Návod k instalaci a obsluze

Komentáře

Transkript

Návod k instalaci a obsluze
U
MC824H
O
K
A
M
Návod k instalaci a obsluze
V
Návod k instalaci a obsluze MC824H
VŠEOBECNÉ BEZPEýNOSTNÍ ZÁSADY
Bezpeþnostní upozornČní
Obsah
VŠEOBECNÉ BEZPEýNOSTNÍ ZÁSADY
Bezpeþnostní upozornČní
Instalace - bezpeþnost
Bezpeþnostní upozornČní
• POZOR! – Tento návod obsahuje dĤležité pokyny a upozornČní týkající se
bezpeþnosti osob. Nesprávná instalace zaĜízení mĤže mít za následek
vážné zranČní. PĜed instalací si dĤkladnČ prostudujte všechny þásti tohoto
návodu. V pĜípadČ nejasností kontaktujte servisní centrum Nice.
• NEZAPOMEĕTE! – Tento návod si uschovejte na vhodném místČ, aby bylo
možné ho pozdČji použít k vyhledání potĜebných instrukcí pro údržbu,
provoz þi zneškodĖování vysloužilého zaĜízení.
2
2
2
2
1 - POPIS A ÚýEL POUŽITÍ VÝROBKU
Instalace - bezpeþnost
U
• PĜed zapoþetím instalace zkontrolujte, je-li tento výrobek vhodný pro
zamýšlený zpĤsob použití (viz odstavec 2.2 „Podmínky použití“ a kapitolu
„Technická charakteristika výrobku“). Pokud výrobek vhodný není, instalaci
NEPROVÁDċJTE.
• Do elektrického pĜívodu instalujte zaĜízení pro odpojení od napájení
s mezerou mezi kontakty, které zajišĢuje bezpeþné odpojení dle
specifikace pro zaĜízení s ochranou proti pĜepČtí kategorie III.
• ěídicí jednotku pĜipojte k síti s uzemnČným ochranným vodiþem.
• BČhem instalace s výrobkem zacházejte s patĜiþnou opatrností, vyhnČte
se možnému poškození, nárazu, pádu nebo kontaktu s kapalinami.
Nikdy výrobek neumísĢujte v blízkosti zdrojĤ tepla þi otevĜeného ohnČ.
Mohlo by dojít k poškození komponentĤ a nesprávné funkci, požáru a
nebo k jiným nebezpeþným situacím. Pokud by došlo k nČkteré z výše
uvedených situací, okamžitČ pĜerušte instalaci a kontaktujte servisní
centrum Nice.
• Na výrobku, ani žádné jeho þásti neprovádČjte žádné úpravy.
NeprovádČjte žádné jiné úkony než ty, které jsou uvedeny v tomto
návodu. Jinak mĤže dojít k chybné funkci výrobku. Výrobce odmítá
jakoukoli zodpovČdnost za poškození zpĤsobená provizorními úpravami
výrobku.
• Použitý obal výrobku musí být zneškodnČn v souladu s enviromentálními
pĜedpisy platnými v daném regionu.
2
2
2
3
3
3
3 - ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
3.1 - Popis elektrického zapojení
3.2 - PĜipojení ostatních zaĜízení k Ĝídicí jednotce MC824H
3.3 - PĜiĜazení adres zaĜízením pĜipojeným k jednotce MC824
3.4 - Iniciaþní spuštČní
3.5 - Procedura „uþení“ Ĝídicí jednotky MC824H
3.6 - Volba typu servomotoru pro pĜipojení k MC824H a naþtení
pozic mechanických dorazĤ
3.6.1 – Volba typu motoru a naþtení hodnot v automatickém
režimu
3.6.2 - Volba typu motoru a naþtení hodnot v manuálním
režimu
3.7 - Kontrola pohybu kĜídel vrat
3
3
4
4
4
4
4 - TESTOVÁNÍ A UVÁDċNÍ DO PROVOZU
4.1 - Testování
4.2 - UvádČní do provozu
5
5
5
5 - PROGRAMOVÁNÍ
5.1 - Programování úrovnČ 1 (aktivace/ deaktivace)
5.2 - Programování úrovnČ 2 (nastavitelné parametry)
5.3 - DoplĖkové funkce
5.4 - Mazání pamČti
5
6
6
8
8
A
M
2 - INSTALACE
2.1 - Kontrola pĜed instalací
2.2 - Podmínky použití výrobku
2.3 - Typická konfigurace systému
2.4 - Instalace Ĝídicí jednotky
4
5
Bezpeþnostní upozornČní
• ZaĜízení nesmČjí obsluhovat dČti nebo osoby se sníženými smyslovými,
fyzickými nebo duševními schopnostmi a osoby, které nejsou s jeho
bezpeþnou obsluhou v dostateþné míĜe seznámeny.
• DČti, které se pohybují v blízkosti tohoto systému, musí být pod dohledem,
aby bylo jisté, že si se zaĜízením nehrají.
1
ěídicí jednotka MC824H je navržena pro automatické Ĝízení vrat s otoþnými
kĜídly.
POZOR! – Jakékoli jiné použití, než je zde specifikováno nebo instalace
v jiných prostĜedích, než je uvedeno v tomto návodu se považuje za
nevhodné a není tedy dovoleno!
ěídicí jednotka je pĜipravena pro pĜipojení k zaĜízením systému Opera,
Bluebus a k solárnímu napájecímu systému Solemyo.
Pro pĜípad výpadku síĢového napájení mĤže být Ĝídicí jednotka vybavena
záložními bateriemi (model PS324), které mohou po dobu nČkolika hodin
systém napájet.
Dalším pĜíslušenstvím mohou být radiové pĜijímaþe s konektorem SM (SMXI,
OXI, atd.).
8
9
9
9
9
9
10
ZNEŠKODĕOVÁNÍ ODPADU
10
TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU
10
CE PROHLÁŠENÍ O SHODċ
11
DODATEK
Instrukce a výstrahy pro uživatele
Obrázky
11
12 - 14
2
INSTALACE
V
8 - ÚDRŽBA VÝROBKU
POPIS A ÚýEL POUŽITÍ VÝROBKU
O
7 - PěÍSLUŠENSTVÍ
7.1 - PĜipojení radiového pĜijímaþe
7.2 - PĜipojení komunikátoru Oview
7.3 - PĜipojení solárního napájecího systému Solemyo
7.4 - PĜipojení záložní baterie PS324
4
K
6 - ěEŠENÍ PROBLÉMģ
4
2.1 – Kontrola pĜed instalací
PĜed instalací zkontrolujte stav komponentĤ výrobku, vhodnost zvoleného typu
pro plánované použití a okolní prostĜedí:
• UjistČte se, že jsou všechny díly v perfektním stavu a že jsou vhodné
pro dané použití.
• UjistČte se, že jsou splnČny podmínky použití výrobku pro danou aplikaci
(viz odst. 2.2) a technické specifikaci.
• UjistČte se, že zvolený instalaþní prostor odpovídá rozmČrĤm výrobku (obr.
1).
• UjistČte se, že stanovištČ pro výrobek je dostateþnČ stabilní, aby mohl být
výrobek ĜádnČ upevnČn.
• UjistČte se, že v prostoru instalace nemĤže dojít k zaplavení. Pokud je to
tĜeba, instalujte výrobek do vyšší úrovnČ nad zemí.
• UjistČte se že prostor v okolí instalovaného výrobku umožĖuje snadný
a bezpeþný pĜístup k tomuto výrobku.
-2-
Návod k instalaci a obsluze MC824H
Tyto souþásti se umísĢují podle typického rozmístČní dle obr.2. DĤležité PĜed instalací si pĜipravte potĜebné elektrické kabely podle obr.2 a tab.1 –
Technická specifikace elektrických kabelĤ.
CZ
• UjistČte se
že prostor v okolí instalovaného výrobku umožĖuje
snadný a bezpeþný pĜístup k tomuto výrobku.
• UjistČte se, že všechny použité kabely odpovídají svým typem tab.1.
• UjistČte se, že je zaĜízení vybaveno mechanickými dorazy pro zavírání
otevírání.
DĤležité – BČhem instalace elektrických kabelĤ a jejich zavádČní do skĜínČ
Ĝídicí jednotky se ujistČte, že zde není nežádoucí vlhkost, která by mohla
pozdČji kondenzovat a poškodit tak elektronické obvody jednotky.
2.2 – Podmínky použití výrobku
Výrobek je urþen k použití výhradnČ se servomotory METRO (model
ME3024), MOBY (model MB4024-MB5024), HYPPO (model HY7024HY7124), TOONA (model TO4024-TO5024-TO7024) a X-metro (model
XME2124) v souladu s odpovídajícími požadavky.
2.4 – Instalace Ĝídicí jednotky
ěídicí jednotku upevnČte zpĤsobem naznaþeným na obr.3:
01. OtevĜete skĜíĖ Ĝídicí jednotky uvolnČním pĜíslušných šroubĤ (obr. 3-A),
02. PĜipravte si vývody pro kabely (obr. 3-B),
03. PĜipevnČte skĜíĖku Ĝídicí jednotky (obr. 3-C),
04. Nyní je možné provést elektrické pĜipojení podle kap.3.
DĤležité! – Otvory pro kabelové vývodky musí být vyvrtány ve spodní þásti
skĜínČ Ĝídicí jednotky. Pozn. – v nevyhnutelných pĜípadech je možné provést i
postranní kabelový vývod, ale pouze s použitím vhodných vývodek.
2.3 – Typická konfigurace systému
U
Na obr.2 je pĜíklad automatického systému s použitím komponentĤ Nice:
a - ěídicí jednotka
b - Servomotor
c - Maják
d - FotobuĖky
e - Klávesnice – þteþka karet – klíþem ovládaný pĜepínaþ
f - Podstavce fotobunČk
g - Mechanické dorazy pro otevĜení
h - Mechanické dorazy pro zavĜení
TAB.1 - Technická specifikace elektrických kabelĤ
Typ kabelu
2
1 kabel 3 x 1,5 mm
2
1 kabel 2 x 0,5 mm
1 stínČný kabel typ RG58
2
1 kabel 2 x 0,5 mm
2
2 kabely 2 x 0,5 mm (pozn.3)
2
1 kabel 3 x 1,5 mm (pozn.4)
2
1 kabel 2 x 1 mm (pozn.4)
A
M
PĜipojené zaĜízení (úþel kabelu)
A: PěIPOJENÍ ěÍDICÍ JEDNOTKY
B: MAJÁK s anténou
Pro instalaci ostatních zaĜízení automatického systému viz odpovídající
návody.
C: ZAěÍZENÍ BLUEBUS
D: KLÍýEM OVLÁDANÝ PěEPÍNAý
E: SERVOMOTOR - NAPÁJENÍ
F: ENKODÉR
Maximální pĜípustná délka
30 m (pozn.1)
20 m
20 m (doporuþena délka do 5m)
20 m (pozn.2)
50 m
10 m
10 m
Pozn. 1 – Pokud by byl napájecí kabel delší než 30m, je nutné použít vČtší prĤĜez žil (3 x 2.5 mm2) a bezpeþnostní uzemnČní v blízkosti automatického
systému.
Pozn. 2 – Pokud by byl kabel Bluebus delší než 20m (max. 40m), je nutné použít vČtší prĤĜez vodiþĤ (2 x1mm2).
Pozn. 3 – Tyto dva kabely mohou být nahrazeny jedním kabelem o prĤĜezu žil 4 x 0.5 mm2.
Pozn. 4 – Tyto dva kabely mohou být nahrazeny jedním kabelem o prĤĜezu žil 5 x 1.5 mm2.
DģLEŽITÉ! – Použité kabely musí odpovídat daným vnČjším vlivĤm.
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
STOP
O
Elektrické zapojení rĤzných zaĜízení (fotobuĖky, klávesnice, þteþky karet,
atd.) automatického systému k Ĝídicí jednotce musí být provedeno
prostĜednictvím komunikaþního systému Bluebus od firmy Nice. Tento
systém umožĖuje dvouvodiþové elektrické pĜipojení, po kterém se pĜenáší
jak napájecí napČtí, tak komunikaþní signály. PĜipojení jednotlivých
zaĜízení se provádí paralelnČ a bez ohledu na polaritu. BČhem procedury
„uþení“ Ĝídicí jednotka postupnČ rozpoznává jednotlivá pĜipojená zaĜízení
prostĜednictvím specielnČ vyvinutého pĜenosového protokolu. Pokaždé,
když je pĜidáno nebo smazáno nČjaké zaĜízení, je nezbytné znovu spustit
proceduru „uþení“ Ĝídicí jednotky (podle odstavce 3.5).
Po montáži skĜínČ Ĝídicí jednotky a uložení kabelĤ (kap. 2.4 a obr.3)
provećte elektrické pĜipojení:
DģLEŽITÉ!
– Všechny instalaþní práce na el. zaĜízení musí být provádČny pĜi
odpojeném napájení a odpojené záložní baterii (pokud je tato baterie
instalována).
– PĜipojení musí být provedeno výhradnČ kvalifikovanou osobou.
P.P.
OPEN
CLOSE
3.1 – Popis elektrického zapojení
ENC1
Vstup antény pĜijímaþe dálkového ovládání
Výstup pro maják 12V (max.21W) (*)
Výstup pro el.zámek 12V AC (max.15VA) (*)
Výstup pro „Indikaþní svítidlo otevĜení“: (24V, max.4W) (*)
Vstup pro kompatibilní zaĜízení (MOFB, MOFOB, MOB a
MOTB). Tato zaĜízení jsou pĜipojena paralelnČ bez ohledu na
polaritu pomocí dvou vodiþĤ, po kterých se pĜenáší jak
napájecí napČtí, tak komunikaþní signály.
ENC2
M1
M2
V
01. Nejprve pĜipojte kabel napájecího pĜívodu (obr.4) a potom kabely od
MotorĤ M1a M2 (obr.5).
02. Nakonec pĜipojte kabely od rĤzných zaĜízení systému, viz schéma
zapojení na obr.6.
Pozn. – Pro usnadnČní montáže je možné bloky svorek vyjmout.
AERIAL
FLASH
ELS
S.C.A.
BLUEBUS
Každé zaĜízení je individuálnČ rozpoznáno díky jeho
jedineþné adrese, která mu byla pĜidČlena pĜi instalaci
Vstup pro zaĜízení, která vyvolávají okamžité pĜerušení
právČ probíhající akce (s krátkou reversací). K tomuto vstupu
mohou být pĜipojena zaĜízení s kontakty NO (normálnČ
rozepnuto) a NC (normálnČ sepnuto) i zaĜízení s rezistencí
kontaktu 8,2Kȍ („sensitive edges“ = zaĜízení, která se þasto
používají jako bezpeþnostní dorazy vrat). Každé zaĜízení
pĜipojené k tomuto vstupu
je individuálnČ rozpoznáno
jednotkou bČhem procedury „uþení“ (viz odst. 3.4). Pokud
jednotka bČhem této procedury detekuje nČjakou zmČnu,
dojde k aktivaci funkce STOP. K tomuto vstupu lze pĜipojit
jedno nebo více zaĜízení stejného nebo odlišného typu:
– paralelnČ neomezený poþet zaĜízení s kontaktem NO
– do série neomezený poþet zaĜízení s kontaktem NC
– paralelnČ 2 zaĜízení s rezistencí kontaktu 8,2Kȍ. Pokud je
takovýchto zaĜízení více, musí být zapojena kaskádnČ pouze
s jedním zakonþovacím odporem 8,2Kȍ.
– paralelnČ dvČ zaĜízení s kontakty NO a NC za použití
odporu 8,2Kȍ, zapojeného do série a kontaktem NC (tato
varianta umožĖuje také kombinaci tĜí zaĜízení NO - NC a
8,2Kȍ)
Vstup pro zaĜízení pro ovládání pohybu po krocích.
K tomuto vstupu se pĜipojuje kontakt typu NO.
Vstup pro zaĜízení, která provádČjí pouze otevĜení.
K tomuto vstupu se pĜipojuje kontakt typu NO.
Vstup pro zaĜízení, která provádČjí pouze zavĜení.
K tomuto vstupu se pĜipojuje kontakt typu NO.
Vstup enkodéru servomotoru 1 (svorky 1,2). PĜi zapojení
není nutné brát ohled na polaritu.
Vstup enkodéru servomotoru 2 (svorky 4,5). PĜi zapojení není
nutné brát ohled na polaritu.
Výstup pro servomotor 1 (svorky 7, 8, 9)
Výstup pro servomotor 2 (svorky 10, 11, 12)
K
3
(*) Výstupy FLASH, ELS a S.C.A. mohou být naprogramovány i pro jiné funkce
(viz „TAB.5 – funkce úrovnČ 1“ nebo pomocí komunikátoru Oview , viz kapitolu
7.2).
-3-
Návod k instalaci a obsluze MC824H
TAB.2
DģLEŽITÉ! – Pokud je v systému zaĜazen pouze jeden servomotor, musí být
pĜipojen ke svorkám pro motor M2 (10, 11, 12).
DģLEŽITÉ! – PĜipojení musí být provedeno výhradnČ kvalifikovanou
osobou.
3.2 – PĜipojení ostatních zaĜízení k Ĝídicí jednotce MC824H
Pokud je tĜeba zajistit napájení dalších zaĜízení pĜipojených do systému,
napĜ. þteþka karet nebo podsvČtlení klíþem ovládaného pĜepínaþe, mohou
být tato zaĜízení pĜipojena k Ĝídicí jednotce prostĜednictvím svorek „P.P. (+)”
a „STOP (-)” (viz obr.6). Napájecí napČtí je 24 V DC, -30% ÷ +50% s max.
dovoleným proudem 200mA.
Pozn.: NapČtí mezi svorkami „P.P. (+)” a „STOP (-)” je pĜítomno i
v aktivovaném pohotovostním režimu.
LED
Servomotoru
L1
L2
L3
L4
L5
MB4024 – MB5024 – HY7024 – HY7124
ME3024
TO4024 – XME2124
TO5024
TO7024
3.6.1 – Volba typu motoru a naþtení hodnot v automatickém režimu:
01. StisknČte a pĜidržte souþasnČ klávesy „Set“ a .
02. ObČ klávesy uvolnČte, jakmile LED L1 zaþne blikat (volba motoru:
neprovedena) nebo když se kterákoli LED (L1 až L8) rozsvítí (volba
motoru: již byla provedena).
nebo
pro pĜesun na LED, která odpovídá
03. Do 10s stisknČte klávesu
typu servomotoru, který je k Ĝídicí jednotce pĜipojen (viz tab.2).
04. StisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na min 3s pro uložení zvoleného
servomotoru do pamČti. Po 3 sekundách zaþne LED L1 blikat - klávesu
uvolnČte.
05. StisknČte a pĜidržte souþasnČ klávesy „Set“ a .
06. ObČ klávesy uvolnČte, jakmile LED L3 a L4 zaþnou rychle blikat (po cca 3
sekundách).
07. Zkontrolujte, jestli systém provádí následující sekvence pohybĤ:
a - Pomalé zavĜení servomotoru M1 až k mechanickému dorazu
b - Pomalé zavĜení servomotoru M2 až k mechanickému dorazu
c - Pomalé otevĜení servomotoru M2 a servomotoru M1 až
k mechanickému dorazu
d – Kompletní rychlé zavĜení servomotorĤ M1 a M2
Pozn. – Pokud nejsou první dva pohyby („a“ a „b“) „zavĜení“, ale
„otevĜení“, stisknČte klávesy „open“ nebo „close“ pro ukonþení procedury
„uþení“. Potom na servomotoru, který provedl otevĜení zamČĖte polaritu
dvou pĜívodních vodiþĤ (M1 – svorky 7 a 9, M2 - svorky 10 a 12) a
opakujte proceduru od bodu 01.
08. Na konci pohybu zavĜení obou motorĤ (d) zhasnou LED L3 a L4, þímž
indikují, že procedura byla dokonþena správnČ.
3.3 – PĜiĜazení adres zaĜízením pĜipojeným k jednotce MC824H
U
Aby byla Ĝídicí jednotka schopna rozpoznat zaĜízení k ní pĜipojená po
sbČrnici Bluebus, musí mít tato zaĜízení pĜiĜazeny své adresy. Tato operace
musí být provedena správným nastavením elektrických propojek (jumperĤ),
které jsou souþástí každého ze zaĜízení Bluebus. Viz manuály od
jednotlivých zaĜízení.
POZOR! –
PĜi pĜiĜazování adres fotobuĖkám není dovolena
konfigurace podle následujícího obrázku (PHOTO 3).
A
M
PHOTO 3
NEDOVOLENÁ KONFIGURACE
Po dokonþení instalace nebo odebrání fotobunČk, þi jiných zaĜízení je nutno
vždy spustit proceduru „uþení“ Ĝídicí jednotky. Viz odst. 3.5.
3.4 – Iniciaþní spuštČní
Po zapnutí napájení Ĝídicí jednotky provećte následující kontrolu:
• Po nČkolika sekundách zkontrolujte jestli bliká pravidelnČ cca 1x za
sekundu LED „Bluebus“ (obr. 7)
• UjistČte se, že LED na fotobuĖkách (obr. 7) blikají (jak na vysílaþi TX ,
tak na pĜijímaþi RX). V tomto kroku nezáleží na rychlosti blikání.
• UjistČte se, že výstražný maják, pĜipojený na výstup „FLASH“ je zhasnutý.
Pokud tyto podmínky nejsou splnČny, vypnČte napájení Ĝídicí jednotky a
zkontrolujte správnost provedeného elektrického zapojení.
3.6.2 – Volba typu motoru a naþtení hodnot v manuálním režimu:
PĜi naþítání hodnot v manuálním režimu je možné programovat systém se
všemi osmi pozicemi a se sekvencemi popsanými v tab.3.
3.5 - Procedura „uþení“ Ĝídicí jednotky MC824H
LED
Popis
Pozice 0
(motor 1)
Pozice 0
(motor 2)
Pozice SA
(motor 2)
Pozice A
(motor 1)
L1
Pozice A
(motor 2)
L5
Pozice SC
(motor 1)
Pozice 1
(motor 1)
Pozice 1
(motor 2)
L6
Maximální pozice zavĜení: Když kĜídlo 1 pĜi zavĜení
dosáhne k mechanickému dorazu
Maximální pozice zavĜení: Když kĜídlo 2 pĜi zavĜení
dosáhne k mechanickému dorazu
Posun pĜi otevírání: Když kĜídlo 2 prochází touto
pozicí, zaþíná se otevírat kĜídlo 1
Požadovaná poloha otevĜení: Poloha, pĜi které kĜídlo
ovládané motorem 1 musí pĜi otevírání zastavit. Tato
poloha se nemusí shodovat s mechanickým dorazem
pro otevĜení. Je možné zvolit vhodnou pozici, která se
nachází mezi polohami 0 a1
Požadovaná poloha otevĜení: Poloha, pĜi které kĜídlo
ovládané motorem 2 musí pĜi otevírání zastavit. Tato
poloha se nemusí shodovat s mechanickým dorazem
pro otevĜení. Je možné zvolit vhodnou pozici, která se
nachází mezi polohami 0 a 1
Posun pĜi zavírání: Když kĜídlo 1 prochází touto pozicí,
zaþíná se zavírat kĜídlo 2
Maximální pozice otevĜení: Když kĜídlo 1 pĜi otevírání
dosáhne k mechanickému dorazu
Maximální pozice otevĜení: Když kĜídlo 2 pĜi otevírání
dosáhne k mechanickému dorazu
L2
K
Po iniciaþním spuštČní Ĝídicí jednotky musí být tato jednotka schopna
rozpoznat zaĜízení pĜipojená na vstupy „Bluebus“ a „Stop“.
DģLEŽITÉ! – Procedura „uþení“ musí být provedena i v pĜípadČ, že
k jednotce nejsou pĜipojena žádná zaĜízení.
ěídicí jednotka je schopna rozpoznat rĤzná pĜipojená zaĜízení
prostĜednictvím procedury „uþení“ a detekovat možné chyby. Z toho dĤvodu
je nutné provádČt proceduru „uþení“ pokaždé, když je pĜidáno nové nebo
odebráno existující zaĜízení.
PotĜebu provést proceduru „uþení“ signalizují LED L1 a L2 na Ĝídicí jednotce
(obr.7):
01. StisknČte a pĜidržte souþasnČ klávesy
a „Set“ (obr.7).
02. ObČ klávesy uvolnČte, jakmile LED L1 a L2 zaþnou rychle blikat (po cca
3 sekundách).
03. Poþkejte nČkolik sekund, až Ĝídicí jednotka dokonþí proceduru „uþení“.
04. Na konci této procedury musí LED „Stop“ svítit a LED „L1“ a „L2“ musí
být zhasnuty (LED L3 a L4 mohou zaþít blikat).
TAB.3
Pozice
L3
L4
O
Po provedení procedury „uþení“ zaĜízení (odst. 3.5) musí Ĝídicí jednotka
dostat informace o typu pĜipojených motorĤ (viz tab.2) a o pozicích
mechanických dorazĤ (krajní poloha OtevĜení a krajní poloha ZavĜení). Tyto
procedury mohou být provedeny dvČma zpĤsoby – automaticky nebo
manuálnČ.
V automatickém režimu provádí Ĝídicí jednotka naþtení poloh mechanických
dorazĤ a vypoþítává nejvhodnČjší posun kĜídel (SA a SC dle tab.3).
V manuálním režimu jsou polohy programovány jedna po druhé
pĜesouváním kĜídel do požadovaných míst. Také existuje možnost provést
proceduru automaticky a potom nastavit jednu nebo více poloh ruþnČ
(v manuálním režimu). To je vhodné, pokud nČkterá z automaticky
vypoþtených hodnot nevyhovuje.
L8
V
3.6 – Volba typu servomotoru pro pĜipojení k MC824H a naþtení
pozic mechanických dorazĤ
L7
POZICE
1
A
A
1
SC
SA
M1
-4-
0
0
M2
Návod k instalaci a obsluze MC824H
DĤležité – Od kroku 5 dále provádČjte posun z jedné pozice na následující
nebo pĜedchozí pozici stiskem a okamžitým uvolnČním klávesy
nebo
(rychlým stiskem klávesy
nebo
se pĜesouvá LED indikující pozici,
nebo se pohybuje motorem).
pĜidržením klávesy
03. UjistČte se, že výstražný maják bČhem pohybu vrat bliká v pĤlsekundových
intervalech (0,5s svítí, 0,5s nesvítí).
4
01. StisknČte a pĜidržte souþasnČ klávesy „Set“ a
02. ObČ klávesy uvolnČte jakmile LED L1 zaþne blikat (volba motoru: nebyla
provedena) nebo jakmile se kterákoli z LED L1 - L8 rozsvítí (volba motoru: již
byla provedena)
03. Do 10s stisknČte klávesu
nebo
, abyste se pĜesunuli na LED
odpovídající typu servomotoru, který je pĜipojen k Ĝídicí jednotce (viz tab.2)
04. StisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na minimálnČ 3 sekundy pro uložení
zvoleného servomotoru. Po 3 sekundách zaþne blikat LED L1 – klávesu
uvolnČte.
05. • Pozice 0 motoru M1 (LED L1 bliká)
nebo .
Pro pĜesunutí motoru 1 do pozice 0 stisknČte a pĜidržte klávesu
Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb se
zastaví. Pro uložení této pozice stisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na
minimálnČ 3s a potom ji uvolnČte (po 2 sekundách LED L1 zĤstává svítit,
uvolnČním klávesy „Set“ zaþne LED L2 blikat).
• Pozice 0 motoru M2 (LED L2 bliká)
Pro pĜesunutí motoru 2 do pozice 0 stisknČte a pĜidržte klávesu
nebo .
Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb se
zastaví. Pro uložení této pozice stisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na
minimálnČ 3s a potom ji uvolnČte (po 2 sekundách LED L2 zĤstává svítit,
uvolnČním klávesy „Set“ zaþne LED L3 blikat).
• Pozice SA motoru M2 (LED L3 bliká)
Pro pĜesunutí motoru 2 do pozice SA stisknČte a pĜidržte klávesu
nebo
. Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb
se zastaví. Pro uložení této pozice stisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na
minimálnČ 3s a potom ji uvolnČte (po 2 sekundách LED L3 zĤstává svítit,
uvolnČním klávesy „Set“ zaþne LED L4 blikat).
• Pozice A motoru M1 (LED L4 bliká)
nebo .
Pro pĜesunutí motoru 1 do pozice A stisknČte a pĜidržte klávesu
Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb se
zastaví (po 2 sekundách LED L4 zĤstává svítit, uvolnČním klávesy „Set“
zaþne LED L5 blikat).
• Pozice A motoru M2 (LED L5 bliká)
nebo .
Pro pĜesunutí motoru 2 do pozice A stisknČte a pĜidržte klávesu
Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb se
zastaví (po 2 sekundách LED L5 zĤstává svítit, uvolnČním klávesy „Set“
zaþne LED L6 blikat).
• Pozice SC motoru M1 (LED L6 bliká)
Pro pĜesunutí motoru 1 do pozice SC stisknČte a pĜidržte klávesu
nebo
. Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb
se zastaví (po 2 sekundách LED L6 zĤstává svítit, uvolnČním klávesy „Set“
zaþne LED L7 blikat).
• Pozice 1 motoru M1 (LED L7 bliká)
nebo .
Pro pĜesunutí motoru 1 do pozice 1 stisknČte a pĜidržte klávesu
Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb se
zastaví (po 2 sekundách LED L7 zĤstává svítit, uvolnČním klávesy „Set“
zaþne LED L8 blikat).
• Pozice 1 motoru M2 (LED L8 bliká)
Pro pĜesunutí motoru 2 do pozice 1 stisknČte a pĜidržte klávesu
nebo .
Jakmile motor dosáhne požadované pozice, klávesu uvolnČte – pohyb se
zastaví (po 2 sekundách LED L8 zĤstává svítit, dokud není uvolnČna
klávesa „Set“).
Manuální naþtení pozic se mĤže provádČt kdykoli i po provedení instalace.
Procedura musí být zahájena v kroku 01. Není však nutné programovat
všechny pozice – od kroku 5 dále je možné rychlým stiskem klávesy
nebo
pĜesunout LED na požadovanou pozici, která má být
naprogramována.
opakovanČ tolikrát,
Pro ukonþení manuálního naþítání stisknČte klávesu
až se blikající LED pĜesune za LED L8.
TESTOVÁNÍ A UVÁDċNÍ DO PROVOZU
Jedná se o nejdĤležitČjší fáze instalace, na kterých závisí spolehlivost a
bezpeþnost zaĜízení. Testování lze také pro provádČt periodicky. Tyto
operace mĤže provádČt pouze kvalifikovaná osoba, která má k provádČní
tČchto úkonĤ oprávnČní dle platných pĜedpisĤ. Zkoušky musí být provedeny
podle normy EN 12445 (Vrata - Bezpeþnost pĜi používání motoricky
ovládaných vrat - Zkušební metody).
PĜipojená zaĜízení musí být taktéž podrobena specifickým funkþním zkouškám
v souþinnosti s Ĝídicí jednotkou MC824H. Viz manuály k daným zaĜízením.
4.1 - Testování
U
A
M
Sekvence operací pro testování, které jsou popsány níže, se vztahují k typické
konfiguraci systému (obr.2):
1 UjistČte se, že byly dodrženy všechny pokyny v odstavci „Instalace –
bezpeþnost“.
2
UvolnČte servomotory pro manuální ovládání podle odpovídajícího
manuálu. Tlakem na pĜedepsané místo urþené pro manuální ovládání,
zkontrolujte, je-li možné otevĜít a zavĜít kĜídla silou nižší než 390 N.
3
Servomotory uzamknČte pro manuální ovládání podle odpovídajícího
manuálu.
4 Pomocí ovládacích prvkĤ (dálkový ovladaþ, klíþem ovládaný pĜepínaþ,
ovládací tlaþítka, atd.) provećte zkoušky otevĜení, zavĜení a zastavení vrat a
ujistČte se, že se kĜídla pohybují správným smČrem dle specifikace. DĤkladnČ
provČĜte správnost pohybu a ujistČte se, že na zaĜízení nejsou žádné vady a
pĜi pohybu nedochází k nadmČrnému tĜení.
5
Zkontrolujte funkþnost všech bezpeþnostních prvkĤ jeden po druhém
(fotobuĖky, zaĜízení „sensitive edges“, atd.). Pokaždé, když je aktivováno
nČjaké zaĜízení, LED „BLUEBUS“ na Ĝídicí jednotce dvakrát rychle blikne pro
potvrzení události.
6
Nebezpeþí, která mohou nastat pĜi pohybu vrat jsou eliminována
elektronickým omezením síly nárazu vrat. Tuto sílu zmČĜte zpĤsobem podle
normy ýSN EN 12445. Pokud je funkce omezení síly použita pouze jako
doplĖková k systému pro redukci síly nárazu, testujte a zvolte nastavení, které
poskytuje nejlepší výsledky.
4.2 – UvádČní do provozu
Operace uvádČní do provozu mĤže být provedena pouze, pokud jsou již
úspČšnČ dokonþeny všechny testy.
K
O
1 PĜipravte si technickou dokumentaci pro systém, která musí obsahovat
alespoĖ: Celkový výkres systému, zapojovací schéma, analýzu rizik a zpĤsob
jejich snížení, Prohlášení o shodČ všech instalovaných komponentĤ systému s
platnými pĜedpisy a Prohlášení o shodČ od dodavatele motážních a
instalaþních prací.
2 Na vrata umístČte štítek alespoĖ s tČmito údaji: Typ systému, jméno a
adresa osoby odpovČdné za uvedení do provozu, výrobní þíslo, rok
3
Vypracujte návod k obsluze dané aplikace a pĜedejte jej vlastníkovi
systému.
4 PĜipravte si rozpis údržby a pĜedejte jej vlastníkovi systému. Musí zde být
uvedeny pokyny pro jednotlivé úkony údržby všech þástí systému.
5 PĜed uvedením systému do provozu informujte jeho majitele o možných
rizicích a nebezpeþích spojených s používáním a provozováním tohoto
systému.
Firma Nice poskytuje manuály, instrukce, pĜedvyplnČné formuláĜe a uživatelské
pĜíruþky ve svých oddČleních technické podpory. Viz též stránky: www.niceservice.com
3.7 – Kontrola pohybu kĜídel brány
V
5
PROGRAMOVÁNÍ
ěídicí jednotka má 3 klávesy OPEN ( ), STOP (SET) a CLOSE ( ), které
mohou být použity pro úþely testování a programování dostupných funkcí.
Dostupné programovatelné funkce jsou rozdČleny do dvou úrovní a jejich stav
je indikován pomocí osmi svítivých diod LED (L1-L8) na Ĝídicí jednotce (pokud
LED svítí = funkce je aktivní, pokud LED nesvítí = funkce není aktivní).
Na konci procedury se doporuþuje provést zkoušku správnosti funkce Ĝídicí
jednotky. Provedením nČkolika otevĜení a zavĜení, aby byla jistota, že se
kĜídla brány pohybují správnČ a že v programu nejsou žádné chyby.
01. StisknČte klávesu „Open“ (otevĜít). Zkontrolujte správnost otevĜení a
posunu otevírání mezi obČma kĜídly, fáze zrychlení, konstantní rychlosti a
zpomalení, které pĜi otevírání nastávají. Dále zkontrolujte, je-li limitní spínaþ
správnČ nastaven (nČkolik cm pĜed mechanickým dorazem pro otevĜení).
02. StisknČte klávesu „Close“ (zavĜít). Zkontrolujte, jestli jsou pĜi zavírání
správnČ nastaveny fáze zrychlení, konstantní rychlosti a zpomalení.
Zkontrolujte, také správnost posunu zavírání mezi obČma kĜídly a
správnost zavĜení (kĜidla musí pĜesnČ dosednout na mechanický doraz pro
zavĜení).
Použití programovacích kláves:
OPEN ( ): Klávesa pro otevírání brány – bČhem programování klávesa pro
výbČr.
STOP/SET: Klávesa zastavení pohybu. Pokud je stisknuta na více jak 5
sekund, umožĖuje vstup do programovacího režimu.
CLOSE ( ): Klávesa pro zavírání brány – bČhem programování klávesa pro
výbČr.
-5-
Návod k instalaci a obsluze MC824H
5.1 – Programování úrovnČ 1 (aktivace/ deaktivace)
DģLEŽITÉ – PĜi programování je limitován þas mezi zmáþknutím
jednotlivých tlaþítek na max. 10s. Pokud je tento þas pĜekroþen, procedura
se automaticky ukonþí a zmČny provedené do této doby jsou uloženy.
Všechny funkce úrovnČ 1 jsou defaultnČ nastaveny do „OFF“ (vypnuto) a
toto nastavení lze kdykoli zmČnit. Pro popis funkcí viz tab.5, pro
programování funkcí viz tab.6.
TAB.5 – funkce úrovnČ 1
Funkce
Popis
L1
Automatické zavĜení
L2
ZnovuotevĜení po aktivaci fotobuĖky
L3
Vždy zavĜi
Funkce AKTIVNÍ: Po otevĜení následuje pauza (odpovídá naprogramovanému þasu) po níž Ĝídicí jednotka
automaticky spouští zavírání. Tovární nastavení doby trvání pauzy je 30s.
Funkce NENÍ AKTIVNÍ: Funkce je „poloautomatického“ typu.
Funkce AKTIVNÍ: Pokud jsou fotobuĖky aktivovány bČhem otevírání nebo zavírání, je doba pauzy redukována 5s
bez ohledu na naprogramovaný þas.
Pokud není funkce „Automatické zavĜení“ aktivní a jsou bČhem zavírání aktivovány fotobuĖky, je funkce
„Automatické zavĜení“ aktivována s nastavenou dobou pauzy.
Funkce AKTIVNÍ: V pĜípadČ i krátkého výpadku napájení, pokud Ĝídicí jednotka po obnovení dodávky napČtí
detekuje, že jsou vrata otevĜena, tak tato vrata automaticky zavĜe. 5 sekund pĜed zavíráním vydá výstražný maják
signál – bliknutí. Funkce NENÍ AKTIVNÍ: Po obnovení napájení vrata zĤstávají vždy ve stejné poloze.
Funkce AKTIVNÍ: 1 minutu po ukonþení pohybu Ĝídicí jednotka vypne zaĜízení pĜipojená k výstupu „Bluebus“ a
všechny LED kromČ LED Bluebus, která potom bliká pomaleji. Jakmile Ĝídicí jednotka dostane nČjaký pĜíkaz,
obnoví se normální þinnost (s krátkým zpoždČním). Úþelem této funkce je snížení spotĜeby, což je velmi dĤležité
zejména pĜi bateriovém provozu nebo pĜi napájení z fotovoltaických þlánkĤ.
Funkce AKTIVNÍ: Výstup „el. zámek“ pĜepnut na funkci „Automatické osvČtlení“.
Funkce NENÍ AKTIVNÍ: Výstup pracuje jako elektrický zámek.
Funkce AKTIVNÍ: Pohyb vrat mĤže být spuštČn po pauze 3s od signálu výstražného majáku, která tak pĜedem
varuje pĜed možným nebezpeþím.
Funkce NENÍ AKTIVNÍ: Signál výstražného majáku je spuštČn ve stejný þas s pohybem vrat.
Funkce AKTIVNÍ: Všechny pĜíkazy, které se vztahují k pĜíkazu „ZavĜít“ (Vstup „Close“ nebo pĜíkaz „ZavĜít“ na dálk.
ovladaþi) jsou nahrazeny pĜíkazem „ýásteþné otevĜení 1“.
Funkce AKTIVNÍ: Výstup Ĝídicí jednotky „SvČtelná signalizace otevĜení“ je pĜepnut na funkci „Servisní svČtlo“.
Funkce NENÍ AKTIVNÍ: Výstup funguje v režimu „SvČtelná signalizace otevĜení“.
U
LED
Pohotovostní režim (Bluebus)
L5
Elektrický zámek/Automatické osvČtlení
L6
Signál „pozor“
L7
PĜíkaz „ZavĜít“ (close) se mČní v pĜíkaz
„ýásteþné otevĜení 1“
„SvČtelná signalizace otevĜení“ nebo
„Servisní svČtlo“
L8
A
M
L4
TAB.6 – Programování ( funkce úrovnČ 1)
01.
StisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na dobu cca 3 sekundy
02.
Jakmile LED L1 zaþne blikat, klávesu uvolnČte
03.
PĜesunutím blikající LED pomocí klávesy
04.
Pro zmČnu stavu funkce stisknČte klávesu „Set“
Krátké bliknutí = deaktivovat, dlouhé bliknutí = aktivovat
05.
Vyþkejte max. 10 sekund až jednotka automaticky opustí programovací režim
nebo
3s
zvolte funkci, kterou chcete programovat
K
Pozn.: BČhem této procedury je pro programování dalších funkcí (aktivace/ deaktivace) nutné vždy opakovat kroky 03 a 04.
5.2 - Programování úrovnČ 2 (nastavitelné parametry)
DģLEŽITÉ – PĜi programování je limitován þas mezi zmáþknutím
jednotlivých tlaþítek na max. 10s. Pokud je tento þas pĜekroþen, procedura
se automaticky ukonþí a zmČny provedené do této doby jsou uloženy.
O
Všechny funkce úrovnČ 2 jsou z výroby nastaveny na hodnoty, které jsou
zvýraznČné šedou barvou v tab.8 a mohou být kdykoli upraveny podle
pokynĤ v tab.7. Tyto parametry je možné nastavit v rozsahu od 1 do 8.
Pro ovČĜení hodnoty, která odpovídá každé z LED viz tab.8.
TAB.7 – Programování ( funkce úrovnČ 2)
01.
StisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na dobu cca 3 sekundy
Jakmile LED L1 zaþne blikat, klávesu uvolnČte
03.
PĜesunutím blikající LED pomocí klávesy
04.
StisknČte klávesu „Set“ a mČjte ji stisknutou než dokonþíte krok 06
05.
Poþkejte cca 3 sekundy než se LED, která odpovídá aktuální hodnotČ parametru, který chcete mČnit rozsvítí
06.
Pomocí klávesy
07.
UvolnČte klávesu „Set“
08.
Vyþkejte max. 10 sekund, až jednotka automaticky opustí programovací režim
nebo
nebo
zvolte parametr, který chcete upravovat
pĜesuĖte tuto LED na požadovanou hodnotu
Pozn.: BČhem této procedury je pro programování dalších parametrĤ nutné vždy opakovat kroky 03 až 07.
-6-
V
02.
3s
Návod k instalaci a obsluze MC824H
TAB.8 – funkce úrovnČ 2
LED
(funkce)
Parametr
LED
(hodnota)
L1
Trvání pauzy
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L1
L2
L3
L4
Hodnota
Popis
Nastavení doby pauzy, jmenovitČ
þas, který uplyne pĜed
automatickým zavĜením. Tato
funkce má úþinek pouze, pokud je
aktivní povel „ZavĜít“.
Nastavení sekvence pĜíkazĤ
pĜiĜazených ke vstupĤm „Pohyb
po krocích”, „OtevĜít” nebo „ZavĜít“
na dálkovém ovládání.
Pozn.: PĜi L4, L5, L7 a L8 se
mČní také chování pĜi pĜíkazĤ
„OtevĜít” a „ZavĜít“.
Nastavení rychlosti motoru bČhem
normálního pohybu.
Nastavení þasu „krátkodobé
reversace“ obou motorĤ po
provedení zavĜení. Úþelem je
snížení rázu pĜi dojezdu vrat.
Nastavení síly obou motorĤ
O
K
A
M
U
5 sekund
15 sekund
30 sekund
45 sekund
60 sekund
80 sekund
120 sekund
180 sekund
L2
Krokování
OtevĜít – stop – zavĜít - stop
OtevĜít – stop – zavĜít - otevĜít
OtevĜít - zavĜít - otevĜít - zavĜít
Bytový dĤm:
•
PĜi otevírání nemají pĜíkazy „Pohyb po krocích” a „OtevĜít” žádný úþinek. PĜíkaz
„ZavĜít” zpĤsobuje reversaci pohybu – t.j. zavĜení kĜídla.
•
PĜi zavírání zpĤsobují pĜíkazy „Pohyb po krocích” a „OtevĜít” reversaci pohybu – t.j.
otevĜení kĜídla. PĜíkaz „ZavĜít” nemá žádný úþinek.
L5
Bytový dĤm 2 :
•
PĜi otevírání nemají pĜíkazy „Pohyb po krocích” a „OtevĜít” žádný úþinek. PĜíkaz
„ZavĜít” zpĤsobuje reversaci pohybu – t.j. zavĜení kĜídla.
Pokud poslaný pĜíkaz tvá déle jak 2 sekundy, je vykonán pĜíkaz „Stop”.
•
PĜi zavírání zpĤsobují pĜíkazy „Pohyb po krocích” a „OtevĜít” reversaci pohybu – t.j.
otevĜení kĜídla, PĜíkaz „ZavĜít” nemá žádný úþinek.
Pokud poslaný pĜíkaz tvá déle jak 2 sekundy, je vykonán pĜíkaz „Stop”.
L6
Krokování 2 (pĜi trvání kratším než 2s dojde k þásteþnému otevĜení).
L7
Hold-to-run:
Tento pohyb je proveden pouze, pokud poslaný pĜíkaz trvá. Pokud je pĜíkaz pĜerušen,
pohyb se zastaví.
L8
Otev. v poloautomat. režimu, zav. v režimu „ Hold-to-run“.
L3
Rychlost
L1
Velmi pomalu
motoru
L2
Pomalu
L3
StĜednČ rychle
L4
Rychle
L5
Velmi rychle
L6
ExtrémnČ rychle
L7
Rychlé otevĜení, pomalé zavĜení
L8
ExtrémnČ rychlé otevĜení, stĜednČ rychlé zavĜení
L4
Snížení rázu
L1
0 – Žádné snížení
motoru pĜi
L2
ÚroveĖ 1 – Minimální snížení (cca 100ms)
dojezdu vrat
L3
ÚroveĖ ...
L4
ÚroveĖ ...
L5
ÚroveĖ ...
L6
ÚroveĖ ...
L7
ÚroveĖ ...
L8
ÚroveĖ 7 – Maximální snížení (cca 800ms)
L5
Síla motoru
L1
ÚroveĖ 1 – Minimální síla
L2
ÚroveĖ ...
L3
ÚroveĖ ...
L4
ÚroveĖ ...
L5
ÚroveĖ ...
L6
ÚroveĖ ...
L7
ÚroveĖ ...
L8
ÚroveĖ 8 – Maximální síla
L6
OtevĜení pro
L1
OtevĜení pro chodce 1 (otevĜení kĜídla 2 na 1 /4 úplného otevĜení)
chodce nebo
L2
OtevĜení pro chodce 2 (otevĜení kĜídla 2 na 1 /2 úplného otevĜení)
þásteþné
L3
OtevĜení pro chodce 3 (otevĜení kĜídla 2 na 3 /4 úplného otevĜení)
otevĜení
L4
OtevĜení pro chodce 4 (úplné otevĜení kĜídla 2)
L5
ýásteþné otevĜení 1 (otevĜení obou kĜídel na 1 /4 „minimálního“ otevĜení )
L6
ýásteþné otevĜení 2 (otevĜení obou kĜídel na 1 /2 „minimálního“ otevĜení )
L7
ýásteþné otevĜení 3 (otevĜení obou kĜídel na 3 /4 „minimálního“ otevĜení )
L8
ýásteþné otevĜení 4 (otevĜení obou kĜídel na „minimální“ otevĜení)
L7
Požadavek na
L1
500
údržbový
L2
1000
zásah
L3
1500
L4
2500
L5
5000
L6
10000
L7
15000
L8
20000
L8
Poruchová
L1
Výsledek pohybu þ.1 (nejnovČjší)
hlášení
L2
Výsledek pohybu þ.2
L3
Výsledek pohybu þ.3
L4
Výsledek pohybu þ.4
L5
Výsledek pohybu þ.5
L6
Výsledek pohybu þ.6
L7
Výsledek pohybu þ.7
L8
Výsledek pohybu þ.8
Pozn.: Tovární nastavení je zvýraznČno šedou barvou
Nastavení typu otevĜení
pĜiĜazeného pĜíkazu „ýásteþné
otevĜení 1“.
„Minimální otevĜení“ v úrovních
L5, L6, L7 a L8 znamená menší
otevĜení M1 a M2 (napĜ.: pokud
M1 otevírá na 90° a M2 110°, je
„Minimální otevĜení“ 90°.
V
-7-
Nastavení omezení poþtu pohybĤ:
Jakmile je toto þíslo pĜekroþeno,
Ĝídicí jednotka signalizuje
požadavek na údržbový zásah
(viz odstavec 5.3.2.).
Typ poruchy, která nastala bČhem
posledních 8 pohybĤ mĤže být
identifikován. Viz TAB.12Seznam poruchových hlášení.
Návod k instalaci a obsluze MC824H
5.3 – DoplĖkové funkce
(„Indikaþní svítidlo otevĜení“), když je tento výstup naprogramován jako
„Servisní svČtlo“ V tab.9 jsou uvedeny rĤzné typy signálĤ Indikaþního svítidla
otevĜení. Pro programování limitních hodnot údržbových operací viz tab.8.
5.3.1 - Funkce: „Pohyb bez blokace“
Tato funkce dovoluje ovládat systém i v pĜípadČ nesprávné funkce nebo
poruchy bezpeþnostních zaĜízení.
Systém lze pak ovládat v režimu „Hold-to-run“ následujícím zpĤsobem:
01. Zadejte pĜíkaz na ovládání vrat (pomocí dálkového ovladaþe, klíþem
ovládaného pĜepínaþ, atd.). Pokud vše funguje správnČ, budou se vrata
pohybovat normálnČ, pokud ne, provećte následující:
02. Do 3 sekund aktivujte tento pĜíkaz znovu a nechte jej aktivovaný.
03. Po cca 2 sekundách budou vrata provádČt pohyb v režimu „Hold-to-run“,
t.j. bude se pohybovat pouze, dokud bude daný pĜíkaz aktivní.
Pokud bezpeþnostní zaĜízení nejsou funkþní, tak výstražný maják nČkolikrát
blikne pro indikaci problému (viz kapitolu 6 – tab.10).
TAB.9 – „Indikaþní svítidlo otevĜení“
Signál
SvČtlo svítí po 2s pĜi zaþátku otevĜení
Mezi 81% a
100% limitu
PĜes 100% limitu
SvČtlo bliká po celou dobu pohybu
SvČtlo bliká stále
5.4 – Mazání pamČti
Pro smazání pamČti Ĝídicí jednotky a obnovení továrnČ nastavených hodnot
provećte následující:
U
5.3.2 - Funkce: „Požadavek na údržbový zásah“
StisknČte a pĜidržte klávesy
Tato funkce slouží pro upozornČní provozovatele, že je tĜeba na
automatickém systému provést nČjakou plánovanou údržbu. Tento
požadavek je indikován lampou, která je pĜipojena k výst. S.C.A.
6
Poþet pohybĤ
Pod 80% limitu
a
až zaþnou blikat LED L1 a L2.
Pokud se objeví nČjaká chyba, výstražný maják generuje sekvenci dvou
kratších bliknutí oddČlenou pauzou trvající 1s. Tab.10 ukazuje pĜíþiny a jejich
Ĝešení pro každý typ signálu.
Diody LED na Ĝídicí jednotce vydávají signály také. Tab.11 ukazuje pĜíþiny a
jejich Ĝešení pro každý typ signálu.
PĜíþiny vzniklých poruch je možné ovČĜovat bČhem posledních 8 pohybĤ. Viz
tab.12.
ěEŠENÍ PROBLÉMģ
A
M
NČkterá zaĜízení mohou vydávat signály, které slouží k rozpoznání jejich
funkþního stavu a možných závad.
Pokud je výstražný maják pĜipojený k výstupu FLASH Ĝídicí jednotky,
potom pĜi pohybu vrat bliká v intervalech 1s.
TAB.10 – Signály výstražného majáku
Bliknutí
Problém
ěešení
1 krátké bliknutí
jednosekundová pauza
1 krátké bliknutí
Porucha systému BlueBus
2 krátké bliknutí
jednosekundová pauza
2 krátká bliknutí
3 krátká bliknutí
jednosekundová pauza
3 krátká bliknutí
4 krátká bliknutí
jednosekundová pauza
4 krátká bliknutí
5 krátkých bliknutí
jednosekundová pauza
5 krátkých bliknutí
6 krátkých bliknutí
jednosekundová pauza
6 krátkých bliknutí
7 krátkých bliknutí
jednosekundová pauza
7 krátkých bliknutí
8 krátkých bliknutí
jednosekundová pauza
8 krátkých bliknutí
9 krátkých bliknutí
jednosekundová pauza
9 krátkých bliknutí
10 krátkých bliknutí
jednosekundová pauza
10 krátkých bliknutí
FotobuĖka byla aktivována
Na zaþátku pohybu zaĜízení pĜipojená na sbČrnici Bluebus neodpovídají tČm zaĜízením, která
byla naþtena bČhem procedury „uþení“. Jedno nebo více zaĜízení mĤže mít poruchu nebo je
odpojeno. ProvČĜte skuteþnou pĜíþinu a pokud je to tĜeba, vadné zaĜízení vymČĖte. V pĜípadČ
zmČn opakujte proceduru „uþení“ (viz odst. 3.4).
Jedna nebo více fotobunČk nepovoluje pohyb nebo zpĤsobuje jeho reverzaci. Zkontrolujte, jestli
nejsou žádné pĜekážky v paprsku fotobuĖky.
Aktivování funkce
„Detekce pĜekážky“ omezovaþem síly
BČhem pohybu se nadmČrnČ zvýšilo zatížení motoru(Ĥ). ZjistČte pĜíþinu tohoto zvýšení. Pokud je
to nutné, nastavte vyšší sílu motoru(Ĥ).
Aktivování vstupu STOP
Na zaþátku nebo bČhem pohybu byl aktivován vstup STOP, zjistČte pĜíþinu.
K
Chyba interního parametru Ĝídicí
jednotky
Max. limit po sobČ jdoucích pohybĤ za
jednu hodinu byl pĜekroþen.
Chyba elektronických obvodĤ
Poþkejte min. 30s a potom zkuste zadat pĜíkaz. Pokud je to nutné, zkuste vypnout a zapnout
napájení jednoty. Pokud závada trvá, jedná se o vadu elektroniky a je tĜeba provést její výmČnu.
výmČnu.
ZjistČte o jaký typ pĜíkazu se jedná. MĤže jím být napĜ. pĜíkaz z þasovaþe, na vstupu „otevĜít“.
O
PĜíkaz je již pĜítomen, þímž je
znemožnČno provádČní dalších pĜíkazĤ
Poþkejte minimálnČ 30 sekund a potom zkuste zadat pĜíkaz. Pokud je to nutné, zkuste vypnout a
zapnout napájení jednoty. Pokud závada trvá, jedná se o vadu elektroniky a je tĜeba provést její
výmČnu.
Poþkejte nČkolik minut až se zaĜízení, které omezuje pohyb dostane pod maximální limit.
Systém je blokován pĜíkazem „Blokovat
systém“
UvolnČte systém pĜíkazem „Odblokovat systém“.
Aktivování funkce
„Detekce pĜekážky“ enkodérem
BČhem pohybu byly motory blokovány z dĤvodu vysokého tĜecího odporu. NajdČte pĜíþinu tohoto
stavu.
V
TAB.11 – Signály LED na Ĝídící jednotce (obr.7)
LED
Problém
ěešení
BLUEBUS
Nesvítí
Svítí
Chyba
1 bliknutí za sekundu
2 rychlá bliknutí
Vše poĜádku
ZmČna stavu vstupu
Série bliknutí oddČlených
sekundovou pauzou
STOP
Nesvítí
Svítí
RĤzné možnosti
Zkontrolujte, jestli je Ĝídicí jednotka pod napČtím. Zkontrolujte pojistky: Pokud jsou spáleny,
zjistČte nejprve pĜíþinu a potom je vymČĖte za nové se stejnou jmenovitou hodnotou.
Objevila se vážná závada: Zkuste odpojit a znovu pĜipojit napájení Ĝídicí jednotky. Pokud
problém pĜetrvává, je nutné vymČnit desku s elektronikou jednotky.
ěídicí jednotka pracuje správnČ.
Normální funkce, pokud jeden ze vstupĤ (PP, STOP, OPEN, CLOSE) zmČnil svĤj stav: Aktivace
fotobuĖky nebo pĜíkaz zadaný ovladaþem.
Viz tab.10
Vážná chyba
Aktivace zaĜízení pĜipojeného ke vstupu
STOP
Vše vpoĜádku
Zkontrolujte zaĜízení pĜipojená ke vstupu STOP.
Vstup STOP byl aktivován.
-8-
Návod k instalaci a obsluze MC824H
S.S.
Nesvítí
Svítí
CLOSE
Nesvítí
Svítí
LED L1 – L2
blikají pomalu
LED L3 – L4
blikají pomalu
Vše v poĜádku
Vstup S.S. není aktivní.
Aktivace vstupu S.S.
Vše poĜádku
Normální funkce, pokud je zaĜízení pĜipojené ke vstupu S.S. aktivní.
Vstup CLOSE není aktivní.
Aktivace vstupu CLOSE
Nastala zmČna v poþtu zaĜízení
pĜipojených na Bluebus nebo nebyla
provedena procedura „uþení“
Nastala zmČna v naþtených údajích o
typu motorĤ nebo o pozicích
mechanických dorazĤ
Normální funkce, pokud je zaĜízení pĜipojené ke vstupu CLOSE aktivní.
Je nutné provést proceduru „uþení“ (viz odst.3.5).
Nebylo provedeno naþtení pozic mechanických dorazĤ.
TAB.12 – Poruchová hlášení
01.
U
StisknČte a pĜidržte klávesu „Set“ na dobu cca 3 sekundy
3s
02.
Jakmile LED L1 zaþne blikat, klávesu uvolnČte
03.
Pomocí klávesy
04.
StisknČte klávesu „Set“ a pĜidržte ji až do dokonþení kroku 06
05.
Poþkejte cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí diody LED, které representují pohyby u nichž nastaly chyby. LED L1 indikuje
výsledek posledního pohybu, zatímco L8 indikuje výsledek pĜedchozího pohybu (8. pohyb v poĜadí nazpČt).
Pokud LED svítí, znamená to, že nastala chyba, pokud LED nesvítí, je vše v poĜádku.
06.
StisknČte klávesy
a
pro výbČr požadovaného pohybu: Odpovídající LED vydá poþet bliknutí, který odpovídá poþtu,
který normálnČ vydává výstražná lampa.
07.
UvolnČte klávesu „Set“
pĜesuĖte tuto LED na pozici LED L8 („vstupní LED“) pro parametr „Poruchová hlášení ”
A
M
7
nebo
PěÍSLUŠENSTVÍ
þ.
PĜíkaz
Popis
12
Blokování systému
13
Odblokování systému
14
Automatické osvČtlení
þasovaþ zapnut
Automatické osvČtlení
zap-vyp (on-off)
ZpĤsobuje zastavení pohybu a blokaci
systému: ěídicí jednotka pak nepĜijímá žádné
další pĜíkazy kromČ pĜíkazu „Pohyb po krocích vysoká priorita“, „Odblokování systému“ a
pĜíkazy „Odblokovat a zavĜít“ a „Odblokovat a
otevĜít“ (pouze z komunikátoru Oview).
ZpĤsobuje odblokování systému a obnovení
normální funkce.
Automatické osvČtlení se rozsvČcí v závislosti na
þase.
Automatické osvČtlení se rozsvČcuje a zhasíná
po krocích.
K Ĝídící jednotce MC824H je dostupné následující pĜíslušenství:
PĜijímaþe Ĝady SMXI, OXI, komunikátor Oview, Solární panel Solemyo a
záložní baterie PS324.
7.1. PĜipojení radiového pĜijímaþe
TAB.13
K
ěídicí jednotka je vybavena konektorem pro pĜipojení radiových pĜijímaþĤ
(volitelné pĜíslušenství) Ĝady SMXI a OXI. PĜed pĜipojením pĜijímaþe odpojte
jednotku od napájení a dále postupujte podle obr.8., V tab.13 a tab.14 je
seznam pĜíkazĤ, odpovídajících výstupĤm Ĝídicí jednotky.
15
7.2 – PĜipojení komunikátoru Oview
SMXI / SMXIS nebo OXI / OXIFM / OXIT / OXITFM v režimu I nebo II
Výstup þ.1
PĜíkaz „Pohyb po krocích“
Výstup þ.2
PĜíkaz „ýásteþné otevĜení 1“
Výstup þ.3
PĜíkaz „OtevĜít“
Výstup þ.4
PĜíkaz „ZavĜít“
O
Pomocí konektoru BusT4 na Ĝídicí jednotce je možné pĜipojit komunikátor
Oview, který umožĖuje kompletní a rychlou správu celého systému, jeho
údržbu a diagnostiku poruch. OdstraĖte kryt konektoru Ĝídicí jednotky podle
obr.9 a pĜipojte konektor komunikátoru. Komunikátor Oview mĤže být pĜipojen
souþasnČ k vČtšímu poþtu Ĝídicích jednotek (bez zvláštních opatĜení až k 5
Ĝídicím jednotkám, pĜi dodržení odpovídajících pokynĤ až k 60 Ĝídicím
jednotkám) a mĤže k jednotce zĤstat pĜipojen i bČhem normálního provozu
celého systému. V takovém pĜípadČ jsou pĜíkazy posílané pĜímo do Ĝídicí
jednotky pĜes uživatelské menu. Je také možné provést aktualizaci firmwaru.
Pokud je v systému zaĜazen radiový pĜijímaþ Ĝady OXI, pak komunikátor
Oview umožĖuje pĜístup k parametrĤm dálkových ovladaþĤ, které jsou v
systému pro tento pĜijímaþ uloženy.
Další informace jsou dostupné v instrukþním manuálu a v manuálu systému
„Opera“.
TAB.14
þ.
7
8
9
10
11
OXI / OXIFM /OXIT / OXITFM v rozšíĜeném režimu II
PĜíkaz
Popis
Pohyb po krocích
ýásteþné otevĜení 1
OtevĜít
ZavĜít
Stop
Bytový dĤm
Pohyb po krocích
Pohyb po krocích
vysoká priorita
ýásteþné otevĜení 2
ýásteþné otevĜení 3
OtevĜít a pak
blokovat systém
ZavĜít a pak blokovat
systém
PĜíkaz „Pohyb po krocích“
PĜíkaz „ýásteþné otevĜení 1“
PĜíkaz „OtevĜít“
PĜíkaz „ZavĜít“
Zastavuje pohyb
Systém pro bytové domy
V
1
2
3
4
5
6
3s
7.3 – PĜipojení solárního napájecího systému Solemyo
PĜíkaz je proveden i když je systém blokován
nebo právČ probíhá nČjaký pohyb
OtevĜení kĜídla M2 na ½ normálního otevĜení
OtevĜení obou kĜídel na ½ normálního otevĜení
ZpĤsobuje otevĜení, po kterém je systém
blokován: ěídicí jednotka pak nepĜijímá žádné
další pĜíkazy kromČ pĜíkazu „Pohyb po krocích vysoká priorita“, „Odblokování systému“
a
pĜíkazy „Odblokovat a zavĜít“ a „Odblokovat a
otevĜít“ (pouze z komunikátoru Oview).
ZpĤsobuje zavĜení, po kterém je systém
blokován: ěídicí jednotka pak nepĜijímá žádné
další pĜíkazy kromČ pĜíkazu „Pohyb po krocích vysoká priorita“, „Odblokování systému“ a pĜíkazy
„Odblokovat a zavĜít“ a „Odblokovat a otevĜít“
(pouze z komunikátoru Oview).
Pro pĜipojení solárního napájecího systému viz obr.10.
DģLEŽITÉ! – Pokud je zaĜízení napájeno ze systému Solemyo, NESMÍ BÝT
SOUýASNċ NAPÁJENO Z ELEKTRICKÉ SÍTċ.
Další instrukce viz odpovídající manuál.
7.4 – PĜipojení záložní baterie PS324
Pro pĜipojení záložní baterie viz obr.10. Další instrukce viz odpovídající
manuál.
-9-
Návod k instalaci a obsluze MC824H
8
ZNEŠKODĕOVÁNÍ ODPADU
ÚDRŽBA VÝROBKU
Tento výrobek je souþástí Ĝídicího systému a proto musí být tyto þásti
zneškodĖovány spoleþnČ.
Demontáž po ukonþení životnosti musí být provedena kvalifikovanou osobou.
Tento výrobek je sestaven z rĤzných materiálĤ, z nichž nČkteré jsou
recyklovatelné a jiné musí být vytĜídČny. Nakládání s odpady se Ĝídí zákony,
které se mohou v rĤzných regionech lišit. Informace o nakládání s odpadem
získáte na pĜíslušných úĜadech, ve sbČrných místech nebo u prodejce tohoto
výrobku.
POZOR! – nČkteré díly výrobku mohou obsahovat nebezpeþné látky, které
poškozují životní prostĜedí nebo jsou nebezpeþné lidskému zdraví.
Jak ukazuje symbol na výrobku, je zakázáno vhazovat tyto
pĜedmČty do bČžného domovního odpadu. Odevzdejte tento
odpad ve sbČrném místČ, kde se odpady tĜídí dle platných
pĜedpisĤ nebo jej vraĢte u svého dodavatele pĜi koupi
nového ekvivalentního výrobku.
POZOR! – Nedodržením platných enviromentálních pĜedpisĤ se vystavujete
možnosti postihu.
U
Pro zajištČní trvale vysoké úrovnČ bezpeþnosti a maximální spolehlivosti
zaĜízení celého systému je tĜeba provádČt pravidelnou údržbu.
Údržba musí být provádČna pĜesnČ podle bezpeþnostních pokynĤ
obsažených v tomto dokumentu a podle platných pĜedpisĤ a norem.
DĤležité – BČhem provádČní údržby a þištČní musí být Ĝídicí jednotka
odpojena od napájení .
Pro zaĜízení jiná než MC824H postupujte podle odpovídajících instrukcí
pro údržbu.
Na zaĜízení MC824H musí být provádČna pravidelná údržba v intervalech
kratších než 6 mČsícĤ nebo po ménČ než 20 000 pohybech od poslední
provedené údržby.
Postup provádČní údržby:
01. Odpojte všechny napájecí zdroje vþetnČ záložních baterií.
02. Zkontrolujte stav Ĝídicí jednotky, zejména se zamČĜte na poškození
korozí, stárnutím, atd., þásti, která nejsou v dobrém stavu vymČĖte.
03. Znovu pĜipojte napájení a provećte kontrolu popsanou v kapitole 4.1 testování.
ZneškodĖování záložní baterie (pokud je instalována)
A
M
POZOR! – I vybité baterie mohou obsahovat škodlivé látky a proto nesmČjí být
NIKDY vhazovány do bČžného domovního odpadu.
Tento druh odpadu likvidujte na místech urþených pro sbČr nebezpeþného
odpadu dle platných lokálních pĜedpisĤ.
TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU
UPOZORNċNÍ: • Všechny technické parametry se vztahují k provozní teplotČ 20°C (±5°C). • Firma Nice S.p.a si vyhrazuje kdyko li právo na provedení zmČn, za pĜedpokladu,
že bude zachována funkce a úþel použití výrobku.
Výstup BLUEBUS
Vstup STOP
Funkce v režimu automatického „uþení“
Okolní pracovní teplota
ProstĜedí (vnČjší vlivy)
ménČ než 100mW
1 výstražný maják typu „LUCYB“ nebo „MLB“ (12V, 21W)
1 max. 12V AC max. 15VA
1 kontrolka 24V max. 4W (výstupní napČtí mĤže kolísat mezi -30% a +50%, výstupem lze též ovládat nízkoodbČrová relé)
1 výstup s max. zatížením 15 jednotek Bluebus (max. 6 párĤ fotobunČk MOFB nebo MOFOB + 2 páry fotobunČk MOFB nebo
MOFOB pĜiĜazených jako zaĜízení k otevírání + max. 4 ovládací zaĜízení MOMB nebo MOTB
Pro zaĜízení s kontaktem NC, NO nebo s resistencí kontaktĤ 8,2kȍ v režimu automatického „uþení“ (zmČna z uloženého stavu
vyvolává pĜíkaz „STOP“)
Pro kontakty typu NO (sepnutí kontaktu vyvolává pĜíkaz Pohyb po krocích)
Pro kontakty typu NO (sepnutí kontaktu vyvolává pĜíkaz OTEVěÍT)
Pro kontakty typu NO (sepnutí kontaktu vyvolává pĜíkaz ZAVěÍT)
Konektor SM pro radiové pĜijímaþe Ĝady SMXI, OXI a OXIFM
50ȍ pro kabely typu RG58 nebo podobné
8 funkcí typu ON-OFF a 8 nastavitelných funkcí
• „Uþení“ zaĜízení pĜipojených na výstup BlueBus
• „Uþení“ typu zaĜízení pĜipojených ke vstupu „STOP“ (kontakty typu NO, NC nebo kontakty s resistencí 8,2kȍ)
• „Uþení“ (naþtení hodnot) pĜi pohybu kĜídel a automatický výpoþet zpomalení a bodĤ pro þásteþné otevĜení (dle instalace)
- 20°C až + 50°C
Není vhodné pro použití v kyselém, slaném a explozivním prostĜedí
IP 54 s nepoškozeným krytem
310 x 232 x výška 122
4,1
V
StupeĖ krytí
RozmČry (mm)
Hmotnost (kg)
2W
O
Vstup PP
Vstup OPEN (otevĜít)
Vstup CLOSE (zavĜít)
Konektor pro radiový pĜijímaþ
Vstup antény
Programovatelné funkce
230V AC (+10% -15%) 50/60Hz
120V AC (+10% -15%) 50/60Hz
200W
K
Napájení MC824H
Napájení MC824H/V1
Jmenovitý pĜíkon ze sítČ
PĜíkon ze sítČ v plném pohotovostním
režimu (vþetnČ pĜijímaþe)
PĜíkon z baterie Ĝídicí jednotky v
plném pohotovostním režimu (vþetnČ
pĜijímaþe s konektorem SM)
Výstup pro výstražný maják (*)
Výstup pro elektrický zámek (*)
Výstup pro „Indikaþní svČtllo otevĜení“ (*)
(*) Výstupy pro výstražný maják, elektrický zámek a indikaþní svČtlo otevĜení mohou být naprogramovány i pro jiné funkce (viz TAB. 5 - funkce úrovnČ 1 nebo pomocí
komunikátoru Oview, viz kap.7.2). Elektrická charakteristika výstupu se mĤže mČnit podle jeho naprogramování:
Výstražný maják: 12V DC, max. 21W
Elektrický zámek: 12V AC, max. 15VA
Ostatní výstupy (všechny typy ): 1 žárovka nebo relé 24V DC (-30 až +50%), max. 4W
- 10 -
Návod k instalaci a obsluze MC824H
CE PROHLÁŠENÍ O SHODċ
Poznámka – Obsah tohoto prohlášení odpovídá poslední revizi oficiálního dokumentu deponovaného pĜed vydáním tohoto manuálu. Z dĤvodu integrity byl tento text reeditován.
ýíslo: 298/MC824H
Revize: 1
Níže podepsaný, Luigi Paro, ve funkci Amministratore Delegato, prohlašuje že tento výrobek:
Výrobce:
Adresa:
Typ:
Model:
PĜíslušenství:
NICE s.p.a.
Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Italy
ěídicí jednotla pro dva motory 24 V DC
MC824H
Radiový pĜijímaþ dálkového ovládání SMXI, OXI, OXIFM, PS 324, SYKCE, jednotka OVIEW
odpovídá požadavkĤm následujících pĜedpisĤ EC:
• 98/37/EC (dodatek 89/392/EEC ); SMċRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze 22. þervna 1998 o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se strojních
zaĜízení.
Jak je stanoveno v direktivČ 98/37/EC, výše uvedený výrobek nesmí být uveden do provozu, pokud pĜipojené zaĜízení nemá taktéž Prohlášení o shodČ s direktivou 98/37/EC.
Výrobek taktéž odpovídá požadavkĤm následujících pĜedpisĤ EC:
U
• 2006/95/EEC (náhrada 73/23/EEC); SMċRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/95/EEC ze 12. prosince 2006 o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících
se el. elektrických zaĜízení nn.
Dle harmonizovaných norem: EN 60335-1:1994+A11:1995+A1:1996+A12:1996+A13:1998+A14:1998+A15:2000+A2:2000+ A16:2001
• 2004/108/EEC (náhrada 89/336/EEC); SMċRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/EEC z 15. prosince 2004 o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ
týkajících se elektromagnetické kompatibility, kterou se ruší pĜedpis 89/336/EEC dle harmonizovaných norem:EN 6i000-6-2:2005; EN 6i000-6-3:2007.
Výrobek taktéž odpovídá pĜíslušným þástem následujících norem: EN 60335-i:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+ A2:2006, EN 60335-2-103:2003, EN 13241-1:2003; EN 12453:2002;
EN 12445:2002; EN 12978:2003
Oderzo, 11 þervna 2009
A
M
Luigi Paro (Amministratore Delegato)
Instrukce a výstrahy pro uživatele
PĜed prvním použitím systému požádejte osobu, která zaĜízení instalovala o
popis možných nebezpeþí plynoucích z provozu tohoto systému. VČnujte
náležitý þas prostudování PokynĤ a bezpeþnostních instrukcí, které jste
k zaĜízení dostali od osoby, která zaĜízení instalovala. Tyto instrukce si
uschovejte pro pĜípadné použití. V pĜípadČ zmČny majitele pĜedejte se
zaĜízením i tento dokument.
K
• Bezpeþnostní zaĜízení vyĜazena: Systém je možné provozovat i v pĜípadČ,
že bezpeþnostní zaĜízení nefungují správnČ nebo jsou vadná.
Vrata mohou být provozována v režimu „hold-to-run” následujícím zpĤsobem:
01. Pošlete nČjaký pĜíkaz pro ovládání vrat z dálkového ovladaþe, klíþem
ovládaného pĜepínaþe, atd. Pokud vše funguje správnČ, vrata se pohybují
normálnČ je vše v poĜádku. Jinak postupujte podle následujících krokĤ:
02. Do 3 sekund aktivujte funkci znovu a nechte ji aktivní
03. Po cca 2 sekundách budou vrata provádČt pohyb v režimu „Hold-to-run“, t.j.
budou se pohybovat pouze, dokud bude daný pĜíkaz aktivní.
DģLEŽITÉ! – Tento systém vykonává pouze úkony, které jsou mu
zadány, nesprávným ovládáním vystavujete nebezpeþí sebe i své
okolí.
• Testování, periodická údržba a jakékoli opravy musí být dokumentovány
osobou, která tyto operace provedla a tato dokumentace musí být uložena u
vlastníka systému. Jediné úkony, které mohou být provedeny uživatelem jsou:
ýištČní þoþek fotobunČk (provádČjte mírnČ navlhþeným hadrem) a
odstraĖování pĜedmČtĤ, které zabraĖují v pohybu vrat.
DĤležité – Pro zabránČní náhodné (nechtČné) aktivaci vrat bČhem údržby a
þištČní provećte uvolnČní servomotoru (viz pokyny pro daný servomotor).
• Údržba: Pravidelná údržba (min. 1x za 6 mČsícĤ) je nezbytná pro zachování
stálé úrovnČ bezpeþnosti a pro udržení co nejvyšší životnosti celého systému.
Kontroly, údržba a opravy musí být provádČny výhradnČ kvalifikovanou
osobou.
• ZneškodĖování odpadu: Po skonþení životnosti systému se ujistČte, že je
tento odpad správnČ vytĜídČn, recyklován a zneškodnČn v souladu s platnými
místními pĜedpisy o nakládání s odpady.
• Pokud byl systém blokován pĜíkazem „Blokovat systém“, pak se po
odeslání pĜíkazu vrata nepohybují a výstražná lampa generuje 9 krátkých
bliknutí.
O
V
– Nikdy ze zaĜízením nemanipulujte, pokud jsou v jeho pracovním prostoru
osoby, pĜedmČty nebo zvíĜata.
– NIKDY se nedotýkejte žádné þásti zaĜízení, pokud jsou vrata v pohybu!
– FotobuĖky nejsou bezpeþnostními prvky, pouze doplĖky pro její zvýšení.
Tyto fotobuĖky využívají sice velmi spolehlivou technologii,
v extrémních podmínkách však mĤže dojít k jejich poruše nesprávné funkci.
V nČkterých pĜípadech nemusí být chyba ihned patrná. Z toho dĤvodu
respektujte následující varování:
- Vraty procházejte pouze, pokud je dokonþeno její otevĜení a její kĜídla se
zastavila.
- NIKDY neprocházejte, pokud se kĜídla vrat zavírají!
- PravidelnČ kontrolujte správnost funkce fotobunČk.
• DČti: Toto zaĜízení zaruþuje vysoký bezpeþnostní standard. Specielní
detekþní systém zabraĖuje pohybu v pĜípadČ, kdy by mohlo dojít k úrazu
osob nebo kolizi s rĤznými pĜedmČty. NicménČ, je dobré mít jistotu, že si dČti
nehrají v blízkosti vrat. Pro zabránČní náhodné, neúmyslné aktivaci
nenechávejte nikdy dálkový ovladaþ v dosahu dČtí. Nejedná se o žádnou
hru!
• Výrobek by nemČly používat dČti a osoby se sníženými duševními
schopnostmi nebo osoby, které nejsou s jeho obsluhou dostateþnČ
seznámeny.
• Poruchy: Pokud zaĜízení nepracuje správnČ, odpojte je od elektrického
napájení a provećte uvolnČní servomotoru (viz pokyny pro daný
servomotor), abyste mohli vrata ovládat ruþnČ. Nikdy se nepokoušejte
zaĜízení opravovat. Kontaktujte servisního technika.
• Nikdy zaĜízení nijak neupravujte a neprovádČjte programování þi
natavování parametrĤ – to je úkolem osoby, která provádí instalaci zaĜízení.
• Výpadek napájecího napČtí: Pokud dojde k poruše napájení, je stále
možné systém ovládat (i když není vybaven záložní baterií). Provećte
uvolnČní servomotoru (viz pokyny pro daný servomotor), abyste mohli vrata
ovládat ruþnČ.
DģLEŽITÉ! – Pokud jsou bezpeþnostní zaĜízení mimo provoz, je nutné
provést jejich neprodlenou opravu nebo výmČnu kvalifikovaným
technikem.
- 11 -
Návod k instalaci a obsluze MC824H
O
K
A
M
U
V
- 12 -
Návod k instalaci a obsluze MC824H
O
K
A
M
U
V
- 13 -
Návod k instalaci a obsluze MC824H
O
K
A
M
U
V
- 14 -

Podobné dokumenty

Nice MC824H - KovoPolotovary.cz

Nice MC824H - KovoPolotovary.cz 3.6.2 – Volba typu motoru a načtení hodnot v manuálním režimu: Při načítání hodnot v manuálním režimu je možné programovat systém se všemi osmi pozicemi a se sekvencemi popsanými v tab.3.

Více

Křídlové pohony - Garážová vrata | Olymps Door

Křídlové pohony - Garážová vrata | Olymps Door Díky tomuto vývojovému trendu budou víceméně všechny automatické systémy vyžadovat nový způsob připojení. Všechny dosavadní druhy schémat zapojení budou

Více

Pohony pro křídlové brány

Pohony pro křídlové brány řídící jednotka s připojeným přijímačem spotřebuje jen 2 W. Při napájení z baterie nebo použití kitu Solemyo, se spotřeba v pohotovostním režimu snižuje na 0,1 W. Instalace nemůže být jednodušší a ...

Více

galaxy

galaxy Falešné poplachy nejen snižují dĤvČru v zabezpeþovací systém, ale navíc mĤže v jejich dĤsledku dojít k výjezdĤm zásahové služby s požadavkem na jeho úhradu. Proto je tĜeba se jejich vzniku maximáln...

Více

Instalační návod k řídící jednotce MC824H ke stažení

Instalační návod k řídící jednotce MC824H ke stažení v dostatečné výšce nad zemí. • ujistěte se, že prostor okolo nainstalovaného výrobku bude umožňovat snadný a bezpečný přístup alac ac požadovaného typu, viz Tabulka 1 • zkontrolujte, jestli jsou vš...

Více

Uživatelská přírućka

Uživatelská přírućka na navigaþním panelu zobrazit odpovídající pracovní prostor. Tyto pracovní prostory používejte k zadávání nebo výbČru informací pĜi provádČní úkolĤ v softwaru CareLink Pro pro daného pacienta.

Více