EUR EFRR - Euroregion Tešínské slezsko/Euroregion Śląsk

Transkript

EUR EFRR - Euroregion Tešínské slezsko/Euroregion Śląsk
Fundusz Mikroprojektów
Interreg V-A
Republika Czeska – Polska
Fond mikroprojektů Interreg V-A
Česká republika - Polsko
Czeski Cieszyn, Český Těšín 12.02.2016r.
FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW
FOND MIKROPROJEKTŮ
RCz/ČR
RP/PR
BESKYDY
BESKIDY
TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
ŚLĄSK CIESZYŃSKI
SILESIA
SILESIA
PRADĚD
PRADZIAD
GLACENSIS
GLACENSIS
NISA
NYSA
OBSZAR ADMINISTRACYJNY JST DLA
POSZCZEGÓLNYCH ZARZĄDZAJĄCYCH FM [1]
VYMEZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝCH
SPRÁVCŮ FMP [1]
Euroregion Nysa/ Nisa: CZ - Česká Lípa, Liberec, Jablonec
nad Nisou, Semily, PL - powiaty: bolesławiecki, jaworski,
jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski,
zgorzelecki, grodzki Jelenia Góra
Euroregion Glacensis: CZ - Jičín, Trutnov, Náchod, Hradec
Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Chrudim, Ústí
nad Orlicí, Svitavy, Šumperk i kataster gminy Bílá Voda, PL powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki,
wałbrzyski, ząbkowicki
OBSZAR ADMINISTRACYJNY JST DLA
POSZCZEGÓLNYCH ZARZĄDZAJĄCYCH FM [2]
VYMEZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝCH
SPRÁVCŮ FMP [2]
Euroregion Pradziad/ Praděd: CZ - Jeseník (z wyjątkiem
katastru gminy Bílá Voda), Bruntál, Olomouc, Přerov,
Prostějov, PL - powiaty: brzeski (śląski), kędzierzyńskokozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski,
opolski, prudnicki, strzelecki, miasto Opole
Euroregion Silesia: CZ - Opava, Nový Jičín, Ostrava,
PL - powiaty: głubczycki, raciborski, rybnicki, część powiatu
wodzisławskiego (Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski
, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana) powiaty grodzkie
Rybnik i Żory
OBSZAR ADMINISTRACYJNY JST DLA POSZCZEGÓLNYCH
ZARZĄDZAJĄCYCH FM [3]
VYMEZENÍ ÚZEMNÍ PŮSOBNOSTI JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ FMP [3]
Euroregion Beskidy/ Beskydy: CZ - obce: Albrechtice, Baška, Bílá,
Bruzovice, Brušperk, Dobrá, Dobratice, Dolní Domaslavice, Dolní
Tošanovice, Čeladná, Frýdek - Místek, Frýdlant nad Ostravicí,
Fryčovice, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Domaslavice, Horní
Tošanovice, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice, Kozlovice, Krásná,
Krmelín, Kunčice pod Ondřejníkem, Lhotka, Lučina, Malenovice,
Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice,
Paskov, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Sedliště, Smilovice,
Soběšovice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Staré Hamry, Staré Město,
Staříč, Střítež, Sviadnov, Těrlicko, Třanovice, Václavovice, Vělopolí,
Vojkovice, Vratimov, Vyšní Lhoty, Šenov, Žermanice, Řeka, Řepiště,
Kateřinice, Komorní Lhotka, Havířov, Ropice, Pazderná, Žabeň,
PL - powiaty: żywiecki, pszczyński, miasto Bielsko-Biała, część
powiatu bielskiego: miasto Szczyrk, gminy Bestwina, Buczkowice,
Czechowice-Dziedzice, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice
Fundusz Mikroprojektów
Euroregionu
Śląsk Cieszyński
- Těšínské Slezsko
Fond mikroprojektů
Euroregionu
Těšínské Slezsko –
Śląsk Cieszyński
MAŁE PROJEKTY,
WIELKIE EFEKTY
MALÉ PROJEKTY,
VELKÉ EFEKTY
Co to jest PROJEKT ?
Co je to PROJEKT?
Co to jest projekt?
Projektem możemy nazwać każde przedsięwzięcie, które ma charakter
tymczasowy (czyli jest ograniczone w czasie, tj. ma określony
początek i koniec) i unikatowy (czyli jest to przedsięwzięcie, które
nie ma charakteru powtarzalności) oraz które jest podejmowane
dla osiągnięcia z góry określonych celów.
Złożoność wynika z szeregu działań, jakie należy wykonać
w określonej kolejności, aby można było osiągnąć cele.
Co je to projekt?
Projektem můžeme nazvat každou činnost, která má dočasný
charakter (která je časově omezená, tj. má definovaný začátek
a konec) a jedinečný charakter (jedná se tedy o činnost, která se
neopakuje), a která se provádí pro dosažení předem stanovených
cílů.
Složitost pramení ze série aktivit, které je zapotřebí provézt v určitém
pořadí, aby bylo možné dosáhnout cílů.
Szczególne cechy projektów transgranicznych
• partnerstwo w projekcie (co najmniej jedna instytucja
partnerska zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej),
• 4 kryteria wspólnej współpracy,
• oddziaływanie transgraniczne.
Zvláštnosti přeshraničních projektů
• partnerství v rámci projektu (alespoň jedna partnerská instituce
jak na polské tak na české straně),
• 4 kritéria vzájemné spolupráce,
• přeshraniční dopad.
Realizacja Funduszu Mikroprojektów Phare CBC, Interrreg III A CZ-PL
oraz POWT 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński
Realizace Fondu mikroprojektů Phare CBC, Interreg III A CZ-PL a OPPS
2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko
System Tras Spacerowych Gminy Goleszów
Lokalne Szlaki Greenways w polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński
– Szlak Śladami Stroju Cieszyńskiego (GOK Goleszów / Wędrynia)
Systém turistických tras obce Goleszów
Lokální trasy Greenways v polské části Euroregionu Těšínské Slezsko
– trasa Po stopách těšínského kroje (GOK Goleszów/Vendryně)
Szachy bez granic
(UKS ‘Pionier’ w Jastrzębiu Zdroju / SK „Slavia Orlová’)
JKH GKS Jastrzębie „1. Edycja Międzynarodowego
CZ-PL Turnieju Hokejowego Młodzieży”
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
– „MTB BESKIDY – Cykl UPHILL. Etap 2”
Biblioteka Miejska w Cieszynie
– „Czytanie zbliża narody”
GOK w Istebnej – „Promocja góralskiej twórczości
ludowej na trójstyku polsko-czesko-słowackim”
INFO TESSIN II.
Město Český Těšín/ Miasto Cieszyn
Zdraví bez hranic
Zdraví bez hranic, o.s./ Stowarzyszenie "Zdrowie bez granic"
OBSZAR ADMINISTRACYJNY POWIATÓW
DLA EUROREGIONU ŚC-TS
SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OKRESŮ
PRO EUROREGION TS-ŚC
czeska część/česká část: okres Karviná, vybrané obce
okresu Frýdek-Místek: Bocanovice, Bukovec, Bystřice, Dolní
Lomná, Horní Lomná, Horní Tošanovice, Hrádek, Hrčava,
Jablunkov, Komorní Lhotka, Košařiska, Milíkov, Mosty u
Jablunkova, Návsí, Nýdek, Písečná, Písek, Ropice, Řeka,
Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí, Vendryně,
Třinec,Hnojník
polska część/ polská část: część powiatu wodzisławskiego:
gmina Godów, miasto Jastrzębie-Zdrój, powiat cieszyński,
część powiatu bielskiego: gminy Jasienica, Jaworze
Osie priorytetowe
Prioritní osy
1. Wspólne zarządzanie ryzykiem/ Společné řízení rizik
2. Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia/
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro
podporu zaměstnanosti
3. Edukacja i kwalifikacje/ Vzdělávání a kvalifikace
4. Współpraca instytucji i społeczności/ Spolupráce
institucí a komunit
5. Pomoc Techniczna/ Technická pomoc
Oś priorytetowa 2. Rozwój potencjału przyrodniczego
i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia/
Prioritní osa 2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních
zdrojů pro podporu zaměstnanosti
Priorytet inwestycyjny 8b: Wspieranie wzrostu gospodarczego
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego
jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym
poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych
i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych
i kulturalnych oraz ich rozwój/ Investiční priorita 8b: Podpora růstu
podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti
území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících
průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních
přírodních a kulturních zdrojů
 Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych, ukierunkowane
na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju wspólnego pogranicza./
Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit, směřující k jejich využití
pro udržitelný rozvoj společného pohraničí.
 Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego./
Podpora využití nehmotného kulturního dědictví.
 Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia
i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu
przygranicznego./ Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění
a využívání kulturního a přírodního dědictví příhraničního regionu.
 Wspólne działania informacyjne, marketingowe i promocyjne w dziedzinie
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych./ Společná informační,
marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních
zdrojů
 Opracowania studyjne, strategie, plany zmierzające do wykorzystania zasobów
przyrodniczych i kulturowych./ Studie, strategie, plány směřující k využití
přírodních a kulturních zdrojů.
Oś priorytetowa 3. Edukacja i kwalifikacje/
Prioritní osa 3. Vzdělávání a kvalifikace
Priorytet inwestycyjny 10: Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym
szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się
przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów
kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia/ Investiční priorita 10:
Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání
dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním
společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení
 Przygotowanie i realizacja wspólnego kształcenia/ Příprava
a realizace společného vzdělávání
 Współpraca między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami
na rynku pracy/Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a
institucemi na trhu práce
 Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty/
Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému
Oś priorytetowa 4.
Współpraca instytucji i społeczności/
Prioritní osa 4
Spolupráce institucí a komunit
Priorytet inwestycyjny 11: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych
instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności
administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej
i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami/
Investiční priorita 11: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné
správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou
právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi

Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie
lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania
przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym/ Opatření
směřující k posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce
občanské společnosti a další aktivity přispívající ke kohezi
na lokální úrovni

Rozwój i realizacja współpracy instytucji administracji publicznej/
Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy

Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie
ze współpracą z i między pozarządowymi organizacjami non-profit/
Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně
spolupráce NNO
Podstawowe dokumenty/
Základní dokumenty
Dokument Programowy Interreg V-A Republika Czeska
– Polska/ Programový dokument Interreg V-A Česká
republika - Polsko
Wytyczne dla Wnioskodawcy FM Euroregionu Śląsk
Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska
– Polska/ Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu
Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko
Podręcznik dla Partnerów FM w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska
– Polska/ Příručka pro Správce FMP v rámci programu
Interreg V-A Česká republika - Polsko
Typy projektów/ Typy projektů
projekt typu A – projekt wspólny z Partnerem Wiodącym/ projekt typu A
– společný projekt s Vedoucím partnerem
projekt typu B – projekt partnerski (projekt komplementarny, każdy partner
składa odrębny wniosek projektowy)/ projekt typu B – partnerský projekt
(zrcadlový projekt, každý partner předkládá samostatnou projektovou
žádost),
projekt typu C – projekt samodzielny (projekt realizowany bez udziału
finansowego partnera zagranicznego)/ projekt typu C – samostatně
realizovatelný projekt (projekt realizovaný bez finanční účasti
zahraničního partnera)
W ramach FM nie można składać projektów typu A
z partnerami z innych polsko-czeskich Euroregionów niż z Euroregionu
ŚC-TS/ V rámci FMP nelze předkládat projekty typu A s partnery z jiných
česko – polských Euroregionů jen z Euroregionu TS – ŚC.
PARTNERSTWO
PROJEKTOWE
PROJEKTOVÉ
PARTNERSTVÍ
wymóg czy potrzeba ?
podmínka nebo potřeba?
Zasady współpracy/
Zásady spolupráce
Mikroprojekty samodzielne (typ C) i partnerskie (typ B)
muszą spełniać 3 kryteria współpracy, natomiast
projekty wspólne z Partnerem Wiodącym (typ A) – 4
kryteria współpracy/ Mikroprojekty samostatně
realizovatelné (typ C) a partnerské (typ B) musí splňovat 3
kritéria spolupráce, zatímco společné projekty s Vedoucím
partnerem (typ A) – 4 kritéria spolupráce.
Są to/ jsou to:
wspólne przygotowanie projektu z partnerem
z drugiego państwa/ společná příprava projektu
s partnerem z druhého státu
wspólna realizacja projektu z partnerem z drugiego
państwa/ společná realizace projektu s partnerem
z druhého státu
wspólny personel/ společný personál
wspólne finansowanie projektu przez obie strony/
společné financování projektu oběma stranami
FINANSOWANIE
PROJEKTÓW/
FINANCOVÁNÍ
PROJEKTŮ
FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW/FOND MIKROPROJEKTŮ
EUROREGION
OP 2 / PO 2
(tys. EUR EFRR)
OP 3 / PO 3
(tys. EUR
EFRR)
OP 4 / PO 4
(tys. EUR EFRR)
PL
CZ
PL
CZ
PL
CZ
Beskydy/Beskid
y
1 400,9
433,5
-
-
933,9
289,0
Těšínské
Slezsko/Śląsk
Cieszyński
1 354,4
830,7
150,5 113,9
1 504,9
923,0
Silesia
1 159,5
683,2
193,2
92,3
2 512,2
1 480,2
Praděd/Pradziad
1 486,6
978,2
-
-
3 468,8
2 282,4
Glacensis
2 000,0
2 053,6
-
-
3 000,0
3 080,5
Nisa/Nysa
1 531,7
889,2
-
-
2 297,5
1 333,8
MIKROPROJEKTY
Typ
mikroprojektu
OP/PO 2
(EUR EFRR)
OP/PO 3
(EUR EFRR)
OP/PO 4
(EUR EFRR)
z Partnerem
Wiodącym
s Vedoucím
partnerem
maks. 60 000
maks. 40 000
maks. 40 000
lustrzane
zrcadlové
maks. 30 000
maks. 20 000
maks. 20 000
indywidualne
individuální
maks. 30 000
maks. 20 000
maks. 20 000
Wysokość środków FM przypadająca
na Mikrobeneficjentów w Euroregionie Śląsk
Cieszyński - Těšínské Slezsko na okres 2014
-2020 wynosi/
Objem finančních prostředků FMP pro žadatele
v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk
Cieszyński na období 2014 – 2020 je:
4 855 888,00 EUR
Finansowanie mikroprojektu wynosi/
Financování mikroprojektu:
po stronie czeskiej/ na české straně:
maks. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
dofinansowane z EFRR/ max. 85% celkových způsobilých
výdajů financováno z EFRR
min. 15% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów/
min. 15% z vlastních zdrojů žadatele
po stronie polskiej/ na polské straně
maks. 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
dofinansowane z EFRR/ max. 85% celkových způsobilých
výdajů financováno z EFRR
maks. 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych
dofinansowywane z budżetu państwa RP (zgodnie
z możliwościami budżetu państwa polskiego)/ max. 5%
celkových způsobilých výdajů financováno ze státního
rozpočtu PR (v souladu s možnostmi státního rozpočtu PR)
min. 10% z własnych źródeł Mikrobeneficjentów/
min. 10% z vlastních zdrojů žadatele
Kwalifikowalność wydatków/
Způsobilost výdajů
Wydatki kwalifikowalne ponoszone są na określony cel projektu
i powstały w okresie określonym w Umowie o dofinansowanie
oraz są zgodne z właściwymi przepisami EU, zasadami
określonymi na poziomie Programu i zasadami krajowymi
i innymi./
Způsobilé výdaje jsou vynaloženy na stanovený cíl projektu,
vznikly v rámci období stanoveného ve Smlouvě a jsou v souladu
s příslušnými předpisy EU, pravidly stanovenými na úrovni
Programu a národními pravidly a dalšími.
W ramach Programu będą możliwe dwa sposoby wykazywania
wydatków/ V rámci Programu bude možné výdaje vykazovat
dvěma způsoby:
- rzeczywiste wykazywanie wydatków/ úplné vykazování
výdajů,
- uproszczone wykazywanie wydatków (stosowanie tzw.
jednorazowej kwoty ryczałtowej i tzw. finansowania stawką
ryczałtową)/ zjednodušené vykazování výdajů (využití
jednorázové částky příspěvku a financování paušální
sazbou).
Pod względem aspektu czasu wydatki projektu są kwalifikowalne
od dnia następującego po dniu zarejestrowania wniosku
projektowego w systemie informatycznym/ Z časového hlediska
jsou výdaje na projekt způsobilé ode dne následujícího po dni
registrace projektové žádosti v informačním systému.
Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji, brak zaliczek/
Finanční prostředky jsou vypláceny zpětně, nejsou poskytovány
zálohy.
Promocja/ Publicita
Zasady w zakresie promocji projektów finansowanych w
ramach Programu określone są w Rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1299/2013./
Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci
Programu se řídí nařízením Komise (ES) 1299/2013.
Działania informacyjne i promocyjne powinny zawierać
następujące informacje/ Informační a propagační opatření
musí zahrnovat tyto údaje:
 logo Programu/ logo Programu,
 symbol Unii Europejskiej oraz powołanie się na Unię
Europejską (tekst: „Unia Europejska”)/ symbol Evropské
unie a odkaz na Evropskou unii (text: „Evropská unie”),
 powołanie się na Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego (EFRR)/ odkaz Evropský fond pro regionální
rozvoj (EFRR),
 logo Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko/
logo Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński.
Harmonogram (projekt)/
Harmonogram (projekt)
30.09.2015 – złożenie projektu parasolowego na Fundusz
Mikroprojektów/ předložení projektové žádosti na Fond
mikroprojektů.
04.12.2015 - posiedzenie Komitetu Monitorującego
i zatwierdzenie złożonych wniosków na Fundusze
Mikroprojektów; zatwierdzenie dokumentacji euroregionalnej/
zasedání Monitorujícího výboru, na kterém byly schválené
předložené projektové žádosti na Fond mikroprojektů,
schválení euroregionální dokumentace.
02.2016 – ogłoszenie ciągłego naboru wniosków
na mikroprojekty w Euroregionie ŚC-TS/ vyhlášení průběžné
výzvy na předkládání projektových žádostí v Euroregionu
TS-ŚC.
04/05.2016 – zakończenie naboru wniosków projektowych/
ukončení sběru projektových žádostí.
07/08.2016 – 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu
Sterującego/ 1. zasedání Euroregionálního řídícího výboru.
WNIOSEK
PROJEKTOWY
PROJEKTOVÁ ŽÁDOST
Podstawowe zagadnienia
Základní informace
Podstawowe zagadnienia/ Základní informace
konkursy w 3 osiach priorytetowych/ výběry ve 3
prioritních osách
zasady kwalifikowalności wydatków, takie same jak
w „dużym” Programie/ pravidla způsobilosti výdajů
stejné jak ve „velkém” Programu
wniosek projektowy musi zostać wypełniony przy
wykorzystaniu aplikacji internetowej – MS2014+
(https://mseu.mssf.cz/)/ projektová žádost musí být
vyplněna v internetové aplikaci MS2014+
(https://mseu.mssf.cz)
dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji, brak
zaliczek/ finanční prostředky jsou vypláceny zpětně,
nejsou poskytovány zálohy.
wskaźniki w ramach FM są częścią kryteriów określonych
dla (całego) Programu/ indikátory v rámci FMP jsou
součástí kriterií stanovených pro (celý) Program.
czas trwania projektu stanowi co do zasady 12 miesięcy
(maks. 18 miesięcy)/ doba trvání projektu je zpravidla
12 měsíců (max. 18 měsíců).
Składanie wniosku projektowego (1)
Předkládání projektových žádostí (1)
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w sposób ciągły./
Projektové žádosti jsou přijímány průběžně.
Po stronie polskiej każdy wnioskodawca, wraz z partnerem
z drugiej strony granicy, może złożyć do Zarządzającego FM
drogą elektroniczną Propozycję projektu./ Na polské straně
každý žadatel, společně s partnerem z druhé strany hranice
může Správci FMP elektronicky předložit Projektový záměr.
Każdy wnioskodawca ma prawo do odbycia bezpłatnych
konsultacji u Zarządzającego FM w każdej fazie
przygotowania propozycji projektu i pełnego wniosku
projektowego./ Každý žadatel je oprávněn využít bezplatné
konzultace u Správce FMP a to v každé fázi přípravy
projektového záměru a úplné projektové žádosti.
Po otrzymaniu opinii Zarządzającego FM ws. propozycji
projektu (lub z pominięciem tej procedury), Wnioskodawca
może przystąpić do wypełniania pełnej wersji wniosku
projektowego./ Po obdržení stanoviska Správce FMP ve věci
projektového záměru (nebo po vynechání této procedury) může
žadatel začít vyplňovat úplnou verzi projektové žádosti.
Składanie wniosku projektowego (2)
Předkládání projektových žádostí (2)
Wniosek projektowy składa się za pomocą generatora
wniosków w wersji elektronicznej przy wykorzystaniu aplikacji
internetowej – MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/).
Do złożenia wniosku niezbędne jest podpisanie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym./
Projektová žádost se předkládá pomocí generátorů žádostí
v elektronické podobě pomocí internetové aplikace –
MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/).
Předložení žádosti vyžaduje její podepsání kvalifikovaným
elektronickým podpisem.
Wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy złożyć wszystkie
wymagane załączniki. Załączniki składane są w wersji
elektronicznej (np. skany) i wgrywane na konto projektu./
Společně s projektovou žádostí musí být předloženy všechny
požadované přílohy. Přílohy musí být předloženy
v elektronické verzi (např. scany) a vloženy k příslušnému
projektu v systému.
W Programie obowiązuje elektroniczny obieg dokumentów
– tj. całość korespondencji dotycząca projektu, od momentu
złożenia wniosku projektowego aż do zakończenia i rozliczenia
projektu, odbywa się za pomocą systemu monitorującego/
generatora wniosków./
V Programu je uplatňován elektronický oběh dokumentů
– tj. veškerá korespondence týkající se projektu, od okamžiku
předložení projektové žádosti do ukončení a vyúčtování
projektu, probíhá pomocí monitorovacího systému/generátoru
žádostí.
Zarządzający FM w Euroregionie ŚC-TS/
Správci FMP v Euroregionu TS- ŚC
Zarządzający FM – Partner Wiodący/ Správce FMP – Vedoucí
partner:
Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska
Hlavní 1a, 737 01 Český Těšín
http://www.euregio-teschinensis.eu; www.irsts.cz
tel.: +420 558 711 474 | fax: +420 558 711 469
Zarządzający FM – Partner/ Správce FMP – Partner:
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza„
Rynek 18, 43-400 Cieszyn
http://www.euregio-teschinensis.eu; www.olza.pl
tel.: +48 33 857 87 20 | fax: +48 33 857 87 21
PYTANIA I DYSKUSJA
OTÁZKY A DISKUSE
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
DĚKUJEME ZA POZORNOST
W prezentacji wykorzystano tabele i dane liczbowe
pochodzące z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP
oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RCz/
V prezentaci byly použity tabulky a číselné údaje
Ministerstva infrastruktury a rozvoje PR a Ministerstva
pro místní rozvoj ČR