Vlci z Wall street Praha 4

Transkript

Vlci z Wall street Praha 4
H?)65B D?8M48 6H'9 HM< M4H5! X %T)
HM:<T4H7$ 7M'F 94 V8 Q F<X2<%3
"52< H<Q%Q 7 :4"'9Q$ ?F<M<Y' :'3
9)8 2<%:<MQ X:8'!7(2< ?<HQ%7Q$
M7Y' !2V )8V F'8'T:M:5 %S7XV
6 6H'9 H?<F H' H?<8'":<HM5 '!QF4M4'H ?F<2F8$E HT)G48 H' F<X3
X8< ':W ?<%:47M'8 !8T ':'IB
:8'!7( ?<HQ%7V 7 H<Q%:59
H?<FS9 ?F< <:HQ8M4:1 ?FW
TV?F!<TT :HM4MQM <!';<T:5
96'M7Q $ 8' 6'2< G'%4M'8 43
8<I G57 6' TX: 98"':84T<HM5B
78%:5 <% <F: ?<H<QX':5 ?F<
<I4X':( 784':MV ?G4?FTQ6' M7( H?<3
8'":<HM 3 T "'8' H :'9
;<Q# D<%HMM<Q 6'%:( X RH?)I3
:W!2 Y8<
V8<$ Y' T 9'F4!'
@ :'6': M9A ?MG5 7 X78%:59 ?F3
T4%8S9 <% <F:( ?("' HMF47M:5 %<%F3
Y<T:5 < 6'9Q ?G46MW!2 ?<?8M7S
<% 784':MSB ?GB :'X7QI':(9Q 7843
':M<T4 H' ?G4 < !2<%<T:5 : RT)F
?<T<8Q6' 6': %T<6:H< : ?7B
'H7Q M< < !2<%:57 "HM< 784':3
M<T4 :'6': :'G'7:'$ 8' ?G59< 9Q
:%47MQ6'$ V H4 %8 9:<2<:H< 3
:<Q ?7QB %VY ?7 7!4' H?%:<Q
< 6'%:<$ %T) ?F<!':M$ 784':M ?G46%'
< 9:<2<:H< :) TVII5 "HM 96'M3
7Q$ XM59!< < !2<%:57 H2F :' X4H7
X TW2<%:)6I5!2 ?<?8M7SB ?F<M<3
Y' T)MI4: < !2<%:57S H !'::W94
??5FV : "'H7(9 MF2Q < !2<%Q6'
TI'!2:V 7!4' T 857Q ?G'H H )F:(
R"MV : 69(:< < !2<%:57$ M7 :4
: 9'F4!7( QFX' :47%< :'?<X:$
Y' %<I8< 7 ?<FQI':5 X78%:5!2 ?F3
T4%'8$E TVHT)M8Q6' ;B
%VY 6H'9 !2M)8 ?<Y%M < TV3
6%G':5 7 ?F< 8'9M4!' :'78W!2
978(GH7W!2 ?F7M47 ?G59< < FM48 H' : G'%4M'8' H'7!' 843
!':":5!2 H:7":5!2 G5X':5 F8
F2'8$ %<HM8< H' 94 X%T<G48(2<
<%95M:QM5$ Y' : 5%7V TV63
%G4M H' 7 M(9MQ :'TVQY46'B % <F
7<9Q:47!' 9) <%7X8 : U'
HMFQ":<Q M4H7<T<Q X?F3
TQ$ 7%' H' 96B ?FT5# D 5%7
:'T2<%:W!2 /::":5!2 ?F<%Q7MS
?MG5 7 :'6"HM)6I59 ?F<2G'I7S9
:)7M'FW!2 /::":5!2 X?F<HMG'%7<3
TM'8SBBB 'H7 :F<%:5 :7 649
X M< 9SY' Q8<Y4M TVH<7( ?<7QMVBE
:<$ 6' ?FT%$ Y' X2648
T < 8HM4 %<28'%Q :% 7?4M8<TW9
MF2'9 %'H5M7V H:7":5!2 G5X':5
Q%)848 9484<:<T( ?<7QMVB '63
TVII5 , PZ 9484<:S , %<HM8 T ?F<3
H4:!4 PZ>Z ?FT) H?<8'":<HM ?4M8
FM:'FHB ':Y' !< 6' M< T' HF<T::5
H' XTFM:W94 TW%)87V :'?<!M43
TW!2 F<7'FSCT5! 4 ?<%8' F'7!' M<
TV?%$ 67< V HMM ?G'% I?4:3
TW9 G%):59 F<7'FS H?5I HMF78
28TQ %< ?5H7Q$ ?F<M<Y' %<28'% :%
?<G%7'9 T M(M< < 8HM4 :':5 %<HM3
M'":WB M7 H' X<Q.8W!2 784':MS
X:<TQ 9<2<Q Q659M I5 G4$ 7M'G5
T :'6H:W!2 9:M4:'8'!2 Q!5M484 :<3
T<Q < !2<%:5 ?G58'Y4M<HMBBB
D4F9V X WT65!5 H' TV923
:59 XMFM "HM< Y':<Q 784':MV , V
H4 9<28V R"M<TM ?F<T4X4 , %< H?<3
FS 'X <28'%Q : I:!4 TV2FMB <3
HM4Y':W9 V!2 %<?<FQ"48$ V H'
" $! $ #%
'* #$ &#!
)% *
&(' #
)
< F!'84 : %T<7M:5 7:!'8G'B
(:) 96'M:5 9<2<Q X%F9 ?<3
Y%M %T<7M:5 7<9<FQ < F%Q ?F<
<:<$E %<?<FQ"Q6' 1FB :1B %'3
:)7 QHM7$ 2BB X %T<7M:5
7:!'8G' $ 7M'FW 6' ?G'%H'%<Q
'M4!7(2< TW <FQ H<!4!' ?F< 73
?4M8<T( MF2V "8':'9 H?FT:5 F%V
:HM4MQMQ ?F< /::":5 MF2 ?G4 H3
FV7<T) Q:4T'FX4M) T F:)B
<Q%:5 ?G' H 978(G4 TV2FT
6': 98< 84%5B 8<:4 QH?)84 ?<QX'
%T X' MG4!'M4 784':MS$ 7M'G5 ?<%84
2F<9%:<Q Y8< Q ?F<M4 ?4M8
FM:'FH$ TV2F84 <%I7<%:( P$*0
9484<:Q 7<FQ:B HMM:5 9)84 H9S8QB
F< 8(9 H?<"5T T M<9$ Y' T)MI4:)
<I4X':W!2 H' Q H<Q%S T4:Q F<7'F
:'?<T'%' ?F<7XMB :T5! ?G46%<Q
< %8I5 ?':5X' X H<Q%:5 TW8<2V$
<% <F: ?<H<QX':5 ?F<T4X' ?F<
HT( D<!2F:!'EB
%VY 6H'9 X"8 ?MFM ?< F'3
.'F':!5!2 ?:7F!7( /F9V F</!4<
F1Q'$ X64HM48 6H'9$ Y' 8 S$ !<
H' %84 ?G'H M'8'.<: :?84M$ ?8"'
T 4:M'F:'M<TW!2 %4H7QH5!2 H?<QH3
MB 7( 6H'9 H' M9 %<XT)%)8$
Y' 7%VY T :'67G478T)6I5!2
?G5?%'!2 <%' F8 84!':!'$ /F9V
H' ?G'69':<T8V ?<% :<TW9 :3
XT'9 6'%<Q %8B
7 ?G4I8 < 84!':!4 ?F< 2FQ (
?<FQI<T:5 ?FT4%'8 T ?F<H4:!4
PZZK H?<8'":<HM /: F<7'FH$ 7M'3
F H' <79Y4M) T"8':48 %< ?4M8
FM:'FHB FT) H :5 V8 96'M7<3
T) ?G59< ?F<TX: D9<6'E /F9
F</!4< F1Q'B M H' ?< X7XQ
"4::<HM4 ?G'MF:H.<F9<T8 %< H?<3
8'":<HM4 ?4M8$ 67 ?<?H8
?<"M7'9 F<7Q PZZ* : HMF:7!2
MF4B!X T 4:M'F:'M<T( %4H7QH4 6'3
%': X M'2%'6I5!2 X?F<HMG'%7<TM'8S$
7M'FW T %4H7QH4 QT'%8 HTS6 M'8'.<:
?MG5!5 %:'I:59Q F<7'F<T4 B B#
D'T4'9$ 7< M< <8< H /:<9$ 8'
/F9 F</!4< F1Q' 6' X9':':
: ?4M8 .Q:1Q6'9' ?<%
28T4"7<Q ?4M8 FM:'FHB M< :'3
T'F5$ :'!2 H ?F5%' 7 :9 ?<XF4'NBE
%VY H' 84%( %<HM:<Q 7 T)MI59 ?'3
:)XS9$ Y : TW6497V 6' M< X9):5B
'%4:) .Q:1Q65!5 HMF47M:5 ?FT4%8
9<2<Q HM:<T4M 2F:4!'$ V < 3
!2<%:5!4 H !'::W94 ??5FV 6'%:84
9FT:)B <:QM4M 6' 9QH5 F'1Q8M<F ,
$ ?F<M<Y' <: TV%T ?<T<8':5
F'14HMF!' HQ 6'7MS9 4 .VX4!7W9
<H< 9 <?'FQ65!59 H < F<TH7W94
/::!'94 /F'9 4 H<Q7F<9:57SB
@ 'H7Q 6' OK < !2<%:57S H 84!':3
!'94$ :'?<"5M9'384 :7V$ M4H5!'
F'14HMF<T:W!2 X?F<HMG'%7<TM'8S
'X 84!':!5BA
D H4!' %<285Y5 : ?8:):5
?<T4::<HM5 %<%FY<T:5 <% <F3
:( ?("'$ 8' , M7 67< ?'H T 8'H'
:'?<!2VM TI'!2:V X65!' , :7
XT8%:' X7<:MF<8<TM X 9:<2 M43
H5! F'14HMF<T:W!2 HQ 6'7MS$ :%
:494Y TV7<:T %<28'%$ 6': :)3
7<847 %'H5M'7 F<":)$E TVHT)M8Q6'
QHM7$ 7M'FW 6' M(Y "8':'9 F<X3
78%<T( 7<94H' $ ?<HQXQ65!5
H<Q%:5 H?<FVB D8T:5 ?F< 8(9
T4%59 T :HMT':5 ?F<T4X5$ 7M'F( 6'
T F<X?<FQ H' X69V 784':MB T5!
< !2<%:5!4$ 7M'G5 965 X7X:<Q
"4::<HM$ :HMF7Q65 X H' ' 58(
7<:)+ ' M(Y M)Y7( F<X%TM H:73
!'$ 7%VY !2V 5 29MM'8:( %S7XV$
7M'F( 9QH5 ?<H 5FM 784':3
M4 %<8<Y4MB <7Q% H' 84%( ?<QIM)65
%< H?<FQ$ 9)84 V ?<Y%<TM ?G'%3
8<Y':5 %':57Q < !2<%:57$ H98<Q3
TQ < !2<%:57 X?F<HMG'%7<T3
M'8H7(2< ?<F%!'$ !2M5M TVR"M<T:5
?F<T4X5$ XX:9V M'8'.<:4!7W!2
2<T<FS %<8<Y':5 :8WXV ?<X4M4T
:'1M4T :TF2<T:W!2 < !2<3
%S$E F%5 QHM7B
<:4 : ?<%X49 XFQI48
F'14HMF!4 4:T'HM4":52< X?F<HMG'%3
7<TM'8' %8I5 H?<8'":<HM4 !M43
T' ?4M8B !2V V ?<FQI':5
X7<: 9)8V X?8M4M 6'%': Y
%T 9484<:V H?<8'":<HM4 M8:M47
$ <88<H'Q9$ VFFQHB @TS84
<%T<8:59 H?FT:59 Y8< 9
: H' G5X':5 6'IM) M2:'BA
%VY 6H'9 H4 ?G'H 4< :7Q
TVY%8 X9):<TW TW?4H X ':3
MF8:52< %'?<X4MG' @ M7( TW?4H
X R"MQ WT8(2< $ T'%<Q3
!5 XX:9V %< F<7Q PZ>ZA$ H ?G'3
7T?':59 6H'9 X64HM48$ Y' : 9S6
96'M7<TW R"'M V8V ?G4?H:V 6':
MF:H7!' MW765!5 H' %T<Q :7Q?S
?F<%'6S 7!45 $ 7M'F( 6H'9 H4
T G56:Q PZZJ TV:QM48B <Y: 6H'9
T)MI4:Q 7!45$ : :4!2Y 6H'9 ?F<%)3
88 ?G'H >JZ M4H5!$ :47%V :'T8HM3
:48B Q& TS '! :' V8V < !2<3
%<T:V$ :' < V8V < !2<%<T:V
: H?<8'":<HM ?4M8 FM:'FH$
7M'F 94 X :) TV7X<T8 XMFMV$
:4Y V H9 :'H8 F4X47<B 8' M<
QY H' :'%<XT59$ 9S6 ?G5?% 6' ?F<3
98"':+ /F9 ?4M8 FM:'FHC
G'X:Q PZ>> <28H48 X9):Q < 3
!2<%:5 "4::<HM4 T F<!' PZ>P H'
?G'69':<T8 : @H 85Y'
:'QF"':W9 ?G'%9)M'9 ?<%:47:5
, TWF< $ < !2<% H8QY VAB 43
F'9:5 U' 6' X9FX8WB "7<84 I(3
.'9 /F9V 6' HM8' 8%495F 'F:W$
:'QT%5 : H' ' Y%:( 7<:M7MVB
F<7'F$ 7M'FW ?<%8' "H<?4HQ QF<
@X >ZB %Q : PZ>PA %<7X8 X 6'3
%4:W F<7 TV4:7H<TM X ?<?8M7S
HTW!2 784':MS MG4 "MTFM) 9484F%V
7<FQ:$ 67< V H' TV?G48B
489<TW ?G5 )2 87 X 88 MF''M
Q7XQ6'$ Y' T 9'F4!' V8 %<?%
X7<: : QFX4: '8.<FM X%F3
!Q65!5B 'H7Q HM"5 X9):4M 69(3
:< /F9V "4 :?8; "4::<HM4B 2F<X3
?<7QM %< %T!'M4 9484<:SC ' M<
<?FT%Q MF'HMC ' < H?5I R84M C
"
**
(
( '
! ''
% %!
' ) )
! # &+
(

Podobné dokumenty

Scan1 - Free slow riders

Scan1 - Free slow riders MADLA SEDLO RIDITKA PREDSTAVEC SEDLOVKA VELIKOSTI

Více

ke stažení zde

ke stažení zde GEWA - vázací lana DIN-EN 13414-1-4 (dříve DIN 3088) Nosnost dle DIN-EN 13414-1/2/4 Tabulka 1 až 4 udává nosnosti 1-pramenných vázacách lan. Stejně tak lana nekonečná N, F, K a G. Platí pro vícepr...

Více

studijní plány

studijní plány Cílem FSE UJEP v oblasti vědecké a výzkumné činnosti (VaV) je být významnou institucí realizující regionálně orientované aktivity VaV. Zaměření na tyto okruhy problémů a otázek vychází z Dlouhodobé...

Více

HELLER – Vrtáky pro kladiva SDS

HELLER – Vrtáky pro kladiva SDS HELLER 2018 Vrták Bionic SDS+ 03,2/ 50/110 HELLER 2018 Vrták Bionic SDS+ 04/ 50/110 HELLER 2018 Vrták Bionic SDS+ 04/100/160 HELLER 2018 Vrták Bionic SDS+ 05 / 50/110 T5 HELLER 2018 Vrták Bionic SD...

Více