Prodej pozemku

Transkript

Prodej pozemku
Obec Lešany
se sídlem v Lešane ch čp. 23
257 44 Netvořice, okr. Benešov
C.j.: 596/2017
Lešany 28'6'2077
Nabídka
obec Lešany nabízík prodeji pozemek parc.č' I39/52 v k.ú. Lešany nad Sázavou o
výměře 7525 m2 za cenu 1O0 Kčlm2.
Zájemci se mohou hlásit na oÚ v Lešanech v termínu do 74.7'2o7I'
1r',/ --t7
/// 2t ?//aa-
'..-'..
František Vrkoslav
starosta obce Lešany
Uy ve'te nr,, 2{. (r"'Zoq
oBEcNí ÚŘno uŠaruv
Lešanv
23
/
l
zsz aa ru'"tuofi." Y'<
Y(-,
3?4_11s
GSm3)
vÝKAZ DoSAVADNÍHo A NoVÉHoSTAVU UDAJU KATASTRU NEMovIrosrÍ
Nový stav
Dosavadní stav
označen í
Výměra parcely
pozemku
arc.
č ís lem
p
hui
Druh
ozn ačen í
parcely pozemku
pozemku Výrněra
Druh
pozemku
p
Způsob
číslem
vyuŽití
m2
64i30 )Ilra p.
739/24
arc.
L39/24
2
Způsob
ryn1tr
pozemku
vyuŽití
katastru
Výměra dílu
Čisto
dřívější
nemovítostí poz. evidenci
vlashiúVi
ha
dí]u
m2
0
739/24
10001
2t 4a 45
0
1,39/24
10001
15 25
>rná p
2
139/24
!0001
7 ,60
L3e/24
_0001
7 :60
označení
listu
4Li45 )rna p
t5i2s )rTra p
139/s3
64|30
Dí| přechází z
hrisot
urceil
vvuŽití
^2
L39/s2
Ž
stavby
Způsob
ha
Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Tvp
2 64 :30
t39/52
Dn:}r věcrrélro břgnerle: právo cřrůze a 1ízdy
Q>ráwněný: vlastrrící stavóní p.č. 279
čís1o
Souřadrr_ice
bodr-r
Sezrram
KN
pro zápis do
x
Kod
kv-al.ity
209-L2
236-r
236-2
310-1
738908, 84
73896'7.45
1071038.90
738950. 67
107].,L24.48
738948.32
738938.18
738915.18
738918.13
31,O-2
310-3
310-4
310-5
324-80
324-93
324-94
324-95
324-98
738935. 66
32A-aLB
't3894'7.45
73894't.s3
738929.97
738944.23
738941.88
738935. 98
738959.59
324-].,a3
324-Lag
738944.43
738923.05
738944.89
324-1-99
343-1
343-2
73894]-.47
738957.08
1
B
mezník
mezník
mezník
mezník
3
sJ-
B
mezru-l<
3
1071063. 03
B
B
LO71,L33.O7
1071118.30
LO771O6.2!
sI.plotu
.plob:
sl .pIptu
3
to17092.60
3
707]-049.94
1077a77.23
3
1071091.93
1071088.51
1071091.79
1071095.37
IO7a104.71
1071080.63
3
3
707]-OB4.84
1071093. 49
mézník
sJ. .p1obr
sI .plob:
3
3
s1.ilotu
sl.plotu
doď. st.
I
mezník
mezník
mezník
3
3
3
3
3
LO1I72L.62
ao77tt4.o7
1071100. 99
PozrÉmka
zalxt. trubka
zabet. trubka
kolil<
B
VýkaZ údajůo bonitovaných půdně ekologiclrých
jednotlcích (BPED k parcelám nového staYu
Parcelní číslooodle
katastru
nemovitostí
BPEJ
V.iměra
Kód
zjednodušené
evidence
BPEJ
ha
na dílu
parcely
m'
2
4L:45
739/24
51500
L39/52
51500
15 25
739/53
51500
7 i60
Dělit nebo scelovat pozemky lze ien na základě územníhorozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny.iiným rozhodnutím nebo opatřením.
GEOMEIRICKYPIAT
pro rozdáLerrí
1rczerrku
wěcrrétro břgnerre
Zhotovil:
Čislo plánu:
@OREAL,
NáIeŽitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Katastrální úřad souhiasí s oČíslovánimparcel
a wyzrračerrí
s.r.o.
Žižkova 2040, Berrešov
:'Ť:.
a.
"''
34B_L64/2o!o
okres:
Berrešov
obec:
Lešany
/!
.
i
územi: Iešany rrad Sázawou
Mapový list: v. s. rV_19-11
'
Í!;-.
;
::
-. ii\.,:t---
/
ť.
,i
l.-\
t,
,./
/l
'.' -/.'
-
Kat.
Kód způsobu určení vjměrje určen podle s 77 odst. 2
č.26D007 Sb'
s1
kolíkgn
(sBB odst.6)
.plott:, rrezní\' a trubkami
i:
plán ověřil uedné opráwěný
rmnnéncý
Dne
19.7.2010
Souhlas katastrálnílro úřadu potudil:
inŽenyr
Ing. P. Irn:ška
lyhlašý
Dogaďrímr4a$íonpmnků$4apodgtuarrcároď gwnit r
vtemruspťůěmmdnwýdrmjr)ltrmic,kffi bá[email protected]Éčg'y
předepwlýn4boban
Gmeu-icbý
Číslo103/2010
Úředně opráměný reněměřický ínžený odpoúdá a odbomou
uoveň geornetického pliánq a dosažení předepsmé přesnosti
a a spráwost a ťplnost náeátostí podle pníwíclr předpisti'
. z:-,-".:"
'j-:
-..
_
,
-
''r i, .. i. 1r..
.
Llslo
'! )
Jeden pnopis geonetrickéIro plánu a předepsané
přílohy jsou uloženy rr katastrálního úřadu.

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení kterémají právo vznéstniámitky proti udělení příklepu, lhůta 5 minut, ve kterémohou vznést námid{y proti udělení píklepu. V případě, žebudou podány nrámitky proti uděIenípříklepu, rozhodne exekutor...

Více

Prolog - 20. srpna 1968

Prolog - 20. srpna 1968 anl go pořádně obléknout a vzÍt vé1té větělně z n1ch n€ d ovolt1l

Více

VN 151 - Obec Velim

VN 151 - Obec Velim Jak pokračujejednání oh|edně spojnice mezi třÍdouKrá|e Jiřího a Kar|ovouu|icí.Pan starostaodpověděl,že práce na spojnicizačnouv měsíciříjnu. - P. Cešpiva- |nÍormova| Zo, Že Ve|imskénovinyvyjdouaŽ v...

Více

Abstrakty z konference - Centrum APA

Abstrakty z konference - Centrum APA Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně byla jednou z prvních kateder na pedagogických fakultách v ČR, která do svých studijních programů vložila předměty, kte...

Více

7,r-Zzrz

7,r-Zzrz podala odvolání ploti deklalatomímu rozhodnutí' které vydal obecní úřad Lešany, silničnísplávní úřad jako splávní olgán dne l9.3.2014 pod čj. 86/2014 na zíkladě Žádosti, kterou dne ó' l.20l4 podali

Více

rz`boo. - Obec Lešany

rz`boo. - Obec Lešany obec Lešany v souladu s $ 39 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zveřejňuje záměr prodat pozemky parc.č. 712/3 o výměře 496 m2, parc.č. 71211o výměře 532 m2 a parc.č. 70812 o ...

Více

odkoupení pozemku - obec

odkoupení pozemku - obec bytem Vysoká 4231l27,466 02, JablonecnadA.{isato za smluvnícenu 100,-Kč za I m2 s tím,ževeškerénáklady spojenés odkoupenímhradíkupující. 2/ odkoupení pozemku ppč' |47911,díl e, o výměře 2I2 m2, zah...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 14078, Praha 4, IČ 49240901, zast. Jl.Dr. Jana na návrh oprávněného: Kubíštová CSc., advokát, Trojská 69/112,17100, Praha 7 - Troja pro 94 881,98 Kč s přísluš...

Více