Bystřecké okénko 1 / 2006

Komentáře

Transkript

Bystřecké okénko 1 / 2006
O
É
K
K
N
C
É
E
Ř
K
T
O
BYS
1
2006
Příjemné prožití velikonočních svátků
a dobrou náladu Vám přeje redakční rada.
Vážení občané.
Zastupitelstvo obce na svém nedávném jednání schválilo mimo
jiné rozpočet na rok 2006. Rozpočet je opět sestaven jako vyrovnaný. Daňové příjmy byly doplněny
penězi z rezervního fondu. Ve výdajích počítáme s výstavbou nové
komunikace včetně položení obrubníků v novém sídlišti. Jistě zbudou
finanční prostředky i na opravy
dalších místních komunikací. V jarních měsících, po odtání sněhu
je plánována dostavba hřiště pod
čekárnou. Oplocená hrací plocha
bude sloužit svému účelu. Své
sportovní aktivity zde mohou rozvíjet děti a hlavně mládež, která se
někdy nudí a vymýšlí další nedobrou činnost.
Menší stavební úpravy se budou
provádět v objektu čp. 89 (Kalousovo). Ve stávajícím bytě dojde
k instalaci ústředního plynového
vytápění včetně vodovodních rozvodů. Samotná prodejna Konzum
by měla být upravena – zvětšena
na úkor skladů.
Výstavba nájemních bytů na stavebním pozemku č. 28/1 (Čado-
V dnešním čísle najdete:
vo) bude z velké části hrazena ze
státní dotace. Zde je od Správy
a údržby silnic doporučeno posunout novou výstavbu dále od silnice. Tím by také vznikl prostor na
zřízení chodníku od křižovatky po
hasičárnu. Další finanční prostředky si vyžádá přestavba spodní zdi
na novém hřbitově. Stávající zeď
je ve špatném stavu. Tato část
hřbitova bude po úpravě sloužit ke
zřízení menších urnových hrobů.
Také v letošním roce počítáme
s plynofikací dalších obecních budov. Zde se přimlouvám a doporučuji
i Vám ostatním rozumné uvažování.
Je to investice do budoucnosti, do
pohodlí a hlavně do čistého ovzduší
v naší obci. Zastupitelstvo schválilo
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
20 – 50 tisíc Kč na plynofikaci rodinných domků v roce 2006. Informace
získáte na obecním úřadě.
Velké výdaje asi 200 000,- Kč
z letošního rozpočtu jsou vynaloženy na zimní údržbu komunikací.
Za velké množství sněhu v letošním zimním období nikdo z nás
nemůže, ale jistě bychom dokázali
- slovo starosty
- z jednání obecní rady
a zastupitelstva
- základní škola
- mateřská škola
- hasiči
- myslivci
- zdraví
- společenská kronika
- kultura
- různé
- velikonoční příloha
tyto peníze investovat účelněji.
Mimo této činnosti nás v letošním roce čekají také věci veřejné.
Za dva měsíce proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a na podzim budeme volit zastupitele obce. V obou
případech máme možnost ovlivnit
dění v našem státě i v obci.
Děkuji všem, kteří jste ochotni provést jarní úklid nejen svých zahrad
a pozemků, ale i vašeho nejbližšího okolí. Jistě Vám záleží na vzhledu naší obce.
Josef Černohorský, starosta
Výměna občanských průkazů
dle nařízení vlády 612/2004 Sb. zákonů a ve znění dalších předpisů.
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů.
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996
musí být vyměněny do 31. 12. 2006.
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998
musí být vyměněny do 31. 12. 2007.
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003
musí být vyměněny do 31. 12. 2008.
Občané narození před 1. 1. 1936 občanské průkazy měnit nemusí, pokud není v občanském průkazu ukončení platnosti.
Školní rada v ZŠ Bystřec
Zahajovací schůzka školní rady se konala 20. března 2006. Byla
zvolena předsedkyně paní Dita Pouková, místopředsedkyně paní Iveta
Macháčková a jednatelka paní Gabriela Vašíčková. Dalšími členy jsou
paní Jana Vašíčková, Jaroslava Pöselová, Hana Krátká, Marie Vaníčková, Blanka Mrázková a pan ing. Petr Stránský. Této schůzky se zúčastnil
také pan ředitel Jindřich Beran.
Rodiče se mohou se svými dotazy či požadavky obracet buď na pana
ředitele nebo kteréhokoli člena školní rady. Budeme se snažit vyřešit
všechny Vaše připomínky v co nejkratším termínu.
Rodiče žáků 5. třídy budou požádáni o pomoc při organizaci Dětského
dne. Byli bychom rádi, kdyby se toto stalo tradicí. Podrobnější informace
budou rodičům sděleny začátkem května.
Gabriela Vašíčková, jednatelka
Školní ples
na školní rok 2006 - 2007 si
můžete vyzvednout do konce
května v mateřské škole.
Jana Vašíčková,
vedoucí učitelka
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Hospodaření obce do 31.
12. 2005. Stav běžného účtu je
2 793 477,59 Kč, termínový vklad
3 649 794,- Kč, stav nesplaceného
úvěru je 4 427 500,- Kč.
2) Rozpočet obce na rok 2006
je vyrovnaný ve výši 14 809 000,Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1) Informaci o připravované
stavbě stožáru zesilovací stanice
T-MOBILE na Vartě
2) Stavební, společenskou a kulturní činnost na rok 2006
3) Požadavek na úpravu cesty
do Čenkovic, kde je značena cyklotrasa
Zastupitelstvo ukládá:
Starostovi jednat se Sdružením
Orlicko a Státními lesy o možnosti
získání finančních prostředků na
postupnou opravu lesní cesty do
Čenkovic.
Státní půjčky
na modernizaci
bydlení
První sobotu v březnu se uskutečnil
v Horní Čermné školní ples. Jak se stalo již tradicí žáci 9. tříd ho zahájili tanečním vystoupením, které nacvičili spolu
se svými třídními učiteli. Vystoupení se
jim povedlo a někteří rodiče se nestačili
divit, jak mají pohybově nadané děti.
Ples se stal setkáním bývalých spolužáků, bývalých žáků a učitelů.
Celý večer provázela výborná nálada
a příjemná atmosféra. Dík patří všem,
kdo se podíleli na jeho průběhu.
Přihlášky do
mateřské školy
Z jednání obecního zastupitelstva 2. 3. 2006
Připomínáme
občanům,
vybíráme poplatky ze psů a za
odpady.
Poplatek ze psů splatnost 31.
3. 2006
Odpady splatnost 31. 5. 2006
2
Obecní úřad upozorňuje občany
na možnosti půjček na modernizaci bytu či domu. O půjčku lze žádat
Státní fond rozvoje bydlení – Dlouhá 13, 110 00 Praha 1 nebo SFRB
– Dolní nám. 9, 771 00 Olomouc.
Půjčka až do výše 150 000,- Kč
s úrokem na 2% je určena pro
mladé manžele s dětmi i bez nich,
kdy alespoň jeden z partnerů
je mladší 36 let, dále pro osoby
nežijící v manželství, které pečují
minimálně o jedno nezletilé dítě a
splňují věkový limit. Bližší informace získáte na internetové adrese
www.sfrb.cz
První pomoc
Umělé dýchání
Doporučuje se krýt ústa postiženého při umělém dýchání
resuscitační rouškou nebo čistým kapesníkem:
- uložte postiženého na záda na pevnou podložku
- vyčistěte dutinu ústní (kapesníkem, prsty), vyjměte zubní
protézu
- šetrně zakloňte postiženému hlavu, tím se uvolní kořen jazyka
- stiskněte postiženému nosní dírky mezi palec a ukazovák
- proveďte v krátkých intervalech až 5 umělých vdechů
- po každém vdechu uvolněte stisk nosu aby došlo k výdechu
- další vdech by měl vždy následovat až po výdechu
- frekvence vdechů je 12 za minutu (1/ 5 sekund)
- 1x za minutu zkontrolujte tlukot srdce
- pokud se při umělém dýchání nezvedá hrudník, je možné, že
v dýchacích cestách je nějaká překážka, pokuste se ji uvolnit
- umělé dýchání lze provádět i do nosu
- po celou dobu sledujte srdeční činnost, pokud přestane bít
srdce použijte srdeční masáž
- u dospělých a větších dětí pokračujte dále v poměru 2 vdechy a 15 stlačení
- jsou-li zachránci dva, pak jeden vdechuje a druhý provádí
stlačení; (frekvence 100 stlačení/min, 12 vdechů/min)
- u oživování dětí od 1 - 8 let 1 vdech na 5 stlačení hrudníku
(frekvence 100 stlačení/min, 20 malých vdechů/min)
- u oživování novorozenců je 1 vdech na 3 stlačení (stlačuje
se palci ruky na spojnici bradavek; frekvence 120 stisků/min,
30 malých vdechů/min)
V resuscitaci pokračujte až do oživení nebo do příjezdu
odborné lékařské pomoci
Autolékárnička
Autolékárnička - vybavení dle přílohy č. 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
Motorová vozidla uváděná do provozu počínaje dnem
1.1.1997 musí být vybavena touto lékárničkou.
Srdeční masáž + umělé dýchání
Zdravotnický materiál
Po zástavě srdce nastává po 6 - 12 sekundách ztráta vědomí
a po 30 - 60 sekundách zástava dechu. Mozek vydrží bez přístupu kyslíku a poškození maximálně 3 - 4 minuty.
Srdeční zástavu zjistíme nejlépe poslechem na hrudi. Masáž vždy provází umělé dýchání:
- postiženého položte na záda na pevnou podložku
- zahajte resuscitaci umělým dýcháním - dvěma vdechy
- pokračujte srdeční masáží (15 stlačení)
- nahmatejte konec hrudní kosti
- přiložte hranu své dlaně 2 prsty (směrem k hlavě od konce
hrudní kosti) na hrudní kost
- druhou dlaň položte na hřbet přiložené ruky (prsty i obě ruce
držte napnuty, kolmo k ose postiženého
- stlačujte hrudník postiženého hmotností horní poloviny svého těla
- hrudník promačkávejte o 1/3 výšky hrudníku (zvažte tělesnou
konstituci postiženého a promačkávat podle toho)
ZPRÁVA ČČK
Informační schůzka členů ČČK bude v pátek 28.
dubna v 19 hodin v hospodě U Špičáků – v salonku.
Alergie v srpnu nekončí!
Pro řadu lidí je pojem alergie spojen s klasickou „sennou
rýmou“ a alergickou reakcí na pyly, které v ovzduší poletují
od jara do podzimu. Leckdo by si mohl myslet, že si většina alergiků na podzim a v zimě oddychne. Opak je však
pravdou. Díky začátku topné sezony narůstá v interiérech
koncentrace roztočů – jednoho z velmi častých původců
alergické reakce. Na chalupách zase číhají všudypřítomné
plísně. Roztoči jsou drobní členovci podobní klíšťatům, mikroskopické velikosti. Živí se částečkami odumřelé lidské
kůže a lupy, proto jsou ponejvíce v matracích a lůžkovinách
nebo v kobercích. Čím vyšší je teplota a vlhkost, tím více se
množí. Jako alergeny působí jejich výměšky, které se mísí
s prachem a tím se dostávají do dýchacího systému člověka. Jak si s roztoči v domácnosti poradit? Často větrejte byt
a lůžkoviny vynášejte na vzduch. Po 15-ti dnech vyperte lůžkoviny a potahy. Nezapomínejte aplikovat roztok proti roztočům a dávejte přednost lůžkovinám ze syntetických materiálů.
Vhodné je také používat čističku vzduchu, neboť tito asi třetinu
milimetru velcí tvorečkové jsou součástí prachu. Druhým,
v úvodu už zmiňovaným nebezpečím, jsou staré domy a víkendové chalupy, oplývající plísněmi. Tyto malé houby rostou
v tmavých a vlhkých místech. Najdete je kupříkladu v koupel-
Obvaz hotový sterilní č. 2
Obvaz hotový sterilní č. 3
Obvaz hotový sterilní č. 4
Šátek trojcípý
Náplast hladká cívková 2,5cm x 5m
Náplast s polštářkem 8cm x 4cm
Obinadlo škrtící pryžové, délka 70cm
Dezinfekční roztok ve spreji
Obvaz hotový sterilní 5 cm x 7,5 cm
Rouška resuscitační
Rouška PVC 20 x 20cm
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické
v obalu
Špendlík zavírací v antikorozní úpravě
Nůžky
Množství (ks)
Velikost lékárničky
I.
II.
III.
2
5
10
2
5
10
2
5
10
2
3
6
1
2
4
6
12
18
1
3
5
1
1
2
1
3
5
1
2
4
1
2
4
1
2
4
2
1
2
1
4
1
ně, kuchyni, v květináčích či za tapetami. S plísněmi si ovšem
lze poradit. Větrejte dostatečně koupelnu a uzavřené místnosti
bytu či domu. Odstraňte vlhké tapety. Máte-li alergické reakce,
odstraňte květiny v květináči, pozor na plesnivé potraviny!
Rovněž se neprocházejte v lese po dešti nebo mlze.
(z časopisu DĚTI A MY)
Co víte o kloubech?
Klouby představují pohyblivé spojení kostí. Klouby mají
kloubní pouzdro, kloubní jamku a kloubní hlavici. Kosti, které
se spojují kloubně, jsou vybaveny kloubní chrupavkou. Ke
snížení tření slouží mezi chrupavčitými plochami kloubní
maz. V některých kloubech jsou na zatížených místech tíhové
hlenové váčky a tukové polštáře. Velmi komplikovaný je kloub
kolenní, do něhož jsou vsunuty dvě poloměsíčité chrupavčité
destičky, tzv. menisky. Pomocí menisků získává kolenní kloub
přídatné přizpůsobení pro všechny možné kloubní polohy.
Postranní a vnitřní zkřížené postranní vazy mnohé pohyby
nejen umožňují, ale zároveň kloub zpevňují. Ve šlachách jsou
vytvořeny tzv. sezamské kůstky, které mají zlepšovat silové
působení svalu. Největší takovou kostí je čéška.
Často nemohou stabilitu kloubů zajistit jen vazy. Zejména
u kloubů kulovitých s velkým stupněm hybnosti, jako je např.
kloub kyčelní, umožňují jejich stabilitu kontrakce svalů udržující hlavici v kloubní jamce.
(z časopisu NOVINY ČČK) Iveta Macháčková
3
upřímnost
za
upřímnost
Není nad to, když se vždycky říká pravda, když se věci nazývají ve správný čas pravými jmény. Jako například
tuhle:
Kosa deset pod nulou, všichni na ostrůvku se klepou zimou, a tramvaj ne a ne přijet. Konečně se připlíží hlemýždím tempem a zastavuje. Nastupujeme a těšíme se na teplíčko.
Jenže uvnitř je snad ještě větší mráz než venku. Který lump to zavinil? Kdyby mě slyšel, jistě by si mohl vymyslet tisíc důvodů na svoji obhajobu. Ale on to neudělal, přiznal důvod pravý, čímž mě překvapil a potěšil zároveň.
Pochopil jsem to z oznámení, které bylo nalepeno na kabince řidiče.
„Tento vůz není z energetických důvodů vytápěn“.
Ano, to chápu, proti tomu se nedá nic namítat. To se může stát, že mají někde v elektrárně málo proudu. To
je zajisté férové jednání.Proto jsem před vystoupením nalepil poblíž také jedno malé oznámení. Upřímnost za
upřímnost.
„ V tomto voze jsem si z ekonomických důvodů neštípnul lístek“.
Je dobré znát důvody, příčiny a následky různých souvislostí, dějů a skutečností, které nás den co den provází a obklopují. Ale znalost zákonitostí je jen prvním krůčkem k tomu, aby člověk sám začal proměňovat prostředí
ve kterém žije.
Vždyť každému muži je vložena do vínku síla tvořivosti – povolávat věci z „neživota“ k životu tím, že jim vtiskuje řád. Není snad darem ženy naplňovat prostředí ve kterém žije duchem a láskou?
Přestaňme se tedy utápět ve vysvětlování, zdůvodňování a jiných marnostech, které už nevedou k vytváření
ale k znetváření těch krásných věcí, které máme okolo sebe.
Nadšení dává ta cesta, po které se jde s vytrvalostí, v potu tváře, krok za krokem, dál a dál. Ne ta, nad kterou sedíme doma u mapy a která od nás nic nežádá. Kdo chce žít, musí se měnit, jinak nežije, ale přežívá
a postupně umírá.
Kéž nás tedy všechny provází méně slov, ale více duchapřítomnosti a tvořivé činnosti.
PS: A nezapomeňte: Je lepší se opotřebovat, než zrezivět…
Ivo Kvapil
Anenské mosty
oslovily i Bystřec
Po vánočním vystoupení „K Ježíškovi do Betléma půjdeme“, které
se konalo 26. 12. 2005 v kostele
sv. Jakuba, oslovila naši rytmickou
skupinu slečna Lenka Řehořová,
pracovnice v Ústavu sociální péče
v Anenské Studánce. Poprosila mě,
zda bychom mohli přijet 21. 1. 2006
na den hudby s krátkým programem.
Nabídku jsme přijali, secvičili asi hodinové pásmo. Pak vzali varhany,
kytaru, housle, flétnu a hlavně členy
naší skupiny a vydali se do Anenské
Studánky. Naše řady byly rozšířeny
o dva nové houslisty Martina Špičáka a Gabču Vašíčkovou. Cesta nebyla jednoduchá, hustě sněžilo, ale
i přes nepřízeň počasí jsme dorazili
na místo, kde už vystupovala ZUŠ
z Moravské Třebové.
V 15,15 hodin se dostáváme na
řadu a náš „zpěv pro radost“ se
opravdu zdařil. Ať jsme hráli koledy,
melodie z pohádek, rytmické písně
či kánony, posluchači se k nám přidávali, zpívali s námi a to nám způsobilo velké potěšení. Jejich potlesk,
vřelé objetí i vlastnoručně vyrobené
dárky z jejich dílny, pro nás bylo víc,
než slova díků. Ta ale také přišla,
nejprve po hudebním programu,
potom telefonicky a zanedlouho mi
přišel děkovný dopis s pozváním
na další akce konané v Anenské
Studánce.
Ani my neodjeli z Bystrce s prázdnou. Na památku jsme vezli od
Obecního úřadu pohár se znakem
naší obce, pohledy a klientům sladké perníčky, které nám upekla paní
učitelka Jitka Mikulová.
4
Projekt Anenské mosty zahájil
svou práci 1. 9. 2005 a je zaměřen
především na tvůrčí činnost. Jedná
se o pořádání Tvůrčí dílny rytíře
z Hausebergu, sportovní a hudební,
divadelní a hudební představení,
karneval a předprázdninový pobyt
klientů a partnerů projektu. Bylo nám
potěšením zúčastnit se této akce, při
které jsem si mohli uvědomit, jak
důležité je být zdravý a jak je krásné
mít svoji rodinu a své přátele kolem
sebe.
Gabriela Vašíčková
5. ročník turnaje v mariáši
Mariášnický spolek Bystřec uspořádal v sobotu 11. 2. 2006 již 5. ročník turnaje v křížovém mariáši v hostinci U Špičáků. Turnaje se zúčastnilo rekordních 48 hráčů ze 17 obci okolí. Místních mariášníků bylo dvanáct.
Přítomné hráče přivítal ředitel turnaje J. Koblížek. Minutou ticha jsme uctili
památku stálého účastníka turnajů pana Miroslava Křivohlávka z Ústí nad
Orlicí. Po vysvětlení mírně upravených pravidel, začalo čtyřkolové klání hráčů. Každé kolo bylo na 45 minut a hráči byli k jednotlivých stolům nalosováni
počítačem. Pořadí hráčů se po každém kole dramaticky měnilo.
Celkovým vítězem se nakonec stal p. Vích z Lukavice u Rychnova nad
Kněžnou. Druhý skončil místní hráč pan Jan Vaníček a třetí místo obsadil
p. Cink z Lanškrouna.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat hostinci U Špičáků za zapůjčení
sálu, za výborné občerstvení a za předání ceny útěchy. Dále bychom chtěli
poděkovat OÚ Bystřec za věnování upomínkových cen a panu Votrubcovi
za řízení turnaje a bleskové vyhlašování výsledků. Další turnaj v Bystřeci
bude letos na podzim v pohostinství U Krejsů. Bližší informace budou včas
podány.
Naši hráči průběžně celoročně zajíždějí na různé mariášnické turnaje
v rámci okresu. Výsledky jsou proměnlivé, hlavní je ale radost ze hry a ze
shledání s kamarády.
Za mariášnický spolek Josef Koblížek
Jak se dá v zimì uklízet sníh
Letošní zima byla obzvláště štědrá na sněhovou nadílku. Nejdříve se každý, většinou děti, na první sníh těší, ale jistě mi dáte za pravdu, že nyní už má
každý sněhu plné zuby.
Někteří méně přizpůsobiví
občané naší obce přistupují
k úklidu sněhu poněkud neobvyklým způsobem. Když
zjistí, že už mají na svém
dvorku sněhu habaděj,
pozvou návštěvu, chopí se
lopat a koleček a začnou
ho vyvážet – kam jinam
než před vrátka. Bezohledně zavážejí vyhrnutou obecní cestu se vším, co se na ní právě nachází.
K této činnosti neváhají zapojit celou svoji rodinu a dát tak příklad nejen
svým dětem, ale i dětem, které mají v pěstounské péči. Hlavně, že budou
mít na svém dvorku uklizeno! Vždycky jsem si myslel, že obecní cesty slouží
všem, ne jen některým občanům, kterým se to právě hodí.
Nakonec zbývá ještě otázka k zamyšlení. Je to schválnost či škodolibost?
Kam to naše společnost spěje? Chováte se také tak?
Jiří Tejkl, Bystřec 425
5
Tělovýchovná
jednota
Tělovýchovná jednota uspořádala jako každoročně lyžařské
závody v obřím slalomu na místní
sjezdovce. Vzhledem k okolnostem jsme museli původně plánované sobotní závody přeložit na
neděli 25. února. Na závody se
prezentovalo cca 50 závodníků,
kteří byli podle věku rozděleni do
9 kategorií. Na svahu byly vytyčeny sjezdové branky, závodníkům
byla předána startovací čísla
a po nezbytném seznámení s tratí
se mohlo začít závodit. Jezdilo se
od nejmenších dětí až po muže
a ženy. Diváci řádně povzbuzovali,
závodníci podávali pěkné výkony. Každý závodník jel dvakrát
a výsledný čas se sčítal. První
3 závodníci v jednotlivých kategoriích stáli na stupních vítězů. Byli
oceněni praktickými cenami a diplomy. Jednalo se hlavně o školní
a lyžařské pomůcky, které věnoval
sponzor pan Zdeněk Dolejš a naše
TJ. Vítězové dospělých obdrželi
navíc nezbytné šampaňské. Nechybělo samozřejmě fotografování
a filmování do rodinných alb.
Počasí bylo celkem dobré, až
na zmrzlý vítr hlavně v horních
partiích sjezdovky. Po celou dobu
závodů měli účastníci zdarma horký čaj. Dospělí si mohli přikoupit i
malý rum. Závody se obešly, až na
pár běžných pádů, bez zranění.
Chtěli bychom poděkovat organizátorům z TJ i dobrovolníkům
z řad rodičů za úspěšný průběh
závodů. Věříme, že se všem
účastníkům líbil a všichni slíbili, že
se za rok opět sejdeme.
Za výbor TJ Bystřec, K. Berka
Maškarní karneval
na sjezdovce
Maškarní karneval na sjezdovce
se uskutečnil 12. 3. 2006 od 13 hodin. Oproti loňskému roku se sešlo
méně masek. Možná to způsobilo
i počasí. Foukal studený vítr. Přesto se po sjezdovce proháněli různí
sněhuláci, čarodějnice, indiáni, kašpárci a další masky.
Pořadatelé se postarali o občerstvení. Loučení se sněhem se
vydařilo.
ÚSPĚŠNÁ NAHÁŇKA
Ten den pro mě začal jako mnoho jiných. Ráno po snídani jsem si
připravil do batohu seno, kaštany,
oves a trochu jeřabin. Pak jsem na
běžkách vyrazil do části naší honitby, které se říká „Kamenný důl“
a kde mám přidělený svůj krmelec.
Ten den bylo krásné slunečné počasí, sníh se moc nebořil a tak mi
cesta rychle ubíhala. Když jsem
naplnil korýtka jadrným krmivem
a jesle senem, rozhodl jsem se
projet ještě část honitby „Dolní tisce“, kde občas přetahovala černá
zvěř. Měl jsem v plánu obeznat
„Stehnovu smrčinu“ a pak se vrátit okolo lomu a kravína – dvojky
domů. Jel jsem po proudu Tiseckého potoka, okolo skautského
tábora, a když jsem měl většinu
cesty za sebou, tak mi ji zkřížily stopy, které mi ihned zvedly
hladinu adrenalinu v krvi. Byly to
stopy několika kusů černé. Našel
jsem si místo, kde tlupa podbíhala
ohradník a zkusil jsem spočítat,
kolik tam proběhlo kusů. Při bližším obeznání jsem zjistil, že tudy
prošlo dvanáct kusů černé, ale
některé stopy byly zdvojené, proto
jsem usuzoval, že počet kusů mohl
být okolo patnácti. Rychle jsem si
promyslel další postup a protože
v té oblasti jsou tři místa kde tlupa
mohla být zalehlá musel jsem si
s obeznáváním pospíšit. Asi po
půl hodině jsem už věděl, že tlupu
černé máme „na našem“a já jsem
mohl začít obvolávat členy našeho
MS. Po několika telefonátech jsem
věděl, že zpráva už se pyramidově
šíří dál a já se můžu vydat na asi
tříkilometrovou cestu domů. Při té
jsem se řádně zapotil - nejenom
díky rychlejšímu tempu, ale i díky
přemýšlení, kde přesně je asi černá zalehlá. Po příjezdu domů jsem
hned hlásil, že odpoledne jdu „na
kance“ a ještě jsem rychle obíhal
členy, kterým jsem se nedovolal.
Následoval rychlý oběd, nezbytná příprava a o půl druhé už
liveckých tradicích naložila na
„Renžra“ a přepravila k myslivně.
Poté při slavnostním výřadu předal
hospodář sedmi šťastným střelcům úlomek na znamení úspěšného lovu.
Velmi chci poděkovat nejenom
členům a honcům našeho sdru-
18. 12. 2005
jsme stáli i s manželkou, která šla
vyhánět u hostince Koruna, kde
byl sraz. Jelikož nás přijeli podpořit
i myslivci z Orliček, Výprachtic
a Horní Čermné, sešlo se nás 28
střelců a 6 honců. Po horečné debatě o rozmístění střelců a následném přesunu „pod lom“ za Havlenovi náš myslivecký hospodář
Jan Kubín a jeho zástupce Tomáš
Kubín určili střelcům stanoviště
a seřadili honce. Na svém stanovišti jsem měl pochyby, jestli jsem
při obeznávání černou nezradil,
ale ty byly po několika minutách
rozptýleny prvními výstřely. Když
honci vyhnali celou tlupu z leče
a hospodář ukončil naháňku, ulovená zvěř se po nezbytných mys-
MS BYSTŘEC
Vás
srdečně zve na
TRADIČNÍ
MYSLIVECKÝ TÁBORÁK
který se koná
17. června 2006
od 18:00 hod
na myslivně
6
žení, ale i členům ostatních mysliveckých spolků, kteří nám přijeli
vypomoci. I díky nim byl náš lov
tak úspěšný, protože tři ze sedmi
střelených kusů černé, byly uloveny právě těmito „pomocníky“.
Letošní rok byl pro nás v lovu
černé zvěře zatím s 16 ulovenými
kusy tím nejúspěšnějším rokem
v historii našeho MS. Je to hlavně
díky stále stoupajícím stavům této
„rytířské“ zvěře. Na závěr bych
chtěl pro vaši názornou představu
uvést, že po naší naháňce v této
tlupě černé zůstaly dvě bachyně
a šest selat, která v letošním roce
mohou projít chrutím (pářením). Za
předpokladu, že letošní rok bude
pro černou příznivý, a že polovina
selat byly bachyňky, může mít tato
tlupa po metání (po porodu) mláďat až 34 kusů.
Jednatel MS Milan Pouk
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhají
s přikrmováním zvěře. Letošní zima byla a ještě pořád je opravdu
velmi bohatá co se týče sněhové
nadílky. Proto zvěř nemá téměř žádnou šanci si nějaké krmení obstarat sama. A díky přikrmování má
alespoň nějakou šanci přežít.
Taneční kurz
Nabídky
Tanečním kurzem pro manželské a partnerské páry, který se konal na
sále hostince „U Špičáků“, v termínu od 1. 12. do 7. 1. v podobě 5 lekcí,
jsme navázali spolu s ostatními na každoroční tradici. Taneční večery
vedli zkušení taneční mistři – Hana Michaličková a Pavel Kaplan. Páry
dojížděli i ze vzdálenějšího okolí jako je Jamné, Žamberk, Nekoř, Prostřední Lipka a Líšnice. Seznámili jsme se se standardními tanci – polka,
valčík, waltz, blues. Vyzkoušeli jsme si i tance – jive, chacha, které patří
Poradenská a zprostředkovatelská firma
Zdeněk Navrátil, obchodní zástupce České spořitelny, a. s.
- Ekonomika a finance
- Podnikatelské a občanské
úvěry
- Stavební spoření
- Kreditní karty
Mobil: 739038016
Fax: 465973961
e-mail: [email protected]
Řešení bytové otázky
a financování nabízí
do kategorie latinsko – amerických tanců. Pro zpestření byla určena
country lekce. Tanečního kurzu se zúčastnilo 16 párů. Na 7. ledna jsme
naplánovali tzv. „Věneček“. Nachystali tombolu, nějaké to občerstvení pořídili si společnou fotografii. Zábava se protáhla až do pozdních
nočních hodin. Pomalu jsme se dostali na konec vypravování, a tak se
loučíme a věříme, že jsme Vás inspirovali a příští kurz se stane alespoň
stejně úspěšným.
parta tanečníků z Jamného n.O.
Pavel Motl
Manažer poradenské pobočky
Nám. 5. května 14
Jablonné nad Orlicí
Tel.: 465618053,
Fax: 465618056
Mobil: 724147711
e-mail: [email protected]
HASIČI
13. Mezinárodní veletrh požární
a bezpečnostní techniky a služeb
16. – 19. 5. 2006
Brno – výstaviště
V pátek 19. května 2006 se v prostoru u koupaliště koná I. kolo
v PS (okrsek), za účasti družstev mužů a žen z Bystřece, Čenkovic, Koburku, Orliček a Výprachtic. Začátek v 1600 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
Sbor dobrovolných hasičů v Bystřeci děkuje všem, kteří nám věcně a finančně přispěli do tomboly na hasičský a dětský ples. DĚKUJEME
SDH Bystřec
7
Společenská kronika
Kosmetika Magdaléna
Jubilanti
Svá životní výročí oslavili a oslaví
91 let Marie Pouková čp. 224
88 let Jan Sršeň čp. 233
87 let Emilie Štěpánková čp. 163
87 let Marie Sršňová, čp. 84
86 let Josef Mareš čp. 60
85 let Jiřina Jansová čp. 124
84 let Růžena Černohorská čp. 164
84 let František Tejkl čp. 172
83 let Josef Vaníček čp. 45
81 let Antonie Kalousová čp. 338
80 let Anna Marešová čp. 253
80 let Věra Macháčková čp. 184
80 let Vlasta Urbanová čp. 187
79 let Božena Matějková čp. 113
79 let Věra Fajtová čp. 98
79 let Albína Vaníčková čp. 295
78 let Marie Prokopcová čp. 117
77 let Matilda Krejsová čp. 247
77 let Marta Luxová čp. 207
76 let Miloslava Kyllarová čp. 127
75 let Krista Vašíčková čp. 214
73 let Vlasta Moravcová čp. 308
73 let Jan Prokopec čp. 286
71 let Jan Uher čp. 141
71 let Miloslava Pauková čp. 242
71 let Jan Vašíček čp. 223
71 let Anna Hrdinová čp. 221
70 let Marie Barnetová čp. 344
70 let Bohuslav Maleček čp. 203
70 let Jan Šimek čp. 192
Blahopřejeme
zahajuje provoz od 3. dubna 2006
v kosmetice v budově mateřské školy.
Pracovní doba: úterý 7,45 – 12,15 hod.,
středa a čtvrtek 12,45 – 16,15 hod., pátek
12,45 – 18 hod. Telefonní číslo k objednávání 776225226. Po dohodě možno
kdykoliv!!!
Nabízí kosmetické masáže, celkovou
péči o pleť a ruce, depilaci, manikúru,
modeláž nehtů, úpravy na slavnostní
příležitosti, prodej kosmetiky Mary Kay,
Avon, Oriflame, prodej parfémů.
Zvýšení částek životního minima
1750 Kč dítě do 6 let
1950 Kč dítě od 6 do 10 let
2310 Kč dítě od 10 do 15 let
2530 Kč dítě od 15 do 26 let
2400 Kč u ostatních občanů
Domácnost
2020 Kč u jednotlivce
2630 Kč u 3 až 4 osob
3660 Kč u 5 a více osob
Toto nařízení nabývá účinnosti od 1. 1. 2006.
UPOZORNĚNÍ
Připomínáme občanům,
že na každé popelnici
musí být číslo domu.
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 10. 2. se zemřelým p. Františkem Paukem. Děkujeme za projev
soustrasti, slova útěchy a květinové dary.
manželka, rodiny Paukovy
a rodina Krátkova
Vzpomínáme
Všem občanům a členům hasičského sboru, děkujeme
za hojnou účast a květinové dary při rozloučení s panem
Jaroslavem Urbanem.
rodina Urbanova čp. 291
Ve věku 91 let zemřela
paní Marie Hrdinová čp. 167
Ve věku nedožitých 78 let zemřel
pan František Pauk čp. 242
Ve věku 51 let zemřel
pan Jaroslav Urban čp. 291
Bystřecké okénko vydává Obecní úřad Bystřec v nákladu 450 výtisků.
Uzávěrka příštího čísla bude 26. května 2006. Za příspěvky děkujeme.
8
Velikonoce
K barvení vajíček se váže mnoho říkanek a koled.
Hody, hody, doprovody,
Dejte vajíčko červený!
Nedáte-li červený,
Dejte aspoň bílý,
šak vám slepička
snese zase jiný …..
( Z Čech)
Pani kmotra,
slyšte chásku,
přicházíme
na pomlázku,
opentlené žilky máme,
kdo nám nedá,
uhlídáme!
Pani kmotra,
nemeškejte,
barevná vajíčka
dejte….
i novověku jsou doklady o výrobě kraslic. V 16. století se prodávaly v pražských ulicích dlouhé, pestrobarevné
metly, kterými mládenci šlehali panny
a dostávali barevná vejce. Dříve byla
pomlázka záležitostí pouze dospělých.
Nyní se však přenesla spíše na děti.
Avšak i nyní v některých oblastech
tradici pomlázky drží i dospělí a ženatí
muži. Chodí nejen na koledu, ale také
Škaredá středa
Končily přástky, ženy se
oblékaly do tmavých obleků.
Hlavním pokrmem byla čočka a hrách.
Zelený čtvrtek
Velikonoční beránci
Měly se jíst pokrmy zelené – špenát, zelené bylinky,
zelná polévka a další, aby se
obnovila síla lidského těla.
Velký pátek
Na Velký pátek měla
symbolický význam voda,
znamenala nejen očistu, ale
symbolizovala i zdraví pro
jednotlivce. Na Velký pátek
se drží půst – nejí se žádné
maso. Velký pátek ve víře znamená,
že právě tento den byl ukřižován Ježíš
Kristus.
Bílá sobota
Ve víře znamená, že Ježíš Kristus
vstává z mrtvých.
Neděle velikonoční (Hod boží)
Byl dnem, který se prožíval v rodinném kruhu. Celá rodina se sešla u
svátečního stolu. Otec oloupal vařené
vejce a rozkrojil jej na počet lidí u stolu. O velikonoční neděli se podávaly
nejlepší pokrmy – pečený beránek,
skopové maso, mazance.
Velikonoční pondělí (dříve se říkalo Červené pondělí). Název byl odvozen od barvy vajec, která se většinou
barvila jen na červeno. V některých
místech tento den nazývali pomlázka
(od slova pomlazovati), jinde koleda.
Koleda byla obchůzka, při níž se
zpívala nebo se odříkávala říkadla
a dostávaly se za to dárky, o Velikonocích ozdobená vejce. Pozůstatky
po červených vejcích byly nalezeny již
v pohanských hrobech. Ze středověku
2 metry velké. Na tyto velké pomlázky
dívky a ženy navěšují pentle.V některých oblastech se věšely stuhy vyšívané. O Velikonočním pondělí vycházeli
chlapci brzy za svítání s pomlázkou
šlehat děvčata a vyhánět z nich lenost.
Někde se místo pomlázky chodilo
s jalovcem. Na Moravě a Slovensku
nevymizel zvyk oblévání studenou vodou. Podle stálé víry měla voda člověka očistit od hříchů a osvěžit. Tyto
tradice se pevně zachovávají a udržují
v různých místech a jsou někdy spojeny s bujným veselím. Koledníci bývají
obdarováváni velikonočními vajíčky a
sladkostmi.. Kdysi bývalo zvykem, že
vyvolený chlapec dostal od své dívky
vajíčko s milým vzkazem, jako například „koho miluju, vajíčko mu daruju“
nebo z „lásky“. Za to pak koupil dívce
o pouti perníkové srdce také se vzkazem „z lásky“.
K barvě vajec se váže mnoho říkanek a koled.
Hody, hody, doprovody, dejte vajíčko
červený!
na přátelské posezení. Mnohde je
chození na pomlázku tak živé, že není
žádným překvapením, když na koledu
přijde s pomlázkou během dopoledne
30 i více koledníků. Dříve chodily na
koledu i dívky, a to v úterý.
Pomlázka, někde nazývána žíla,
korbáč, tatar, dynovačka, šlehačka či
metla, je spletena z vrbových proutků,
kterých bývá 4, 8, 12, ale i 24. Vrbové
pruty se před splétáním namáčejí, aby
byly pružné a vláčné. Síla mladého
prutu má působením dotyku přenést
na každého, koho se dotkne, sílu, svěžest a zdraví. Podle lidové víry přináší
pomlázka do domu úrodu, blahobyt
a štěstí. Proto také mládenec, který
přišel do domu první na koledu, byl
nejštědřeji obdarován. Hospodyně si
od něj vzala pomlázku a pošlehala jí
všechen dobytek. Pletení pomlázky
bylo obřadem. V některých oblastech
se do pomlázky vplétala červená stuha. Pomlázky se pletly různě velké.
Od malých, které se nosily stočené
v kapse, přes středně velké, s nimiž
se chodilo na koledu, až po téměř
9
Suroviny na 2 beránky
125 g změklého másla
125 g cukru
60 ml mléka
1 bal. vanilkového cukru
špetka soli
4 vejce
150 g polohrubé mouky
1 lžička kypřícího prášku
100 g mletých mandlí
6 kapek mandlového oleje
2 lžíce drcených sušenek
2 lžíce moučkového cukru
Příprava
Troubu předehřejeme na 175 stupňů C. Z měkkého másla, cukru, vanilky
a soli ušleháme pěnu. Postupně vmícháme vajíčka, mouku a kypřící prášek, přidáme mandle, mandlový olej,
mléko a promícháme. Dvě formy ve
tvaru beránka vymažeme, vysypeme
drobky a naplníme těstem. Pečeme
asi 40 minut. Beránky necháme ve
formách částečně vychladnout, potom
je vyklopíme na kuchyňskou mřížku
a necháme úplně vychladnout. Spodní
stranu beránků rovně seřízneme. Před
podáváním posypeme moučkovým
cukrem.
Dobrou chuť!
Kultura
v Jablonném nad Orlicí
Program
širokoúhlého kina
Koncert žáků ZUŠ
Středa 26. 4. 2006 v 18 hodin v sále kina
Varhanní koncert
Alessandro Bianchi – Itálie
Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2006
Neděle 4. 6. v 19 hodin v kostele sv. Bartoloměje
čtvrtek 6. dubna
v 18,00 hodin – Zathura: Vesmírné
dobrodružství – USA
Galakoncert
pondělí 10. dubna
v 19,30 hodin – Obchodník se
smrtí – USA
Závěrečný koncert pěveckých sborů Jabloňky a PDPS, oslava 60. let
založení sboru
Čtvrtek 29. 6. 2006 v 19 hodin v sále kina
Miroslav Donutil – „Cestou, necestou“
čtvrtek 13. dubna
v 19,30 hodin – Experti – ČR
V pátek 14. dubna 2006 v sále kina v 19 hodin
Předprodej vstupenek v Kulturním a informačním centru čp. 30
čtvrtek 20. dubna
v 19,30 hodin – Mariňák – USA
Odbor kultury a cestovního ruchu
čtvrtek 27. dubna
v 18,00 hodin – Bambi II – USA
MěÚ Jablonné nad Orlicí
si vás dovoluje pozvat na koncert
dechové hudby „ORLIČANKA“
v pátek 28. 4. 2006 v 19 hodin v sále kina
čtvrtek 27. dubna
v 19,30 hodin – Pýcha a předsudek – VB
Oslavy 100. let povýšení na město
Pátek 26. 5. – neděle 28. 5. 2006 – koncerty, výstavy spolků, besedy
náměstí, ZŠ, rybárna, hasičárna, sál kina, radnice, stadion
pondělí 1. května
v 19,30 hodin – Rafťáci – ČR
59. Ročník memoriálu Q. Štěpánka
pondělí 8. května
v 19,30 hodin – Mnichov – USA
Neděle 23. 4. – závody v přespolním běhu v areálu Malák,
start v 10 hodin, atletický oddíl
Vyhlídkové vrcholy – 30. ročník
Tradiční turistický pochod
Sobota 20. 5. 2006
čtvrtek 18. května
v 19,30 hodin – Fimfárum II – ČR
čtvrtek 25. května
v 18,00 hodin – Doba ledová 2:
Obleva – USA
Jablonský medvídek
XII. ročník folkového festivalu
Pátek 9. 6. – neděle 11. 6. 2006
Areál u koupaliště
pondělí 19. června
v 19,30 hodin – Účastníci zájezdu
– ČR
Hraje a zpívá celá rodina
Vystoupení žáků místní ZUŠ společně se svými rodiči nebo příbuznými
Středa 28.6. v 17 hodin v sále kina
GEODES v.o.s.
Jablonné nad Orlicí
Česká 143
Výstava
Keramika a damascenská ocel
Ing. Jan Mühlhansl
Silva a Marcel Bednářovi
Vernisáž v neděli 25. 6. v 18 hodin
v Kulturním a informačním centru čp. 30
Výstava potrvá do 27.8.2006
ředitel
telefon: 465 642 706
mobil: 604253620
e-mail:
[email protected]
10

Podobné dokumenty