email protected]
Provozovatel : ERT PRESS s.r.o. - Jaroslav Barták
Telefon :
777 167 779, 723 902 061
Stanovací plocha :
cca 150 x 100 m
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano (stan)
WC :
3 muži 3 ženy hodnocení : 4/5
Sprchy : 1 muži 1 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny :
hodnocení : 4/5
Potraviny :
200 m
Smíšené zboží : 200 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
žádné
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (800 m)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, naučná stezka statek Bernard, železnice (žs. Královské Poříčí – 400 m)
Popis kempu :
Tábořiště nabízí základní služby v době od 8:00 do 22:00 v sousední budově. Během zavření budovy jsou k dispozici venkovní umývárny s pitnou vodou a chemické
kabinkové záchody. Z tábořiště je dobře dostupný nedaleká statek Bernard, který nabízí vedle restaurace a ubytování také kulturní akce během roku. Plocha ke stanování
se nachází v zátopové oblasti, budova se sociálním zařízením je chráněna protipovodňovou hrází. V areálu tábořiště se nachází stánek s občerstvením a posezením.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP JE VYHOVUJÍCÍ
68
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„LOKET“ ř.km 189,9“
Obec :
Loket
Provozní doba : 15.4.-15.9. 8:00–23:00
www : www.vodacketaboristeloket.cz
e -mail : [email protected]
Provozovatel : ERT PRESS s.r.o. - Jaroslav Barták
Telefon :
777 167 779
Stanovací plocha :
cca 250 x 50 m
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano (dřevěná chata)
WC :
3 muži 4 ženy hodnocení : 4/5
Sprchy : 1 muži 1 ženy hodnocení : 3/5
Umývárny :
hodnocení : 3/5
Potraviny :
1 200 m
Smíšené zboží : 1 200 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
žádné
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (1 200 m)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, železnice (žs. Loket – 1 700 m)
Popis kempu :
Velmi oblíbené tábořiště u města Loket. Z hlediska oblíbenosti nedostatečná kapacita tábořiště. Tábořiště využívá služeb nedalekého města Loket, které nabízí vedle
služeb, mnoho historických a kulturně-společenských možností. Nedostatečně řešena likvidace splaškových vod, které způsobují nepříjemný zápach v kempu. Přístup do
kempu je z města Loket 1 km přes zahrádkářskou kolonii.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP JE S DROBNÝMI VÝHRADAMI VYHOVUJÍCÍ
69
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„LIAPOR“
Obec :
Karlovy Vary
www :
www.nohejbal-kv.cz
ř.km 181,0“
Provozní doba : 15.4.-15.9. 8:00–22:00
e -mail : není
Provozovatel : SK LIAPOR WITTE KARLOVY VARY
Telefon :
603 210 761, 606 748 949
Stanovací plocha :
cca 100 x 100 m
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
ano (603 437 463)
hodnocení : 4/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano (stan)
WC :
2 muži 2 ženy hodnocení : 4/5
Sprchy : 2 muži 2 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 4/5
Potraviny :
1 000 m
Smíšené zboží : 1 000 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
tenisové kurty, fotbalové hřiště, nohejbal, volejbal, dětské hřiště, patanque
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (800 m)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, železnice (žs. Doubí u Karlových Varů – 900 m)
Popis kempu :
Tábořiště se nachází na pravém břehu u sportovního areálu Liapor v Doubí u Karlových Varů. K dispozici je kvalitní zázemí sportovního klubu, včetně občerstvení a
sportovních areálů. Nevýhodou tábořiště je špatná dostupnost z vody, kdy se musí lodě přenášet cca 300 m úzkou cestou. Kemp je špatně značený z vody a jedná se tak o
nepříliš frekventovanou zastávku vodáků.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
ŠPATNÁ PŘÍSTUPNOST Z VODY
70
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„MINI KEMP“ ř.km 179,2“
Obec :
Karlovy Vary
Provozní doba : 1.4.-1.10.
www :
www.eurocampings.eu
e -mail : není
Provozovatel : Theodor Hlouška
Telefon :
606 121 647
Stanovací plocha :
cca 50 x 50 m
hodnocení : 2/5
Chatky :
2
hodnocení : 4/5
Ubytování v budově :
ano (pension)
hodnocení : 4/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
ano
Půjčovna vodáckého vybavení : ano (objednávky)
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ne
WC :
2 muži 2 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 2 muži 2 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny :
hodnocení : 4/5
Potraviny :
700 m
Smíšené zboží : 700 m
Ohniště :
ne
Gril :
ne
Sportoviště :
Restaurace v objektu :
restaurace v okolí (300 m)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, MHD – Karlovy Vary
golfové hřiště (300 m)
Popis kempu :
Kemp se nachází na pravém břehu řeky Ohře v Karlových Varech – Tuhnicích. Ke kempu je daleký přístup z vody (cca 200 m) přes frekventovanou silnici. Kemp je vhodný
zejména pro návštěvníky s karavany. V okolí se nachází velké množství služeb, včetně velkého nákupního centra a dostihové dráhy. Penzion nabízí také ubytování pro
cizince z německy, anglicky a rusky mluvících zemí.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
ŠPATNÁ PŘÍSTUPNOST Z VODY, MALÁ PLOCHA
71
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„KLUB VODÁKŮ“
ř.km 176,1“
Obec :
Karlovy Vary
Provozní doba : 1.5.-30.9. 8-19
www :
www.klubvodaku.cz
e -mail : není
Provozovatel : Klub vodáků Karlovy Vary
Telefon :
606 237 510, 777 730 013, 777 810 530
Stanovací plocha :
20 stanů
hodnocení : 2/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
ano (7 pokojů)
hodnocení : 3/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
ne
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano
WC :
3 muži 2 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 1 muži 1 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 4/5
Potraviny :
150 m
Smíšené zboží : 150 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
tenisový kurt
Restaurace v objektu :
občerstvení, možnost vaření, restaurace v okolí (150 m)
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, MHD – Karlovy Vary, železnice (žs. Karlovy Vary – 800 m)
Popis kempu :
Tábořiště se nachází v loděnici v centru Karlových Varů u velmi rušného průtahu městem bez protihlukové bariéry, který kemp zatěžuje hlučností. Přes tuto komunikaci
vede z tábořiště můstek k obchodnímu centru. Z důvodu velmi omezené kapacity je nutné se v kempu telefonicky objednat u správce. Mezi kempem a řekou Ohře vede
asfaltová cyklostezka umožnující vedle cyklovýletů i in-line bruslení.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
VELMI OMEZENÁ KAPACITA, SOUSEDSTVÍ RUŠNÉ SILNICE
72
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„POD MOSTEM“ ř.km 173,2“
Obec :
Karlovy Vary
Provozní doba : celoročně 14:00 – 22:00
www : www.podmostem.cz
e -mail : [email protected]
Provozovatel : Bedřich Raul
Telefon :
731 171 041, 731 171 039
Stanovací plocha :
10 stanů
hodnocení : 2/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
ano (12 pokojů)
hodnocení : 5/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
ano
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano
WC :
2 muži 2 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 1 muži 1 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 4/5
Potraviny :
800 m
Smíšené zboží : 800 m
Ohniště :
ano
Gril :
ano
Sportoviště :
dětské hřiště, kuželky
Restaurace v objektu :
restaurace v kempu
Dostupnost kempu :
automobilem, cyklostezka, MHD – Karlovy Vary, železnice (žs. Karlovy Vary – 1 800 m)
Popis kempu :
Tábořiště s ubytováním leží na levém břehu městské části Všeborovice. Přístup z řeky je poměrně obtížný do prudkého svahu. Tábořiště nabízí zastřešený gril, ohniště a
restauraci. Parkování je možné v oploceném areálu. Pro náročnější vodáky je možnost využít vedle stanování ubytování v penzionu, nebo apartmánech. Kemp leží pod
výpadovkou z Karlových Varů směrem na Chomutov.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
VELMI OMEZENÁ KAPACITA PRO STANY, ŠPATNÝ PŘÍSTUP Z VODY
73
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„HUBERTUS“ ř.km 169,5“
Obec :
Karlovy Vary
www : www.skhubertus.com
Provozní doba : 1.5.-30.9.
e -mail : [email protected]
Provozovatel : SK Hubertus Karlovy Vary
Telefon :
731 763 917, 776 396 465 (předseda – p.Lepík)
Stanovací plocha :
cca 50 x 400 m
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano (protější břeh)
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ne (studánka 1 000 m)
Zastřešená jídelna :
ne
WC :
1 muži 1 ženy hodnocení : 1/5
Sprchy : 0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Umývárny : nejsou
hodnocení : 0/5
Potraviny :
na objednávku
Smíšené zboží : nejsou
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
žádné
Restaurace v objektu :
občerstvení v kempu, restaurace v okolí (penzion Hubertus 150 m přes vodu)
Dostupnost kempu :
automobilem (parkování přes vodu)
Popis kempu :
Přírodní tábořiště v lese. Velmi známé místo na Ohři se stejnojmennými peřejemi. Kemp je bez přípojky vody a nabízí velmi omezené služby. Toalety jsou pouze jako suché
záchody nedaleko stanovací plochy. Přes řeku je možné se dostat pouze lodí, nebo se přebrodit. Kemp není přístupný ani pro motorová vozidla, která mohou parkovat
pouze na protějším břehu. Přesto se jedná o jedno z nejznámějších a nejvyhledávanějších tábořišť na řece Ohře. V kempu je zvýšený výskyt krádeží.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
CHYBÍ PITNÁ VODA, SLUŽBY VELMI OMEZENÉ
74
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„U DVOŘÁKŮ“
Obec :
Dubina
ř.km 169,5“
Provozní doba : 1.5.-30.9.
www : www.hospodadubina.cz
e -mail : [email protected]
Provozovatel : Hospoda u Dvořáků, Dubina
Telefon :
353 941 299, 602 333 890
Stanovací plocha :
2 plochy 20 x 100 m
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
penzion (5 pokojů)
hodnocení : 5/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
ano
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano (terasa)
WC :
5 muži 5 ženy hodnocení : 5/5
Sprchy : 3 muži 3 ženy hodnocení : 5/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 5/5
Potraviny :
100 m
Smíšené zboží : 100 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
Restaurace v objektu :
restaurace v kempu
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka
travnatá plocha, sauna
Popis kempu :
Kemp u hospody a penzionu u Dvořáků prochází v roce 2010 rekonstrukcí, kdy jsou dokončeny nové sociální zařízení, sprchy, sauna a je rozšířeno místo pro stanování i na
vedlejší pozemek. Kemp tak splňuje veškeré požadavky na moderní tábořiště. Kemp nabízí také úschovnu lodí a nedaleký obchod s potravinami. Kempu chybí sportovní
zařízení a venkovní umývárna. Přístup z řeky je pro vodácké sporty ideální.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
VELMI KVALITNÍ KEMP SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY TÁBOŘENÍ
75
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„NA ŠPICI“ ř.km 159,3“
Obec :
Kyselka
Provozní doba : 1.4.-1.10. 8:00 – 24:00
www :
www.naspici.net e -mail :
[email protected]
Provozovatel : Hana Stratílová
Telefon :
353 941 152
Stanovací plocha :
200 stanů
hodnocení : 5/5
Chatky :
8 + 24 chat
hodnocení : 5/5
Ubytování v budově :
hotel
hodnocení : 5/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
ano
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano
WC :
10 muži 10 ženy hodnocení : 5/5
Sprchy : 5 muži 6 ženy hodnocení : 5/5
Umývárny :
hodnocení : 5/5
Potraviny :
500 m
Smíšené zboží : 500 m
Ohniště :
ano
Gril :
ano
Sportoviště :
Restaurace v objektu :
restaurace v kempu
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka
fotbalový plac, volejbal, dětské hřiště, petanque, stolní tenis, rybaření, trampolína, bazén
Popis kempu :
Kemp na Špici představuje moderní tábořiště nabízející široké spektrum možností ubytování, včetně restaurace a sportovního vyžití. Kemp leží nedaleko lázeňského
městečka Kyselka a rozhraní CHKO Slavkovský les a Doupovských hor. V kempu jsou sociální zařízení na velmi dobré úrovni, včetně vnitřních i venkovních umýváren.
Areál plně využívá potenciálu lokality a je příkladem pro další rozvoj kempů v okolí Ohře. Kemp je využíván i zahraničními turisty.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP VYSOKÝCH PARAMETRŮ NABÍZEJÍCÍ MNOŽSTVÍ SLUŽEB
76
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„U JEZU“ ř.km 158,0“
Obec :
Radošov
Provozní doba : 1.4.-1.11. 16:00–24:00
www :
není
e -mail :
není
Provozovatel : Rudolf Broniš, Kyselka
Telefon :
723 310 128, 353 944 313
Stanovací plocha :
40 stanů
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ne
Zastřešená jídelna :
ano (stan)
WC :
1 muži 1 ženy hodnocení : 1/5
Sprchy : 0 muži 0 ženy hodnocení : 0/5
Umývárny :
hodnocení : 0/5
Potraviny :
600 m
Smíšené zboží : 600 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (300 m)
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka
není
Popis kempu :
Tábořiště se nachází na levém břehu řeky u obávaného jezu Radošov. Tábořiště nesplňuje základní požadavky na sociální zařízení. Do kempu není zavedena pitná voda,
chybí sprchy a toalety jsou pouze jako suché záchody. Doporučeno je tento kemp zrušit a nahradit ho novým v Radošově na levém břehu u dřevěného mostu. Zde se
nachází fotbalové hřiště se zázemím a restaurace „U Lávky“.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP NEMÁ PŘÍPOJKU VODY A CHYBÍ ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
77
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„MB KEMP“ ř.km 151,2“
Obec :
Vojkovice
Provozní doba : 1.6.-1.9.
8:00–24:00
www : www.restaurace-vojkovice.cz e -mail : [email protected]
Provozovatel : Buhumil Šesták, Vojkovice
Telefon :
605 216 978
Stanovací plocha :
50 stanů
hodnocení : 4/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ne
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
volné
Půjčovna vodáckého vybavení : ano
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano (dřevěný altán)
WC :
4 muži 3 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 2 muži 2 ženy hodnocení : 4/5
Umývárny :
hodnocení : 3/5
Potraviny :
400 m
Smíšené zboží : 400 m
Ohniště :
ano
Gril :
ne
Sportoviště :
fotbalové hřiště, nohejbal, volejbal, dětské hřiště
Restaurace v objektu :
občerstvení, restaurace v okolí (400 m)
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka, železnice (žs. Vojkovice nad Ohří – 200 m)
Popis kempu :
Kemp leží v areálu fotbalového hřiště na kraji Vojkovic. K dispozici je veškeré zázemí fotbalového hřiště. Kemp má dobrou dostupnost veškerými dopravními prostředky. Z
kempu je možné uspořádat výlet na cca 6 km vzdálenou zříceninu hradu a zámku Hauenštějn ( Horní hrad ).. V obci Vojkovice je možnost ubytování v penzionu. Ze
železniční zastávky u kempu je dobré spojení do města Ostrov, které nabízí široké spektrum služeb.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
KEMP VYUŽÍVÁ ZÁZEMÍ FOTBAL. KLUBU, DOBRÁ DOSTUPNOST
78
VODÁCKÉ KEMPY NA OHŘI
„U MLÝNA“
ř.km 150,0“
Obec :
Jakubov
Provozní doba : 1.5.-1.10. 8:00–24:00
www :
není
e -mail :
není
Provozovatel : Vladimír Novák, Jakubov
Telefon :
353 942 287
Stanovací plocha :
50 stanů
hodnocení : 3/5
Chatky :
není
hodnocení : 0/5
Ubytování v budově :
není
hodnocení : 0/5
Vybavení kempu :
Oplocení :
ano
Parkování :
ano
Ubytování se zvířaty :
ano
Půjčovna vodáckého vybavení : ne
Pitná voda :
ano
Zastřešená jídelna :
ano
WC :
3 muži 2 ženy hodnocení : 3/5
Sprchy : 1 muži 1 ženy hodnocení : 3/5
Umývárny : v budově
hodnocení : 2/5
Potraviny :
1 000 m
Smíšené zboží : 1 000 m
Ohniště :
ne
Gril :
ne
Sportoviště :
není
Restaurace v objektu :
občerstvení (dopoledne), restaurace v kempu (odpoledne)
Dostupnost kempu :
automobilem , cyklostezka
Popis kempu :
Tábořiště se nachází na ostrůvku mezi řekou a náhonem na MVE. V sousedství se nachází bývalý mlýn, dnes restaurace, která poskytuje sociální zařízení pro kemp.
Přístup do kempu je po poměrně strmém svahu v velkým proudem řeky. V okolí se nachází Doupovské hory a obec Jakubov, kde se každoročně pořádá jarmark.
Nevýhodou kempu je špatný stav toalet, které zároveň slouží jako umývárna.
CELKOVÉ HODNOCENÍ :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
ŠPATNÝ STAV TOALET, OMEZENÝ PROSTOR PRO STANOVÁNÍ
79
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
80
2010
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
Současná ochrana přírody v Česku se řídí zákonem 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů. Zákon doplňuje prováděcí vyhláška
395/1992 Sb. ve znění
vyhl. 175/2006 Sb. Tento
zákon zcela nahrazuje
původní zákon 40/1956
Sb.
Národní park (NP)
Chráněná krajínná oblast (CHKO)
Dle zákona č. 114/1992 Sb. :
Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním
měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou
činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny,
živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a
výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré
využití národních parků musí být podřízeno zachování a
zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými
a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní
parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují
zákonem.
rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou,
charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem
přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s
hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými
památkami historického osídlení. Hospodářské využívání
těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak,
aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly
zachovány, popřípadě znovu vytvářeny optimální ekologické
funkce těchto území. Rekreační využití CHKO je přípustné,
pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných území.
CHKO se vyhlašují vládním nařízením.
V České republice se nachází celkem čtyři národní parky :
Zákon rozlišuje obecnou
a zvláštní ochranu přírody. Obecná ochrana přírody je ochranou všech
druhů rostlin včetně hub
a živočichů před vyhubením (včetně snížení
jejich genetické variability, vymizení dílčích populací,
nebo
zničení
jejich
ekosystému).
Zvláštní ochrana přírody
je dále rozlišena na
územní
a
druhovou
ochranu, nově se však
objevuje jejich provázání,
které souvisí také s
implementací soustavy
NATURA 2000.
Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Národní park
Šumava, Národní park České Švýcarsko.
Správa CHKO Slavkovský les
Hlavní 504
353 01 Mariánské lázně
www.slavkovskyles.cz
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
V České republice se nachází celkem 25 CHKO.
V Karlovarském kraji se jedná o CHKO Slavkovský les.
Rozloha: 610 km2
Nadmořská výška: 374 m (Ohře u Karlových Varů) - 983 m (vrch Lesný)
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:
- 2 x NPR
- 3 x NPP
- 10 x PR
12 x PP
Dále jsou v působnosti Správy CHKO Slavkovský les národní přírodní rezervace
Soos, Velké jeřábí jezero a Velký močál a národní přírodní památka Komorní hůrka,
Železná hůrka a Lužní potok.
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les je hornaté území parovinného typu.
Rozkládá se mezi Tachovskou brázdou, Chebskou a Sokolovskou pánví; má
přibližně tvar trojúhelníku, v blízkosti jeho vrcholů leží lázeňská města Karlovy Vary,
Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v
roce 1974 na území o rozloze asi 640 km² pro ochranu krajiny, geologických a
botanických hodnot. Ve znaku CHKO je vzácná arnika horská, typická pro tuto
oblast, na pozadí vrchů Lesný, Lysina a Kružný.
Příroda území je velmi pestrá: vyskytují se zde např. mokřadní louky, zachovalé
bučiny a kaňony se skalními útvary v údolích řek Teplá a Ohře. K nejcennějším
partiím patří Mnichovské hadce a Kladské rašeliny.
81
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
V roce 2004 a 2009 byla
přijata rozsáhlá novela
zákona 114/1992
Sb.
(jako zákon 218/2004 Sb.,
349/2009 Sb.), která zavádí do legislativy České
republiky ochranu v rámci soustavy Natura 2000
a Evropsky významné
lokality.
Zároveň byly vyhlášeny
některé
ptačí
oblasti
(celkem jich je vyhlášeno
41, které byly vyhlášeny
nařízením vlády v letech
2004 - 2009). Návrh 890
území zvláštní ochrany
(tzv. Special Area of Conservation) byl poslán k
posouzení do Bruselu
jako tzv. národní seznam
lokalit. Ochranné kompetence nad těmito typy
území by měla převzít
nově vzniklá instituce
Státní ochrana přírody a
jejím
prostřednictvím
správy chráněných krajinných
oblastí.
Působnost správ se tak
rozšiřuje na vybraná území i mimo CHKO.
Národní přírodní rezervace (NPR)
je nejvýznačnější kategorií ochrany maloplošných území.
Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku
unikátním přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými
organismy i anorganickými fenomény.
je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých
přírodních objektů národní až nadnárodní hodnoty. V místním
měřítku je její obdobou přírodní památka.
NPP Karlovarského kraje :
NPR Karlovarského kraje :
Název
Okres
Od roku
Božídarské rašeliniště
Kladské rašeliniště
Pluhův Bor
Soos
Velké jestřábí jezero
Velký močál
Karlova Vary
Cheb, Sokolov
Sokolov
Cheb
Sokolov
Sokolov
1965
1933
1969
1964
1938
1969
Název
Okres
Od roku
Komorní hůrka
Křížky
Lužní potok
Skalka skřítků
Upolínová louka pod kříži
Železná hůrka
Cheb
Cheb
Cheb
Karlovy Vary
Cheb
Cheb
1951
1962
1989
1979
1990
1961
Přírodní památka (PP)
Přírodní rezervace (PR)
je obdobou národní přírodní rezervace, avšak pouze s
regionálním významem.
PR Karlovarského kraje :
Název
Okres
Od roku
Holina
Chlum
Malé jeřábí jezero
Oceán
Planý vrch
Údolí Teplé
Vladař
Vlček
V rašelinách
Cheb
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Cheb
Cheb, SO, KV
Karlovy Vary
Cheb
Sokolov
1990
1947
1969
1969
1966
1992
1969
1966
1990
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Národní přírodní památka (NPP)
82
je území obvykle menší rozlohy zřízené k ochraně určitých
přírodních objektů místní až národní hodnoty. Je obdobou
národní přírodní památky.
Status přírodní památky má (k roku 2005) v České
republice 1180 území a objektů.
Přírodní památku vyhlašuje vyhláškou krajský úřad,
správa chráněné krajinné oblasti, správa národního parku
nebo statutární město.
V současné době do této kategorie jsou obecně řazena
i malá území jiných účelů ochrany (např. taková, která by z
hlediska ochranných podmínek spadala spíše pod kategorii
přírodní rezervace, neboť v nich jde primárně o ochranu
určitého
biotopu).
Nejznámější
přírodní
památkou
Karlovarského kraje jsou Svatošské skály.
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
Vedle velkoplošných a a
maloplošných
zvláště
chráněných území jsou
další
druhy
územní
ochrany obecně chráněná území a oblasti v rámci soustavy NATURA
2000.
Dalším
způsobem
ochrany je vyhlášení
památného
stromu.
Památné stromy mohou
být vyhlášeny z následujících
důvodů
(nebo
jejich kombinací):
- mimořádný vzrůst
- mimořádné stáří
- zvláštní habitus (celkový vzhled)
- krajinné dominanty
nebo jinak výrazně přispívají ke krajinnému
rázu
- upomínající na určitou
historickou událost nebo
pověst
Přírodní park (PřP)
Významný krajinný prvek (VKP)
je obecně chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny.
Přírodní parky zřizují krajské úřady vyhláškou, ve které
omezují činnosti, jež by mohly vést k rušení, poškození nebo k
zničení dochovaného stavu území, cenného pro svůj krajinný
ráz a soustředěné estetické a přírodní hodnoty.
Předchůdcem přírodních parků byly tzv. klidové oblasti, které
však byly zřizované pro omezení negativních vlivů na
rekreační využívání těchto oblastí. Z klidových oblastí se
podle uvedeného zákona staly přírodní parky.
je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení
její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou
jimi jiné části krajiny, které jako významný krajinný prvek
zaregistruje pověřený obecní úřad (jakožto místně příslušný
orgán ochrany přírody), zejména mokřady, stepní trávníky,
remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a
odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů
včetně historických zahrad a parků.
Ochranu VKP stanoví v ČR zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, paragraf 6. Jde o nástroj tzv. Obecné
ochrany přírody.
Evropsky významná lokalita (EVL)
je druh chráněného území soustavy Natura 2000, které je
vyhlášené k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin podle směrnice Evropské
komise o stanovištích (92/43/EHS) ze dne 21. května 1992.
Český národní seznam Evropsky významných lokalit schválila
Vláda České republiky 22. prosince 2004 jako nařízení vlády
č. 132/2005 Sb. a vyhlásila 879 lokalit.
Dne 5. října 2009 Vláda ČR na návrh ministra životního
prostředí Ladislava Mika schválila doplnění seznamu
naturových území o dalších 234 lokalit a 21 původních lokalit
bylo vyřazeno. Celkem tak je dnes v České republice 1092
EVL.
- doprovázející nějakou
kulturní památku (kaple,
kostel, boží muka,...)
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
83
Ptačí oblast (PO, SPAs)
jsou území vyhlášená podle evropské směrnice č.
79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně
směrnice o ptácích). Spolu s evropsky významnými lokalitami
vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43 EHS
vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z
povinností Česka jako člena EU.
Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je
vláda svými nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale
mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu orgánu
ochrany přírody.
V Karlovarském kraji se nachází ptačí oblast Doupovské hory.
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
84
2010
SWOT analýza
SWOT analýza
SWOT analýza je z hlediska rozboru budoucího využití předmětného území důležitým výstupem. Analýza je
důležitá pro zhodnocení budoucích možností a záměrů.
Pro správnou interpretaci výsledků SWOT analýzy je vhodné provést párovou analýzu, který podle bodového
hodnocení dokáže jednotlivým bodům přiřadit významnost.
Výsledkem párové SWOT analýzy je komplexní identifikace a hierarchické uspořádání jednotlivých silných
stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro zájmové území.
Analýza není výsledkem pro striktní závěr, slouží pouze jako názor pro další zhodnocení jednotlivých záměrů v
zájmovém území. Je již věcí investorů jednotlivých investičních akcí a dalších zainteresovaných stran, jak toto
hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí i ohrožení zohlední při samotné realizaci konkrétních projektů a
následném provozu.
Jednotlivé části SWOT analýzy nejsou časem neměnné, ale silné a slabé stránky se mohou do budoucna
změnit, stejně tak mohou přijít nové příležitosti a hrozby, stejně tak mohou stávající zaniknout. Pro další
projekční práce je nutné přehodnotit závěry této studie a případně SWOT analýzu zaktualizovat.
METODIKA :
SWOT analýza definuje potenciální silné a slabé stránky zájmové oblasti pro účely cestovního ruchu. Jedná se o analýzy jednotlivých druhů využití a celkové analýzy pro
ucelené území. Jako ucelené území je chápána oblast Karlovarského kraje, kterou se zabývá tato kapitola a oblasti Fichtelgebirge (Smrčiny), které jsou popsány v
samostatné kapitole. Vedle silných stránek byly definovány příležitosti a hrozby pro toto území. Následně byla byly vybrány nejdůležitější silných a slabých stránek a také
nejvýznamnějších příležitostí a hrozeb. Pro tyto body byla vypracována párová SWOT analýza.
Jednotlivým silným stránkám byla přiřazena určitá váha vyjádřená bodováním plusových bodů. Plusové body vyjadřují vliv konkrétní příležitosti, či konkrétní hrozby pro
danou slabou stránku. Poté byly přiřazeny minusové body jednotlivým slabým stránkám, které vyjadřují vliv jednotlivých příležitostí a hrozeb na vybrané slabé stránky.
Výsledkem analýzy je součet plusových a minusových bodů u jednotlivých silných, respektive slabých stránek. Silné stránky s největším počtem bodů pak ukazují
nejdůležitější pozitivní stránku celého konceptu. Naopak slabé stránky s nejvyšším počtem záporných bodů ukazují nejvýznamnější negativní vliv na celý koncept této
studie. Příležitosti, které mají v součtu kladných a záporných hodnot nejvyšší hodnotu, jsou nevýraznějšími příležitostmi budoucího rozvoje. Hrozby, které v celkovém
součtu dosahují největší záporné hodnoty, pak jsou významným ohrožením celého projektu a je důležité k nim při dalším rozvoji přihlédnout.
Výsledky párové analýzy jsou v závěru této kapitoly komentovány.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
85
SWOT analýza
- Velký potenciál krajiny
- Ochota samospráv řešit rozvoj
turismu v příhraničí
- Atraktivní krajina v chráněných
území Smrčiny a Slavkovský les
- Vodácky atraktivní řeka Ohře
- Dobrý stav cyklostezek na
německém území
- Předpoklad efektivního
zajištění pracovních sil ( vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti )
- Velké znečištění některých
toků a nádrží
- Oblast zasažená povrchovou
těžbou uhlí
- Vysídlená oblast v prostoru
bývalé železné opony
- Špatná údržba stávajících
cyklostezek na české straně
- Malé propojení cyklistické sítě mezi ČR a SRN
- Špatný stav některých kempů na řece Ohře
- Blízkost lázeňských měst v okolí
- Některé nebezpečné jezy pro vodáky
- Atraktivní města a památky v zájmovém území
- Velké rozšíření invazních rostlin na českém území
- Dobrá kvalita a široká nabídka ubytování
- Špatná návaznost jednotlivých sportovních aktivit
- Turisticky vyhledávaná lokalita
- Orientace některých měst výhradně na lázeňství
- Možnosti redukce sezónnosti
(letní i zimní sporty v okolí)
- Možnost využití evropských
dotačních programů
- Rozvíjející se síť cyklostezek a
cyklotras (cyklostezka Ohře)
- Nový rozvoj v oblasti u
bavorských hranic
- Nové vodní plochy v rámci rekultivace dolů
- Chráněná ložisková území
- Další rozvoj průmyslové oblasti
- Kolize ochrany krajiny a
rozvoje turistiky
- Nedostavění sítě rychlostních
komunikací
- Nedostatek finančních
prostředků na realizaci záměrů
- Zlepšující se kvalita některých kempů na Ohři
- Neshody místní samosprávy v oblasti řešení konceptu
turistického ruchu v regionu
- Sdružení „Vodácká Ohře“, podporující vodácké sporty
- Nebezpečí povodní, které by zničily stávající kempy
- Zlepšující se kvalita vody v tocích
- Kolize vodáckých sportů a hydroenergetického využití
- Snaha o jednotný dvojjazyčný marketing v příhraničí
- Výstavba nové silniční sítě – rychlostní komunikace
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
86
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
87
Souhrnná SWOT analýza
1. - Turisticky vyhledávaná lokalita (25b)
Nejsilnější stránkou celého regionu je jeho současná navštěvovanost, která je jedna z nejvyšších ve středoevropském
měřítku. Tohoto současného stavu je nutné využít i do budoucna a je nutné se snažit rozprostřít návštěvnost po celém
tomto regionu.
2. - Ochota samospráv řešit rozvoj turismu v příhraničí (17b)
Velkým přínosem je snaha místní samosprávy o rozvoj turistického ruchu. Tento pozitivní přístup lze poté uplatnit zejména
v oblasti investic do rozvoje turismu v zájmové oblasti.
3. - Vodácky atraktivní řeka Ohře (16b)
Řeka Ohře každoročně do regionu přivede velké množství turistů. Této výhody je nutné dále využívat. Vzhledem k
návštěvnosti má řeka Ohře stále rezervu, která není efektivně využita.
4. - 5. - Dobrá kvalita a široká nabídka ubytování (11b)
Region nabízí širokou škálu možností ubytování. Jedná se o kempy, motely, penziony i hotely všech kategorií.
4. - 5. - Dobrý stav cyklostezek na německém území (11b)
Na německé straně se nachází velká síť kvalitních cyklostezek. Je nutné do budoucna propojit české i německé stezky, aby vznikla jednotná regionální síť.
6. - Atraktivní města a památky v zájmovém území (10b)
Oblast nabízí města s historickými centry a dalšími památkami, jako jsou hrady a zámky.
7. - Předpoklad efektivního zajištění pracovních sil (9b)
Vysoká míra nezaměstnanosti je předpokladem zajištění pracovních sil do rozvoje turistického ruchu.
8. - Atraktivní krajina v chráněných území Smrčiny a Slavkovský les (8b)
Oblast nabízí několik chráněných oblastí s unikátní přírodou. Nejcennějšími oblastmi jsou pak Smrčiny na bavorské straně a Slavkovský les na českém území. Tyto oblasti lákají
ročně mnoho turistů, kteří zde najdou širokou škálu turistických aktivit.
9. - Velký potenciál krajiny (6b)
Oblast nabízí krajinu, která má potenciál stát se významnou turistickou oblastí zejména pro cykloturistiku.
10. - Blízkost lázeňských měst v okolí (5b)
Oblast je významnou lokalitou z hlediska lázeňství. Lázeňská turistika je nejvýznamnějším turistickým oborem v Karlovarském kraji.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
88
Souhrnná SWOT analýza
1. - 2. - Velké znečištění některých toků a nádrží (-13b)
Znečištění toků a nádrží způsobuje úbytek turistů a neumožňuje efektivně využívat nádrže k rekreačním účelům.
Největší problém je v u vodní nádrže Skalka, kde špatná kvalita vody zcela paralyzuje turistický ruch.
1. - 2. - Malé propojení cyklistické sítě mezi ČR a SRN (-13b)
Nedostatečné propojení cyklostezek vytváří pro turisty pocit okrajových oblastí cyklistické sítě. Nejde tak z hlediska
cykloturistiky o výchozí oblast pro cyklistické výlety.
3. - Vysídlená oblast v prostoru bývalé železné opony (-11b)
Vysídlení a zánik obcí v příhraniční oblasti z důvodů výstavby železné opony vytvořilo pásmo mezi českým a
bavorským územím, které přerušilo kulturně-společenskou návaznost v příhraničí.
4. - 5. - Špatný stav některých kempů na řece Ohře (-10b)
Špatná kvalita některých kempů u řeky Ohře odrazuje některé vodáky od sjíždění řeky Ohře. Špatný stav a zkušenosti
vodáků mohou na vodáckých webech ovlivnit výběr vodácké lokality pro další návštěvníky. Špatná kvalita kempů pak
vrhá špatný stín na celou vodáckou Ohři.
4. - 5. - Oblast zasažená povrchovou těžbou uhlí (-10b)
Intenzivní povrchová těžba uhlí vytvořila v minulosti obraz „měsíční krajiny“ na severozápadě Čech u široké veřejnosti zejména v České republice. I přes stále se zlepšující situaci
je tento obraz zažitý a je složité toto vnímání změnit.
6. - 8. - Špatná údržba stávajících cyklostezek na české straně (-9b)
Na české straně území jsou některé cysklostezky ve velmi špatném stavu. Problematika údržby stávajících cyklostezek naráží na finanční problematiku jednotlivých
samosprávních celků.
6. - 8. - Některé nebezpečné jezy pro vodáky (-9b)
Na řece Ohře se vyskytuje několik nebezpečných jezů. Některé dokonce mají označení „jezy smrti“. Velmi problematický je jez v Radošově.
6. - 8. - Špatná návaznost jednotlivých sportovních aktivit (-9b)
Jednotlivé aktivity v regionu nemají přímou návaznost, čímž ztrácejí na větší atraktivitě a nenabízí turistům maximální vyžití.
9. - 10. - Velké rozšíření invazních rostlin na českém území (-7b)
Na území Karlovarského kraje jsou velmi rozšířeny invazní druhy, které představují riziko nejen pro rozvoj turistického ruchu.
9. - 10. - Orientace některých měst výhradně na lázeňství (-7b)
Karlovarský kraj je známý zejména z hlediska lázeňských hostů, kteří tvoří největší část návštěvnosti kraje.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
89
Souhrnná SWOT analýza
1. - Možnosti redukce sezónnosti (letní i zimní sporty v okolí) (7b)
Výhodou lokality je, že vedle letních outdoorových aktivit lze v regionu provozovat i indoorrové aktivity a zimní sporty jak v
horních partiích Smrčin, nebo nedalekých Krušných hor.
2. - Výstavba nové silniční sítě – rychlostní komunikace (6b)
Dostavba rychlostí komunikace R6 od bavorské hranice až do Prahy zpřístupní lokalitu ze vzdálenějších míst nejen České
republiky. Na bavorském území pak napojení na stávající hustou dálniční síť lokalitu přiblíží zejména ze západního směru.
3. - 4. - Rozvíjející se síť cyklostezek a cyklotras (cyklostezka Ohře) (5b)
Nová výstavba cyklostezek na českém území počítá s vybudováním nadregionálních cyklostezek, které zatraktivní
cykloturistiku a tím získá zájmové území nové příležitosti z hlediska rozvoje turismu.
3. - 4. - Nové vodní plochy v rámci rekultivace dolů (5b)
V místě bývalých povrchových lomů je plánována hydrická rekultivace, která přinese nejen atraktivní lokality pro rozvoj
turistického ruchu, ale napomůže změně vnímání lokality jako „měsíční krajiny“ v jiných regionech.
5. - 7. - Možnost využití evropských dotačních programů (4b)
Evropské dotační programy přinášejí možnost další přeshraniční spolupráce. Ta může zajistit investiční prostředky pro
realizaci projektů v příhraniční oblasti, které mohou být investovány do rozvoje cestovního ruchu
5. - 7. - Nový rozvoj v oblasti u bavorských hranic (4b)
Oblast Česko-bavorského příhraničí poskytuje novou možnost pro rozvoj vysídlených lokalit. Jedná se zejména o možnosti nové výstavby typu bydlení pro individuální rekreaci.
5. - 7. - Zlepšující se kvalita některých kempů na Ohři (4b)
V současné době probíhá několik investičních akcí, které podstatně zvyšují komfort vodáků. Další investice do rozvoje kempů vyvolávají větší atraktivitu lokality a tím zvýšení
počtu návštěvníků.
8. - Snaha o jednotný dvojjazyčný marketing v příhraničí (3b)
Dvojjazyčný marketing vytvoří pro turisty jednotné území, které je nebude omezovat v pohybu v příhraničí.
9. - Zlepšující se kvalita vody v tocích (1b)
Zlepšující kvality vod je významná z hlediska zatraktivnění řeky jako takové pro vodáky. Kvalita vody v nádrži Skalka pak přinese další možnosti rozvoje turismu.
10. - Sdružení „Vodácká Ohře“, podporující vodácké sporty (0b)
Sdružení „Vodácká Ohře“ napomáhá řešení problematiky v oblasti vodáckých sportů na řece Ohře.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
90
Souhrnná SWOT analýza
1. - 2. - Nedostatek finančních prostředků na realizaci záměrů (-6b)
Největší hrozbou z hlediska rozvoje turistického ruchu v regionu je nenalezení finančních prostředků bez kterých by
nebylo možné realizovat plánované projekty. Tato možnost je reálná z hlediska dlouhodobě trvající globální finanční
krize, která by snížila dostupnost finančních prostředků pro místní samosprávu.
1. - 2. - Neshody místní samosprávy v oblasti řešení konceptu turistického ruchu v regionu (-6b)
Nebezpečím je nevytvoření společné koncepce turistického ruchu jednotlivých místních územních celků. To může
některé projekty omezit, nebo dokonce zcela zastavit. Vytvoření dílčích konceptů pak nevytváří jednotnou turistickou
lokalitu a tím se sníží atraktivita celého území.
3. - 5. - Chráněná ložisková území (-2b)
Oblast v okolí řeky Ohře je bohatá na nerostné suroviny, zejména pak na zásoby hnědého uhlí. Část této zásoby již
byla vytěžena, avšak stále zbývá velké množství zásob, které doposud nebyly dobývány. Otevření nových lomů by
pak mohlo snížit atraktivitu lokality pro turismus.
3. - 5. - Kolize ochrany krajiny a rozvoje turistiky (-2b)
V některých případech dochází ke konfliktu mezi rozvojem a výstavbou rekreačních zařízení a ochrany životního
prostředí. Ochrana životního prostředí tak funguje jako omezení rozvoje turistického ruchu. Pro řešení tohoto konfliktu
je nutné dodržovat zásady trvale udržitelného cestovního ruchu.
3. - 5. - Kolize vodáckých sportů a hydroenergetického využití (-2b)
Hydroenergetická zařízení mohou v případě derivačních kanálů omezovat provoz vodáckých sportů. V případě nižších průtoků může dojít k neprůjezdnosti úseku řeky a tím
nutnost přenášení lodí. To pak patří mezi ne příliš oblíbené činnosti. V současné době je již několik hydroenergetických zařízení, které mají tento negativní vliv. Další rozvoj
hydroenergetiky by mohl tuto situaci zhoršit.
6. - Nedostavění sítě rychlostních komunikací (-1b)
Riziko nedostavěné sítě rychlostních komunikací je z hlediska turistického ruchu negativní pro dostupnost lokality ze vzdálenějších míst. Dále pak dochází k přesunu tranzitní
nákladní dopravy na silnice nižších tříd a tím ke zhoršení situace v širším měřítku.
7. - 8. - Další rozvoj průmyslové oblasti (0b)
V zájmové oblasti se nachází několik průmyslových podniků, které jsou z pohledu turismu hodnoceny negativně. Další rozvoj průmyslových areálů by mohl zhoršit postoj
návštěvníků k dané lokalitě, kterou by více než jako turistickou oblast vnímali jako průmyslový region.
7. - 8. - Nebezpečí povodní, které by zničily stávající kempy (0b)
Z hlediska povodňových rizik jsou některé kempy nevhodně umístěny. K minimalizaci tohoto rizika je nutné vymezit kempy mimo aktivní zóny záplavového území.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
91
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
92
2010
VODÁCKÉ SPORTY
Rozvoj vodáckých sportů na řece Ohře je v současné době řešen již
několika projekty, z nichž
nejvýznamnější je sdružení „Vodácká Ohře“.
Karlovarský kraj již tuto
problematiku řešil v rámci projektu „ITACA“, který se zabývá rozvojem
turistických aktivit. Vedle
toho jsou zpracovávány
další menší projekty, které souvisí s rozvojem vodáctví na řece.
Z hlediska rozvoje vodáckého sportu je největší rezerva v poskytování služeb kempů a
tábořišť. V minulosti byla
kvalita ubytování v těchto zařízeních na velmi
špatné úrovni. Dnes se
tato kvalita postupně
zvedá, avšak přesto není
v některých případech
dosaženo alespoň základních podmínek pro
provozování moderního
kempu.
Řeka Ohře je ideálním tokem pro vodácké sporty. Její členění na méně náročné úseky a
náročnější úseky poskytuje dobré podmínky pro začínající i pro zkušenější vodáky.
Pomocí vodáckých aktivit lze do regionu přilákat nové návštěvníky a propagovat tak
kulturní památky v Poohří.
Rozvojem vodáckých sportů v Karlovarském kraji se zabývá sdružení „Vodácká Ohře“,
která si dává za cíl zlepšení atraktivity toku a zkvalitnění služeb navazující infrastruktury.
Sdružení „Vodácká Ohře“ vznikla z
iniciativy Karlovarského kraje na
zlepšení vodáckého zázemí na řece
Ohři. V letech 2007 – 2013 je cílem
tohoto sdružení
získat finanční
zdroje,
připravit
projektové
dokumentace a zajistit realizaci
vytyčených cílů.
Hlavní cíle jsou zvýšení počtu turistů
pomocí propagace a rozvíjení zázemí
na řece Ohři. Ta se týkají pořádání
kulturně společenských akcí, které
propagují vodáctví na řece, vytvoření
systému informačních tabulí, dále pak
rozvoj kempů, zprůjezdnění jezů a
vybudování nových nástupních a
výstupních míst na březích. Vedle
toho je cílem propojit vodáckou
turistiku
s
ostatními
složkami
cestovního ruchu. V návaznosti na
tyto cíle je zvýšení atraktivnosti
celého regionu a vytvoření nových
pracovních míst v cestovním ruchu.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Jako velmi slabou stránku lze v dnešní době hodnotiti kvalitu některých kempů podél
toku. Již dnes však lze sledovat rostoucí trend v kvalitě služeb. Hodnocení jednotlivých
kempů je uvedeno v analytické části této studie. Je nadále potřeba postupovat ve
zkvalitňování nabídky kempů tak, aby byla na celém toku možnost ubytování v zázemí
odpovídající všem nárokům návštěvníků. V případě rekonstrukce nevyhovujících kempů
je nutné posoudit polohu kempu vzhledem k zátopovému území a území ochrany přírody
a krajiny. V dnešní době se několik „tradičních“ kempů nachází v aktivní zóně
záplavového území, která byla vyhlášena až po výstavbě kempů. Tyto kempy je nutné
postupně utlumit a na místo nich vytvořit nové zařízení s potřebnou kvalitou v blízkém
okolí, který však bude respektovat tato omezení.
Nová tábořiště by měla splňovat minimální požadavky, kterými jsou (na 100 hostů) :
- sociální zařízení ( WC pánské – 2 kabinky, 2 pisoáry, WC dámské – 3 kabinky, WC
pro invalidy, 8 umýváren, 4 sprchy s teplou vodou )
- restaurace ( s nabídkou hotových jídel, jídel na objednávku, nabídka alkoholického i
nealkoholického pití, vnitřní posezení pro min. 50 návštěvníků )
- kiosek s občerstvením ( nabídka studených i teplých nápojů, rychlé občerstvení,
základní potraviny )
- sklad ( oddělené prostory pro skladování potřeb pro provoz kempu a možnost
skladování vodáckého vybavení návštěvníků )
- dostatečný prostor pro stanování a možnost ubytování v penzionu
Přesnější informace k požadavkům na ubytovací zařízení je uvedeno v samostatné
příloze. Další investice do rozvoje řeky Ohře, jako vodácké řeky jsou nutné na bezpečné
překonání příčných překážek, kterými jsou zejména jezy. V některých případech je
možné dobudovat vodácké propusti, avšak v některých případech je nutné přistoupit na
velmi náročné řešení v podobě kompletní rekonstrukce jezu. Tímto problémem se
zabývá samotná kapitola této studie.
93
PĚŠÍ TURISTIKA
Rozvoj pěší turistiky v
Karlovarském kraji je v
dnešní době plánován
Klubem českých turistů
jako rozvoj nových naučných pěších stezek.
Veškeré navržené naučné stezky jsou navrženy v rámci projektu Česko-bavorský
geopark,
který představuje rozvoj
turistiky v příhraniční oblasti. Tímto projektem se
blíže zabývá kapitola
společných závěrů pro
české i německé území
tohoto projektu.
NADREGIONÁLNÍ STEZKA OHŘE
start : Pomezí nad Ohří
Cheb – Kynšperk nad Ohří – Sokolov – Loket – Karlovy Vary – Ústecký kraj
Trasa navazuje na německou pěší trasu Egerweg a Röslauweg v
Bavorsku. Přes hraniční přechod Schirnding – Pomezí nad Ohří je navrženo
vést cestu podél nádrže Skalka přes Bizmarkovu věž do města Cheb. Přes
přehradu Skalka a centrum města Cheb je navržena cesta dále podél toku
řeky Ohře do Doubí u Chebu, Nebanic a Kynšperku. Cesta pak přes Chlum
sv. Máří vede do prostoru budoucího jezera Medard a Sokolova. Ze
sokolova je navržena trasa podél toku do Lokte, Svatošských skal a přes
lázeňské lesy na kolonádu Karlových Varů.
Z Karlových Varů je navržena trasa do Doubí a Kyselka. Dále pak vede
cesta podél Doupovských hor až do Stráže nad Ohří a následně dále do
Ústeckého kraje.
Cesta vedle toku Ohře nabízí další atraktivní místa, jako historická města a
hrady, vyhlídky, přírodu CHKO Slavkovský les a Doupovských hor. Na trase
se nachází velké množství pramenů a lázeňských míst.
V návaznosti na cesty
podél toku Ohře v Německu, je v tomto projektu navržena páteční stezky podél Ohře od německé hranice až po
Ústecký kraj. Tato cesta
je přes 100 km dlouhá a
využívá k přenocování
stávající kempy, které
jsou dnes navštěvovány
především vodáckými turisty.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
cíl : Pernštejn
Celková délka navržené trasy je 113 km a představuje páteřní turistickou
trasu přes Karlovarský kraj. Cesta se vyhýbá důležitých dopravních cest a
navazuje na mnoho dalších turistických cest.
94
CYKLO TURISTIKA
Karlovarský kraj je v
tuto chvíli rozvíjející se
destinací cykloturistiky.
Doposud ale není tento
druh sportu rozšířen tak
masově, jak by si region
zasloužil. I přes prvopočáteční komplikace je v
kraji relativně hustá sít
cyklostezek, bohužel s
nedostatečným zázemím.
Také jejich kvalita je
komplikovaná.
Vedle podpory cyklistů
by měly některé úseky
cyklostezky umožňovat
jízdu na in-line bruslích.
Jedná se zejména o úseky vedoucí přes města.
Ty jsou většinou velmi
hojně
navštěvována
právě in-line bruslaři. V
těchto úsecích je dobré
vystavět dostatečně širokou cyklostezku tak,
aby nedošlo ke kolizi
mezi cyklisty a bruslaři.
CYKLOSTEZKA OHŘE
Cyklostezka Ohře se má stát páteřní cyklostestezkou celého Karlovarského kraje. Stezka se na jedné straně bude napojovat na
Bavorské cesty a na druhé straně bude pokračovat dále přes Ústecký kraj až k ústí do řeky Labe.
Ve finální podobě by cyklostezka měla propojit pramen řeky Ohře v Bavorsku a její ústí do řeky Labe u Litoměřic.
Výstavba cyklostezky podpoří rozvoj turistiky. Dále má za cíl přiblížit přírodní památky a překrásné prostředí kolem řeky Ohře
turistům. Některá území, kterými cyklostezka bude procházet, má statut chráněného území a je nutné zde pohyb turistů usměrnit po
vytyčené trase tak, aby byly tyto významné úseky zpřístupněny turistům ale současně, aby byla zajištěna jejich ochrana.
Vybudováním cyklostezky podél Ohře jsou (a budou) turistům zpřístupněny i malé obce na trase. Ve své působnosti pak mohou v
těchto obcích vznikat služby, které budou nabízeny turistům (cykloopravny, občerstvení, ubytování, prodej zboží, upomínkových
předmětů atd.), akce se tak stává významným příspěvkem pro rozvoj venkova.
V současné době je již cyklostezka v některých částech vybudována. Zbylé úseky cyklostezky budou dobudovány po etapách. Na
celou tuto akci bylo Karlovarským krajem zpracována studie proveditelnosti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
95
HIPPOTURISTIKA
Hipoturistika se řadí do
široké palety možností
tzv. venkovské turistiky,
která je dnes velice populární ve většině vyspělých zemí. V blízkosti
řeky se nachází několik
jezdeckých oddílů, které
mají ve své nabídce projížďky na koních. Jedná
se například o Nebanice
a Karlovy Vary. Někteří
turisté nemají prakticky o
této možnosti zpestření
dovolené informace. Přitom mezi veřejností je o
projížďky
po
krajině
velký zájem.
Kombinace hipoturistiky
a dalších aktivit tak může
být
další
zajímavou
možností
pro
rozvoj
cestovního ruchu v Karlovarském kraji.
Další možnosti se naskýtají u propojení hipoturistiky v Karlovarském
kraji
a
sousedním
Bavorskem.
Je
však
nutné vybudovat zcela
nové cesty pro koně.
HIPOSTEZKY KARLOVARSKÉHO KRAJE
Hipostezky byly navrženy v rámci projektu ITACA, který zpracoval Krajský úřad Karlovarského kraje. V rámci kraje zde byly navrženy
celkem 3 stezky. Jedná se o specializované cesty pro jízdu na koni.
Okolí přehrady Skalka :
Hipostezka je navržena jako okruh z Chebu,
okolo vodní nádrže Skalka a přes
Bizmarkovu věž zpět do Chebu. Jedná se o
cesty ve volném terénu i na silnici. Propojuje
jezdecké areály v Chebu pod Špitálským
vrchem a v Hájích.
Okolí přehrady Jesenice :
Trasa je navržena z Chebu – Hájí okolo
přehrady Jesenice dále na jih k bavorským
hranicím a pak jezdeckému areálu u Lázní
Kynžvart. Odtud pak stezka pokračuje na
sever do Nebanic, kde se nachází další
jezdecký areál.
Okolí Karlových Varů :
Stezka propojuje jezdecké areály v okolí Karlových Varů. Cesta začíná v areálu
Sadov na severu města a pokračuje do areálu Děpoltovice a Fojtov. Dále
pokračuje k chovu koní v Rosnici a přes chovy ve Dvorech a Jenišově pokračuje
podél západní části města. Na jihovýchodní části města, v oblasti Lázeňských lesů
je navržen okruh pro jízdu na koni.
Na okruh jsou napojeny jezdecké areály v Olšových Vratech, u Stružné a v Horním
Slavkově. Vedle toho lze v Karlových Varech využít dostihový okruh, který je však
určen pouze pro závodní koně a nikoliv pro rekreační jízdy
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
96
RYBAŘENÍ
ROZVOJ SPORTOVNÍHO RYBOLOVU
Propojení sportovního
rybolovu s ostatními turistickými aktivitami je
jedním
ze
způsobů
komplexní nabídky služeb. Z hlediska větší
atraktivity jsou nedostatku nabídky rybářských míst a také horší
dostupnosti rybářských
povolenek.
Z hlediska rybářských
povolenek je nutné co
nejlepší
dostupnost
prodeje. Jedná se zejména o jednodenní a týdenní povolenky.
Sportovní rybolov představuje velmi populární aktivitu, která má v rámci celé republiky velký
počet členů. Z hlediska turismu jsou rybáři spíše okrajovou skupinou zájmů. Přesto je však v této
skupině velký potenciál, zejména v kombinaci s jinými turistickými aktivitami.
V rozvoji sportovního rybolovu v Karlovarském kraji je nutné se vedle členů Českého rybářského
svazu věnovat také zahraničním a nečlenským rybářům. Je tak nutné více rozšířit prodej zejména
krátkodobých povolenek k rybolovu. Po vzoru sousedního Bavorska je vhodné například prodávat
jednodenní a týdenní povolenky na čerpacích stanicích pohonných hmot. Tím se zpřístupní
sportovní rybolov širší škále lidí. Vhodné je také kombinovat rybolov s jinými sportovními
aktivitami, například prodej povolenek a nabídkou půjčení rybářského vybavení pro vodáky, jako
zpestření sjíždění řeky.
Pro zatraktivnění sportovního rybolovu je vhodné pořádání závodů. V současné době je na území Karlovarského kraje několik
pravidelných rybářských akcí, zejména na velkých nádržích. Atraktivitě regionu by tak z hlediska sportovního rybolovu napomohlo
propojení pořádaných soutěží se sousedními regiony,
zejména pak s Bavorskem.
Na území Karlovarského kraje se nachází velké
množství lokalit vhodných pro rybolov. Jde jak o
pstruhové vody, tak o mimopstruhové rybářské revíry.
Tyto revíry, včetně lokalit umožňující rybolov.
Pro ubytování je pak nejlépe
vytvořit
ideální
místa pro rybolov v
podobě rybářských srubů a rybářských mol. Rybářské sruby po vzoru
norských obydlí nad hladinou vody v nádržích
jsou pak progresivním
způsobem podpory rybářské turistiky.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
V mnoha případech se jedná pouze o mírně upravená
stanoviště. Pro další rozvoj je doporučeno vybudovat
rybářská mola a rybářské sruby, které umožní i ubytování
turistů – rybářů. V návaznosti na takováto centra je
vhodné vybudovat restaurační zařízení a případné další
doplňkové služby.
97
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
98
2010
ZHODNOCENÍ JEZŮ
HRADEBNÍ JEZ V CHEBU
Jez se nachází pod přehradou Skalka, přímo pod hradem
v Chebu. Tento jez není využíván vodáky. Funkce jezu je
derivační pro malou vodní elektrárnu, která se nachází na
pravém rameni.
Přímo pod vodní elektrárnou se pak nachází druhý jez,
který slouží jako vyrovnávací.
OTTŮV JEZ V CHEBU
Jez v Chebu v ř.km 240.05 s nebezpečným vývarem pro
vodáky pod jezem. Pro vodáky, kteří chtějí sjíždět Ohři již
od Chebu, je prostor na pravém břehu pod tímto jezem
ideálním místem pro nalodění. Samotné sjíždění jezu je
zakázáno a doprovozeno informačními značkami pro
vodáky.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
99
ZHODNOCENÍ JEZŮ
JEZ JINDŘICHOV
Jez u obce Jindřichov je 2 m vysoký kolmý s
manipulačním vakem na koruně a kamenným vývarem v
podjezí, který vylučuje jeho sjíždění. Za nižších letních
průtocích je nízký sloupec vody tekoucí přes jez, který
taktéž neumožňuje jeho sjíždění. Je plánována
rekonstrukce tohoto jezu.
Lodě se vynášejí na příkřejší levý břeh, buď těsně za
dálničním mostem nebo před zapuštěnou larsenovou
stěnou. Lodě se přenášejí až k pozvolnému štěrkovému
sestupu pod kamenným záhozem, kde se opět naloďuje.
JEZ KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Nesjízdný, životu nebezpečný, dvoumetrový jez s kolmým
profilem, v jehož podjezí se tvoří mohutné vývary.
Lodě se lépe přenáší vlevo od nízkého výstupu kolem
vyvýšené opěrné zdi do malého zálivu s písčitou pláží v
podjezí.
Město Kynšperk nad Ohří má zpracovanou dokumentaci a
plánuje realizaci splavnění levobřežního ramene řeky
Ohře pro vodáky a tím umožnit i migraci ryb. Realizace
plánuje odstranění naplavenin, křovisek a opravu
opevnění koryta ramene. V dolní části se počítá s
výstavbou kotviště pro vodáky.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
100
ZHODNOCENÍ JEZŮ
JEZ ŠABINA
Provalený a narušený jez, který je nyní tvořen protáhlým
zarostlým ostrovem, situovaný téměř souběžně s tokem
řeky, je poměrně dobře sjízdný širokou protrženou partií u
pravého břehu, zakončenou průjezdem mezi umělými
kamennými stupni. Za vyššího stavu vody lze jez rovněž
sjet přímo užším průjezdem poblíž levého břehu.
Komplikované přetahování lodí přes ostrov je možné v
levé části jezu nebo přenést vlevo.
Je dobře průchodný pro ryby. Na pravém břehu dochází k
erozi břehu.
JEZ ČERNÝ MLÝN
Díky parabolickému profilu a dlouhému vývaru v podjezí
patří k nejvíce nebezpečným vodním dílům na Ohři.
Lodě se přenášení asi 50 m po zvýšeném levém břehu.
Výstup je usnadněn schody v šikmé kamenné navigaci
nebo sníženinou pobřežní partie před začátkem navigace.
Nalodění je pak usnadněno sníženou souběžnou římsou
pod šikmou kamennou regulační zdí.
Na levém břehu jezu je možné vybudovat rybí přechod.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
101
ZHODNOCENÍ JEZŮ
JEZ KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
Betonový jez v Královském Poříčí je díky vyčnívajícímu
lomovému kameni pro běžné turistické lodě nesjízdný.
Sjízdnost jezu vylučuje i nepřehledné balvanité pole pod
jezem.
Pro přenášení lodí je vhodný levý břeh. Nástup je možný
asi 15 m od sníženého výstupu. Lodě se přenášejí za
pobřežní porost, kde nalodění usnadní nízký břeh,
zpevněný zbytky kamenné dlažby.
Po uspořádání kamenů bude možný průjezd jezem i
vybudování rybí přechodu.
HORNÍ JEZ V LOKTI
Nedávno zrekonstruované vodní dílo s příkrou klenutou
hrází a plochým podjezím, zakončeným železnými
zubatými profily larsenu není vhodný pro přímou jízdu
přes korunu. U pravého břehu je umístěn rybí přechod,
jehož splouvání je zakázáno. Na levém břehu je pak
vybudována malá vodní elektrárna.
Lodě se přenášejí po pravém břehu od nízkých schodů
nebo z malého zálivu před jezem až ke schodům pod
vyústěním rybího přechodu, kde se opět naloďuje.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
102
ZHODNOCENÍ JEZŮ
DOLNÍ JEZ V LOKTI
Zkušení vodáci mohou tento jez díky jeho šikmého profilu
spádové desky sjíždět poblíž pravého břehu, kde přes
hráz proudí nejvíce vody. Pod jezem se musí ale loď stočit
co nejvíce doleva mimo proudnici, která stahuje ke
kamenitému břehu. Tím se vodáci vyhnou i dalším
kamenům dále od jezu.
Na levém břehu je vybudována malá vodní elektrárna.
Lodě se dají komplikovaně přenášet po úzké zarostlé
pravobřežní římse pod vysokou kolmou opěrnou zdí
silnice, ta se však v úrovni jezu napojuje na opěrnou zeď
a lodě je nutno spustit na suchou dolní partii hráze. Za
nižších průtoků je proto mnohem jednodušší lodě po hrázi
u pravého břehu přetahovat.
JEZ TUHNICE
V roce 2010 proběhla kompletní rekonstrukce jezu v
Karlových Varech-Tuhnicích. Původní nebezpečný jez je
upraven na bezvývarové řešení, kdy se netvoří
nebezpečný vodní válec pod jezem.
Jez byl snížen v koruně o 15 cm. Osa koruny jezu zůstala
shodná s původním jezem. V levé části jezu je provedena
vodácká propust, která slouží i jako rybí přechod.
Lodě se dají přenášet po levém břehu, asi 120 m.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
103
ZHODNOCENÍ JEZŮ
JEZ KARLOVY VARY – U Solivárny
Kombinovaný kamenný a hradlový jez s trvale hrazenou
propustí u pravého břehu a nízkou šikminou a zvolna se
svažující hrází. Charakter jezu umožňuje přímou jízdu
přes korunu, ale pouze v pravém okraji spádové desky a
zleva od pilíře propusti, mimo vodní válec v podjezí. Válec
se tvoří, hlavně za vyšších stavů vody, téměř po celé
délce jezu mimo okrajových partií pilíře. Jez se dá sjíždět
za vyšších průtoků u levého břehu, kde se musí počítat s
rizikem v podobě kamenitého terénu pod jezem. Jízda
propustí, kde se pod nízkým hradidlem tvoří dlouhý vodní
válec, je pak zcela vyloučena.
Lodě je možné přenášet po obou březích, kde jsou nově
zbudované schody jak na výstupu tak i nástupu. Rybí
přechod a vodáckou propust je možné vybudovat při
levém břehu.
JEZ DUBINA
Kamenný jez dlouhý asi 50 m s rozsáhlým kamenitým
terénem s množstvím různých naplavenin pod hrází. Jez
je dobře sjízdný pouze za příznivého stavu vody podél
levého břehu. Za sníženého stavu lze jez sjíždět zprava.
Lodě se mohou přenášet po úzké pěšině na levém břehu,
který je ovšem dosti vysoký a znesnadňuje jak výstup tak i
nástup.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
104
ZHODNOCENÍ JEZŮ
JEZ RADOŠOV
Betonový jez v Radošově s dlouhým vývařištěm v podjezí
je „jezem smrti“. Nebezpečný je i při menších průtocích,
kdy se pod jezem vytváří válec, což je dáno konstrukcí
spádové desky a vývařiště jezu. Na pravém břehu je
vybudován odběrný objekt pro úpravnu vody, který však
slouží pouze jako rezervní zdroj.
Lodě se přenášejí po levém břehu.
Rybí přechod a vodáckou propust je možné vybudovat na
levém břehu.
KLAPKOVÝ JEZ JAKUBOV
Nově vybudovaný jez s pohyblivou klapkou se nachází na
úrovni mlýna v místě bývalého jezu.
U obou břehů jsou vybudovány rybí přechody a zcela
vpravo je umístěna sportovní propust u vtoku náhonu,
které je možné překonat přenášením lodí po pravém
břehu.
Na pravém břehu je umístěna malá vodní elektrárna, která
zapříčiňuje to, že jez je při malém stavu vody špatně
sjízdný.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
105
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
SKALKA
Město :
Cheb
Rozloha :
378 ha
Hloubka:
12 m
Datum vzniku :
1962 - 1964
Ohře
Funkce nádrže :
- Zásobní
- Ochranná
- Energetická
- Rekreační
Popis současného stavu :
VD Skalka je vybudováno na řece Ohři, ř.km 242,410, číslo hydrologického pořadí 1-13- 01-012 v Karlovarském kraji u města Cheb. Přehradu projektoval Hydroprojekt
Praha o.p. Vodní stavby a v letech 1962-1964 postavil o.p. Vodní stavby závod Plzeň. Dílo bylo uvedeno do provozu roku 1964. Vodní dílo Skalka bylo součástí
vodohospodářské soustavy Skalka – Jesenice – Nechranice, dnes fungující jako soustava Skalka – Jesenice.
Hlavním účelem vodního díla Skalka je, v součinnosti s vodním dílem Jesenice, kompenzační nalepšování průtoků v řece Ohři až po profil Kadaň (pro zásobování tepelných
elektráren a průmyslových podniků vodou), tj. zajišťování minimálního průtoku ve vodním toku Ohře v profilech Cheb, Karlovy Vary a Kadaň. Dalším hlavním účelem
vodního díla je částečná ochrana území pod profilem hráze před povodněmi. Vedlejšími účely vodního díla Skalka jsou výroba elektrické energie, rekreace včetně
provozování vodních sportů, likvidace následků případného havarijního zhoršení jakosti vody v toku Ohře (zvýšením průtoku dojde k naředění případného havarijního
znečištění, udržení alespoň minimálního obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě a tím i zachování samočisticích procesů v řece Ohři) a v neposlední řadě i zajištění
podmínek pro rybochovné hospodaření na nádrži v rámci mimopstruhového rybářského revíru č. 431 040 Ohře 19.
Nádrž Skalka má plochu povodí 672,52 km², přitom asi 608,14 km² (tj. cca 90,4 %) se nachází na území Spolkové republiky Německo. Hlavní přítoky do nádrže jsou řeka
Ohře a řeka Reslava. Řeka Ohře má, po soutok s Reslavou, plochu povodí 323,8 km², řeka Reslava po ústí cca 314 km². Zbytek povodí je odvodňován drobnými přítoky
nádrže na českém území. Povodí na české straně má dle databáze DIBAVOD rozlohu 64,38 km2.
Velkým problémem nádrže Skalka je problematika výskytu toxických sinic, které znemožňují rekreační využití nádrže. Tuto problematiku řeší projekt z dotačního programu
„Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“, projekt Cíl 3 č. 002 – Problematika živin a sinic v nádrži Skalka“ V
rámci tohoto projektu jsou navrženy varianty řešení této problematiky. Jako vhodné řešení se jeví celkové vybagrování sedimentů v nádrži, které je však velmi finančně
náročné. Pro výběr optimálního řešení jsou Povodím Ohře, s.p. Zpracovávány samostatné studie. Problémem nádrže je vedle sinic také velké množství rtuti v bahně na dně
nádrže. Kvůli vysokému obsahu není doporučeno konzumovat ryby z této vodní nádrže. Obsah rtuti vedle dalších závadných látek zařazují sedimenty na dně nádrže do
skupiny nebezpečných odpadů a je nutné jej likvidovat způsobem určeným k likvidaci nebezpečných odpadů, který oproti běžným odpadům několikanásobně finančně
náročnější. V nejbližší době se tak dlouhodobé a účinné řešení nepředpokládá realizovat. Snaha je řešit tyto problémy v součinnosti dotačních programů z evropských
fondů životního prostředí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
106
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
SKALKA – současný stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
107
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
SKALKA – návrhový stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
108
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
JESENICE
Město :
Cheb
Rozloha :
760 ha
Hloubka:
17 m
Datum vzniku :
1957 - 1961
Odrava
Funkce nádrže :
- Zásobní
- Ekologická
- Ochranná
- Energetická
- Rekreační
Popis současného stavu :
Vodní nádrž Jesenice se nachází na řece Odrava ČHP 1-13-01-066 východně od města Cheb. Projekt přehrady zpracovala společnost Hydroprojekt Praha o.p.. Výstavba
přehrady začala v roce 1957 – 1961. Dodavatelem byla společnost Vodní stavby, závod Sezimovo Ústí. Celé vodní dílo bylo uvedeno do provozu v roce 1960.
Přehrada Jesenice patřila do soustavy Skalka – Jesenice – Nechranice. Hlavním účelem VD Jesenice je v součinnosti s VD Skalka kompenzační nalepšování průtoků v
Ohři po profil Kadaň pro průmyslové podniky, tepelné elektrárny a zajištění minimálních průtoků v profilech Karlovy Vary a Kadaň, zajištění minimálního průtoku v toku pod
nádrží, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. VD Jesenice sníží svým retenčním účinkem při plném zásobním prostoru
kulminační průtok 100leté povodňové vlny z ročních maxim, resp. z letních (srážkových) maxim, z hodnoty 138 m3/s na hodnotu 83,2 m3/s v Odravě. Kulminační průtok
100leté povodňové vlny z ročních zimních (sněhových) maxim sníží z hodnoty 120 m 3/s na hodnotu 88,1 m3/s. Hladina v nádrži dosáhne kóty 440,25, resp. 440,28 m n. m.
Dalšími účely jsou likvidace následků havarijního zhoršení jakosti vody, výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně, rekreace a provozování vodních sportů.
Vodní nádrž je hojně využívána pro rekreaci (koupání, windsurfing, sportovní rybolov). Na nádrži se každoročně koná několik tradičních jachtařských závodů – Švestková
regata, Modrá stuha Jesenice a další. Na nádrži Jesenice je zakázán provoz plavidel se spalovacím motorem. V okolí vodní nádrže se nachází několik kempů se zázemím
a místy pro koupání. Město Cheb provozuje také koupaliště, které tvoří písečnou pláž s pozvolným vstupem do vody. K dispozici jsou dále stánky s občerstvením,
převlékárny, toalety, sprchy, hřiště pro petanque, tři multifunkční hřiště, nabídku surfování, jachtingu a potápění. Pro děti je k dispozici vodní tobogán a dětský koutek.
Podle marketingové studie města Cheb jsou návštěvníci rekreační oblasti okolí Jesenice spokojeni s nabídkou a kvalitou stravování, možností nákupů v okolí a dobrou
dostupností lokality z hlavních tahů. Naopak největší výtky vycházejí z nabídky více vodních sportů. V tomto směru je však požadavek rozšíření například o vodní skůtry,
lodě, nebo podobné aktivity nemožné, jelikož nádrž je chráněný zdroj pitné vody a je tak nutné aplikovat jistá opatření. Dalším nedostatkem je podle návštěvníků nabídka
kulturních akci. Ty jsou v okolí zejména ve městě Cheb. Největšími akcemi jsou festivaly FIJO a Valdštejnské slavnosti.
V okolí vodní nádrže se nacházejí cyklostezky, které tuto turisticky významnou lokalitu propojují s městem Cheb. Tyto cyklostezky navazují na další regionální i
nadregionální cyklostezky, včetně uvažované mezinárodní cyklostezky Ohře.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
109
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
JESENICE – současný stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
110
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
MEDARD
Město :
Sokolov
Rozloha :
493,44 ha
Hloubka:
50 m
Datum vzniku :
2008 – 2013?
Ohře (umělý kanál)
Funkce nádrže :
- Rekultivace
Popis současného stavu :
Budoucí jezero Medard se nachází v těsné blízkosti obcí Bukovany, Svatava, Citice a měst Habartov a Sokolov. Jedná se o hydrickou rekultivaci bývalého lomu Medarrd.
Rekultivace Medard představuje komplexní řešení obnovy území po těžbě hnědého uhlí na Sokolovsku. Projekt přichází s návrhem řešení přeměny zdevastovaného území
na lokalitu atraktivní pro turistické, kulturní a podobné aktivity. Projekt nabízí hospodářské oživení a ekonomické zhodnocení území zbytkových jam bývalých lomů Medard –
Libík, Lítov – Boden a Gustav v rozsahu dosud ojedinělém. Projekt znázorňuje příklad citlivě provedené rekultivace a revitalizace krajiny v okolí cca 500 ha uměle
vytvořeného jezera Medard. Z územního hlediska se jedná o lokalitu o rozloze 44 km 2, která se nachází v těsné blízkosti obcí Bukovany, Svatava, Citice a měst Habartov a
Sokolov. Je nesporné, že vyuhlená oblast a území okolních výsypek nabízí novou šanci pro region. Již dnes je jisté, že nově vybudovaná vodní plocha (jezero Medard) a
její blízké okolí nabídne zcela nový rozvojový potenciál.
Území je tvořeno dvěma odlišnými částmi. Liší se v podmínkách, poloze, topografii, formě i postupu rekultivací. Z toho se odvíjí i odlišný přístup k jejich řešení. Hlavní
témata východní části (prostor Medard – Libík, výsypka Čistecká, Gustav a Antonín) tvoří rekreace ve vazbě na vodní plochu Medard – vodní sporty, sportovní centrum,
rekreační ubytovací zařízení různých forem, vytvoření podmínek pro koupání a kotvení lodí, zajištění vazby na město Sokolov. Tématy západní části (prostor Lítov – Boden)
by se měly stát kultura a umění ve vazbě na Chlum Sv. Maří (landart), školství, věda, výzkum, golfové hřiště, rekreace ve vazbě na vodní nádrž Boden.
Vedle vlivu na cestovní ruch bude mít jezero pozitivní vliv na mikroklima v okolí. Nejprůkaznější změny klimatologických charakteristik nastanou na břehu antropogenního
jezera v pásu do vzdálenosti přibližně 200 m od břehové linie. Ve větší vzdálenosti se budou vlivy vodní hladiny postupně zmenšovat, maximální vzdálenost na kterou lze
očekávat ovlivnění mikroklimatu vodní plochou odhadujeme podle plochy jezera na cca 2 km. Vzhledem k rozmístění obcí kolem zátopového území a morfologii terénu v
nejbližším okolí předpokládáme následující dopady změn mikroklimatu na životní prostředí obcí. Následující zpracované charakteristiky se vztahují k blízkému okolí jezera
do vzdálenosti zhruba 200 m.
Součástí jezera má být prostor pro koupání a vodní sporty, dále muzeum těžby, zábavní park, hotely, sportovní areály, sociální zařízení, vycházkové cesty, cyklostezka a
další turisticky atraktivní investice. V areálu se plánuje s výstavbou kongresového hotelu, který tak má částečně kompenzovat nedostatky Karlovarského kraje v oblasti
kongresové turistiky. Vedle pozitivních vlivů na krajinu bude mít rekultivovaný prostor kladný vliv na socioekonomické ukazatele v okolí. Nově rekonstruované území přinese
nové možnosti zaměstnání a přispěje tak k ekonomickému rozvoji této oblasti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
111
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
JEZERO MEDARD – současný stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
112
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
JEZERO MEDARD – návrhový stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
113
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
MICHAL
Město :
Sokolov
Rozloha :
29 ha
Hloubka:
5,6 m
Datum vzniku :
1991 – 2004
Lobezský potok
Funkce nádrže :
- Rekultivace
- Rekreace
Popis současného stavu :
Koupaliště Michal je příkladem dokončené rekultivace hnědouhelného lomu. Již v letech 1872 – 1924 probíhala těžba hnědého uhlí v prostoru dnešního koupaliště Michal v
hlubinném dole Štěstí Požehnání. S povrchovou těžbou se začalo v roce 1980 v hnědouhelném lomu Michal. Za celou dobu životnosti tohoto lomu se vytěžilo více jak 12
mil. tun uhlí. Zasypáním lomu Michal v roce 1995 byla ukončena důlní činnost v tomto lomu. Připravily se tak podmínky pro vytvoření 20 ha velké vodní nádrže.
Koupaliště patří mezi nejčistší přírodní vodní nádrže v celé ČR. Kvůli 500 m dlouhé pískové pláži se koupališti říká Sokolovské moře. Koupaliště Michal disponuje plnou
vybaveností í pro maximální spokojenost návštěvníků. Základem je technické zázemí, jehož nedílnou součástí jsou vedle šaten sprchy s teplou i studenou vodou. V areálu
je dále k dispozici občerstvení. Na pláži je možno trávit volný čas v plážových kabinkách, které poskytují jak příjemný stín, tak i možnost uzamčení cenných věcí. Po celé
pláži jsou rozmístěna pítka s pitnou vodou a sprchy.
Základní atrakcí koupaliště je jeden z nejdelších tobogánů v České republice s trojskluzavkou. Výška této atrakce dosahuje do výšky 12 m nad okolním terénem a celkové
převýšení nad vodní hladinou činí téměř 20 m. Délka tobogánu je 190 m a délka trojskluzavky je 117 m.
Dalšími vodními atrakcemi jsou dvě velké vodní trampolíny o průměru 7 m spojené točícím válcem, velký umělý ledovec s výškou 4,5 m, malá skála, čtyři vodní houpačky,
dva vodní volejbaly, osm kusů šlapadel, tři dětské skluzavky a dětské brouzdaliště. Na břehu pak jsou nabízeny další atrakce v podobě dětského nafukovacího skákacího
hradu, dětská hřiště s prolézačkami a skluzavkami. Pro sportovní vyžití jsou k dispozici tři beach-volejbalová hřiště, tenisový kurt s umělým povrchem, minigolf, kuželky,
ruské kuželky a dva stoly pro stolní tenis.
Kolem celého areálu je zbudovaná cyklostezka o délce cca 4 km. Zhruba 2/3 jsou pokryty asfaltem, tudíž je částečně vhodná i pro bruslaře. Podél cyklostezky jsou
rozmístěny lavičky, takže se nabízí její využití i pro maminky a tatínky s kočárky pro procházky v klidném prostředí s nádherným výhledem na okolí.
Koupaliště Michal je dobře dostupné z města Sokolov i jeho okolí. Nachází se přibližně 400 m od silnice I/6, v místě, kudy bude procházet nová rychlostní komunikace R6.
Koupaliště tam bude velmi dobře dostupní z Karlových Varů, Chebu, oblasti Smrčiny i vzdálenějších oblastí České republiky i Spolkové republiky Německa. Dostavba
tohoto úseku rychlostní komunikace se plánuje v blízké době.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
114
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
JEZERO MICHAL – současný stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
115
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
ČESKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Analýza návštěvnosti
[
5 ]
● Způsoby využití území
[ 14 ]
● Technický stav území
[ 50 ]
● Ochrana přírody
[ 81 ]
● SWOT analýzy
[ 85 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti na využití
[ 93 ]
● Zhodnocení technického stavu vodních staveb
[ 99 ]
● Využití definované na základě ekonomických výpočtů
[ 117 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
116
2010
ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
117
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
NĚMECKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Situační popis
[ 119 ]
● Situační popis z hlediska ochrany přírody
[ 132 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti využití území
[ 168 ]
● Realizace jednotlivých plánovaných aktivit
[ 179 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
118
2010
SMRČINY
Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge :
Území okresu Wunsiedel
im
Fichtelgebirge
převážně zaplňuje přírodní
park
Smrčiny
(Fichtelgebirge).
Mezi
ním se rozprostírá rovinatá krajina ve výšce
okolo 600 m n.m. Wunsiedeler
Hochflöche.
Okres vznikl v rámci
Bavorské územní reformy v roce 1972.
Okres na své severní
hranici sousedí s okresem Hof, na západě s
okresem Bayreuth, na
jihu s okresem Tirschenreuth a
západní
hranici tvoří státní hranice s Českou republikou.
Rozloha :
606,4 km2
Počet obyvatel :
79 986
Hustota zalidnění :
132 obyvatel / km2
Okresní město :
Wunsiedel ( 9 859 obyvatel )
Spolková země :
Bavorsko
Vládní obvod :
Horní Franky
Velká krajská města :
Marktredwitz ( 17 385 obyv.)
Selb ( 16 038 obyvatel )
Další města v okrese:
Arzberg
Hohenberg a.d. Eger
Kirchenlamitz
Marktleuthen
Osu okresu tvoří dvě
řeky. Ohře a Reslava,
které pramení v oblasti v
okolí hody Schneeberg.
Ta poskytuje turistické
možnosti v letní i zimní
části roku. V zimě lze využít sjezdové tratě i tratě
pro běžkaře.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Schönwald
Weissenstadt
Wunsiedel
119
Nejvyšší místo :
Schneeberg ( 1 051 m n.m.)
Nejnižší místo :
hladina Ohře ( 443 m n.m.)
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
V porovnání přírodního
parku Smrčiny s ostatními přírodními parky v
okolí Horních Franků je
návštěvnost kolem průměru všech oblastí. V
přírodním parku Smrčiny
je ročně zaznamenáno
okolo 1 milionu přenocování návštěvníků.
Na samotný okres Wunsiedel ve Smrčinách pak
spadá okolo 300 tisíc
přenocování.
Tomuto
množství pak odpovídá
něco okolo 100 tisíc návštěvníků.
Převážnou část turistů
tvoří domácí návštěvníci.
Délka pobytů domácích i
zahraničních hostů je u
obou skupin téměř identická a pohybuje se okolo necelých tří dnů. Z hlediska turistického marketingu je nutné se soustředit na přilákání zahraničních hostů do oblasti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
120
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
V oblasti přírodního
parku
Smrčiny
silně
převažují domácí hosté
nad zahraničními turisty.
Toto složení turistů je
stejný v celé oblasti podél hranic s Českou
republikou a Svobodným
státem Sasko. V celé této
oblastí tvoří zahraniční
turisté méně jak 10 %, v
oblasti
Smrčin
pak
dokonce necelých 5 %.
Nápravou tohoto stavu
může
být
mediální
kampaň v okolních státech a v Nizozemsku,
odkud přichází nejvíce
turistů.
Podíl zahraničních hostů (2009)
Počet přenocovaní na 1000 obyvatel (2009)
Z hlediska počtu turistů
do oblasti Smrčin jezdí
méně turistů, než do jiných částí Bavorska. To
je však z velké části důsledkem popularity Alpské oblasti na jihu země.
V oblasti Smrčin má největší počet návštěvníků
oblast
Weissenstadtu,
kde se nachází populární
wellness hotel.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
121
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
Z hlediska délky pobytu
patří okres Wunsiedel ve
Smrčinách k průměru
Bavorska, kdy průměrná
délka dosahuje necelé 3
dny. Oblast v těchto
ukazatelích opět nemůže
konkurovat jižní části
země. V samotném okrese je nejdéle navštěvovanějším místem okolí
Weissenstadtu
a následně jde o oblast Hohenbergu nad Ohří. Hohenberg má z hlediska
Smrčin poměrně vysoký
podíl zahraničních turistů, kdy zde v posledních
letech sílí podíl návštěvníků ze sousední
České republiky.
Průměrná délka pobytu (2009)
Vytížení lůžek (2009)
I z hlediska vytížení ubytovacích zařízení nedosahuje okres vysokého
procenta. Jde o 27,8 %,
avšak i v tomto ukazateli
jde o nejvytíženější oblast okolí Weissenstadt,
kde dosahuje vytížení
40,8 %.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
122
ANALÝZA NÁVŠTĚVNOSTI
V okrese Wunsiedel ve
Smrčinách v průběhu posledních let klesá počet
ubytovacích zařízení a s
tím je spojený pokles počtu ubytovacích kapacit.
I přes tento pokles zůstává využití lůžek u
hodnot okolo 28 %. Z hlediska typu ubytování 2/3
spadají do kategorie hotelů a penzionů a zbylá
1/3 se dá zařadit do kategorie
prázdninových
domů
a
apartmánů.
Stejný poměr mezi těmito zařízeními je i v případě počtu hostů a počtu
přenocování.
Z dlouholetého hlediska
lze u počtu návštěvníků
sledovat stagnaci. Dochází však k poklesu počtu přenocování, které je
způsobeno
zkrácením
doby pobytu. Většina návštěvníků navštěvuje oblast jako víkendovou
destinaci a dochází k
poklesu
počtu
vícedenních zájezdů.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
123
ANALÝZA NEZAMĚSTNANOST
V zájmovém okrese dosáhla
míra
nezaměstnanosti čísla 7,7
%, což je v rámci
Bavorska nadprůměrná
hodnota, avšak vzhledem celé Evropské unii
se jedná o podprůměrnou hodnotu. V posledním desetiletí po růstu
počtu
nezaměstnaných došlo k
velkému snížení hodnoty
na necelých sedm procent, avšak v posledních
letech došlo opět k
mírnému růstu.
Mezi nezaměstnanými je
takřka rovnoměrně rozdělen
počet
nezaměstnaných mužů a
žen. Největší skupinou
mezi
nezaměstnanými
jsou cizinci. Z celkového
počtu cizinců je 17 % nezaměstnaných. Naopak
poměrně nízké procento
lidí bez práce se nachází
ve skupině mladých lidí
ve věku od 15ti do 25ti
let, kde dosahuje 6 %.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
124
SMRČINY - DOPRAVA
Přes kraj Wunsiedel ve
Smrčichách přechází jeden dálniční tah a jedna
významná spolková silnice.
Hof – Selb – Marktredwitz – Weiden in der Oberpfalz – Regensburg – München (A9) /
Rosenheim (A8) - Rakousko
Hlavním tahem je dálnice A93, která celou oblast napojuje na dálniční
síť Spolkové republiky
Německo. To oblast zpřístupňuje nejen z velkých
německých měst, ale
díky propojení evropské
dálniční sítě také měst z
celé Evropy.
Druhým tahem je silnice
B303, která je na německém území identická
s evropskou sítí E48. Ta
propojuje oblast od západní části Německa a z
české strany. V budoucnu dostavbou silnice R6 v Karlovarském
kraji a směrem na Prahu
bude silnice propojena s
českou dálniční sítí, která oblast propojí s východní Evropou.
Bundesautobahn 93 je 276 dlouhá dálnice ze severu na jih Bavorska. Dálnice vede s souběhu s
jinou dálnicí A9. Dálnici tvoří dva úseky, jejíž propojení v oblasti Mnichova může vytvořit velký
obchvat města ze severu Německa do alpské oblasti a Rakouska a dále Itálie. Na severním
začátku u Hofu navazuje dálnice na A72/E441. Dále kříží dálnice A93/E50 (Pflemd), A3/E56
(Regensburg) a končí napojením na dálnici A9/E45 u Wolnzachu na sever od Mnichova. Vedle
těchto dálnic kříží evropskou cestu E48 (Marktredwitz) a Bundesstrasse B173, B15, B289,
B303, B299, B14, B85, B8 a B301. V jižním úseku pak navazuje na dálnici A8 do Rakouska.
Praha – Karlovy Vary – Cheb (R6/I/6) Hranice ČR – Marktredwitz – Kronach
Marktredwitz (A93) – Bayreuth (A70) -
- Coburg – Schweinfurt
Schweinfurt
Bundesstrasse 303 (B303) Je hlavním tahem napříč Bavorskem.
Nedaleko českých hranic kříží A93 (Marktredwitz), dále pak A9
(Himmekron), B289 (Kulmbach), B173, B85 a B89 (Kronach),
A73 a B4 (Coburg), B279 (Maroldsweisach), B26 a A71
(Schweinfurt) a navazuje západně od Schweinfurtu na dálniční
tah A7.
Evropská silnice E48 na německém území kopíruje německou
silnici B303. Komunikace na začátku úseku v Praze navazuje na
E50 a na konci úseku u Schweinfurtu na E45. Komunikaci dále
kříží E51 (Himmelkron), E49 (Cheb – Karlovy Vary), E442
(Karlovy Vary). Komunikace je hlavním dopravním spojením
zájmové oblasti mezi Karlovarským krajem a přírodním parkem
Smrčiny.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
125
SMRČINY - DOPRAVA
Kraj Wunsiedel ve Smrčinách má z hlediska Spolkové republiky Německo
velmi dobrou dopravní dostupnost a to zejména díky dálnici A93 a
napojení přes B303 na dálnici A9. Velká města Německa jsou tak
dostupná okolo 3 hodin jízdy automobilem.
Německá dálniční síť
patří
nejhustším
a
nejdelším dálničním sítím na světě.
Ze západní Evropy je pak dobrá dostupnost zejména z Rakouska a ze
zemí Beneluxu. Vzhledem k velké návštěvnosti právě z oblasti těchto zemí
je stávající dopravní dostupnost na velmi dobré úrovni.
Dálnice jsou označovány
jako Autobahn, nebo
Bundesautobahn. Jejich
značení je pak A a číslo.
Dálnice ze severu na jih
mají liché čísla, ve směru
ze západu na východ
mají pak sudá čísla.
Jednomístné
označení
mají dálnice protínající
celé Německo, dvoumístní pak mají regionální
dálnice.
V
oblasti
Bavorska mají označení
dálnice číslo A90 a vyšší.
Naopak jako nedostačující je dopravní dostupnost směrem na východ. Z
hlediska oblasti Smrčin je zásadní otázkou dostavba rychlostní
komunikace R6 na české straně, která propojí Smrčiny s Prahou.
Vzhledem k pragocentrické dálniční síti v České republice tak bude území
dostupné ze všech velkých měst Česka a Slovenska.
Na území okresu Wunsiedel ve Smrčinách pak na tuto rychlostní
komunikaci navazuje silnice B303. Pro kompletní propojení dálniční sítě je
vhodné přestavět B303 na dálnici A70, která v současné době končí na
křižovatce s A9 ne sever od Bayreuthu. Prodloužení A70 by pak propojilo
nejen A9 s A93, ale spojilo by českou a německou dálniční síť. Vzhledem
ke chráněné oblasti je však v případě výstavby nové dálnice nutné brát v
potaz co největší ochranu místního biotopu a ke stavbě přistupovat velmi
obezřetně.
Vedle dálnic jsou v Německu dvouproudé silnice státního významu,
které se nazývají Bundesstrasse. Jedná se o
síť silnic značenou B a
číslo. Provoz na všech
komunikacích je bez poplatku.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
126
SMRČINY - KLIMA
WUNSIEDEL :
Zájmové oblast je popsána pomocí dvou míst
sledování
klimatických
parametrů, a to ve Wunsiedelu a Weissenstadtu.
Pro stanici Wunsiedel
jsou charakteristické teplejší a méně deštivé parametry, nežli v okolní
hornaté krajině. Město se
nachází v nadmořské
výšce okolo 525 m n.m.
Oproti navazující oblasti
v Karlovarském kraji se
jedná o oblast s menším
rozdílem teplot v zimě a
v létě. Na to má vliv větší
zalesněnost v okolí a
převaha
zemědělské
půdy nad zastavěným
územím, která pozitivně
ovlivňuje mikroklima oblasti. Naopak v oblasti se
oproti
Karlovarskému
kraji vyskytuje mnohem
více deštivých dnů a celkový průměrný roční
úhrn srážek
dosahuje
hodnoty okolo 600 mm.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
127
SMRČINY - KLIMA
WEISSENSTADT :
Město Weissenstadt, leží
na úpatí hor v nadmořské výšce 630 m n.m.
Okolní hory mají vliv na
klima v okolí tohoto
města.
Oproti oblasti údolí řek
Reslava a Ohře se jedná
o chladnější oblast s
větším výskytem srážek.
Oblast je charakteristická i větším ročním
úhrnem srážek, který se
pohybuje okolo 700 –
750 mm.
Vedle větších srážkových úhrnů je v oblasti
větší relativní vlhkost. Ta
je způsobena velkou zalesněností v okolí, které
tvoří pohoří Fichtelgebirge. Nejvyšší bodem v
okolí je hora Gr. Waldstein (877 m n.m.) a nedaleký vrchol Schneeberg (1044). Tato oblast
poskytuje dobré klimatické podmínky pro letní i
zimní sporty.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
128
TECHNICKÝ STAV JEZŮ
V roce 2001 bylo na řece Ohře a Reslava, včetně přítoku Kössein
vytipováno 40 příčných staveb, jako jsou jezy, hrázky a peřeje. Tyto
objekty tvoří migrační bariéry pro vodní organismy. Pro obnovu
kontinuity vodního toku bylo navrženo tyto objekty technicky vyřešit.
Analýza technického
stavu jezů na německé
straně není v rámci tohoto projektu zpracována.
Projekt
zhodnocení
stávajících jezů a průchodnosti byl řešen v
rámci
programu
INTERREG. Projekt byl
zpracován pro řeky Ohře,
Reslava a Kössein. Výsledky z projektu jsou k
dispozici v rámci projektu INTERREG III-A, nebo
na stránkách vodohospodářského úřadu sídlícího ve městě Hof.
V období let 2003 – 2008 bylo vytvořeno 32 objektů pro průchodnost
přes tyto bariéry. V rámci projektů musely být vyřešeny pozemkové
problémy s vlastníky okolních a dotčených pozemků, dále musely být
vyřešeny kolize s funkčním využitím jednotlivých příčných staveb,
které slouží pro odběr vody, nebo požadavky hydroenergetických
děl. Veškeré práce zajišťoval vodohospodářský úřad, který sídlí ve
městě Hof. Tento úřad by měl být zodpovědný i za další údržbu
těchto zařízení.
Celkové náklady na rybí přechody a další migrační objekty, včetně
vedlejších nákladů na výkup potřebných pozemků a kompenzační
poplatků dosáhly
€ 866 000. Projekt byl spolufinancován z
prostředků EU. Jedná se o projekt „Iniciativita společenství
INTERREG III A pro Bavorsko-české pohraničí“. Spolufinancování
dosáhlo sazby 50 % nákladů. Zbylé náklad byly financovány
bavorským státem a krajem Horní Franky.
V rámci tohoto projektu
jsou ke všem stavbám,
které doposud nemají
rybí přechody, navrženy
řešení, která se plánují
realizovat v následujících
letech. Jedná se o šest
staveb na Ohři, dvě na
Roslavě a dvě na Kössein. Celkem již bylo realizováno 32 záměrů. Na
této stránce jsou pouze
základní informace k
projektu.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
V současné době zbývá dostavět na řece Ohře migrační průchody
přes bariéry u Fischern, Kaiserhammer, Neumühle, Róslau,
Thusmühle a u rybníka Weissenstädter See. Na řece Reslava pak
zbývají bariéry u Scherndingu a Göschelmühle. Na pravobřežním
přítoku řeky Reslava, na řece Kössein pak zbývají realizovat
přechody u Krippnermühle a Fridau.
Dokončení tohoto projektu přinese volnou cestu pro migraci v celé
části německé části toku. Navázat na tento projekt by se mělo na
české straně, aby řeka Ohře mohla být od pramene po ústí do řeky
Labe volným biokoridorem.
129
TECHNICKÝ STAV TOKŮ
V rámci dotačního titulu Evropské unie, programu INTERREG III A
byl proveden v letech 2004 – 2009 projekt na ochranu perlorodky
říční. Projekt byl financován krajem Horní Franky a naplnění projektu
měl na starosti vodohospodářský úřad v Hofu. Celý projekt byl úzce
spojen s programem INTERREG III A v sousedním Svobodném státu
Sasko a s projektem LIFE-Nature. Dále bylo spolupracováno na
projektu průchodnosti příčných staveb.
Veškeré
současné
úpravy toku Ohře a Roslavy vychází z ochrany
přírody a krajiny. Velká
část úprav je směřována
zejména na ochranu perlorodky říční. Projekt
revitalizace
toku
je
spolufinancován
z
prostředků programu INTERREG III A, který řeší
problematiku na trojmezí
Bavorsko-Sasko – Česká
republika .
Cílem projektu bylo vytvoření vhodného prostoru pro život
perlorodky říční. V minulosti narovnané toky řeky v některých
místech znemožňují osídlení perlorodkou. Největší problémy zde
nastávají při povodňovém
průtoku a na druhé straně
při období sucha. Tok řeky
tak byl revitalizován, aby
umožnil větší meandrování
a sedimentační zóny, kde
je perlorodka schopná
přežívat.
Perlorodka říční patří
mezi jeden z nejvíce
chráněných živočišných
druhů v oblasti Smrčin.
Její ochrana vychází z
malého počtu rozšíření,
kdy se jedná o kriticky
ohrožený druh jak v České republice podle zákona 114/1992 Sb. a vyhlášky 175/2006 Sb., tak ve
Spolkové republice Německa podle přílohy č. 1
Spolkového nařízení o
ochraně druhů. Perlorodka je také uvedena v
červené knize IUCN.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Vedle těchto úprav byl
upraven břehový
pás,
který tvoří nárazovou zónu
mezi kulturní krajinou a
tokem řeky. Vedle hlavního toku byly upraveny veškeré přítoky.
Projekt však přinesl mnoho problémů, zejména z hlediska
majetkoprávních, kdy je pro meandrování toku nutné zabrat okolní
zemědělské plochy. Je tak nutný odkup velkého množství pozemků
od mnoha vlastníků. Proto do dnešního dne byla realizována pouze
malá část z celkově připravovaných opatření. Vodohospodářský úřad
však počítá s pokračováním realizace tohoto projektu i do dalších let
a projekt je v popředí zájmu tohoto úřadu.
130
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
NĚMECKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Situační popis
[ 119 ]
● Situační popis z hlediska ochrany přírody
[ 132 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti využití území
[ 168 ]
● Realizace jednotlivých plánovaných aktivit
[ 179 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
131
2010
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
Ochrana přírody se ve
Spolkové republice Německo řídí Spolkovým
zákonem o ochraně přírody (BNatSchG), který
pochází již z roku 1976 a
prošel řadou novel. Zákon specifikuje pravidla,
která pak jednotlivé spolkové země naplňují podle
vlastní legislativy.
Zákon v současné době
slouží k naplněním cílů
programu Natura 2000,
který vymezuje jednotlivé způsoby ochrany přírody.
Zákon upravuje obecná
ustanovení, dále pak §5
který vymezuje zásady
správné
zemědělské
praxe. Cílem tohoto paragrafu je udržitelné zemědělské využití krajiny.
Další paragraf se pak zabývá
monitoringem
životního prostředí a
územním plánováním.
Národní park (NP)
Biosférická rezervace
je oblast ekologicky cenná nebo obsahující přírodní krásy a
pro znovuobnovení narušené ekologické rovnováhy má stát
povolení do něj zasahovat. Obvykle je umístěn ve vzdálených
a řídce osídlených oblastech a je domovem mnoha
neobvyklých živočichů a rostlin, z nichž některé jsou
ohroženy.
je velkoplošné chráněné území, vyhlášené v rámci
mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra.
Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby
zahrnovala všechny základní biomy Země. Tato území
představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve
kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.
V Německu se nachází 14 národních parků:
Bayerischer
Wlad,
Berchtesgaden,
SchleswissgHolsteinisches Wattenmeer, Niedersächsisches Wattenmeer,
Hamburgisches Wattenmeer, Jasmund, Müritz, Sächsische
Schweiz,
Unteres
Odertal,
Vorpommersche
Boddenlandschaft, Hainich, Eifel, Kellerwald-Edersee, Harz.
Hlavním posláním je ochrana ekosystémů a rostlinných i
živočišných druhů, věda a výzkum, ekologická výchova a
zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel. Většina
biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i
území narušená činností člověka. To umožňuje studovat
konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a podporovat
zvyšování biodiverzity v narušených oblastech.
V zájmové oblasti se nenachází biosférická rezervace
Přírodní park
Krajinná oblast
Park je jednou z možností územní ochrany přírody, který
poskytuje Federal přírody. V § 27 spolkového zákona o
ochraně přírody je stanoveno, že park se bude rozvíjet a
soustavně opečovávat, prostorné plochy a převládající
plochy krajiny- nebo chráněné oblasti jsou velké druhů a
stanovišť rozmanitost a mají řadu využití dominuje krajině
show.
Krajinná oblast (krátké LSG) je jednou z možností územní
ochrany v Německu, kterou ustanovil BnatSchG. Jaké oblasti
mohou být označeny jako památková rezervace určují státy. V
§ 26 spolkového zákona o ochraně přírody uvádí, že veškeré
snahy povedou k zachování krajiny a v případě nutnosti budou
zničené ekosystémy vyrobeny znovu. To se děje proto, že z
hlediska rozmanitosti a jedinečnosti krajiny, jeho kulturní
význam, nebo jejich zvláštní význam pro hospodářské
zotavení.
V Oberfranken se nachází tyto PP:
Fichtelgebirge
Fränkische Schweiz
Haβberge
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Frankenwald
-
Veldensteiner Forst
Steinwald
132
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
BNatSchG vymezuje oblasti ochrany. Jedná se o
:
Přírodní rezervace (§23)
Národní park (§24)
Biosférická Rezervace (§25)
Krajina (§26)
Přírodní park (§27)
Přírodní památka
Chráněný krajinný prvek (ABG)
je maloplošná chráněná oblast, jejíž plocha nepřesahuje
rozlohu pěti hektarů. Přírodní památku vymezuje § 28
spolkového zákona o ochraně přírody. Za přírodní památku
může být vyhlášena přírodní vzácnost, která je vzhledem okolí
jedinečná, má hodnotu pro vědu, nebo má jistou historickou
hodnotu. Nejedná se však o kulturní památku, která má jiný
způsob ochrany. Přírodní památka je chráněna zákonem a
vztahuje se na ní zákaz změn. Jako přírodní památky jsou
vyhlašovány památné stromy, zvláštní přírodní úkazy, nebo
zajímavé skalní útvary.
je území zvláštní ochrany, které vymezuje § 29 spolkového
zákona o ochraně přírody. Chráněný krajinný prvek má za cíl
zachovávat a rozvíjet funkční činnost ekosystému. Dále
udržovat strukturu měst a krajiny, odvracet škodlivé škody a
zachovávat významné stanoviště některých volně žijících
druhů živočichů a rostlin.
Přírodní památka (§28)
Chráněné
(§29)
krajinné
prvky
Přírodní památky lze nalézt u Schirndingu a Dietersgrünu.
Biotop (§30)
Zákon dále řeší ochranu
a péči o volně žijící
druhy, pobřežní oblasti a
způsoby využití krajiny.
Vedle
těchto
legislativních vymezení řeší
BnatSchG
pokuty
a
tresty
za
porušení
pravidel tohoto zákona.
Výjimku tvoří situace, kdy tento krajinný prvek ohrožuje
bezpečí a zdraví, jako je například ohrožení silničního
provozu. V případě nutnosti odstranění, či narušení krajinného
prvku jsou nutná kompenzační opatření, jako je například
náhradní výsadba.
Chráněný biotop
Natura 2000
Ochrana biotopů zahrnuje několik opatření, která mají za cíl
uchovat, nebo obnovit přírodní stanoviště. Jedná se zejména
o stanoviště, která se nacházejí mimo chráněná území. Jako
chráněné parametry stanoviště jsou považovány :
Jedná se o ochranu krajiny v souladu evropské směrnice
92/43/EHS a směrnice 79/409/EHS. Směrnice se zabývá
významnými stanovišti ptačí populace a slouží státům
Evropské unie k naplnění cílů Úmluvy o biologické
rozmanitosti (CBD, Rio, 1992).
- udržení kvality stanoviště
- zachování potřebné velikosti plochy stanoviště
- zachování prostorového uspořádání stanoviště
- oddělení jednotlivých typů stanovišť
Další legislativní omezení z hlediska ochrany
přírody
jednotlivých
spolkových zemí vychází
z BnatSchG.
Chráněným krajinným prvkem může být i doprovodná zeleň
cest, stromořadí, aleje, nebo jiné krajinné prvky. Veškeré
odstranění, poškození, nebo změna scenerie krajinných prvků
je zakázána předváděcími předpisy.
- zachování udržitelného využití
- realizace preventivních opatření
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
V německém právním systému byla Natura 2000 zakotvena
ve spolkovém zákoně o ochraně přírody v dubnu 1998 a byla
novelizována BNatSchG v roce 2002 a 2007. V Německu se
oblasti ochrany dělí na oblast Natura 2000, chráněné biotopy
(FFH) a ptačí oblasti.
Vedle toho je v Německu ochrana mořských druhů, které se
však netýkají svobodného státu Bavorsko.
133
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
Zájmová oblast Wunsiedel ve Smrčinách spadá
pod chráněné území přírodního parku Smrčiny
(Fichtelgebirge).
Tento přírodní park dále
přímo navazuje na okolní
přírodní
parky
Frankenwald
a
Steinwald.
Vedle přírodního parku
poskytuje oblast v okolí
Ohře a Roslavy několik
přírodních rezervací, které poskytují vyšší úroveň
ochrany. Jedná se o
unikátní přírodní oblasti,
které nabízejí turisticky
atraktivní místa. Dalším
druhem chráněných míst
v zájmové oblasti jsou
maloplošné
přírodní
památky. Ty se nacházejí
v okolí řeky Röslau. Dvě
se nacházejí u Schirndingu a jedna pak u Dietersgrünu
nedaleko
Arzbergu.
Přírodní rezervace
Označení jako přírodní rezervace je jednou z možností územní ochrany přírody, který se řídí
spolkovým zákonem o ochraně přírody a krajiny (BNatSchG). Oblasti označené jako přírodní
rezervace jsou z přírodo-vědeckých důvodu a vzhledem k jejich vzácnosti nebo zvláštní kráse
chráněny a je zakázáno v nich cokoli ničit, poškozovat nebo měnit. V oblasti Oberfrankem je
97 chráněných území o rozloze 4 623,55 ha (tj. 0,64 % území).
V zájmové oblasti se jedná o rezervace :
Naturwaldreservat Hengstberg
Nusshardt
Egertal bei Neuhaus
Zeitelmoos
Brutteich und Brutwiesen bei Neuhaus a.d. Eger
Luisenburg
Ruhberg südlich Arzberg
Kleines Labyrinth
Naturwaldreservat Fichtelseemoor
Plattengipfel
Schneeberggipfel
Waldsteingipfel
Přírodní Park Fichtelgebirge
www.fichtelgebirge.de
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Rozloha: 1 020 km2
Nadmořská výška: nejvyšší bod – 1 051 Schneeberg
Fichtelgebirge (Smrčiny) s rozsáhlými lesy a pastvinami leží
Durynského lesa, Franků, lesa Horní Falc a Krušných hor. Smrčiny
rozvodím Německa a horních toků řeky Eger a Naab. Nejvyšší
Schneeberg (1051 m) a Ox-hlava (1024 m). Hlavními městy jsou
Marktredwitz.
u křižovatky
jsou hlavním
vrcholy jsou
Wunsiedel a
Jedná se o členitou pahorkatinu, která je součástí Krušnohorské hornatiny.
Charakteristickým znakem je plochý zvlněný povrch, na okrajích jsou údolí
vyhloubená četnými vodními toky.
Oblast Smrčin je také vhodná k cyklistickým aktivitám, zdejší přírodu křižuje řada
cyklostezek. V zimním období je možné navštívit lyžařský areál s několika
sjezdovkami, které jsou vhodné především pro mírně pokročilé lyžaře. Je odtud také
možné vyrazit na upravené běžecké trati.
134
ZPŮSOB ÚZEMNÍ OCHRANY
NATURA 2000
Systém NATURA 2000 je
v Německu zaveden v
rámci požadavku směrnice 92/43/EHS. Legislativně byla zavedena zákonem o ochraně přírody
(BnatSchG) v roce 1998 a
novelizována byla v letech 2000 a 2007.
Na území okresu Wunsiedel ve
Smrčinách
se
nachází
několik
významných
lokalit,
které
jsou
chráněny systémem NATURA2000.
Jedná se o převážnou část řeky ohře a
dolní část řeky Röslau mezi českou
hranicí a Marktredwitz. Dalšími velkými
celky jsou oblast v okolí Schneeberg,
Zeitelmoos a Torfmoorhölle v oblasti
pramene řeky Ohře. Vedle těchto
lokalit se na zájmovém území nachází
ještě několik maloplošných území pod
ochranou NATURA 2000. Mapové
podklady lze najít na GIS serveru, který
provozuje
FIS-Natur
(Bayerisches
Fachinformationssystem Naturschutz).
Na tomto serveru se vedle oblastí
Natura nachází vrstvy i k ostatním
chráněným území v celém Bavorsku.
Německo se tak postavilo vedle další členské
státy Evropské unie, které naplňují cíle Úmluvy o
biologické rozmanitosti
(CBD) z Ria 1992.
Cílem ochrany NATURA
2000
je
ochrana
stanovišť živočichů a
ochrana
jednotlivých
druhů.
Speciálně
se
směrnice zaměřuje na
hnízdní
stanoviště
ptactva, jakožto důležitého článku ekosystému.
Na základě těchto cílů
byly vymezeny území,
která jsou pod ochranou.
V zájmové oblasti se jedná o obalsti :
Nr. 5838-302
Eger – und Röslautal
Nr. 5938-301
Kösseinetal
23,3 ha
Nr. 5839-302
Naturwaldreservat Hengstberg
40,0 ha
Nr. 5937-301
Zeitelmoos bei Wunsiedel
397,7 ha
Nr. 5936-303
Torfmoorhölle
124,6 ha
Nr. 5937-371
Schneebergmassiv mit Fichtelseemoor
Nr. 5837-303
Paradiesteiche
14,4 ha
Nr. 5837-302
Buchberg bei Dürnberg
23,3 ha
Nr. 5937-304
Luisenburg, Gipfel der Grossen Kösseine und Kleines Labyrinth
61,7 ha
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
135
941,4 ha
3 047,8 ha
ZPŮSOB OCHRANY VOD
OCHRANA VOD (WSG)
Oblast pohoří Smrčin
patří k pramenným oblastem, která je bohatá
na zdroje pitné vody. Z
tohoto důvodu je v zájmovém území velká část
chráněna jako zdroj pitné
vody.
Největší území ochrany
se nachází v horních partiích pohoří Smrčin, nad
městem
Weissenstad.
Jedná se zde o lesní pozemky v okolí pramene
Ohře. Další chráněná
území se nachází v okolí
Arzbergu v lesích Kohlwald. Další chráněné
území zdrojů pitné vody
se nachází v oblasti Bad
Alexandersbad u Marktredwitz. Turistické aktivity ba se měli vyhýbat
území, která spadají do
I.zóny ochrany. V dalších
zónách by pak měl být
rozvíjen turistický ruch,
který respektuje omezení
v těchto chráněných zónách.
Ochrana vod ve Spolkové
republice Německo se řídí § 50-53
spolkového vodního zákona.
Zákon se vztahuje na ochranu
podzemních,
povrchových
a
pobřežních vod před škodlivými
vlivy. Ochrana má za cíl zachování
vysoké kvality zdrojů pitné vody,
včetně
potenciálních
zdrojů.
Značení je v terénu vyznačeno
pomocí cedulí, které vymezují
prostor ochrany vodního zdroje. Na
komunikacích
jsou
vyznačeny
značky, které upozorňují na blízkost
vodního zdroje, nebo značky, které
zakazují vjezd motorových vozidel
do Chráněné zóny.
Pásma ochrany vodních zdrojů se dělí na tři pásma :
I.zóna ochrany
Ochrana se vztahuje na bezprostřední území v okolí vodního zdroje. V tomto pásmu jsou zakázány veškeré činnosti pro
neoprávněné osoby.
II.zóna ochrany
Zóna se vztahuje na prostor z kterého dojde ke kontaminaci zdroje do 50ti dní, nebo okruh ve vzdálenosti 100 m. V území je
zákaz narušení povrchu. V II. zóně je zakázána výstavba objektů a silnic, hnojení, zemědělství, nebo jiný způsob znečišťování
prostředí, které by mohlo ohrozit vodní zdroj.
III.zóna ochrany
Vztahuje se na celé povodí chráněného zdroje. V tomto území je zakázána skládka jakýchkoliv odpadů, používání hnoje a
vypouštění odpadních vod, používání přípravků na ochranu rostlin. Zemědělství v tomto území je omezeno v zájmu ochrany
zdrojů pitné vody.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
136
TURISTICKÉ CÍLE OBLASTI
Oblast Wunsiedelu je
turisticky zajímavá nejen
z hlediska přírodních
krás, ale nabízí také historická města, hrady,
zámky a širokou škálu
muzeí. Vedle těchto kulturních památek lze na
mnoha místech nalézt rekreační místa v podobě
koupališť a pramenů.
Z hlediska dalšího rozvoje kulturních památek
je potenciál rozvoje zejména v městě Arzberg a
Brand. Tato místa se
mohou stát dalšími kulturními centry v okolí.
Mezi nejcennější památky lze počítat hrady v
Hohenbergu a Thiersteinu. Vedle toho mají
velkou kulturní hodnotu
historická centra měst,
jakými jsou Marktredwitz, Arzberg, Hohenberg,
Wunsiedel, nebo Weissenstadt.
Muzea (hlavní) :
Hrady, zámky :
Koupaliště :
Hohenberg a.d. Eger
Hohenberg a.d. Eger
Arzberg
Bergnersreuth
Arzberg
Marktredwitz
Marktredwitz
Thierstein
Wunsiedel
Wunsiedel
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Weissenstadt
137
TURISTICKÉ CÍLE OBLASTI
V oblasti Smrčin se nachází hustá síť cyklostezek, které jsou značeny
WUN a číslo stezky.
Celkem se zde nachází
15 místních tras, 12
okruhových tras značených BT, HO, nebo
TIR.
Mezi oblasti mezi státní
hranicí s Českou republikou a pramenem Ohře
lze uspořádat vícedenní
výlet. Tento okruh má
dobrou návaznost na budovanou
cyklostezku
Ohře na české straně,
která by měla vést od
soutoku s Labem až k
přehradě Skalka. V součinnosti obou zemí by
tak mohlo dojít k propojení tras od soutoku až k
pramenu řeky. Tato cyklotrasa by pak měla dobré napojení na jiné mezinárodní
cyklostezky,
mimo jiné na cyklostezku
podél řeky Labe, která
spojuje
Drážďany
a
Prahu.
Síť cyklostezek :
Eger - Radweg 47 km (WUN15):
Egerquelle – Weissenstadt – Röslau – Merktleuthen – Blumenthal – Neuhaus – Hohenberg a.d. Eger – hranice Bavorsko/Česko
Röslau – Radweg 48 km (WUN13):
Egerquelle (WUN10) – Vordorf – Leupoldsdorf – Tröstau – Wunsiedel – Juliushammer – Feisnitzspeicher – Arzberg – hranice BV/CZ
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
138
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Říčka Rösla, která pramení pod horou Schneeberg (1051) protéká řadou sídel, z nichž nejvýznamnějšími jsou :
- Tröstau
- Wunsiedel
TRÖSTAU
Počet obyvatel : 2 555
Nadm. Výška :
550 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
957 09
19,28 km2
Charakteristika obce :
Obec Tröstau leží západně od Wunsiedelu na řeše Röslau. Obcí prochází rušná komunikace E48.
Centrem obce dříve procházela železniční trať, jejíž těleso je dnes využíváno jako cyklostezka. Jižně od
Tröstau se nachází golfový klub Fahrenbach.
- Marktredwitz
- Arzberg
- Schirnding
Jedná se převážně o
malebná
historická
města, která svým zákazníkům nabízejí kvalitní
restaurace a ubytování.
WUNSIEDEL
Počet obyvatel : 9 859
Nadm. Výška :
525 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
956 32
Charakteristika obce :
Město je správním okresním centrem oblasti Smrčin. V centru města se nachází několik významných
památek, jako je zámek Bernstein, kostel sv. Víta, sv. Marie a další. Ve městě se nachází muzeum oblasti
Smrčiny. Nejvýznamnějším rodákem je básník Jean Paul. Městem protéká řeka Röslau.
V těchto městech je
možné navštívit několik
muzeí, nebo lze využít
místních koupališť.
Městská
aglomerace
Wunsiedel– Marktredwitz
–Waldershof je kulturním
centrem oblasti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
54,9 km2
MARKTREDWITZ
Počet obyvatel : 17 663
Nadm. Výška :
500 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
956 15
49,5 km2
Charakteristika obce :
Město Mrktredwitz je největším městem v zemském okrese Wunsiedel ve Smrčinách. Město je velmi dobře
dopravně dostupné, jak silniční dopravou, tak i železniční. Centrum města nabízí malebnou pěší zónu,
které dominuje stará radnice a kostel sv. Bartoloměje. Ve městě se nacházejí veškeré služby a nákupní
centrum.
139
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Pravostranným přítokem
řeky Röslau je říčka Kössein, která protéká přes
město Martktredwitz dále
přes Brand a u obce
Saussen se nedaleko
Arzbergu
vlévá
do
Röslau.
BRAND
Počet obyvatel : 1 181
Nadm. Výška :
583 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
956 82
Charakteristika obce :
První zmínky pocházejí již z roku 1221. Jedná se o komplex zámku a kláštera nad říčkou Kössein,
nedaleko města Marktredwitz. Zámek byl po dlouhou dobu uzavřen veřejnosti. Od roku 2007 je zámek ve
správě sdružení „Markgräfliches Collegium Historiae e. V.„ které se snaží o renovaci zámku a jeho
turistické zpřístupnění.
Röslau dále pokračuje
přes Arzberg a Schirding
podél hranice s Českou
republikou a u osady
Fischern se vlévá do
Ohře.
ARZBERG
Počet obyvatel : 5 725
Nadm. Výška :
481 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
956 59
43,22 km2
Charakteristika obce :
Řeka Röslau měla pozitivní vliv na rozvoj průmyslu v oblasti, který
ovlivnil i vývoj měst podél toku. Významným
městem ve zpracování
železné rudy se stalo
město Arzberg, kde v
dnešní době nalezneme
naučnou stezku, která se
zabývá touto historií
města. Oblast je dále bohatá na výrobu porcelánu, kdy dnešním centrem výroby je Schirnding.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Město Arzberg leží nedaleko hranic České republiky. Ve městě se nachází zámek Röthenbach a kostel
Kirchberg. Město v minulosti bylo centrem důlního průmyslu s tepelnou elektrárnou, zpracování železné
rudy a výroby porcelánu, jejíž odkaz lze i dnes ve městě najít. Městem protéká řeka Röslau, která protéká
pod historickým centrem. Město má dobré napojení na silniční i železniční dopravu.
SCHIRNDING
Počet obyvatel : 1 394
Nadm. Výška :
459 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
957 06
16,5 km2
Charakteristika obce :
Obec Schirnding je hraniční obcí, která je pro českou stranu vstupní branou do pohoří Smrčiny.
Odvedením silniční dopravy mimo centrum obce je umožněn rozvoj cyklotras s napojením na české trasy.
Město je významným centrem porcelánu, který je zde stále vyráběn. Městem protéká řeka Röslau a
prochází tudy železniční trať.
140
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Ohře, která pramení nedaleko
Bischofsgrünu,
protéká svažitým lesním
terénem. U města Weissenstadt se sklon řeky
zvolňuje, čehož využívá
nádrž
Weissenstadter
See, která leží u stejnojmenného města. Nádrž
nabízí možnosti plavání,
plachtění
a
dalších
vodních sportů. U města
Weissenstad leží také
wellness centrum s hotelem, který je jedním z
nejvýznamnějším
ubytovacím zařízením v regionu. Weissenstadt tak
nabízí ideální místo pro
aktivní dovolenou.
WEISSENSTADT
Počet obyvatel : 3 378
Nadm. Výška :
630 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
951 63
Charakteristika obce :
Město Weissenstadt leží na horním toku řeky Ohře. U města se nachází stejnojmenná nádrž, která je
centrem sportovních aktivit. V návaznosti na tuto rekreační oblast je je vhodně položeno historické centrum
města, jehož dominantou je evangelický Stadtpfarrkirche. Město nabízí nepřeberné množství letních i
zimních sportů.
RÖSLAU
Počet obyvatel : 2 381
Nadm. Výška :
571 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
951 95
- Marktleuthen
- Hohenberg a.d.E.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
29,8 km2
Charakteristika obce :
Obec Röslau se nachází na toku Ohře na křižovatce cyklostezek. Řeka Ohře zde poskytuje možnost
odpočinku a relaxace. Nejvýznamnější památkou obce je St. Johannis Kirche, který se nachází v horní
části obce.
Řeka pak dále protéká
přes následující obce
směrem na východ, do
České republiky :
- Röslau
42,23 km2
MARKTLEUTHEN
Počet obyvatel : 3 488
Nadm. Výška :
529 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
951 68
25,5 km2
Charakteristika obce :
Město Markleuthen leží na řece Ohře jihozápadně od města Selb. Městu dominuje náměstí s
evangelickým kostelem sv. Mikuláše a katolickým kostelem sv. Wolfganga. Město leží na úpatí hory
Kornberg.
141
OBCE V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Mezi městy Marktleuthen
a Hohenberg an der Eger
protéká řeka Ohře řídce
osídlenou oblastí, která
je však významná z hlediska využívání vodní
energie. V tomto úseku
se
nachází
několik
příčných staveb na řece
a pozůstatky bývalých
mlýnů a zařízení na využití hydroenergetického
potenciálu.
Z novodobých staveb se
na
úseku
vyskytuje
několik vodních elektráren, které se v mnohém
mohou řadit mezi technické památky.
Oblast je však pro automobilovou dopravu velmi
špatně dostupná, což je
přínosem
pro
ekologickou rozmanitost a
krajinný vzhled úseku.
Klidné
a
romantické
prostředí tak láká k výletům na kole a pěší turistice.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
THIERSTEIN
Počet obyvatel : 1 255
Nadm. Výška :
600 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
951 99
12,9 km2
Charakteristika obce :
Obec se nachází nedaleko dálnice A93 jižně od města Selb. Častým turistickým cílem obce je zřícenina
hradu Thierstein z roku 1343. Město leží v sousedství obce Höchstädt in Fichtelgebirge, kde se nachází
zámecké muzeum.
THIERSHEIM
Počet obyvatel : 2 000
Nadm. Výška :
551 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
957 07
23,7 km2
Charakteristika obce :
Obec Thiersheim leží jižně od Thierstein v sousedství dálnice A93. V obci se nachází katolický kostel
nanebevzetí Panny Marie a evangelický kostel. Obec má dobré napojení na město Arzberg, které se
nachází jihovýchodně.
HOHENBERG A.D. EGER
Počet obyvatel : 1 477
Nadm. Výška :
525 m n.m.
Rozloha :
PSČ :
956 91
8,2 km2
Charakteristika obce :
Hehenberg an der Eger je historické město, které se nachází v těsné blízkosti s hranicí České republiky.
Město leží na kopci nad řekou Ohře. Dominantou tohoto města je hrad Hohenberg, který je
nejzachovalejším hradem ve Smrčinách. Město má dlouholetou tradici ve výrobě porcelánu, na níž
navazuje muzeum porcelánu, které je součástí sdružení muzeí Porcelánového světa.
142
MUZEA ZÁJMOVÉ OBLASTI
V oblasti se nachází
několik muzeí, které se
zabývají zejména historií
Smrčin a měst v přírodním parku. Hlavními
muzejními centry jsou
Wunsiedel, Marktredwitz,
Hohenberg
a
okolí
Arzbergu.
Muzea představují zejména tradice a historii
místních obyvatel jak z
pohledu Smrčin, tak i z
oblasti Poohří a Chebska.
Z
hlediska
přeshraniční spolupráce
poskytují informace k
oblasti, jako k celku, bez
ohledu na hranice.
Z hlediska tradičních řemesel je představen porcelán, který je pro tuto
oblast dodnes charakteristický. Dodnes je v
provozu porcelánka ve
Schirndingu a na její výrobu navazuje stálá expozice v sousedním Hohenbergu nad Ohří.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
EGERLAND-MUSEUM MARKTREDWITZ
Provozní doba:
Út – Ne
Ceník:
vstup zdarma
14:00 – 17:00
Charakteristika :
Volný vstup vám nabízí Museum Chebska v Marktredwitz, které představuje dějiny kultury Chebska na
řadě inscenací a objektů, doplněných zvukovými a filmovými dokumenty.
FICHTELGEBIRGSMUSEUM WUNSIEDEL
Provozní doba:
Út – Ne
Ceník:
10:00 – 17:00
dospělí 2,60 €
děti
1,30 €
Charakteristika :
Muzeum Smrčin je do roku 1908 pokladnicí historie regionu s mnoha tradicemi, ve kterém převažují
řemesla a obchod. K shlédnutí jsou látky, cín, nábytek, keramika a sklo z místní výroby. Obzvláště
atraktivní jsou ukázky řemesel. Patří sem i sbírka minerálů, dílna modrotisku a oddělení hraček.
DEUTS. PORZELLANMUSEUM HOHENBERG A. D. EGER
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
neuvedeno
10:00 – 18:00
Charakteristika :
Německé muzeum porcelánu nabízí informativní i zábavný pohled do historie vývoje porcelánu. Expozice
zahrnuje soupravy, figurky a ozdobné předměty z minulých dvou století. Kromě zvláštních výstav vystavují
němečtí výrobci porcelánu novinky z frankfurtských veletrhů.
143
MUZEA ZÁJMOVÉ OBLASTI
Další muzea v okrese
představují spíše specializované expozice. Jedná
se
o
požární
a
likérnickou expozici v
Marktredwitz.
Dalším
menším muzeem v okolí
je Heimat und Schloss
museum v Höchstädtu. V
nedalekém Fichtelbergu
se pak nachází populární
muzeum automobilů.
Z hlediska historie oblasti se v Arzbergu začíná budovat tématická
sbírka, která se zabývá
hornickou historií v oblasti Smrčin. Tak by do
budoucna
měla
dát
vzniknout novému muzeu hornictví. Společně s
tímto muzeem je doporučeno vybudovat muzeum
elektrárny Arzberg, která
byla v nedávné minulosti
odstraněna. Nové muzeum těžby a elektrárenství
by pak mohlo vzniknout
přímo na místě , kde
elektrárna stávala.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
FEUERWEHR-MUSEUM MARKTREDWITZ
Provozní doba:
Ceník:
dospělí
1,00 €
děti zdarma
Charakteristika :
Muzeum představuje historickou požární techniku. Vystaveny jsou požární vozy, které jsou přestavovány
se všemi technickými parametry. Další část muzea tvoří sbírka historického vybavení hasičů, jakým jsou
hasičské žebříky, helmy, sekyry, nebo uniformy.
SCHNAPSMUSEUM MARKTREDWITZ
Provozní doba:
Po – Pa, So
9:30 – 17:00, 13:00
Charakteristika :
Muzeum lihovin od historické výroby po současnost. V jedinečné atmosféře lihovaru jsou představeny
starožitnosti i kuriozity lihovarnictví. Představena je i současná továrna. Součástí prohlídky je i nabídka a
ochutnávka z více jak 60ti druhů lihovin.
VOLKSKUNDLICHES GERÄTEMUSEUM ARZBERG
Provozní doba:
Út - Ne
10:00 – 17:00
Ceník:
dospělí 2,10 €
děti
1,10 €
Charakteristika :
Národopisné muzeum nářadí s bytem, stájí, dvorem a zahradou vypovídá o selské kulturní a hospodářské
historii Smrčin se zaměřením na přepravu a zemědělství. Zvláštností jsou v obytné části šablonové
nástěnné malby. Můžete si prohlédnout také regionální hliněné jesličky.
144
HRADY ZÁJMOVÉ OBLASTI
Hrady v okolí řek Ohře a
Reslava se nacházejí v
okruhu 20 – 30 km od
Arzbergu. Lze tak vytvořit okruh Hohenberg –
Thierstein – Thiersheim –
Merktredwitz – Brand –
Arzberg – Hohenberg.
Tento okruh po památkách v lze propojit s
dalšími památkami na
české straně. Okruh lze
zdolat automobilem, na
kole i pěší turistikou.
Další zámek v tomto
okruhu je Röthenbach,
který se nachází u města
Arzberg. Zámek pochází
z 16. století a je ve
vlastnictví rodiny Waldenfels.
Menší zámky se nachází
v Alexanderbad, Bernstein, Grafenreuth, Leuthendorf, Höchstädt, Lorenzreuth,
Tröstau
a
Schlottenhof.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
HOHENBERG
Založen:
13. stol.
Lokace:
Hohenberg
První majitel:
Charakteristika hradu :
Hrad Hohenberg je nejzachovalejší hrad v celých Smrčinách. Hrad má půdorys šestiúhelníku, se třemi
oválnými a dvěma čtvercovými věžemi. V hradním nádvoří stojí knížecí dům z roku 1666, který dříve býval
markraběcím loveckým zámečkem.
THIERSTEIN
Založen:
14.stol.
První majitel:
Albrecht XI.
Lokace:
Thierstein
Charakteristika hradu :
Hrad Thierstein Burg ve stejnojmenné obci pochází z roku 1343, kdy jej jako léno získal Albrecht Nothaft. V
polovině 17. století začal hrad chátrat a dnes jsou z něho pouze části obvodových zdí a mohutná věž ze
které je krásný výhled na oblast Smrčin, sousední ves Thiersheim atd. Hrad bývá otevřen přes sezonu
nebo když jsou zde trhy. Jinak na vyžádání od správce objektu.
SCHLOSS BRAND
Založen:
13.stol.
První majitel:
ministerské sídlo
Lokace:
Brand
Charakteristika zámku :
Zámek s klášterem v Brandu se nachází mezi městy Marktredwitz a Arzberg. První zmínky pocházejí z
roku 1221. Od roku 2007 je hrad majetkem sdružení „Markgräfliches Collegium Historiae e. V.“ , které se
pokouší znovu zpřístupnit historické budovy. Brad tak má možnost se stát kulturně-historickým centrem
oblasti Arzbergu. Lze jej využít i jako vědecké centrum.
145
RYBAŘENÍ VE SMRČINÁCH
Okres Wunsiedel ve
Smrčinách nabízí široké
možnosti rybaření, které
uspokojí potřeby začínajících i pokročilých rybářů. Na tomto území je
možné rybařit na tekoucích řekách, či na stojatých vodách, které zahrnují velké nádrže i
malé rybníčky.
Rybářům je nabízena
možnost stát se členem
místního
rybářského
spolku, kdy je pak možné
zakoupit povolenku na
rybaření o délce jednoho
roku. Pro návštěvníky
regionu je pak možnost
si zakoupit denní povolenku a v některých případech i týdenní rybářský lístek. Prodej rybářských lístků je velmi
dostupný. V některých
případech lze povolenku
zakoupit na místních
benzínových pumpách,
na radnici měst, nebo u
vybraných soukromých
prodejců.
Arzberg
Hohenberg a.d. Eger
Rybaření v okolí Arzbergu lze provozovat na řece Röslau a
velmi populární je rybaření na nádrži Feisnitz a její přednádrží.
Prostorové umístění rybářských míst na přehradě Feisnitz je
uvedeno u návrhu využití nádrže v další části této studie Zde
lze ulovit například štiky,
sumce, kapry, líny, nebo
pstruhy.
U Hohenbergu je možnost
rybolovu u řeky Ohře, nedaleko
města. Jedná se o osadu
Massemühle,
kde
rybolov
provozuje
rodina
Lang.
U
Massemühle
je
možnost
parkování nedaleko řeky Ohře.
Povolení k rybolovu lze
koupit na čerpací stanici ve
městě
Arzberg.
Ceny
povolenek
se
řídí
nařízením
rybářského
svazu v okrese Wunsiedel
ve Smrčinách.
Dalším rybářským místem
nedaleko Hohenbergu je okolí
Hotelu Egerstau v Neuhaus. V
hotelu lze zakoupit i rybářský
lístek. Je zde tak využit možnosti
ubytování pro rybáře, kteří mohou rybaření spojit se svojí
dovolenou.
Marktredwitz / Wunsiedel
Marktleuthen
V Marktleuthen je možnost rybaření na několika místech.
Jedná se o řeky i stojaté vody. Rybářské povolení lze získat na
radnici, v Elektro-Mühlhans, či u Tretter Erwin v Marktleuthen.
Ohře : jedná se o úsek 2,6 km mezi Hebanz a
Schwarzenhammer. Na řece lze chytit kapry, štiky, nebo
sumce. Pro hosty se prodávají jednodenní povolenky.
Kappelweiher : jedná se o rybník o velikosti 1,3 ha u Hintere
Kappel. Povolenky je možné koupit jednodenní, nebo týdenní.
V rybníku lze chytit kapra, úhoře, lína, štiku, okouna, sumce,
pstruha, či lína.
Inselweiher : rybník má asi 1 ha a leží mezi Hebanz a
Schwarzenhammer. Povolenky se prodávají na jeden den.
Ulovit lze kapry, štiky, sumce a bělice.
Dalším místem je říčka Lamiz u Kirchenlamitz.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
146
V Marktredwitz sídlí
místní
sdružení
rybářského svazu. V
okolé Marktredwitz lze
rybařit
na
řece
Röslau,
kde
se
vyskytuje
pstruh,
lipan, úhoř a síh.
Další
možnosti
rybolovu
jsou
na
nádržích v okolí města. Na nádržích lze chytit kapra, lína,
síha, pstruha, štiku, okouna, nebo úhoře. Pod rybářskou
oblast Marktredwitz spadá i okolí Wunsiedelu.
RYBAŘENÍ VE SMRČINÁCH
Röslau
Zájmové území nabízí široké spektrum druhu
ryb, mezi kterými dominují kapři, štiky, sumci,
nebo líni. Ceny krátkodobých povolenek se pohybují
od
€7
za
jednodenní
povolenku
pro mládež až po €50 pro
týdenní plošnou povolenku.
Mezi pravidelné aktivity
místního
rybářského
sdružení patří několik závodů v rybolovu. Mezi
hlavní lokality pořádání
závodů je nádrž Feisnitz
u Arzbergu. Mezi pořádané akce patří například
rybářský den Horních
Frank. Rybářské sdružení se také zajímá o výchovu mladých rybářů.
Výchova je nejen cestou
environmentálního vzdělávání v oblasti vodních
živočichů, ale pro mladé
rybáře jsou pořádány populární závody v rybolovu pro mládežnické kategorie.
Thierstein
Rybaření u Röslau je
možné
v
osadě
Thusmühle v západním
cípu obce, kde má
rybníky Roland Grimm.
V Thusmühle se nachází
několik menších rybníků
nedaleko řeky Ohře. V
rybnících
lze
chytit
kapra, lína, pstruha,
síha, nebo štiky.
U Thierstein je možný rybolov na místním rybníku, který
nabízí prostředí zejména pro rekreační rybáře. V rybníce se
vyskytuje
celé
spektrum
sladkovodních ryb.
Rybaření je možné
za poplatek € 8 za
jednodenní
povolenku.
Prodej
rybářských lístků je
možný v místním
pekařství.
Na rybnících v Thusmühle je možné si koupit jednodenní
povolenku na rybaření, nebo i vícedenní lístky.
Weissenstadt
Tröstau
Rybníky u Tröstau nabízejí velmi dobré podmínky pro rybáře.
V rybníku lze nalézt široké spektrum ryb. Nalézt zde můžete
kapry, štiky, síhy,
úhoře,
okouny,
pstruhy a další druhy
ryb.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Povolenku
k
rybolovu lze koupit
na místní čerpací
stanici
ARAL
(u
silnice
B303)
na
Fichtelbergsstr.
147
Ve městě je možné rybařit na Weissenstadter See, kde k
tomu jsou vymezeny prostory. Ve Weissenstadt je možné si
zakoupit u místního rybářského spolku jednodenní povolenku
na rybaření.
Okolí
Weissenstadter See
nabízí napojení na
další služby, včetně
ubytování
a
půjčovny lodiček pro
rybolov z vody. V
nádrži je možné najít
širokou škálu ryb, mezi kterými jsou kapři, štiky, sumci, nebo
líni.
HIPOTURISTIKA VE SMRČINÁCH
Hipoturistikou se v okrese zabývá několik agroturistických
zařízení.
Ty se nacházejí v Marktredwitz,
Wunsiedel,
Weissenstadt a Tröstau.
Půjčování koní a pronájem stájí pro turisty je
možné
také
v
Höchstädt/Thierstein,
kde nabízí služby Erwin
Purucker.
Soukromý
chov lze nalézt také u
Hohenbergu.
Atraktivní jsou zejména
možnosti pořádání vyjížděk na koni do okolí. Oblast však postrádá specializované stezky, které
by se věnovali pouze
hipoturistice.
Dochází
tak k setkávání s jinými
turisty. Nová trasy by v
ideálním případě mohla
propojit jednotlivé areály.
Cesty pro koně však
musí respektovat potřebu ochrany přírody a
ochranu vodních zdrojů.
Weissenstadt
Marktredwitz
Jízdárna se nachází nedaleko města Weissenstadt na ranči
Finkenmühle. Areál nabízí možnost jízdy na koni v hale o
rozměrech 15x30 m, nebo venkovní areál 20x40 m. Další
nabídkou jsou cesty do okolí a doprovodné cesty pro děti na
ponících. Areál nabízí i stáje pro osobního koně v přístřešku,
nebo kryté aréně.
Jízdárna Sv. Hubertus nabízí krytý areál s
dresůrou koní o rozměrech 20x40 m a
15x30 m. Areál nabízí také parkurový areál
s
možností
školení
oprávněnými
instruktory. Služby nabízí vyžití mládeži,
začátečníkům i pokročilým jezdcům. Možné
jsou vyhlídkové jízdy do okolí.
Reiterhof Finkenmühle
Finkenmühle 6
95163 Weißenstadt
Tel. 09253/771
Reitanlage St. Hubertus
Red Ghost-Ranch
Pfaffenbühler Str. 2
Haag 7
95615 Marktredwitz
95615 Marktredwitz
Tel. 09231/3695
Tel. 0171/8112810
Tröstau
Wunsiedel
Areál se nachází ve Vordorf u Tröstau. Jízdárna nabízí venkovní
areál a krytou arénu. Areál nabízí službu „dovolená se svým
koněm“, kdy majitel svého koně může ustájit u hotelu. Prostor
může ustájit 10 soukromých koní.
Areál se nachází nedaleko města Wunsiedel u osady Schönlind.
Nabízí možnosti pořádání výletů na koni do okolí, nebo možnost
ustájení koní v areálu. Areál nabízí i další agroturistické možnosti
a ubytování v penzionu.
Hans und Elfriede Tröger
Fröberhof
Vordorf 18
Schönlind
95709 Tröstau
95632 Wunsiedel
Tel. 09232/2946
Tel. 09232/4149
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
148
VODÁCKÉ SPORTY VE SMRČINÁCH
OHŘE
Splavný úsek : Königsmühle - Hammermühle u Hohenbergu
Nebezpečí u kanálu k eletrárně Hirschsprung u Wellerthal
Délka úseku – 7,8 km
Obtížnost : ZW I
Popis vodácké cesty :
Vodácké využití na německé straně Ohře není příliš hojně využívanou sportovní aktivitou. Velkou překážkou pro další rozvoj vodáckých sportů na německém území je
problematika ochrany životního prostředí, která zakazuje komerční využití tohoto úseku Ohře. Jedná se tak spíše o velmi okrajovou složku cestovního ruchu, která se může
stát jen okrajovou aktivitou v zájmovém území.
Vodácké servy (například www.kajak-channel.de) doporučují sjíždění Ohře v úseku mezi Hendelhammer a Königsmühle, který však leží v chráněném území Egertal bei
Neuhaus. Z toho vychází velké množství omezení z hlediska ochrany životního prostředí. Dle uvedeného serveru jsou termíny pro sjíždění řeky vhodné od 13.2. do 30.6.
Jedná se tak o úsek řeky v délce 7,8 km. Další možnosti se naskytují v úseku od Königsmühle po Hammermühle u Hohenbergu. Veškeré příčné překážky na toku nejsou
pro vodáky sjízdné a je tak nutné je přenášet. S výstavbou vodáckých propustí nelze z hlediska ochrany životního prostředí počítat.
Kompromis mezi zájmy provozovatelů kanoistiky a zástupci Naturpark Fichtelgebirge by bylo vytvoření přesných pravidel za kterých je jízda na kajacích a kánoích v
dotčeném úseku možná. Tím může být vytvoření přesných termínů možnosti sjíždění řeky s ohledem na aktuální vodní stav v korytě řeky. Tyto přesná pravidla by pak
neměli mít žádný vliv na ohrožení chráněného území, či narušení flory a fauny v tomto využívaném úseku.
Informace o aktuální stavu hladiny řeky Ohře poskytuje Bayerisches Landesamt für Umwelt. Na internetových stránkách tohoto úřadu lze sledovat aktuální vodní stav a
aktuální průtok v profilech řeky Hohenberg – km 2,00 a Marktleuthen – říční km 26,00. Vedle toho se provádí aktuální pozorování na toku řeky Röslau v profilech
Lorenzreuth a Arzberg, dále pak na toku říčky Kössein v profilu Marktredwitz.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
149
KOUPALIŠTĚ V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Nabídka přírodních a
venkovních koupališť se
soustředí
do
okolí
větších
měst.
Vedle
velkých koupacích ploch
v podobě Weissenstadter See a Feisnitz-speicher se nachází venkovní
koupaliště u Arbergu,
Wunsiedel ,Marktredwitz
a Bad Alexandersbad.
Menší koupací plochy
pak nabízí Kirchen-Lamitz a Grosswendern u
Marktleuthen
a
v
Tröstau.
NATURBAD AN DEN DREIN BÖGEN
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
vstup zdarma
9:00 – 19:30
Charakteristika :
Přírodní koupaliště Marktredwitz je atraktivním koupalištěm pro volný čas s důsledným zaměřením na
ekologické směrnice. Na 60-ti tisících metrech čtverečních najdete velký bazén s pirátskou hrací plochou,
zónu s mělkou vodou, a skokanský prostor s 10-ti metrovou věží. Areál má rozsáhlé rekreační louky a
zákoutí. Jsou tu také hřiště pro plážový volejbal a plážovou kopanou, též kiosek s pivní zahrádkou.
FREIBAD WUNSIEDEL
Provozní doba:
Po – Ne
Ceník:
9:00 – 20:00
dospělí 1,50 €
děti
0,75 €
Charakteristika :
Umělá koupaliště ve
Wunsiedelu a Arzbergu
pak vedle koupání nabízí
možnosti dalších atrakcí,
kterými jsou skluzavky,
dětská hřiště a občerstvení.
Venkovní bazén Wunsiedel se nachází v jihozápadní části města s prostorem přes 10 000m2 , s možností
využití velkého plaveckého bazénu, bazénu pro děti, vodní trampolíny, hřiště pro volejbal, sprch nebo
občerstvovacího kiosku.
FREIBAD ARZBERG
Provozní doba:
Některá venkovní koupaliště
jsou
volně
dostupné bez placení
vstupného, jiné jsou placené dle daného ceníku
služeb.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Po - Ne
Ceník:
zrekonstruován v roce 2010
Charakteristika :
Vyhřívaný bazén s terasou byl zrekonstruován v roce 2010. Areál nabízí 50 m bazén z nerezové oceli a
spoutu vodních atrakcí. Terasa nabízí restauraci i snack bar s možností slunění. Areál dále nabízí velkou
travnatou plochu, dětský koutek, pískové hřiště a volejbalové hřiště. Dále je zde možnost vodoléčby podle
metody Johanna Grandera.
150
KOUPALIŠTĚ V ZÁJMOVÉ OBLASTI
Nabídka vnitřních koupališť lze rozdělit na dva
hlavní druhy. Na krátkodobé bazény a na vícedenní pobytové wellness
hotely.
Plavecké haly nabízí
Marktredwitz, kde se nachází několik bazénů,
včetně atrakcí pro děti a
také Wunsiedel, kde je
krytý bazén 20 x 10 m.
HALLENBAD IM HOTEL ALEXANDERSBAD
Provozní doba:
Ceník:
Charakteristika :
Alexanderbad, které leží západně od Merktredwitz. V Alexanderbad se nachází jak vnitřní bazén, tak i
venkovní koupaliště.
HALLENBAD MARKTREDWITZ
Provozní doba:
Út – Ne
8:00 – 21:00
Wellness hotely jsou
pak určeny zejména pro
dlouhodobé návštěvníky,
kteří vedle koupání s
lázeňskými
službami,
mohou využít široké škály služeb. Wellness hotely jsou moderním způsobem propojení aktivní
dovolené s kvalitním
ubytováním poskytující
relaxaci. Jedná se o hotely kvality ****, které
jsou určeny pro klientelu
střední a vyšší příjmové
třídy a na turisty z širokého okolí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
viz ceník hotelových služeb
Ceník:
dospělí 2,50 €
děti
1,60 €
Charakteristika :
Volný vstup ke koupání v bazénu pro plavce i neplavce, brouzdaliště se skluzavkou pro děti a k relaxaci.
Využijte louky ke slunění v krytých lázních v Marktredwitz. Koupaliště nabízí několik bazénů, můžete si
zajít do solaria nebo sauny. Součástí koupaliště je také restaurace.
KURZENTRUM WEISSENSTADT AM SEE
Provozní doba: 15:00 – 22:30
Ceník:
ceník s ubytováním dle typu pobytu
06:00 – 10:00
Charakteristika :
Jedná se o wellness hotel, který nabízí širokou škálu služeb pro aktivní dovolenou. Jedná se o zařízení,
které se soustředí na vícedenní pobyty s možností koupání v krytých i venkovních bazénech, lázeňských
procedur, masáží, sauny, solaria a dalších wellness služeb. Vedle těchto služeb lze využít tenisové kurty,
cyklostezky, fitness centrum, rybaření a další služby pro aktivní odpočinek.
151
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
WEISSENSTADTER SEE
Město :
Weissenstadt
Rozloha :
48 ha
Hloubka:
6m
Datum vzniku :
1974 - 1976
Ohře
Funkce nádrže :
- Rekreační
- Retenční
- Zásobní (pitná voda)
- dříve – chov ryb (dnes minimální)
Popis současného stavu :
V místě dnešní nádrže se již od roku 1346 nacházel chovný rybník. V roce 1816 byl rybník vypuštěn a půda byla určena k zemědělským účelům. Až v roce 1972 město opět
získalo pozemky zpět a v rámci pozemkových úprav byla navržena nová přehrada na řece Ohře, která byla dokončena v roce 1976.
Přehrada je v současné době využívána zejména jako rekreační oblast. Ve velké části nádrže je zákaz koupání z důvodu nebezpečí střetu s plavidly.. Koupání je povoleno
na dvou místech nádrže, kde k tomu je uzpůsoben i přechod do vody a místa pro slunění. Ve zbylé části nádrže je provozován windsurfing, plachtění a jízda na šlapadlech
a lodičkách. Na břehu nádrže se nacházejí místa pro rybolov, která neomezují jiné sportovní aktivity. Na břehu se nachází stanoviště plavčíků. Na břehu nádrže se dále
nachází wellness hotel, který poskytuje široké spektrum relaxačních a lázeňských služeb.
V celé délce je vedena cyklostezka, která je v celé délce vhodná pro in-line bruslení. Na okruh navazují další cyklostezky, které vedou od jezera směrem k pramenu Ohře,
pramenu Sály a směrem na města Kirchenlamitz a Röslau. Cyklostezka umožňuje pohyb osob na invalidním vozíků. V okolí vodní plochy se dále nacházejí různá
sportoviště pro míčové kolektivní sporty. Jedná se o hřiště na tenis, beach-voleybal, basketbal, fotbal a univerzální hřiště pro další sporty.
V okolí nádrže je vybudována infrastruktura obsahující dvě hlídaná parkoviště, toalety s úpravami pro návštěvníky na invalidním vozíku a kempové plochy. V návaznosti na
nádrž leží město Weissenstadt, které dále návštěvníkům nabízí poštu, lékařskou službu, informační středisko, ubytování v hotelu, restaurace a několik bankomatů.
Vstup do areálu nádrže je zdarma. Weissenstadter See představuje ideální příklad využití vodní plochy pro rekreační účely.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
152
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
WEISSENSTADTER SEE – současný stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
153
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
FEISNITZSPEICHER
Město :
Arzberg
Rozloha :
15,54 ha
Hloubka:
19 m
Datum vzniku :
1972 - 1974
Feisnitz
Funkce nádrže :
- Zásobní
- Ekologická
- Chov ryb (druhotný význam)
- Rekreace (druhotný význam)
Popis současného stavu :
Přehrada Feisnitz je 1 300 m dlouhá nádrž s objemem vody okolo 1,3 mil. m3 vody, která se nachází v údolí říčky Feisnitz ve Smřčinách nedaleko Arzbergu. Nádrž byla
původně vystavěna pro energetický průmysl a postupem času ji vlastnilo několik energetických společností, jako BELG, EVO a naposledy E.ON. Nádrž sloužila jako zásoba
chladící vody pro elektrárnu v Arzbergu, která byla v roce 2003 zavřena a v roce 2006 byla zcela odstraněna Dnes je prostor bývalé elektrárny rekultivován a jsou
zahlazovány veškeré její stopy. Společnost E.ON následně převedla nádrž do správy města Arzberg.
Vedle hlavní nádrže je součástí Feisnitzspeicher také sedimentační přednádrž, která se běžně nazývá Klausen. Předřazená nádrž je 9,25 vysoká a 120 m dlouhá s plochou
1,6 ha s maximální hloubkou 7 metrů. Od plochy hlavní nádrže je přednádrž oddělena hrází, na jejíž koruně vede místní komunikace, který spojuje přilehlé rekreační
zařízení s hlavní silnicí.
Jak hlavní vodní zdrž, tak prostor sedimentační přednádrže slouží pro chov ryb. Hlavními druhy, kteří se v nádržích nacházejí jsou pstruh jezerní, štika obecná, okoun říční,
kapr obecný, lín obecný, sumec velký, úhoř říční a síh severní – maréna.
Přehrada má velký rekreační potenciál, který podtrhuje krásná okolní krajina v půvabném údolí. Vedle využití plochy ke koupání a dalším vodním sportům lze v okolí nádrže
využít navazující turistické a cyklistické stezky a vyhlídkové trasy. V současné době lze v okolí využít restauraci s možností ubytování.
V okolí vodní plochy je vhodné místo pro výstavby hotelu, který by se měl věnovat zejména wellness službám s možnostmi pro aktivní turisty vyhledávající vodní sporty,
cyklistiku a pěší turistiku. V okolí nádrže ja navrženo vybudovat cyklostezku se štěrkovým povrchem s napojením na parkovací plochy. Cesta by pak měla být propojena s
cyklostezkou Ohře, která přechází přes hráz přehrady. Pro návštěvníky okolí přehrady jsou doporučeny vystavět zamykatelné skříňky pro úschovu osobních věcí. U této
uskladňovací zóny je vhodné doplnit lavičkami pro odpočinek a možnost přezutí a uchování obuvi. Dále je v rámci projektu využití vodní nádrže navrženo vybudování
nových přístupových míst do vody a dále pak místa pro opalování.
Stávající možnosti přehrady Feisnitz a situační výkresy možného dalšího využití nádrže a okolí jsou znázorněny na následujících dvou situacích.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
154
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
FEISNITZSPEICHER – současný stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
155
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
FEISNITZSPEICHER – projekt využití 2010
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
156
NÁDRŽE PRO REKREAČNÍ VYUŽITÍ
FEISNITZSPEICHER – návrhový stav
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
157
PĚŠÍ STEZKY VE SMRČINÁCH
Oblastí Smrčin přechází
hustá síť turistických
tras. Jedná se o regionální trasy i nadregionální cesty. Oblast je křižovatkou dvou Evropských dálkových cest,
které přes území Smrčin
procházejí.
Pěší turistické trasy mají
špatné napojení na turistické stezky v sousední
České republice. Jediné
spojení je mezi obcemi
Hohenberg a.d. Eger v
Bavorsku a Libá na českém území. Zcela chybí
propojení tras mezi Hohenbergem - Schirndingem a vodní nádrží
Skalka s městem Cheb.
V blízkosti českobavorských hranic u oblasti osady Fischern začínají turistické cesty,
které vedou podél toků
řek Ohře a Reslava.
Evropské dálkové trasy
E-3
start : Istanbul
cíl : Kap Sv. Vincenta
Turecko – Bulharsko – Rumunsko – Maďarsko – Slovensko –
Česko – Německo – Lucembursko – Belgie – Francie –
Španělsko
Cesta je hlavní trasou mezi západním a východním cípem
kontinentu. Celková délka cesty je okolo 6 950 km. Ze západu
vede od města Münchberg. V oblasti Smrčin přechází přes horu
Gr. Waldstein směrem do Weissenstadtu. Odtud pak přes
vrcholy Rudolfstein a Schneeberg směrem na Kösseine a do
Wunsiedelu. Z Wunsiedelu vede do Thiersheimu, Tiersteinu,
Blumenthalu a dále do Selbu a pak pokračuje dále na sever.
E-6
start : Kilpisjärvi
cíl : Dardanelly
Finsko – Švédsko – Dánsko – Německo – Rakousko –
Slovinsko (trajekt) – Řecko – Turecko
Cesta prochází ze severu k jihu Evropy. Přes Chorvatské
pobřeží přechází cesta trajektem. Do Smrčin přichází cesta
směrem od města Münchberg a přechází okolo vrcholu
Schneeberg směrem na obec Fichtelberg a Nagel. Odtud vede
přes Bad Alexanderbad do Marktredwitz. Dále pak cesta míří
na východ, směrem k hranici s Českou republikou, podél které
vede na jih.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
158
Evropské dálkové cesty byly vyznačeny Evropským
turistickým sdružením v roce 1969. Do roku 2006 pak bylo
vyznačeno 11 dálkových tras napříč kontinentem o délce
okolo 55 000 km. Ve střední Evropě jsou trasy dobře
značené, jinde je však značení na špatné úrovni. Vedle
těchto tras jsou na evropské úrovni také svatojakubské
trasy, které však pře zájmovou oblast nevedou.
Přes okres Wunsiedel vedou dokonce dvě Evropské dálkové
cesty. Podél české hranice vede cesta E6 a napříč celým
okresem pak cesta E3.
PĚŠÍ STEZKY VE SMRČINÁCH
Smrčiny nabízejí širokou
síť turistických cest. Tématicky se řekou Ohře a
Reslava zabývají dvě
stejnojmenné stesky. Páteřní cestou mezi nimi je
Mittelweg. Všechny tři
stezky končí na hranici u
Hohenbergu nad Ohří. Na
tyto cesty navazuje celá
síť dalších stezek v oblasti Smrčin. Na cestě se
nachází několik ubytovacích zařízení.
Pro rozvoj turistického
ruchu v oblasti je vhodné
propojit cesty na obou
stranách hranice. Od
osady Fischern je možné
propojit
cestu
přes
chráněnou
oblast
Rathsam, kde se nachází
stejnojmenná
zaniklá
obec na soutoku Ohře a
Roslavy směrem ke zřícenině Pomezná, kudy
prochází turistická stezka z Aše, kolem Skalky
do Chebu. Tato cesta
pak navazuje na další turistické trasy do vnitrozemí Čech.
Egerweg
Mittelweg
délka : 43 km
délka : 68 km
Egerquelle - Weißenhaid - Schönlind - Weißenstadt - Grub - Röslau - Marktleuthen Kaiserhammer - Schwarzenhammer - Hendelhammer - Leupoldshammer - Wellerthal Königsmühle - Hohenberg a.d.Eger - Fischern/Zweiflüssestein
Bayreuth/Schlosspark Eremitage
Untersteinach
Königsheide
Ochsenkopf - Fichtelgebirgsstraße
Unterkunftshaus Seehaus - Vordorf
Zeitelmoos - Bibersbach - Schönlind
Stemmasgrün/Windpark Nordbayern
Thierstein - Neuhaus a.d.Eger
Hohenberg a.d.Eger.
Cesta vede od pramene Ohře směrem na východ, až k hranici s Českou republikou.
Turistická trasa přechází z horních partií pohoří Smrčin do údolí k rekreační nádrži ve
Weissenstadtu. Odtud směřuje přes Röslau a Marktleuthen do Hohenbergu. Cestou lze
nalézt spousty starých mlýnů, hamrů a vodních elektráren, z nichž některé slouží
dodnes. Atraktivní přírodu nabízí Egertal bei Neuhaus.
Röslauweg
délka : 40 km
Röslauquelle - Vordorfermühle - Waffenhammer – Leupoldsdorferhammer - Tröstau Stollenmühle - Walkmühle - Wunsiedel - Schneckenhammer - Juliushammer Unterthölau - Lorenzreuth - Seußen - Elisenfels - Gsteinigt - Arzberg - Schirnding Staatsgrenze - Fischern/Zweiflüssestein.
Trasa začíná u pramene Roslavy na úpatí Schneeberg. Cesta pak prochází přes
Tröstau, Wunsiedel a Arzberg k česko-bavorské hranici. Spojnici mezi Röslauweg a
Egerweg tvoří Quelleweg, který prochází přes celou rozvodnici Smrčin a prochází
všechny prameny v horách.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
159
-
Cesta vede od Bayreuthu do
Hohenbergu v oblasti mezi řekami
Ohře a Reslava. Cesta prochází
kolem hradů v Thiersteinu a
Hohenbergu.
PĚŠÍ STEZKY VE SMRČINÁCH
Příhraniční Císařská
stezka
prochází
od
hranic s Českou republikou dále proti proudu
řeky Ohře. Jedná se o
oblast chráněné oblasti
Egerthal bei Neuhaus,
která je bohatá na přírodní a kulturní památky.
Návštěvníci zde mohou
najít
geologické
zvláštnosti,
chráněné
živočichy, unikátní biotopy, nebo naopak technické památky jezů a
vodních elektráren, které
byly v minulosti hojně
využívány, nebo které
dodnes plni svoji funkci.
Cesta vede po pěší turistické cestě Egerweg a
cyklistické Eger-Radweg.
Povrch je vhodný jak pro
pěší turistiku, tak i pro
veškerá kola. Povrch je
vhodný pro kolečková
křesla, nebo výlety s kočárkem.
Cesta obsahuje 21 informačních tabulí mezi Hohenbergem a.d. Eger a
Kaiser-hammer. Vedle toho se nachází informační tabule v Hofu a
Thiersteinu.
Veškeré informační tabulka jsou dělány dvojjazyčně Německo – České.
U každé tabule je vytvořen kvíz, který zkouší pozornost při čtení
populárně naučného textu k dané lokalitě.
Celková délka trasy je 15 km a ukazuje nejatraktivnější část Ohře v
přírodní rezervaci Egertal bei Neuhaus.
Informační tabule se týkají sídel, přes které stezka prochází, jako je
Hohenberg, Blumenthal, nebo Kaiserhammer. Další informace přináší o
ochraně krajiny v oblasti Ohře, včetně panelu o informacích o řece Ohře.
Část tabulí informuje o vodních stavbách a jejich využití v minulosti a
dnes.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
160
CYKLO STEZKY VE SMRČINÁCH
Cyklotrasy v okresu
Wunsiedel ve Smrčinách
jsou značeny pomocí
kódu WUN a čísla stezky,
celkem je takto vyznačeno 15 cyklostezek. V
terénu jsou pak cesty
značeny bílou tabulkou
se zeleným symbolem
kola, kódem stezky a šipkovým ukazatelem. Na
severu
okresu
pak
navazují
cyklostezky
okolí Hof (kód HO), na
západě okresu Bayreuth
(BT) a na jihu okresu Tirschenreuth (TIR).
Vedle těchto regionálních tras jsou v okrese nadregionální trasy,
mezinárodní trasy a speciální tématické cyklostezky.
Obtížnost
jednotlivých cest je od
lehkých v rovinatém území po velmi náročné v
horských oblastech pohoří Smrčiny. Cyklostezky tak nabízejí možnosti
pro širokou škálu cykloturistů.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Eger Radweg
Délka : 47 km
MÉNĚ NÁROČNÁ (vhodná pro rodinné výlety)
Trasa začíná u pramene Ohře, odkud klesá k městu Weissenstadt, kde prochází kolem
místního rekreačního rybníka. Odtud pak prochází rovinným terénem přes Röslau a
Merktleuthen k romantickému údolí řeky Ohře mezi Kaiserhammer a Neuhaus a.d. Eger.
Odtud pak vede do nedalekého Hohenbergu a.d. Eger.
Trasa nabízí několik možností občerstvení a také možnosti ubytování. Ve městech
Röslau a Marktleuthen lze využít nabídky německých drah na půjčení kol a cyklistického
vybavení. Povrch stezky se mění od lesních cest, přes místní komunikace až po hladké
asfaltové plochy vhodné pro in-line bruslení.
Obtížností a nabídkou služeb je ideální trasou pro rodinné výlety. Rekreačním tempem
se celá trasa dá ujet za 8 hodin. Ve Weissenstadt lze cestou navštívit informační
středisko přírodního parku Smrčiny. V Hohenbergu pak hrad a muzeum porcelánu.
Röslau Radweg
Délka : 48 km
MÉNĚ NÁROČNÁ (vhodná pro rodinné výlety)
Trasa začíná v Birk, nedaleko pramene Ohře, na úpatí Schneeberg. Odtud pokračuje
do Vordorf, kde se již drží podél řeky Röslau. Podél toku pak klesá směrem do
Leopoldsdorferferhammer. Zde pokračuje po bývalé železniční trati přes Tröstau do
Wunsiedel. Odtud vede přes severní okraj Marktredwitz a Brand k nádrži Feisnitz.
Cesta pak pokračuje skrz Arzberg a Schirnding k českým hranicím.
Ve větších městech je pro turisty k dispozici občerstvení i možnost ubytování. Na
stanicích německých drah Schirnding, Arzberg, Marktredwitz a Wunsiedel si lze vypůjčit
kola a cyklovybavení.
Cyklostezka je z velké části nově udělaná a poskytuje ideální cestu pro rodiny s dětmi.
Velmi dobrý je štěrkový povrch na staré železniční trati. Pak je však nutné některé
úseky přejíždět po místních silnicích. Některé části umožňují in-line bruslení. Celkový
čas rekreačního výletu trvá asi 8 hodin.
161
CYKLO STEZKY VE SMRČINÁCH
WALLENSTEIN – RADWANDERWEG
Vedle značených cyklistických tras v oblasti
Smrčin prochází přes zájmovou oblast stezka
spojující bavorské stezky
s českými. Jedná se o
Valdštejnovu
naučnou
cyklostezku, která byla
vybudována ve spolupráci měst Cheb a Marktredwitz.
Valdštejnova naučná
cyklostezka
prochází
svojí severní větví oblast
Hohenbergu a Arzbergu.
Z velké části je severní
větev identická s cyklistickou trasou RöslauRadweg. Trasa je vhodná
pro všechny druhy kol.
Jedná se převážně o cyklostezky, ale místy vede i
přes asfaltové silnice,
kde
hrozí
zvýšený
provoz
vozidel.
Náročnost lze označit za
středně obtížnou. Valdsteinova stezka má dobré napojení na cyklostezku
podél
řeky
Ohře.
VALDŠTEJNOVA STEZKA
Valdštejnova naučná cyklostezka byla otevřena v roce 2006
při příležitosti Krajinné výstavy v Chebu. Cyklostezka byla
vybudována na základě spolupráce měst Cheb a
Marktredwitz, které propojuje. Cyklostezka má dvě větve,
severní a jižní. Tyto větve pak propojuje spojka.
Trasa nese název vojevůdce Albrechta z Vadštejna, který
byl v roce 1634 zavražděn v Chebu.
Cesta nabízí velké množství informačních panelů, které se
rozprostírají po celé trase. Tématicky jsou panely z širokého
spektra a lze na nich najít mnoho informací k okolním řekám.
Cesta propojuje Řeky Ohře – Reslava – Kösseine. Od
přehrady Skalka lze dorazit až k pramenu říčky Kösseine
nedaleko Marktredwitz.
Zájmovou oblastí v okolí řeky Roslavy prochází severní větev. Ta je
dlouhá asi 27 km.
Cesta začíná na úpatí hory Heusberg v obci Kösseine, nedaleko
prameniště stejnojmenné řeky. Cyklotrasa vede podél řek Kösseine,
Reslava a Ohře. Prochází sídly - Waldershof - Marktredwitz Wölsauerhammer - Brand - Seussen - Elisenfels - Arzberg - Oschwitz Schirnding - Pomezí - Cheb.
Na cestu navazuje odbočka směrem na Hohenberg a.d. Eger s
Carolinenquelle a dále na obec Libá. Druhá odbočka vede na spojku,
která vede podél přehrady Feisnitz směrem na město Waldsassen. Celá
spojka je dlouhá 17 km.
Alternativní jižní cesta přes Waldsassen je dlouhá 43 km.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
162
CYKLO STEZKY VE SMRČINÁCH
GRÜNES DACH RADWEG
Mezi nadregionální cyklostezky, které přecházejí
přes zájmové území,
patří
Grünes
Dach
Radweg, přecházející podél
české
hranice,
Fichtelgebirge a Burgenstrassen
Radweg,
které přechází ze západu
na východ oblasti a Euregio Egrensis Radweg,
která přechází z Chebu
přes Arzberg a Marktredwitz do Bischofsgrünu a dále na západ. Tato
cyklostezka má odbočky
k Hohenbergu a.d. Eger,
Thiersheimu a Wunsiedelu. Egrensis Radweg
má také dobré napojení
na
Vadštejnovu
cyklostezku.
Většina trasy těchto
cest prochází po značených cyklotrasách v
systému značení WUN. Z
tohoto důvodu mají trasy
dobré napojení na celou
cyklistickou síť v okrese
Wunsiedel.
CYKLOSTEZKA ZELENÉ STŘECHY
Nentschau - Längenau - Silberbach - Neuhaus a.d.Eger Hohenberg a.d.Eger – Schirnding - Arzberg - Kappel Waldsassen - Brennes - Bayrisch Eisenstein
Délka : 303 km
OBTÍŽNÝ
Cyklotrasa se zaměřuje na oblasti bohaté na rybníky a řeky.
Vedená je převážně po lesních pozemcích. Obtížnost trasy
spočívá zejména v jejím častém stoupání, které míří k
horským potokům. Z tohoto hlediska není vhodná pro děti.
Stezka na své cestě pozoruje Bavorsko-českou kulturu podél
společných hranic. Dále se pak zabývá ochranou přírody,
protože vede přes několik chráněných území, zejména
horského charakteru.
FICHTELGEBIRGE RADWEG
CYKLOSTEZKA SMRČINY
Bayreuth - Untersteinach - Goldkronach - Bad Berneck im Fichtelgebirge
- Bischofsgrün - Meierhof - Röslau - Neuenreuth - Hohenberg a. d. Eger Grenzübergang Hammermühle-Libá (Dubina)/Liebenstein (Eichelberg) Grenzübergang Schirnding
Délka : 80 km
STŘEDNÍ OBTÍŽNOST
Trasa vede nejprve do kopce, kde překonává pohoří Smrčiny u
Schneeberg. Odtud pak cesta pozvolna klesá a přesouvá se do rovinaté
oblasti . Cesta zde prochází přes město Röslau do Hohenbergu. Odtud je
možné pokračovat na českou stranu směrem na Libou, nebo lze jet do
Schirndingu a dále do Čech. Hlavním tématem této cesty je přírodní park
Smrčiny. Podél cesty se nachází několik informačních tabulí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
163
HYDROTECHNICKÉ STAVBY
OHŘE
V oblasti Wunsiedelu
jsou z hlediska hydroenergetického
využití
pouze
hydrotechnické
stavby v povodí, nebo
dolní část toků s prudším
sklonem.
Na řece Ohře je hojně využíván hydrotechnický potenciál toku. V
minulosti se zde nacházelo několik mlýnů a hamrů, které již dnes
neslouží svému původnímu účelu. Dnes převažují hydroenergetické
stavby, kterými jsou malé vodní elektrárny.
Na Ohři v Bavorsku se nachází vodní elektrárny :
- Neumühle u Marktleuthen
- Leupoldhammer
V minulosti bylo na tocích Ohře a Roslavy
mnoho historických hydrotechnických děl, jakými byly mlýny a hamry.
Dnes však po těchto
stavbách
nalezneme
pouze zbytky, které již
neslouží svému účelu.
Rozvoj vodních elektráren započal po II. světové válce s rozvojem
průmyslu. Většina těchto
staveb přetrvala dodnes
a stále plní svůj účel.
Další
vlna
výstavby
vodních elektráren byla v
60. letech, kdy se začaly
stavět velké přehrady,
které díky své výšce mají
velký hydroenergetický
potenciál.
- Hirschsprung (jelení skok)
- Neuhaus
- Hohenberg a.d. Eger
Elektrárny vyrábí dohromady okolo 8 mil. KW za rok, čemuž odpovídá
spotřeba městečka s asi 6 000 obyvateli. Největší podíl na výrobě
energie má elektrárna Hirschsprung, která je příkladem derivační
elektrárny. Některé elektrárny nabízejí možnost prohlídek.
Reslava
Na samotném toku Roslavy se v minulosti nacházelo několik
hydroenergetických staveb, jakými byly hamry a mlýny. V dnešní době již
většina z těchto staveb neplní svůj účel a na toku Roslavy se nachází jen
několik aktivních hydroenergetických zařízení.
Vedle hlavního toku se nachází malá vodní elektrárna na říčce Feisnitz,
která se vlévá do Roslavy u Arzbergu. Elektrárna se nachází u vodní
nádrže Feisnitz.
Elektrárna byla vystavena na základě využití hydroenergetického
potenciálu vodního díla, které má výšku hráze necelých 20 m . Malá
vodní elektrárna není přístupná veřejnosti.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
164
HYDROTECHNICKÉ STAVBY
Na řece Ohři byla ve 20.
a 30. letech vybudována
soustava vodních elektráren
v
oblasti
Egerthalu. Jedná se o
oblast Ohře za soutokem
s řekou Selb. Tento úsek
se vyznačuje strmějším
profilem a hlubokým
údolím řeky.
Tyto podmínky byly
vhodné pro vybudování
hydroenergetického díla,
které zajišťovaly energii
pro nedaleké továrny na
výrobu porcelánu a pro
železárnu, která sloužila
pro zbrojní průmysl.
Hlavní částí soustavy je
elektrárna Hirschsprung
(Jelení skok). Jedná se o
derivační vodní elektrárnu. Na horním nátoku
byla vybudována přehrada u Leupoldshammer a
pod elektrárnou byla vybudována
vyrovnávací
přehrada u Neuhaus.
Obě mají elektrárny.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Kraftwerk Leupoldhammer
Elektrárna se nachází u vodní nádrže u
Leopoldhammeru v hlubokém údolí Ohře
v Egertalu. Rozloha vodní nádrže je 8 ha
a v nejhlubším místě má výšku 5,5 m.
Elektrárna byla vybudována v roce 1935,
aby vykrývala špičkování na soustavě
dalších dvou elektráren na toku.
Elektrárnu tvoří 2 turbíny o celkovém
výkonu 350 kW.
Součástí vodního díla je i rybí přechod,
který napomáhá migrační prostupnosti
toku.
Kraftwerk Neuhaus
V roce 1924 byla u Neuhaus
vybudována vodní nádrž, která má
vykrývat vlnování z elektrárny na
Hirschsprung.
Na toku tak byla
vybudována soustava, která sloužila k
produkci energie pro železárny a
porcelánky.
Jako součást vodního díla byla
vybudována malá vodní elektrárna, která
využívala spádu 5,5 m. Instalovány zde
byly dvě Francisovy turbíny o celkovém
výkonu 220 kW. Součástí vodního díla je
také rybí přechod umožňující migrační
prostupnost.
165
HYDROTECHNICKÉ STAVBY
Celá
soustava
v
Egerthalu
je
dodnes
funkční a stále slouží
svému původnímu účelu.
Dnes se jedná již o technické památky, které
mají i turistický potenciál. Z turistického hlediska je velmi atraktivní prohlídka strojoven, kde se
dodnes používá původní
strojní vybavení z 20. let
minulého století.
Vedle těchto dvou elektráren jsou na řece Ohře
v Bavorsku další dvě
malé vodní elektrárny.
Jedná se o elektrárny v
Neumühle a Hohenbergu. Obě tato zařízení jsou
samostatnými
celky.
Jedná se o novodobější
zařízení, které z technicko-památkového hlediska nemají takovou
cenu jako elektrárny v
Egerthalu.
Avšak
je
možné jich pro turismus
použít pro srovnání starých a nových staveb.
Kraftwerk Hirschsprung ( Jelení skok )
Elektrárna byla vybudována v roce 1921.
Plány na vybudování elektrárny pochází již z
období před I světovou válkou, kdy byla
potřeba energie pro porcelánky.
Vybudována byla derivační elektrárna, která
z toku Ohře odvádí vodu pomocí betonového
kanálu o délce 2,8 km. Na konci se nachází
zásobní nádrž, z které vede voda pomocí 30
m dlouhých potrubí natři Francisovy turbíny.
Po rozšíření elektrárny v roce 1925 ( po
výstavbě VD Leopoldhammer) se výkon
elektrárny zvýšil na současných 1 100 kW. Na
elektrárně jsou prováděny komentované
prohlídky celého zařízení.
Kraftwerk Neumühle
Kraftwerk Hohenberg
Malá vodní eektrárna se nachází nedaleko Marktleuthen.
Elektrárna je pro turisty nepřístupná, lze ji vidět z Egerweg.
Elektrárna se nachází u silničního mostu pod městem
Hohenberg. Elektrárna není veřejnosti přístupná.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
166
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
NĚMECKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Situační popis
[ 119 ]
● Situační popis z hlediska ochrany přírody
[ 132 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti využití území
[ 168 ]
● Realizace jednotlivých plánovaných aktivit
[ 179 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
167
2010
PĚŠÍ TURISTIKA
Propojení turistických
tras mezi Českou republikou a Bavorskem je v
současné době pouze
mezi obcemi Hohenberg
a Libá.
Další přeshraniční stezky jsou pouze neznačené
a nejsou značeny v turistických průvodcích. Příhraniční oblast nabízí
kromě přírodních památek, jako je soutok Ohře
a Roslavy v přírodní rezervaci Rathsam, tak i
kulturně
technické
památky. Jako výchozí
bod je možné na jedné
straně
považovat
Fischern u Hohenbergu,
kde končí stávající turistické trasy Egerweg a
Röslauweg, na druhé
straně přehrada Skalka u
centra města Cheb. Propojením těchto míst lze
spojit bavorskou a českou turistickou síť. Na
cestě zde lze najít několik
tématicky
rozmanitých míst.
1. Propojení tras Hehenber a.d. Eger - Libá
Propojením měst Hohenberg a Libá se zabývá projekt SPRUDELNDES EGERLAND / ZURČÍCÍ CHEBSKO,
který počítá s propojením z Hohenbergu směrem přes Hammermühle dále okolo zaniklé osady Dubina k Libé.
V současné době je již tato cesta v provozu, která umožňuje vedle pěší turistiky i cyklistiku.
2. Propojení tras Hohenber a.d. Eger – Pomezí (hraniční stezka)
Propojením Hohenberg-Fischern a Pomezí nad Ohří lze prodloužit trasu Egerweg dále na české území. V
současné době končí Egerweg, stejně jako Röslauweg na hranicích. Egerweg by dále pokračovala přes
zaniklou obec Rathsam se stejnojmenným chráněným územím do obce Pomezí a dále podél nádrže
Skalka do Chebu. Na hranicích je potřeba obnovit původní cesty.
Na stezce je možné umístit dvojjazyčné cedule k tématu : Zaniklé obce (Rathsam), přírodní rezervace
Rathsam, hraniční kameny, vývoj hraničního opevnění na Česko-bavorském pomezí, přehrada Skalka.
Na hrázi pak navazují turistické cesty na české straně.
3. Trasa Pomezí – Arzberg - Feisnitzspeicher ( uhelná stezka )
Trasa zabývající se důlní činností v oblasti by měla vést z českého Pomezí přes Schirnding do
Arzbergu a dále k přehradě Feisnitz. Arzberg má historii spjatou s důlní činností. Naučná stezka by tam
měla navazovat na již realizované projekty v Arzbergu, které ukazují historii důlní činnosti.
Na stezce by bylo možné umístit tématické tabule : Propojení porcelánu a uhlí, Kohlhau, Arzberger
Kohlwald (doly v okolí města Arzberg), historie a zánik elektrárny Arzberg, historie důlní činnosti,
Kohlberg, Feisnitz-speicher (nádrž pro elektrárnu Arzberg). Veškeré cedule by měly být dvojjazyčné.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
168
PĚŠÍ TURISTIKA
Turistický potenciál mají
také technické památky,
kterými jsou vodohospodářské stavby sloužící
pro mlýny a vodní elektrárny. Dalším technickými památkami v okolí
Arzbergu se vážou na
důlní činnost, která měla
v kraji dlouhou historii. S
tím lze spojit i rozvoj výroby porcelánu.
Velkou historickou cenu
mají hrady a zříceniny v
příhraniční
oblasti
Poohří. Novou naučnou
stezku lze vybudovat v
okruhu od smrčin okolo
nádrže Skalka. V oblasti
se nachází celkem sedm
hradů a zřícenin a dva
zámky. Na hrady je doporučeno použít Německočeské informační cedule
a vytvořit jednotný systém umožňující vstup do
památek
na
obou
stranách hranice. Tím by
mohlo být zavedením turistických karet.
4. Prodloužení Císařské stezky
Císařská cesta v současné době končí v Kaiserhammeru. Dále proti proudu se nachází další vodní
stavba Wendenhamer s rybím přechodem. Dále se pak nachází město Marktleuthen. Zde se mění
charakter jak řeky Ohře, tak i okolní krajiny, která je více zemědělsky využívána.
Naučné tabule : Wendenhammer, zemědělství ve Smrčinách, Marktleuthen, perlorodka v Ohři
5. Příhraniční stezka po hradech (hradní stezka)
V příhraniční oblasti se nachází mnoho hradů a
zřícenin. Naučná stezka po hradech by mohla
začínat v Hohenbergu a.d. Eger, kde se nachází
hrad přímo v centru obce. Odtud by cesta vedla
po Mittelweg přes zříceninu Neuhaus do
Thiersteinu, kde se nachází stejnojmenná
zřícenina. Dále by stezka vedla přes Thiersheim
do Röthenbachu, kde se nachází zámek. Dále
by cesta mohla vést přes Arzberg a Schirnding
na české území. Odtud podél Pomezí nad Ohří
a nedalekou zříceninu Liebeneck. Další
zastávkou je město Cheb, kde se nachází hrad
a několik historických budov. Podél levého
břehu přehrady Skalka je doporučeno vést
stezku přes zříceninu hradu Skalka ( příp.
Pomezná) směrem na hrad Seeberg a Libá a zpět do Hohenbergu nad Ohří.
Naučné cedule : Hohenberg a.d. Eger, Neuhaus,
Thierstein, Röthenbach, Liebeneck, Cheb, Skalka,
Ostroh (Seeberg), nebo Pomezná, Libá
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
169
CYKLO TURISTIKA
V oblasti Smrčin se nachází široká síť cyklostezek, které vedou skrz
celé území Přírodního
parku. Propojení na českou stranu lze díky Vadštejnovy cyklostezky nedaleko hraničního přechodu ze Schirndingu do
Pomezí
nad
Ohří.
Druhým místem, kudy se
propojují cyklostezky v
Bavorsku a Čechách je
mezi obcemi Hohenberg
a Libá. Další propojení by
mohlo vzniknout propojením WUN15 přes osadu
Fischern
na
českou
stezku 2063. To však naráží na chráněné území
Rathsam.
Problémem u propojení
cyklostezek je zejména
jiný způsob značení, který je v jednotlivých zemích Evropské unie zcela rozdílný a každý
členský stát si značení
upravuje
vlastními
pravidly. Jedná se však o
problém celoevropský.
1. Propojení cyklostezky Ohře
Týká se propojení plánované cyklostezky Ohře, která po dokončení propojí
soutok Ohře a Labe s městem Cheb. Na bavorské straně již v současné
době existuje značená cyklostezka Eger-Radweg, která vede z Hohenbergu
a.d. Eger a pramen řeky Ohře.
Propojení cyklostezek je vhodné propojit značenou cestou po stávající
cyklostezce 2243 na české straně mezi Chebem – Pomezí nad Ohří –
Státní hranice. U státní hranice se nachází odbočka do Schrndingu po
WUN13 - Röslau-Radweg. V Schirndingu je pak možné odbočit na
Hohenberg po WUN14 – Grenzland-Radweg. V hohenbergu je již možné
napojení na WUN15 – Eger-Radweg. Propojením tak lze vytvořit
cyklostezku Ohře od pramene k ústí. Propojila by se tak města
Weissenstadt – Hohenberg a.d. Eger – Cheb – Kynšperk n. Ohří – Sokolov
- Karlovy Vary – Klášteren n.Ohří – Kadaň – Žatec – Louny – Terezín –
Litoměřice, kde se cyklostezka Ohře napojí na mezinárodní cyklostezku
Labe (součást EuroVelo č.7).Problémem této cyklostezky je nejednotné
značení, které je na české i německé straně rozdílné.
2. Sjednocení značení cyklotras
Při přejezdu státních hranic je pro cyklisty problematická změna značení cyklostezek mezi Českou
republikou a Spolkovou republikou Německo. Při zachování stávajícího značení je vhodné informovat
o způsobu značení na druhé straně hranice a to jak v německém, tak i českém jazyce.
Problematika různého svislého značení cyklostezek je celoevropským problémem, který přesahuje
lokální problematiku této studie, proto není nutné stávající značení předělávat. Jako zcela
nevyhovující je na bavorské straně vodorovné značení, které zcela chybí. Vodorovné značení je
doporučeno vyznačit zejména v místech, kde cyklotrasa kříží, nebo vede souběžně se silnicí pro
motorová vozidla. Ve městech se v mnohých případech svislé značení ztrácí mezi mnoha dalšími
značkami a reklamními panely.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
170
CYKLO TURISTIKA
Pro cyklistické výlety
jsou vhodné okruhové
tématické trasy. Velmi
populární jsou víkendové
cyklovýlety, které mají
délku do 100 km. Stávajícím příkladem je Valdštejnova cyklotrasa, na
kterou
v
několika
místech lze navazovat,
3. Okruh Ohře – Reslava - Ohře
Cesta by měla navazovat na jež vybudovanou Valdsteinovu stezku z
Chebu do Marktleuthen, kudy by dále na bavorské straně vedla po
cestě WUN13 – Röslau-Radweg až do osady Vordorfer Mühle, odkud
by mohla nově značená stezka vést až k pramenu Roslavy pod
vrcholem Schneeberg po stávajících cestách. Odtud by cesta mohla
vést po Röslauer Weg a napojit se na cestu WUN10 – Rund um den
Schneeberg a dále pak po po WUN7 – See-Moore-Quellen, která vede
k pramenu Ohře.
Odtud pak lze pokračovat po Eger-Radweg až do Hohenbergu, odkud
se přes Schirnding lze vrátit zpět na Valdštejnovu stezku. Délka tohoto
okruhu odpovídá víkendovému cyklovýletu s jedním až dvěma
přespáníma pro zkušenější cyklisty. Méně zdatní cyklisté mohou okruh
projet přibližně za 4 až 5 dní. Výlet lze propojit s návštěvou měst
Arzberg, Marktredwitz, Wunsiedel, Weissenstadt, Marktleuthen, nebo
Hohenberg a možnostmi koupání v okolních nádržích, jakou je
například Weissenstadter See.
Tématicky vhodný okruh
tvoří řeky Ohře a Reslava, které pramení nedaleko sebe, poté se
jejich toky oddalují a na
českých hranicích ústí
Reslava do Ohře. Tento
okruh má přibližně 100
km a nachází se na této
trase několik turisticky
atraktivních lokalit.
Další tématický okruh by
mohl propojovat hrady v
příhraniční oblasti. Obě
uvedené
cyklostezky
jsou
vhodné
pro
víkendové výlety a mají
dobré napojení na sebe
samotné i na stávající
Vadštejnovu cestu.
4. Příhraniční cyklostezka po hradech (hradní cyklostezka)
Stejně jako u pěší turistiky lze propojit pomocí cyklotras stezku po hradech a zámcích v zájmové
oblasti. Stejně jako pěší stezka by i hradní cyklostezka mohla začínat v Hohenbergu, odkud by
vedla po WUN1 – Sechsämterradweg do Thiersteinu. Odtud pak dále po WUN4 – „Von Selb ins
Egertal und den Selber Forst“ do Bergnersreuth, odkud přes zámek Röthenbach do Arzbergu na
WUN13 – Röslau-Radweg k českým hranicím.
Odtud pak okruh může dále pokračovat po stezce 2243 přes zříceninu Liebeneck a hrad Cheb
na cestu 36 k hradu Skalka a dále pak po cyklostezce 2063 na zříceninu Pomezná. Odtud je již
možné se vrátit do Hohenbergu, nebo lze udělat odbočku do Libé na zámek Libštejn.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
171
CYKLO TURISTIKA
Hydroenergetika patřila
zejména v minulosti k
rozšířeným
způsobům
využívání řeky. Původní
zařízení, kterými byly
mlýny a hamry, byly postupně nahrazeny malými vodními elektrárnami,
které mnohde fungují dodnes. Stáří některých
těchto staveb se již blíží
100 letům a jedná se tak
o technické památky.
Pro rozvoj turismu je důležitá zejména prohlídka
těchto zařízení zevnitř a
ukázky a funkčnosti zařízení s odborným průvodcem.
Tyto
akce
mohou probíhat formou
exkurzí,
nebo
individuálním způsobem turismu. Lze tak vytvořit
ukázku vývoje vztahu
mezi lidmi a řekou s
ohledem na historický
vývoj. Řeka Ohře může
nabídnout tyto lokality
jak v Bavorsku, tak v
Karlovarském kraji.
5. Naučná stezka hydroenergetiky
Horní tok Ohře nabízí několik technicky rozdílných
typů vodních elektráren. Na bavorské straně toku
lze po Eger-Radweg projet okolím malých vodních
elektráren
v
Neumühle,
Leupoldhammer,
Hirschsprung, Neuhaus a Hohenberg. Jedná se
zejména o elektrárny z první poloviny 20. století.
V okolí elektráren se již dnes nachází několik
informačních panelů, které se týkají využitím vodní
energie, zejména panely instalované v rámci
Kaiserweg-Císařská stezka. Těchto informačních
tabulí
lze
využít
k
celkovému
popisu
hydroenergetické soustavy.
Nová stezka by měla vedle těchto elektráren na
Eger-Radweg propojit stezku až k hrázi vodní
nádrže Skalka u Chebu. Zde se nachází moderní
vodní elektrárna s kaplanovými turbínami o
instalovaném výkonu 2 x 350 kW z druhé poloviny
20. století.
Propojení stezkou zabývající se vodními elektrárnami by vedle nových informačních tabulí měli umožňovat termíny prohlídky
jednotlivých vodních děl. Tato možnost je v současnosti na nejatraktivnější z vodních elektráren a to na Hirschsprungen. Zde
je možnost prohlídky s průvodcem po předběžném ohlášení. Stejné možnosti nabízí elektrárna na vodním díle Skalka, kde
probíhají prohlídky pouze v několika termínech.
Vedle vodních elektráren by bylo vhodné se věnovat i starým mlýnům a hamrům na řece Ohře. Vedle informačních tabulí u
bývalých zařízení je možné nalákat turisty na renovované zařízení. Mohlo by tak vzniknout ukázkové zařízení mlýna, nebo
hamru, které by sloužilo i jako muzeum využívání vodní energie na Ohři. Pro toto zařízení lze vybrat jeden ze starých
zrušených mlýnů, nebo hamrů, kterých se v oblasti Fichtelgebirge nachází velká řada. Ve finálním stádiu by tak naučná
stezka hydrotechniky měla spojit města Weissenstadt a Cheb.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
172
HIPO TURISTIKA
Pro zlepšení nabídky
hipoturistiky v zájmové
oblasti je nutné vybudovat systém hipoturistických center, které by
spojoval
společný
projekt. Tímto by se
zvýšila nabídka služeb a
tím i atraktivita tohoto turistického odvětví.
1. Okruh „Reiten in Fichtelgebirge“
Okruh by měl spojovat jednotlivá hipocentra v regionu v jeden okruh.
Bylo by tak možné uspořádat vícedenní výlety na koních. Systém by
umožňoval půjčení koně v jedné stáji a pak ustájení koní přes noc v
jiných stájích v rámci tohoto okruhu, dále pak možnost ubytování a
stravování turistů poblíž stájí. Po projetí celého okruhu by měl být kůň
odevzdán na startovní stáji. Celkový výlet by neměl přesahovat délku
7 dní. Součástí by měli být další zážitky, jako je brodění koní, práce
na farmě a další nabídka služeb.
Pro cestování na koních je nutné vybudovat samostatné stezky,
které nebudou kolidovat s cyklisty, automobilovým provoze a cyklisty.
Nové stezky musí respektovat omezení v oblasti chráněného území a
oblastí ochrany zdrojů pitné vody.
Pro putování v koňském
sedle je dále nutné vybudovat stezky, které se
orientují na jezdce na
koni. Ty mají oproti jiným
turistickým
aktivitám
specifické požadavky na
provozování.
Součástí nabídky by
měli být další agroturistické možnosti práce na
farmách.
Vedle
toho
musí být součástí těchto
hipocenter možnost kvalitního
ubytování
a
stravování.
Propojení
musí být i na ostatní
druhy turistických aktivit.
Systém by měl propojit hipocentra u Marktredwitz, Wunsiedelu,
Tröstau, Weissenstadt, Röslau a Höchstädt. Pro propojení trasy je
vhodné vybudovat další hipocentrum nedaleko Arzbergu a
Hohenbergu.
2. Jezdecký areál u Arzbergu
V nejbližším okolí Arzbergu a Hohenbergu není v současné době nabídka jezdeckého
klubu, nebo možnosti hipoturistiky. Nejbližší chov koní se nachází mezi Merktredwitz a
Brand. Areál leží asi 15 km od Hohenbergu a 10 km od Arzbergu
Možnosti pro novou farmu koní je v oblasti mezi Arzbergem a Schirnding. Odtud by bylo
možné pořádat výlety do okolí Arbergu, nebo do oblasti přehrady Skalka na české straně.
Dále by bylo možné pořádat výlety do Hohenbergu a dále Poohří.
Nový hipoturistický areál by se mohl stát součástí okruhu Fichtelgebirge, který počítá s
možností ustájení v jiných, než domácích stájích jednotlivých koní. Součástí areálu by
měla být možnost ubytování a stravování.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
173
RYBAŘENÍ VE SMRČINÁCH
Rybaření je specifickou
turistickou aktivitou, která má svá četná omezení,
která jsou stanovena
místními
rybářskými
spolky. Pro individuální
rybaření je potřeba platit
poplatek za povolenku,
který vystavuje rybářský
svaz, či soukromý provozovatel.
1. Rybářské závody
Jako rybářské oblasti lze označit dvě nádrže a to Weissenstadter See u Weissenstadtu a Feisnitzspeicher u Arzbergu. Obě
tyto lokality jsou již dnes hojně využívány k rybaření. Další možnost rybaření poskytuje vodní nádrž Skalka nedaleko hranic.
Další nádrže v okolí jsou Fichtelsee u Fichtelbergu a Förmitztalsperre u Münchenbergu.
Oproti nádržím je rybaření na řekách povoleno pouze v určitých úsecích k tomu určených. Na jiných místech to není
dovoleno s ohledem na ochranu životního prostředí. Zejména v oblasti Egertal bei Neuhaus je rybolov zakázán.
Zviditelnění lokality z hlediska rybářství je možné pomocí
sportovních aktivit, jakými jsou rybářské závody. Pro větší
atraktivitu závodů je nutné vysazení trofejních kusů a
připravení cen pro vítěze. Velké závody tak velmi náročné
na organizaci.
Ze sportovního hlediska
jsou velmi vyhledávané
rybářské závody. Oblast
nabízí možnost propojení
rybářských aktivit na
obou stranách hranice,
kdy jsou nedaleko hranic
nádrže Skalka na české
straně a nádrž Feisnitz
na bavorském území. Pro
toto propojení rybářských
organizací
je
vhodným
způsobem
pořádání rybářských závodů na obou stranách
území. Rybaření však ve
všech případech musí respektovat ochranu rostlin a živočichů.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Propojením místních rybářských závodů s ostatními regiony
v okolí by mohlo pomoci přilákat nové rybáře a vytvořením
„tour“ v Německu a na české straně by se zvýšila prestiž
těchto závodů.
Závody však musí respektovat zájmy ochrany ohrožených
živočichů, proto je možné provozovat pouze na schválených
místech, na kterých nebudou svoji činností narušovat další
aspekty, jako je ochrana ekosystémů, další turistické
aktivity, nebo zachování udržitelného rybolovu lokality. V
součinnosti musí být místní rybářský svaz, který vydává a
prodává povolenky k rybolovu a také se stará o chov ryb v
nádržích.
Vedle toho je vhodné soustředit se v tomto směru na
mládežnické kategorie. V oblasti již v dnešní době probíhají
některé závody, které se věnují i mladým generacím.
Opatření by tak spíše měla směřovat na zatraktivnění
současných závodů.
174
BIRD WATCHING VE SMRČINÁCH
Birdwatching je turistická aktivita, při které je
cílem pozorování ptactva
ve svém přirozeném přírodním prostředí. Někdy
se tento způsob turismu
označuje jako lov beze
zbraně.
1. Neuhaus a.d. Eger
Vhodným místem pro „bird watching“ je u nádrže
Kläranlage nedaleko Neuhaus a.d. Eger. Lokalita
se nachází na řece Ohře na cestě Egerweg mezi
Hohenbergem a Marktleuthen.
Místo je chráněno systémem NATURA 2000, proto
je nutné se při těchto aktivitách chovat tak, aby
nebylo narušeno životní prostředí sledovaných
ptáků.
Birdwatching se provozuje s dalekohledem a
při sledování se doporučuje vybudování maskované
pozorovatelny,
které neplaší sledované
ptactvo. Součástí sledování je také zapisování
„úlovků“ a jejich focení.
Ideálním časem pro birdwatching je brzy ráno,
nebo naopak v pozdějším odpoledním čase.
Přes poledne je naopak
nejnevhodnější čas pro
sledování, jelikož většina
ptactva je v tomto čase
schovaná v úkrytech.
Pozorovací místo je možné vybudovat u hráze
nádrže odkud lze pomocí dalekohledů sledovat
ptactvo. Součástí pozorovatelny by měl být
informační panel, který podá veškeré informace o
sledovaných ptácích.
Na lokalitě se nachází tito ptáci :
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
175
BIRD WATCHING VE SMRČINÁCH
Birdwatching se rozvinul od počátku 20. století
zejména ve Velké Británii, odkud se rozšířil do
dalších zemí. Velmi populární je v Nizozemsku,
Dánsku, Irsku, Finsku,
nebo ve Švédsku.
2. Arzberg
Nedaleko Arzbergu u řeky Reslava se nachází
lokalita bohatá na výskyt ptactva. Jedná se o místo
na jižní části obce na úpatí Kohlbergu. Lokalita
spadá pod ochranu NATURA 2000.
Na lokalitě u Arzbergu je nutné postavit
pozorovatelnu, jejíž vybavení bude vedle půjčovny
dalekohledů informační panel s jednotlivými
sledovanými ptáky. Součástí provozu pozorovatelny
by měli být pravidelné akce, které se věnují
enviromentální výuce zaměřené na ptactvo a
ochranu hnízdních lokalit. Účastníci těchto akcí by
měli být seznámeni se způsobem hnízdění
jednotlivých ptáků, jejich teritoriem a významem
ptactva v ekosystému.
V současné době existují speciální cestovní kanceláře, které se zabývají
birdwatchingem. Pořádají se například soutěže,
nebo hromadné akce zaměřené na vzácné druhy
ptactva.
Akce by měly být zaměřeny také na rodiny s dětmi,
kdy by děti měli vypracovat vědomostní úkoly, které
se věnují jednotlivým ptáků, dále by pak měly
probíhat ukázky výstavby hnízdních budek s
možností vyzkoušet si vlastní budku, nebo
seznámení se stravováním jednotlivých ptáků.
Vždy je však nutné mít
na
paměti
kodexy
správného chování při
sledování, kdy ptactvo
nesmí být rušeno, nebo
jiným
způsobem
omezováno. Je nutné zachovávat ticho a neničit
přirozený životní prostor
ptactva za cílem získání
„úlovků“.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Další ukázky by měli ukazovat samotní
ornitologové, kteří by mohli představit jejich
každodenní práci, kroužkování a sčítání ptactva, boj
proti škůdcům a podobně.
176
BIRD WATCHING VE SMRČINÁCH
Místa pro Bird Watching
narážejí
v
mnoha
místech
na
lokality
chráněné soustavou Natura 2000, která chrání
přírodní stanoviště a
hnízdiště ptactva.
3. Feisnitzspeicher
Okolí Feisnitzspeicher je z hlediska zbytku parku
Smrčiny unikátním ekosystémem, zejména z
hlediska chudé lokality na živiny. Z tohoto hlediska
se zde vyskytuje odlišná fauna i flora oproti zbylému
území Smrčin.
Z tohoto důvodu je
vhodné místa pro Bird
Watching doplnit o informační tabule, které poukazují na to, že se místo
nachází v této chráněné
oblasti Natura 2000. Cílem ochrany však není
omezovat aktivity, které
nemají negativní vliv na
chráněné druhy. Součástí informačních tabulí by
pak měly být pravidla
chování v tomto území.
Tyto informační tabule
by měly být přístupné
nejen pro návštěvníky
pozorovatelny
ptactva,
ale
i
běžným
návštěvníkům
chráněné
lokality, aby co nejširší
spektrum bylo upozorněno na omezení.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
Součástí by pak měly být vedle místa pro Bird
Watching i informační tabule, které by tvořili
naučnou stezku kolem vodní nádrže. Naučná
stezka by vedle ptactva měla upozorňovat na výskyt
netopýrů, vážek, nebo savců, jako je ondatra
pižmová v okolí nádrže. Celkem se tak jedná
přibližně o pět informačních tabulí, které je
doporučeno rovnoměrně rozmístit okolo cesty v
okolí nádrže.
177
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
NĚMECKÉ ÚZEMÍ
ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU
Strana
● Situační popis
[ 119 ]
● Situační popis z hlediska ochrany přírody
[ 132 ]
NÁVRHY NA VYUŽITÍ
Strana
● Věcné možnosti využití území
[ 168 ]
● Realizace jednotlivých plánovaných aktivit + SWOT Analýza
[ 179 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
178
2010
ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
179
SWOT analýza
- Vysoká kvalita přírody a krajiny
- Stárnutí populace
- Dostatek vodních zdrojů
- Unikátní geologická rozmanitost
- Nedostatek pracovních míst
- Dobrá návaznost na lázeňský střediska
- Poloha v „srdci Evropy“
- Negativní obraz v Bavorsku
- Dobré dálniční napojení na silnice A93 a
B303
- Slabě rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
- Dobrá železniční dostupnost na trati
Norimberg – Praha a Hof – Řezno
- Slabě rozvinutý sektor služeb
- Velká kulturní rozmanitost měst v oblasti
- Tradiční oblast výroby porcelánu
- Dobrá sociální struktura a aktivita u společenských akcí
- Dobré podmínky pro udržitelný cestovní ruch
- Nízká investiční připravenost
- Započtené projekty revitalizace měst
- Nízká kvalifikace v oblasti gastroturistiky
- Projekty rozvoje venkova
- Význam regionu jako tranzitní oblasti
- Stávající projekty a sdružení, které podporují
- Vylidňování venkova
rozvoj oblasti
- Vysoká migrace vysoce kvalifikovaných pracovníků
- Možnosti rozvoje kulturní turistiky
- Omezené finanční kapacity
- Možnosti pro aktivní turistiku I relaxaci v klidové oblasti
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
180
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
181
SPOLEČNÉ ZÁVĚRY
ČESKÉ I NĚMECKÉ ÚZEMÍ
BODY SPOLEČNÝCH ZÁMĚRŮ
Strana
● Stávající přeshraniční projekty v oblasti Ohře
[ 183 ]
● Nové možnosti využití Česko-bavorského příhraničí
[ 192 ]
● ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
[ 196 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
182
2010
ZURČÍCÍ CHEBSKO
Projekt Sprudelndes Egerland – ein Fluss uhne
Grenze / Zurčící Chebsko – řeka bez hranic je
spolufinancován Evropskou Unií v rámci programu Cíl
3 / Ziel 3. Na německé straně je hlavním partnerem
město Hohenberg a.d. Eger a na české straně pak
obec Libá.
Cílem tohoto projektu je propojení turistických a
kulturních aktivit v příhraniční oblasti, zejména pak
propojení příhraničních měst Hohenberg a Libá, mezi
kterými se v druhé polovině 20. století vytvořila kulturní
a společenská mezera.
Prioritou je vytvořit kulturní spojnici mezi hradem v
Hohenbergu a v Libé, který v současné době prochází
rekonstrukcí po které bude částečně využíván k
veřejným akcím v rámci projektu Zurčící Chebsko. Dále
je cílem obnovit tradice v oblasti Karolinského pramene
na Česko-bavorských hranicích a propojení cest mezi
těmito dvěma sídly.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
183
PRŮCHODNOST VODNÍCH DĚL
Projekt "Wiederherstellung der Durchgängigkeit an
Eger, Röslau und Kössein“ je ukončeným projektem
spolufinancovaným Evropskou Unii v rámci programu
INTEREG III. Zpracovatelem tohoto projektu je
Wasserwirtschaftsamt v Hof.
Více informací k projektu je uvedeno v části zabývající
se technickým stavem toku na německém území.
V dnešní době stále není dokončeno šest příčných
překážek na toku Ohře, dvě překážky na toku Röslau a
dvě překážky na Kössein.
Více k technickému řešení je uvedeno v příloze této
dokumentace.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
184
EKOLOGICKÉ STŘEDISKO
Ekologické vzdělávací středisko se nachází na hradě
Hohenberg. Cílem střediska je osvěta vzdělávání v
oblasti ochrany životního prostředí na Německo-české
hranici.
Do programů ekologického střediska jsou zapojeny
školy z Německa i České republiky. V rámci tohoto
zapojení jsou spojeny děti z Bavorska a z Čech.
Program pro děti nabízí atraktivní možnost trávení
volného času v podobě her podporující environmentální
vzdělání. Dalšími aktivitami ekologického střediska jsou
akce pro handicapované děti, pořádání workshopů a
seminářů a dále pak publikační činnosti, která se
zabývá oblastí Německo-českého příhraničí.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
185
NAUČNÉ CENTRUM OHŘE
Ekologické centrum řeky Ohře je projektem v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3 a je spolufinancován Evropskou
unií. Partnery v tomto projektu jsou na českém území
obec Královské Poříčí a na německé straně obec
Fichtelberg.
Cílem tohoto projektu
které se bude zabývat
nedaleko Sokolova. V
propagovány turistické
území.
je vytvoření naučného centra,
řekou Ohře ve statku Bernard
rámci tohoto projektu budou
cíle na českém a bavorském
Projekt by měl zpracovat reklamní spoty, filmový
dokument týkající se Ohře a dále pak pořádání
společných Česko-německých turistických poutí v
zájmovém území.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
186
ŽIVINY A SINICE V NÁDRŽI SKALKA
Projekt „Problematika živin a sinic v nádrži Skalka“ je
spolufinancován Evropskou unii z prostředků programu
Ziel 3 / Cíl 3. Projekt zpracovává Povodí Ohře, s.p.
Chomutov
s
německým
partnerem
Wasserwirtschaftsamt z Hofu. V současné době je již
tento projekt ukončen.
Cílem této studie je zhodnocení zdrojů znečistění
vodní nádrže Skalka v povodí nádrže. Vedle určení
zdrojů je ve studii navrženo řešení problematiky sinic v
nádrži.
V rámci tohoto projektu jsou navrženy koupací zóny ve
vodní nádrži Skalka, včetně řešení problematiky
výskytu sinic v těchto zónách. Jednotlivá řešení jsou
zhodnocena z hlediska účinnosti aplikace opatření.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
187
RTUŤ V NÁDRŽI SKALKA
Projekt „Rtuť na přítoku do VD Skalka - vyhodnocení a
návrhy opatření“ je spolufinancován Evropskou unií v
rámci programu Ziel 3 / Cíl 3. Hlavním partnerem
projektu jsou Povodí Ohře, s.p. Chomutov a
Wasserwirtschaftsamt v Hof.
Projekt řeší zvýšený obsah rtuti v nádrži Skalka, který
následně kontaminuje vodní živočichy. Cílem je zjištění
množství rtuti v sedimentech, v rybách a sledování
koncentrace rtuti v závislosti na průtoku povrchové
vody.
V rámci tohoto projektu budou vypracovány varianty
řešení opatření na eliminaci této situace v rozsahu
studie
proveditelnosti.
V
rámci
projektu
je
předpokládána koordinace s bavorským partnerem.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
188
ČESKO – BAVORSKÝ GEOPARK
Projekt
„Bayerisch-Böhmischer
Geopark“
je
spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Ziel
3 / Cíl 3. Na německé straně je partnerem sdružení
Geopark Bayern-Böhmen e.V. A na české straně pak
Muzeum Sokolov p.p.
Cílem tohoto projektu je vytvoření naučných stezek,
které se zabývají geologickou jedinečností lokality na
Česko-bavorském pohraničí.
V rámci tohoto projektu jsou propojeny místa, které
jsou přírodními i technickými památkami, stejně tak
jako kulturně-vědeckého významu z hlediska geologie.
Lokalita je dále velmi bohatá na minerální prameny,
nebo i přírodní zdroje jako jsou zásoby uhlí,
keramických surovin, nebo rud a drahých kovů.
Podrobné informace o geoparku lze získat na :
www.geopark-bayern.de
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
189
HRANIČNÍ MUZEUM SCHIRNDING
Muzeum zabývající se hraničním pásmem na Bavorkočeském pohraničí se nachází v hraničním pásmu u
městečka Schirnding.
Muzeum je provozováno formou podpůrného spolku.
Prohlídky je nutné předem objednat. Otevírací doba je
stanovena na neděli od 14:00 – 16:00.
Muzeum je možné zahrnou do systému muzejních
karet a dále pak do projektu nového hraničního muzea
zaměřující se na historii této pohraniční oblasti s
polními ukázkami hraničního opevnění před rokem
1989.
více info na :
www.grenzmuseum-schirnding.de
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
190
ISEK 2008 – MOST PŘES RESLAVU
V rámci projektu je plánován nový most přes Reslavu
u města Arzberg v návaznosti na revitalizovaný areál v
oblasti Röslautal s velmi atraktivní krajinou v okolí.
Most napomůže k rozvoji turistických cest a stane se i
novou turistickou atrakcí v okolí. Dnes je toto místo
omezeno právě svoji slepým ukončením u břehu
Reslavy.
Projekt zpracovává tři alternativní řešení přemostění
řeky Reslavy. Předpokládaná investice se pohybuje
mezi 70.000 – 200.000 EUR.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
191
PLÁN ROZVOJE - Schwarzenhammer
Plán rozvoje v okolí řeky Ohře mezi osadami
Schwarzenhammer a Kaiserhammer řeší revitalizaci
areálu bývalé porcelánky Schumann a Schreider v
katastru města Thierstein.
Revitalizace počítá s přírodním koupalištěm na řece
Ohře a využitím areálu bývalé porcelánky pro turisty.
Celkové náklady revitalizace jsou odhadovány v
projektu z května 2007 na částku 2.305.200 EUR.
Plán rozvoje je zakomponován do územního plánu
územního celku Thierstein.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
192
SPOLEČNÉ ZÁVĚRY
ČESKÉ I NĚMECKÉ ÚZEMÍ
BODY SPOLEČNÝCH ZÁMĚRŮ
Strana
● Stávající přeshraniční projekty v oblasti Ohře
[ 183 ]
● Nové možnosti využití Česko-bavorského příhraničí
[ 194 ]
● ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
[ 198 ]
AZ CONSULT SPOL. S R.O.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
193
2010
PROPOJENÍ CYKLOSTEZKY OHŘE
Propojení cyklostezek v zájmové oblasti mezi okresem Wunsiedel a Karlovarským krajem je v současné
době provedeno ve dvou místech. Jedná se o hraniční přechody mezi Hohenbergem a Dubinou a dále
mezi Schirndingem a Pomezím, kudy prochází Valdštejnova stezka.
Jako nová křižovatka cyklistických a turistických cest mezi Českou republikou a Německou spolkovou
republikou je navrhováno propojení u zaniklé obce Rathsam. Z tohoto místa by bylo možné propojit
Pomezí nad Ohří, Cheb, Libou, Hohenberg an der Eger a Arzberg. Tímto by se propojily česká a
bavorská cyklistická síť.
Toto propojení by tak mohlo být i vhodným místem pro navázaní bavorské Eger-Radweg s plánovanou
cyklostezkou Ohře na českém území.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
194
NOVÁ VÝSTAVBA V PŘÍHRANIČÍ
Příhraniční oblast na Česko-bavorském rozmezí prošla za posledních 50 let výraznou změnou. Zejména na českém území došlo k zániku mnoha příhraničních obcí a vznikl
tak nepropojený prostor mezi Bavorskem a Čechami. Došlo tak k přerušení společného kulturního i společenského života na obou stranách hranice. Pro další rozvoj tohoto
území je vhodné některá sídla obnovit novou výstavbou.
Zaniklou obec Dubina nedaleko Hohenbergu je z hlediska typu výstavby charakterizována roztroušenou výstavbou, která je typická například pro oblast Jizerských hor. Tento
způsob výstavby je vhodný pro výstavbu rekreačních objektů v podobě chat individuální rekreace. Pro rozvoj rekreační oblasti v místě Dubina je vhodná výstavba místních
komunikací, které je navrženo vést v trase historických cest.
Zaniklá obec Rathsam, která ležela na samotné Česko-bavorské hranici je vhodné místo pro propojení cyklistických a turistických tras na obou stranách hranice. Místo by
mohlo sloužit pro rekreační účely zejména v návaznosti na cyklistiku. V těsné návaznosti se pak nachází chráněné území Rathsam na soutoku Ohře a Röslau. Další obce v
oblasti jsou Dobrošov a Pomezná je možné propojit místní komunikací s německým územím v trase připravované Sudetské dálnice.
Případné návrhy obnovy některých obcí je předem nutné zakomponovat do územních plánů v rámci příslušného území. Navrhovaný územní plán obce Libá počítá s
výstavbou v místě zaniklé obce Dubina. Jako nejlepší řešení rozvoje tohoto území je vhodné provést komplexní pozemkové úpravy celého katastrálního území.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
195
PROPOJENÍ SILNIČNÍ SÍTĚ
Propojení silniční sítě vychází z historického propojení
bavorského a českého území. Propojení tvořila síť místních
cest, které jsou na úrovni dnešních silnic III. Tříd a účelových
komunikací. Ty v současnosti mezi českým a bavorským
území zcela chybí, nebo nejsou sjízdné.
Na bavorské straně je většina místních komunikací vystavěna
až k samotné hranici. Na české straně je pak většina cest
vedena podél hranice, kdy v minulosti sloužila k účelům české
hraniční stráže. V některých místech tak postačují pouze
místní úpravy a vytvoření propojení, které je pouze několik set
metrů.
Tyto komunikace by pak bylo možné vedle provozu
motorových vozidel využít i jako cyklotrasy.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
196
ČESKO – BAVORSKÉ PŘÍHRANIČÍ
Příhraniční oblast je z hlediska historického vývoje
místem významných změn. Z tohoto důvodu je pro
podporu cestovního ruchu vhodné vytvořit v zájmovém
území muzeum Česko-bavorského pohraničí.
Toto muzeum je vhodné umístit do místa některé
zaniklé obce. Jako vhodné místo je zaniklá obec
Dubina, která vzhledem k plánovanému územnímu
plánu tuto aktivitu povoluje. Jako vhodné místo je
doporučeno křížení bývalé signální cesty, kde je možné
provést i venkovní expozici muzea. Zaměření by mělo
být na významné historické hraniční kameny, vývoj
Česko-bavorských vztahů, památník zaniklým obcím,
ukázky z opevnění železné opony a památník obětem
železné opony. Význam muzea by měl být zejména
edukativní.
Další činností muzea by mělo být pořádání
tématických akci a spolupráce s dalšími takto
založenými muzei na ose bývalé železné opony.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
197
ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
Příhraniční oblast na Česko-bavorském rozmezí nabízí turistické možnosti zejména pro aktivní sportovce. Je tak doporučeno se zaměřit na cílové skupiny sportovně aktivních
turistů. Ze sportů je vhodné se zaměřit zejména na cykloturistiku a využít morfologický potenciál krajiny k vybudování jednotné sítě, která nabízí možnosti pro všechny skupiny
cyklistů.
Další cílovou skupinou jsou pak milovníci vodních sportů. V oblasti se nachází vedle vodácky atraktivních vodních toků také další vodní plochy, jejichž potenciál není zcela
využit. Je tak nutné zaměřit se na vybudování turistické infrastruktury v okolí vodních ploch a vybudovat jednotný propagační materiál pro celé území.
Oblast vedle letních sportů nabízí možnosti pro zimní sporty, zejména pak pro běžkaře, kterým nabízí velké množství běžeckých tratí.
Velmi důležité je využít vysokou návštěvnost lázeňských oblastí pro přilákání návštěvníků do celé oblasti. V tomto směru je vhodné se zaměřit na jednodenní řízené výlety pro
hosty lázeňských měst, které by měli zahrnovat sportovní, kulturní i gastronomické zážitky. V tomto směru je nutné úzce spolupracovat s lázeňskými centry v oblasti.
Tyto hlavní možnosti turistiky je pak nutné doplnit další nabídkou služeb a atrakcí. Jedná se zejména o kulturní akce, které je doporučeno soustředit na hrady a zámky, které
se v oblasti nacházejí. Těmi mohou být místní slavnosti, divadelní představení a hudební akce. Tyto akce je pak vhodné prezentovat a koordinovat na obou stranách hranice
jako jednotný projekt, aby nedocházelo k překrývání akcí a naopak k „hluchým“ obdobím. V tomto směru je nutná spolupráce organizátorů všech akcí.
Další podmínkou pro vybudování jednotného turistického regionu je nabídka výhod pro turisty, kteří využívají služeb na obou stranách hranice. Je tak nutné vytvořit bonusový
program nabízející slevy a bonusy. Možností je například zakoupení bonusových karet platících na celém území. To napomůže migraci turistů po celé oblasti a také k jejich
delšímu pobytu na tomto území.
Příhraniční oblast pak má velký nedostatek ve výstavbě a infrastruktuře na samotné hranici, kde se nachází stále „mrtvé“ území. Je tak potřeba zde obnovit výstavbu a
umožnit zde výstavbu pro individuální i hromadnou rekreaci. To je nutné podpořit zejména zapracováním do územních plánu jednotlivých správních celků a dále pobídkou
zejména ve velkých městech v okolí.
Velmi důležitá je pak propagace celého regionu na národní úrovni. Celá oblast nemá ve zbytku České republiky i Bavorska dobrou image, proto je nutné se soustředit na
zlepšení image celé oblasti pomocí propagace nejkrásnějších míst na obou stranách hranice. Je nutné se zaměřit na image klidné oblasti s nabídkou sportovních aktivit pro
aktivní turistiku doplněné kulturními možnostmi. Při propagaci je nutné dodržet jednotný obraz území na obou stranách hranice.
ČESKO-NĚMECKÁ EKOLOGICKÁ VODNÍ TURISTIKA
198

Podobné dokumenty

Židovský hřbitov v Krásné Lípě

Židovský hřbitov v Krásné Lípě s ostatním obyvatelstvem. Během let 1848 a 1849 došlo k dalším právním úpravám, které zaručovaly židovskému obyvatelstvu svobodu pohybu a usídlení, přístup do veřejných úřadů, zrušení familiantskéh...

Více

FM 6/2014 - Naše Frýdecko Místecko

FM 6/2014 - Naše Frýdecko Místecko výstava. Náměstí ve Frýdku a Místku zdobí panely s velkoformátovými historickými snímky. Na nich jsou záběry náměstí z doby Rakousko-Uherska nebo z první republiky a v průhledu za nimi současný sta...

Více

Číslo 2 - Hamelika

Číslo 2 - Hamelika - vypráví, že se tu utopil v roce 1945 americký voják a rybník musel být vypuštěn, aby byl nalezen. Věnec rybníků měl Manský dvůr (Lehenhof) a dodnes jich tu dostatek zbývá. . Půda. Půda je písčitá...

Více