Stáhnout tuto publikaci ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Stáhnout tuto publikaci ve formátu PDF
E V R O P S K Ý V E Ř E J N Ý O C H R Á N C E P R ÁV
CS
výroční zpráva 2006
ISSN 1725-9711
výroční zpráva 2006
E V R O P S K Ý V E Ř E J N Ý O C H R Á N C E P R ÁV
© Evropský veìejný ochránce práv 2007
Všechna práva vyhrazena.
Užití pro ú²ely vzd»lávací a nekomer²ní je povoleno, je-li uveden pramen.
Autorská práva na fotografie, pokud není uvedeno jinak, vlastní evropský veìejný ochránce práv.
Pìední obálka: © iStockphoto.com/urbancow
Úplné zn»ní zprávy je dostupné na internetu na: hĴp://www.ombudsman.europa.eu
Printed in Belgium
VYTIŠT5NO NA PAPÍdE B5LENÉM BEZ POUŽITÍ CHLÓRU
E ѣ џ ќ ѝ Ѡ ј ӊ ѣ ђ ү ђ ї ћ ӊ ќ ѐ ѕ џ Ѩ ћ ѐ ђ ѝ џ Ѩѣ
P. N і ј і ѓ ќ џ ќ Ѡ D і ю њ ю ћ ё ќ Ѣ џ ќ Ѡ
Prof. Dr. Hans-Gert PÖTTERING
pìedseda
Evropský parlament
Rue Wiertz
1047 Brusel
BELGIE
Ve Štrasburku dne 12. bìezna 2007
Vážený pane pìedsedo,
v souladu s ²l. 195 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského spole²enství a s ²l. 3 odst. 8
rozhodnutí Evropského parlamentu o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce
veìejného ochránce práv Vám zasílám svou zprávu za rok 2006.
S pozdravem,
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Evropský veìejný ochránce práv
1, avenue du Président Robert Schuman – B.P. 403 – F-67001 STRASBOURG Cedex
☎ : +33 (0)3.88.17.23.13 – Fax : +33 (0)3.88.17.90.62
hĴp://www.ombudsman.europa.eu – [email protected]
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
OBSAH
ÚVOD
15
1
VÝTAH
21
2
STÍŽNOSTI A ŠETdENÍ
35
2.1
PRÁVNÍ ZÁKLAD +INNOSTI VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
35
2.2
PwSOBNOST EVROPSKÉHO VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
35
2.2.1 Stížnosti a šetìení z vlastního podn»tu ............................................................................................................. 36
2.2.2 Instituce a orgány Spole²enství .......................................................................................................................... 36
2.2.3 „Nesprávný úìední postup“ ................................................................................................................................ 37
2.2.4 Evropský kodex ìádné správní praxe................................................................................................................. 38
2.3
PdÍPUSTNOST STÍŽNOSTÍ A DwVODY PRO ŠETdENÍ
38
2.4
ANALÝZA STÍŽNOSTÍ ŠETdENÝCH V ROCE 2006
39
2.5
POSTOUPENÍ STÍŽNOSTI JINÉMU ORGÁNU A DOPORU+ENÍ
39
2.6
POSTUPY VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
41
2.6.1 Zahájení šetìení...................................................................................................................................................... 42
2.6.2 Korektní postup ..................................................................................................................................................... 42
2.6.3 Nahlížení do spisþ a slyšení sv»dkþ ................................................................................................................. 42
2.6.4 Otevìený postup..................................................................................................................................................... 42
2.7
VÝSLEDKY ŠETdENÍ
43
2.7.1 Pìípady, kdy nebyl zjišt»n nesprávný úìední postup .................................................................................... 43
2.7.2 Pìípady vyìešené institucí a smírným ìešením ............................................................................................... 43
2.7.3 Kritické poznámky a návrhy doporu²ení ......................................................................................................... 44
2.7.4 Zvláštní zprávy Evropskému parlamentu......................................................................................................... 44
2.8
ROZHODNUTÍ O UZAVdENÍ PdÍPADw V ROCE 2006
45
2.8.1 Otevìenost, pìístup k dokumentþm a ochrana osobních údajþ................................................................... 45
2.8.2 Komise jako strážce Smlouvy ............................................................................................................................. 47
7
OBSAH
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
2.8.3 Výb»rová ìízení, zakázky a granty ..................................................................................................................... 48
2.8.4 Personální záležitosti ............................................................................................................................................ 50
2.8.5 Jiné ............................................................................................................................................................................ 51
3
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETdENÍ
55
3.1
55
PdÍPADY, U NICHŽ NEBYL ZJIŠT5N NESPRÁVNÝ ÚdEDNÍ POSTUP
3.1.1 Evropský parlament .............................................................................................................................................. 55
NEVYŽÁDÁNÍ SI VYSV5TLENÍ V SOUVISLOSTI S VÝB5ROVÝM dÍZENÍM ZE STRANY EVROPSKÉHO PARLAMENTU.................................... 55
3.1.2 Evropská komise .................................................................................................................................................... 56
ZPOŽD5NÍ PdI dEŠENÍ SKUTKOVÉ PODSTATY STÍŽNOSTI PODLE +LÁNKU 226........................................................................................................
HODNOCENÍ ŠPAN5LSKÝCH PRÁVNÍCH PdEDPISw TÝKAJÍCÍCH SE VYSÍLÁNÍ REPORTÁŽÍ Z BÝ+ÍCH ZÁPASw VYHOTOVENÉ
EVROPSKOU KOMISÍ.......................................................................................................................................................................................................................
UKON+ENÍ SPOLUPRÁCE ZALOŽENÉ NA DLOUHODOBÝCH ÚMLUVÁCH ................................................................................................................
VÝB5R ODBORNÍKw V RÁMCI ŠESTÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU .............................................................................................................................
ZRUŠENÍ FINANCOVÁNÍ NORMALIZA+NÍCH PRACÍ .........................................................................................................................................................
ÚDAJNÉ PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ K PdEKLADATELSKÉMU PROGRAMU .............................................................................
56
56
57
58
58
59
3.1.3 Soudní dvþr Evropských spole²enství .............................................................................................................. 60
OZNÁMENÍ O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA PdEKLADATELSKÉ SLUŽBY.......................................................................................................................... 60
3.1.4 Evropský úìad pro výb»r personálu................................................................................................................... 60
ÚDAJN5 NESPRÁVNÉ HODNOCENÍ TESTw PdI VÝB5ROVÉM dÍZENÍ ............................................................................................................................
NEPdIPUŠT5NÍ K VÝB5ROVÉ ZKOUŠCE ...................................................................................................................................................................................
POVINNOST PdIHLÁSIT SE POUZE DO JEDNOHO ZE SOU+ASN5 POdÁDANÝCH VÝB5ROVÝCH dÍZENÍ.........................................................
POSOUZENÍ ODPOV5DI UCHAZE+E NA ZKUŠEBNÍ OTÁZKU ..........................................................................................................................................
ÚDAJN5 ŠPATNÁ ORGANIZACE OTEVdENÉHO VÝB5ROVÉHO dÍZENÍ .......................................................................................................................
60
61
62
62
63
3.1.5 Evropská investi²ní banka ................................................................................................................................... 64
ODMÍTNUTÍ POSKYTNOUT INFORMACE O MOŽNÉM FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V KANDIDÁTSKÉ ZEMI...................................................... 64
3.1.6 Evropský úìad pro boj proti podvodþm ........................................................................................................... 64
ÚDAJNÉ NEZODPOV5ZENÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE ......................................................................................................................................................... 64
3.2
PdÍPADY VYdEŠENÉ ORGÁNEM
65
3.2.1 Evropský parlament .............................................................................................................................................. 65
PdÍSTUP K +LÁNKU VE ZPRAVODAJI „EP NEWSHOUND“ ................................................................................................................................................ 65
3.2.2 Evropská komise .................................................................................................................................................... 66
ODMÍTNUTÍ VYPLATIT DLUŽNÝ PLAT A ÚROKY ................................................................................................................................................................. 66
ODPOV5. NA ŽÁDOST O PRÁCI VYHOTOVENÁ V JINÉM JAZYCE ................................................................................................................................. 66
ZPOŽD5NÍ PdI VYPLÁCENÍ GRANTU V RÁMCI TWINNINGOVÝCH PARTNERSTVÍ M5ST ...................................................................................... 67
3.2.3 Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostìedí ....................................................................... 67
RYCHLÁ OMLUVA ZA CHYBU .................................................................................................................................................................................................... 67
3.2.4 Výbor regionþ......................................................................................................................................................... 68
PROPLACENÍ CESTOVNÍCH NÁKLADw NA PRACOVNÍ POHOVOR ............................................................................................................................... 68
8
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.3
OBSAH
SMÍRNÁ dEŠENÍ DOSAŽENÁ VEdEJNÝM OCHRÁNCEM PRÁV
69
3.3.1 Evropská komise .................................................................................................................................................... 69
VÝKLAD SM5RNICE O OCHRAN5 ÚDAJw V SOUVISLOSTI SE STÍŽNOSTÍ NA JEJÍ PORUŠENÍ ................................................................................ 69
3.3.2 Evropská investi²ní banka ................................................................................................................................... 70
ZAMÍTNUTÍ PdÍSTUPU KE ZPRÁV5 O AUDITU - 1................................................................................................................................................................. 70
3.3.3 Evropská agentura pro bezpe²nost letectví ...................................................................................................... 71
VRÁCENÍ PdÍSP5VKU NA USÍDLENÍ VYPLACENÉHO B5HEM ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ.............................................................................................. 71
3.4
PdÍPADY UZAVdENÉ S KRITICKOU POZNÁMKOU VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 72
3.4.1 Evropský parlament .............................................................................................................................................. 72
PdÍSTUP K SEZNAMwM UCHAZE+w VE VÝB5ROVÉM dÍZENÍ ......................................................................................................................................... 72
3.4.2 Rada Evropské unie ............................................................................................................................................... 73
VYdIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE .................................................................................................................................................................................... 73
3.4.3 Evropská komise .................................................................................................................................................... 73
NESPRAVEDLIVÉ ZACHÁZENÍ S PdID5LENÝMI NÁRODNÍMI ODBORNÍKY...............................................................................................................
PdÍSTUP K DOKUMENTwM: POPLATKY PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA A DwVODY PRO ODMÍTNUTÍ +ÁSTE+NÉHO PdÍSTUPU ....
ZAMÍTNUTÍ UHRADIT VÝDAJE ZA PRÁVNÍ SLUŽBY ...........................................................................................................................................................
ZAMÍTNUTÍ PdÍSTUPU KE ZPRÁV5 O AUDITU - 2.................................................................................................................................................................
NEZODPOV5ZENÍ STÍŽNOSTI PODANÉ PODLE +L. 90 ODST. 2 SLUŽEBNÍHO dÁDU ................................................................................................
DISKRIMINACE PdI VYdIZOVÁNÍ PdIHLÁŠKY A NEUMOŽN5NÍ PdÍSTUPU K DOKUMENTwM............................................................................
NEMOŽNOST DOSÁHNOUT NÁPRAVY V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH...............................................................................................................................
ZAMÍTNUTÍ PdÍSTUPU K PODÁNÍ KOMISE VE SPORU PdED POROTOU SV5TOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE................................................
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UD5LOVÁNÍ VOLNA NÁRODNÍM ODBORNÍKwM ...........................................................................................................
NEDONUCENÍ N5MECKA PODROBIT SE ROZSUDKU SOUDU ..........................................................................................................................................
PdÍSTUP K DOKUMENTwM TÝKAJÍCÍM SE PdID5LOVÁNÍ POVOLENEK NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNw ..................................................
NESCHOPNOST VYSV5TLIT NEGATIVNÍ HODNOCENÍ ZAM5STNANKYN5 AGENTURY ........................................................................................
KONTROLA DATA ODESLÁNÍ PdEDB5ŽNÝCH NÁVRHw V GRANTOVÉM dÍZENÍ ....................................................................................................
73
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
83
84
3.4.4 Evropský úìad pro výb»r personálu................................................................................................................... 85
NEADEKVÁTNÍ INFORMOVÁNÍ UCHAZE+E O JEHO CHYBÁCH V PdEKLADATELSKÉ ZKOUŠCE....................................................................... 85
ÚDAJNÁ DISKRIMINACE A NESPRAVEDLNOST Z DwVODU KRATŠÍ DOBY NA PdÍPRAVU NA ÚSTNÍ TEST NEŽ V PdÍPAD5 OSTATNÍCH
UCHAZE+w........................................................................................................................................................................................................................................ 85
NEKONZISTENTNÍ ÚDAJE V TESTU VE VEdEJNÉM VÝB5ROVÉM dÍZENÍ ..................................................................................................................... 86
3.4.5 Výbor regionþ......................................................................................................................................................... 87
+ÁSTE+NÁ PLATBA ZA ÚDAJN5 NEÚPLNOU PRÁCI .......................................................................................................................................................... 87
3.4.6 Stìedisko pro rozvoj odborného vzd»lávání .................................................................................................... 88
VZTAH MEZI VEDENÍM A STÁTNÍMI ÚdEDNÍKY V ORGÁNU SPOLE+ENSTVÍ ........................................................................................................... 88
3.5
NÁVRHY DOPORU+ENÍ PdēATÉ INSTITUCÍ
89
3.5.1 Evropská komise .................................................................................................................................................... 89
ÚDAJNÁ STÁTNÍ PODPORA PdI PRIVATIZACI N5MECKÉHO PODNIKU....................................................................................................................... 89
NEPdēETÍ ROZHODNUTÍ ZE STRANY KOMISE OHLEDN5 STÍŽNOSTI NA PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PdEDPISw .................................................. 90
3.6
PdÍPADY UZAVdENÉ Z JINÝCH DwVODw
90
3.6.1 Rada Evropské unie ............................................................................................................................................... 90
SPONZORSTVÍ PdEDSEDNICTVÍ RADY ..................................................................................................................................................................................... 90
9
OBSAH
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.6.2 Evropská komise .................................................................................................................................................... 91
NEODwVODN5NÉ PRwTAHY VE DVOU SOUDNÍCH dÍZENÍCH PRO PORUŠENÍ POVINNOSTI.............................................................................. 91
NESPRÁVNÉ ZAdAZENÍ POMOCNÉHO KONFEREN+NÍHO TLUMO+NÍKA................................................................................................................. 92
NEZASLÁNÍ ODPOV5DI PO DOBU P5TI LET ........................................................................................................................................................................... 92
3.6.3 Evropský úìad pro výb»r personálu................................................................................................................... 93
NEOMLUVENÍ SE ZA CHYBU PdI HODNOCENÍ ..................................................................................................................................................................... 93
3.7
PdÍPADY UZAVdENÉ PO PdEDLOŽENÍ ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY
94
3.7.1 Rada Evropské unie ............................................................................................................................................... 94
JAZYKY POUŽÍVANÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PdEDSEDNICTVÍ .............................................................................................................. 94
3.7.2 Evropská komise .................................................................................................................................................... 95
ZPOŽD5NÍ PdI dEŠENÍ POLITICKY CITLIVÉ A KONTROVERZNÍ STÍŽNOSTI ................................................................................................................ 95
3.8
ŠETdENÍ VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Z VLASTNÍHO PODN5TU
96
ŠETdENÍ PdIPRAVENOSTI KOMISE POUŽÍT MEDIACI PdI SPORECH SE SMLUVNÍMI STRANAMI ........................................................................ 96
dEŠENÍ STÍŽNOSTI OHLEDN5 VÝSTAVBY PRwMYSLOVÉHO PdÍSTAVU VE ŠPAN5LSKU ........................................................................................ 96
HORNÍ V5KOVÁ HRANICE V INTERNÍM PROGRAMU PRO STÁŽISTY ........................................................................................................................... 97
3.9
DOTAZY, KTERÝMI SE ZABÝVAL VEdEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
97
PRÁVO +LENSKÉHO STÁTU ROZHODNOUT V ZEM5D5LSKÉ ZÁLEŽITOSTI ............................................................................................................... 97
VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ .................................................................................................................................................................................................................... 98
4
5
10
VZTAHY S INSTITUCEMI A ORGÁNY EVROPSKÉ UNIE
101
4.1
EVROPSKÝ PARLAMENT
103
4.2
EVROPSKÁ KOMISE
104
4.3
DALŠÍ INSTITUCE A ORGÁNY
105
VZTAHY S VEdEJNÝMI OCHRÁNCI PRÁV A OBDOBNÝMI ORGÁNY
109
5.1
EVROPSKÁ SÍm VEdEJNÝCH OCHRÁNCw PRÁV
109
5.2
DALŠÍ SEMINÁdE A KONFERENCE VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
114
5.3
DALŠÍ AKCE S VEdEJNÝMI OCHRÁNCI PRÁV A JEJICH ZAM5STNANCI
115
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
6
7
OBSAH
SD5LENÍ
119
6.1
NEJVÝZNAMN5JŠÍ OKAMŽIKY ROKU
119
6.2
INFORMA+NÍ CESTY
121
6.3
DALŠÍ KONFERENCE A SETKÁNÍ
126
6.4
VZTAHY SE SD5LOVACÍMI PROSTdEDKY
135
6.5
PUBLIKACE
139
6.6
INTERNETOVÁ KOMUNIKA+NÍ +INNOST
141
PdÍLOHY
143
A
STATISTIKY
145
B
ROZPO+ET VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
152
C
ZAM5STNANCI
154
D
REJSTdÍK ROZHODNUTÍ
163
JAK KONTAKTOVAT EVROPSKÉHO VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
167
11
© iStockphoto.com/urbancow
Ú vod
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ÚVOD
ÚVOD
Na za²átku každého roku se pouštím do dokon²ování textu nejdþležit»jší publikace evropského
veìejného ochránce práv — výro²ní zprávy. Pro její dokon²ení je nezbytné nerušené soustìed»ní,
což má neocenitelnou hodnotu, protože mi umožní nejen posoudit uplynulých dvanáct m»sícþ, ale
také ur²it oblasti, které zaslouží vylepšení. Mým zám»rem je na následujících stránkách vám sd»lit
výsledky tohoto zamyšlení.
Hlavní úloha veìejného ochránce práv — pomáhat st»žovatelþm
Po²et stížností obdržených evropským veìejným ochráncem práv v roce 2006 se pìiblížil rekordn»
vysokým hodnotám dosaženým v letech 2005 a 2004, což nazna²uje, že po²et stížností veìejnému
ochránci práv se nyní ustálil na dìíve neslýchaném po²tu 320 m»sí²n». V pìevážné v»tšin» pìípadþ
podaných v roce 2006 jsem byl schopen st»žovateli pomoci tak, že jsem zahájil šetìení, pìedal pìípad
pìíslušnému orgánu nebo poskytl radu ohledn» toho, kam se obrátit, aby byl problém rychle a ú²inn»
vyìešen. Výtah ze zprávy poskytuje pìehled pìípadþ vyìízených v roce 2006, zatímco ve druhé a tìetí
kapitole vlastní zprávy se pìípady rozebírají a pìedstavují podrobn»ji.
Mnoho pozitivních výsledkþ — pìíklady osv»d²ených postupþ
Shrnutí pìípadþ zahrnutých do této zprávy obsahuje mnoho pìíkladþ toho, jak orgány a instituce
EU kladn» reagují na problémy, na které je upozorním. Poprvé ve výro²ní zpráv» uvádím šest
nejdþležit»jších pìípadþ, jež slouží jako pìíklady osv»d²ených postupþ, které bych rád vyzdvihl.
Patìí sem i pìípad, ve kterém Evropská komise souhlasila s pìezkumem výkladu sm»rnice
o ochran» osobních údajþ, aby tak vzala na v»domí obavy ob²anþ, konstruktivní odpov»µ Evropské
investi²ní banky u pìípadu týkajícího se pìístupu k dokumentþm a rozhodnutí Evropského
parlamentu zrušit v»kovou hranici v programu pro stážisty. Mým zám»rem pìi vyzdvihování
t»chto pìípadþ je pìedstavit vzory ìádné správy pro všechny orgány a instituce EU, aby se z nich
inspirovaly a pom»ìily se s nimi, pokud jde o jejich vlastní postupy. Další informace o t»chto
pìípadech lze nalézt v následujícím výtahu. Šest nejdþležit»jších pìípadþ je také uvedeno v pìíloze
D plného zn»ní zprávy.
N»které nevyužité pìíležitosti
Od té doby, kdy jsem se 1. dubna 2003 ujal úìadu evropského veìejného ochránce práv, jsem se
snažil prosazovat kulturu služeb ve správ» EU. Ob²ané si to rozhodn» zaslouží. Listina základních
práv EU obsahuje právo na ìádnou správu a naším úkolem je dodržovat tento slib daný evropským
ob²anþm.
Jak ²asto ìíkám, zpþsob, jakým veìejná správa reaguje na stížnosti, je hlavním m»ìítkem toho, nakolik
se zam»ìuje na ob²any. Pìestože se v mnoha oblastech dosáhlo pokroku, byl v roce 2006 bohužel
zaznamenán nárþst po²tu pìípadþ, které jsem uzavìel kritickou pìipomínkou, a stejn» významný
pokles po²tu pìípadþ, u kterých bylo dosaženo smírného ìešení. Obdobn» politováníhodná je nižší
míra pìħetí a provád»ní návrhþ doporu²ení veìejného ochránce práv ze strany institucí.
Takovýto vývoj by m»l vyvolat obavy u každého, kdo touží po lepších vztazích mezi Evropskou
unií a jejími ob²any. Stížnosti nabízejí pìíležitost urovnat problémy a ukázat, že doty²ný orgán nebo
instituce bere dodržování základního ob²anského práva ob²anþ na ìádnou správu vážn». Nejsem
si jist, zda ob²any mohou upokojit ²astá tvrzení institucí, které prohlašují, že cht»jí být „blíže
15
ÚVOD
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ob²anovi“, když ve skute²nosti ty samé instituce ²asto nevyužħí pìíležitosti nabídnuté veìejným
ochráncem práv na zlepšení vztahþ.
Problém, zdá se, tkví ²áste²n» v tom, že n»kteìí pracovníci ve správ» ješt» ne zcela pochopili
a pìħali za vlastní myšlenku, že zásady ìádné správy vyžadují od institucí a státních zam»stnancþ
více než se pouze vyvarovat nezákonného po²ínání. V roce 2007 budu nadále na toto dþležité téma
klást dþraz. Také s úmyslem zajistit, aby má šetìení m»la konkrétní a trvalý dopad, chci v roce 2007
vypracovat a zveìejnit studie o následném zpracování všech dalších a kritických poznámek z roku
2006. To by m»lo dále povzbudit doty²né instituce, aby zlepšily své postupy ku prosp»chu ob²anþ.
Spolupráce s institucemi na prosazení kultury služeb
Pìibližn» 70 % šetìení veìejného ochránce práv se týká Evropské komise. Je tedy nezbytné, aby se
Komise ujala hlavní role pìi prosazování kultury služeb. Se zam»ìením na dosažení tohoto cíle jsem
zahájil cyklus dvoustranných setkání s každým evropským komisaìem, která byla navržena tak,
aby vyzdvihla hlavní zásady ìádné správy, kterou je nutné dodržovat na každé úrovni v Komisi,
a aby se zam»ìila na oblasti, v nichž u m» výsledky mých stížností vyvolaly obavy. Otevìenost
a postoj 11 komisaìþ, se kterými jsem se setkal, tak velmi jasn» ukazují, že si uv»domují hodnotu
konstruktivních odpov»dí na stížnosti. Má setkání s dalšími orgány a institucemi EU byla obdobn»
povzbudivá, podrobnosti o nich lze nalézt ve ²tvrté kapitole této zprávy.
Prosazování zásady subsidiarity u opravných prostìedkþ
S v»domím významného po²tu stížností, které každoro²n» obdržím a které nespadají do mé
pþsobnosti, jsem v prþb»hu roku 2006 pokra²oval ve svém úsilí prosazovat zásadu subsidiarity
opravných prostìedkþ. Zdá se, že mnoho lidí, kteìí mi zasílají stížnost, není seznámeno
s mimosoudními opravnými prostìedky dostupnými v jejich ²lenských státech nebo s tím, že
vnitrostátní nebo regionální veìejní ochránci práv mohou být oprávn»ni zabývat se jejich stížnostmi,
v²etn» pìípadþ, kde se jedná o právo EU. Evropská síõ veìejných ochráncþ práv je hlavním zdrojem
pomoci vnitrostátním a regionálním veìejným ochráncþm práv pìi co nejú²inn»jším vyìizování
pìípadþ, které se týkají práva EU. V roce 2006 spadalo více než 75 % stížností, které jsem obdržel,
mimo mou pþsobnost, pìedevším proto, že se týkaly vnitrostátních nebo regionálních správ
v ²lenských státech. V pìevážné v»tšin» takových pìípadþ pìíslušelo jinému ²lenovi Evropské
sít» veìejných ochráncþ práv, aby se zabýval záležitostí, kvþli které byla stížnost podána. Ve
všech takových pìípadech a s pìedchozím svolením st»žovatele jsem buµ pìedal stížnost pìímo
pìíslušnému veìejnému ochránci práv nebo poradil st»žovateli, kam se má obrátit. Pìestože takové
postoupení stížností a doporu²ení jsou bezpochyby velkou pomocí ob²anþm, bylo by pro ob²any
samozìejm» lepší, kdyby oslovili pìíslušného veìejného ochránce práv hned napoprvé.
Lépe cílená komunika²ní strategie
Proto v Evropské síti veìejných ochráncþ práv pracujeme tvrd» na tom, abychom ob²anþm ukázali
cestu ke správnému veìejnému ochránci práv poskytováním jasných a srozumitelných informací
o ²etných možnostech odškodn»ní, které jim jsou dostupné na evropské, vnitrostátní a regionální
úrovni. Tyto informace ob²ané získávají díky odkazþm na vnitrostátní a regionální veìejné ochránce
práv uvedeným na mé internetové stránce, která minulý rok zaznamenala více než 44 000 návšt»v,
díky informacím o síti v mých publikacích a prostìednictvím spole²né prezentace s pìíslušnými
vnitrostátními nebo regionálními veìejnými ochránci práv b»hem mých informa²ních návšt»v
v ²lenských státech.
Vedle ²inností, které probíhají v rámci sít», jsme zesílili naše komunika²ní úsilí i obecn»ji. B»hem
roku jsme vyvinuli tìi hlavní strategie pro oslovení veìejnosti — komplexní mediální strategii,
plán zásadního pìepracování internetové stránky veìejného ochránce práv a politiku podloženou
dþkladným prþzkumem s cílem zlepšit zam»ìení a oslovení potenciálních st»žovatelþ. Tato
posledn» uvedená strategie je zásadní, pokud má být sníženo sou²asné množství stížností, které
spadají mimo mou pþsobnost. Zám»rem všech tìí akcí je zajistit, aby všichni ti, kteìí by mohli vznést
pìípustnou stížnost k evropskému veìejnému ochránci práv, v»d»li, jak to provést, a aby ti, jejichž
16
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ÚVOD
stížnosti spadají mimo mou pþsobnost, v»d»li na koho se obrátit pro pomoc. Tyto komunika²ní
aktivity by rovn»ž m»ly pomoci zvýšit informovanost široké veìejnosti o úloze evropského
veìejného ochránce práv tím, že se pokusí zajistit spolupráci správy EU.
Setkání zam»stnancþ
Jaký je význam ìádné správy jak z hlediska pojmového, tak procesního, jak více zlepšit a podpoìit
kulturu služeb úìadu veìejného ochránce práv, jak oslovit ob²any obecn» a jak se zam»ìit na
konkrétní specificky zam»ìené poslucha²e, to byla n»která z témat, o kterých se podrobn»
diskutovalo b»hem úpln» prvního setkání zam»stnancþ evropského veìejného ochránce práv,
které se uskute²nilo v ìíjnu 2006. Toto setkání je cvi²ením sebereflexe, kterého se ú²astní všichni
zam»stnanci dané instituce a jehož cílem je rozvíjet a posilovat chápání hodnot a poslání této
instituce a prosazovat jejich ú²inné šíìení. Každý zam»stnance je nabádán, aby se aktivn» ú²astnil
diskuzí a vyjádìil svþj názor na rþzná diskutovaná témata. Po setkání panuje všeobecná shoda, že
se jasn» ukázalo, že šlo o velmi produktivní a užite²nou zkušenost, která si zaslouží opakování.
Veškeré ²innosti, o kterých jsem se zmínil v tomto úvodu, jsou podrobn» zahrnuty ve výro²ní
zpráv», zatímco kratší výkaz o ²innosti veìejného ochránce práv se nachází ve výtahu a statistikách,
které vycházejí také jako samostatná publikace. Doufám, že vám ob» publikace poskytnou ucelený
popis ²innosti evropského veìejného ochránce práv v roce 2006 a že se díky nim budete chtít
dozv»d»t více o instituci, kterou mám tu ²est vést. Já osobn» se t»ším na další náro²ný rok, rok 2007,
kdy budu mít dvojí cíl, budu pracovat s institucemi na prosazování ìádné správy a zam»ìím se na
své úsilí v oblasti komunikace tak, aby každý, kdo by mohl potìebovat využít služeb evropského
veìejného ochránce práv, byl ìádn» a dostate²n» informován o tom, jak postupovat.
Ve Štrasburku dne 22. února 2007
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
17
© iStockphoto.com/urbancow
V ýtah
1
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
1
V Ý TA H
VÝTAH
Dvanáctá výro²ní zpráva evropského veìejného ochránce práv pro Evropský parlament je pìehledem
jeho ²inností v roce 2006. Je to ²tvrtá zpráva, kterou pìedkládá P. Nikiforos DIAMANDOUROS,
který se ujal funkce evropského veìejného ochránce práv dne 1. dubna 2003.
STRUKTURA ZPRÁVY
Zprávu tvoìí šest kapitol a ²tyìi pìílohy. Za²íná osobní pìedmluvou evropského veìejného ochránce
práv, v níž hodnotí hlavní ²innosti a úsp»chy roku a vyty²uje si myšlenky pro budoucnost. Tento
výtah tvoìí kapitolu 1.
V kapitole 2 jsou popsány postupy evropského veìejného ochránce práv pìi vyìizování stížností
a provád»ní šetìení. Podává pìehled stížností, kterými se veìejný ochránce práv zabýval b»hem
roku, a to v²etn» tematického rozboru výsledkþ pìípadþ uzavìených po šetìení. Tento rozbor se
zabývá nejvýznamn»jšími právními poznatky a faktickými nálezy obsaženými v jeho rozhodnutích
v roce 2006.
Kapitola 3 sestává z výb»ru shrnutí rozhodnutí veìejného ochránce práv a pokrývá škálu subjektþ
a orgánþ zú²astn»ných na stížnostech a šetìeních z vlastního podn»tu. Shrnutí jsou uspoìádána
nejprve podle typu zjišt»ní nebo výsledku a poté podle zú²astn»ných orgánþ nebo institucí.
Shrnutí rozhodnutí po šetìení z vlastního podn»tu a pìíklady otázek pìedložených vnitrostátními
a regionálními veìejnými ochránci práv jsou uvedeny na konci této kapitoly.
Kapitola 4 je v»nována vztahþm s ostatními orgány a institucemi Evropské unie. Za²íná nástinem
významu konstruktivních pracovních vztahþ mezi veìejným ochráncem práv a t»mito orgány, poté
následuje seznam nejrþzn»jších setkání a projektþ, které se v této v»ci uskute²nily v roce 2006.
Kapitola 5 pojednává o vztazích mezi evropským veìejným ochráncem práv a spole²enstvím
vnitrostátních, regionálních a místních veìejných ochráncþ práv v Evrop» i mimo ni. Podrobn» jsou
popsány ²innosti evropské sít» veìejných ochráncþ práv a obsažena je rovn»ž ú²ast evropského
veìejného ochránce práv na semináìích, konferencích a setkáních.
Kapitola 6 poskytuje pìehled komunika²ních ²inností evropského veìejného ochránce práv. Tato
kapitola je rozd»lena do šesti oddílþ a týká se hlavních událostí roku, informativních cest veìejného
ochránce práv, konferencí a setkání evropského veìejného ochránce práv i jeho spolupracovníkþ,
vztahþ se sd»lovacími prostìedky, publikací a on-line komunikace.
Pìíloha A obsahuje statistické údaje o ²innosti evropského veìejného ochránce práv v roce 2006.
V pìílohách B a C se uvád»jí podrobnosti o rozpo²tu a zam»stnancích evropského veìejného
ochránce práv. Pìíloha D obsahuje rejstìík rozhodnutí obsažených v kapitole 3, a to podle ²ísla
pìípadu, jeho obsahu a typu údajného nesprávného úìedního postupu. Také uvádí seznam
nejdþležit»jších pìípadþ a všech pìípadþ uzavìených s kritickou pìipomínkou v roce 2006.
SOUHRN
Poslání veìejného ochránce práv
Úìad evropského veìejného ochránce práv byl zìízen Maastrichtskou smlouvou jako sou²ást
ob²anství Evropské unie. Evropský veìejný ochránce práv šetìí stížnosti týkající se nesprávného
21
V Ý TA H
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
úìedního postupu v ²innosti orgánþ a institucí Spole²enství s výjimkou Soudního dvora a Soudu
prvního stupn» pìi výkonu jejich soudní pravomoci. Se souhlasem Evropského parlamentu
definoval veìejný ochránce práv „nesprávný úìední postup“ se zìetelem na lidská práva, právní
stát a zásady ìádné správy.
Krom» šetìení zahájených na základ» stížností jednotlivcþ, podnikþ a sdružení zahajuje veìejný
ochránce práv i šetìení z vlastního podn»tu, setkává se se ²leny a úìedníky orgánþ a institucí EU
a oslovuje ob²any s cílem informovat je o jejich právech a o uplatÜování t»chto práv.
Stížnosti a šetìení v roce 2006
V roce 2006 obdržel veìejný ochránce práv 3 830 stížností. To znamená mírný pokles (2 %) ve
srovnání s rokem 20051, ale také to potvrzuje ustálení po²tu stížností na neslýchan» vysoké úrovni
dosažené v roce 2004. Celkem 57 % všech stížností veìejnému ochránci práv bylo v roce 2006
podáno elektronicky, a to buµ e-mailem nebo za použití formuláìe na jeho internetové stránce. Ve
3 619 pìípadech zaslali stížnosti pìímo jednotliví ob²ané a 211 stížností pìišlo od sdružení nebo
spole²ností.
Tém»ì v 70 % pìípadþ byl veìejný ochránce práv st»žovatelþm schopen pomoci, a to buµ zahájením
šetìení jejich pìípadþ, pìedáním pìípadu odpov»dnému orgánu nebo podáním doporu²ení, kam se
obrátit za ú²elem rychlého a ú²inného ìešení daného problému.
V prþb»hu roku bylo zahájeno celkem 258 nových šetìení na základ» stížností. Veìejný ochránce
práv také zahájil dev»t šetìení z vlastního podn»tu. V roce 2006 se zabýval 582 šetìeními, z nichž
315 pocházelo z roku 2005.
Stejn» jako v pìedchozích letech se v»tšina šetìení, tj. 387 nebo 66 % z celkového po²tu, týkala
Evropské komise. Jelikož Komise je hlavním orgánem Spole²enství pìħímajícím rozhodnutí, která
mají pìímý dopad na ob²any, je normální, že se stává hlavním ter²em stížností ob²anþ. 74 šetìení
(13 % z celkového po²tu) se týkalo Úìadu pro výb»r personálu Evropských spole²enství (EPSO),
49 (8 %) Evropského parlamentu a 11 (2 %) Rady Evropské unie.
K hlavním typþm údajného nesprávného úìedního postupu patìil nedostatek prþhlednosti v²etn»
odmítnutí poskytnout informace (ve 25 % pìípadþ), ne²estné jednání nebo zneužití pravomoci
(19 %), neuspokojivý postup (12 %), zbyte²né prþtahy (9 %), diskriminace (9 %), nedbalost (8 %),
právní pochybení (5 %) a neschopnost zajistit pln»ní závazkþ, tj. neschopnost Komise plnit úlohu
„ochránce Smlouvy“ vþ²i ²lenským státþm (4 %).
Celkem bylo prostìednictvím elektronické pošty obdrženo 3 540 individuálních žádostí, oproti
zhruba 3 200 žádostem jak v roce 2005, tak v roce 2004. Všechny obdržely samostatnou odpov»µ
od pìíslušného zam»stnance úìadu veìejného ochránce práv.
Výsledky šetìení veìejného ochránce práv
V roce 2006 uzavìel veìejný ochránce práv 250 šetìení, z nichž ve 247 pìípadech šlo o šetìení
stížností a ve tìech o šetìení z vlastního podn»tu. Pìehled zjišt»ní je uveden níže.
Pìípady bez nesprávného úìedního postupu
V 95 pìípadech nebyl na základ» šetìení veìejného ochránce práv zjišt»n nesprávný úìední postup.
Takový výsledek není pro st»žovatele vždy negativní, neboõ alespoÜ obdrží od doty²ného orgánu
nebo instituce úplné vysv»tlení jejich krokþ, stejn» jako stanovisko veìejného ochránce práv
k pìípadu. Mezi pìíklady pìípadþ, u nichž nebyl v roce 2006 zjišt»n nesprávný úìední postup, patìí
tyto:
1
M»lo by se poznamenat, že v roce 2006 se 281 stížností týkalo stejného pìedm»tu, v roce 2005 se stejného pìedm»tu týkalo
335 stížností.
22
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Ý TA H
•
Veìejný ochránce práv obdržel stížnost týkající se Evropské investi²ní banky (EIB) a zpþsobu,
kterým vyìizuje žádosti o informace ohledn» jejího možného financování projektu v +eské
republice. Ve své pþvodní odpov»di na žádosti o informace EIB obecn» poznamenala, že její
odmítnutí poskytnout pìístup je v souladu s jejími v tu chvíli platnými postupy a pravidly.
V prþb»hu šetìení veìejného ochránce práv pìikro²ila k pìesn»jšímu vysv»tlení, když odkázala
na veìejný zájem s ohledem na mezinárodní vztahy. Veìejný ochránce práv došel k záv»ru, že
EIB neporušila svá vlastní pravidla o pìístupu k informacím, a uzavìel pìípad s tím, že nebyl
zjišt»n nesprávný úìední postup. Do budoucna však EIB navrhl, aby k pìípadnému odmítnutí
poskytnout informace doplnila pìim»ìené vysv»tlení toho, pro² tak ²iní, adresované osob»,
která žádá o informace, dìíve, než se záležitost dostane tak daleko, že je podn»tem stížnosti
veìejnému ochránci práv. (3501/2004/PB)
•
Ú²astník otevìeného výb»rového ìízení, které organizoval Úìad pro výb»r personálu Evropských
spole²enství (EPSO), podal stížnost veìejnému ochránci práv ohledn» toho, že výb»rové ìízení
nebylo dostate²n» prþhledné a dobìe zorganizované a že nebyly dodrženy ²asové lhþty
pro registraci na výb»rové zkoušky. Po svém šetìení veìejný ochránce práv zjistil, že EPSO
uchaze²þm pravideln» a v souladu s výzvou k vyjádìení zájmu poskytoval informace o po sob»
jdoucích fázích výb»rového postupu. Dosp»l k záv»ru, že informace poskytnuté úìadem EPSO
byly jasné a pìim»ìené a že nedošlo k nesprávnému úìednímu postupu. (472/2006/DK)
•
Švédský pìekladatelský odbor vznesl stížnost k veìejnému ochránci práv ohledn» výzvy
k pìedložení nabídek v nabídkovém ìízení, které vypsal Soudní dvþr. Výzva obsahovala
požadavek, který nebyl zahrnut v pþvodním oznámení o zadávání zakázek a který odbor
nemohl splnit. Veìejný ochránce práv zjistil, že podle pìíslušných pravidel je u n»kterých
požadavkþ dosta²ující, pokud jsou uvedeny pouze v nabídkovém ìízení a ne zároveÜ v oznámení
o zadávání zakázek. Dosp»l k záv»ru, že Soudní dvþr nezm»nil v prþb»hu procesu podmínky,
jak tvrdil st»žovatel, a proto nebyl shledán nesprávný úìední postup. (2523/2005/TN)
I když veìejný ochránce práv nezjistí nesprávný úìední postup, mþže ur²it, jak by orgán nebo
instituce mohly v budoucnu zlepšit kvalitu své správy. V takových pìípadech veìejný ochránce
práv u²iní další poznámku, jako tomu bylo napì. v t»chto pìípadech:
•
Veìejný ochránce práv nezjistil nesprávný úìední postup, pokud jde o rozhodnutí Parlamentu
odmítnout nabídku st»žovatele ve výb»rovém ìízení. Avšak upozornil Parlament na jeho
vlastní prohlášení ohledn» jeho diskre²ní pravomoci u postupþ týkajících se výzev k pìedložení
nabídek. Veìejný ochránce práv poznamenal, že se nezdá, že by prohlášení v tomto pìípad»
bylo ve shod» s výzvou k podání nabídek nebo se zásadou ìádné správy týkající se výkonu
diskre²ní pravomoci. (1315/2005/BB)
•
Veìejný ochránce práv Úìadu pro výb»r personálu Evropských spole²enství (EPSO) navrhl, že
kdykoli jmenovací orgán o²ekává, že odpov»µ na odvolání vyhotovenou podle ²l. 90 odst. 2
služebního ìádu pro zam»stnance odešle po uplynutí pìedpokládané ²tyìm»sí²ní lhþty, m»la
by být zaslána prozatímní odpov»µ. Stalo se tak po šetìení stížnosti od uchaze²e, který neusp»l
v otevìeném výb»rovém ìízení. EPSO u tohoto konkrétního pìípadu vyjádìilo svou lítost
z prþtahu. Veìejný ochránce práv m»l prosp»ch z pìíležitosti, kterou mu poskytla tato stížnost,
protože mohl vysv»tlit, že je oprávn»ný prozkoumat zákonnost rozhodnutí výb»rové komise.
EPSO v tomto pìípad» popíral oprávn»ní veìejného ochránce práv k takovému po²ínání.
(1217/2004/OV)
Pìípady vyìešené orgánem a smírným ìešením
Vždy, kdy je to možné, se veìejný ochránce práv snaží dosáhnout pozitivního výsledku, který
uspokojí st»žovatele i orgán, vþ²i n»muž je stížnost vznesena. Spolupráce orgánþ a institucí
Spole²enství je nezbytná pro dosažení výsledkþ, které pomohou posílit vztahy mezi orgány
a ob²any a vyhnout se potìeb» nákladných a ²asov» náro²ných soudních sporþ.
V prþb»hu roku 2006 bylo 64 pìípadþ vyìešeno orgánem nebo institucí po podání stížnosti
veìejnému ochránci práv. Mezi nimi byly tyto pìípady:
23
V Ý TA H
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
Komise vyìešila pìípad opožd»né platby týkající se vým»nného pobytu mezi n»meckým
Berlínem a Haltonem ve Spojeném království poté, co místní orgán v Berlín» podal stížnost
veìejnému ochránci práv. Komise také oznámila, že podnikla kroky ke zlepšení své správy
v oblasti twinningových partnerství m»st. Veìejný ochránce práv tuto reakci uvítal, ale dodal,
že by také bylo vhodné se o takové pìípady zajímat. (3172/2005/WP)
•
Komise souhlasila, že vyplatí dlužný plat jedné úìednici poté, co veìejný ochránce práv pìípad
vyšetìil. Úìednice onemocn»la brzy po nástupu do funkce a nakonec dostala invalidní dþchod.
Komise jí odmítla za dlouhé období zaplatit a tvrdila, že neposkytla žádné dþkazy, které by
ukazovaly, že její nepìítomnost m»la zdravotní dþvody. Jako výsledek šetìení veìejného ochránce
práv Komise souhlasila, že vyplatí dlužný plat i s úroky, kterých se st»žovatelka domáhala.
(106/2005/TN)
•
Výbor regionþ proplatil cestovní výdaje zájemci o pracovní pohovor a souhlasil se zaplacením
úrokþ poté, co veìejný ochránce práv pìípad prozkoumal. V odpov»di na st»žovatelovo tvrzení,
že by se m»l vylepšit postup úhrady, výbor oznámil, že prþtah byl zpþsoben výjime²nými
okolnostmi a že jejich postupy nevyžadují revizi. V další poznámce veìejný ochránce práv
navrhl, že by se správní normy výboru m»ly dále vylepšit, pokud mají systematicky sledovat
platební dokumentaci, jako je tato. Dalo by se to provést tak, že by se žadatelé kontaktovali
v pìípad», že by nedodali n»které dþležité dokumenty, a v pìípad» prþtahþ by žadatelé byli
informováni o prþtazích a jejich dþvodech. (800/2006/WP)
Pokud šetìení vede ke zjišt»ní nesprávného úìedního postupu, veìejný ochránce práv se snaží vždy
pokud možno zajistit smírné ìešení. V n»kterých pìípadech lze dosp»t ke smírnému ìešení, pokud
doty²ný orgán nebo instituce nabídnou st»žovateli finan²ní kompenzaci. Jakékoliv takové nabídky
jsou ²in»ny podle zásady ex gratia, tj. bez pìiznání právní odpov»dnosti a vytvoìení precedentu.
V roce 2006 bylo navrženo 28 smírných ìešení. Tìi pìípady, v²etn» dvou pìípadþ, u kterých byl
návrh podán v roce 2005, byly uzavìeny v prþb»hu roku po dosažení smírného ìešení. Koncem
roku 2006 bylo stále posuzováno 27 smírných ìešení. K pìípadþm smírného ìešení patìily v roce
2006 tyto pìípady:
2
•
Evropská investi²ní banka (EIB) poskytla ²áste²ný veìejný pìístup ke zpráv» o auditu poté, co
veìejný ochránce práv obdržel stížnost. Navíc souhlasila, že doty²né spole²nosti ud»lí soukromý
pìístup k oddílþm zprávy, která se týká konkrétn» skupiny, do které spole²nost patìí. Zpráva
se týkala projektu v Africe, který byl podporován z fondþ EU a kterého se skupina ú²astnila.
EIB pþvodn» pìístup ke zpráv» zamítla. Veìejný ochránce práv uvítal konstruktivní pìístup
EIB jako vzor pro budoucí pìístup k pìípadþm týkajícím se dokumentþ. (1776/2005/GG)
•
Po stížnosti n»meckého ob²ana Komise souhlasila, že pìezkoumá svþj výklad evropské sm»rnice
o ochran» osobních údajþ2. Podle st»žovatele veìejné orgány zem» Hamburku protizákonn»
pìedaly osobní údaje podnikþm, pìi²emž v»d»ly, že podniky tyto údaje použħí pìímo pro
ú²ely marketingu. Komise pþvodn» uvedla, že sm»rnice o ochran» osobních údajþ neposkytuje
žádnou ochranu pìed takovou možností. Po zásahu veìejného ochránce práv souhlasila, že
pìezkoumá své hodnocení. (2467/2004/PB)
•
Poté, co veìejný ochránce práv zasáhl do pìípadu, Evropská agentura pro bezpe²nost letectví
(EASA) souhlasila, že zruší plánované vymáhání pìísp»vkþ vyplacených st»žovateli. Veìejný
ochránce práv zjistil, že EASA st»žovateli poskytla neúplné informace, které pro n»j mohly
být zavád»jící, a jako smírné ìešení navrhl, aby EASA zvážila zrušení vymáhání alespoÜ ²ásti
pìísp»vkþ. EASA trvala na svém stanovisku, že nedošlo k nesprávnému úìednímu postupu,
ale „s ohledem na jedine²nou povahu tohoto pìípadu, s nejvyšší úctou k názoru veìejného
ochránce práv“, zrušila vymáhání v plném rozsahu. (1729/2005/(PB)JF)
Sm»rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 ze dne 24. ìíjna 1995 o ochran» fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajþ a o volném pohybu t»chto údajþ, Úì. v»st. 1995 L 281, s. 31.
24
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Ý TA H
Kritické pìipomínky, návrhy doporu²ení a zvláštní zprávy
Pokud není možné dosáhnout smírného ìešení nebo pokud snaha o takové ìešení je neúsp»šná,
veìejný ochránce práv buµ pìípad uzavìe kritickou pìipomínkou pro doty²ný orgán ²i instituci
nebo pìedloží návrh doporu²ení.
Kritická pìipomínka je použita v pìípad», že (i) doty²ná instituce už se není schopna vyhnout
nesprávnému úìednímu postupu, (ii) tento nesprávný úìední postup nebude mít obecné dþsledky
a (iii) nenastává potìeba následné aktivity ze strany veìejného ochránce práv. Kritická pìipomínka
je potvrzením st»žovateli, že jeho stížnost je oprávn»ná, a ukazuje doty²nému orgánu nebo instituci,
co u²inily špatn», tak aby se v budoucnu nesprávných úìedních postupþ vyvarovaly. V roce 2006
uzavìel veìejný ochránce práv kritickou pìipomínkou 41 šetìení. Napìíklad:
•
Veìejný ochránce práv kritizoval Komisi za to, že nepodniká další kroky k tomu, aby N»mecko
vyhov»lo rozsudku Evropského soudního dvora týkajícího se n»meckého naìízení o obalech.
Stalo se tak po vznesení stížnosti n»kolika evropskými výrobci a distributory nápojþ ohledn»
ne²innosti Komise v této záležitosti. Soudní dvþr rozhodl, že n»mecké naìízení o obalech pro
n»které nápoje pìedstavuje pìekážku obchodu uvnitì Spole²enství. Vzhledem ke skute²nosti, že
soudní ìízení pro porušení povinnosti týkající se n»meckého naìízení ješt» probíhalo, veìejný
ochránce práv se domníval, že v kontextu tohoto ìízení by Komise mohla pìihlédnout k jeho
názorþm vyjádìeným v kritické pìipomínce. (1037/2005/GG)
•
Veìejný ochránce práv kritizoval EPSO, že neposkytl informace žádané uchaze²em v otevìeném
výb»rovém ìízení, které by mu pomohly pochopit jeho známky v pìekladatelské zkoušce, kterou
nesložil. EPSO neuvedl, že by poskytnutí informací znamenalo nepìim»ìenou administrativní
zát»ž, ani nepoukázal na jiné pádné dþvody své neschopnosti poskytnout st»žovateli informace.
(674/2004/PB)
•
Veìejný ochránce práv kritizoval Komisi za to, že odmítá poskytnout pìístup k dokumentþm
nevládní organizaci z oblasti životního prostìedí Pìátelé zem». Dokumenty se týkaly v»deckých
záležitostí z oblasti bezpe²nosti geneticky modifikovaných potravin, které Komise poskytla
Sv»tové obchodní organizaci. Veìejný ochránce práv pìipomn»l, že výjimky z veìejného
pìístupu musí být vykládány a uplatÜovány dþsledn», a zjistil, že v tomto pìípad» Komise
pìħala nepìħateln» široký výklad doty²ných ustanovení. (582/2005/PB)
Pro orgány a instituce je dþležité sledovat kritické pìipomínky veìejného ochránce práv, usilovat
o ìešení nevyjasn»ných problémþ a v budoucnosti se tak vyvarovat nesprávných úìedních postupþ.
Pro rok 2007 má veìejný ochránce práv v úmyslu provést a zveìejnit studii o následném zpracování
všech kritických pìipomínek z roku 2006 ze strany zú²astn»ných institucí. Také bude provedena
obdobná studie o následném zpracování, která se bude v»novat 38 pìípadþm s další poznámkou
z roku 2006.
U pìípadþ, kde se postup následného zpracování veìejným ochráncem práv nejeví jako nezbytný,
tj. kde je možné, aby dot²ená instituce vylou²ila možnost nesprávného úìedního postupu, nebo
v pìípadech, kdy je nesprávný úìední postup obzvlášõ závažný nebo má obecné dþsledky, vytvoìí
obvykle veìejný ochránce práv návrh doporu²ení pro doty²ný orgán nebo instituci, která musí
veìejnému ochránci práv do tìí m»sícþ poskytnout podrobné zdþvodn»ní.
V prþb»hu roku 2006 bylo podáno tìináct návrhþ doporu²ení. Navíc deset návrhþ doporu²ení
z roku 2005 vedlo k pìħetí rozhodnutí v roce 2006. V prþb»hu roku byly uzavìeny ²tyìi pìípady
poté, co byly návrhy doporu²ení pìíslušným orgánem pìħaty. Dva pìípady vyústily ve zvláštní
zprávu Evropskému parlamentu. Dev»t pìípadþ bylo uzavìeno z jiných dþvodþ. Koncem roku
2006 bylo stále posuzováno dev»t návrhþ doporu²ení, v²etn» jednoho z roku 2004. Mezi návrhy
doporu²ení z roku 2006 patìí tyto:
•
Veìejný ochránce práv naléhal na Komisi, aby se co nejrychleji zabývala evropskou sm»rnicí
o pracovní dob». N»mecký lékaì vznesl stížnost, že N»mecko porušilo tuto sm»rnici, pokud jde
o lékaìe v nemocnicích a ²as, který stráví v pohotovosti na telefonu. Komise si stála za tím, že
25
V Ý TA H
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
zm»ny sm»rnice práv» probíhají. Veìejný ochránce práv však usoudil, že Komise nemá právo
nekone²n» odkládat ìešení stížnosti na základ» toho, že sm»rnice bude možná v budoucnu
zm»n»na. (3453/2005/GG)
•
Veìejný ochránce práv vyzval Komisi, aby opravila nepìesné a zavád»jící informace, které se
objevily na letácích, plakátech a ve video prezentaci o právech cestujících v letecké doprav».
Stalo se tak po dvou stížnostech od dvou sdružení leteckých spole²ností. Kritizovaly informace
poskytované Komisí o právech cestujících na kompenzaci a pomoc v pìípad» odepìení nástupu
na palubu, zrušení letu ²i dlouhého zpožd»ní. A²koli veìejný ochránce práv neshledal všechna
tvrzení st»žovatelþ jako odþvodn»ná, odhalil v informa²ních materiálech n»která nepìesná
a zavád»jící tvrzení a požádal Komisi, aby je opravila. (1475/2005/(IP)GG a 1476/2005/(BB)GG)
Podrobné stanovisko Komise k návrhu doporu²ení veìejného ochránce práv k pìípadu 3453/2005/GG
m»lo být doru²eno v prosinci 2006 a k pìípadþm 1475/2005/(IP)GG a 1476/2005/(BB)GG v bìeznu
2007. Vzhledem k tomu, že tato šetìení ješt» nebyla koncem roku 2006 uzavìena, nevyskytují se ve
tìetí kapitole této zprávy.
Mezi návrhy doporu²ení pìħatými v roce 2006 byly tyto:
•
Komise pìħala zjišt»ní veìejného ochránce práv, že ìádná správní praxe by bývala vyžadovala,
aby Komise požadovala vysv»tlení tvrzení pronesených na zasedání n»meckého regionálního
parlamentního výboru, a potvrdila, že se o to pokusí. Stalo se tak po návrhu doporu²ení, ve
kterém veìejný ochránce práv naléhal na Komisi, aby pìħala pìim»ìené kroky k tomu, aby
zjistila, zda prodej státem vlastn»né spole²nosti v N»mecku obnášel prvky státní podpory. Podle
st»žovatele by to vyžadovalo vysv»tlit tvrzení na zasedání regionálního parlamentního výboru,
podle kterých se jednalo o státní podporu. (642/2004/GG)
•
Komise pìħala návrh doporu²ení, ve kterém ji veìejný ochránce práv vyzval, aby co nejrychleji
pìħala rozhodnutí ve v»ci st»žovatelovy stížnosti o pìestupku a sd»lila své rozhodnutí
st»žovateli. Dánský obchodník s automobily se obrátil na veìejného ochránce práv a tvrdil, že
Komise nesplnila svþj závazek nalézt ìešení jeho stížnosti o pìestupku týkající se dánských
daní na dovážené automobily. (956/2004/PB)
Pokud orgán nebo instituce Spole²enství na návrh doporu²ení nereagují dostate²n», mþže evropský
veìejný ochránce práv podat zvláštní zprávu Evropskému parlamentu. Je to jeho poslední zbraÜ
i poslední zásadní krok, který ve v»ci podniká, neboõ pìħetí usnesení a výkon pravomocí jsou v»cí
politické úvahy Parlamentu. V roce 2005 byly pìedloženy dv» zvláštní zprávy:
•
Veìejný ochránce práv vyzval Radu, aby znovu posoudila volbu jazykþ použitých
na internetových stránkách pìedsednictví EU. Stalo se tak po podání stížnosti n»meckým
sdružením, které tvrdí, že by tyto internetové stránky m»ly být dostupné nejen v angli²tin»
a francouzštin», ale také v n»m²in». Rada tvrdí, že jedin» ²lenský stát, který pìedsedá, je
odpov»dný za své internetové stránky. Veìejný ochránce práv nesouhlasil a po zamítnutí
návrhu doporu²ení pìedložil záležitost Evropskému parlamentu. (1487/2005/GG)
•
Ve zvláštní zpráv» Parlamentu veìejný ochránce práv tvrdí, že tvrzení Komise, že nebyla
schopna dosáhnout politické shody ohledn» toho, jak postupovat, ji nezprošõuje povinnosti se
ìádn» zabývat stížností na porušení práva. N»mecký poskytovatel služeb v oblasti sportovního
sázení vznesl stížnost ke Komisi poté, co mu n»mecké orgány pìikázaly zastavit nabízení jeho
služeb, ²ímž ho pìinutily ukon²it podnikání. Z pohledu st»žovatele se jednalo o porušení
Svobody poskytovat služby. Po pìedložení zvláštní zprávy sd»lila Komise Parlamentu
a veìejnému ochránci práv, že pìħala rozhodnutí o stížnosti na porušení práva. (289/2005/GG)
Šetìení z vlastního podn»tu
Veìejný ochránce práv využívá oprávn»ní zahájit šetìení z vlastního podn»tu ve dvou zásadních
pìípadech. Zaprvé mþže tuto pravomoc využít k šetìení možného nesprávného úìedního postupu,
když stížnost podává neoprávn»ná osoba (tj. když st»žovatel není ob²anem nebo obyvatelem
Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem v ²lenském stát» EU). V roce 2006 bylo zahájeno
26
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Ý TA H
p»t takových šetìení z vlastního podn»tu. Veìejný ochránce práv mþže využít oprávn»ní na šetìení
z vlastního podn»tu rovn»ž pìi ìešení domn»lých systémových problémþ orgánþ. V roce 2006 tak
u²inil ²tyìikrát, v²etn» t»chto dvou pìípadþ:
•
Veìejný ochránce práv požádal Komisi o vyšetìení možnosti zvýšeného využití mediace pìi
ìešení sporþ, které plynou ze zakázek, které financuje. Komise odpov»d»la kladn» a pìħala
závazek nabádat k alternativním metodám ìešení sporþ v budoucnosti tím, že do svých
standardních veìejných zakázek vloží nepovinnou doložku o mediaci. Pìi uzavírání šetìení
požádal veìejný ochránce práv Komisi, aby mu do 30. ²ervna 2007 poskytla informace
o sledování týkající se jak doložky o mediaci, tak úsilí o rozšíìení využití mediace vyvinutého
institucí, aby byly zahrnuty spory o grantech. Veìejný ochránce práv také zdþraznil, že je
dþležité doporu²it využití mediace u sporþ mezi dodavateli a subdodavateli. (OI/1/2006/TN)
•
V lednu 2006 veìejný ochránce práv zahájil šetìení z vlastního podn»tu týkající se pravidel
a postupþ Evropského parlamentu ohledn» horní v»kové hranice v jeho programu pro stážisty.
Ve svých doporu²eních veìejný ochránce práv odkazoval na (i) ²lánek 21 zákazu diskriminace
Listiny základních práv Evropské unie, (ii) nedávnou judikaturu Soudního dvora, podle
které je zásada zákazu diskriminace na základ» v»ku obecnou zásadou práva Spole²enství,
a (iii) rozhodnutí Komise, které následovalo po doporu²ení veìejného ochránce práv, zrušit
v»kovou hranici v jejím programu pro stážisty. Parlament informoval veìejného ochránce práv, že
od 15. února 2006 v programu pro stážisty již horní v»kovou hranici neuplatÜuje. (OI/3/2006/BB)
Nejdþležit»jší pìípady, které jsou pìíkladem osv»d²ených postupþ
Výše uvedené ohlasy Evropské komise na šetìení veìejného ochránce práv zahájené z vlastního
podn»tu o mediaci (OI/1/2006/TN) a Evropského parlamentu na šetìení z vlastního podn»tu omožné
diskriminaci na základ» v»ku (OI/3/2006/BB) jsou názornými pìíklady osv»d²ených postupþ, které si
zaslouží být zaìazeny mezi „nejdþležit»jší pìípady“, které jsou ve výro²ní zpráv» veìejného ochránce
práv pro rok 2006 uvedeny jako význa²né. Také slouží jako vzor pro další orgány a instituce EU
ohledn» toho, jak nejlépe reagovat na podn»ty veìejného ochránce práv. Komise dále prokázala ochotu
konstruktivn» pracovat s veìejným ochráncem práv na výše uvedeném pìípadu, když souhlasila, že
pìezkoumá svþj výklad evropské sm»rnice o ochran» osobních údajþ (2467/2004/PB). Když pochopila
argumenty veìejného ochránce práv a obavy st»žovatele, ukázala, že je ochotná dostat ob²ana do
centra svých ²inností. Veìejný ochránce práv takovou reakci chválí.
Další pìíklad konstruktivní odezvy ze strany institucí v roce 2006 se objevil u pìípadu 106/2005/TN
uvedeného výše, kde Komise souhlasila se zaplacením dlužné ²ástky úìednici jako sou²ást jejího
platu, stejn» jako úrokþ. Evropská agentura pro bezpe²nost letectví (EASA) poskytla pìíklad
skute²né kultury služeb, když navzdory tomu, že nadále trvala na tom, že nedošlo k nesprávnému
úìednímu postupu, souhlasila se smírným ìešením veìejného ochránce práv (viz 1729/2005/JF výše).
Kone²n» inovativní zpþsob, jakým Evropská investi²ní banka (EIB) vyhov»la žádosti st»žovatele
o pìístup ke zpráv» o auditu u pìípadu 1776/2005/GG, zatímco zároveÜ chránila zákonné zájmy
tìetích stran, je pìíkladem reakce na stížnost, která by do budoucna mohla sloužit jako vzor pìístupu
k pìípadþm týkajícím se dokumentþ.
Další analýza
Záv»re²ný oddíl druhé kapitoly výro²ní zprávy obsahuje pìezkum t»chto a jiných pìípadþ z pohledu
t»chto tematických kategorií: (i) otevìenost, v²etn» pìístupu k dokumentþm a informacím, stejn»
jako ochrana údajþ; (ii) Komise jako „ochránce Smlouvy“; (iii) výb»rová ìízení, smlouvy a granty
a (iv) personální záležitosti, v²etn» náboru pracovníkþ.
Tìetí kapitola zprávy obsahuje shrnutí 59 rozhodnutí z celkového po²tu 250 kone²ných rozhodnutí
u²in»ných v roce 2006. Tato shrnutí odrážejí celou škálu témat a orgánþ, které jsou pìedm»tem
šetìení veìejného ochránce práv, a veškeré nálezy jím u²in»né.
27
V Ý TA H
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Rozhodnutí o ukon²ení pìípadu jsou obvykle zveìejn»na na internetových stránkách veìejného
ochránce práv (hĴp://www.ombudsman.europa.eu) v angli²tin» a v jazyce, v n»mž byla stížnost
pìedložena.
Vztahy s orgány a institucemi Evropské unie
Aby evropský veìejný ochránce práv vykonával svou práci pro ob²any ú²inn», nezbytn» potìebuje
mít konstruktivní pracovní vztahy s orgány a institucemi Evropské unie. Spolupráce probíhá
formou pravidelných setkání a spole²ných akcí. Veìejný ochránce práv využívá pìíležitostí,
které tato setkání nabízejí, aby vysv»tlil svou úlohu pìi prosazování ìádné správy v orgánech
a institucích.
Zvlášõ dþležitá byla v roce 2006 dvoustranná setkání s evropskými komisaìi, kde se diskutovalo
o používání nového postupu Komise pìi zabývání se šetìeními veìejného ochránce práv, který byl
zaveden v listopadu 2005. V ²ervnu se veìejný ochránce práv také ú²astnil velmi pìínosného setkání
se zam»stnanci Komise, kteìí odpovídají za koordinaci vyìizování šetìení veìejného ochránce
práv. Klí²ovou úlohu pìi zprostìedkování t»chto setkání sehrály místopìedsedkyn» Komise
Margot WALLSTRÖMOVÁ, která je mimo jiné odpov»dná za vztahy s veìejným ochráncem práv,
a generální tajemnice Komise Catherine DAYOVÁ. Margot WALLSTRÖMOVÁ také v prosinci
promluvila k zam»stnancþm veìejného ochránce práv ve Štrasburku a pìehledn» popsala úsilí
Komise o zlepšení vztahþ s ob²any.
Veìejný ochránce práv nadále v roce 2006 stav»l na svých konstruktivních pracovních vztazích
se ²leny Evropského parlamentu. Vedle ìady osobních setkání s poslanci se pan DIAMANDOUROS
v prþb»hu roku 2006 zú²astnil ²tyì setkání peti²ního výboru, b»hem nichž pìedstavil svou výro²ní
zprávu a zvláštní zprávy, které se zabývaly ìadou témat. Na žádost výboru byl veìejný ochránce
práv také zastoupen n»kterým ze svých podìízených na každém setkání, které výbor b»hem daného
roku organizoval.
Veìejný ochránce práv v roce 2006 pokra²oval v oslovování dalších orgánþ a institucí. V bìeznu se
setkal s pìedsedy Soudního dvora, Soudu prvního stupn» a Soudu pro veìejnou službu, pìedsedou
Ú²etního dvora a pìedsedou Evropské investi²ní banky v Lucemburku. V ìíjnu se setkal s ìediteli
Evropské agentury pro obnovu a Evropského stìediska pro rozvoj odborného vzd»lávání v decku.
Po celý rok také prezentoval svou práci rþzným skupinám zam»stnancþ evropských institucí
v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.
S úmyslem zajistit nejlepší možné služby pro ob²any podepsal veìejný ochránce práv v roce 2006
n»kolik dþležitých dohod.
V bìeznu podepsal novou dohodu s Parlamentem, která se týká spolupráce v oblastech jako
politika nemovitostí, informa²ní technologie a komunikace. Nová dohoda by veìejnému ochránci
práv m»la umožnit co nejrozumn»ji využít zdrojþ poskytnutých jeho úìadu a zároveÜ mu zajistit
naprostou autonomii práce.
Další dþležitou dohodou, která byla v roce 2006 podepsána, bylo memorandum o porozum»ní
s evropským inspektorem ochrany údajþ. Ú²elem dohody je zajistit nakládání se stížnostmi
týkajícími se ochrany osobních údajþ a vyhnout se zbyte²nému zdvojení. Veìejný ochránce
práv a inspektor ochrany údajþ Peter HUSTINX podepsali memorandum o porozum»ní dne
30. listopadu v Bruselu.3
Dìíve ten samý den veìejný ochránce práv podepsal dohodu se špan»lskou vládou, která má
ob²anþm umožnit podávat stížnosti evropskému veìejnému ochránci práv v kterémkoli z úìedních
jazykþ ve Špan»lsku (baski²tina, katalánština/valencħština a galicħština). Podpisem dohody
veìejný ochránce práv svþj postup sladil se záv»ry Rady EU z ²ervna 2005, které stanovují použití
3
Memorandum o porozum»ní mezi evropským veìejným ochráncem práv a evropským inspektorem ochrany údajþ;
Úì. v»st. 2007 C 27, s. 21.
28
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Ý TA H
t»chto jazykþ k usnadn»ní komunikace ob²anþ s institucemi EU. Stálý zástupce Špan»lska v EU,
velvyslanec Carlos BASTARRECHE SAGÜES, dohodu podepsal jménem špan»lské vlády.
Spolupráce s veìejnými ochránci práv a obdobnými orgány
Evropský veìejný ochránce práv úzce spolupracuje se svými kolegy na vnitrostátní, regionální
a místní úrovni, aby zajistil, že jsou stížnosti ob²anþ na právo EU ìešeny rychle a ú²inn». To je
zvlášõ dþležité vzhledem k tomu, že mnoho st»žovatelþ se na evropského veìejného ochránce práv
obrací, když mají problémy s vnitrostátní, regionální nebo místní správou. V mnoha pìípadech
mþže ú²inný opravný prostìedek poskytnout veìejný ochránce práv v dot²ené zemi. Stejn» dþležitá
je tato spolupráce pìi mapování dþležitých událostí ve sv»t» veìejných ochráncþ práv, pìi vým»n»
informací o právu EU a sdílení osv»d²ených postupþ. Tato spolupráce se v»tšinou uskute²Üuje pod
záštitou evropské sít» veìejných ochráncþ práv, pìestože se evropský veìejný ochránce práv stejn»
tak zú²astÜuje i konferencí, semináìþ a setkání mimo tuto síõ.
Evropská síõ veìejných ochráncþ práv
Do Evropské sít» veìejných ochráncþ práv patìí nyní tém»ì 90 úìadþ ve 31 zemích, s vnitrostátní
a regionální pþsobností v celé Evropské unii a na vnitrostátní úrovni v zemích, které požádaly
o ²lenství v EU, dále v Norsku a na Islandu. Pìi vyìizování pìípadþ slouží síõ jako ú²inný
mechanismus spolupráce. Pokud je to možné, pìedává evropský veìejný ochránce práv pìípady
pìímo vnitrostátním a regionálním veìejným ochráncþm práv nebo st»žovatelþm vhodn»
poradí. V roce 2006 evropský veìejný ochránce práv doporu²il 828 st»žovatelþm, aby se obrátili
na vnitrostátního nebo regionálního veìejného ochránce práv a v 363 pìípadech (z nichž se
270 týkalo stejného pìedm»tu) pìedal stížnost pìímo pìíslušnému veìejnému ochránci práv.
Vedle b»žné neformální vým»ny informací v rámci sít» existuje i zvláštní postup, jehož
prostìednictvím si vnitrostátní nebo regionální veìejní ochránci práv mohou vyžádat písemnou
odpov»µ na dotazy ohledn» práva EU a jeho výkladu, v²etn» dotazþ, které vyvstávají v prþb»hu
ìešení ur²itých pìípadþ. Evropský veìejný ochránce práv poskytuje odpov»µ pìímo nebo pìípady
pìípadn» postupuje dalším orgánþm a institucím EU. V roce 2006 byly obdrženy dva takové dotazy
(jeden od vnitrostátních a jeden od regionálních veìejných ochráncþ práv) a tìi byly vyìízeny
(v²etn» dvou z roku 2005). Podrobnosti dotazþ jsou uvedeny v kapitole 3.
Síõ se rovn»ž v»nuje i vým»n» zkušeností a osv»d²ených postupþ — cílþm, kterých se snaží
dosáhnout prostìednictvím semináìþ a setkání, pravidelného informa²ního bulletinu,
elektronického diskusního fóra a každodenního elektronického zpravodajství.
Semináìe pro vnitrostátní a regionální veìejné ochránce práv každý druhý rok poìádá evropský
veìejný ochránce práv spolu se svými vnitrostátními nebo regionálními partnery. Pátý semináì
regionálních veìejných ochráncþ práv ²lenských státþ EU, poìádaný veìejným ochráncem práv
pro místních orgány státní správy v Anglii, panem Tonym REDMONDEM, a evropským veìejným
ochráncem práv se uskute²nil v Londýn» od 19. do 21. listopadu. Této události se zú²astnilo
pìibližn» 80 ú²astníkþ z každé ze šesti zemí, kde jsou veìejní ochránci práv na regionální úrovni
(jmenovit» Belgie, N»mecko, Špan»lsko, Itálie, Rakousko a Spojené království4). Téma semináìe
zn»lo „Spolupráce na prosazování ìádné správy a obran» práv ob²anþ v EU“. Program zahrnoval
zasedání o právu EU, o prosazování ìádné správy, vyìizování stížností a spolupráci veìejných
ochráncþ práv.
Kontaktní pracovníci, kteìí fungují jako první kontaktní body pro síõ v rámci úìadþ vnitrostátních
veìejných ochráncþ práv, se rovn»ž setkávají každé dva roky. Pátý semináì kontaktních pracovníkþ
se uskute²nil od 18. do 20. ²ervna ve Štrasburku. Nesl název „Podporování základních práv —
sdílení osv»d²ených postupþ“, semináì se zam»ìil na poskytnutí prostoru pro vým»nu postojþ
mezi kontaktními pracovníky týkajících se osv»d²ených postupþ v jejich institucích, stejn» jako na
diskuzi o jejich práci na prosazování základních práv. Semináì rovn»ž kontaktním pracovníkþm
4
Zem» jsou uvedeny v poìadí podle protokolu EU; tj. abecedn» podle jména každé zem» v jejím vlastním jazyce. Toto poìadí
podle protokolu se používá v celé této publikaci.
29
V Ý TA H
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
poskytl pìíležitost pìezkoumat fungování sít» a navrhnout zpþsoby jeho vylepšení. Celkem
se semináìe zú²astnilo 28 ú²astníkþ z 26 evropských zemí, poprvé v²etn» zástupcþ z institucí
vnitrostátního veìejného ochránce práv Bulharska, Chorvatska a Rumunska.
Bulletin Evropští veìejní ochránci práv – bulletin v roce 2005 nadále sloužil jako nesmírn» cenný nástroj
pro vým»nu informací o právu EU a osv»d²ených postupþ. Dv» vydání z dubna a ìíjna obsahovala
²lánky o nadìazenosti práva EU, vzájemném uznávání kvalifikací v EU, evropském právu životního
prostìedí a pìístupu k informacím o životním prostìedí, úloze veìejných ochráncþ práv pìi kontrole
v»znic, všeobecném pìístupu k širokopásmovému internetu, diskriminaci v pìístupu k zam»stnání,
svobod» projevu, právech d»tí a problémech migrace a azylu. Internetová diskuse veìejného
ochránce práv a prostory pro sdílení dokumentþ se nadále b»hem roku rozvíjely a umožÜovaly
úìadþm sdílet informace prostìednictvím zasílání a zveìejÜování otázek a odpov»dí. Bylo zahájeno
n»kolik hlavních diskuzí o tak rozmanitých otázkách, jako je sledování v»znic, status osoby
s trvalým pobytem pro d»ti pìist»hovalcþ narozené v EU, boj proti diskriminaci a prosazování
rovného zacházení a právo volit v místních volbách v EU. Také elektronický zpravodaj veìejného
ochránce práv — Denní zprávy veìejného ochránce práv — vycházel každý pracovní den a obsahoval
²lánky, tiskové zprávy a oznámení z úìadþ z celé sít».
Informativní návšt»vy u veìejných ochráncþ práv v ²lenských státech a kandidátských zemích se
také ukázaly být vysoce ú²inné, pokud se rozvoje sít» tý²e, a pìedstavují výborný prostìedek pro
zvyšování pov»domí o nástrojích komunikace, které síõ poskytuje. V prþb»hu roku 2006 navštívil
evropský veìejný ochránce práv své kolegy veìejné ochránce práv v Lucembursku (bìezen),
Špan»lsku (kv»ten), Severním Irsku (listopad) a Bulharsku (listopad).
Setkání
V prþb»hu roku pìesáhlo úsilí evropského veìejného ochránce práv o spolupráci s jeho partnery
rámec ²innosti evropské sít» veìejných ochráncþ práv. S cílem šíìit pov»domí o veìejných ochráncích
práv, diskutovat o vztazích mezi orgány a vym»Üovat si osv»d²ené postupy se zú²astnil 28 akcí
poìádaných vnitrostátními a regionálními veìejnými ochránci práv a setkal se s mnoha veìejnými
ochránci práv a zástupci institucí veìejných ochráncþ práv v rámci EU i mimo ni.
Komunika²ní ²innosti
Oslovování ob²anþ je ústìední ²inností funkce veìejného ochránce práv. Úsilí v»nované šíìení
informací týkajících se práva podat stížnost na nesprávný úìední postup v roce 2006 ješt» více
vzrostlo. Veìejný ochránce práv a jeho zam»stnanci b»hem konferencí, semináìþ a setkání, která
se konala v prþb»hu roku, pìednesli pìibližn» 120 prezentací. Návšt»vy Lucemburska, Špan»lska,
Severního Irska a Bulharska veìejnému ochránci práv poskytly další pìíležitost ke zvýšení
informovanosti ob²anþ v t»chto zemích.
Mediální ²innost v roce 2006 vzrostla, novináìþm v celé Evrop» bylo rozesláno 22 tiskových zpráv.
Mezi diskutované otázky patìila volba jazykþ na internetových stránkách pìedsednictví EU,
prþhlednost v oblasti zájmových skupin a dotací, stížnost ohledn» toho, že nebyla ìádn» uplatn»na
sm»rnice o pracovní dob», a nedostate²ná otevìenost ve fungování Rady. Veìejný ochránce práv
poskytl pìes 40 rozhovorþ novináìþm z novin, rozhlasu a televize a elektronických médií v Bruselu,
Štrasburku i jinde. Svou ²innost dále pìedstavil b»hem tiskových konferencí a setkání, kde rovn»ž
odpovídal na otázky.
B»hem celého roku byly materiály o práci evropského veìejného ochránce práv široce
distribuovány, zejména pak pìi dnech otevìených dveìí, které uspoìádal Evropský parlament
v kv»tnu. V roce 2006 vyšla nová vydání dvou dþležitých komunika²ních nástrojþ: prþvodce
stížností a formuláì nazvaný Evropský veìejný ochránce práv: Mohl by vám pomoci?, který je dostupný
ve 23 jazycích, a Evropský veìejný ochránce práv – na první pohled, brožura ve 25 jazycích. Francouzské
vydání pam»tního svazku veìejného ochránce práv nazvaného The European Ombudsman: Origins,
Establishment, Evolution (Evropský veìejný ochránce práv: pþvod, založení, vývoj) vyšel v listopadu
v tvrdých i m»kkých deskách. Veìejný ochránce práv nadále v prþb»hu roku distribuoval výtisky
dalších svých publikací, zejména potom Evropského kodexu ìádného administrativního chování ve
30
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Ý TA H
25 jazycích. Kodex vyšel v roce 2006 v makedonštin», aby pomohl pìi prosazování ìádné správy
v Bývalé jugoslávské republice Makedonie.
Internetová stránka veìejného ochránce práv se pravideln» aktualizovala, objevovala se zde
rozhodnutí, tiskové zprávy a podrobnosti o ²innosti veìejného ochránce práv v oblasti komunikace.
V kv»tnu se tato internetová stránka spole²n» se stránkami ostatních orgánþ, institucí a agentur
EU pìesunula na novou .EU doménu na nejvyšší úrovni. Sou²asná oficiální adresa je: hĴp://www.
ombudsman.europa.eu
Od 1. ledna do 31. prosince 2006 zaznamenaly internetové stránky veìejného ochránce práv
416 533 jednotlivých návšt»vníkþ. Nejnavšt»vovan»jší ²ástí byla anglická jazyková verze,
následovaná francouzskou, špan»lskou, n»meckou a italskou verzí. Pokud jde o geografický pþvod
návšt»vníkþ, nejvíce jich pocházelo z Itálie, následovalo Švédsko, Spojené království, Špan»lsko
a N»mecko. Sekce s odkazy na internetové stránce veìejného ochránce práv obsahuje odkazy na
stránky vnitrostátních a regionálních veìejných ochráncþ práv v celé Evrop». V roce 2006 tyto
stránky s odkazy zaznamenaly pìes 44 000 návšt»v, což jasn» ukazuje, že koordina²ní ²innost
evropského veìejného ochránce práv týkající se sít» veìejných ochráncþ má pro ob²any pìidanou
hodnotu.
Interní vývoj
Evropský veìejný ochránce práv pokra²oval ve svém úsilí zajistit, aby byla tato instituce vybavena
pro vyìizování stížností ob²anþ 25 ²lenských státþ v 21 jazycích Smlouvy. Pìípravy rovn»ž
probíhaly v o²ekávání pìistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007.
Pokud jde o zam»stnance, veìejný ochránce práv dne 1. srpna 2006 po otevìeném výb»rovém ìízení
jmenoval svého prvního generálního tajemníka. Také byl pìħat tìetí hlavní právní dohlížitel pro
právní odd»lení, aby dále pomohl posílit postupy ìízení pìípadþ a kontrolu kvality.
Plán pracovních míst veìejného ochránce práv vykazoval v roce 2006 celkem 57 pracovních míst,
ve srovnání s 51 pracovními místy v roce 2005. Tento nárþst byl zpþsoben pìedevším pìípravami
na pìistoupení Bulharska a Rumunska a provád»ním rozhodnutí o dosažení plné autonomie
vþ²i odd»lením Parlamentu ohledn» ìízení zam»stnancþ veìejného ochránce práv. V roce 2007 se
neo²ekává žádný nárþst rozpo²tu, který byl pìħat rozpo²tovými orgány v prosinci 2006.
S úmyslem rozvinout a posílit porozum»ní hodnotám a poslání této instituce a prosazování jejich
ú²inného pìedávání zorganizoval veìejný ochránce práv v ìíjnu 2006 setkání zam»stnancþ. To bylo
poprvé v její krátké historii, co tato instituce podnikla takovou v»c.
V rámci pìíprav na toto setkání byli zam»stnanci vyzváni, aby vyjádìili své postoje ohledn»
celkového fungování úìadu a širšího dopadu dosavadní ²innosti veìejného ochránce práv
prostìednictvím ú²asti na cvi²eních sebehodnocení. To prob»hlo formou dotazníku, ve kterém
zam»stnanci hodnotili rþzné aspekty pracovních postupþ a metod ²innosti evropského veìejného
ochránce práv v rþzných oblastech ²innosti instituce, stejn» jako úsp»chy veìejného ochránce práv
z širšího pohledu. Dalším cílem této dþležité akce bylo zajistit lepší ìízení rizik v rámci instituce,
jak to vyžadují normy vnitìní kontroly EU.
Výsledky dotazníkþ spole²n» s dalšími podkladovými materiály posloužily jako základ pro
rámcové diskuze b»hem akce, které se zam»ìily na (i) význam ìádné správy jak z hlediska
pojmového, tak procesního, (ii) na to, jak oslovit ob²any ve velkém a jak se zam»ìit na konkrétní,
specificky zam»ìené poslucha²e, a (iii) jak dále zvýšit a prosazovat kulturu služeb v rámci úìadu
veìejného ochránce práv. Každý zam»stnanec byl nabádán, aby se aktivn» ú²astnil diskuzí. Po
setkání se dosp»lo k obecné shod» ohledn» toho, že tato akce rozhodn» byla velmi pìínosnou
a užite²nou zkušeností, která zaslouží opakování.
Veìejný ochránce práv pìħal novou strukturu rozpo²tu pro rok 2007. Celkov» bylo z rozpo²tu na
rok 2007 pìid»leno 8 152 800 EUR (oproti 7 682 538 EUR v roce 2006).
31
© iStockphoto.com/urbancow
Stížn osti a še tře n í
2
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
2
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
STÍŽNOSTI A ŠETdENÍ
Jedním z nejdþležit»jších zpþsobþ, kterým evropský veìejný ochránce práv prosazuje ìádnou
správní praxi, je vyšetìování možných pìípadþ nesprávného úìedního postupu a pìípadné
doporu²ování krokþ sm»ìujících k náprav». O možných pìípadech nesprávného úìedního postupu
se veìejný ochránce práv dozvídá pìedevším prostìednictvím stížností, jejichž vyìizování je
nejdþležit»jším aspektem jeho ²innosti.
Právo podat stížnost evropskému veìejnému ochránci práv je jedním z práv ob²anþ Evropské unie
(²lánek 21 Smlouvy o ES) a je obsaženo v Chart» základních práv (²lánek 43).
Veìejný ochránce práv má rovn»ž možnost provád»t šetìení z vlastního podn»tu, a tedy zaujmout
aktivní roli v boji proti nesprávným úìedním postupþm.
2.1
PRÁVNÍ ZÁKLAD +INNOSTI VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
+innost veìejného ochránce práv se ìídí ²lánkem 195 Smlouvy o ES, statutem veìejného ochránce
práv (který má podobu rozhodnutí Evropského parlamentu1) a provád»cími pìedpisy pìħatými
veìejným ochráncem práv podle ²lánku 14 jeho statutu. Sou²asné provád»cí pìedpisy vstoupily
v platnost dne 1. ledna 2003. Jsou k dispozici na webové stránce veìejného ochránce práv (hĴp://
www.ombudsman.europa.eu) nebo je lze získat v tišt»né form» v úìadu veìejného ochránce práv.
Statut i nadále poskytuje dobrý rámec pro ²innost veìejného ochránce práv. Veìejný ochránce práv
nicmén» po pe²livém pìezkoumání ur²il n»které menší zm»ny, které by mohly zvýšit jeho schopnost
pracovat ú²inn»ji ve prosp»ch evropských ob²anþ. Z tohoto dþvodu zaslal dne 11. ²ervence 2006
pìedsedovi Evropského parlamentu žádost o zahájení postupu ke zm»n» statutu.
2.2
PwSOBNOST EVROPSKÉHO VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
+lánek 195 Smlouvy o ES zmocÜuje veìejného ochránce práv k pìħímání stížností od kteréhokoli
ob²ana Unie nebo od kterékoli fyzické nebo právnické osoby s bydlišt»m nebo statutárním sídlem
v jednom z ²lenských státþ, pokud se tyto stížnosti týkají pìípadþ nesprávného úìedního postupu
v orgánu nebo instituci Spole²enství s výjimkou Soudního dvora a Soudu prvního stupn» pìi
výkonu jejich soudních pravomocí. Stížnost je mimo jeho pþsobnost, jestliže:
1.
st»žovatel nespadá do kategorie osob, které mají právo podat stížnost;
2.
není namíìena proti orgánu nebo instituci Spole²enství;
3.
je namíìena proti postupu Soudního dvora nebo Soudu prvního stupn» pìi výkonu soudních
pravomocí nebo;
4.
netýká se možného pìípadu nesprávného úìedního postupu.
Každý z t»chto bodþ je podrobn»ji rozebrán níže.
1
Rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262 ze dne 9. bìezna 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce
veìejného ochránce práv, Úì. v»st. 1994, L 113, s. 15.
35
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
2.2.1
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Stížnosti a šetìení z vlastního podn»tu
I když je právo st»žovat si evropskému veìejnému ochránci práv omezeno na ob²any ²lenských
státþ, na osoby s trvalým bydlišt»m a na právnické osoby se sídlem v ²lenském stát», je veìejný
ochránce práv rovn»ž oprávn»n provád»t šetìení z vlastního podn»tu. Na základ» této pravomoci
mþže veìejný ochránce práv šetìit i možný pìípad nesprávného úìedního postupu, na který ho
upozornila osoba, která nemá právo podat stížnost. Obvyklým postupem veìejného ochránce práv
v t»chto pìípadech je poskytnout dot²ené osob» stejné procesní možnosti b»hem šetìení, jako kdyby
byla dot²ená v»c projednávána jako stížnost.
V roce 2006 bylo zahájeno p»t takových šetìení z vlastního podn»tu.
O tom, zda použít pravomoci zahájit šetìení z vlastního podn»tu, rozhoduje veìejný ochránce
práv pìípad od pìípadu. Napìíklad v reakci na obavy organizací ob²anské spole²nosti ohledn»
odpov»dnosti Evropské investi²ní banky (EIB) dal veìejný obhájce práv jasn» najevo, že má
pravomoc šetìit možný nesprávný úìední postup pìi poskytování pþj²ek EIB mimo Evropskou
unii (poskytování úv»rþ tìetím zemím). Navíc (s výhradou možného budoucího omezení zdrojþ)
pìedpokládá veìejný obhájce práv, že svoji pravomoc zahájit šetìení z vlastního podn»tu využħe ve
všech pìípadech, v nichž by jediným dþvodem, pro² nešetìit stížnost na údajný nesprávný úìední
postup EIB pìi poskytování úv»rþ tìetím zemím, byla skute²nost, že st»žovatel není ob²anem Unie
ani osobou s trvalým bydlišt»m v Unii.
2.2.2
Instituce a orgány Spole²enství
Pþsobnost veìejného ochránce práv se týká orgánþ a institucí Spole²enství. Seznam institucí je
uveden v ²lánku 7 Smlouvy, ale definice nebo závazný seznam jeho orgánþ neexistuje. Termín
zahrnuje orgány vytvoìené podle zakládajících smluv, jako jsou Hospodáìský a sociální výbor
a Evropská centrální banka, stejn» jako orgány zìízené základními právními pìedpisy v²etn»
agentur, jako jsou Evropská agentura pro životní prostìedí a Evropská agentura pro ìízení
operativní spolupráce na vn»jších hranicích (FRONTEX).
Stížnosti na veìejné orgány ²lenských státþ nespadají do pþsobnosti evropského veìejného ochránce
práv, i když se týkají záležitostí, které spadají do oblasti pþsobnosti práva EU. Mnoho t»chto
stížností však spadá do pþsobnosti národních a regionálních veìejných ochráncþ práv v Evropské
síti veìejných ochráncþ práv (viz níže oddíl 2.5).
Příklad stížnosti, která nebyla namířena proti instituci nebo orgánu Společenství
V únoru 2006 obdržel veřejný ochránce práv řadu stížností ohledně stanoviska č. 4-2005 Sítě nezávislých odborníků
na základní práva v rámci EU. Podle stěžovatelů z uvedeného stanoviska vyplývalo, že lékaři mohou být nuceni
provádět potraty bez ohledu na své přesvědčení.
Síť nezávislých odborníků je financována na základě smlouvy o poskytování služeb mezi Komisí a Univerzitou
v Louvain, která byla uzavřena na základě výběrového řízení. Vlastní publikace sítě i publikace Komise síť popisují
jako zcela nezávislou a Komise výslovně odmítá odpovědnost za její názory. Za těchto okolností veřejný ochránce
práv usoudil, že není oprávněn se dotčenými stížnostmi zabývat.
Stížnost 530/2006/KW
Stížnost na Evropskou obrannou agenturu
Evropská obranná agentura (EDA) byla zřízena společnou akcí Rady 2004/551/SZBP ze dne 12. července 2004
v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie.
Veřejný ochránce práv obdržel stížnost od osoby, která u agentury EDA žádala o zaměstnání. Veřejný ochránce práv
požádal o stanovisko agenturu EDA a Radu a obě ho poskytly.
36
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
Při rozhodování o tomto případu vzal veřejný ochránce práv na vědomí, že EDA je ve své činnosti podřízena Radě, že
se stížnost týká postupu při přijímání zaměstnanců a že Rada přijala služební řád agentury EDA jako právní nástroj
Společenství. Za těchto okolností dospěl veřejný ochránce práv k názoru, že stížnost spadá do jeho působnosti.
Důvěrný případ
2.2.3
„Nesprávný úìední postup“
Evropský veìejný ochránce práv dþsledn» zastává stanovisko, že nesprávný úìední postup je
velmi široký pojem a že ìádná správa vyžaduje v prvé ìad» dodržování právních pìedpisþ a zásad
v²etn» základních práv. Zásady ìádné správy však jdou dále a vyžadují, aby orgány a instituce
Spole²enství nejen dodržovaly své povinnosti vyplývající z právních pìedpisþ, ale také chápaly
svou ²innost jako službu veìejnosti a usilovaly o to, aby se s ob²any jednalo ìádným zpþsobem
a aby ob²ané mohli pln» požívat svých práv. Pokud je ur²itý postup protiprávní, je samozìejm»
také nesprávný, ale nesprávný úìední postup neznamená automaticky protiprávní jednání. Pokud
veìejný ochránce práv zjistí, že je ur²itý úìední postup nesprávný, nevyplývá z toho automaticky,
že došlo k protiprávnímu jednání, které by mohlo být pìedm»tem soudního stíhání.2
V reakci na výzvu Evropského parlamentu, aby byl nesprávný úìední postup jasn» definován,
veìejný ochránce práv nabídl následující definici z Výro²ní zprávy za rok 1997:
Pokud veìejný orgán nejedná v souladu s pravidlem nebo zásadou, které jsou pro n»j závazné, jedná se
o nesprávný úìední postup.
V roce 1998 pìħal Evropský parlament usnesení, v n»mž tuto definici uvítal. Z vým»ny dopisþ mezi
veìejným ochráncem práv a Komisí v roce 1999 vyplývá, že i Komise s touto definicí souhlasí.
Charta základních práv vyhlášená v prosinci 2000 ìadí právo na ìádnou správu mezi základní
práva ob²anþ Unie (²lánek 41).
+lánek 43 charty obsahuje právo podávat stížnosti evropskému veìejnému ochránci práv, který
pìedstavuje vn»jší mechanismus, jehož prostìednictvím lze orgány a instituce Spole²enství volat
k odpov»dnosti za nesprávný úìední postup. Je dþležité uznat, že nedílnou sou²ástí ìádné správy je
kultura služeb ob²anþm. Nem»la by být zam»Üována za kulturu viny, která podporuje defenzivní
postoj. V této souvislosti je tìeba poznamenat, že šetìení veìejného ochránce práv nepìedstavují
disciplinární ìízení nebo kroky k n»mu vedoucí (viz souhrn pìípadu 163/2006/MHZ v kapitole 3).
Strategie veìejného ochránce práv na podporu kultury služeb zahrnuje nejen rþzné proaktivní
iniciativy, ale i vyìizování stížností. Dþležitou sou²ástí kultury služeb je nutnost uznat chyby,
jestliže k nim dojde, a pokud možno v»ci napravit. Veìejný ochránce práv podporuje orgány
a instituce v tomto jednání tím, že se pokud možno snaží najít ìešení spole²n» s doty²ným orgánem
nebo doty²nou institucí, aby uspokojil st»žovatele. Je však tìeba poznamenat, že se pìíslušná
ustanovení statutu (²l. 3 odst. 53) a provád»cích pìedpisþ (²lánek 6.14) použħí pouze v pìípad», že
se zìejm» jedná o nesprávný úìední postup a že existuje možnost nápravy.
Nesprávný úřední postup a mediace
Některé jazykové verze termínu „evropský ombudsman“ (např. francouzský termín Médiateur européen, italský
Mediatore europeo) by mohly vést k nedorozumění, že k funkcím veřejného ochránce práv patří mediace v tom smyslu,
že veřejný ochránce práv pomůže urovnat rozdíly mezi stranami, které jsou ve sporu, aniž by zkoumal jeho podstatu.
2
Viz rozsudek Soudu prvního stupn» ze dne 28. ìíjna 2004 ve spojených pìípadech T-219/02 a T-337/02, Herrera v. Komise,
§ 101, a ze dne 4. ìíjna 2006 v pìípadu T-193/04 R, Hans-Martin Tillack v. Komise, § 128.
3
„Podle možností hledá veìejný ochránce práv spole²n» s doty²ným orgánem ²i doty²nou institucí ìešení, jímž by se dal
nesprávný úìední postup napravit a stížnost se uspokojiv» vyìídila.“
4
„Pokud veìejný ochránce práv zjistí nesprávný úìední postup, usiluje ve spolupráci s doty²ným orgánem pokud možno
o smírné ìešení, aby pochybení napravil a uspokojil st»žovatele.“
37
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Veřejný ochránce práv může ve skutečnosti pouze navrhnout smírné řešení za účelem odstranění nesprávného
úředního postupu.
Veřejný ochránce práv se nicméně aktivně snaží podporovat orgány a instituce Společenství v tom, aby k řešení sporů
využívaly mediaci: viz například shrnutí šetření z vlastního podnětu OI/1/2006/TN a případu 2601/2005/ID uvedená
v kapitole 3. V roce 2006 veřejný ochránce práv rovněž požádal Komisi o informace o tom, jaké mediační služby jsou
k dispozici jejím zaměstnancům a jak jejich práce souvisí s postupy uvedenými v čl. 90 odst. 1 a 2 služebního řádu.
Komise ve své odpovědi uvedla svého prostředníka pro řešení sporů mezi zaměstnanci, tým zabývající se obtěžováním
a poradce pro důvěrné otázky v DG ADMIN a interního zprostředkovatele v DG TREN. Aby mohl zhodnotit možnost
zásahu, dostává prostředník pro řešení sporů mezi zaměstnanci podle čl. 90 odst. 25 kopii všech stížností.
Jak ukazuje n»kolik shrnutí v kapitole 3, je jedním z nejú²inn»jších zpþsobþ, jak zmírnit nap»tí
a odstranit konflikty, omluva za chybu. Okamžitá omluva mþže vést k rychlému ìešení dané v»ci
(3297/2006/BU a 3684/2006/BU), nebo alespoÜ k tomu, aby se veìejný obránce práv vyhnul nutnosti
provést formální kritiku dot²eného orgánu (1841/2005/BM a 242/2006/BM). Pouhé vyjádìení
lítosti však není omluvou (163/2006/MHZ). Je tìeba poznamenat, že omluvu lze vyjádìit takovým
zpþsobem, který nepìedpokládá pìipušt»ní viny nebo zákonné odpov»dnosti (2312/2004/MHZ).
2.2.4
Evropský kodex ìádné správní praxe
Dne 6. záìí 2001 schválil Evropský parlament tzv. Kodex ìádné správní praxe, který musí orgány
a instituce Evropské unie, jejich správní orgány a pracovníci dodržovat pìi jednání s veìejností.
Kodex bere ohled na zásady evropského správního ìádu obsažené v judikatuìe soudþ Spole²enství
a ²erpá inspiraci z národních zákonþ. Parlament dále vyzval veìejného ochránce práv, aby Kodex
ìádné správní praxe uplatÜoval. Veìejný ochránce práv proto k pravidlþm a zásadám kodexu
pìihlíží pìi posuzování stížností a pìi šetìeních z vlastního podn»tu.
2.3
PdÍPUSTNOST STÍŽNOSTÍ A DwVODY PRO ŠETdENÍ
Než veìejný ochránce práv zahájí šetìení stížnosti oprávn»né osoby na pìípad nesprávného
úìedního postupu orgánu nebo instituce Spole²enství, je tìeba zjistit, zda tato stížnost splÜuje další
kritéria pìípustnosti. Statut uvádí tato kritéria:
1.
Musí být uveden autor a pìedm»t stížnosti (²l. 2 odst. 3 statutu).
2.
Veìejný ochránce práv nesmí zasahovat do žádného soudního ìízení ani zpochybÜovat
správnost soudního rozhodnutí (²l. 1 odst. 3).
3.
Stížnost musí být podána do dvou let od okamžiku, kdy se st»žovatel dozv»d»l o skute²nostech,
z nichž stížnost vychází (²l. 2 odst. 4).
4.
Stížnosti musí pìedcházet pokus o ìešení situace pìíslušnou správní cestou k danému orgánu
nebo instituci (²l. 2 odst. 4).
5.
V pìípad» stížnosti na pracovn» právní vztahy mezi orgány a institucemi a jejich úìedníky a
zam»stnanci musí být pìed podáním stížnosti vy²erpány všechny možnosti, které poskytuje
interní správní ìízení (²l. 2 odst. 8).
+lánek 195 Smlouvy o ES stanoví, že veìejný ochránce práv „provádí šetìení, která považuje za
opodstatn»ná“. V n»kterých pìípadech nemusí být pro zahájení šetìení dostate²né dþvody, i když
je stížnost pìípustná.
Veìejný ochránce práv je také toho názoru, že pokud se již stížností zabýval jako peticí peti²ní
výbor Evropského parlamentu, není pro šetìení dþvod, nejsou-li pìedloženy nové dþkazy.
5
Dopis veìejného ochránce práv pìedsedovi Komise ze dne 15. února 2006; odpov»µ pìedsedy Komise veìejnému ochránci
práv ze dne 15. dubna 2006.
38
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
2.4
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
ANALÝZA STÍŽNOSTÍ ŠETdENÝCH V ROCE 2006
V roce 2006 obdržel veìejný ochránce práv 3 830 nových stížností v porovnání se 3 920 stížnostmi
v roce 20056. V souladu se zavedenou praxí jsou všechny stížnosti, které vedly k zahájení šetìení,
uvedeny ve statistikách, které veìejný ochránce práv vydává. Aby nedocházelo k jejich zkreslení,
jsou nepìípustné hromadné stížnosti zasílané elektronickou poštou, kterých je ²asto až n»kolik tisíc,
uvád»ny ve statistikách zvlášõ, a to až do jedenácté stížnosti v²etn».
Ve 3 619 pìípadech zaslali stížnosti pìímo jednotliví ob²ané a 211 stížností pìišlo od sdružení nebo
spole²ností.
Proces posuzování stížností s cílem zjistit, zda spadají do pþsobnosti veìejného ochránce práv,
splÜují kritéria pìípustnosti a zda existuje dþvod pro zahájení šetìení, byl v roce 2006 dokon²en
v 95 % pìípadþ. Ze všech zkoumaných stížností spadalo do pþsobnosti veìejného ochránce práv o
n»co málo více než 21,5 %. Z t»chto stížností splÜovalo kritéria pìípustnosti 449, avšak 191 stížností
neposkytovalo dþvody pro šetìení.
V prþb»hu roku bylo na základ» stížností zahájeno celkem 258 nových šetìení. Veìejný ochránce
práv také zahájil dev»t šetìení z vlastního podn»tu. Statistická analýza t»chto šetìení je uvedena
v pìíloze A.
Evropský veìejný ochránce práv se v roce 2006 zabýval celkem 582 šetìeními, z nichž 315 bylo
pìevedeno z roku 2005.
Stejn» jako v pìedchozích letech se v»tšina šetìení týkala Evropské komise (66 % všech stížností).
Jelikož Komise je hlavním orgánem Spole²enství, který pìħímá rozhodnutí, která mají pìímý
dopad na ob²any, je pochopitelné, že se stává hlavním ter²em jejich stížností. 74 šetìení se týkalo
Úìadu pro výb»r personálu Evropských spole²enství (EPSO), 49 Evropského parlamentu a 11 Rady
Evropské unie.
Hlavními typy nesprávného úìedního postupu byly nedostatek transparentnosti a odmítnutí
poskytnout informace (190 pìípadþ), nekorektnost nebo zneužití pravomoci (141 pìípadþ),
neuspokojivý postup (91 pìípadþ), neodþvodn»né prþtahy (71 pìípadþ), diskriminace (65 pìípadþ),
nedbalost (59 pìípadþ), právní pochybení (36 pìípadþ) a nepln»ní povinností, tj. Evropská komise
nevykonávala svou úlohu „strážce Smluv“ ve vztahu k ²lenským státþm (28 pìípadþ).
2.5
POSTOUPENÍ STÍŽNOSTI JINÉMU ORGÁNU A DOPORU+ENÍ
Pokud stížnost nespadá do jeho pþsobnosti, snaží se veìejný ochránce práv doporu²it st»žovateli
jiný orgán, který by mohl stížnost vyìídit, zejména pokud se pìípad týká práva EU. Pokud je to
možné, postoupí veìejný ochránce práv se souhlasem st»žovatele stížnost jinému kompetentnímu
orgánu za pìedpokladu, že se stížnost jeví jako odþvodn»ná.
Rakouská občanka si stěžovala na uvěznění své dcery v Kosovu. Pracovníci služeb evropského veřejného ochránce
práv zatelefonovali kanceláři veřejného ochránce práv v Kosovu, který záležitost prošetřil a krátce nato telefonicky
informoval evropského veřejného ochránce práv, že byla dcera stěžovatelky propuštěna z vězení. Tato informace
byla okamžitě předána stěžovatelce spolu s radou, aby se obrátila na veřejného ochránce práv v Kosovu, pokud
požaduje více informací nebo pokud chce danou věc řešit jako stížnost.
Případ 3353/2006/RF
6
Je tìeba poznamenat, že v roce 2006 se 281 stížností týkalo stejného pìedm»tu, v roce 2005 se stejného pìedm»tu týkalo 335
stížností.
39
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Jak již bylo uvedeno, evropský veìejný ochránce práv úzce spolupracuje se svými národními
a regionálními prot»jšky v ²lenských státech prostìednictvím Evropské sít» veìejných ochráncþ
práv (viz kapitola 5). Ú²elem této sít» je mimo jiné usnadÜovat a urychlovat pìedávání stížností
pìíslušným národním nebo regionálním ochráncþm práv nebo podobným orgánþm. Plnoprávným
²lenem této sít» je také peti²ní výbor Evropského parlamentu.
V roce 2006 bylo postoupeno 399 stížností. Z tohoto po²tu bylo 363 stížností v²etn» 270 stížností
týkajících se stejného pìedm»tu postoupeno národnímu nebo regionálnímu veìejnému ochránci
práv, 22 stížností bylo pìedáno Evropskému parlamentu k projednání jako petice, dev»t bylo
pìedáno systému SOLVIT7, ²tyìi Evropské komisi a jedna bankovnímu sdružení v N»mecku.
Příklady případů postoupených systému SOLVIT
Španělský občan si najal na jeden den auto v Nizozemsku. Po návratu do Španělska dostal oznámení od nizozemské
policie o pokutě za dopravní přestupek v Rotterdamu. Stěžovatel tvrdil, že v Rotterdamu nikdy nebyl. Jelikož
v Nizozemsku nežil, neuměl nizozemsky a neznal správní řízení v Nizozemsku, nemohl proti pokutě protestovat.
Veřejný ochránce práv stížnost postoupil španělskému centru SOLVIT, které se spojilo se svým nizozemským
protějškem.
V dubnu 2006 dostal stěžovatel dopis od nizozemských orgánů, v němž uznaly odůvodněnost jeho tvrzení
a oznámily mu, že pokutu tudíž platit nemusí.
Případ 3713/2005/BM
Španělská státní železniční společnost (RENFE) nabízela kartu („zlatou kartu“) osobám nad 60 let, která jim
poskytovala nárok na slevu jízdného v její síti. Zlatou kartu mohli získat pouze španělští občané nebo osoby
s bydlištěm ve Španělsku. Občané ostatních států EU s bydlištěm v jiných zemích EU na ni neměli nárok. To byl
případ manželky stěžovatele, která byla Angličanka a žila ve Spojeném království. Naopak stěžovatel, španělský
občan rovněž žijící ve Velké Británii, zlatou kartu získal bez problémů.
Jelikož tento případ nebyl v jeho působnosti, postoupil veřejný ochránce práv stížnost španělskému centru
SOLVIT, které společnost RENFE požádalo, aby změnila podmínky pro získání zlaté karty tak, aby byla odstraněna
diskriminace občanů EU. V listopadu 2006 informovalo RENFE španělské centrum SOLVIT, že odstranilo požadavek
na bydliště ve Španělsku.
Případ 862/2006/BM
Příklady případů řešených prostřednictvím Evropské sítě veřejných ochránců práv
Švýcarský občan žijící v Uruguayi pracoval dvanáct let ve Španělsku, kde také platil příspěvky na sociální zabezpečení,
nicméně španělské úřady sociálního zabezpečení neuznaly jeho právo na důchod.
Evropský veřejný ochránce práv případ postoupil španělskému veřejnému ochránci práv, který zahájil šetření.
Španělské úřady sociálního zabezpečení poté souhlasily s tím, že dlužnou částku důchodu uhradí.
Případ 2162/2006/BM
Regionální veřejný ochránce práv španělského Aragónu postoupil evropskému veřejnému ochránci práv dvě
stížnosti ohledně dopravních spojů mezi Francií a Španělskem. První stížnost se týkala tunelu Somport, který byl
déle než týden uzavřený. Ve stížnosti se tvrdilo, že tím, že nezajistily volný přístup k tunelu, porušily francouzské
úřady podmínky připojené k finanční pomoci Společenství poskytnuté za účelem jeho výstavby. Druhá stížnost se
týkala železničního spojení mezi Canfrancem ve Španělsku a Oloronem ve Francii. Stěžovatel tvrdil, že železniční
projekt dostal finanční pomoc z EU a že francouzské úřady musí začít toto spojení znovu provozovat, aby zajistily
svobodu pohybu zboží a občanů mezi uvedenými regiony.
7
SOLVIT je systém zìízený Evropskou komisí, jehož úkolem je pomáhat lidem, kteìí zakoušejí potíže pìi uplatÜování svých
práv na vnitìním trhu Evropské unie.
40
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
Evropský veřejný ochránce práv postoupil stížnosti Komisi v její úloze strážce Smlouvy.
V dubnu 2006 poskytl regionální veřejný ochránce práv Aragónu další informace a zdůraznil, že mezi dotčenými
dvěma zeměmi neexistuje žádné účinné železniční nebo silniční spojení, a kritizoval postoj francouzských úřadů.
Komise evropského veřejného ochránce práv průběžně informovala o vývoji vyšetřování a o svém konečném
rozhodnutí nezahájit řízení pro protiprávní jednání. K uzavření tunelu Somport došlo dle vysvětlení Komise
z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek a stavebních prací. Přestože Francie naplánovala další stavební
práce, nenaruší to kamionovou dopravu. Komise došla k závěru, že riziko pro volný pohyb neexistuje. Co se týče
železničního spojení mezi Canfrancem a Olorónem, Komise vysvětlila, že rozhodnutí o opětovném zahájení provozu
je věcí příslušných vnitrostátních úřadů a že tento projekt není financován EU.
Regionální veřejný ochránce práv Aragónu nebyl s odpovědí Komise spokojen. Evropský veřejný ochránce práv ho
informoval o tom, za jakých podmínek je možno podat stížnost na Komisi v souvislosti s danou věcí.
Případy 483/2003/JMA a 1510/2005/BM
Stěžovatel, německý občan, se snažil získat finanční prostředky z EU na projekt na podporu rybolovu mořského
pstruha v oblasti Flensburgu v severním Německu. Stěžovatel tvrdil, že mu regionální společnost pro rozvoj
veřejného podnikání dala protichůdné informace o dostupnosti těchto finančních zdrojů a že odmítla jeho žádost
přijmout. Evropský veřejný ochránce práv postoupil stížnost petičnímu výboru zemského sněmu spolkové země
Šlesvicko-Holštýnsko.
Výbor následně informoval veřejného ochránce práv, že po konzultacích s příslušným ministerstvem došel k závěru,
že stěžovatel nebyl záměrně znevýhodněn a že má nyní možnost předložit svůj projekt skupině odborníků včetně
zástupců regionální vlády a předních sdružení a marketingových organizací v dané oblasti.
Případ 3399/2005/WP
Italská občanka si stěžovala, že Národní institut sociálního zabezpečení v Itálii jí bezdůvodně snížil starobní důchod.
Evropský veřejný ochránce práv stěžovatelce poradil, aby se obrátila na veřejnou ochránkyni práv italského regionu
Friuli-Venezia Giulia.
Regionální veřejná ochránkyně práv následně evropského veřejného ochránce práv informovala, že Národní institut
sociálního zabezpečení své rozhodnutí znovu zvážil a přiřkl stěžovatelce více než 20 000 EUR plus úroky.
Evropský veřejný ochránce práv poděkoval regionální veřejné ochránkyni práv za její účinný zákrok.
Důvěrný případ
Rada byla poskytnuta ve 2 363 pìípadech. V 828 z nich bylo st»žovateli doporu²eno, aby se obrátil
na národního nebo regionálního veìejného ochránce práv, a 166 st»žovatelþm bylo doporu²eno, aby
podali petici Evropskému parlamentu. Ve 383 pìípadech bylo doporu²eno obrátit se na Evropskou
komisi. Tyto údaje zahrnují n»kolik pìípadþ, kdy stížnost vznesená proti Komisi byla shledána
nepìípustnou, neboõ pìed jejím podáním nebyly provedeny náležité administrativní kroky. Ve
109 pìípadech bylo doporu²eno obrátit se na SOLVIT, zatímco v 877 pìípadech bylo st»žovatelþm
doporu²eno, aby kontaktovali jiné orgány, v»tšinou specializované veìejné ochránce práv nebo
orgány zabývající se stížnostmi v ²lenském stát».
2.6
POSTUPY VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
Veškeré stížnosti zaslané veìejnému ochránci práv jsou registrovány a potvrzeny obvykle do týdne
po obdržení. Dopis potvrzující pìħetí informuje st»žovatele o postupu a obsahuje referen²ní ²íslo,
stejn» jako jméno a telefonní ²íslo pracovníka, který se stížností zabývá. Stížnost je analyzována,
41
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
aby se zjistilo, zda má být zahájeno šetìení, a st»žovatel je informován o výsledcích analýzy obvykle
do jednoho m»síce.
Pokud není zahájeno šetìení, je st»žovatel informován o dþvodech. Kdykoli je to možné, je stížnost
postoupena jinému orgánu nebo je st»žovateli doporu²eno, na který pìíslušný orgán by se mohl
obrátit.
2.6.1
Zahájení šetìení
Prvním krokem v šetìení je pìedání stížnosti danému orgánu nebo instituci se žádostí o zaslání
stanoviska veìejnému ochránci práv, obvykle do tìí m»sícþ. V roce 2004 se Evropský parlament
a Komise dohodly na zkrácení dvoum»sí²ní lhþty pro stížnosti, které se týkají odmítnutí zpìístupnit
dokumenty.
2.6.2
Korektní postup
Podle zásady korektního postupu nesmí rozhodnutí veìejného ochránce práv o ur²ité stížnosti
pìihlížet k informacím obsaženým v dokumentech, které poskytl buµ st»žovatel nebo orgán ²i
instituce Spole²enství, pokud druhá strana nem»la možnost se s t»mito dokumenty seznámit
a vyjádìit své stanovisko.
Veìejný ochránce práv proto zasílá stanovisko orgánu ²i instituce Spole²enství st»žovateli, aby
mohl vyjádìit své pìipomínky. Stejn» se postupuje i v pìípad», že na základ» stížnosti probíhá další
šetìení.
Ve Smlouv» ani ve statutu není stanovena možnost odvolání nebo jiných opravných prostìedkþ,
kterými by se bylo možné bránit proti rozhodnutí veìejného ochránce práv, pokud jde o vyìízení
stížnosti nebo výsledky šetìení. Tak jako na ostatní orgány a instituce Spole²enství se však i na
veìejného ochránce práv vztahuje ²lánek 288 Smlouvy o ES o odpov»dnosti za zpþsobené škody.
Pokud se tedy st»žovatel domnívá, že veìejný ochránce práv postupoval pìi vyìizování stížnosti
nesprávn», mþže v zásad» uplatnit tento ²lánek.
2.6.3
Nahlížení do spisþ a slyšení sv»dkþ
Ustanovení ²l. 3 odst. 2 statutu veìejného ochránce práv vyžaduje, aby orgány a instituce
Spole²enství poskytly veìejnému ochránci práv veškeré informace, o které je požádá, a umožnily
mu pìístup k pìíslušným spisþm. Mohou to odmítnout pouze z dþvodu utajení v odþvodn»ných
pìípadech.
Pravomoc veìejného ochránce práv nahlížet do spisþ mu umožÜuje ov»ìovat úplnost a pìesnost
informací, které mu poskytly pìíslušné orgány nebo instituce Spole²enství. St»žovatelé a veìejnost
tak mají záruku, že veìejný ochránce práv mþže provád»t hloubkové a úplné šetìení.
+l. 3 odst. 2 statutu dále vyžaduje, aby úìedníci a ostatní zam»stnanci orgánþ a institucí Spole²enství
na požádání veìejného ochránce práv sv»d²ili.
V roce 2006 využil veìejný ochránce práv své pravomoci nahlížet do spisþ orgánu v 15 pìípadech.
Pravomoc vyslýchat sv»dky byla použita jednou.
2.6.4
Otevìený postup
Stížnosti veìejnému ochránci práv se projednávají veìejn», pokud st»žovatel nepožádá o zachování
dþv»rnosti.
+lánek 13 provád»cích pìedpisþ stanoví, že st»žovatel musí mít pìístup ke spisu. +lánek 14 upravuje
pìístup veìejnosti k dokumentþm v držení veìejného ochránce práv za stejných podmínek a se
42
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
stejnými omezeními, jaké jsou stanoveny v naìízení 1049/20018. Nicmén» tam, kde veìejný ochránce
práv nahlíží do spisu dot²eného orgánu nebo instituce nebo získává dþkazy od sv»dka, st»žovatel
ani veìejnost nemþže mít pìístup k dþv»rným dokumentþm nebo dþv»rným informacím získaným
pìi vyšetìování nebo slyšení (²l. 13 odst. 3 a ²l. 14 odst. 2). Ú²elem této výjimky je usnadnit výkon
vyšetìovacích pravomocí veìejného ochránce práv.
2.7
VÝSLEDKY ŠETdENÍ
B»hem šetìení je st»žovatel informován o každém novém kroku. Jakmile veìejný ochránce
práv rozhodne o uzavìení šetìení, informuje st»žovatele o výsledcích šetìení a svých záv»rech.
Rozhodnutí veìejného ochránce nejsou právn» závazná a st»žovateli ani dot²enému orgánu nebo
instituci nevznikají na jejich základ» práva ani závazky, které by byly právn» vymahatelné.
V roce 2006 uzavìel veìejný ochránce práv 250 šetìení, z nichž ve 247 pìípadech šlo o šetìení
stížností a ve tìech o šetìení z vlastního podn»tu.
Pokud se šetìení týká více než jednoho obvin»ní nebo tvrzení, mþže vést k rozdílným zjišt»ním
veìejného ochránce práv.
2.7.1
Pìípady, kdy nebyl zjišt»n nesprávný úìední postup
V roce 2006 bylo 95 pìípadþ (v²etn» dvou šetìení zahájených na základ» vlastního podn»tu) uzavìeno
s tím, že nedošlo k nesprávnému úìednímu postupu. To nutn» neznamená negativní výsledek pro
st»žovatele, protože se mu alespoÜ dostane od daného orgánu nebo instituce podrobného vysv»tlení
jeho jednání. I když veìejný ochránce práv nezjistí nesprávný úìední postup, mþže nalézt možnost,
jak by se kvalita správy ze strany orgánu nebo instituce mohla v budoucnosti zvýšit. V takových
pìípadech pìipojí veìejný ochránce práv svoji poznámku.
2.7.2
Pìípady vyìešené institucí a smírným ìešením
Vždy, kdy je to možné, se veìejný ochránce práv snaží dosáhnout pozitivního výsledku, který
uspokojí st»žovatele i instituci, vþ²i níž je stížnost vznesena. Spolupráce orgánþ a institucí
Spole²enství je nezbytná pro dosažení takových výsledkþ, které pomohou posílit vztahy mezi
institucemi a ob²any a vyhnout se potìeb» nákladných a ²asov» náro²ných soudních sporþ.
V prþb»hu roku 2006 bylo 64 pìípadþ vyìešeno v rámci orgánu nebo instituce po podání stížnosti
veìejnému ochránci práv. U 52 z nich se díky zásahu veìejného ochránce práv podaìilo získat
rychlou odpov»µ na korespondenci, která do té doby nebyla zodpov»zena (podrobnosti o tom, jak
se v t»chto pìípadech postupuje, naleznete v oddíle 2.9 Výro²ní zprávy za rok 1998).
Pokud se b»hem šetìení zjistí nesprávný úìední postup, veìejný ochránce práv vždy, pokud je to
možné, usiluje o smírné ìešení. V roce 2006 bylo navrženo 28 smírných ìešení. V prþb»hu roku byly
tìi pìípady uzavìeny po dosažení smírného ìešení (v²etn» dvou pìípadþ, kdy byl návrh podán
v roce 2005). Na konci roku 2006 se stále jednalo o 27 návrzích na smírná ìešení.
V n»kterých pìípadech lze dosp»t ke smírnému ìešení, pokud doty²ný orgán nebo instituce
nabídnou st»žovateli finan²ní odškodn»ní. Tyto nabídky se ²iní ex gratia, to znamená bez právní
závaznosti a aniž tak vzniká precedens.
8
Naìízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ². 1049/2001 ze dne 30. kv»tna 2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise, 2001 Úì. v»st. L 145, s. 43.
43
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
2.7.3
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Kritické poznámky a návrhy doporu²ení
Pokud není smírné ìešení možné nebo pokud snaha o nalezení smírného ìešení nevedla k žádným
výsledkþm, veìejný ochránce práv buµ pìípad uzavìe kritickou poznámkou danému orgánu nebo
instituci, nebo vypracuje návrh doporu²ení.
Kritická poznámka je zpravidla použita v pìípad», kdy doty²ná instituce už nemþže nesprávnému
úìednímu postupu zamezit, nesprávný úìední postup zìejm» nebude mít obecné dþsledky a není
tìeba, aby veìejný ochránce práv ²inil další kroky. Kritická poznámka je vhodná i v pìípadech, kdy
se veìejný ochránce práv domnívá, že návrh doporu²ení by byl zbyte²ný, nebo kdy není vhodné
pìedložit zvláštní zprávu k pìípadu, v n»mž dot²ený orgán nebo instituce nepìħmou návrh
doporu²ení.
Kritická poznámka je potvrzením st»žovateli, že jeho stížnost je oprávn»ná, a ukazuje doty²nému
orgánu nebo instituci, kde pochybily, aby se tak v budoucnu nesprávného úìedního postupu
vyvarovaly. V roce 2006 uzavìel veìejný ochránce práv kritickou poznámkou 41 šetìení. Úplný
seznam t»chto pìípadþ je uveden v pìíloze D.
B»hem roku 2007 má veìejný ochránce práv v úmyslu provést a zveìejnit studii následných
opatìení, které dot²ené instituce podnikly po kritických poznámkách z roku 2006. Také bude
provedena obdobná studie o následných opatìeních pìħatých ve 38 pìípadech, u nichž byla v roce
2006 u²in»na další poznámka.
V pìípadech, kdy se následné kroky veìejného ochránce práv jeví jako nezbytné (tj. tam, kde je
možné, aby dot²ený orgán napravil svþj nesprávný úìední postup, nebo tam, kde je pochybení zvlášõ
závažné, nebo má všeobecný dopad), obvykle veìejný ochránce práv zpracuje návrh doporu²ení pro
dot²ený orgán nebo instituci. Podle ²l. 3 odst. 6 statutu veìejného ochránce práv musí orgán nebo
instituce do tìí m»sícþ zaslat podrobné stanovisko. V prþb»hu roku 2006 bylo podáno 13 návrhþ
doporu²ení. Navíc deset návrhþ doporu²ení z roku 2005 vedlo k pìħetí rozhodnutí v roce 2006.
+tyìi pìípady byly v prþb»hu roku uzavìeny poté, co byly návrhy doporu²ení pìħaty pìíslušnou
institucí. Dva pìípady vyústily ve zvláštní zprávu Evropskému parlamentu. Dev»t pìípadþ bylo
uzavìeno z jiných dþvodþ. Koncem roku 2006 bylo stále posuzováno dev»t návrhþ doporu²ení,
v²etn» jednoho návrhu z roku 2004.
2.7.4
Zvláštní zprávy Evropskému parlamentu
Pokud orgán nebo instituce Spole²enství uspokojivým zpþsobem nereagují na návrh doporu²ení,
evropský veìejný ochránce práv mþže pìedložit zvláštní zprávu Evropskému parlamentu. Tato
zvláštní zpráva mþže obsahovat doporu²ení.
Jak bylo zdþrazn»no ve Výro²ní zpráv» evropského veìejného ochránce práv za rok 1998, má možnost
pìedkládat zvláštní zprávu Evropskému parlamentu pro práci veìejného ochránce práv nesmírnou
cenu.
Zvláštní zpráva Evropskému parlamentu je posledním v»cným krokem, který veìejný ochránce
práv v souvislosti s pìípadem podniká, protože pìħetí usnesení a výkon pravomocí Parlamentu
jsou pìedm»tem politického úsudku Parlamentu. Veìejný ochránce práv samozìejm» poskytuje
Parlamentu pìi projednávání zvláštní zprávy veškeré požadované informace a pomoc.
Podle jednacího ìádu EP je za vztahy Parlamentu s veìejným ochráncem práv odpov»dný peti²ní
výbor. Na schþzi peti²ního výboru konané dne 12. ìíjna 2005 navíc veìejný ochránce práv pìislíbil,
v souladu s ²l. 195 odst. 3 jednacího ìádu Evropského parlamentu, že na vlastní žádost vystoupí ve
výboru vždy, když bude Parlamentu pìedkládat zvláštní zprávu.
V roce 2006 byly Parlamentu pìedloženy dv» zvláštní zprávy. Týkají se pìípadþ 289/2005/GG
a 1487/2005/GG.
44
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
2.8
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
ROZHODNUTÍ O UZAVdENÍ PdÍPADw V ROCE 2006
Rozhodnutí o ukon²ení pìípadu jsou obvykle zveìejn»na na webové stránce veìejného ochránce
práv (hĴp://www.ombudsman.europa.eu) v angli²tin» a v jazyce st»žovatele, pokud je jiný než
angli²tina. V kapitole 3 je shrnuto 59 rozhodnutí, kterými byla uzavìena šetìení. Ze souhrnþ je
patrné, jak velkého po²tu témat a kolika orgánþ a institucí Spole²enství se týkala rozhodnutí v 250
šetìeních, která byla uzavìena v roce 2006, a jak rþzné dþvody vedly k uzavìení šetìení. Jsou
ozna²eny podle jednacího ²ísla pìípadu, obecného pìedm»tu v oblasti pþsobnosti Spole²enství
a druhu údajného nesprávného úìedního postupu, který st»žovatel uvádí.
Zbývající ²ást tohoto oddílu kapitoly 2 analyzuje nejvýznamn»jší zjišt»ní právní a skutkové
podstaty obsažená v rozhodnutích. Organiza²ním principem je horizontální klasifikace hlavních
témat šetìení, jejímž základem je rozd»lení do p»ti hlavních kategorií:
•
otevìenost (v²etn» pìístupu k dokumentþm a informacím) a ochrana údajþ,
•
Evropská komise jako „strážce Smlouvy“,
•
výb»rová ìízení, zakázky a granty,
•
personální záležitosti v²etn» náboru zam»stnancþ,
•
jiné.
Je tìeba zmínit, že tyto kategorie se do zna²né míry prolínají. Napìíklad otázky spojené
s „otevìeností“ a „pìístupem k dokumentþm“ se ²asto vyskytují ve stížnostech týkajících se role
Komise jako „strážce Smlouvy“.
2.8.1
Otevìenost, pìístup k dokumentþm a ochrana osobních údajþ
Vysoký podíl šetìení (25 %) provedených v roce 2006 se týkal údajného nedostatku otevìenosti.
Podle ²lánku 1 Smlouvy o Evropské unii jsou rozhodnutí Unie pìħímána „co nejotevìen»ji“
a v ²lánku 255 Smlouvy o ES je stanoveno právo každého ob²ana na pìístup k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise. Toto právo je upraveno naìízením 1049/20019. Po n»kolika
šetìeních veìejného ochránce práv v letech 1996 a 1999 pìħala pìedpisy pro pìístup k dokumentþm
také ìada jiných orgánþ a institucí Spole²enství.
Pìístup k dokumentþm
Podle naìízení 1049/2001 si mohou žadatelé vybrat, jaké opravné prostìedky použħí: mohou
zamítnutí žádosti buµ pìedložit soudu podle ²lánku 230 Smlouvy o ES, nebo podat stížnost
veìejnému ochránci práv. V roce 2006 rozhodl veìejný ochránce práv o jedenácti stížnostech
týkajících se uplatÜování naìízení 1049/2001, z nichž bylo dev»t namíìeno proti Komisi, jedna proti
Rad» a jedna proti Evropskému parlamentu. V jednom dalším pìípad» (1845/2004/GG) se koncem
roku stále o²ekávalo podrobné stanovisko Komise k návrhu doporu²ení.
Byla uzavìena dv» šetìení stížností týkající se pìístupu k dokumentþm a informacím, které byly
namíìeny proti Evropské investi²ní bance (EIB).
Shrnutí devíti výše uvedených pìípadþ je uvedeno v kapitole 3.
Co se tý²e výjimek v pìístupu k dokumentþm, poukázal veìejný ochránce práv v pìípadu 617/2003/IP
na to, že naìízení 1049/2001 neobsahuje výjimku, která by Evropskou unii zavazovala k tomu, aby
odmítala umožnit pìístup k dokumentþm pouze z toho dþvodu, že se v dot²eném ²lenském stát»
dokumenty neposkytují zdarma. V pìípadu 582/2005/PB veìejný ochránce práv nepìħal argument
9
Naìízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ². 1049/2001 ze dne 30. kv»tna 2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise, 2001 Úì. v»st. L 145, s. 43.
45
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Komise, že postupy WTO pro ìešení sporþ se musejí pìizpþsobit „soudnímu ìízení“ ve smyslu
²l. 4 odst. 2 druhé odrážky naìízení. V pìípadu 1463/2005/TN se veìejný ochránce práv domníval,
že se ²l. 4 odst. 3 první pododstavec naìízení, který se týká dokumentþ, které orgán vypracoval
k vnitìnímu použití, nevztahuje na dokumenty, které Komise zaslala orgánþm ²lenských státþ
nebo je od nich obdržela. Komise se rovn»ž nemohla opírat o ²l. 4 odst. 3 tìetí odrážku týkající
se ochrany z dþvodu vyšetìování, neboõ nestanovila, že by zpìístupn»ní vedlo k porušení cílþ
pìíslušného vyšetìování spo²ívajících v kontrole, zda jsou národní aloka²ní plány ²lenských
státþ pro pìid»lování povolenek na emise skleníkových plynþ v souladu s právními pìedpisy
Spole²enství. V pìípadu 1919/2005/GG zaujal veìejný ochránce práv stanovisko, že ²l. 4 odst. 1
písm. b) naìízení neposkytuje dþvod k tomu, aby Evropský parlament odmítl pìístup k seznamu
uchaze²þ ve výb»rovém ìízení. Veìejný ochránce práv si nedokázal pìedstavit, jak by zveìejn»ní
skute²nosti, že se n»který úìedník Spole²enství ucházel o jiné místo ve službách Spole²enství,
mohlo narušit jeho soukromí.
+lánek 11 naìízení 1049/2001 požaduje, aby každý orgán zajistil veìejný pìístup k rejstìíku dokumentþ,
do n»jž se odkazy na dokumenty zaznamenávají neprodlen». V pìípadu 1764/2003/ELB veìejný
ochránce práv zjistil, že evidence dokumentþ Komise je nedostate²ná, pokud jde o dokumenty
týkající se auditu provedeného Komisí. Veìejný ochránce práv poznamenal, že správné finan²ní
ìízení je pìedm»tem velkého zájmu veìejnosti a že zprávy o auditu jsou cennými zdroji informací
o zpþsobu, jakým jsou finan²ní prostìedky Spole²enství využívány.
V pìípadu 1776/2005/GG odpov»d»la Evropská investi²ní banka (EIB) na návrh veìejného ochránce
práv s tím, že souhlasí se zveìejn»ním n»kterých ²ástí zprávy o auditu podle vlastních pìedpisþ
o pìístupu veìejnosti k dokumentþm. Navíc umožnila spole²nosti st»žovatele soukromý pìístup
k ur²itým oddílþm zprávy, které se výslovn» týkaly skupiny spole²ností, k níž st»žovatel patìil.
Veìejný ochránce práv veìejn» uvítal konstruktivní pìístup EIB k tomuto pìípadu a zdþraznil, že
soukromí a obchodní tajemství sice patìí mezi oprávn»né zájmy, kvþli nimž je možno omezit veìejný
pìístup, nicmén» by se z tohoto dþvodu nem»l zakazovat pìístup osobám, o jejichž soukromí nebo
obchodní tajemství se jedná.
Pìístup k informacím
V pìípadu 3436/2004/ELB se st»žovatelé obrátili se stížností na Evropský úìad pro boj proti
podvodþm (OLAF) s tvrzením, že jsou ob»tí podvodu. Veìejný ochránce práv se domníval, že
st»žovatelé m»li právo o²ekávat, že úìad OLAF bude v»novat zvláštní pozornost jejich zájmu
získat informace o pìíslušných šetìeních, která OLAF provedl. Rovn»ž však uvedl, že povinnost
evropských orgánþ odpovídat na žádosti o informace je podle Evropského kodexu ìádné správní
praxe omezena, aby nedocházelo k nepìim»ìené administrativní zát»ži institucí.
V pìípadu 3501/2004/PB veìejný ochránce práv zjistil, že v prþb»hu jeho šetìení uvedla EIB
opodstatn»né dþvody k tomu, pro² odmítla poskytnout informace požadované jednou neziskovou
organizací. Do budoucna však EIB vyzval, aby k pìípadnému odmítnutí poskytnout informace
doplnila pìim»ìené vysv»tlení toho, pro² tak ²iní, adresované osob», která žádá o informace, než se
záležitost dostane tak daleko, že se stane podn»tem stížnosti veìejnému ochránci práv.
Ochrana údajþ
Pìípad 2467/2004/PB se týkal toho, jak Komise vyìizuje stížnost, kterou dostala ohledn»
právních pìedpisþ n»mecké zem» Hamburku. St»žovatel tvrdil, že došlo k porušení ²l. 14 odst. 1
písm. b) sm»rnice o ochran» osobních údajþ10, který se týká použití osobních údajþ pro ú²ely
pìímého marketingu. Veìejný ochránce práv zjistil, že Komise neposkytla platné a pìesv»d²ivé
argumenty pro svþj postoj, podle kterého se uvedená sm»rnice nevztahuje na konkrétní okolnosti
10
Sm»rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46 ze dne 24. ìíjna 1995 o ochran» fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajþ a o volném pohybu t»chto údajþ, Úì. v»st. L 281, 1995, s. 31. Podle ²l. 14 odst. 1 písm. b) této sm»rnice:
„+lenské státy pìiznávají subjektu údajþ právo: a)... b) ... vznést námitku proti zpracování osobních údajþ, které se ho týkají,
pìipravovanému správcem pro ú²ely pìímého marketingu; nebo být informován dìíve než jsou osobní údaje poprvé sd»leny tìetí osob» ...
pro ú²ely pìímého marketingu a musí mu být výslovn» poskytnuto právo ... vznést námitky proti zmín»nému sd»lení ..“.
46
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
uvád»né st»žovatelem. Ve své odpov»di na návrh smírného ìešení Komise pìipustila, že je možný
širší výklad ²l. 14 odst. 1 písm. b) a zavázala se tuto otázku spolu s ²lenskými státy ìešit a zabývat
se v této souvislosti i konkrétním pìípadem právních pìedpisþ Hamburku.
2.8.2
Komise jako strážce Smlouvy
Právní stát je jedním ze základních principþ Evropské unie. Jedním z nejvýznamn»jších úkolþ
Komise je úloha strážce Smlouvy11. V ²lánku 226 Smlouvy o ES je stanoven obecný postup, jímž
mþže Komise vyšetìovat a pìedávat Soudnímu dvoru možné pìípady porušení právních pìedpisþ
Spole²enství ze strany ²lenských státþ. Komise mþže zahájit šetìení z vlastního podn»tu, na základ»
stížnosti nebo pokud je požádána, aby se zabývala peticemi zaslanými Evropskému parlamentu
podle ²lánku 194 Smlouvy o ES. Další postupy se použħí v pìípad» konkrétních záležitostí, jako
jsou protiprávní státní podpory.
Stížnosti, které nespadají do pþsobnosti evropského veìejného ochránce práv, se ²asto týkají
údajného porušení práva Spole²enství ze strany ²lenských státþ. Tyto pìípady mþže ²asto nejlépe
vyìešit jiný ²len Evropské sít» veìejných ochráncþ práv. V n»kterých pìípadech však veìejný
ochránce práv považuje za vhodné pìedat stížnost Komisi. V oddíle 2.5 jsou uvedeny pìíklady
obou postupþ.
Evropský veìejný ochránce práv dostává a vyìizuje stížnosti na Komisi v její úloze strážce Smlouvy.
Když veìejný ochránce práv zahájí šetìení takové stížnosti, st»žovatele v nutných pìípadech vždy
jasn» upozorní na to, že šetìení nebude zkoumat, zda došlo k porušení pìedpisþ, neboõ v pþsobnosti
evropského veìejného ochránce práv není šetìit kroky orgánþ ²lenských státþ.
Kapitola 3 obsahuje shrnutí devíti rozhodnutí, která dokládají, jak veìejný ochránce práv nakládá
se stížnostmi na Komisi jako strážce Smlouvy. Osm z t»chto pìípadþ je uvedeno níže spolu
s pìípadem, který zþstal na konci roku 2006 nevyìízený.
Co se tý²e postupþ, kterými se má ìídit Komise pìi vyìizování stížností, je hlavním referen²ním
dokumentem pro veìejného ochránce práv sd»lení, které Komise vydala v roce 200212 jako odpov»µ
na kritiku veìejného ochránce práv. Ve sd»lení se uvádí, že útvary Komise budou šetìit stížnosti
tak, aby k rozhodnutí o vydání formálního oznámení nebo o uzavìení pìípadu dosp»ly nejpozd»ji
do jednoho roku ode dne, kdy generální sekretariát stížnost zaregistroval. Bod 3 sd»lení uvádí
podrobný seznam okolností, za nichž není generální tajemník povinen zaregistrovat dopis jako
stížnost. V odpov»di na další poznámku v pìípadu 3369/2004/JMA Komise potvrdila, že požadavky
sd»lení rovn»ž platí pro období po odeslání dopisu s formálním oznámením dot²enému ²lenskému
státu.
Dva pìípady byly uzavìeny poté, co Komise pìħala návrh doporu²ení veìejného ochránce práv.
V pìípadu 642/2004/GG doporu²il veìejný ochránce práv, aby Komise znovu pìezkoumala, zda
prodej ur²itého podniku zahrnoval státní podporu. Doporu²ení bylo vydáno z toho dþvodu, že
se vláda Dolního Saska rovn»ž domnívala, že zaplacená ²ástka se pohybovala pod tržní cenou.
Komise pìħala zjišt»ní veìejného ochránce práv v dané záležitosti a obrátila se na n»mecké orgány,
aby podaly vysv»tlení pìíslušných tvrzení. Komise rovn»ž pìħala návrh doporu²ení v pìípadu
956/2004/PB, že by m»la co nejrychleji pìħmout rozhodnutí ve v»ci st»žovatelovy stížnosti ohledn»
porušení pìedpisþ a sd»lit st»žovateli své rozhodnutí. St»žovatel, dánský obchodník s automobily,
si st»žoval, že Komise nesplnila svþj závazek nalézt ìešení jeho stížnosti na porušení pìedpisþ
týkající se dánských daní na dovážené automobily.
V pìípadu 289/2005/GG veìejný ochránce práv vypracoval návrh doporu²ení spo²ívající v tom, že
by se Komise m»la usilovn» a neprodlen» zabývat st»žovatelovou stížností na porušení právních
11
+lánek 211 Smlouvy o ES požaduje, aby Komise dbala „na provád»ní této smlouvy, jakož i aktþ pìħatých orgány Spole²enství
na jejím základ»“.
12
Sd»lení Evropskému parlamentu a evropskému veìejnému ochránci práv o vztazích se st»žovatelem v pìípadech porušení
právních pìedpisþ Spole²enství, Úì. v»st. 2002 C 244, s. 5.
47
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
pìedpisþ pìi omezení služeb v oblasti sportovního sázení. Ve svém podrobném stanovisku vyjádìila
Komise lítost, že z dþvodu neexistence politické shody nebyla schopna pìħmout rozhodnutí
o této citlivé otázce. Veìejný ochránce práv toto nepovažoval za dostate²ný dþvod pro neìešení
stížnosti na porušení pìedpisþ v pìim»ìené dob» a vypracoval proto zvláštní zprávu Evropskému
parlamentu. Komise následn» informovala Parlament a veìejného ochránce práv, že N»mecku
zaslala dopis s formálním oznámením.
Veìejný ochránce práv nepokládal za nutné vypracovávat návrh doporu²ení v pìípadu 1037/2005/
GG, v n»mž zjistil, že Komise neposkytla pìesv»d²ivé argumenty, které by prokázaly, že nejsou
potìeba další kroky k tomu, aby N»mecko vyhov»lo rozsudku Evropského soudního dvora.
V dot²eném rozsudku Soudní dvþr stanovil, že n»mecké naìízení o obalech pro n»které nápoje
pìedstavuje pìekážku obchodu uvnitì Spole²enství. Veìejný ochránce práv dot²ený pìípad uzavìel
kritickou poznámkou s tím, že by Komise mohla své pochybení napravit v rámci druhého ìízení
o porušení dot²eného naìízení, které v té dob» probíhalo.
Dva pìípady se týkaly vynucování evropských právních pìedpisþ o pracovní dob». V pìípadu
2944/2004/ID vysv»tlila Komise v únoru 2005 veìejnému ochránci práv, že odložila své rozhodnutí
o tom, zda se má dále zabývat stížností na porušení právních pìedpisþ, kterou st»žovatelka
pìedložila v srpnu 2003, neboõ toto rozhodnutí záviselo na dalším vývoji návrhu Komise na zm»nu
pìíslušných právních pìedpisþ Spole²enství. Veìejný ochránce práv pìħal vysv»tlení Komise
o tom, pro² nedodržela b»žnou ro²ní lhþtu, ale rovn»ž poznamenal, že by st»žovatelka mohla
podat novou stížnost veìejnému ochránci práv, pokud by nebyla spokojena s tím, jak Komise
dále nakládá s její stížností. V pìípadu 3453/2005/GG si lékaì v listopadu 2005 st»žoval, že Komise
nepodnikla žádné kroky ve stížnosti, kterou pìed více než 3,5 lety podal na N»mecko. Stanovisko
Komise k této stížnosti op»t odkázalo na její návrh zm»nit pìíslušné právní pìedpisy Spole²enství.
Veìejný ochránce práv dosp»l k názoru, že Komise nemá právo nekone²n» odkládat ìešení stížnosti
na základ» toho, že pìíslušný pìedpis bude možná n»kdy v budoucnu zm»n»n, a vypracoval návrh
doporu²ení, v n»mž Komisi vyzval, aby se stížností co nejrychleji zabývala. Ke konci roku 2006 byl
tento pìípad stále otevìen.
Veìejný ochránce práv obdržel více než 5 000 stížností a dalších oznámení, jejichž autoìi kritizovali
Komisi v souvislosti s výstavbou prþmyslového pìístavu v Granadille na špan»lském ostrov»
Tenerife. Podle st»žovatelþ Komise rozhodla, že výstavba není v rozporu s právními pìedpisy
Spole²enství, zejména ²l. 6 odst. 4 sm»rnice o pìírodních stanovištích13. Veìejný ochránce práv m»l
za to, že by bylo užite²né zahájit šetìení z vlastního podn»tu (OI/2/2006/JMA), aby Komise danou
situaci vysv»tlila. Jelikož ze stanoviska Komise jasn» vyplynulo, že ve skute²nosti o dané v»ci ješt»
nerozhodla, veìejný ochránce práv své šetìení ukon²il.
Pìípad 3133/2004/JMA se týkal stížnosti adresované Komisi na porušení špan»lských právních
pìedpisþ pìi provád»ní sm»rnice o televizním vysílání. St»žovatel napadl záv»r Komise, že dot²ená
sm»rnice byla správn» provedena. S ohledem na judikaturu Soudního dvora týkající se provád»ní
sm»rnic a zn»ní a rozsahu pþsobnosti pìíslušných špan»lských právních pìedpisþ dosp»l veìejný
ochránce práv k názoru, že je analýza Komise ohledn» odpovídajícího provedení sm»rnice
pìim»ìená. Veìejný ochránce práv tedy nezjistil nesprávný úìední postup.
2.8.3
Výb»rová ìízení, zakázky a granty
Orgány a instituce Spole²enství používají veìejné zakázky jak pro získání zboží a služeb potìebných
k výkonu jejich funkcí, tak i jako nástroj pro správu grantþ a dotací v celé ìad» programþ EU14.
Veìejný ochránce práv se mþže zabývat i stížnostmi na postup zadávání (nebo na nezadání)
zakázky a na ìízení zakázek. Nicmén» objeví-li se pochybnosti, zda nedošlo k porušení smlouvy,
omezuje se veìejný ochránce práv ve svém šetìení na zkoumání toho, zda orgány nebo instituce
13
Sm»rnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kv»tna 1992 o ochran» pìírodních stanovišõ, voln» žħících živo²ichþ a plan» rostoucích
rostlin, Úì. v»st. 1996 L 59, s. 63.
14
Stížnostem týkajícím se zam»stnaneckých smluv je v»nován pododdíl 2.8.4.
48
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
Spole²enství poskytly logické a pìim»ìené vysv»tlení právního základu pro své kroky a pro² se
domnívají, že je jejich názor na smluvní pozici opodstatn»ný.
V kapitole 3 je shrnuto osm rozhodnutí, která ukazují, jak veìejný ochránce práv ìeší stížnosti tohoto
typu, a jedno rozhodnutí o šetìení z vlastního podn»tu. Šest z t»chto pìípadþ je uvedeno níže.
V pìípadu 1252/2005/GG tvrdil subdodavatel, že rozhodnutí Komise o ukon²ení smlouvy, na jejímž
základ» poskytovala finan²ní podporu Comité Européen de Normalisation (CEN), bylo nezákonné
a nespravedlivé. Veìejný ochránce práv Komisi pìipomn»l, že by m»la reagovat i na tvrzení
o nespravedlnosti, nicmén» nezjistil nesprávný úìední postup. Vysv»tlení Komise, pro² není
povinna pìedem upozorÜovat na svá rozhodnutí, se zdálo pìim»ìené a Komise není odpov»dná za
to, že se CEN rozhodlo nepìedložit žádost o platbu za práci st»žovatele.
V pìípadu 786/2006/JF odmítl Výbor regionþ záv»re²nou zprávu st»žovatele p»t dní po smluvní
lhþt». Veìejný ochránce práv pochopil, že výbor je toho názoru, že pìes své opožd»né informování
st»žovatele m»l právo neuhradit celou ²ástku, neboõ zpráva nem»la takovou kvalitu, na jakou m»l
podle smlouvy nárok. Veìejný ochránce práv zaujal stanovisko, že pokud nebyl výbor schopen
dodržet smluvní lhþtu, m»l o tom v rámci ìádné správy st»žovatele pìed vypršením této lhþty
informovat. Jelikož tak neu²inil, dopustil se nesprávného úìedního postupu. Výbor nicmén»
poskytl logické a pìim»ìené vysv»tlení právního základu pro své kroky a pro² se domnívá, že je
jeho názor na smluvní pozici opodstatn»ný. Veìejný ochránce práv se nesnažil ur²it, zda došlo
k porušení smlouvy, ani zda m»l výbor podle smlouvy právo odmítnout zaplacení celé ²ástky.
St»žovatel v pìípadu 866/2006/SAB napadl rozhodnutí Komise o odmítnutí jeho pìedb»žných
návrhþ v rámci programu Socrates. Podle Komise byly pìedb»žné návrhy odeslány až po stanovené
lhþt». Šetìení veìejného ochránce práv odhalilo listinné dþkazy, které m»la Komise v okamžik
rozhodování k dispozici, sv»d²ící o tom, že pìedb»žné návrhy byly ve skute²nosti odeslány v den
vypršení lhþty. Veìejný ochránce práv tedy zjistil nesprávný úìední postup.
Pìípad 3172/2005/WP se týkal zpožd»ní pìi vyplácení grantu, který Komise poskytla na ur²ité ²innosti
spojené s twinningovým partnerstvím m»st. Ve svém stanovisku ke stížnosti se Komise za zpožd»ní
omluvila a vysv»tlila, s jakými administrativními problémy se musela potýkat a jaká zlepšení
platebního systému v dþsledku toho zavedla. St»žovatel informoval veìejného ochránce práv, že
platbu obdržel a že tím považuje celý pìípad za vyìízený. Ve své další poznámce požádal veìejný
ochránce práv Komisi, aby zvážila, zda by v t»chto pìípadech nem»la zaplatit úrok z prodlení.
Pìípad 2523/2005/TN se týkal výzvy k pìedkládání nabídek poìádané Soudním dvorem na
uzavìení rámcových smluv na pìeklady právních textþ. Výzva k pìedkládání nabídek obsahovala
požadavek na dodání zkušebního pìekladu. St»žovatel napadl tento požadavek z toho dþvodu,
že nebyl uveden v pþvodním oznámení o zadávání zakázek. Veìejný ochránce m»l za to, že se
nejednalo o nesprávný úìední postup, jelikož zkušební pìeklad patìí mezi doplÜkové informace
toho typu, které je možno podle sm»rnice 92/5015 uvést ve fázi výzvy k pìedkládání nabídek.
Ve svém šetìení z vlastního podn»tu OI/1/2006/TN požádal veìejný ochránce práv Komisi, aby
prozkoumala možnost zvýšeného využití mediace pìi ìešení sporþ, které plynou ze zakázek, které
Komise financuje. Komise odpov»d»la kladn» a pìħala závazek podporovat alternativní metody
ìešení sporþ v budoucnosti tím, že do svých standardních smluv o veìejných zakázkách vloží
nepovinnou doložku o mediaci. Pìi uzavírání šetìení požádal veìejný ochránce práv Komisi, aby mu
do 30. ²ervna 2007 poskytla informace o následných krocích týkajících se jak doložky o mediaci, tak
toho, jaké úsilí vyvinula, aby rozšíìila využití mediace i na spory o grantech. Veìejný ochránce práv
také zdþraznil, že je dþležité doporu²it využití mediace u sporþ mezi dodavateli a subdodavateli.
15
Sm»rnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. ²ervna 1992 o koordinaci postupþ pìi zadávání veìejných zakázek na služby,
Úì. v»st. 1992 L 209, s. 1. Tato sm»rnice již není platná, nicmén» platila v dob» zveìejn»ní oznámení.
49
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
2.8.4
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Personální záležitosti
Kapitola 3 obsahuje 18 shrnutí rozhodnutí o stížnostech, které se týkají personálních záležitostí.
Dev»t z t»chto shrnutí se týká náborþ pracovníkþ organizovaných Evropským úìadem pro výb»r
personálu (EPSO) a šest pracovních vztahþ s orgány a institucemi EU. Dv» shrnutí se týkají
rozhodnutí o stížnostech od pìid»lených národních odborníkþ a jedno se týká šetìení z vlastního
podn»tu (OI/3/2006/BB). V tomto posledním pìípad» následoval Evropský parlament pìíkladu
Komise z roku 2005 a s platností od 15. února 2006 zrušil horní v»kovou hranici pro stážisty.
Stížnost na pracovn» právní vztahy s orgány a institucemi Spole²enství lze veìejnému ochránci práv
podat pouze tehdy, pokud st»žovatel vy²erpal všechny možnosti podle ²l. 90 odst. 1 a 2 služebního
ìádu a pokud vypršela lhþta pro obdržení odpov»di. V pìípadech 1217/2004/OV a 2227/2004/MF
zdþraznil veìejný ochránce práv, že neposkytnutí odpov»di na stížnost podanou podle ²l. 90 odst.
2 je nesprávným úìedním postupem. I když služební ìád považuje neobdržení odpov»di b»hem
²tyìm»sí²ní lhþty za záporné rozhodnutí, je ú²elem tohoto ustanovení umožnit dot²ené osob», aby
se odvolala k Soudu pro veìejnou službu, nikoli zprostit správní orgány povinnosti poskytnout
odpov»µ.
Dv» stížnosti týkající se pracovn» právních vztahþ m»ly velmi pozitivní výsledek pro st»žovatele
a ukázaly vynikající spolupráci mezi veìejným ochráncem práv a dot²eným orgánem a institucí.
V pìípadu 106/2005/TN Komise odmítla uhradit plat dcery st»žovatele, bývalé úìednice v Komisi,
která onemocn»la brzy po nástupu do funkce. V reakci na stížnost zm»nila Komise svþj postoj
a souhlasila s tím, že vyplatí dlužný plat i s úroky.
Pìípad 1729/2005/JF se týkal vymáhání pìísp»vkþ vyplacených st»žovateli Evropskou agenturou
pro bezpe²nost letectví (EASA). Veìejný ochránce práv zjistil, že EASA st»žovateli poskytla neúplné
informace, které pro n»j mohly být zavád»jící, a jako smírné ìešení navrhl, aby EASA zvážila
zrušení vymáhání alespoÜ ²ásti pìísp»vkþ. Ve své odpov»di EASA trvala na tom, že nedošlo
k nesprávnému úìednímu postupu. Nicmén» „s ohledem na jedine²nou povahu tohoto pìípadu,
s nejvyšší úctou k názoru veìejného ochránce práv“, EASA zrušila vymáhání v plném rozsahu.
Tím bylo dosaženo smírného ìešení.
Ve tìech dalších pìípadech však Komise odmítla nejen návrhy veìejného ochránce práv na smírné
ìešení, ale i jeho další úsilí o dosažení uspokojivého výsledku. Dva z t»chto pìípadþ se týkaly
pìid»lených národních odborníkþ.
V pìípadu 760/2005/GG navrhl veìejný ochránce práv nejprve jako smírné ìešení a posléze
jako návrh doporu²ení, aby Komise zvážila zm»nu nebo vyjasn»ní pravidel pro poskytování
mimoìádného volna pìid»leným národním odborníkþm, kteìí mají sv»d²it u soudu. Ve svém
podrobném stanovisku Komise uvedla, že posoudí návrh veìejného ochránce práv v rámci
budoucího podrobn»jšího zkoumání situace pìid»lených národních odborníkþ, nicmén» s lítostí
oznámila, že není schopna poskytnout podrobn»jší informace o tom, kdy k tomuto zkoumání
dojde.
Pìípad 495/2003/ELB se týkal sporu o pìísp»vky, které nebyly pìid»lenému národnímu odborníkovi
vyplaceny. Poté, co Komise odmítla návrh na smírné ìešení, napsal veìejný ochránce práv
pìíslušnému komisaìi a požádal ho, aby se osobn» podílel na hledání uspokojivého výsledku
stížnosti, který by mohl mít podobu platby ex gratia pro st»žovatele. I když Komise následn»
zm»nila pìíslušná pravidla, zaujal doty²ný komisaì ve své odpov»di stanovisko, že si Komise
pþvodní pravidla vyložila správn» a návrh veìejného ochránce práv zamítl. Podle veìejného
ochránce práv se Komise ke st»žovatelþm zachovala nespravedliv» z toho dþvodu, že v této v»ci
postupovala v podstat» tak, jako kdyby následn» pìħatá pravidla platila v dob», kdy Komise
rozhodovala o vyplácení pìísp»vkþ.
Pìípad 1537/2003/ELB se týkal bývalého do²asného zam»stnance Komise, který byl zprošt»n
disciplinárního obvin»ní po dlouhých prþtazích, což veìejný ochránce práv ozna²il za nesprávný
úìední postup. Veìejný ochránce práv navrhl, aby jako smírné ìešení Komise zvážila, zda by
st»žovateli nem»la uhradit výdaje, které mu vznikly v souvislosti s obhajobou b»hem disciplinárního
50
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
ìízení. Komise zaujala názor, že ji to služební ìád neumožÜuje. I v tomto pìípad» napsal veìejný
ochránce práv pìíslušnému komisaìi a vyjádìil svþj názor, že služební ìád Komisi nebrání
v provedení platby ex gratia. Dot²ený komisaì však pìístup veìejného ochránce práv odmítl.
Ve všech tìech pìípadech vyjádìil veìejný ochránce práv ve svém záv»re²ném rozhodnutí politování,
že Komise nevyužila pìíležitost ukázat svþj závazek vþ²i zásadám ìádné správy. Veìejný ochránce
práv oznámil svþj zám»r prozkoumat spole²n» s pìíslušným komisaìem, jak by bylo možno co
nejlépe prosazovat kulturu služeb v dot²ených generálních ìeditelstvích.
2.8.5
Jiné
Kapitola 3 obsahuje rovn»ž n»kolik shrnutí, které nespadají do kategorií, kterým byly v»novány
pìedchozí pododdíly. +tyìi z t»chto pìípadþ jsou uvedeny níže.
V pìípadu 2601/2005/ID tvrdila spole²nost st»žovatele, že Komise porušila její práva duševního
vlastnictví na automatický pìekladový program. Komise nezpochybnila, že by st»žovatel tato práva
nem»l, vyjádìila však své pochybnosti ohledn» jejich pþsobnosti a rozsahu. Veìejný ochránce práv
zaujal stanovisko, že by st»žovatel m»l pìesn» stanovit a ur²it právní základ práv, která byla podle
n»j porušena. Jelikož tak st»žovatel neu²inil, veìejný ochránce práv nezjistil, že by ze strany Komise
došlo k nesprávnému úìednímu postupu. Veìejný ochránce práv nicmén» vyzval st»žovatele
a Komisi, aby zvážili možnost využití mediace a snažili se najít vzájemn» pìħatelné ìešení.
Dva pìípady se týkají rozsahu odpov»dnosti Rady za své pìedsednictví.
V pìípadu 1487/2005/GG si sdružení na obranu n»meckého jazyka st»žovalo, že internetové
stránky pìedsednictví EU nejsou k dispozici v n»m²in». Rada se nezabývala zásadními argumenty
st»žovatele ohledn» po²tu ob²anþ EU, kteìí mají n»m²inu jako první nebo druhý jazyk. I když Rada
uznala, že pìedsednictví je sou²ástí Rady jako instituce, tvrdila, že nenese odpov»dnost za jeho
internetové stránky, neboõ prý spadají do pravomoci ²lenských státþ, které Rad» práv» pìedsedají.
Veìejný ochránce práv nicmén» usoudil, že Rada je skute²n» odpov»dná za to, jaké jazyky se
používají na internetových stránkách pìedsednictví, a že by informace na t»chto stránkách m»ly být
pokud možno k dispozici ve všech úìedních jazycích Spole²enství. Dále byl toho názoru, že pokud
se má použít mén» jazykþ, musí být jejich výb»r založen na objektivních a logických kritériích. Tím,
že se Rada nezabývala podstatou st»žovatelova požadavku, dopustila se nesprávného úìedního
postupu. Po té, co Rada odmítla návrh doporu²ení v dané záležitosti, vypracoval veìejný ochránce
práv zvláštní zprávu pro Evropský parlament.
V pìípadu 2172/2005/MHZ vyjádìil st»žovatel své pochybnosti ohledn» komer²ního sponzorství
ur²itého pìedsednictví. Rada zaujala názor, že komer²ní sponzorství jejího pìedsednictví nespadá do
její kompetence jakožto orgánu Spole²enství. Jako smírné ìešení navrhl veìejný ochránce práv, aby
Rada pìħala odpov»dnost za tuto záležitost a ukázala svou ochotu pìħmout v pìim»ìeném ²asovém
rámci opatìení, která by takovému sponzorství zabránila, nebo ho regulovala zpþsobem, který
zajistí ìádné ìešení pìípadných konfliktþ mezi soukromými zájmy a veìejnými povinnostmi. Rada
tento návrh zamítla. Vzhledem k tomu, že obecná otázka odpov»dnosti Rady za její pìedsednictví
již byla Evropskému parlamentu pìedložena ve zvláštní zpráv» v pìípadu 1487/2005/GG, veìejný
ochránce práv se touto otázkou dále nezabýval. Veìejný ochránce práv se nicmén» nadále obával,
že to, že Rada neodpov»d»la na zásadní otázku komer²ního sponzorství svého pìedsednictví, by
mohlo mít nepìíznivý vliv na dþv»ru ob²anþ v Unii a její fungování. Veìejný ochránce práv tedy
o této záležitosti napsal jednotliv» stálým zástupcþm ²lenských státþ.
Pìípad 3403/2004/GG se týkal odpov»dnosti Komise v souvislosti s dostupností odvolacího ìízení
v evropských školách. I když sou²asná úmluva, kterou se školy ìídí, vstoupila v platnost v roce
2002, za²alo se ustanovení o odvolacím ìízení provád»t až v roce 2005. Tento odklad vedl Radu
pro stížnosti k domn»nce, že není oprávn»ná k tomu, aby se zabývala pìípadem st»žovatelþ, který
se týkal známek ud»lených v roce 2004, které se st»žovatelé od té doby snažili napadnout. Veìejný
ochránce práv naléhal na Komisi, aby Nejvyšší radu pìesv»d²ila o nutnosti pìħmout pìedpisy,
které by Rad» pro stížnosti umožnily projednat odvolání st»žovatelþ. Pìes konstruktivní a vytrvalé
51
STÍŽNOSTI A ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
úsilí Komise o pomoc st»žovatelþm nepodnikla Rada pro stížnosti žádné kroky. Veìejný ochránce
práv m»l za to, že vzhledem k jasné povaze nedostatku a dþležitosti dané v»ci m»la Komise trvat
na tom, aby Nejvyšší rada návrh projednala. Vzhledem k dþležitosti dané v»ci požádala Komise
generálního tajemníka evropských škol, aby dal rozhodnutí veìejného ochránce práv na program
jednání Nejvyšší rady.
52
© iStockphoto.com/urbancow
Rozhodnutí po p rove de n í še tře n í
3
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETdENÍ
Tato kapitola sestává z výb»ru shrnutí rozhodnutí veìejného ochránce práv v roce 2006 a ilustruje
škálu subjektþ a orgánþ zú²astn»ných na stížnostech a šetìeních z vlastního podn»tu. Obsahuje
shrnutí všech rozhodnutí o stížnostech zmín»ných v tematickém rozboru kapitoly 2. Shrnutí
rozhodnutí o stížnostech jsou uspoìádána nejprve podle typu zjišt»ní nebo výsledku, a poté podle
zú²astn»ných orgánþ nebo institucí. Shrnutí rozhodnutí po šetìení z vlastního podn»tu a pìíklady
otázek pìedložených národními a regionálními veìejnými ochránci práv jsou uvedeny na konci
této kapitoly.
V každém oddíle této kapitoly jsou uvedeny pìípady v poìadí podle ²ísla pìípadu. Napìíklad
v oddíle 3.1.2 je pìípad 2944/2004/ID uveden pìed pìípadem 3133/2004/JMA. Úplné zn»ní
rozhodnutí v jednotlivých pìípadech lze nalézt pomocí seznamu rozhodnutí na webové stránce
evropského veìejného ochránce práv (hĴp://www.ombudsman.europa.eu). Jednotlivá rozhodnutí
lze zobrazit po zadání ²ísla pìípadu. Úplná zn»ní rozhodnutí jsou na webové stránce v angli²tin»
a v jazyce stížnosti, pokud to není angli²tina. Výtisk úplného zn»ní rozhodnutí uveìejn»ného na
webové stránce je možné si vyžádat v úìadu evropského veìejného ochránce práv.
3.1
PdÍPADY, U NICHŽ NEBYL ZJIŠT5N NESPRÁVNÝ ÚdEDNÍ
POSTUP
3.1.1
Evropský parlament
NEVYŽÁDÁNÍ SI VYSV5TLENÍ V SOUVISLOSTI S VÝB5ROVÝM dÍZENÍM
ZE STRANY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1315/2005/BB na Evropský parlament
Evropský parlament odmítl nabídku st»žovatele ve výb»rovém ìízení, neboõ st»žovatel nepìedložil
originál ur²itého potvrzení podle požadavkþ ìízení, nýbrž jeho fotokopii.
Poté, co veìejný ochránce práv rozhodl, že výše uvedený nedostatek ve výb»rovém ìízení je
zásadní a je dþvodem k vylou²ení dot²ené nabídky podle jasných ustanovení výzvy k pìedkládání
nabídek, poznamenal, že možnost, aby se zadavatel spojil s ú²astníkem výb»rového ìízení by se
podle ustanovení výzvy k pìedkládání nabídek musela považovat za „zvláštní výjimku“ ze zákazu
„jakéhokoli kontaktu mezi ú²astníky výb»rového ìízení a zadavateli“ po zahájení výb»rového ìízení.
Veìejný ochránce práv rovn»ž vzal v úvahu nutnost zajistit rovné zacházení s ú²astníky výb»rového
ìízení. Ve sv»tle výše uvedených skute²ností nelze nápravu tohoto nedostatku považovat ani
za „vysv»tlení“ výb»rového ìízení, ani za nápravu „jasné administrativní chyby“ ve smyslu pìíslušné
výjimky uvedené ve výzv» k pìedkládání nabídek. Rozhodnutí o odmítnutí nabídky tedy
nepìedstavovalo nesprávný úìední postup.
55
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Veìejný ochránce práv rovn»ž u²inil další poznámku ohledn» prohlášení Parlamentu, že v tomto
pìípad» „nevyužil svou možnost požádat o dopln»ní chyb»jících dokumentþ nebo potvrzení“. Ve své další
poznámce veìejný ochránce práv poznamenal, že toto prohlášení se nezdá být v souladu s výzvou
k pìedkládání nabídek a se zásadami ìádné správy týkajícími se výkonu pravomoci postupovat dle
vlastního uvážení.
3.1.2
Evropská komise
ZPOŽD5NÍ PdI dEŠENÍ SKUTKOVÉ PODSTATY STÍŽNOSTI PODLE +LÁNKU 226
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2944/2004/ID na Evropskou komisi
St»žovatelka podala stížnost Komisi na porušení právních pìedpisþ v srpnu 2003. V záìí 2004
uvedla ve stížnosti veìejnému ochránci práv, že ji Komise neinformovala o tom, jak zhodnotila
podstatu jejího tvrzení ohledn» vnitrostátních pìedpisþ o pracovní dob» a pracovní pohotovosti,
které podle ní porušovaly sm»rnice Spole²enství.
Ve svém rozhodnutí o stížnosti veìejný ochránce práv nejprve poznamenal, že podle závazku, který
si Komise stanovila v bod» 8 svého sd»lení Evropskému parlamentu a evropskému veìejnému
ochránci práv o vztazích se st»žovateli v souvislosti s porušením právních pìedpisþ Spole²enství1,
lze ro²ní lhþtu stanovenou v tomto bod» nedodržet pouze ve zvláštních pìípadech, a že Komise
musí dostate²n» vysv»tlit, pro² došlo k tomuto prodlení.
V tomto pìípad» Komise uvedla, že své rozhodnutí o tom, zda se má dále zabývat stížností
st»žovatelky podle ²lánku 226, odložila z toho dþvodu, že pìípadný postup v této v»ci závisí na
dalším vývoji jejího návrhu z 22. záìí 2004 o zm»n» právních pìedpisþ Spole²enství týkajících
se pracovní doby v²etn» pracovní pohotovosti. V tomto ohledu Komise uvedla, že tento návrh
byl pìħat po rozsáhlých konzultacích v celé Evrop», které následovaly po rozhodnutí Soudního
dvora v pìípadech C-303/98 a C-151/02, která m»la silný dopad na ²lenské státy, zejména na jejich
systémy veìejného zdraví. Ve svém rozhodnutí z ledna 2006 veìejný ochránce práv shledal, že
Komise poskytla rozumné a odpovídající vysv»tlení toho, pro² nezhodnotila podstatu stížnosti
st»žovatelky podle ²lánku 226 ve výše uvedené ro²ní lhþt». Veìejný ochránce práv nicmén» u²inil
další poznámku, v níž zopakoval, že ìádná správní praxe od Komise vyžaduje, aby st»žovatele
prþb»žn» informovala o stavu stížností, které jí pìedložili, a vyzval Komisi, aby st»žovatelku
pravideln» informovala o stavu její stížnosti. Rovn»ž poznamenal, že by st»žovatelka mohla podat
novou stížnost veìejnému ochránci práv, pokud není spokojena s tím, jak Komise dále nakládá
s její stížností.
HODNOCENÍ ŠPAN5LSKÝCH PRÁVNÍCH PdEDPISw TÝKAJÍCÍCH SE
VYSÍLÁNÍ REPORTÁŽÍ Z BÝ+ÍCH ZÁPASw VYHOTOVENÉ EVROPSKOU
KOMISÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3133/2004/JMA na Evropskou komisi
Stížnost se týkala rozhodnutí Komise uzavìít formální stížnost, v níž st»žovatel tvrdil, že špan»lský
právní pìedpis o provád»ní sm»rnice 89/552/EHS2, konkrétn» zákon 22/1999, neobsahuje povinnost
ve smyslu ²lánku 22 sm»rnice, podle n»hož by televizní vysílání nem»lo zahrnovat žádný poìad,
1
KOM(2002) 141 v kone²ném zn»ní, Úì. v»st. 2002 C 244, s. 5.
2
Sm»rnice Rady 89/552/EHS ze dne 3. ìíjna 1989 o koordinaci n»kterých právních a správních pìedpisþ ²lenských státþ
upravujících provozování televizního vysílání, Úì. v»st. 1989 L 298, s. 23.
56
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
který by mohl vážn» poškodit t»lesný, duševní nebo morální vývoj d»tí a mladistvých, zejména
takové poìady, které obsahují bezdþvodné násilí, jako jsou dle názoru st»žovatele bý²í zápasy.
Komise argumentovala tím, že všechny povinnosti sm»rnice byly správn» transponovány zákonem
22/1999 a že ²lánek 17 tohoto zákona pln» odráží povinnosti stanovené v ²lánku 22 sm»rnice.
Vyslovila názor, že a²koli špan»lský právní pìedpis neobsahuje odkaz na bezdþvodné násilí, byl
tento pojem, jakož i pornografie, ve sm»rnici uveden pouze pro ilustraci obsahu televizního poìadu,
který by mohl vážn» poškodit vývoj d»tí a mladistvých. Dle názoru Komise však není oblast
pþsobnosti tohoto ustanovení omezena na tyto dva konkrétní aspekty, ale mohla by zahrnovat
i další situace.
Veìejný ochránce práv uvedl, že ²lánek 22 sm»rnice výslovn» zakazuje ²lenským státþm, aby
subjektþm televizního vysílání ve své pþsobnosti povolily vysílání televizních poìadþ, které by
mohly vážn» poškodit vývoj d»tí a mladistvých. Sm»rnice však neobsahuje definici konkrétních
typþ poìadþ, které by ²lenské státy m»ly považovat za poìady poškozující vývoj d»tí a mladistvých,
i když zmiÜuje poìady obsahující pornografii nebo bezdþvodné násilí jako pìíklady, které patìí do
této kategorie. S odvoláním na ²l. 249 odst. 3 Smlouvy o ES a judikaturu soudþ Spole²enství veìejný
ochránce práv konstatoval, že transpozice sm»rnice do vnitrostátního práva nevyžaduje, aby
ustanovení sm»rnice byla uzákon»na v konkrétním výslovném právním ustanovení vnitrostátního
práva pìesn» týmiž slovy, jelikož obecný právní kontext mþže být dosta²ující, pokud skute²n»
zajišõuje plné uplatÜování sm»rnice jasným a pìesným zpþsobem.
Veìejný ochránce práv uvedl, že ²lánek 22 sm»rnice a ustanovení, kterým se provádí do špan»lského
práva, konkrétn» ²lánek 17 zákona 22/1999, byly tém»ì totožné pouze s tou výjimkou, že špan»lský
zákon nezmiÜuje konkrétn» poìady, které zahrnují pornografii nebo bezdþvodné násilí. Jak je
uvedeno v analýze Komise o pìim»ìenosti této transpozice, jakýkoli poìad obsahující pornografii
nebo bezdþvodné násilí by jist» poškodil vývoj d»tí a mladistvých, a spadal by tudíž do oblasti
pþsobnosti špan»lského provád»cího ustanovení. S ohledem na zn»ní a rozsah výše uvedených
ustanovení považoval veìejný ochránce práv stanovisko Komise za odþvodn»né. Veìejný ochránce
práv tudíž dosp»l k záv»ru, že rozhodnutí Komise nezahajovat soudní ìízení pro porušení
povinnosti proti špan»lským orgánþm a v souladu s tím i ukon²it formální stížnost podanou
st»žovatelem bylo odþvodn»né.
UKON+ENÍ SPOLUPRÁCE ZALOŽENÉ NA DLOUHODOBÝCH ÚMLUVÁCH
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 191/2005/BB na Evropskou komisi
EuronAid („EA“), neziskové sdružení nevládních organizací, již 20 let mobilizuje potravinovou
pomoc v naturáliích v rámci programþ Komise pro potravinovou pomoc a zajišõování potravin
provád»ných nevládními organizacemi. V záìí 2004 zaslala Komise EA dopis, v n»mž potvrdila, že
vzhledem k novému finan²nímu naìízení3 nemþže s EA uzavìít novou smlouvu na základ» svých
dlouhodobých úmluv s tímto sdružením.
Komise své rozhodnutí založila na (i) ²láncích 54 a 57 finan²ního naìízení a (ii) ²láncích 110 a 89
finan²ního naìízení a zásadách prþhlednosti a volné sout»že. St»žovatel napadl správnost t»chto
úvah. Ohradil se nicmén» pouze proti dþvodu (i) a nenapadl konkrétn» dþvod (ii). Veìejný ochránce
práv uvedl, že zásady a pravidla Spole²enství, jimiž se ìídí poskytování grantþ nebo veìejných
zakázek na služby, pìedstavují odd»lený, samostatný a nezávislý základ pro napadené rozhodnutí,
a vzal pìi tom v úvahu, že spolupráce, která mezi Komisí a EA probíhala pìedtím, než vstoupilo
v platnost finan²ní naìízení, byla zìejm» založena na pìímém poskytování grantþ a zakázek na
služby. I za pìedpokladu, že úkoly, které EA podle svého tvrzení provád»la v rámci své pìedchozí
spolupráce s Komisí, byly „úkoly technického poradenství a správní, pìípravné nebo doplÜující úkoly,
které nezahrnují ani výkon veìejné moci, ani použití pravomoci volného uvážení“ ve smyslu ²l. 57 odst.
3
Naìízení Rady (ES, Euratom) ². 1605/2002 ze dne 25. ²ervna 2002, kterým se stanoví finan²ní naìízení o souhrnném rozpo²tu
Evropských spole²enství; Úì. v»st. 2002 L 248, s. 1.
57
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
2 finan²ního naìízení, nebylo by v žádném pìípad» možné tyto úkoly EA pìid»lit bez pìihlédnutí
k zásadám a pravidlþm Spole²enství, jimiž se ìídí poskytování grantþ nebo veìejných zakázek na
služby. Veìejný ochránce práv tedy nezjistil nesprávný úìední postup.
VÝB5R ODBORNÍKw V RÁMCI ŠESTÉHO RÁMCOVÉHO PROGRAMU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 552/2005/SAB na Evropskou komisi
St»žovatel tvrdil, že generální ìeditelství Komise pro výzkum porušilo zásady ìádné správy tím,
že vybralo stejné odborníky, kteìí by mu m»li pomoci pìi hodnocení návrhþ v rámci šestého
rámcového programu, jako zam»stnávalo pìedtím. Poté, co Komise ve svém stanovisku vysv»tlila,
že pìi výb»ru odborníkþ použila zvláštní zásadu rotace, která byla stanovena v Pravidlech Komise
pro hodnocení návrhþ a výb»rové postupy4, a uvedla, že každý kalendáìní rok je tìeba nahradit
minimáln» 25 % odborníkþ, napadl st»žovatel pìim»ìenost této kvóty.
Veìejný ochránce práv poznamenal, že podle pravidel Komise byly navrhované postupy hodnocení
vytvoìeny tak, aby byly co nejrychlejší a sou²asn» byla zachována kvalita hodnocení. Komise
stanovila danou kvótu s tím zám»rem, aby nastolila pìim»ìenou rovnováhu mezi výb»rem nových
odborníkþ a legitimním zájmem na zachování zkušených a vysoce kvalifikovaných odborníkþ.
Veìejný ochránce práv rovn»ž poznamenal, že pìedchozí praxe spo²ívající v nahrazování jedné
tìetiny odborníkþ zìejm» zpþsobila vážné problémy s nalezením dostate²ného množství odborníkþ
a že Komise pìħala napadenou kvótu po rozsáhlých konzultacích a po n»kolika letech zkušeností
v pìíslušné oblasti. Veìejný ochránce práv rozhodl, že výše uvedené objektivní odþvodn»ní dot²ené
kvóty je relevantní a legitimní, a došel k záv»ru, že se neprokázalo, že by Komise pìekro²ila hranice
svého uvážení. Veìejný ochránce práv tedy nezjistil nesprávný úìední postup.
ZRUŠENÍ FINANCOVÁNÍ NORMALIZA+NÍCH PRACÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1252/2005/GG na Evropskou komisi
Ve smlouv» podepsané v roce 1991 se Komise zavázala k poskytnutí finan²ní podpory Evropskému
výboru pro normalizaci (CEN) za vypracování ur²itých evropských norem. St»žovatele, n»meckého
odborníka, jmenoval jeden ze subdodavatelþ CEN, který m»l provést ur²ité zkoušky pro evropskou
normu, vedoucím projektu.
V kv»tnu/²ervnu 2002 podepsaly Komise a CEN dodatek ke smlouv», jímž financování projektu
ukon²ily.
St»žovatel tvrdil, že rozhodnutí Komise zrušit financování bylo nesprávné a nespravedlivé.
Požadoval, aby Komise uhradila CEN nezaplacenou ²ástku, aby zú²astn»né instituce a osoby
mohly dostat za svou práci zaplaceno.
Komise upozornila na to, že postup normaliza²ních prací na základ» ìady dohod byl pomalý
a neuspokojivý. V souladu se zásadou správného finan²ního ìízení byly tudíž tyto smlouvy
po konzultaci s dodavateli ukon²eny. Komise nenesla odpov»dnost za žádné subdodavatelské
smlouvy. CEN byl povinen každého zú²astn»ného aktéra informovat o plánovaném ukon²ení
a vyìídit s Komisí všechny zbývající žádosti o platby ješt» pìed ukon²ením smlouvy. Komise
pokládala své právní závazky za ìádn» spln»né.
Veìejný ochránce práv rovn»ž vyzval Komisi, aby mu poskytla stanovisko ohledn» tvrzení
st»žovatele o nespravedlnosti rozhodnutí. V této souvislosti veìejný ochránce práv poznamenal,
KOM C/2003/883.
4
58
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
že pìíslušná korespondence nedala odpov»µ na otázku, zda Komise upozornila pìedem na svþj
zám»r smlouvu ukon²it.
Komise konstatovala, že ze zápisþ z jejích jednání s dodavateli jasn» vyplývá, že pokud by nebyly
dodržovány dohodnuté harmonogramy, mohla by financování kdykoli zrušit. Nebylo žádného
dþvodu, pro² dávat CEN další upozorn»ní. Pokud jde o otázku, zda bylo rozhodnutí vþ²i
st»žovateli nespravedlivé, zdþraznila Komise, že s ním nikdy nebyla ve smluvním vztahu.
K tvrzení st»žovatele, že rozhodnutí Komise bylo nezákonné, veìejný ochránce práv poznamenal,
že st»žovatel nezpochybnil tvrzení Komise, že smlouva byla ukon²ena na základ» spole²né dohody
CEN a Komise. Dosp»l k názoru, že tvrzení st»žovatele není opodstatn»né.
Pokud jde o údajnou nespravedlnost, veìejný ochránce práv konstatoval, že st»žovatel dokon²il svou
práci do doby, kdy bylo rozhodnuto o zrušení financování. Bylo tudíž pochopitelné, že rozhodnutí
Komise nesl nelib». Argument Komise, že nebylo žádného dþvodu pro další upozorn»ní, byl
podle všeho dþvodný. Veìejný ochránce práv se domnívá, že Komisi nelze pìi²ítat odpov»dnost
za rozhodnutí CEN, že nevznese žádný požadavek na platbu za práci st»žovatele. Pìípad uzavìel
s konstatováním, že nedošlo k nesprávnému úìednímu postupu.
ÚDAJNÉ PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
K PdEKLADATELSKÉMU PROGRAMU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2601/2005/ID na Evropskou komisi
St»žovatel, spole²nost SYSTRAN, tvrdil, že Komise porušuje jeho majetková práva k automatickému
pìekladatelskému programu. Podle st»žovatele byla Komise na základ» t»chto práv povinna získat
pìed provedením ur²itých zm»n v programu, který byl vytvoìen na základ» n»kolika smluv s ní,
povolení.
Komise nepopìela existenci práv duševního vlastnictví spole²nosti SYSTRAN k programu, ale
spíše vyjádìila pochybnosti týkající se obsahu a rozsahu t»chto práv. V podstat» tvrdila, že dþkazní
bìemeno, že skute²n» došlo k porušení pìíslušných práv duševního vlastnictví, nese st»žovatel a že
st»žovatel by m»l nejprve prokázat právní a smluvní základy t»chto práv.
Veìejný ochránce práv konstatoval, že právní aspekty ochrany práva, jako je právo, na n»ž se
odvolává st»žovatel, mohou záviset na použitelných právních pìedpisech a na obsahu smluvních
vztahþ, které mezi zú²astn»nými stranami vznikly v souladu s t»mito právními pìedpisy. V tomto
pìípad» st»žovatel pouze uvedl, že jeho právo je uznáno sm»rnicí 91/250/EHS o právní ochran»
po²íta²ových programþ5 a vnitrostátními právními pìedpisy ²lenských státþ jako celku, zejména
právními pìedpisy Francie, Belgie a Lucemburska. Neuvedl však žádná konkrétní ustanovení
sm»rnice (která je ur²ena ²lenským státþm, a nikoli Spole²enství ²i jeho orgánþm) ani ustanovení
pìíslušných použitelných vnitrostátních právních pìedpisþ, a dokonce ani nevyjasnil, které
vnitrostátní právní pìedpisy by se m»ly uplatÜovat a pro². Mimoto st»žovatel ani nedokázal
specifikovat a prokázat právní základ práva, k jehož porušení údajn» došlo. Veìejný ochránce tak
došel k záv»ru, že st»žovatel údajné porušení neprokázal.
Veìejný ochránce práv na záv»r vyzval st»žovatele a Komisi, aby zvážili možnost obrátit se se svým
sporem na smír²í ìízení, v n»mž by mohli spole²n» za pomoci zprostìedkovatele/þ najít pìħatelné
ìešení problému nebo alespoÜ s dostate²nou pìesností a jasností formulovat faktické a technické
sporné otázky pìed postoupením v»ci soudu nebo rozhod²ímu orgánu.
5
Sm»rnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. kv»tna 1991 o právní ochran» po²íta²ových programþ, Úì. v»st. 1991 L 122, s. 42.
59
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
3.1.3
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Soudní dvþr Evropských spole²enství
OZNÁMENÍ O ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA PdEKLADATELSKÉ SLUŽBY
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2523/2005/TN na Soudní dvþr Evropských spole²enství
Stížnost se týkala oznámení o zadávání zakázek, které zveìejnil Soudní dvþr ohledn» uzavìení
rámcových smluv na pìeklady právních textþ. St»žovatelem byla švédská pìekladatelská kanceláì,
která byla na základ» své pìihlášky do výb»rového ìízení vyzvána, aby pìedložila svou nabídku.
Tato výzva nicmén» rovn»ž obsahovala požadavek, který nebyl v pþvodním oznámení o zadávání
zakázek uveden, aby jako sou²ást výb»rového ìízení pìedložil pìekladatel pro každou jazykovou
kombinaci do 37 dní zkušební pìeklad. Vzhledem k tomu, že pìekladatel této kanceláìe pro
jazykové kombinace angli²tina – švédština a francouzština – švédština byl v dob», kdy kanceláì
tuto výzvu dostala, na 35denní dovolené, nebyl st»žovatel s to tento požadavek splnit.
Podle st»žovatele m»ly být všechny požadavky spojené s postupem pìi zadávání zakázek jasn»
stanoveny v pþvodním oznámení a Soudní dvþr podle n»j neoprávn»n» zm»nil podmínky b»hem
probíhajícího ìízení.
Soudní dvþr tvrdil, že jednal v souladu s platnými pìedpisy, zejména sm»rnicí 92/506 o koordinaci
postupþ pìi zadávání veìejných zakázek na služby.
Jelikož se nezdálo, že by st»žovatel zpochybnil pìedpisy použité Soudním dvorem, považoval
veìejný ochránce práv za rozumné prozkoumat daný pìípad ve sv»tle sm»rnice 92/50. Z ²l. 32 odst.
3 sm»rnice 92/50 lze vyvozovat, že n»které požadavky na informace sta²í upìesnit pouze ve výzv»
k pìedkládání nabídek, nikoli již v oznámení o zadávání zakázek. Veìejný ochránce práv m»l za to,
že toto zjišt»ní potvrzuje ²l. 19 odst. 2 písm. d), kde se stanoví, že dopis vybízející vybrané zájemce
k pìedložení nabídek musí obsahovat ozna²ení dokumentþ, které je nutno pìipojit, buµ aby
pomohly pìi ov»ìování skute²ností, jež zájemce uvádí, nebo aby doplnily již uvedené informace.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že zkušební pìeklad je takovou doplÜující informací, a nedomníval
se, že Soudní dvþr zm»nil dané podmínky b»hem probíhajícího ìízení. Veìejný ochránce práv tedy
nezjistil nesprávný úìední postup.
3.1.4
Evropský úìad pro výb»r personálu
ÚDAJN5 NESPRÁVNÉ HODNOCENÍ TESTw PdI VÝB5ROVÉM dÍZENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1217/2004/OV (dþv»rné) na Evropský úìad pro výb»r personálu
(EPSO)
St»žovateli, který se ú²astnil otevìeného výb»rového ìízení COM/A/9/01 poìádaného úìadem
EPSO, bylo sd»leno, že se nedostal mezi 200 uchaze²þ, kteìí dostali nejlepší známku z písemné
zkoušky e) a ústní zkoušky f). St»žovatel se písemn» obrátil na úìad EPSO a požádal o pìezkoumání
svých výsledkþ, protože byl vzhledem ke své pe²livé pìíprav» na zkoušky, svým jazykovým
schopnostem a zkušenostem v dané oblasti pìesv»d²en, že došlo k chyb» ve známkování. Zaslal
úìadu EPSO také soubor obsahující zvukové CD a ²tyìstránkový pìepis své ústní zkoušky, aby
dokázal, že jeho odpov»di pìi ústní zkoušce byly správné. Výb»rová komise nicmén» trvala na svém
6
Sm»rnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. ²ervna 1992 o koordinaci postupþ pìi zadávání veìejných zakázek na služby,
Úì. v»st. 1992 L 209, s. 1. Tato sm»rnice již není platná, nicmén» platila v dob» zveìejn»ní oznámení.
60
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
rozhodnutí. St»žovatel podal odvolání podle ²l. 90 odst. 2 služebního ìádu, na n»jž orgán oprávn»ný
ke jmenování odpov»d»l 2. bìezna 2004. St»žovatel nicmén» nedostal pìeklad rozhodnutí do svého
mateìského jazyka, nizozemštiny.
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv st»žovatel zpochybnil hodnocení svých testþ ze strany
výb»rové komise a tvrdil, že komise nevzala v úvahu dþkazy, které pìedložil, a své odpov»di
nezdþvodnila. St»žovatel rovn»ž tvrdil, že EPSO nedodrželo lhþty pro odpov»µ na jeho odvolání
podle ²l. 90 odst. 2 a napadl skute²nost, že mu úìad neodpov»d»l v nizozemštin».
Ve svém spole²ném stanovisku pìipomn»ly Komise a úìad EPSO, že hodnocení uchaze²þ je
pom»rné, a uvedly, že soubor, který st»žovatel zaslal, obsahoval dokumenty, které nem»ly žádný
význam pro pìezkoumání jeho testþ. Úìad EPSO rovn»ž zdþraznil, že odpov»µ v nizozemštin» na
odvolání podle ²l. 90 odst. 2 byla st»žovateli ve skute²nosti zaslána dne 1. ²ervna 2004, a vyjádìilo
svou lítost nad tímto zpožd»ním.
V odpov»di na další šetìení odlišil úìad EPSO administrativní práci, kterou vykonávají zam»stnanci
EPSO a v níž lze pìípadn» zjistit nesprávný služební postup, a rozhodnutí pìħatá výb»rovou komisí,
která mþže podle n»j pìezkoumat pouze Soud pro veìejnou službu.
Ve svém rozhodnutí, odkazujícím na judikaturu Soudního dvora, veìejný ochránce práv zdþraznil,
že i on mþže zkoumat zákonnost rozhodnutí výb»rové komise, za n»ž nese kone²nou odpov»dnost
orgán oprávn»ný ke jmenování.
Ve v»ci hodnocení testþ st»žovatele došel veìejný ochránce práv k záv»ru, že se výb»rová komise
ve svém hodnocení nedopustila zjevné chyby a že své rozhodnutí dostate²n» odþvodnila. Veìejný
ochránce práv m»l rovn»ž za to, že pìepis ústní zkoušky nepìedstavoval významný faktor pro
hodnocení výkonu st»žovatele ze strany výb»rové komise, neboõ se zakládal na jeho vlastních
vzpomínkách na zkoušku.
Co se tý²e odpov»di na odvolání st»žovatele podle ²lánku 90, vzal veìejný ochránce práv
v úvahu skute²nost, že úìad EPSO vyjádìil lítost nad pozdním zasláním odpov»di a pìekladu do
nizozemštiny, a došel k záv»ru, že není tìeba další šetìení. U²inil nicmén» další poznámku, ve které
vyzval orgán oprávn»ný ke jmenování, aby v pìípad», že o²ekává, že svou odpov»µ odešle po
uplynutí ²tyìm»sí²ní lhþty, zaslal dot²enému prozatímní odpov»µ.
NEPdIPUŠT5NÍ K VÝB5ROVÉ ZKOUŠCE
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1482/2005/MHZ na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
Stížnost byla podána jménem Sdružení absolventþ státní školy veìejné správy v souvislosti
s veìejným výb»rovým ìízením EPSO/A/8/03 na místa asistentþ ìídících pracovníkþ v oblasti
„auditu“ (z ìad polských státních pìíslušníkþ).
dada polských uchaze²þ, které Nejvyšší kontrolní úìad v Polsku (dále jen „kontrolní úìad“) po
složení pìíslušné zkoušky a absolvování specifického školení v oblasti auditu jmenoval státními
auditory, byla z výb»rového ìízení vylou²ena s odþvodn»ním, že nemají vysokoškolskou kvalifikaci
v pìíslušném oboru a že jejich odborná kvalifikace není na požadované ekvivalentní úrovni.
St»žovatel tvrdil, že výb»rová komise nevzala v úvahu polský systém vzd»lávání auditorþ, a tudíž
nesprávn» vyhodnotila kvalifikaci polských uchaze²þ. Rovn»ž se domáhal toho, aby úìad EPSO urychlen»
vyhlásil v oblasti auditu nové výb»rové ìízení, kterého by se uchaze²i z Polska mohli zú²astnit.
Úìad EPSO upozornil na skute²nost, že komise má rozsáhlé možnosti, jak posoudit kvalifikaci
uchaze²þ, a že takové posouzení se provádí na základ» požadavkþ stanovených v oznámení
o výb»rovém ìízení. Úìad EPSO rovn»ž uvedl, že v oblasti auditu uspoìádal dv» nová výb»rová
ìízení (EPSO/AD/23-24/05), k nimž mohli být uchaze²i, kteìí nem»li kvalifikaci v oboru
požadovaném pro danou funkci, pìipušt»ni na základ» doplÜkové kvalifikace.
61
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Veìejný ochránce práv vyslovil názor, že oznámení o výb»rovém ìízení vypracoval úìad EPSO na
základ» nedokonalého pochopení polského systému vzd»lávání auditorþ, ale že v oznámeních
o nových výb»rových ìízeních, jak se zdá, náležit» využil doplÜující informace, na n»ž upozornil
st»žovatel. Veìejný ochránce práv rovn»ž poznamenal, že uchaze²i, jejichž pìihlášky byly
zamítnuty, byli podle všeho zpþsobilí ú²astnit se nových výb»rových ìízení a že st»žovatel jasn»
uvedl, že neusiloval o zrušení pìíslušného výb»rového ìízení.
Veìejný ochránce práv došel k záv»ru, že další šetìení stížnosti nejsou opodstatn»ná, a pìípad
uzavìel.
POVINNOST PdIHLÁSIT SE POUZE DO JEDNOHO ZE SOU+ASN5
POdÁDANÝCH VÝB5ROVÝCH dÍZENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2616/2005/SAB na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
Úìad EPSO zveìejnil oznámení tìí výb»rových ìízení na lingvistické administrátory, v nichž
uchaze²þm oznamoval, že je možné, že se testy v rámci t»chto ìízení budou poìádat sou²asn»,
a instruoval je, aby podali pìihlášku pouze do jednoho z nich. St»žovatel toto omezení napadl
a projevil své pìání podat pìihlášku do všech tìí výb»rových ìízení.
EPSO vysv»tlilo, že testy poìádalo sou²asn» z dþvodu lepšího využití omezených ²asových
možností a finan²ních dþsledkþ spojených s pìħímáním nových zam»stnancþ, které zahrnuje velké
množství uchaze²þ.
Veìejný ochránce práv považoval vysv»tlení úìadu EPSO za rozumné ve sv»tle legitimního cíle,
kterým je zajišt»ní ìádného nakládání s ²asem, a racionálního využití dostupných finan²ních
zdrojþ. Alternativní ìešení, které by úìad EPSO nutilo poìádat testy v rámci dot²ených výb»rových
ìízení odd»len», aby se potenciální uchaze²i mohli zú²astnit všech t»chto ìízení, by zpþsobilo
nepìim»ìené a bezdþvodné problémy administrativním pracovníkþm a neomluvitelné zpožd»ní
institucím a dalším uchaze²þm. Ve sv»tle t»chto úvah a skute²nosti, že se testy v rámci t»chto
otevìených výb»rových ìízení skute²n» konaly ve stejný den, došel veìejný ochránce práv k záv»ru,
že nic nenasv»d²uje tomu, že by úìad EPSO pìekro²il hranice své pravomoci, když kandidátþm
umožnilo podat pìihlášku pouze do jednoho výb»rového ìízení. Veìejný ochránce práv tedy
nezjistil nesprávný úìední postup.
Veìejný ochránce práv m»l nicmén» za to, že by úìad EPSO nem»l zakazovat uchaze²þm, aby
podali pìihlášku do více soub»žných výb»rových ìízení, pokud není jisté, že se testy pìi t»chto
ìízeních skute²n» budou konat sou²asn». U²inil tedy v tomto sm»ru další poznámku.
POSOUZENÍ ODPOV5DI UCHAZE+E NA ZKUŠEBNÍ OTÁZKU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3389/2005/WP na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
St»žovatel se zú²astnil otevìeného výb»rového ìízení na korektory textþ v n»meckém jazyce. Jedna
ze zkušebních otázek byla tato: „Co znamená „prelims“? a) tu ²ást knihy, která pìedchází textové ²ásti;
b) bibliografii; c) hlavní titul spolu s pìíslušným podtitulem; d) žádnou z t»chto možností. St»žovatel zvolil
možnost d). Podle seznamu správných odpov»dí však byla správnou odpov»dí možnost a).
St»žovatel ve své stížnosti veìejnému ochránci práv tvrdil, že výb»rová komise nesprávn» ozna²ila
jeho odpov»µ na danou otázku za nesprávnou. Tvrdil, že nejen že ta ²ást knihy, která pìedchází
textové ²ásti, pìedstavuje „prelims“, ale také že se n»kdy ²ásti „prelims“, jako jsou prázdné stránky
nebo fotografie autora, vyskytují až po textové ²ásti. St»žovatel se rovn»ž odvolával na toto
slovníkové heslo: „Výraz „prelims“ ozna²uje stránky knihy, které pìedcházejí samotnému textu, jako je
tiráž. (...) V knihách n»kterých vydavatelþ se tiráž objevuje na konci knihy.“
62
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Ve svém stanovisku úìad EPSO uvedl, že výb»rová komise má rozsáhlé pravomoci postupovat
podle vlastního uvážení a není povinna pìesn» vysv»tlovat, pro² nepovažovala n»kterou odpov»µ
uchaze²e za dostate²nou, ani poskytovat podrobné informace o hodnocení, které provedla. Úìad
EPSO nicmén» veìejného ochránce práv informoval, že po pìezkoumání pìípadu st»žovatele došla
výb»rová komise k názoru, že st»žovatel svým odkazem na slovníkové heslo potvrdil obecné
postavení „prelims“ v knihách. Takže i jemu muselo být zìejmé, že odpov»µ a) nemohla být
chybná. Nebylo tudíž možné považovat za správnou odpov»µ d). Úìad EPSO zaujal stanovisko, že
st»žovatel nebyl schopen prokázat, že nebylo možno najít správnou odpov»µ na dot²enou otázku.
Za použití stejných kritérií, jaká používají soudy Spole²enství ve v»cech pìħímání nových
zam»stnancþ a pro n»ž jsou charakteristické rozsáhlé pravomoci výb»rové komise, se veìejný
ochránce práv snažil zjistit, zda se výb»rová komise ve svém hodnocení dopustila zjevné chyby.
Z informací, které veìejný ochránce práv získal, vyšlo napìíklad najevo, že tiráž, která je obvykle
sou²ástí „prelims“, je skute²n» ob²as umíst»na až za textovou ²ást. Veìejný ochránce práv tedy
pochopil, pro² st»žovatel váhal se zvolením odpov»di a). Pokud bychom však pìedpokládali,
že definice „prelims“, kterou poskytl st»žovatel, je správná, m»l veìejný ochránce práv za to, že
odpov»µ d) správná být nemohla, neboõ nelze popìít, že „prelims“ (také) ozna²ují tu ²ást knihy,
která pìedchází textové ²ásti, tudíž odpov»µ a) nelze vylou²it jako nesprávnou.
Veìejný ochránce práv m»l v každém pìípad» za to, že st»žovatel neprokázal, že by se výb»rová
komise ve svém hodnocení dopustila zjevné chyby. Veìejný ochránce práv pìípad uzavìel s tím, že
nezjistil nesprávný úìední postup.
ÚDAJN5 ŠPATNÁ ORGANIZACE OTEVdENÉHO VÝB5ROVÉHO dÍZENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 472/2006/DK na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
Ú²astník otevìeného výb»rového ìízení poìádaného úìadem EPSO si veìejnému ochránci práv
st»žoval, že výb»rové ìízení nebylo dostate²n» prþhledné a dobìe zorganizované. Ú²astník zvlášt»
tvrdil, že nebyly dodrženy ²asové lhþty pro registraci na výb»rové zkoušky.
Úìad EPSO uznal, že n»kteìí uchaze²i m»li problémy, když se snažili zaregistrovat ke zkouškám,
z toho dþvodu, že se první den registra²ního období snažilo zaregistrovat velké množství uchaze²þ
a IT systém byl v dþsledku toho pìetížen. Úìad EPSO byl tedy nucen zìídit ²ekací systém, aby
omezilo nepìíjemnosti zpþsobené výše uvedenými potížemi. Úìad EPSO rovn»ž zdþraznil, že vždy
zveìejÜoval dþležité a aktuální informace na své stránce Porta pro uchaze²e (on-line profil) a na své
úìední webové stránce.
Poté, co zvážil, jaké informace poskytuje úìad EPSO na svých úìedních webových stránkách a na
stránce Porta pro uchaze²e a jak rychle tyto informace poskytuje, veìejný ochránce práv shledal,
že úìad EPSO poskytoval uchaze²þm informace ohledn» následných stádií výb»rového ìízení
pravideln» a v souladu s výzvou k vyjádìení zájmu. V této souvislosti veìejný ochránce práv
poznamenal, že se úìad EPSO snažil odpov»dným zpþsobem informovat kandidáty o technických
potížích, s nimiž se potýkal, a o zm»nách, které bylo nutno provést pìi organizaci výb»rových
zkoušek, aby bylo možno tyto potíže vyìešit. Navíc byly informace poskytované úìadem EPSO
jasné a odpovídající, neboõ z nich mohl soudný ²tenáì vy²íst, jaké bude pìíští stádium ìízení a jaké
prvky ìízení se zm»nily. Veìejný ochránce práv m»l rovn»ž za to, že úìad EPSO nemohl pþvodn»
pìedvídat výše uvedené technické problémy, že tuto nepìedvídanou událost ìešil pìim»ìeným
zpþsobem a zejména že uchaze²e bezprostìedn» informoval o souvisejících zm»nách v organizaci
výb»rového ìízení. Na základ» výše uvedených skute²ností nezjistil veìejný ochránce práv
v souvislosti s tvrzeními st»žovatele nesprávný úìední postup.
63
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
3.1.5
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Evropská investi²ní banka
ODMÍTNUTÍ POSKYTNOUT INFORMACE O MOŽNÉM FINANCOVÁNÍ
PROJEKTU V KANDIDÁTSKÉ ZEMI
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3501/2004/PB na Evropskou investi²ní banku (EIB)
EIB odmítla žádost st»žovatelþ (pìedloženou v roce 2003) o informace o možném financování
projektu ze strany EIB v +eské republice, neboõ ji ²eské orgány požádaly, aby tyto informace
držela v tajnosti, dokud ²eský parlament tyto pþj²ky neschválí. V odpov»di na stížnost, která jí
byla zaslána, uvedla EIB obecn», že její zamítnutí bylo v souladu s její tehdejší politikou a platnými
pravidly. Tato odpov»µ nereagovala na argument st»žovatelþ, že podle pìíslušné publikace EIB
má být zajišt»na prþhlednost, ledaže se organizátoìi projektu postaví proti, a to z oprávn»ných
dþvodþ souvisejících s obchodními / tržními dþv»rnými informacemi.
St»žovatelé se tudíž obrátili na veìejného ochránce práv.
B»hem šetìení veìejného ochránce práv napravila EIB to, že se pþvodn» nezabývala argumentem
st»žovatelþ ohledn» prþhlednosti, a poskytla vysv»tlení, ve kterém se odvolala na veìejný zájem
v souvislosti s mezinárodními vztahy. Veìejný ochránce práv shledal, že se EIB mohla pìesv»d²iv»
opírat o tyto ohledy. Veìejný ochránce práv m»l dále za to, že EIB nebyla povinna získat písemné
potvrzení o prosb» ²eské vlády o zachování dþv»rnosti konkrétn» pro daný projekt a že v rámci
jeho šetìení poskytla EIB dostatek dþkazþ ohledn» jednání ²eských orgánþ, které ji vedlo k tomu,
že odmítla poskytnout dot²ené informace.
Veìejný ochránce práv poukázal na to, že zásady ìádné správy vyžadují, aby správní orgány
poskytovaly ob²anþm informace, o n»ž požádali, ledaže uvedou oprávn»né a pìim»ìené dþvody pro
jejich neposkytnutí. Tento požadavek byl vyjádìen i v kodexu ìádné správní praxe vypracovaném
EIB, který rovn»ž odkazoval na povinnost poskytovat dþvody pro svá rozhodnutí.
Co se tý²e tohoto pìípadu, došel veìejný ochránce práv k záv»ru, že nebylo zjišt»no, že by EIB
porušila svá vlastní pravidla pro pìístup k informacím. Vyzval nicmén» EIB, aby v pìípad»,
že v budoucnu odmítne poskytnout informace, poskytla osob», která o informace požádala,
odpovídající vysv»tlení dìíve, než tato osoba podá stížnost veìejnému ochránci práv.
3.1.6
Evropský úìad pro boj proti podvodþm
ÚDAJNÉ NEZODPOV5ZENÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3436/2004/ELB na Evropský úìad pro boj proti podvodþm (OLAF)
St»žovatelé jsou ìediteli spole²nosti, jejíž projekt (Blue Dragon) byl vybrán pro financování z fondþ
Spole²enství v rámci iniciativy Spole²enství LEADER II. S podezìením, že se finan²ní prostìedky,
o n»ž jménem spole²nosti požádali, staly pìedm»tem podvodu, obrátili se na úìad OLAF. Na konci
vyšetìování došel úìad OLAF k záv»ru, že by vyplacené finan²ní prostìedky Spole²enství m»ly být
vráceny. St»žovatelé tvrdili, že úìad OLAF neodpov»d»l na otázky, které mu položili v souvislosti
s vyšetìováním projektu Blue Dragon.
Ve svém stanovisku úìad OLAF konstatoval, že se otázky položené v dopise st»žovatelþ týkaly
týchž událostí a téhož období, o nichž pojednávala stížnost 1769/2002/(ēH)ELB. V souvislosti
s uvedenou stížností poskytl úìad OLAF rozsáhlé informace týkající se otázek ìešených v jeho
podáních. Tato záležitost a konkrétní otázky položené v dopise st»žovatelþ byly mimoto
64
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
pìedm»tem zkoumání i Výboru pro rozpo²tovou kontrolu (COCOBU), jemuž úìad OLAF poskytl
podrobné písemné i ústní informace. Požadovat od úìadu OLAF, aby znovu poskytl podrobné
odpov»di na stejné otázky, by znamenalo nepìim»ìenou administrativní zát»ž. Úìad OLAF dosp»l
k záv»ru, že proto omezil svá podání na informace o tom, kde byly odpov»di na každou z otázek
položených st»žovateli v jejich dopise již zodpov»zeny, a poskytl doplÜující informace, které by
mohly být užite²né.
Veìejný ochránce práv se domníval, že jako údajné ob»ti podvodu, které podaly stížnost úìadu
OLAF, st»žovatelé oprávn»n» o²ekávají, že úìad OLAF bude v»novat zvláštní pozornost jejich
zájmu získat informace o pìíslušných šetìeních, která úìad OLAF provedl. Rovn»ž však vzal
v úvahu, že povinnost evropských orgánþ odpovídat na žádosti o informace je podle Evropského
kodexu ìádné správní praxe omezena. Zejména zájmy ìádné správy vyžadují, aby se na tuto
povinnost vztahovala, s cílem pìedcházet nepìim»ìené administrativní zát»ži, zásada pìim»ìenosti.
Za okolností jako v tomto pìípadu, kdy úìad OLAF již odpov»d»l na šetìení veìejného ochránce
práv a COCOBU, se veìejný ochránce práv domnívá, že úìad OLAF mohl pìim»ìen» odpov»d»t
na dopis st»žovatelþ uvedením, kde byly odpov»di na každou z otázek položených st»žovateli
již poskytnuty. Veìejný ochránce práv uznal, že st»žovatelé nebyli s obsahem t»chto odpov»dí
spokojeni. Avšak po pe²livém zkoumání otázek a odpov»dí vyslovil veìejný ochránce práv názor,
že s tvrzením st»žovatelþ, že jim úìad OLAF neposkytl odpov»µ, nelze souhlasit.
3.2
PdÍPADY VYdEŠENÉ ORGÁNEM
3.2.1
Evropský parlament
PdÍSTUP K +LÁNKU VE ZPRAVODAJI „EP NEWSHOUND“
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1363/2006/MF na Evropský parlament
St»žovatel, úìedník Evropského parlamentu, si cht»l pìe²íst ²lánek o politické situaci ve Špan»lsku,
který byl zveìejn»n dne 4. bìezna 2006 ve zpravodaji „EP Newshound“ (interním týdenním online zpravodaji Evropského parlamentu). Tento ²lánek byl však mezitím stažen. Ve svém e-mailu
ze 6. dubna 2006 požádal st»žovatel útvar odpov»dný za „EP Newshound“, aby mu zaslal kopii
²lánku. Téhož dne informoval odpov»dný útvar st»žovatele, že vzhledem k tomu, že byl ²lánek
stažen a zrušen z dþvodu „lidových reakcí“, nelze jeho požadavku vyhov»t.
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv st»žovatel tvrdil, že rozhodnutí Evropského parlamentu,
kterým mu odmítl poskytnout kopii ²lánku, bylo nespravedlivé, diskriminující a znamenalo
neposkytnutí informace.
Parlament informoval veìejného ochránce práv o tom, že se rozhodl zaslat ²lánek pìímo st»žovateli.
St»žovatel poté informoval veìejného ochránce práv, že ²lánek dostal a že byl spokojen s odpov»dí
Parlamentu. Veìejný ochránce práv došel k záv»ru, že Parlament celou v»c vyìešil.
65
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
3.2.2
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Evropská komise
ODMÍTNUTÍ VYPLATIT DLUŽNÝ PLAT A ÚROKY
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 106/2005/TN na Evropskou komisi
Stížnost se týkala údajného odmítnutí Komise vyplatit plat dceìi st»žovatelky, bývalé úìednici
Komise, která krátce po nástupu do funkce onemocn»la. Po ur²ité dob» pracovní neschopnosti
prohlásila Komise výsledek lékaìského vyšetìení, jemuž se dcera st»žovatelky podrobila pìed
nástupem do funkce, za neplatný. Komise argumentovala, že musela být nemocná již v dob»
lékaìského vyšetìení. Záležitost byla postoupena Soudu prvního stupn», který rozhodnutí Komise
zrušil, a dcera byla znovu uvedena do funkce úìednice. Jelikož byla stále nemocná, nemohla
pracovat a nakonec dostala od listopadu 2002 invalidní dþchod. Komise však dceìi st»žovatelky
nezaplatila za období od kv»tna 2001 do ìíjna 2002 žádný plat s odþvodn»ním, že nedoložila
zdravotní dþvody své nepìítomnosti. Dcera st»žovatelky podala v této záležitosti stížnost podle
²l. 90 odst. 2 služebního ìádu, ale ve stanovené lhþt» neobdržela odpov»µ. St»žovatelka proto
podala jménem své dcery stížnost veìejnému ochránci práv.
St»žovatelka tvrdila, že Komise již m»la nezbytné informace, aby mohla dojít k záv»ru, že dcera byla
v daném období nemocná, jelikož její pracovní neschopnost posoudil v daném období výbor pro
otázky invalidity Komise. St»žovatelka tvrdila, že rozhodnutí Komise klasifikovat nepìítomnost její
dcery v období od kv»tna 2001 do ìíjna 2002 jako neoprávn»nou, bylo nepìim»ìené. St»žovatelka se
domáhala, aby Komise vyplatila její dceìi plat za pìíslušné období.
Ve svém stanovisku Komise vysv»tlila, že rozhodla o pìħetí dceìiny stížnosti podle ²l. 90 odst. 2
a že jí dlužný plat za pìíslušné období vyplatila. St»žovatelka uznala, že plat byl vyplacen, ale
považovala za pozoruhodné, že Komise nezaplatila žádné úroky.
Veìejný ochránce práv poznamenal, že ve své stížnosti podle ²l. 90 odst. 2 dcera st»žovatelky požadovala
nejen, aby jí byl vyplacen dlužný plat, ale také aby jí Komise zaplatila úroky. Jelikož Komise ve svém
stanovisku vysv»tlila, že rozhodla o „pìħetí [dceìiny] stížnosti podle ²l. 90 odst. 2“, bylo podle veìejného
ochránce práv vhodné pokra²ovat v šetìení a dotázat se Komise, pro² nezaplatila úroky.
Ve své odpov»di Komise uznala, že úroky by m»ly být zaplaceny. St»žovatelka pozd»ji informovala
veìejného ochránce práv, že Komise danou ²ástku uhradila. Pod»kovala službám veìejného
ochránce práv za jejich pomoc pìi vyìízení záležitosti.
ODPOV5. NA ŽÁDOST O PRÁCI VYHOTOVENÁ V JINÉM JAZYCE
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1841/2005/BM na Evropskou komisi
St»žovatel poslal zastoupení Evropské komise v Barcelon» (dále jen „zastoupení“) žádost o práci
ve špan»lštin». Zastoupení mu poslalo e-mail v katalánštin», v n»mž ho informovalo, že nebyl
zaìazený do užšího seznamu.
St»žovatel tvrdil, že tím, že Komise odpov»d»la na jeho žádost v jiném jazyce než v jazyce, v n»mž
napsal svþj první dopis, a navíc v jazyce, který není uveden ve Smlouv» o ES, nedodržela ²lánek
21 Smlouvy o ES.
Komise vysv»tlila, že zastoupení všeobecn» používá oba úìední jazyky regionu, jak stanovuje
špan»lská ústava. V tomto pìípad» poslalo zastoupení všem nevybraným uchaze²þm e-mail
v katalánštin». Komise vyslovila politování nad chybou s tím, že st»žovateli byl zaslán pìeklad
odpov»di do špan»lštiny i s omluvou. Komise uvedla, že uložila zastoupení, aby v budoucnosti
posílalo e-maily ur²ené pro více pìíjemcþ jak ve špan»lštin», tak i v katalánštin».
66
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
St»žovatel informoval veìejného ochránce práv, že považuje záležitost za urovnanou, a pod»koval
mu za služby, které pomohly pìi hledání kladného ìešení stížnosti.
ZPOŽD5NÍ PdI VYPLÁCENÍ GRANTU V RÁMCI TWINNINGOVÝCH
PARTNERSTVÍ M5ST
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3172/2005/WP na Evropskou komisi
Místní orgán v Berlín» v N»mecku a jeho partnerský orgán v Haltonu ve Spojeném království
zorganizovaly v rámci twinningových partnerství m»st vým»nný program pro žáky svých
hudebních škol. Na jeden projekt, který se konal v Haltonu v ìíjnu 2004, pìid»lila Komise grant
ve výši tém»ì 11 000 EUR. N»mecký orgán si nicmén» st»žoval veìejnému ochránci práv, že (i) pìi
vyìizování žádosti o finance došlo k velkému zpožd»ní, (ii) Komise nezaplatila svou ²ást grantu
a (iii) že se marn» snažil o kontakt s Komisí.
Ve svém stanovisku se Komise omluvila za zpožd»ní, které bylo zpþsobeno obzvlášõ vysokým
objemem plateb v oblasti twinningových partnerství m»st a reorganizací pìíslušného útvaru. Vysv»tlila,
že v pìípad» setkání ob²anþ vyplácela pìímo všem pozvaným m»stþm jejich ²ást grantu. Vzhledem
k úsp»chu programu a zvyšujícímu se po²tu mnohostranných projektþ však tento systém již nebylo
možno zvládnout. Komise se tedy rozhodla, že zjednoduší systém plateb a bude vyplácet všechny
granty v plné ²ástce pìímo poìádajícímu m»stu, jehož úkolem bude poslat pozvaným m»stþm jejich
²ást grantu. Z dþvodu velkého pracovního vytížení byl tento systém použit již v roce 2004, i když
výzva k pìedkládání návrhþ po²ítala s pìímými platbami pozvaným m»stþm. Komise o této zm»n»
informovala poìadatelská m»sta a hlavní organizace zastupující m»sta a obce. Bylo však obtížné
informovat sou²asn» všechna pozvaná m»sta, i když Komise uznala, že by to pro n» bylo bývalo užite²né.
Co se tý²e dot²eného projektu, spojila se Komise s partnerským orgánem v Haltonu a pìipomn»la mu
jeho povinnost. Po této pìipomínce vyplatil dot²ený orgán st»žovateli jeho ²ást grantu.
Komise vyjádìila lítost nad skute²ností, že st»žovatel nebyl dostate²n» informován o novém
platebním systému.
St»žovatel informoval služby veìejného ochránce práv o tom, že platbu obdržel a že tím považuje
celý pìípad za vyìízený. Pod»koval veìejnému ochránci práv za jeho úsilí. Veìejný ochránce práv
tedy pìípad uzavìel. V další poznámce však dodal, že vzhledem k tomu, že žadatelé o finance
v této oblasti bývají orgány s relativn» omezenými finan²ními prostìedky, považoval by za další
zlepšení správních standardþ Komise, pokud by v t»chto pìípadech uvažovala o zaplacení úrokþ
za pozdní platby.
3.2.3
Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostìedí
RYCHLÁ OMLUVA ZA CHYBU
Shrnutí rozhodnutí o stížnostech 3297/2006/BU a 3684/2006/BU
V odpov»di na dotaz st»žovatele použila Evropská agentura pro životní prostìedí (EEA) chybné
pìíjmení. Jelikož podstata dotazu nespadala do její pravomoci, pìeposlala agentura EEA dotaz
Komisi, aby na n»j odpov»d»la. Komise zaslala st»žovateli potvrzení o pìíjmu. Potvrzení o pìíjmu
však bylo napsáno v polštin», zatímco dotaz byl napsán ve slovenštin».
67
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
St»žovatel se obrátil na veìejného ochránce práv a pracovníci jeho služeb zatelefonovali agentuìe
EEA a Komisi, aby se záležitost rychle vyìešila a našlo se ìešení, které by st»žovatele uspokojilo.
Odpov»di od agentury EEA a útvarþ Komise byly pozitivní a oba orgány souhlasily s tím, že
st»žovateli zašlou rychle omluvu. Pracovníci služeb veìejného ochránce práv se pak spojili se
st»žovatelem, který omluvu s radostí pìħal.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že agentura EEA a Komise stížnost vyìešily a pod»koval jim
za dobrou spolupráci, kterou prokázali pracovníci jejich útvarþ.
3.2.4
Výbor regionþ
PROPLACENÍ CESTOVNÍCH NÁKLADw NA PRACOVNÍ POHOVOR
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 800/2006/WP na Výbor regionþ
V ìíjnu 2005 se st»žovatel zú²astnil pracovního pohovoru ve Výboru regionþ, po n»mž zaslal
Komisi doporu²ený dopis spolu s požadovanými doklady k proplacení cestovních nákladþ.
Jelikož nedostal žádnou odpov»µ, spojil se s výborem v prosinci 2005. Dne 10. ledna 2006 ho výbor
informoval, že požadované doklady nedostal. Dne 14. ledna 2006 zaslal st»žovatel výboru kopie
požadovaných dokladþ. Bylo mu sd»leno, že tyto doklady posta²ují k proplacení nákladþ.
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv pìedložené v bìeznu 2006 st»žovatel tvrdil, že platbu
stále nedostal a že mu výbor neodpov»d»l na jeho upomínku z února 2006. St»žovatel požadoval,
aby mu byly proplaceny jeho cestovní náklady, aby mu byly zaplaceny úroky z prodlení a aby se
zlepšil postup výboru pìi proplácení nákladþ.
Ve svém stanovisku výbor uvedl, že st»žovatelþv doporu²ený dopis nikdy nedostal, ale že se
rozhodl náklady proplatit na základ» kopií dokladþ. Výbor rovn»ž uvedl, že lhþta pro proplácení
nákladþ byla stanovena na 2. bìezna 2006. Platba však byla provedena až 29. dubna 2006, a to
z toho dþvodu, že v uvedeném období probíhala ve výboru vnitìní reorganizace. Výbor proto
st»žovateli zaplatil úroky. Co se tý²e st»žovatelova tvrzení, že by se m»l zlepšit postup výboru pìi
proplácení nákladþ, výbor oznámil, že prþtah byl zpþsoben výjime²nými okolnostmi a že jeho
postupy nevyžadují revizi.
St»žovatel informoval služby veìejného ochránce práv, že je spokojen s tím, jak výbor jeho pìípad
vyìešil, co se tý²e dlužné platby a úrokþ. Nesouhlasil však s názorem výboru, že jeho postupy
nepotìebují zlepšit. St»žovatel tvrdil, že ho výbor neinformoval o tom, že nedostal požadované
doklady. Výbor ho navíc mohl informovat o vnitìní reorganizaci, která zpþsobila zpožd»ní plateb.
St»žovatel nicmén» uvedl, že pìípad je možno uzavìít a pod»koval veìejnému ochránci práv za
jeho pomoc.
Veìejný ochránce práv došel k záv»ru, že výbor stížnost vyìešil, co se tý²e proplacení nákladþ a
vyplacení úrokþ. Vzal dále v úvahu, že st»žovatel upustil od svého požadavku na zlepšení postupu
výboru pìi proplácení nákladþ a pìípad uzavìel.
Nicmén» v další poznámce veìejný ochránce práv navrhl, že by se správní standardy výboru dále
zlepšily, pokud by se výbor systematicky zabýval platební dokumentací jako je tato, zvlášt» tím, že
se spojí se žadateli, pokud chybí n»které doklady nutné k provedení platby, a že v pìípad» prodlení
bude žadatele informovat o t»chto prodleních a jejich dþvodech.
68
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.3
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
SMÍRNÁ dEŠENÍ DOSAŽENÁ VEdEJNÝM OCHRÁNCEM PRÁV
3.3.1
Evropská komise
VÝKLAD SM5RNICE O OCHRAN5 ÚDAJw V SOUVISLOSTI SE STÍŽNOSTÍ NA
JEJÍ PORUŠENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2467/2004/PB na Evropskou komisi
St»žovatel podal Komisi stížnost na porušení s tím, že zákon Svobodného a hanzovního m»sta
Hamburk o evidenci osob odporuje ²l. 14 odst. 1 písm. b) sm»rnice ES 95/46 o ochran» osobních
údajþ7, jelikož umožÜuje, aby osobní údaje ve vlastnictví státu (a zejména údaje jeho matriky) byly
pìedávány tìetím osobám, aniž jsou subjekty údajþ o tom informovány nebo aniž mají pìíležitost
vznést proti tomu námitku, i když je jasné, že tyto tìetí osoby mají v úmyslu tyto údaje prodat pro
ú²ely pìímého marketingu. Komise stížnost zamítla s odþvodn»ním, že (i) z ²l. 14 odst. 1 písm. b)
sm»rnice nelze vyvozovat odd»lené právo na vznesení námitky proti všem veìejným orgánþm;
a (ii) s ohledem na pìímý marketing se ²l. 14 odst. 1 písm. b) sm»rnice týká pouze subjektþ, které
skute²n» mají v úmyslu použít osobní údaje pro svþj vlastní pìímý marketing, a že subjekt, jako je
matrika, do této kategorie nespadá.
Veìejný ochránce práv zjistil, že Komise vyložila výrazy „zpracování“ a „správce“ definované
v ²lánku 2 sm»rnice8 nevhodn» úzce a že neposkytla platné a pìesv»d²ivé argumenty pro svþj
postoj, podle kterého se ²l. 14 odst. 1 písm. b) nevztahuje na okolnosti uvád»né st»žovatelem.
Veìejný ochránce práv tak u²inil návrh smírného ìešení, podle n»hož by Komise mohla uvážit
op»tovné pìezkoumání své odpov»di st»žovateli.
Ve své odpov»di Komise pìipustila, že ²l. 14 odst. 1 písm. b) sm»rnice by mohl být vykládán se
zam»ìením nejen na úmysl správce, ale i na specifické znalosti o zpracování pro ú²ely pìímého
marketingu, což by mohly být ú²ely správce nebo ú²ely tìetí strany. Komise tak uvedla, že bude
s ²lenskými státy ìešit otázku širšího výkladu ²l. 14 odst. 1 písm. b) a že se pìi tom zam»ìí na
správné provád»ní všeobecného práva na podání námitky proti veškerému zpracování pro ú²ely
pìímého marketingu. Komise se v této souvislosti bude zabývat i konkrétním pìípadem právních
pìedpisþ Hamburku. St»žovatel pìivítal odpov»µ Komise na návrh smírného ìešení, který pìedložil
veìejný ochránce práv, a návrh považoval za úsp»šný.
7
Sm»rnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. ìíjna 1995 o ochran» fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajþ a o volném pohybu t»chto údajþ, Úì. v»st. 1995 L 281, s. 31. Podle ²l. 14 odst. 1 písm. b) této sm»rnice: „+lenské
státy pìiznávají subjektu údajþ právo: a) … b) ... vznést námitku proti zpracování osobních údajþ, které se ho týkají, pìipravovanému
správcem pro ú²ely pìímého marketingu; nebo být informován dìíve než jsou osobní údaje poprvé sd»leny tìetí osob» ... pro ú²ely pìímého
marketingu a musí mu být výslovn» poskytnuto právo ... vznést námitky proti zmín»nému sd»lení ... ”.
8
Podle ²l. 2 písm. b) se „zpracováním osobních údajþ („zpracování“)“ rozumí „jakýkoli úkon … s osobními údaji …“. Podle ²l. 2
písm. d) se „správcem” rozumí „fyzická nebo právnická osoba, orgán veìejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který ... ur²uje
ú²el a prostìedky zpracování osobních údajþ”.
69
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
3.3.2
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Evropská investi²ní banka
ZAMÍTNUTÍ PdÍSTUPU KE ZPRÁV5 O AUDITU - 1
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1776/2005/GG na Evropskou investi²ní banku
Na po²átku 90. let minulého století se dv» spole²nosti patìící do stejné skupiny zú²astnily
projektu výstavby vodní elektrárny v Lesothu, který byl podporován z fondþ EU, v²etn» fondþ,
které uvolnila Evropská investi²ní banka (EIB). Po korup²ní aféìe, do níž byl zapletený místní
konzultant, kterého spole²nosti najaly, provedla EIB audit, jehož výsledkem byla zpráva v roce
2000. Na základ» záv»rþ této zprávy uzavìel Evropský úìad pro boj proti podvodþm (OLAF)
vyšetìování této záležitosti. Avšak v roce 2003 a na základ» nových informací zahájil úìad OLAF
nové vyšetìování.
St»žovatel, právník zastupující jinou spole²nost z téže skupiny, požádal EIB o pìístup k její zpráv»
o auditu. EIB žádost zamítla s odvoláním na své pìedpisy o pìístupu veìejnosti k dokumentþm,
podle nichž „pìístup ke všem dokumentþm nebo k jejich ²ástem se zamítá, pokud by zveìejn»ní
ohrozilo ochranu (...) ú²elu kontrol, vyšetìování a auditþ“.
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv st»žovatel tvrdil, že by se toto ustanovení nem»lo
vykládat tak široce, aby se vztahovalo i na vyšetìování, která již byla uzavìena. V žádném pìípad»
nebyla ochrana již opodstatn»ná na základ» obsahu pìíslušného dokumentu. S cílem pomoci
spole²nostem bránit se zdþraznil, že je dþležité pochopit, jaké nové dþkazy vedly k op»tovnému
zahájení vyšetìování úìadem OLAF.
EIB potvrdila své stanovisko, že zpìístupn»ní není možné.
Veìejný ochránce práv poznamenal, že vzhledem k tomu, že úìad OLAF rozhodl na základ» záv»rþ
zprávy o ukon²ení svého prvního vyšetìování, a k tomu, že zpráva byla podle všeho vypracována
asi ²tyìi roky pìed podáním žádosti o zpìístupn»ní, není bezprostìedn» zìejmé, jak by zveìejn»ní
zprávy mohlo ohrozit ochranu ú²elu jakýchkoli starých ²i nových kontrol, vyšetìování a auditþ.
EIB dále neuvažovala o možnosti zpìístupnit zprávu alespoÜ ²áste²n». Veìejný ochránce práv tedy
pìedložil EIB návrh smírného ìešení s žádostí o pìehodnocení žádosti st»žovatele.
Ve své odpov»di EIB vysv»tlila, že o plném zveìejn»ní nelze uvažovat. Avšak po dalším uvážení a
v duchu dobré spolupráce by mohly být zveìejn»ny ur²ité výÜatky (které pìiložila ke své odpov»di).
Dále by výjime²n» ud»lila st»žovateli soukromý pìístup k ur²itým dalším oddílþm.
St»žovatel zdþraznil, že je za ud»lený pìístup vd»²ný. Veìejný ochránce práv s pot»šením
konstatoval, že se podaìilo dohodnout smírné ìešení. Uvítal konstruktivní a vstìícný pìístup
EIB k tomuto pìípadu a poznamenal, že inova²ní zpþsob, jakým EIB splnila žádost st»žovatele
o pìístup a zároveÜ ochránila oprávn»né zájmy tìetích stran, by mohl posloužit jako model pro
budoucí pìípady.
70
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.3.3
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Evropská agentura pro bezpe²nost letectví
VRÁCENÍ PdÍSP5VKU NA USÍDLENÍ VYPLACENÉHO B5HEM ZKUŠEBNÍHO
OBDOBÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1729/2005/JF (dþv»rné) na Evropskou agenturu pro bezpe²nost
letectví (EASA)
St»žovatel nastoupil do agentury EASA jako do²asný zam»stnanec a m»l projít šestim»sí²ním
zkušebním obdobím nejprve v Bruselu a pak v Kolín» nad Rýnem.
Pìed koncem zkušebního období informovala agentura EASA st»žovatele, že jeho pracovní
smlouva nebyla potvrzena. Pozd»ji téhož m»síce požádala agentura EASA st»žovatele, aby uhradil
pìísp»vky na usídlení, které mu již byly vyplaceny.
St»žovatel tvrdil, že agentura EASA jednala hrub» a v rozporu s pìirozenou spravedlností. Tvrdil,
že ukon²ení jeho pracovního pom»ru bylo jednostranné a nedobrovolné a že mu vznikly zna²né
výdaje, neboõ se musel b»hem n»kolika m»sícþ dvakrát st»hovat.
Agentura EASA v souhrnu tvrdila, že do²asný zam»stnanec získává právo na pìísp»vek na
usídlení až poté, co úsp»šn» dokon²í zkušební období. Agentura rovn»ž pìipomn»la, že st»žovatel
podepsal dv» prohlášení, která ho informovala o tom, že se pìísp»vky na usídlení vyplácejí pìedem
pod podmínkou, že je dot²ená osoba vrátí, pokud nebude do funkce jmenována. Z dþvodu lepší
srozumitelnosti zm»nila EASA formuláìe s prohlášením o pìísp»vku na usídlení tak, aby do
nich bylo zahrnuto i nedobrovolné ukon²ení pracovního pom»ru. Agentura chápala, že je pro
zam»stnance obtížné, když se musejí st»hovat nejdìíve do Bruselu a pak do Kolína nad Rýnem, ale
st»žovateli byly uhrazeny veškeré platby a pìísp»vky, na n»ž m»l podle zákona nárok, takže získal
náhradu za své velké výdaje spojené se st»hováním.
Veìejný ochránce práv zaznamenal, že agentura EASA zaplatila st»žovateli pìísp»vek na usídlení
pìed ukon²ením zkušebního období, tedy ve chvíli, kdy na ni podle vlastní analýzy agentury
EASA nem»l nárok. Rovn»ž vzal na v»domí, že agentura EASA v podstat» pìipustila, že prohlášení
podepsaná st»žovatelem uvád»la povinnost vrátit pìísp»vek pouze v pìípad» dobrovolné rezignace,
nikoli v pìípad» nedobrovolného ukon²ení pracovního pom»ru. Podle názoru veìejného ochránce
práv tedy agentura EASA poskytla neúplné informace, které mohly st»žovatele uvést v omyl.
I když zavedená judikatura stanoví, že se pìedpokládá, že úìedníci znají svá práva a povinnosti,
neznamená to, že orgány a instituce Spole²enství mohou poskytovat zavád»jící informace.
Veìejný ochránce práv proto navrhl, aby agentura EASA jako smírné ìešení zvážila, zda nezruší
alespoÜ ²áste²n» požadavek na vrácení pìísp»vku na usídlení.
Ve své odpov»di agentura EASA trvala na tom, že nedošlo k nesprávnému úìednímu postupu.
Nicmén» „s ohledem na jedine²nou povahu tohoto pìípadu a s nejvyšší úctou k názoru veìejného
ochránce práv“, EASA souhlasila s návrhem smírného ìešení a zrušila požadavek na vrácení
pìísp»vku na usídlení v plném rozsahu.
71
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
3.4
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PdÍPADY UZAVdENÉ S KRITICKOU POZNÁMKOU
VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
3.4.1
Evropský parlament
PdÍSTUP K SEZNAMwM UCHAZE+w VE VÝB5ROVÉM dÍZENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1919/2005/GG na Evropský parlament
St»žovatel, úìedník Evropského parlamentu, podal pìihlášku na tìi volná místa, která parlament
inzeroval. Poté požádal o pìístup k seznamþm vhodných uchaze²þ v t»chto výb»rových ìízeních,
z nichž byli všichni buµ úìedníky Parlamentu, nebo úìedníky jiných orgánþ Spole²enství. Parlament
mu umožnil ²áste²ný pìístup k seznamþm. Na poskytnutých kopiích však byla jména všech
uchaze²þ vymazána, krom» jména samotného st»žovatele. St»žovatel tvrdil, že názor Parlamentu,
že podle pravidel ochrany údajþ je tìeba chránit soukromí a integritu uchaze²þ, je chybný.
Parlament uvedl, že zveìejn»ní jmen dalších uchaze²þ by mohlo vést k profesním problémþm
dot²ených osob, pokud by nebyly jmenovány na dot²ené místo, zvlášt» z hlediska budoucího
kariérního postupu. Dále uvedl, že vzhledem ke lhþt» pro vyìizování žádostí o pìístup
k dokumentþm nebylo možné požádat všechny žadatele, zda souhlasí s uvedením svých jmen.
Parlament nicmén» navrhl, aby ty tìi orgány, na n»ž se vztahují právní pìedpisy o pìístupu
k dot²eným dokumentþm (Komise, Rada a samotný Parlament), pìħaly spole²ný postoj k pìístupu
k seznamþm uchaze²þ ve výb»rových ìízeních.
Veìejný ochránce práv tuto iniciativu pìivítal. V souvislosti se sporným pìípadem zaujal veìejný
ochránce práv stanovisko, že odmítnutí zveìejnit jména žadatelþ nebylo v pìípad» uchaze²þ
z orgánþ a institucí Spole²enství oprávn»né. Vzhledem k tomu, že služební ìád stanoví povýšení
podle zásluh a výslovn» po²ítá s pìesuny úìedníkþ mezi orgány a uvnitì nich, dopustila by se
nadìízená osoba protiprávního jednání, pokud by n»kterého úìedníka znevýhodnila z dþvodu, že
požádal o jiné místo. Navíc vzhledem ke známé politice Parlamentu spo²ívající v podpoìe mobility
veìejný ochránce práv poznamenal, že by ho velmi pìekvapilo, kdyby n»který úìedník byl v takové
situaci skute²n» znevýhodn»n.
Pokud by navíc zveìejn»ní seznamþ skute²n» mohlo ohrozit soukromí uchaze²þ, m»l veìejný
ochránce práv za to, že by bylo vhodné zeptat se jich pìed vydáním rozhodnutí na jejich názor.
Jelikož dot²ené seznamy obsahovaly jména 35 uchaze²þ a jelikož bylo možno pìedpokládat, že
lze všechny uchaze²e kontaktovat pomocí e-mailu, nechápal veìejný ochránce práv, pro² je nebylo
možné konzultovat v pìíslušné lhþt».
Veìejný ochránce práv proto vyzval ve svém návrhu doporu²ení Parlament, aby znovu zvážil
požadavek st»žovatele. Parlament tento návrh doporu²ení neprovedl.
Vzhledem k tomu, že Parlament uznal, že tato otázka vyžaduje další pozornost, a vzhledem k
tomu, že stále probíhala diskuse mezi orgány na toto téma, uzavìel veìejný ochránce práv tento
pìípad kritickou poznámkou. Veìejný ochránce práv zdþraznil, že tento záv»r nevylu²uje možnost
danou záležitost znovu pìezkoumat ve sv»tle záv»rþ, k nimž dané orgány dosp»jí.
72
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.4.2
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Rada Evropské unie
VYdIZOVÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 817/2006/TNna Radu Evropské unie
St»žovatel se spojil telefonicky s Radou a ptal se, zda má Rada povinnost nebo možnost vyjádìit
svou podporu Dánsku v jeho neshodách s n»kolika muslimskými zem»mi. St»žovatel si pìál
hovoìit s vysokým pìedstavitelem pro spole²nou zahrani²ní a bezpe²nostní politiku a generálním
tajemníkem Rady EU panem SOLANOU a byl spojen se sekretáìkou, která mu sd»lila, že s panem
SOLANOU hovoìit nemþže. Sekretáìka mu ìekla, že danou otázku nelze snadno zodpov»d»t,
a spojila ho se zam»stnancem odpov»dným za kontakty s tiskem. Tento zam»stnanec rovn»ž nebyl
schopen na danou otázku odpov»d»t.
St»žovatel se obrátil na veìejného ochránce práv s tvrzením, že Rada nejednala v souladu se svou
politikou v»tší otevìenosti a vstìícnosti k ob²anþm.
Podle Rady nebylo nepìim»ìené, že úìedník tiskového odboru nebyl schopen poskytnout odpov»µ
vyjadìující postoj orgánu. V té dob» Rada stále diskutovala o svém podrobném postoji k dané
záležitosti. Za t»chto okolností si Rada um»la jen t»žko pìedstavit, jakou smysluplnou odpov»µ by
mohl st»žovatel dostat.
Veìejný ochránce práv nepovažoval za nepìim»ìené, že byl st»žovatel se svou žádostí o informace
odkázán na tiskový odbor, neboõ tiskový odbor by m»l být b»žn» informován o postoji Rady
k rþzným otázkám. Tiskový odbor však m»l st»žovateli vysv»tlit, že Rada ješt» neformulovala
postoj k dané záležitosti, pokud tomu tak bylo. Jestliže tiskový odbor nem»l nezbytné informace,
aby st»žovateli odpov»d»l, m»l mu poradit, aby zaslal písemnou žádost o informace v souladu s ²l.
22 odst. 2 Evropského kodexu ìádné správní praxe. Neposkytnutí informací nebo rady st»žovateli
v tomto pìípad» pìedstavovalo nesprávný úìední postup.
3.4.3
Evropská komise
NESPRAVEDLIVÉ ZACHÁZENÍ S PdID5LENÝMI NÁRODNÍMI ODBORNÍKY
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 495/2003/ELB na Evropskou komisi
St»žovateli byli manželé, kteìí oba pracovali jako pìid»lení národní odborníci v Komisi. Jejich
stížnost se týkala práva manželky na pìísp»vky. Komise jí pìiìkla nižší denní pìísp»vky, neboõ
místem jejího pìedpokládaného pobytu bylo místo, z n»jž byla pìid»lena (Brusel). Podle st»žovatelþ
bylo místem náboru manželky Paìíž, a m»la tedy dostat plné denní pìísp»vky.
Ve svém stanovisku Komise vysv»tlila, že podle ²lánku 20 rozhodnutí Komise ze dne 30. dubna 2002,
kterým se ìídí pìid»lování t»chto pìísp»vkþ, je hlavním místem pobytu manžela Brusel. Místem
pìedpokládaného pobytu manželky je tedy rovn»ž Brusel, a má tedy nárok pouze na snížené denní
pìísp»vky.
Poté, co porovnal francouzskou a anglickou verzi rozhodnutí Komise, navrhl veìejný ochránce
práv smírné ìešení. Navrhl, aby Komise zvážila možnost, že by manželce zaplatila (i) plné denní
pìísp»vky, na n»ž m»la nárok podle francouzské verze ²lánku 17, a (ii) další paušální pìísp»vky, na
n»ž m»la nárok podle anglické i francouzské verze ²lánku 18.
73
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Komise tento návrh zamítla. M»la za to, že zám»rem autora rozhodnutí bylo zamezit vyplácení
vyšších pìísp»vkþ, pokud byl odborník pìid»len do místa, kde byl již jeho partner usídlen. Komise
pìipustila, že ve francouzské verzi rozhodnutí se vyskytla chyba v pìekladu, ale m»la za to, že tato
chyba nemohla být základem pro zákonné právo a nepìedstavovala nesprávný úìední postup.
V únoru 2004 pìħala Komise nové rozhodnutí, které zm»nilo francouzský i anglický text tak, aby
uskute²nila to, o ²em tvrdila, že bylo jejím zám»rem již v rozhodnutí z roku 2002.
V prosinci 2005 zaslal veìejný ochránce práv dopis odpov»dnému komisaìi se žádostí o to, aby se
osobn» zasadil o nalezení uspokojivého výsledku stížnosti, a navrhl mu, že by tento výsledek mohl
mít podobu platby ex gratia st»žovatelþm. Komisaì zaujal ve své odpov»di stanovisko, že si Komise
platná pravidla vyložila správn» a návrh veìejného ochránce práv odmítl.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že Komise jednala nespravedliv», neboõ se ke st»žovatelþm chovala
v podstat» tak, jakoby k pìíslušnému datu platilo nové rozhodnutí, nikoli rozhodnutí pþvodní. To
byl nesprávný úìední postup a veìejný ochránce práv u²inil kritickou poznámku. Vyjádìil navíc
lítost, že Komise nevyužila pìíležitost ukázat svþj závazek vþ²i zásadám ìádné správy. Veìejný
ochránce práv oznámil svþj zám»r prozkoumat spole²n» s pìíslušným komisaìem, jak by bylo
možno co nejlépe prosazovat kulturu služeb v dot²eném generálním ìeditelství.
PdÍSTUP K DOKUMENTwM: POPLATKY PODLE VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA A
DwVODY PRO ODMÍTNUTÍ +ÁSTE+NÉHO PdÍSTUPU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 617/2003/IP na Evropskou komisi
St»žovatel požádal Komisi o pìístup k ur²itým dokumentþm podle naìízení 1049/20019. Komise
žádost odmítla na základ» toho, že by jejich zpìístupn»ní vedlo k porušení ochrany obchodních zájmþ
fyzické nebo právnické osoby (²l. 4 odst. 2 první odrážka tohoto naìízení).
Poté, co veìejný ochránce práv zvážil podání st»žovatele a Komise, vypracoval návrh doporu²ení,
v n»mž uvedl, že by Komise m»la buµ znovu zvážit své rozhodnutí a umožnit pìístup k t»m
dokumentþm nebo jejich ²ástem, na n»ž se nevztahuje výše uvedená výjimka, nebo poskytnout
dostate²n» podrobné vysv»tlení, které ukáže, že se tato výjimka vztahuje na n»které nebo všechny
dokumenty nebo na jejich ²ásti.
Komise ve svém podrobném stanovisku uznala, že ur²itá ²ást dokumentþ požadovaných
st»žovatelem byla podle italského práva veìejnými dokumenty. Jelikož však v Itálii nebyly
veìejnosti k dispozici zdarma, zaujala Komise stanovisko, že by bylo nevhodné a v rozporu se
zásadou loajální spolupráce mezi tímto orgánem a dot²eným ²lenským státem, aby st»žovateli
poskytla kopie pìíslušných dokumentþ zdarma. Komise proto navrhla, že jako spravedlivé ìešení
umožní st»žovateli nahlédnout do pìíslušných dokumentþ ve Spole²ném výzkumném stìedisku
v Ispìe.
Co se tý²e možnosti umožnit ²áste²ný pìístup k ostatním dokumentþm, uvedla Komise, že
prozkoumání pìíslušné dokumentace stránku po stránce a výb»r jejích omezených ²ástí by
pìedstavovalo naprosto nepìim»ìenou administrativní zát»ž a že veìejný zájem na získání pìístupu
k neúplným ²ástem dokumentþ nemþže ospravedlnit administrativní práci s tím spojenou.
Veìejný ochránce práv nepokládal postoj Komise za pìesv»d²ivý. Jelikož však m»l za to, že
nebylo zìejmé, jaké opatìení by m»l Evropský parlament pìħmout, aby veìejnému ochránci práv a
st»žovateli pomohl, dosp»l k záv»ru, že není vhodné pìedkládat zvláštní zprávu, a pìípad uzavìel
dv»ma kritickými poznámkami. Veìejný ochránce práv poukázal zvlášt» na to, že naìízení 1049/2001
neobsahuje výjimku, která by Evropskou unii zavazovala k tomu, aby odmítala umožnit pìístup
9
Naìízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ². 1049/2001 ze dne 30. kv»tna 2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úì. v»st. 2001 L 145, s. 43.
74
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
k dokumentþm pouze z toho dþvodu, že se v dot²eném ²lenském stát» dokumenty neposkytují
zdarma. Rovn»ž pìipomn»l, že Soud prvního stupn» rozhodl, že orgány mohou v ur²itých
pìípadech stanovit, že veìejný zájem na získání ²áste²ného pìístupu k požadovaným dokumentþm
vyvažuje pracovní zát»ž s tím spojenou. Veìejný ochránce práv však také poznamenal, že Soud
prvního stupn» podmínil tuto zásadu konkrétním a individuálním prostudováním dot²ených
dokumentþ. V sou²asném pìípad» zìejm» nebylo žádné takové konkrétní a individuální
prostudování provedeno.
ZAMÍTNUTÍ UHRADIT VÝDAJE ZA PRÁVNÍ SLUŽBY
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1537/2003/ELB (dþv»rné) na Evropskou komisi
St»žovatel byl do²asným zam»stnancem Komise. Bylo proti n»mu zahájeno disciplinární ìízení
a následn» byl zprošt»n obvin»ní, které proti n»mu bylo vzneseno. Po zprošt»ní obvin»ní požadoval
st»žovatel odškodn»ní v²etn» uhrazení nákladþ na pìípravu vlastní obhajoby.
Podle Komise nem»l st»žovatel nárok na náhradu výdajþ za právní služby, neboõ disciplinární
ìízení proti n»mu se nedostalo pìed disciplinární komisi.
Poté, co veìejný ochránce práv zvážil stanovisko st»žovatele a Komise, podal návrh na smírné
ìešení, v n»mž navrhl, že vzhledem k závažnosti obvin»ní vznesených vþ²i st»žovateli a ²asové
lhþt», která uplynula pìed rozhodnutím Komise neobracet se na disciplinární komisi, by Komise
mohla zvážit, že st»žovateli nahradí pìim»ìené výdaje, které mu vznikly v souvislosti s jeho
obhajobou b»hem disciplinárního ìízení.
V odpov»di na návrh veìejného ochránce práv zaujala Komise názor, že bez ohledu na závažnost
obvin»ní vznesených vþ²i st»žovateli a ²asové lhþt», která uplynula pìed rozhodnutím Komise
neobracet se na disciplinární komisi, jí služební ìád nedovoluje uhradit pìim»ìené výdaje, které
st»žovateli vznikly v souvislosti s jeho obhajobou.
V listopadu 2005 zaslal veìejný ochránce práv dopis odpov»dnému komisaìi se žádostí o to, aby
se osobn» zasadil o nalezení uspokojivého výsledku stížnosti. Dot²ený komisaì ve své odpov»di
zopakoval, že Komise nemá stejný názor na výklad služebního ìádu jako veìejný ochránce práv,
a návrh zamítl.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že služební ìád Komisi nebrání, aby pozitivn» reagovala na jeho
návrh zvážit uhrazení pìim»ìených výdajþ, které st»žovateli vznikly v souvislosti s jeho obhajobou,
a to prostìednictvím platby ex gratia. Veìejný ochránce práv tedy došel k záv»ru, že se Komise
dopustila nesprávného úìedního postupu, když odmítla uhradit st»žovateli výdaje bez ohledu
na závažnost obvin»ní vznesených vþ²i n»mu a ²asové lhþt», která uplynula pìed rozhodnutím
Komise neobracet se na disciplinární komisi.
Vzhledem k tomu, že Komise odmítla nejen návrh na smírné ìešení, ale i další iniciativu vedoucí
k ìešení pìípadu, která byla osobn» ur²ena odpov»dnému komisaìi, m»l veìejný ochránce práv
za to, že by nem»lo smysl vypracovávat návrh doporu²ení. Veìejný ochránce práv rovn»ž zaujal
názor, že možné následky tohoto nesprávného úìedního postupu nebyly natolik závažné, aby byly
dþvodem pro vypracování zvláštní zprávy pro Evropský parlament. Veìejný ochránce práv tedy
pìípad uzavìel kritickou poznámkou.
Veìejný ochránce práv rovn»ž vyjádìil lítost, že pìíslušné generální ìeditelství Komise nevyužilo
pìíležitost ukázat svþj závazek vþ²i zásadám ìádné správy, a oznámil svþj zám»r prozkoumat
spole²n» s pìíslušným komisaìem, jak by bylo možno v dot²eném generálním ìeditelství co nejlépe
prosazovat kulturu služeb.
Poznámka: Tato stížnost byla vznesena jak vþ²i Komisi, tak vþ²i úìadu OLAF. Ze šetìení veìejného ochránce
práv nicmén» jasn» vyplynulo, že za podstatné otázky, které byly vzneseny, je odpov»dná pouze samotná
75
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Komise. Návrh veìejného ochránce práv na smírné ìešení a kritická poznámka pìi záv»re²ném rozhodnutí
byly tedy ur²eny pouze Komisi, nikoli úìadu OLAF.
ZAMÍTNUTÍ PdÍSTUPU KE ZPRÁV5 O AUDITU - 2
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1764/2003/ELB na Evropskou komisi
St»žovatel požádal Komisi, aby mu poskytla pìístup ke zpráv» o auditu týkající se Nigeru. Získal
pouze ²áste²ný pìístup k dokumentu (k výÜatkþm z vnitrostátních právních pìedpisþ). St»žovatel
tvrdil, že odmítnutím pìístupu ke zbývající ²ásti zprávy o auditu Komise nedodržela naìízení
1049/2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm10 . Tvrdil, že tento dokument by mu m»l být
zpìístupn»n.
Komise argumentovala tím, že zamítnutí pìístupu ke zbývajícím ²ástem zprávy o auditu je
opodstatn»né, jelikož zveìejn»ní by ohrozilo ochranu ú²elu auditþ a ochranu veìejného zájmu,
pokud jde o mezinárodní vztahy. Krom» toho se na oddíly obsahující osobní údaje vztahovala další
výjimka ve smyslu naìízení 1049/2001.
Veìejný ochránce práv navrhl smírné ìešení s pìihlédnutím k tomu, že vzhledem k výjimce
týkající se ochrany ú²elu auditþ Komise neprokázala oprávn»nost omezit pìístup veìejnosti ke
zpráv» o auditu na základ» této výjimky, a pokud jde o ochranu veìejného zájmu v souvislosti
s mezinárodními vztahy, neodþvodnila náležit» své zamítnutí zveìejnit ty ²ásti zprávy, jejichž
zveìejn»ní sama pìipustila. Doporu²il tudíž, aby Komise zvážila zpìístupn»ní t»ch ²ástí zprávy,
jejichž zveìejn»ní sama navrhla.
A²koli Komise souhlasila se zpìístupn»ním ²ásti dokumentu, st»žovatel zdþraznil, že materiál,
který byl vyškrtnut, pìedstavoval v podstat» veškerý zásadní obsah zprávy o auditu.
Veìejný ochránce práv konstatoval, že Komise má rozsáhlé pravomoci, pokud jde o rozhodnutí
o zamítnutí pìístupu na základ» ochrany veìejného zájmu v souvislosti s mezinárodními vztahy.
V dþsledku toho je rozsah pìezkumu veìejného ochránce práv v této souvislosti omezen na ov»ìení
toho, zda byly dodrženy procesní pìedpisy a povinnost uvést dþvody, zda byly skute²nosti
uvedeny pìesn» a zda nedošlo k zjevné chyb» pìi posuzování nebo zneužití pravomoci. Pokud
jde o povinnost uvést dþvody, pìipomn»l veìejný ochránce práv, že a²koli je na každé dot²ené
instituci, aby doložila, že se na dokumenty, o jejichž zpìístupn»ní se usiluje, skute²n» vztahují
výjimky uvedené v naìízení 1049/2001, nemusí být možné uvést pìí²iny odþvodÜující potìebu
utajení u každého jednotlivého dokumentu bez zveìejn»ní jeho obsahu, ²ímž výjimka ztratí svþj
skute²ný ú²el.
Veìejný ochránce práv konstatoval, že zpráva se týká hloubkového auditu správy Nigeru. Dále
uvedl, že podle názoru Komise by plné zveìejn»ní požadovaného dokumentu mohlo vést ke
zhoršení jejích vztahþ s Nigerem. Zjistil, že Komise jasn» vysv»tlila své napadnuté zamítnutí
a že toto vysv»tlení, tìebaže bylo stru²né, bylo dosta²ující s ohledem na skute²nost, že uvedení
dalších informací, zejména odkazþ na obsah pìíslušného dokumentu, by negovalo ú²el výjimky,
o níž se opíralo. Veìejný ochránce práv dále zjistil, že napadnuté rozhodnutí nebylo nepìízniv»
ovlivn»no zjevným chybným posouzením, pokud jde o ochranu veìejných zájmþ v souvislosti
s mezinárodními vztahy. Dosp»l k záv»ru, že v souvislosti s napadnutým zamítnutím Komise
poskytnout pìístup k ²ástem zprávy o auditu, který požadoval st»žovatel, nedošlo k nesprávnému
úìednímu postupu.
St»žovatel rovn»ž tvrdil, že evidence dokumentþ Komise je neúplná, protože pìi jejím prohledávání
našel pouze dva dokumenty týkající se auditu.
10
Naìízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ². 1049/2001 ze dne 30. kv»tna 2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úì. v»st. 2001 L 145, s. 43.
76
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Komise pþvodn» rozhodla, že její evidence dokumentþ by m»la obsahovat odkazy na dokumenty,
které se zásadn» týkají její legislativní ²innosti. Rozsah evidence se m»l postupn» rozšiìovat.
Ve snaze vyhov»t st»žovateli rozhodla Komise o vytvoìení seznamu dokumentþ, které vlastní
v souvislosti s tímto auditem.
Veìejný ochránce práv poznamenal, že správné finan²ní ìízení je pìedm»tem velkého zájmu
veìejnosti a že zprávy o auditu jsou cennými zdroji informací o zpþsobu, jakým jsou finan²ní
prostìedky Spole²enství využívány. Zásady ìádné správy tak vyžadují, aby zprávy o auditu
a pìíslušné dokumenty, které Komise vlastní, m»ly v uspoìádání evidence dokumentþ vysokou
prioritu. Veìejný ochránce práv poznamenal, že Komise k obsahu své evidence m»la pouze obecné
poznámky, které nemohou dostate²n» vyìešit nedostatky, na n»ž poukázal st»žovatel. Veìejný
ochránce práv zjistil, že evidence dokumentþ Komise je nedostate²ná, pokud jde o dokumenty
týkající se doty²ného auditu. To bylo pìípadem nesprávného úìedního postupu. Veìejný ochránce
práv u²inil kritickou poznámku.
NEZODPOV5ZENÍ STÍŽNOSTI PODANÉ PODLE +L. 90 ODST. 2 SLUŽEBNÍHO
dÁDU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2227/2004/MF na Evropskou komisi
Dne 14. bìezna 2003 podal st»žovatel stížnost podle ²l. 90 odst. 2 na rozhodnutí Komise, které se
týkalo jeho cestovních výdajþ na služební cest». Vzhledem k tomu, že tato stížnost nebyla nikdy
postoupena odpov»dným službám, podal st»žovatel Komisi dne 19. srpna 2003 další stížnost. Ve
své stížnosti veìejnému ochránci práv st»žovatel tvrdil, že Komise mu neposkytla odþvodn»nou
odpov»µ na jeho stížnost podle ²l. 90 odst. 2.
Komise argumentovala, že opomenutí odpov»d»t na stížnost podle ²l. 90 odst. 2 považuje za
nepìímo pìħaté rozhodnutí o jejím zamítnutí.
Vzhledem ke svému postoji z pìedchozích pìípadþ, podle kterého je ìádnou správnou praxí
orgánu oprávn»ného ke jmenování odpov»d»t pìímo na všechny stížnosti podle ²l. 90 odst. 2,
pokládal veìejný ochránce práv opomenutí Komise poskytnout odþvodn»nou odpov»µ na stížnost
st»žovatele za pìípad nesprávného úìedního postupu.
Veìejný ochránce práv proto adresoval Komisi návrh doporu²ení, podle kterého by Komise m»la
poskytnout odþvodn»nou odpov»µ na stížnost st»žovatele podle ²l. 90 odst. 2.
Ve svém podrobném stanovisku se Komise odvolávala na své omezené zdroje a argumentovala
tím, že možnost implicitn» zamítnout odvolání má zajistit manévrovací prostor s cílem stanovit
v tomto ohledu priority ìádné správy. Komise dále tvrdila, že vzhledem k tomu, že možnost
nepìímého rozhodování o zamítnutí odvolání je stanovena ve služebním ìádu a ve vnitrostátních
právních systémech n»kterých ²lenských státþ, nelze uplatn»ní této možnosti považovat za
nesprávný úìední postup. Dodala, že b»hem posledních dvou let pìħala p»t nepìímých rozhodnutí
o zamítnutí stížností z celkového po²tu 1 211 stížností podle ²l. 90 odst. 2. Komise dále tvrdila, že
dþvody rozhodnutí byly uvedeny v samotném rozhodnutí o výdajích na služební cestu.
Vzhledem k tomu, že Komise odmítla pìħmout návrh doporu²ení, pokládal veìejný ochránce práv
za nutné zdþraznit toto:
dádnou správní praxí orgánu oprávn»ného ke jmenování je odpov»d»t na stížnosti podle ²l. 90
odst. 2 pìímo. Ve svém podrobném stanovisku se Komise nezabývala dþvody, o které se návrh
doporu²ení opíral. Mimoìádn» malý po²et nepìímých zamítavých rozhodnutí, jak se zdá, potvrzuje,
že omezené zdroje Komise ji nepìim»ly k tomu, aby upustila od vydávání pìímých odpov»dí na
tyto stížnosti. Mimoto, a²koli by se mohlo akceptovat, že Komise by m»la mít možnost stanovit
si priority v souvislosti se stížnostmi, které jí byly podány podle ²l. 90 odst. 2, nestává se tím její
rozhodnutí neodpov»d»t z jakéhokoli dþvodu ur²itému st»žovateli slu²itelným se zásadami ìádné
správy. Pojem nesprávného úìedního postupu, jak potvrdila judikatura soudþ Spole²enství, je
77
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
širší než pojem nezákonnosti. O²ividn» nesta²ilo, že v rozhodnutí Komise týkajícím se cestovních
výdajþ st»žovatele na jeho služební cest» byly uvedeny dþvody, o n»ž se opíralo. Pokud se Komise
domnívala, že toto rozhodnutí bylo správné a obsahovalo všechna nezbytná vysv»tlení, muselo
být pro ni ze všeho nejsnadn»jší pìħmout odþvodn»né rozhodnutí o stížnosti podle ²l. 90 odst. 2.
Vzhledem k tomu, že Komise nebyla schopná vyìešit ìádn» první stížnost st»žovatele podle ²l. 90
odst. 2, m»la být odpov»µ na jeho druhou stížnost podle ²l. 90 odst. 2 ze dne 19. srpna 2003 o to
potìebn»jší.
Veìejný ochránce práv proto znovu zopakoval své stanovisko, že podle zásad ìádné správy musí
správa poskytnout písemnou odpov»µ na stížnosti podle ²l. 90 odst. 2 a že tato odpov»µ musí být
poskytnuta ve ²tyìm»sí²ní lhþt», která je stanovena v uvedeném ustanovení. Opomenutí Komise
tak v tomto pìípad» u²init bylo pìípadem nesprávného úìedního postupu.
Vzhledem k tomu, že st»žovatel ve svých pìipomínkách ke stanovisku Komise uvedl, že nepovažuje
za užite²né pokra²ovat v šetìení jeho stížnosti, dosp»l veìejný ochránce práv k záv»ru, že není
vhodné podávat zvláštní zprávu Evropskému parlamentu. Veìejný ochránce práv proto pìípad
uzavìel s kritickou poznámkou.
DISKRIMINACE PdI VYdIZOVÁNÍ PdIHLÁŠKY A NEUMOŽN5NÍ PdÍSTUPU
K DOKUMENTwM
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2437/2004/GG na Evropskou komisi
V roce 2003 zveìejnila Komise výzvu k pìedkládání návrhþ v rámci programu Leonardo da Vinci.
Žadatelé m»li pìedložit pìedb»žné návrhy, které Komise posoudila za pomoci externích odborníkþ.
Žadatelþm, jejichž pìedb»žné návrhy byly vybrány, byly zaslány pìipomínky a návrhy externích
odborníkþ a byli vyzváni, aby pìedložili podrobné návrhy.
Komise informovala st»žovatele, že jeho pìedb»žný návrh nemohl být vybrán, neboõ nedodržel
²asovou lhþtu. Komise pozd»ji uznala, že se dopustila chyby. Aby tuto chybu napravila, vyzvala
st»žovatele k pìedložení podrobného návrhu. St»žovatel tuto výzvu pìħal. V ²ervnu 2004 ho však
Komise informovala, že jeho projekt nebyl vybrán k financování.
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv st»žovatel tvrdil, že byl diskriminován, neboõ nem»l
tu výhodu spo²ívající v pìipomínkách externích odborníkþ, aby mohl vylepšit svþj pìedb»žný
návrh. St»žovatel vznesl nárok na odškodn»ní ve výši více než 11 000 EUR. Tvrdil dále, že Komise
nenaložila ìádn» s jeho žádostí o pìístup k dokumentþm.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že Komise jednala rychle a konstruktivn», když byla upozorn»na
na dot²enou chybu. Nezajistila však, aby bylo se st»žovatelem zacházeno stejným zpþsobem jako
s ostatními žadateli, kteìí byli vyzváni k pìedložení podrobných návrhþ. Veìejný ochránce práv
tedy vypracoval návrh doporu²ení, v n»mž Komisi vyzval, aby st»žovateli nabídla spravedlivé
odškodn»ní, které by mohlo být mnohem nižší než požadovaná ²ástka. Veìejný ochránce práv
rovn»ž doporu²il, aby se Komise zabývala žádostí st»žovatele o pìístup k dokumentþm v plném
rozsahu, z procesního i hmotn»právního hlediska.
Ve svém podrobném stanovisku Komise mezi jinými uvedla, že st»žovatel výslovn» odmítl
zhodnocení svého pìedb»žného návrhu, takže tedy neexistuje žádný dþvod, pro² by m»l požadovat
odškodn»ní. Komise rovn»ž zpìístupnila další dokumenty ze svého spisu.
Veìejný ochránce práv nepokládal argument Komise za pìesv»d²ivý, zejména proto, že bylo
zìejmé, že pouhé svolení pìedložit podrobný návrh nesta²í k tomu, aby se zajistilo rovné zacházení.
Ve svém vyjádìení k podrobnému stanovisku Komise nicmén» st»žovatel vysv»tlil, že jediný
postup, který by byl správný a možný za daných okolností, by bylo pìistoupit ke zcela novému
zveìejn»ní pìíslušné ²ásti výzvy k pìedkládání návrhþ. Veìejný ochránce práv tedy došel k záv»ru,
že pìedložení podrobného návrhu je tìeba považovat za zám»rné a informované rozhodnutí
78
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
st»žovatele pìħmout riziko, že tento postup nemusí vést k uspokojivému výsledku. Veìejný
ochránce práv m»l tudíž za to, že již neexistuje žádný základ pro nárok na odškod»ní.
Co se tý²e pìístupu k dokumentþm, stále nebylo jasné, zda Komise zpìístupnila st»žovateli veškeré
dokumenty obsažené ve spise, který se ho týkal. Veìejný ochránce práv proto požádal Komisi,
aby znovu zvážila pìíslušné otázky. Komise odpov»d»la, že neexistuje žádný zvláštní spis týkající
se žádosti st»žovatele, kterou reagoval na výzvu k pìedkládání návrhþ, a že všechny pìíslušné
dokumenty byly zpìístupn»ny.
Veìejný ochránce práv zaujal názor, že vzhledem ke zvláštním okolnostem pìípadu není tìeba
vypracovávat kritickou poznámku o diskriminaci, ke které došlo. U²inil však kritické poznámky
ohledn» nakládání se žádostí o pìístup k dokumentþm, jak z hlediska hmotn»právního, tak
procesního.
NEMOŽNOST DOSÁHNOUT NÁPRAVY V EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3403/2004/GG na Evropskou komisi
Syn st»žovatelþ navšt»voval evropskou školu v Bruselu až do roku 2003, kdy složil záv»re²nou
zkoušku. V písemné zkoušce z n»m²iny mu u²itel dal 9,5 bodþ („výbornou“). Jelikož mu ale
druhý zkoušející dal pouze 5,5 bodþ („nedostate²nou“), byl povolán tìetí zkoušející, který stanovil
kone²nou známku na 6 bodþ.
St»žovatelé se odvolali, ale Rada pro stížnosti dot²ené evropské školy m»la za to, že není
kompetentní danou v»c ìešit. Tvrdila, že ²lánek 27 Úmluvy o statutu evropských škol, která platí od
roku 2002, sice s takovými odvoláními po²ítá, nicmén» sou²asná provád»cí ustanovení neumožÜují
podat odvolání v takovém pìípad», jako je tento.
St»žovatelé se tedy obrátili na veìejného ochránce práv. Vzhledem k tomu, že evropské školy
nepatìí mezi orgány ani instituce Spole²enství, muselo se jeho šetìení zam»ìit na úlohu Komise.
St»žovatelé zdþrazÜovali, že Komise je povinna zajistit jejich právo na korektní postup.
V únoru 2005 byla pìħata nová provád»cí ustanovení. Rada pro stížnosti nicmén» op»t zamítla
pìípad st»žovatelþ, neboõ nová ustanovení nebylo možno použít se zp»tnou platností.
Po neúsp»šném pokusu o dosažení smírného ìešení vypracoval veìejný ochránce práv návrh
doporu²ení, v n»mž Komisi vyzval, aby zajistila pìedložení návrhu na zm»nu provád»cích
ustanovení Nejvyšší rad» evropských škol, aby Rada pro stížnosti mohla prozkoumat pìípad
st»žovatelþ.
Komise ve své odpov»di poukázala na to, že evropské školy informovala o tom, že vþ²i tomuto
návrhu neexistují žádné právní námitky. Dodala, že pìípravný výbor Nejvyšší rady o této otázce
následn» diskutoval, ale k její velké lítosti rozhodl, že nepodpoìí žádný návrh vedoucí ke zm»n»
sou²asného stavu. Komise se domnívala, že ud»lala vše, co bylo možné.
Veìejný ochránce práv pìivítal konstruktivní a vytrvalé úsilí Komise o pomoc st»žovatelþm. Zaujal
nicmén» názor, že význam zapojení Komise do systému evropských škol je takový, že Komise musí
hrát aktivní úlohu, aby zajistila, že evropské školy budou dodržovat zásady ìádné správy.
Veìejný ochránce práv pìipomn»l, že nezbytná zm»na pìíslušných provád»cích ustanovení byla
zam»ìena pouze na to, aby byly zajišt»ny praktické ú²inky ²lánku 27 úmluvy ode dne, kdy úmluva
vstoupila v platnost. Nebyl tedy žádný zìejmý dþvod, který by Nejvyšší rad» bránil pìħmout
takovouto zm»nu.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že vzhledem k jasné povaze nedostatku a významu dané záležitosti
m»la Komise trvat na tom, aby Nejvyšší rada návrh projednala. Jelikož to Komise neu²inila, pìipojil
veìejný ochránce práv kritickou poznámku.
79
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Vzhledem k tomu, že nová provád»cí ustanovení vstoupila v platnost v roce 2005 a že po²et osob,
kterých se tento problém týká, je tedy zìejm» velmi omezený, nepovažoval veìejný ochránce práv
za vhodné vypracovávat o daném pìípadu zvláštní zprávu pro Evropský parlament. Podobné
otázky však vyvstaly ve dvou dalších pìípadech, které veìejný ochránce práv stále projednává
(2153/2004/MF a 3323/2005/WP) a jejichž výsledek není pìedem rozhodnutý na základ» sou²asného
rozhodnutí.
St»žovatelé informovali veìejného ochránce práv, že jsou spokojeni s tím, jak s pìípadem naložil,
a že doufají, že Komise na toto rozhodnutí upozorní evropské školy.
Komise následn» informovala veìejného ochránce práv, že vzhledem k dþležitosti dané v»ci
požádala generálního tajemníka evropských škol, aby dal rozhodnutí veìejného ochránce práv
na program jednání Nejvyšší rady. Dále veìejného ochránce práv informovala o tom, že evropské
školy pìħaly Kodex ìádné správní praxe (k dispozici na webové stránce evropských škol).
ZAMÍTNUTÍ PdÍSTUPU K PODÁNÍ KOMISE VE SPORU PdED POROTOU
SV5TOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 582/2005/PB na Evropskou komisi
Organizace Pìátelé zem» nedostala pìístup k druhému podání Komise pìedloženému porot» Sv»tové
obchodní organizace (dále jen „WTO“). Spor vznikl na základ» stížnosti Spojených státþ a spol.
v souvislosti s pìístupem Evropského spole²enství ke komer²nímu využívání biotechnologií
(geneticky modifikovaných organismþ). Podle st»žovatele Komise porušila naìízení 1049/2001
o pìístupu veìejnosti k dokumentþm11. Ve svém stanovisku Komise tvrdila, že „postupy WTO pro
ìešení sporþ se musejí pìizpþsobit soudnímu ìízení“ ve smyslu ²l. 4 odst. 2 druhé odrážky naìízení
1049/2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm, podle kterého „odepìou orgány pìístup k dokumentu,
pokud by jeho zpìístupn»ní vedlo k porušení ochrany: (…) - soudního ìízení (…)“.
Veìejný ochránce práv pìipomn»l, že výjimky týkající se pìístupu veìejnosti se musejí vykládat
a uplatÜovat dþsledn». Úvaha, že „soudní ìízení“ podle ²l. 4 odst. 2 druhé odrážky naìízení
1049/2001 zahrnuje i postupy pro ìešení sporþ, které se musejí pìizpþsobit soudnímu ìízení, pìedstavuje
nepìípustn» široký výklad. Vedle toho Komise neprokázala, že zákonodárce Spole²enství m»l
v úmyslu zahrnout do výrazu „soudní ìízení“ v naìízení 1049/2001 i jiné postupy ìešení sporþ.
Vzhledem k tomu zaujal veìejný ochránce práv stanovisko, že Komise své zamítnutí pìístupu
neodþvodnila dobìe, a u²inil kritickou poznámku.
Pokud jde o požadavek st»žovatele, aby se v budoucnosti podání Komise zveìejÜovala v dob»,
kdy jsou pìedkládána porot» WTO, veìejný ochránce práv zejména konstatoval, že jeho zjišt»ní
výše uvedeného nesprávného úìedního postupu samo o sob» neznamená, že by Komise m»la
být všeobecn» povinna zveìejÜovat ²i jinak sd»lovat tìetím stranám svá podání ve sporech WTO
ve stádiu ìízení, na které poukazoval st»žovatel.
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO UD5LOVÁNÍ VOLNA NÁRODNÍM ODBORNÍKwM
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 760/2005/GG na Evropskou komisi
St»žovatelka pracovala pro Komisi jako pìid»lený národní odborník. Její žádost o mimoìádné volno,
aby mohla sv»d²it u soudu, byla zamítnuta z toho dþvodu, že platná pravidla s touto možností pro
pìid»lené národní odborníky nepo²ítají.
11
Naìízení Evropského parlamentu a Rady ². 1049/2001 ze dne 30. kv»tna 2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úì. v»st. 2001 L 145, s. 43.
80
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv st»žovatelka tvrdila, že toto odmítnutí je diskriminací,
neboõ úìedníci Spole²enství mají v t»chto situacích nárok na mimoìádné volno.
Stanovisko Komise nazna²ovalo, že za prvé lze jakékoli možné nerovné zacházení vysv»tlit
objektivními rozdíly mezi úìedníky a pìid»lenými národními odborníky, za druhé že v podstat» nešlo
o žádné nerovné zacházení mezi úìedníky a pìid»lenými národními odborníky, jelikož neexistence
zvláštního ustanovení, které by t»mto odborníkþm umožnilo dostat mimoìádné volno v takových
pìípadech, je kompenzována možností dostat mimoìádné volno pod jinými hlavi²kami.
Veìejný ochránce práv nepokládal postoj Komise za pìesv»d²ivý, neboõ Komise (i) neposkytla
uspokojivé vysv»tlení, pro² by ji stávající rozdíly mezi úìedníky a pìid»lenými národními odborníky
m»ly opravÜovat k tomu, aby s nimi zacházela rozdíln» pìi rozhodování o žádostech o mimoìádné
volno z dþvodu sv»d²ení u soudu, a (ii) neprokázala, že by se s úìedníky a pìid»lenými národními
odborníky v podstat» zacházelo stejn».
Veìejný ochránce práv navrhl jako smírné ìešení, aby Komise zvážila zm»nu nebo vyjasn»ní
stávajících pravidel tak, aby pìid»lení národní odborníci mohli dostat mimoìádné volno za stejných
podmínek jako úìedníci, pokud mají sv»d²it u soudu. Jelikož Komise návrh nepìħala, zopakoval
ho veìejný ochránce práv v podob» návrhu doporu²ení.
Ve svém podrobném stanovisku Komise bez dalšího rozvád»ní uvedla, že posoudí návrh veìejného
ochránce práv v rámci budoucího podrobn»jšího zkoumání situace pìid»lených národních
odborníkþ. Komise poznamenala, že st»žovatelce byl v roce 2006 nicmén» ud»len jeden den
ìádného volna navíc.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že tato odpov»µ není uspokojivá, neboõ nepìedstavuje závazek,
že návrh doporu²ení bude proveden.
Jelikož se nezdálo, že by bylo tìeba pìedkládat zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, uzavìel
veìejný ochránce práv pìípad kritickou poznámkou.
Veìejný ochránce práv rovn»ž vyjádìil lítost nad skute²ností, že pìíslušný útvar Komise nevyužil
pìíležitost ukázat svþj závazek vþ²i zásadám ìádné správy, a oznámil svþj zám»r prozkoumat
spole²n» s pìíslušným komisaìem, jak by bylo možno v dot²eném generálním ìeditelství co nejlépe
prosazovat kulturu služeb.
NEDONUCENÍ N5MECKA PODROBIT SE ROZSUDKU SOUDU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1037/2005/GG na Evropskou komisi
V roce 1998 N»mecko pìħalo „naìízení o pìedcházení vzniku obalových odpadþ a o jejich využití“,
kterým se evropská sm»rnice transponovala do vnitrostátního práva. Podle naìízení byli výrobci
a distributoìi povinni bezplatn» zp»tn» odebírat prázdné prodejní obaly a využívat je. Za ur²itých
podmínek tato povinnost mohla být spln»na ú²astí v hromadném systému sb»ru použitých
prodejních obalþ. Pokud distributoìi n»kterých nápojþ nebyli sou²ástí takového systému, museli
od zákazníkþ vybírat zálohu na plastové láhve a nádoby. Pokud však nebyly spln»ny ur²ité
podmínky týkající se podílu opakovan» použitelných obalþ na trhu, nemohli výrobci už splnit své
povinnosti ú²astí v systému. V takovém pìípad» za²aly nápoje v obalech na jedno použití podléhat
systému zálohování a individuálního zp»tného odb»ru. Dne 2. ²ervence 2002 n»mecké úìady
požádaly, aby se od 1. ledna 2003 zálohovaly obaly na jedno použití na minerální vodu, pivo a
sycené nealkoholické nápoje.
Po soudním ìízení pro porušení povinnosti proti N»mecku týkajícím se minerálních vod
rozhodl Evropský soudní dvþr, že pìíslušná právní úprava pìedstavuje pìekážku obchodu
uvnitì Spole²enství (v»c C-463/01). Zejména rozhodl, že naìízení nestanovilo dostate²n» dlouho
pìechodnou lhþtu.
81
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Ve druhé v»ci, kterou n»mecký soud podal Soudnímu dvoru (v»c C-309/02), Soudní dvþr rozhodl,
že zm»na systému nakládání s obalovými odpady je slu²itelná s právem Spole²enství, pouze pokud
v okamžiku zm»ny existuje fungující systém, kterého se doty²ní výrobci a distributoìi mohou
skute²n» ú²astnit.
Ve své stížnosti veìejnému ochránci práv dva právníci jednající za spole²nosti postižené naìízením
tvrdili, že Komise neu²inila nezbytné kroky pro to, aby N»mecko pìim»la k podrobení se t»mto
rozsudkþm.
Podle Komise oba rozsudky nestanovily právní základ, aby musela po N»mecku požadovat zrušení
pìíslušné právní úpravy. V prvním rozsudku Soudní dvþr rozhodl, že povinné zálohování není
slu²itelné s právem Spole²enství pouze z toho dþvodu, že bylo zavedeno bez dostate²né pìechodné
lhþty. Komise se domnívala, že dostate²n» dlouhá lhþta do té doby v každém pìípad» už uplynula.
Pokud jde o druhý rozsudek, Komise zastávala názor, že ho v dané v»ci nelze uplatnit, protože
se jednalo o rozhodnutí o pìedb»žné otázce, které uvád»lo pouze obecné podmínky týkající se
slu²itelnosti zálohování s právem Spole²enství bez posuzování n»meckého systému jako takového.
Otázka, zda je n»mecký systém slu²itelný s právem Spole²enství z dþvodu nedostate²ného
zem»pisného pokrytí, byla pìedm»tem jiného soudního ìízení pro porušení povinnosti, jímž se
Komise zabývala sou²asn». Nebylo tudíž nutné žádné další opatìení.
Veìejný ochránce práv pìipomn»l, že k pìípadu nesprávného úìedního postupu mþže dojít,
když správa špatn» vykládá právní pìedpis nebo zásadu. V tomto pìípad» byl relevantní ²lánek
228 Smlouvy o ES. Stanovuje, že pokud ²lenský stát nepìħme vhodná opatìení, vydá Komise
odþvodn»né stanovisko a mþže v»c pìedložit Soudnímu dvoru.
Dle názoru veìejného ochránce práv bylo jasné, že zavedení nového systému musí pìedcházet
pìechodná lhþta. Podle n»ho Komise na podporu svého názoru, že uplynutí ²asu po zavedení
zpþsobilo, že rozhodnutí Soudního dvora pìestalo platit, nepìedložila žádné pìesv»d²ivé právní
argumenty. Zdálo se, že argumenty, o které se opírala, byly motivovány ú²elností.
Pokud jde o druhý rozsudek Soudního dvora, bylo podle veìejného ochránce práv tvrzení, že
Komise nezajistila, aby se N»mecko podrobilo tomuto rozsudku, zjevn» neopodstatn»né, jelikož
se jednalo o rozhodnutí o pìedb»žné otázce ohledn» výkladu Smlouvy. Zjistil však, že rozsudek se
jasn» vztahoval na n»mecké naìízení a stanovoval podmínky, které musí splnit.
Veìejný ochránce práv zaujal stanovisko, že dokonce i za pìedpokladu, že dostate²ná pìechodná
lhþta již uplynula, by postoj Komise, že není zapotìebí žádného dalšího opatìení týkajícího se
podrobení se prvnímu rozsudku, mohl být opodstatn»ný, pouze pokud by sama zajistila fungující
systém, otevìený všem zainteresovaným spole²nostem. Komise však již dìíve došla k záv»ru,
že žádný takový systém nebyl vytvoìen. Dále pìipustila, že tato otázka je stále posuzována
v souvislosti s jiným soudním ìízením pro porušení povinnosti. Veìejný ochránce práv proto
pokládal postoj Komise za sporný.
Dosp»l k záv»ru, že Komise nesprávn» vyložila své povinnosti podle ²lánku 228 Smlouvy o ES
tím, že neposkytla pìesv»d²ivé argumenty dokládající, že nebylo tìeba žádných dalších krokþ pro
donucení N»mecka podrobit se rozhodnutím Soudního dvora.
Vzhledem ke skute²nosti, že jedno ze soudních ìízení pro porušení povinnosti týkající se n»meckého
naìízení stále probíhalo, domníval se, že v kontextu tohoto ìízení by Komise mohla pìihlédnout
k jeho názorþm vyjádìeným v kritické poznámce.
PdÍSTUP K DOKUMENTwM TÝKAJÍCÍM SE PdID5LOVÁNÍ POVOLENEK
NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNw
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1463/2005/TN na Evropskou komisi
Stížnost se týkala odmítnutí Komise umožnit pìístup k dokumentþm vztahujícím se k národním
plánþm pro pìid»lování povolenek na emise skleníkových plynþ, které Komisi zaslaly Spojené
království, Francie a Slovensko. Komise odepìela pìístup k dot²eným dokumentþm na základ» ²l. 4
82
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
odst. 2 tìetí odrážky a ²l. 4 odst. 3 prvního pododstavce naìízení 1049/200112 o pìístupu veìejnosti
k dokumentþm s tvrzením, že její jednání s ²lenskými státy stále probíhají a že pìístup k dot²eným
dokumentþm by ohrozil její vyjednávací pozici.
St»žovatel tvrdil, že všechny národní aloka²ní plány musejí být posuzovány jednotliv» a bez
volného uvážení, takže postoj Komise k jednomu tomuto plánu nemþže ovlivnit její postoj k jinému
plánu. St»žovatel tvrdil, že mu Komise neoprávn»n» odepìela pìístup k dot²eným dokumentþm.
Ve svém stanovisku Komise uvedla, že posuzování národních aloka²ních plánþ má podobu
šetìení, jehož ú²elem je stanovit, zda tyto plány splÜují sm»rnici 2003/8713 o obchodování s emisemi
skleníkových plynþ. Tento postup vyžaduje rozsáhlá jednání s cílem najít ìešení, které by
odpovídalo právním pìedpisþm Spole²enství a bralo v úvahu zvláštní situaci dot²eného ²lenského
státu.
Veìejný ochránce práv poznamenal, že st»žovateli byl umožn»n pìístup k požadovaným
dokumentþm poté, co byl dokon²en proces schvalování národních aloka²ních plánþ pro všechny
²lenské státy. Co se však tý²e toho, že Komise odepìela pìístup k t»mto plánþm b»hem probíhajících
jednání, veìejný ochránce práv zdþraznil, že zásady ìádné správy vyžadují, aby byly poskytnuty
platné a pìesv»d²ivé argumenty.
+l. 4 odst. 3 první pododstavec naìízení 1049/2001 se týká dokumentþ, které orgán vypracoval
k vnitìnímu použití. Dokumenty, jichž se týkala žádost o pìístup, byly sd»leními, která byla zaslána
orgánþm ur²itých ²lenských státþ a od t»chto orgánþ obdržená. Podle názoru veìejného ochránce
práv je tedy nebylo možno považovat za dokumenty ur²ené k vnitìnímu použití.
Podle ²l. 4 odst. 2 naìízení je odepìení pìístupu možné pouze tehdy, pokud je možno stanovit, že
by zpìístupn»ní vedlo k porušení ochrany ú²elþ vyšetìování. Ú²elem vyšetìování v této souvislosti
bylo zajistit, aby byly národní aloka²ní plány ²lenských státþ v souladu s právními pìedpisy
Spole²enství. Aby byla výjimka uvedená v ²l. 4 odst. 2 platná, musela by Komise stanovit, že
zpìístupn»ní dot²ených dokumentþ naruší tento ú²el. Komise tak neu²inila. Veìejný ochránce práv
tedy došel k záv»ru, že Komise neoprávn»n» odmítla pìístup k dokumentþm b»hem probíhajících
jednání a že toto odmítnutí pìedstavovalo nesprávný úìední postup. Veìejný ochránce práv u²inil
v tomto sm»ru kritickou poznámku.
NESCHOPNOST VYSV5TLIT NEGATIVNÍ HODNOCENÍ ZAM5STNANKYN5
AGENTURY
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 163/2006/MHZ na Evropskou komisi
Úìedník Komise zaslal dopis Evropské agentuìe pro životní prostìedí (EEA) o problémech
týkajících se spolupráce Komise s pracovní skupinou EEA, za níž byla st»žovatelka odpov»dná.
Podle st»žovatelky, která byla následn» propušt»na, byl dopis odeslán na žádost jejího nadìízeného
s cílem pìedložit proti ní dþkazy. St»žovatelka napsala Komisi a požádala o vysv»tlení. Jelikož jí
Komise neodpov»d»la, obrátila se st»žovatelka na veìejného ochránce práv.
Komise potvrdila, že st»žovatelka nedostala odpov»µ na svþj dopis, a projevila nad touto skute²ností
lítost. Zaujala nicmén» názor, že by nebylo vhodné, aby vstupovala do diskuse s jednotlivými
zam»stnanci nebo bývalými zam»stnanci agentury EEA o svých kontaktech s agenturou. Z tohoto
dþvodu nebyla Komise v podstat» schopna odpov»d»t na žádost st»žovatelky o informace.
12
Naìízení Evropského parlamentu a Rady ². 1049/2001 ze dne 30. kv»tna 2001 o pìístupu veìejnosti k dokumentþm
Evropského parlamentu, Rady a Komise, Úì. v»st. 2001 L 145, s. 43.
13
Sm»rnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. ìíjna 2003 o vytvoìení systému pro obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynþ ve Spole²enství a o zm»n» sm»rnice Rady 96/61/ES, Úì. v»st. 2003 L 275, s. 32.
83
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Ve svém vyjádìení st»žovatelka uvedla, že o²ekávala, že dot²ený úìedník Komise dostane písemné
upozorn»ní a že kopie tohoto upozorn»ní bude zaslána jí.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že Komise pìedložila rozumné odþvodn»ní toho, pro² st»žovatelce
neposkytla požadované informace. Nicmén» tím, že Komise neodpov»d»la na st»žovatel²in
dopis, dopustila se nesprávného úìedního postupu. Vyjádìení politování Komise nad tím, že
neodpov»d»la, není jednozna²nou omluvou, od níž by bylo možné o²ekávat, že st»žovatelku
uspokojí. Veìejný ochránce práv proto u²inil kritickou poznámku.
Co se tý²e otázky, kterou vznesla st»žovatelka ve svém vyjádìení, poukázal veìejný ochránce práv
na to, že disciplinární sankce lze uložit pouze v souladu s pìíslušnými ustanoveními služebního
ìádu. Pokud by m»l veìejný ochránce práv jako sou²ást svého šetìení pìedložené stížnosti zkoumat,
zda se má v dot²eném pìípad» zahájit disciplinární ìízení, provád»l by ve skute²nosti n»co, co
lze nazvat pìedb»žným disciplinárním ìízením, jehož záv»ry by nespíše pìedjímaly výsledek
následného disciplinárního ìízení nebo by se tak na n» mohlo pohlížet. Jelikož lze vyjádìení
st»žovatelky považovat za nový nárok, m»l veìejný ochránce práv za to, že se jím nelze zabývat
v rámci jeho šetìení.
KONTROLA DATA ODESLÁNÍ PdEDB5ŽNÝCH NÁVRHw V GRANTOVÉM
dÍZENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 866/2006/SAB na Evropskou komisi
St»žovatel tvrdil, že Komise ìádn» nenaložila s jeho pìedb»žnými návrhy podanými v rámci
programu Socrates, neboõ došla nesprávn» k záv»ru, že byly odeslány po stanovené lhþt»
(1. listopadu 2005). St»žovatel v podstat» tvrdil, že Komise dostala záznamy o tom, že pìedb»žné
návrhy podal v²as. Ve svém stanovisku Komise uvedla, že pìedb»žné návrhy prohlásila za
nezpþsobilé, jelikož stvrzenky z letecké pìepravy, které spole²nost DHL poskytující expresní
poštovní služby dodala Komisi spolu s pìedb»žnými návrhy, byly ozna²eny datem 2. listopadu
2005. Podle Komise nebyl žádný dþvod toto datum zpochybÜovat.
V pìíslušné výzv» k pìedkládání návrhþ se uvád»lo, že bude stanoveno „datum uzáv»rky pro
pìedkládání (odesílání) návrhþ“ a za datum uzáv»rky k pìedkládání dot²ených pìedb»žných návrhþ
byl ur²en 1. listopad 2005. V pìihlášce bylo uvedeno, že tímto datem je „1. listopadu 2005 (podle
poštovního razítka). Žádosti s poštovním razítkem po tomto datu nebudou brány v úvahu. Žádost je tìeba
zaslat poštou.“
Šetìením veìejného ochránce práv vyšlo najevo, že pìedb»žné návrhy pìepravovaly dv» spole²nosti
pro expresní poštovní služby. Veìejný ochránce práv poznamenal, že podle stvrzenek z letecké
pìepravy, o kterých se zmiÜovala Komise, se zjistilo, že zásilku, kterou jí dodala DHL, pìevzala
DHL od spole²nosti s názvem SPEEDEX, nikoli od st»žovatele. Samotný název této spole²nosti
ukazoval na to, že tato spole²nost poskytuje expresní poštovní služby. Za t»chto okolností veìejný
ochránce práv nepìħal argument Komise, že není dþvod pochybovat o tom, že datum vyzna²ené na
stvrzenkách spole²nosti DHL je datem odeslání zásilky. Pìipomn»l dále, že se sice zdálo, že Komise
prohledala pomocí internetu databázi DHL, aby zkontrolovala datum odeslání zásilky, nicmén»
nepodnikla další kroky, aby si toto datum ov»ìila. Komise navíc potvrdila své pþvodní rozhodnutí
odmítnout pìedb»žné návrhy st»žovatele, i když ho st»žovatel napadl tím, že poskytl dokumenty
dokládající, že byly odeslány 1. listopadu 2005 prostìednictvím spole²nosti SPEEDEX. Ve sv»tle
výše uvedených skute²ností došel veìejný ochránce práv k záv»ru, že Komise skute²n» s dot²enými
pìedb»žnými návrhy nenaložila ìádným zpþsobem a dopustila se nesprávného úìedního postupu.
84
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.4.4
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Evropský úìad pro výb»r personálu
NEADEKVÁTNÍ INFORMOVÁNÍ UCHAZE+E O JEHO CHYBÁCH
V PdEKLADATELSKÉ ZKOUŠCE
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 674/2004/PB na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
St»žovatel požádal úìad EPSO o informace, díky nimž by pochopil své známky v pìekladatelské
zkoušce, kterou nesložil. Úìad EPSO mu poslal hodnotící list s tím, že „…kvalita pìekladu je co do
v»rnosti originálu a/nebo vhodnosti použité francouzštiny pro pln»ní budoucích úkolþ nedostate²ná“.
V prþb»hu šetìení veìejného ochránce práv úìad EPSO poskytl ur²ité informace o typech chyb,
které st»žovatel ud»lal.
V roce 1999 se Komise zavázala, že uchaze²þm zpìístupní jejich vlastní oznámkované testy poté,
co Evropský parlament a Evropská komise pìħaly Zvláštní zprávu veìejného ochránce práv
o otevìenosti v náborových postupech. V této zpráv» bylo zdþrazn»no, že zpìístupn»ním (i) by
uchaze² získal pìíležitost zjistit své chyby a tak zlepšit svþj výkon v budoucnosti; (ii) zvýšila by
se dþv»ra uchaze²e ve správu; a (iii) neúsp»šní uchaze²i, kteìí by cht»li hodnocení zpochybnit, by
mohli argumentovat pìesn»ji.
Ve svém návrhu doporu²ení o tomto pìípadu vyslovil veìejný ochránce práv názor, že vhodnost
informací uvád»ných v hodnotícím list», který vyhotovuje výb»rová komise, se musí posoudit
z hlediska ú²elu poskytnout uchaze²i kopii jeho oznámkovaného testu. Hodnotící list tak musí
s ohledem na tento ú²el poskytovat dostate²n» jasné a podrobné informace. Veìejný ochránce práv
zjistil, že u hodnotících listþ týkajících se pìekladatelské zkoušky tento požadavek znamená, že
musí poskytovat informace nejen o typech, ale i o závažnosti a rozsahu chyb ²i slabých stránek,
které výb»rová komise v testu uchaze²e zjistila, aniž by to však pro ni znamenalo nepìim»ìenou
administrativní zát»ž. Veìejný ochránce práv opakovan» zdþraznil, že výb»rová komise, vycházejíc
ze zásad ìádné správy, není povinna poskytnout uchaze²þm podrobné stanovisko o konkrétních
chybách ²i slabých stránkách, které našla.
Úìad EPSO odpov»d»l poskytnutím více informací o typech chyb, které st»žovatel ve zkoušce
ud»lal. Uvedl však, že výb»rová komise není povinna uvád»t závažnost a význam rþzných typþ
chyb nalezených pìi opravování pìíslušného testu. Úìad EPSO tak nepìħal návrh doporu²ení
veìejného ochránce práv.
Ve svém rozhodnutí veìejný ochránce práv poznamenal, že úìad EPSO ani neuvedl, že poskytování
výše uvedených informací by s sebou neslo nepìim»ìenou administrativní zát»ž, ani nenazna²il
žádné jiné platné dþvody, pro² st»žovateli nebyly tyto informace poskytnuty. Veìejný ochránce
práv proto u²inil kritickou poznámku. Mimoto veìejný ochránce práv konstatoval, že zváží, zda by
nebylo pìínosné zabývat se výše uvedenou problematikou v šetìení z vlastního podn»tu o pìístupu
k hodnotícím kritériím, která výb»rové komise stanovují pro písemné zkoušky (šetìení OI/5/05/PB),
a že pìípadn» zváží, zda by nebylo prosp»šné zahájit samostatné šetìení z vlastního podn»tu.
ÚDAJNÁ DISKRIMINACE A NESPRAVEDLNOST Z DwVODU KRATŠÍ DOBY
NA PdÍPRAVU NA ÚSTNÍ TEST NEŽ V PdÍPAD5 OSTATNÍCH UCHAZE+w
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3399/2004/OV na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
St»žovatel se zú²astnil otevìeného výb»rového ìízení COM/A/3/02, které poìádal úìad EPSO.
V prosinci 2003 ho úìad EPSO informoval, že nebude pìipušt»n k ústnímu testu e), neboõ jeho
známka 23,2 bodþ ze 40 v písemném testu d) nebyla dosta²ující k tomu, aby se dostal mezi 145
nejlepších uchaze²þ. St»žovatel požádal o kopii svého testu. Dopisem z 27. ledna 2004 mu výb»rová
85
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
komise odpov»d»la, že znovu posoudila jeho test a rozhodla se ho pozvat k ústnímu testu e), který
se m»l konat 18. února 2004. Dne 23. dubna 2004 informovalo EPSO st»žovatele, že nebyl zaìazen
na rezervní seznam. St»žovatel z dopisu zjistil, že z písemného testu d) ve skute²nosti dostal
25,6 bodþ ze 40.
St»žovatel se obrátil na veìejného ochránce práv s tvrzením, že (i) došlo k administrativním
nesrovnalostem pìi oprav» jeho písemného testu d), jak dokládají rþzné známky, které mu byly
sd»leny (23,2 bodþ ze 40 oproti 25,6 bodþm ze 40), a (ii) že se s ním nezacházelo pìim»ìen» a stejn»
jako s ostatními uchaze²i, neboõ pozvání k písemnému testu dostal až 3. února 2004 a m»l tak mén»
²asu na pìípravu.
Ve spole²ném stanovisku uvedly Komise a EPSO, že pìezkoumáním písemného testu st»žovatele
se dosp»lo k nové známce 25,6 bodþ ze 40 a že se v tomto pìípad» nejednalo o administrativní
nesrovnalost, nýbrž o opravné rozhodnutí. Co se tý²e tvrzení o nepìim»ìeném a nerovném
zacházení, poukázaly Komise a EPSO na to, že v oznámení o výb»rovém ìízení byli kandidáti
informováni o tom, jaké rþzné schopnosti, zpþsobilosti a znalosti se budou b»hem testþ hodnotit,
a všichni kandidáti tak mohli využít období po pìedb»žných testech k pìíprav» na další testy v²etn»
ústních.
Pracovníci služeb veìejného ochránce práv zkontrolovali spis úìadu EPSO. Výb»rová komise
dostala 14 žádostí od kandidátþ požadujících buµ pìehodnocení písemného testu d), nebo více
informací o dþvodech své nedostate²né známky. Komise považovala všech 14 žádostí za žádosti
o ìehodnocení. Po tìetím oznámkování byli dva kandidáti v²etn» st»žovatele pìipušt»ni k ústnímu
testu. Veìejný ochránce práv tak mohl potvrdit a pìivítat skute²nost, že výb»rová komise provedla
skute²né pìehodnocení testu st»žovatele, které vyústilo v opravné rozhodnutí. Co se tý²e tvrzení
o administrativních nesrovnalostech, nebyl tedy zjišt»n nesprávný úìední postup. Veìejný
ochránce práv navíc u²inil další poznámku, v níž podpoìil EPSO a výb»rovou komisi, aby ve všech
výb»rových ìízeních zvažovaly žádosti o pìehodnocení a opravovaly svá pìedchozí hodnocení,
²ímž podpoìí dþv»ru ob²anþ ve výb»rová ìízení poìádaná úìadem EPSO.
Co se tý²e druhého tvrzení, m»l veìejný ochránce práv za to, že rozdíl v zacházení byl objektivn»
vysv»tlen skute²ností, že došlo k pìehodnocení st»žovatelova testu, v dþsledku ²ehož byl pìipušt»n
k ústnímu testu. Veìejný ochránce práv nicmén» shledal, že se st»žovatelem nebylo zacházeno
pìim»ìen» a spravedliv», protože úìad EPSO st»žovateli navrhl jako datum ústního testu 18. února
2004, zatímco mu mohl navrhnout jako další možné datum 1. bìezna 2004, ²ímž by st»žovateli
poskytl deset dní na pìípravu navíc. Veìejný ochránce práv proto v tomto sm»ru u²inil kritickou
poznámku.
NEKONZISTENTNÍ ÚDAJE V TESTU VE VEdEJNÉM VÝB5ROVÉM dÍZENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 32/2005/ELB na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
St»žovatel se zú²astnil veìejného výb»rového ìízení. Nedosáhl potìebný po²et bodþ v testu (c),
který zahrnoval sérii otázek s výb»rem odpov»dí „pro zhodnocení všeobecné zpþsobilosti [uchaze²þ],
zejména [jejich] schopnosti úsudkem ìešit verbální a numerické úlohy“. St»žovatel tvrdil, že otázka ². 21
tohoto testu obsahovala neúplné informace.
Veìejný ochránce práv výše uvedené tvrzení st»žovatele akceptoval. Nicmén» byl i toho názoru,
že otázku ². 21 nelze považovat za nekonzistentní s ú²elem testu a nelze ji samu o sob» pokládat
za neslu²itelnou se zásadou rovného zacházení s uchaze²i nebo se zásadami ìádné správy, podle
nichž musejí orgány a instituce Spole²enství plnit své správní úkoly dþsledn» a musejí ob²anþm
poskytovat informace, které jsou pìesné a nejsou prezentovány zavád»jící formou. V tomto ohledu
veìejný ochránce práv rovn»ž konstatoval, že jelikož oznámení o výb»rovém ìízení a úvodní
stránka testu (c) uchaze²e jasn» informovaly o tom, že tento test obsahuje otázky, jejichž ú²elem
je otestovat zejména jejich „schopnosti úsudkem ìešit verbální a numerické úlohy“, nepìedstavovalo
opomenutí úìadu EPSO specifikovat v t»chto dokumentech, že otázka v testu mþže obsahovat
86
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
ur²ité nekonzistentní informace, samo o sob» pìípad nesprávného úìedního postupu. Domníval
se však, že s ohledem na ìádnou správní praxi by úìad EPSO mohl uvažovat o zahrnutí takového
vysv»tlení do budoucích oznámení o výb»rovém ìízení.
Vzhledem k povaze testu s výb»rem odpov»dí, jasnému a jednozna²nému pokynu, že uchaze²i
„mají vybrat na každou otázku správnou odpov»µ“, a že s ohledem na princip a všeobecné znalosti
jsou odpov»di, které lze v kontextu testu s výb»rem odpov»dí považovat za správné, omezeny
na odpov»di navržené v testu, veìejný ochránce práv neakceptoval tvrzení st»žovatele, že by jeho
rozhodnutí neodpov»d»t na doty²nou otázku mohlo být pokládáno za správnou odpov»µ.
Veìejný ochránce práv dále poznamenal, že na úvodní stránce testu (c) bylo zdþrazn»no, že
„správná odpov»µ se opírá výhradn» o informace uvedené v textu nebo v tabulce“. Správná odpov»µ na
doty²nou otázku se však opírala o informace uvedené kumulativn» v textu i v tabulce. Informace,
které byly uchaze²i poskytnuty na úvodní stránce testu (c), tak byly nepìesné. To pìedstavovalo
pìípad nesprávného úìedního postupu a veìejný ochránce práv u²inil pìíslušnou kritickou
poznámku. Veìejný ochránce práv se dále zabýval otázkou, zda nebylo nesprávným úìedním
postupem rozhodnutí úìadu EPSO nepovažovat nezodpov»zení otázky ². 21 za správnou odpov»µ
st»žovatele, a v dþsledku toho mu neud»lit jeden další bod. S ohledem na svá jiná zjišt»ní a
skute²nost, že st»žovatel netvrdil, že jeho nezodpov»zení otázky bylo zpþsobeno, dokonce i z²ásti,
nekonzistentností a nepìesností uvedenými výše, veìejný ochránce práv vyslovil záv»r, že pokud
jde o tento aspekt pìípadu, k nesprávnému úìednímu postupu nedošlo.
3.4.5
Výbor regionþ
+ÁSTE+NÁ PLATBA ZA ÚDAJN5 NEÚPLNOU PRÁCI
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 786/2006/JF na Výbor regionþ
St»žovatel provedl studii na základ» smlouvy s Výborem regionþ a pìedložil záv»re²nou zprávu.
Podle smlouvy m»l výbor 30 dní na schválení nebo zamítnutí zprávy. P»t dní poté, co vypršelo
smluvní období, informoval výbor st»žovatele, že není spokojen s kvalitou zprávy a že tudíž
st»žovateli zaplatí pouze dv» tìetiny smluvní ²ástky.
St»žovatel tvrdil, že výbor nerespektoval ustanovení smlouvy a neinformoval ho o možnostech
odvolání. Tvrdil rovn»ž, že výbor neodpov»d»l na jeho dopisy v²etn» dopisu, v n»mž navrhoval
mimosoudní ìešení dané záležitosti. St»žovatel požadoval, aby mu výbor zaplatil celý smluvní
honoráì plus úroky.
Výbor vysv»tlil své zpožd»ní pìi poskytování stanovisek k záv»re²né zpráv» st»žovatele tím, že
bylo nutno zprávu dþkladn» prozkoumat a konzultovat útvary interního auditu a právních služeb
ohledn» pìíštích krokþ. Na dopis st»žovatele neodpov»d»l z toho dþvodu, že st»žovatel uvedl, že
se chystá podniknout právní kroky.
Možnost veìejného ochránce práv zkoumat stížnosti týkající se pln»ní smluvních povinností je
omezená. Zaujal tedy stanovisko, že by se nem»l snažil ur²it, zda došlo k porušení smlouvy, ani zda
m»l výbor podle smlouvy právo odmítnout zaplacení celé ²ástky. Pokud však výbor nebyl schopen
dodržet smluvní lhþtu, m»l o tom v rámci ìádné správy st»žovatele pìed vypršením této lhþty
informovat. Tím, že tak neu²inil, se dopustil nesprávného úìedního postupu a veìejný ochránce
práv u²inil kritickou poznámku.
Veìejný ochránce práv pochopil, že výbor je toho názoru, že pìes své opožd»né informování
st»žovatele m»l právo neuhradit celou smluvní ²ástku, neboõ st»žovatel nepìedložil zprávu takové
kvality, na jakou m»l výbor podle smlouvy nárok. Dosp»l tedy k záv»ru, že výbor poskytl logické
87
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
a pìim»ìené vysv»tlení právního základu pro své kroky a pro² se domnívá, že je jeho názor na
smluvní pozici opodstatn»ný.
Co se tý²e dalších hledisek stížnosti, zaujal veìejný ochránce práv názor, že výbor není povinen
st»žovatele informovat o dalších obecných možnostech, neboõ dot²ená smlouva obsahuje zvláštní
ustanovení k ìešení sporþ. Veìejný ochránce práv nicmén» kritizoval výbor za to, že st»žovateli
neodpov»d»l na jeho dopisy.
3.4.6
Stìedisko pro rozvoj odborného vzd»lávání
VZTAH MEZI VEDENÍM A STÁTNÍMI ÚdEDNÍKY V ORGÁNU SPOLE+ENSTVÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1429/2005/JF na Stìedisko pro rozvoj odborného vzd»lávání
(CEDEFOP)
St»žovatel tvrdil, že ìeditel stìediska CEDEFOP jednostrann» rozhodl, že stìedisko v srpnu 2005 na
týden uzavìe, a ignoroval žádost výboru zam»stnancþ, aby po²kal, až se zam»stnanci o uzavìení
poradí na své valné hromad».
Stìedisko CEDEFOP vysv»tlilo, že k letnímu uzavìení stìediska došlo poprvé v roce 2003, a to
na zkoušku. V roce 2004 se po konzultacích s výborem zam»stnancþ CEDEFOP rozhodlo letní
uzavìení zopakovat.
Po šetìení došel veìejný ochránce práv k záv»ru, že výbor zam»stnancþ požádal vedení stìediska
CEDEFOP, aby s vydáním sporného rozhodnutí po²kalo do valné hromady zam»stnancþ. Veìejný
ochránce práv m»l za to, že výbor zam»stnancþ se po této žádosti mohl dþvodn» domnívat, že
pokud vedení stìediska tuto žádost nepìħme, vysv»tlí své dþvody a tím prokáže, že konzultace
s výborem zam»stnancþ bere vážn». Dþkazy, které m»l veìejný ochránce práv k dispozici, však
ukazovaly, že takové vysv»tlení poskytnuto nebylo a že ho stìedisko CEDEFOP ve svém stanovisku
nepìedložilo.
Veìejný ochránce práv proto u²inil kritickou poznámku v tom sm»ru, že to, že stìedisko CEDEFOP
neodpov»d»lo na žádost výboru zam»stnancþ, nebylo v souladu se zásadami ìádné správy, které
platí pro vztahy mezi vedením a státními úìedníky v institucích Spole²enství.
88
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.5
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
NÁVRHY DOPORU+ENÍ PdIJATÉ INSTITUCÍ
3.5.1
Evropská komise
ÚDAJNÁ STÁTNÍ PODPORA PdI PRIVATIZACI N5MECKÉHO PODNIKU
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 642/2004/GG na Evropskou komisi
V roce 1989 Preussag AG získal (tehdejší) státní podnik SalzgiĴer AG za 2 452 miliardy DM. Podle
st»žovatele byla tato cena hluboko pod skute²nou hodnotou spole²nosti a zahrnovala tak prvky
státní podpory.
V prosinci 2003 st»žovatel požádal generální ìeditelství pro hospodáìskou sout»ž Evropské komise
(„Gd pro hospodáìskou sout»ž“), aby zasáhlo.
Ve své odpov»di Gd pro hospodáìskou sout»ž uvedlo, že již transakci pìezkoumalo, že nenašlo
žádné známky nezákonné státní podpory a že dopis st»žovatele neobsahoval žádné nové prvky,
které by byly dþvodem k jinému výkladu pìíslušných skute²ností.
V bìeznu 2004 se st»žovatel obrátil na veìejného ochránce práv. Tvrdil, že Gd pro hospodáìskou
sout»ž se jeho dopisem z prosince 2003 nezabývalo s náležitou pé²í.
Po dþkladném šetìení zahrnujícím ²tyìi žádosti o další informace sm»rované Komisi se veìejný
ochránce práv zam»ìil na argument st»žovatele, že prohlášení u²in»ná na zasedání výboru
parlamentu Dolního Saska (spolkové zem», která byla prodejem SalzgiĴer AG spole²nosti Preussag
AG zasažena nejvíce) nazna²ovala nebo dokládala, že tento pìípad zahrnoval státní podporu.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že dokument pìedložený st»žovatelem v této souvislosti
ukazoval, že vláda Dolního Saska byla rovn»ž toho názoru, že Preussag AG koupil SalzgiĴer AG
za cenu, která nebyla cenou tržní. Podle názoru veìejného ochránce práv by ìádná správní praxe
tudíž vyžadovala, aby se Komise pìinejmenším snažila zjistit, zda v protikladu k jejím dosavadním
pìedpokladþm neobsahoval daný prodej prvky státní podpory. Komise však nepodnikla žádné
kroky, aby vysv»tlila prohlášení, která zazn»la na výše uvedeném zasedání, což podle názoru
veìejného ochránce práv pìedstavovalo nesprávný úìední postup. Vypracoval proto návrh
doporu²ení, aby Komise podnikla pìíslušné kroky ke zjišt»ní, zda prodej SalzgiĴer AG spole²nosti
Preussag AG v roce 1989 neobsahoval prvky státní podpory.
Ve svém podrobném stanovisku informovala Komise veìejného ochránce práv, že jeho zjišt»ní
pìħímá, a obrátila se proto na n»mecké orgány, aby si vyjasnila pìíslušná tvrzení.
Ve svém vyjádìení st»žovatel uvedl, že by Komise m»la vést vlastní šetìení, aby získala informace
z nezávislých zdrojþ.
Veìejný ochránce práv zaujal názor, že Komise pìħala jeho návrh doporu²ení a že opatìení, která
podnikla k jeho provedení, jsou dostate²ná.
Aby se veìejný ochránce práv vyhnul možnému nedorozum»ní, považoval za užite²né dodat,
že pokud se zjistí, že zástupci vlády Dolního Saska skute²n» považovali prodej SalzgiĴer AG
spole²nosti Preussag AG za „dárek“ pro tuto spole²nost, vyžadovala by ìádná správní praxe, aby
Komise celý pìípad dþkladn»ji prošetìila. Veìejný ochránce práv nicmén» poznamenal, že nemá
žádný dþvod pìedpokládat, že tak Komise v pìípad» nutnosti neu²iní.
89
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
NEPdēETÍ ROZHODNUTÍ ZE STRANY KOMISE OHLEDN5 STÍŽNOSTI
NA PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PdEDPISw
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 956/2004/PB na Evropskou komisi
V rámci šetìení minulé stížnosti ze strany veìejného ochránce práv (pìípad 801/2001/PB) se Komise
zavázala pìħmout do ìíjna 2001 rozhodnutí o stížnosti st»žovatele na porušení právních pìedpisþ
Spole²enství ze strany Dánska v souvislosti s dan»mi za automobily. Nicmén» tak neu²inila
a v prþb»hu šetìení pìípadu 1237/2002/(PB)OV veìejným ochráncem práv tuto skute²nost vysv»tlila
tím, že dává pìednost globálnímu pìístupu k problémþm spojeným s dan»mi za automobily a že
jejím cílem je ìešit tyto problémy sou²asn» ve všech ²lenských státech. Veìejný ochránce práv toto
vysv»tlení pìħal. Pokra²ující prþtahy pìi pìħímání rozhodnutí ze strany Komise vedly k sou²asné
stížnosti veìejnému ochránci práv.
Veìejný ochránce práv vypracoval návrh doporu²ení, v n»mž poukázal na to, že není možné, aby
Komise nepìħala rozhodnutí o stížnosti st»žovatele na porušení právních pìedpisþ po celou dobu,
kdy uplatÜovala svþj globální pìístup. To, že Komise stále nepìħala rozhodnutí, nelze dostate²n»
odþvodnit tím, že nebyla schopna získat informace, které od ²lenských státþ požadovala v roce
2001 a 2003. Komise m»la dostatek ²asu na to, aby se tyto informace snažila získat, a nebylo jasné,
pro² by ji m»lo toto neposkytnutí informací bránit v tom, aby rozhodla o jednotlivých stížnostech
na porušení pìedpisþ. V tomto ohledu veìejný ochránce práv pìipomn»l, že podle judikatury
Soudního dvora musí ²lenské státy usnadÜovat Komisi pln»ní její úlohy strážce Smlouvy. Pokud
n»který ²lenský stát odmítne pomáhat Komisi v jejích šetìeních podle ²lánku 226 Smlouvy o ES,
jedná se o nepln»ní povinnosti, kterou od každého ²lenského státu požaduje ²lánek 10 Smlouvy.
V takovém pìípad» mþže Komise danou v»c pìedložit Soudnímu dvoru.
V podrobném stanovisku informovala Komise veìejného ochránce práv o tom, že pìħala rozhodnutí
o pìíslušných otázkách a že o t»chto rozhodnutích informovala st»žovatele. Veìejný ochránce práv
tedy došel k záv»ru, že Komise pìħala jeho návrh doporu²ení.
3.6
PdÍPADY UZAVdENÉ Z JINÝCH DwVODw
3.6.1
Rada Evropské unie
SPONZORSTVÍ PdEDSEDNICTVÍ RADY
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2172/2005/MHZ na Radu Evropské unie
St»žovatel napsal Rad» a vyjádìil své obavy ohledn» komer²ního sponzorství jejího pìedsednictví.
Zvlášt» se zmínil o pìíkladu sponzorství irského pìedsednictví (od ledna do ²ervna 2004). Sekretariát
Rady mu odpov»d»l, že jeho dopis pìedá bývalému irskému pìedsednictví a sou²asnému
lucemburskému pìedsednictví. Ve své odpov»di informovalo lucemburské pìedsednictví
st»žovatele o své webové stránce a uvedlo, že nemá žádné sponzory.
St»žovatel tvrdil, že Rada neodpov»d»la na jeho dotaz ohledn» komer²ního sponzorství svého
pìedsednictví. Prohlašoval, že by m»l dostat odpov»µ.
Ve svém stanovisku Rada uvedla, že otázka komer²ního sponzorství jejího pìedsednictví není
záležitostí, která by spadala do kompetence Rady jako orgánu Spole²enství.
90
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Veìejný ochránce práv m»l za to, že odpov»µ Rady na st»žovatelovy obavy nebyla dostate²ná,
a zaslal Rad» návrh na smírné ìešení, podle n»jž by m»la zvážit pozm»n»ní a dopln»ní své odpov»di
st»žovateli v dané v»ci tak, že by (i) pìħala skute²nost, že otázka komer²ního sponzorství jejího
pìedsednictví spadá do kompetence Rady jako orgánu Spole²enství, a (ii) vyjádìila svou ochotu
pìħmout v pìim»ìeném ²asovém rámci opatìení, která by takovému sponzorství zabránila, nebo
ho regulovala zpþsobem, který zajistí ìádné ìešení pìípadných konfliktþ mezi soukromými zájmy
a veìejnými povinnostmi.
Rada odmítla návrh veìejného ochránce práv na smírné ìešení, a to na základ» stejného postoje,
který vyjádìila ve svém stanovisku.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že další šetìení ohledn» obecné otázky odpov»dnosti Rady za její
pìedsednictví není nutné, neboõ stejná otázka vyvstala v dalším pìípadu (1487/2005/GG), v n»mž
veìejný ochránce práv pìedložil zvláštní zprávu Evropskému parlamentu v listopadu 2006.
Veìejný ochránce práv m»l nicmén» dále obavy, že dþv»ra ob²anþ v Unii a její fungování by mohla
být nepìízniv» ovlivn»na tím, že Rada nereagovala na výzvu, aby zvážila pìħetí opatìení, která by
zabránila komer²nímu sponzorství jejího pìedsednictví nebo ho regulovala zpþsobem, který by
zajistil ìádné ìešení pìípadných konfliktþ mezi soukromými zájmy a veìejnými povinnostmi.
Vzhledem k postoji Rady, že o poìádání pìedsednictví musí rozhodnout orgány ²lenských státþ, se
veìejný ochránce práv rozhodl upozornit na danou v»c ²lenské státy jednotliv». Napsal tedy o této
záležitosti jejich stálým zástupcþm.
3.6.2
Evropská komise
NEODwVODN5NÉ PRwTAHY VE DVOU SOUDNÍCH dÍZENÍCH PRO
PORUŠENÍ POVINNOSTI
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 3369/2004/JMA na Evropskou komisi
Stížnost se týkala údajného opomenutí Komise postupovat s náležitou pé²í v ìízeních pro porušení
povinnosti v souvislosti se dv»ma formálními stížnostmi, které st»žovatel podal v letech 2001
a 2003. Stížnosti podané Komisi se týkaly špan»lských právních pìedpisþ, které neuznaly práva
pìiznaná menšinovým spole²níkþm právem Spole²enství14.
St»žovatel tvrdil, že navzdory neformálním ujišt»ním, která mu daly služby Komise o blížícím se
odeslání odþvodn»ného stanoviska špan»lským orgánþm ohledn» jeho první stížnosti, se nestalo
nic. Rovn»ž tvrdil, že Komise dva roky nic nepodnikla v souvislosti s jeho druhou stížností, a sice
navzdory ujišõování jejích služeb, že v brzké dob» bude špan»lským orgánþm zasláno úìední
oznámení.
Komise uvedla, že dne 5. ledna 2005 doru²ila špan»lským orgánþm odþvodn»né stanovisko týkající
se první stížnosti a úìední oznámení týkající se druhé stížnosti. Komise zdþraznila, že odpov»dné
služby nemohly st»žovatele ujišõovat o provedení t»chto opatìení do ur²itého termínu, jelikož toto
rozhodnutí mþže pìħmout pouze sbor komisaìþ. Komise rovn»ž poznamenala, že doba, kterou
její služby potìebovaly na vyìízení t»chto dvou pìípadþ, závisela na nutnosti úzké spolupráce
s pìekladatelskou službou s cílem posoudit mnoho rozsáhlých podání pìħatých jak od st»žovatele,
tak i od odpov»dných orgánþ ²lenského státu. Komise se domnívala, že vzhledem k okolnostem
14
Druhá sm»rnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatìení, která jsou na ochranu zájmþ
spole²níkþ a tìetích osob vyžadována v ²lenských státech od spole²ností ve smyslu ²l. 58 druhého pododstavce Smlouvy
pìi zakládání akciových spole²ností a pìi udržování a zm»n» jejich základního kapitálu, za ú²elem dosažení rovnocennosti
t»chto opatìení, Úì. v»st. 1997, L 26, s. 1.
91
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
tohoto pìípadu se její služby stížnostmi zabývaly s náležitou pé²í a dodržely ustanovení jejího
sd»lení o vztazích se st»žovateli v pìípadech porušení povinnosti15.
Veìejný ochránce práv poznamenal, že sd»lení nespecifikuje ani b»žnou lhþtu pro vyšetìování
stížností po vystavení úìedního oznámení, ani informace, které mají st»žovatelé dostat v období po
odeslání takového oznámení. Veìejný ochránce práv upozornil, že v ²l. 41 odst. 1 Listiny základních
práv Evropské unie je uvedeno, že „každý má právo na to, aby orgány a instituce Unie vyìizovaly
jeho záležitosti nestrann», spravedliv» a v pìim»ìené lhþt»“. Po pe²livém studiu judikatury soudþ
Spole²enství týkající se volnosti rozhodování Komise pìi ìešení pìípadþ porušení povinnosti došel
veìejný ochránce práv k záv»ru, že judikatura nevylu²uje uplatn»ní zásad ìádné správy ve vztazích
mezi Komisí a st»žovateli v období po odeslání úìedního oznámení. Veìejný ochránce práv se
proto domnívá, že Komise by m»la ve svých vztazích se st»žovateli v období po odeslání úìedního
oznámení respektovat zásady ìádné správy.
NESPRÁVNÉ ZAdAZENÍ POMOCNÉHO KONFEREN+NÍHO TLUMO+NÍKA
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2787/2005/OV (dþv»rná) na Evropskou komisi
St»žovatel za²al v roce 1995 pracovat jako pomocný konferen²ní tlumo²ník („auxiliary conference
interpreter“, ACI) pro Evropský parlament. S ohledem na jeho pìedchozí ²tyìi roky odborných
zkušeností z oboru mu Parlament okamžit» ud»lil status 1. tìídy16. V roce 2001 za²al st»žovatel
pracovat pro spole²ný tlumo²nický a konferen²ní servis Generálního ìeditelství Evropské komise pro
tlumo²ení (dále jen „DG SCIC“). Navzdory svým o²ekáváním byl st»žovatel zaìazen jako tlumo²ník
2. tìídy. Na konci roku 2004 evropské orgány rozhodly, že slou²í své seznamy ACI a všem ACI byl
zaslán výpis z osobní karty („fiche signalétique“). Z výpisu st»žovatele bylo zìejmé, že jako tlumo²ník
1. tìídy byl zaìazen až od listopadu 2004. Když si st»žovatel tohoto pìedpokládaného omylu všiml,
napsal Komisi v dubnu 2005 e-maily, v nichž žádal o opravu svých osobních údajþ, kde by m»lo být
uvedeno, že tlumo²níkem 1. tìídy byl od ledna 1995 a nikoli od listopadu 2004. St»žovatel rovn»ž
požádal o výplatu 28 % svého platu odpovídajících ²ástce nevyplacené z dþvodu údajn» chybného
zaìazení v období od roku 2001, kdy za²al pracovat v Komisi, do listopadu 2004, kdy byl zaìazen
jako tlumo²ník 1. tìídy. Komise st»žovateli odpov»d»la, že jeho zaìazení zm»n»no nebude.
V srpnu 2005 podal st»žovatel veìejnému ochránci práv stížnost, v níž požadoval, aby Komise
(i) opravila jeho osobní údaje a oficiáln» uznala, že je tlumo²níkem 1. tìídy od ledna 1995,
a (ii) opravila jeho výplaty v období od záìí 2001 do 10. listopadu 2004, kdy byl chybn» zaìazen
jako tlumo²ník 2. tìídy, a zaplatila mu 28 % jeho platu, které mu za toto období stále dluží.
Ve svém stanovisku ke stížnosti Komise poznamenala, že údaje zakódované v osobní kart»
st»žovatele budou opraveny v souladu s jeho žádostí. St»žovatel následn» informoval veìejného
ochránce práv, že a²koli neobdržel plat, který mu nebyl vyplacen z dþvodu chybného zaìazení,
dostal morální zadostiu²in»ní.
NEZASLÁNÍ ODPOV5DI PO DOBU P5TI LET
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 242/2006/BM na Evropskou komisi
8. listopadu 2000 zaslal st»žovatel dopis Komisi, v n»mž ji požádal o pomoc pìi ìešení problému
se špan»lským soudním systémem. Komise mu zaslala potvrzení o pìíjmu s datem 20. listopadu
15
Sd»lení Evropskému parlamentu a Evropskému veìejnému ochránci práv o vztazích se st»žovatelem pìi porušení práva
Spole²enství (KOM(2002) 141 v kone²ném zn»ní), Úì. v»st. 2002 C 244, s. 5.
16
Evropské orgány mají systém dvou tìíd pro pomocné konferen²ní tlumo²níky (dále jen „ACI“) na zasedáních, a to 2. tìídu
(za²ínající tlumo²ník) a 1. tìídu (zkušený tlumo²ník, který odpracoval pro evropské orgány více než 100 dnþ). Rozdíl
v odm»n» ²iní 28 %.
92
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
2000, v n»mž mu vysv»tlila, že jeho dopis dostal referen²ní ²íslo a byl postoupen generálnímu
ìeditelství Komise pro spravedlnost a vnitìní v»ci. St»žovatel však na svþj dopis nedostal nikdy
v»cnou odpov»µ. M»l za to, že skute²nost, že mu Komise neodpov»d»la p»t let na jeho dopis, je
nepìħatelná a požádal veìejného ochránce práv, aby danou situaci vyšetìil.
Ve svém stanovisku Komise potvrdila, že obdržela dopis st»žovatele z 8. listopadu 2000 a že
mu zaslala potvrzení o pìíjmu. Dále uvedla, že se st»žovatel obrátil na Komisi op»t v roce 2003
a požadoval odpov»µ na svþj dopis. Komise vyjádìila lítost, že na danou v»c neodpov»d»la, uznala,
že toto selhání není v souladu s jejími povinnostmi a pravidly, a omluvila se. Komise dále vysv»tlila,
že dne 14. ²ervence 2006 zaslala dopis st»žovateli, v n»mž se omluvila za zpožd»ní a informovala
st»žovatele, že jeho pìípad má domácí rozm»r a nemá žádnou souvislost s právem ES, neboõ se
týká smluvního vztahu mezi dv»ma špan»lskými spole²nostmi a problému se špan»lským soudním
systémem. Komise st»žovateli poradila, aby se obrátil na pìíslušné vnitrostátní orgány.
Veìejný ochránce práv pìipomn»l, že jak Evropský kodex ìádné správní praxe, tak Kodex ìádného
úìedního chování zam»stnancþ Evropské komise vþ²i veìejnosti obsahují zvláštní ustanovení
týkající se odpov»dí na korespondenci. Rovn»ž poznamenal, že Komise ve svém stanovisku
pìipustila, že tato ustanovení nedodržela. Ve sv»tle skute²ností daného pìípadu neshledal veìejný
ochránce práv žádný dþvod k tomu, aby se domníval, že Komise nesouhlasí se st»žovatelovým
hodnocením svého chování. Veìejný ochránce práv nicmén» poznamenal, že Komise odpov»d»la
na tuto stížnost tím, že upìímn» pìiznala, že nejednala v souladu se svými pravidly a povinnostmi,
a že se st»žovateli omluvila, a to jak pìímo, tak prostìednictvím svého stanoviska ke stížnosti.
Veìejný ochránce práv pìivítal odpov»µ Komise, stejn» jako skute²nost, že Komise sama poskytla
informaci o tom, že se na ni st»žovatel v roce 2003 znovu obrátil se žádostí o odpov»µ na svþj
dopis, ale že po této pìipomínce nenásledovala žádná odpov»µ. Veìejný ochránce práv rovn»ž
poznamenal, že Komise st»žovateli poskytla v»cnou odpov»µ a st»žovatel nevznesl žádný další
požadavek. Veìejný ochránce práv m»l tedy za to, že není tìeba vést další šetìení.
3.6.3
Evropský úìad pro výb»r personálu
NEOMLUVENÍ SE ZA CHYBU PdI HODNOCENÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 2312/2004/MHZ na Evropský úìad pro výb»r personálu (EPSO)
St»žovatelka se zú²astnila otevìeného výb»rového ìízení na místa pomocných úìedníkþ ²eského
ob²anství. Výb»rová komise ji z výb»rového ìízení vyìadila z toho dþvodu, že jí její kvalifikace
neumožÜuje pokra²ovat v doktorském studiu v +eské republice. Karlova univerzita v Praze
st»žovatelku následn» do doktorského studia pìħala. St»žovatelka o této skute²nosti informovala
výb»rovou komisi, ale ta trvala na svém rozhodnutí.
St»žovatelka tvrdila, že úìad EPSO nezhodnotil správn» její akademický titul, když uvedl, že jí
neumožÜuje pokra²ovat v doktorském studiu.
Úìad EPSO zaujal názor, že se výb»rová komise nedopustila chyby.
Veìejný ochránce práv nesouhlasil s názorem úìadu EPSO, neboõ kvalifikace st»žovatelky jí ve
skute²nosti umožnila pokra²ovat v doktorském studiu v +eské republice, jak se prokázalo tím, že
ji Karlova univerzita k doktorskému studiu pìħala. Výb»rová komise tedy u²inila chybu, což však
nutn» neznamená, že by se ji m»lo kritizovat nebo volat k odpov»dnosti. Veìejný ochránce práv
rovn»ž zaujal názor, že vzhledem k tomu, že uchaze²i ve výb»rových ìízeních poìádaných úìadem
EPSO komunikují s tímto úìadem a že EPSO odpovídá i na stížnosti, které uchaze²i zaslali veìejnému
ochránci práv, m»l by to být úìad EPSO, kdo se v pìípad» chyby výb»rové komise uchaze²þm
omluví. Kone²n» jak stanoví ²l. 12 odst. 3 Evropského kodexu ìádné správní praxe, zásady ìádné
93
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
správy vyžadují od institucí, aby uznávaly své chyby a omlouvaly se za n».Veìejný ochránce práv
proto navrhl, aby úìad EPSO jako smírné ìešení zvážil, zda se st»žovatelce neomluví.
Úìad EPSO návrh veìejného ochránce práv nepìħal a své odmítnutí zopakoval v odpov»di na další
dopis od veìejného ochránce práv.
Jelikož se úìad EPSO dvakrát odmítl st»žovatelce omluvit, omluvil se jí veìejný ochránce práv
jménem Evropských spole²enství za hodnocení, že jí její kvalifikace neumožÜuje pokra²ovat
v doktorském studiu.
3.7
PdÍPADY UZAVdENÉ PO PdEDLOŽENÍ ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY
3.7.1
Rada Evropské unie
JAZYKY POUŽÍVANÉ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PdEDSEDNICTVÍ
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 1487/2005/GG na Radu Evropské unie
Sdružení na obranu n»meckého jazyka si st»žovalo, že Rada nezajistila, aby internetové stránky
pìedsednictví byly k dispozici v n»m²in».
St»žovatel poukázal na to, že n»m²ina je mateìským jazykem více ob²anþ EU než kterýkoli jiný
jazyk a že po vstupu nových ²lenských státþ do Unie se n»m²ina stala spolu s angli²tinou jazykem,
který používá v»tšina ob²anþ EU, buµ jako svþj mateìský jazyk, nebo jako cizí jazyk. St»žovatel
dále uvedl, že sd»lení orgánþ EU, která jsou ur²ena hlavn» veìejnosti, by m»la být dostupná
co nejv»tšímu po²tu ob²anþ EU. Pokud se má použít omezený po²et jazykþ, m»l by být podle
st»žovatele tento výb»r založen na demografickém významu t»chto jazykþ. St»žovatel proto
považoval za nepochopitelné, pro² se na internetových stránkách pìedsednictví b»žn» používá
pouze angli²tina a francouzština, krom» jazyka zem», která práv» Unii pìedsedá.
I když Rada uznala, že pìedsednictví je sou²ástí Rady jako instituce, tvrdila, že nenese odpov»dnost
za jeho internetové stránky, neboõ prý spadají do pravomoci ²lenských státþ, které práv» Unii
pìedsedají.
Veìejný ochránce práv byl toho názoru, že pìedsednictví je zcela jasn» sou²ástí Rady, tudíž
jeho internetové stránky nelze považovat na „národní“ stránky, které jsou mimo dosah práva
Spole²enství. Otázku jazykþ používaných na internetových stránkách pìedsednictví tedy nelze
považovat za otázku, která je mimo rámec pþsobnosti Rady. Veìejný ochránce práv m»l tedy za
to, že tím, že se Rada nezabývala podstatou st»žovatelova požadavku, dopustila se nesprávného
úìedního postupu. Veìejný ochránce práv proto vypracoval návrh doporu²ení v dané v»ci.
Poté, co Rada zamítla návrh doporu²ení, vypracoval veìejný ochránce práv dne 30. listopadu 2006
zvláštní zprávu Evropskému parlamentu, v níž parlament požádal o podporu v souvislosti s t»mito
záv»ry svého šetìení:
94
(i)
Rada je odpov»dná za jazyky používané na internetových stránkách svého pìedsednictví;
(ii)
informace na internetových stránkách pìedsednictví Rady by m»ly být pokud možno
k dispozici ve všech úìedních jazycích Spole²enství;
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
(iii) má-li být po²et jazykþ používaných na internetových stránkách pìedsednictví Rady omezený,
musí být jejich výb»r založen na objektivních a logických kritériích; a
(iv) odmítnutí Rady zabývat se podstatou v»ci, tj. žádostí st»žovatele, aby internetové prezentace
pìedsednictví byly k dispozici rovn»ž v n»m²in», je tedy neoprávn»né a pìedstavuje nesprávný
úìední postup.
3.7.2
Evropská komise
ZPOŽD5NÍ PdI dEŠENÍ POLITICKY CITLIVÉ A KONTROVERZNÍ STÍŽNOSTI
Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 289/2005/GG na Evropskou komisi
St»žovatel nabízel služby v oblasti sportovního sázení v Dolním Sasku v N»mecku. Uvedl, že mu
n»mecké orgány pìikázaly, aby pìestal tyto služby nabízet, ²ímž ho pìinutily, aby své podnikání
ukon²il. St»žovatel tvrdil, že chování n»meckých orgánþ porušuje právní pìedpisy EU, zvlášt»
svobodu poskytování služeb. Jeho právní zástupce pìedložil Komisi stížnost na porušení právních
pìedpisþ. Když Komise neodpov»d»la na dotaz o stavu vyšetìování sedm m»sícþ po registraci
stížnosti, obrátil se st»žovatel na veìejného ochránce práv. St»žovatel v podstat» tvrdil, že Komise
nenaložila ìádn» s jeho stížností na porušení právních pìedpisþ. Tvrdil, že reakce Komise byla
naléhav» nutná, neboõ mu uzavìení jeho podniku pþsobilo ztráty.
Komise uvedla, že dostala n»kolik stížností na porušení pìedpisþ v souvislosti se sázkaìskými
službami a že zhodnotila oprávn»nost a pìim»ìenost po²tu vnitrostátních zákazþ služeb v oblasti
sportovního sázení. V dob», kdy probíhalo zkoumání stížností na porušení pìedpisþ vþ²i N»mecku,
Itálii a Nizozemsku, zaslala Komise dopis s formálním oznámením Dánsku.
Podle svého vyjádìení Komise stále „intenzivn»“ zkoumala specifická hlediska stížnosti st»žovatele
na porušení pìedpisþ. Veìejný ochránce práv m»l za to, že se nezdá, že by informace, které mu byly
poskytnuty, podpoìily toto vyjádìení. Komise rovn»ž uvedla, že tento pìípad vyžaduje obtížné
hodnocení oprávn»nosti a pìim»ìenosti po²tu vnitrostátních zákazþ služeb v oblasti sportovního
sázení z dþvodu veìejného poìádku. Komise však sama pìiznala, že dosud nenavázala žádný
kontakt s n»meckými orgány. Veìejný ochránce práv považoval za nepravd»podobné, že by
Komise mohla zhodnotit oprávn»nost a pìim»ìenost bez t»chto kontaktþ. V návrhu doporu²ení
požádal veìejný ochránce práv Komisi, aby se usilovn» a neprodlen» zabývala st»žovatelovou
stížností na porušení právních pìedpisþ.
Ve svém podrobném stanovisku Komise uvedla, že stížnosti na porušení pìedpisþ v souvislosti se
sázkaìskými službami jsou „vysoce politicky citlivé a kontroverzní“. Tato otázka byla vznesena na
²tyìech interních zasedáních zabývajících se porušením právních pìedpisþ. Rozhodnutí o zahájení
ìízení pro porušení právních pìedpisþ však vyžaduje podporu sboru komisaìþ, kterou zatím sbor
neposkytl.
Veìejný ochránce práv uvítal upìímnost podrobného sd»lení Komise. M»l však za to, že tyto ohledy
nezbavují Komisi její povinnosti zabývat se ìádn» t»mito stížnostmi.
S v»domím, že Komise mþže v pìípad» porušování právních pìedpisþ postupovat dle vlastního
uvážení, veìejný ochránce práv poznamenal, že se tento pìípad týká administrativní fáze postupu.
M»l za to, že Komise nemá právo nekone²n» odkládat své rozhodnutí o dot²ené stížnosti na
porušení pìedpisþ na základ» toho, že není schopna dosáhnout politického konsensu o tom, jak
postupovat. Veìejný ochránce práv zaujal stanovisko, že se jedná o dþležitou otázku principu. Své
doporu²ení proto zopakoval ve zvláštní zpráv» Evropskému parlamentu.
95
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Komise veìejného ochránce práv následn» informovala, že se mezitím rozhodla zahájit ìízení pro
porušení právních pìedpisþ tím, že zaslala dopis s formálním oznámením N»mecku.
3.8
ŠETdENÍ VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Z VLASTNÍHO
PODN5TU
ŠETdENÍ PdIPRAVENOSTI KOMISE POUŽÍT MEDIACI PdI SPORECH SE
SMLUVNÍMI STRANAMI
Shrnutí rozhodnutí o šetìení z vlastního podn»tu OI/1/2006/TN
Evropský veìejný ochránce práv každoro²n» dostává velké množství stížností na Komisi
v souvislosti se spory týkajícími se zakázek. Tyto stížnosti posílají jednotlivci, malé a stìední
podniky a další organizace a týkají se jak dodavatelþ, tak subdodavatelþ. Veìejný ochránce práv
zahájil šetìení z vlastního podn»tu, v n»mž požádal Komisi, aby prozkoumala možnost zvýšeného
využití mediace pìi ìešení sporþ, které plynou ze zakázek, které Komise financuje. U²inil tak poté,
co Komise podpoìila mediaci jako rychlejší, jednodušší a levn»jší zpþsob ìešení sporþ.
B»hem šetìení se Komise zavázala, že v budoucnu podpoìí alternativní zpþsoby ìešení sporþ.
Uvedla, že by se to mohlo provést tak, že se do standardních smluv o veìejných zakázkách vloží
nepovinná doložka o mediaci. Varovala však, že využití mediace nebo jiných metod ìešení sporþ
mþže znamenat náklady. Uvedla rovn»ž, že nemþže ukládat povinnost použít mediaci ve sporech
mezi svými dodavateli a jejich subdodavateli.
Ve svém rozhodnutí o šetìení uvítal veìejný ochránce práv vložení nepovinné doložky o mediaci do
smluv, které Komise uzavírá. Zdþraznil, že mediace je obvykle levn»jším zpþsobem ìešení sporþ
než pìedložení dané v»ci pìímo soudu. Veìejný ochránce práv požádal Komisi, aby ho informovala
o následných krocích v souvislosti s použitím doložky o mediaci a o svém úsilí rozšíìit použití
mediace na spory týkající se grantþ ud»lovaných Komisí. Veìejný ochránce práv dále zdþraznil, že
je rovn»ž dþležité doporu²it využití mediace u sporþ mezi dodavateli a subdodavateli.
Komise by m»la veìejného ochránce práv informovat o svých následných krocích v dané v»ci do
30. ²ervna 2007.
dEŠENÍ STÍŽNOSTI OHLEDN5 VÝSTAVBY PRwMYSLOVÉHO PdÍSTAVU
VE ŠPAN5LSKU
Shrnutí rozhodnutí o šetìení z vlastního podn»tu OI/2/2006/JMA
Vzhledem k tomu, že veìejný ochránce práv dostal velké množství stížností a dalších oznámení
týkajících se projektu špan»lských orgánþ o výstavb» prþmyslového pìístavu v Granadille na
špan»lském ostrov» Tenerife, rozhodl se zahájit šetìení z vlastního podn»tu, aby dal Komisi
možnost vysv»tlit její úlohu „strážce Smlouvy“ v tomto pìípad».
Podle st»žovatelþ se Komise rozhodla uzavìít své šetìení mnoha stížností týkajících se výstavby
prþmyslového pìístavu v Granadille na základ» toho, že výstavba není v rozporu s právními
pìedpisy Spole²enství, zejména ²l. 6 odst. 4 sm»rnice o pìírodních stanovištích17. St»žovatelé obecn»
tvrdili, že Komise nevzala v úvahu existenci možných alternativních ìešení navrhované výstavby.
17
Sm»rnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. kv»tna 1992 o ochran» pìírodních stanovišõ, voln» žħících živo²ichþ a plan» rostoucích
rostlin, Úì. v»st. 1996 L 59, s. 63.
96
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
Komise tvrdila, že její útvary tento projekt stále posuzují. Komise vysv»tlila, že vzhledem k tomu,
že existence nebo neexistence alternativ k projektu je dþležitá otázka, která ovlivní její kone²né
stanovisko podle ²l. 6 odst. 4 sm»rnice o pìírodních stanovištích, zváží pe²liv» toto hledisko daného
pìípadu a vydá stanovisko, které by m»lo posoudit dopad na životní prostìedí, závažnost „zcela
nezbytných dþvodþ“, které podle špan»lských orgánþ hovoìí ve prosp»ch výstavby, a rovnováhu
mezi t»mito dv»ma protichþdnými zájmy, stejn» jako hodnocení kompenza²ních opatìení. Komise
rovn»ž zdþraznila, že pìħímá veškerá nezbytná opatìení k tomu, aby rozhodnutí dosáhla co
nejrychleji, a že bude st»žovatele informovat.
Veìejný ochránce práv m»l za to, že Komise ve svém stanovisku dostate²n» vysv»tlila body, které
vznesl ve svém šetìení. Navíc Komise o dané v»ci ješt» nerozhodla. Z toho dþvodu došel veìejný
ochránce práv k záv»ru, že další šetìení není nutné. Veìejný ochránce práv rovn»ž poukázal na to,
že poté, co Komise pìħme rozhodnutí, nebo v pìípad», že bude se svým rozhodnutím pìíliš otálet,
mohou mu ob²ané a obyvatelé pìedkládat stížnosti, jestliže se domnívají, že se Komise dopustila
nesprávného úìedního postupu.
HORNÍ V5KOVÁ HRANICE V INTERNÍM PROGRAMU PRO STÁŽISTY
Shrnutí rozhodnutí o šetìení z vlastního podn»tu OI/3/2006/BB
V lednu 2006 veìejný ochránce práv zahájil šetìení z vlastního podn»tu týkající se pravidel
a postupþ Evropského parlamentu ohledn» horní v»kové hranice v jeho programu pro stážisty.
Veìejný ochránce práv se odvolal na (i) ²lánek 21 Charty základních práv Evropské unie, v n»mž se
uvádí: „Je zakázána jakákoli diskriminace z jakéhokoli dþvodu jako je (...) v»k“, (ii) nedávnou judikaturu
Soudního dvora, podle níž je zásada zákazu diskriminace z dþvodu v»ku obecnou zásadou práva
Spole²enství18, a (iii) rozhodnutí Komise, které následovalo po návrhu doporu²ení veìejného
ochránce práv v pìípadu 2107/2002/PB, zrušit v»kovou hranici v jejím programu pro stážisty.
Ve svém stanovisku Parlament uvedl, že dne 1. února 2006 pìħal nové rozhodnutí o Interních
pravidlech, kterými se ìídí stáže a studħní pobyty v sekretariátu Evropského parlamentu (dále
jen „pravidla“). Od 15. února 2006, kdy tato nová pravidla vstoupila v platnost, již Parlament
neuplatÜuje horní v»kovou hranici ve svém programu pro stážisty. Pìed tímto datem uplatÜoval
horní v»kovou hranici 45 let.
Veìejný ochránce práv došel k záv»ru, že další šetìení není nutné, neboõ Parlament v»kovou hranici
zrušil.
3.9
DOTAZY, KTERÝMI SE ZABÝVAL VEdEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
PRÁVO +LENSKÉHO STÁTU ROZHODNOUT V ZEM5D5LSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Shrnutí dotazu Q1/2006/GK pìedloženého irskou veìejnou ochránkyní práv
V bìeznu 2006 pìedložila irská veìejná ochránkyn» práv dotaz evropskému veìejnému ochránci
práv ohledn» jednoho svého pìípadu. Dotaz se týkal výkladu ²lánku 40 naìízení ². 1782/2003,
kterým se stanoví spole²ná pravidla pro režimy pìímých podpor v rámci spole²né zem»d»lské
politiky a kterým se zavád»jí n»které režimy podpor pro zem»d»lce, ze strany ministerstva
zem»d»lství a výživy Irska. Dotaz se zvlášt» týkal otázky, zda ²l. 40 odst. 4 dává pìíslušnému
18
V»c C-144/04, Werner Mangold v. Rüdiger Helm, Sb. rozh. 2005, s. I-9981, bod 75.
97
ROZHODNUTÍ PO PROVEDENÍ ŠETŘENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
vnitrostátnímu orgánu pravomoc vymezit ty nakažlivé choroby, které pokud postihnou ²ást nebo
všechna hospodáìská zvíìata zem»d»lce, je tìeba považovat za vyšší moc.
Tento dotaz požadoval informace od Komise, která v souhrnu sd»lila, že veškerá tvrzení o vyšší
moci musí zhodnotit pìípad od pìípadu pìíslušné vnitrostátní orgány.
Komise m»la za to, že podle informací poskytnutých v dotazu irské orgány zjevn» nepìekro²ily
svoji pravomoc provád»t hodnocení pìi použití ²l. 40 odst. 4 naìízení 1782/2003. Stanovisko Komise
bylo zasláno irské veìejné ochránkyni práv, která informovala evropského veìejného ochránce
práv, že je s výsledkem spokojená.
VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ
Shrnutí dotazu Q3/2005/IP pìedloženého regionální veìejnou ochránkyní práv regionu
Friuli-Venezia Giulia
Regionální veìejná ochránkyn» práv italského regionu Friuli-Venezia Giulia zaslala dotaz
evropskému veìejnému ochránci práv ohledn» toho, že do Itálie nelze dovážet látky ur²ené pro
divadelní nábytek, které byly vyrobeny v N»mecku. Podle italských zákonþ vyžaduje každý
(dovezený) výrobek, který musí splÜovat italské protipožární pìedpisy, zvláštní povolení italských
orgánþ. Regionální veìejná ochránkyn» práv se dotazovala evropského veìejného ochránce práv,
jaké jsou perspektivy slad»ní právních pìedpisþ v této oblasti na úrovni Spole²enství, aby se tak
odstranily pìekážky volnému pohybu zboží.
Veìejný ochránce práv požádal o informace Komisi, která uvedla, že v pìípad» neexistence
platných harmonizovaných norem nebo pravidel EU v pìíslušné oblasti platí obecná ustanovení
o volném pohybu zboží, která jsou obsažená v ²láncích 28 až 30 Smlouvy o ES. Podle t»chto zásad
musí být výrobek, který je zákonn» vyrobený a prodávaný v jednom ²lenském stát», prodejný
i v jiném ²lenském stát». +lánek 30 pìedpokládá, že ustanovení ²lánku 28 nevylu²uje zákaz nebo
omezení dovozu mezi jinými z dþvodu veìejné morálky, veìejné politiky, veìejné bezpe²nosti
nebo ochrany lidského zdraví a života. Aby byla vnitrostátní opatìení oprávn»ná, musí být nutná
k dosažení sledovaných cílþ a být t»mto cílþm pìim»ìená. Takové zákazy nebo omezení nesmí být
navíc prostìedkem svévolné diskriminace nebo zastìeného omezování obchodu mezi ²lenskými
státy. Jakoukoli stížnost, která chce ukázat na porušení právních pìedpisþ Spole²enství ze strany
n»kterého ²lenského státu, je možno zaslat pìímo Komisi k šetìení.
Regionální veìejná ochránkyn» práv informovala evropského veìejného ochránce práv, že je
spokojená s odpov»dí Komise, a pìípad byl tudíž uzavìen.
98
© iStockphoto.com/urbancow
V zt ah y s i n s t i t ucem i a o rg ány E vro pské u nie
4
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
4
V Z TA H Y S I N S T I T U C E M I A O R G Á N Y E V R O P S K É U N I E
VZTAHY S INSTITUCEMI A ORGÁNY EVROPSKÉ
UNIE
Evropský veìejný ochránce práv má zvláštní zájem na zachování a podpoìe konstruktivního
dialogu s institucemi a orgány EU, aby pomohl dosáhnout co nejlepších výsledkþ pro ob²any.
Tato kapitola obsahuje pìehled setkání a akcí poìádaných b»hem roku 2006 se zástupci a úìedníky
institucí a orgánþ EU s cílem zajistit výborné pracovní vztahy. B»hem téhož roku podepsal veìejný
ochránce práv rovn»ž n»kolik dohod, které jsou uvedeny níže.
Zvlášõ dþležitá byla v roce 2006 dvoustranná setkání s evropskými komisaìi, b»hem nichž se
diskutovalo o používání nového postupu Komise pìi zabývání se šetìeními veìejného ochránce
práv, který byl zaveden v listopadu 2005. Jelikož Komise je orgánem odpov»dným za nejvyšší podíl
šetìení, která veìejný ochránce práv provádí, je nutno zajistit, aby tento postup fungoval co nejlépe.
Pan DIAMANDOUROS se b»hem roku 2006 setkal s 11 komisaìi a velice ho povzbudil jejich
závazek podporovat kulturu služeb ob²anþm. V ²ervnu se veìejný ochránce práv také zú²astnil
velmi pìínosného setkání se zam»stnanci Komise, kteìí odpovídají za koordinaci vyìizování
šetìení veìejného ochránce práv. Toto setkání mu poskytlo pìíležitost vysv»tlit, že veìejný
ochránce práv není pouze mechanismem vn»jší kontroly, ale i bohatým zdrojem, který orgánþm
mþže pomoci zlepšit zpþsob jejich fungování. Klí²ovou úlohu pìi zprostìedkování t»chto setkání
sehrály místopìedsedkyn» Komise Margot WALLSTRÖMOVÁ, která je mimo jiné odpov»dná za
vztahy s veìejným ochráncem práv, a generální tajemnice Komise Catherine DAYOVÁ. Margot
WALLSTRÖMOVÁ také v prosinci promluvila k zam»stnancþm veìejného ochránce práv ve
Štrasburku a pìehledn» popsala úsilí Komise o zlepšení vztahþ s ob²any.
Evropského veìejného ochránce práv volí Evropský parlament, jemuž je veìejný ochránce práv
odpov»dný. Veìejný ochránce práv má výborné pracovní vztahy s peti²ním výborem Parlamentu,
který je odpov»dný za vztahy s veìejným ochráncem práv a sestavuje zprávu k jeho výro²ní
zpráv». V roce 2006 se pan DIAMANDOUROS zú²astnil ²tyì schþzí peti²ního výboru, b»hem
nichž pìedstavil svoji výro²ní zprávu a zvláštní zprávy zabývající se celou ìadou témat. Na žádost
výboru byl veìejný ochránce práv zastoupen n»kterým ze svých podìízených na každé schþzi,
kterou výbor b»hem daného roku organizoval. Veìejný ochránce práv v roce 2006 rovn»ž dále
rozvíjel své konstruktivní vztahy s poslanci Evropského parlamentu.
Veìejný ochránce práv v roce 2006 pokra²oval v oslovování dalších orgánþ a institucí. V bìeznu se
setkal s pìedsedy Soudního dvora, Soudu prvního stupn» a Soudu pro veìejnou službu, pìedsedou
Ú²etního dvora a prezidentem Evropské investi²ní banky v Lucemburku. V ìíjnu se setkal s ìediteli
Evropské agentury pro obnovu a Evropského stìediska pro rozvoj odborného vzd»lávání v decku.
Po celý rok také prezentoval svou práci rþzným skupinám zam»stnancþ evropských orgánþ
a institucí v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku.
S úmyslem zajistit nejlepší možné služby pro ob²any podepsal veìejný ochránce práv v uvedeném
roce n»kolik dþležitých dohod.
V bìeznu 2006 podepsal novou dohodu s Parlamentem, která se týká spolupráce v oblastech jako
politika nemovitostí, informa²ní technologie a komunikace. Nová dohoda by veìejnému ochránci
práv m»la umožnit co nejrozumn»ji využít zdrojþ poskytnutých jeho úìadu (viz pìíloha B)
a zároveÜ mu zajistit naprostou autonomii práce.
101
V Z TA H Y S I N S T I T U C E M I A O R G Á N Y E V R O P S K É U N I E
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
© Evropský inspektor ochrany údajů
Další dþležitou dohodou, která byla v roce 2006 podepsána, bylo memorandum o porozum»ní
s evropským inspektorem ochrany údajþ1. Ú²elem této dohody je zajistit shodné nakládání se
stížnostmi týkajícími se ochrany osobních údajþ a vyhnout se zbyte²nému zdvojení. Pìi sledování
tohoto cíle se veìejný ochránce práv a evropský inspektor ochrany údajþ shodli na tom, že:
(i) budou st»žovatele informovat o druhé z obou institucí a umožní pìedávání stížností; (ii) budou
informovat druhou z obou institucí o stížnostech, které jí pìísluší; (iii) nebudou znovu zahajovat
šetìení stížností, které již byly pìedneseny, pokud nebudou pìeloženy nové závažné dþkazy;
(iv) zaujmou konzistentní pìístup k právním a správním hlediskþm ochrany údajþ, ²ímž podpoìí
práva a zájmy ob²anþ a st»žovatelþ. Veìejný ochránce práv a evropský inspektor ochrany údajþ
Peter HUSTINX podepsali memorandum o porozum»ní v Bruselu dne 30. listopadu za pìítomnosti
asistenta evropského inspektora ochrany údajþ Joaquína BAYA DELGADA a generálního tajemníka
evropského veìejného ochránce práv Iana HARDENA. Pìi této pìíležitosti m»li možnost si vym»nit
informace o ìad» otázek spole²ného zájmu.
Nikiforos Diamandouros a Peter Hustinx, Evropský inspektor ochrany údajŢ, podepisují memorandum
o porozumĚní. Brusel, Belgie, 30. listopadu 2006.
30. listopadu evropský veìejný ochránce práv také podepsal dohodu o spolupráci se špan»lskou
vládou, která ve stížnostech podávaných evropskému veìejnému ochránci práv umožÜuje používat
baski²tinu, katalánštinu / valencħštinu a galicħštinu, což jsou další úìední jazyky ve Špan»lsku.
Jménem špan»lské vlády dohodu podepsal stálý zástupce Špan»lska pìi EU, velvyslanec Carlos
BASTARRECHE SAGÜES. Podpisem dohody sladil veìejný ochránce práv svþj postup se záv»ry
Rady EU z ²ervna 2005, které stanovují použití t»chto jazykþ k usnadn»ní komunikace ob²anþ
s institucemi EU. Podle této dohody zìídí špan»lská vláda pìekladatelský orgán, který bude
odpov»dný za pìeklady stížností pìedložených v t»chto jazycích. Tento orgán bude následovn»
pìekládat rozhodnutí veìejného ochránce práv ze špan»lštiny/kastilštiny do jazyka st»žovatele. Až
špan»lské orgány zìídí tento pìekladatelský orgán a následn» nabude ú²innosti uvedená dohoda,
bude možno na tomto odkazu na internetové stránce veìejného ochránce práv získat informace o
tom, jak si v t»chto jazycích st»žovat: hĴp://www.ombudsman.europa.eu
Výše uvedená setkání a události a všechny další ²innosti veìejného ochránce práv v této oblasti
jsou uvedeny v bezprostìedn» následujících oddílech této kapitoly2.
1
Memorandum o porozum»ní mezi evropským veìejným ochráncem práv a evropským inspektorem ochrany údajþ;
Úì. v»st. 2007 C 27, s. 21.
2
Pokud není uvedeno jinak, konala se tato setkání a akce v Bruselu, v Lucemburku nebo ve Štrasburku.
102
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
EVROPSKÝ PARLAMENT
18. ledna: ú²ast na pracovním ob»d» „Kangaroo Group“ poslancþ Evropského parlamentu.
Hlavním ìe²níkem byl poslanec Evropského parlamentu Andrew DUFF, který promluvil na téma
„Období úvah – struktura, témata a souvislosti hodnocení diskuse o Evropské unii“. Tomuto
setkání pìedsedal poslanec Evropského parlamentu Manuel MEDINA ORTEGA.
25. ledna: prezentace Zvláštní zprávy o transparentnosti pìi jednání Rady na zasedání peti²ního
výboru Evropského parlamentu. Následné diskuse se zú²astnili poslanci EP Marcin LIBICKI,
pìedseda výboru, Elmar BROK, David HAMMERSTEIN MINTZ, Michael CASHMAN, poslankyn»
EP Diana WALLISOVÁ a Hans BRUNMAYER, generální ìeditel a vedoucí protokolu Rady, kteìí
jsou zde uvedeni v poìadí podle svých pìísp»vkþ.
14. února: setkání s poslankyní EP Inés AYALOVOU SENDEROVOU.
14. února: setkání s poslancem EP Davidem HAMMERSTEINEM MINTZEM.
14. února: setkání s Gregoriem GARZÓNEM CLARIANOU, právním znalcem Evropského
parlamentu.
14. bìezna: prezentace Výro²ní zprávy za rok 2005 evropského veìejného ochránce práv Josepu
BORRELLOVI FONTELLESOVI, pìedsedovi Evropského parlamentu, a podpis nové dohody
o spolupráci s Evropským parlamentem (viz pìíloha B).
© Evropský parlament
4.1
V Z TA H Y S I N S T I T U C E M I A O R G Á N Y E V R O P S K É U N I E
Nikiforos Diamandouros a Josep Borrell Fontelles, pŐedseda Evropského parlamentu, podepisují novou
dohodu o spolupráci. Štrasburk, Francie, 14. bŐezna 2006.
14. bìezna: setkání s poslancem EP Markusem FERBEREM.
14. bìezna: setkání s poslancem EP Manolisem MAVROMMATISEM.
4. dubna: setkání s poslanci EPAndreasem SCHWABEM a Richardem SEEBEREM.
2. kv»tna: setkání s poslancem EP Louisem GRECHEM.
3. kv»tna: prezentace Výro²ní zprávy za rok 2005 evropského veìejného ochránce práv peti²nímu
výboru. Následné diskuse se zú²astnili poslanci EP Marcin LIBICKI, pìedseda výboru, Andreas
SCHWAB, Manolis MAVROMMATIS, sir Robert ATKINS, poslankyn» EP Inés AYALOVÁ
SENDEROVÁ, poslanec EP David HAMMERSTEIN MINTZ a poslankyn» EP Alexandra
DOBOLYIOVÁ, kteìí jsou zde uvedeni v poìadí podle svých pìísp»vkþ.
103
V Z TA H Y S I N S T I T U C E M I A O R G Á N Y E V R O P S K É U N I E
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
15. kv»tna: prezentace Zvláštní zprávy evropského veìejného ochránce práv o Evropském úìadu pro
boj proti podvodþm (OLAF) peti²nímu výboru. Pan DIAMANDOUROS pìednesl svþj pìísp»vek
a pak odpovídal na dotazy poslancþ Evropského parlamentu sira Roberta ATKINSE, Michaela
CASHMANA, Paula VAN BUITENENA, Manolise MAVROMMATISE a Jens-Petera BONDEHO,
uvedené v poìadí podle pìísp»vkþ. Poté svþj pìísp»vek pìednesl generální ìeditel úìadu OLAF
Franz-Hermann BRÜNER, který pak odpovídal na dotazy poslancþ Evropského parlamentu sira
Roberta ATKINSE, Alexandry DOBOLYIOVÉ, Michaela CASHMANA, Paula VAN BUITENENA
a Jens-Petera BONDEHO.
15. kv»tna: setkání s poslanci EP Andreasem SCHWABEM a Manolisem MAVROMMATISEM.
17. kv»tna: ú²ast na ob»d» na po²est oficiální návšt»vy ìeckého prezidenta Karolose PAPOULIASE
v Evropském parlamentu.
15. ²ervna: setkání s Pascalem DE POORTEREM a Ville-Veikko TIMBERGEM, ú²etními Evropského
parlamentu.
4. ²ervence: setkání s poslancem EP Jo LEINENEM.
4. ²ervence: setkání s poslancem EP Herbertem BÖSCHEM.
4. ²ervence: setkání s Gregoriem GARZÓNEM CLARIANOU.
13. ²ervence: pìednáška na téma „Úloha veìejného ochránce práv v kontextu rozvíjejícího se
evropského právního ìádu“ na semináìi „Evropský systém ochrany lidských práv“ poìádaném
Univerzitou Adama Mickiewicze v Poznani v Polsku. Tuto akci poìádal poslanec EP a pìedseda
peti²ního výboru Marcin LIBICKI. Semináìe se rovn»ž zú²astnil polský veìejný ochránce práv
Janusz KOCHANOWSKI.
13. záìí: prezentace zvláštní zprávy veìejného ochránce práv peti²nímu výboru pojednávající o tom,
že se Komise nezabývala stížností podle ²lánku 226. Následné diskuse se zú²astnili poslanci EP
Marcin LIBICKI, pìedseda výboru, Manolis MAVROMMATIS, David HAMMERSTEIN MINTZ,
Proinsias DE ROSSA a poslankyn» EP Maria PANAYOTOPOULOSOVÁ-CASSIOTOUOVÁ, kteìí
jsou zde uvedeni v poìadí podle svých pìísp»vkþ.
23. ìíjna: setkání s Gregoriem GARZÓNEM CLARIANOU.
14. listopadu: ve²eìe poìádaná evropským veìejným ochráncem práv na po²est pìedsednictva
a koordinátorþ peti²ního výboru. Ve²eìe se zú²astnili: poslanec EP a pìedseda výboru Marcin
LIBICKI, poslanec EP sir Robert ATKINS, poslankyn» EP Alexandra DOBOLYIOVÁ a Diana
WALLISOVÁ, poslanec EP David HAMMERSTEIN MINTZ a vedoucí sekretariátu peti²ního
výboru David LOWE.
15. listopadu: projev ke „Kangaroo Group“ poslancþ Evropského parlamentu na téma „Posílení
vlivu ob²anþ – úloha evropského veìejného ochránce práv“. Schþzi pìedsedal poslanec EP sir
Robert ATKINS.
16. listopadu: prezentace Výro²ní zprávy za rok 2005 na plenárním zasedání Evropského parlamentu
(viz ²ást 6.1).
4.2
EVROPSKÁ KOMISE
12. ledna: setkání s místopìedsedou Evropské komise pro administrativní záležitosti, audit a boj
proti podvodþm Siimem KALLASEM.
12. ledna: setkání s generální tajemnicí Evropské komise Catherine DAYOVOU.
104
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Z TA H Y S I N S T I T U C E M I A O R G Á N Y E V R O P S K É U N I E
14. bìezna: setkání s místopìedsedkyní Evropské komise pro vztahy s institucemi a komunika²ní
strategii Margot WALLSTRÖMOVOU.
30. bìezna: setkání s úìadujícím interním mediátorem Evropské komise Peterem GALEZOWSKIM.
30. bìezna: pìednáška o úloze evropského veìejného ochránce práv pro zam»stnance Evropské
komise sídlící v Lucemburku.
16. kv»tna: setkání s komisaìem pro v»du a výzkum Janezem POTO+NIKEM.
16. kv»tna: setkání s komisaìem pro životní prostìedí Stavrosem DIMASEM.
17. kv»tna: setkání s komisaìem pro zam»stnanost, sociální v»ci a rovné pìíležitosti Vladimírem
ŠPIDLOU.
6. ²ervna: setkání s Margot WALLSTRÖMOVOU a Catherine DAYOVOU.
6. ²ervna: pìednáška pro zam»stnance Komise zodpov»dné za koordinaci vyìizování šetìení
veìejného ochránce práv.
4. ²ervence: setkání s komisaìem pro vnitìní trh a služby Charliem McCREEVYM.
4. ²ervence: setkání s Giuseppem MASSANGIOLIM z Evropské komise, ìeditelem odpov»dným za
vztahy s evropským veìejným ochráncem práv, a vedoucím odd»lení Andreou PIERUCCIM.
26. záìí: setkání s komisaìem pro vzd»lávání, odbornou pìípravu a kulturu Jánem FIGEOEM.
26. záìí: setkání s komisaìem pro hospodáìské a m»nové záležitosti Joaquínem ALMUNIOU.
26. záìí: setkání s komisaìem pro zdraví Markosem KYPRIANOU.
27. záìí: setkání s Margot WALLSTRÖMOVOU.
16. listopadu: setkání s komisaìem pro rozšíìení Ollim REHNEM.
13. prosince: setkání s komisaìkou pro vn»jší vztahy a evropskou politiku sousedství Benitou
FERREROVOU-WALDNEROVOU.
13. prosince: pìednáška Margot WALLSTRÖMOVÉ pro zam»stnance úìadu evropského veìejného
ochránce práv. Ve své pìednášce se místopìedsedkyn» Komise zabývala tématy komunikace,
nakládání se stížnostmi a ústavní smlouvy.
4.3
DALŠÍ INSTITUCE A ORGÁNY
12. ledna: setkání s velvyslancem Nicholasem EMILIOU, stálým zástupcem Kypru pìi Evropské
unii.
12. ledna: setkání s velvyslancem Vassilisem KASKARELISEM, stálým zástupcem decka pìi
Evropské unii.
6. bìezna: setkání
SKOURISEM.
s pìedsedou
Soudního
dvora
Evropských
spole²enství
Vassiliosem
6. bìezna: pracovní ob»d s pìedsedou Soudu prvního stupn» Bo VESTERDORFEM, pìedsedy senátþ
Jörgem PIRRUNGEM a Marcem JAEGEREM a vedoucím kanceláìe Emmanuelem COULONEM.
105
V Z TA H Y S I N S T I T U C E M I A O R G Á N Y E V R O P S K É U N I E
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
6. bìezna: setkání s pìedsedou Soudu pro veìejnou službu Paulem J. MAHONEYEM, ²leny
soudu Horstpeterem KREPPELEM, Irenou BORUTOVOU, Seanem VAN RAEPENBUSCHEM
a Stéphanem GERVASONIM a vedoucí kanceláìe Waltraud HAKENBERGOVOU.
6. bìezna: setkání s Hubertem WEBEREM, pìedsedou Evropského ú²etního dvora.
6. bìezna: setkání s Philippem MAYSTADTEM, prezidentem Evropské investi²ní banky,
a generálním tajemníkem Eberhardem UHLMANNEM.
30. bìezna: pìednáška pro shromážd»ní výborþ zam»stnancþ evropských agentur o úloze
evropského veìejného ochránce práv.
15. ²ervna: setkání s Vicky VOULGARAKIOVOU ze stálého zastoupení Spojeného království pìi
Evropské unii.
14. záìí: pìednáška pro zam»stnance Evropské investi²ní banky na téma „Úloha evropského
veìejného ochránce práv a EIB“.
26. záìí: setkání s velvyslankyní Ninou VASKUNLAHTIOVOU, nám»stkyní stálého zástupce
Finska pìi Evropské unii.
6. ìíjna: setkání s Richardem ZINKEM, ìeditelem Evropské agentury pro obnovu, a se zam»stnanci
této agentury v Soluni v decku.
6. ìíjna: setkání s Avianou BULGARELLIOVOU, ìeditelkou Evropského stìediska pro rozvoj
odborného vzd»lávání (CEDEFOP), a se zam»stnanci této agentury v Soluni v decku.
30. listopadu: podepsání memoranda o porozum»ní spolu s evropským inspektorem ochrany údajþ
Peterem HUSTINXEM.
30. listopadu: podepsání dohody o spolupráci se špan»lskou vládou, která ve stížnostech
podávaných evropskému veìejnému ochránci práv umožÜuje používat baski²tinu, katalánštinu/
valencħštinu a galicħštinu, což jsou další úìední jazyky ve Špan»lsku. Jménem špan»lské vlády
dohodu podepsal stálý zástupce Špan»lska pìi EU, velvyslanec Carlos BASTARRECHE SAGÜES.
106
Vztahy s veřejnými ochránci práv a obdobnými orgány
© iStockphoto.com/urbancow
5
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
5
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
VZTAHY S VEdEJNÝMI OCHRÁNCI PRÁV
A OBDOBNÝMI ORGÁNY
Evropský veìejný ochránce práv úzce spolupracuje se svými kolegy na vnitrostátní a regionální
úrovni, aby zajistil efektivní vyìizování stížností ob²anþ. Tato kapitola za²íná pìehledem ²inností
Evropské sít» veìejných ochráncþ práv v roce 2006. Pokra²uje nástinem širší škály konferencí
a setkání, jichž se veìejný ochránce práv a pracovníci jeho úìadu zú²astnili za ú²elem propagace
²innosti veìejných ochráncþ práv v Unii i za jejími hranicemi. Na záv»r je uveden pìehled
bilaterálních setkání, která se uskute²nila v prþb»hu celého roku.
5.1
EVROPSKÁ SÍm VEdEJNÝCH OCHRÁNCw PRÁV
Evropská síõ veìejných ochráncþ práv se skládá z tém»ì 90 úìadþ v 31 evropských zemích. V rámci
Evropské unie se jí ú²astní veìejní ochránci práv a podobné orgány na evropské, vnitrostátní
a regionální úrovni. Na vnitrostátní úrovni zahrnuje i Norsko, Island a zem» žádající o ²lenství
v EU. Všichni národní veìejní ochránci práv a podobné orgány v ²lenských státech EU i v Norsku
a na Islandu jmenovali svého kontaktního pracovníka pro ostatní ²leny sít».
Tato síõ vznikla v roce 1996 a postupn» se vyvinula v ú²inný nástroj spolupráce pro veìejné ochránce
práv a jejich pracovníky a slouží jako efektivní mechanismus spolupráce pìi ìešení pìípadþ. Pro
evropského veìejného ochránce práv je zvlášt» dþležitá, neboõ mu umožÜuje rychle a ú²inn» ìešit
stížnosti, které nespadají do jeho pþsobnosti. Zkušenosti a osv»d²ené postupy se prezentují na
semináìích a setkáních, v pravidelném bulletinu, na elektronickém diskusním fóru a každodenní
elektronickou zpravodajskou službou. Informa²ní cesty evropského veìejného ochránce práv
poìádané veìejnými ochránci práv v ²lenských státech a v pìístupových zemích se rovn»ž ukázaly
jako vysoce efektivní pro budování sít». +ást 5.1 proto kon²í zmínkou o informa²ních cestách
veìejného ochránce práv v roce 2006, kterými se podrobn»ji zabývá ²ást 6.2.
Všechny tyto níže uvedené ²innosti mají zásadní význam pro úsp»šné pln»ní úlohy veìejných
ochráncþ práv pìi zajišõování správného uplatÜování právních pìedpisþ EU v celé Unii. To je
skute²n» zásadní, pokud mají ob²ané pln» užívat svých práv vyplývajících z právních pìedpisþ
EU. Evropský veìejný ochránce práv toto tedy považuje za zvláštní prioritu a v»nuje zna²né zdroje
na rozvoj této sít».
Semináìe
Pátý semináì regionálních veìejných ochráncþ práv ²lenských státþ EU
Semináìe pro národní a regionální veìejné ochránce práv poìádá každý druhý rok evropský veìejný
ochránce práv spolu se svými národními nebo regionálními prot»jšky. Pátý semináì regionálních
veìejných ochráncþ práv ²lenských státþ EU poìádaný veìejným ochráncem práv pro místní
samosprávy v Anglii Tonym REDMONDEM a evropským veìejným ochráncem práv se uskute²nil
v Londýn» ve dnech 19.–21. listopadu 2006.
109
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Bylo to poprvé, kdy se evropský veìejný ochránce práv intenzivn» zapojil do organizace semináìe
regionálních ochráncþ práv a byla to velice pozitivní zkušenost. Této události se zú²astnilo pìibližn»
80 ú²astníkþ z každé ze šesti zemí, kde jsou veìejní ochránci práv na regionální úrovni (jmenovit»
Belgie, N»mecko, Špan»lsko, Itálie, Rakousko a Spojené království).
Téma semináìe pro rok 2006 zn»lo „Spolupráce v rámci prosazování ìádné správy a ochrany práv
ob²anþ v EU“. Program zahrnoval zasedání o právu EU, o prosazování ìádné správy, vyìizování
stížností a spolupráci veìejných ochráncþ práv.
Semináì zahájili spoluorganizátoìi, pan Tony REDMOND a pan DIAMANDOUROS, spolu
s prvním místopìedsedou Výboru regionþ EU Lucem VAN DEN BRANDEM a stálým tajemníkem
ministerstva pro komunity a místní samosprávy Velké Británie Peterem HOUSDENEM.
Tony Redmond, veŐejný
ochránce práv pro místní
správu v Anglii.
Alice Brownová, skotská
veŐejná ochránkynĚ práv pro
veŐejné služby.
Felix Dünser, veŐejný
ochránce práv ve
Vorarlbergu, Rakousko.
1. zasedání s názvem „Provád»ní práva EU v ²lenských státech“ pìedsedala Anne SEEXOVÁ,
veìejná ochránkyn» práv pro místní samosprávy v Anglii. B»hem tohoto zasedání zazn»ly
pìednášky na téma „Volný pohyb osob“, kterou pìednesla profesorka Elspeth GUILDOVÁ,
profesorka migra²ního práva na Univerzit» Radboud v Nħmegenu, a „Sdílení poznatkþ
prostìednictvím evropské sít» veìejných ochráncþ práv“, kterou pìednesl Ian HARDEN, generální
tajemník kanceláìe evropského veìejného ochránce práv.
Bernard Hubeau, veŐejný
ochránce práv ve Flandrech,
Belgie.
María Jesús Aranda
Lasherasová, veŐejná
ochránkynĚ práv v NavaŐe,
ŠpanĚlsko.
Silvano Micele, veŐejný
ochránce práv v BasilicatĚ,
Itálie.
2. zasedání s názvem „Proaktivní ²innost veìejných ochráncþ práv – prosazování ìádné správy“
pìedsedali veìejný ochránce práv regionu Basilicata Silvano MICELE a vlámský veìejný ochránce
práv Bernard HUBEAU. Toto zasedání zahrnovalo šest pìednášek na téma „Šíìení správné praxe,
zajišõování pìidané hodnoty“ (Tony REDMOND, veìejný ochránce práv pro místní samosprávy
v Anglii), „Podpora konstruktivních vztahþ se státní správou“ (Frédéric BOVESSE, veìejný
ochránce práv Valonska), „Mechanismy podávání zpráv“ (Alice BROWNOVÁ, veìejná ochránkyn»
práv skotských veìejných služeb), „Zlepšení pìístupu pro ob²any“ (Ullrich GALLE, veìejný
110
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
ochránce práv regionu Porýní-Falcko), „Spolupráce s ob²any s cílem podpoìit ìádnou správu“
(Felix DÜNSER, veìejný ochránce práv regionu Vorarlberg) a „Kodexy ìádné správní praxe“ (María
JESÚS ARANDOVÁ LASHERASOVÁ, veìejná ochránkyn» práv regionu Navarra).
3. zasedání s názvem „Reaktivní ²innost veìejných ochráncþ práv – vyìizování stížností“ pìedsedal
pìedseda peti²ního výboru Bavorska Alexander KÖNIG. Toto zasedání zahrnovalo pìednášky
na téma „Vyìizování stížností od zranitelných skupin ve spole²nosti“ (Caterina DOLCHEROVÁ,
veìejná ochránkyn» práv regionu Friuli-Venezia Giulia), „Prosazování práv d»tí“ (Roger MORGAN,
ìeditel pro práva d»tí) a „Jednání s vytrvalými a kverulantskými st»žovateli“ (Jerry WHITE, veìejný
ochránce práv pro místní samosprávy v Anglii).
Jerry White, veŐejný ochránce práv pro místní správu v Anglii, Roger Morgan, Őeditel organizace Children·s
Rights ve Spojeném království, Alexander König, pŐedseda Petiþního výboru v Bavorsku, NĚmecko, a Caterina
Dolcherová, veŐejná ochránkynĚ práv v autonomní oblasti Friuli-Venezia Giulia, Itálie.
Poslední zasedání s názvem „Postupovat spole²n» dál“ zahrnovalo pìednášku evropského
veìejného ochránce práv na téma „Pracovat spole²n» prostìednictvím evropské sít» veìejných
ochráncþ práv “. Toto poslední zasedání, kterému pìedsedal
veìejný ochránce práv Katalánska Rafael RIBÓ I MASSÓ, umožnilo
vým»nu názorþ na fungování sít» a na zpþsob, jakým se regionální
veìejní ochránci práv do ní mohou aktivn»ji zapojit.
Zlatým hìebem semináìe byl proslov veìejného ochránce práv
Severního Irska a komisaìe pro stížnosti Toma FRAWLEYHO,
který pohovoìil o dþležitých otázkách pro veìejné ochránce práv,
v²etn» etiky, odpov»dnosti a dostupnosti.
Tom Frawley, veŐejný ochránce
práv ShromáždĚní Severního Irska
a komisaŐ pro stížnosti.
Ohlasy na semináì byly velmi pozitivní. Veìejný ochránce
práv doufá, že podobn» úsp»šný semináì prob»hne v roce 2008
v N»mecku nebo v Rakousku.
Semináì sty²ných úìedníkþ 2006
Pátý semináì sty²ných úìedníkþ Evropské sít» veìejných ochráncþ práv se konal ve dnech
18.–20. ²ervna 2006 ve Štrasburku. Nesl název „Prosazování základních práv — sdílení nejlepších
postupþ“ a jeho cílem bylo poskytnout prostor pro vým»nu názorþ mezi sty²nými úìedníky
o osv»d²ených postupech v jejich institucích, stejn» jako podpoìit diskusi o jejich práci na
prosazování základních práv. Semináì rovn»ž sty²ným úìedníkþm poskytl pìíležitost diskutovat
o fungování sít» a navrhovat zpþsoby jejího vylepšení. Celkem se semináìe zú²astnilo 28 ú²astníkþ
z 26 evropských zemí, poprvé v²etn» zástupcþ z institucí národních veìejných ochráncþ práv
Bulharska, Chorvatska a Rumunska.
111
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Úþastníci pátého semináŐe styþných úŐedníkŢ evropské sítĚ veŐejných ochráncŢ práv.
Štrasburk, Francie, 18.–20. þervna 2006.
B»hem prvního dne semináìe se diskuse zam»ìovaly na zlepšení podávání stížností, prosazování
ìádné správy, podporu spolupráce prostìednictvím sít» a zjišõování spokojenosti st»žovatelþ.
Ve²er se ú²astníci setkali na ve²eìi v centru Štrasburku, kde si vyslechli projev nejdéle sloužícího
národního veìejného ochránce práv Unie Hanse GAMMELTOFTA-HANSENA, který popsal své
zkušenosti z tém»ì dvaceti let ve funkci dánského veìejného ochránce práv a zam»ìil se zejména na
svoji ²innost v oblasti podpory a ochrany základních práv.
Hans Gammeltoft-Hansen, veŐejný ochránce práv dánského parlamentu, se obrací k pátému semináŐi
styþných úŐedníkŢ evropské sítĚ veŐejných ochráncŢ práv. Štrasburk, Francie, 18.–20. þervna 2006.
Druhý den setkání dostalo prioritu téma, které n»kolik sty²ných úìedníkþ nastolilo jako otázku,
kterou by stálo za to prozkoumat spole²n», jmenovit» prosazování základních práv a konkrétn»
práva na svobodu informací, svobodu projevu a rovné zacházení.
Semináì nabídl bohatý a rozmanitý program, který vyvolal živé diskuse. Potvrdil, že je cenné se
setkávat každé dva roky k vým»n» názorþ a rozvíjení kontaktþ s ostatními sty²nými úìedníky
v síti, a stal se dobrou pìedzv»stí do budoucna.
112
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
Spolupráce pìi vyìizování pìípadþ
Národní a regionální veìejní ochránci práv v ²lenských státech jsou oprávn»ni vyìizovat mnoho
stížností, které nespadají do pþsobnosti evropského veìejného ochránce práv, neboõ se netýkají
orgánu nebo instituce Spole²enství. B»hem roku 2006 poradil evropský veìejný ochránce práv
828 st»žovatelþm, aby se obrátili na národního nebo regionálního ochránce práv a pìíslušnému
ochránci práv postoupil 363 stížností, z nichž 270 bylo na stejné téma. Pìíklady t»chto stížností jsou
uvedeny v ²ásti 2.5 této zprávy.
Vedle b»žné neformální vým»ny informací v rámci sít» existuje i zvláštní postup, jehož
prostìednictvím si národní nebo regionální veìejní ochránci práv mohou vyžádat písemnou
odpov»µ na dotazy ohledn» práva EU a jeho výkladu, v²etn» dotazþ, které vyvstávají v prþb»hu
ìešení ur²itých pìípadþ. Evropský veìejný ochránce práv poskytuje odpov»µ buµ pìímo, nebo
dotazy pìípadn» postupuje dalším orgánþm a institucím EU. V roce 2006 byly obdrženy dva takové
dotazy (jeden od národního a jeden od regionálního veìejného ochránce práv) a tìi byly vyìízeny
(v²etn» dvou z roku 2005). Podrobnosti dotazþ jsou uvedeny v kapitole 3.
Veìejný ochránci práv evropských zemí – bulletin
Veìejní ochránci práv evropských zemí – bulletin se zabývá prací ²lenþ Evropské sít» veìejných
ochráncþ práv a širšího ²lenství evropského regionu Mezinárodního institutu veìejného ochránce
práv (IOI). Bulletin je vydáván v anglické, francouzské, n»mecké, italské a špan»lské jazykové
verzi a je rozesílán do více než 400 úìadþ na evropské, národní, regionální i místní úrovni. Bulletin
vychází dvakrát ro²n» – v dubnu a v ìíjnu.
Bulletin prokázal, že je velmi užite²ným fórem pro vým»nu informací o právních pìedpisech
a osv»d²ených postupech v EU. V roce 2006 se jeho dv» ²ísla v»novala široké škále témat v²etn»
²lánkþ o nadìazenosti práva EU, vzájemném uznávání kvalifikací v EU, evropském právu
životního prostìedí a pìístupu k informacím o životním prostìedí, úloze veìejných ochráncþ práv
pìi kontrole v»znic, všeobecném pìístupu k širokopásmovému internetu, diskriminaci v pìístupu
k zam»stnání, svobod» projevu, právech d»tí a problémech migrace a azylu.
Nástroje elektronické komunikace
V listopadu 2000 zahájil veìejný ochránce práv provoz internetového diskusního fóra a fóra pro
vým»nu dokumentþ pro veìejné ochránce práv a jejich pracovníky v Evrop». K fóru, které nabízí
možnost každodenní spolupráce mezi jednotlivými úìady, má pìístup více než 230 jednotlivcþ.
Nejpopulárn»jší sou²ástí fóra je služba Denní zpravodajství veìejného ochránce práv, které vychází
každý pracovní den a obsahuje zprávy z úìadþ veìejných ochráncþ práv a z Evropské unie. Do
Denního zpravodajství pravideln» pìispívají tém»ì všechny úìady národních a regionálních veìejných
ochráncþ práv v celé Evrop» a hledají v n»m informace.
Diskusní fórum bylo velmi užite²ným prostìedkem k vým»n» informací mezi úìady veìejných
ochráncþ práv i v roce 2006, a to formou otázek a odpov»dí. Tímto zpþsobem bylo zahájeno n»kolik
zásadních diskusí. Týkaly se tak odlišných témat, jako je nezávislé sledování v»znic, status osoby
s trvalým pobytem pro d»ti pìist»hovalcþ narozené v EU, boj proti diskriminaci a prosazování
rovného zacházení a právo volit v místních volbách v EU.
Obsah diskusního fóra zahrnuje schválený seznam národních a regionálních veìejných ochráncþ
práv v ²lenských státech EU, v Norsku, na Islandu a v zemích žádajících o ²lenství v EU. Seznam
je aktualizován vždy, když se zm»ní kontaktní údaje o úìadu veìejného ochránce práv, a je tedy
nezbytným zdrojem pro veìejné ochránce práv v celé Evrop».
Informa²ní cesty
V prþb»hu roku 2006 navštívil evropský veìejný ochránce práv své kolegy v Lucembursku (bìezen),
Špan»lsku (kv»ten), Severním Irsku (listopad) a Bulharsku (listopad). Tyto návšt»vy byly výbornou
pìíležitostí k posílení pracovních vztahþ v rámci Evropské sít» veìejných ochráncþ práv a zvýšení
113
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
pov»domí o mimosoudním opravném prostìedku, jímž je veìejný ochránce práv. Tyto návšt»vy
jsou podrobn» uvedeny v ²ásti 6.2.
5.2
DALŠÍ SEMINÁdE A KONFERENCE VEdEJNÉHO OCHRÁNCE
PRÁV
Snahy evropského veìejného ochránce práv o spolupráci se svými prot»jšky pìesahují ²innost
Evropské sít» veìejných ochráncþ práv. Veìejný ochránce práv je aktivním ²lenem ìady organizací
veìejných ochráncþ práv a pravideln» se ú²astní konferencí a semináìþ, které organizují. V této
²ásti je uveden pìehled ú²asti evropského veìejného ochránce práv nebo jeho pracovníkþ na
takových akcích v roce 2006.
Konference veìejných ochráncþ práv ²lenských státþ Organizace pro ²ernomoìskou
hospodáìskou spolupráci, Istanbul, Turecko
26. dubna se evropský veìejný ochránce práv zú²astnil Konference veìejných ochráncþ práv
²lenských státþ Organizace pro ²ernomoìskou hospodáìskou spolupráci (BSEC) s názvem
„Úloha institucí veìejných ochráncþ práv pìi upevÜování demokracie“. Konferenci uspoìádalo
Parlamentní shromážd»ní BSEC v Istanbulu v Turecku. Pan DIAMANDOUROS promluvil na téma
„Instituce veìejného ochránce práv v právním stát» – výzvy a perspektivy“. Semináìe se zú²astnili
veìejní ochránci práv z ²lenských státþ BSEC. Na semináìi se rovn»ž diskutovalo o návrhu zákona
o instituci veìejného ochránce práv v Turecku a hlavní projev pìednesl bývalý prezident Turecka
Süleyman DEMIREL.
Mezinárodní institut veìejného ochránce práv (IOI) – Zasedání a valné shromážd»ní
evropského regionu, VídeÜ, Rakousko
Od 11. do 13. ²ervna se pan DIAMANDOUROS zú²astnil zasedání a valného shromážd»ní
evropského regionu IOI, které se konalo v rakouském parlamentu ve Vídni. 12. ²ervna vystoupil
pan DIAMANDOUROS ve funkci zpravodaje pro pracovní skupinu ². 1, která zkoumala vztahy
mezi veìejnými ochránci práv a soudy. Dalšími tématy projednávanými b»hem konference
byly „Pravomoc evropských veìejných ochráncþ práv“, „UplatÜování lidských práv v Evrop»“
a „UplatÜování lidských práv a úloha veìejných ochráncþ práv“.
Veìejný ochránce práv jako orgán správní reformy, Ohrid, Bývalá jugoslávská republika
Makedonie
Od 14. do 16. záìí se v Ohridu v Bývalé jugoslávské republice Makedonii konala konference
s názvem „Veìejný ochránce práv jako orgán správní reformy“. Konference se konala jako sou²ást
projektu Eunomia ìeckého veìejného ochránce práv ve spolupráci s veìejnými ochránci práv
Katalánska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Jednalo se o semináì zam»ìený na budování
kapacit pro instituce veìejných ochráncþ práv v jihovýchodní Evrop». Konference se zú²astnilo
pìibližn» 60 ú²astníkþ. Evropského veìejného ochránce práv na konferenci zastupoval hlavní
právní poradce kanceláìe veìejného ochránce práv Gerhard GRILL, který vystoupil s pìísp»vkem
na téma Evropský kodex ìádné správní praxe.
Mezinárodní konference na téma „Práce veìejných ochráncþ práv pro d»ti“, Atény, decko
29. a 30. záìí se veìejný ochránce práv zú²astnil v ìeckých Aténách mezinárodní konference
s názvem „Práce veìejných ochráncþ práv pro d»ti“. Konferenci poìádal komisaì pro lidská práva
Rady Evropy Thomas HAMMARBERG spolu s veìejným ochráncem pro lidská práva Ruské
federace Vladimirem LUKINEM a ìeckým veìejným ochráncem práv Yiorgosem KAMINISEM.
114
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
Pan DIAMANDOUROS hovoìil na téma „Zakládání nezávislých úìadþ pro práva d»tí – rþzné
modely“.
Instituce veìejného ochránce práv v Itálii a v Evrop», Florencie, Itálie
16. ìíjna vystoupil pan DIAMANDOUROS na konferenci ve Florencii s názvem „Instituce veìejného
ochránce práv v Itálii a v Evrop»“, kde pìedstavil stanovisko evropského veìejného ochránce práv
vþ²i italskému úsilí o zìízení instituce veìejného ochránce práv na národní úrovni. Tato akce se
konala v sále parlamentu toskánského regionu. Konferenci poìádal regionální veìejný ochránce
práv Toskánska Giorgio MORALES.
Konference o právu podávat petice a stížnosti, Brémy, N»mecko
21. listopadu uspoìádal Landesverband Bremen z Europa-Union a Vereinigung zur Förderung des
Petitionsrechts in der Demokratie e.V. v Brémách konferenci o právu pìedkládat petice Evropskému
parlamentu a o právu podávat stížnosti evropskému veìejnému ochránci práv. Konference se
zú²astnilo pìibližn» 50 osob, v²etn» pìedsedy a ²lenþ Bremische BürgerschaĞ (parlamentu spolkové
zem» Brémy), soudcþ a zástupcþ peti²ního výboru n»meckého Bundestagu. Kanceláì evropského
veìejného ochránce práv zastupoval hlavní právní poradce Gerhard GRILL, který v hlavní
pìednášce ve²era popsal úlohu a práci evropského veìejného ochránce práv.
Mezinárodní semináì o diskriminaci, LublaÜ, Slovinsko
8. prosince se veìejný ochránce práv zú²astnil mezinárodního semináìe s názvem „Pojµme ²elit
diskriminaci“, který se konal ve slovinské Lublani. Semináì poìádal slovinský veìejný ochránce
pro lidská práva Matjaz HANZEK a rakouský Institut pro lidská práva Ludwiga Boltzmanna. Pan
DIAMANDOUROS vystoupil s projevem na téma „Úloha evropského veìejného ochránce práv
v boji proti diskriminaci“. Po konferenci se evropský veìejný ochránce práv setkal s pìedsedou
Ústavního soudu Janezem CEBULJEM a s n»kterými jeho kolegy a vym»nili si názory na své
instituce a úlohy.
5.3
DALŠÍ AKCE S VEdEJNÝMI OCHRÁNCI PRÁV A JEJICH
ZAM5STNANCI
Dvoustranná setkání s veìejnými ochránci práv
V roce 2006 prob»hlo množství dvoustranných kontaktþ mezi evropským veìejným ochráncem
práv a ochránci práv z celé Evropy i mimo ni, jejichž cílem bylo propagovat instituci veìejného
ochránce práv, diskutovat o vztazích mezi orgány a vym»Üovat si osv»d²ené postupy:
24. ledna ve Štrasburku a 23. bìezna v Paìíži se pan DIAMANDOUROS setkal s francouzským
veìejným ochráncem práv Jean-Paulem DELEVOYEM. Jejich diskuse se zam»ìily na práci veìejných
ochráncþ práv v souvislosti se základními právy v EU a plány na šestý semináì národních
veìejných ochráncþ práv ²lenských státþ EU a kandidátských zemí, který mají spole²n» poìádat ve
Štrasburku na podzim 2007.
15. února navštívil pana DIAMANDOUROSE ve Štrasburku nizozemský veìejný ochránce práv
Alex BRENNINKMEēER, aby spolu projednali otázky spole²ného zájmu.
17. bìezna navštívil bruselskou kanceláì evropského veìejného ochránce práv veìejný ochránce
práv Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) Frank FOWLIE. B»hem své
návšt»vy si vym»Üoval názory s panem DIAMANDOUROSEM prostìednictvím videokonference.
115
V Z TA H Y S V E Ř E J N Ý M I O C H R Á N C I P R ÁV A O B D O B N Ý M I O R G Á N Y
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
20. bìezna se pan DIAMANDOUROS setkal ve Štrasburku s regionálním veìejným ochráncem práv
Toskánska Giorgiem MORALESEM.
28. bìezna se veìejný ochránce práv setkal ve Štrasburku s nov» zvoleným polským veìejným
ochráncem práv Januszem KOCHANOWSKIM.
30. bìezna se pan DIAMANDOUROS setkal v Bruselu s irskou veìejnou ochránkyní práv Emily
O‘REILLYOVOU.
12. dubna, 3. ²ervence a 20. záìí se pan DIAMANDOUROS setkal prostìednictvím videokonference
s veìejným ochráncem práv pro místní samosprávy v Anglii Tony REDMONDEM, aby pìipravili
pátý semináì regionálních veìejných ochráncþ práv ²lenských státþ EU, který spole²n» poìádali
v Londýn» ve dnech 19.–21. listopadu.
12. ²ervence se pan DIAMANDOUROS setkal s pìedsedou peti²ního výboru a poslancem
Evropského parlamentu Marcinem LIBICKIM a polským veìejným ochráncem práv Januszem
KOCHANOWSKIM v Poznani v Polsku.
30. záìí se pan DIAMANDOUROS setkal s ìeckým veìejným ochráncem práv Yiorgosem
KAMINISEM v Aténách v decku.
2. ìíjna pan DIAMANDOUROS hovoìil o své práci evropského veìejného ochránce práv
s pracovníky úìadu ìeckého veìejného ochránce práv.
8. listopadu se pan DIAMANDOUROS setkal v Dublinu s irskou veìejnou ochránkyní práv Emily
O‘REILLYOVOU.
18. prosince pronesl pan DIAMANDOUROS ìe² pìi pìíležitosti zahájení ²asopisu pracovníkþ
úìadu ìeckého veìejného ochránce práv v Aténách.
Setkání pracovníkþ úìadu evropského veìejného ochránce práv
N»kolik setkání prob»hlo na úrovni pracovníkþ úìadu evropského veìejného ochránce práv:
5. prosince se asistent evropského veìejného ochránce práv Nicholas CATEPHORES setkal
s veìejným ochráncem práv New South Walesu Brucem BARBOUREM a jeho zástupcem Chrisem
WHEELEREM.
8. prosince se pan Nicholas CATEPHORES setkal s veìejným ochráncem práv Australského
spole²enství Johnem McMILLANEM.
116
© iStockphoto.com/urbancow
Sdě l e n í
6
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
6
SDĚLENÍ
SD5LENÍ
Oslovování ob²anþ je ústìední ²inností funkce veìejného ochránce práv. Úsilí v»nované šíìení
informací týkajících se práva podat stížnost na nesprávný úìední postup v roce 2006 ješt» více
vzrostlo. Veìejný ochránce práv a jeho zam»stnanci b»hem konferencí, semináìþ a setkání, která
se konala v prþb»hu roku, pìednesli pìibližn» 120 prezentací. Návšt»vy Lucemburska, Špan»lska,
Severního Irska a Bulharska veìejnému ochránci práv poskytly další pìíležitost ke zvýšení
informovanosti ob²anþ v t»chto zemích.
Tato kapitola podává podrobný pìehled ²inností evropského veìejného ochránce práv v komunika²ní
oblasti v roce 2006. Za²íná pìehledem hlavních událostí roku a pokra²uje informa²ními cestami
veìejného ochránce práv, ú²astí na akcích a konferencích, vztahy se sd»lovacími prostìedky,
publikacemi a elektronickou komunikací.
NEJVÝZNAMN5JŠÍ OKAMŽIKY ROKU
VÝRO + NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005
Výro²ní zpráva je nejdþležit»jší publikací veìejného ochránce práv. Podává pìehled jeho ²inností
spojených s vyìizováním stížností v daném roce, popisuje jeho úsilí o zviditeln»ní vlastní práce
a vysv»tluje, jak byly použity zdroje, které m»l k dispozici. Tato zpráva je zajímavá pro širokou
ìadu skupin a jednotlivcþ na mnoha úrovních – pro ostatní veìejné ochránce práv, politiky, státní
úìedníky, odborníky, v»dce, zájmové skupiny, nevládní organizace, novináìe i ob²any na evropské,
národní, regionální a místní úrovni.
© Evropský parlament
6.1
Nikiforos Diamandouros pŐedstavuje svou tŐetí výroþní zprávu Josepu Borrellovi Fontellesovi,
pŐedsedovi Evropského parlamentu. Štrasburk, Francie, 14. bŐezna 2006.
119
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
14. bìezna 2006 pìedstavil pan DIAMANDOUROS svou zprávu pìedsedovi Evropského parlamentu
Josepu BORRELLOVI FONTELLESOVI a 3. kv»tna peti²nímu výboru Parlamentu. Toto setkání
poskytlo veìejnému ochránci práv pìíležitost vysv»tlit výsledky dosažené b»hem dot²eného roku
a vym»nit si názory s ²leny výboru ohledn» nápadþ a iniciativ do budoucna.
Zprávu výboru o ²innosti evropského veìejného ochránce práv v roce 2005 sepsal poslanec EP
Andreas SCHWAB. Tuto zprávu projednalo plenární zasedání Parlamentu dne 16. listopadu, jíž se
zú²astnili pan DIAMANDOUROS, místopìedsedkyn» Evropské komise Margot WALLSTRÖMOVÁ
a (v poìadí dle svých pìísp»vkþ) poslanci a poslankyn» Evropského parlamentu Andreas SCHWAB,
Manolis MAVROMMATIS, Proinsias DE ROSSA, Diana WALLISOVÁ, David HAMMERSTEIN
MINTZ, Willy MEYER PLEITE, pìedseda peti²ního výboru a poslanec EP Marcin LIBICKI, Witold
TOMCZAK, sir Robert ATKINS, Inés AYALOVÁ SENDEROVÁ, Mairead McGUINNESSOVÁ,
Thħs BERMAN, Richard SEEBER, Lidia Joanna GERINGEROVÁ DE OEDENBERGOVÁ, Marie
PANAYOTOPOULOSOVÁ-CASSIOTOUOVÁ a András GYÜRK. Na základ» zprávy pana
SCHWABA pìħalo plenární zasedání Parlamentu následn» usnesení, v n»mž deklarovalo svoji
spokojenost s veìejným obrazem evropského veìejného ochránce práv a pìivítalo konstruktivní
spolupráci mezi evropským veìejným ochráncem práv a dot²enými orgány.
Veìejný ochránce práv pìedstavil svoji zprávu sd»lovacím prostìedkþm na tiskové konferenci dne
24. dubna. Více než 50 novináìþ, kteìí se této konference zú²astnili, mu dalo pìíležitost upozornit
na nejdþležit»jší výsledky svých šetìení v roce 2005.
DNY OTEVdENÝCH DVEdÍ
30. dubna a 1. kv»tna ve Štrasburku a 6. kv»tna v Bruselu se pracovníci úìadu evropského veìejného
ochránce práv zú²astnili dnþ otevìených dveìí, které poìádal Evropský parlament. Materiály o
práci evropského veìejného ochránce práv byly distribuovány návšt»vníkþm ve 25 jazycích, spolu
s ìadou propaga²ních pìedm»tþ. Pracovníci úìadu evropského veìejného ochránce práv byli
pìítomni po celé tìi dny a odpovídali na dotazy. B»hem dnþ otevìených dveìí navštívilo Parlament
35 000 návšt»vníkþ.
Obþané navštívili stánek veŐejného ochránce práv na dni otevŐených dveŐí
ve Štrasburku, Francie, 1. kvĚtna 2006.
120
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
INFORMA+NÍ CESTY
S cílem zvýšit informovanost ob²anþ o jejich právu podávat stížnosti evropskému veìejnému
ochránci práv a dále posílit pracovní vztahy se svými národními a regionálními prot»jšky zahájil
evropský veìejný ochránce práv v roce 2003 intenzivní program informa²ních cest do ²lenských
státþ a pìístupových zemí. Tyto cesty pokra²ovaly rychlým tempem. B»hem každé z t»chto cest
pìipravili veìejní ochránci práv v ²lenských státech a pìístupových zemích podrobný program
²inností a setkání a ²asto evropského veìejného ochránce práv b»hem této cesty doprovázeli.
Pìítomnost obou veìejných ochráncþ práv na t»chto akcích je pro ob²any velmi pìínosná, neboõ jim
umožÜuje lépe chápat a oceÜovat pìíslušné úlohy a pravomoci národního a evropského veìejného
ochránce práv a dozvídat se o svých vlastních právech vyplývajících z ob²anství nejen ve vlastní
zemi, nýbrž v celé EU.
V roce 2006 navštívil evropský veìejný ochránce práv Lucembursko, Špan»lsko, Severní Irsko
a Bulharsko a setkal se s poslanci parlamentþ, soudci, vysokými státními úìedníky, akademickou
obcí, potencionálními st»žovateli a dalšími ob²any. Následující ²ást podává pìehled široké škály
setkání, která prob»hla b»hem t»chto cest, uvádí seznam klí²ových ú²astníkþ t»chto setkání
a zmiÜuje ²etné projevy, které byly pìedneseny. Mediální ²innost, která byla sou²ástí t»chto
informa²ních cest, je uvedena v ²ásti 6.4 této zprávy.
LUCEMBURSKO
Ve dnech 6.–8. bìezna navštívil evropský veìejný ochránce práv Lucembursko. Návšt»vu
zorganizoval úìad lucemburského veìejného ochránce práv, který pìipravil celou ìadu setkání,
která evropskému veìejnému ochránci práv umožnila zvýšit informovanost o své úloze u vedoucích
vládních a státních úìedníkþ, sd»lovacích prostìedkþ, nevládních organizací a zainteresovaných
ob²anþ.
© Cour Grand-ducale/foto Carlo Hommel
6.2
SDĚLENÍ
Nikiforos Diamandouros s Jeho Královskou Výsostí velkovévodou Henrim a Marcem Fischbachem, národním
veŐejným ochráncem práv v Lucembursku, bĚhem informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv
v Lucemburku, 6.–8. bŐezna 2006.
B»hem své návšt»vy m»l pan DIAMANDOUROS možnost hovoìit o své práci s Jeho královskou
Výsostí velkovévodou HENRIM, premiérem Lucemburska Jean-Claudem JUNCKEREM
a pìedsedou Poslanecké sn»movny Lucienem WEILEREM. Tato setkání se zam»ìila na úlohu
evropského veìejného ochránce práv a na to, jaké služby poskytuje lucemburským ob²anþm.
B»hem dvou dnþ se pan DIAMANDOUROS rovn»ž setkal s místopìedsedou Poslanecké sn»movny
121
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Laurentem MOSAREM, pìedsedou Státní rady Pierrem MORESEM a ministrem pro veìejnou
správu a správní reformu Claudem WISELEREM.
Tato návšt»va byla výbornou pìíležitostí rozvinout dále vztahy s lucemburským veìejným
ochráncem práv Marcem FISCHBACHEM a pracovníky jeho úìadu. Krom» oficiálních setkání,
b»hem nichž diskutovali o svých funkcích, m»li veìejní ochránci práv a pracovníci jejich úìadþ
mnoho pìíležitostí vym»Üovat si názory mén» formálním zpþsobem.
Marc Fischbach, národní veŐejný ochránce práv v Lucembursku, Laurent Mosar, místopŐedseda Poslanecké
snĚmovny, Nikiforos Diamandouros, Pierre Mores, pŐedseda Státní rady, a Claude Wiseler, ministr pro
veŐejnou službu a správní reformu, bĚhem informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv
v Lucemburku, 6.–8. bŐezna 2006.
Tato informa²ní cesta zahrnovala i setkání s potenciálními st»žovateli a tiskovou konferenci,
jíž se zú²astnilo pìibližn» 15 novináìþ. Tyto akce zorganizovala vedoucí kanceláìe Evropského
parlamentu v Lucembursku Monique SCHUMACHEROVÁ. Na za²átku své návšt»vy m»l pan
DIAMANDOUROS pìíležitost diskutovat o své práci s paní SCHUMACHEROVOU a s vedoucím
zastoupení Evropské komise Ernstem MOUTSCHENEM.
ŠPAN5LSKO
Evropský veìejný ochránce práv pokra²oval ve své informa²ní cest» návšt»vou Špan»lska ve dnech
8.–10. kv»tna. Návšt»vu poìádal špan»lský národní veìejný ochránce práv Enrique MÚGICA
HERZOG, který pana DIAMANDOUROSE doprovázel na v»tšinu setkání a akcí poìádaných
v prþb»hu t»chto tìí dnþ.
Návšt»va panu DIAMANDOUROSOVI umožnila oslovit klí²ové cílové publikum a zdþraznit
význam práce veìejných ochráncþ práv b»hem setkání s vysoce postavenými politickými,
soudními a správními zástupci. B»hem své návšt»vy se setkal s Jeho Veli²enstvem králem JUANEM
CARLOSEM, Její královskou Výsostí Infantou CRISTINOU, pìedsedou Poslanecké sn»movny
Manuelem MARÍNEM GONZÁLEZEM, pìedsedou Senátu Franciscem Javierem ROJOU GARCÍOU,
ministrem zahrani²ních v»cí a spolupráce Miguelem Ángelem MORATINOSEM CUYAUBÉM,
ministrem veìejné správy Jordim SEVILLOU SEGUROU, vþdcem opozice Marianem RAJOYEM
BREYEM, pìedsedou Nejvyšší soudní rady Franciscem Josém HERNANDEM SANTIAGEM,
pìedsedkyní Ústavního soudu Emilií CASASOVOU BAAMONDOVOU, vedoucím delegace
Evropské komise ve Špan»lsku Josém Luisem GONZÁLEZEM VALLVÉM a vedoucím informa²ní
kanceláìe Evropského parlamentu Fernandem CARBAJEM.
122
SDĚLENÍ
© Španělský národní veřejný ochránce práv
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Nikiforos Diamandouros s Jeho Veliþenstvem králem Juanem Carlosem a Enriquem Múgica Herzogem,
španĚlským národním veŐejným ochráncem práv, bĚhem informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce
práv. Madrid, ŠpanĚlsko, 8.–10. kvĚtna 2006.
Na Den Evropy (9. kv»tna) se evropský veìejný ochránce práv zú²astnil akce poìádané informa²ní
kanceláìí Evropského parlamentu, poskytl rozhovor pro televizní program s názvem „Evropa 2006“
a uspoìádal spole²nou tiskovou konferenci se špan»lským veìejným ochráncem práv.
Nikiforos Diamandouros s Emilií Casas Baamondovou, pŐedsedkyní Ústavního soudu, bĚhem informaþní
návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv. Madrid, ŠpanĚlsko, 8.–10. kvĚtna 2006.
Evropský veìejný ochránce práv, špan»lský veìejný ochránce práv a pracovníci jejich úìadþ využili
tuto pìíležitost k posílení spolupráce mezi svými institucemi tím, že si na formálních i neformálních
setkáních vym»nili názory na otázky spole²ného zájmu v²etn» osv»d²ených postupþ.
SEVERNÍ IRSKO
Ve dnech 8.–10. listopadu navštívil veìejný ochránce práv Belfast jako sou²ást své informa²ní cesty
po ²lenských státech EU. Cestu zorganizoval úìad veìejného ochránce práv Severního Irska, který
123
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
sestavil celý program setkání, pìednášek a rozhovorþ pro sd»lovací prostìedky, aby pomohl zvýšit
informovanost o úloze evropského veìejného ochránce práv.
B»hem své návšt»vy m»l pan DIAMANDOUROS možnost hovoìit o své práci s pìedsedou
Nejvyššího soudu sirem Brianem KERREM, ìeditelem Úìadu státní správy Severního Irska
sirem Nigelem HAMILTONEM a veìejnou ochránkyní práv policie Nualou O‘LOANOVOU.
Setkal se rovn»ž s pìedsedou Komise pro rovnost Bobem COLLINSEM, prezidentem Rady pro
komunitní vztahy Duncanem MORROWEM a zástupcem rektora Univerzity v Ulsteru Richardem
BARNETTEM.
© Veřejný ochránce práv Shromáždění Severního Irska
9. listopadu uspoìádala pìedsedkyn» Shromážd»ní Severního Irska Eileen BELLOVÁ ve²eìi
pro evropského veìejného ochránce práv na zámku Stormont Castle, jíž se zú²astnili ²lenové
legislativního shromážd»ní Billy BELL a Margaret RITCHIEOVÁ, stejn» jako veìejný ochránce práv
Severního Irska Tom FRAWLEY.
Nikiforos Diamandouros s Eileen Bell (napravo od nĚj), mluvþí ShromáždĚní Severního Irska, a dalšími úþastníky
na veþeŐi, kterou poŐádala mluvþí bĚhem informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv. Belfast,
Severní Irsko, 8.–10. listopadu 2006.
© Veřejný ochránce práv Shromáždění Severního Irska
Pan FRAWLEY doprovázel evropského veìejného ochránce práv na jeho cest». To jim umožnilo
pìedstavit spole²n» služby, které poskytují ob²anþm. Pan DIAMANDOUROS rovn»ž pìedstavil
svoji práci pracovníkþm úìadu veìejného ochránce práv Severního Irska a vysv»tlil význam
spolupráce v rámci Evropské sít» veìejných ochráncþ práv.
Tom Frawley, veŐejný ochránce práv ShromáždĚní Severního Irska a komisaŐ pro stížnosti,
a Nikiforos Diamandouros bĚhem informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv. Belfast,
Severní Irsko, 8.–10. listopadu 2006.
124
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
SDĚLENÍ
Tato informa²ní cesta zahrnovala i nesmírn» cenné setkání s potencionálními st»žovateli, které
zorganizoval vedoucí kanceláìe Evropské komise Eddie McVEIGH, který rovn»ž zajistil pìednášku
na Fakult» politologie a mezinárodních studií Univerzity Queen, kde pan DIAMANDOUROS
promluvil na téma „Evropská unie – práva, opravné prostìedky a evropský veìejný ochránce
práv“.
BULHARSKO
© Bulharský veřejný ochránce práv
Ve dnech 27.–29. listopadu pan DIAMANDOUROS navštívil Bulharsko t»sn» pìed jeho vstupem
do Evropské unie. Tato návšt»va, kterou uspoìádal úìad bulharského veìejného ochránce práv,
poskytla evropskému veìejnému ochránci práv vynikající pìíležitost k tomu, aby informoval
bulharské ob²any, obyvatele, podniky, sdružení a další orgány o jejich právech, která získají na
evropské úrovni v dþsledku ²lenství Bulharska v EU.
Nikiforos Diamandouros a Sergei Stanishev, pŐedseda vlády Bulharska, bĚhem informaþní návštĚvy evropského
veŐejného ochránce práv. Sofie, Bulharsko, 27.–29. listopadu 2006.
© Bulharský veřejný ochránce práv
V doprovodu bulharského veìejného ochránce práv Guinia GANEVA se pan DIAMANDOUROS
setkal s prezidentem Bulharska Georgim PARVANOVEM, premiérem Sergeiem STANISHEVEM,
vrchním státním zástupcem Borisem VELTCHEVEM, místopìedsedou Národního shromážd»ní
Lyubenem KORNEZOVEM a s pìedsedy a ²leny t»chto stálých výborþ Národního shromážd»ní:
Výboru pro potírání korupce, Výboru pro stížnosti a petice ob²anþ, Výboru pro evropskou
integraci, Výboru pro lidská práva a náboženské záležitosti.
Nikiforos Diamandouros, Guinio Ganev, bulharský veŐejný ochránce práv, a Lyuben Andonov Kornezov,
místopŐedseda Národního shromáždĚní, bĚhem informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv.
Sofie, Bulharsko, 27.–29. listopadu 2006.
125
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
© Bulharský veřejný ochránce práv
Více než 220 studentþ, akademických pracovníkþ a novináìþ se zú²astnilo pìednášky evropského
veìejného ochránce práv na Univerzit» národního a sv»tového hospodáìství v Sofii na téma
„Demokracie, odpov»dnost a veìejný ochránce práv“. Po pìednášce, kterou poìádal zástupce
rektora univerzity profesor StaĴy STATTEV, následovala živá diskuse s otázkami a odpov»µmi.
Nikiforos Diamandouros pŐedstavuje svou práci na Vysoké škole národního a svĚtového hospodáŐství bĚhem
informaþní návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv. Sofie, Bulharsko, 27.–29. listopadu 2006.
Pìednášky pana DIAMANDOUROSE na téma „Evropský veìejný ochránce práv a ochrana
práv ob²anþ“ se zú²astnilo více než 100 vysoce postavených zástupcþ ústìední a místní správy,
velvyslancþ ²lenských státþ EU, vládních úìedníkþ, poslancþ, místních veìejných obhájcþ
a novináìþ.
Na setkání poìádaném Stìediskem pro studium demokracie, které uvád»l jeho pìedseda Ognian
SHENTOV, pìedstavil pan DIAMANDOUROS svou práci široké ìad» nevládních organizací se
sídlem v Bulharsku a informoval je o tom, jak mohou využít jeho služeb.
Sd»lovací prostìedky pìinesly rozsáhlé zpravodajství o cest» evropského veìejného ochránce
práv, kdy se v tisku a na internetu objevilo více než 40 ²lánkþ, stejn» jako mnoho televizních
a rozhlasových pìísp»vkþ.
Tato návšt»va rovn»ž umožnila panu DIAMANDOUROSOVI rozvinout jeho spolupráci
s bulharským veìejným ochráncem práv a pracovníky jeho úìadu, s cílem sloužit co nejú²inn»ji
ob²anþm a obyvatelþm Bulharska, jakmile jejich zem» vstoupí do Unie.
6.3
DALŠÍ KONFERENCE A SETKÁNÍ
Konference, semináìe a setkání poskytují evropskému veìejnému ochránci práv vynikající
pìíležitost zvýšit informovanost o své práci u klí²ového cílového publika, jako jsou nevládní
organizace, zájmové skupiny a akademické instituce. Rovn»ž mu pomáhají v jeho úsilí o obecn»jší
pozvednutí myšlenky jeho úìadu. Konference a setkání rovn»ž veìejnému ochránci práv a jeho
spolupracovníkþm umožÜují držet krok s vývojem na evropské scén», který má pro tuto instituci
zvláštní význam.
Tato ²ást podrobn» uvádí celou ìadu ²inností zam»ìených na obecnou podporu pojetí funkce
veìejného ochránce práv, a zejména na práci evropského veìejného ochránce práv. Pokud se
evropský veìejný ochránce práv nemþže n»jaké akce zú²astnit osobn», pov»ìí zastupováním
instituce pìíslušného pracovníka svého úìadu. Mnozí se rovn»ž dozvídají o práci evropského
126
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
SDĚLENÍ
veìejného ochránce práv v rámci studħních cest do Štrasburku. Tento oddíl tedy zahrnuje seznam
skupinových prezentací, k nimž došlo v prþb»hu roku 2006.
ZA Ú+ASTI VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
3. února se veìejný ochránce práv setkal s profesorem Spirosem SIMITISEM, profesorem pracovních,
ob²anských a po²íta²ových v»d a práva na Univerzit» Johanna Wolfganga Goetheho, Frankfurt nad
Mohanem, N»mecko, a prezidentem N»meckého etického výboru. Profesor SIMITIS se pak zú²astnil
setkání pracovníkþ úìadu evropského veìejného ochránce práv, kde pronesl pìednášku na téma
„Ochrana údajþ – nedostatky a omezení spole²ného pìístupu EU“.
8. února pronesl pan DIAMANDOUROS projev na výro²ním valném shromážd»ní Evropské sít»
subjektþ zabývajících se rovností (EQUINET) v Bruselu, kde hovoìil o své ²innosti v oblasti boje
proti diskriminaci a podpory rovného zacházení. EQUINET se snaží rozvíjet spolupráci mezi
specializovanými subjekty zabývajícími se rovností v Evrop» a umožnit ú²innou vým»nu zkušeností
s cílem podpoìit jednotné používání protidiskrimina²ních právních pìedpisþ EU. Tuto síõ financuje
Evropská komise a pìedsedá jí nizozemská Komise pro rovné zacházení.
20. bìezna se pan DIAMANDOUROS setkal s velvyslancem Jamesem A. SHARKEYM, stálým
zástupcem Irska v Rad» Evropy, aby spolu diskutovali o úloze evropského veìejného ochránce
práv.
22. bìezna pronesl pan DIAMANDOUROS pìednášku v Institut d‘Etudes Politiques v Paìíži na téma
„Evropský veìejný ochránce práv a základní práva v rozšíìené Evropské unii“.
23. bìezna se evropský veìejný ochránce práv setkal s prezidentem francouzského Vysokého úìadu
pro boj proti diskriminaci a na podporu rovnosti (La Haute Autorité de LuĴe contre les Discriminations
et pour l‘Egalité – HALDE) Louisem SCHWEITZEREM v sídle HALDE v Paìíži.
23. bìezna pronesl pan DIAMANDOUROS pìednášku na Univerzit» Pantheon – Assas Paris II na
téma „Úloha instituce veìejného ochránce práv v ochran» lidských práv – perspektiva evropského
veìejného ochránce práv“.
27. bìezna uspoìádal pan DIAMANDOUROS ve Štrasburku ve²eìi na po²est odstupujícího komisaìe
pro lidská práva Rady Evropy Alvara GILA-ROBLESE.
3. dubna pronesl pan DIAMANDOUROS pìednášku na téma „Spolupráce mezi komisaìem pro
lidská práva Rady Evropy a evropským veìejným ochráncem práv“ pìi pìíležitosti nástupu nového
komisaìe pro lidská práva Rady Evropy Thomase HAMMARBERGA do funkce a odchodu Alvara
GILA-ROBLESE z funkce.
6. dubna pronesl pan DIAMANDOUROS ìe² o ìádné správ» na úrovni EU a decka b»hem ve²eìe,
kterou poìádalo Sdružení ìeckých podnikatelþ v ìeckých Aténách.
14. dubna pronesl evropský veìejný ochránce práv ìe² prostìednictvím video nahrávky s názvem
„Instituce veìejného ochránce práv jako mimosoudní mechanismus pro ìešení sporþ v rámci
vyvíjejícího se evropského právního ìádu“ na mezinárodním sympoziu na téma „decko
v evropském právním spole²enství“, které poìádala ìecká Akademie v»d, ìecká Spole²nost pro
právní studia a ìecké Centrum pro evropská studia a výzkum (EKEME).
24. dubna se pan DIAMANDOUROS setkal v Bruselu se tìemi zástupci Alter-EU: Jorgem
RISSEM z Greenpeace, Olivierem HOEDEMANEM z Corporate Observatory Europe a Paulem
DE CLERCKEM z Friends of the Earth Europe. Alter-EU je koalice více než 140 skupin ob²anské
spole²nosti, odborþ, akademických pracovníkþ a firem pro veìejné záležitosti, která vyzývá k v»tší
transparentnosti v ²innosti orgánþ a institucí EU.
28. dubna byl evropský veìejný ochránce práv pozván, aby pronesl ìe² na pracovní snídani,
kterou v Madridu uspoìádalo New Economy Forum, špan»lská skupina odborníkþ (think tank)
pro veìejnou politiku. de² pana DIAMANDOUROSE m»la název „Sm»rem k Evrop» ob²anþ“.
127
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Špan»lský veìejný ochránce práv Enrique MÚGICA HERZOG pìedstavil pana DIAMANDOUROSE
více než 150²lennému publiku, v n»mž bylo zastoupeno n»kolik špan»lských regionálních veìejných
ochráncþ práv, poslancþ Evropského parlamentu, politikþ, podnikatelþ, akademických pracovníkþ,
diplomatþ a novináìþ. Po projevu pana DIAMANDOUROSE následovaly otázky z publika.
V prþb»hu ve²eìe poìádané pìedchozího ve²era, 27. dubna, daroval prezident New Economy Forum
José Luis RODRÍGUEZ panu DIAMANDOUROSOVI pam»tní plaketu pìipomínající jeho ú²ast na
dané akci.
16. kv»tna se pan DIAMANDOUROS setkal s komisaìem pro lidská práva Rady Evropy Thomasem
HAMMARBERGEM, aby diskutovali o svých úlohách.
19. kv»tna se veìejný ochránce práv setkal ve Štrasburku s ministryní zahrani²ních v»cí decka Dorou
BAKOYIANNIOVOU.
22. kv»tna pronesl pan DIAMANDOUROS pìednášku na téma „Svoboda informací – evropská
perspektiva“ na 4. mezinárodní konferenci zmocn»ncþ pro informace v Manchesteru ve Spojeném
království.
27. ²ervna se pan DIAMANDOUROS setkal se stálou zástupkyní Finska v Rad» Evropy Ann-Marie
NYROOSOVOU.
4. ²ervence pìedstavil evropský veìejný ochránce práv svou práci na ve²eìi ve Štrasburku, kterou
uspoìádal Výbor francouzských starostþ pro evropské záležitosti.
18. a 19. záìí se veìejný ochránce práv zú²astnil semináìe na téma „Demokracie, mimosoudní
opravné prostìedky a studia veìejného ochránce práv“ poìádaného Evropským univerzitním
institutem ve Florencii.
26. záìí se veìejný ochránce práv setkal se zástupci Shromážd»ní francouzských obchodních komor
Alexandrem CZMALEM a Emmanuelle GARAULTOVOU, aby spolu projednali iniciativu Evropské
komise v oblasti transparentnosti.
2. ìíjna uspoìádal pan DIAMANDOUROS sérii setkání v Aténách, a to s ìeckým prezidentem
Karolosem PAPOULIASEM, premiérem KARAMANLISEM, pìedsedkyní ìeckého parlamentu
Annou BENAKIOVOU-PSAROUDOVOU a vþdcem strany PASOK Georgem PAPANDREOU, které
informoval o ²innosti evropského veìejného ochránce práv.
5. ìíjna byl evropský veìejný ochránce práv pozván jako ìe²ník na Výro²ní kongres Sdružení
evropských prþmyslových a obchodních komor EUROCHAMBRES. Kongresu se zú²astnilo více než
500 zástupcþ ze 44 evropských obchodních a prþmyslových komor zastupujících celkem 18 milionþ
podnikþ, kteìí se zabývali rþznými rozm»ry ústìedního tématu, kterým bylo „Komunikující Evropa
– sdílení vize, pìinášení výsledkþ“. Pan DIAMANDOUROS pìednesl svþj pìísp»vek na zasedání
s názvem „Evropa a podnikatelé – fakta, mezery, prodlevy a výhledy“. B»hem konference se pan
DIAMANDOUROS rovn»ž zú²astnil dvoustranného setkání s prezidentem Eurochambres Pierrem
SIMONEM.
10. ìíjna pronesl pan DIAMANDOUROS projev na pracovním ob»d» stálých zástupcþ ²lenských
státþ EU v Rad» Evropy, který poìádala Ann-Marie NYROOSOVÁ, stálá zástupkyn» Finska v Rad»
Evropy.
17. ìíjna promluvil pan DIAMANDOUROS na téma „Instituce veìejného ochránce práv a kvalita
demokracie“ na slavnostním pìedávání diplomþ poìádaným Centrem pro studium politických
zm»n na Univerzit» v Sien» v Itálii.
17. ìíjna pìednesl veìejný ochránce práv pìednášku na téma „Transparentnost, odpov»dnost
a demokracie v EU“ na Škole pokro²ilých mezinárodních studií Univerzity Johns Hopkins v Boloni
v Itálii.
128
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
SDĚLENÍ
19. ìíjna se pan DIAMANDOUROS setkal prostìednictvím videokonference s Aspasií
PAPAVASSILIOUOVOU, nám»stkyní Nejvyššího státního zástupce Státu Kalifornie, která navštívila
orgány EU v rámci Programu pro návšt»vníky Evropské unie. B»hem této schþzky byla paní
PAPAVASSILIOUOVÁ informována o mandátu evropského veìejného ochránce práv, stejn» jako o
nejdþležit»jších typech pìípadþ, kterými se zabývá jeho úìad.
8. listopadu pìedstavil veìejný ochránce práv svou práci Spole²nému výboru pro evropské záležitosti
Irského parlamentu. de² k výboru pronesla také irská veìejná ochránkyn» práv Emily O‘REILLYOVÁ.
Po projevech následovala živá diskuse s otázkami a odpov»µmi, b»hem níž byla nastolena témata
spojená s volným pohybem osob, rovným zacházením a informovaností o instituci veìejného
ochránce práv. Pìed tímto setkáním m»l evropský veìejný ochránce práv možnost diskutovat o
své práci s vedoucím kanceláìe Evropského parlamentu v Dublinu Francisem JACOBSEM a jeho
spolupracovníky, spolu se zam»stnanci zastoupení Komise v Dublinu.
13. listopadu pìicestoval veìejný ochránce práv do Karlsruhe v N»mecku, aby v Europa-Union
Karlsruhe pìednesl projev o úloze evropského veìejného ochránce práv. Pìedtím ho téhož ve²era
pozval první starosta Karlsruhe Siegfried KÖNIG na recepci na radnici m»sta.
21. listopadu pronesl pan DIAMANDOUROS pìednášku na Univerzit» Kingston v Londýn» na
téma „Nesprávný úìední postup, soudy a veìejný ochránce práv“. Hostitelem pìednášky, kterou
organizovala právnická fakulta, byl úìadující d»kan Fakulty obchodu a práva profesor Philip
SAMOUEL.
Nikiforos Diamandouros se studenty a zamĚstnanci Kingstonské univerzity v LondýnĚ, bĚhem pŐedstavení
jeho práce. Londýn, Spojené království, 21. listopadu 2006.
19. prosince se pan DIAMANDOUROS zú²astnil spolu s pìedsedou Evropského soudního dvora
Vassiliosem SKOURISEM a prvním místopìedsedou Evropského soudu pro lidská práva Christosem
ROZAKISEM kulatého stolu poìádaného aténskou Advokátní komorou u pìíležitosti vydání knihy
Lidská práva v Evrop»: jurisprudence Evropského soudu pro lidská práva.
ZA Ú+ASTI PRACOVNÍKw ÚdADU VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
1. bìezna se právník Daniel KOBLENCZ setkal s Heribertusem JAKOU TRIYANOU vyu²ujícím
mezinárodní právo, aby mu vysv»tlil úkoly a povinnosti evropského veìejného ochránce práv.
11. kv»tna se právni²ka Tina NILSSONOVÁ a vedoucí odboru pro komunikace Rosita AGNEWOVÁ
zú²astnily semináìe poìádaného Evropskou investi²ní bankou (EIB) pro organizace ob²anské
spole²nosti v Bruselu s cílem zvýšit informovanost t»chto organizací o jejich právu podávat stížnosti
evropskému veìejnému ochránci práv na nesprávný úìední postup v ²innosti EIB.
129
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
15. ²ervna pìedstavil hlavní právní poradce José MARTÍNEZ-ARAGÓN práci evropského veìejného
ochránce práv skupin» diplomatþ v rámci semináìe o evropských záležitostech poìádaného
Centrem pro evropská studia ve Štrasburku.
27. ²ervna a 11. ²ervence pìivítal Daniel KOBLENCZ dva ú²astníky programu pro návšt»vníky
Evropské unie a vysv»tlil jim práci evropského veìejného ochránce práv.
27. ²ervence se Branislav URBANI+ setkal s Thierrym NGOGOU, aby spolu diskutovali o zásadách
ìádné správy, o níž pan NGOGA provád»l výzkum.
26. záìí se pan Peter BONNOR zú²astnil semináìe o otevìenosti a komunikaci, kde pìednesl projev
o právu na veìejný pìístup k dokumentþm na úrovni EU. Tento semináì prob»hl na Univerzit»
Roskilde v Dánsku a poìádalo ho zastoupení Evropské komise v Kodani. Zú²astnili se ho studenti,
novináìi a zástupci ob²anské spole²nosti.
26. ìíjna navštívil úìad veìejného ochránce práv místopìedseda senátu Italské republiky Lucio
MALAN. Uvítal ho hlavní právní poradce Gerhard GRILL, který odpovídal na jeho otázky ohledn»
úlohy a práce evropského veìejného ochránce práv.
30. listopadu promluvil generální tajemník úìadu evropského veìejného ochránce práv Ian
HARDEN na konferenci poìádané v Bruselu organizací CEE Bankwatch Network s názvem „Právo
na odvolání – Mezinárodní finan²ní instituce a odpov»dnost – Na cest» k nezávislému mechanismu
odvolání a souladu s právními pìedpisy pro Evropskou investi²ní banku“. B»hem zasedání
s názvem „Jaké jsou sou²asné mechanismy odpov»dnosti na úrovni EU, aby byla zachována
odpov»dnost EIB?“, vysv»tlil pan HARDEN, jakou úlohu mþže hrát evropský veìejný ochránce
práv, a uvedl pìíklady stížností, jimiž se již veìejný ochránce práv v souvislosti s EIB zabýval.
1. prosince pronesla Tina NILSSONOVÁ projev na téma „Otevìenost, transparentnost a pìístup
k dokumentþm – funguje pìíslušná legislativa?“ na semináìi o ìízení evropských informací „Držet
se vpìedu s evropskými informacemi v rozšíìené Evrop»“, který poìádal Evropský institut veìejné
správy v Maastrichtu v Nizozemsku.
Skupinové prezentace
V roce 2006 vysv»tlili pan DIAMANDOUROS a pracovníci jeho úìadu (uvedeni v závorce) úlohu
a práci veìejného ochránce práv t»mto skupinám návšt»vníkþ:
Únor
•
skupin» 85 francouzských úìedníkþ ú²astnících se semináìe o evropských záležitostech
poìádaného Centrem pro evropská studia ve Štrasburku (José MARTÍNEZ-ARAGÓN
a Marjorie FUCHSOVÁ)
•
35 studentþm veìejné správy a jejich dozoru z Univerzity Twente, Nizozemsko a z Westfälische
Wilhelms-universität Münster, N»mecko. Skupinu doprovázel Jaap H. DE WILDE. (Gerhard
GRILL)
•
44 studentþm z Bayern Kolleg Augsburg, Bavorsko, v rámci cesty do Štrasburku poìádané
Europäische Akademie Bayern. Skupinu doprovázel Alexander FRISCH. (Gerhard GRILL)
•
35 osobám z Deutschen Evangelischen Frauenbunde Bayern, N»mecko, v rámci cesty poìádané
Karl-Arnold-StiĞung. (Gerhard GRILL)
Bìezen
130
•
42 osobám z CDU Senioren-Union Hilden, N»mecko, v rámci cesty poìádané Karl-Arnold-StiĞung.
(Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
42 studentþm z Techniche Universität Chemnitz, N»mecko, v rámci cesty do Štrasburku poìádané
Bildungswerk Sachsen. (Gerhard GRILL)
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
SDĚLENÍ
•
25 starostþm z oblasti Trentino-Alto Adige, Itálie, v rámci cesty do Štrasburku. (Ida
PALUMBOVÁ)
•
25 osobám z Deutsch-Französisch GesellschaĞ Bonn, N»mecko, v rámci cesty poìádané KarlArnold-StiĞung. (Gerhard GRILL)
Duben
•
37 osobám ze Spolku bývalých ²lenþ a pìátel (demobilizované) 7. obrn»né divize (KameradschaĞ
Ehemaliger und Freunde der (aufgelösten) 7. Panzerdivision), N»mecko, v rámci cesty poìádané
Karl-Arnold-StiĞung. (Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 21 osob z N»mecka na pozvání poslankyn» Evropského parlamentu Silvany
KOCHOVÉ-MEHRINOVÉ (Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
44 osobám z Verein Haus und Grund z n»meckého Kerpenu v rámci cesty poìádané Karl-ArnoldStiĞung. (Anne EISENGRÄBEROVÁ)
•
skupin» 26 ²lenþ kontrolních výborþ regionálních rad východního Finska v rámci studħní cesty
do Štrasburku. (Peter BONNOR)
•
skupin» 29 studentþ specializujících se na evropské právo z Univerzity v Leidenu, Nizozemsko.
Skupinu doprovázel Rick LAWSON. (Ian HARDEN)
•
37 osobám z N»mecka
PANKAUKEOVÁ)
•
37 osobám ze zastìešující organizace katolických studentských sdružení (Dachverbande
Katholische Studentenverbindungen), N»mecko, v rámci cesty poìádané Karl-Arnold-StiĞung.
(Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 24 osob v rámci cesty poìádané Sdružením pro mezinárodní v»ci (AuslandsgesellschaĞ),
Dortmund, N»mecko. (Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
32 osobám z CDU Senioren-Union Bremerhaven, N»mecko, v rámci cesty poìádané Karl-ArnoldStiĞung. (Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 43 vojákþ n»meckých spolkových ozbrojených sil (Bundeswehr) a ²lenþ Katholische
Militärseelsorge, N»mecko, v rámci semináìe poìádaného Europäische Akademie Bayern. Skupinu
doprovázel Alexander FRISCH. (Wiebke PANKAUKEOVÁ)
v rámci
cesty
poìádané
Karl-Arnold-StiĞung.
(Wiebke
Kv»ten
•
skupin» 29 osob v rámci semináìe o evropských záležitostech, který poìádalo Forum Europa
e.V., Lipsko, N»mecko. (Gerhard GRILL)
•
skupin» 12 studentþ specializujících se na evropské právo z Univerzity v Komotini, decko.
(P. Nikiforos DIMANDOUROS a Ioannis DIMITRAKOPOULOS)
•
skupin» 32 studentþ a pracovníkþ Thorbecke Academie Leeuwarden, Nizozemsko, v rámci studħní
cesty do Bruselu a Štrasburku. (Peter BONNOR)
•
skupin» 4 osob z Finska na pozvání poslankyn» Evropského parlamentu Pii-Noory
KAUPPIOVÉ. (Peter BONNOR)
•
30 osobám z CDU Women‘s Union AlĞer, N»mecko, v rámci cesty poìádané Karl-Arnold-StiĞung.
(Gerhard GRILL)
•
37 úìedníkþm zabývajícím se veìejnými financemi v rámci semináìe poìádaného Deutschland
und Europapolitisches Bildungswerk Nordrein-Westfalen, N»mecko. (Gerhard GRILL)
131
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
skupin» 49 studentþ z instituce pro vzd»lávání mládeže (Jugendbildungswerk), Marburg,
N»mecko. (Gerhard GRILL)
•
22 ìeditelþm a u²itelþm z regionþ Lüneburg a Schwerin, N»mecko, v rámci semináìe
poìádaného n»meckými ozbrojenými silami (Bundeswehr). (Gerhard GRILL)
Gerhard Grill, hlavní právní dohlížitel, pŐedstavuje práci veŐejného ochránce práv skupinĚ návštĚvníkŢ.
Štrasburk, Francie, 23. kvĚtna 2006.
+erven
132
•
skupin» 18 postgraduálních studentþ a dv»ma ²lenþm sboru fakulty práv a sociálních v»d
Glasgow Caledonian University ve Spojeném království. Skupinu doprovázela Marcela
CHISHOLMOVÁ. (Peter BONNOR)
•
skupin» 12 studentþm politologie z University of Southern Maine, Portland, USA. (Georgios
KATHARIOS)
•
skupin» 45 osob z N»mecka ú²astnících se studħní cesty do Štrasburku poìádané spole²n»
Europäische Akademie Bayern a poslancem EP Wolfgangem KREISSLEM-DÖRFLEREM. (Gerhard
GRILL)
•
43 osobám z diocézní rady kolínského arcibiskupství, N»mecko, v rámci semináìe o evropské
politice poìádaného Karl-Arnold-StiĞung. (Gerhard GRILL)
•
skupin» 31 dobrovolných hasi²þ z Wesselingu, N»mecko, v rámci cesty poìádané Karl-ArnoldStiĞung. (Gerhard GRILL)
•
skupin» 48 osob v rámci cesty poìádané House of Europe v Lyonu a regionu Rhône. (Gerhard
GRILL)
•
20 starostþm z provincie
PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 58 u²itelþ zvláštních škol z regionu Oberfranken, N»mecko, ú²astnících se studħní
cesty do Štrasburku poìádané Europäische Akademie Bayern. (Gerhard GRILL)
•
skupin» 50 ú²astníkþ semináìe „Europa-Seminar“ poìádaného Kolpingwerk, N»mecko. (Gerhard
GRILL)
•
skupin» 40 studentþ z katedry komunikací Univerzity dím-La Sapienza, dím, Itálie, v rámci
studħní cesty do Bruselu a Štrasburku. (Ida PALUMBOVÁ)
Trentino,
Itálie,
v rámci
cesty
do
Štrasburku.
(Wiebke
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
SDĚLENÍ
delegaci 23 studentþ ú²astnících se cesty, kterou získali jako cenu pro vít»zné týmy Mini
European Assembly poìádané National Student Travel Foundation, Malta. (P. Nikiforos
DIAMANDOUROS a Ida PALUMBOVÁ).
+ervenec
•
skupin» 33 u²itelþ pþsobících v odborné pìíprav» z norimberské oblasti, N»mecko,
ú²astnících se studħní cesty do Štrasburku poìádané Europäische Akademie Bayern. (Wiebke
PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 39 osob z N»mecka na pozvání poslance EP Grafa Alexandra LAMBSDORFFA.
(Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
31 ²lenþm Club BM56, francouzsko-n»meckého sdružení na podporu twinningového
partnerství m»st ErĞkreis a Le Marbihan, v rámci cesty poìádané Karl-Arnold-StiĞung. (Wiebke
PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 26 studentþ magisterského programu evropských studií Univerzity v Tübingenu,
N»mecko. (Gerhard GRILL)
•
skupin» 19 studentþ z Národní školy pro veìejnou správu, Atény, decko. (Georgios
KATHARIOS)
•
skupin» 30 studentþ z Univerzity v Bambergu, N»mecko, v rámci studħní cesty do Štrasburku.
(Gerhard GRILL)
•
36 osobám ze stìediska odborné pìípravy (Berufsbildungszentrum) Neustadt, N»mecko. (Gerhard
GRILL)
•
skupin» 42 u²itelþ pþsobících v odborné pìíprav» z mnichovské oblasti, N»mecko, ú²astnících
se studħní cesty do Štrasburku poìádané Europäische Akademie Bayern. (Gerhard GRILL)
•
31 studentþm z Einstein-Gymnasium, Kehl, N»mecko. (Wiebke PANKAUKEOVÁ)
Záìí
•
24 studentþm z Institutu pro místní samosprávu a bývalým vojákþm n»meckých spolkových
ozbrojených sil (Bundeswehr), N»mecko, v rámci cesty poìádané Karl-Arnold-StiĞung. (Gerhard
GRILL)
•
skupin» 49 osob z N»mecka na pozvání poslance EP Grafa Alexandra LAMBSDORFFA.
(Gerhard GRILL)
•
25²lenné delegaci z místního úìadu v Lempäälä, Finsko, v rámci studħní cesty do Štrasburku.
(Peter BONNOR)
•
31 osobám z Katolické vzd»lávací instituce (Katholisches Bildungswerk), Meckenheim, N»mecko,
v rámci semináìe ve Štrasburku poìádaného Karl-Arnold-StiĞung. (Gerhard GRILL)
•
skupin» 42 studentþ z St Ursulagymnasium v Kolín» nad Rýnem, N»mecko, v rámci semináìe ve
Štrasburku poìádaného Karl-Arnold-StiĞung. (Gerhard GRILL)
•
17 ²lenþm CDU Münster-Amelsbüren, N»mecko, v rámci semináìe ve Štrasburku poìádaného
Karl-Arnold-StiĞung. (Gerhard GRILL)
díjen
•
skupin» 45 právníkþ v rámci studħní cesty do Štrasburku, Bruselu a Lucemburku poìádané
katovickou pobo²kou Sdružení právníkþ, Polsko. (Marta HIRSCHOVÁ-ZIEMBINSKA)
133
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
26 osobám z N»mecka v rámci semináìe ve Štrasburku poìádaného Jakob-Kaiser-StiĞung.
(Gerhard GRILL)
•
skupin» 30 akademických pracovníkþ a studentþ politologie z univerzity v Düsseldorfu,
N»mecko, v rámci semináìe ve Štrasburku poìádaného ESTA-Bildungswerk. (Gerhard GRILL)
•
50 studentþm z Francouzsko-n»meckého sdružení (Deutsch-Franzöziche GesellschaĞ) Bonn und
Rhein-Sieg, N»mecko, ú²astnících se studħní cesty do Lucemburku a Štrasburku. (Gerhard
GRILL)
•
skupin» 45 osob ze sdružení klubþ historických zbraní (Bund der Historischen Deutschen
SchützenbrüderschaĞen), Willich, N»mecko, na pozvání poslance EP Klause HÄNSCHE.
(Gerhard GRILL)
Listopad
•
skupin» 27 osob z SPD Duisburg, N»mecko, na pozvání poslance EP Klause HÄNSCHE.
(Wiebke PANKAUKEOVÁ)
•
skupin» 25 studentþ specializujících se na evropské právo z univerzity v Leidenu, Nizozemsko.
Skupinu doprovázel Rick LAWSON. (Peter BONNOR)
•
11 osobám ze srbských nevládních organizací v rámci studħní návšt»vy evropských institucí
v Bruselu poìádané Centrem pro rozvoj Srbska. (Georgios KATHARIOS)
•
18 osobám z centra pro vzd»lávání dosp»lých (Münchner Volkshochschule), N»mecko, v rámci
studħní cesty do Štrasburku poìádané Münchner Volkshochschule. (Gerhard GRILL)
Wiebke Pankauke, právní poradce, pŐedstavuje práci veŐejného ochránce práv skupinĚ návštĚvníkŢ.
Štrasburk, Francie, 15. listopadu 2006.
Prosinec
134
•
skupin» 17 maµarských právníkþ a studentþ práva v rámci studħní návšt»vy evropských
orgánþ v Bruselu poìádané Bruxinfo. (Daniel KOBLENZ)
•
skupin» 39 osob z N»mecka ú²astnících se studħní cesty do Štrasburku poìádané Europäische
Akademie Bayern. (Gerhard GRILL)
•
33 studentþm z Universitätsgruppe Market Team Tübingen, N»mecko, na pozvání poslance EP
Jorga CHATZIMARKAKISE. (Gerhard GRILL)
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
SDĚLENÍ
skupin» 48 osob z odborového svazu pracovníkþ v kovoprþmyslu (der IG-Metall Senioren),
Duisburg, N»mecko, na pozvání poslance EP Klause HÄNSCHE. (Gerhard GRILL)
Krom» výše uvedených setkání pìedstavili v roce 2006 pracovníci úìadu veìejného ochránce práv
jeho práci také stážistþm z Evropské komise pìi 14 pìíležitostech a stážistþm z Rady Evropské unie
pìi 2 pìíležitostech, kdy se každého setkání zú²astnilo pìibližn» 50 stážistþ.
6.4
VZTAHY SE SD5LOVACÍMI PROSTdEDKY
Mediální ²innost veìejného ochránce práv sahá od rozhovorþ po tiskové konference a od psaných
²lánkþ po tiskové zprávy. Tyto ²innosti pomáhají upozorÜovat na službu, kterou veìejný ochránce
práv poskytuje ob²anþm, organizacím a spole²nostem, a vyzdvihovat významné pìípady. Sd»lovací
prostìedky mohou pomoci zdþraznit význam takových pìípadþ, a umožnit tak orgánþm nebo
institucím EU pìħmout vþ²i ob²anþm kulturu služeb zam»ìenou na hledání ìešení jejich otázek
nebo problémþ.
V roce 2006 bylo vydáno dvacet dva tiskových zpráv, které byly poskytnuty novináìþm po celé
Evrop» a všem, kdo mají o tuto problematiku zájem. Mezi témata zpráv patìil výb»r jazykþ na
internetových stránkách pìedsednictví EU, prþhlednost v oblasti zájmových skupin a dotací,
stížnost ohledn» toho, že nebyla ìádn» uplatn»na sm»rnice o pracovní dob», a nedostate²ná
otevìenost ve fungování Rady.
Veìejný ochránce práv poskytl v roce 2006 ve Štrasburku, v Bruselu i jinde 40 rozhovorþ zástupcþm
tisku, rozhlasových a televizních stanic a elektronických sd»lovacích prostìedkþ. V této ²ásti je
uveden seznam rozhovorþ, které poskytl evropský veìejný ochránce práv a pracovníci jeho úìadu
v roce 2006 a který zahrnuje i ìadu mediálních akcí organizovaných v prþb»hu tohoto roku.
•
5. ledna poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Giorgosovi ADAMOVI z rozhlasové stanice
Dimotiko Radiofono Thessalonikis v decku.
•
20. ledna poskytl pan DIAMANDOUROS po telefonu rozhovor Marku BEUNDERMANNOVI
z EUobserver ohledn» své výzvy Rad», aby pìipravovala právní pìedpisy veìejn».
•
23. ledna poskytl pan DIAMANDOUROS po telefonu rozhovor Lucovi VERNETOVI
z francouzských novin Sud Ouest, který psal portrét veìejného ochránce práv.
•
25. ledna po zasedání peti²ního výboru Evropského parlamentu, vedl veìejný ochránce práv
v Bruselu rozhovor s Ruth REICHSTEINOVOU z n»mecké rozhlasové stanice Deutschlandfunk,
v n»mž hovoìili o zvláštní zpráv» veìejného ochránce práv týkající se v»tší transparentnosti
v Rad».
•
27. ledna poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Heraklesovi GALANAKISOVI z rozhlasové
stanice ERA Herakleion v decku.
•
8. února vedla s panem DIAMANDOUROSEM rozhovor Isabel GUZMANOVÁ z n»mecké
tiskové agentury Evangelischer Pressedienst v Bruselu. Paní GUZMANOVÁ se zvlášt» zajímala o
n»mecké stížnosti a pìípady.
•
Pozd»ji téhož dne vedla s veìejným ochráncem práv v Bruselu rozhovor Patricia HALLEROVÁ
z rakouského deníku Kurier. Paní HALLEROVÁ se veìejného ochránce práv ptala na zkušenosti
z jeho funkce, pìíklady pìípadþ a jeho práci obecn».
•
9. února poskytl veìejný ochránce práv po telefonu rozhovor Jean-Pierru SARDINOVI
z Radio France Bleu o tiskové zpráv» veìejného ochránce práv týkající se Bílé knihy Komise o
komunikaci.
135
SDĚLENÍ
136
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
14. února poskytl pan DIAMANDOUROS ve Štrasburku rozhovor Nayran AGUADOVÉ ze
špan»lské televizní stanice TVE pro program této stanice „Vivir Europa“. Novináìka se zvlášt»
zajímala o špan»lské stížnosti.
•
Pozd»ji téhož dne vedla s veìejným ochráncem práv rozhovor Renata GOLDIROVÁ ze
slovenské televizní stanice TA3 o své práci a zvlášt» o slovenských pìípadech.
•
15. února poskytla hlavní právní poradkyn» Marta HIRSCHOVÁ-ZIEMBINSKA telefonický
rozhovor Helen» VIEGASOVÉ z portugalského ²asopisu Noticias Magazine. Novináìka se
zvlášt» zajímala o portugalské pìípady.
•
17. února pìedstavila hlavní právní poradkyn» Marta HIRSCHOVÁ-ZIEMBINSKA práci
veìejného ochránce práv skupin» 14 novináìþ z Bulharska, Rumunska a Chorvatska v rámci
semináìe o rozšíìení poìádaného Evropským novináìským centrem.
•
2. a 3. bìezna natá²el s panem DIAMANDOUROSEM a dalšími pracovníky jeho úìadu ve
Štrasburku rozhovor štáb n»mecké televize ARTE vedený Katrin MOLNAROVOU, který
pìipravoval portrét veìejného ochránce práv.
•
3. bìezna vedla s veìejným ochráncem práv telefonický rozhovor Elodie CARTIEROVÁ z Radio
Côte d‘Amour o bílé knize Komise o komunikaci.
•
8. bìezna uspoìádal pan DIAMANDOUROS tiskovou konferenci v Lucemburku v rámci
své informa²ní cesty do Lucemburku. Pìed touto konferencí poskytl rozhovor Marcu
GLASENEROVI z Luxemburger Wort.
•
15. bìezna poskytl veìejný ochránce práv ve Štrasburku rozhovor pro dokumentární film
+eské televize s názvem „Napìí² Evropou“. Mladí filmaìi pod vedením producenta Filipa
ALBRECHTA vedli rozhovory s evropskými politiky a ob²any, aby ukázali Evropu z rþzných
perspektiv.
•
29. bìezna pozval veìejný ochránce práv ²tyìi novináìe na pracovní ob»d v Bruselu: Thomase
FERENCZIHO z Le Monde, Nicka WATTA z The Guardian, Erica BONSEHO z HandelsblaĴ,
a Carla FENU z italské tiskové agentury ANSA. Pan DIAMANDOUROS odpovídal na otázky
o své práci a stížnostech souvisejících s jednotlivými zem»mi a rovn»ž vysv»tlil nutnost oslovit
potenciální st»žovatele ve velkých ²lenských státech EU.
•
Pozd»ji téhož dne poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Janu SLÍVOVI z tiskové agentury
AP pro ²lánek o práci evropského veìejného ochránce práv.
•
Poté poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Tanselu TERZIOGLUOVI z rakouských novin
Die Kleine Zeitung. Novináì se pana DIAMANDOUROSE ptal na jeho zkušenosti ve funkci
veìejného ochránce práv od té doby, co do ní nastoupil.
•
Pozd»ji odpoledne poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor po telefonu pro PR agenturu
n»meckého rozhlasu Schlenker PR pro seriál o evropských orgánech a institucích s názvem
„Život v Evrop»“.
•
Poté vedla s panem DIAMANDOUROSEM rozhovor Daniela WEINGÄRTNEROVÁ
z n»meckých novin TAZ a Badische Zeitung pro portrét evropského veìejného ochránce práv.
Vedla rovn»ž rozhovory s pracovníky jeho úìadu ve Štrasburku a zú²astnila se setkání pana
DIAMANDOUROSE s pracovníky útvarþ Komise v Lucemburku.
•
24. dubna pìedstavil veìejný ochránce práv svoji Výro²ní zprávu za rok 2005 na tiskové konferenci
v Bruselu. Této prezentace se zú²astnilo více než 50 novináìþ. Pan DIAMANDOUROS podal
pìehled svých ²inností v roce 2005 a uvedl pìíklady pìípadþ a jejich ìešení. Novináìi se ptali
na statistiku, stížnosti týkající se jednotlivých zemí, vztahy veìejného ochránce práv s úìadem
OLAF, transparentnost v Rad», rozpracované zvláštní zprávy a jazykový režim na webových
stránkách pìedsednictví EU.
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
SDĚLENÍ
•
Po tiskové konferenci poskytl pan DIAMANDOUROS jednotlivé rozhovory televizní stanici
Deutsche Welle, n»meckému veìejnoprávnímu rozhlasu, belgickému rozhlasu RTBF, a špan»lskému
veìejnoprávnímu rozhlasu o nejdþležit»jších zjišt»ních Výro²ní zprávy za rok 2005.
•
Pozd»ji téhož dne poskytl veìejný ochránce práv telefonický rozhovor Fabricu LAMBERTOVI
z belgické ekonomické rozhlasové stanice BFM o hlavních zjišt»ních Výro²ní zprávy za rok 2005
a konkrétních belgických pìípadech.
•
26. dubna poskytla referentka pro tisk Gundi GADESMANNOVÁ telefonický rozhovor
Albrechtu MEIEROVI z n»meckých novin Der Tagesspiegel o tom, jak se veìejný ochránce práv
snaží oslovovat cílové skupiny v N»mecku, napìíklad malé a stìední podniky.
•
27. dubna poskytla vedoucí odboru pro komunikace Rosita AGNEWOVÁ rozhovor Margarit»
GASCAOVÉ z Brussels TV o úkolech evropského veìejného ochránce práv a hlavních zjišt»ních
Výro²ní zprávy za rok 2005.
•
Pozd»ji téhož dne poskytl pan DIAMANDOUROS telefonický rozhovor Nadje SCHEYSOVÉ
z belgické rozhlasové stanice FM Bruxelles o Výro²ní zpráv» za rok 2005 a konkrétních belgických
pìípadech.
•
9. kv»tna poskytl pan DIAMANDOUROS b»hem své informa²ní cesty do Špan»lska rozhovor
Miguelu ADROVEROVI CONDEMU z televize TVE pro program s názvem „Evropa 2006“.
•
Téhož dopoledne uspoìádali špan»lský veìejný ochránce práv Enrique MÚGICA HERZOG
a evropský veìejný ochránce práv spole²nou tiskovou konferenci, na níž stru²n» nastínili ú²el
informa²ní cesty, své pìíslušné úlohy a zpþsob, jakým vzájemn» spolupracují, aby co nejlépe
sloužili ob²anþm a obyvatelþm Špan»lska.
Nikiforos Diamandouros a Enrique Múgica Herzog, španĚlský národní veŐejný ochránce práv, spoleþnĚ
pŐedstavují svou práci bĚhem tiskové konference organizované v rámci informaþní návštĚvy evropského
veŐejného ochránce práv. Madrid, ŠpanĚlsko, 8.–10. kvĚtna 2006.
•
6. ²ervna vedl s panem DIAMANDOUROSEM v Bruselu rozhovor Bruno WATERFIELD
z Parliament Magazine o jeho práci, jeho úsp»ších, jeho snahách lépe informovat veìejnost o svých
službách, jeho doporu²eních ostatním orgánþm a institucím EU a jeho cílech do budoucna,
v²etn» zajišt»ní v»tší transparentnosti v Rad».
•
16. ²ervna zveìejnil bulletin Komise En Direct ²lánek pana DIAMANDOUROSE s názvem „Jsem
tady, abych pomáhal svým kolegþm“, v n»mž veìejný ochránce práv vysv»tloval svoji úlohu.
137
SDĚLENÍ
138
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
•
27. ²ervna poskytl pan Olivier VERHEECKE rozhovor An» LÁZAROVÉ z andaluského
televizního kanálu Canal Sur v rámci návšt»vy 30 špan»lských zástupcþ z platforem ob²anské
spole²nosti a nevládních organizací do Evropského parlamentu.
•
Do ²ervnového ²ísla bulletinu DIHK (N»mecká obchodní komora) pìisp»l pan
DIAMANDOUROS ²lánkem o tom, jak konkrétn» mþže pomoci malým a stìedním podnikþm,
pokud mají problémy s orgány a institucemi EU. Tento bulletin byl zaslán 74 regionálním
obchodním komorám v N»mecku.
•
6. ²ervence pìedstavil pan DIAMANDOUROS práci veìejného ochránce práv skupin»
14 novináìþ z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kosova, Srbska a +erné hory v rámci
semináìe s názvem „Sm»rem k integraci“, který uspoìádalo Evropské novináìské centrum.
•
24. srpna byl v bulletinu N»mecké konfederace ìemesel a malých podnikþ, ZDH, zveìejn»n
rozhovor s veìejným ochráncem práv s názvem „N»kdy sta²í k vyìešení problému pouhý
telefonát“.
•
22. záìí poskytl veìejný ochránce práv ve Štrasburku rozhovor Paulin» WIRPHOVÉDUVERGEROVÉ z francouzského Journal du Parlement.
•
27. záìí poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Christin» SIGANIDOUOVÉ z ìecké televize
ERT3 Television.
•
5. ìíjna b»hem kongresu EUROCHAMBRES v Soluni dal veìejný ochránce práv rozhovor
n»kolika ìeckým novináìþm, v²etn» Magdy CONSTANTINIDOUOVÉ z NaĞemboriki,
a rakouské novináìce Sabine BERGEROVÉ z WirtschaĞsblaĴu.
•
19. ìíjna vysv»tloval veìejný ochránce práv svoji práci skupin» novináìþ ze Severského
novináìského centra v Århusu v Dánsku, kteìí byli na návšt»v» ve Štrasburku.
•
3. listopadu Nicholas CATEPHORES pronesl pìednášku ke dv»ma tìídám studentþ žurnalistiky
na vysoké škole AKMI v Aténách na pozvání novináìe Thanasise KALFASE. Pan CATEPHORES
hovoìil o úloze a práci evropského veìejného ochránce práv.
•
14. listopadu vedla s panem DIAMANDOUROSEM ve Štrasburku rozhovor Shirin
WHEELEROVÁ pro BBC. Novináìka se zvlášt» zajímala o rþzné mechanismy podávání
stížností na evropské úrovni.
•
15. listopadu poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Ioannisu PAPADIMITRIOUOVI z ìecké
sekce Deutsche Welle.
•
23. listopadu poskytl veìejný ochránce práv rozhovor prostìednictvím videokonference
dopisovateli bulharské tiskové agentury BTA Atanasu MATEVOVI o informa²ní cest» veìejného
ochránce práv do Bulharska.
•
Pozd»ji téhož dne poskytl pan DIAMANDOUROS další rozhovor prostìednictvím
videokonference, a to dopisovatelce n»mecké sekce AFP Andree SCHNEIDEROVÉ. Zpráva
novináìky byla mimo jiné zveìejn»na ve Spiegel online.
•
27. listopadu v rámci informa²ní cesty evropského veìejného ochránce práv do Bulharska
poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Deianu IODOVOVI z deníku TRUD.
•
Téhož dne poskytl rozhovor Snejan» IVANOVÉ z Bulharského státního rozhlasu.
•
28. listopadu poskytli pan DIAMANDOUROS a bulharský veìejný ochránce práv Guinio
GANEV živý rozhovor pro ranní zpravodajský poìad Balkánské televize (bTV). Rozhovor vedl
Nicolay BAREKOV.
•
29. listopadu uspoìádali pan DIAMANDOUROS a pan GANEV spole²nou tiskovou konferenci
v Národním shromážd»ní Bulharska.
SDĚLENÍ
© Bulharský veřejný ochránce práv
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Nikiforos Diamandouros poskytuje rozhovor Deianovi Iodovi, novináŐi deníku TRUD, bĚhem informaþní
návštĚvy evropského veŐejného ochránce práv v Bulharsku, 27.–29. listopadu 2006.
6.5
•
4. prosince poskytla referentka pro tisk Gundi GADESMANNOVÁ rozhovor po telefonu pro
PR agenturu n»meckého rozhlasu Schlenker PR pro seriál o evropských orgánech a institucích
s názvem „Život v Evrop»“.
•
5. prosince poskytl veìejný ochránce práv písemné odpov»di na otázky v rámci rozhovoru pro
bulletin špan»lské skupiny odborníkþ Institución Futuro. Rozhovor vedený Anou YERROVOU
se týkal zejména názorþ veìejného ochránce práv na jeho práci, stížností, které dostává,
a aktuálních evropských otázek.
•
8. prosince po ukon²ení semináìe o lidských právech v Lublani ve Slovinsku poskytl pan
DIAMANDOUROS rozhovor slovinským veìejnoprávním a soukromým televizním stanicím,
slovinské tiskové kanceláìi a slovinskému veìejnoprávnímu rozhlasu. Novináìi se zejména
zajímali o názory veìejného ochránce práv na otázky lidských práv ve Slovinsku.
•
18. prosince poskytl pan DIAMANDOUROS rozhovor Viki FLESSAOVÉ pro program „Sta
Akra“ vysílaný televizí NET v decku.
•
27. prosince poskytl Gerhard GRILL rozhovor Radio France Internationale o zvláštní zpráv»,
kterou veìejný ochránce práv sepsal v souvislosti s jazyky používanými na webových stránkách
pìedsednictví Rady.
PUBLIKACE
Veìejný ochránce práv chce oslovovat co nejširší veìejnost, aby se mezi ob²any prohloubilo
pov»domí o jejich právech, a zejména o jejich právu podávat stížnosti. S cílem informovat
klí²ové zainteresované subjekty a veìejnost o ²innosti evropského veìejného ochránce práv
a o službách, které mþže poskytnout ob²anþm a obyvatelþm EU, byly v roce 2006 vypracovány
a zainteresovaným stranám distribuovány tyto publikace:
Výro²ní zpráva za rok 2005; fotokopie (v angli²tin»)
Fotokopie Výro²ní zprávy za rok 2005 veìejného ochránce práv byly v anglické verzi poskytnuty
²lenþm peti²ního výboru Evropského parlamentu v kv»tnu, aby výbor mohl projednat práci
veìejného ochránce práv pìed plenárním zasedání v další ²ásti roku.
139
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Výro²ní zpráva za rok 2005 – Výtah a statistiky; fotokopie (20 jazykþ)
V kv»tnu dostali ²lenové peti²ního výboru také zkopírovanou verzi publikace Výro²ní zprávy za rok
2005: výtah a statistiky ve všech 20 jazycích.
Evropský veìejný ochránce práv – bulletin; ²íslo 6 a 7 (5 jazykþ)
+ísla 6 a 7 pþlro²ního bulletinu Evropské sít» veìejných ochráncþ práv a Evropského regionu
Mezinárodního institutu veìejného ochránce práv byla distribuována v dubnu a v ìíjnu národním,
regionálním a místním veìejným ochráncþm práv v Evrop» a ²lenþm peti²ního výboru Evropského
parlamentu.
Evropský veìejný ochránce práv: Mohl by Vám pomoci? (23 jazykþ)
V roce 2006 vyšlo nové vydání prþvodce stížností a formuláìe Evropský veìejný ochránce práv: Mohl
by Vám pomoci ve 23 jazycích. Tato brožura je nesmírn» užite²ná pro potencionální st»žovatele,
jimž velice usnadÜuje výkon jejich práva podávat stížnosti evropskému veìejnému ochránci práv.
Kopie nového vydání brožury byly rozeslány veìejným ochráncþm práv, poslancþm Evropského
parlamentu, zastoupením Komise a kanceláìím parlamentþ v ²lenských státech a byly zaslány
zastoupením a sítím EU k další distribuci. Tato publikace vzbudila velký zájem a do konce roku se
objevily žádosti o n»kolik tisíc dalších výtiskþ.
Evropský veìejný ochránce práv: Na první pohled (25 jazykþ)
V roce 2006 vyšlo nové vydání prospektu Evropský veìejný ochránce práv: Na první pohled ve 25
jazycích. Tato brožura je ur²ena veìejnosti a má jí pomoci vysv»tlit, co mþže a nemþže d»lat
evropský veìejný ochránce práv. Byla široce distribuována s cílem omezit po²et nepìípustných
stížností pìedkládaných veìejnému ochránci práv.
Pam»tní sborník k desátému výro²í; vázané a brožované vydání (ve francouzštin»)
Desáté výro²í úìadu evropského veìejného ochránce práv provázela ìada pam»tních akcí. V ²ervnu
2004 prob»hl „semináì zakladatelþ“, jehož cílem bylo mapovat kroky vedoucí k vytvoìení funkce
evropského veìejného ochránce práv a sledovat vývoj a trendy, v nichž by se m»lo pokra²ovat.
Bylo rozhodnuto vypracovat pam»tní sborník jako výsledek této akce. Pod názvem Evropský
veìejný ochránce práv: pþvod, zìízení, vývoj byla tato publikace vydána v roce 2005 v angli²tin» ve
vázané i v brožované podob». Vzhledem k úsp»chu této publikace bylo v roce 2006 pìipraveno
francouzské vydání.
Výro²ní zpráva za rok 2005; tišt»ná verze (20 jazykþ)
V po²áte²ním množství 3 000 kopií a ve 20 jazykových verzích úìedních jazykþ EU byla Výro²ní
zpráva za rok 2005 v ìíjnu rozeslána poslancþm Evropského parlamentu, orgánþm a institucím EU,
veìejným ochráncþm práv a zastoupením a sítím Evropské komise. Další kopie byly distribuovány
b»hem zbylé ²ásti roku.
Výro²ní zpráva za rok 2005: výtah a statistiky; tišt»ná verze (20 jazykþ)
20 jazykových verzí Výtahu a statistik v po²áte²ním množství 8 000 kopií, které vyšly v ìíjnu,
bylo rozesláno rozsáhlé síti pìíjemcþ úplné Výro²ní zprávy, stejn» jako nevládním organizacím
a univerzitám. Další kopie byly distribuovány b»hem zbylé ²ásti roku.
Výro²ní zpráva za rok 2005 – sbírka rozhodnutí (3 jazyky)
Tato obsáhlá elektronická publikace obsahuje plné zn»ní rozhodnutí v angli²tin», francouzštin»
a n»m²in» u pìípadþ uvedených v kapitole 3 této zprávy. Publikace je dostupná na webové stránce
veìejného ochránce práv v podob» jediného elektronického dokumentu. Knižní verze nebo CDROM jsou k dispozici t»m, kdo o n» požádá úìad veìejného ochránce práv.
140
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
SDĚLENÍ
Další publikace
Veìejný ochránce práv nadále v prþb»hu roku distribuoval výtisky dalších svých publikací,
zejména Evropského kodexu ìádné správní praxe, který je k dispozici ve 25 jazycích. Tento kodex byl
v roce 2006 vydán v makedonštin», aby podpoìil ìádnou správu v Bývalé jugoslávské republice
Makedonii, která je kandidátskou zemí.
6.6
INTERNETOVÁ KOMUNIKA+NÍ +INNOST
Elektronická pošta
V dubnu 2001 byla webová stránka dopln»na o elektronickou verzi formuláìe pro podání stížnosti
evropskému veìejnému ochránci práv ve 12 jazycích. Po rozšíìení Evropské unie dne 1. kv»tna 2004
byl formuláì zpìístupn»n v dalších devíti jazycích. V prosinci 2006 byl v rámci pìíprav na další
rozšíìení Evropské unie dne 1. ledna 2007 tento formuláì pìidán na webovou stránku v bulharštin»
a rumunštin». Více než 57 % všech stížností, které veìejný ochránce práv obdržel v roce 2006, bylo
podáno prostìednictvím internetu a velká ²ást z nich na elektronickém formuláìi pro stížnost.
V roce 2006 byla použita hlavní elektronická adresa veìejného ochránce práv k odpov»di na
celkem 10 801 žádostí o informaci. V 7 261 pìípadech šlo o hromadné e-maily, které odeslali
ob²ané a které se týkaly stížností zaslaných evropskému veìejnému ochránci práv. K otázkám,
kterými se zabývaly tyto hromadné zásilky, patìila výstavba prþmyslového pìístavu v Granadille
plánovaná špan»lskými orgány, právo lékaìþ odmítnout provád»t potraty a údajné pronásledování
náboženských menšin v Polsku. Na všechny e-maily byla odeslána odpov»µ s vysv»tlením, jaký je
stav vyìizování dot²ené stížnosti evropským veìejným ochráncem práv.
Celkem bylo prostìednictvím elektronické pošty doru²eno 3 540 individuálních žádostí o informace,
oproti zhruba 3 200 žádostem v roce 2005 i v roce 2004. Všechny obdržely samostatnou odpov»µ
od pìíslušného zam»stnance úìadu veìejného ochránce práv.
Zm»ny webové stránky
Webová stránka veìejného ochránce práv byla vytvoìena v ²ervenci 1998. B»hem roku 2006
spolupracoval správce webových stránek s vedoucími odboru komunikací i s technickými
odd»leními Evropského parlamentu na pìípravách na zm»nu webové stránky veìejného ochránce
práv v moderní, dynamickou, informativní, interaktivní a neustále se vyvíjející službu ob²anþm.
O²ekává se, že nová webová stránka bude uvedena do provozu v první polovin» roku 2007.
V kv»tnu 2006 se internetová stránka evropského veìejného ochránce práv pìesunula spole²n»
se stránkami ostatních orgánþ, institucí a agentur EU na novou doménu na nejvyšší úrovni .eu.
Adresy webových stránek orgánþ EU lze nyní snadno rozeznat, neboõ všechny kon²í na „europa.
eu“. I když stará internetová adresa veìejného ochránce práv (hĴp://www.euro-ombudsman.eu.int)
bude v nejbližší budoucnosti stále fungovat, sou²asná úìední adresa je: hĴp://www.ombudsman.
europa.eu
Veìejný ochránce práv svou webovou stránku v roce 2006 prþb»žn» aktualizoval a pìidával na ni
elektronické verze svých rþzných publikací, jakmile byly k dispozici. Mezi n» patìily jeho Výro²ní
zpráva za rok 2005 a související Výtah a statistiky ve 20 jazycích; Evropský veìejný ochránce práv:Na
první pohled ve 25 jazycích a Evropský veìejný ochránce práv: Mohl by Vám pomoci? ve 23 jazycích.
V lednu 2006 vytvoìil veìejný ochránce práv nový oddíl své webové stránky odkazující na šetìení
z vlastního podn»tu v souvislosti s úlohou Komise jako strážce Smlouvy, které se rozhodl zahájit
poté, co dostal velké množství stížností na Komisi týkajících se projektu špan»lských orgánþ
o výstavb» prþmyslového pìístavu v Granadille na špan»lském ostrov» Tenerife.
141
SDĚLENÍ
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Od 1. ledna do 31. prosince 2006 zaznamenaly webové stránky veìejného ochránce práv 416 533
jednotlivých návšt»vníkþ. Nejnavšt»vovan»jší ²ástí byla anglická jazyková verze, následovaná
francouzskou, špan»lskou, n»meckou a italskou verzí. Pokud jde o geografický pþvod návšt»vníkþ,
nejvíce jich pocházelo z Itálie, následovalo Švédsko, Spojené království, Špan»lsko a N»mecko.
Sekce s odkazy na webové stránce veìejného ochránce práv obsahuje odkazy na stránky národních
a regionálních veìejných ochráncþ práv v celé Evrop». V roce 2006 tyto stránky s odkazy
zaznamenaly pìes 44 000 návšt»v, což jasn» ukazuje, že koordina²ní ²innost evropského veìejného
ochránce práv týkající se Evropské sít» veìejných ochráncþ má pro ob²any pìidanou hodnotu.
Aby webová stránka veìejného ochránce práv zþstala na pìedním míst» mezi webovými
stránkami EU, podílel se úìad veìejného ochránce práv v prþb»hu celého roku 2006 na práci
interinstitucionálního edi²ního výboru pro Internet (CEiii), v²etn» pracovní skupiny CEiii, která
byla ustanovena s cílem koordinovat pìesun na doménu na nejvyšší úrovni.eu.
142
© iStockphoto.com/urbancow
Příloh y
7
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
A
STATISTIKY
1
P dÍP A DY VY dÍZ E NÉ B5H EM RO KU 2006
1.1
CELKOVÝ PO+ET PdÍPADw V ROCE 2006 ................................................................................... 4 4221
— Šetìení neuzavìená do 31. prosince 2005 ......................................................................................... 3152
— Stížnosti ²ekající na rozhodnutí o pìípustnosti k 31. prosinci 2005 ............................................. 270i
— Stížnosti pìħaté v roce 2006 ............................................................................................................ 3 8303
— Šetìení z vlastního podn»tu evropského veìejného ochránce práv ................................................. 9i
Počet stížností přijatých v letech 1996–2006
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
Z nichž 281 stížností se týkalo stejného pìedm»tu.
2
Z toho tìi šetìení z vlastního podn»tu evropského veìejného ochránce práv a 312 šetìení na základ» stížností.
3
Z nichž se 281 stížností týkalo stejného pìedm»tu, viz poznámka pod ²arou 1.
145
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
1.2
DOKON+ENÁ POSOUZENÍ PdÍPUSTNOSTI / NEPdÍPUSTNOSTI ........................................95%
1.3
KLASIFIKACE STÍŽNOSTÍ
1.3.1
Podle typþ krokþ u²in»ných evropským veìejným ochráncem práv ve prosp»ch
st»žovatelþ
6,6%
30,8%
Zahájená šetření (258)
Doporučení (2 034)
Doporučení a postoupení (22)
0,6%
9,7%
52,3%
Postoupení (377 z nichž 270 se týkalo stejného
předmětu)
Není možné učinit žádné kroky (1 198)
1.3.2
Podle pþsobnosti evropského veìejného ochránce práv
21,5%
Spadající do působnosti (838)
Mimo působnost (3 051)
78,5%
146
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
MIMO PwSOBNOSTT
0,1%
0,8%
Netýká se nesprávného úředního postupu (166)
5,4%
Neoprávněná stížnost (25)
Soudní dvůr a Soud prvního stupně Evropských společenství
při výkonu soudních pravomocí (4)
Stížnost se netýká orgánu nebo instituce Společenství (2 856)
93,7%
SPADAJÍCÍ DO PwSOBNOSTI
Pìípustné stížnosti
Zahájená šetření (258)
Nedostatečné nebo žádné důvody pro zahájení šetření (191)
57,5%
42,5%
Nepìípustné stížnosti
4,4%
2,1%
Nebyly učiněny předchozí odpovídající administrativní kroky (197)
Případy týkající se zaměstnanců Společenství, kde nebyly vyčerpány interní
opravné prostředky (43)
11,1%
Probíhající nebo již ukončená soudní řízení (17)
Překročena časová lhůta (8)
31,9%
50,5%
Stěžovatel / předmět stížnosti neznámý (124)
147
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
DO P OR U + E NÍ A P OS TO UPEN Í
2
(V n»kterých pìípadech bylo poskytnuto více než jedno doporu²ení.)
Doporučení obrátit se na jiného veřejného ochránce práv nebo
předložit petici regionálnímu nebo vnitrostátnímu parlamentu (828)
Doporučení obrátit se na Evropskou komisi (383)
13,9%
Doporučení předložit petici Evropskému parlamentu (166)
30,0%
Doporučení obrátit se na jiný orgán (877)
Doporučení obrátit se na SOLVIT (109)
31,8%
3,9%
6,0%
14,4%
Předání stížnosti jinému orgánu (399, z nichž se 270 týkalo stejného
předmětu)
Evropskému parlamentu (22)
Evropské komisi (4)
Vnitrostátnímu nebo regionálnímu veřejnému ochránci práv
(363, z nichž se 270 týkalo stejného předmětu)
SOLVITu (9)
Jiným orgánům (1)
P dÍP A DY VY dÍZ E NÉ V RO CE 2006 .......................................... 5 8 2
3
V roce 2006 evropský veìejný ochránce práv uzavìel 582 šetìení. 267 z nich, z ²ehož dev»t bylo
zahájeno z vlastního podn»tu, bylo zahájeno v roce 2006, zatímco 315, z ²ehož tìi byly zahájeny
z vlastního podn»tu, pocházelo z roku 2005.
3.1
ORGÁNY A INSTITUCE, KTERÝCH SE ŠETdENÍ TÝKALO
(V n»kterých pìípadech se šetìení týkalo dvou i více orgánþ nebo institucí.)
1,9%
11,7%
8,3%
12,5%
65,6%
148
Evropská komise (387)
Evropský úřad pro výběr personálu (74)
Evropský parlament (49)
Rada Evropské unie (11)
Ostatní (69)
Evropský soudní dvůr (4)
Evropský účetní dvůr (2)
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) (18)
Evropská centrální banka (3)
Výbor regionů (4)
Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství (4)
Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (3)
Eurojust (1)
Úřad pro úřední tisky (Opoce) (4)
Evropská investiční banka (7)
Evropská agentura pro životní prostředí (1)
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (4)
Evropská agentura pro bezpečnost letectví (3)
Evropská obranná agentura (1)
Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (1)
Evropský inspektor ochrany údajů (2)
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (1)
Evropská agentura pro léčivé přípravky (3)
Evropský policejní úřad (2)
Výkonná agentura pro inteligentní energii (1)
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3.2
PŘÍLOHY
TYP ÚDAJNÉHO NESPRÁVNÉHO ÚdEDNÍHO POSTUPU
(V n»kterých pìípadech se jedná o dva ²i více typþ údajného nesprávného úìedního postupu)
200
Nedostatečná průhlednost včetně odmítnutí poskytnout informace (25 %)
190
150
Nespravedlnost, zneužití pravomoci (19 %)
141
100
Neuspokojivý postup (12 %)
91
71
50
68
65
59
Neodůvodněné průtahy (9 %)
Jiný nesprávný úřední postup (9 %)
Diskriminace (9 %)
Nedbalost (8 %)
Špatné právní posouzení (5 %)
Nezajištění splnění povinnosti — článek 226 (4 %)
36 28
0
3.3
NÁVRHY NA SMÍRNÁ dEŠENÍ, NÁVRHY DOPORU+ENÍ A ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVY
PdEDLOŽENÉ V ROCE 2006
— Návrhy na smírná ìešení ........................................................................................................................28
— Návrhy doporu²ení .................................................................................................................................13
— Zvláštní zprávy ..........................................................................................................................................2
3.4
UZAVdENÁ ŠETdENÍ ........................................................................................................................... 2504
(Šetìení byla uzavìena na základ» jednoho nebo více z t»chto dþvodþ:)
20
0
40
60
80
100
95
64
3
Nebyl zjištěn nesprávný úřední postup (z nichž 2 byla zahájena z vlastního
podnětu) (35,7 %)
Vyřešeno orgánem (24,1 %)
Smírné řešení (1,1 %)
41
Uzavřeno kritickou připomínkou určenou orgánu (15,4 %)
4
Orgán přijal návrh doporučení (1,5 %)
2
Uzavřeno po zvláštní zprávě (0,8 %)
9
Stažení stížnosti (3,4 %)
48
4
120
Ostatní (z nichž 2 byla zahájena z vlastního podnětu) (18,0 %)
Z nichž tìi šetìení byla zahájena z vlastního podn»tu veìejného ochránce práv.
149
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
4
P wV OD S T ÍŽ NOS T Í Z AZN AMEN AN ÝCH V RO CE 2006
4.1
KDO PODÁVÁ STÍŽNOST?
Spole²nosti a sdružení
5,5 % (211)
4.2
Jednotliví ob²ané
94,5 % (3 619)
JAZYKOVÉ ROZVRŽENÍ STÍŽNOSTÍ
25%
20%
15%
10%
5%
0% EN ES DE FR PL IT NL EL PT FI CS HU SV SL SK DA ET LT LV MT GA
150
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
4.3
PŘÍLOHY
ZEM5PISNÝ PwVOD STÍŽNOSTÍ
Poþet pŐípadŢ
Poþet pŐípadŢ
v%
% z populace EU
Míra1
Lucembursko
54
1,4
0,1
14,2
Malta
33
0,9
0,1
10,0
Kypr
44
1,1
0,2
7,6
241
6,3
2,3
2,8
Slovinsko
44
1,1
0,4
2,7
ŠpanĚlsko
781
20,4
9,4
2,2
Finsko
74
1,9
1,1
1,7
Irsko
47
1,2
0,9
1,4
Rakousko
81
2,1
1,8
1,2
105
2,7
2,4
1,1
Portugalsko
96
2,5
2,3
1,1
Maďarsko
72
1,9
2,2
0,9
Slovensko
37
1,0
1,2
0,8
ýeská republika
67
1,7
2,2
0,8
NĚmecko
537
14,0
17,8
0,8
Nizozemsko
106
2,8
3,5
0,8
Polsko
228
6,0
8,2
0,7
Švédsko
53
1,4
1,9
0,7
Estonsko
7
0,2
0,3
0,7
335
8,7
13,6
0,6
Lotyšsko
12
0,3
0,5
0,6
Dánsko
20
0,5
1,2
0,4
Itálie
207
5,4
12,7
0,4
Spojené království
147
3,8
13,0
0,3
Litva
9
0,2
0,7
0,3
Jiné
291
7,6
Neznámá
102
2,7
ZemĚ
Belgie
ŏecko
Francie
1
Toto ²íslo bylo vypo²teno vyd»lením procenta stížností procentem obyvatelstva. Podíl vyšší než 1 ukazuje, že
zem» podává veìejnému ochránci práv více stížností, než lze o²ekávat vzhledem k po²tu jejích obyvatel. Všechny
procentuální údaje ve výše uvedené tabulce byly zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
151
PŘÍLOHY
B
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ROZPO+ET VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
Samostatný rozpo²et
Od 1. ledna 20005 se rozpo²et veìejného ochránce práv stal nezávislou složkou rozpo²tu Evropské
unie (v sou²asné dob» složka VIII-A).
Struktura rozpo²tu
Veìejný ochránce práv pìedložil rozpo²et na rok 2006 podle nové rozpo²tové struktury
(nomenklatury). Cílem této nové struktury je zvýšit prþhlednost a umožnit rozpo²tovým orgánþm
lepší kontrolu tím, že budou mít lepší pìehled o výdajích podobné povahy, které byly v dosavadní
struktuìe rozd»leny do n»kolika hlav nebo kapitol.
Rozpo²et veìejného ochránce práv na rok 2006 byl tedy rozd»len do tìí hlav. Hlava 1 rozpo²tu
obsahuje platy, pìísp»vky a další náklady spojené se zam»stnanci. Hlava 2 rozpo²tu obsahuje
náklady na budovy, zaìízení a rþzné provozní výdaje. A kone²n» hlava 3 obsahuje výdaje spojené
s obecnými ²innostmi, které tato instituce vykonává.
Spolupráce s Evropským parlamentem
Aby se zabránilo zbyte²né duplicit» úìedníkþ a technických pracovníkþ, jsou n»které služby, které
veìejný ochránce práv potìebuje k výkonu své funkce, zajišõovány Evropským parlamentem nebo
jeho prostìednictvím. Oblasti, kde veìejný ochránce práv více ²i mén» využívá pomoci služeb a
odd»lení Parlamentu, jsou tyto:
•
tlumo²ení, pìeklad a tisk;
•
pronájem kanceláìských prostor;
•
informa²ní technologie, telekomunikace a poštovní služby.
Spolupráce mezi evropským veìejným ochráncem práv a Evropským parlamentem umožnila
zna²né úspory v rozpo²tu Spole²enství.
Spolupráce mezi Evropským parlamentem a evropským veìejným ochráncem práv byla zahájena
na základ» rámcové dohody ze dne 22. záìí 1995. Další dohody o administrativní spolupráci a o
rozpo²tové a finan²ní spolupráci byly podepsány dne 12. ìíjna 1995.
Tyto dohody o spolupráci byly pìehodnoceny v roce 2005 s cílem pìizpþsobit je nové situaci,
která se vyvinula b»hem prvního desetiletí fungování instituce evropského veìejného ochránce
práv. Novou dohodu podepsali pìedseda Parlamentu Josep BORRELL FONTELLES a evropský
veìejný ochránce práv dne 15. bìezna 2006 a v platnost vstoupila v dubnu 2006. Jejím cílem je
zachovat spolupráci s Parlamentem ve všech oblastech, kde je možno dosáhnout významných
úspor z rozsahu. Evropský parlament bude tedy nadále poskytovat veìejnému ochránci práv
služby v celé ìad» oblastí, v²etn» poskytování budov, informa²ních a komunika²ních technologií,
lékaìských služeb, školení, pìekladþ a tlumo²ení.
Nová dohoda pìináší v»tší jasnost v cenové politice. Napìíšt» se za služby bude platit na základ»
spravedlivého, transparentního a pìim»ìeného odhadu nákladþ, s výjimkou nákladþ na audit a
ú²etnictví, kde se strany dohodly na paušální ²ástce. Tyto zm»ny rovn»ž odrážejí autonomii
veìejného ochránce práv v oblasti ìízení lidských zdrojþ a ve finan²ních v»cech.
Naìízení Rady (ES, ESUO, Euratom) ². 2673/1999 ze dne 13. prosince 1999, kterým se m»ní finan²ní naìízení ze dne
21. prosince 1977 o souhrnném rozpo²tu Evropských spole²enství; Úì. v»st. 1999 L 326, s. 1.
5
152
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
Rozpo²et na rok 2006
V roce 2006 obsahoval plán pracovních míst úìadu veìejného ochránce práv celkem 57 míst, oproti
51 místu v roce 2005.
Celková výše finan²ních prostìedkþ rozpo²tu veìejného ochránce práv na rok 2006 dosahovala
7 682 538 EUR. Prostìedky v hlav» 1 (výdaje na pracovníky) ²inily 5 808 538 EUR, v hlav» 2
(budovy, zaìízení a rþzné provozní výdaje) 1 085 000 EUR. Hlava 3 obsahuje výdaje související se
zvláštními ²innostmi, které tato instituce vykonává. Tyto prostìedky ²inily 789 000 EUR. Rozpo²et
na rok 2006 po²ítal s celkovými pìíjmy ve výši 812 271 EUR.
Následující tabulka uvádí výdaje v roce 2006 ve form» pìislíbených finan²ních prostìedkþ.
(v eurech)
Hlava 1
5 347 167
Hlava 2
1 129 253
Hlava 3
607 819
Celkem
7 084 239
Rozpo²et na rok 2007
Rozpo²et na rok 2007 vypracovaný b»hem roku 2006 po²ítá ve svém plánu pracovních míst s 57
místy (žádná nová pracovní místa).
Celková výše finan²ních prostìedkþ na rok 2007 ²iní 8 152 800 EUR. Prostìedky v hlav» 1 (výdaje
na pracovníky) ²iní 6 150 300 EUR, v hlav» 2 (budovy, zaìízení a rþzné provozní výdaje) 1 251 500
EUR, v hlav» 3 (výdaje související s obecnými ²innostmi instituce) ²iní 751 000 EUR.
Rozpo²et na rok 2007 po²ítá s celkovými pìíjmy ve výši 939 980 eur.
153
PŘÍLOHY
C
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ZAM5STNANCI
Aby evropský veìejný ochránce práv zajistil, že jeho úìad bude ìádn» provád»t úkony spojené
s ìešením stížností na nesprávný úìední postup ve 23 jazycích Smlouvy a oslovováním ob²anþ
a obyvatel EU s cílem zvýšit jejich pov»domí o jejich právu podávat stížnosti, opírá se o vysoce
kvalifikované zam»stnance hovoìící mnoha jazyky. Tato pìíloha obsahuje úplný seznam
zam»stnancþ v roce 2006, jejich pracovního zaìazení a kontaktní informace, stejn» jako popis
pracovních úkonþ, které vykonávají jednotlivá odd»lení a odbory úìadu. Nakonec je uveden krátký
pìehled schþzí a setkání zam»stnancþ, které se uskute²nily v prþb»hu roku.
EVROPSKÝ VEdEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Evropský veìejný ochránce práv
P. Nikiforos DIAMANDOUROS se narodil dne 25. ²ervna 1942 v Aténách. Dne 15. ledna 2003 byl
zvolen evropským veìejným ochráncem práv. Své funkce se ujal dne 1. dubna 2003 a dne 11. ledna
2005 byl op»tovn» zvolen na další p»tileté funk²ní období.
V letech 1998 až 2003 byl prvním národním veìejným ochráncem práv v decku. Od roku 1993 byl
také profesorem srovnávací politiky na katedìe politologie a státní správy Aténské univerzity
(v sou²asné dob» uvoln»n). V letech 1995 až 1998 byl ìeditelem a pìedsedou deckého národního
stìediska pro sociální výzkum (EKKE).
Bakaláìský titul z politologie získal na Univerzit» v Indian» (1963) a magisterský titul (1965), M.Phil.
(1969) a Ph.D (1972) ve stejném oboru na Kolumbħské univerzit». Pìedtím, než se stal vyu²ujícím
na Aténské univerzit» v roce 1988, vyu²oval a provád»l výzkum na Státní univerzit» v New
Yorku a na Kolumbħské univerzit» (1973–1978). V letech 1980 až 1983 byl ìeditelem vývoje na
Aténské akademii v decku. V letech 1983 až 1988 byl programovým ìeditelem pro západní Evropu
a Blízký a Stìední východ Rady pro výzkum ve spole²enských v»dách v New Yorku. V letech 1988
až 1991 byl ìeditelem ìeckého Institutu pro mezinárodní a strategická studia v Aténách, politicky
orientované výzkumné organizace zìízené za spole²né finan²ní podpory Fordovy a MacArthurovy
nadace. V roce 1997 byl jmenován hostujícím profesorem politologie v Centru Juana Marche pro
vyšší studia spole²enských v»d (Madrid).
Byl pìedsedou ìecké Asociace pro politologii (1992–98) a Asociace moderních ìeckých studií ve
Spojených státech (1985–88). Mezi lety 1999 a 2003 pþsobil jako ²len ìecké Národní komise pro lidská
práva, od roku 2000 do roku 2003 byl zároveÜ ²lenem ìecké Národní rady pro správní reformu.
V letech 1988 až 1995 byl jedním z pìedsedþ podvýboru pro jižní Evropu Rady pro výzkum ve
spole²enských v»dách v New Yorku, jejíž ²innost je financována z grantu Nadace Volkswagenu. Je
také jedním z hlavních editorþ ìady o nové jižní Evrop» a získal granty z Fulbrightovy a Národní
nadace na spole²enskov»dní výzkum.
+asto publikuje na téma politika a d»jiny decka, jižní Evropy a jihovýchodní Evropy a zejména na
téma demokratizace, budování státu a národa a vztah mezi kulturou a politikou.
SEKRETARIÁT EVROPSKÉHO VEdEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
Sekretariát evropského veìejného ochránce práv odpovídá za provoz osobní kanceláìe veìejného
ochránce práv. Spravuje pracovní program veìejného ochránce práv, koordinuje pìíchozí
i odchozí korespondenci, poskytuje rady o vztazích s dalšími orgány a institucemi EU, zabývá
se protokolárními aspekty ²innosti úìadu a provádí pro veìejného ochránce práv všeobecné
sekretáìské práce.
154
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Alexandra ANDROULAKAKISOVÁ
Sekretáìka evropského veìejného ochránce práv
(do 30.6.2006)
Tel.: +33 3 88 17 25 28
PŘÍLOHY
Kelly KOUNDOURIOVÁ
Sekretáìka evropského veìejného ochránce práv
(od 1.7.2006)
Tel.: +33 3 88 17 25 28
Nicholas CATEPHORES
Asistent evropského veìejného ochránce práv
Tel.: +33 3 88 17 23 83
GENERÁLNÍ TAJEMNÍK
Ian HARDEN
Generální tajemník (od 1.8.2006)
Tel.: +33 3 88 17 23 84
Po jmenování Iana HARDENA do funkce generálního tajemníka a pìed ukon²ením náborového
ìízení na nového vedoucího právního odd»lení zþstal pan HARDEN ve funkci vedoucího právního
odd»lení i po 1. srpnu 2006.
Ian HARDEN se narodil dne 22. bìezna 1954 v Norwichi v Anglii. Vystudoval práva na Churchill
College v Cambridgi, v roce 1975 získal titul BA s vyznamenáním a v roce 1976 titul LLB. Po
absolutoriu nastoupil na právnickou fakultu Univerzity v SheĜeldu, kde od roku 1976 do roku
1990 pþsobil jako asistent, a od roku 1990 do roku 1993 jako odborný asistent, od roku 1993 do
roku 1995 jako docent a od roku 1995 jako profesor v oboru veìejné právo. Do úìadu evropského
veìejného ochránce práv pìišel v roce 1996 jako hlavní právní poradce, nejprve se stal vedoucím
sekretariátu (1997–1999) a od roku 2000 vedoucím právního odd»lení. 1. srpna 2006 byl jmenován
generálním tajemníkem kanceláìe veìejného ochránce práv. Je autorem nebo spoluautorem
ìady publikací o právu EU a veìejném právu v²etn» Stát a veìejné zakázky (Buckingham: Open
University Press, 1992); Flexibilní integrace: k efektivn»jší a demokrati²t»jší Evrop» (London CEPR,
1995) a Evropská hospodáìská a m»nová unie: institucionální rámec (Kluwer Law International, 1997). Je
²lenem Association française de droit constitutionnel a „Skupiny pro parlamentní studia“ ve Spojeném
království a ²estným profesorem univerzity v SheĜeldu.
PRÁVNÍ ODD5LENÍ
Právní odd»lení je složeno zejména z právníkþ, jejichž hlavním úkolem je analyzovat stížnosti
zaslané evropskému veìejnému ochránci práv a provád»t šetìení pod dohledem vedoucího právního
odd»lení a tìí hlavních dohlížitelþ. Vedoucí právního odd»lení krom» toho, že ìídí odd»lení, je
také poradcem veìejného ochránce práv v oblasti právní strategie a sm»ìování instituce. Zástupce
vedoucího právního odd»lení zajišõuje provoz vnitìní kontroly kvality a ìízení informa²ních
systémþ a koordinuje pìísp»vek odd»lení do výro²ní zprávy.
V roce 2006 tvoìilo právní odd»lení celkem 21 zam»stnancþ, kteìí se skládali z vedoucího právního
odd»lení, sedmi hlavních právních poradcþ, z nichž tìi plnili funkci hlavního dohlížitele6, jedenácti
referentþ, jednoho právníka-lingvisty, právní asistentky a asistentky vedoucího právního odd»lení.
B»hem roku 2006 pracovalo v právním odd»lení patnáct stážistþ.
Murielle RICHARDSONOVÁ
Asistentka vedoucího právního odd»lení
Tel.: +33 3 88 17 23 88
6
Tìetí hlavní právní poradce plnící funkci hlavního dohlížitele nastoupil do právního odd»lení dne 1. listopadu 2006.
155
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PRÁVNÍCI
Právníci se zabývají stížnostmi, které mohou být veìejnému ochránci práv pìedloženy v kterémkoli
z 23 jazykþ Evropské unie, tj. jazykþ Smlouvy. Navrhují také a provád»jí šetìení z vlastního
podn»tu, odpovídají na žádosti ob²anþ o informaci, poskytují pomoc veìejnému ochránci práv
v právních záležitostech, jsou poradci v oblasti právních postupþ, vývoje a tradic ve svých
pìíslušných ²lenských státech a zastupují veìejného ochránce práv na n»kterých veìejných akcích.
Sabina BALAŽI+OVÁ
Právni²ka
Tel.: +33 3 88 17 35 72
Georgios KATHARIOS
Právník
Tel.: +32 2 284 38 49
Elodie BELFYOVÁ
Právní asistentka
Tel.: +32 2 284 39 01
Daniel KOBLENCZ
Právník
Tel.: +32 2 284 38 31
Peter BONNOR
Právník
Tel.: +33 3 88 17 25 41
José MARTÍNEZ ARAGÓN
Hlavní právní poradce
Tel.: +33 3 88 17 24 01
Benita BROMSOVÁ
Vedoucí bruselské kanceláìe
hlavního právního poradce
Tel.: +32 2 284 25 43
Beatriz MENÉNDEZOVÁ ALLEROVÁ
Právni²ka
Tel.: +33 3 88 17 67 63
Nelius CAREY
Právník lingvista
Tel.: +33 3 88 17 25 63
Tina NILSSONOVÁ
Právni²ka
Tel.: +32 2 284 14 17
Ioannis DIMITRAKOPOULOS
Hlavní právní poradce
Hlavní dozorce
Tel.: +33 3 88 17 37 68
Fergal Ó REGAN
Hlavní právní poradce
Hlavní dozorce
(od 1.11.2006)
Tel.: +33 3 88 17 67 84
Juliano FRANCO
Právník
Tel.: +33 3 88 17 21 51
Marjorie FUCHSOVÁ
Právni²ka
Tel.: +33 3 88 17 40 78
156
Ida PALUMBOVÁ
Právni²ka
Tel.: +33 3 88 17 23 85
Wiebke PANKAUKEOVÁ
Právni²ka
Tel.: +33 3 88 17 24 02
Gerhard GRILL
Hlavní právní poradce
Hlavní dozorce
Tel.: +33 3 88 17 24 23
Branislav URBANI+
Právník
Tel.: +33 3 88 17 27 14
Marta HIRSCHOVÁ-ZIEMBISSKA
Hlavní právní poradkyn»
Tel.: +33 3 88 17 27 46
Olivier VERHEECKE
Hlavní právní poradce
Tel.: +32 2 284 20 03
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
STÁŽISTÉ
Marta ARIASOVÁ DIAZOVÁ
Stážistka (od 1.9.2006)
Tel.: +33 3 88 17 29 77
Kadri BRÜGEL
Stážista (do 28.2.2006)
Anne EISENGRÄBEROVÁ
Stážistka (do 31.7.2006)
Ramin FARINPOUR
Stážista (od 18.9.2006)
Tel.: +33 3 88 16 40 18
Farah JERAJ
Stážista (od 1.9.2006)
Tel.: +33 3 88 17 24 12
Giedre KAZLAUSKAITEOVÁ
Stážistka (do 31.7.2006)
Beata KULPACZYNSKA
Stážistka (od 1.9.2006)
Tel.: +33 3 88 17 23 28
Riccardo MONACO
Stážista (od 16.1.2006 do 31.12.2006)
Teresa PLANAOVÁ CASADOVÁ
Stážistka (od 1.2.2006 do 31.7.2006)
Zvi RAMAN
Stážista (od 1.9.2006)
Tel.: +32 2 284 21 80
Brigita SABALIAUSKAITEOVÁ
Stážistka (od 1.9.2006)
Tel.: +32 2 283 23 27
Izabela SZOSTAKOVÁ-SMITHOVÁ
Stážistka (do 31.7.2006)
Axel SCHNEIDER
Stážista (od 1.4.2006)
Tel.: +33 3 88 16.40.72
Alexis VAN MAERCKE
Stážista (do 31.7.2006)
Katherine WORTHINGTONOVÁ
Stážistka (do 31.7.2006)
ADMINSTRATIVNÍ A FINAN+NÍ ODD5LENÍ
Administrativní a finan²ní odd»lení je odpov»dné za veškerou ²innost úìadu veìejného ochránce
práv, která není pìímo spojena s vyìizováním stížností a provád»ním šetìení. Skládá se ze
²tyì odborþ: jsou to administrativní odbor, finan²ní odbor, odbor zpracování stížností a odbor
komunikací. Vedoucí administrativního a finan²ního odd»lení celkov» koordinuje práci odd»lení.
V této funkci odpovídá za obecnou organizaci a provoz úìadu, za personální politiku v úìadu,
navrhuje a plní rozpo²tovou a finan²ní strategii instituce a zastupuje veìejného ochránce práv
v celé ìad» interinstitucionálních fór. V roce 2006 m»lo administrativní a finan²ní odd»lení celkem
35 zam»stnancþ v²etn» 9 ²lenþ odboru zpracování stížností, jejichž práce je úzce spojena s prací
právního odd»lení.
João SANT‘ANNA
Vedoucí administrativního a finan²ního odd»lení
Tel.: +33 3 88 17 53 46
João SANT'ANNA se narodil dne 3. kv»tna 1957 v Setúbalu v Portugalsku. V letech 1975 až 1980
studoval práva na Univerzit» v Lisabonu a v roce 1981 se stal ²lenem advokátní komory v Lisabonu.
Mezi lety 1980 a 1982 pþsobil jako právník právního a administrativního odboru portugalského
ministerstva vnitra lisabonského regionu. V letech 1982 až 1984 pokra²oval ve studiu práva,
pìi²emž se zam»ìil na oblast duševního vlastnictví na Univerzit» Ludwiga-Maximilliana a Institutu
Maxe Plancka v Mnichov». Po svém návratu do Portugalska v roce 1984 byl jmenován vedoucím
právního a administrativního odboru portugalského ministerstva vnitra pro lisabonský region.
V roce 1986 se stal úìedníkem v Evropském parlamentu v generálních ìeditelstvích pro informace a
vztahy s veìejností, pro výzkum, pro personál a finance a nakonec v právním odd»lení Evropského
parlamentu. Vedoucím administrativního a finan²ního odd»lení v úìadu evropského veìejného
ochránce práv se stal v roce 2000.
157
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ADMINISTRATIVNÍ ODBOR
Úkoly administrativního odboru jsou široké. Zajišõuje nábor a personální ìízení, zabývá se pìíchozí
a odchozí korespondencí, zajišõuje telefonní ústìednu, infrastrukturu úìadu, koordinuje pìeklady
dokumentþ, organizuje a spravuje právní referen²ní knihovnu a dokumentaci a archivy instituce.
Tento odbor rovn»ž odpovídá za informa²ní technologie v rámci instituce a zajišõuje potìeby úìadu
v oblasti IT, a tuto úlohu plní v úzké spolupráci s Evropským parlamentem.
Alessandro DEL BON
Vedoucí odboru
Tel.: +33 3 88 17 23 82
Christophe BAUER
Administrativní pracovník, ìidi²
Tel.: +33 3 88 17 67 80
Juan Manuel MALLEA
Asistent
Tel.: +33 3 88 17 23 01
Rachel DOELLOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 23 98
Stéphanie MARAJOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 23 13
Massimo EZZY
Referent pro informa²ní technologie
Tel.: + 33 3 88 17 28 67
Charles MEBS
Asistent
Tel.: +33 3 88 17 70 93
Cindy GIANNAKISOVÁ
Administrativní pracovnice
Tel.: +32 2 284 63 93
Ana MORAISOVÁ GASPAROVÁ
Asistentka (od 1.6.2006)
Tel.: +33 3 88 16 40 96
Isgouhi KRIKORIANOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 25 40
Emese WALTZOVÁ
Asistentka (od 1.6.2006)
Tel.: + 33 3 88 16 40 95
Gaël LAMBERT
Referent pro informa²ní technologie
Tel.: +33 3 88 17 23 99
Félicia VOLTZENLOGELOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 23 94
FINAN+NÍ ODBOR
Finan²ní odbor zajišõuje, aby úìad veìejného ochránce práv splÜoval platná finan²ní pravidla
zaru²ující ekonomické, ú²inné a náležité používání rozpo²tových prostìedkþ. Tyto povinnosti
vyplývají ze skute²nosti, že rozpo²et evropského veìejného ochránce práv je nezávislý. Rozpo²et
pìipravují a plní ²tyìi finan²ní referenti pod vedením pov»ìeného schvalujícího úìedníka.
Loïc JULIEN
Vedoucí odboru
Tel.: +33 3 88 17 67 79
158
Jean-Pierre FEROUMONT
Referent pro oblast financí
Tel.: +32 2 284 38 97
Véronique VANDAELEOVÁ
Referentka pro oblast financí
Tel.: +32 2 284 23 00
Giovanna FRAGAPANEOVÁ
Referentka pro oblast financí
Tel.: +33 3 88 17 29 62
Christophe WALRAVENS
Referent pro oblast financí
Tel.: +33 3 88 17 24 03
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
ODBOR PRO ZPRACOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Odbor pro zpracování stížností odpovídá za registraci, distribuci a následné zpracování stížností
podaných evropskému veìejnému ochránci práv. Odbor zajišõuje, aby všechny stížnosti byly
zaneseny do databáze, potvrzeny a pìedány právnímu odd»lení. Odpovídá za zpracování
veškeré pìíchozí i odchozí pošty, zajišõuje aktualizaci záznamþ o stížnostech v databázi b»hem
celého postupu, monitoruje dodržování termínþ, zpracovává statistiky a archivuje dokumentaci
o stížnostech.
Isabelle FOUCAUDOVÁ
Vedoucí odboru
Tel.: +33 3 88 17 23 91
Séverine BEYEROVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 23 93
Isabelle LECESTREOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 24 29
Bruno BISMARQUE-ALCÂNTARA
Asistent
Tel.: +33 3 88 17 20 91
Oualiba MAKHLOUFIA
Asistentka (od 1.4.2006)
Tel.: +33 3 88 16.40.71
Evelyne BOUTTEFROYOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 24 13
Véronique SCHOOROVÁ
Asistentka (od 1.11.2006)
Tel.: +33 3 88 17 24 29
Elaine DRAGOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 33 31
Caroline ZINCKOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 40 51
Evropský veŐejný ochránce práv a jeho zamĚstnanci.
159
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
ODBOR KOMUNIKACÍ
Odbor komunikací pomáhá veìejnému ochránci práv oslovovat ob²any a informovat je o jejich
právech vyplývajících z právních pìedpisþ Spole²enství. Hraje proto jednu z hlavních úloh pìi
posilování vztahþ a dþv»ry mezi ob²any a Evropou s jejími institucemi.
Odbor udržuje a rozvíjí vztahy se sd»lovacími prostìedky, tvoìí a produkuje publikace veìejného
ochránce práv, spravuje webové stránky, organizuje informa²ní návšt»vy a akce a koordinuje styky
v rámci Evropské sít» veìejných ochráncþ práv.
Rosita AGNEWOVÁ
Vedoucí odboru
Tel.: +32 2 284 25 42
Ben HAGARD
Vedoucí odboru
Tel.: +33 3 88 17 24 24
Marc AMIR-TAHMASSEB
Správce webových stránek
Tel.: +33 3 88 17 44 10
Dace PICOTOVÁ-STIEBRINA
Referentka pro komunikaci
Tel.: +33 3 88 17 40 80
Gundi GADESMANNOVÁ
Referentka pro tisk
Tel.: +32 2 284 26 09
Gabrielle SHERIDANOVÁ
Asistentka
Tel.: +33 3 88 17 24 08
Annika ÖSTERBERGOVÁ
Referentka pro publikace
Tel.: +33 3 88 17 49 36
160
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
SCHwZE ZAM5STNANCw
Ve snaze zajistit maximální ú²innost a efektivitu postupþ v rámci úìadu, zaru²it ìádný tok
informací mezi zam»stnanci a podporovat jejich profesionální rozvoj svolává veìejný ochránce práv
pravidelné schþze zam»stnancþ. Je pravidlem, že poìad jednání t»chto schþzí zahrnuje pìehled
nedávných a budoucích aktivit, který podává veìejný ochránce práv, stejn» jako prezentaci vývoje
ve správní, právní a politické oblasti, který má na tuto instituci vliv. V souladu se strategií veìejného
ochránce práv týkající se profesionálního rozvoje jeho zam»stnancþ jsou na tyto schþze ²asto zváni
externí ìe²níci. V roce 2006 pìednesl pìi takové pìíležitosti pìednášku profesor Spiros SIMITIS,
profesor pracovních, ob²anských a po²íta²ových v»d a práva na Univerzit» Johanna Wolfganga
Goetheho, Frankfurt nad Mohanem, N»mecko, a prezident N»meckého etického výboru na téma
„Ochrana údajþ – nedostatky a omezení spole²ného pìístupu EU“ a místopìedsedkyn» Evropské
komise pro vztahy s institucemi a komunika²ní strategii Margot WALLSTRÖMOVÁ o úsilí, které
Komise vyvíjí ke zlepšení svých vztahþ s ob²any.
Profesor Spiros Simitis, profesor pracovního
a obþanského práva a práva informaþních
technologií na UniverzitĚ Johanna Wolfganga Goetha
a pŐedseda NĚmecké komise pro etiku, se obrací
k zamĚstnancŢm evropského veŐejného ochránce
práv. Štrasburk, Francie, 3. února 2006.
Margot Wallströmová, místopŐedsedkynĚ Evropské
komise pro vztahy mezi institucemi a komunikaþní
strategii, bĚhem prezentace pro zamĚstnance
veŐejného ochránce práv. Štrasburk,
Francie, 13. prosince 2006.
SETKÁNÍ ZAM5STNANCw
S úmyslem rozvinout a posílit porozum»ní hodnotám a poslání této instituce a prosazování jejich
ú²inného pìedávání zorganizoval veìejný ochránce práv v ìíjnu 2006 setkání zam»stnancþ. To
bylo poprvé v jeho krátké historii, co tato instituce podnikla takovou v»c. Setkání zam»stnancþ je
ZamĚstnanci veŐejného ochránce práv bĚhem setkání zamĚstnancŢ, 11.–13. Őíjna 2006.
161
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
cvi²ením v sebereflexi zahrnujícím všechny zam»stnance instituce a široce užívanou praxí, kterou
pan DIAMANDOUROS úsp»šn» používal v dob», kdy pþsobil jako první národní veìejný ochránce
práv decka.
V rámci pìíprav na toto setkání byli zam»stnanci vyzváni, aby vyjádìili své postoje ohledn»
celkového fungování úìadu a širšího dopadu dosavadní ²innosti veìejného ochránce práv
prostìednictvím ú²asti na cvi²eních sebehodnocení. Ta probíhala formou dotazníku, ve kterém
zam»stnanci hodnotili rþzné aspekty pracovních postupþ a metod ²innosti evropského veìejného
ochránce práv v rþzných oblastech ²innosti instituce, stejn» jako úsp»chy veìejného ochránce práv
z širšího pohledu. Dalším cílem této dþležité ²innosti bylo zajistit lepší ìízení rizik v rámci instituce,
jak to vyžadují normy vnitìní kontroly EU.
Výsledky dotazníku byly spolu s dalšími podkladovými materiály rozdány všem zam»stnancþm
ješt» pìed setkáním. Sloužily jako základ pro diskusi, která se soustìedila na (i) význam ìádné
správy jak z koncep²ního, tak procesního hlediska, (ii) otázku, jak oslovit celkov» ob²any a jak se
zam»ìit na konkrétní, specializované skupiny, které by mohly pþsobit jako subjekty významné
pro utváìení veìejného mín»ní schopné produkovat v»tší po²et stížností spadajících do pþsobnosti
veìejného ochránce práv, a (iii) jak dále posílit a podpoìit kulturu služeb v úìadu veìejného
ochránce práv.
Každý zam»stnanec byl podporován v tom, aby se jednání aktivn» ú²astnil, aõ na plenárním
zasedání, nebo v pracovních skupinách, a aby se snažil vyjádìit své názory na rþzná témata
k diskusi. Po setkání se dosp»lo k obecné shod» ohledn» toho, že tato akce rozhodn» byla velmi
pìínosnou a užite²nou zkušeností, která zaslouží opakování.
ZamĚstnanci veŐejného ochránce práv pŐed zahájením bĚhu na 10 km ve Štrasburku, 14. kvĚtna 2006.
162
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
D
PŘÍLOHY
REJSTdÍK ROZHODNUTÍ
P ODL E + ÍS L A P dÍPAD U
1
2003
0495/2003/ELB ...............................................73
0617/2003/IP ...................................................74
1537/2003/ELB ...............................................75
1764/2003/ELB ...............................................76
2004
0642/2004/GG ................................................89
0674/2004/PB..................................................85
0956/2004/PB..................................................90
1217/2004/OV ................................................60
2227/2004/MF ................................................77
2312/2004/MHZ .............................................93
2437/2004/GG ................................................78
2467/2004/PB..................................................69
2944/2004/ID ..................................................56
3133/2004/JMA ..............................................56
3369/2004/JMA ..............................................91
3399/2004/OV ................................................85
3403/2004/GG ................................................79
3436/2004/ELB ...............................................64
3501/2004/PB..................................................64
2005
0032/2005/ELB ...............................................86
0106/2005/TN .................................................86
0191/2005/BB..................................................57
0289/2005/GG ................................................95
0552/2005/SAB ...............................................58
0582/2005/PB..................................................80
0760/2005/GG ................................................80
1037/2005/GG ................................................81
1252/2005/GG ................................................58
1315/2005/BB..................................................55
1429/2005/JF ...................................................88
1463/2005/TN .................................................82
1482/2005/MHZ .............................................61
1487/2005/GG ................................................94
1729/2005/JF ...................................................71
1776/2005/GG ................................................70
1841/2005/BM ................................................66
1919/2005/GG ................................................72
2172/2005/MHZ .............................................90
2523/2005/TN .................................................60
2601/2005/ID ..................................................59
2616/2005/SAB ...............................................62
2787/2005/OV ................................................92
3172/2005/WP ................................................67
3389/2005/WP ................................................62
Q3/2005/IP......................................................98
2006
0163/2006/MHZ .............................................83
0242/2006/BM ................................................92
0472/2006/DK ................................................63
0786/2006/JF ...................................................87
0800/2006/WP ................................................68
0817/2006/TN .................................................73
0866/2006/SAB ...............................................84
1363/2006/MF ................................................65
3297/2006/BU .................................................67
3684/2006/BU .................................................67
OI/1/2006/TN .................................................96
OI/2/2006/JMA ..............................................96
OI/3/2006/BB ..................................................97
Q1/2006/GK ...................................................97
163
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
P O D L E P dE DM 5T U
2
Zem»d»lství (SZP)
Q1/2006/GK ...................................................97
Práva d»tí
2467/2004/PB..................................................69
3133/2004/JMA ..............................................56
3369/2004/JMA ..............................................91
1037/2005/GG ................................................81
1487/2005/GG ................................................94
1776/2005/GG ................................................70
1841/2005/BM ................................................66
1919/2005/GG ................................................72
2601/2005/ID ..................................................59
0242/2006/BM ................................................92
0817/2006/TN .................................................73
3297/2006/BU .................................................67
3684/2006/BU .................................................67
Zakázky
2437/2004/GG ................................................78
0191/2005/BB..................................................57
0552/2005/SAB ...............................................58
1252/2005/GG ................................................58
1315/2005/BB..................................................55
2523/2005/TN .................................................60
0786/2006/JF ...................................................87
0866/2006/SAB ...............................................84
OI/1/2006/TN .................................................96
Rozvojová spolupráce
1764/2003/ELB ...............................................76
2172/2005/MHZ .............................................90
2601/2005/ID ..................................................59
Rþzné
0800/2006/WP ................................................68
Pìístup k dokumentþm
0617/2003/IP ...................................................74
3501/2004/PB..................................................64
0582/2005/PB..................................................80
2787/2005/OV ................................................92
1363/2006/MF ................................................65
Sociální politika
2944/2004/ID ..................................................56
Zam»stnanci
— Pìħímání
0674/2004/PB..................................................85
2312/2004/MHZ .............................................93
3399/2004/OV ................................................85
0032/2005/ELB ...............................................86
1482/2005/MHZ .............................................61
2616/2005/SAB ...............................................62
3389/2005/WP ................................................62
0472/2006/DK ................................................63
OI/3/2006/BB ..................................................97
— Jiné otázky
Vzd»lání, odborná pìíprava a mládež
3172/2005/WP ................................................67
0495/2003/ELB ...............................................73
Životní prostìedí
1463/2005/TN .................................................82
OI/2/2006/JMA ..............................................96
1217/2004/OV ................................................60
Volný pohyb osob a služeb
0956/2004/PB..................................................90
0289/2005/GG ................................................95
Q3/2005/IP......................................................98
Orgány a instituce
3403/2004/GG ................................................79
164
3436/2004/ELB ...............................................64
1537/2003/ELB ...............................................75
2227/2004/MF ................................................77
0106/2005/TN .................................................66
0760/2005/GG ................................................80
1429/2005/JF ...................................................88
1729/2005/JF ...................................................71
0163/2006/MHZ .............................................83
Státní podpora
0642/2004/GG ................................................89
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
3
PŘÍLOHY
PODLE TYPU ÚDAJNÉHO NESPRÁVNÉHO ÚdEDNÍHO POSTUPU
Zneužití pravomoci
1315/2005/BB..................................................55
Zbyte²né prþtahy
0817/2006/TN .................................................73
1363/2006/MF ................................................65
Právní chyba
1217/2004/OV ................................................60
0617/2003/IP ...................................................74
2944/2004/ID ..................................................56
2312/2004/MHZ .............................................93
0289/2005/GG ................................................95
2467/2004/PB..................................................69
3172/2005/WP ................................................67
0191/2005/BB..................................................57
0242/2006/BM ................................................92
0582/2005/PB..................................................80
Diskriminace
3399/2004/OV ................................................85
0760/2005/GG ................................................80
1482/2005/MHZ .............................................61
1487/2005/GG ................................................94
OI/3/2006/BB ..................................................97
Chyba pìi postupu podle ²lánku 226
1315/2005/BB..................................................55
2601/2005/ID ..................................................59
2787/2005/OV ................................................92
OI/2/2006/JMA ..............................................96
Nedbalost
0642/2004/GG ................................................89
3403/2004/GG ................................................79
0956/2004/PB..................................................90
1841/2005/BM ................................................66
2467/2004/PB..................................................69
0786/2006/JF ...................................................87
2944/2004/ID ..................................................56
3297/2006/BU .................................................67
3133/2004/JMA ..............................................56
3684/2006/BU .................................................67
3369/2004/JMA ..............................................91
1037/2005/GG ................................................81
Nedostatek informací nebo jejich
neposkytnutí
Procedurální chyby
1315/2005/BB..................................................55
1429/2005/JF ...................................................88
0800/2006/WP ................................................68
1764/2003/ELB ...............................................76
0674/2004/PB..................................................85
Zdþvodn»ní
2227/2004/MF ................................................77
1217/2004/OV ................................................60
3436/2004/ELB ...............................................64
0191/2005/BB..................................................57
3501/2004/PB..................................................64
0032/2005/ELB ...............................................86
1463/2005/TN .................................................82
1487/2005/GG ................................................94
1776/2005/GG ................................................70
1919/2005/GG ................................................72
2523/2005/TN .................................................60
0163/2006/MHZ .............................................83
0786/2006/JF ...................................................87
Nedostatek transparentnosti
Ne²estné jednání
0617/2003/IP ...................................................74
2437/2004/GG ................................................78
3399/2004/OV ................................................91
0106/2005/TN .................................................66
0552/2005/SAB ...............................................58
1252/2005/GG ................................................58
1429/2005/JF ...................................................88
1729/2005/JF ...................................................71
2616/2005/SAB ...............................................62
2172/2005/MHZ .............................................90
3389/2005/WP ................................................62
0472/2006/DK ................................................63
0866/2006/SAB ...............................................84
165
PŘÍLOHY
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
Jiné typy nesprávného úìedního postupu
0495/2003/ELB ...............................................73
1537/2003/ELB ...............................................75
1429/2005/JF ...................................................88
2601/2005/ID ..................................................59
OI/1/2006/TN .................................................96
V Ý JIME + NÉ P dÍP A DY
4
2467/2004/PB..................................................69
0106/2005/TN .................................................66
1729/2005/JF ...................................................71
1776/2005/GG ................................................70
OI/1/2006/TN .................................................96
OI/3/2006/BB ..................................................97
S EZ NAM VŠ E C H PdÍP AD w UZAVdEN ÝCH V RO CE 2006
K R IT IC KOU P OZ NÁMKO U
5
2003
0495/2003/ELB ...............................................73
0617/2003/IP...................................................74
1419/2003/JMA
1537/2003/ELB ...............................................75
1764/2003/ELB ...............................................76
1953/2003/PB
2177/2003/PB
2004
0075/2004/BB
0281/2004/JMA
0674/2004/PB..................................................85
0994/2004/IP
1219/2004/IP
2227/2004/MF ................................................77
2437/2004/GG ................................................78
2961/2004/PB
3399/2004/OV ................................................85
3403/2004/GG ................................................79
3531/2004/TN
3553/2004/WP
2005
0032/2005/ELB ...............................................86
0287/2005/JMA
0582/2005/PB..................................................80
0760/2005/GG ................................................80
0818/2005/PB
0880/2005/TN
1037/2005/GG ................................................81
1429/2005/JF ...................................................88
1459/2005/GG
1463/2005/TN.................................................82
1707/2005/GG
1733/2005/BU
1744/2005/IP
1919/2005/GG ................................................72
2053/2005/IP
2924/2005/OV
3509/2005/JF
2006
0163/2006/MHZ.............................................83
0786/2006/JF ...................................................87
0817/2006/TN.................................................73
0866/2006/SAB ..............................................84
1085/2006/MHZ
U tu²n» vyzna²ených odkazþ na jednotlivé pìípady je shrnutí rozhodnutí uvedeno v ²ásti 3.4 této
zprávy. Plné zn»ní rozhodnutí ve všech výše uvedených pìípadech je k dispozici na webové stránce
evropského veìejného ochránce práv na adrese: hĴp://www.ombudsman.europa.eu
166
V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2006
PŘÍLOHY
JAK KONTAKTOVAT EVROPSKÉHO VEdEJNÉHO
OCHRÁNCE PRÁV
P O ŠT O U :
Evropský veìejný ochránce práv
1 Avenue du Président Robert Schuman
B.P. 403
FR – 67001 Strasbourg Cedex
Francie
T E L E FO N I C K Y:
+33 3 88 17 23 13
FA X E M :
+33 3 88 17 90 62
E-MAILEM:
[email protected]
NA I NTE RN E T O VÝC H S T R Á N K Á C H :
hĴp://www.ombudsman.europa.eu
167
QK-AA-07-001-CS-C
E V R O P S K Ý V E Ř E J N Ý O C H R Á N C E P R ÁV Š E T Ř Í S T Í Ž N O S T I T Ý K A J Í C Í S E N E S P R ÁV N É H O
ÚŘEDNÍHO POSTUPU ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
E V R O P S K Ý V E Ř E J N Ý O C H R Á N C E P R ÁV A J E H O S P O LU P R ACO V N Í C I
w w w.ombudsman.europa.eu
ISBN 978-92-9212-085-6
,!7IJ2J2-bcaifg!

Podobné dokumenty