církev / Church

Komentáře

Transkript

církev / Church
Modlitební téma: Církev
Prayer Theme: Church
Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se
od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, mé oči budou
otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. (2 Paralipomenon 7:14-15)
“If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their
wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.” (2 Chronicles 7:14-15
NIV)
Náboženství bylo během komunismu buď “spravováno” nebo zakázáno.
Přes 50 let je lidé vyznávali na vlastní nebezpečí. Pro ty z nás, kteří nežili
pod nadvládou komunismu, je nemožné pochopit, jaký dlouhodobý vliv
měla na lidi a na kulturu. Komunistická represe zvrátila vývoj
evangelikálních církví.
.
Velkolepost starých kostelů, jejichž
kostelní věže se tyčí nad městy, je
v rozporu s tím, že většina Čechů se
považuje za ateisty. Sčítání lidu z let
1991 a 2001 ukazuje, že v období
postkomunismu vzrostl počet lidí
hlásících se k ateismu ze 40% na 60%;
což je téměř nejvyšší podíl na světě.
Nedávný průzkum v Evropské unii
dokazuje, že pouze 19% Čechů věří,
že Bůh existuje. Říká se, že Češi jsou
nejateističtějším národem Evropy.
Religion was either “managed” or banned during communism.
For 50 years, people worshipped at their own risk. It is not
possible for those of us that did not live during the tight controls
of communism to understand the lingering effect it has had on
the people and the culture. Communist repression turned
evangelical churches inward.
Today, the magnificent old
churches whose steeples are
evident belie the fact that most
Czechs describe themselves as nonreligious. Census data from 1991
and 2001 show that in the decade
after communism, the number of
self-professed atheists rose from 40
percent to 60 percent, one of the
highest percentages in the world. A
recent European Union survey
shows that only 19 percent of
Czechs believe that God exists. It is
said Czechs are the most atheistic
people group in Europe.
Kdo navštěvuje bohoslužby?
Většina Plzeňanů, kteří vyznávají svou
víru v Boha, jsou katolíci. Plzeň má
zhruba 170 000 obyvatel a z toho
přibližně 1000 se pravidelně účastní
římskokatolických bohoslužeb.
Protestantské bohoslužby pravidelně
navštěvuje asi 500 lidí.
Who attends church?
The majority of those from Plzeň
who profess a faith in God are
Catholic. Out of a population of
about 170,000 people, around
1,000 regularly attend the
Roman Catholic Church. About
500 people regularly attend
Protestant worship services.
red dots
represent
church
worship
locations
Jedno bohoslužebné místo (katolické či protestantské) vychází zhruba na každých 12 000 lidí.
There is one Catholic or Protestant worship location for about every 12,000 people.
Modlitby / Prayers

Ježíši, náš obnoviteli, dej, ať následovníci Krista v Plzni mají pokorné, k pokání nakloněné srdce, hledající odpuštění jak svých
vlastních hříchů, tak hříchů těch, kdo žijí nezávisle na Tobě. Kéž jsou všichni jejich představitelé příkladem svému stádu ve
svatosti života, v hlásání evangelia a misijním zájmu o ty ve světě, kdo Tě ještě neznají! Kéž jsou zhojeny všechny jizvy z
minulosti. Obnov jejich radost ze spásy. (2 Paralipomenon 7:14, Žalm 51:12) Jesus, Our Restorer, May Christ–followers in Plzeň
have humbled, repentant hearts seeking forgiveness for their individual sins and the sins of those in the city who are living
independent of You. May all leaders be an example to their flocks in holy living, evangelism and missionary concern for a lost
world! May they be healed from scars of the past. Restore in them the joy of Your salvation. (2 Chronicles 7:14, Psalm 51:12)

Náš Nejvyšší knězi, Ježíši, kéž se křesťané v Plzni oddají modlitbě a jsou si vědomi svého povolání žehnat svými modlitbami jejich
městu. Dopomoz jim k porozumění, že prostřednictvím svým modliteb mohou ve svém městě uvolnit moc Ducha. Víme, že je Ti k
slávě, když stojíme společně a modlíme se proti všemu, co stojí proti Tvému království. Jako Áron a Chur podpírali Mojžíšovy
ruce, přicházím, abych se připojil k ostatním křesťanům a křesťanským pracovníkům k přímluvám za Plzeňany. Prosím ochraňuj
je, když vedou boje proti všem duchovním silám zla za obyvatele svého města. (Koloským 4:2, Skutky apoštolů 1:14, Exodus
17:12) Great High Priest, Jesus, May the Christians in Plzeň devote themselves to prayer being convinced of their calling to bless
their city through prayer. Help them to understand they can release the Spirit’s power in their city through their prayers. I know it
honors You when we stand together and pray against the problems facing your kingdom. Like Aaron and Hur held up Moses’
hands, I come alongside the Christians and Christian workers to help them intercede for those in Plzeň. Please protect them as
they wage warfare against all spiritual forces of darkness on behalf of the people of their city. (Colossians 4:2, Acts 1:14, Exodus
17:12)

Můj Pane a Bože, vím, že si ceníš jednoty. Prosím stmeluj křesťanskou komunitu v Plzni, aby Tě mohla oslavovat jedním srdcem
a jedněmi ústy. Neprosíme, aby se církve vzaly své jedinečnosti, ale pomoz jim oceňovat jejich odlišnost a možnost povzbudit se
navzájem svými dary. Pomáhej nám přijímat jedni druhé tak, jako Kristus přijal nás, k Tvé chvále. Ať Duch svatý působí v Církvi
a skrze Církev ve vší její rozmanitosti – v učení, v různosti denominací, jazyků a osobností tak, aby bylo hlásáno vykoupení
(Římanům 15:5-7). Prosím, zabraň tomu, aby se spory o maličkosti postavily do cesty sjednocování Tvého Těla, díky němuž pak
bude Tvá lásky světu zřejmější. Chválíme Tě za dobré vztahy mezi plzeňskými duchovními. Kéž nadále spolupracují ve Tvém
Duchu a pod autoritou Tvého Slova. (Žalm 133:1) My Lord and My God, I know You value unity. Please knit the Christian
community in Plzeň together so that with one heart and mouth they may glorify You. I don’t ask that Your churches give up their
uniqueness, but help them appreciate their differences and encourage each other’s gifts. Help them to accept one another, just
as Christ accepted us, in order to bring praise to You. May the Holy Spirit work in and through the Church in all its diversity of
doctrines, denominations, languages and personalities so that redemption may be proclaimed. (Romans15:5-7). Please prevent
minor issues from getting in the way of the whole of Your body coming together for the greater cause of bearing witness of Your
love in order to reach the lost. I praise You for the good relationships between the pastors in Plzeň. Continue to give them a spirit
of cooperation with Your Word as central authority and focus. (Psalms 133:1)

Ježíši, má Sílo, dej křesťanům v Plzni a těm, kteří s nimi spolupracují, smělost hlásat Tvé slovo. Ať je záchrana jejich rodin, přátel
a spolupracovníků jejich prioritou. Odpusť těm, kdo v důsledku zkušeností z minulosti dosud žijí ve strachu. Pane, Ty jsi nám
nedal ducha strachu, ale Ducha síly, lásky a rozvahy. Pomoz nám zbavit se všeho strachu, aby Tvůj příběh mohl být vyprávěn
a evangelium měnilo lidi a jejich město (2 Timoteovi 1:7, Skutky apoštolů 4:29-30). Kéž věřící v Plzni užívají ovoce Ducha
svatého, který v nich žije – lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost a sebeovládání (Galatským 5:2223). Jesus, My Strength, Grant the Christians in Plzeň and those laboring with them a boldness to declare your word. May the
salvation of their family, friends and coworkers be a priority. Forgive those who still live in fear because of the circumstances of
history. Lord, You did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love and of self-discipline. Help all to break away
from this intimidation so your story may be told and the impact of the gospel transform the people and their city. (2 Timothy 1:7,
Acts 4:29-30) May the fruit of your Holy Spirit living in them be enjoyed by the believers living in Plzeň--love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control.(Galatians 5:22-23)
Modlitby / Prayers

Ty, jenž jsi Hlavou církve, víme, že bereš vážně hřích a chceš, abychom žili svatý život. Dovol Tvému Duchu Svatému, aby
křesťany z Plzně provázel jejich životem. Kéž nepodlehnou vnějšímu tlaku přizpůsobení se vlivům světa a jeho motivům, ale ať
jsou vnitřně proměňováni svým vztahem ke Kristu. Ty nám nedáváš specifická pravidla, jejichž dodržováním bychom získali
svatost, ale dáváš nám principy, které máme následovat. Dal jsi nám svobodu volby a tím je to někdy těžší. Kéž volby, které
děláme, odráží Kristův charakter. Pomoz nám chápat, že zatímco principy se nikdy nemění, způsoby jejich aplikace se mohou
lišit. Prosím, ať jako křesťané nevkládáme na lidi břemena, která jsi nezamýšlel. Kéž jsi Ty ten jediný, kdo bude posuzovat naši
svatost (Galatským 5:16, Římanům 12:1-2). Ať se církev nikdy nevzdá celistvosti Bible a ať neoslabuje její poselství. Kéž lidé vidí
Boží slovo jako platné, neměnné a neomylné. Holy Head of the Church, I know that You take sin seriously and want us to live a
holy life. Allow Your Holy Spirit to guide the lives of the Christians in Plzeň. May they not succumb to the outward pressures to
conform to the world’s attitudes and motivations, but be inwardly transformed by their relationship to Christ. You don’t always
give us specific rules to obtain holiness but rather principles to follow. You have given us freedom of choice and this sometimes
makes it hard for us. May the choices they make reflect the character of Christ. Help all to understand that while your principles
never change, how they are applied may be different. Please don’t permit Christians to put additional encumbrances on man
that You did not intend. May You be the only One to judge our holiness. (Galatians 5:16, Romans 12:1-2) May the church never
sacrifice the integrity of the Bible or dilute its message. May the people see God's Word as relevant, changeless, and inerrant.

Milostiplný Bože, chválíme Tě za církve, které přestávají být nedobytnými hrady, opouští “mentalitu pevnosti” a stávají se
mostem mezi světem věřících a nevěřících. Stojíme za těmi z Plzně, kdo touží po tom, aby jejich společenství byla “Majáky
milosti.” Kéž se v nich pravidelní návštěvníci i nově příchozí cítí vítáni. Kéž se křesťané stávají ochotnými nástroji v rukou Božích,
aby naplnili jak potřeby členů církve, tak potřeby lidí ve městě. Ukázal jsi nám, co je dobré, a žádáš od nás, abychom byli
spravedliví, milovali milosrdenství a pokorně chodili se svým Bohem. Kéž je služba v církvi celistvá, se zápalem jak pro sociální
spravedlnost, tak pro evangelium. Kéž nejsou přehlíženy ani duchovní, ani fyzické potřeby (Micheáš 6:8, Izaiáš 61:1, Matouš
23:23). Ty nám říkáš, abychom milovali svého bližního, jako sami sebe. Posilni a uschopni křesťany v Plzni, ať jim Tvoje
přirozenost v nich připomíná, že právě svou vzájemnou láskou vyjadřují, že jsou Tvými dětmi. Dávej jim tvořivé a praktické
nápady, jak mohou Tvojí lásku šířit všude, kam přijdou (Jan 13:35). Gracious God, I praise You for those churches that are moving
from a castle or “fortress mentality” to a bridge mentality—reaching out to unbelievers. I stand with those in Plzeň who want to
see their churches considered Lighthouses of Grace. May the churches be seen as welcoming places to regular members and
newcomers alike. May the Christians be willing to be used as instruments in God’s hands to meet the needs of the church
members as well as the needs of their community. You have shown us what is good, and required of us to do justice, to love
mercy and to walk humbly with our God. May the ministry of the churches be holistic with a passion for both social justice and
evangelism, not ignoring either the body or the spirit. (Micah 6:8, Isaiah 61:1, Matthew 23:23) You tell us to love our neighbors
as ourselves. Strengthen and mature the Christians in Plzeň, fill them with Godly character reminding them that we demonstrate
that we are Your children by loving each other. Please give them creative and practical ideas so that they can spread seeds of
love wherever they go. (John 13:35)

Podobné dokumenty

Lidé / People

Lidé / People budeš nalezen, pokud tě budeme hledat celým svým srdcem. Kéž Tvůj Duch působí v srdcích lidí města Plzně a vede je k hledání Tebe. Zjevuj jim, kým jsi a jednej v jejich životech, aby tobě samotnému...

Více