ze dne 9.7.2015 - Skalice nad Svitavou

Transkript

ze dne 9.7.2015 - Skalice nad Svitavou
Zápis
o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou
konaného dne 09. 07. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou
Bod č. 1
Zahájení
Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil osmé zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad
Svitavou ve v 18:00 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 2
Technický bod
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce
Obecního úřadu Skalice nad Svitavou a to 7 dní přede dnem konání zastupitelstva a dále
konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: Mgr. Řezníček, p. Polák, p. Burgr, p. Bednář, p. Horbas, Ing. Černý, Mgr.
Šmerdová
Omluveni: Bc. Staněk, p. Barták,
Hosté: dle prezenční listiny
Starosta informoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři starosty obce a na WWW stránkách obce Skalice nad Svitavou.
Starosta obce podal návrh na zapisovatele a ověřovatele zápisu o průběhu sedmého zasedání
zastupitelstva obce. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Šmerdová, za ověřovatele byli
navržení p. Burgr a Ing. Černý
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu
o průběhu osmého zasedání zastupitelstva obce dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.
Pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem osmého zasedání Zastupitelstva obce
Skalice nad Svitavou a navrhl doplnění programu o schválení Smlouvy o úvěru_č.
0393853409_ a Smlouvy o zastavení pohledávek z účtu č._0393853409_:
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zahájení
Technický bod
Schválení smlouvy o dílo III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty
Schválení kupní smlouvy se spol. INDUANDO a.s.
Schválení smlouvy o úvěru_č. 0393853409_
Smlouvy o zastavení pohledávek z účtu č. ZÚ/0393853409_
7. Různé, diskuse
8. Závěr
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva
obce Skalice nad Svitavou dle návrhu.
Hlasování:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 2 bylo přijato
Bod č. 3
Schválení smlouvy o dílo III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty
Zastupitelům byla zaslána smlouva o dílo III/37428, 37429 Skalice průtah a mosty
s vybraným uchazečem spol. OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00,
IČO 463 42 796 na zhotovení stavebních objektů realizovaných obcí SO 151.1.2 Úprava
chodníků a sjezdů ve Skalici – část 1, SO 151.2.2 Úprava chodníků a sjezdů ve Skalici – část
2, SO 301.B příp Kanalizace – stoka B přípojky,,SO 301.C příp Kanalizace – stoka C
přípojky, SO 451.1 Veřejné osvětlení ve Skalici – část 1, SO 451.2 Veřejné osvětlení ve
Skalici – část 2, za nabídkovou cenu 2 322 812,70 Kč včetně DPH
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje uzavření Smlouvy o dílo III/37428,
37429 Skalice průtah a mosty se společností OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří,
Burešova 938/17, 602 00, IČO 463 42 796
Hlasování:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
Bod č. 4
Schválení kupní smlouvy se spol. INDUANDO a.s.
Zastupitelům byla zaslána Kupní smlouva na prodej nemovitostí v k.ú. Skalice nad Svitavou,
dle Geometrického plánu č. 447-53/2014 nově utvořené nemovitosti pozemek č. St. 116/2
o výměře 584 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,
pozemek p.č. St. 153 o výměře 172 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba, pozemek č. 30/8 o výměře 372 m2, ostatní plocha,pozemek č. 30/24,
o výměře 195 m2, ostatní plocha, pozemek č. 623/2 o výměře 76 m2, ostatní plocha, pozemek
p.č. 621 o výměře 11 m2, ostatní plocha se spol. INDUANDO a.s., IČ 27758818, se sídlem
Brno - Černá Pole, Merhautova 1024/155, PSČ 613 00 za kupní cenu 2 000 000 Kč.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Kupní smlouvu na prodej
nemovitostí v k.ú. Skalice nad Svitavou, dle Geometrického plánu č. 447-53/2014 nově
utvořené nemovitosti pozemek č. St. 116/2 o výměře 584 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek p.č. St. 153 o výměře 172 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemek č.
30/8 o výměře 372 m2, ostatní plocha,pozemek č. 30/24, o výměře 195 m2, ostatní plocha,
pozemek č. 623/2 o výměře 76 m2, ostatní plocha, pozemek p.č. 621 o výměře 11 m2,
ostatní plocha, se spol. INDUANDO a.s., IČ 27758818, se sídlem Brno - Černá Pole,
Merhautova 1024/155, PSČ 613 00 za kupní cenu 2 000 000,- Kč.
Hlasování:
Pro - 5 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 2
Usnesení č. 4 bylo přijato
Bod č. 5
Schválení smlouvy o úvěru č._0393853409
V návaznosti na přijaté usnesení č. 7 ZO ze dne 25. 6. 2015, kterým bylo rozhodnuto o přijetí
úvěru na financování stavebních objektů obce v rámci stavby „III/37428, 37429 SKALICE
PRŮTAH A MOSTY“ je zastupitelům předkládána ke schválení smlouva o úvěru_č.
0393853409 s Českou spořitelnou a.s. Text smlouvy byl zastupitelům zaslán.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0393853409
s Českou spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
Hlasování:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
Bod č. 6
Schválení smlouvy o zastavení pohledávek z účtu_č. ZÚ/0393853409
V návaznosti na schválení smlouvy o úvěru je nutné jako podmínka získání úvěru uzavřít
s ČS a.s. smlouvu o zastavení pohledávek z účtu č.ZÚ/0393853409. Text smlouvy byl
zastupitelům zaslán.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Skalice nad Svitavou schvaluje Smlouvu o zastavení pohledávek
z účtu_č. ZÚ/0393853409 s Českou spořitelnou a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ
140 00, IČO: 45244782
Hlasování:
Pro - 7 ,
proti – 0,
zdržel se hlasování – 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
Bod č. 7
Různé, diskuse
1. V rámci tohoto bodu vystoupili zástupci spol. TOPNET Services s.r.o. za účelem upřesnění
technických údajů ve věci jejich žádosti o uložení kabelu na pozemku ve vlastnictví obce.
Zastupitelé odsouhlasili uložení kabelu na základě smlouvy o právu provést stavbu.
2. Starosta seznámil přítomné se žádostí Ing. Černého o vydání rozhodnutí o napojení na
místní komunikaci a o vydání zvláštního užívání komunikace v souvislosti se stavbou RD
3. Starosta informoval přítomné o proběhlém jednání se zástupkyní správy majetku ČD a.s. ve
věci nabídky odprodeje pozemků v lokalitě vlakového nádraží.
4. Ze strany občanů byly vzneseny dotazy ohledně zahájení stavby „Průtah obcí a mosty“.
Bod č. 8
Závěr
Na závěr poděkoval starosta Mgr. Řezníček všem přítomným za účast a příspěvky do diskuze
a v 18:45 hodin osmé zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou ukončil.
Ve Skalici nad Svitavou 09. 07. 2015
Zapisovatel:
Mgr. Gabriela Šmerdová
Ověřovatelé:
Ing. Richard Černý
Starosta:
……………………….
Radomír Burgr
……………………….
Mgr. Petr Řezníček
………………...............

Podobné dokumenty

Podání stížnosti

Podání stížnosti Pro služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

Více

Číslo 3/2012 - Skalice nad Svitavou

Číslo 3/2012 - Skalice nad Svitavou Ze zasedání zastupitelstva obce dne 3. 5. 2012: Usnesením č. 1 byl zapisovatelem zvolen Mgr. Řezníček a ověřovateli zápisu p. Barták a p. Polák. Přítomno bylo 7 zastupitelů, omluveni Ing. Skřipský,...

Více

stáhnout číslo

stáhnout číslo dodatečně za zraněného Patrika Eliáše a nakonec jsem odjel s bronzem. Mrzí mě, že těch úspěchů na klubové nebo mezinárodní scéně nebylo více, ale asi to tak mělo být a jsem rád za to, co mám.

Více

Úplná analýza protenů - Leco

Úplná analýza protenů - Leco Od okamžiku, kdy pracuji s analyzátorem LECO, nepoužívám žádné škodlivé chemikálie, výsledky mám za 4 minuty bez nutnosti přípravy vzorku a moje náklady na analýzu klesly o 75%.

Více

Rozvrh v tělocvičně platný od 19.9.2011

Rozvrh v tělocvičně platný od 19.9.2011 Dům sportu Brno Merhautova 46, 613 00 Brno

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Čejov č. 14 ze dne 18.2.2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Čejov č. 14 ze dne 18.2.2016 Koudelková Jaroslava Krupičková Ludmila. Zasedání zastupitelstva Obce Čejov se konalo dne 18.2.2016 od 17.00 hodin do 19.30 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Čejově. Přítomno bylo 9 členů zastupite...

Více

zapis-4-12-10

zapis-4-12-10 6. Výsledek hospodaření za rok 2011 7. Rozpočtový výhled na roky 2012-2015 8. Zvýšení limitu pokladny 9. Schválení podané žádosti na opravu panny Marie Immaculaty 10. Úprava zeleně a posezení okolo...

Více