Navrhování vysokých stěn fermacell

Komentáře

Transkript

Navrhování vysokých stěn fermacell
fermacell
Navrhování vysokých stěn
Vnitřní nenosné stěny fermacell
s požární odolností EI 30 až EI 120 do výšky až 16 m
Stav červenec 2014
Bild neu suchen
Estrich!!!
Stanovení maximální výšky metodou EOTA
Výpočtový model Exova Warringtonfire
Platnost pro ČR: PKO-13-101/AO204,
TZÚS Praha s.p.
2
Obsah
1. Vysoké stěny fermacell.....................................3
5.Systémové tabulky a jejich využití
k návrhu vysokých stěn fermacell
1. XXXL výška a kvalita fermacell.....................................3
2. Běžné příčky a vysoké stěny..........................................4
výsledků zkoušek.................................................21
2. Požární odolnost vysokých stěn.................5
1. Obsah tabulek...............................................................21
2.Důležité pokyny k použití tabulek pro návrh
1. Legislativní rámec v ČR.................................................5
2.Normy požárního kodexu ČR.........................................7
3. Klasifikace požární odolnosti........................................9
4. Přímá a rozšířená aplikace výsledků zkoušek.......... 10
5. Posouzení...................................................................... 11
6. Další podmínky pro požární stěny............................... 11
3.Zkoušky, posudky a klasifikace
pro vysoké stěny fermacell.......................... 12
1. Oblast přímé aplikace výsledků zkoušek................... 12
2.Použití přímé aplikace pro vysoké stěny.................... 12
3.EOTA TR 035 – Pravidla pro rozšířenou aplikaci
výsledků zkoušek požární odolnosti prvků................ 12
4.Požární odolnost příček s kovovou spodní
konstrukcí fermacell při různých výškách
– posudek Exova Warringtonfire................................. 14
5.Protokol o klasifikaci požární odolnosti
– Nenosné vysoké stěny fermacell se spodní
ocelovou konstrukcí..................................................... 15
4.Konstrukční systém vysokých
stěn fermacell – návrh a provádění. ..... 16
1. Spodní konstrukce........................................................ 16
2. Opláštění deskami fermacell..................................... 19
3. Izolace v dutinách stěn................................................. 19
vysokých stěn fermacell..............................................21
6.Orientační tabulky konstrukčních
skladeb. ........................................................................23
7.Podrobné tabulky systémů
vysokých stěn..........................................................27
3
1.
Vysoké stěny fermacell
Olympijské centrum v Londýně 2012
ných stěn / příček – montované ze sád-
desek na bázi sádry (i cementu) Augusti-
rovláknitých a cementovláknitých desek
nem Sackettem v USA a zhruba 45 let od
fermacell na spodní konstrukce z ocelo-
zahájení výroby sádrovláknitých desek
vých tenkostěnných profilů jsou, vzhle-
fermacell, se inovační potenciál této
Vývoj poptávky ve stavebnictví, který
dem ke svým výhodám osvědčeným
stavební technologie nevyčerpal, a že je
stimuluje vznik nových a změny původ-
dlouhodobě u příček v obytné výstavbě,
stále schopna naplňovat rostoucí poža-
ních konceptů staveb, se odráží v rychlé
administrativních a veřejných budovách,
davky stavebního trhu. Fermacell, jako
reakci vývoje nových stavebních materi-
efektivním řešením i pro použití jako
v jiných případech, je v oblasti vysokých
álů, výrobků a systémů. Tak jak v posled-
vysoké stěny. Pro stanovení pravidel pro
stěn v popředí evropského vývoje a napl-
ních desetiletích v Evropě i ve světě
správný návrh, realizaci a kontrolu
ňuje svoji pověst inovátora a výrobce
rostly rozměry skladových a logistických
systémů vysokých stěn fermacell bylo
s vysokým technickým know-how, jehož
hal, průmyslových výrobních hal a nastal
třeba provést řadu zkoušek, výpočtů
součástí je i tato příručka. Informace
rozvoj výstavby obřích nákupních parků,
a expertizních posudků, na jejichž zákla-
uvedené na následujících stranách
multikin, sportovních a zábavních center,
dě je nyní i v ČR k dispozici ucelený
poslouží projektantům a architektům při
byly na vnitřní dělící konstrukce kladeny
podklad pro technickou praxi. První část,
přípravě dokumentace staveb od fáze
stále náročnější požadavky z hlediska
týkající se vysokých stěn s požární
koncepčních návrhů po prováděcí doku-
jejich výšky, při zachování všech dalších
odolností Vám přináší tato příručka.
mentaci a požárně bezpečnostní řešení,
1.XXXL výška
a kvalita fermacell
parametrů jako je požární odolnost,
realizačním firmám pro správné prove-
neprůzvučnost a samozřejmě statická
Je zřejmé, že ani po více než 120 letech
dení všech detailů, investorům a tech-
bezpečnost. Systémy vnitřních nenos-
od patentování prapředka dnešních
nickým dozorům pro hodnocení možných
4
administrativních a veřejných budovách,
jejichž výška se běžně pohybuje v rozmezí 2,5 až 5 m (dále jen „běžné příčky“),
kde tato technologie prokazuje dlouhodobě své výhody a zůstává významným
hráčem, se oblast aplikací rozšiřuje
směrem k velkorozměrovým halám
skladů, logistiky a průmyslové výroby,
a také do moderních obchodních center,
multikin, zábavních a sportovních center
a podobně. Výška stěn v těchto budovách
může v extrémních případech přesahovat 12 m.
Jestliže u spodní konstrukce běžných
příček vystačíme v závislosti na potřebné výšce, požární odolnosti a neprůzvučnosti se základní řadou profilů tloušťky
0,6 mm CW 50, CW 75 a CW 100 zpravidla v osových vzdálenostech 625 mm
(500 mm u desek tloušťky 10 mm),
u vysokých stěn se neobejdeme bez
jednoho nebo více následujících
opatření:
nzmenšení osové vzdálenosti profilů na
417 nebo 312,5 mm,
n použití profilů CW 125 nebo CW 150,
npoužití profilů C 120, C 150 nebo C 200
tloušťky 1 mm, 1,5 mm nebo 2 mm.
Správný návrh a realizace vysokých stěn
vyžadují speciální posouzení z hlediska
statiky za normální teploty („studené
statiky“) a v případě požadované požární
variant a kontrolu realizace. Současně
předpokládáme, že příručka bude uži-
2.Běžné příčky
a vysoké stěny
tečná i příslušným specialistům HZS při
výkonu státního požárního dozoru v ob-
odolnosti též speciální požárně-technické posouzení. Cílem a výsledkem těchto
posouzení jsou maximální možné výšky
stěn, při kterých jsou splněna všechna
lasti stavební prevence a přispěje tak
Tato příručka se zaměřuje na systémy
předepsaná kritéria.
k omezení komplikací při posuzování
nenosných vnitřních stěn opláštěné
Studená statika bude obsahem připravo-
dokumentace PBS a sjednocení pohledů
sádrovláknitými deskami fermacell,
vané příručky fermacell. Problematika
všech zúčastněných stran na problema-
protipožárními sádrovláknitými deskami
požární odolnosti vysokých stěn a pří-
tiku požární odolnosti vysokých nenos-
fermacell Firepanel A1 a cementovlák-
slušné návrhové tabulky jsou uvedeny
ných stěn.
nitými deskami fermacell Powerpanel
v dalších kapitolách této příručky.
H2O.
Systémy montovaných příček jsou tradiční oblastí použití sádrových desek od
počátků jejich výroby, ale také zde došlo
v posledních desetiletích k významnému
vývoji. Od příček v obytné výstavbě,
5
2.
Požární odolnost vysokých stěn
1.Legislativní
nímu souhlasu a dokumentace pro
nPožárně bezpečnostní zařízení
vydání územního rozhodnutí, projektové
(PBZ), kterými jsou systémy, technic-
dokumentace stavby, dokumentace ke
ká zařízení a výrobky pro stavby
Stavební zákon a technické požadavky
změně v užívání stavby, dokumentace
podmiňující požární bezpečnost
na výrobky pro stavby
staveb k povolení změny stavby před
stavby nebo jiného zařízení, se dále
Podle § 156 stavebního zákona lze
jejím dokončením, k nařízení nezbytných
člení na:
navrhovat a ve stavbě použít jen takové
úprav, k nařízení zabezpečovacích prací
– vyhrazená požárně bezpečnostní
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
a k povolení výjimky.
zařízení, na jejichž projektování,
vlastnosti zaručují, že stavba při správ-
Posuzování se provádí v rozsahu požár-
instalaci, provoz, kontrolu, údržbu
ném provedení a běžné údržbě po dobu
ně bezpečnostního řešení nebo v rozsa-
a opravy jsou kladeny zvláštní poža-
požadované životnosti splní tzv. základní
hu obdobného dokumentu, který je
davky,
požadavky, mezi nimiž je požární odol-
dostatečný pro posouzení požární
– ostatní „nevyhrazená“ požárně
nost uvedena na druhém místě.
bezpečnosti stavby. Zákon o požární
Technické požadavky na výrobky, které
ochraně stanoví odkazem na stavební
by mohly ohrozit zdraví nebo bezpečnost
zákon kategorie staveb, u kterých je či
technický požadavek obsažený v ČSN,
osob, majetek nebo přírodní prostředí
není vykonáván státní požární dozor.
jehož dodržením se považuje požada-
(oprávněný zájem), stanovuje zákon č.
Následně státní požární dozor ověřuje,
vek příslušného ustanovení vyhlášky
22/1997 Sb. Výrobky, které jsou rozho-
zda byly dodrženy podmínky požární
za splněný.
dující pro splnění základních požadavků
bezpečnosti staveb vyplývající z posou-
na stavby, jsou v ČR stanoveny a posu-
zení výše uvedených podkladů a doku-
návod, technické podmínky pro
zovány podle NV č. 163/2002 Sb. (národ-
mentace a podmínek vyplývajících
projektování nebo provoz, návod
ní postup), nebo podle Nařízení EU
z vydaných stanovisek.
k obsluze, požadavky na kontroly,
305/2011 – CPR (evropský postup).
Výsledkem posuzování podkladů, doku-
údržbu nebo opravy, podmínky po-
rámec v ČR
bezpečnostní zařízení.
nNormativní požadavek je konkrétní
nPrůvodní dokumentace je montážní
mentace a ověřování splnění stanove-
žární bezpečnosti pro používání
Zákon o požární ochraně
ných požadavků je závazné stanovisko
výrobku nebo zařízení, bezpečnostní
Základní podmínky pro účinnou ochranu
nebo stanovisko vyžadované zvláštním
listy apod.
života a zdraví občanů a majetku před
právním předpisem.
požáry a pro poskytování pomoci při
Vyhláška dále definuje obsah a rozsah
živelních pohromách a jiných mimořád-
Vyhláška o požární prevenci a státní
požárně bezpečnostních řešení (PBŘ)
ných událostech stanovuje zákon
požární dozor
následujícími body:
133/1985 Sb. o požární ochraně a jeho
Vyhláška 246/2001 Sb. obsahuje níže
nje specifickou a nedílnou součástí
prováděcí vyhlášky, z nichž nejdůležitěj-
uvedené definice některých pojmů,
projektové dokumentace, které
ší pro téma této příručky, jsou vyhláška
které jsou zásadní pro úspěšný návrh
stanovuje podmínky požární ochrany
246/2001 Sb. o stanovení podmínek
požární bezpečnosti staveb z hlediska
u každé jednotlivé stavby,
požární bezpečnosti a výkonu státního
posouzení státním požárním dozorem:
požárního dozoru a vyhláška č. 23/2008
nPožární bezpečnost je souhrn orga-
nvychází se z požadavků zvláštních
právních předpisů, normativních
Sb. o technických podmínkách požární
nizačních, územně technických,
požadavků a z podmínek vydaného
ochrany staveb ve znění změny 268/2011
stavebních a technických opatření
územního rozhodnutí,
Sb.
k zabránění vzniku požáru nebo
npožadavky na obsah požárně bezpeč-
§ 31 Zákona stanoví výkon státního
výbuchu s následným požárem,
nostního řešení jsou stanoveny ve
požárního dozoru v mnoha oblastech,
k ochraně osob, zvířat a majetku
vyhlášce č. 499/2006 Sb.,
z nichž důležité pro téma této příručky
v případě vzniku požáru a k zamezení
je zvláště posuzování podkladů k územ-
jeho šíření.
6
nje oprávněn zpracovat pouze specia-
ndokladů potvrzujících použití výrobků
lista pro obor požární bezpečnosti
a konstrukcí s požadovanými vlast-
odolností je významný požadavek na
staveb,
nostmi z hlediska jejich požární
omezení rozvoje a šíření ohně a kouře
bezpečnosti podle zvláštních práv-
ve stavbě, který vyhláška dále upřesňu-
ních předpisů.
je v paragrafech 2 až 5.
nrozsah a obsah může být v jednotlivých případech, v závislosti na rozsa-
Z hlediska vysokých stěn s požární
hu a velikosti stavby, přiměřeně
Při posuzování výrobků se na základě
§ 2 požaduje, aby při navrhování byly
omezen nebo rozšířen, vždy však
příslušných dokladů zjišťuje, zda jsou
podle druhu stavby splněny technické
musí být dostatečným podkladem pro
z hlediska požární ochrany bezpečné
podmínky požární ochrany pro stavební
posouzení požární bezpečnosti
a zda jsou vybaveny potřebnými níže
konstrukce a technologické zařízení
navrhované stavby,
uvedenými údaji k bezpečnému
a pro evakuaci osob a zvířat.
používání:
V § 3 až 5 jsou uvedeny podmínky pro
ntechnická dokumentace výrobku
členění na požární úseky, stanovení
npodléhá ještě před udělením stavebního povolení schválení místně
příslušným orgánem státního požár-
včetně popisu jeho konstrukce
požárního rizika a stupně požární bez-
ního dozoru,
a funkce,
pečnosti a na požární odolnost staveb-
npo dokončení stavby, před jejím
uvedením do užívání, je stavením
úřadem v součinnosti se státním
požárním dozorem v rámci kolaudačního řízení splnění těchto podmínek
kontrolováno.
ntechnické podmínky pro užívání,
provoz, opravy a údržbu,
nodborné posudky specializovaných
pracovišť,
nvlastnosti, požárně technické charakteristiky, složení a balení výrobku,
nprůvodní dokumentace výrobce.
Při ověřování, zda byly dodrženy poža-
ních konstrukcí:
npři navrhování stavby musí být vymezeny požární úseky a určena pravděpodobná intenzita případného požáru
v těchto úsecích nebo jejich částech
tj. požární riziko,
nschopnost stavebních konstrukcí
požárního úseku nebo jeho části jako
davky požární bezpečnosti staveb,
Vyhláška o technických podmínkách
celku odolávat účinkům požáru
prováděném zpravidla při ústním jedná-
požární ochrany staveb
z hlediska rozšíření požáru a stability
ní spojeném s místním šetřením, se
Podle § 24 odstavce 3 zákona stanoví
konstrukce stavby tj. stupeň požární
zjišťuje, zda skutečné provedení stavby
ministerstvo vnitra prováděcím právním
bezpečnosti (SPB) se stanoví podle
odpovídá požadavkům vyplývajícím
předpisem, kterým je v současnosti
druhu stavby v závislosti na:
z požárně bezpečnostního řešení,
vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických
npožárním riziku,
podmínkám vyplývajícím ze stavebního
podmínkách požární ochrany staveb ve
nkonstrukčním systému stavby a
povolení a vydaných stanovisek z hledis-
znění změny 268/2011 Sb., technické
nvýšce stavby nebo počtu podlaží
ka požární bezpečnosti.
podmínky požární ochrany pro navrho-
při zohlednění polohy požárního
vání, výstavbu nebo užívání staveb.
úseku v nadzemním nebo podzem-
Při ověřování způsobilosti stavby a tech-
Účelem těchto podmínek je:
nických zařízení k bezpečnému provozu
nomezení rozvoje a šíření ohně a kou-
z hlediska požární ochrany a při ověřování požadovaných vlastností výrobků se
vychází z:
ndokladů o montáži, funkčních zkouškách a kontrolách provozuschopnosti
PBZ, včetně provozní dokumentace,
ndokladů potvrzujících oprávnění osob
k montáži PBZ, jejich potvrzení
ře ve stavbě,
nomezení šíření požáru na sousední
stavby,
nzajištění evakuace osob a zvířat
v případě ohrožení stavby požárem
nebo při požáru,
numožnění účinného a bezpečného
zásahu jednotek požární ochrany.
ním podlaží,
npožární odolnost stavební konstrukce
a požárního uzávěru požárního úseku
musí být s přihlédnutím k druhu
konstrukce a stavby navržena postupem podle českých technických
norem.
Veškeré požadavky a podmínky jsou
upřesněny odkazem na seznam ČSN/
ČSN EN v příloze, který zahrnuje vybra-
o provedení montáže těchto zařízení
Zákon umožňuje pro podrobnější vyme-
podle projektových požadavků a do-
zení těchto podmínek využít ČSN nebo
kladů o provedení funkčních zkoušek,
jiné technické dokumenty. Výše uvedený
Doklady pro prokázání splnění
ndokumentace o způsobilosti k bez-
né normy požárního kodexu.
postup vede k problematické a podle
podmínek požární bezpečnosti
pečnému provozu technických,
některých právních názorů sporné
Pro zjednodušení a sjednocení procesu
popřípadě technologických zařízení
závaznosti technických norem a dalších
prokazování splnění podmínek požární
(doklady o výchozích revizích, provoz-
předpisů, které nejsou součástí právní-
bezpečnosti staveb ze strany dodavatelů
ních zkouškách apod.),
ho řádu ČR.
směrem k orgánům státního požárního
7
dozoru vypracovala Profesní komora
2.1 – Důležité normy v přehledu
požární ochrany ve spolupráci s gene-
Označení
Název
rálním ředitelstvím HZS tzv. jednotné
ČSN 730810
PBS - Společná ustanovení
doklady ke stavbě z hlediska požární
ČSN 730821
PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN EN 13 501-1+A1
Požární klasifikace - Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13 501-2+A1
Požární klasifikace - Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN 730802
PBS - Nevýrobní objekty
nutné v projektové fázi (v rámci požárně
ČSN 730804
PBS - Výrobní objekty
bezpečnostního řešení), v realizační fázi
ČSN 730833
PBS - Budovy pro bydlení a ubytování
stavby a následně při jejím užívání.
ČSN 730831
PBS - Shromažďovací prostory
ČSN 730835
PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 730845
PBS - Sklady
ČSN 730842
PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu
celá stavba byla realizována v souladu
ČSN 730843
PBS - Objekty spojů a poštovních provozů
se schváleným projektem a byly dodrže-
ČSN 730818
PBS - Obsazení objektu osobami
ČSN 730834
PBS - Změny staveb
bezpečnosti.
Splnit podmínky požární bezpečnosti je
Dodavatelé jsou povinni při realizaci
dílčích částí stavby postupovat tak, aby
ny technologické podmínky pro montáž
jednotlivých prvků stavby, činnosti
jednotlivých požárně bezpečnostních
zařízení byly navzájem zkoordinovány
a konečné dílo naplnilo všechny cíle
2.Normy požárního
kodexu ČR
požární bezpečnosti stavby. Z hlediska
Stavební materiály a výrobky – reakce
na oheň
Vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru se vyjadřuje třídami reakce na oheň
vysokých stěn fermacell je podle jednot-
V ČR jsou veškeré zásady pro požární
podle ČSN EN 13501-1 v tabulce číslo
ných dokladů třeba předložit:
bezpečnost staveb obsaženy v obsáhlém
2.2.
nDoklad o montáži PBZ, kterým doda-
souboru norem nazývaném Požární
vatel potvrzuje, že montáž byla
kodex.
provedena za dodržení podmínek
Jedná se o několik desítek norem ČSN
vyplývajících z ověřené projektové
a ČSN EN, které lze dále rozčlenit do
dokumentace a za dodržení postupů
následujících skupin:
stanovených v průvodní dokumentaci
nProjektové normy, v nichž rozhodující
výrobce ve smyslu § 6 vyhlášky
pozici mají dvě tzv. kmenové normy
č. 246/2001 Sb. a výrobce na základě
pro nevýrobní a výrobní objekty.
2.2 Třída reakce na oheň
Třída reakce na oheň
ČSN EN 13501-1
Charakteristika
hořlavosti
A1
A2
Nehořlavé
B
Nesnadno hořlavé
C
Těžce hořlavé
D
Středně hořlavé
E
F
Lehce hořlavé
§ 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb. potvr-
nZkušební normy
zuje, že dodavatel splnil při montáži
nKlasifikační normy
Doplňková klasifikace podle vývinu
podmínky stanovené právními před-
nHodnotové normy
kouře pro třídy A2, B, C a D se označuje
pisy, normativními požadavky a prů-
Zvláštní postavení mají Eurokódy pro
s1, s2 nebo s3; uvedené pořadí vyjadřuje
vodní dokumentací výrobce.
požární zatížení a navrhování požární
stoupající množství kouře, pro s3 není
odolnosti prvků a konstrukcí výpočtový-
žádné omezení.
PBZ, kterým dodavatel osvědčuje
mi metodami, jejichž uplatnění v praxi
Doplňková klasifikace podle plamenně
zaškolení od výrobce.
se postupně zvyšuje.
hořících kapek/částic pro třídy A2, B, C
Další třídění norem PBS je možné podle
a D se označuje d0, d1 nebo d2; uvedené
nosti z PBŘ–předávající firma přizpů-
hlediska jejich evropské nebo národní
pořadí vyjadřuje zvyšující se riziko od
sobí obsah dle aktuální platné legis-
platnosti. Většina zkušebních a klasifi-
tvorby hořících kapek/částic, pro d2
lativy a svých obvyklých postupů.
kačních norem má v současnosti podo-
není žádné omezení.
nDoklad o oprávnění osob k montáži
nDoklad potvrzující požadované vlast-
bu EN a platí celoevropsky. Norma ČSN
73 0810 – PBS – Společná ustanovení
2.3 Třída reakce na oheň desek
tvoří rozhraní mezi projektovými nor-
fermacell
mami řady ČSN 73 08xx a zkušebními
Druh desek
Třída
a klasifikačními ČSN EN.
Sádrovláknité desky fermacell
A2-s1, d0
Vybrané nejdůležitější normy požárního
fermacell Firepanel A1
A1
kodexu pro vysoké stěny jsou uvedeny
fermacell Powerpanel H2O
A1
fermacell Powerpanel HD
A1
v tabulce číslo 2.1.
8
Třídění konstrukčních částí
DP2 – Nezvyšují v požadované době
Na rozdíl od evropské klasifikace reakce
požární odolnosti intenzitu požáru
na oheň je třídění konstrukčních částí
a podstatné složky konstrukcí sestávají:
podle jejich příspěvku k rozvoji požáru
a) z výrobků třídy reakce na oheň A1
požadováno pouze národními normami
nebo A2, tvořících povrchové vrstvy
ČSN. Toto třídění je podstatnou součástí
konstrukčních částí, u nichž se po dobu
procesu navrhování a posuzování požár-
požadované požární odolnosti nenaruší
ní bezpečnosti staveb v ČR:
jejich stabilita a jejichž tloušťka je
nJe komplexním hodnocením staveb-
ověřena zkouškou prokazující nejméně
ního systému (dílu, konstrukčního
odolnost E 15, (např. desky na bázi sádry
prvku), protože bere do úvahy jak
musí mít zpravidla tloušťku alespoň 12
třídu reakce na oheň jednotlivých
mm),
výrobků, ze kterých je složen, tak
b) z výrobků třídy reakce na oheň B až D
chování systému při požární zkoušce
umístěných uvnitř konstrukční části
nebo analýzu jeho předpokládaného
mezi výrobky podle bodu a); na těchto
chování při požáru.
výrobcích je závislá stabilita konstrukč-
nSlouží dále ke klasifikaci konstrukč-
ní části (např. dřevěné sloupky, dřevěné
ního systému stavby (hořlavý, smíše-
nosníky),
ný nebo nehořlavý), který určuje
c) případně také z výrobků třídy reakce
všechny podstatné požadavky a ome-
na oheň B až E umístěných uvnitř kon-
zení návrhu PBS (má vliv na stanove-
strukční části, aniž by na těchto výrob-
ní stupně požární bezpečnosti, ome-
cích byla závislá stabilita konstrukční
zení maximální výšky budovy atd.).
části (např. tepelné či zvukové izolace).
Rozlišují se tři druhy konstrukčních
DP3 – Zvyšují v požadované době požár-
částí:
ní odolnosti intenzitu požáru. Zahrnují
DP1 – Nezvyšují v požadované době
podstatné složky konstrukcí, které
požární odolnosti intenzitu požáru
nesplňují požadavky na konstrukce
a podstatné složky konstrukcí sestávají:
druhu DP1 a DP2.
a) pouze z výrobků třídy reakce na oheň
nKonstrukční systém hořlavý (KSH),
který se skládá z:
nkonstrukcí alespoň druhu DP2,
nebo
nkonstrukcí druhu DP3, popř.
nesplňuje požadavky na nehořlavé
či smíšené konstrukční systémy.
Požární odolnost stavebních
konstrukcí – mezní stavy
Požární odolností je doba, po kterou
jsou stavební konstrukce nebo požární
uzávěry schopny odolávat teplotám
vznikajícím při požáru, aniž by došlo
k porušení jejich funkce tj. zachovat při
požáru svoji nosnost a/nebo celistvost
a/nebo izolační schopnost.
Požární odolnost konstrukcí se určuje:
nklasifikací podle výsledků zkoušek,
nnormovou hodnotou podle ČSN 73
0821 nebo podle Eurokódů, popř.
podle pravidel rozšířené aplikace,
nebo výpočtem,
nzkouškou a výpočtem.
Klasifikace jednotlivých mezních stavů
požární odolnosti se vyjadřuje písmeny
a dobou (t) v minutách, po kterou posuzované konstrukce splňují tyto mezní
stavy.
A1,
Konstrukční systémy objektů
b) nebo také z výrobků třídy reakce na
Podle druhů konstrukčních částí (systé-
oheň A2, jde-Ii o objekty s požární
mů, dílů, prvků) použitých v požárně
výškou do 22,5 m (s vyšší požární výš-
dělících a nosných konstrukcích zajišťu-
kou, jen pokud je v objektu instalováno
jících stabilitu se rozlišují tři typy kon-
Značka Název mezního stavu
mezního
stavu
SHZ),
strukčních systémů stavebních objektů:
R
nosnost
c) nebo z výrobků třídy reakce na oheň B
nKonstrukční systém nehořlavý (KSN),
E
celistvost
až F umístěných uvnitř konstrukční
který je složen pouze z konstrukcí
I
tepelná izolace
části mezí výrobky podle bodu a), b)
druhu DP1.
W
hustota tepelného toku či radiace
z povrchu
Sa/Sm
kouřotěsnost
C
samozavírací zařízení požárních
uzávěrů
M
mechanická odolnost
(např. tepelné a zvukové izolace); v po-
nKonstrukční systém smíšený (KSS),
žadované době požární odolnosti nedo-
který se skládá z:
jde ke vzplanutí hmot obsažených ve
nsvislých požárně dělících a svis-
Nejčastěji se vyskytují následující mezní
stavy požární odolnosti:
výrobcích a na těchto výrobcích není
lých nosných konstrukcí zajišťující
závislá stabilita a únosnost konstrukční
stabilitu pouze z konstrukcí druhu
Doby požární odolnosti konstrukcí jsou
DP1, a
určeny stupnicí, která má v ČR následu-
části,
d) nebo dalších výrobků ve skladbách
nostatních požárně dělících a nos-
specifikovaných v normě pro obvodové
ných konstrukcí z konstrukcí
stěny, střešní pláště a zasklené
druhu DP2,
konstrukce.
nv případě jednopodlažních objektů
mohou být střešní nosné konstrukce z konstrukcí druhu DP3.
jící hodnoty [min]:
15
30
45
60
90
120
180
9
Požárně-technické členění stavebních
konstrukcí
Pro správnou specifikaci požadavků
3.Klasifikace požární
odolnosti
PBS na jednotlivé stavební konstrukce
Klasifikace požární odolnosti konstrukcí podle ČSN 73 0810
Požární odolnost konstrukcí může být
podle normy ČSN 73 0810 stanovena
v budově a jejich následné posouzení,
Zásadní význam pro klasifikaci požární
a klasifikována třemi způsoby:
má zásadní význam jejich přesné zatří-
odolnosti vysokých stěn má norma ČSN
nKlasifikací podle výsledků zkoušek
dění podle kategorií norem požárního
73 0810 – PBS – Společná ustanovení.
dle odpovídající zkušební normy
kodexu. Podle normy ČSN 73 0802 se
Tato norma je spojovacím můstkem
ČSN EN.
stavební konstrukce nevýrobních objek-
mezi českou požární legislativou spolu
tů člení na tři základní skupiny:
se souvisejícími národními projektovými
ČSN 73 0821 nebo stanovenou hod-
nPožárně dělící konstrukce, které
nNormovou hodnotou určenou podle
normami ČSN a evropskými zkušebními
notou podle Eurokódů, popř. podle
ohraničují požární úseky a jejich
a klasifikačními normami ČSN EN,
pravidel rozšířené aplikace, nebo
účelem je bránit šíření požáru mimo
upřesňuje požadavky a omezuje rozdíly
výpočtem, jestliže lze všechny fakto-
požárem napadený požární úsek ve
v terminologii.
ry ovlivňující požární odolnost počet-
vodorovném i svislém směru.
V této normě jsou také nejpodrobněji
ně modelovat. Normové hodnoty
popsány způsoby a možnosti klasifikace
požární odolnosti uvedené v ČSN 73
předpokládané doby požáru nesmí
nebo individuálního posouzení požární
0821 jsou ekvivalentní klasifikací
porušit a ztratit únosnost či stabilitu.
odolnosti stavebních konstrukcí pro
konstrukcí podle ČSN EN 13501-2
použití v ČR. Norma rozlišuje dva požár-
tzn., že u konstrukcí jejichž provedení
požárně dělící funkci, a pro které se
ní scénáře:
je shodné ČSN 73 0821, se neproka-
nestanovuje požární odolnost, je však
nNormový průběh požáru, z kterého
zuje ani klasifikací nedokládá jejich
nNosné konstrukce, které se během
nNenosné konstrukce, které nemají
nutno dodržet předepsaný druh
jsou odvozeny požadované požární
konstrukce.
odolnosti tj. výpočtové požární zatíže-
požární odolnost.
nZkouškou a následným výpočtem,
Požárně dělící konstrukce se dále člení
ní podle ČSN 73 0802 nebo ekviva-
jestliže zkouškou nelze vystihnout
na:
lentní doba trvání požáru podle ČSN
všechny faktory ovlivňující požární
npožární stěny,
npožární stropy,
73 0804.
nPravděpodobný (parametrický)
odolnost, nebo jestliže je pro konkrétní aplikaci potřebné další
nobvodové stěny.
průběh požáru, který se stanovuje
Požární odolnost požárně dělících
podle konkrétních podmínek posuzo-
Při početním určení požární odolnosti
konstrukcí nesmí být snížena nebo
vané části objektu (požárního úseku).
konstrukcí jsou zásady navrhování
porušena výklenky, nikami nebo jakým-
Průběh teplot se odchyluje od průbě-
konstrukcí namáhaných požárem stano-
koliv zmenšením tloušťky konstrukce,
hu teplot normového požáru a může
veny v Eurokódech. Početní určení
kterým by se snížila požadovaná požární
zahrnovat také fázi chladnutí. Tento
požární odolnosti je vždy nezbytné
odolnost.
průběh požáru je určen pravděpo-
porovnat a korigovat s poznatky ze
posouzení.
dobnou dobou trvání požáru a prav-
zkoušek požární odolnosti obdobných
Požární stěny
děpodobnými teplotami plynů, nebo
konstrukcí či z experimentálních nebo
Požární stěny oddělují sousedící požární
teplotní analýzou parametrického
skutečných požárů.
úseky, popř. sousedící objekty ve vodo-
průběhu požáru (Eurokód). Označení
Požadovaná požární odolnost konstruk-
rovném směru. Za stěny jsou považová-
požární odolnosti takto hodnocených
cí musí být, při běžném provozu, zajiště-
ny konstrukce se sklonem 70° nebo
konstrukcí musí zahrnovat také
na po celou předpokládanou životnost
větším k vodorovné rovině, při menším
specifikaci teplotní křivky paramet-
objektu.
sklonu se tyto konstrukce považují za
rického požáru, odchylného od
Kritéria mezních stavů požární odolnos-
stropy. Jejich požární odolnost se sta-
normového průběhu požáru (např.
ti vnitřních stěn s požárně dělicí funkcí
indexem PP u sledované vlastnosti).
(požárních stěn), které nezajišťují stabi-
novuje podle vyššího SPB dvou sousedících požárních úseků. Konstrukce stěny
Požární scénář pro normový průběh
litu objektu nebo jeho části, jsou:
mezi sousedními požárními úseky se
požáru určuje ČSN EN 13501-2.
ncelistvost a izolace (EI), nebo
určí podle bezpečnějšího druhu v těchto
ncelistvost a radiace (EW).
úsecích. Vysoké stěny fermacell s po-
Kritéria EW lze použít, pokud se proká-
žární odolností jsou ve smyslu normy
že, že teplo sdílené těmito stěnami
požárními stěnami vnitřními.
neohrozí unikající osoby a nerozšíří
10
požár. Stěny EW se nesmí užít u kon-
metody i klasifikace na základě rozšíře-
vlastnosti, který se stanovuje postupem
strukcí požárních úseků, které ohrani-
né aplikace. Další informace k přímé
pro oblast rozšířené aplikace. Tento
čují chráněné únikové cesty blíže speci-
a rozšířené aplikaci poskytují ČSN P
výsledek klasifikace je uveden v proto-
fikované v normě, nebo šachty požár-
CEN/TS 15117–Návod pro přímou a roz-
kolu o rozšířené aplikaci, který je vypra-
ních a evakuačních výtahů.
šířenou aplikaci a ČSN EN 15725–Pro-
cován podle prEN 15725 a který zahrnu-
Důležité upozornění:
tokoly o rozšířené aplikaci výsledků
je všechny podrobnosti postupu. Rozší-
Příčky uvnitř požárního úseku tj. stěny,
zkoušek požárních vlastností stavebních
řenou aplikaci musí provést laboratoř,
které neoddělují požární úseky, musí
výrobků a konstrukci staveb.
která provedla příslušné požární zkouš-
podle normy ČSN 73 0810 ve vyjmeno-
Stavební výrobky a konstrukce mohou
ky. Rozšířená aplikace se provádí podle
vaných případech také vykazovat přede-
být vyráběny v různých variantách
příslušných evropských norem pro
psané požárně technické vlastnosti.
rozměrů, skladeb, povrchových úprav,
rozšířenou aplikaci a musí být založena
Příčky oddělující prostory bez požárního
mohou být různě upevněny apod. Z eko-
na zkušebních metodách podle přísluš-
rizika musí mít požární odolnost EI 15
nomických, a často ani z technických
ných evropských technických norem
nebo EW 15 a příčky oddělující požární
důvodů (např. omezení rozměrů zkušeb-
nebo ETAG, které mohou být doplněny
předsíň ve specifikovaných případech,
ních pecí) není reálné zkoušet všechny
dalšími dokumenty zmíněnými v normě.
nebo kouřotěsně oddělující jiný prostor,
kombinace různých parametrů výrobků.
Analýza rozšíření oblasti aplikace je
musí být druhu DP1 a bránit průniku
Proto jsou nezbytné metody, které
proces, který se musí použít až násled-
kouře, za vyhovující se považuje požární
umožní potvrdit, zda klasifikace, ve
ně po zkoušce požární odolnosti a poža-
odolnost E 15. Veškeré nenosné stěny
vztahu k příslušným kritériím, je dodr-
duje se, pokud je předpokládané použití
uvnitř požárního úseku, i když u nich
žena, bez nutnosti provedení zkoušky.
prvku odlišné od zkušebního vzorku
není požadována požární odolnost, musí
Tyto metody jsou stále ve vývoji a po-
a není pokryto přímou oblastí aplikace.
splňovat předepsané požadavky na druh
stupně jsou uveřejňovány normy pro
Metodika přijatá pro predikci požární
konstrukce.
rozšířené aplikace různých typů prvků.
odolnosti je založena na všeobecně
4.Přímá a rozšířená apli-
Oblast přímé aplikace
zahrnují i výpočetní metody, mohou být
Oblast přímé aplikace je výstupem
vydány v příslušných normách pro
procesu, který zahrnuje aplikaci stano-
rozšířené aplikace jako schválené
vených pravidel, a kterým se výsledek
expertní stanovisko případně v dalších
Vnitřní nenosné požární stěny se zkouší
zkoušky považuje za platný i při změně
dokumentech podle normy.
podle normy ČSN EN 1364-1–Zkoušení
jedné nebo více vlastností výrobku a/
Prvotními důkazy pro provádění rozší-
požární odolnosti nenosných prvků–
nebo uvažovaného konečného použití.
řené aplikace jsou kompletní zkoušky
Část 1: Stěny.
Rozsah, v němž se může pro oblast
prováděné pouze podle evropských
Klasifikace je obecně postup, při němž
přímé aplikace zkoušený prvek měnit, je
norem nebo ETAG.
se parametry požárních vlastností,
dán pravidly nebo návody v příslušných
Sekundárními důkazy mohou být napří-
získaných z výsledků jedné zkoušky,
zkušebních normách, které omezují
klad zkoušky podle jiných zkušebních
souboru zkoušek nebo postupy rozšíře-
dovolenou odchylku od zkoušeného
norem, které mohou být rovněž v urči-
né aplikace, porovnávají s mezními
prvku, aniž by se požadovalo další
tých případech použity.
hodnotami těchto parametrů stanovený-
hodnocení či přepočet.
Výsledky zkoušek i rozšířené aplikace
uznávaných pravidlech, z nichž některé
kace výsledků zkoušek
mi jako kritéria pro dosažení určité
se vždy zaokrouhlují dolů na nejblíže
klasifikace. Evropská norma ČSN EN
Oblast rozšířené aplikace
nižší třídu. Při kombinaci charakteristik
13501-2–Požární klasifikace stavebních
Oblast rozšířené aplikace je výstupem
se uváděná doba vztahuje vždy k cha-
výrobků a konstrukcí staveb–Část 2:
procesu, který zahrnuje aplikaci stano-
rakteristice s nejkratší dobou.
Klasifikace podle výsledků zkoušek
vených pravidel, případně též výpočtové
Zkušební vzorek má být ve skutečné
požární odolnosti kromě vzduchotech-
postupy, a kterým se výsledek zkoušky
velikosti. Nemůže-Ii být vzorek ve
nických zařízení je rozhodující pro
přisuzuje výrobku, pro varianty jeho
skutečné velikosti, stanoví se jeho
stanovení funkčních požadavků pro
vlastností a/nebo uvažovaného koneč-
rozměry podle příslušné zkušební
jednotlivé kategorie stavebních prvků
ného použití, na základě jedné nebo více
metody. Výsledky zkoušek dosažené pro
a vysvětluje metodu jejich klasifikace na
zkoušek podle stejné zkušební normy.
danou výšku nebo šířku, jsou obecně
základě výsledků zkoušek požární
Výsledkem rozšířené aplikace je přisou-
platné i pro menší výšku nebo šířku. Pro
odolnosti tj. přímé aplikace zkušební
zení výsledku při změně parametru
větší než zkoušené rozměry je nutno
11
postupovat podle zkušební metody nebo
normy pro rozšířenou aplikaci. Podle
normy ČSN EN 1364-1, je-Ii v praxi
skutečná výška nebo šířka konstrukce 3
m nebo menší, pak tento rozměr musí
být použit u zkušebního vzorku. Pokud
je kterýkoliv rozměr konstrukce v praxi
větší než 3 m, nesmí být tento rozměr
u zkušebního vzorku menší než 3 m.
Zkušební vzorek musí buď věrně reprezentovat konstrukci zamýšlenou pro
praxi, včetně povrchových úprav, upevňovacích prostředků apod., nebo musí
být navržen tak, aby se získala co nejširší oblast aplikace výsledku zkoušky.
Jestliže je v praxi konstrukce širší než
otvor zkušební pece, zůstává jeden
svislý okraj volný a spára mezi volným
okrajem a zkušebním rámem musí být
vyplněna pružným nehořlavým materiálem, např. minerální plstí. Zbývající
okraje se upevní stejně jako v praxi.
Počet zkoušek a zkušební vzorek se
definují s ohledem na oblast aplikace
zkušebních výsledků – přímá/rozšířená.
Žádná zkouška se neopakuje pro účely
opakovatelnosti a obvykle postačí jediná
zkouška pro klasifikaci všech prvků
identických se zkoušeným prvkem
a všech prvků zahrnutých do oblasti
přímé aplikace. Asymetrické požárně
dělicí prvky mohou mít rozdílné vlastnosti podle toho, z které strany jsou
zkoušeny, potom je třeba zkoušení
z obou stran.
Protokol o klasifikaci poskytuje harmonizovaný způsob uvádění klasifikace
hodnoceného stavebního prvku a jeho
oblasti aplikace. Je založen na výsledcích zkoušek, provedených podle příslušných zkušebních norem, popsaných
v protokolech o zkoušce a/nebo je
založen na výsledcích rozšířené aplikace, popsaných v protokolech o rozšířené
aplikaci.
5. Posouzení
Požadovaný stupeň požární bezpečnosti
požárního úseku je splněn tehdy, jsou-Ii
všechny konstrukce požadovaného
druhu a vykazují-Ii alespoň požadovanou požární odolnost.
Pro vnitřní požární stěny tedy musí
platit vztah:
EItE ≤ EItR
Kde:
EItEPožární odolnost pro mezní stavy
celistvosti a izolace požadovaná
(podle norem požárního kodexu) [min]
EItRPožární odolnost pro mezní stavy
celistvosti a izolace [min] dle klasifikace příslušné navržené konstrukce
Nesplňuje-Ii některá z uvedených
konstrukcí požárního úseku stanovené
požadavky, vykazuje celý požární úsek
stupeň požární bezpečnosti určený
touto nevyhovující konstrukcí.
V případě rozdílných požadavků dvou
sousedních požárních úseků na požární
odolnost požárně dělicí konstrukce,
která má asymetrickou skladbu vrstev,
může být požární odolnost konstrukce
samostatně posuzována z každé strany
na požadavky přilehlého požárního
úseku.
6.Další podmínky
pro požární stěny
Požární stěny:
nse musí stýkat s:
ns požárním stropem, nebo
ns konstrukcí střechy s funkcí
požárního stropu, nebo
ns konstrukcí střechy a střešního
pláště, jsou-Ii tyto konstrukce
druhu DP1 s požární odolností
podle příslušné tabulky normy;
nmusí prostupovat konstrukcí střechy
a střešního pláště, jsou-Ii tyto konstrukce druhu DP2 nebo DP3 a převy-
šovat vnější povrch střešního pláště
(měřeno kolmo k jeho rovině) o
n450 mm u jednopodlažních
objektů,
n300 mm v ostatních případech.
Od převýšení požární stěny lze upustit,
splňuje-li střešní plášť předepsané
požadavky normy.
12
3.Zkoušky, posudky a klasifikace
pro vysoké stěny fermacell
1.Oblast přímé aplikace
výsledků zkoušek
2.Použití přímé aplikace
pro vysoké stěny
3.EOTA TR 035 – Pravidla
pro rozšířenou aplikaci
výsledků zkoušek
Výsledky požární zkoušky nenosných
Při uvážení výše uvedených podmínek
požárně dělících stěn lze podle ČSN EN
a reálných možností výrobců systémů je
1364-1 přímo aplikovat na stejné kon-
použití přímé aplikace výsledků zkoušek
strukce, u nichž byla provedena jedna
pro stanovení požární odolnosti vyso-
Vzhledem k tomu, že pro rozšířenou
nebo více níže uvedených změn:
kých stěn v podstatě nemožné.
aplikaci výsledků zkoušek požární
nzmenšení výšky stěny,
Technické omezení spočívá v možnosti
odolnosti nenosných stěn byly v řadě EN
nzvětšení tloušťky stěny,
provést zkoušku požární odolnosti ve
15254 doposud vydány pouze části,
nzvětšení tloušťky dílčích materiálů,
stávajících zkušebních zařízeních do-
které nezahrnují montované stěny
nzmenšení délkových rozměrů desek
stupných laboratoří. Standardní verti-
se sádrovláknitými nebo sádrokartono-
nebo panelů, nikoliv však tloušťky,
kální pece mají rozměr 3 x 3 m. V po-
vými deskami, byla organizací EOTA
nzmenšení vzdáleností sloupků,
sledních letech došlo v řadě zkušebních
vydána technická zpráva TR 035, která
nzmenšení vzdáleností středů
ústavů k vybudování pecí větších rozmě-
poskytuje návody pro postup v těchto
rů, avšak i tyto jsou nedostatečné pro
případech. Oblast použití TR 035 je
ověření většiny vysokých stěn. V ČR, je
vymezena pro sestavy vnitřních příček,
byl-Ii zkoušen alespoň jeden styk
v jediné zkušebně PAVUS a.s. ve Veselí
které zahrnuje ETAG 003.
vzdálený ≤ 500 mm od horního
nad Lužnicí od roku 2012 k dispozici pec
TR 035 a pravidla v ní obsažená byly
okraje,
o rozměrech šířka x výška 5,0 x 6,0 m.
vyvinuty Skupinou notifikovaných osob
V Německu provedl fermacell zkoušku
– GNB-FSG–jako odezva na požadavek
stěny o výšce 8,0 m v MFPA Leipzig.
usnadnit rozšířenou aplikaci před
Šířka shodné konstrukce může být
Podle dostupných informací je nyní
vydáním norem pro rozšířenou aplikaci
zvětšena, jestliže byla zkouška provede-
nejvyšší zkušební pec v Evropě v IBS
CEN TC 127. Metoda, zde použitá pro
na minimálně v šířce 3 m s volným
Linz v Rakousku, kde lze zkoušet stěny
predikci požární odolnosti, je založena
svislým okrajem.
do výšky až 9,0 m.
na všeobecně uznávaných pravidlech,
Výška konstrukce zkoušené minimálně
Ekonomická náročnost provádění testů
zahrnujících výpočetní metody a tzv.
při výšce 3,0 m, může být zvětšena na
požární odolnosti je značná i v případě
„schválená expertní stanoviska“ ve
4,0 m za těchto podmínek:
běžných rozměrů 3 x 3 m. Pro zkoušky
smyslu evropských norem pro rozšíře-
nmaximální deformace zkušebního
v pecích výšky 6 a více metrů lze odhad-
nou aplikaci. Notifikované osoby mohou
nout, že náklady budou oproti běžným
pravidla TR 035 používat k rozšíření
rozměrům zhruba dvakrát až třikrát
rozsahu výrobků, které mohou být
větší.
označeny značkou CE nad rozsah defi-
CEN na tuto situaci reaguje postupným
novaný v příslušných Evropských tech-
zaváděním řady norem pro rozšířenou
nických specifikacích.
aplikaci výsledků zkoušek a zakotvením
Vnitřními příčkami se zabývá část 2 TR
alternativních postupů pro klasifikaci
035. Tato část obsahuje pravidla pro
v novelách stávajících zkušebních a kla-
rozšířenou aplikaci pro příčky montova-
sifikačních EN. V ČR jsou tyto postupy
né z lehké kovové spodní konstrukce
popsány v ČSN 73 0810.
a opláštění vrstvou/vrstvami deskových
upevnění,
nzvětšení počtu vodorovných styků,
nzměna počtu vodorovných a/nebo
svislých styků zkoušeného typu.
vzorku nepřestoupila 100 mm,
nvůle pro roztažení jsou úměrně
zvětšeny.
požární odolnosti prvků
materiálů na obou stranách. Pravidla
nejsou omezena pouze na sádrokarto-
13
Tabulka 3.1
Změněná položka
Požadované
podklady
Druh EXAP který je
třeba použít
Pravidlo nebo výpočetní metoda pro
rozšířenou aplikaci
Omezení/poznámky
Úplná EN zkouška
příčky
Pravidlo zahrnující
výpočetní metodu
(musí být dohodnuta)
Výška příček může být zvětšena nad 4 m za
předpokladu, že splňují požadavky výpočetní
metody uvedené v TR 035
Výpočet musí zahrnovat:
• t uhost, vlastní tíhu a průhyb příčky při
zvýšené teplotě
•M
ožné zvětšení průhybu z důvodu zabránění
prodloužení od teploty
Zvětšení výšky
Zvětšení výšky (nad
4 m)
nové příčky. Pokud posuzovaná příčka
obsahuje prosklení, tato pravidla se
použijí pouze pro plnou–příčkovou část
konstrukce.
Pravidla pro rozšířenou aplikaci se člení
na jednoduchá a složitá. Při složitých
pravidlech musí být použity výpočetní
metody. Tabulka 3.1 zobrazuje pravidla
pro zvětšení výšky nad 4,0 m.
Výpočetní metoda pro posouzení
V každém časovém intervalu posudku se
ment M od excentricky působící vlastní
hodnotí, zda výška H je menší než
tíhy.
Eulerova vzpěrná výška He. Pokud platí
Jestliže platí M > Mc ,je stěna nestabilní
H ≥ He, je příčka nestabilní bez ohledu
a dojde k jejímu zřícení. Největší výška,
na teplotní průhyb. Pokud platí H < He je
při které platí M ≤ Mc, je hledanou
kritérium vzpěrné stability v pořádku
maximální výškou příčky v daném
a výpočet může pokračovat.
časovém intervalu.
Následně se při teplotách v daném
intervalu vypočte momentová únosnost
průřezu příčky Mc, teplotní průhyb,
dodatečný průhyb od vlastní tíhy a mo-
příček se zvětšením výšky nad 4,0 m
Metoda, uvedená níže, umožňuje stanovit maximální výšku příčky, tvořené
systémem sloupků a opláštění, na
základě dat převzatých ze zkoušek,
Obrázek 3.1: Požární zatížení příčky
které musí splňovat tyto podmínky:
nbyly provedeny plně v souladu s EN
1364-1,
nbyly v mezích přímé aplikace přísluš-
P = (ω1+ω1).H
né konstrukce,
H/2
npříčka splnila požadavky příčné
detail 1
deformace na přímou aplikaci během
zkoušky při výšce 3000 mm,
ω2
nzkoušky prováděné při výšce pod
Tt1
Tt2
TO2
H
3000 mm nejsou přípustné.
ω1
detail 1
Výpočet probíhá v krocích, přírůstkovou
metodou, kdy se postupně zvyšuje výška
TO1
eI
eII
hp
výšky H.
Vstupní data výpočtu:
H/2
posuzované příčky až do dosažení mezní
ntíha stěny na metr čtverečný [kg/m2],
nrozměry a tloušťka sloupku [mm],
osová vzdálenost sloupků [mm],
nmez kluzu σ odpovídající kvalitě
použité oceli např. 210, 280 nebo 350
N/mm2,
nmodul pružnosti E oceli [N/mm2],
nteploty ohřívané příruby a studené
příruby v čase, ve kterém je posuzována stabilita.
a) Schéma výchozího tvaru (černě)
a deformovaného tvaru od teploty (červeně),
ω1 a ω2 – plošná hmotnost desek opláštění,
detail zobrazuje teplotu v profilu T0 – výchozí
stav v čase t0, Tt1 a Tt2 – nerovnoměrné
rozložení teploty v čase t.
b) Statické schéma
výpočtového modelu:
náhradní síla P = (ω1 + ω2).H,
excentricita eI odpovídá
průhybu od nerovnoměrné
teploty, eII je účinek druhého
řádu od momentu vyvozeného
silou P, výška konstrukce se
prodloužila o ΔH odpovídající
rovnoměrnému zvýšení teploty
profilu.
14
Metoda je svojí formulací poměrně
konzervativní, protože neuvažuje pří-
příček, v jedné až třech vrstvách,
Vzorek byl osazen termometry v rozší-
symetricky či nesymetricky,
řeném počtu, byly sledovány teploty na
nocelové CW/C profily spodní kon-
spěvek desek opláštění ke zvýšení
profilech a mezi vrstvami desek. Úspěš-
tuhosti stěny, naproti tomu plná vlastní
strukce podle DIN o výšce stojiny
ná požární zkouška potvrdila soulad
tíha opláštění působí směrem dolů po
48,8 mm, 73,8 mm, 98,8 mm, 118,8
výsledků se srovnatelnou požární
celou dobu výpočtu.
mm, 143,8 mm a 198,8 mm o tloušťce
zkouškou na standardním vzorku
Informace o teplotě se získávají z obvyk-
0,6 mm, 0,7 mm, 1,0 mm, 1,2 mm,
3 x 3 m a přispěla k ověření modelu
lé požární zkoušky a měly by být k dis-
1,5 mm a 2,0 mm v osových vzdále-
výpočtu pro rozšířenou aplikaci při
pozici pro každou minutu trvání
nostech 600 mm, 400 mm nebo
zvětšení výšky.
zkoušky.
300 mm
nalternativně též ocelové I profily
4.Požární odolnost příček
s kovovou spodní
spodní konstrukce o výšce stojiny
75 mm a tloušťce 0,7 mm a 1,0 mm,
případně o výšce stojiny 100 mm
konstrukcí fermacell
při různých výškách –
a tloušťce 1,0 mm,
njsou uvažovány různé konstrukce bez
izolace uvnitř dutiny nebo s izolací
posudek Exova
o minimální tloušťce [mm] / objemo-
Warringtonfire
40/45, 50/50, 60/20, 60/30, 60/50,
vé hmotnosti [kg/m3] 40/20, 40/40,
70/30 a 80/50.
Posudek č. 306268 obsahuje zhodnocení
Celkový počet konstrukcí se stanovenou
požární odolnosti příček s kovovou
maximální výškou při kombinaci výše
spodní konstrukcí fermacell až do výšky
uvedených parametrů je 3 492.
16 m, pro požární zatížení z obou stran.
Pro výpočty byla použita výše popsaná
Posudek byl zpracován notifikovanou
metoda EOTA TR 035.
osobou číslo 0833: Exova Warringtonfire,
Jako referenční podklady bylo shromáž-
Holmesfield Road, WA1 2DS
děno, analyzováno a použito celkem 12
WARRINGTON, United Kingdom.
zkušebních protokolů ze zkoušek požár-
Cílem bylo stanovit maximální výšku
ní odolnosti, z nichž šest bylo provedeno
jednotlivých systémů příček s kovovou
podle EN 1364-1, další potom podle DIN
spodní konstrukcí fermacell při požární
4102-2 a BS 476-22.
odolnosti 30, 60, 90 a 120 minut ve
smyslu kritérií celistvosti a izolace.
Experimentální požární zkouška
Hlavní předpoklady posudky:
nenosné stěny fermacell výšky 8,0 m
npříčky jsou podepřeny vhodnou
Každá výpočetní metoda získá na spo-
konstrukcí ze zdiva/betonu nebo
lehlivosti porovnáním s praktickým
oceli, která má požární odolnost
experimentem. Fermacell, s cílem
minimálně shodnou s požární odol-
ověření výpočtového modelu, objednal
ností příčky a poskytuje únosné
provedení experimentální zkoušky
podepření pro příčky po požadovanou
nenosné dělící stěny systému 1 S 31 pro
dobu požární odolnosti,
požární odolnost 90 minut v MFPA
nocelová spodní konstrukce příček má
mez kluzu minimálně 270 N/mm .
2
Leipzig. Rozměr zkušebního vzorku byl
šířka x výška 3,0 x 8,0 m, tedy byla
Rozsah posuzovaných konstrukcí:
dosažena maximální výška, kterou bylo
nsystémy příček fermacell EI 30, EI 60,
možno v Německu zkoušet. Zkušební
EI 90 a EI 120
nopláštění sádrovláknitými deskami
fermacell tloušťky 10 mm, 12,5 mm,
15 mm a 18 mm po obou stranách
Montáž zkušebního vzorku pro požární
zkoušku 8 m vysoké stěny fermacell
protokol PB III/B-07-137 obsahuje
klasifikaci podle DIN EN 13501-2 ve
třídě EI 90.
Opláštěný zkušební vzorek pro požární
zkoušku 8 m vysoké stěny fermacell
15
5.Protokol o klasifikaci
požární odolnosti –
Nenosné vysoké stěny
nocelové sloupky profilů tvaru CW/C
s mezí kluzu minimálně 270 N.mm-2,
v osových vzdálenostech 625 mm,
417 mm a 313 mm,
fermacell se spodní
nCW/C profily mají jmenovitý rozměr
ocelovou konstrukcí
120/125 mm, 150 mm nebo 200 mm
stojiny 50 mm, 75 mm, 100 mm,
njmenovitá tloušťka CW/C profilů je
Pro zajištění bezproblémové aplikace
0,6 mm; 1,0 mm; 1,5 mm nebo
konstrukcí vysokých stěn v právním
2,0 mm,
a normovém prostředí ČR zajistil
nopláštění je sádrovláknitými deskami
fermacell zpracování posudku
fermacell a Firepanel A1 nebo ce-
U-028/13/AO 204 a návazného Protokolu
mentovláknitými deskami Powerpa-
o klasifikaci požární odolnosti podle
nel H20 tloušťky 10 mm, 12,5 mm, 15
ČSN EN 13501-2+A1 č.j.: PKO -13 -101/
mm nebo 18 mm a to v jedné až třech
AO 204 pro nenosné vysoké stěny
vrstvách.
fermacell se spodní ocelovou konstruk-
Protokol o klasifikaci uvádí výšky stěn
cí. Posudek byl zpracován Technickým
podle konstrukčního uspořádání a po-
a zkušebním ústavem stavebním Praha,
žární odolnosti až do 16,0 m a obsahuje
s.p. v roce 2014. Protokol určuje klasifi-
celkem 285 konstrukčních skladeb
kaci rozšířené aplikace nenosných
v následujícím členění:
vysokých stěn fermacell v souladu
nEI 30 DP1: 84 konstrukcí; maximální
s postupy uvedenými v ČSN EN 135012+A1, na základě technické zprávy EOTA
TR 035 a s využitím metodiky a referenčních protokolů o zkouškách odpovídajících výše popsanému posudku Exova
Warringtonfire.
Posuzovány byly nenosné vnitřní stěny
výška 16,00 m
nEI 60 DP1: 49 konstrukcí; maximální
výška 15,77 m
nEI 90 DP1: 82 konstrukcí; maximální
výška 16,00 m
nEI 120 DP1: 70 konstrukcí; maximální
výška 13,01 m
fermacell s ocelovou spodní konstrukcí
Další závěry a požadavky protokolu
pro požární odolnosti EI 30, EI 60, EI 90
o klasifikaci jsou zapracovány v textu
a EI 120.
této příručky.
Parametry posuzovaných konstrukcí
byly vybrány objednatelem, tak aby
pokrývaly rozsah obvyklých skladeb
používaných v ČR a byly vyloučeny
duplicity.
Klasifikace zahrnuje následující parametry konstrukcí:
Protokol o klasifikaci požární odolnosti
– Nenosné vysoké stěny fermacell
(TZÚS s.p.)
16
4.Konstrukční systém vysokých stěn
fermacell – návrh a provádění
Obecně platí pro navrhování a provádění
Minimální rozměry dolních napojovacích
stěnových systémů fermacell příručka
profilů při různých výškách příček:
Montované stěny fermacell – Podklady
pro projektanty. Dále jsou uvedena
zvláštní pravidla platná pro vysoké
stěny.
1. Spodní konstrukce
Výška příčky H
[m]
Minimální šířka pásnice bd a tloušťka
plechu dolního napojovacího profilu
[mm x mm]
H≤5
40 x 0,6
5<H≤8
40 x 0,8
8 < H ≤ 12
40 x 1,0
12 < H ≤ 16
40 x 1,5
Minimální rozměry horních napojovacích profilů
Spodní konstrukce systémů nenosných
a minimální výška prostoru pro roztažení sloupků při
vysokých stěn / příček fermacell s po-
různých výškách příček:
žární odolností EI 30, EI 60, EI 90 a EI
Výška příčky H
[m]
Minimální šířka pásnice
bd a tloušťka plechu
horního napojovacího
profilu
[mm x mm]
Minimální výška prostoru
pro roztažení sloupku hf
[mm]
H≤3
40 x 0,6
15
3<H≤4
40 x 0,6
18
mm, případně zesílené profily C 120, 150
4<H≤5
50 x 0,6
21
nebo 200 tloušťky 1,0 mm, 1,5 mm nebo
5<H≤6
50 x 0,8
24
6<H≤8
60 x 0,8
30
8 < H ≤ 10
70 x 1,0
36
10 < H ≤ 12
80 x 1,0
44
12 < H ≤ 16
80 x 1,5
58
120 se skládá z ocelových tenkostěnných profilů. Jako svislé sloupky lze
použít podle specifikace běžné tenkostěnné profily CW 50 až 150 tloušťky 0,6
2,0 mm, které dodává například Lindab.
Osová vzdálenost sloupků se stanoví
podle tabulek systémů v hodnotách 625
mm, 417 mm nebo 313 mm. Použití
dvojic profilů sešroubovaných zády
k sobě do tvaru H v osové vzdálenosti
625 mm je rovnocenné uspořádání
jednotlivých CW/C profilů v osové vzdá-
Obr. 4.1 Schéma horního a dolního napojení vysokých stěn
lenosti 313 mm. Zdvojené sloupky musí
hf
být vzájemně spojeny minimálně pomocí
ocelových samořezných šroubů 4,2 x 13
ve vystřídaných pozicích.
bh
v maximální osové vzdálenosti 500 mm
hf
nebo ocelových trhacích nýtů 4 x 8
Ocelové horní a dolní U profily mají
stejné jmenovité rozměry stojin jako
H
sloupky, takže sloupky jsou kluzně
zasunuty do spodních a horních U-profilů. Minimální rozměry horních a dolních
U profilů jsou stanoveny v následujících
bd
tabulkách a znázorněny v obrázku:
17
Napojovací profily se upevňují přes
Délky a styky svislých profilů
orientaci zasunutí CW profilů do sebe.
napojovací těsnění, které může být
Většina prodejců nabízí jako skladové
Využívá se buďto varianta s příložkou,
tvořeno páskem z izolace z kamenné
výrobky pouze CW profily ve standardní
kdy spojované profily mají stejnou
vlny třídy reakce na oheň A1 tloušťky
řadě 50, 75 a 100 a v délce maximálně
orientaci otevřené strany a příložku
10 mm při objemové hmotnosti
4,0 m. Pro vysoké stěny je třeba při
tvoří obrácený CW profil nebo bez
≥ 170 kg/m , nebo páskem z jiného
přípravě uvažovat s potřebným časem
příložky, kdy spojované profily mají
nehořlavého materiálu (např. zpěňující
pro výrobu a dodání profilů větších
opačnou orientaci otevřené strany.
pásky). Jestliže se použije alternativní
průřezových rozměrů a délek. Délka CW
Spoje ve styku CW profilů se nejprve
napojovací těsnění, které je hořlavé,
a C profilů pro vysokou stěnu závisí
v montážní fázi provedou pomocí sa-
musí být spáry ve styku desek s navazu-
samozřejmě na výrobních možnostech
mořezných šroubů s plochou hlavou 4,2
jícími konstrukcemi po celém obvodě
dodavatelů, ale také na možnostech
x 13 nebo trhacích nýtů s plochou hlavou
utěsněny nehořlavým spárovacím
staveniště z hlediska manipulace
4 x 8. Ve styku s příložkou se použije
tmelem, který vyplňuje spáru v celé
a montáže. Ze statického i požárně-
celkem 16 kusů spojovacích prostředků,
tloušťce opláštění.
technického hlediska je ideální, ovšem
v každé spojené přírubě jsou 2 kusy
Napojovací profily se upevňují do nava-
v praxi obvykle nedosažitelné, použití
u okrajů přesahu příložky a profilu. Ve
zujících konstrukcí pomocí ocelových
profilů vcelku na celou výšku konstruk-
styku bez příložky je spojení obdobné
rozpěrných hmoždinek M6 nebo jinými,
ce. Za minimum lze pro vysoké stěny do
a postačuje pouze 8 ks spojovacích
staticky a požárně odpovídajícími,
10 m považovat délku profilů 6 m u vyš-
prostředků. Definitivní a plně únosné
upevňovacími prostředky, které vyhovují
ších stěn 8 m. Standardní délky profilů
spojení se vytvoří po upevnění desek
materiálu navazující konstrukce, v roz-
4 m se při výšce stěny větší než 6 m
prošroubováním rychlořeznými šrouby.
tečích ≤ 600 mm.
nedoporučují.
Délka přesahu zasunutých profilů L1 se
3
Je zřejmé, že ve většině případů bude
řídí výškou stojiny profilu h, platí:
Napojení na strop
nutno profily výškově nastavovat a bu-
L1 = 10 x h.
Standardním detailem napojení stěny
dou vznikat styky, pro které platí násle-
Například pro profil CW 100 je L1 = 1000
fermacell na strop je kluzné napojení
dující zásady:
mm. Délka příložky je dvojnásobkem
podle následujících obrázků 4.2 a 4.3.
Pokud není staticky prokázáno jiné
délky přesahu, např. pro CW 100 je
řešení, musí se používat pouze styky
příložka dlouhá 2 m.
s plnou únosností. U CW profilů se
s výhodou využívá jejich asymetrických
přírub, které umožňují při opačné
Obr. 4.3 Vysoká stěna fermacell,
Obr. 4.4 Stykování profilů CW:
kluzné napojení na strop
kluzné napojení na strop
varianta a) bez příložky,
u jednovrstvého opláštění.
u dvouvrstvého opláštění.
varianta b) s příložkou
hf
Obr. 4.2 Vysoká stěna fermacell,
hf (bh-hf) hf ≥20
L1
hf je výška prostoru pro roztažení podle tabulky na str. 16
L1
L1
a)
b)
18
Reference: Olympijské centrum v Londýně 2012, výška 10,2 m
Spodní konstrukce vysoké stěny
Vkládání izolace do vysoké stěny fermacell
fermacell
Pro C profily v tloušťkách ≥ 1,0 mm jsou
k dispozici zvláštní spojovací profily,
které svými vnějšími rozměry odpovídají
vnitřním rozměrům příslušných C
1500
profilů.
Uspořádání styků profilů ve stěně musí
splňovat následující požadavky:
H/2
nStředy styků jakýchkoliv dvou sousedních profilů nesmí být ve stejné
výškové úrovni, minimální vzdálenost
1000
je 1000 mm.
může být v každém profilu nejvýše
H
nPro vysoké stěny výšky H ≤ 10,0 m,
1000
jeden styk.
nPro vysoké stěny výšky H > 10,0 m,
mohou být v každém profilu nejvýše
nStyky se smí provádět pouze v oblas-
H/2
dva styky.
H/4
tech vyznačených v obrázku 4.5.
Oblast bez stykování
Obr. 4.5 Stykování profilů u vysokých stěn fermacell
19
Reference: Olympijské centrum v Londýně 2012, výška 10,2 m
Montáž opláštění
Tmelení 10,2 m vysoké stěny ze sádrovláknitých desek fermacell
2.Opláštění deskami
styky se přesazují o osovou vzdálenost
vícevrstvém opláštění se všechny vrstvy
sloupků spodní konstrukce a vodorovné
upevňují do profilů spodní konstrukce.
fermacell
styky minimálně o 600 mm.
Spáry desek ve vnějších vrstvách opláš-
Opláštění deskami fermacell na obou
tění musí být vyplněny, podle použité
stranách stěn se provádí v jedné až
techniky spárování, spárovacím lepi-
třech vrstvách symetricky i nesymetric-
dlem fermacell nebo spárovacím tme-
ky podle tabulek systémů. Používají se
lem fermacell. Kvalita povrchu a postu-
následující druhy a tloušťky desek:
py tmelení se řídí montážními návody
nSádrovláknité desky tloušťky 10 mm,
fermacell.
12,5 mm, 15 mm a 18 mm.
Desky spodních vrstev se při vícevrst-
nProtipožární desky Firepanel A1
tloušťky 10 mm a 12,5 mm.
vém opláštění srazí na tupo bez nutnosti
lepení nebo tmelení.
nCementovláknité desky Powerpanel
H2O tloušťky 12,5 mm.
Desky jsou do profilů upevněny pomocí
Svislé styky desek jsou v místech sloup-
rychlořezných šroubů fermacell (v pří-
ků a musí být mezi oběma stranami
padě sádrovláknitých desek) nebo
stěny navzájem přesazené. V případě
rychlořeznými šrouby fermacell Power-
systémů s dvojvrstvým a trojvrstvým
panel H2O (v případě cementovláknitých
opláštěním musí být i svislé a vodorovné
desek) v maximální rozteči 250 mm. Při
spáry mezi vrstvami přesazené. Svislé
Další informace
www.fermacell.cz
v sekci "Ke stažení":
n Konstrukční listy
fermacell
nMontované stěny fermacell
– Podklady pro projektanty
nPowerpanel H2O - Plánování
a zpracování
3. Izolace v dutinách stěn
Používají se výhradně izolace z minerálních vláken, které se vkládají do stěny
mezi profily před zaklopením druhé
strany. Je bezpodmínečně nutno spojitě
vyplnit celou plochu dutiny stěny. Pokud
izolace nemá dostatečnou tuhost nebo
nevyplňuje celou tloušťku dutiny, je
třeba ji zajistit proti sesunutí. Požadovanou izolací musí být zcela vyplněn
i uzavřený prostor vznikající ve styku
profilů. Specifikace izolace a požadavky
na ni kladené jsou uvedeny v systémových tabulkách.
20
Příklad vizualizace konstrukce 1 S 11
8
1
2
3
5
6
10
4
7
1 12,5 mm sádrovláknitá deska fermacell
4 Spárovací tmel fermacell – šířka: 5-10 mm
2 3,9 × 30 mm fermacell rychlořezné šrouby
– rozteč: ≤ 250 mm
5 75 mm CW75-06
9 Kotevní šroub – rozteč: ≤ 1 000 mm
6 75 mm UW75-06
10 Vhodný izolační materiál
3 Lepená spára fermacell - šířka spáry ≤ 1 mm
7 5 mm napojovací těsnění, třída reakce
na oheň B2
8 Kotevní šroub – rozteč: ≤ 600 mm
9
21
5.Systémové tabulky a jejich využití k návrhu
vysokých stěn fermacell výsledků zkoušek
1. Obsah tabulek
Podrobné tabulky systémů vysokých
stěn
2.Důležité pokyny
k použití tabulek pro
Tabulky uvedené na následujících stra-
Tabulky č. 7.1 až 7.12 popisují podrobně
nách shrnují výsledky posudku a rozší-
jednotlivé systémy. Jsou uspořádány
návrh vysokých stěn
řené aplikace z Protokolu o klasifikaci
podle požární odolnosti:
požární odolnosti.
nTabulky 7. 1 – 7. 3: EI 30
fermacell
(str. 27-29)
Orientační tabulky konstrukčních
skladeb
nTabulky 7. 4 – 7. 5: EI 60
(str. 30-31)
Orientační tabulky konstrukčních skladeb (tabulky č. 6.1 až 6.4) jsou určeny
pro všeobecný přehled v systémech
vysokých stěn fermacell a umožňují
nTabulky 7. 6 – 7. 9: EI 90
(str. 32-35)
nTabulky 7. 10 – 7. 12: EI 120
(str. 36-37)
Obvykle bude požadavku projektu
vyhovovat více variant systémů, které se
budou lišit v druhu, tloušťce a počtu
vrstev opláštění, ve skladbě spodní
konstrukce i v použité izolaci. Pro požadovanou výšku a požární odolnost
máme v orientačních tabulkách k dispo-
vyhledávání vhodné konstrukční skladby
Každá tabulka zahrnuje jednu, nebo
zici všechny konstrukční systémy, které
podle požadované výšky v intervalech
alternativně více skladeb opláštění tj.
leží napravo od dané výšky a jejichž
0,5 m a tloušťky stěny. Jednotlivé kon-
druhy, tloušťky a počty vrstev desek
požární odolnost je stejná nebo vyšší
strukce jsou v tabulkách řazeny vze-
fermacell na jedné i druhé straně stěny.
než požadavek. Při rozhodování o výbě-
stupně podle celkové tloušťky stěny.
Pro kombinace typů, rozměrů, tloušťek
ru je třeba zvážit tato kritéria:
Požární odolnost jednotlivých systémů
a osových vzdáleností profilů jsou
nStatika při normální teplotě – stude-
je rozlišena barevně podle následující
přehledně grafickým zobrazením zná-
ná statika – je prvním a nejdůležitěj-
legendy, která je dodržena i v podrob-
zorněny maximální výšky. Každá tabulka
ším kritériem, musí předcházet volbě
ných tabulkách systémů:
dále poskytuje informace o izolaci
konstrukce z hlediska požární odol-
příslušného systému.
nosti. Jestliže označíme skutečnou
EI 30
EI 60
EI 90
EI 120
výšku stěny H, maximální výšku
stejné stěny při dané požární odolnosti Hp a maximální výšku stejné
stěny splňující mezní stavy únosnosti
a použitelnosti při normální teplotě
Hs, potom musí platit vztah:
H ≤ minimum (Hp, Hs)
U každého systému lze odečíst maxi-
nNáklady na materiál – významnou
mální výšku a vyhledat provedení spodní
roli hraje druh desek (standardní
konstrukce – typ, rozměry, tloušťku
sádrovláknité desky oproti speciál-
a osové vzdálenosti profilů.
ním druhům) a použití zesílených
Orientační tabulky slouží dále jako
profilů, příp. volba konstrukce bez
index, pomocí kterého lze vhodné kon-
izolace. Zajištění atypických dlouhých
strukční skladby identifikovat a vyhledat
profilů je třeba zvážit s dostatečným
následně v podrobných tabulkách
předstihem a při hodnocení jejich
systémů další údaje.
ceny vzít do úvahy úspory v časech
a nákladech montáže. Zvolit vhodnou
výšku desek k minimalizaci prořezu.
nNáklady a čas montáže – výhodnější
bude volba systémů s menším po-
22
čtem vrstev opláštění a použití aty-
fermacell Powerpanel H2O. Nezapo-
požadována hodnota součinitele
pických profilů co největší délky
menout na speciální protikorozní
prostupu tepla. Omezení tepelných
(minimalizace počtu styků). Spodní
úpravu profilů a použití šroubů
mostů přinese spodní konstrukce
fermacell Powerpanel H2O.
s osovou vzdáleností profilů 625 mm.
konstrukce s většími osovými vzdálenostmi profilů zrychlí a zlevní mon-
nAkustické požadavky – mohou si
Řešení bude vyžadovat izolaci, platí
táž. Výhodou bude také použití kon-
vynutit větší tloušťku opláštění než je
strukce bez izolace, případně pokud
minimum z požadavku výšky a požár-
je izolace nutná, spojení profilů do
ní odolnosti. Nutná bude volba kon-
ce může mít význam z hlediska
dvojic po 625 mm (zrychlení instalace
strukce s izolací, kterou lze s výho-
investora a budoucího uživatele,
a minimalizace řezání izolace). Volit
dou použít pro obě funkce – požární
případně může řešit místní dispoziční
co největší výšku desek a minimali-
i akustickou. Zvážit spojení profilů do
omezení.
zovat tak spáry a řezání.
dvojic po 625 mm.
nVysoká vlhkost a mokré provozy
nTepelná ochrana – v méně častých
– v tomto případě bude výběr systé-
případech oddělení prostorů s rozdíl-
mů omezen na opláštění deskami
ným režimem vytápění může být
zásady uvedené pro akustiku.
nCelková tloušťka stěny – minimaliza-
23
6.Orientační tabulky konstrukčních skladeb
Vysoké stěny fermacell
Tloušťka: 75 - 150 mm
Výška: 3,04 - 11,87 m
Profil - výška - tloušťka
75
75
85
85
85
95
95
95
100
100
100
100
100
100
110
110
110
111
111
120
120
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
50-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
75-0,6
313
625
313
417
625
313
417
625
313
417
625
313
417
625
313
417
625
313
625
313
417
120
75-0,6
625
125
125
125
125
125
100-0,6
100-0,6
100-0,6
75-0,6
75-0,6
313
417
625
313
417
125
75-0,6
625
130
135
135
135
135
136
136
136
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
75-0,6
100-0,6
100-0,6
100-0,6
75-0,6
100-0,6
100-0,6
100-0,6
100-0,6
100-0,6
100-0,6
120-1,0
120-1,5
120-2,0
120-2,0
120-2,0
75-0,6
75-0,6
100-0,6
100-0,6
625
313
417
625
625
313
417
625
313
417
625
625
625
313
417
625
313
625
313
417
150
100-0,6
625
150
150
150
125-0,6
125-0,6
125-0,6
313
417
625
[mm]
Tloušťka stěny
[mm]
Profil - osová vzdálenost
[mm]
6.1 Orientační tabulka konstrukčních skladeb a maximálních výšek
Maximální výška stěny [m]
3,0
3,42
3,04
3,5
3,80
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
4,27
4,15
4,32
4,32
4,95
4,95
4,75
4,27
4,00
4,75
4,50
5,49
5,49
5,41
5,00
5,22
5,89
5,85
5,50
5,50
5,00
4,00
5,00
5,32
5,03
5,00
5,70
5,98
6,75
6,27
6,75
5,85
5,50
5,50
5,50
6,08
7,41
7,38
6,65
5,50
5,51
6,08
5,50
6,50
6,08
5,00
6,84
7,38
5,50
5,85
5,98
7,29
7,03
7,88
6,74
8,17
9,21
9,40
8,45
6,84
6,50
6,50
9,18
8,37
7,29
7,31
7,03
9,18
8,37
7,98
8,64
10,16
9,88
11,02
11,87
24
Vysoké stěny fermacell
Tloušťka: 155 - 185 mm
Výška: 5,00 - 14,76 m
Tloušťka stěny
[mm]
Profil - výška - tloušťka
[mm]
Profil - osová vzdálenost
[mm]
6. 2 Orientační tabulka konstrukčních skladeb a maximálních výšek
155
155
155
155
155
155
156
156
156
156
156
160
160
160
160
161
161
161
165
165
165
165
165
170
170
170
170
170
100-0,6
120-1,0
120-1,5
120-2,0
120-2,0
120-2,0
120-1,0
120-1,5
120-2,0
120-2,0
120-2,0
100-0,6
125-0,6
125-0,6
125-0,6
125-0,6
125-0,6
125-0,6
120-1,0
120-1,5
120-2,0
120-2,0
120-2,0
100-0,6
100-0,6
100-0,6
120-1,0
120-1,5
625
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
313
417
625
313
417
625
625
625
313
417
625
313
417
625
625
625
170
120-2,0
313
170
120-2,0
417
170
170
170
170
175
175
175
120-2,0
125-0,6
125-0,6
125-0,6
120-2,0
125-0,6
125-0,6
625
313
417
625
313
313
417
175
125-0,6
625
175
175
175
175
175
175
175
175
180
180
185
185
185
185
185
185
150-0,6
150-0,6
150-0,6
150-1,0
150-1,5
150-2,0
150-2,0
150-2,0
120-2,0
125-0,6
120-1,5
120-2,0
120-2,0
120-2,0
125-0,6
150-0,6
313
417
625
625
625
313
417
625
313
625
625
313
417
625
625
313
Maximální výška stěny [m]
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
6,50
7,31
8,26
10,83
9,97
8,93
6,17
7,03
9,12
8,45
7,50
6,50
7,79
7,12
6,27
6,55
5,98
5,22
6,65
9,99
7,60
11,34
8,45
9,97
7,79
14,76
9,21
13,59
8,07
8,45
12,06
7,69
7,50
5,51
6,65
9,99
6,27
7,60
11,34
8,45
8,36
9,97
7,79
7,69
6,74
14,76
9,21
13,59
8,07
12,06
7,03
10,53
6,46
9,63
5,60
7,50
5,89
5,32
5,00
8,46
8,17
7,03
10,53
6,46
9,63
5,60
5,85
7,50
8,46
8,64
7,98
7,03
10,07
9,31
8,17
8,26
9,59
9,31
10,83
12,06
11,21
10,07
13,96
13,11
11,78
8,07
7,50
10,07
13,30
12,25
10,83
7,50
9,12
25
Vysoké stěny fermacell
Tloušťka: 185 - 215 mm
Výška: 5,51 - 16,00 m
Tloušťka stěny
[mm]
Profil - výška - tloušťka
[mm]
Profil - osová vzdálenost
[mm]
6. 3 Orientační tabulka konstrukčních skladeb a maximálních výšek
185
185
185
185
185
185
185
186
186
186
186
186
186
186
186
190
190
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
200
200
150-0,6
150-0,6
150-1,0
150-1,5
150-2,0
150-2,0
150-2,0
150-0,6
150-0,6
150-0,6
150-1,0
150-1,5
150-2,0
150-2,0
150-2,0
120-1,0
120-1,5
120-2,0
120-2,0
120-2,0
125-0,6
125-0,6
125-0,6
125-0,6
125-0,6
150-0,6
150-0,6
150-0,6
150-1,0
150-1,5
150-2,0
150-2,0
150-2,0
150-0,6
150-0,6
417
625
625
625
313
417
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
313
625
313
417
625
313
417
625
625
625
313
417
625
313
417
200
150-0,6
625
200
200
200
150-1,0
150-1,5
150-2,0
625
625
313
200
150-2,0
417
200
150-2,0
625
205
205
205
205
210
210
210
210
215
215
215
215
215
150-0,6
150-2,0
150-2,0
150-2,0
150-0,6
150-2,0
150-2,0
150-2,0
150-0,6
150-0,6
150-0,6
150-1,0
150-1,5
625
313
417
625
625
313
417
625
313
417
625
625
625
Maximální výška stěny [m]
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0 10,5 11,0
11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0
8,26
7,31
8,55
9,69
12,82
11,87
10,54
7,69
7,03
6,17
7,31
8,26
10,92
10,07
9,02
9,21
10,45
13,87
12,73
11,21
9,40
9,00
9,78
8,93
8,50
8,26
7,50
7,50
7,79
7,60
6,65
12,24
11,16
9,81
11,52
8,83
13,05
10,07
9,31
8,26
8,26
6,93
6,27
5,51
5,85
6,55
7,41
10,92
16,00
9,69
14,31
12,24
7,50
7,50
6,65
11,87
11,16
9,81
7,79
7,60
11,52
8,83
13,05
9,88 10,07
9,31
9,12
8,26
8,07
11,87
10,92
16,00
9,69
14,31
7,50
9,78
9,02
7,98
7,50
9,59
8,83
7,79
10,92
9,97
9,00
10,26
11,68
26
Vysoké stěny fermacell
Tloušťka: 215 - 270 mm
Výška: 8,36 - 16,00 m
Tloušťka stěny
[mm]
Profil - výška - tloušťka
[mm]
Profil - osová vzdálenost
[mm]
6. 4 Orientační tabulka konstrukčních skladeb a maximálních výšek
215
215
215
220
220
220
220
220
220
220
220
225
225
225
225
225
235
235
235
235
235
236
236
236
236
236
245
245
245
245
245
150-2,0
150-2,0
150-2,0
150-0,6
150-0,6
150-0,6
150-1,0
150-1,5
150-2,0
150-2,0
150-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-2,0
200-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-2,0
200-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-2,0
200-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-2,0
200-2,0
313
417
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
250
200-1,0
625
250
200-1,5
625
250
200-2,0
313
250
200-2,0
417
250
200-2,0
625
255
255
255
255
255
260
260
260
260
260
265
265
265
270
270
270
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-2,0
200-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-2,0
200-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
200-1,0
200-1,5
200-2,0
625
625
313
417
625
625
625
313
417
625
625
625
625
625
625
625
Maximální výška stěny [m]
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
15,77
14,53
12,82
11,30
10,35
9,02
10,64
12,16
16,00
15,10
13,30
10,92
12,54
12,16
13,87
15,77
14,72
13,30
16,00
15,29
11,30
12,54
16,00
15,48
13,77
9,69
10,83
14,25
13,30
11,87
8,83
10,26
14,85
9,88
11,40
16,00
13,30
15,39
12,35
10,92
8,83
8,64
14,15
12,63
10,26
14,85
9,88
9,69
11,40
16,00
13,30
13,01
15,39
12,35
12,06
10,92
10,73
14,15
12,63
8,55
9,59
12,92
11,87
10,54
8,36
9,40
12,73
11,68
10,35
13,30
14,82
16,00
13,77
15,39
16,00
Podrobné tabulky systémů vysokých stěn
CW 75 - 0,6
CW 100 - 0,6
100
125
225
175
145
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
C 150 - 2,0
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
1 S 11
1 S 15
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
Izolace
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
CW 125 - 0,6
CW 50 - 0,6
75
150
Profil [mm]
Tl. stěny [mm]
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 11
1 S 15
1 S 11 H2O
1 S 12 H2O
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
• Desky Fermacell Powerpanel H 2 O
Druhy desek:
1x12,5 - 1x12,5
Opláštění strana 1 - 2:
tabulka 1
EI 30
EI 30Tabulka
5
1 S 11 H2O
e
625
313
625
417
313
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
2
3
Maximální výška [m]
4,75
5,41
5
1 S 12 H2O
4,15
4,27
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5,89
5,98
6
7,03
6,84
7,41
7
8,17
8,17
7,98
8
8,64
9,31
9,21
9
9,59
10,07
9,88
10
10,83
11,02
7.1 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
7.
11
11,78
11,87
12,54
12
13,11
13
13,87
13,96
14
15,29
15
16,00
16
27
CW 75 - 0,6
CW 100 - 0,6
110
135
235
185
155
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
C 150 - 2,0
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
1 S 14
1 S 13 H2O
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
40 / 40
Izolace
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
CW 125 - 0,6
CW 50 - 0,6
85
160
Profil [mm]
Tl. stěny [mm]
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
11 S
S 14
14
S 16
1 S1 13
H2O
1 S 13 H2O
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
• Desky Fermacell Powerpanel H 2 O
Druhy desek:
1x12,5 - 1x12,5+1x10
Opláštění strana 1 - 2:
tabulkaTabulka
2 6
EI 30EI 30
e
625
417
313
625
417
313
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3,04
3,42
3
3,80
Maximální výška [m]
4,50
4,75
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5,22
5,32
5
6,27
6,08
6
6,65
7,31
7,31
7,12
7
7,79
8,26
8,26
8
8,55
9,12
8,93
9
9,69
9,97
10,83
10,54
10
7.2 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11,30
11
11,87
12,82
12,54
12
13
13,77
14
15,48
15
16,00
16
28
245 / *250
195 / *200
165 / *170
MP
MP
MP
MP
MP
C 150 - 2,0
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
1 S 31
1 S 41 H2O
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
Izolace
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
CW 125 - 0,6
170 / *175
CW 75 - 0,6
120 / *125
CW 100 - 0,6
CW 50 - 0,6
95 / *100
145 / *150
Profil [mm]
Tl. stěny [mm]
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 41 A1
2
11 SS xx
31
11 SS xx
41 H
H22O
O
1
S
xx
A1O
1 S 42 H
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
• Desky Fermacell Powerpanel H 2 O
• Desky Fermacell Firepanel A1
Druhy desek:
1x12,5+1x10 - 1x12,5+1x10
nebo
* 2x12,5 - 2x12,5
Opláštění strana 1 - 2:
tabulkaTabulka
3
7
EI 30
EI 30
1 S 42 H2O
e
625
417
313
625
417
313
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
625
625
2
3
Maximální výška [m]
4,95
1 S 41 A1
4,32
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5,49
5
5,85
6
6,75
7,38
7,29
7
8,46
8,37
8
9,18
9
9,99
9,81
9,63
10,53
10
7.3 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11,16
11,52
11,34
11
12,24
12,06
12
13,05
13,59
13
14,31
14
14,85
14,76
15
16,00
16,00
16
29
225
175
60 / 30
60 / 30
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
1 S 21
60 / 30
60 / 30
C 150 - 2,0
C 200 - 2,0
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
60 / 30
60 / 30
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
145
60 / 30
CW 125 - 0,6
150
60 / 30
CW 100 - 0,6
125
Izolace
60 / 30
Profil [mm]
CW 75 - 0,6
Tl. stěny [mm]
100
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 21
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
Druhy desek:
1x12,5 - 1x12,5
Opláštění strana 1 - 2:
Tabulka 8
tabulka 4
EI 60
EI 60
e
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5,00
5,00
5
6,27
5,98
5,70
6
7,03
7,31
7,03
6,74
7
7,98
7,88
8,64
8,26
8,45
8
9,31
9,40
9
10,07
10,16
10
11
11,21
10,92
7.4 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
12,16
12,06
12
13,30
13
14
14,72
15
15,77
16
30
CW 125 - 0,6
170 / *175
245 / *250
195 / *200
165 / *170
CW 100 - 0,6
145 / *150
MP
MP
MP
MP
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
MP
MP
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
C 150 - 2,0
MP
1 S 22
1 S 41 H2O
MP
MP
MP
MP
MP
Izolace
MP
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
Profil [mm]
CW 75 - 0,6
Tl. stěny [mm]
120 / *125
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 41 A1
11 SS 22
41 H
H22O
11 SS xx
11 SS 42
O
xx HA1
2
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
• Desky Fermacell Powerpanel H 2 O
• Desky Fermacell Firepanel A1
Druhy desek:
1x12,5+1x10 - 1x12,5+1x10
nebo
* 2x12,5 - 2x12,5
Opláštění strana 1 - 2:
9
tabulkaTabulka
5
EI 60EI 60
1 S 42 H2O
e
625
625
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
1 S 41 A1
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5
5,60
5,50
5,50
6,08
6,65
6,65
6,46
6
7,03
7
7,50
8,26
8,07
7,79
7,60
8
8,83
9,21
9
9,69
10,26
9,97
10
10,92
7.5 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11,40
11
11,87
12,63
12
13
14,15
14
15,39
15
16
31
60 / 50
60 / 50
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
236
186
60 / 50
60 / 50
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
1 S 33
60 / 50
60 / 50
C 150 - 2,0
C 200 - 2,0
60 / 50
60 / 50
60 / 50
60 / 50
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
60 / 50
CW 125 - 0,6
161
156
60 / 50
CW 100 - 0,6
136
60 / 50
CW 75 - 0,6
111
Izolace
Profil [mm]
Tl. stěny [mm]
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 33
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
Druhy desek:
1x18 - 1x18
Opláštění strana 1 - 2:
Tabulka 10
tabulkaEI
6 90
EI 90
e
625
313
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
4,00
4,27
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5,51
5,22
5,00
5,03
5
6,17
6,17
5,98
6
6,55
7,69
7,50
7,31
7,03
7,03
7
8,26
8,45
8
9,02
9,12
9
9,69
10,07
10
10,83
10,92
7.6 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11
11,87
12
13,30
13
14,25
14
15
16
32
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
60 / 30
C 120 - 2,0
CW 150 - 0,6
C 150 - 1,5
C 150 - 2,0
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
165 / *170
245 / *250
195 / *200
Izolace
60 / 30
60 / 30
60 / 30
Profil [mm]
CW 75 - 0,6
CW 100 - 0,6
CW 125 - 0,6
Tl. stěny [mm]
120 / *125
145 / *150
170 / *175
1 S 31
1 S 41 H2O
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S xx A1
1 S 31
1 S 31
1 S 411HS2O,
xx1HS242
O H2O
1 S 41 A1
Systémy:
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
• Desky Fermacell Powerpanel H 2 O
• Desky Fermacell Firepanel A1
Druhy desek:
1x12,5+1x10 - 1x12,5+1x10
nebo
* 2x12,5 - 2x12,5
Opláštění strana 1 - 2:
Tabulka 11
tabulka EI
7 90
1 S 42 H2O
e
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
1 S 41 A1
4
Maximální
EI 90výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5
5,50
6,50
6
7
7,50
7,60
7,50
7 60
7,79
8,26
8,45
8
8,83
9,31
9
9,88
10,07
10
10,92
7.7 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11
12,35
12
13,30
13
14
15
16
33
265
215
40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
1 S 34/2
40 / 40
40 / 40
40 / 40
40 / 40
C 150 - 2,0
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
40 / 40
C 120 - 1,5
185
40 / 40
CW 125 - 0,6
190
Izolace
Profil [mm]
Tl. stěny [mm]
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
34/2
11 SS 34/2
Systémy:
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
Druhy desek:
1x12,5+2x10 - 1x12,5+2x10
Opláštění strana 1 - 2:
Tabulka 12
EI 90
tabulka 8
e
625
313
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
2
3
Maximální výška [m]
4
EI 90výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
Maximální
5
6
7
8
9,00
9,00
9,40
9
10,26
9,97
10,07
10
10,92
10,83
7.8 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11
11,68
12,25
12
12,82
13,30
13,30
13
14,82
14,53
14
15
16,00
15,77
16
34
CW 100 - 0,6
CW 125 - 0,6
170
195
270
220
190
CW 75 - 0,6
145
MP
MP
MP
MP
MP
MP
C 150 - 2,0
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
1 S 35
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
Izolace
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
CW 150 - 0,6
C 120 - 2,0
C 120 - 1,0
C 120 - 1,5
Profil [mm]
Tl. stěny [mm]
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 SS 35
35
1
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
Druhy desek:
2x12,5+1x10 - 2x12,5+1x10
Opláštění strana 1 - 2:
Tabulka 13
tabulkaEI
9 90
EI 90
e
625
313
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
2
3
Maximální výška [m]
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5
6
6,50
6,84
7,50
7,69
7
8,45
8,50
8
9,02
9,21
8,93
9
9,78
10,64
10,35
10,45
10
7.9 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11,30
11,21
11
12,16
12
12,73
13,30
13
13,77
13,87
14
15,39
15,10
15
16,00
16,00
16
35
1 S 42
1 S 41
255
205
Tl. stěny [mm]
130
155
180
175
80 / 60
80 / 60
80 / 60
80 / 60
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
1 S 41
Izolace
50 / 60
80 / 60
80 / 60
80 / 60
80 / 60
C 150 - 2,0
Profil [mm]
CW 75 - 0,6
CW 100 - 0,6
CW 125 - 0,6
C 120 - 2,0
CW 150 - 0,6
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 41
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
Druhy desek:
1x12,5+1x15 - 1x12,5+1x15
Opláštění strana 1 - 2:
tabulka 10
EI 120
Tabulka 14
EI 120
e
625
625
625
313
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5
5,50
6,50
6
7
8,17
7,50
7 60 7,98
7,50
7 60
8
8,55
9,02
9
9,59
9,78
10,54
10
7.10 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11
11,87
12
12,92
13
14
15
16
36
1 S 42
1 S 41
260
210
Tl. stěny [mm]
135
160
185
180
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
1 S 41
Izolace
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
50 / 60
C 150 - 2,0
Profil [mm]
CW 75 - 0,6
CW 100 - 0,6
CW 125 - 0,6
C 120 - 2,0
CW 150 - 0,6
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 41
Systémy:
• Sádrovláknité desky Fermacell
Druhy desek:
2x15 - 2x15
Opláštění strana 1 - 2:
tabulka 11
EI 120
Tabulka 15
EI 120
e
625
625
625
313
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
4
Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
5
5,50
6,50
6
7
7,50
7 60 8,07
7,50
7 607,79
8,36
8
8,83
9,59
9,40
9
10,35
10
7.11 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11
11,68
12
12,73
13
14
15
16
37
250
200
60 / 27
60 / 27
60 / 27
60 / 27
C 200 - 1,0
C 200 - 1,5
C 200 - 2,0
60 / 27
60 / 27
C 150 - 1,0
C 150 - 1,5
C 150 - 2,0
60 / 27
CW 150 - 0,6
1 S 41 H2O
1 S 42 H2O
60 / 27
60 / 27
C 120 - 2,0
C 120 - 1,5
170
60 / 27
CW 125 - 0,6
175
Izolace
60 / 27
60 / 27
Profil [mm]
CW 75 - 0,6
CW 100 - 0,6
Tl. stěny [mm]
125
150
Poznámky:
- U izolace uvedeny minimální hodnoty tloušťky [mm]/objem.hmotnosti [kg/m3].
- MP u izolace - je možno použít izolace MW třídy reakce na oheň A1 nebo A2.
1 S 41 H2O
1 S 42 H2O
Systémy:
• Desky Fermacell Powerpanel H 2 O
Druhy desek:
2x12,5 - 2x12,5
Opláštění strana 1 - 2:
Tabulka 17
EI 120
tabulka 12
e
625
625
625
313
625
625
417
313
625
417
313
625
625
625
417
313
625
625
625
417
313
2
3
Maximální výška [m]
4,00
4
EI 120výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
Maximální
5
5,85
5,85
5,85
5,89
6,93
6,74
6,55
6,27
6,27
6
8
8,07
7,69
7 60 8,078,36
7,41
7
8,64
9,12
9
9,69
9,88
10
10,73
7.12 Maximální výšky nenosných stěn fermacell s kovovou konstrukcí a s požární odolností
11
12,06
12
13,01
13
14
15
16
38
Fermacell GmbH
organizační složka
Žitavského 496
156 00 Praha 5 – Zbraslav
www.fermacell.cz
Žitavského 496
Nejnovější vydání této brožury
je k dispozici na
www.fermacell.cz
156 00 Praha 5 – Zbraslav
Technické změny vyhrazeny.
Fermacell GmbH
organizační složka
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
Stav 7/2014
Technické informace fermacell
e-mail: [email protected]
Pondělí až pátek od 9.00 do 16.00
www.fermacell.cz
Konzultace projektu:
Telefon: +420 606 038 627
+420 606 657 523
Konzultace montáž:
Čechy: + 420 602 453 927
Morava a Slezsko: + 420 721 448 666
Slovensko: + 420 721 448 666
Informační materiály fermacell:
Telefon: +420 296 384 330
Fax: +420 296 384 333
e-mail: [email protected]
fermacell® je registrovaná značka
a společnost skupiny XELLA
FC-036-00003/09.14/mp

Podobné dokumenty

Návod k obsluze

Návod k obsluze D. Pokud přístroj nepracuje normálně, i když byly dodrženy provozní pokyny. Provádějte pouze nastavení uvedená v tomto návodu k obsluze. Nesprávné nastavení může způsobit poruchu vyžadující opravu ...

Více

Nemocniční listy - Nemocnice Kyjov

Nemocniční listy - Nemocnice Kyjov mínky pro podání jsme splnili. Nyní bude záležet na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro pacienty bude jistě zajímavý nově vybudovaný komplex jednodenní chirurgie. Projekt jednodenní péče ...

Více

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva 2005 clients and create suitable conditions for successfully

Více

Strategický plán města Plzně - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Strategický plán města Plzně - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ­ dlouhodobě, od roku 2005, se vývoj podílu nezaměstnaných osob v okrese Plzeň – město pohybuje pod úrovní údajů za celou ČR; ­ nejnižšího podílu nezaměstnaných bylo dosaženo v Plzni a Plzeňském kr...

Více

magazín

magazín nová „pětka“ dostala bratříčka v podobě kombíku. Pro autosalon BMW RENOCAR v Brně jsme získali certifikaci M-certified partner, což potvrzuje naši profesionalitu a výjimečnost v nabídce modelů řady...

Více

Nový požární a akustický katalog

Nový požární a akustický katalog Homogenní desky pro suchou stavbu složené ze sádry a papírových vláken, z výroby jednostranně kašírované parobrzdnou vrstvou a hydrofobizované.

Více

Stavební chemie pro velké formáty včetně fotografií

Stavební chemie pro velké formáty včetně fotografií • Případné dilatační spáry v podkladu musí být vždy respektovány i v nášlapné vrstvě (ve stejné línii), doporučená šířka výplně je 8-10 mm; plocha musí být u stabilních podkladů rozdělená na dilata...

Více

Tvorba strategie a řízení výkonnosti

Tvorba strategie a řízení výkonnosti hromada, představenstvo, dozorčí rada, výkonný management) 3. Systém řízení výkonnosti 4. Od vize ke konkrétní strategii 5. Jednotlivé komponenty systému řízení výkonnosti vycházející ze strategie ...

Více

Navrhování a provádění dřevostaveb fermacell

Navrhování a provádění dřevostaveb fermacell Komplexní řešení pro konstrukce na bázi dřeva Stav leden 2015

Více

Mistrovské dílo funkčnosti a designu Zkouška ohnivým

Mistrovské dílo funkčnosti a designu Zkouška ohnivým dalších pater. Protipožární ochrana zafungovala spolehlivě. Bez ní by byly následky mnohem horší. „Ještě před 20 lety by takový požár nejspíš dopadl hůř,“ říká Stephanie Koebleová, odbornice na pro...

Více