Listy z Golčova Jeníkova 3.2016 ke stažení v PDF

Komentáře

Transkript

Listy z Golčova Jeníkova 3.2016 ke stažení v PDF
co je
Geocaching?
GOLČŮV JENÍKOV BUDE
MÍT SVOJI VLAJKU
Jeníkovští hasiči
a požární sport
Ročník XII/ číslo 5
květen 2016
ZDARMA
Město: Golčův Jeníkov
Části obce: Stupárovice, Sirákovice, Olšinky, Nasavrky, Římovice, Dolík, Budka, Vrtěšice, Kobylí Hlava
Obce: Chrtníč, Nová Ves u Leštiny, Podmoky, Skryje, Zvěstovice
VI. ples města Golčův Jeníkov
Dne 5. března 2016 se konal VI. ples města Golčův Jeníkov. Ples zahájil místostarosta města Bc. Miroslav Mrkvička. Celým večerem provázel moderátor Václav Veselý.
Slavnostní předtančení předvedl Taneční klub Ella z Chotěboře na choreografii „Křídla“
pod vedením Mgr. Michelle Málkové.
Jde to!
Před nedávnem jsem psal úvodník o slovu „nejde“.
Dovolte mi, abych nyní psal o sousloví „jde to“. Určitě
si pamatujete, že šlo o dotace na vodovody. Měli jsme
připravenu žádost o dotaci pro Kobylí Hlavu, Sirákovice a Vrtěšice a těsně před podáním jsem zjistil, že do
podmínek byla nově vložena věta, která nás diskvalifikovala. Když jsem byl na Ministerstvu životního
prostředí zjišťovat důvody, slyšel jsem slovo „nejde“
mnohokrát.
Zkusil jsem to proto jinudy a před několika dny jsem
se dozvěděl, že to tamtudy jde. A tak se s vámi chci
podělit o obrovskou radost. Místo na Životní prostředí
jsme rychle předělávali žádost a podali jsme ji na kraj
Vysočina. Do limitu jsme se vešli jen s vodovodem do
Kobylí Hlavy, podali jsme tedy žádost o dotaci na výstavbu vodovodu z Frýdnavy do Kobylí Hlavy.
Druhé taneční vystoupení patřilo mladému páru, který představil 4 latinskoamerické
tance. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr StopTimeBand z Hradce Králové pod
vedením kapelníka pana Jiřího Pavlíka. Příznivci tance jistě ocenili pěvecký výkon zpěvačky Jany Novákové a hudební doprovod celého orchestru. Během večera slečny Lenka Svitáková, Iveta Svitáková, Simona Vlachová a Barbora Petrová z AEROBIC týmu
ukázaly 2 aerobicové sestavy ve svižném tempu. Ve 23:00 hodin bylo na programu
vystoupení skupiny NOVUS ORIGO z Polné. Žonglérská show s úžasnými světelnými
efekty, které skupina předvedla, se určitě všem líbila.
Před půlnocí proběhlo již tradičně losování vstupenek o hodnotné ceny, a proto chceme
tímto poděkovat všem sponzorům za poskytnuté dary.
Anna Melechovská foto: Petr Nohejl
V pondělí 29. 2. 2016 zasedala grantová komise kraje
a doporučila, aby žádost Golčova Jeníkova byla podpořena v plné míře. Ještě to není stoprocentní, protože
doporučení komise musí projít na konci března zastupitelstvem kraje Vysočina. Můžeme se tedy radovat
pouze opatrně, ale důvod k radosti už to je.
Znamená to, že bychom mohli už někdy v dubnu začít
budovat a celý vodovod z Frýdnavy do Kobylí Hlavy
by nás vyšel na cca 1,4 milionu korun včetně DPH,
zbytek by byl uhrazen z dotace. Navíc je možné, že již
o prázdninách v tomto vodovodu poteče voda.
Myslím, že teď je třeba pokračovat v započaté práci
a i v dalších obcích objevit cestu, kterou můžeme jít.
Někdy v červnu by mělo vyhlásit dotační řízení Ministerstvo zemědělství, kam bych moc rád podal žádost
pro Vrtěšice a Sirákovice, a v říjnu se znovu otevře
dotační program Ministerstva životního prostředí. Pokud se vše podaří, na vodovod a kanalizaci do Stupárovic a na vodovod do Římovic a na Budka tam za nás
podá žádost VAK Havlíčkův Brod. Již v příštím roce
bychom tedy mohli vědět, na jaký další vodovod se
nám povedlo získat prostředky, a do tří let by mohla
téci čistá voda všude.
Vlastimil Marušák
[email protected]
2
Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov konaného dne 23. února 2016
015/2016Určení ověřovatelů
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov určuje ověřovateli zápisu Miroslava Dibelku a Martina Mrkvičku.
016/2016Určení zapisovatele
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov určuje zapisovatelkou Marii
Škarydovou.
017/2016Schválení programu
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje následující program
zasedání:
1)
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
2)
Schválení programu
3)
Zpráva z jednání rady
4)
Smlouva o smlouvě budoucí – (věcné břemeno, ČEZ Distribuce)
5)
Smlouva o smlouvě budoucí – (věcné břemeno, ŘSD)
6)
Smlouva o smlouvě budoucí – (bývalý pivovar, Golčův
Jeníkov)
7)
Záměr prodeje pozemku v k. ú. Sirákovice
8)
Nákup podílu 20/150 na nemovitosti
9)
Záměr prodat nemovitost v k. ú. Golčův Jeníkov
10)
Odborný lesní hospodář
11)
Odepsání dluhu
12)
Smlouva o smlouvě budoucí – (věcné břemeno, Lesy ČR)
13)
Překlenovací půjčka Nadačnímu fondu BMJK
14)
Bezúplatný převod majetku
15)
Zpráva starosty k probíhajícím investičním akcím
16)
Výběrové řízení
17)
Diskuse
018/2016 Zpráva z jednání rady
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov bere na vědomí zprávu z jednání rady města za uplynulé období bez připomínek.
019/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí mezi Městem Golčův Jeníkov, nám. T.G.Masaryka
110, Golčův Jeníkov a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Teplická 874/8,
IČO: 24729035 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu, číslo IP12-2007366/VB004, Golčův Jeníkov, pan Kodeš – přípojka kNN na
pozemcích p. č. 2109/7, p. č. 2226/3 v katastrálním území Golčův
Jeníkov.
020/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí mezi Městem Golčův Jeníkov, nám. T.G.Masaryka
110, Golčův Jeníkov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, IČ: 659
93 390, o zřízení věcného břemene - služebnosti č. P/ZS/04/2016,
12PO-000606, o právo provést stavbu „Vodovod pro obce Římovice
– Budka“, na pozemku p. č. 2662/47 v k. ú. Golčův Jeníkov.
021/2016 Smlouva o smlouvě budoucí
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje aktualizovanou
smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi společností Banaz s.r.o.,
se sídlem Husovo náměstí 468/16, Uhřiněves, 104 00 Praha 10, IČO:
27644359, zastoupenou jednatelem Mgr. Michalem Kucharičem na
straně jedné a Městem Golčův Jeníkov, se sídlem Nám. T.G.Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov, IČO: 00267406, zastoupené Mgr.
Vlastimilem Marušákem na straně druhé, týkající se koupě pozemků
po bývalém pivovaru Golčův Jeníkov o celkové výměře 18 311 m² v
k. ú. Golčův Jeníkov.
022/2016 Záměr prodeje pozemku v k. ú. Sirákovice
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 67/15 o výměře 76 m² a pozemku parcelní číslo
52/3 o výměře 79 m², oba v katastrálním území Sirákovice, za celkovou minimální částku 7.750,- Kč. Vzhledem k tomu, že na pozemcích je plánována výstavba vodovodního řádu, pozemky budou před
prodejem zatíženy věcným břemenem – služebností a právem provést
stavbu.
023/2016 Nákup podílu 20/150 nemovitosti
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje záměr koupit podíl
20/150 na nemovitosti čp. 112, Nám. T.G.Masaryka, Golčův Jeníkov
a na pozemku p. č. st. 60 o výměře 280 m² v k. ú, Golčův Jeníkov,
prodávající Z. K., bytem Kolín II, zastoupená Ing. O. K., bytem Znojmo. Zastupitelstvo stanoví nabídkovou cenu pro další jednání ve výši
200.000,- Kč.
024/2016 Záměr prodeje nemovitosti
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje záměr prodeje nemovitosti čp. 119, Havlíčkovo náměstí, Golčův Jeníkov a pozemku
p. č. st. 68 o výměře 167 m² v k. ú. Golčův Jeníkov. Odhadní cena
1.020.100,-Kč je zastupitelstvem stanovena jako minimální cena prodejní.
025/2016 Odborný lesní hospodář
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje změnu Odborného lesního hospodáře lesů ve vlastnictví Města Golčův Jeníkov. S
účinností od 1. 3. 2016 bude tuto funkci zajišťovat Lesní družstvo
Chraňbož, Leština u Světlé, IČO: 252 56 599 za částku 6.000,- Kč
za rok bez DPH. Zastupitelstvo současně schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Golčův Jeníkov, IČO 00267406 a Lesní družstvo
Chraňbož, Leština u Světlé, IČO: 252 56 599, o výkonu funkce odborného lesního hospodáře.
026/2016 Odepsání dluhu
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje odepsání dluhu ve
výši 153 651,70 Kč, který vůči městu Golčův Jeníkov vznikl V.N.,
bytem Golčův Jeníkov. Exekutor opakovaně a marně pátral po jejím
majetku a následně exekuci zastavil. Dlužnice zemřela a podle informací Okresního soudu Havlíčkův Brod bylo dědické řízení zastaveno
pro nemajetnost zemřelé.
027/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí č. 03/2016 mezi Lesy České republiky, s. p., se
sídlem Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové
IČO: 42196451 a Městem Golčův Jeníkov, nám. T.G.Masaryka 110,
Golčův Jeníkov o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy
nájemní po dobu stavby „Vodovod pro obce Římovice – Budka“, na
pozemku p. č. 1380 v katastrálním území Podmoky.
028/2016 Půjčka Nadačnímu fondu BMJK
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje překlenovací půjčku
Nadačnímu fondu BMJK, Komenského 460, Golčův Jeníkov ve výši
60.000,-Kč na zajištění XXII. ročníku Silničního běhu BMJK, půjčka
bude vrácena po obdržení dotace od Kraje Vysočina.
029/2016 Bezúplatný převod majetku
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.253/2016 uzavřenou mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, zastoupeným Ing. Milanem Málkem, Odloučené
pracoviště Havlíčkův Brod, IČ: 69797111 a Městem Golčův Jeníkov,
se sídlem Nám. T.G.Masaryka čp. 110, 582 82 Golčův Jeníkov, IČO:
00267406, zastoupeným Mgr. Vlastimilem Marušákem, týkající se
bezúplatného převodu pozemku p. č. 331/89 o výměře 756 m² v katastrálním území Golčův Jeníkov.
030/2016 Zpráva starosty k probíhajícím investičním akcím města
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov bere na vědomí zprávu starosty
města týkající se probíhajících akcí:
3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
číslo 3 / březen 2016
Nehodovost na křižovatce silnic č. I/38 a č. II/130
Zajištění pouti G. Jeníkov v roce 2016
Předání veřejného osvětlení do VAK a.s. Havlíčkův Brod
Nové zásahové vozidlo pro HZS Golčův Jeníkov
Vodovody do místních částí
Vybudování sítí ke stavebním parcelám ul. Chotěbořská
Symboly města
031/2016 Výběrové řízení
Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov jmenuje Komisi na otevírání
obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na akci „Revitalizace plochy
bývalého pivovaru v Golčově Jeníkově“ a akci „Dostavba chodníku
k průmyslové zóně“, ve složení Ing. Petra Nigrinová, Bc. Miroslav
Mrkvička, Ing. Pavel Kopecký, Miroslav Dibelka, Jindřich Jirák, náhradník Pavel Koláčný.
Mgr. Vlastimil Marušák
starosta
Bc.Miroslav Mrkvička
místostarosta
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY GOLČŮV JENÍKOV
NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Žádosti a evidenční listy je třeba vyzvednout
v Mateřské škole Golčův Jeníkov
21.3.2016
9.00-11.00 nebo 22.3.2016
14.00-16.00
(s sebou platný průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte,
u cizinců – doklad k povolení k trvalému pobytu na území ČR podle
zákona č. 326/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Mateřská škola Golčův Jeníkov Vás v dny zápisu do MŠ
zároveň zve na Den otevřených dveří.
Po mateřské škole Vás provedeme a Vaše děti si budou
moci pohrát.
Vyplněné žádosti a evidenční listy odevzdejte v mateřské škole nejpozději 5.4. 2016.
Těšíme se na Vás i Vaše dítě.
Po tomto datu bude provedeno přijímací řízení. S výsledkem budete
seznámeni do 30 dnů.
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se uskuteční
16.6.2016 v 15.00hod. v budově MŠ.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na vchodových dveřích mateřské
školy od 28.4.2016 pod přiděleným registračním číslem.
Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.
Ředitelství ZŠ a MŠ Golčův Jeníkov, Mgr. Luděk Ježek
Zástupkyně za MŠ, Mgr. Vladislava Vlčková
[email protected]
Nebezpečná křižovatka z Golčova Jeníkova na Ledeč n.S.
Na začátku letošního roku se na křižovatce silnice z Golčova Jeníkova
do Ledče n.S. a obchvatu Jeníkova odehrály dvě velmi vážné dopravní
nehody. I díky nim jsme si s místostarostou znovu položili otázku, zda
by tuto křižovatku nebylo možné nějakým lepším způsobem upravit.
Její nebezpečnost spočívá především v tom, že je umístěna bezprostředně u nájezdu na most a při přejíždění obchvatu nebo při nájezdu na něj
není na most vidět díky mostním svodidlům. Řidič musí vjet až do křižovatky, aby se přesvědčil, zda z mostu někdo přijíždí nebo ne. Dalším
velkým záporem křižovatky je to, že nejsou vybudovány najížděcí pásy
pro řidiče, kteří chtějí vjet na obchvat.
V letošním roce se zde odehrály již zmíněné dvě nehody, v loňském
roce zde byly tři. Za uplynulých 5 let to je celkem 9 nehod. Pokud sečteme nehody za 5 let na horním nájezdu směrem k firmě Houfek, dojdeme
k přesně stejnému číslu. Dole v Ráji bylo nehod méně a téměř všechny
souvisely s opravou obchvatu.
Podle čísel to tedy vypadá, že stejně nebezpečné jsou na obchvatu křižovatky dvě - první nájezd do Jeníkova za Olšinkami směrem k firmě
Houfek a překřížení se silnicí na Ledeč. Na obou křižovatkách bylo cca
9 nehod za 5 let. Křižovatka na Ledeč však vzbuzuje více emocí právě
pro svou nebezpečnou podobu.
Hned v únoru jsme odeslali dopis na Ředitelství silnic a dálnic, které
obchvat spravuje, a vyzvali jsme ho k obnově jednání o podobě křižovatky a především o podobě dopravního značení na obchvatu. Pokusíme se dosáhnout zvýrazněného značení a označení celého úseku jako
úseku častých dopravních nehod. Dále jsme požádali, zda by nebylo
možné celou křižovatku rekonstruovat v rámci úprav silnice z Golčova
Jeníkova přes Ledeč k dálnici D1.
Zatím jednání neproběhlo, nevím tedy s čím pracovníci ŘSD přijdou.
Nebude to však zdaleka první jednání o této křižovatce, a proto moc
nevěřím tomu, že bychom přišli na nějaké nové a rychle realizovatelné
řešení.
Proto jsme se za město rozhodli, že necháme otevřený podjezd křižovatky a pokusíme se ještě více u něj prořezat zeleň, aby byl lepší rozhled směrem k Ledči. Při nájezdu na obchvat, prosím, zvažte, zda by
nebylo lepší využít jinou křižovatku - buď nahoře u firmy Houfek, nebo
dole v Ráji. O výsledcích jednání, ať už budou jakékoliv, vás samozřejmě budu informovat.
Vlastimil Marušák
4
[email protected]
Nadační fond AŽ
i v letošním roce organizuje mnoho zajímavých akcí jak pro seniory, tak pro děti i dospělé.
Kromě již zavedených cvičení pro seniorky a starší seniorky, dopoledního klubu pro maminky a nejmenší, ještě předškolkové děti, Klubíčko,
jazykových kurzů a pravidelných setkání členů klubu při besedách a
prezentacích novinek v mnoha oblastech života, se chceme letos zaměřit také na volný čas žáků Jeníkovské základní školy.
Klubovna pro seniory je k dispozici pondělí – pátek k příjemnému po
sezení a pro členy klubu také s možností v našich prostorách poobědvat.
Nově se konají každé úterý od 18-ti hodin semináře „TANČÍM v RADOSTI po cestě ROVNOSTI“ pod vedením Renaty Petrové.
Ve spolupráci s ČVUT máme jako první na Vysočině 3D tiskárnu. Děti
mají možnost si pod vedením vedoucího kroužku sami vyzkoušet jak
návrhy drobných modelů, tak samotnou realizaci na této 3D tiskárně.
Chceme se také zúčastnit soutěže „STAVÍME Z MERKURU“, kterou
vypsal Kraj Vysočina.
Tradiční Dětský den s Nadačním fondem a městem, Halloween a Mikulášská nadílka jsou také v programu pro letošní rok.
I letos bude BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ. Pro velký zájem
maminek bude pak bazárek pokračovat v butiku LE dámská móda, aby
si mohly maminky nakupovat průběžně po celý rok.
Členské karty na letošní rok jsou již v prodeji, roční členství za 200,-Kč
nabízí mnoho výhod a slev na všechny naše aktivity a akce.
Všem rodičům pak nabízíme možnost pro jejich děti, které jsou mezi
10-tým a 13-tým rokem věku, zúčastnit se nově vznikajícího kroužku
mladých „redaktorů“, kde si děti vyzkoušejí vydávat si svůj časopis a
budou tak mít možnost informovat dospělé o tom, co je v jejich městě
zajímá, s kým by se chtěly setkávat a co podnikat ve svém volném čase.
Máme také nabídky od firem organizujících zajímavé zdravotní a wellness pobyty.
Evženie Ondráčková
5
Naháňka na Chraňboži
Pro mnohé z nás byl průběh počasí v závěru loňského roku vyhovující. Pro vyznavače Hubertova cechu však nebylo počasí pro uskutečnění
naháňky příliš vhodné. Z těchto důvodů se tradiční naháňka na černou
zvěř v chraňbožské honitbě tentokrát uskutečnila až v pátek 22. ledna
2016. Štěstí účastníkům popřálo a sníh napadl. Chraňbož se rozkládá na
rozloze více jak 900 ha lesních pozemků. Během roku zajišťuje výkon
práva myslivosti honební starosta Josef Semrád a ředitel lesního družstva Aleš Kronovít. Dále lesník Josef Vávra, který je zároveň mysliveckým hospodářem. Mají trvalou povolenku k lovu, jsou členy ČMMJ a
též myslivecké stráže. Sraz účastníků se tradičně uskutečnil v hostinci
v Leštině, kde se podávala polévka. Po přesunu do chraňbožských lesů
byl proveden slavnostní nástup všech pozvaných. Účast na naháňce je
zajištěna převážně myslivci z členských obcí a hosty z širokého regionu. Po úvodním halali v podání pana Ulricha, Kroufka a Zounka byli
účastníci přivítáni a seznámeni s průběhem naháňky s důrazem na bezpečnost při vlastním lovu. Celkem se naháňky účastnilo 76 lovců. Na
číslo 3 / březen 2016
konečném výsledku se rovněž podílelo 22 honců s 15 pejsky - honiči.
Pod vedením mysliveckého hospodáře Josefa Vávry a ředitele družstva
Aleše Kronovíta se naháňka uskutečnila ve třech lečích. Malá sněhová
pokrývka a mrazivé, ale vcelku pěkné počasí provázelo zúčastněné po
celý den. Přestože myslivci viděli mnoho kusů, a to nejen černé zvěře,
bylo uloveno pouze sedm divočáků. V průběhu naháňky byly k vidění
skupinky srnčí i dančí zvěře. Rovněž i několik kusů škodné – lišek,
kterým se však se štěstím podařilo uniknout. Závěrečné vyhodnocení
provedl myslivecký hospodář Josef Vávra. Poděkoval všem přítomným
za ukázněný přístup a úspěšným střelcům pogratuloval k úlovkům. Letošní naháňka na černou zvěř v honitbě Lesního družstva Chraňbož byla
vyhodnocena jako úspěšná. Pro účastníky byla v průběhu zajištěna teplá svačina i občerstvení. Na závěr náročného dne byl podán v hostinci
oběd. Pro všechny zúčastněné to byl určitě velice krásný myslivecký
zážitek v pěkné a udržované honitbě. Zaměstnancům i vedení lesního
družstva patří poděkování nejen od členských obcí, ale i od účastníků
letošní úspěšné naháňky.
Jiří Rainiš
6
[email protected]
Rybářská sezóna začala pro
mladé rybáře školením
Přestože stále máme v kalendáři zimní období, stěží naleznete rybník
pokrytý ledem. Tato skutečnost nenechává v klidu žádného z rybářů a
všichni již nedočkavě vyhlížejí začátek rybářské sezóny. Pro mladé rybáře do věku 15 let každoročně začíná sezóna školením v místní organizaci (MO). U nás v Golčově Jeníkově letos školení proběhlo během tří
sobotních dopolední na přelomu měsíců ledna a února. Těchto setkání
se zúčastnila většina z 30 mladých rybářů včetně deseti nových členů.
Pro ty začínající jsme letos navíc přichystali příjemné překvapení, první
povolenku dostali zdarma.
Slovo „školení“ může u někoho vyvolávat negativní představy. V
našem pojetí je to však příjemně strávený čas s lidmi, kteří mají rádi
ryby, rybaření a přírodu obecně. Školení rybářské mládeže se v MO
dlouhodobě věnuje pan Zdeněk Forejt, kterému asistuje pan Josef Miláček. Výklad doplňuje o zajímavosti z oboru hydrobiologie Mgr. Petr
Blabolil. Obsah školení je bohatý. Předně jde o ryby, proto se věnujeme
určování jednotlivých druhů ryb (jaké jsou u konkrétního druhu hlavní
určovací znaky). Dále vybíráme důležité informace z Rybářského řádu,
aby posluchači věděli, kdy mohou na ryby jít, jak je chytat, které druhy
si mohou od určité velikosti ponechat a opačně, jaká jsou omezení rybolovu (období hájení konkrétních druhů, zakázané způsoby lovu, práva a
povinnosti rybářské stráže …).
Výklad je vždy doprovázen komentáři, ilustracemi nebo praktickými
ukázkami. S mnohými mladými rybáři se setkáváme opakovaně, což
nás velmi těší. Proto každoročně program upravujeme a zpestřujeme
zajímavostmi. V letošním roce jsme za zajímavost zvolili demonstraci
netradičních lovných prostředků. Z Hydrobiologického ústavu BC AV
ČR jsme si proto na ukázku vypůjčili pasivní lovné prostředky (vězence, tenata, šňůry) a aktivní lovné prostředky (zátahové sítě, elektrický
agregát a echolot), s nimiž se mladí rybáři během výkladů seznámili.
V neposlední řadě byli seznámeni s tématy, kterým se vědci aktuálně
věnují, např. s programem „AV 21, Rozmanitost života a zdraví ekosystémů“.
Na závěr nezbývá než dodat, že naše činnost nekončí a bude se i nadále rozvíjet. Založili jsme dobrovolný rybářský kroužek. V měsíčním
intervalu se budeme scházet a vzdělávat, technickým vybavením rybářů
počínaje a spojením rybníka s krajinou jako celku konče. Dále proběhnou již tradiční dětské rybářské závody. Zájemce o naši činnost odkazujeme na nástěnku na budově MO ČRS G. Jeníkov na břehu Obecního
rybníka nebo na náš web www.mo-crs-golcuv-jenikov.cz. Každého zájemce rádi přivítáme.
Věříme, že se do našich řad přidají i další příznivci Petrova cechu.
Mgr. Petr Blabolil
Zdeněk Forejt
Medvědář měl plné ruce práce
- v Okřesanči prošel masopust
V sobotu 13. února prošel v Okřesanči tradiční Masopustní průvod.
V čele byl samozřejmě medvěd a nesměl chybět ani medvědář. Ovšem
medvědovi nikdo neunikl.
Prosluněný den pak místní zakončili Maškarním plesem v nově zrekonstruované restauraci.
Lucie Chaloupková
7
číslo 3 / březen 2016
Zásahy jeníkovských hasičů
ve druhém měsíci letošního roku
V měsíci únoru vyjela naše jednotka k 6 událostem. Jednalo se o 4
technické pomoci a dvě dopravní nehody, při kterých byla jedna osoba
zraněna.
16. února ve 12:24 hodin je naše jednotka společně s profesionálními kolegy ze stanice Ledeč nad Sázavou vyslána k dopravní nehodě
2 osobních automobilů na obchvatu města. Z důvodu nepřesného nahlášení nemáme informace o zraněných ani o přesném místu dopravní
nehody. Jednotka proto najíždí na obchvat u fi Houfek. Po příjezdu na
místo zásahu, je prvotním průzkumem zjištěna dopravní nehoda 2 osobních automobilů. Hasiči ustavují zásahovou techniku tak, aby chránila
zasahující. Na místě se nachází jedna zraněná osoba, které ihned poskytujeme první pomoc a VZ si na místo zásahu žádá ZZS. Dále provádíme
protipožární opatření a zasypáváme uniklé PHM. Jeden jízdní pruh je
neprůjezdný, provoz na místě je řízen kyvadlově. Po příletu LZS předáváme zraněnou osobu do péče a následně ji transportujeme do vrtulníku
LZS. P vyšetření dopravní nehody Policií vypomáháme s naložením
havarovaných automobilů na odtahovou službu a po odstranění všech
následků DN se jednotka vrátila zpět na základnu.
Ve středu 24. Února je na tísňovou linku 112 ohlášena dopravní nehoda dodávky na obchvatu obce Habry. Na místo zásahu jsou vyslány
3 jednotky hasičů společně se ZZS KV. Po příjezdu na místo zásahu,
je prvotním průzkumem potvrzena dopravní nehoda dodávky, která je
na boku mimo komunikaci. Řidič vozidla je nezraněn a mimo vozidlo.
Jednotka provádí zajištění místa DN, protipožární opatření a v místě
zásahu řídí provoz kyvadlově. Pomocí lanového navijáku na CAS provádíme otočení havarovaného vozidla zpět na kola a následně ho vyprošťujeme zpět na vozovku. Poté se jednotka vrací zpět na základnu.
Jan Skalický
STRONGMAN
Vážení čtenáři Jeníkovských listů, vážení fanoušci silového sportu s
názvem „STRONGMAN“, který se v našem městečku těší stále větší
popularitě a zájmu místních občanů.
V podzimním vydání JL vyšla reportáž od Michala Širůčky z Ronnie.
cz, ve které jste se mohli dočíst o celkovém průběhu a výsledcích 8.
ročníku siláckého závodu s názvem „EUROPE STRONGMAN CUP
2015“.
Každý rok se společně s Pavlem Chámou snažíme posunout jeníkovské
klání alespoň o malý krůček vpřed. A troufám si říci, že zrovna v 8.
ročníku jsme poposkočili o pěkný kus. Pro mě osobně to není jen další
závod strongmanské sezóny, ale domácí závod je pro mě velká srdcovka a vždy se snažíme mít vše naplánované a připravené do nejmenšího
detailu.
Když jsme v roce 2014 rozdílem třídy převálcovali slovenský výběr
strongmanů, tak do budoucna nezbývalo nic jiného, než pozvat závodníky z dalších okolních států a zjistit, jak proti nim obstojí to nejsilnější,
co v Čechách máme.
Josef Tomaszewski z Polska, Nemanja Tasič ze Srbska a v neposlední
řadě to byla maďarská strongman star Ákos Nagy, který již 4x startoval na World strongest man, což je nejprestižnější světová strongman
soutěž. Právě poslední zmiňovaný Ákos Nagy prohlásil v předvečer závodu, že pro něj je takový závod spíše crossfit, než strongman soutěž.
Škodolibě jsem se pousmál a řekl jsem mu, že si to povíme po závodě.
Já osobně jsem ho tipoval na jasného vítěze, protože se běžně umisťuje
na předních místech nejtěžších evropských závodů. Ale na druhou stranu jsem tajně doufal, že ho alespoň pár českých kluků pěkně potrápí.
Ákos znal jen pár českých závodníků, ale netušil, že zrovna nezná ty
nejlepší, jako je Šíma, Mazač, Svoboda, Zadražil. Tak možná proto si
dovolil zlehčovat úroveň českých závodů a českých závodníků.
Sice bojoval jako lev, ale jeho výkony stačily pouze na 6. místo. Po závodě za mnou přišel a uznale hovořil o tom, že netušil, jak moc dobrých
kluků v Čechách máme. Hodně chválil diváky, ale nejvíce děkoval za
to, jak hezky bylo postaráno o zahraniční závodníky. Je zvyklý hodně
cestovat po světě kvůli závodům, ale že tohle opravdu nečekal. Věřte
mi, že takové uznání a chvála se opravdu hezky poslouchá a neuvěřitelně mě vždy nabudí k další práci kolem tohoto sportu.
V současné době máme nějakou vizi a představu o tom, jak přichystáme
9. ročník. Jsme již v kontaktu s asociacemi z okolních států, takže se
bude určitě jednat o závod evropského formátu.
Nebudu zatím prozrazovat úplně vše, co je v plánu, ale zcela určitě
zopakujeme „log lift – kládu“ na maximum. Je to takový současný
trend v tomto sportu.
Jeníkovský závod byl první v ČR, kde diváci mohli vidět kládu na maximum, a tak si chceme tuhle výsadu zachovat i na další ročníky.
Důvod je naprosto jednoduchý. Ti nejsilnější strongmani na světě, spočítáme je však na prstech jedné ruky, jsou schopni v této disciplíně provést své maximum okolo 200 kg. Litevský Zyndrunas Savickas však
„kládě“ dominuje, a to se světovým rekordem 228 kg. A tak chceme
české závodníky přiblížit k těmto nadlidským výkonům tím, že už dnes
všichni vědí, že kláda na max bude v Jeníkově i letos, a tak se už mohou
připravovat dlouhou dobu dopředu.
Díky veliké podpoře města Golčův Jeníkov a našich sponzorů si téměř
s určitostí troufám dnes říci, že se všichni můžete těšit na 9. ročník s názvem „EUROPE STRONGMAN CUP 2016“ který proběhne v neděli
14. srpna od 14 h.
Pokud by někdo z našich fanoušků měl nějaký dotaz, připomínku či
kritiku, která by nám pomohla vylepšit samotný závod, tak vám rádi vše
zodpovíme na našem facebooku, kde nás najdete jako Strongman tým, a
nebo na e-mailu [email protected]
Na našem facebooku také najdete veškeré články a krásně sestříhaná
videa z loňského ročníku.
Za Strongman tým Leoš Kubeš
8
[email protected]
Včelařův rok - březen
Slunečných dnů v březnu postupně přibývá, půda se prohřívá a
narůstá průměrná denní teplota. Březnové počasí vykazuje mnoho teplotních extrémů. Rozdíl teplot během dvou dnů může být i několik desítek stupňů. Aktivita včel je závislá na denní teplotě a pastvě, kterou
kvetoucí rostliny nabízejí. První jarní rostliny začínají rašit a postupně
kvést. V tomto období poskytují některé stromy včelám první pyl. Nejznámějším stromem je vrba jíva – lidově známá jako kočičky. Zážitkem
je za teplého a slunného dne vyrazit pod rozkvetlou jívu a zaposlouchat
se do unikátního hukotu včel.
Jihlavě obdrželi výsledky vyšetření zimní měli – přítomnost roztoče
Varroa destruktor. Letošní výsledky jsou mnohem příznivější než v loňském roce. Negativní výsledky za rok 2014 mělo 9 včelařů. V roce
2015 má negativních výsledků již 13 včelařů. Snížil se i počet stanovišť
s nadlimitním počtem roztočů ze šesti na dvě. Jsou to velmi dobré zprávy. Na stanovištích s nadlimitním počtem roztočů bude po distribuci léčiva nutné provést nátěr plodu s následnou fumigací. Výsledky rozboru
na mor včelího plodu jsou u všech odevzdaných vzorků negativní. Vyšetření bylo pro celý kraj Vysočina povinné a bylo v plné výši hrazeno
z finančních prostředků kraje.
Dokončujeme přípravy na první jarní zásahy. Kdo ještě nemá vše připraveno, může ještě během tohoto měsíce vše potřebné dohnat. Stlouci
dostatečný počet rámků, natavit mezistěny a dokoupit za již vysloužilé
pomůcky nové. Za slunečných dnů navštěvujeme stanoviště včel. Sledujeme počet a intenzitu vyletujících včel, zda dělnice nosí pyl. Dále
si všímáme, zda není úl od včel pokálený. Pokud mají výkaly kulatý
tvar, je třeba včelstvu věnovat více pozornosti. Může to být příznakem
některé z nemocí, jako je např. nosematóza. Tyto na první pohled nesouvisející detaily nám mohou poskytnout důležité informace o dění
uvnitř úlu, aniž bychom museli úl otevírat. Pokud včely nosí do úlu pyl,
je to známkou, že matka ve včelstvu zimu úspěšně překonala a začíná
klást. Matka postupně klade první generace včel, která nahradí generaci
včel zimních. Zimní generaci včel klade matka již během měsíce srpna
a jejím úkolem je zajištění přezimování matky. Matka na jaře zaklade
jen pár buněk. Vždy pouze tolik, kolik dokážou včely v úlu svými těly
zahřát. Tyto nově vylíhlé včely jsou, na rozdíl od zimní generace, krátkověké. Jejich úkolem je postarat se o zdárný rozvoj včelstva a zajistit
dostatek potravy. Každá snůška trvá v závislosti na počasí často jen pár
dnů a včely se získáváním nektaru a pylu pro včelstvo a jeho zpracováním doslova upracují k smrti. Pokálený úl a velmi slabá aktivita včel
Právě kvete
Aktuálně na včelnici
Nejznámější jarní rostliny jsou sněženky a bledule. Dále se v závislosti na počasí objevují fialky. Název fialky není botanicky správný. Je
však mezi lidmi hojně rozšířený. Rod viola je v přírodě bohatě zastoupen a určování není občas snadné. Výška rostlin může být 5 cm ale i
20 cm. Také barva květu je značně proměnlivá. Od bílé, přes tmavě
modrou, až po fialovou. Některé druhy příjemně voní, jiné jsou nevonné. Mezi další druhy květin jarního aspektu patří slabě jedovatý jaterník
podléška. Ten si název získal podle tvaru listů, které připomínají právě
játra. Kvetoucí modrofialové koberce této rostliny naleznete převážně v listnatých lesích, a to dříve, než vyraší první listí na stromech.
Další zajímavostí u této rostliny je, že semena jaterníku šíří mravenci.
Sladký obal semen je oblíbenou potravou mravenců, kterou si nosí ke
svým mraveništím. Dále lze na vlhčích místech spatřit křivatce žlutého.
Tato drobná cibulovina z čeledi liliovitých má krásné žluté a uzoučké
okvětní lístky. Další zajímavostí je, že tento v České republice hojný
druh je ve Francii chráněný. Pokud březnové počasí dovolí, vyrazte na
procházku a třeba se Vám podaří některou z uvedených jarních rostlin
vidět na vlastní oči.
za teplého a slunného dne může značit možný problém. Zde je třeba
být na pozoru, a když počasí dovolí, provést jarní prohlídku. V březnu
do včel, kromě opodstatněných případů, moc nezasahujeme. Případné
prohlídky se snažíme zkrátit na nezbytnou dobu a včely příliš nerušit. V
případě zjištění úhynu včelstva je třeba úl zabezpečit a zamezit vnikání
okolních včel. Pokud by byl úhyn způsoben nějakou chorobou, včely by
mohly nákazu roznést po celém stanovišti.
V půlce února jsme od laboratoře Státního veterinárního ústavu v
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 7. dubna, 25. května 2016
Golčův Jeníkov – u vlak. nádraží - 9:30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Zdeněk Krenk
9
Paměti Alexeje Maximoviče
Stupárovice – Ráj
Ves tato připomíná se ještě v r. 1708 k Hostačovu patřící, nyní
1842 k panství golčjeníkovskému. Vzdálena jest od Jeníkova 1 a ½ km.
Počet domů 1842 jest 28 se 194 obyvateli, z nichž 171 katolíků, 20
akatolíků a 3 židi. Obyvatelé zaměstnávají se hospodářstvím, dělnickou prací a někteří rolníci velmi zhusta přípřežemi koní. Osada tato
jest původu staršího, neboť na náhrobním kameni u sv. Markéty čteme:
„Léta páně 1586 we strzedu prwni w postu umrzel uroz. Pan Jindrzich z
Waldsteina a na Stuparowicích.“ Ve válkách Napoleonských vyznamenal se rodák stupárovický Bochníček zvláštní neohrožeností, jak čteme:
„Když bylo rakouské vojsko r 1805 pod Makkem z Ulmu poraženo,
přitrhla napoleonská vojska až k Vídni. Záložní vojsko rakouské shromažďovalo se v Čechách pod arciknížetem Ferdinandem, jehož hlavní
stan byl v Jeníkově. Toto vojsko bylo určeno k tomu, aby přepadlo náhle přední francouzský voj, složený z Francouzů a Bavoráků a měl ležení
v Habrech. Na pastvišti u Frýdnavě střetly se první stráže. Rakouští
kyrysníci zvítězili, nepřítele z Habrů až k Jihlavě zahnali a Jeníkov a
okolí nepřítele zbavili. Když se Bavoři v Habrech opevnili, hospodářům
všechny vozy pobrali, aby si postavili barikády, rakouský lehký jezdec
Bochníček z blízkých Stupárovic přibrav k sobě dva vojíny, vrazil zadem od Chrtníče přes les „čtvrť“ do Habrů jako blýskavice do domku
a jal 7 bavorských vojínů i s koňmi, jež do hlavního stanu v Jeníkově
dovedl a odměněn byl. Na památku vítězství postavili Frýdnavští dřevěný kříž, který byl 1840 hrazen křížem kamenným, v r. 1901 opraven
nákladem eráru a požívá ochrany jako válečný pomník.
Ráj – Kocourek, dříve k panství Hostačovskému, nyní od
1842 k jeníkovskému náležející, na císařské hlavní vídeňské silnici ležící ves, sestávala z 39 domků se 291 obyvateli, z nichž bylo 271 katolíků, 5 akatolíků a 15 židů. Tato vesnice souvisí s Jeníkovem jako celek,
katastrálně však jest spojena se Stupárovicemi. Jméno Ráj odvozuje se
od toho, že celá řada domků jest uprostřed zahrad, obehnaných zpředu a
zezadu různými keři, plnými krásných květů. Obyvatelé mimo dvě chalupy jsou částečně řemeslníci nebo dělníci. Jméno Kocourek odvozuje
se od toho, že u veliké zájezdní hospody u Čepků jest prudký kopec,
kde dávalo se kolo na „kocourek“, aby kolo brzdil. Byl to ráfek, který
se vložil na kolo, držel se po zemi a tak brzdil. U skuhrovského kopce
na sloupu jest dosud vytesán takový kocourek, což bylo znamením, aby
formani dali pozor, že jest tu prudký kopec nebezpečný a zavřeli kolo
na kocourek.
číslo 3 / březen 2016
Bližší okolí Golčova Jeníkova
1686 mezi ně rozdělováno, takže z bývalého panství Jeníkova povstalo
několik statků. Dvůr Radoňov a Frýdnava přivlastněny dětem Karlovým, od nichž právo to přešlo na Václava Ferdinanda, jednoho z nich.
Týž prodal Jeníkov 1692 hraběti z Archů, jenž také statek Vohančický,
r. 1686 odprodaný (odcizený), přikoupil.
Hostačov, součástka panství Jeníkova
Již v roce 1318 připomíná se Hostačov jako sídlo Bohuslava
z Hostačova. Toto prosté zemanské sídlo, při němž byl pivovar, trvalo
do r. 1557, kdy panství koupil Heřman Bohdanecký z Hodkova, jenž si
zde vystavěl zámek. Zámek nynější jest, toliko ve zdivu neporušený, z
r. 1557. Kolem zámku byl hluboký příkop, o čemž svědčí stromy, téměř
ke korunám zasypané, v příkopě rostoucí, což bylo objeveno, když se
zámek v 19. století upravoval. Kapli sv. Jana Nep. dal upraviti, jak o
tom svědčí erb, r. 1735 Vratislav Bořek Dohalický z Nelic. V letech
1905/6 opravena kaple důkladně a poněvadž se počaly jeviti trhliny,
zřízeny ve století 19. opěrné pilíře. Nákladem majitelky baronky Anny
Clannerové z Engelshofenu, rozené komtesy Thunové z Hohensteinu,
opravena kaple v r. 1906/7. Původní šindelový kryt odstraněn a nahrazen „prejzy“ a zřízena vížka. Nad hlavním portálem jsou znaky Dohalský s iniciálkami B. D. V. D. a rodiny Strakovy s iniciálkami M. I. B. D.
C. S. V. IV. Pod oknem na jižní straně v boku jest mramorová deska s
týmiž znaky, ale bez nápisu /76 x 153 cm/. Členové rodiny Clannerovy
jsou tu pohřbeni, ale ta dobrá paní baronka odpočívá v opuštěném hrobě
u sv. Markéty. R. 1920 zřítil se strop kaple, která dříve byla obklopena
sadem, a spěje k úplnému zajítí. Strop nyní zřícený měl fresky s výjevy ze života sv. Jana Nep. Zvláštní pozornosti zasluhuje tvar a úprava
kruchty s hvězdovitým prolamováním. Veškeré zařízení vnitřní i s malým positivem zničeno. Z oltáře zbyla barokně prohnutá mensa, oltář
rozebrán a uschován na děkanství v Golčově Jeníkově. Nad oltářem
vznášela se obruč, ve stropě upevněná, ozdobená paprsky, v ní byla
dvojstranná socha sv. Jana nep., kolem ní pak byli andělé a hlavičky andílků. Celý oltář v kapli Lor. a veškerá výzdoba byla velmi cenná práce
z doby výstavby kaple r. 1735. Fresky nástropní pod omítkou objevené
opravil Vilém Trsek, střed, „Korunovace sv. Jana Nep.“, nově namalován dle návrhu Aug. Vlčka. Oltář opravil Štěpán z Pardubic. Fresky na
stropě nyní zříceném byly v 9 polích /střed a boky/ a jsou úplně zničeny.
Fotografie jich má paní Nikolasina Scheidle-Clannerová.
Pokračování příště.
Dle originálu upravil Jiří Kratochvíl
Vohančice - tvrz
Za sv. Markétou na jihozápad jest dvůr, při němž v 17. století
byla tvrz, stál zámeček. R. 1600 bývala tu ves, která patřívala k větším
statkům, až tu povstal statek samostatný. V r. 1600 děleno bylo panství
jeníkovské a Vohančice dostaly se Veronice Libenické z Vrchovišť. Její
manžel, Jiří Robmháp ze Suché, postavil při dvoře tvrz a od té doby
povstal název „Nové Vohančice“, jak na hřbitovních kamenech u sv.
Markéty z r. 1600, 1606 a 1612 poznamenáno. Měl několik synů, z
nichž Jan r. 1600, Vratislav r. 1606, Jan r. 1612 zemřeli a v kostele
sv. Markéty pohřbeni jsou. R. 1615 vlastnila Vohančice Veronika Libenická z Vrchovišť, ale r. 1622 – 24 zase její manžel Jiří se připomíná.
Synové jeho Valeš, Baltazar Jindřich, Jaroslav, Arnošt Šťastný, Heřman
Augustin a Václav prodali r. 1638 tvrz Nové Vohančice s poplužným
dvorem, Ves Římovice se dvorem, Kobylí Hlavu, Rybníček Leškovice
se dvorem Marii Magdaleně Goltzové z Opsinku, zvané Roe na Jeníkově. Tvrz r. 1670 shořela a již nebyla vystavěna. August Sedláček píše
v knize Hrady, zámky a tvrze království Českého: „Tento tj. Martin
Maxmilian z Goltzů zapsal r. 1638 Jeníkov manželce své Máří Majdaleně z Opsinku, která téhož roku statek Vohančický přikoupila“. Dále
píše Sedláček, že Ledebur přikoupil r. 1659 Zvěstovice, Sirákovice a
Spytice. Asi od r. 1677 následoval po něm Karel Leopold hrabě Caretto
Millessimo, který nedobře hospodařil. Jmění jeho uchvátili věřitelé a r.
Stojí za návštěvu…
Ze světla ke světlu – výstava Dalibora Smutného
30. leden 2016 - 1. květen 2016
Galerie Středočeského kraje, Barborská 51 - 53, Kutná Hora
Tato výstava nabízí velmi neobvyklou tvorbu grafika, Dalibora Smutného, jenž je znám především díky svým přízračným a nezaměnitelným
portrétům květin. Tyto portréty jsou provedeny dnes již málo používanou grafickou technikou „mezzotinty“. Ta se liší od většiny způsobů
tisku z hloubky tím, že při ní grafik nepostupuje od světlé k tmavé, ale
naopak od tmavé k světlé.
Autorova výstava v rámci programu „Přesahy grafiky“ předkládá podnětný dialog mezi jeho grafikou a malbou, rozkrývá tak jejich odlišné
vlastnosti i vzájemné vazby.
Galerie je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin.
Vstupné: 80,- Kč, snížené 40,- Kč
Lucie Chaloupková
[email protected]
Zpráva o činnosti
OOP Chotěboř za rok 2015
Již třetím rokem funguje Obvodní oddělení Chotěboř společně s Policejní stanicí v Golčově Jeníkově, tato stanice byla začleněna pod OOP
Chotěboř v lednu 2013. Tímto sloučením došlo k tomu, že se z Obvodního oddělení Chotěboř stalo oddělení II. typu s plánovaným počtem 30
policistů a mohu uvést, že na konci roku 2015 je stále na našem OOP
tento plánovaný počet naplněn.
Celková rozloha teritoria našeho obvodního oddělení je v současné
době 436 km2. Na oddělení jsou 2 zástupci vedoucího oddělení, a to
npor. Stanislav Doležán Dis., který je odpovědný za trestní řízení, a
npor. Bc. Radoslav Kubát, který je odpovědný za pořádkovou službu.
Dále uvádím rozdělení jednotlivých územních částí našeho služebního obvodu, které máme na našem oddělení celkem 4, i s územní odpovědností jednotlivých policistů:
1)
CHOTĚBOŘ
Obvod A - Chotěboř a okolí, kde mají územní odpovědnost:
prap. Bc. Pavel Stehno, prap. Ing. Martin Eis, pprap. Pavel Zvolánek,
pprap. Jiří Hejduk, pprap. Perková Marie, pprap. Petr Konfršt a pprap.
Jiří Klepetko
spádové obce - Chotěboř, Rozsochatec, Jahodov, Nejepín, Sedletín,
Veselá, Jilem, Klouzovy, Svinný, Rankov, Čachotín, Nemojov, Nová
Ves u Chotěboře, Nový Dvůr, Bezlejov, Víska, Maleč, Blatnice, Dolní
Lhotka, Horní Lhotka, Hranice, Jeníkovec, Jeřišno, Heřmaň, Podhořice, Vestecká Lhotka, Čečkovice, Chuchel, Klokočov - část obce
Klokočovská Lhotka, Rušínov - část obce Hostětinky, Modletín, Vratkov, Libice nad Doubravou, Libická Lhotka, Bárovice, Křemenice,
Sloupno, Kladruby, Štěpánov, Lány, Předboř, Horní Sokolovec, Dolní Sokolovec, Bezděkov - část obce Hařilova Lhota, Chloumek - část
obce Nehodovka, Spálava, Lhůta, Malochyně.
Obvod B – Ždírec nad Doubravou a okolí, kde mají územní odpovědnost: prap. Tomáš Ilich, pprap. Antonín Tichý, pprap. Tomáš Slanař a
nstržm. Ondřej Lauda
spádové obce – Ždírec nad Doubravou, Kohoutov, Benátky, Nové Ransko, Slavětín, Oudoleň, Jitkov, Krucemburk, Hluboká, Staré Ransko,
Údavy, Stružinec, Slavíkov, Sobíňov, Zálesí, Rovný, Dolní Vestec, Horní Vestec, Kocourov, Dlouhý, Štikov, Horní Studenec, Nový Studenec,
Podmoklany - část obce Branišov, Hudeč, Odraneč, Bílek (Křivý),
Dobkov, Počátky, Příjemky, Střížov, Hájek.
2)
GOLČŮV JENÍKOV
Okrsek „A“ – Golčův Jeníkov a přilehlé obce + Leština u Světlé a
přilehlé obce - kde mají územní odpovědnost:
prap. Martin Mrkvička, pprap. Mgr. Josef Hájek, pprap. Mgr. Stanislava
Miláčková a pprap. Michal Šveřepa
spádové obce - G.Jeníkov - Olšinky, Nasavrky, Vrtěšice, Vohánčice,
Římovice, Dolík, Chlumek, Kobylí Hlava, Sirákovice, Stupárovice,
Podmoky, Skryje – Chrástice, Hostačov, Křemen, Leština u Světlé Dobrnice, Chraňbož, Vrbice, Štěpánov, Nová Ves u Leštiny - Kamenná
Lhota, Chrtníč – Radinov, Okrouhlík.
Okrsek „B“ – Habry a přilehlé obce + Vilémov a přilehlé obce - kde
mají územní odpovědnost: prap. Josef Šimerka, prap. Jiří Brož DiS.,
pprap. Michal Fanta a pprap. Jiří Veselý
spádové obce – Habry - Frýdnava, Zboží, Lubno, Kysibl, Rybníček,
Leškovice, Bačkov, Tis - Kněž, Nový Dvůr, Kámen - Proseč, Jiříkov,
Sedlecký Dvůr, Vilémov - Spytice, Točice, Dálčice, Ždánice, Košťany, Hostovlice, Jakubovice, Zhoř, Heřmanice - Bučovice, Zvěstovice,
Kraborovice – Úhrov, Borek – Ostružno, Uhelná Příbram – Přísečno,
Pukšice, Petrovice u Uhelné Příbramě, Jarošov, Vepříkov – Květinov,
Jiříkovský rybník, Miřátky.
Jedním z hlavních úkolů policistů zařazených na Obvodním oddělení
Policie ČR je ochrana bezpečnosti osob a jejich majetku. Spolupůsobí při zajištění veřejného pořádku, odhalují trestné činy a přestupky,
zjišťují jejich pachatele, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního
provozu.
Pokud se jedná o trestnou činnost, ke které došlo v územním obvo-
10
du našeho OOP, tak uvádím, že 323 trestních spisů bylo zpracováno
přímo na našem oddělení a další spisy byly předány dle věcné nebo
místní příslušnosti jiným složkám Policie ČR. Celkem v našem teritoriu evidujeme celkem 345 trestných činů, což je oproti loňskému roku
pokles o 53 trestných činů. S tímto nápadem trestných činů se řadíme
na druhé místo v rámci našeho územního odboru Havlíčkův Brod, a to
za OOP Havlíčkův Brod. Z tohoto celkového počtu se podařilo ve 200
trestných činech zjistit pachatele, což činí objasněnost téměř 58 %, což
je srovnatelné s rokem 2014, kdy byla objasněnost rovněž 58 %. Dále
je třeba uvést, že celkem 106 trestních činů bylo zpracováno ve zkráceném přípravném řízení, což znamená, že oznámená věc je po našem
zadokumentování předána přímo na Okresní státní zastupitelství, které
po návrhu na potrestání předává věci k soudu.
V přestupkovém řízení bylo na našem obvodním oddělení v roce 2015
zpracováno celkem 1483 věcí. V přestupkovém řízení je cílem Policie
ČR řešit protiprávní jednání co nejčastěji v blokovém řízení. V roce
2015 bylo tedy v blokovém řízení uloženo celkem 1201 blokových pokut v celkové výši za 260.400,- Kč, což je mírný pokles proti roku 2014.
Nejvíce blokových pokut bylo uloženo v dopravě. Ostatní přestupkové
spisy, kde byla zjištěna konkrétní osoba, po zadokumentování oznamujeme k dalšímu řízení příslušným správním orgánům obcí a institucí.
Přestupky, u kterých nebyl zjištěn pachatel, odkládáme dle zákona.
Při dohledu nad silničním provozem bylo zjištěno celkem 51 řidičů,
kteří před jízdou požili alkoholické nápoje nebo OPL. Podle naměřené
hodnoty byla tato jednání řešena buď v trestním řízení, a to celkem 30
řidičů pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (alkohol nad
1 promile a návykové látky nad stanovené meze pro jednotlivé OPL),
nebo v přestupkovém řízení, a to dalších 21 řidičů - 8 řidičů jelo pod
vlivem alkoholu a 13 řidičů pod vlivem OPL.
Policisté našeho útvaru v roce 2015 omezili na svobodě celkem 42
osob. Nejvíce osob bylo zajištěno, celkem 26, a z tohoto počtu 18 osob
bylo dopraveno na protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě. Další
osoby omezené na osobní svobodě: 8 osob předvedeno, 2 osoby zadrženy po spáchání trestného činu, 3 osoby zatčeny a 3 osoby byly dodány do výkonu trestu odnětí svobody. Dále bylo naším útvarem zjištěno
celkem 15 celostátně hledaných osob.
Rovněž bych se v této zprávě zmínil o jednom oprávnění, které Policie
ČR má, a to oprávnění Vykázání dle § 44 z. č. 273/2008 Sb. o Policii
ČR, kdy je důvodná obava, že by se mohla podezřelá osoba dopustit útoku proti životu a zdraví nebo svobodě osoby, která s ním žije
ve společném obydlí. Jedná se tedy o tzv. DOMÁCÍ NÁSILÍ. Postup
policistů je v těchto případech daný dle zákona, tedy výjezd na místo,
zjištění všech dostupných informací k věci, vyhodnocení celé situace a
v případně zákonných důvodů přistoupení i k vykázání takovéto osoby.
Celkem jsme v roce 2015 řešili 28 takových událostí (nejedná se pouze o klasické napadení manžel-manželka, ale i dítě-rodič, bratr-sestra
a prarodič-vnouče). Z těchto 28 případů bylo oprávnění využito ve 3
případech, kdy došlo k vykázání osob na 10 dní ze společného obydlí.
I nadále v rámci akce “bezpečné přechody“ dohlížíme na chování
řidičů a chodců na přechodech pro chodce a v jejich blízkosti. Dále se
účastníme dopravně bezpečnostních akcí v rámci dohledu nad silničním
provozem a v poslední době i v okolí železničních přejezdů, kde dochází stále častěji k tragickým dopravním nehodám.
Koordinační dohody o spolupráci jsou podepsány s Městskými úřady Chotěboř, Ždírec nad Doubravou, Golčův Jeníkov a Habry a dále s
úřady Městysů Krucemburk, Libice nad Doubravou, Vilémov a Uhelná
Příbram. Spolupráce se všemi úřady v působnosti našeho obvodního
oddělení je na velice dobré úrovni a vzniklé problémy, týkající se bezpečnostní situace, se řeší ihned. Za tuto spolupráci patří poděkování
všem starostům a starostkám jmenovaných úřadů.
Závěrem patří poděkování i všem občanům, kteří přispívají k této
výslednosti našeho útvaru, protože bez informací od občanů a jejich
důvěry bychom naši práci nemohli v takovéto míře vůbec vykonávat.
npor. Ing. Jarmil Ronovský
Vedoucí oddělení
11
číslo 3 / březen 2016
Beseda s hasiči v DPS Golčův Jeníkov
Ve středu 17. 2. 2016 odpoledne se uskutečnila beseda pracovníků Hasičského záchranného sboru České republiky, Kraje Vysočina, územního pracoviště Havlíčkův Brod, s obyvateli domu s pečovatelskou
službou (DPS) v Golčově Jeníkově. Pracovníci Hasičského sboru tímto
prováděli prevenční program a obeznamovali obyvatele DPS nejen s
prevencí, ale i s událostmi, které se mohou jejich života v bytech DPS
týkat. Na úvod informovali přítomné seniory o členění Hasičského sboru, zastoupení jednotlivých členů ve sboru a zastoupení v jednotlivých
místech našeho okresu. Poté promítali na plátně fotografie jednotlivých
stanovišť a druhů vybavenosti. Auta a technika, jež je využívána, byla
ukázána pomocí projekce, a oblečení, které hasiči užívají při akci, bylo
na pro ukázku přímo místě. Následovala čísla a statistiky spojené s výjezdy hasičských jednotek a informace o telefonních číslech. Došlo i
na vyprávění o akcích, kterých se jednotky zúčastnily. Na závěr besedy
předvedli hasiči výstroj hasiče v akci, a to na pracovnici charitní pečovatelské služby. Besedy se zúčastnila zhruba polovina obyvatel DPS
a byli z ní velmi nadšeni. Bohužel ostatní obyvatelé DPS se nemohli
především ze zdravotních důvodů zúčastnit. Děkujeme pracovníkům
Hasičského záchranného sboru za odpolední besedu a přejeme hodně
úspěchů v náročném povolání.
Hana Pipková, sociální pracovnice DPS Golčův Jeníkov
Vítání občánků
Máme zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků“,
které se uskuteční v obřadní místnosti Goltzovy tvrze.
Trvalý pobyt
Adresa k zaslání pozvánky na akci
Telefon/mobil, e-mail:
liší od trvalého pobytu)
Telefon / mobil / e-mail
Datum:
…………………………………………………………….
Podpis žadatele ( zákon. zástupce dítěte)
V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou
poskytnuté osobní údaje využity jen pro organizační zajištění akce „Vítání občánků“. Souhlasím s tím, aby údaje o mém
dítěti (jméno a příjmení, fotografie – hromadná fotografie z obřadu) byly použity pro vydání novin „Listy z Golčova
Jeníkova“.
…………………………………………………………….
Podpis žadatele (zákon. zástupce dítěte)
Adresa k zaslání přihlášky:
Městský úřad Golčův Jeníkov
Nám.T. G. Masaryka 110
582 82 Golčův Jeníkov
Tel. 569435311 – Anna Melechovská
12
[email protected]
25. výročí oslavila společnost HOUFEK a.s. nejen kouzelným plesem
Svým reprezentačním plesem si společnost HOUFEK a.s. připomněla své 25. jubileum od založení firmy.
Celým plesem, kde každá žena byla obdarována škraboškou, doprovázela mostecká hudební skupina Timbre Music a moderátorem byl
Ondra Pokorný.
Výroční ples měl velmi pestrý program. První na řadu přišel kouzelník Ondřej Sládek, který nám vytřel zrak moderní magií. Náplní jeho
vystoupení byla samozřejmě kouzla s kartami, kruhy a nechybělo ani
probodání hlavy své krásné asistentky či levitující stolek.
Dále byla pozvána na tuto událost skupina SCREAMERS, která dokonce svou zábavnou travesti show zvedala diváky ze židlí k tanci.
Mohli jsme například shlédnout Helenu Vondráčkovou či Shakiru. Kolem půlnoci se losovala tombola o hodnotné ceny.
Lucie Chaloupková, foto: Ivana Houfková
Návrh vlajky pro město GOLČŮV JENÍKOV
Vážení spoluobčané, představujeme Vám návrhy na oficiální vlajku
Golčova Jeníkova, kterou naše město zatím nemá. Velice Vás prosíme,
abyste se zamysleli nad 5 návrhy, které pro nás připravil odborník, a
pokud možno hlasováním dali najevo, který návrh se Vám líbí.
Při tvorbě vlajky obce, městyse, či města platí, že námět nebo podoba
vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou znaku.
Tuto zásadu lze realizovat ve třech základních intencích:
I. Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv.
částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu vlajky objeví
zcela totožné figury ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém
štítu.
II. Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů
s totožnými barvami.
III. Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů
I. a II.
V případě návrhu vlajky pro město Golčův Jeníkov lze přitom postupovat takto: Varianta 1 = doslovné opakování znakové figurální kompozice. Varianta 2 = doslovné opakování všech znakových figur doplněných
vertikálními pruhy v barvě hlavní znakové figury, přičemž celkový
počet pruhů (7) odpovídá současnému počtu úředně stanovených místních částí města, jimiž jsou Golčův Jeníkov, Kobylí Hlava, Nasavrky,
Římovice, Sirákovice, Stupárovice a Vrtěšice. Varianty 3, 4 a 5 = kombinace doslovného opakování znakových figur kalichů s geometrizací
figury kostela do podoby vertikálních, nebo šikmých pruhů odpovídající barevnosti, přičemž celkový počet pruhů opět koresponduje s počtem
místních částí města.
Popis variant návrhu vlajky města:
Varianta 1:
„Modrý list se dvěma žlutými kalichy v horní části provázené bílým
kostelem s červenou střechou a černými obloukovými dveřmi a dvěma okny, s průčelím s černým obloukovým oknem, s věží uprostřed
POZOR ZMĚNA
s černým obloukovým oknem a červenou stanovou střechou se žlutou
makovicí. Poměr šířky k délce je 2:3.“
Varianta 2:
„List tvoří sedm svislých pruhů, střídavě bílých a modrých, v poměru
1:1:1:9:1:1:1. V prostředním pruhu jsou dva žluté kalichy, v horní části
provázené bílým kostelem s červenou střechou a černými obloukovými
dveřmi a dvěma okny, s průčelím s černým obloukovým oknem, s věží
uprostřed s černým obloukovým oknem a červenou stanovou střechou
se žlutou makovicí. Poměr šířky k délce je 2:3.“
Varianta 3:
„List tvoří sedm svislých pruhů, modrý, bílý, červený, bílý, červený,
bílý a modrý, v poměru 5:1:1:1:1:1:5. V krajních pruzích po jednom
žlutém kalichu. Poměr šířky k délce je 2:3.“
Varianta 4:
„Modrý list s pěti šikmými pruhy, střídavě bílými a červenými, vycházejícími z dolní poloviny žerďového okraje a horní poloviny vlajícího
okraje. V horním rohu a dolním cípu po jednom žlutém kalichu. Poměr
šířky k délce je 2:3.“
Varianta 5:
„Modrý list s pěti šikmými pruhy, střídavě bílými a modrými, vycházejícími z dolní poloviny žerďového okraje a horní poloviny vlajícího
okraje. V horním rohu a dolním cípu po jednom žlutém kalichu. Poměr
šířky k délce je 2:3.“
Varianty v barevném provedení naleznete na www.golcuv-jenikov.cz v
sekci - Anketa „Vlajka města Golčův Jeníkov“, kde můžete také hlasovat do 11. dubna 2016.
Autorem návrhů je Mgr. Jan Tejkal
Na straně 20. je barevná a grafická
podoba všech pěti návrhů.
Svoz BIOODPADU začíná 25. 4. 2016
Děkujeme za pochopení
13
Kam na výlet v okolí?
Údolí Doubravy je přírodní rezervace, která se nachází na jižní části
Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Údolí je krásné, romantické a
tajuplné místo. Je zmenšeným obrazem obdivovaných kaňonů ve světě.
Tato rezervace, Údolí řeky Doubravy u Chotěboře, byla vyhlášena v
roce 1986. Rozkládá se na 92,1 ha a je součástí již zmiňované Chráněné
krajinné oblasti Železné hory. Je zde naučná stezka, která byla otevřena
v roce 1993. Stezka je 4,5 km dlouhá, překonává výškový rozdíl 83 m
a je středně náročná. Tato stezka vede po toku řeky Doubravy, která
mezi Horním mlýnem u Chotěboře a Bílkem protéká kaňonovitým zalesněným údolím. Vytváří se tak malebná i divoká zákoutí s balvanitým
řečištěm a četnými peřejemi.
číslo 3 / březen 2016
Údolí řeky Doubravy u Chotěboře
vír“, k němuž se váže pověst o souboji dvou vodníků. Při cestě tímto
údolím stále míjíme jednotlivé zastávky naučné stezky s informačními
tabulemi.
Zavítat do tohoto kouzelného místa stojí za to i v zimě, jelikož zasněžené stromy a zamrzlá Doubrava dodávají krajině snivý a pohádkový
nádech. Nejzajímavějším a zároveň nejkrásnějším místem kaňonu je
Koryto (místo mezi 15 m vysokými skalami), kde se tvoří nádherné
ledopády – desítky dlouhých rampouchů.
Kudy sem?
Když budeme následovat řeku, která se pomalu mění v divoký živel,
přicházíme k rozcestníku „Pod Čertovým stolkem. Z tohoto místa pak
pokračujeme po modré značce k vyhlídce s názvem Čertův stolek, k
níž se váže pověst o poustevníkovi sužovaném čertem. Nedaleko této
zastávky nalezneme dvě puklinové jeskyně, zvané Čertova a Poustevna. Z Čertova stolku sestoupíme po zelené značce k rozcestníku „Pod
Sokolohrady“. Po zelené značce prudce vystoupáme až na skalnatý ostroh Sokolohrady. Tato vyhlídka nám nabízí krásný výhled do Údolí
Doubravy. Ze Sokolohradů můžeme pokračovat po zelené značce okolo Veselé skály až do vsi Bílek. Mnohem lákavější je však procházka podél řeky. Sejdeme tedy zpět k rozcestníku „Pod Sokolohrady“ a
napojíme se na červenou značku, která nás přes kaňon Koryto a kolem
velké tůně, zvané Mikšova jáma (pojmenované podle loupeživého rytíře Mikše), dovede rovněž do vsi Bílek. Odtud se nám nabízí možnost
vrátit se vlakem zpět do Chotěboře.
Z rozcestníku na náměstí v Chotěboři půjdeme po červené značce
směrem k Hornímu mlýnu. Po chvíli vyjdeme z města a dále pokračujeme po cestě okolo kaple sv. Anny, odkud se nabízí krásný výhled
na Železné hory. Od kaple se ubíráme podél zahrádkářské kolonie do
lesa, kde natrefíme na rulové skály zvané Koukalky. Po červené značce
poté sestupujeme přes silniční serpentiny dolů do údolí, k rozcestníku
zvanému „Horní mlýn“, kde již začíná naučná stezka přírodní rezervací
Údolí Doubravy.
V těchto místech dříve stával mlýn, kde se v roce 1854 narodil spisovatel Ignát Herrmann, který napsal například román U snědeného krámu.
V roce 1982 mlýn vyhořel, na místě zůstalo už jen hospodářské stavení. Poté pokračujeme po červené podél řeky k místu zvanému „Točitý
Lucie Chaloupková
foto: Petr Nohejl
[email protected]
14
15
číslo 3 / březen 2016
Geocaching u nás - víte o keškách ve městě?
Nejprve bych ráda představila samotnou hru Geocaching (čti „geokešing“). Je to hra, ve které jde o hledání ukryté schránky pomocí zeměpisných souřadnic. Skrytá schránka neboli poklad se nazývá cache (čti
„keš“ nebo „keška“). Základní myšlenkou geocachingu je umísťování
a následně hledání kešek na zajímavých místech.
Jednoduše řečeno jde o hru, ve které člověk někam schová krabičku,
do níž vloží logbook (deníček), tužku, případně další předměty. Potom
zveřejní informace o poloze této keše, aby jí další kačeři (kačer je člověk, který kešky hledá) mohli nalézt. Všechno se musí odehrát na oficiálním webu této hry, což je www.geocaching.com. Na tomto webu má
každá keš svoji vlastní stránku, kde jsou zveřejněny informace, které
nás zavedou k jejímu nalezení. Tento server umožňuje registrovaným
uživatelům prohlížet keše na jakémkoliv místě po celém světě. Dále zde
má uživatel svůj online log (účet), do kterého si zapisuje nálezy.
Cíl hry je individuální. Nejčastěji ale jde o nalezení největšího počtu
kešek.
Součástí listingu (popisu kešky), který je uvedený na webu, jsou i
doplňující informace o obtížnosti, terénu, velikosti a atributech. Také v
tomto popisu je vysvětleno, čím je místo zajímavé a proč právě zde se
keška nachází
Obtížnost je znázorněna na stupnici od 1 do 5. 1 – nejlehčí úroveň, 5 –
nejobtížnější úroveň. Terén také používá stupnici 1 až 5, kdy 1 by měla
být přístupná i vozíčkářům, naopak 5 lze dosáhnout pouze s výbavou
(horolezeckou, potápěčskou nebo jinou).
Velikost kešky se může pohybovat od 1 centimetru až po extrému,
kdy je za kešku považována například jeskyně. Tuto keš máme i u nás
v České republice.
Atributy jsou většinou uvedeny v podobě grafických symbolů a informují kačery o charakteristice keše a jejím okolí. Jsou zde informace
například o tom, zda je ke kešce možné se dostat na kole, na motorce či
autem, jak daleko budete muset jít a varuje před nebezpečím, například
klíšťaty, jedovatými rostlinami a trny.
Poloha kešky je definována pomocí geografických souřadnic, které
jsou téměř vždy ve formátu N 50°04.495′, E 14°25.178. Konkrétní
místo nalezneme například prostřednictvím chytrého telefonu, který je
schopný přijímat družicový signál. Pokud jsme získali všechny informace potřebné k nalezení kešky, můžeme se vydat na „odlov“. Odlovem znamená nalezení kešky. Musíme však dávat pozor na mudly, tj.
nic netušící osoby v okolí, aby pak kešku například nezničili.
Poté se zapíšeme do Logbooku, který má formu notýsku nebo papírků. Lze ho považovat za návštěvní knihu, do které zaznamenáme
svůj nález. Zapisuje se zde datum, přezdívka kačera, vložené a vyjmuté
předměty. Někdy v kešce můžeme najít i překvapení v podobě tzv. kinderbordelu. Většinou se jedná o drobné hračky, pocházející nejčastěji z
čokoládových vajíček.
umísťovat do kešky také nějaké předměty na výměnu. Nálezce keše si
může tento předmět ponechat, ale musí místo něj vložit něco vlastního
(jiný předmět) pro další účastníky hry, o stejné nebo vyšší hodnotě.
Typy úkrytů
Úkryty pro keše se liší podle velikosti a charakteru.
Podle druhého hlediska, tedy charakteru, máme nejzákladnější:
Tradiční cache – schránka je umístěna přímo na místě, které je definováno souřadnicemi
Multi cache – k nalezení cílové skrýše je potřeba nalézt nejprve skrýš
první (nebo splnit úkol), danou publikovatelnými souřadnicemi, a z informací získaných v první schránce najít skrýš finální, případně druhou,
třetí a další, postupně je nutné se propracovat až na tzv. finální skrýš.
Mystery cache – zde souřadnice ukazují obvykle do blízkého okolí
kešky, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat. A to
například nastudováním informací, vyluštěním hádanky či šifry apod.
Geocaching u nás v Golčově Jeníkově
I u nás můžeme narazit na kešky, které se vyskytují na historicky zajímavých místech. Ve městě jich máme celkem 8. Napovím, že 3 souvisejí s židovskou tématikou a jsou ukryty tam, kde byste je nikdy nehledali.
V Golčově Jeníkově máme 3 druhy kešek. Tři kešky z celkového počtu
mají tradiční charakter, čtyři jsou mystery cache a dokonce zde nalezneme i multi – cache.
Zajímavě zákeřná keška je především ta, co je spojená se středem České
republiky. Záměrně více informací nechci prozradit.
Mimo město se nacházejí další zajímavé kešky a nemusíme jezdit ani
nikam daleko. Například do Stupárovic, Vilémova, Hostačova, Frýdnavy atd.
Je to hra, která je na čerstvém vzduchu v přírodě a bude Vás bavit. Navíc pro děti to je neuvěřitelný zážitek. Proto vyrazte s rodinou v lepšícím
se počasí na lov.
Mnoho pokladů!
Lucie Chaloupková
ŠKOLNÍ DRUŽINA V ÚNORU
Masopust je krátké období před začátkem postní doby, v němž se lidé
radují, veselí, pořádají zábavy, hostiny a maškarní průvody. I my jsme
si takový masopust uspořádali. Převlečeni za pohádkové i filmové
postavy jsme tančili, zpívali a soutěžili. Nechyběla ani malá svačinka
v podobě perníku a piškotové rolády. Toto odpoledne jsme si opravdu
moc užili!
Cache (keš)
Keš je tedy schránka, která bývá většinou plastová a nepropustí vodu.
Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deníček (již
zmiňovaný logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem
Za ŠD Irena Kratochvílová
16
[email protected]
Jeníkovští hasiči a požární sport
Hasičských soutěží se jeníkovští hasiči zúčastňují od nepaměti.
Postupně s dobou a vývojem se spousta věcí v požárním sportu změnila.
Soutěžní družstvo jeníkovských hasičů, tým Kačerů, bylo založeno v
roce 2011, kdy fungovalo jako „B“ tým našeho družstva, složeného ze
zkušených, starších a kvalitních členů, od kterých v té době okukovali
základy dospěláckého požárního sportu. Do té doby se většina členů
družstva setkávala pouze s dětskými soutěžemi, které, ač princip mají
stejný, se v mnoha věcech odlišují. Mezi ně patří nejenom rychlost,
ale také celkové provedení pokusů. Největší a nejdynamičtější rozvoj
zaznamenalo družstvo v roce 2013.
Tento zlom byl odstartován okrskovou soutěží v obci Vilémov, kde se umístilo družstvo na třetím místě a koukalo už po třetí
na záda chlapům z našeho „Áčka“, které v tomto roce zaznamenalo
svůj hattrick v podobě vítězství tří okrskových soutěží v řadě. Pár dní
po soutěži se díky iniciativě některých členů družstvo rozhodlo, že již
nechtějí být ti druzí, chtějí se v požárním sportu zlepšit a stát se dalším
kvalitním družstvem jeníkovských hasičů. Začali tedy trénovat každý
týden a výsledky byly znát již zanedlouho. Díky finančním prostředkům a podpoře našeho SDH se zlepšovaly nejen časy a výkony, které
jsme předváděli, ale také naše materiální vybavení. Družstvo se ustálilo
na sedmi členech a v této sestavě běhá dodnes – Melechovský Pavel–
koš, Vanc Jiří – savice, Steklý Martin – stroj, Heřmánek Jakub – hadice
„B“, Kubizňák Jiří – rozdělovač, Dobrý Jan a Halčín Tomáš – pravý a
levý proud.
V prvních letech existence týmu Kačerů, tedy v letech 20112013, se okrskových soutěží jen zúčastňovali a žádných kvalitních
umístění nedosáhli. Po Vilémovské soutěži v roce 2013 začali objíždět
různé soutěže nejen v okrese Havlíčkův Brod, ale také Kutná Hora a
Chrudim. Po několika neplatných pokusech, kdy vyhrávala nezralost
před touhou po vítězství, byli téměř na dně a odhodláni skončit s požárním sportem. Tým nakopla noční soutěž v Habrech. Z této soutěže, na
kterou jezdí mnoho družstev, si Kačeři odváželi třetí místo a plný pohár
další chuti a odhodlání pokračovat v tomto sportu. Den po této soutěži
se vydali na historicky první kolo v Havlíčkobrodské hasičské lize, kde
je srazil na kolena neplatný pokus po tom, co nenatáhli hadicové vedení
a nedokázali sestříknout terče. Tento neúspěch je ale neodradil natolik,
aby skončili, a tak pokračovali dál v působení v této lize. Tento ročník
byli Kačeři rádi za každé umístění do první patnáctky, což znamenalo
první body do ligové tabulky. Další překážkou, se kterou se družstvo
potýkalo, bylo tréninkové hřiště. V našem městě nebyl prostor, kde natáhnout 90 m hadicové vedení. Proto tým jezdil trénovat do Kynic nebo
na tréninkové hřiště fotbalistů, ale bohužel zde nebylo možné natáhnout vedení na 3 hadice B, takže zde probíhaly tréninky na 2 B. Během
těchto let jsme se dohodli s fotbalisty, zahrádkáři a Děkanským úřadem
G. Jeníkov na úpravě a prodloužení hřiště na 90 m. V roce 2014 tým
poprvé vyběhl na své nové tréninkové hřiště.
V dalších ročnících bylo znát kvalitativní zlepšení družstva a
začínaly se běhat podařené a oku lahodící požární útoky. Každý rok odjezdí Kačeři zhruba dvacet soutěží, z čehož je 12 ligových kol a dalších
osm soutěží je v okolí našeho města. Za zmínku patří určitě umístění
na bedně v ligových kolech. V roce 2014 se týmu podařilo umístit na
prvním místě v Kynicích a na třetím v České Bělé. Rok poté, tedy v
roce 2015, se povedlo družstvu zaběhnout svůj rekord a pokořit čas pod
18 sekund opět v České Bělé, za tento výkon si družstvo odvezlo druhé
místo. Za zmínku jistě stojí také další soutěže, na kterých se naše družstvo umístilo velmi kvalitně. Především to byla domácí soutěž ku příležitosti 145. výročí založení SDH, kde Kačeři skončili na místě prvním.
Velkou zkušeností pro nás byla také okresní soutěž, kde se nesoutěží
pouze v požárním útoku, ale také ve štafetě na 100m překážek. Neznalost těchto disciplín se projevila, a tak jsme skončili zhruba v polovině
soutěžních týmů.
Postup našeho soutěžního družstva je měřitelný především v
čase dokončených požárních útoků, kterých dosahujeme. Každým rokem tým snižuje čas provedení útoku o několik desetin až o celé sekundy. Kvalita se ale zlepšuje u všech týmů, a tak je stále naším cílem
skončit v lize celkově do desátého místa.
Za zmínku také jistě stojí naše dívčí družstvo, které se ale
potýká s malým počtem členů, a proto se nemohou účastnit některých
soutěží. V loňském roce běhaly ve složení Nováková Michaela – koš,
Heřmánková Adéla – savice, Svitáková Iveta – stroj, Bohuňková Romana – hadice „B“, Nohejlová Tereza – rozdělovač, Skalická Kateřina a
Svitáková Lenka – pravý a levý proud. Toto družstvo začalo běhat až v
roce 2015, zúčastnilo se prvních soutěží a sbíralo především zkušenosti.
Mezi jejich největší úspěchy patří jejich výhra na okrskové soutěži ve
Stupárovicích a druhé místo na soutěži v Golčově Jeníkově.
Ke zlepšování výkonů napomáhají nejen zkušenosti nabrané ze soutěží, ale především tréninky, ty máme většinou jednou týdně.
Není však dán přesně den a čas tréninku. Vše se domlouvá nárazově.
Pokud Vás tento článek zaujal a chtěli
byste se stát součástí ať už dívčího nebo
mužského soutěžního družstva, ozvěte se
na tel. číslo – 778 726 350.
Velitel jeníkovských hasičů Jan Skalický
17
číslo 3 / březen 2016
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Golčův Jeníkov vyhlašuje
nábor nových členů do výjezdové jednotky
Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý Váš život.
Systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí, které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokud splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni
do výcviku pro řešení událostí typu: hašení požárů, dopravní nehody, technické pomoci
(odstraňování spadlých stromů,
nebezpečného hmyzu, čerpání vody apod.),
záchrana osob a zvířat a první pomoc.
V neposlední řadě budete také zaškoleni na obsluhu
speciálních technických prostředků, mezi které patří například:
speciální hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných
z havarovaných automobilů, motorová a rozbrušovací
pila, pneumatické zvedací vaky, dýchací přístroje atd.
Dále na obsluhu, řízení a údržbu zásahové techniky
CAS 24 P 340 Scania a CAS K 24 Liaz používání
výstroje, výzbroje a dalších pomůcek hasiče.
Požadujeme:
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, fyzickou zdatnost, věk minimálně 18 let,
zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým, chuť pracovat, bydliště v Golčově Jeníkově.
Pokud Vás tato výzva oslovila, neváhejte nás kontaktovat!!!
Velitel jednotky Jan Skalický – 778 726 350, [email protected]
S jakou technikou budou Jeníkovští hasiči pracovat za pár let?
V několika loňských i letošních číslech Listů jsme se setkali s poděkováním občanů Jeníkovským hasičům. A jednalo se o nejrůznější případy. Od střechy, kterou utrhl prudký vítr, přes likvidaci nebezpečného
hmyzu až po autonehodu nebo hořící dům.
Jeníkovská jednotka Sboru dobrovolných hasičů je bezesporu jednou
z nejlepších a nejvytíženějších v kraji. Jen za uplynulý rok měla cca 135
výjezdů, to je více než 11 výjezdů za měsíc.
Pro tyto účely využívá jednotka dva automobily. Jako zásahová je
určena Scania. Byla pořízena před 12 lety a je plně vybavena jako speciál pro řešení dopravních nehod. Zatím vydržela vše, co bylo třeba, ale
díky počtu zásahů i let už tomu tak asi dlouho nebude. Díky specializaci
má tento vůz na sobě pouze malou cisternu pro 4 m³ vody. Pokud tedy
někde hoří, hned za ním musí vyrazit druhý vůz, který veze další vodu.
Jako záložní vozidlo jednotka využívá vůz Karosa, který byl vyroben v
roce 1988 a Jeníkov ho zakoupil od Poldi Kladno jako těžce havarovaný
se zlomeným rámem. Tento vůz má své odslouženo. Velmi často musí
absolvovat nejrůznější servisní zásahy. Za poslední 3 roky jeho opravy
stály cca 250 000,- Kč. Řadu oprav přitom hasiči udělali svépomocí,
nebo jim někdo pomohl sponzorsky. Navíc před cca 5 lety byl za 400
000,- Kč opraven vnějšek nástavby vozu. Celý vnitřek je ale původní
a rozpadá se. Na jeho repasi by byla potřeba podstatně vyšší částka
a životnost vozu by se příliš neprodloužila. Letos už jsme technickou
kontrolou prošli, se zamhouřením očí všech zúčastněných, a je jasné,
že vůz život v tomto tempu již nezvládá. Na druhou stranu, pokud se
vyjíždí k požáru nebo pokud je první auto na výjezdu, musí jet Karosa.
Toto vozidlo proto nemá 130 výjezdů ročně, ale 40 nebo 50 jich bude.
Protože je s Jeníkovskými hasiči veliká spokojenost, byli v měsíci únoru zařazeni v širším měřítku i do výjezdového plánu Středočeského kraje. Lidově řečeno, rozšířil se jim rajon směrem k Čáslavi. A tak budou
obě auta v ještě větším zápřahu, než byla.
Proto již nějakou dobu přemýšlím, kde a jak by bylo možné získat
zdroje na obnovu techniky, se kterou naši hasiči jezdí. Žel zase to není
úplně jednoduché, protože každý dotační program má nějaká omezení. V každém případě rád bych se pokusil získat dotační zdroje nejen
na vodovody do okolních obcí, ale i pro naše hasiče na obnovu jejich
techniky. Myslím si totiž, že je důležité, aby byli schopni i nadále poskytovat stejně kvalitní pomoc, jako to dělali dosud, a aby jejich práce
nevázla na rozbité nebo jinak nefunkční technice.
Spuštění nového webu škol
Vlastimil Marušák
Již od 22. února se můžeme těšit z nového webu Mateřské a Základní školy Golčův Jeníkov.
Zavítejte na stránky školy na www.skolagj.cz
Tvorbu nového webu zajistil Tomáš Rak – intersite.cz
18
[email protected]
„Jsme NaPlech!“
To si říkali kluci z Vlkanče, než založili úspěšnou místní kapelu.
První myšlenky na založení kapely se objevily na začátku léta v roce
2007, kdy se Kamil Novák, Václav Kubišta, Rudolf Broum, Ivona Machková a Jindřich Drahokoupil rozhodli, že začnou shánět hudební nástroje, na které se naučí hrát. Jediná Ivona Machková měla hudební
vzdělání. Ostatních se ujal Jan Linhart, bývalý kytarista z již nehrající
vlkanečské kapely BODY. Po roce úmorného tréninku na klasické kytary si Kamil, Ruda a Vašek pořídili elektrické kytary. V létě 2008 tak
proběhla historicky první zkouška tohoto seskupení, a to ve složení: Jindřich Drahokoupil – bicí, Kamil Novák – basa, Rudolf Broum – sólová
kytara, Václav Kubišta – sólová kytara a Ivona Machková – klávesy.
Kapela pokračovala i nadále pod vedením Jana Linharta. Po nějaké
době odešla Ivona Machková. Zhruba po dalším roce zkoušení (přesně
4. 7. 2009) se objevila historicky první možnost zahrát si před živým
publikem, a to ve Vlkanči na hřišti po turnaji v malé kopané. V této
době chodil zkoušet s kapelou i začínající kytarista Jan Burian, který se
na tomto vystoupení chopil mikrofonu coby sólový zpěvák a kytarista.
Celé seskupení sklidilo nečekaný úspěch a Jan do sestavy zapadl natrvalo. Po této akci si dala kapela i svůj název NAPLECH.
Proč NaPlech?
„Asi to vzniklo tak, že většina z nás byla ožralá. Tak po té první akci,
kdy jsme vystoupili, jsme si tak začali říkat (smích).“
Po prázdninách téhož roku přišlo další vystoupení, tentokrát v místním
pohostinství. Sestava si zahrála jako předskokan skupiny A-peiron. Asi
o měsíc později bylo další vystoupení, rovněž v pohostinství ve
Vlkanči, tentokrát jako předkapela známé regionální legendy DERBY.
V dalším roce si NaPlech zahrál i jinde než na domácí půdě. Bylo to
v Hořanech u Kolína s kapelou Runway, v Kozohlodech se skupinou
STARÝ KLÁDY nebo dokonce s legendární skupinou ARGEMA na
ranči Dalu v Kozohlodech.
O prázdninách 2010 bohužel odešel z kapely kytarista Václav Kubišta,
ale počet členů se ihned doplnil o zpěvačku Kristýnu Novákovou. V
témže roce přišlo i první samostatné vystoupení u Kiosku Dejvid ve
Zbýšově. Od té doby se začal počet míst, kde si kapela zahrála, rozrůstat. Na podzim 2012 se rozhodla opustit seskupení Kristýna Nováková.
V současné době jezdí s kapelou jako zvukař a občasný zpěvák Miloš
Halas, bývalý člen jeníkovské skupiny Arax.
Největší zážitek?
„No, to jsme měli asi, že jsme si mohli zahrát s kapelou Argema, Alkehol či The Apples. To je zatím asi největší zážitek.“
Jaké máte přání do budoucna?
„Do budoucna… asi abychom se pořád scházeli s kukama, i když to
bude těžké, jelikož každý bude mít například rodinu jinde. Ale věřím, že
i tak se budeme dál scházet. A jinak asi ať máme co nejvíce vystoupení
a rozšíření vlastních textů.“
Plánujete nějakou akci v nejbližší době?
„Plánujeme na konci března velikonoční zábavu ve Vlkanči.“
Na otázky odpovídal zpěvák kapely Jan Burian. Děkujeme za rozhovor.
Lucie Chaloupková
20 minut v kuchyni
Těstoviny s kuřetem
Pro 4 osoby
Boloňská omáčka
-
1 velký pórek
-
1 řapík celeru
-
1 mrkev
-
1 cuketa
-
3 sterilované červené papriky
-
olivový olej
-
8 snítek čerstvého tymiánu
-
700 g passaty (rajčatový protlak)
Těstoviny
-
320 g vrtulek
-
2 x 150g kuřecích prsíček bez kůže
-
3 plátky anglické slaniny
-
½ čerstvé chilli papričky
-
4 stroužky česneku
-
2 snítky čerstvého rozmarýnu
-
2 čerstvé bobkové listy
-
balzamikový ocet
-
parmazán k podávání
Pusťte se do toho
Pórek podélně rozkrojte, propláchněte studenou vodou a
pak nadrobno nasekejte v robotu spolu s očištěným celerem, mrkví,
cuketou a paprikami.
Směs dejte do kastrolu s 1 lžící oleje, lístky tymiánu, špetkou soli a
pepře a smažte za pravidelného promíchávání.
Těstoviny dejte do hrnce, zalijte vroucí osolenou vodou a vařte podle
návodu na obalu.
Kuře nakrájejte na 2cm kousky a dejte je smažit na 1 lžíci
oleje se špetkou soli a pepře, pravidelně promíchávejte, až se maso
propeče a zezlátne.
Do zeleniny vmíchejte passatu (protlak) a nechte zvolna vařit. Slaninu
a chilli papričku nakrájejte na tenké plátky a přidejte ke kuřeti, prolisujte k němu i neoloupaný česnek. Přidejte také lístky rozmarýnu a
bobkový list smažte minutu či dvě, až slanina zezlátne, pak zakapejte
balzamikovým octem.
Omáčku osolte a opepřete, těstoviny sceďte, hrnek škrobnaté vody z
vaření uchovejte, pak promíchejte těstoviny s omáčkou a je-li třeba,
zřeďte trochou vody z vaření a přesuňte na tác.
Posypte masem a slaninou a podávejte s nastrouhaným parmazánem.
Lucie Chaloupková
19
číslo 3 / březen 2016
[email protected]
barevná a grafická podoba všech pěti návrhů vlajek
pro město golčův jeníkov
Hlasovací kupón - návrh vlajky města
Varianta 1
Varianta 2
Varianta 3
Varianta 4
Varianta 5
Křížkem označte variantu návrhu vlajky, která se vám nejvíce
líbí, a vhoďte do hlasovacího boxu umístěného na chodbě radnice. Hlasovat můžete do 16. dubna 2016
LISTY Z GOLČOVA JENÍKOVA Vydává Město Golčův Jeníkov, nám. T. G. Masaryka 110, 582 82 Golčův Jeníkov IČ: 00267406
Redakční tým: Mgr. Vlastimil Marušák, Ing.Sylvie Hájková Wagnerová, PhD., Lucie Chaloupková, Petr Nohejl Kontakt: [email protected]

Podobné dokumenty

Fotoimpuls (3/2015) - Impuls Hradec Králové

Fotoimpuls (3/2015) - Impuls Hradec Králové a ty otevíráš každou chvíli počítač a hledáš v tom bezpočtu nesmyslných nabídek a reklam ten kýžený a požadovaný e-mail. A zase nic. Tak jsem dopadla i s letošním úvodníkem. Takže se všem moc omlou...

Více

Habry: geografie malé oblasti

Habry: geografie malé oblasti vzájemného soužití obyvatel klasické malé agrární obce. Město Habry (nejmenší v havlíčkobrodském okrese, přesto jsou jeho obyvatelé na ten titul náležitě hrdí a citliví) leží téměř na geografickém ...

Více