Vlhkostní komora

Komentáře

Transkript

Vlhkostní komora
M ící, laboratorní, lakovací a tryskací technika
Vlhkostní komora
Široká škála vlhkostních komor FOGmaster je navržena tak, aby poskytovala kompletní flexibilitu p i simulaci
reálných podmínek. Díky své univerzálnosti nabízí tyto systémy výkonnou metodu p i testování odolnosti
r zných typ vzork v i korozi.
Komory FOG master jsou v souladu s ISO, ASTM a DIN.
…… zm te si sv j úsp ch
_______________________________________________________________________________________________________________
He manická 45
I
49608045
Tel.:
+420 596 115 008
E-mail:
[email protected] z
CZ 710 00 Ostrava
DI
CZ49608045
Tel./Fax: : +420 596 117 686
Homepage: http://www.gamin.cz
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
Verze: V1_01_06
M ící, laboratorní, lakovací a tryskací technika
Standardní prvky vlhkostních komor FOGmaster:
•
•
•
•
•
•
Testování odolnosti v i korozi, 95 – 100% RH
Nezávisle nastavitelná doba p i dvou odlišných teplotách v teplotních cyklech
Okno pro vizuální kontrolu
Stojan na vzorky
Hodinové po ítadlo (kontrola a zobrazení asu specifikovaného pro každý cyklus)
Kuf ík s náhradními díly
Technická specifikace:
Parametr
Požadavek pro umíst ní
Kapacita
Ší ka vn jší komory
Hloubka vn jší komory
Výška vn jší komory
Ší ka vnit ní komory
Hloubka vnit ní komory
Výška vnit ní komory
Držáky na vzorky
Teplotní rozsah
Vlhkostní rozsah
P ibližná hmotnost
kapacita 120 l
St l, podlaha
120 l
1350 mm
680 mm
780 mm
715 mm
490 mm
485 mm
4 držáky, každý
s 25 zá ezy
+10 ºC až +55 ºC
(95 - 100)% RH
90 kg
kapacita 450 l
Podlaha
450 l
1525 mm
900 mm
1055 mm
800 mm
645 mm
835 mm
6 držák , každý
s 32 zá ezy
+10 ºC až +55 ºC
(95 - 100)% RH
180 kg
kapacita 1000 l
Podlaha
1000 l
2125 mm
1200 mm
1396 mm
1250 mm
935 mm
1175 mm
8 držák , každý
se 47 zá ezy
+10 ºC až +55 ºC
(95 - 100)% RH
395 kg
…… zm te si sv j úsp ch
_______________________________________________________________________________________________________________
He manická 45
I
49608045
Tel.:
+420 596 115 008
E-mail:
[email protected] z
CZ 710 00 Ostrava
DI
CZ49608045
Tel./Fax: : +420 596 117 686
Homepage: http://www.gamin.cz
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
Verze: V1_01_06
M ící, laboratorní, lakovací a tryskací technika
P íslušenství:
Zapisova grafu (FM102)
Jedno pero, zapisova grafu pro pr b žné zaznamenávaní
teploty v komo e.
Nezávislé PT100 (FM103)
Poskytuje pomocné zaznamenání teploty.
Vstupní port (FM104)
Pr m r 35 mm, umož uje p ipojit externí monitorovací
za ízení.
Automatické vodní pln ní komory (FM105)
Umož uje automatické pln ní vodní nádrže,
vhodné pro plynulé nep erušované testování.
Tato volba není požadována p i objednání FM113.
Vozík (FM106)
Umož uje p emístit komoru z lavi ky na podlahu.
Pouze pro model 120 l.
Vnit ní osv tlení (FM107)
Osv tlí interiér komory.
Kuf ík s náhradními díly (FM108)
2 x pojistky, 1 x indikátor, 1 x spína .
Vyztužená um lá podlaha (FM110)
Pro testování objemných vzork .
Pouze pro model 120 l.
Vyztužená um lá podlaha (FM111)
Pro testování objemných vzork .
Pouze pro model 450 l.
Vyztužená um lá podlaha (FM112)
Pro testování objemných vzork .
Pouze pro model 1000 l.
Regulovaná vlhkost (FM113)
Umožní nastavit a kontrolovat vlhkost v úrovních nižších
než 95 – 100% RH. Aktuální dosažená úrove vlhkosti
je závislá na teplot .
Zapisova grafu (FM114)
Dvouperový zapisova grafu, dva senzory – pro zapisování
teploty a vlhkosti v komo e.
…… zm te si sv j úsp ch
_______________________________________________________________________________________________________________
He manická 45
I
49608045
Tel.:
+420 596 115 008
E-mail:
[email protected] z
CZ 710 00 Ostrava
DI
CZ49608045
Tel./Fax: : +420 596 117 686
Homepage: http://www.gamin.cz
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
Verze: V1_01_06
M ící, laboratorní, lakovací a tryskací technika
Vn jší požadavky:
Energie
220 – 240 VAC, 50 Hz, 13 A pro model 120 l a 450 l,
16 A pro model 1000 l.
Voda
Neionizovaná nebo destilovaná voda pro dopln ní
vlhkostního systému. P ipojení k plynulé dodávce
neionizované/destilované vody v limitu 0,5 – 6,0 bar
(7,3 – 87 psi) je požadováno, pokud je objednáno
automatické vodní pln ní komory (FM105).
Toto za ízení je navrženo pouze pro interní použití v prost edí s následujícími parametry:
Okolní teplota
Okolní vlhkost
+5 ºC až +25 ºC
Max. 85% RH
Objednávka:
Vlhkostní komora FOGmaster 120 l
Vlhkostní komora FOGmaster 450 l
Vlhkostní komora FOGmaster 1000 l
FMH120
FMH450
FMH1000
…… zm te si sv j úsp ch
_______________________________________________________________________________________________________________
He manická 45
I
49608045
Tel.:
+420 596 115 008
E-mail:
[email protected] z
CZ 710 00 Ostrava
DI
CZ49608045
Tel./Fax: : +420 596 117 686
Homepage: http://www.gamin.cz
zapsán v OR u KOS v Ostrav , oddíl C/11228
Verze: V1_01_06

Podobné dokumenty