SMLOUVA

Transkript

SMLOUVA
Alfa Beta Production s.r.o.
SMLOUVA
o vy,tvoLnl
! vriolnam ptovozovini undLctaho vilonu podb lutorakaho zlkom a.'l2llz{(x)
Sb
sjodnsni
mezi agenturou
Alfa Beta Production s.r.o.
P.O.Box 33
160 12 Praha 6
teo:
27870766
Dle : cz 27870766
i.i.3$89151602871100
Jednaier
Lubomir Brabec
Zastoupenf agenturou lva Produclion, pani lvanou urualkovou / telefon.73l409667 /
/Deb ien aqentura/ na iedn6 slrand
a
mezi pofadatelem
l
MSKS Levice
Sledkovieova 2
DIC: 2020401350
rCo:00060526
e,0e.: 4440001208/31 00
Bc.Berta Jaseekova, riaidtefka
vybavuie : Bc.Cokova Monika
0905893288
.
Agentura se zavazuje a za,istit vystoupeni p6na Lubomira Brabce, a pana Daniela Htlky:
Datum hodina a misto konani
T
emini
s prograrnem
lehot dastka
o 'l 9.00 hod do DK Druiba Levice
Htlka
Lubomir Brabec
Daniel
21 .2.2011
. H6ndel,Giordani,Stradella, Mozart, Dvof6k,Schubert, Frank
stanovene dohodou dinnl
Cena: 3 400.- EURO
[email protected]+
o
.
.
Pro plipad prodleni s placenim sjednaly strany Urok 0,1% dlu2ne dastky za ka:dy den prodleni po dobd splatnosti
faktury.
Cestovni naklady jsou zahrnuty v cend
Pi nedodrzeni smlouvy ze shany poiadateb zaplati tento
po podpbu smlouvy 30yo z honortb, dojde li k zruseni koncertu v dobd kra6i neZ 3
mesice pfed terminem, zaplati pohdatel50% zhonor,b, a v dob6 kra$inezjeden rneslc 100o/o honor6tu.
pip€vu vysioupeni a/ po strance tednid(e,spobeenske,be4e&06-bi i hygienk*d b/ vytopeni a
osv6teni sal vdeb6 aahy, ktere budou pfistupny nejmdn6 irdnu hodinu ptud vystoupenim d vytiittni prwrdmu koncerb d/celkovou propagaci koncertu
vtebd vilepu phkAU a inzerce v tisku e/ lehk6 obdeFlveni v iatnd umdlcrl pbd koncerlem. Poiadatelzajbli v souladu s obecn6 zAvaznymi ptudpisy
.
ziskat svoleni a zapiatit za vetujne provozovani umdleckydr d6l pfisfusnym auto€kym orga0izacim. Poiadatel d6le bere na v6domi a zajisti: a/
z vysloupenl um6lce nebudou pofrzoveny iAdne obrazovd Ci aukove zr4amy nebo pfunosy b/ b6hen koncertu je pfisnd zaklzino iotografovini .
86hem vystoupeni umelce se nesmi v mlshosti, kde se umebcki vikon kone, podavat obaeGtveni ani pmbihatjalekotv konzumace. Po celou dobu
vystoupeni umelce a ptl hodiny ple a po ndm, nebude na sd0u vFtupoyat Zedna ji0e osoba krcme vikonnyci umdlcu a technickeho pelsonelu
souvis€jicich s reaiizaci koncertu Zedna jinl osoba bk6 nebude spoFvat vystoupeni umelc! k sv6 prezenbci ani k prezenbci sv6lirmy nebo svidl
affivn. V pfipad€ nedodrieni Kerehokoliv z vise uvedeoyd bodi nd unElec pravo odstoupit od vystoupeni pfiCem: mu nezanikA n5rok na hononii a
proplaceni cestovn€ho. * Budeli vystolpeni znefiErn&o h.vyssi mocl {zemetitsenl, povodei,onernocndni um6lce, [mrti v rcdin6 um6be, siibri
naflzeni atd.), maji obd smluvni strany flevo od smlouvy odstoupit bez n6roku na fhndu vzniklydl nekhdr] a fnanhi uhladu. . Tato smlouva nelddluje
svoleni ke komednimu vyuzjtijmen, podobizen,obrazowdr snimko a obnzowdr ei zvuko,/ich zaznami, vystupujicicn urnglqr.
Tato smlouva nabyva phbo6ti podpisem smlwnidr stan.
PolddatEl se zavazuie zajlstit na sve nakhdy lbdnou
MES]SKE KUL
rNE
t/IREolsK0
[email protected]
109
LdleE
1.1.2011
za poiadatel
*
'/f
.'-t-o1c:::
' , e \-:,'tie i err;r ri= z.:'r;j:,:ile v-ia;:':'i/d:'-j jlr,i..-'.:fi' '::el:l.tl.ovc:':r:e

Podobné dokumenty

LITE RARKY V SlTI

LITE RARKY V SlTI feministek stejnd jato s€kul{rnfcb leviddkri, Lteii uI velmi brzy piiIli s vyvdlen6jllm a kritickfm pfistupem k revoiuci. Taro ignormce zaehodnmuje v jinfch ohledech hodnotnou analfzu povahy Mhova ...

Více

ZDE

ZDE "'[]illii"*.iiJ"iJ lisliny i zaruini wdrazte

Více

EP2300 (Rev 0) www.antech.cz 1

EP2300 (Rev 0) www.antech.cz 1 1) Baterie nesmí být nikdy zkratována, protože může explodovat. 2) Baterie nesmí být ponořena do vody nebo vkládána do plamene. 3) Baterii neprorážejte, ani se ji nepokoušejte otevřít. 4) Při výměn...

Více

USNESENi

USNESENi Nelze-li One uspokojit vgechny pohledavky patfici do tae skupiny, uspokoji se podle pofadi; pohledavky patfici do tee skupiny, ktere maji stejne potadi, se uspokoji pomerne. (§ 337c odst. 2 o. s. t...

Více

potvrzení

potvrzení INTERNATIONALE RETTU NGSH ORGANISATION

Více