Ochrana osobních údajů

Transkript

Ochrana osobních údajů
Mobilní aplikace #JsemPro Aplikace slouží jako prostředek k seznámení s ostatními uživateli. Pro vstup do aplikace je nutné se registrovat a vyplnit základní údaje o uživateli. Uživate​
lé mohou vzájemně požádat o seznámení, kde jedna strana vyzývá k seznámení a druhá může a nemusí pozvání přijmout. Pokud obě strany seznámení přijmou, vybírá vyzvaná strana lokaci, na kterou jsou poté oba uživatelé navigování navigačním systémem GPS. Další funkcí aplikace je vytváření tzv. micro­eventů, tedy malokapacitních událostí, kde se více uživatelů aplikace domlouvá na společné další činnosti na konkrétním místě. Eventy mohou být zakládány i správcem aplikace a účast na nich je zcela dobrovolná. Ochrana soukromí: Provozovatel ani žádný ze správců aplikace neberou soukromí uživatelů na lehkou váhu, nevyužívají data uživatelů pro žádné jiné účely, než je správný chod hlavních funkcí aplikace a funkce jsou proto upra​
veny tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu sledování jednotlivých uživatelů vzájemně ani třetí stranou. Sdíleny jsou pouze základní informace, které již uživatel poskytnul při registraci. Mezi tyto informace patří jméno, pohlaví a věk. Volitelně pak profilová fotografie a tagy uživatele, vyjadřující jeho zájmy. Poloha na základním radaru aplikace je přibližná a není možné ji vy​
užít ke sledování jednotlivých uživatelů, pokud k tomu nevysloví souhlas. Setkání, během kterého se uživatelé vzájemně vidí na mapě, mohou obě strany kdykoliv zrušit. Provozovatel ani správce nevyužívá žádná osobní data o uživatelích ani jejich poloze. Aplikace využívá mapo​
vý systém již přítomný v telefonech s operačním systémem iOS a Android a provozovatel ani správce aplikace nesleduje lokaci jednotlivých uživatelů, ani jejich polohu. Správce mobilní aplikace: FUNTASTY Digital s.r.o. a MAKATO s.r.o. Provozovatel mobilní aplikace: Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. #JsemPro mobile application This application helps users to find new friends nearby and to meet them. To access the application you need to register and fill in basic information. The application users can request each other for an acquaintance. One user can offer the acquaintance and the other can either accept or decline the invitation. If both accept the invitation, the invited person chooses location where to meet and then both of them are directed by GPS to that location. The application has another function, which is creating of micro­events (more users can arrange joint actvities at a certain place). Events can be set up also by the application administrator and participation in it is voluntary. Privacy protection: The operator as well as the application administrators take users' privacy very seriously, they do not use users' data for any other purposes than for proper operation of the main application functions, which are therefore adjusted to prevent users from unwanted tracking by other users or by a third party. The only information shared is the same information which the user provided during registration ­ user's name, sex and age, optional is a profile picture and tags with user's hobbies. Position on the application basic radar is very approximate and cannot be used for tracking users if they don't agree with it. The meeting, when both users can see each other on the map, can be canceled by any of them anytime. Technical support neither application operator do not use and do not track personal data of users and their location. Application use the native map aplication of mobile phones (Android and iOS). Technical support: FUNTASTY Digital s.r.o. a MAKATO s.r.o. Application operator: Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. 

Podobné dokumenty

Change in evaluation Změna v hodnocení

Change in evaluation Změna v hodnocení dissertation from each category will be compared and will be compared and given them overal 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th place. Change in evaluation: Based on the decision of the jury (chairmen of ca...

Více

Válka proti Jugoslávii neskončila

Válka proti Jugoslávii neskončila bankovnímu systému) by černohorská měna vyžadovala plné zahraniční devizové krytí a rozsáhlý přístup k cizím devizovým rezervám, což fakticky signalizuje kontrolu černohorské měnové politiky ze str...

Více

Vital Premium - Komerční pojišťovna

Vital Premium - Komerční pojišťovna bilanční pojistné – rozdíl zaplaceného pojistného a případných vyplacených mimořádných výběrů

Více

Maturitní témata z AJ

Maturitní témata z AJ Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska 1887, Most

Více

VIP ředidla

VIP ředidla Vhodná doba pro přípravu ředidel je cca 20 - 30 minut před započetím ředění ejakulátů (pro dokonalé rozpuštění agens na ochranu buněčné membrány i akrozomů a antibakteriálních inhibitorů). Takto př...

Více

zimní teambuilding

zimní teambuilding týmovou spolupráci a efektivní komunikaci uvnitř týmu, přináší však také spoustu zábavy a uvolněnou atmosféru. V průběhu hry týmy za splněné úkoly získávají klíče, hádanky, nápovědy a indicie, kter...

Více

AZLAN TECH DATA 2009

AZLAN TECH DATA 2009 • Dostupnost produktu on-line na webu • Dostupnost a stav zakázky on-line na webu

Více

METRO ZLATÁ PECKA 2013

METRO ZLATÁ PECKA 2013 Jiné (uveďte Istropolitana Advertising, s.r.o. do názvu)

Více