Vinohradský Inform (říjen 2015, č.124) - Vinohrady

Komentáře

Transkript

Vinohradský Inform (říjen 2015, č.124) - Vinohrady
Akce na Vinohradech
124
ŘÍJEN
2015
28. 9. 2015: v r·mci dne Vinohrad probÏhne ve
SpoleËenskÈm s·le na P·lavskÈm n·mÏstÌ 15,
Brno-Vinohrady koncert pÏveckÈho sboru
Blahoslava Hajnce. V Ëase od 15.00 do 16.00 h.
Akce je bez vstupnÈho.
3. 10. 2015: VINOHRADSK… TRHY
V dobÏ od 9.00 do 14.00. Vydl·ûdÏnÈ prostranstvÌ ze strany parku.
5. září se uskutečnily
první Vinohradské trhy
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ,
Podzim p¯ich·zÌ
V sobotu 12. z·¯Ì jsme se mnozÌ, malÌ i velcÌ, bavili na tradiËnÌ seölosti ÑBavÌme se na
Vinohradechì. DopolednÌ program probÏhl jako vûdy ve skotaËivÈm tempu vinohradsk˝ch dÏtÌ za dbalÈho a pozornÈho dohledu rodiˢ p¯ÌpadnÏ jejich rodiˢ ñ tedy prarodiˢ. OdpolednÌ program vÏnovan˝ i dospÏlÈ vinohradskÈ populaci byl letos ñ z¯ejmÏ
i dÌky p¯ijatelnÈmu poËasÌ ñ hojnÏ navötÌven. V kulturnÌ Ë·sti vinohradskÈ seölosti se
na pÛdiu vyst¯Ìdaly slovensk· bluesrockov· kapela éalman Brothers Band, vinohradskobrnÏnsk· blues rockov· kapela Tatlo Quartet a rovnÏû brnÏnsk· skupina Lady Dragonfly. Hodinov˝m vystoupenÌm na vinohradskÈm pÛdiu ¯adu posluchaˢ nepochybnÏ potÏöila popul·rnÌ zpÏvaËka Ilona Cs·kov·. Do p¯ÌjemnÈho plynutÌ z·bavnÈho odpoledne
p¯ispÏly rovnÏû tradiËnÌ vinohradskÈ soutÏûnÌ disciplÌny i docela pestrÈ obËerstvenÌ
od burË·ku p¯es vÌno aû k nabÌdce v˝born˝ch piv poch·zejÌcÌch i z minipivovar˘. LetoönÌ
roËnÌk ÑBavÌme se na Vinohradechì byl ˙spÏön˝ ñ nespornÏ zpest¯il sobotnÌ odpoledne
desÌtk·m n·vötÏvnÌk˘ z Vinohrad i odjinud.
BavenÌ se na Vinohradech tradiËnÏ probÌh· na louce za b˝valou z·kladnÌ ökolou Bzeneck·. PoblÌû se rozkl·d· tÈû psÌ v˝bÏh. A pr·vÏ tento prostor se stal ÑobÏtÌì jak˝chsi
spekulacÌ ËÌ spÌöe p¯esnÏji povÏzeno ÑzaruËenÏ vÏrohodn˝ch zpr·vì neboli f·m. Tyto f·my, jak mi s obavami sdÏlily z·stupkynÏ volnÈho vinohradskÈho pejska¯skÈho spoleËenstvÌ öÌ¯Ì zvÏst, ûe na ploöe v˝bÏhu pro psy p¯ipravuje ñ kdo jin˝ neû radnice ñ v˝stavbu
nÏjakÈho objektu, nejlÈpe znaËnÏ velkÈho, ˙dajnÏ pro hasiËe. VinohradötÌ pejska¯i, kte¯Ì
se jiû nÏjakou dobu se sv˝mi psÌmi p¯·teli, chovanci Ëi mazly (nÏkte¯Ì ti pejsci jsou skuteËnÏ mazlÌËci k pohled·nÌ) ve v˝bÏhu sch·zejÌ, tak pochopitelnÏ projevili obavu. V·ûenÌ
p¯·telÈ, majitelÈ, kamar·di ps˘, nemÏjte û·dnÈ obavy. Nic takovÈho se na ploöe v˝bÏhu
nep¯ipravuje, o niËem takovÈm Ëi podobnÈm se ani v nejmenöÌm v kruzÌch radniËnÌch
neuvaûovalo, neuvaûuje a do budoucna uvaûovat ani nebude. To, co p¯ilÈtlo k vaöemu
sluchu, se terminologicky naz˝v· f·ma ñ Ëili nepravdiv· zvÏst. Snad opÏt po Ëase je
dobrÈ zopakovat pro v·s s pejsky i pro ostatnÌ VinohraÔany, ûe na Vinohradech up¯ednostÚujeme zelenÈ plochy p¯ed betonem. Voln˝ch ploch zde m·me skuteËnÏ velmi m·lo.
Byl by tudÌû h¯Ìch je bez rozvahy a bez p·dnÈho d˘vodu zastavovat, zuûovat tak ve¯ejn˝
ûivotnÌ prostor a zhoröovat tak v koneËnÈm vyznÏnÌ ûivotnÌ podmÌnky a ûivotnÌ prost¯edÌ
vlastnÌch Vinohrad. To samoz¯ejmÏ nechci ani j· ani p¯ev·ûn· vÏtöina obyvatel naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti. V souËasnÈ dobÏ se skuteËnÏ stavÌ (p¯esnÏji rekonstruuje) nedaleko
(pokraËov·nÌ na stranÏ 3)
Senior klub Brno-Vinohrady,
KVIC Vinohrady
a mÏstsk· Ë·st Brno-Vinohrady
v·s zvou p¯i p¯Ìleûitosti
Dne senior˘
dne 1. ¯Ìjna 2015 v dobÏ 15.00ñ17.00
na ûivÈ vystoupenÌ
»eskoslovenskÈ hudebnÌ formace
Karel Gott revival Morava
a dalöÌch host˘ tÈto akce v prostoru mezi
OC1 a OC2 (u spoleËenskÈho s·lu).
P¯ijÔte si poslechnout ûivou hudbu a zpÏv
a hlavnÏ se pobavit spoleËnÏ s n·mi.
SrdeËnÏ v·s zveme na besedu
obËan˘ Vinohrad se starostou
PhDr. Ji¯Ìm »ejkou.
Setk·nÌ se uskuteËnÌ v pondÏlÌ 19. 10.
v 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti
Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti
Brno-Vinohrady
(v p¯ÌzemÌ budovy radnice).
Informace pro občany
sbÏrovÈ dny ve II. pololetÌ 2015
TermÌn sbÏrovÈho dne:
14. 11. 2015 od 8.00 do 12.00 hod.
VOK bude p¯istaven jako obvykle v lokalitÏ
P·lavskÈ n·mÏstÌ (za toËnou MHD).
Vítání prvňáčků
na ZŠ Mutěnická
V horkÈm letnÌm r·nu 1. z·¯Ì 2015 se p¯ed ökolou Zä MutÏnick· shrom·ûdilo mnoûstvÌ rozesm·t˝ch a odpoËat˝ch dÏtsk˝ch tv·¯Ì. PostupnÏ vch·zeli do budovy jiû Ñost¯ÌlenÌì ökol·ci. V osm hodin
p¯ed ökolou z˘stali naöi novÌ prvÚ·Ëci a û·ci novÏ
otev¯enÈ p¯ÌpravnÈ t¯Ìdy se sv˝mi nejbliûöÌmi.
S t¯ÌdnÌmi uËitelkami odeöli do sv˝ch t¯Ìd a poprvÈ
usedli do ökolnÌch lavic, na nichû mÏli nachystanÈ
pracovnÌ seöity a ökolnÌ pot¯eby. ÿeditelka ökoly
PaedDr. I. Sokolov· p¯ivÌtala nejprve vöechny û·ky
mil˝mi slovy ve ökolnÌm rozhlase, potÈ spolu se z·stupkynÌ ökoly Mgr. Z. »echovou a z·stupci mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady starostou PhDr. J. »ejkou
a mÌstostarostou Mgr. J. Kar·skem oslovili vöechny
novÈ û·ky a jejich rodiËe v jednotliv˝ch t¯Ìd·ch. Pop¯·li jim mnoho ökolnÌch ˙spÏch˘ a spoustu radostn˝ch chvil se sv˝mi uËiteli a nov˝mi kamar·dy.
Vöem û·k˘m naöÌ ökoly, zvl·ötÏ tÏm nejmenöÌm, p¯ejeme, aby se jim cel˝ rok vyda¯il tak jako
prvnÌ ökolnÌ den.
Novinkou na naöÌ ökole je p¯Ìpravn· t¯Ìda, kter·
se jako prvnÌ ve mÏstÏ BrnÏ otevÌr· pro dÏti s odkladem ökolnÌ doch·zky. TÏmto dÏtem bude vÏnov·na
kvalifikovan· p¯edökolnÌ p¯Ìprava vËetnÏ logopedie, kter· jim usnadnÌ p¯echod do prvnÌ t¯Ìdy. TÏmto
p¯edökol·k˘m p¯ejeme ˙spÏön˝ rok pln˝ didaktick˝ch her a z·bavnÈho uËenÌ.
Mgr. St¯elsk·, Mgr. Bur˝ökov·, Mgr. Kroupov·
Z 13. schůze Rady městské části Brno-Vinohrady,
konané 26. srpna 2015
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady schvaluje:
ñ RozpoËtovÈ opat¯enÌ Ë. 17;
ñ odstranÏnÌ habru p¯ed domem »ejkovick· Ë. 4
a n·hradnÌ v˝sadbu 3 ks strom˘ podle n·vrhu zahradnÌho architekta;
ñ dlouhodob˝ pron·jem pro ökolnÌ rok 2015/2016,
kter˝ se t˝k· kulturnÏ v˝chovnÈ Ëinnosti;
ñ pron·jem tÏlocviËen v Zä MutÏnick· 23 na ökolnÌ
rok 2015/2016;
ñ p¯idÏlenÌ bod˘ ûadatel˘m o byt;
ñ pron·jem bytu;
ñ dohodu o vystoupenÌ n·jemnÌka ze spoleËnÈho
n·jmu bytu ve 2 p¯Ìpadech;
ñ rozö̯enÌ n·jmu bytu;
ñ p¯edloûen˝ text Smlouvy o n·jmu bytu;
ñ podn·jem bytu;
ñ dohodu o vz·jemnÈm postoupenÌ n·jemnÌch
smluv o n·jmu bytu ve dvou p¯Ìpadech;
ñ ukonËenÌ n·jemnÌ smlouvy;
ñ zpÏtvzetÌ v˝povÏdi z n·jmu ve dvou p¯Ìpadech;
ñ smlouvu o dÌlo;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pronajmout nebytovÈ prostory
v objektu Bzeneck· 23 ñ tÏlocviËny;
ñ zve¯ejnÏnÌ z·mÏru pron·jmu Ë·sti nebytov˝ch
prostor v objektu Bzeneck· 23 stravovacÌ pavilon
ñ jÌdelna s öatnou a soci·lnÌm p¯ÌsluöenstvÌm;
ñ dodatek k n·jemnÈ smlouvÏ;
ñ program V. zased·nÌ Zastupitelstva m. Ë. Brno-Vinohrady, konanÈho dne 14. 9. 2015.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady souhlasÌ:
ñ se zvl·ötnÌm uûÌv·nÌm komunikace k umÌstÏnÌ
vyhrazenÈho parkovacÌho st·nÌ pro öest ûadatel˘;
ñ se souËasn˝m dopravnÌm znaËenÌm, t˝kajÌcÌm se
z·kazu vjezdu n·kladnÌch vozidel na komunikace
na ˙zemÌ M» Brno-Vinohrady.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady promÌjÌ:
ñ 50 % poplatku z prodlenÌ.
Slavnostní zahájení
školního roku 2015/2016
na ZŠ Čejkovická 10
Nov˝ ökolnÌ rok jsme spoleËnÏ zah·jili 1. z·¯Ì
v are·lu ökolnÌho h¯iötÏ. V ˙vodu promluvil pan
¯editel Ing. Mgr. Libor Bab·k, Ph.D., MBA, p¯ivÌtal
û·ky, zamÏstnance i ostatnÌ p¯ÌtomnÈ a pop¯·l vöem
hodnÏ ˙spÏch˘ ve ökole i v pr·ci. Zvl·ötnÌ pozornost vÏnoval p¯ivÌt·nÌ naöich nejmladöÌch û·k˘ ñ
prvÚ·Ëk˘. P·r slov pronesl takÈ n·ö host PhDr. Tom·ö JilËÌk z odboru ökolstvÌ MMB, z·stupce z¯izovatele. N·sledovalo vystoupenÌ krouûku Zumba
a pÏveckÈ vystoupenÌ dÏvËat z dev·tÈ t¯Ìdy za hudebnÌho doprovodu pana uËitele K¯iv·nka.
Po tomto slavnostnÌm zah·jenÌ jsme se rozeöli
do t¯Ìd. Naöe prvÚ·Ëky doprovodili jejich patroni
z dev·tÈho roËnÌku spoleËnÏ s rodiËi, kte¯Ì sledovali
prvnÌ chvÌle sv˝ch potomk˘ ve ökolnÌch lavicÌch.
Od pana ¯editele a panÌ z·stupkynÏ RNDr. Ilony
KoskovÈ, kte¯Ì se jim p¯iöli osobnÏ p¯edstavit, dostali prvÚ·Ëci malou sladkost. Po skonËenÌ si poprvÈ
dÏti sbalily ökolnÌ pom˘cky vonÌcÌ novotou do aktovek. Vöichni proûili p¯ÌjemnÈ dopoledne ve svÈ novÈ t¯ÌdÏ a dom˘ odch·zeli s ˙smÏvem.
Mgr. Jarmila Ryb·rsk·, Mgr. Lenka Pohlov·
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady doporuËuje:
ñ Zastupitelstvu m.Ë. Brno-Vinohrady
ñ vzÌt na vÏdomÌ plnÏnÌ rozpoËtu m. Ë. Brno-Vinohrady k 30. 6. 2015;
ñ schv·lit rozpoËtov˝ v˝hled mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady na obdobÌ 2017ñ2021;
ñ souhlasit bez p¯ipomÌnek s p¯edloûen˝m n·vrhem obecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky o stanovenÌ
systÈmu shromaûÔov·nÌ sbÏru, p¯epravy, t¯ÌdÏnÌ, vyuûÌv·nÌ s odstraÚov·nÌm komun·lnÌho
odpadu vznikajÌcÌho na ˙zemÌ statut·rnÌho
mÏsta Brna;
ñ doporuËit Zastupitelstvu mÏsta Brna schv·lit
prodej Ë·stÌ pozemk˘;
ñ prominout n·jemkyni bytu 50 % ˙roku a poplatku z prodlenÌ;
ñ vzÌt na vÏdomÌ plnÏnÌ pl·nu v˝nos˘ a n·klad˘
Spr·vy dom˘ m. Ë. Brno-Vinohrady za 1. pololetÌ roku 201-Vinohrady na rok 2015;
ñ prominout pohled·vku z titulu dluhu na n·jmu
a sluûb·ch spojen˝ch s uûÌv·nÌm nebyt. prostor;
ñ doporuËit Zastupitelstvu mÏsta Brna za¯adit do
P¯Ìlohy 2 ObecnÏ z·vaznÈ vyhl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna Ë. 5/2010 o z·kazu poûÌv·nÌ alkoholu na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch, za
˙Ëe-lem zabezpeËenÌ mÌstnÌch z·leûitostÌ ve¯ejnÈho po¯·dku v platnÈm znÏnÌ pro mÏstskou
Ë·st Brno-Vinohrady dalöÌ text: ÑVinohradskÈ
trhyì.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady trv·:
ñ i nad·le na ¯eöenÌ stavby ÑI/42 Brno VMOì v prostoru mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady podzemnÌm
tunelem. Tak jako v minulosti i nad·le poûadujeme ¯eöit tunelovou Ë·st jako prioritu v r·mci stavby
ÑI/42 Brno VMOì na ˙zemÌ m. Ë. Brno-Vinohrady
tak, aby p¯ÌpadnÈ provizorium ñ uûÌv·nÌ silnice
Ë. II/642 na ul. éaroöick· bylo co nejkratöÌ.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady nesouhlasÌ:
ñ s umÌstÏnÌm a provedenÌm novÈ elektrickÈ p¯Ìpojky ñ nap·jenÌ svÏtelnÈho signalizaËnÌho za¯ÌzenÌ k¯iûovatky éaroöick· ñ P·lavskÈ n·m. zemnÌm kabelem na pozemcÌch v k. ˙. éidenice;
ñ s umÌstÏnÌm 1 aû 2 ks kontejner˘ na sbÏr textilu na
˙zemÌ m. Ë. Brno-Vinohrady.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
nem· p¯ipomÌnky:
ñ ke st·vajÌcÌmu platnÈmu znÏnÌ obecnÏ z·vaznÈ
vyhl·öky statut·rnÌho mÏsta Brna Ë. 22/2010
o mÌstnÌch poplatcÌch.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
bere na vÏdomÌ:
ñ urbanistickÈ zpracov·nÌ z·mÏru ÑObytn˝ soubor
äedovaì;
ñ û·dost o vyj·d¯enÌ k uzavÌrce a objÌzdnÈ trase
v souvislosti se stavbou: ÑII/373 Ochoz pr˘tah ñ
2. Stavbaì;
ñ zpr·vu o hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkovÈ organizace
KVIC za I. pololetÌ 2015;
ñ zpr·vu o hospoda¯enÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ
m. Ë. Brno-Vinohrady Zä MutÏnick· 23, Mä Bo¯etick· 7, Mä SNÃHURKA Bo¯etick· 26, Mä
Pruö·neck· 8 a Mä Velkopavlovick· 15 za 1. pololetÌ 2015.
Rada mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady vybÌr·:
ñ na z·kladÏ doporuËenÌ hodnotÌcÌ komise pro ve¯ejnou zak·zku na sluûby: ÑR·mcov· smlouva na
˙drûbu a opravy bytov˝ch dom˘ m. Ë. Brno-Vinohrady 2015ì nejvhodnÏjöÌ nabÌdku;
ñ na z·kladÏ doporuËenÌ hodnotÌcÌ komise pro ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na zpracov·nÌ
projektovÈ dokumentace akce: ÑP¯Ìstavba evakuaËnÌho v˝tahu v objektu A 14 Mikulovsk· 9,
Brno-Vinohradyì nejvhodnÏjöÌ nabÌdku;
ñ na z·kladÏ n·vrhu hodnotÌcÌ komise pro realizaci
ve¯ejnÈ zak·zky na stavebnÌ pr·ce ÑStavebnÌ
˙pravy objektu stravovacÌho pavilonu Bzeneck·
23 ñ SO 01 vÌce˙Ëelov˝ s·l ñ 1. etapaì nejvhodnÏjöÌ nabÌdku.
Mutěnická ani o prázdninách nezahálela
Naöe ökola vyuûÌv· vûdy pr·zdniny k prov·dÏnÌ oprav a rekonstrukcÌ. I letos tomu nebylo jinak.
P¯edevöÌm byl dokonËov·n velk˝ projekt z operaËnÌho programu ROP ñ vybavenÌ ökoly IT technologiemi. Projekt byl po nÏkolika letech ˙spÏönÏ dokonËen a ökola zÌsk·v· pro dÏti dalöÌch 10 interaktivnÌch tabulÌ vËetnÏ dataprojektor˘, v 10 t¯Ìd·ch
byla instalov·na tzv. poËÌtaËov· hnÌzda. V kaûdÈ
tÈto t¯ÌdÏ jsou 4 poËÌtaËovÈ stanice p¯ipojenÈ k internetu. Na ökole vznikla dalöÌ uËebna informatiky, ve vestibulu a ve st¯ednÌ sekci je poËÌtaËov˝
kiosek...
Cel˝ rok 2015 se snaûÌme o zvelebenÌ vstupnÌ
haly ökoly a prostor öaten dÏtÌ. äatny i p¯ÌstupovÈ
■2■
chodby k öatn·m proöly celkovou opravou. Tuto
opravu ökola platila ze sv˝ch ˙spor.
V tÏchto dnech probÏhne doplnÏnÌ videotelefon˘ do dalöÌch t¯Ì uËeben, kde sÌdlÌ druûina. MajÌ
zajistit bezpeËnÏjöÌ p¯ed·v·nÌ dÏtÌ do druûiny. Na
tuto akci zÌskala ökola ñ dÌky M» Vinohrady ñ dotaci.
Ve spolupr·ci s M» Vinohrady zÌskala ökola
i dalöÌ prost¯edky na vybavenÌ p¯ÌpravnÈ t¯Ìdy.
Pr·zdniny jsme mÏli hodnÏ pracovnÌ, ale v˝sledek stojÌ za to.
PaedDr. Ilona Sokolov·,
¯editelka Zä MutÏnick·
V·ûenÌ vinohradötÌ spoluobËanÈ, (dokonËenÌ ze strany 1)
od zmiÚovanÈ louky. Jiû nÏkolik t˝dn˘ probÌh· a jeötÏ bude pokraËovat rekonstrukce
a p¯estavba jÌdelny b˝valÈ z·kladnÌ ökoly Bzeneck· do podoby vinohradskÈho kulturnÌho
a spoleËenskÈho centra se öirok˝m vyuûitÌm. PostupnÏ se, jak jste si mnozÌ vöimli, opravuje
(v˝mÏna oken, zateplov·nÌ budov a tak podobnÏ) cel˝ ökolsk˝ are·l, v nÏmû v souËasnÈ dobÏ
nalezly a v budoucnu naleznou azyl takÈ ökolskÈ, soci·lnÌ i spoleËenskÈ organizace Ëi instituce, vËetnÏ zmiÚovan˝ch vinohradsk˝ch dobrovoln˝ch hasiˢ. Toû tolik k jednÈ z f·m, kterÈ
Ëas od Ëasu pozlobÌ dobrou vinohradskou mysl.
V·ûenÌ spoluobËanÈ, velmi dÏkuji za vaöe p¯ev·ûnÏ kladnÈ ohlasy na VinohradskÈ trhy,
kterÈ v sobotu 5. z·¯Ì v prostoru pod radnicÌ zahajovaly. Byl to jak˝si zkuöebnÌ Ëi nult˝ bÏh.
Budeme spolu s kulturnÌm centrem hledÏt na to, aby nabÌzen˝ sortiment byl pestr˝, aË limitov·n dosti okolnostmi (nap¯Ìklad sezonnostÌ mnoha zemÏdÏlsk˝ch produkt˘). Za p¯Ìpravu,
zah·jenÌ a zd·rn˝ pr˘bÏh Vinohradsk˝ch trh˘ dÏkuji vöem, kte¯Ì p¯ispÏli svou energiÌ,
znalostmi a schopnostmi. HodnÏ starostÌ s po¯·d·nÌm trhu mÏl a do budoucna jistÏ bude
obËas mÌt vinohradskÈ kulturnÌ centrum coby hlavnÌ po¯adatel. Proto dÏkuji zvl·ötÏ panu
¯editeli Ing. Liboru ätursovi a Bc. ä·rce KoneËnÈ. VϯÌm, ûe dalöÌ trhy, po¯·danÈ zatÌm jednou
v mÏsÌci, se budou setk·vat s takov˝m z·jmem ve¯ejnosti a budou budit podobn˝ ohlas, jako
ony prvnÌ, konanÈ v sobotu 5. z·¯Ì.
V·ûenÌ VinohraÔanÈ, p¯eji v·m usmÏvav˝ a proz·¯en˝ podzim pln˝ p¯Ìjemn˝ch ud·lostÌ
a mil˝ch p¯ekvapenÌ. Pomalu spÏjeme k z·vÏru roku, aniû bychom si tuto skuteËnost zatÌm
nÏjak jasnÏji uvÏdomovali. A proË taky. JeötÏ je ¯ada dn˘ roku 2015 p¯ed n·mi.
Ji¯Ì »ejka, starosta
Sdělení pro říjnové jubilanty
V·ûenÌ vinohradötÌ jubilanti,
celkem ned·vno se zmÏnily, a to docela z·sadnÏ,
podmÌnky, za kter˝ch jsem v·m ve chvÌlÌch vaöich
kulat˝ch Ëi polokulat˝ch jubileÌch p¯·l osobnÌm
dopisem ñ gratulacÌ. Dopis obsahoval tÈû dotaz, zda
si jubilanti p¯ejÌ i n·vötÏvu spojenou s osobnÌ gratulacÌ starosty. NynÌ jiû takto ze z·konn˝ch d˘vod˘
postupovat nelze. Proto, poËÌnaje rokem 2015, p¯eji
vöem vinohradsk˝m jubilant˘m jiû ne osobnÌm dopisem, ale na str·nk·ch VinohradskÈho informu. Ti
¯ÌjnovÌ jubilanti, narozenÌ p¯ed rokem 1945 (vËetnÏ), kte¯Ì v mÏsÌci ¯Ìjnu slavÌ kulatÈ Ëi polokulatÈ
v˝roËÌ a p¯·li by si osobnÌ n·vötÏvu a gratulaci
starosty naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, si mohou do pondÏlÌ
12. ¯Ìjna n·vötÏvu starosty (vËetnÏ termÌnu) dojednat u sekret·¯ky starosty Jany ValovÈ na telefonnÌm
ËÌsle 511 189 001.
V p¯ÌpadÏ z·jmu se mohou ¯ÌjnovÌ jubilanti
p¯ihl·sit rovnÏû u sekret·¯ky panÌ Jany ValovÈ do
p·tku 9. ¯Ìjna na telefonnÌm ËÌsle 511 189 001 na
tradiËnÌm setk·nÌ jubilant˘ po¯·danÈ v klubovnÏ
vinohradskÈho Senior klubu na BzeneckÈ ulici
Ë. 19. Setk·nÌ je spojeno s blahop¯·nÌm starosty
a p¯edstavitel˘ Senior klubu kaûdÈmu jubilantovi,
s kulturnÌm vystoupenÌm, s hudbou se zpÏvem,
s mal˝m pohoötÏnÌm a s dobrou n·ladou. Do Senior
klubu na ÑBlahop¯·nÌ jubilant˘mì m· moûnost si
kaûd˝ oslavenec p¯ivÈst partnera, partnerku Ëi jinÈho blÌzkÈho ËlovÏka. Oslava ¯Ìjnov˝ch jubilujÌcÌch
se v Senior klubu na BzeneckÈ 19 uskuteËnÌ ve
Ëtvrtek 15. ¯Ìjna. TÏöÌme se na v·s.
Ji¯Ì »ejka
starosta
P¯·nÌ ¯Ìjnov˝m
jubilant˘m
V·ûenÌ vinohradötÌ jubilanti,
senio¯i, kte¯Ì jste se narodili v mÏsÌci
¯Ìjnu. Dovolte mi, pop¯·t v·m jmÈnem
sv˝m i jmÈnem MÏstskÈ Ë·sti BrnoVinohrady vöe nejlepöÌ k vaöim vz·cn˝m a v˝znamn˝m ûivotnÌm jubileÌm.
S ˙ctou v·m sdÏluji, ûe si velmi v·ûÌm
vaöich ûivotnÌch osud˘, vaöich Ëasto
klikat˝ch a sloûit˝ch ûivotnÌch drah.
Neskonale si v·ûÌm vaöich ûivot˘, kterÈ jste neûili pouze pro sebe, ale kterÈ
jste ûili takÈ pro vaöe blÌzkÈ a pro celou naöi spoleËnost.
Odevzd·vali jste svou energii, el·n, ûivotnÌ
sÌlu, svÈ schopnosti a tÈû i zdravÌ generacÌm, kterÈ
p¯iöly a p¯ich·zejÌ po v·s. Byli jste a jste spojovateli
kontinuity minulosti, p¯Ìtomnosti a budoucnosti
naöÌ n·rodnÌ spoleËnosti. P¯ipravovali jste a tvarovali jste z·klady a podstatu dneöka. N·leûÌ v·m za to
vöe nemalÈ podÏkov·nÌ. P¯eji v·m, drazÌ ¯ÌjnovÌ vinohradötÌ jubilanti pevnÈ zdravÌ a ûivot bez fyzickÈho i duöevnÌho str·d·nÌ, dobrou a jasnou mysl,
nerozbitn˝ ûivotnÌ optimismus i l·sku vaöich blÌzk˝ch a klid vaöim rodin·m. Vöe nejlepöÌ.
PhDr. Ji¯Ì »ejka
starosta mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady
Klub maminek
DomeËek, Valtick· 23, Vinohrady
(pondÏlÌ 10.00ñ12.00)
5. 10. 2015 ñ
NoöenÌ dÏtÌ
VÌte, jak spr·vnÏ nosit dÏti
v nosÌtku, ö·tku? P¯ijÔte se
poradit a vyzkouöet si noöenÌ dÏtÌ v nosÌtku, ö·tku do
DomeËku, jak je noöenÌ dÏtÌ
pohodlnÈ, bezpeËnÈ a p¯ÌjemnÈ.
Škola zdravého způsobu života
M˘ûeme se radovat z pohybu? M·me tu moc h˝bat se, b˝t volnÌ, svobodnÌ a sobÏstaËnÌ? Nebo jsme
bezmocnÌ a odk·z·ni na pomoc druh˝ch. S p¯ib˝v·nÌm let n·m tÈto moci ub˝v·. Ale proË to urychlovat? ProË to neodd·lit? Na kaûdÈho Ëek· jeho francouzsk· h˘l, ale jiû v öedes·tÌ? NenÌ to brzo?
P¯i troöce v˘le a öpetce rozumnÈho p¯Ìstupu k sobÏ samÈmu se lze radovat z volnÈho pohybu i ve
vysokÈm vÏku. OsteoporÛza, artritida, artrÛza, dna... Jsou to nemoci pohybovÈho apar·tu. RozumnÌ
lidÈ se tÏmto nemocem vyh˝bajÌ. Jak na to, se dozvÌte na p¯edn·ök·ch o zdravÈ ûivotospr·vÏ.
Jste zv·ni a budete vÌt·ni.
2. 10. 2015 ñ Naöe h¯iötÏ Brno
P¯ijÔte si zadov·dÏt do dÏtskÈho krytÈho h¯iötÏ
"Naöe h¯iötÏ Brno" s houpaËkami, bazÈnem s balonky a skluzavkou, z·vodnÌ dr·hou pro odr·ûedla,
trampolÌnou, s velk˝m pÌskoviötÏm se skluzavkou
apod.
Sraz v 10 hodin p¯ed vstupem na ul. Z·brdovick· 2.
VstupnÈ uhradÌ Klub maminek.
TermÌn
TÈma
P¯edn·öejÌcÌ
5. 10.
»tenÌ z knihy MUDr. HnÌzdila. M˝m marod˘m.
Jak vyrobit pacienta (s koment·¯em a p¯Ìklady).
Co dÏl·m, ûe jiû 10 let nemarodÌm?
Milan Siklenka
12. 10.
Dna. P¯ÌËiny vzniku. Jak pomohou byliny, ovoce, zelenina
a zelenÈ obiloviny. A jakÈ jsou vhodnÈ cviky. Recept:
PlnÏn· paprika s pohankou, bramborem a rajËatovou om·Ëkou.
Duöan MiöÌk
19. 10.
Artritida. P¯ÌËina vzniku. Jak pomohou byliny, ovoce, zelenina
a zelenÈ obiloviny. V˝znam pohybu v prevenci a lÈËenÌ. Recept
bezmasÈ kucha¯ky: Cuketa s houbami
Lenka VeËerkov·
CviËenÌ posiluje svaly p·nevnÌho dna a mÏlo by
se st·t souË·stÌ ûivota kaûdÈ maminky. P¯ijÔte se
k n·m poradit proË a jak spr·vnÏ posilovat p·nevnÌ
dno.
26. 10.
OsteoporÛza. P¯ÌËiny vzniku. Jak pomohou byliny, zelenina,
ovoce a zelenÈ obiloviny. V˝znam pohybu v prevenci a lÈËenÌ.
Recept: Burritos se öpen·tem
Eva Silva Lago
26. 10. 2015 ñ Baz·rek dÏtskÈho obleËenÌ
Cukrovka a diabetick· noha. P¯ÌËiny vzniku, Jak pomohou byliny,
zelenina, ovoce a zelenÈ obiloviny. V˝znam pohybu v prevenci a lÈËenÌ
Duöan MiöÌk
2. 11.
19. 10. 2015 ñ P·nevnÌ dno
PÿEDN¡äKY JSOU BEZPLATN… (p¯ÌspÏvek 10 KË na n·jem mÌstnosti). KonajÌ se kaûdÈ pondÏlÌ
v 16.15 v KlubovnÏ ⁄M» Vinohrady, kter· se nach·zÌ v rohu parku s font·nou pod radnicÌ, vedle
vin·rny, pizzerie a kade¯nictvÌ. Dotazy na tel.: 731 635 347, 777 722 379.
■3■
P¯ijÔte prodat dÏtskÈ obleËenÌ, tedy to co v·m doma
p¯eb˝v· a dokoupit, co v·m doma chybÌ.
Prod·vajÌcÌ prosÌme, aby p¯iöli na 10 hodinu.
Pro dÏti k dispozici herna.
Z·jemci piöte na e-mail: [email protected],
tel.: 777 273 587.
TÏöÌm se na p¯ÌjemnÏ str·ven· dopoledne,
Mgr. Alena RaËkov·
Střední škola KNIH, o.p.s.
slaví 22. narozeniny!
Jiû 22 let uplynulo od zaloûenÌ St¯ednÌ ökoly
KNIH, o.p.s., kter· nynÌ sÌdlÌ v BrnÏ na Vinohradech kousek od P·lavskÈho n·mÏstÌ na BzeneckÈ 23. Od svÈho poË·tku se snaûÌ vychov·vat pilnÈ û·ky se z·jmem o kulturu a hlavnÏ literaturu.
NabÌzÌme jak dennÌ, tak i d·lkovÈ studium,
kam st·le p¯ijÌm·me novÈ û·ky. Pokud v·s tedy
zajÌmajÌ knihy, literatura a kultura obecnÏ, nebo
si pot¯ebujete dodÏlat maturitu, p¯ihlaste se
k n·m! D·lkovÈ studium probÌh· o sobot·ch a je
tak vhodnÈ i pro matky s dÏtmi nebo pracujÌcÌ.
Spolupracujeme nap¯Ìklad s Knihovnou Ji¯Ìho Mahena, kde pravidelnÏ pasujeme malÈ prvÚ·Ëky na Ëten·¯e, po¯·d·me besedy a mnohÈ dalöÌ. Mezi naöe partnery pat¯Ì i p¯ednÌ Ëesk· nakladatelstvÌ a knihkupectvÌ, dÌky kter˝m naöi û·ci
recenzujÌ nejnovÏjöÌ kniûnÌ a audio tituly. Vy si
pak vöe m˘ûete p¯eËÌst na adrese blok.ssknih.cz
a naËerpat tak inspiraci na blÌûÌcÌ se podzimnÌ
veËery s knihou.
K oslav·m naöeho v˝roËÌ jsme si pro vöechny p¯ipravili nÏkolik soutÏûÌ, kde m˘ûete vyhr·t
audioknihy, lÌstky do kina Ëi oblÌbenÈ kniûnÌ tituly. StaËÌ pravidelnÏ sledovat naöe str·nky www.
ssknih.cz.
Oslavy budou probÌhat cel˝ ökolnÌ rok
a v prosinci se k n·m m˘ûete zajÌt podÌvat na
den otev¯en˝ch dve¯Ì, kter˝ se kon· 10. 12. 2015
od 14.30 do 17.00. Pokud se k n·m nedostanete
osobnÏ, m˘ûete se u n·s porozhlÈdnout i za pomoci naöÌ novÈ virtu·lnÌ prohlÌdky, kterou najdete na naöich str·nk·ch.
Podzimní prázdniny na Lipce
děti baví i učí v přírodě
P¯Ìroda pln· barev, pozn·v·nÌ zv̯at, hry,
tvo¯enÌ a dobrodruûn˝ program jsou radosti, za
kter˝mi vaöe dÏti nemusejÌ jet na nÏkolikadennÌ
v˝pravu do vzd·len˝ch mÌst. Vöe mohou zaûÌt
na nÏkterÈm z p¯ÌmÏstsk˝ch t·bor˘ na Lipce,
kterÈ probÏhnou o podzimnÌch pr·zdnin·ch
od st¯edy do p·tku 28.ñ30. ¯Ìjna. Akce na pracoviöti Lipov· je moûnÈ se ˙Ëastnit jen ve vybranÈ
dny.
PodrobnÈ informace jsou na webu www.
lipka.cz/tabory, na akce je nutnÈ se p¯ihl·sit p¯edem.
Klub Ëesk˝ch turist˘, obor I. brnÏnsk· po¯·d·
PodzimnÌ v˝ölap JihomoravskÈ oblasti K»T
25. roËnÌk
POCHOD OKOLO PEKÁRNY
NedÏle 4. 10. 2015
Start: 8.00 hod. pro trasu 35 km pÏöÌ, 8.00ñ9.30
hod. pro ostatnÌ trasy pÏöÌ i cyklo, na koneËnÈ
autobusu Ë. 55, LÌöeÚ-Mari·nskÈ ˙dolÌ.
P¯ipravenÈ trasy pro pÏöÌ: 6, 8, 16, 20, 35 km.
Cyklo: 40 km.
Na startu obdrûÌ kaûd˝ ˙ËastnÌk pochodu
mapku s vyznaËenÌm jednotliv˝ch tras a po
ukonËenÌ pamÏtnÌ list.
P¯ijÔte za n·mi do zajÌmavÈho koutu MoravskÈho krasu pokochat se kr·sou podzimnÌ
p¯Ìrody a uzav¯Ìt letoönÌ turistickou sezonu.
Pochod se kon· za kaûdÈho poËasÌ.
Miniškolka Maceška na Louce
M·te doma malÈ dÌtÏ, kterÈ jeötÏ nevezmou
do ökolky? Nebo naopak se do ökolky nedostalo?
NabÌ- zÌme v·m ¯eöenÌ. Miniökolka Maceöka na
luû·nec- kÈm pracoviöti Louka m· st·le voln·
mÌsta pro dÏti ve vÏku 2 a vÌce let.
A co to vlastnÏ miniökolka Maceöka je? Maceöka je dopolednÌ rozvÌjejÌcÌ se program pro dÏti
bez p¯Ìtomnosti rodiˢ. Pod vedenÌm tet Maceöek probÌh· 4 hodinov˝ program pln˝ aktivit,
her a z·bavy, kterÈ jsou zamϯeny na rozvoj komunikace, hrubÈ a jemnÈ motoriky, kreativity,
osobnosti dÌtÏte, vztah˘ mezi vrstevnÌky, samostatnosti, zdrav˝ch n·vyk˘, spolupr·ce s jin˝mi
dÏtmi a mnoho dalöÌho.
Kdy Maceöka probÌh· a je nutnÈ do nÌ chodit
dennÏ? Otev¯eno m·me kaûd˝ den vûdy od 8.30
do 12.30 hodin. KaûdodennÌ ˙Ëast v Maceöce
nenÌ povinn· a nemusÌ b˝t pravideln·. Chodit
m˘ûete cel˝ t˝den nebo jen jeden den, anebo ji
vyuûÌt n·razovÏ.
Kdo se o dÏti star·? Podle poËtu dÏtÌ jsou
vûdy p¯Ìtomny 1 aû 2 pedagogickÈ pracovnice
s dlouholetou praxÌ a se zdravotnick˝m vzdÏl·nÌm nebo zdravotnick˝m kurzem.
Jak se m˘ûete p¯ihl·sit a kde n·s najdete?
P¯ihl·sit se m˘ûete kdykoliv bÏhem roku, a to
osobnÏ na naöem luû·neckÈm pracoviöti Louka
Bzeneck· 23 nebo m˘ûete napsat na e-mail
[email protected] P¯ÌpadnÏ dalöÌ pracoviötÏ Maceöek m˘ûete najÌt i v jin˝ch mÏstsk˝ch Ë·stech, nap¯. v Juli·novÏ, v LÌöni na KotlanovÏ nebo ve st¯edu mÏsta na BotanickÈ.
VÌce informacÌ o Maceöce zÌsk·te na webu
http://maceska.luzanky.cz/.
Za kolektiv pracovnÌk˘ Louky
Mgr. Eva Petr·öov·, SV» Luû·nky, pracoviötÏ Louka
Ochránit vinohrad není lehké
Ochr·nit vinohrad, kter˝ na ˙zemÌ naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti z¯Ìdil spolek Vinohradsk˝ hrozen,
nenÌ snadnÈ. Od jara je nutnÈ sledovat jeho
ÑzdravotnÌì stav. Od prvnÌch pupen˘ je nezbytn·
ochrana proti ök˘dc˘m i chorob·m. ZejmÈna
houbovÈ choroby v n·vaznosti na poËasÌ jsou
schopnÈ v kr·tkÈ dobÏ poniËit rÈvu i ˙rodu.
Prov·dÏnÌ pravideln˝ch post¯ik˘ je nutnostÌ.
VyûadujÌ vöak nejen obÏtavou pr·ci Ëlen˘ spolku, ale i nemalÈ finanËnÌ prost¯edky na pot¯ebnÈ
post¯iky i dalöÌ nutnÈ n·klady.
Proto n·s vöechny hodnÏ naötve, kdyû zjistÌme, ûe naöi ˙rodu niËÌ nejen peronospora Ëi
plÌseÚ, ale v dobÏ dozr·v·nÌ i nezvanÌ n·vötÏvnÌci. Proto jsme poû·dali o pomoc vinohradskou
sluûebnu mÏstskÈ policie, aby v z·¯Ì a ¯Ìjnu do
sv˝ch poch˘zek za¯adili i prostor naöeho vinohradu. Zap˘jËili jsme si i dvÏ fotopasti, abychom
p¯ÌpadnÈ zlodÏje mohli sn·ze identifikovat. Snad
to pom˘ûe k tomu, ûe pr·ce i prost¯edky, vloûenÈ
do pÈËe o vinohrad budou odmÏnÏny sluönou
˙rodou. Pak budeme moci p¯edstavit naöe vÌno
nejen na vinohradskÈm koötu, ale i v dostateËnÈm mnoûstvÌ z·jemc˘m ke koupi.
Frantiöek Korvas,
p¯edseda spolku Vinohradsk˝ hrozen
11 titulů mistra světa z Kazaně na Vinohrady
»ty¯i plavci Masters z klubu PVK Brno,
kter˝ m· sÌdlo na Vinohradech, p¯ivezli z MS
konanÈho v srpnu v ruskÈ Kazani celkem 11
zlat˝ch, 3 st¯ÌbrnÈ a 1 bronzovou medaili.
Jan Ziegler (90 let) vyplaval 5 zlat˝ch, VladimÌr ÿepka (88) 3 zlatÈ, Rudolf ämerda (72)
2 zlatÈ a 3 st¯ÌbrnÈ, Frantiöek Pokorn˝ (74) jednu
bronzovou medaili. SpoleËnÏ se vöichni Ëty¯i stali mistry svÏta i ve ötafetÏ na 4◊50 m voln˝ zp˘sob.
Devades·tilet˝ Jan Ziegler vytvo¯il v z·vodÏ
na 200 m polohov˝ z·vod nov˝ svÏtov˝ rekord.
P¯ÌötÌ rok se kon· jiû koncem kvÏtna ME
v plaveckÈm olympijskÈm bazÈnu v Lond˝nÏ.
Tak hodnÏ ˙spÏch˘!
■4■
PEKAŘSTVÍ U ROHLÍČKU – PÁLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 13
(dříve cykloobchod). Nabízíme denně čerstvé pečivo
dle tradičních receptur Pekárny:
MAKOVEC – VELATICE, KŘÍŽÁK – BOLERADICE,
KULHANEK & DRÁPAL – VINIČNÉ ŠUMICE, REŠOVI – ČEBÍN
Dále u nás najdete uzeniny Žabčík, mléčné výrobky ze Senice,
sýry Kroupa, zákusky, chlebíčky i bezlepkové pečivo,
na objednání kávu nejen sebou, snídaňové menu
nebo třeba párek v rohliku.
OTEVŘENO MÁME:
PO–PÁ: 6:00–18:00, Sobota 7:00–12:00
KUCHYŇSKÉ LINKY a VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
nov· dv̯ka sk¯ÌÚky a pracovnÌ desky na mÌru ñ Vrba 603 438 707, www.vrbakuchyne.cz
MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316,
547 225 340. www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
M¡TE R¡DI POHYB? ZAMILUJETE SE DO MOVIDY!
P¯ijÔte si vyzkouöet novinku ñ MOVIDA fitness!
KaûdÈ pondÏlÌ od 17 hodin v Zä MutÏnick· 23.
Lenka äilerov·, mob. 776 870 706
www.fitnesslenka.cz
PODLAH¡ÿSK… PR¡CE, plovoucÌ podlahy, pvc, linoleum, koberce,
pokl·dka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, [email protected]
KADEŘNICKÉ STUDIO ALENA
P¯ijmu zdravotnÌ sestru do oËnÌ ordinace na dobu urËitou. N·stup ñ ÿÕJEN 2015. Plat ñ 17 000 KË.
NabÌdky ñ PÕSEMNÃ ñ oËnÌ ambulance, poliklinika HornÌkova 34, Brno, 628 00. Telefon: 544 134 248
d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ
Bzenecká 6, Brno-Vinohrady, tel.: 773 274 070
TÏöÌ se na v·s:
Alena Pant˘Ëkov· a KristÌna é·kov· (d¯Ìve pracovala ve studiu LUCIE)
Od 1. 1. 2016 vezmu pr·ci ñ ˙klid panelovÈho domu, firmy
nebo pr·ci na recepci + ˙klid. Jsem OZZ. Tel. 722 202 442.
www. studio-alena.jex.cz
● Pronajmu gar·û, VlËnovsk·, novostavba. Tel. 603 453 450.
● Hled·m pron·jem pÏknÈho bytu na Vinohradech. BalkÛn v˝hodou DÏkuji. T: 721 195 834.
● Pronajmu gar·û na ulici MutÏnick·. Tel. 724 869 531.
REKONSTRUKCE BYTOV›CH JADER
ñ vy¯ÌzenÌ administrativy ñ provedenÌ do 10-ti prac. dni
ñ revize elektro ñ tlakovÈ zk. kanalizace a vody
ñ potvrzenÌ o ekologickÈ likvidaci vybouranÈho odpadu
ñ z·vÏreËn˝ ˙klid
● KoupÌm byt na Vinohradech do 3 mil. RK nevolat. Tel. 732 434 910.
● Elektrik·¯: opravy, mont·û, revize. T: 777 019 667.
● R·mov·nÌ obraz˘, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel. 541 211 165.
äv·ba, tel.: 606 331 587
[email protected]
● Veterin·rnÌ klinika ANIMED, Blatnick· 9, tel. 734 421 272, www.animed.cz
● Mal̯skÈ a natÏraËskÈ pr·ce. Cena dle domluvy. Tel. 736 661 644.
● Hled·m dlouhodob˝ ˙klid panel·ku (na DPP, DP»). T: 739 569 035.
● Prod·m zahradu 640 m2, pod ulicÌ RÈvovou. Tel.: 739 066 228.
● Levn· rekr. na »M vrch. ñ ide·l pro rodiËe a dÏti. Tel.: 604 247 252.
● VymÏnÌm OB 4+1 (zatepl., plast. okna, dob¯e ¯eöen˝) v LÌöni za OB1ñ2+1 na Vinohradech. Tel.: 603 191 282.
WWW.FITCLUBVALERIE.CZ
CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST * ÚTERÝ 19:00 PILATES
ČTVRTEK 19:00 POWER YOGA
Společenský sál, Pálavské náměstí 15, Brno-Vinohrady
● KoupÌm gar·û p¯i ulici VÏstonick·. Platba hotovÏ. Tel.: 776 561 397.
STUDIO BREZZA Pálavské nám. 1, tel. č.: 777 060 600
St¯edisko v˝chovnÈ pÈËe pro dÏti a ml·deû
HELP ME, Bo¯etick· 2, 629 00 Brno
Modeláž nehtů 250 Kč, Pedikúra 180 Kč
Kadeřnictví, Kosmetika AKČNÍ CENY
NabÌdka obËan˘m Brna: odebÌr·nÌ obÏd˘ do jÌdlonosiˢ.
PolÈvku a hlavnÌ chod (nejmÈnÏ 5◊ t˝dnÏ jÌdlo s masem),
dezert, ovoce, zelenina.
Cena celÈho obÏda je 60,ñ KË.
OD 2. 9. 2015 VAÿÕME PONDÃLÕñNEDÃLE
www.kvicvinohradybrno.cz
DÏkujeme za projeven˝ z·jem, kontaktnÌ telefon:
544 216 178 nebo p¯Ìmo na uvedenÈ adrese.
■5■
ŘÍJEN V DOMEČKU
Divadlo pro nejmenöÌ
Po pr·zdnin·ch se na nejmenöÌ div·ky opÏt tÏöÌ
LoutkovÈ divadlo V. Schildera a O. MarkovÈ. Tentokr·t s Poh·dkami z pole a zahrady ÑO velikÈ
¯epÏì a ÑO kohoutkovi a slepiËceì.
DÏti budou vtaûeny do dÏje nejen tÏchto dvou zn·m˝ch poh·dek, ale pomohou herc˘m ztv·rnit i pÌsniËku ÑKdyû jsem j· slouûilì.
Ve st¯edu 7. ¯Ìjna 2015 od 10.00 hodin v s·le na
P·lavskÈm n·mÏstÌ (nad Albertem). Vstupenky na
mÌstÏ p¯ed p¯edstavenÌm 50 KË za osobu.
PodzimnÌ keramick· dÌlna
SrdeËnÏ zveme vöechny, co r·di tvo¯Ì, do sobotnÌ
keramickÈ dÌlny DomeËku. P¯ijÔte si vyrobit hlinÏnÈ dekorace s motivy podzimnÌ p¯Ìrody (misky,
kachle, kvÏtin·Ëe, atd.). Zkuöenosti nepot¯ebujete,
staËÌ chuù tvo¯it. DÌlna je urËena dospÏl˝m a dÏtem
od 6 let, mladöÌ dÏti v doprovodu rodiˢ.
V sobotu 17. 10. 2015, 9ñ11.30 hod. V DomeËku,
Valtick· 23.
Cena 180 KË zahrnuje materi·l, v˝pal a n·slednÈ
glazov·nÌ. ProsÌm, hlaste se p¯edem na telef. ËÌsle:
544 216 684, 723 946 642 nebo v kancel·¯i DomeËku.
Kniha¯sk· laborato¯
Ve Ëtvrtek 1. ¯Ìjna se otev¯e v DomeËku nov· kniha¯sk· dÌlna, urËen· dÏtem 12ñ16let˝m. V deseti po
sobÏ n·sledujÌcÌch lekcÌch se nauËÌ vyr·bÏt ruËnÏ
v·zanou knihu, vytvo¯Ì vlastnÌho komiksovÈho
hrdinu a dozvÌ se spoustu zajÌmavostÌ o japonskÈ
kniûnÌ vazbÏ a kaligrafii. VÌce informacÌ najdete na
www.domecekvinohradybrno.cz nebo na telef.
ËÌsle: 544 216 684.
KlubÌËko
Vol·me vöechny dÏti od 2 let, kterÈ si troufnou b˝t
chvÌli bez rodiˢ, poznat novÈ kamar·dy. V KlubÌËku na nÏ ËekajÌ spoleËnÈ hry, cviËenÌ, malov·nÌ
i loutkovÈ divadlo.
Vyzkouöet m˘ûete kaûdou st¯edu 8.30ñ11.30, p¯ihl·öky p¯edem na tel.: 544 216 684, 739 263 997.
Voln· mÌsta v krouûcÌch
V nÏkter˝ch krouûcÌch DomeËku m˘ûeme nabÌdnout jeötÏ voln· mÌsta:
MalÌËci ñ v˝tvarn˝ krouûek pro dÏti od 3 let
Keramika ñ od 4 let
S mal̯em kolem svÏta ñ od 6 let
KreativnÌ svÏt ñ v˝tvarnÈ techniky od 7 let
TaneËnÌ rytmika ñ od 5 let
CviËenÌ na balonech ñ od 6 let
Kreativ ñ keramick· dÌlna pro dospÏlÈ
VÌce informacÌ najdete na
www.domecekvinohradybrno.cz,
vaöe dotazy r·di zodpovÌme na
tel.: 544 216 684, 739 263 997.
Informace o akcích Senior klubu
⁄ËastnÌci popr·zdninovÈho posezenÌ v klubu
1. 9. (viz fota na webu) byli nejen pohoötÏni Ëajem
a z·kuskem, ale takÈ sezn·meni s aktu·lnÌmi ud·lostmi, nap¯. s pr˘bÏhem n·vötÏvy nÏkter˝ch z n·vötÏvnÌk˘ akcÌ Senior klubu na doûÌnk·ch v BratislavÏ-Vajnorech, byla jim p¯edstavena b˝val· obyvatelka v˝stavbou Vinohrad zruöenÈ kolonie Hamburk, ûijÌcÌ nynÌ v Ochozu a byli informov·ni o p¯ipravovanÈ akci na HvÏzd·rnÏ a planet·riu Brno dne
14. ¯Ìjna (vÌce viz d·le).
Ing. Grunt p¯i vzpomÌn·nÌ nad fotografiemi
z Ir·ku osmdes·t˝ch let o svÈm p˘sobenÌ ve funkci
stavebnÌho inûen˝ra p¯iblÌûil okolnosti svÈho opakovanÈho setk·nÌ s jeho tehdejöÌm vl·dcem Sadd·mem Husajnem ñ pokraËov·nÌ jeho vzpomÌnek
o dalöÌch st·tech jeho p˘sobenÌ lze z·jemc˘m o ûivotnÌ osudy lidÌ mezi n·mi jenom doporuËit.
Eliöka Vackov· svÈ cestov·nÌ po kr·s·ch naöÌ
vlasti takÈ inovovala ñ kromÏ historie a souËasnosti
TrojskÈho z·mku v Praze a koncertnÌ sÌnÏ Rudolfinum p¯iblÌûila p¯Ìtomn˝m i nÏkterÈ Ë·sti koncertu
v Rudolfinu, konanÈho v roce 1988 k 40. v˝roËÌ
vzniku Pragokoncertu. Uk·zka se tak lÌbila, ûe si
p¯ÌtomnÌ vyû·dali uvedenÌ podobnÈ uk·zky ËastÏji.
V dalöÌ p¯edn·öce pak PhDr. »ejka p¯iblÌûil nep¯Ìm˝ vliv manûelek prvnÌch Habsburk˘ na ËeskÈm
tr˘nu, Marie äpanÏlskÈ a Anny TyrolskÈ, na budoucÌ ud·losti v 17. stoletÌ ñ ËlovÏk se nestaËÌ divit, jak
vöe souvisÌ se vöÌm ... a co teprve v souËasnosti...
Vzhledem k termÌnu uz·vÏrky Informu (11. 9.)
uû dalöÌ akce v klubu p¯iblÌûit nemohu, o to vÌc mÌsta m·m k poskytnutÌ informacÌ o akcÌch p¯ipravovan˝ch na ¯Ìjen.
PrvnÌ zvl·ötnostÌ je to, ûe ve Ëtvrtek 1. ¯Ìjna
zveme mimo¯·dnÏ vöechny z·jemce o hudebnÌ vystoupenÌ na koncert »eskoslovenskÈ hudebnÌ formace Karel Gott revival Morava ne do klubu, ale ke
spoleËenskÈmu s·lu KVICu (viz upout·vka na jinÈm mÌstÏ Informu). Jeho souË·stÌ bude i vystoupenÌ dÏtÌ ze ökolnÌ druûiny Zä MutÏnick· a Ë·sti
souboru ÑLÌöÚ·ciì. K dispozici budou od 14 hodin
i lavice k posezenÌ a tak vϯÌm, ûe se p¯ijdete podÌvat
a zapojÌte se tak t¯eba i pasivnÏ do dalöÌ z naöich
akcÌ pro spoluobËany sÌdliötÏ.
ZajÌmavou akcÌ, po¯·danou p¯edevöÌm pro
pravidelnÈ n·vötÏvnÌky naöich klubov˝ch akcÌ, jistÏ
bude takÈ ve st¯edu 14. 10. v˝jezd autobusem na
KravÌ horu do hvÏzd·rny na p¯edstavenÌ v planet·riu (viz program ñ p¯edpokl·dan˝ n·vrat kolem
20. h). Chybou by bylo p¯ehlÈdnout v˝jezd do vinnÈho sklÌpku dne 22. ¯Ìjna ñ dalöÌ bude aû v b¯eznu
p¯ÌötÌho roku.
DodateËnÏ bych znovu r·d a opakovanÏ ocenil
obÏtavÈ dojÌûdÏnÌ Ing. Siklenky z jinÈ Ë·sti Brna na
jÌm ¯ÌzenÈ pondÏlnÌ cviËenÌ senior˘ ñ ti, kte¯Ì se ho
i o pr·zdnin·ch z˙ËastÚovali, mohou nejlÈpe posoudit jeho p¯Ìnos pro svÈ fyzickÈ zdravÌ i psychickou
pohodu.
Hned od 3. z·¯Ì pokraËujÌ ËtvrteËnÌ konverzaËnÌ
kurzy angliËtiny, vedenÈ Mgr. SobotÌkovou a zamϯenÈ na seniory ñ na dalöÌ z·jemce o sebezdokonalov·nÌ se tÏöÌme kaûd˝ Ëtvrtek dopoledne (od 8.00)
v naöÌ malÈ klubovnÏ na BzeneckÈ 21.
VϯÌm, ûe v·s naöe nabÌdka akcÌ opÏt zaujme
a ûe se podle sv˝ch Ëasov˝ch moûnostÌ p¯ijdete takÈ
zapojit. DalöÌ informace a fotografie z naöich klubov˝ch akcÌ najdete na webovÈ str·nce www.
vinohrady.brno.cz/senior-klub nebo je zÌsk·te p¯Ìmo u n·s v dobÏ naöich akcÌ v klubu na BzeneckÈ 19
(viz program).
Ing. LudÏk HodboÔ
[email protected], tel.: 602 169 899
SENIOR KLUB V ŘÍJNU
V·ûenÌ senio¯i vöech vÏkov˝ch skupin, pohlavÌ
a z·jm˘, zveme v·s k ˙Ëasti na akcÌch ve velkÈ
klubovnÏ Bzeneck· 19 (zaË·tky v 15.00, otev¯ena od 14.30) ñ viz program nÌûe.
KaûdÈ pondÏlÌ v dobÏ 14.00ñ15.30 probÌh· cviËenÌ pro seniory ve SpoleËenskÈm s·le v objektu OC 2 (nad Albertem, naproti poötÏ) za ¯ÌzenÌ
Ing. Siklenky a s podporou KVIC ñ vstup zdarma,
p¯ez˘vky s sebou ñ jste zv·ni, urËitÏ p¯ijÔte ñ
kromÏ protaûenÌ tÏla se urËitÏ i dob¯e psychicky
naladÌte J.
Kaûd˝ p·tek (mimo ökolnÌch pr·zdnin) v dobÏ
14.00ñ16.00 bÏûÌ kurz PC pro seniory (i zaË·teËnÌky) v Zä MutÏnick· ñ ˙Ëast i konzultace
zdarma.
1. 10. ñ »TVRTEK
DEN SENIORŸ (ûiv· hudba ñ
Karel Gott revival ñ u poöty, 15.00)
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
6. 10. ñ ⁄TER›
S⁄D¡N ñ PR¡CE SILNI». INéEN›RA,
STÿET S BIN L¡DINEM
Ing. A. Grunt (povÌd·nÌ s diapozitivy)
8. 10. ñ »TVRTEK
MANéELKY »ESK›CH PANOVNÕKŸ
(pokraËov·nÌ), PhDr. J. »ejka
13. 10. ñ ⁄TER›
KR¡SY NAäÕ VLASTI
(pokraËov·nÌ, s promÌt·nÌm), E. Vackov·
14. 10. ñ STÿEDA
HVÃZD¡RNA BRNO ñ
BLÕéE KE HVÃZD¡M (p¯edstavenÌ)
Ing. L. HodboÔ
(odjezd autobusu 17.00, n·vrat asi 20.00)
15. 10. ñ »TVRTEK
BLAHOPÿ¡NÕ JUBILANTŸM,
NAROZEN›M V ÿÕJNU
Ing. L. HodboÔ a t˝m spolupracovnÌk˘
17. 10. ñ SOBOTA
RU»NÕ PR¡CE ñ PATCHWORK
(a dalöÌ pr·ce ñ od 13 hodin), Renata Spurn·
20. 10. ñ ⁄TER›
ZDRAVOTNÕ POTÿEBY A POMŸCKY
(informace, uk·zky), Marta Pokorov·,
Petra Kr·Ëmarov· (Malkol Delta)
22. 10. ñ »TVRTEK
BAVÕME SE VE VINN…M SKLÕPKU
(Pruö·nky-Nechory, 17.00)
Ing. L. HodboÔ
27. 10. ñ ⁄TER›
»ESK… HRADY (BENEäOV
NAD PLOU»NICÕ, BEZDÃZ, BLATN¡)
Dr. L. äubert
29. 10. ñ »TVRTEK
BESEDA SE STAROSTOU
(aktu·lnÌ ud·losti a problÈmy)
PhDr. J. »ejka
MÏsÌËnÌk Vinohradsk˝ inform. Ev. ËÌslo: MK »R E 15 174. Vyd·v·: KulturnÌ, vzdÏl·vacÌ a informaËnÌ centrum mÏstskÈ Ë·sti Brno-Vinohrady, p¯ÌspÏvkov· organizace, MutÏnick· 21, 628 00 Brno,
tel.: 544 216 529, e-mail: [email protected], www.kvicvinohradybrno.cz. I»O: 00400912. OdpovÏdn˝ redaktor: Pavel Z·vadsk˝. V˝roba: Settronic, BubenÌËkova 30, Brno, tel.: 548 538 528,
603 588 964, e-mail: [email protected] Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 16. ¯Ìjna 2015. Redakce si vyhrazuje pr·vo v˝bÏru p¯ÌspÏvk˘ a jejich redakËnÌ ˙pravy. Celkov˝ n·klad: 5850 kus˘.

Podobné dokumenty

Březen 2012 (formát PDF / 2 MB )

Březen 2012 (formát PDF / 2 MB ) Thomas Krakow, Mgr. KudÏlka z brnÏnskÈho magistr·tu, Ji¯Ì »ejka starosta Vinohrad a Dr. Thomas Krzenck.

Více

Vinohradský Inform (listopad 2015, č.125) - Vinohrady

Vinohradský Inform (listopad 2015, č.125) - Vinohrady podzim ñ i ten letoönÌ ñ p¯edznamen·v· konec roku. DÈöù po suchÈm lÈtÏ svlaûujÌcÌ zemi, pestrobarevnÈ listÌ na stromech, v povÏt¯Ì, v tr·vnÌcÌch a na cest·ch, dozr·vajÌcÌ rÈva ve vinohradsk˝ch vini...

Více

PŻ·nĚ dubnov˝m jubilant˘m

PŻ·nĚ dubnov˝m jubilant˘m v˝roËÌ konce druhÈ svÏtovÈ v·lky v EvropÏ a osvobozenÌ Brna, se s nimi jiû nesetk·m. P¯ed Ëasem n·s navûdy opustili. Jejich Ëiny jsou vöak trvale p¯etaveny ve svobodu naöÌ zemÏ, v ûivot naöich lidÌ...

Více

V·űenĚ vinohradötĚ spoluobËanČ, Přání červencovým a

V·űenĚ vinohradötĚ spoluobËanČ, Přání červencovým a bezproblÈmov˝ n·vrat zpÏt dom˘ na Vinohrady. V·ûenÌ VinohraÔanÈ, doba pr·zdnin v naöÌ obci b˝v· Ëasto naplnÏna Ëinorodou pracÌ, mnohdy na rekonstrukcÌch za¯ÌzenÌ d˘leûit˝ch pro n·ö ûivot na Vinohra...

Více