SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov

Komentáře

Transkript

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETEZDA Komorní Lhotka Domov
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Žádost o přijetí do zařízení Slezské diakonie
BETEZDA
Komorní
Lhotka,
domov
pro
osoby
se
zdravotním postižením
Komorní Lhotka č.68, PSČ 739 53 Hnojník
Tel. 558 694 239, e-mail: [email protected]skadiakonie.cz
Datum podání žádosti……………………………………….
1. ŽADATEL ……………………………………………………………………………………………………….……………...
Jméno a příjmení
2. NAROZEN ...................................................................................................................................................................................
Den, měsíc, rok
3. BYDLIŠTĚ……………………………………………………………………………………………………………….……...
Ulice, čp, město, obec, pošta, PSČ
………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon, e-mail
Doručující adresa (Pokud se neshoduje s adresou bydliště)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ulice, čp, město, obec, pošta, PSČ
4. STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST: ………………………………..
5. DRUH DŮCHODU ………………………………………………………………………………
(Invalidní: 1.stupeň, 2.stupeň, 3.stupeň)
6. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI (prosím zaškrtněte)
I. stupeň
v řízení
II. stupeň
nepřiznán
III. stupeň
IV. stupeň
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
7. POKUD NEDOSAHUJE VÝŠE PŘÍJMŮ NA ÚHRADU NÁKLADŮ, JE RODINA
OCHOTNA DOPLÁCET TENTO ROZDÍL?: (prosím zaškrtněte)
ANO
ČÁSTEČNĚ
NE
Napište, kdo se bude podílet na úhradě:………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
8. ČÍM ŽADATEL ODŮVODŇUJE SVOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO ZAŘÍZENÍ?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
9. DŮVODY PROČ PŘÍBUZNÍ NEMOHOU SAMI PEČOVAT O ŽADATELE?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
10. VYUŽÍVÁ ŽADATEL V SOUČASNÉ DOBĚ NĚJAKOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU? UVEĎTE
PROSÍM JAKOU.
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11. JE ŽADATEL (prosím zaškrtněte)
a) způsobilý k právním úkonů
b) omezen ve způsobilosti k právním úkonům
c) zbaven způsobilosti k právním úkonům
12. OPATROVNÍK (je-li žadatel omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům)
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………...
Bydliště ………………………………………………………………………………………………
Telefon, e-mail………………………………………………………………………………………
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
13. DALŠÍ KONTAKTNÍ OSOBY
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………...
Bydliště ………………………………………………………………………………………………
Telefon, e-mail………………………………………………………………………………………
14. PŘÍBUZNÍ NEBO JINÉ OSOBY, KTERÉ BY BYLY OCHOTNY V PŘÍPADĚ
NALÉHAVÉ POTŘEBY SE POSTARAT O ŽADATELE
Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………
Telefon, e-mail………………………………………………………………………………………
15. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU ZVLÁDANÝ ŽIVOTNÍ POTŘEBY?
A) Mobilita:
žadatel je trvalé upoután na lůžko
ANO/ NE ⃰ )
žadatel je schopen:
- samostatné chůze bez pomoci jiné osoby
ANO/ NE ⃰ )
- chůze alespoň pomocí hole, chodítka atd.
ANO/ NE ⃰ )
- chůze do schodů i ze schodů
ANO/ NE ⃰ )
- používat bariérových dopravních prostředků
ANO/ NE ⃰ )
B) Orientace:
žadatel je schopen:
- orientovat se časem, místem a osobou
ANO/ NE ⃰ )
- orientovat se ve známém prostředí
ANO/ NE ⃰ )
- orientovat se v neznámém prostředí
ANO/ NE ⃰ )
- poznávat a rozeznávat zrakem
ANO/ NE ⃰ )
- poznávat a rozeznávat sluchem
ANO/ NE ⃰ )
C) Komunikace:
žadatel je schopen:
- používat běžné komunikační prostředky
ANO/ NE ⃰ )
- dorozumět se, a to mluvenou srozumitelnou řečí
ANO/ NE ⃰ )
- porozumět mluvenému slovu
ANO/ NE ⃰ )
- dorozumět se, a to psanou zprávou
ANO/ NE ⃰ )
- porozumět psanému slovu
ANO/ NE ⃰ )
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
D) Stravování:
žadatel je schopen:
- vybrat si hotový nápoj a potraviny ke konzumaci
ANO/ NE ⃰ )
- nalít si nápoj
ANO/ NE ⃰ )
- naporcovat si stravu
ANO/ NE ⃰ )
- sám se najíst
ANO/ NE ⃰ )
- sám se napít
ANO/ NE ⃰ )
- dodržovat stanovený dietní režim
ANO/ NE ⃰ )
E) Oblékání a obouvání:
žadatel je schopen:
- vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, dle počasí
ANO/ NE ⃰ )
- sám se obléknout a svléknout
ANO/ NE ⃰ )
- sám se obouvat a zouvat
ANO/ NE ⃰ )
- správně vrstvit oblečení
ANO/ NE ⃰ )
F) Tělesná hygiena:
žadatel je schopen:
- sám se česat
ANO/ NE ⃰ )
- sám provádět ústní hygienu
ANO/ NE ⃰ )
- sám se holit
ANO/ NE ⃰ )
- sám se osprchovat a osušit
ANO/ NE ⃰ )
- sám si umýt vlasy
ANO/ NE ⃰ )
- sám si střihat nehty
ANO/ NE ⃰ )
G) Výkon fyziologické potřeby:
žadatel je schopen:
- včas používat WC, vyprázdnit se
ANO/ NE ⃰ )
- samostatně provést očistu
ANO/ NE ⃰ )
- samostatně používá hygienické pomůcky
ANO/ NE ⃰ )
H) Péče o zdraví:
žadatel je schopen:
- dodržovat stanovený léčebný režim
ANO/ NE ⃰ )
- samostatně provádět stanovená léčebná a ošetřovatelská opatření
ANO/ NE ⃰ )
- samostatně používat léky, zdravotní pomůcky
ANO/ NE ⃰ )
I) Osobní aktivity:
žadatel je schopen:
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
- navázat kontakt s jinými osobami
ANO/ NE ⃰ )
- stanovit si a dodržet denní program
ANO/ NE ⃰ )
- vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí
ANO/ NE ⃰ )
J) Péče o domácnost:
žadatel je schopen:
- nakládat s penězi
ANO/ NE ⃰ )
- manipulovat s předměty denní potřeby
ANO/ NE ⃰ )
- obstarat si běžný nákup
ANO/ NE ⃰ )
- ovládat běžné domácí spotřebiče
ANO/ NE ⃰ )
- uvařit si teplé jídlo a nápoj
ANO/ NE ⃰ )
- vykonávat běžné domácí práce
ANO/ NE ⃰ )
- udržovat pořádek
ANO/ NE ⃰ )
⃰Vybranou odpověď označte
16. JINÉ DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŽADATELI……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….......
17. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE (soudem ustanoveného opatrovníka):
PROHLAŠUJI, ŽE JSEM VŠECHNY ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI UVEDL PRAVDIVĚ.
V případě uvedení nepravdivých údajů, poskytovatel sociální služby může případně
požadovat náhradu vzniklé škody nebo může to být důvod nepodepsání smlouvy o přijetí.
…………………………………………………….……………………………………….
Vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce (opatrovníka)
Dne………………………………………………..
18. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM INFORMACÍ:
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence střediska Betezda.
V případě zamítnutí žádosti : (prosím zaškrtněte)
• souhlasím se skartací žádosti
• žádám o zaslání mé žádosti
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V případě zamítnutí z důvodu plné kapacity služby souhlasím se zařazením mé žádosti do
Evidence čekatelů: (prosím zaškrtněte)
• souhlasím se zařazením
• nesouhlasím
a : - žádám o skartaci mé žádosti
-
žádám o zaslání mé žádosti zpět
…...………………………………………………………………………………………………..
Vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce (opatrovníka)
Dne………………………………………………..
ZÁZNAM POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
1. JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽADATELE………………………………………………………
BYDLIŠTĚ ŽADATELE…………………………………………………………………..
2. DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI…………………………………………………………….
3 . DO EVIDENCE ŽADATELŮ ZAŘAZEN DNE:……………………………………..
• PROZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTI....................................................................................
• SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ..............................................................................................
• DO EVIDENCE ČEKATELŮ ZAŘAZEN DNE........................................................
• ZAHÁJENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY DNE:……….............................……………
• ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI DNE Z DŮVODU:……………………………………………
• ŽADOST VYŘIZUJE:…………………………………………………………………..
Příloha: Vyjádření lékaře
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE
o zdravotním stavu žadatele
k žádosti o umístění
1.Žadatel/ka …………………………………………………………………………………...……………………
jméno
příjmení
narozen/a/ …………....................…………………………..…...............................................................
den,měsíc,rok
bydliště ………..............……………..………………….....................................……………………………
Ulice, čp,, město, obec, pošta, PSČ
Odborný lékař (psychiatr, neurolog atd.)
2. Prosím zaškrtněte, zda žadatel je osobou s:
□
□
□
lehkým mentálním postižením
středně těžkým mentálním postižením
jiné (uveďte) ………………………………
……………………………………………
3. Zdravotní stav, zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit poskytování sociální služby
v domově pro osoby s mentálním postižením (např., epilepsie, demence, alergie, dietní režim,
schizofrenie, poruchy autistického spektra apod.)
4. Mohlo by chování žadatele z důvodů duševní poruchy závažně ovlivnit kolektivní
soužití?
Kontakt odborného lékaře:
Dne…………………………..
Podpis odborného lékaře …….....................…..…………
SLEZSKÁ DIAKONIE
Středisko BETEZDA Komorní Lhotka
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Praktický lékař:
5. Zdravotní stav, zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit poskytování sociální služby
v domově pro osoby s mentálním postižením (např. diabetes, epilepsie, demence, alergie, dietní
režim, schizofrenie, poruchy autistického spektra apod.)
6. Trpí žadatel/ka akutní infekční nemoci (i přenosnou nemoci např. TBC, HBSAg, AIDS)?
7. Ostatní údaje
Potřebuje lékařské ošetření: trvale
občas
Jiní odborní lékaři:
ANO
ANO.
NE *)
NE *)
7. Další důležité údaje:
Kontakt praktického lékaře:
Dne…………………………..
*)Nehodící škrtněte
Podpis praktického lékaře …….....................…..…………
(jmenovka)

Podobné dokumenty

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov

SLEZSKÁ DIAKONIE Středisko BETANIA Komorní Lhotka Domov  PROZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTI....................................................................................  SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ............................................................................

Více

Roční zpráva

Roční zpráva (počínaje od února) nejsou vypovídající údaje, z důvodu zahájení provozu v průběhu roku a postupného naplňování kapacity Domova. Evidenční počet neuspokojených ţádostí o sociální sluţbu – domov pro...

Více

Double-sided flashcards

Double-sided flashcards Protect from / against = the same?

Více

2. veřejné jednání ZO Libštát, 20. března 2013

2. veřejné jednání ZO Libštát, 20. března 2013 Starosta obce pan Luděk Opočenský sdělil členům ZO, že jím zaslal ve středu dne 20. března všechny zápisy z jednání RO v roce 2013 emailem. Místostarosta obce pan Pavel Janata upozornil na to, že v...

Více

korporační svěřenecké společnosti

korporační svěřenecké společnosti 5. Člen(ové) svěřenecké společnosti podáním této žádosti potvrzuje(í), že budou při podnikání dodržovat všechny zásady a postupy společnosti Mannatech a tyto zásady a postupy budou uplatňovat u vš...

Více