zpravodaj podzim 2015

Komentáře

Transkript

zpravodaj podzim 2015
VERMĚŘOVICKÝ
ZPRAVODAJ
podzim 2015
čp. 33 - Faltus J.
Když dlouho listí nepadne, tuhá se zima
přikrade.
Kvetou-li stromy na podzim podruhé,
bude zima trvati až do konce dubna.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě
mnoho sněhu.
Když dne ubývá, zimy přibývá.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný
říjen - studený leden.
Přijíždí-li svatý Martin na běloušovi
(= padá sníh), bude zima průměrná,
s oblevami. Přijede-li na myšákovi
(= temnošedý kůň / je mlha), tu bude
zima střídavá. Přijede-li na plavce
(= žlutohnědý kůň / je sucho), přijde
zima tuhá. Přijede-li na ryzákovi (červenohnědý kůň / je teplo), bude i zima ve
své síle mírná.
OBSAH ■ historie MŠ ■ oslavy ■
z kroniky ■ ZŠ a MŠ ■ Skauti ■
zahrádkáři opět na výletě ■ fotbal ■
nohejbal ■ folklorní soubor JARO ■
Truck Trial ■ návštěva Českého Švýcarskai ■ na Machovském a Kubovském ■ stromy kolem nás ■ autodoprava Majer ■ panovníci ■ kdo z vás
to má ■ voda ■ ■ spol. kronika ■
poznej místo na fotografii ■ ZO
HISTORIE
MATEŘSKÉ ŠKOLY
VE VERMĚŘOVICÍCH
o děti, aby mohly nastoupit do zaměstnání. V roce 1964 bylo rozhodnuto
o vybudování nového zařízení pro
předškolní děti. Během roku 1965 se
adaptovaly prostory v přízemí budovy
základní školy – dříve byt pro učitele, tělocvična a kancelář. 8. listopadu
1965 byla v obci slavnostně otevřena třída mateřské školy – na počátku
nastoupilo 20 dětí. První ředitelkou se
stala paní Anna Ulbrichová, později
provdaná Barnatová, z Jablonného
nad Orlicí.
V průběhu dalších let se postupně
navyšoval počet dětí – až na 30. Prostředí pro děti se neustále vylepšovalo.
V letech 1979 – 80 byla v celé budo-
vě provedena nová elektroinstalace
a zahájeno vytápění akumulačními kamny. To znamenalo obrovskou
pomoc pro obě školnice – paní Mikulovou ze školky i paní Švecovou ze školy. Děti přicházely ráno do vytopených
čistých tříd, během dne se nemuselo
přikládat. Akumulační kamna z té doby
fungují v budově dodnes.
V padesátých a na počátku šedesátých let zajišťoval péči o děti matek
zaměstnaných sezónně v zemědělství
dětský útulek. Stále více žen potřebovalo celodenní a hlavně celoroční péči
Další rekonstrukcí prošla škola
v letech 1983 – 1985. Mateřská škola byla provizorně přestěhována do
budovy bývalé mateřské školy n.p.
Tesla Na Poříčí. Tato stavba byla
prováděna svépomocí, školka i škola
získaly nové prostory – vznikly šatny,
ložnice, jídelna.
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
OSLAVY
VE VERMĚŘOVICÍCH
12. září tohoto roku se spojily
mateřská a základní škola, obecní
úřad, podnikatelé i složky v obci, aby
uspořádaly společnou oslavu výročí založení mateřské školy v obci
a slavnostní otevření víceúčelového
hřiště a dětského hřiště.
Protože bylo potřeba vybudovat
novou kuchyň a škole velmi chyběla tělocvična, došlo v letech 1999
– 2000 k další změně. Zadní část
budovy byla znovu přestavěna.
V přízemí vznikla jídelna pro MŠ
a prostorná, nově vybavená kuchyň.
Šatna a hlavní vchod pro mateřskou
školu byly znovu přesunuty do přední
části budovy. Od té doby zůstal interiér školky bez významnějších změn,
v roce 2008 byly v celé budově vyměněny okna, o něco později i vchodové
dveře. Průběžně podle potřeby jsou
prostory školky vylepšovány – záclony, koberce, nábytek.
V průběhu let prošla změnami
i školní zahrada. Pro děti je vytvořeno bezpečné zázemí, kde se mohou
odreagovat a vyhrát si. V roce 2001
byl na zahradě zhotoven altán sloužící jako sklad hraček. Dřevěná stavba
se skluzavkou a průlezkami a zrenovované pískoviště vylepšily možnosti
pro dětskou hru a zábavu i získání
pohybových dovedností.
Od založení mateřské školy uplynulo 50 let. Za tyto roky se ve funkcích
ředitelek, učitelek, školnic a kuchařek vystřídaly desítky zaměstnanců.
Všem patří dík za práci pro děti i pro
celou obec. A nesmím zapomenout
poděkovat všem předsedům MNV,
poslancům, starostům, zastupitelům,
kteří mají na letitém budování mateřské koly zásluhu. V neposlední řadě
patří velké poděkování všem rodičům i ostatním obyvatelům obce, kteří v tzv.“ akcích Zet“ zdarma odpracovali tisíce hodin při přestavbách
a úpravách školy. Díky všem výše
uvedeným má naše obec krásnou,
upravenou a vybavenou mateřskou
i základní školu.
Jana Sklenářová
V dopoledních hodinách se otevřely prostory základní a mateřské školy
pro veřejnost. Odměnou těm, kteří
akci zajišťovali, byla velká návštěvnost bývalých zaměstnanců, žáků,
občanů obce i lidí, kteří se přijeli
podívat z okolních obcí. Hosté měli
možnost si prohlédnout prostory školy i školky, k dispozici byly společné
fotografie dětí i fotoalba. V jídelně
se promítaly fotografie a dochovaná
videa. Paní kuchařky připravily malé
občerstvení a návštěvníci si připomněli své dětství nebo dětství svých
dětí či vnoučat. V průběhu dopoledne se sešly také bývalé pracovnice
školy, které zase zavzpomínaly na
společně strávené chvíle. Největším
překvapením i pro pořadatele byla
návštěva paní učitelky Jaroslavy
Štěpánkové, dříve Pávkové, která
před 50 lety právě ve Verměřovicích
nastoupila do nově otevřené školky.
Pracovala zde sice jen 3 měsíce, ale
byla přímo u zrodu školky. Ze školy
odcházeli lidé velmi spokojeni. Někteří novodobou školku i školu znají, jiní
ji navštívili i po několika desítkách let
a byli velmi překvapeni útulným prostředím a vybavením.
V odpoledních hodinách se přesunulo dění v obci do sportovního
areálu. Ve 14 hodin paní starostka
Vacková slavnostně otevřela víceúčelové hřiště a dětské hřiště. V obci
přibyly další možnosti sportovního
vyžití a hlavně nové krásné hřiště
pro děti. Celé odpoledne měli dospělí
i děti zajištěný bohatý program v prostorách areálu. Rodiče, místní hasiči,
členové Sokola i skauti celkem na 16
stanovištích připravili zábavné hry
a soutěže. Manželé Štorkovi a Krejsovi se společně s místním sdružením
rodičů postarali, aby účastníci po celé
trvání akce netrpěli hladem a žízní.
Odpolední program zpestřila místní
hudební skupina Skaláci, v podvečer vystoupil taneční soubor Jaro
a večerní zábavu zajistila hudební
skupiny KAT-A-PULT BAND a ON
THE ROOF. Ve 22 hodin osvítil prostory hřiště ohňostroj. Lidé se bavili
až do pozdních nočních hodin a náladu jim nezkazila ani chladná noc.
I když této celodenní akci předcházela náročná příprava, určitě nikdo
z organizátorů nelitoval obětovaného
času. Jedním z velkých plusů bylo
příznivé počasí a potom už záleželo
jen na lidech, aby vše dopadlo dobře. O tom, že se celá akce vydařila,
svědčí spokojenost lidí a velmi kladně hodnotící ohlasy. Dokonce zazněly i prosby, aby se podobné zábavné
odpoledne a večer, kdy se celá vesnice spojí a všichni se baví, opakovaly
každý rok. To už je na zvážení všech,
kteří mají zásluhy na úspěchu akce.
V každém případě všem obětavým
organizátorům patří poděkování.
Jana Sklenářová
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
Z KRONIKY – ROK 1965
UDÁLO SE
PŘED 50-TI LETY
Na výroční členské schůzi JZD dne
2. března byli do nového představenstva zvoleni: předseda JZD Josef Hovad
z Jablonného nad Orlicí, pracovník JZD
v Mistrovicích, do 1. července v interním studiu pro předsedy JZD v Přelouči. Zastupovat ho bude Josef Záleský
čp. 116. Dále byli zvoleni: Jan Sklenář
čp. 10, Ladislav Mikula čp. 6, Jaroslav
Vacek čp. 13, František Čada čp. 140,
Josef Výprachtický čp. 9, Jiřina Vágnerová, Božena Stejskalová čp. 72. Do
revizní komise: Jan Junek čp. 56, František Novotný, Josef Nastoupil čp. 96, Jan
Svoboda a Eliška Dušková čp. 2.
Na stejné výměře pracovalo trvale 81 družstevníků (33 muži a 48 žen)
a 3 zaměstnanci. Z tohoto počtu je
v rostlinné výrobě 22 pracovníků (18 žen
a 4 muži), v živočišné výrobě 31 (27 žen
a 7 muži), v přidružené výrobě 3 ženy
a 2 muži, s traktory jezdí 9 družstevníků, s koňmi 4 kočí, ve stavební skupině
pracují 4 zedníci, v ostatní výrobní činnosti pracují 4 družstevníci, ve správě
a řízení JZD 5 mužů. O vysokém věkovém průměru družstevníků svědčí 39
pracujících důchodců, z toho je 24 žen.
Celkový počet členů JZD poklesl na 144,
z nichž však v JZD 36 vůbec nepracovalo. Vysokoškolské vzdělání v našem
JZD má zootechnik ing. Jiří Stejskal, úplné středoškolské vzdělání s maturitou
5 členů a střední zemědělské vzdělání
8 členů. Družstevníci letos obhospodařovali 79 záhumenek o celkové výměře
38ha (z toho 14ha orné půdy), z nich 64
obdělávali společně.
Rovněž červenec byl polojasný až
oblačný s častým deštěm a bouřkou.
První polovina měsíce chladnější, potom
až 26°C, dne 17.7. veliká bouře, ke konci měsíce opět chladněji. Proto se také
protáhla senoseč až do 8. srpna. Sklizeno bylo 30,5 vagónů sena a zesilážováno 22 vagónů zelené píce. Dvě třetiny
sena měly horší jakost (staré, vymoklé),
první seč byla slušná, pozdní seč podehnívala. Poněvadž nebyl po první seči
ledek a ke kejdě chyběli pracovníci, byla
druhá seč značně horší. V srpnu se střídaly jasné dny s oblačnými, pršelo jen
asi pětkrát, pravá srpnová vedra nastala 7. 8. a ve třetí čtvrtině měsíce. Proto
také trvaly žně od 10. 8. do 24. 9 a 20.
9. začalo dobývání brambor. Měsíc září
byl polojasný, v první polovině a koncem
deštivý, ve dnech 10., 18. a 28. Byly
dokonce bouřky. Ráno se tvořily již četné
mlhy, nejvyšší denní teploty +25°C dne
18. 9., nejnižší ráno 22. 9. +3°C. průběh
žní byl vcelku dobrý, pro malý počet pracovníků nebyly plně využity prodloužené
směny při svozu a výmlatu. Rovněž na
rovnání fůr byl nedostatek pracovníků
(70% sedmdesátiletí důchodci).
Dne 27. února přestěhovali členové
rady MNV dosavadní kancelář z budovy školy čp. 115 do čp. 109, kde byly
prozatímně z bývalého bytu pí Anděly
Budišové a manželů Pleskových zřízeny kanceláře JZD a MNV, celkem
3 místnosti. Místnost někdejší Budišovy
prodejny užívá JZD, kuchyně s přilehlou
spíží MNV a největší místnost je společná JZD a pro plenární zasedání či jiné
veřejné schůze MNV. Úřední hodiny
byly stanoveny na pondělí 15 – 17 hod.
a čtvrtek 14 - 17 hod.
Rada MNV zasedala 22 krát s průměrnou účastí 6 poslanců. Zástupce ONV
byl přítomen pěti zasedání. Předseda
MNV Josef Šípek byl od května nemocen, náměstkem byl v září schválen
dosavadní předseda sociální a zdravotní
komise MNV s. Ferdinand Barnet, který
vykonával funkci uvolněného předsedy. Z plena do rady MNV byla povolána Olga Rypková a pověřena vedením
komise sociální a zdravotní.
Dne 23. února byla též přestěhována místní knihovna ze školy čp. 115 do
malé, vlhké místnosti v čp. 109 v přízemí. Toto umístění je provizorní, dokud
nebude otevřen kulturní dům. Proti loňskému roku citelně klesl počet vypůjčených knih na 927 kusů a počet čtenářů
na 73, z čehož je 33 mladých do 15 let.
Z vypůjčených knih bylo 633 svazků
krásné literatury pro dospělé, 196 svazků pro mládež, 73 svazky naučné pro
dospělé a 25 pro mládež. Za rok přibylo 46 nových knih, knižní fond čítá nyní
1345 svazků. Během roku uspořádala
knihovna 1 čtenářskou besedu o krásné
literatuře pro mládež a 3 výstavky knih.
Dne 21. května prováděl v místní škole
dr. Pavelek, ředitel Jilemnického muzea
v Juru při Bratislave, magnetofonové
nahrávky vzpomínek současníků Petra
Jilemnického ve Verměřovicích.
Dne 8. listopadu byla konečně otevřena dlouho očekávaná mateřská škola.
S výstavbou se začalo 1. března, do
zahájení byla vybavena vším potřebným. Ředitelkou je ustanovena dosavadní ředitelka mateřské školky v Letohradě – Orlici Anna Ulbrichová, která
bude denně dojíždět ze svého bydliště
v Jablonném nad Orlicí. Druhou učitelskou silou je učitelka pro mateřské školy s. Pávková. Zapsáno bylo celkem 20
dětí ve věku od 3 do 6 let. Funkci kuchařky zastává Věra Mlynářová čp. 31, uklizečky Alžběta Sršňová čp. 121. Provoz
mateřské školy v pondělí až pátek od
7 do 17 hodin, v sobotu do 12 hodin.
Dne 4. září byla provedena první úprava terénu od silnice k průčelí kulturního
domu. Plán finančního krytí od ONV
činil pro rok 1965 celkem 80.000,- Kčs,
vyčerpáno bylo 84.000,- Kčs. Občané
se zavázali odpracovat zdarma kolem
3.000 brigádnických hodin, skutečně
odpracovali 2.486,5 hodin. Proplaceno bylo celkem 5.263,5 hod., z toho
nejvíce v srpnu (776 hodin), pak v září
a listopadu kolem 650 hodin, v červenci,
říjnu a prosinci přes 500 hodin měsíčně. Práce řídil, sám pracoval a obětavě
zajišťoval materiál i zařízení předseda
MNV s. Josef Šípek. Četné byly společně s účetním MNV Jaroslavem Černohousem cesty na ONV za finančním
zajištěním akce, stále četnějšími se stávaly cesty za zajišťováním i dovozem
materiálu a zařízení. Stálými pracovníky
byli: do konce srpna důchodce zedník
Josef Urban, důchodce ČSD Vincenc
Macháček jako zedník po Josefu Urbanovi, důchodce truhlář František Vávra,
zedník p. Krejsa z Bystrce, důchodce
ČSD Antonín Faltus, zedník JZD František Novotný, často vypomáhal Ladislav
Šípek, elektroinstalaci prováděl Václav
Horák. Řada dalších občanů odpracovala po splnění závazku ještě mnoho hodin
navíc. Jako předchozí léta byli však
i letos někteří občané ve svých závazcích velmi liknaví a nesplnili je.
Dne 20. května uspořádala sociální komise při MNV veřejnou besedu
o důchodech, na které referoval zejména
o zemědělských důchodech předseda
okresní sociální komise Oldřich Junek.
Přítomno bylo 25 osob.
Kino osvětové besedy uvedlo celkem
66 filmových představení s 3.727 diváky.
Průměrná účast ne jednom představení byla tedy 56 osob, což je o 17 více
než vloni. Největší průměrná účast byla
84 osoby v srpnu, kdy bal promítán film
„Poklad na Stříbrném jezeře“, pak v červenci 72 osoby a v září 70 osob s filmem
„Tři mušketýři“.
příště pokračování
čerpáno z obecní kroniky
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Vážení čtenáři,
prvního září přivítala opět trochu
vylepšená škola 25 žáků, z toho dva
prvňáčky. Úspěšný školní rok jim popřála paní starostka. V mateřské škole je
5 nových žáků a celkem 28 žáků.
Pro žáky jsme připravily doplňkové
programy k výuce, divadelní představení a od 2. září probíhá 10 lekcí plaveckého výcviku. Letošním školním
rokem budou naše žáky provázet ve
všech předmětech pohádkové postavy
Bob a Bobek. Jak se dětem postavičky
povedly, stejně jako malované zážitky
z prázdnin a dětmi vymyšlené básničky, posuďte sami.
Na webových stránkách www.zsvermerovice.cz se seznamte s plánem
akcí pro MŠ a ZŠ a s aktuálními zprávami ze školy.
Zora Dvořáková
zahájení školního roku
zážitky z prázdnin
Míša Kacálková
Bob a Bobek – Aneta Žerníčková
zážitky z prázdnin – Maruška Pecháčková
Bob a Bobek – Lucka Hlavsová
Bob a Bobek – Šimon Nastoupil
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
Bob a Bobek
Bob a Bobek přiletí
do školy se připraví.
Ve městě i na vesnici,
mávají jim všechny děti.
Propisky a pastelky,
chystají si do školky.
První den si užijí,
dostávají učení.
Penály mají proužkované,
obaly jsou kroužkované.
Cvičný sešit nachystají
a příklady spočítají.
Oba školu rádi mají,
písničky si zazpívají.
Psát sice moc neumí,
ale učit se to chtějí.
Češtinu a prvouku,
naučí se za chvilku.
Z kloboučku vždy vyskočí
a svižně si zacvičí,
i do školy se naučí.
Když jdou domů ze školy,
počítají úlohy.
Večer, když jsou unavení,
pohádky si vyprávějí.
Když se večer slunko schová,
Bob se k Bobkovi do klobouku
schová.
(Anetka Žerníčková)
Prázdniny
Prázdniny jsou bezva hraní,
máma má pak samé praní.
V bazénu si zaplaveme,
na oslavy často jdeme.
K moři potom pojedeme,
sluníčka si užijeme.
Opálení přijedeme,
a zážitků spoustu máme,
dlouho na to vzpomínáme.
Prázdniny utekly jako voda,
to je vážně velká škoda.
Do školy už zase běžím,
na kamarády se velmi těším!
(Lucka Hlavsová)
Bob a Bobek
Bob a Bobek, to jsou kluci,
do školy si balí věci.
Učí se tam češtinu
a trochu i němčinu.
A potom i angličtinu,
jak vydrží tuhle dřinu?
Nejradši mají prvouku,
všechno znají za chvilku.
Dobrá je i matika,
pořád se tam počítá.
I cvičení mají rádi,
můžou si hry spolu hráti.
(Marie Pecháčková)
Konec prázdnin
Prázdniny už skončily,
musíme jít do školy.
Ve škole se budem učit,
a pak doma budem tančit.
Aktovku si nachystáme,
a na Boba zamáváme.
Češtinu a matiku
naučím se za chvilku.
Oblečení přichystat
a pak musím už jít spát.
Ráno, když se probudím,
na snídani se těším.
Potom si vyčistím zuby
a do školy nevím kudy.
Bob a Bobek poradí,
do lavice se posadí.
Hodina už začíná
a Bobek se usmívá.
(Lucka Smetanová)
Bob a Bobek
Bob a Bobek z klobouku,
vyskočili na louku.
Utrhli si mrkvičku,
snědli ji za chviličku.
Pak si dali rozcvičku
a zchrupli si chviličku.
(Markétka Krčmářová)
ZPRÁVY dětí z mš
Julinka Slavíková
Jakub Křivohlávek
Štěpán Sysr
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
SKAUTI
Po dlouhých přípravách jsme
se konečně 18. 7. sešli před KD.
Naložili jsme kufry na vlek a vyrazili
směr tábořiště Větrná Hůrka. Kousek autobusem i kus pěšky. Prvním
velkým úkolem pro všechny účastníky byla tvorba postele. Všichni
se moc snažili, a proto už první noc
mohli spát na postelích vlastnoručně
vypletených prádelní šňůrou. Hned
druhý den děti přivítala egyptská
královna Nefertiti, která je požádala o pomoc při záchraně Egypta
sužovaného různými ranami. Děti
se také dozvěděly, že rány na Egypt
přicházejí kvůli kletbě faraona Meniho, jehož hrobka byla vykradena.
Proto se postupně snažily navrátit
zpět vše, co bylo ukradeno. Například, aby našly drahý šperk z Meniho krku, tak se musely vydat po
stopách zloděje, dalších překupníků
a nakonec i straky.
Díky hezkému počasí jsme si mohli užít také výlet do bazénu v České
Třebové, ale i brouzdání v potoce
nebo bitvy s kropítky na kytky. Většina měla také možnost si poprvé
vyzkoušet běžecký horizontální bungee jumping, kde bylo cílem dosáhnout na sladkou odměnu, což se
také většině povedlo :)
Na závěr tábora čekal děti nejtěžší
úkol. Najít poslední ukradenou věc
z hrobky – mumii a její odlomené
části. To ale nakonec také hravě
zvládly a tím Egypt vysvobodily,
za což jim byla královna Nefertiti
nesmírně vděčná a za odměnu je
pozvala na bohatou hostinu:)
Těsně po návratu z tábora se
někteří zúčastnili tradičního výstupu na Králický Sněžník, který pořádá naše středisko. Jeho cílem jsou
krásné výhledy a slavnostní nástup
na vrcholku, kde se vzpomene na
všechny naše členy a zazpívá se
státní hymna.
V pátek 4. září proběhla první
společná schůzka, na které jsme se
vydali podle azimutu do Skalky.
A co nás čeká dále? 26. září se
vydáme do Letohradu na skautské
zábavné odpoledne se slavnostním
Robinovým ohněm. Nakonec bych
všechny děti ráda pozvala mezi nás
na skautské schůzky. Benjamínci (36 let) se scházejí ve středu od 16:30
do 17:30. Světlušky a skautky (holky
od 1. tř. výš) v pátek od 16 do 18
hod. Vlčata (kluci 1. tř. do 10 let) se
scházejí ve středu od 16 do 18 hod.,
nakonec skauti (kluci 10 let a výš)
v pátek od 15:30 do 17:30. Všechny
schůzky začínají u skautské klubovny. Těšíme se na Vás :)
Kristýna Marková
3. oddíl Verměřovice
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
ZAHRÁDKÁŘI OPĚT NA VÝLETĚ
Naše organizace zahrádkářů opět
zajistila výlet, tentokrát na zámek
v Náměšti na Hané, do arboreta
Makču Pikču v Pasekách u Šternberka, na hrad Sovinec a výstavu
dřevěných soch v Jiříkově. Protože
nenaplníme autobus pouze našimi
členy, oslovili jsme zájemce z Verměřovic i okolí.
5. září v 7.00 hodin jsme odjížděli od kostela za krásného počasí
a v dobré náladě, natěšení na nové
zážitky. Nejprve jsme navštívili zámek Náměšť na Hané. Zámek
nechal postavit Ferdinand Bonaventura hrabě z Harrachu v roce 1766.
Má čtvercový půdorys a obepíná ho
kruhový park ze kterého vybíhají do
všech světových stran lipové aleje.
Toto uspořádání je ve střední Evropě
unikátní. V zámku jsme viděli vzácnou sbírku míšeňského porcelánu,
sbírku slavnostních kočárů olomouckých biskupů a arcibiskupů a expozici dětských historických kočárků.
V zámeckém areálu jsme navštívili
také empírovou kapli. V současné
době zde bývají svatební obřady
a režisér Zdeněk Troška tady natáčel
komedii Kameňák. Po prohlídce zámku následoval oběd a pak už jsme
odjížděli do arboreta Makču Pikču.
Arboretum je přetvořeno z bývalé
skládky s krásným výhledem do krajiny. Prohlídková trasa mezi terasami
ze suchých kamenných zídek je osá-
zena 3 200 druhy rostlin. Jsou zde
z jara kvetoucí cibuloviny, skalničky,
v létě kvetoucí kaktusy pěstované
pod širým nebem, nádherné rozárium, terasové vřesoviště, původní skalní blok vysázený zakrslými
dřevinami, jezírka s lekníny a vše
je uspořádáno tak, že se jednotlivé
rostliny střídají v květu, takže celý
areál působí dojmem neustálého
kvetení. Na prohlídkové trase jsou
umístěny lavičky k odpočinku, posedět můžete také ve vyhlídkových
chýších a v kvetoucí přírodní pergole. Na závěr si mohou zájemci vybrat
a zakoupit ze sortimentu skalniček
a trvalek. Je to vskutku originální
dílo, jehož krása umocněná zpěvem ptáků a nádherným slunečným
počasím polechtala u srdíčka úplně
každého. Plní dojmů jsme nasedli
do autobusu a jeli na nedaleký hrad
Sovinec.
Hrad Sovinec je rozsáhlá pevnost, která je výraznou dominantou
sovineckého přírodního parku. Stojí
na širokém skalnatém ostrohu nad
městečkem Sovincem, v horském
údolí Nízkého Jeseníku. Byl založen
v roce 1332 bratry Vokem a Pavlem
ze Sovince. V době husitských válek
se stal významnou husitskou pevností. Za moravských markraběcích
válek a při majetkových rodových třenicích přecházel hrad do vlastnictví
mnoha moravských panských rodů.
V roce 1643 ho dobyli Švédové a po
třicetileté válce ho opustili ve velmi
zuboženém stavu. V roce 1837 zde
byl po opravách zřízen Řádový chlapecký seminář, poté zde působila
lesnická škola. Za nacistické okupace
tu bylo vězení a sklady, osvobození
však už nevydržel. Byl zapálen oslavující sovětskou armádou a vyhořel.
Od roku 1960 se započalo s obnovou zřícených konstrukcí, stavebními
a restaurátorskými pracemi. Po kávě
z automatu na hradním nádvoří odjíždíme do unikátní zahradní řezbářské
galerie v Jiříkově.
Profesionální řezbář Jiří Halouzka
vystavuje na ploše 8 ha více než 450
vyřezávaných plastik zvířat, sochu
Praděda vysokou 10,4m a vážící 15
tun, sochu medvěda vysokou 4,1m
a vážící 3 tuny, betlém, jehož figury
jsou v životní velikosti, 10m dlouhý
drak chrlící oheň, stádo 15ti kusů
slonů a mnoho dalších soch.
Domů se vracíme za šera, unavení, ale plní nových dojmů z vydařeného výletu. Chtěla bych také
poděkovat řidiči autobusu, který nás
přepravoval bez nejmenších problémů a v neposlední řadě starostovi zahrádkářů příteli L. Kloučkovi
za zajištění celého výletu. Všichni
účastníci zájezdu se těší na ten příští v roce 2016.
Libuše H o r s k á
tajemník ZO ČZS ve Verměřovicích
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
Nová sezona je již v plném proudu.
Kádr mužstva zaznamenal pouze
malou změnu. Ještě alespoň na půl
roku v našem „A“ mužstvu zůstává
Milan Faltus. Novou posilou se stal
lanškrounský hráč Radek Šebrle.
Novinkou pro novou sezonu se
stalo elektronické vyplňování zápisu
o utkáních, které by mělo usnadnit
a zrychlit možnost prohlédnout
výsledky a statistiky utkání prakticky
ihned po utkání.
Hned po rozlosování podzimní
části bylo jasné, že Turky čeká velice těžký úvod sezony. První zápas
nás čekaly Králíky, o kterých se
hovořilo jako o jednom z aspirantů
k postupu do vyšší soutěže. Našim
se smůla lepila na paty od začátku
utkání. K jeho závěru se navíc zranil
Aleš Mikula a s výronem v kotníku
odkulhal s pomocí do kabin. Do konce jsme hráli v deseti a toto oslabení
přineslo i gólové oslabení. Do kabin
jsme tedy odcházeli se ztrátou jednoho gólu. V druhé půli si převahu
drželi domácí a jejich snaha byla
odměněna penaltou, kterou však
umístili pouze do tyče. Následně
však přišel druhý gól a naši již prohrávali o dva body. Turci se však
nevzdali a k závěru utkání si vytvořili
stálý tlak, který byl odměněn gólem,
kdy Michal Kmeť dostal přihrávku
za obranu a gólmanovi hostí nedal
šanci. I přes nápor hostí se však již
výsledek nezměnil a my si odváželi
porážku 2:1.
Následný zápas prohráli naši
doma 0:2.
Třetí kolo však znamenalo další zkoušku. Utkání v Jablonném n.
Orlicí ve vyhecovaném derby se
neslo prakticky celou dobu pod taktovkou domácích. Výsledkem byla
katastrofa pro hosty, když Jablonné
vyhrálo 5:0.
Čtvrtý zápas bylo další derby. Nyní
však s Lanškrounem. První gól přišel hned v páté minutě, kdy po faulu
na Jirku Sklenáře proměnil penaltu s přehledem Kuba Smejkal. Od
hostí však přišlo vyrovnání na 1:1.
Jarda Tlapák však hlavou skvěle
zakončil centr od Martina Chládka
a domácí odcházeli do kabin s jednobrankovým náskokem. Domácí
však nastoupili do druhého poločasu aktivněji. Jejich snaha však nebyla oceněna, naopak Radek Šebrle
skvěle přeloboval gólmana hostí
a stav byl 3:1. Ke konci zápasu čaroval v naší bráně Lukáš Pražák, kdy
vychytal standartní situaci a následně i penaltu hostů. Turci se tak
dočkali prvního vítězství.
Pátý zápas naši odjeli do Horního
Újezdu, kde vybojovali přesvědčivou
výhru 3:0.
Před utkáním s Kunčinou mužstvo
řešilo problém kolem gólmana.
Lukáš Pražák nemohl se zraněnými zády nastoupit. V bráně ho tedy
zastoupil Láďa Pecháček, který se
do naší brány vrátil po pěti letech.
Svým výkonem však všem ukázal,
že nic ze svého umění nezapomněl.
Naši vedli v závěru utkání 4:0, ale
mužstvo Kunčiny se nevzdalo a díky
dvěma dobře umístěným střelám
z dálky se jim povedlo snížit stav
na konečných 4:2. Turci se tedy
po nepovedeném vstupu do sezony
pohybují ve středu tabulky.
Petr Sklenář
Foto Pavel Hron
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
VERMĚŘOVICKÝ NOHEJBAL 2015
Poslední srpnovou sobotu se za
horkého letního dne uskutečnil na
kurtu ve Verměřovicích II. ročník
nohejbalového turnaje trojic, nazvaného „VVS cup“. Z osmnácti účastníků po rozlosování vzniklo šest
tříčlenných družstev. Hrálo se systémem každý s každým. Dramaticky
napínavých situací bylo nepřeberné
množství, ale ani o komické nebyla
nouze. O osudu pořadí rozhodovaly
buď špatná podání, nebo zbytečné a
nevynucené chyby hráčů. Celý turnaj
byl provázen sportovní bojovností,
obětavými zákroky a hlavně dobrou
náladou. Vítězem se nakonec stalo
tříčlenné družstvo ve složení J. Faltus, M. Pražák, M. Kyral s celkovým
počtem 9 bodů. Na druhém místě
bylo družstvo M. Nastoupil, P. Klášte-
recký, M. Vágner s celkovým počtem
7 bodů a na třetím místě s celkovým
počtem 6 bodů bylo družstvo J. Beránek , P. Šípek, P. Hron.
Závěrem chceme poděkovat všem
sponzorům a firmě VVS, která se stala hlavním patronem letošního turnaje. Dále také K. Krejsovi za výborný
guláš a dobré pivo.
Pavel Hron
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
10
FOLKLORNÍ SOUBOR JARO
Tančili jsme v Lotyšsku
Naše taneční zážitky jsme letos
obohatili o cestu do Lotyšska. Na cestu jsme se vydali autobusem společně
s částí dětského folklorního souboru
Jitřenka. Cesta do Lotyšska trvala 20
hodin, při přejezdu Litvy jsme se stavili na poutním místě Křížová hora.
Lotyšsko je země s krásnou přírodou, bydlí zde 4 milióny obyvatel (900
tisíc bydlí v hlavním městě) při rozloze
větší než Česká republika - když vám
chybí trochu cukru na pečení, tak není
zrovna nejlepší nápad jít si ho vypůjčit
k sousedům. Nejvyšší hora Lotyšska
má 302 m. n. m. Na silnicích mezi
obcemi zřídka potkáte zatáčku.
Postupně jsme navštívili místa
Mazirbe, Kuldiga, Riga, Jurmala,
Dundaga. Ve městě Kuldiga jsme
se účastnili oslav dne sýrů. Kuldiga
se pyšní nejširším přírodním vodopádem. Riga je hlavní město Lotyšska, je to velmi přátelské a domácké město, všude je čisto a příjemná
atmosféra. V místní katedrále měla
naše muzika koncert, navštívili jsme
pamětihodnosti, ale i českou hospodu „U Švejka”. Jurmala je hlavní
přímořské letovisko, které navštěvují
hlavně bohatí Rusové. Moře mělo asi
18 stupňů a vzduch asi o dva stupně
víc, ale rozhodně nám to nebránilo jít
si každý den zaplavat. Dundaga je
partnerské město Žamberka a jedna
ze zajímavostí je, že zde žil lovec krokodýlů podle kterého je natočen film
o krokodýlu Dundeem.
Přejezdy mezi jednotlivými městy jsou opravdu dlouhé, tak auto je zde nutností, proto jsme v celém Lotyšsku nepotkali žádné staré auto před rozpadem,
i ten kdo žije v „chatrči” tak má venku nové BMW.
Navštívili jsme národní park, což jsou porostlé písčité duny, zřícenu Sigulda
a hrad Turaida. Podívali jsme se i na bobovou dráhu, kterou sem přivezli ze
Sarajeva po skončení olympijských her. Ochutnali jsme místní jídlo soljanku
(polévka), šašlik (maso), pelmeni (plněné těstoviny).
Je to velmi zajímavá země a jsem ráda, že jsem se tam mohla podívat. Závěrem bych vás chtěla pozvat na koncert do divadla v Ústí nad Orlicí, který se
bude konat 17. října 2015 k 50. výročí založení souboru Jaro.
Karolína Sklenářová
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
11
TRUCK TRIAL
Není o rychlosti, ale o touze, překonat zdánlivě nepřekonatelné. Je
o jezdeckém umění, schopnostech,
orientaci a odvaze pohybovat se
s mnohatunovým vozidlem terénu
na hranici fyzikálních zákonů. Je to
závod nákladních automobilů, při
jehož sledování se někdy i tají dech.
Trucktrial vznikl ve druhé polovině minulého století v Anglii jako
soutěž nákladních vozidel v průjezdu extrémním terénem. Mistrovství
Evropy se jezdí od roku 1991, Mistrovství České Republiky od roku
1999. Podívaná na výkonná vozidla,
zdolávající překážky přírodní i umělé, je pro diváky velice atraktivní. Pro
soutěž musí být připraven dostatečný počet sekcí (páskou ohraničený
prostor s průjezdovými brankami).
Hodnotí se průjezd brankami, vyznačenými v těžko sjízdném terénu
a soustředěnými do sekcí. Pořadí
průjezdu brankami je libovolné, směr
je předepsaný, pro průjezd je stanovený časový limit. Do sekce vjíždí
jednotlivě vždy vozy jedné kategorie.
Komisař s pomocníky zaznamenává
trestné body za chyby při průjezdu.
Když řidič projede všechny branky,
vyjede ze sekce, dá znamení klaksonem a posádka vozidla si sejme
ochranné přilby. Uvolní čtyřbodové bezpečnostní pásy - a do sekce
najíždí další vozidlo. Ve všech sekcích se postupně vystřídají všechny
kategorie, vítězí posádka s nejmenším počtem trestných bodů. Některé
sekce bývají lehčí, jiné zase náročné
a tak občas dojde k překročení fyzikálních zákonů a vozidlo se převrátí
„Jde na budku“. Pomocí bagru nebo
jiného vozidla se s použitím ocelového lana vrací zpět na kola. Někdy
se stane, že auto pro technickou
poruchu nebo poškození po převrácení nemůže pokračovat. Závadu je
třeba odstranit, a když se to podaří,
technický komisař většinou vůz pustí zpět do soutěže. Mnohdy posádka
opravuje vozidlo i celou noc, aby se
mohla vrátit do nedělního závodu.
Závody jsou rozloženy do dvou
víkendových dnů a konají se od
dubna do října s několika týdenní
přestávkou. Během sezóny se koná
pět až sedm závodů, které se jezdí
v pískovnách, lomech, nebo bývalých vojenských prostorách po celé
České republice. K nekrásnějším
závodním lokalitám v našem okolí
bezesporu patří pískovny Drnovice ( zde se konalo i několik ročníků Mistrovství Evropy) a Kunštát na
Blanensku. Mezi další lokality patří
Mohelnice. Zdejší „Křemačovské
lomy“ jsou při troše deštivého počasí
jedno velké bláto. K dalším místům,
kde je možné tyto závody vidět patří
vojenský prostor Milovice a Pístov
u Jihlavy, pískovna Černuc u Slaného. Letos se bude konat ještě jeden
závod. Bude to opět vojenský prostor Pístov u Jihlavy 3. – 4. října.
Vozidla jsou podle velikosti a počtu
náprav rozdělena do sedmi kategorií, k účasti jsou připuštěna vozidla
o váze nejméně 2 500 kg. V každém
vozidle je řidič a jeden nebo dva
spolujezdci.
V kategorii S1 – S5 jsou vozidla sériová, upravená podle zvláštních předpisů, u českých i zahraničních posádek převažují různé typy vozů Tatra,
mnohé jsou už ve věku veteránů.
S1 – MB Unimog, Tatra 805
S2 – MB Unimog, IFA W50, Avia,
Praga, Viza ROSS
S3 – Tatra 138, Praga V3S, Liaz,
Viza ROSS
S4 – Tatra 813 6x6 a 815 6x6, Ural
S5 – Tatra 813 8x8
V kategorii P1 – P2 jsou unikátní
prototypy
K nejviditelnějším úpravám a povinné výbavě na vozidlech je ochranný
rám kabiny, který má zabránit deformaci při případném převrácení vozidla, a tak i zamezit zranění posádky.
K dalším úpravám patří sportovní
sedačky, čtyřbodové pásy, nouzový
stop motoru, hasicí přístroje, bezpečnostní palivová nádrž.
Český truck trial má v Evropě
dobré jméno a tak se ho pravidelně
zúčastňují posádky z Polska Slovenska a Německa. Právem je také
považován za nejlépe organizovanou soutěž svého druhu v Evropě.
Pravidelně se soutěžních víkendů
zúčastňuje okolo čtyřiceti posádek, což je dvojnásobek účastníků
na stejných soutěžích konaných
v jiných státech Evropy. Divácky je
tento sport u nás dosti populární
a závody v Mohelnici se mohou
pochlubit nejedním diváckým rekordem (6000 diváků).
Hron Pavel
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
12
NÁVŠTĚVA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Ve dnech 17. a 18. září 2015 jsme
se jako Mikroregion zúčastnili výjezdního pracovního semináře, pořádaného Svazkem obcí Za Letištěm se
sídlem v Ostřešanech, v rámci projektu Regionální škola obnovy a rozvoje venkova. Cílem tohoto semináře
byla návštěva projektů, realizovaných
v severních Čechách - na území MAS
Český sever (dříve MAS Šluknovsko)
za podpory dotačních prostředků
z nejrůznějších dotačních programů.
První den semináře, ve čtvrtek
17. 9. 2015, jsme na Šluknovsku nejprve navštívili jednu ze tří rozhleden
v tzv. Tolštejnském panství s názvem
Vlčí hora. Tato rozhledna, podpořená
z PRV LEADER, se vypíná na zalesněné čedičová kupě, ležící asi 4 km
severozápadně od městečka Krásná
Lípa. Z její kryté vyhlídkové plošiny se
nám otevřel rozhled do dalekého okolí na hřeben Lužických hor s vrcholky
Luže, Jedlové a Sudence, na Českosaské Švýcarsko s Růžovkou horou,
děčínským Sněžníkem a stolovými
horami v Německu. Východně lze
dohlédnout dokonce až ke vzdáleným
hřebenům Ještědu, Jizerských hor a
Krkonoš. Po návratu z rozhledny nás
čekal poutavý výklad majitele společnosti NOBILIS TILIA, jehož podniková
prodejna se nachází pod Vlčí horou.
Tato společnost je mj. i výrobcem
regionálního produktu Českosaského
Švýcarska, a to české přírodní aromaterapeutické kosmetiky.
Druhou a v tento den poslední
zastávkou bylo malebné městečko Krásná Lípa. Toto město leží na
rozhraní Lužických hor a Českého
Švýcarska a je sídlem správy stejnojmenného národního parku. Místostarostou nám byly představeny
projekty, jež město v minulosti uskutečnilo, jako např. revitalizaci náměstí, záchranu opuštěných textilních
fabrik, Společenský dům Továrna,
revitalizaci rybníka Cimrák (stezka pro brusle a kola) a sportovního
areálu. Navštívili jsme i Komunitní
centrum, které realizuje práci s romskou komunitou či vzdělávací programy. Zajímavá byla rovněž prohlídka Domu Českého Švýcarska, kde
jsme mj. shlédli i interaktivní expozici
k tomuto národnímu parku, či návštěva Křinického pivovaru, kde jsme
měli možnost ochutnat jejich regionální produkty. Do druhého dne
semináře jsme přenocovali v penzionu Lípa. Tento penzion je součástí dalšího podpořeného projektu
s názvem Lípa resort, který se stal
v roce 2013 dokonce stavbou roku.
Výše uvedené projekty v městě Krásná Lípa byly realizovány za finanční
podpory dotačních programů, jako je
ROP, SFŽP či LEADER.
Druhý den semináře, v pátek 18.
9. 2015, jsme započali vskutku královsky. V Rumburku jsme navštívili
jednak klášterní kostel sv. Vavřince,
ale také i barokní skvost severních
Čech - Loretánskou kapli, kde jsme
shlédli expozici církevního umění Via
Sacra, podpořenou z programu LEADER. Loretánská kaple v Rumburku
je kopií Svaté chýše v Loretu u Ancony v Itálii.
Dalšími zajímavými pátečními
zastávkami byly dvě obce. Nejprve
obec Horní Podluží, kde jsme za
doprovodu pana starosty navštívili
jednak sjezdovku ale také i komunitní
centrum, vše podpořené z programu
LEADER, a následně obec Jiřetín
pod Jedlovou. Tato obec je prohlášena za městskou památkovou
zónu, jejímž centrem je revitalizované náměstí, podpořené z programu
ROP. Navštívili jsme zde i velmi pěkný
sportovní areál, který se nachází ve
východní části obce v bezprostřední
blízkosti lesa. Její velkou zajímavostí
je rovněž Křížová hora – poutní místo s křížovou cestou s 11 zděnými
rokokovými kapličkami s reliéfními
výjevy, s kaplí Povýšení sv. Kříže
a s kaplí Božího hrobu. Toto poutní
místo se objevuje ve filmovém zpracování máchovského eposu Máj.
V závěru našeho dvoudenního
putování po Šluknovském výběžku
jsme zastavili ve městě Varnsdorf.
Zde jsme nejprve navštívili centrálu
a kancelář našeho hostitele - MAS
Český sever a následně Pivovar
Kocour. Pivovar Kocour, který je
dnes rovněž výrobcem regionálních
produktů, začal vařit pivo na konci
roku 2007. Do dnešního dne uvařil již
více jak 30 druhů piv různých stylů.
Součástí pivovaru je také restaurace, kde jsme poobědvali a ochutnali
několik jejich výrobků. I tento pivovar
byl podpořen z programu PRV, za
jehož pomoci došlo k rekonstrukci
ubytovacího a stravovacího zařízení.
Na závěr je třeba poděkovat organizátorům tohoto výjezdního semináře. Pro všechny zúčastněné byl
jistě nejen dostatečným námětem
k čerpání dotačních prostředků, ať
již z národních či evropských fondů,
ale i podnětem k realizaci velmi zajímavých projektů, jež lze za pomoci
takové podpory uskutečnit.
Lenka Bártlová,manažerka
Mikroregionu Severo-Lanškrounsko
Autor fotografií: Tomáš Beran
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
NA MACHOVSKÉM,
NA KUBOVSKÉM
V minulých příspěvcích do Verměřovického zpravodaje jsem se ze široka rozepisoval k dávno zapomenutým
dějinám obce a blízkého okolí.
Dnes dám jen drobný komentář
k přiloženému výřezu z historické
mapy...
Červeným kruhy jsem označil dva
bývalé raně středověké dvorce, ze
kterých vyšli později významné rody.
Větší kruh obsahuje tzv. Machovský
dvorec, menší kruh pak dvorec na
Kubovském.
Názvy těchto lokalit nevznikly podle jmen jejich majitelů (bratři Mach
a Kuba), jak se běžně dosud předpokládá, ale podle tvaru sídliště.
Porovnejte se mnou.
MACH = moks {mɔ:kʰs} = (pozemek) odhrabaný, odházený lopatou
... ochranný val byl uměle navršen
a zakončen palisádou. Zesílenou
ochranu tvoří, mokřiny a potok obepínající území.
Ale je tu ještě jedna alternativa, kde MACH = MEČ/MAČETA.
Podívejte se na tvar Machovského
dvorce. A potom „bratrský” KUBA =
kubba {kʰʏb̥:a} = čistý řez, osekaný, kostka ... také odpovídá tvarem
svému jménu.
Když jsem zde před časem psal
o Hůře a tvrzi, ve které sídlili páni
z MEČLOVA (předci Pernštejnů),
měl jsem o těchto skutečnostech
pouze určité tušení, které se takřka
proměnilo v jistotu.
Přál bych si, abyste se, stejně jako
já, i vy nechali unést bohatstvím
starých příběhů. Ale vůbec se nebudu zlobit, když mi nebudete věřit.
Doložit vám to totiž nějakou odbornou literaturou nemohu. Vše se odehrávalo mnohem, mnohem dříve,
než oficiální zdroje označují za první
písemnou zmínku.
Dívám se jen kolem sebe a přikládám slovům - pomístným názvům
- jejich pravý význam. Ti, kteří ta
místa pojmenovávali, vůbec nestříleli od boku. Vše dělali s hlubokou
znalostí terénu a jazyka, který dnes
nazýváme stará severština. Kdo měl
rozumět, rozuměl a rozumí. Ostatní, byť domorodci, neměli a nemají
dosud ponětí o čem je řeč. Společně však můžeme tuto roušku tajemství poodkrýt. Pro začátek si třeba
udělejte malou podzimní procházku
na Machovský dvorec a nasajte tu
atmosféru místa ...
(hlavně) Zdraví
Petr Čada
STROMY KOLEM NÁS
MODŘÍN OPADAVÝ
(LARIX DECIDUA)
Modřín opadavý je evropská dřevina, jejímiž přirozenými stanovišti
jsou místa ve výškách od 1000 do
2500m v horských systémech Alp
a Karpat. Na jiných místech roste
i jako strom nížinný, často klasifikovaný jako samostatný druh modřín polský (Larix polonica). Patří
do čeledi borovicovité. Jediný náš
opadavý jehličnan, dorůstající výšky
až 50 m. Koruna je kuželovitá. Větve vodorovně odstávají a koncové
větvičky jsou převislé, tenké. Rašící
jehlice jsou měkké a svěže zelené
na starších větvích ve svazečcích
nejčastěji po 30-50 na zkrácených
13
větévkách, tzv. brachyblastech, na
podzim žloutnou a opadávají. Kvete
v dubnu a květnu pohlavně rozlišenými šišticemi – samčí jsou tvořeny
žlutými tyčinkami a po odkvětu opadávají, samičí červenými semennými šupinami a po oplození se mění
na šišky – hnědnou a dřevnatějí. Na
každé šupině se tvoří dvě okřídlená semena, dozrávající ještě téhož
roku. Šišky opadávají až 2-3 roky po
vysemenění. Roste ve světlejších
lesích. Na našem území je původní jen východně od Hrubého Jeseníku, všude jinde je pěstovaný nebo
zplanělý. Má vysoce kvalitní dřevo
s krásným červeným odstínem,
používané k výrobě nábytku a na
obklady. V minulosti se z něj získával
velmi ceněný tzv. benátský terpentýn odlišného složení než terpentýn
z ostatních našich jehličnanů, používaný jako ředidlo při výrobě laků, tak
i v lékařství k inhalacím a prsním
obkladům při nemocech dýchacího ústrojí. Zevně jako antiseptikum
a k hubení vší. Vnitřně k hubení
parazitických červů – jeho použití je
však spojeno s rizikem podráždění
sliznic, očí, poškození ledvin, plic
a centrální nervové soustavy. Často
se pěstuje v parcích jako okrasná
dřevina. Oblíbený je i jako bonsaj,
neboť je doporučován pro začátečníky. Do okrasných zahrad se doporučuje jeho zakrslý a převislý kultivar
„Pendula“. Jako opadavý strom má
vyšší odolnost proti imisím než stálezelené jehličnany.
Pavel Hron
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
JAK VZNIKLA
AUTODOPRAVA MAJER
Bylo to v roce 2011, když jsem
se rozhodl založit vlastní živnost.
V autodopravě se pohybuji od svých
dvaceti let, takže už slušnou dobu,
a tak bylo jasné, v jakém odvětví to
bude. Podnikání začalo distribucí
tisku, bohužel po roce vyhrál v konkurenčním boji větší poskytovatel
a já se musel poohlédnout po nových
klientech. Započala tedy spolupráce
s místními podniky a v současné
době je největším objednavatelem
nedaleká firma zabývající se výrobou
plastových výlisků. Prvním firemním
autem se stal VW Transporter, který
při zahájení činnosti už něco najeto měl a moc důvěry nevzbuzoval.
Naštěstí na svých cestách nezklamal
a dokonce vydělal na to, abych mohl
pořídit novější a spolehlivější auto.
Když jedno auto nestačilo pokrýt
poptávku, musel jsem zainvestovat
a pořídit další. A další... V současné
době je v mé malé firmičce pět aut
(čtyři dodávky a jedno osobní auto).
Některá se točí kolem komína a některá jezdí za hranice ČR, třeba do
Německa, Slovinska, Maďarska, ale
i do Francie, Rumunska a na Ukrajinu. V letošním roce jsem musel
vyřešit otázku prostoru. Kde auta
parkovat, aby nepřekážela, a chce to
i zázemí na opravy a podobně. Naskytla se příležitost přímo ve vsi, jen
kousek od domu. S manželkou jsme
koupili dostatečně velký pozemek
s domem na Poříčí, kde mám v plánu vytvořit zázemí pro svou autodopravu tak, aby nikomu nepřekážela
a neobtěžovala lidi v okolí. Touto formou bych chtěl poděkovat za trpělivost spoluobčanů v sousedství při
budování zázemí firmy. Pěkné podzimní dny všem přeje Autodoprava
Pavel Majer, [email protected]
cz, tel.: 731 484 808.
Pavel Majer
LEGENDÁRNÍ PANOVNÍCI,
KNÍŽATA, KRÁLOVÉ,
CÍSAŘOVÉ A PREZIDENTI
ZEMĚ ČESKÉ
Hranice našeho státu se s každým
panovníkem měnila, vždy záleželo na
jeho válečnické odvaze a politickém
umění. Není pochyb, že získání trůnu
a vlády v naší zemi bylo mnohdy sporné, později dědičné, k jeho udržení
však musel prokazovat neustále hodně odvahy i politického umění. Často
se stávalo, že panovník pobýval více
na poli válečném, nežli doma. Dnes
je to naopak, politik, aby získal moc,
tak o své odvaze a umění ani mluvit
nemusí. Sežene si sponzory, ti mu
zaplatí bilbordy které vystaví okolo silnic, šikovní novináři za úplatu napíší
co si přeje a v televizních pořadech
nám naslibuje modré z nebe. Po volbách, když má své jisté, vše co nám
nasliboval rychle zapomene. V něčem
je to stále stejné, jen ta odvaha někam
zmizela a tak budu pokračovat po cestičce našich dějin.
Jindřich Korutanský (1306). Byl to
neschopný panovník. Trůn získal díky
sňatku a to tak, že mu určil sněm Annu
Přemyslovnu, sestru krále Václava
III za manželku. Za měsíc ho vyhnal
Rudolf Habsburský.
Rudolf Habsburský (1306-1307).
Trůn získal podplacením české šlechty. Zemřel při obléhání hradu Bavora ze
Strakonic.
Jindřich Korutanský (1307-1310).
Podruhé na trůně. Část panstva se
obrátila na římského krále Jindřicha
VII. se žádostí o pomoc. Jeho syn Jan
se měl oženit s princeznou Eliškou
Přemyslovnou.
Jan Lucemburský (1310-1346). Jana
uznala česká šlechta, císař, jeho otec,
mu udělil Čechy v léno a oženil se s Eliškou Přemyslovnou. Po svatbě se vydal
s vojáky dobýt Prahu. Pražský hrad byl
zcela zpustlý a neobyvatelný. Král Jan
byl většinu času v cizině, domů se vracel pouze pro další peníze na nové bitvy
a výboje. S Eliškou měl 7 dětí. Zemřel
slepý v bitvě u Kresčaku.
Karel IV. (1346-1378). Syn Jana
Lucemburského, křtěný Václav. Otcem byl
vězněn 3 roky
na hradu Loket,
později dán na
14
výchovu k francouzskému dvoru. Se
svým otcem byl neustále ve sporu, utíkal před ním a usmiřoval je papež. Po
otcově smrti zůstaly Čechy rozvrácené
a zadlužené. Český král Karel byl současně císařem římským a z Prahy učinil politické i kulturní středisko celé říše.
Byl 4x ženatý a všechna jeho manželství byla politická, sloužila k jeho upevnění moci. Ještě spolu se svým otcem
položili základní kámen pro stavbu
Svatovítského chrámu, založil Nové
Město pražské, Univerzitu Karlovu,
hrad Karlštejn nebo Karlův most. V roce
1356 vydal dvoudílný kodex Zlatá bula
Karla IV, která popisovala volbu krále.
Platila až do rozpadu Svaté říše římské
v roce 1806. Byl nazýván otcem vlasti,
protože za jeho vlády došlo k největšímu rozkvětu českých zemí. Zemřel na
následky úrazu při turnaji.
Václav IV. (1378-1419). Český král
a římský císař, syn Karla IV. Byl nazýván králem líným a král opilec, který
často měnil své názory, neřešil problémy, byl ve sporu s arcibiskupem
pražským Janem z Jenštejna. Nejradši
se však věnoval pitkám. V roce 1409
vydal Dekret kutnohorský ve kterém
změnil počet hlasů při volbě na UK.
Zemřel v roce 1419 a manželka nechala jeho tělo balzamovat. Byl pochován
v klášteře zbraslavském, který v roce
1420 vyrabovali husité, vedení knězem
Korandou, královo tělo zneuctili, lili mu
do úst kořalku se slovy, že rád s nimi
popíjel taky za živa. Protože neměl
děti, ujal se vlády jeho bratr Zikmund.
Zikmund (1419-1437). Mladší syn
Karla IV. Byl také římský císař a uherský král. V roce 1410 svolal církevní
sněm do Kostnice, na kterém vyřešil
církevní schizma, sjednotil rozhádané
říšské kurfiřty a vyřešil problém dvojího vyznání v Čechách. Upálení Mistra
Jana Husa bylo pro něho okrajovou
záležitostí. V roce 1421 ho český zemský sněm odmítl, plně respektován
byl až poslední 2 roky života. V roce
1437 dal císař popravit Jana Roháče
z Dubé a 52 mužů, husitský arcibiskup
Jan Rokycana ze strachu o svůj život
radši uprchl.
Po delší odmlce se vracím zpět,
k pokračování série článků o střídání
panovníků v naší zemi. Čekala jsem,
že trendové maminky s kočárky z naší
obce zaplní stránky zpravodaje daleko
lepšími články, nežli píšu já. Nestalo
se, možná proto, že psaní příspěvků
do zpravodaje je dobrovolné, zdarma
a poměrně pracné.
Libuše H o r s k á
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
15
KDO Z VÁS TO MÁ,
KDO Z VÁS TO UMÍ,
KDO Z VÁS TAM BYL?
Hrdý pěstitel dýní (největší z nich vážila přes 30kg) a melounů
- pan Zdenek Kyral.
Letošní úroda sloupové jabloně
paní Dáši Kacálkové.
Cibulovina se jmenuje
Tigridia pavonia a paní Mileně
Žákové letos vykvetla 2x.
NEKONČÍ PLATNOST
VAŠEHO OBČANSKÉHO
A ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU?
Jedná se o Lagenárii - indická okurka, které se podařilo vyrůst
na pozemku školy do
délky 80 cm.
Bramboru vážící 75 dkg
vypěstovala paní Věra Ryšavá
Toto rajče vypěstovali Líba a Jarda
Sklenářovi a vážilo 60 dkg.
V letošním roce končí desetileté
období od hromadné výměny občanských a řidičských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme
Vám ověřit si, zda nekončí platnost
i Vašeho občanského či řidičského
průkazu. Doporučená lhůta k podání
žádosti je 30- 60 dnů před koncem
platnosti stávajícího dokladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů
po dni, ve kterém došlo ke skončení
platnosti občanského průkazu.
O výměnu si můžete požádat
na Městském úřadě v Žamberku,
Nádražní 833, I. poschodí, odbor
správní a dopravy, oddělení správní občanské průkazy, oddělení dopravních agend – řidičské průkazy.
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru
správního a dopravy
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
NAHLÁŠENÍ DOČASNĚ
VYŘAZENÉHO VOZIDLA
DO KONCE ROKU 2015!
Pokud vlastníte auto, které bylo
dočasně vyřazeno z provozu před
30.06.2013 (je v depozitu), musíte
přijít do konce roku 2015 na úřad
a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel
jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne
a už nepůjde přihlásit. V pozdějších
případech dočasného vyřazení (po
polovině roku 2013) máte rovněž
povinnost nahlásit údaje o vozidlu,
avšak nehrozí administrativní zánik
vozu, nýbrž finanční sankce.
Ing. Vladimír Janoušek,
vedoucí oddělení dopravních agend
voda
Podle světové rady pro vodu se odhaduje, že k roku 2015 vzroste počet obyvatel postižených nedostatkem vody
na 3,5 miliardy. Jaká je spotřeba vody
v ČR a ve světě? A kolik se v rozličných
koutech naší planety za vodu platí?
Spotřeba vody
S přírůstkem světové populace paralelně vzrůstá spotřeba vody. Od roku
1940 do roku 2006 se spotřeba
vody na Zemi zvýšila čtyřikrát. Spotřeba vody v ČR měla od roku 1989
výrazně klesající tendenci. Dnešní
spotřeba se pohybuje kolem 103 litrů
na osobu a den, což představuje cca
60 % úrovně přelomu 80. a 90. let.
V posledních letech u domácností spotřeba opět mírně stoupá. Děje se tak
v důsledku napojování dalších odběratelů na vodovody. Odběry se ale dál
snižují v průmyslu, kde se omezuje
výroba a nové továrny jsou ve spotřebě vody maximálně úsporné. Podobný trend lze pozorovat kupříkladu také
v Polsku a na Slovensku. Za západní
Evropou ČR – co se týče spotřeby –
výrazně zaostává. Mezi evropskými
zeměmi se vodou nejméně šetří ve
Velké Británii. Zde činí denní spotřeba vody v přepočtu na obyvatele 343
l. Poměrně vysoká spotřeba je rovněž
ve Španělsku, kde denně proteče 265
l vody na obyvatele. U následujících
zemí – Francie, Portugalska, Maďarska či Finska – je již spotřeba poměrně vyrovnaná mezi 150 – 160 l. Na
opačném pólu žebříčku spotřeby vody
se kromě ČR a Slovenska, kde se
spotřebuje 109 l na obyvatele, nacházejí převážně pobaltské státy.
Ve světě patří mezi největší spotřebitele vody USA a Austrálie, nejméně vody v přepočtu na obyvatele
zužitkují v Indii.
Bohatší státy s deficitem vody řeší
problém odsolováním mořské vody.
Typickým příkladem je Kuvajt, který je
na odsolenou mořskou vodu plně odkázán. V poslední době se řeší problém
nedostatku vody její recyklací. Nejvíce
zkušeností s touto technologií má Izrael. Recyklovaná voda se již ale používá
v USA, Británii, Austrálii a Singapuru.
Uvedené technologie jsou sice v praxi
realizovatelné, vyžadují však značné,
zejména energetické a investiční náklady a vedou k výraznému zvýšení nákladů na zemědělskou produkci.
Cena vody
Za vodu se v Česku platí stále výrazně méně než v západní Evropě. Asi
80 % nákladů tuzemských vodárenských společností se však již pohybuje
na západní úrovni. Je však dobré mít
na paměti, že ČR na rozdíl od jiných
zemí stále naplňuje princip doporučený Světovou zdravotnickou organizací
a Světovou bankou, který upozorňuje
na to, že ceny vodného a stočného by
měly zůstat sociálně únosné. V praxi
to znamená, že výdaje domácností za
vodu nesmějí překračovat 2 procenta
jejich hrubého příjmu.
Výrazně nejvíce za dodávku vody
zaplatí v Dánsku, kde m3 vody vyjde
v přepočtu na dolary na 8,83 USD.
Vyšší vodné mají rovněž ve Francii
a Německu. V porovnání s Dánskem
zde však voda vyjde na „pouhých“ 3,58
USD, resp. 3,12 USD. V mimoevropských zemích je voda výrazně levnější.
Nejdražší vodné mají v Austrálii, kde
m3 vody vyjde na 1,8 USD. V ČR se
cena vody pohybuje kolem 1,6 USD.
Nejlevnější dodávky vody jsou distribuovány v Indii, kde se za m3 vody platí
jen 0,08 USD. Irsko poskytuje občanům pitnou vodu zdarma.
Nejvyšší stočné se v rámci evropských zemí platí ve Velké Británii,
kde m3 odvedené odpadní vody stojí
2,2 USD. Z dalších zemí světa je nejdražší opět Austrálie, kde stočné stojí
16
1,73 USD. V České republice vyjde
stočné na 1,58 USD. Mezi státy s nejlevnějším stočným patří Mexiko, Čína
a Jižní Korea. V Indii a také Dánsku je
stočné zdarma.
Proč šetřit vodou
Voda patří k základním životním
potřebám člověka. Vodu k životu
potřebujeme každý den. Spotřebu
vody si často uvědomíme až v okamžiku platby za vodné a stočné.
Vhodným ekonomickým a ekologickým řešením může jako náhrady
pro některé činnosti v domácnosti
použití dešťové vody.
Více než 97% veškeré vody na naší
planetě představuje voda mořská, tedy
voda slaná a pro běžné použití lidské
společnosti nepoužitelná. Ze zbylých
3% sladké vody je většina vázána
v ledu na pólech a v ledovcích v horách.
Volně použitelný díl veškeré vodní
zásoby činí pouze 0,3%. Nedostatek
pitné vody se stává globálním problémem lidstva. Dostupnost kvalitní pitné
vody, čištění, úprava vody, která musí
odpovídat hygienickým normám zvyšuje její cenu. Za posledních 70 let se
spotřeba vody zvýšila víc, než čtyřikrát.
Z těchto důvodů je proto nutné zamezit
plýtvání pitnou vodou v důsledku její
nadměrné spotřeby.
Vodu potřebujeme každý den a dostupnost čisté pitné vody a dobrá kanalizace je hlavním faktorem zdraví národa.
Na různé činnosti v domácnosti jsou
kladeny rozdílné nároky na kvalitu
vody. Tam, kde přicházíme s vodou
osobně do styku - při vaření, pití, mytí
nádobí, tělesné hygieně, musí být
použita voda pitná. Voda z vodovodu
však obsahuje vyšší podíl solí vápniku
a hořčíku. To se mimo jiné negativně
projevuje v nadměrné tvorbě vodního
kamene. Proto velkou úsporou může
být použití dešťové vody jako náhrady,
přičemž spotřeba vody a podíl využití
dešťové vody budou záviset především na účelu použití a počtu osob
v domácnosti.
Běžné denní činnosti při kterých
spotřebováváme vodu:
•
praní prádla 12%
•
osobní hygiena 40%
•
WC 32%
•
mytí nádobí 8%
•
vaření a pití 2%
•
úklid 3%
•
zalévání zahrady 3%
Více údajů naleznete
na www.globalwaterintel.com
čerpáno internet
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:
21.07. Martin Formánek
60 09.07. Ulbrichová Marie
21.07. Vágner Miroslav
29.09. Macanová Bernadeta
80 26.09. Hubálková Lidmila
89 23.09. Vávrová Marie
91 04.08. Motyčková Ludmila
Vážení spoluobčané, blahopřejeme
Vám k významnému životnímu výročí. Přejeme Vám pevné zdraví, hodně
štěstí, spokojenosti a životního elánu.
ROZLOUČILI JSME SE:
21.07. Horáková Růžena
31.08. Vanžurová Bohumila
10.09. Motyčka Miroslav
Vážení pozůstalí, přijměte projev
upřímné soustrasti.
17
Něco málo k pravidlům.
1. Své typy můžete posílat na email:
[email protected] nebo odevzdat v zalepené a označené obálce
„Poznej místo na fotografii“ na OÚ
Verměřovice.
2. Co nejpřesněji popsat místo, kde
je fotografie pořízena.
3. Ke svému typu přidat jméno, příjmení a číslo popisné.
4. Platný je pouze jeden typ zaslaný nejpozději do úterý 1. prosince
2015.
5. Ze správných odpovědí bude
vylosován jeden výherce .
Poznáte místo, kde je fotografie
pořízena?
POZNEJ MÍSTO
NA FOTOGRAFII
Poznej místo na fotografii, tedy
místo, kde byla fotografie pořízena.
Jedná se o místo někde ve Verměřovicích nebo v blízkém okolí. Dnes
nikde v tomto čísle nenajdete žádnou nápovědu, neboť toto kolo je
soutěžní. A o co se soutěží? O kovový stojan na tři lahve vína.
13.08. Adéla Hlaváčková
Pavel Hron
BLAHOPŘEJEME K JUBILEU:
50 15.08. Barnetova Jana
Rozpis LSPP - stomatologie
Termín LSPP
10.-11.10.2015
17.-18.10.2015
24.-25.10.2015
28.10.2015
31.10.-1.11.2015
7.-8.11.2015
14.-15.11.2015
17.11.2015
21.-22.11.2015
28.-29.11.2015
5.-6.12.2015
12.-13.12.2015
19.-20.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MDDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
Příjmení
Machková
Milota Nováková
Pavlová
Strnadová Špička Špičková Šrámek Ulman Vacková Vebrová Vítková Strnadová Appl Bílý Jméno
Radka
Karel
Gabriela
Simona
Marie
Jan Marie
Petr
Jaroslav
Jana
Zdeňka
Eva
Marie
Martin
Aleš
Adresa ZZ
Žamberk, Školská 834
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Dukelských hrdinů 615 Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Žamberk, Raisova 814
Červená Voda 333 (MOVIOM)
Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622
Dolní Čermná 222
Lanškroun, Opletalova 567
Telefon
465 613 103
465 322 787
604 749 331
465 676 822
465 642 765
465 631 154
456 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 613 441
465 626 460
465 642 765
465 393 266
465 324 829
JEDNÁNÍ ZO
Usnesení ZO č. 6/2015:
zastupitelstvo schvaluje
•výsledek výběrového řízení na akci
„Dětské hřiště v obci Verměřovice“.
Byla vybrána firma Dětská hřiště,
František Smitka, Radnice
•Smlouvu „Dětské hřiště v obci Verměřovice“ s firmou Dětská hřiště, František Smitka, Radnice
•Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-122000283/VB/1 Verměřovice p.č. 5924
– Obec – přeložka VN s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín a zhotovitelem
Energomontáže Votroubek s.r.o.
•Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny s firmou ČEZ
Distribuce a.s. Děčín
•záměr prodeje pozemku parc. č. 964/17
v k.ú. Verměřovice o výměře 343 m2
•záměr prodeje pozemku parc. č. 964/18
v k.ú. Verměřovice o výměře 101m2
•záměr prodeje pozemku parc. č. 964/19
v k.ú. Verměřovice o výměře 35m2
zastupitelstvo zamítá
•zřízení nového ORP ve městě Letohrad
Usnesení ZO č. 7/2015:
zastupitelstvo schvaluje
•podání žádosti o dotaci z programu
Ministerstva zemědělství „Podpora
výstavby a technického zhodnocení
infrastruktury vodovodů a kanalizací“
•nové stanovy svazku DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
•pověření starostky Vlastimily Vackové, Verměřovice 42 k zastupování
Obce Verměřovice v DSO Mikroregion
Severo-Lanškrounsko
•prodej pozemku parc.č. 964/17 o výměře 343m2 v k.ú. Verměřovice manželům
A. a M. Kloudovým, Gočárova třída
1235/14a, 50002 Hradec Králové za
10,- Kč/m2
•prodej pozemku parc.č. 964/18 o výměře 101m2 v k.ú. Verměřovice a pozemku parc.č. 964/19 o výměře 35m2 v k.ú.
Verměřovice manželům J. a V. Dostálkovým Nádražní 427, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun za 10,- Kč/m2
•záměr prodeje pozemků parc. č.
717/153 v k.ú. Verměřovice o výměře
166m2, 717/154 v k.ú. Verměřovice o
výměře 170m2 a 717/155 v k.ú. Verměřovice o výměře 160m2
•Rozpočtovou změnu č. 3/2015
•žádost firmy SUDOP BRNO, spol.s.r.o.
Brno o stanovisko a vyjádření s umístěním zařízení v ochranném pásmu dráhy
kabelové trasy v rámci stavby „GSM-R
Ústí nad Orlicí-Lichkov“ na pozemku
parc č. 858/7 v k.ú. Verměřovice
•žádost P. Majera, Verměřovice 7
o souhlas s výjezdem přes pozemek
parc. č. 766/12 v k.ú. Verměřovice
•žádost manželů P. a P. Sklenářových,
Verměřovice 200 o povolení s výstavbou betonového plotu na pozemku
parc. č. 717/76
•místní Program obnovy venkova pro
Obec Verměřovice na rok 2016, zastupitelstvo žádá dotaci pro rok 2016
z Programu obnovy venkova Pardubického kraje na opravu komunikací
zastupitelstvo zamítá
•nabídku Sdružení obcí Orlicko na
právní služby za poplatek
Sdělujeme občanům, že zpravodaj je doručován zdarma do domu.
PROSÍME VÁS TÍMTO O DOBROVOLNÉ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY na jeho vydávání,
které od Vás přijmeme na obecním úřadu. Zároveň Vás žádáme o náměty, příspěvky a reklamy.
Vlastimila Vacková, starostka obce
Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů.
Verměřovický zpravodaj – podzim 2015, vydává Obec Verměřovice, Verměřovice 14, 561 52
e-mail: [email protected], tel: 465 641 897, registrováno u MK ČR pod č. MK ČR E 10310, čerpáno z internetu
redakční rada: V. Čada, J. Hlavsová, P. Hron, I. Kloučková, P. Sklenář, J. Sklenářová, P. Smetanová

Podobné dokumenty