zde

Komentáře

Transkript

zde
Georg Friedrich Händel
ISRAEL IN EGYPT
(1739)
A Sacred Oratorio
Words attributed to Charles Jennens
PART THE FIRST
1. Recitative (tenor)
Now there arose a new king over Egypt,
which knew not Joseph;
and he set over Israel taskmasters
to afflict them with burthens,
and they made them serve with rigour.
A povstal nový král nad Egyptem,
který neznal Josefa
a ten poslal ni izraelská lid otrokáře,
aby je sužovali těžkou prací,
a ti je nutili sloužit nemilosrdně.
(Exodus 1: 8, 11, 13)
2. Alto Solo and Chorus
And the children of Israel sighed by reason of the
bondage,
and their cry came unto God.
They oppressed them with burthens,
and made them serve with rigour;
and their cry came up unto God.
A děti izraelské úpěly pod tímto
otroctvím
a jejich výkřik dolehl až k Bohu.
Týrali je těžkou dřinou
a nutili je sloužit nemilosrdně.
Jejich výkřik dolehl až k Bohu.
(Exodus 2: 23; Exodus. 1: 13)
3. Recitative (tenor)
Then sent He Moses, His servant,
and Aaron whom He had chosen;
these shewed His signs among them,
and wonders in the land of Ham.
He turned their waters into blood.
Potom On poslal Mojžíš, svého služebníka
a Árona, kterého vybral.
Ti činili Jeho znamení mezi nimi
a zázraky v zemi Ham.
On proměnil jejch vodu na krev.
(Psalm cv: 26, 27, 29)
4. Chorus
They loathed to drink of the river.
He turned their waters into blood.
(Exodus 7: 18; Psalm cv: 29)
5. Air (alto)
Hnusilo se jim pít z řeky.
On proměnil jejich vodu na krev.
Their land brought forth frogs,
yea, even in their king's chambers.
Jejich země přinesla žáby,
ano, dokonce i do králových komnat.
(Psalm cv: 30)
He gave their cattle over to the pestilence;
Vydal jejich dobytek napospas moru.
blotches and blains broke forth on man and beast.
Boláky a puchýře vyrazili lidem i zvířatům.
(Exodus 11: 9, 10)
6. Chorus
He spake the word,
and there came all manner of flies and lice
in all quarters.
He spake; and the locusts came without number,
and devoured the fruits of the ground.
Jak řekl to slovo,
přiletěly všechny druhy much a hmyzu
do všech jejich příbytků.
Promluvil a přišlo ohromné množství kobylek
a ty pohltily plody země.
(Psalm cv: 31, 34, 35)
7. Chorus
He gave them hailstones for rain;
fire mingled with the hail ran along upon the ground.
Seslal jim kroupy místo deště.
Oheň smíšený s kroupami se snesl na zemi.
(Psalm cv: 3; Exodus 9: 23, 24)
8. Chorus
He sent a thick darkness over the land,
even darkness which might be felt.
Poslal neproniknutelnou tmu na zemi,
tmu, kterou bylo možno i cítit.
(Exodus 10: 21)
9. Chorus
He smote all the first-born of Egypt,
the chief of all their strength.
Tvrdě zasáhl všechny prvorozené Egypta,
základ veškeré jejich síly.
(Psalm cv: 36, 37)
10. Chorus
But as for His people, He led them forth like sheep:
He brought them out with silver and gold;
there was not one feeble person among their tribes.
Ale svůj lid vedl vpřed jak ovečky.
Vyvedl je pryč obtěžkané stříbrem a zlatem.
Ani jeden člověk z jejich kmenů nezaváhal.
(Psalm lxxviii: 53; Psalm cv: 37)
11. Chorus
Egypt was glad when they departed,
for the fear of them fell upon them.
Egypťané se radovali, když (Izraelité) odešli,
protože strach z nich na ně doléhal.
12. Chorus
He rebuked the Red Sea, and it was dried up.
He led them through the deep as through a wilderness.
Přikázal Rudému Moři a to vyschlo.
Vedl je hlubinami, jako pouští.
(Psalm cvi: 9)
But the waters overwhelmed their enemies,
there was not one of them left.
Ale vody zaplavily jejich nepřátele,
ani jediný nezůstal.
(Psalm cvi: 11)
13. Chorus
And Israel saw that great work that the Lord did upon
the Egyptians;
A Izraelští viděli to velké dílo, které Pán vykonal
na Egypťanech
and the people feared the Lord,
and believed the Lord and His servant Moses.
a lidé se báli Pána
a věřili Pánu a jeho služebníku Mojžíšovi.
(Exodus xiv: 31)
PART THE SECOND
14. Chorus
Moses and the children of Israel
sung this song unto the Lord, and spake, saying:
I will sing unto the Lord,
for He hath triumphed gloriously;
the horse and his rider hath He thrown into the sea.
Mojžíš a děti izraelské
zpívali tuto píseň Pánu a říkali:
Budu zpívat Pánu
protože slaví velké vítězství.
Koně a jeho jezdce on vrhl do moře.
(Exodus xv: 1)
15. Duet (soprano 1 & 2)
The Lord is my strength and my song;
He is become my salvation.
Pán je moje síla a moje píseň.
Stal se mojí spásou.
(Exodus xv: 2)
16. Chorus
He is my God, and I will prepare Him an habitation;
my father's God, and I will exalt Him.
On je můj Bůh a já mu připravím příbytek.
Mým otcem je Bůh a já ho budu oslavovat.
(Exodus xv: 2)
17. Duet (bass 1 & 2)
The Lord is a man of war: Lord is His name.
Pán je válečník, Pán je jeho jméno.
Pharaoh's chariots and his host hath He cast into the sea; Faraonovy vozy a jejich osádku uvrhl do moře.
Jeho vybraní vojevůdci také utonuli v Rudém moři.
his chosen captains also are drowned in the Red Sea.
(Exodus xv: 3, 4)
18. Chorus
The depths have covered them:
they sank into the bottom as a stone.
Hlubiny je přikryly:
klesli ke dnu, jako kámen.
(Exodus xv: 5)
19. Chorus
Thy right hand, O Lord, is become glorious in power;
Thy right hand, O Lord,
hath dashed in pieces the enemy.
Tvoje pravá ruka, Pane se stala slavná svou silou,
Tvoje pravá ruka, Pane,
rozmetala na kousky nepřítele.
(Exodus xv: 6)
And in the greatness of Thine excellency
Thou hast overthrown them that rose up against Thee.
Thou sentest forth Thy wrath,
which consumed them as stubble.
(Exodus xv: 7)
20. Chorus
A ve velkoleposti Tvé dokonalosti
jsi přemohl ty, kteří se postavili proti Tobě.
Seslal jsi na ně svůj hněv,
který je strávil, jako strniště.
And with the blast of Thy nostrils
the waters were gathered together,
the floods stood upright as an heap,
and the depths were congealed in the heart of the sea.
A dechem Tvého chřípí
se vody shromáždily,
záplava vody stála zpříma jako hora
a hlubiny zmrzly v srdci moře.
(Exodus xv: 8)
21. Air (tenor)
The enemy said, I will pursue, I will overtake,
I will divide the spoil;
my lust shall be satisfied upon them;
I will draw my sword, my hand shall destroy them.
Nepřítel řekl: Budu je pronásledovat a dostihnu je
rozdělím kořist,
můj chtíč bude uspokojen.
Vytasím svůj meč, má ruka je zničí.
(Exodus xv: 9)
22. Air (soprano)
Thou didst blow with the wind, the sea covered them;
they sank as lead in the mighty waters.
Ty jsi zvedl vítr, moře je přikrylo,
potopili se jako olovo v těch mocných vodách.
(Exodus xv: 10)
23. Chorus
Who is like unto Thee, O Lord, among the gods?
Who is like Thee,
glorious in holiness, fearful in praises,
doing wonders?
Thou strechedst out Thy right hand,
the earth swallowed them.
Kdo je jako Ty, Pane, mezi bohy?
Kdo je jako Ty?
Slavný ve svatosti, obávaný v modlitbách,
činící zázraky?
Ty jsi natáhl pravou ruku
a země je pohltila.
(Exodus xv: 11, 12)
24. Duet (alto and tenor)
Thou in Thy mercy hast led forth
Thy people which Thou hast redeemed;
Thou hast guided them in Thy strength
unto Thy holy habitation.
Ty ve své dobrotivosti jsi vedl vpřed
svůj lid, který jsi vykoupil.
Ty jsi ho vedl ve své síle
do svého příbytku.
(Exodus xv: 13)
25. Chorus
The people shall hear, and be afraid:
sorrow shall take hold on them:
all the inhabitants of Canaan shall melt away:
by the greatness of Thy arm they shall be as still as a stone;
till Thy people pass over, O Lord,
which Thou ha st purchased.
Lidé uslyší a budou se bát.
Žal je ovládne:
Všichni obyvatelé Knaánu budou dojati
velikostí Tvé ruky budou jako zkamenělí,
dokud Tví lidé nepřijdou, Ó, Pane,
které jsi stvořil.
(Exodus xv: 14, 15, 16)
26. Air (alto)
Thou shalt bring them in, and plant the in the mountain of Přivedeš je a usadíš je v horách
Thine inheritance, in the place, O Lord,
Tvého dědictví, v místě, Pane,
which Thou hast made for Thee
které jsi stvořil pro sebe,
to dwell in, in the Sanctuary, O Lord,
abys tam přebýval, ve svatyni, Pane,
which Thy hands have established.
kterou Tvoje ruce vybudovaly.
(Exodus xv: 17)
27a. Chorus
The Lord shall reign for ever and ever.
Pán bude vládnout na věky věků.
(Exodus xv: 18)
28. Recitative (tenor)
For the horse of Pharaoh went in with his chariots
and with his horsemen into the sea,
and the Lord brought again the waters of the sea upon them;
but the children of Israel went on dry land
in the midst of the sea.
Protože kůň faraonův vjel se svými vozy
a kočími do moře,
a Pán přived opět vody mořské na ně,
ale děti izraelské šly po suché zemi
uprostřed moře.
(Exodus xv: 19)
27b. Double Chorus
The Lord shall reign for ever and ever.
Pán bude vládnout na věky věků.
(Exodus xv: 18)
29. Recitative (tenor)
And Miriam the prophetess, the sister of Aaron,
took a timbrel in her hand;
and all the women went out after her with timbrel
and with dances.
And Miriam answered them: —
A Miriam, prorokyně, sestra Árona
vzla tamburínu do ruky
a všechny ženy šly za ní s tamburínami
a tanci.
A Miriam jim pověděla:
(Exodus xv: 20, 21)
30. Soprano Solo and Chorus
Sing ye to the Lord,
for He hath triumphed gloriously;
the horse and his rider hath He thrown into the sea.
(Exodus xv: 21)
Zpívejte Pánu,
protože slaví velké vítězství.
Koně a jeho jezdce On uvrhl do moře.

Podobné dokumenty