Stáhnout pdf - Katalog Edumenu

Komentáře

Transkript

Stáhnout pdf - Katalog Edumenu
Vážené dámy, vážení pánové,
právě se vám dostal do rukou už třetí
ročník katalogu Edumenu. Celý je věnován vzdělávání a konferenčnímu byznysu. Oproti minulému roku jsme jeho
náklad zvýšili o 4000 kusů, celkem tedy
letos rozšíříme 20 000 výtisků. Katalog
bude distribuován jako příloha několika
odborných časopisů a dostanou ho
rovněž všichni účastníci téměř stovky konferencí.
Katalog vám ulehčí orientaci na trhu vzdělávání
a konferencí a přinese informace o nejvýznamnějších
dodavatelích těchto služeb.
Na tvorbě katalogu Edumenu 2013 se různou formou a v různé míře podílely mnohé subjekty působící na společném trhu vzdělávání. Děkuji proto
všem, kdo jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu
– partnerům, inzerentům i odborníkům, kteří se
s námi podělili o zkušenosti a pomohli nám zhodnotit uplynulé období. Stejně jako v minulých
letech vychází obdobný katalog i ve Slovenské
republice, přičemž v obou katalozích je stejná struktura údajů. A právě v ní došlo oproti loňsku k jedné
změně – katalog obsahuje ne tři, ale čtyři základní
okruhy informací.
S jakými sekcemi se tedy v katalogu setkáte? Za
prvé, katalog v přehledné formě zprostředkovává
klíčové údaje o připravovaných konferencích. Za
druhé, představujeme hotely, které nabízejí konferenční a školicí prostory. Za třetí, je vám k dispozici
seznam významných vzdělávacích a poradenských
společností a škol. A konečně za čtvrté: Novou
sekcí jsou informace o personálních informačních
systémech.
Přidání nové sekce úzce souvisí s více novinkami,
které jsme v uplynulém roce úspěšně zavedli ve společnosti Education, s. r. o. Nejvýznamnější inovací je
integrace našich internetových databází do personálních informačních systémů. To znamená, že data-
slovo úvodem
bázi kurzů, konferencí a v blízké budoucnosti i studií a školicích prostor
mohou uživatelé najít přímo ve svém
personálním softwaru. Hned na začátku
se nám podařilo dohodnout spolupráci
s významnými dodavateli personálních
informačních systémů, kteří jsou lídry
v inovacích. Informace o spolupracujících společnostech obsahuje i tento
katalog – ve zmiňované nové sekci
Personální informační systémy. Toto řešení je praktické zejména pro personální manažery, neboť jim
ušetří čas a peníze a ulehčí práci při zajišťování vzdělávání a zkvalitňování lidského kapitálu. Už teď ve
spolupráci s dodavateli personálních softwarů připravujeme další rozšíření tohoto projektu. Věříme, že
novou funkcionalitu bude brzy využívat i společnost,
v níž pracujete nebo kterou vedete.
Já osobně se každý rok účastním desítek konferencí,
na kterých čerpám inspiraci a mnohdy i energii
a nadšení do další práce. Novinky, s nimiž jsme přišli
za poslední rok, jsme zavedli i díky námětům a kontaktům z celého spektra odborných akcí. Je až s podivem, kolik úspěšných lidí je ochotných podělit se
o své vědomosti a zkušenosti, které jsou k nezaplacení. V současnosti může totiž úspěch od krachu dělit
i jen jedno jediné správné rozhodnutí. Je proto
důležité mít správné informace a využít zkušenosti
druhých, protože učit se z vlastních chyb je příliš
drahé. Věřím, že se i s vámi budu pravidelně setkávat
na vzdělávacích akcích, ať už konferencích a seminářích, nebo trénincích či kurzech.
Přeji vám, abyste v roce 2013 udělali co nejvíc správných rozhodnutí.
Ing. Peter Trgala, Education, s. r. o.
1
http://konference.edumenu.cz | www.konference-kongresy.cz
konference | úvod
Také rok 2012 potvrdil, že šanci přežít mají kvalitní
odborné události organizované nejen pro zisk
Základem je trefit se
do vkusu
konference
Nejen v čase ekonomického růstu a prosperity, ale
zvláště v těžkých krizových obdobích je důležité
hledat nové nápady a inspirace, vyměňovat si zkušenosti, učit se z chyb či úspěchů jiných. Jednou
z účinných platforem podporujících širší využívání
inovací jsou konference a podobné odborné akce.
Jaké změny a novinky v tomto odvětví přinesl
uplynulý rok?
Očekávaný trend v organizovaných akcích kongresového či konferenčního typu je jednoznačný: Zákazníci i organizátoři pomalu, ale jistě přecházejí od
velkých, několikadenních a širokospektrálních mohutných událostí ke krátkým a efektivním odborným setkáním zaměřeným na jedno téma. Takováto
setkání oslovují menší počet odborníků a jejich
cílem je dosáhnout konkrétních výsledků. Odborníci se shodují na tom, že trh se takříkajíc »čistí« od
neúčelných akcí organizovaných jen s cílem zisku,
přičemž přetrvávají a do budoucnosti přežijí spíše
smysluplné a kvalitní akce. Z tohoto pohledu je
možné vývoj směrem ke kvalitě hodnotit i v uplynulém roce pozitivně.
2
klánějí k tomu, že trend vývoje má navzdory přetrvávající krizi pozitivní směřování.
Pozitiva vyvolaná krizí je možné vidět například
i v přístupu dodavatelů služeb a ve zintenzivněném
boji o zákazníka. Ceny dodavatelských služeb se konsolidovaly a jejich celková úroveň se zvyšuje, zvláště
v hotelech. Konferencí a podobných menších odborných setkání se podle odborníků organizuje čím dál
tím víc. Dalším pozitivním signálem pro celý segment
je, že hodně nových akcí potvrdilo svou opodstatněnost zejména z pohledu efektivnosti investovaných
finančních prostředků ze strany zadavatelů.
Na změněné podmínky museli zareagovat především organizátoři, kteří si většinou uvědomují potřebu
neustálého zavádění novinek a inovací, aby si udrželi
současné klienty, resp. přilákali nové. Mnozí se rozhodli v maximálně možné míře využít nejmodernější
informačně-komunikační technologie, například jít
cestou on-line komunikace a prezentace. I když se to
může zdát jako dvojsečná zbraň, program některých
konferencí je možné sledovat i přes internet. Tato
forma je často reakcí na požadavky potenciálních
zákazníků sídlících mimo hlavní města a konferenční
centra, pro něž vyslání zaměstnance na konferenci
znamená značné zvýšení nákladů na cestovné
a stravné.
Zintenzivnil se boj o zákazníka
Recept na úspěch je stejný
Tematicky zůstaly prioritou oblasti jako marketing,
finance, lidské zdroje, zdravotnictví či informační
technologie. V souladu s aktuálními světovými
trendy se objevují víceré technické novinky. V módě
Finanční a hospodářská krize přinesla do mnoha odvětví víceré pozitivní impulzy. Trh se pročistil a zákazníci kladou větší důraz na kvalitu dodávaných
výrobků nebo služeb. Jednoduše sledují, za co, komu
a kolik zaplatí a hlavně to, jakou přidanou hodnotu
získají. Jak jsme už zmínili, pomalu zanikají velké kongresy a v plné míře se začíná potvrzovat životaschopnost úzce specializovaných konferencí. Ačkoli
v současnosti neexistují žádné statistické údaje
exaktně zachycující tuto změnu, lidé z praxe se při-
jsou virtuální konference, nové formy sdílení obsahu,
mobilní aplikace a podobně, i když podle odborníků
si v České republice na ně budou zákazníci ještě
nějaký čas zvykat…
Oslovení odborníci se téměř jednohlasně shodují na
tom, že podstatou úspěchu konference nebo jakéhokoli jiného odborného setkání je jednoznačně zajímavý a vyvážený obsah, respektovaní a atraktivní
řečníci, kteří jsou schopni jasně deklarovat svůj názor,
konfrontační setkání, případové studie z praxe, in-
http://konferencie.education.sk | www.konferencie.sk
spirace ze zahraničních trhů… To všechno doplněné
službami na vysoké úrovni. Recept na úspěch je tedy
stejný. Kvalitní program, kvalitní přednášející a kvalita přístupu. Komu se podaří trefit se do vkusu účastníků, tedy kdo ví, která témata jsou právě teď
aktuální, ten má vyhráno.
Česká republika a jiné země
Česká republika v současnosti není zemí velkých mezinárodních kongresů a konferencí. Sice byl i v této
oblasti zaznamenán mírný nárůst, ale obrovský potenciál dostatečně využívá snad jen hlavní město
Praha. „Pokud se podíváme na čísla, podle statistik
Českého statistického úřadu se v pražských hotelech
v roce 2011 konalo 4030 akcí. Za první čtvrtletí roku
2012 to bylo téměř 3039 akcí – předloni to za stejné období bylo 2745 akcí, došlo tedy k téměř jedenáctiprocentnímu nárůstu. Co se týče počtu účastníků, byl
nárůst dokonce 15 procent. Tyto údaje zaznamenávají
ovšem pouze akce v hromadných ubytovacích zařízeních, čili nezahrnují akce v konferenčních centrech
a jiných zařízeních, jako jsou univerzity apod.,“ uvádí
pro ilustraci několik čísel Lenka Žlebková, ředitelka
Praque Convention Bureau.
V této souvislosti vyvstává otázka, jak by dopadlo
porovnání úrovně domácích a mezinárodních setkání, avšak oslovení odborníci se shodují na tom,
že je tu rozdíl mezi kvalitní a nekvalitní konferencí,
a ne mezi tím, zda jde o českou, nebo zahraniční
konferenci. Pokud jde o zlepšení situace a ještě intenzivnější využití potenciálu České republiky, Lenka
Žlebková dodává: „Česká republika, potažmo Praha,
pole působnosti organizátorů konferencí nezasáhly
nijak zvlášť výrazně. Když v devadesátých letech
20. století vstoupily na trh videokonference, mnozí
si mysleli, že brzo z trhu vytlačí klasické akce. Praxe
však ukázala, že videokonference si našly uplatnění
většinou jen jako interně-komunikační prostředky
pro vnitropodnikové nebo projektové porady, distanční vzdělávání či krátké porady.
Žádné z novodobých výdobytků techniky dosud nedokázaly nahradit osobní kontakt a mezilidskou interakci, do níž jsou kromě zraku a sluchu zapojeny
i ostatní lidské smysly. S těmito slovy souhlasí i Michal
Maniš, obchodní ředitel společnosti OREA Hotel
Pyramida: „Určitě nástup nových technologií neovlivnil konferenční obor způsobem převedení setkání do
virtuálního světa. Videokonference jsou využívány
v malé míře. Většinou one to one. Lidé si uvědomili, že
podstatou konferencí je setkat se osobně.“
A jaká jsou očekávání do příštího roku? Jak najít
rovnováhu mezi následováním světových lídrů,
jimiž jsou v evropském měřítku už dlouhé roky
Velká Británie a Holandsko, a přizpůsobením se lokálním požadavkům, hodnotám a očekáváním?
Jednou větou to výstižně vyjádřil Norbert Bomba,
ředitel společnosti PAMIDA International: „Dnešními
lídry v konferenčním průmyslu už nejsou země, ale spíš
regiony, města či subjekty. Jsou to ti, kteří jsou tvořiví
a dokážou pružně zavádět a využívat správné inovace.“
A na závěr stačí dodat, že zahraničními trendy je
možné se inspirovat, avšak vždycky to bude domácí
trh, kdo určí, co je skutečně zapotřebí.
Virtuální svět a osobní kontakt
Praxe i v uplynulém roce potvrdila, že inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií do
konference
kde se koná 80 procent všech mezinárodních konferencí, má potenciál jistě velký a kroky k podpoře kongresového průmyslu jsou zde konány. V loňském roce
byla například realizována kampaň státní agentury
CzechTourism na podporu kongresového cestovního
ruchu, která je financována z evropských fondů.“
3
http://konference.edumenu.cz | www.konference-kongresy.cz
leden – březen 2013
HR&BUSINESS FORUM: PRÁCE S TALENTY A KLÍČOVÝMI
ZAMĚSTNANCI, People Management Forum
28. 2. 2013
 Ostrava
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: management společností všech sektorů a HR management
Cíl konference: Konferenční setkání se zasazuje o výměnu názorů a zkušeností při řízení klíčových lidí, v provázanosti s dalšími oblastmi řízení společnosti.
Získané poznatky mohou jednatelé a top manažeři následně využít ve své praxi.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU – 4. ročník
Konference s.r.o.
13. 3. 2013
 Brno
Potravinářství
www.konference.org
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Cíl konference: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů potravinářských firem a společností podporujících rozvoj
potravinářského průmyslu.
OFF-GRID 2013 – 2. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
13. 3. 2013
Utility/Energetika
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Cíl konference: Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na energii se stává téma Off-Grid znovu aktuálním. Přestože tyto systémy nejsou v sektoru OZE vůbec
podporovány, růst cen učiní OZE cenově konkurenceschopnými a nová technologická řešení i provozuschopnými.
IT SECURITY WORKSHOP – 7. ročník
Exponet s.r.o.
19. 3. 2013
Informační technologie
 Praha
www.itsw.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Seznámit odborníky na budování a řízení informační bezpečnosti s riziky v oblasti ochrany dat a s tím, jak je možné tato rizika snížit.
Hlavními tématy jsou: security management, ochrana dat a programů, bezpečnost sítí, antivirová ochrana, antispam a antiware.
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO MUNICIPALITY 2013 – 3. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
19. 3. 2013
Veřejná správa
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, ministerstva, firmy zabývající se dotacemi
Cíl konference: Úspěšné hospodaření s veřejnými financemi není dnes možné bez dobré znalosti finančního řízení a zvládnutí legislativy. V posledních letech je to
stále obtížnější a řada projektů zanikne v náporu byrokracie. Konference je zaměřena na správu veřejných financí.
VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW: NÁVRAT
K HODNOTÁM – 16. ročník, People Management Forum
21. 3. 2013
 Praha
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: HR a management
Cíl konference: Prestižní dvojjazyčná konference je určená HR i managementu firem všech odvětví. Své zkušenosti, poznatky a know-how při práci s hodnotami
budou sdílet přední experti z ČR i zahraničí. Součástí programu je vyhlášení XIII. ročníku ceny HREA – Excellence Award®
WORKSHOPY: ÚSPĚCH, PŘEDSTAVIVOST A ENERGIE
People Management Forum
22. 3. 2013
 Praha
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
konference
Cílová skupina: HR a management
Cíl konference: Následný program konference HR Know How: John Raddall, kouč z Jižní Afriky, odhalí, jak pracovat s vnitřní energií člověka i organizace;
Ivo Toman se zaměří na úspěch a motivaci v našem životě; Lea Paulínová představí cestu ke změně skrze naši představivost.
4
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST MĚST A REGIONŮ – 3. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Březen 2013
 Praha
Doprava/Finance
www.bids.cz
Cílová skupina: municipality, kraje, dopravní společnosti, banky, inženýrské firmy, poradenské společnosti
Cíl konference: Konference bude zaměřena na autobusovou dopravu, plnění a aktualizaci dopravních plánů krajů, konkurenci v autobusové dopravě,
nastavení vyrovnávacích plateb a inovace ve veřejné dopravě.
http://konferencie.education.sk | www.konferencie.sk
duben – červen 2013
CANDELA 2013 – KONFERENCE O SVĚTLE A OSVĚTLENÍ – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
11. 4. 2013
Energetika/Životní prostředí
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná i široká veřejnost
Cíl konference: Konference zaměřená na osvětlení jak exteriéru, tak interiéru. Nové trendy, legislativa, techn. systémy, údržba, instalace, servis, pronájem,
rekonstrukce, energetické úspory. Samostatný blok bude věnován veřejnému osvětlení.
EU FONDY 2013 – 3. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
15. 4. 2013
Evropská unie/Finance
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: municipality, obcemi řízené organizace, kraje, finanční poradci a auditoři, banky, právní firmy, firmy zabývající se dotacemi
Cíl konference: Konference napoví, jakým směrem se bude ubírat nové programovací období 2014-2020. Sníží se celkový počet Operačních programů a nastanou
také změny v administrativní části. Poučili jsme se z chyb minulých let a umíme dotace správně využít?
BUSINESS INTELLIGENCE CONFERENCE – 3. ročník
Exponet s.r.o.
16. 4. 2013
Informační technologie
 Praha
www.bicon.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Business Intelligence aplikace umožňují řídícím pracovníkům získat informace pro rozhodovací proces díky analytickým a vykazovacím nástrojům.
Konference se věnuje tématům: Business Intelligence, datové sklady, dolování dat, systémy pro podporu rozhodování.
EXCHANGE MEETING V RODINNÉM PIVOVARU BERNARD, A. S.
People Management Forum
23. 4. 2013
 Vysočina
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: HR odborníci a management organizací zejména středně velkých firem
Cíl konference: Posláním známého a úspěšného pivovaru je„vlastní cestou k poctivému českému pivu“. Na setkání získáte inspiraci, jak pracovat s firemní kulturou
a hodnotami ve středně velké firmě.
PODNIKÁNÍ A INVESTICE V POSTSOVĚTSKÝCH REPUBLIKÁCH – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
24. 4. 2013
 Praha
Finance
www.bids.cz
Cílová skupina: podnikatelé, exportéři, poradenské společnosti, právní kanceláře, obchodní komory
Cíl konference: Jaké jsou možnosti investic a exportu do zemí bývalého Sovětského svazu? Jaké jsou právní a administrativní problémy? Jaké programy lze využít
na podporu exportu? Jaké jsou konkrétní zkušenosti?
HR KONFERENCE
Ecopress, a.s.
Duben 2013
 Brno
Lidské zdroje a management
http://konferencie.hnonline.sk
Cílová skupina: vyšší střední management, ekonomičtí ředitelé, marketingoví ředitelé
Cíl konference: Nové trendy v rozvoji lidských zdrojů.
BEZPEČNOST V CLOUDU – 3. ročník
Exponet s.r.o.
14. 5. 2013
 Praha
Informační technologie
www.bezpecnostvcloudu.cz
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ ENERGETIKY V ČR A NA SLOVENSKU – 8. ročník
Konference s.r.o.
15. 5. 2013
 Praha
Energetika
www.konference.org
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Cíl konference: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslových podniků, odborníků a ekonomů
nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.
konference
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Konference přiblíží návštěvníkům bezpečnostní témata v Cloud Computingu. Hlavní témata: data loss protection, data leakage protection,
sdílení technologií, vnitropodnikové hrozby, identifikace a evaluace rizik v cloudu, zabezpečení uživatelského rozhraní.
5
http://konference.edumenu.cz | www.konference-kongresy.cz
Energetika/Finance
OBCHODOVÁNÍ S ENERGIÍ – 2. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
15. 5. 2013
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: obchodníci s elektřinou, výrobci energie, odběratelé elektrické energie, investoři
Cíl konference: Konference bude věnována obchodování s elektřinou, plynem a teplem, situaci na trhu a legislativním novinkám.
RETAIL CON 2013 – 10. ročník
Centers Publishing
16. 5. 2013
Stavebnictví a reality
 Praha
www.centers.cz
Cílová skupina: developeři, investoři, nájemci retailových prostor, center manažeři, property manažeři, správci, subdodavatelé služeb ad.
Cíl konference: Setkání odborníků ze světa shopping center a retailu, přehled stávajících a plánovaných nákupních formátů v ČR, remodeling, nové značky na trhu,
trendy v marketingu ap.
EASTLOG 2013 – 16. ročník
ATOZ EVENT, s.r.o.
23. 5. – 24. 5. 2013
Doprava a logistika
 Praha
www.eastlog.cz
Cílová skupina: vrcholový management a management z logistických, výrobních a obchodních společností
Cíl konference: Dvoudenní středoevropský kongres logistiky a dopravy zaměřený na trendy a novinky v oboru. První den plný informací, diskusí, setkávání se
a nových kontaktů, navazující zábavný večer a druhý den logistika v praxi formou návštěv logistických center.
ŠETRNÉ BUDOVY 2013 – 3. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
26. 5. 2013
 Praha
Životní prostředí/Stavebnictví
www.bids.cz
Cílová skupina: developeři, investoři, facility manažeři, dodavatelé stavebních produktů, materiálů a služeb, architekti, projektanti a další
Cíl konference: Hlavním organizátorem konference je Česká rada pro šetrné budovy. Program se skládá z hlavního plenárního jednání a dalších paralelních sekcí.
Doplňkem je odborná výstava společností působících v dané oblasti.
19. EMISSIONTRADING – 19. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
30. 5. 2013
Životní prostředí
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: poradenské a právní firmy, banky, obchodníci, brokeři, společnosti obchodující s emisními povolenkami
Cíl konference: Aktuální problematika obchodování s emisními povolenkami, EU ETS, III. obchodovací období – jak jsme zvládli přechod? Bylo vše bez chyb,
nebo nás potkaly komplikace? Je vše jasné?
EXCHANGE MEETING V BARUM CONTINENTAL, S. R. O.
People Management Forum
Květen 2013
 Zlínský kraj
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: HR odborníci a management organizací
Cíl konference: Zástupci společnosti Barum Continental představí zajímavé HR programy a postupy při práci se zaměstnanci v automobilovém průmyslu.
Doprava
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Květen 2013
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: projektanti, architekti, provozovatelé a správci dopravního značení, investoři, odborná veřejnost
Cíl konference: Konference je zaměřená na dopravní značení – legislativu, financování, nové technologie, úspory energií atd.
TRANSFORMAČNÍ ZMĚNA ANEB CO VŠECHNO JE JINAK – 6. ročník
agentura Motiv P
6. 6. 2013
 Praha
Lidské zdroje a management
www.motivp.com
konference
Cílová skupina: vrcholoví manažeři, generální ředitelé, personalisté
Cíl konference: Transformaci budeme pojímat jako fundamentální změnu a jako součást strategického myšlení, která se týká jednak lidí a procesů, jednak celého
organizačního trojúhelníku kultura–strategie–struktura.
6
SVĚT INFORMATIKY VE ZDRAVOTNICTVÍ – 4. ročník
Exponet s.r.o.
11. 6. 2013
 Praha
Informační technologie
http://zdravotnictvi.expo-net.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Konference je určena pro pracovníky zodpovědné za řízení IT infrastruktury ve zdravotnických zařízeních a souvisejících odvětvích. Zabývá se
problematikou IT bezpečnosti a využití moderních nástrojů pro automatizaci, komunikaci a zvyšování efektivity procesů.
powered by
http://konference.edumenu.cz | www.konference-kongresy.cz
CORPORATE FINANCE 2013 ‒ FINANCOVÁNÍ RŮSTU FIREM – 10. ročník
Konference s.r.o.
19. 6. 2013
 Brno
Finance
www.konference.org
Cílová skupina: vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu
Cíl konference: Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností vlastníků firem, managementu, finančních ředitelů, představitelů venture fondů,
soukromých investorů a poskytovatelů kapitálu z financování rozvoje firem.
SMART GRIDS V ČR 2013
B.I.D. Services, s.r.o.
Červen 2013
Utility/Energetika
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: energetické firmy, dodavatelé a výrobci elektrozařízení, výrobci spotřebičů, elektromontážní fy, výrobci a distributoři elektřiny
Cíl konference: Smart Grids je v současnosti jedno z nejčastějších témat v moderní energetice. Stávají se cestou k bezpečnému a koordinovanému přenosu
elektrické energie v distribuční síti.
ENERGETICKÝ MANAGEMENT MĚST A OBCÍ – 5. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Červen 2013
Veřejná správa
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: obce, města, kraje
Cíl konference: Konference se bude zabývat komplexně energetickým managementem ve veřejném sektoru. Kde všude se dají hledat rezervy a zda je města
a obce umějí využít.
GOING GREEN 2013 – 3. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Červen 2013
Životní prostředí
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, odborná veřejnost, NNO
Cíl konference: Jedna z největších akcí svého druhu v regionu CEE. Vytvoří novou platformu pro politiky, vědce i zástupce soukromého sektoru a bude hledat
cesty, jak reagovat na aktuální výzvy.
EXCHANGE MEETING V SIEMENS ČR
People Management Forum
Červen 2013
 Praha
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: HR senior manažeři
Cíl konference: Setkání na téma: Řízení kariéry v globální společnosti. Seznámíte se s HR programy zaměřenými na kariérní plánování a způsoby práce se
zaměstnanci při plánování kariérních cest. Nahlédnete do zákulisí HR a firemní kultury společnosti.
EXCHANGE MEETING VE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A. S.
People Management Forum
Červen 2013
 Ostrava
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: HR odborníci a management organizací
Cíl konference: Ve společnosti Vítkovice, a. s., se seznámíte se zajímavými HR programy a postupy při práci se zaměstnanci a dostanete rovněž příležitost
nahlédnout do zákulisí HR a firemní kultury firmy.
červenec – září 2013
ANDRAGOGICKÉ DIALOGY – 3. ročník
 Olomouc
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
10. 9. – 11. 9. 2013
Vzdělávání
www.ksoc.upol.cz
konference
Cílová skupina: vzdělavatelé dospělých, personalisté, akademičtí pracovníci, pracovníci vzdělávacích institucí
Cíl konference: Setkání odborníků v oblasti vzdělávání dospělých; první část konference je zaměřena na teoretickou andragogiku, druhou tvoří trendy ve
vzdělávání dospělých – pro tuto část je vytvořena sekce workshopů lektorů vzdělávání dospělých.
8
DATA STORAGE WORKSHOP – 8. ročník
Exponet s.r.o.
19. 9. 2013
 Praha
Informační technologie
www.dsw.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Data Storage Workshop nabízí možnost představit IT managerům produkty, služby a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace,
bezpečnosti a správy dat i v oblasti networkingu.
http://konferencie.education.sk | www.konferencie.sk
VEŘEJNÉ SLUŽBY A VEŘEJNÁ PODPORA 2013 – 5. ročník
Evropská unie/Finance
 Praha
B.I.D. Services, s.r.o.
Září 2013
www.bids.cz
Cílová skupina: VS, kraje a ministerstva, podniky veřejných služeb, municipální a infrastrukturní společnosti, poradenské společnosti, banky
Cíl konference: Jaká budou nová pravidla EU v oblasti veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu? Zajímají vás reformy veřejných služeb v ČR,
které se připravují nebo už realizují?
SPALOVNY A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – 3. ročník
Životní prostředí
 Praha
B.I.D. Services, s.r.o.
Září 2013
www.bids.cz
Cílová skupina: soukromý a veřejný sektor, NNO, odborná veřejnost
Cíl konference: Třetí odborná konference o možnostech ekologického zpracování odpadu – budoucnost a role spaloven tříděného komunálního odpadu v ČR jako
perspektivního odvětví v energetice ČR.
říjen – prosinec 2013
SVĚT INFORMATIKY VE FINANČNICTVÍ – 5. ročník
Exponet s.r.o.
8. 10. 2013
 Praha
Informační technologie
http://financnictvi.expo-net.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Odborná konference je určena pro IT pracovníky a zástupce managementu ve finančním sektoru. Přináší obsáhlý přehled řešení, která umožňují
společnostem v této oblasti zefektivnit množství interních procesů, zavádět inovativní modely a uchovat bezpečnost dat.
INNER WINNER FESTIVAL – 4. ročník
Inner Winner s.r.o.
18. 10. – 20. 10. 2013
 Praha
Vzdělávání
www.innerwinner.cz
Cílová skupina: účastníci z korporátního businessu – CEO, HR, vzdělávání, majitelé menších a středních firem, lidé na volné noze, vizionáři
Cíl konference: Během tří dnů celkem 40 praktických workshopů a 3 večerní fóra. Vzděláváme jinak – inspirace novými, světovými trendy pro rozvoj Vás
a Vašich firem.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ ODVĚTVÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU
V ČR A STŘEDNÍ EVROPĚ – 10. ročník, Konference s.r.o.
23. 10. 2013
 Brno
Automobilový průmysl
www.konference.org
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností a odborníci
Cíl konference: Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků
a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji automobilového průmyslu.
LOG-IN CZ 2013 – 10. ročník
ATOZ EVENT, s.r.o
24. 10. – 25. 10. 2013
 Praha
Doprava a logistika
www.log-in.cz
Cílová skupina: vrcholový management a management logistických, výrobních a obchodních společností
Cíl konference: Intenzivní logistické fórum LOG-IN otevírá centrální téma významných inovací, nových úspěšných projektů a případových studií v logistice na
českém trhu. Fórum LOG-IN zahrnuje workshop, Logistický Business Mixer a návštěvy logistických center.
ELEKTRONIZACE – EFEKTIVNÍ NÁSTROJ STÁTNÍ SPRÁVY – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Říjen 2013
 Praha
Veřejná správa/Informatika
www.bids.cz
CZECH INFRASTRUCTURE AND PPP FORUM 2013 – 10. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Říjen 2013
 Praha
Evropská unie/Finance
www.bids.cz
Cílová skupina: banky a finanční instituce, stavební a poradenské firmy, technologické společnosti, developeři, poskytovatelé služeb PPP, VS
Cíl konference: Jaký je dosavadní vývoj PPP v ČR a jaká je jejich budoucnost? Představeny budou úspěšné projekty, aktuální stav PPP v ČR a EU, nové projekty,
legislativa a situace na rozvíjejícím se trhu PPP v EU.
konference
Cílová skupina: státní správa, vývojářské a IT společnosti
Cíl konference: V konferenci bude kladen důraz na přehled základních nástrojů elektronizace, které může státní správa využívat k zefektivnění svých pracovních
procesů a tedy i ke snížení nákladů. Část témat se bude věnovat zadávání veřejných zakázek v IT oblasti.
9
http://konference.edumenu.cz | www.konference-kongresy.cz
MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY V ČR 2013 – 4. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Říjen 2013
 Praha
Energetika/Životní prostředí
www.bids.cz
Cílová skupina: podnikatelé v OZE, zejména MVE, podniky Povodí, výrobci a dodavatelé zařízení pro MVE, inženýrské a poradenské firmy, banky
Cíl konference: Konference věnovaná současnosti a perspektivám provozování malých vodních elektráren v ČR.
HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V PODNICÍCH – 5. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Říjen 2013
 Praha
Energetika/Životní prostředí
www.bids.cz
Cílová skupina: výrobní podniky a služby, infrastrukturní společnosti, poradenské a energetické společnosti, právní firmy, banky
Cíl konference: V letošním ročníku věnujeme prostor zkušenostem s realizovanými projekty. Téma úspor doplníme informacemi o cenových prognózách, radami,
jak vybírat dodavatele energie, a možnostmi využití OZE.
SOLÁRNÍ ENERGIE V ČR 2013 – 8. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Říjen 2013
 Praha
Energetika/Životní prostředí
www.bids.cz
Cílová skupina: firmy a investoři ve fotovoltaice, drobní investoři, veřejné organizace, dodavatelé služeb a zařízení pro FVE, banky
Cíl konference: Hlavními tématy jsou legislativní prostředí a změny, které do solární energetiky přinesly změny zákonů. Nastíníme, jak se bude situace vyvíjet dál
a jak se nové podmínky našich zákonodárců promítnou do praxe.
INOVACE 2013 – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Říjen 2013
 Praha
Finance/Veřejná správa
www.bids.cz
Cílová skupina: veřejný sektor, zástupci veřejné správy, nadnárodní i lokální společnosti, domácí a mezinárodní finanční instituce a banky
Cíl konference: První ročník přinese ucelený přehled o problematice inovací. Vše od stavu inovací v ČR přes inovační podnikání až po možnosti financování
a přehled úspěšných projektů v ČR.
CLOUD COMPUTING CONFERENCE – 3. ročník
Exponet s.r.o.
5. 11. 2013
 Praha
Informační technologie
www.cloudconference.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Model Cloud Computingu změnil ve světě informačních technologií zažité postupy a obchodní modely. Konference se věnuje jeho možnostem,
novinkám a souvisejícím tématům: software jako služba, platforma a infrastruktura jako služba, virtualizace, datová centra.
SPEEDCHAIN 2013 – 8. ročník
Reliant s.r.o.
13. 11. – 14. 11. 2013
 Praha
Logistika
www.speedchain.eu
Cílová skupina: vrcholoví manažeři nadnárodních providerů, supply chain manageři, IT specialisté a široká logistická veřejnost
Cíl konference: Cílem konference je připravit kombinaci vysokého logistického know-how a networkingu v neformální atmosféře historických prostor
Břevnovského kláštera. V roce 2012 se zúčastnilo 567 osob z 11 zemí světa.
TELECOMMUNICATION CONFERENCE – 9. ročník
Exponet s.r.o.
19. 11. 2013
 Praha
Informační technologie
www.tccon.cz
Cílová skupina: CEO, CIO, IT specialisté, obchodní ředitelé, techničtí ředitelé, finanční ředitelé
Cíl konference: Akce se věnuje IP komunikacím a telefonii, pokrývá komplexně nabídku produktů a služeb v oblasti komunikačních technologií. Témata akce:
videokonference a teleprezence, hlasová, datová a multimediální komunikace, IP a počítačová telefonie, call centra.
PŘENOS A DISTRIBUCE ELEKTRICKÉ ENERGIE – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
20. 11. 2013
 Praha
Energetika/Finance
www.bids.cz
konference
Cílová skupina: energetické společnosti, distribuční společnosti, provozovatelé a investoři do OZE, ČEPS, OTE, výrobci a distributoři energie
Cíl konference: Konference je zaměřena na problematiku připojování energetických zdrojů do rozvodné soustavy, stabilitu sítě, rozvoje přenosové soustavy,
přeshraničních toků energie, bezpečnostních systémů a na přístup k decentrální výrobě energie.
10
HR KONFERENCE 2013 – 7. ročník
agentura Motiv P
21. 11. – 22. 11. 2013
 Brno
Lidské zdroje a management
www.motivp.com
Cílová skupina: HR manažeři a personalisté
Cíl konference: S kým se na konferenci potkáte: Michael Chytrý, moderátor konference a lektor Motivu P; František Hroník, odborný garant a organizátor
HR konference 2013, ředitel a lektor Motivu P. Dále se setkáme s předními HR manažery českých a světových společností.
http://konferencie.education.sk | www.konferencie.sk
REALITNÍ KONGRES 2013 – 4. ročník
Conventia, s.r.o.
Listopad 2013
Stavebnictví a reality
 Praha
www.conventia.cz
Cílová skupina: zástupci realitních kanceláří a developerských společností, investoři, banky a další firmy působící na realitním trhu
Cíl konference: Přinést odpovědi na aktuální problémy týkající se trhu s nemovitostmi. Profesionálové z oboru budou diskutovat o novinkách souvisejících
s nemovitostmi. Součástí bude vyhlášení soutěže REALITNÍ PROJEKT ROKU.
SLOVAK INFRASTRUCTURE AND PPP FORUM 2013 – 7. ročník
B.I.D. Services, s.r.o
Listopad 2013
Evropská unie/Finance
 Bratislava
www.bids.cz
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor
Cíl konference: Konference se zaměří na dosavadní vývoj PPP v SR a na jejich budoucnost. Představeny budou úspěšné projekty, aktuální stav PPP v SR a EU,
nové projekty, legislativa a situace na trhu v EU.
SYSTÉM RECYKLACE AUTOVRAKŮ – 11. ročník
B.I.D. Services, s.r.o
Listopad 2013
Životní prostředí
 Praha
www.bids.cz
Cílová skupina: zástupci státní správy, firmy zabývající se ekologickým zpracováním autovraků
Cíl konference: Jedenáctý ročník je zaměřen na mapování praktických zkušeností s dotacemi. Součástí bude zpráva o stavu autoparku a přehled
připravované legislavity.
FORUM GENERACE: AGE MANAGEMENT V PRAXI
People Management Forum
Listopad 2013
 bude upřesněno
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
Cílová skupina: HR odborníci, PR manažeři, management organizací
Cíl konference: Společně se zamyslíme nad aspekty, které s sebou přináší stárnutí populace, a nad vlivem tohoto jevu v různých oblastech podnikání.
Poznáte dobré praxe i speciální programy zaměstnavatelů při využívání potenciálu zaměstnanců 50+.
FINANCOVÁNÍ INVESTIC – 1. ročník
B.I.D. Services, s.r.o
Listopad 2013
 Praha
Finance
www.bids.cz
Cílová skupina: investoři, investiční fondy, podnikatelé, expandující firmy, začínající firmy
Cíl konference: Konference je zaměřená na možnosti získávání kapitálu na investice u začínajících a expandujících firem a tzv. startupů a na nejvhodnější
způsoby investování kapitálu.
OČEKÁVANÝ VÝVOJ REALITNÍHO TRHU A DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ – 11. ročník
Konference s.r.o.
4. 12. 2013
 Brno
Reality
www.konference.org
Cílová skupina: zejména vrcholový a střední management, ředitelé, majitelé společností, odborníci a investoři
Cíl konference: Vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů nemovitostního trhu, developerů, realitních kanceláří, stavebních firem, dodavatelů,
poskytovatelů zdrojů kapitálu, investorů a ekonomů, pokud jde o současný a očekávaný vývoj realitního trhu.
VĚTRNÁ ENERGIE V ČR 2013 – 8. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Prosinec 2013
 Praha
Energetika/Životní prostředí
www.bids.cz
Cílová skupina: veřejný a soukromý sektor, odborná veřejnost, NNO
Cíl konference: Konference mapuje nejdůležitější události v sektoru větrné energetiky v ČR. Situace v sektoru je po předloňském stop-stavu nelehká, očekává se
však alespoň mírné oživení a nastartování nových projektů.
HR&BUSINESS FORUM II. – 2. ročník
People Management Forum
Prosinec 2013
 Praha
Lidské zdroje a management
www.peoplemanagementforum.cz
20. EMISSION TRADING – 20. ročník
B.I.D. Services, s.r.o.
Prosinec 2013
 Praha
Finance/Životní prostředí
www.bids.cz
Cílová skupina: podniky spadající do systému obchodování, obchodníci, brokeři, banky, zástupci burz, poradci a konzultanti, zástupci státní správy
Cíl konference: Evropský systém pro obchodování s povolenkami na emise je ve své třetí fázi. Jak jsme zvládli přechod? Bylo vše bez komplikací? Co nás čeká
v prvním roce třetího období?
konference
Cílová skupina: Management společností všech sektorů a HR manažeři
Cíl konference: Konferenční setkání se zasazuje o výměnu názorů a zkušeností při řízení lidí, v provázanosti s dalšími oblastmi řízení společnosti. Získané poznatky
mohou jednatelé a top manažeři následně využít ve své praxi.
11
http://hotely.edumenu.cz | www.hotely-pobyty.cz
hotely a konferenční prostory | úvod
Praha v žebříčku ICCA poskočila o pět příček na 14. místo,
cílem je dostat se do první desítky
Důraz na inovace
a marketing
hotely a konferenční prostory
Kongresový turismus je spolu s lázeňstvím nepochybně jedním z nejlukrativnějších odvětví
cestovního ruchu. Podle Mezinárodní asociace
kongresových kanceláří (ICCA) hostitelskému
místu, kde se v průměru čtyřikrát přenocuje, přinese jeden účastník kongresu čistý příjem víc než
1000 USD. Jak se loni dařilo českým subjektům
podnikajícím v této oblasti?
Podle Business Travel indexu dosáhl celosvětově počet
rezervací MICE (Meetings, Incentives, Conferences,
Events/Exhibitions) akcí v roce 2011 podobných výsledků jako v ekonomicky silném roce 2008. Trendem
pro další roky je spolu s poklesem počtu delegátů
i zkracování přenocování během kongresů ze tří na dvě
noci. Vyplývá to z pravidelného ročního reportu Roba
Davidsona, uznávaného profesora působícího v segmentu MICE, který mimo jiné tvrdí, že nejistota na
světových trzích je bezpochyby největší problém,
jemuž MICE čelí. Zvrátit to může jen ekonomický růst,
ke kterému může paradoxně přispět i kongresový,
konferenční a incentivní turismus.
12
Správný poměr výkonu a ceny
Z hlediska kongresového turismu je na tom Česká republika o mnoho lépe než sousední Slovensko. I statistické ukazatele potvrzují, že solventní kongresoví
turisté po delším čase opět táhnou cestovní ruch směrem vzhůru. Počet kongresů a firemních konferencí
v českých hotelech v prvním pololetí 2012 meziročně
vzrostl o 12 % a účastníků bylo dokonce o 16 % víc
než ve stejném období loňského roku.
Pozitivní vývoj zaznamenala i Praha, která je v této
oblasti vlajkovou lodí České republiky. Tento trend
potvrzuje také Lenka Žlebková, ředitelka Prague
Convention Bureau: „Ano, letošní rok byl z pohledu
kongresové turistiky v Praze velmi úspěšný, došlo k výraznému nárůstu jak počtu akcí, tak počtu kongresových účastníků. Tento fakt dokládají jak naše statistiky,
tak statistiky Českého statistického úřadu. Doufáme
také, že se v žebříčku mezinárodní kongresové asociace
ICCA za rok 2012 umístí Praha opět lépe – předloni
poskočila o pět příček, z 19. na 14. místo, a náš cíl je
dostat ji v nejbližších letech zpět do první desítky,“
upřesňuje.
Kongresový turismus může být tvůrcem zajímavých
zisků, pracovních příležitostí i prestiže země, regionů
nebo jednotlivých obcí a lokalit. Je možné ho považovat za jeden z důležitých signálů vývoje hospodářství a firemních nálad – v porovnání s jinými ukazateli
přináší optimističtější čísla. „Rok 2012 byl určitě úspěšnější než rok předchozí. Sice nebylo o moc víc velkých
kongresů v Praze, ale bylo cítit, že mezi organizátory
z řad firem již nebylo šetření nákladů prioritou přežití.
Naopak partneři z některých oborů chtěli předvést svou
ekonomickou sílu a navýšili objem utracených prostředků. Dno trhu bylo spíše v roce 2009 a začátkem roku
2010. Od té doby se počty konferencí a objemy tržeb
stále zvyšují. Není to závratné procento, ale trend je plus
10 až 15 % každý rok,“ uvádí Michal Maniš, obchodní
ředitel společnosti OREA Hotel Pyramida.
Ústupky klientům a tvorba zisku
Hotelových zařízení v České republice přibývalo i loni,
rozpočty firem jsou většinou nižší, maximálně stejné
jako v jiných letech. Náklady hotelů však rostou, což
vytváří různé tlaky – na jedné straně jsou požadavky
zákazníků, kteří chtějí stejné služby za méně peněz, na
druhé straně stojí hospodářské výsledky. Jak však zvýšit zájem klientů? Jak ukrojit větší kus z malého koláče?
„Sledovat trendy a maximálně se věnovat kvalitě služeb
a správnému poměru výkon a cena. A také odolat tlaku
na snižování cen za služby. Většinou je to spíše o »sportu«
získat služby za co nejmenší cenu, než že by partner měl
až tak omezený budget,“ říká Michal Maniš.
Primární roli hraje dobrý marketing
Kongresový cestovní ruch v České republice za poslední roky prošel velkými změnami a investice do
této oblasti byly a v některých případech stále jsou
vysoké. Součástí většiny nových hotelů jsou nejednou velkorysé kongresové prostory, protože právě ty
mohou přinášet vysokou přidanou hodnotu a pomoci využít hotelové kapacity i mimo hlavní vrcholy
turistické sezóny.
Provozovatelé hotelů a kongresových prostor a organizátoři těchto akcí museli na pokles zaznamenaný v letech 2009 a 2010 zareagovat, protože jinak
by mnozí nedokázali přežít. Jako první přišla na řadu
změna cenové politiky, avšak mnohé provozovatele
tato těžší období posunula v uvažování dopředu.
Do kongresové turistiky výrazně zasáhly i moderní
informační a komunikační technologie. Jaké novinky
v této oblasti zaznamenali lidé z praxe loni? „Charakter konferencí se s moderními technologiemi mění a virtuální aspekty do světa konferencí vstupují. Mění se
styly přednášek a meetingů, prezentací, všechny se stávají více interaktivními. Neodmyslitelnou součástí každého kongresu jsou také nejrůznější blogy, sdílení
názorů před akcí, po ní či během ní s ostatními účastníky, využívání sociálních médií, používání nových
technologických prostředků atd. Takže ta cesta vede
k co největší interaktivitě a efektivitě. Osobní účast však
rozhodně nevymizí, osobní kontakt a výměna zkušeností nemohou nahradit ani nejvyspělejší technologie,
takže v tomto do budoucna obavy nemáme,“ doplňuje
Lenka Žlebková.
Celosvětovým trendem se v oblasti kongresové turistiky stává spolupráce soukromého, veřejného
a státního sektoru. V mnohých destinacích dochází
ke slučování sdružení cestovního ruchu a eventových agentur do jedné organizace, jejíž primárním
úkolem je prezentace dané destinace. Ve světě tento
jev doprovází vznik tzv. CVB – Convention Visitors
Bureau. Kromě využívání nejmodernějších informačně-komunikačních prostředků je pro dobré fungování marketingu těchto organizací důležitý také
zájem relevantních subjektů o členství a vzájemná
spolupráce na všech úrovních. „Spojení sil, sjednocení
marketingových kampaní a aktivit v zahraničí vede
k větší efektivitě a také lepšímu vynaložení finančních
prostředků. Snažíme se také zavést incentivní pobídky
mezinárodním organizátorům, které jsou ve světových
kongresových destinacích v současnosti již většinou
standardem. Velmi důležitá je samozřejmě péče
o klienta, proaktivní přístup a podpora ze strany
Convention Bureau,“ dodává v této souvislosti Lenka
Žlebková.
Tři hlavní kategorie problémů
Český kongresový turismus se velmi výrazně soustředí
do Prahy, která byla v roce 2012 v celosvětovém žebříčku ICCA na 14. místě s cílem dostat se v nejbližších
letech zpátky do první desítky, kde byla naposledy
v roce 2006, a to na osmém místě. Potenciál na to
určitě má, a tak se nabízí otázka, zda ho dokáže lépe
využít. Oslovení odborníci se shodují na tom, že hlavní
okruh problémů spočívá ve více oblastech: historickém vývoji, infrastruktuře, podpoře cestovního ruchu
ze strany státu a propagaci v zahraničí. „Hlavní město
Praha investovalo nemalé finanční prostředky do inzerce
a PR aktivit v 15 nejvýznamnějších zahraničních MICE
médiích. Máme služby na vysoké úrovni, například
máme větší hotelovou kapacitu než Vídeň, ale bohužel
pouze jedno kongresové centrum, které se při velkých
kongresech potýká s nedostatečnými výstavními plochami pro doprovodnou výstavu, která je mnohdy významným zdrojem financování celého kongresu. Zlepšit
situaci by mohlo právě vyřešení situace Kongresového
centra Praha, zejména jeho renovace a rozšíření výstavní
plochy,“ vysvětluje Lenka Žlebková.
Odborníci shodně uvádějí, že v současném globalizovaném světě rozhodují odlišnosti, přidaná hodnota
či nadstavba, kterými mohou být v případě českého
kongresového turismu historie, památky, přírodní
krásy, gastronomie, tradice a podobně. Hotelové
a kongresové sály jsou v České republice srovnatelné
s těmi v zahraničí. Jestliže chceme, aby se z účastníků
kongresů stali v budoucnosti „běžní“ turisté, je třeba
je přilákat na to „ostatní“ – doplňkový program, kulturu, přírodu. „Osobně si nemyslím, že by byl nějaký
způsob, jak udělat z konferenčních hostů opětovné návštěvníky jako turisty. Toto zajistí dostatečná zajímavost
destinace. Dostatek kulturních akcí a hlavně dostupnost
informací o nich. Pokud je v Praze někdo na konferenci,
je zde buď s partnerem a město si projdou a další
návštěvu již neplánují, nebo je zde sám, a s partnerem
přijde jindy v rámci volného času. Pak je potřeba, aby na
něj destinace zapůsobila jako zajímavá, aby se chtěl
vrátit. Karlův most a Pražský hrad jsou už několik století
skoro stejné. Na to hosty opakovaně nepřilákáme,“ konstatuje Michal Maniš. A jaká jsou očekávání pro rok
2013? „Mnohem vyšší, než byly ty na rok 2012. Očekáváme opět růst. A zkvalitňování klientů. Z low budget
postupnou změnu na hosty, kteří si chtějí užít a jsou
ochotni za to i zaplatit. Stále více přijíždějí hosté ze vzdálenějších destinací – Indie, Číny. To je potenciál pro další
roky,“ uzavírá Michal Maniš.
hotely a konferenční prostory
http://hotely.education.sk | www.hotely.sk
13
http://hotely.edumenu.cz | www.hotely-pobyty.cz
Jihočeský kraj
Parkhotel Hluboká nad Vltavou ****, Masarykova 602, Hluboká nad Vltavou
387 006 200 • [email protected] • www.parkhotel-hluboka.cz
Pokoje Sály
Relax: whirlpool, sauna, pára, fitness, masáže, kosmetika
Počet 62
5
Služby: WiFi, parkoviště, dětské hřiště, kola
Kapacita 150
10 – 400 Konference: klimatizace, ozvučení, denní světlo, technika
Cena od 1500 Kč
Stravování: české a zvěřinové speciality - restaurace Lovecká chata
Wellness & Congress Hotel Dvořák Tábor ****, Hradební 3037, Tábor
381 207 211 • [email protected] • www.dvoraktabor.cz
Pokoje Sály
Služby: snídaňový roomservis, průvodce, internet, parkování na nádvoří
Počet 72
6
Wellness: pivní lázně, finská sauna, masáže, kosmetika, kadeřnictví
Kapacita 139
10 – 600 Sport: wellness, bazén, vodáctví, golf, paintball, jízda na koni ad.
Cena od 2500 Kč 3000 Kč Okolí: hrad Zvíkov, Chýnovská jeskyně, Muzeum čokolády, Muzeum lega
Brno – město
Hotel Myslivna Brno ***, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno
547 107 111 • [email protected] • www.hotelmyslivna.cz
Pokoje Sály
Restaurace: 130 míst, nekuřácká, speciality, národní jídla
Počet 118
8
Kongres: 220 míst, prezentační technika, WiFi
Kapacita 235
8 – 220 Terasa: gril, bar, 150 míst, výhled na celé Brno, příroda
Cena od 750 Kč 2500 Kč Okolí: lesopark, 15 min. do města, MHD, parkoviště, BVV
Jihomoravský kraj
Zámek Křtiny***, Křtiny 1, 679 05 Křtiny, okres Blansko, Moravský kras
516 527 711 • 724 358 064 • [email protected] • www.zamek-krtiny.cz
Pokoje Sály
Restaurace: denně v provozu od 10 do 22 hodin
Počet 23
6
Kostel: zámek s kostelem je zapsán na seznamu kulturních památek ČR
Kapacita 50
4 – 150 Lesy: 10 500 ha univerzitních lesů od Brna až po Blansko
Cena od 910 Kč 1 Kč
Jeskyně: Moravský kras
hotely a konferenční prostory
Hotel Harmonie ***+, Cukrovarská 1230, 664 84 Zastávka u Brna
14
546 429 374 • [email protected] • www.harmonie-centrum.cz
Pokoje Sály
Sport: bowling, squash, fotbal, fitness, ruské kuželky
Počet 25
2
Wellness: venkovní bazén, sauna, vacushape, solárium, masáže
Kapacita 62
0 – 72 Služby: kompletní svatební servis, firemní oslavy a školení
Cena od 850 Kč 1700 Kč Stravování: výborná mezinárodní kuchyně a krajové speciality
Hotel KASKÁDA****, Na Golfu 1772, 664 34 Kuřim
541 511 711 • [email protected] • www.hotelkaskada.cz
Pokoje Sály
Wellness: bázen, sauna, pára, odpočívárna, whirlpool, masáže
Počet 48
5
Služby: 2 restaurace, bowling, golfový simulátor, internet
Kapacita 106
20 – 150 Golf: 27jamkové hřiště, 6jamková akademie a 300m driving range
Cena od 1440 Kč 1300 Kč Okolí: Driving Range Žabovřesky, Indoor v pavilonu H na BVV
Hotel Akademie *** Velké Bílovice, Zahradní 1295, 691 02 Velké Bílovice
519 364 111 • [email protected] • www.hotel-akademie.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, směnárna, dětský koutek, vinný sklep, terasa, praní
Počet 51
7
Wellness: sauna, whirlpool, fitness, bazén, pétanque, masáže
Kapacita 114
19 – 120 Sport: bowling, cyklostezky
Cena od 1050 Kč 2800 Kč Okolí (km): zámek Lednice (11), Valtice (15), Pálava (18), vinné sklepy
http://hotely.education.sk | www.hotely.sk
MY HOTEL ****, 21. dubna 657, 691 44 Lednice
519 340 130 • 608 968 388 • [email protected] • www.myhotel.cz
Pokoje Sály
Služby: restaurace, internet, směnárna, dětský koutek
Počet 49
5
Wellness: masáže, kosmetika, vizážistka
Kapacita 120
340
Sport: úschovna kol, tenis, bowling, pétanque, rybaření
Cena od 1290 Kč 3000 Kč Okolí: zámek, minaret, park, vinný sklep, koně, bowling
Wine Wellness Hotel Centro ****, Husova 8, 693 01 Hustopeče
519 413 760 • [email protected] • www.centro.cz
Pokoje Sály
Ubytování: 55 pokojů a apartmánů s komfortním vybavením
Počet 55
7
Konference: sály vybavené moderní didaktickou technikou, WiFi free
Kapacita 108
8 – 200 Wellness:WineWellness: saunový svět, whirlpool, vinné masáže, zábaly
Cena od 1590 Kč 1000 Kč Aktivity: vinařské cyklostezky, aquapark, turistika, Lednice, Valtice
Hotel Savannah **** deluxe, Chvalovice-Hatě 198, 669 02 Znojmo
515 284 084 • [email protected] • www.hotel-savannah.com
Pokoje Sály
Služby: internet, restaurace, bar, dětský koutek, casino, směnárna
Počet 76
8
Wellness: bazén, privátní vířivka, sauna, pára, fitness, ajurvédská masáž
Kapacita 162
8 – 500 Sport: wellness, cyklistika, turistika, animační programy pro děti
Cena od 2150 Kč 1200 Kč Okolí (km): zábavní park (0), vinné sklepy (2), národní park (4)
Ostrava
Hotel Mercure Ostrava Center****, Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava
595 606 600 • [email protected] • www.mercureostrava.cz
Pokoje Sály
Služby: WiFi připojení, 24 hodin hlídané parkoviště, business koutek
Počet 139
4
Kongres: konferenční balíčky, moderní technické vybavení
Kapacita 273
6 – 100 Wellness: fitness, parní lázeň
Cena od
Restaurace: Janak restaurant & Bar, letní terasa
Olomoucký kraj
Hotel FIT ***, Dvořákova 21b, 750 02 Přerov
581 202 633 • 725 439 833 • hotelfi[email protected]fit.cz • www.hotelfit.cz
Pokoje Sály
Sport: full swing Golf simulator, tenisové kurty
Počet 76
7
Relax: sauna, masáže, kosmetika, kadeřnictví
Kapacita 152
5 – 220 Restaurace: česká i zahraniční gastronomie, dny světových kuchyní
Cena od 880 Kč 250 Kč Okolí: Přerovský zámek, hrad Helfštýn, Tovačovský zámek
Vysočina
EuroAgentur Business Hotel Jihlava****, Romana Havelky 13, Jihlava
567 117 444 • [email protected] • www.euroagentur.com
Pokoje Sály
Konference: konferenční sál (denní světlo, 150 osob), salonek (35 osob)
Počet 72
3
Hotel: moderně zařízené pokoje, stylová restaurace pro max. 100 osob
Kapacita 120
150
Relax: whirlpool, sauna, masáže & pobytové relaxační balíčky na míru
Cena od 1690 Kč 6000 Kč Okolí: aquapark Vodní ráj, jihlavské podzemí, Telč, Třebíč
567 564 400 • 602 525 490 • [email protected] • www.hotelgmahler.cz
Pokoje Sály
Konference: kongresový sál, velký a malý refektář, salonky
Počet 32
6
Ubytování: standardní výbava pokojů, apartmá, prezidentské apartmá
Kapacita 68
10 – 200 Parkování: vlastní parkoviště pro 30 aut + 6 garáží
Cena od 1360 Kč 1000 Kč Historie: hotel v areálu bývalého dominikánského kláštera
hotely
Hotel Gustav Mahler ***, Křížová 4, 586 01 Jihlava
15
http://hotely.edumenu.cz | www.hotely-pobyty.cz
OREA HOTEL 9 SKAL ***, Sněžné-Milovy 11, 592 02 Svratka
566 585 111 • [email protected] • www.devetskal.cz
Pokoje Sály
Služby: WiFi, dětský koutek, horská kola, hřiště, minigolf
Počet 126
8
Wellness: krytý bazén, sauna, fitness, masáže
Kapacita 261
10–220 Sport: turistika, cykloturistika, běžecké lyžování
Cena od 860 Kč 1500 Kč Okolí (km): horolezectví (2), jízda na koni (2), lyžování (6)
Karlovarský kraj
Spa Resort Sanssouci ****, U Imperialu 11, 360 01 Karlovy Vary
353 207 111 • 353 207 113 • [email protected] • www.spa-resort-sanssouci.cz
Pokoje Sály
Služby: internet zdarma, concierge, směnárna, kryté parkování
Počet 337
5
Stravování: 3 restaurace, kavárna, bar
Kapacita 634
10 – 140 Typy akcí: konference, prezentace, školení, svatby, přednášky, oslavy
Cena od 1550 Kč 4000 Kč Aktivity: lázeňské procedury, bazén, sauna, pára, whirlpool, výlety
Plzeňský kraj
HOTEL KAŠPERK ****, Náměstí 3, 341 92 Kašperské Hory
376 324 113 • [email protected] • www.hotelkasperk.cz
Pokoje Sály
Služby: WiFi, dětská herna, půjčovna kol, letní terasa
Počet 24
1
Wellness: krytý bazén 17x6 m, podvodní masáže, relaxační zóna
Kapacita 74
20 – 70 Sport: cyklistika, lyžování (0,8), běžky (1), turistika
Cena od 1180 Kč 2500 Kč Okolí (km): hrad Kašperk (4), vodáctví (1,5), rybaření muškaření (1,5)
Hotel Sport Zruč ****, Sportovní 600, 330 08 Zruč-Senec
377 350 450 • 725 556 543 • [email protected] • www.hotelsportzruc.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, parkování zdarma, v blízkosti bowling, restaurace
Počet 25
2
Wellness: sauna, vířivka, masáže, fitness, beach
Kapacita 72
100
Sport: tenis, volejbal, nohejbal, pétanque, minigolf, stolní tenis
Cena od 1190 Kč 500 Kč Okolí: hrady, zámky, cyklotrasy, rybníky, přehrady, Plzeň-pivovar, zoo
Královéhradecký kraj
hotely a konferenční prostory
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr****, Jana Koziny 336, Hradec Králové
16
495 505 111 • [email protected] • www.euroagentur.com
Pokoje Sály
Konference: velký kongresový sál (264 m²), 3 salonky – 50 m² a 25 m²
Počet 80
4
Hotel: moderní pokoje, stylová restaurace, 2 bary, kavárna, terasa
Kapacita 148
20 – 250 Wellness: bazén s protiproudem, vířivka, sauna, masáže
Cena od 1500 Kč 2000 Kč Poloha: v historickém centru Hradce Králové
Spa resort Tree of Life****S, Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
493 767 334 • 606 658 302 • [email protected] • www.treeoflife.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, dětský koutek, procedury, volnočasový manager
Počet 73
7
Wellness: bazén, Exotic Spa, lázeňské, wellness a beauty procedury
Kapacita 146
12 – 180 Sport: minigolf, tenis, nordic walking, kolo, in-line, koloběžky
Cena od 3000 Kč 1 Kč
Okolí (km): hrad Pecka (8), Zoo Dvůr Králové (20), golf Myštěves (20)
Hotel Alfa Deštné ***, Deštné v Orlických horách 78, 517 91 Deštné v Orlických horách
491 001 350 • 776 468 400 • [email protected] • www.hotel-alfa-destne.cz
Pokoje Sály
Služby: restaurace, internet, recepce, úschovna kol, lyží
Počet 38
3
Wellness: vnitřní bazén, sauna, horská lázeň, masáže
Kapacita 102
25 – 85 Sport: wellness, tenis, volejbal, lanový park, horské káry, koloběžky
Cena od 590 Kč
Okolí (km): lyžování (1), turistika, zámky (10), pevnosti (7)
http://hotely.education.sk | www.hotely.sk
Praha
Boutique Hotel Jalta*****, Václavské nám. 45, 110 00 Praha 1
222 822 111 • [email protected] • www.hoteljalta.com
Pokoje Sály
Služby: WiFi zdarma, vyhlášená restaurace COMO, Casino
Počet 94
4
Poloha: přímo v historickém centru Prahy na Václavském náměstí
Kapacita 188
max 250 Pokoje: klimatizované s designovým interiérem, minibar, trezor
Cena od 3000 Kč 5000 Kč Okolí: Národní muzeum, Karlův most, Staroměstské nám. (10 min.)
Rezidence Dlouhá 17 ***, Dlouhá třída 17, Praha 1
221 776 111 • [email protected] • www.rezidencedlouha17.cz
Pokoje Sály
Poloha: hotel v samotném srdci historického centra
Počet 24
1
Služby: non stop recepce, free WiFi
Kapacita 34
10 – 25 Platby: Maestro, Master Card, Visa, Dinner Club
Cena od 1850 Kč 1000 Kč Extra info: celý objekt nekuřácký
1. Republic hotel **** , V Tůních 1625, Praha 2
221 594 431 • 221 594 430 • [email protected]firstrepublic.cz • www.firstrepublic.cz
Pokoje Sály
Dort: uvítací dort pro každého při příjezdu
Počet 43
2
Internet: zdarma, ve všech prostorách hotelu
Kapacita 120
10 – 100 Kongres: konferenční balíčky, technické vybavení
Cena od 1000 Kč 8000 Kč Děti: speciální ceny, místnost s hračkami, hlídání dětí
Hotel Alpin Avion***, Budějovická 69, 140 00 Praha
261 213 145 • [email protected] • www.alpin.cz
Pokoje Sály
Služby: parkování uvnitř areálu hotelu, WiFi zdarma, zahrada,
Počet 38
2
letní terasa; zprostředkujeme výuku létání, paraglidingu aj.
Kapacita 80
2 – 60 Restaurace: cca 60 míst, možnost firemní i rodinné oslavy
Cena od 1320 Kč 1500 Kč Poloha: blízko centra, v klidné lokalitě u metra
Hotel Michael ****, Pod Lysinami 474/1, Praha 4
241 093 500 • [email protected] • www.hotelmichael.cz
Pokoje Sály
Služby: zdarma WiFi a parkování, recepce 24 hodin
Počet 53
2
Restaurace: snídaně, obědy, večeře, grilování
Kapacita 105
10 – 140 Okolí: golf, tenis, bowling, squash, bazén, cyklostezka,
Cena od 1000 Kč 4000 Kč
in-line stezka, fitness, Vyšehrad
Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4
+420 244 104 111 • [email protected] • www.helios.eu
Pokoje Sály
Nové školicí prostory na Praze 4
Počet
3
Vybavení: ozvučení, dataprojektor, plátno, flipchart, whiteboard
Kapacita
10 – 70 PC učebna: možnost využití až 10 notebooků
Cena od
6400 Kč Dostupnost: dostupnost MHD, parkování do 150 m, bezbariérový přístup
246 020 005 • [email protected] • www.emmy.cz
Pokoje Sály
Služby:WiFi zdarma, hotelové parkoviště a garáže, pronájem techniky,
Počet 107
2
občerstvení, sekretářské služby, praní prádla
Kapacita 231
6 – 40 Ubytování: pokoje na exekutivním patře,WiFi zdarma, pes/kočka vítáni
Cena od 1350 Kč 3500 Kč Gastronomie: moderní a stylově zařízená restaurace, Lobby Bar
NH Prague****, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5
257 151 111 • [email protected] • www.nhprague.com
Pokoje Sály
Služby: internet, business centrum, concierge, hotelový obchod
Počet 339
14
Wellness: sauna, pára, masáže
Kapacita 674
6 – 300 Kongres: konferenční balíčky, technické vybavení
Cena od 2400 Kč 5500 Kč Sport: fitness centrum, běžecká dráha, tenisové kurty, golf do 3 km
Hotel Silenzio ****, Na Karlovce 146/1, 160 00 Praha 6
233 086 600 • 773 559 266 • [email protected] • www.silenziohotel.cz
Pokoje Sály
Služby: směnárna, lobby bar, 24h služba hotelové recepce
Počet 29
1
Vybavení: internet, parkoviště, infračervená sauna, klimatizace, výtah
Kapacita 64
50
Okolí: Pražský hrad (1,5 km), letiště (11 km)
Cena od 1100 Kč 2100 Kč
hotely a konferenční prostory
Rezidence Emmy ****, K Zelené louce 2a, 148 00 Praha 4
17
http://hotely.edumenu.cz | www.hotely-pobyty.cz
OREA Hotel Pyramida ****, Bělohorská 24, 169 01 Praha 6
233 102 111 • [email protected] • www.hotelpyramida.cz
Pokoje Sály
Konference: kongresový sál (denní světlo, 500 osob), 10 salonků
Počet 354
10
Ubytování: korporátní pokoje pro firmy, účastníky konferencí
Kapacita 684
10 – 500 Relax: bazén, solárium, sauna, posilovna, masáže
Cena od 1300 Kč 5500 Kč Staré město: 5 minut chůze od Pražského hradu, bus/tram zastávka
Hotel Adeba ***+, Pernerova 16, Praha 8
222 311 829 • [email protected] • www.adeba.cz
Pokoje Sály
Služby: WiFi, parking, doprovodné programy
Počet 96
3
Wellness: sauna, vířivka, masáže
Kapacita 200
10 – 80 Vybavení: internet, flip chart, ozvučení, data projektor
Cena od 625 Kč 6000 Kč Poloha: blízko centra, v klidné lokalitě poblíž metra
Hotel SPORT ***, U Arborky 397, Praha 9
286 857 371 • 601 381 347 • [email protected] • www.sport-areal-satalice.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, restaurace, salonky, dětský kout, venkovní posilovna
Počet 10
2
Wellness: vířivka, sauna, masáže
Kapacita 50
10 – 30 Sport: tenis, fotbal, basketbal, beachvolejbal, badminton, pétanque
Cena od 400 Kč 1100 Kč Okolí: nordic walking, cyklotrasy (půjčování kol), procházky
Park Holiday Congress & Wellness Hotel****, Praha 10-Benice
267 268 111 • [email protected] • www.hotelparkholiday.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, wellness, fitness, raketové sporty, bowling
Počet 47
5
Wellness: bazén, sauny, vířivka, masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra
Kapacita 100
6 – 300 Sporty: tenis indoor/outdoor, badminton, squash, stolní tenis, kulečník
Cena od
Okolí: aquapark Aquapalace Praha, Průhonický zámek a přilehlý park
Středočeský kraj
Best Western Hotel Grand ****, Náměstí M. Poštové 49, 266 01 Beroun
311 501 501 • 777 121 800 • [email protected] • www.grandberoun.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, směnárna, půjčovna kol, fitness
Počet 100
5
Konference: při ubytování většiny účastníků neúčtujeme pronájem
Kapacita 200
14 – 200 Okolí: Karlštejn, Křivoklát, Koněpruské jeskyně
Cena od 690 Kč
Golf: v dosahu golfová hřiště Karlštejn, Golf resort
Hotel Opat ****, Husova 138, 284 01 Kutná Hora
327 536 900 • [email protected] • www.hotelopat.eu
Pokoje Sály
Poloha: historické centrum města UNESCO, památky do 5 min. chůze
Počet 16
2
Služby: kvalitní restaurace, WiFi v celém objektu zdarma, recepce
Kapacita 54
10 – 50
nonstop, parking, výtah, zajištění průvodců a doplňkových
Cena od 1000 Kč 500 Kč
programů, svatební servis, výlety, exkurze, sport, koncerty
hotely a konferenční prostory
Zámecký hotel Liblice ****, Liblice 61, 277 32 Byšice
18
315 632 111 • [email protected] • www.zamek-liblice.cz
Pokoje Sály
Konference: vybavení sálů hi-tech technologiemi
Počet 53
4
Svatby: zajistíme veškerý svatební servis
Kapacita 110
10 – 120 Wellness: sauna, vířivá vana, horká lavice, "Sluneční louka"– solárium
Cena od 1500 Kč 4000 Kč Služby: zámecká restaurace, vinárna, půjčovna jízdních kol, výlety
Hotel Zámeček ****, Husova 232/51, 290 33 Poděbrady II
325 503 300 • [email protected] • www.lazne-podebrady.cz
Pokoje Sály
Hotel: unikátní architektonický skvost z 20. let minulého století,
Počet 60
2
je tvořen hlavní budovou (49 pokojů) a dependencí (13 pokojů)
Kapacita 118
max. 50 Gastronomie: restaurant s mezinárodní i českou kuchyní, kavárna a bar
Cena od
Wellness: relaxační i sportovní masáže, perličková koupel, infra sauna
Academic hotel Congress&Centre ****, Tyršovo náměstí 2222, 252 63 Roztoky
242 448 111 • [email protected] • www.academic.cz
Pokoje Sály
Kongress: konferenční balíčky, moderní technické vybavení, klimatizace
Počet 51
5
Internet: zdarma, ve všech prostorách hotelu
Kapacita 121
5 – 300 Relax: sauna, masáže, bowling, kulečník, sluneční terasa na střeše
Cena od 1400 Kč 2500 Kč Poloha: v klidném centru města Roztoky, pouhých 7 km od Prahy
http://hotely.education.sk | www.hotely.sk
Penzion v polích ***, Malé Číčovice 26, Praha-západ
233 313 841 • 733 680 728 • [email protected] • www.penzionvpolich.cz
Pokoje Sály
Služby: internet, sauna, venkovní bazén, dětský koutek
Počet 11
1
Historie: budova z 18. století, stylově a citlivě zrestaurovaná
Kapacita 25
1 – 16 Restaurace: venkovská restaurace s kuchyní jako od babičky
Cena od 1600 Kč 4500 Kč Okolí: zřícenina hradu Okoř (1,5), Lidice (4), golf Beřovice (25)
EQUITANA HOTEL RESORT ****, Martinice 1, 262 72 Březnice
318 695 318 • [email protected][email protected] • www.equitana.cz
Pokoje Sály
Wellness: bazén, sauna, parní lázeň, Jakuzzi, masáže, kosmetika
Počet 51
6
Sport: bowling, billiard, koně, volejbal, kola, minigolf
Kapacita 132
6 – 100 Kongres: 6 x salonek, prezentační technika, WiFi
Cena od 1600 Kč 2000 Kč Aktivity: paintball, rybolov, hudba, degustace vín, myslivost
ERMI HOTEL ***, Královky 197, 262 23 Jince
724 251 766 • [email protected] • www.ermihotel.cz
Pokoje Sály
Salonky: 3 salonky s denním světlem: 45+15+10 osob
Počet 16
3
Wellness: masáže, zábaly, solná jeskyně, infrasauna, venkovní bazén
Kapacita 45
10 – 45 Gastronomie: hotelová restaurace 45 osob, venkovní terasa, grilování
Cena od 1200 Kč 1000 Kč Jince: pouze 40 minut z metropole
Ústecký kraj
Hotel Nástup ****, Loučná pod Klínovcem 104, 431 91 Loučná pod Klínovcem
474 396 210 • fax: 474 396 207 • [email protected] • www.hotelnastup.cz
Pokoje Sály
Služby: WiFi, nadstandardní služby pro firemní akce na klíč, směnárna
Počet 32
2
Wellness: krytý bazén, sauna, masáže, termo-, hydro-, chromo-terapie
Kapacita 109
0 – 80 Sport: lyže, tenis, minigolf, cyklistika, pétanque, horská turistika
Cena od 890 Kč 200 Kč Okolí: sedačková lanovka (0,05), Klínovec (1), Oberwiesenthal (5)
INTERHOTEL BOHEMIA***, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem
hotely a konferenční prostory
475 311 111 • [email protected] • www.ihbohemia.com
Pokoje Sály
Pokoje: WiFi internet zdarma, teplá i studená snídaně, garáže
Počet 130
3
Restaurace: česká kuchyně, Pilsner Urquell, vinný lístek, klimatizováno
Kapacita 230
20 – 80 Konference: školení, semináře, rauty, firemní akce, klimatizováno
Cena od 700 Kč 500 Kč Okolí: Telnice, Hřensko, Tisá, Zubrnice, ZOO, cyklostezky, lanovka
19
www.personalni-systemy.cz
personální informační systémy | úvod
Moderní personální informační systémy dokážou
ulehčit a zpřehlednit práci s lidským kapitálem
personální informační systémy
Zavedení je jen začátek
20
Úspěch organizací z velké části závisí na lidech,
kteří v nich pracují, a proto je s nimi potřeba pracovat jako s cenným kapitálem. Personální agenda
zahrnuje celou řadu činností, jejichž zjednodušení
a automatizace umožňují různé personální informační systémy. Při jejich zavádění je třeba vycházet z reálných potřeb organizace a myslet hlavně
na přínos pro lidi.
Na začátku každého podnikání je podnikatelský záměr
nebo naplnění určitého poslání, jež je přítomno zejména v případě organizací státního a veřejného sektoru. A naplnění jakéhokoli cíle si vždy vyžádá
zabezpečení kvalitních lidských zdrojů a jejich efektivní
řízení. Pro přijímání správných rozhodnutí v této oblasti
(a nejen v ní) jsou nevyhnutelné přesné informace získané z informačních systémů a dostupné v reálném
čase prostřednictvím nejmodernějších komunikačních
technologií. Právě tento úkol v moderním personálním
řízení zabezpečují personální informační systémy. „Moderní personální systémy umí skutečně velmi mnoho
a jsou schopny podpořit celou oblast řízení lidských
zdrojů,“ potvrzuje i David Řezníček z obchodního a marketingového oddělení společnosti KS-program.
Nejčastěji jsou personální systémy použity pro základní
evidenci zaměstnanců a na to navazující zpracování
mezd. Pak následuje evidence a plánování vzdělávacích
aktivit zaměstnanců a podpora lékařských prohlídek.
Tyto a i další funkcionality mohou efektivněji fungovat,
jsou-li definována a popsána jednotlivá pracovní místa
a je jasná organizační struktura. To přispívá i k zapojení
zaměstnanců do uvedených aktivit.
„Hitem poslední doby je hodnocení zaměstnanců. Tato
oblast byla dlouho upozaďována, protože příprava a řízení hodnocení byly velmi náročné. Dnešní systémy umí
tuto agendu zjednodušit a konečně umí přinášet jednoduše výsledky z hodnocení zaměstnanců. Hned za hodnocením zaměstnanců je poptávka po plánování
mzdových prostředků. Po této funkcionalitě volá v podstatě každý ekonom, který si umí spočítat, že personální
náklady jsou často nejvyššími náklady ve firmě. Velmi
častá je pak práce s uchazeči při výběrových řízeních a ná-
sledná adaptace zaměstnanců. Mnohem méně se dnes
využívají funkcionality podporující řízení benefičních programů,“ upřesňuje David Řezníček.
Podpora růstu a vzdělávání
Z hlediska řízení lidského kapitálu zůstává úloha člověka – personalisty nebo manažera zodpovědného za
řízení lidských zdrojů – stále nezastupitelná. Kvalitně
nastavený a dobře implementovaný personální systém
se však může stát skutečným řídícím systémem pro
velkou část procesů. „V propracovaných systémech není
problém řešit plánování a vzdělávání zaměstnanců, i když
jsou zaměstnanců řádově tisíce. Důvod je prostý. Propracované personální informační systémy vztahují k požadavkům na vzdělávání zaměstnance data z popisů
pracovních míst, z plánu kariérního růstu, z adaptačního
plánu nebo z hodnocení zaměstnanců a tyto požadavky
srovnávají s tím, čeho již zaměstnanec dosáhl, čím prošel. Pokud zjistí, že zaměstnanci nějaké školení či rozvojová aktivita chybí, naplánují mu ji a to i s ohledem na
ostatní zaměstnance, kteří potřebují tutéž vzdělávací
aktivitu splnit,“ vysvětluje David Řezníček.
Jedním z přínosů personálních informačních systémů
pro zaměstnance je aktivní zapojení do vlastního kariérního růstu. Personální systém umožňuje přípravu
podkladů pro plán vzdělávání porovnáním kvalifikačních požadavků se skutečnými kompetencemi zaměstnance přiřazeného k danému místu. Kvalitní
personální informační systémy jsou propojené s neustále aktualizovanými databázemi vzdělávacích aktivit, což v praxi umožňuje vytvoření plánů na vzdělávání,
ale nejen to. V on-line databázích mohu být vyhledáni
vhodní dodavatelé nebo může být přímo zadána poptávka. On-line databáze také poskytují přehled o situaci na trhu vzdělávání a umožňují objednat optimální
vzdělávací aktivity. Jak dodává David Řezníček, „v dobrých systémech není zapomenuto ani na zpětnou vazbu
jak od zúčastněných, tak i od jejich nadřízených, kteří by
měli ověřit, zda rozvoj zaměstnance měl konkrétní přínos
pro zaměstnavatele“.
Hlavní přínos – informace
Funkcionalitou, vlastnostmi a schopnostmi se současné
personální informační systémy dokážou přizpůsobit
potřebám podniků různé velikosti a zaměření stejně
jako potřebám různých institucí či úřadů. Aby se však
dosáhlo požadovaného zlepšení, komfortu, dostupnosti informací či redukce časové náročnosti, je ne-
www.personalistika.sk
Zavádění je dialog
Klíčovou úlohu při zavádění personálních informačních systémů sehrává osoba personálního manažera.
„Je to o lidech a jejich smýšlení. Každý personalista dnes
ví, že existují personální informační systémy. Mnoho
personalistů by s dobrým systémem chtělo pracovat. Ne
každý si však připouští prvotní práci s naplněním systému a nutnost následné údržby dat. Proto se v mnoha
firmách dodnes pracuje s Excelem jako s »excelentním«
systémem pro řízení lidských zdrojů. Nicméně jsme zaznamenali velký nárůst poptávky po softwaru pro podporu řízení lidských zdrojů v době, kdy běžely a běží
různé dotační programy. I z tohoto důvodu se v posledních letech využití informačních systémů rozšířilo.
A pokud se sečtou počty firem, kterým byl personální informační systém implementován, tak jak to uvádějí
firmy, které tyto systémy v České republice dodávají, dojdeme přibližně k číslu 20 000 firem a organizací. To je
asi 25 až 20 procent fungujících subjektů,“ konstatuje
David Řezníček.
Za úspěchem implementace každého informačního
systému stojí i zákazník s jeho potřebou a přístupem.
Projektový manažer na straně odběratele by proto měl
mít v první řadě vyjasněné reálné požadavky, stanovené priority, nastavenou komunikaci a schválený rozpočet. Na druhé straně platí, že dodavatel personálního
systému už dávno není jen realizátorem řešení směřujícího k naplnění požadavků zákazníka.
„Pokud by se dodavatel soustředil pouze na dodávku
a primární implementaci, do dvou až tří let by se od zákazníka dozvěděl, že v systému »nic není«, že s ním nikdo
nepracuje, protože neví jak, že je to složité apod. Je zjevné,
že pouze partnerská spolupráce na rozvoji systému i zkušenosti uživatelů je přínosná pro obě strany. Uživatel se
má ptát, jak nejlépe se systémem pracovat, učit se to a
vznášet požadavky na rozvoj. Dodavatel musí naslouchat, rozvíjet systém dle požadavků zákazníků a v případě potřeby spolupracovat s dalšími obchodními
partnery, kteří jsou schopni dodat i ty služby, které dodavatel personálního informačního systému není schopen
zajistit,“ upozorňuje David Řezníček.
Větší funkčnost i přidaná hodnota
Personální systém budoucnosti musí dokázat přetavit strohá data do sofistikovaných informací, musí se
dokázat přizpůsobit dynamicky se měnícím potřebám zákazníka, musí být přátelský k uživateli a nesmí
vyžadovat příliš času na učení, musí držet krok s nejnovějšími technologickými trendy a musí být technicky vyspělý a připravený na spolupráci s ostatními
systémy zákazníka, aby se stal integrovanou součástí
podnikového aplikačního systému. „Za hlavní směry
rozvoje personálních informačních systémů lze považovat jejich zdokonalování a rozšiřování funkcionality
při současném přiblížení k zaměstnancům a manažerům a již zmíněnou spolupráci celé sítě partnerských
organizací, zajišťujících komplexní služby pro management lidských zdrojů jakékoliv firmy či organizace,“
uzavírá David Řezníček.
PersonálnÍ informačnÍ systémy – odběratelé databází z edumenu.cz
Název společnosti
Ks – program, spol. s r. o.
Kvasar, spol. s r. o.
nugget sW s. r. o.
ron software spol. s r. o.
Název PIS
KS mzdy PROFi
Perm3
NUGGET C/S
MZDY PROFI
Kurzy
Konference
Studia
6/2013
Hotely
6/2013
personální informační systémy
zbytné, aby jejich výběr, implementace a následné využívání v praxi byly přísně řízeným procesem.
Je dobré si uvědomit i to, že tím, kdo má z přínosů těžit
v první řadě, nemá být personální manažer a útvar řízení lidských zdrojů, ale jejich interní zákazníci, tedy
vrcholový management a zaměstnanci. „Hlavním přínosem jsou informace. To je přínos pro zaměstnance i pro
management. Zaměstnanec potřebuje vědět, jaké informace o něm zaměstnavatel eviduje, jakou má mzdu a benefity, jaké školení a kurzy potřebuje atd. Manažer,
naproti tomu, potřebuje vědět, kolik má zaměstnanců, na
jakém pracovním místě, jaké náklady jsou se zaměstnanci spojeny atd. Výsledkem je manažer s informacemi
pro rozhodování, zaměstnanec s informacemi podstatnými pro jeho další setrvání ve společnosti a minimálně
vytížené personální oddělení, které se může věnovat jiné,
podstatnější práci,“ shrnuje přednosti personálních
informačních systémů David Řezníček.
21
www.personalni-systemy.cz
KS – program, spol. s r. o.
Rokytnice 153, 755 01 Vsetín
( 571 499 499 • fax: 571 499 490
[email protected] • www.ksprogram.cz
personální informační systémy
• Výpočet mezd pro všechny typy organizací
• Komunikace se státní správou, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy i statistickými úřady
• Komplexní podpora personalistiky a řízení
lidských zdrojů
• Podpora řízení jakosti v návaznosti na
ISO 9001:2001
22
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Společnost KS – program je předním dodavatelem
mzdových a personálních informačních systémů. Za
20 let od svého vzniku má společnost KS – program již
přes 500 spokojených zákazníků v České republice i na
Slovensku. Prostřednictvím softwaru od společnosti
KS – program se zpracovávají mzdy pro více než
280 000 zaměstnanců měsíčně a celkově se vyplácí
přes 6 miliard korun měsíčně.
Společnost KS – program vyvíjí již 20 let informační
systémy pro oblasti mzdy, personalistika a řízení lidských zdrojů. Produkt KS mzdy PROFi obsahuje řešení
pro zpracování mezd a platů, vedení personálních agend
i komplexní podporu řízení lidských zdrojů. Aplikace
KS mzdy PROFi patří mezi špičková řešení pro podporu
řízení lidských zdrojů v České republice i na Slovensku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Základní personalistika, výkaznictví a reporting
Mzdy a platy
Dokumenty zaměstnanců
Popisy pracovních míst
Systemizace pracovních míst
Vzdělávání a trénink zaměstnanců
Ochrana zdraví při práci
Hodnocení a motivace zaměstnanců
Plánování a řízení kariéry
Ochranné pracovní pomůcky
Sociální program – benefity zaměstnanců
Plánování mzdových prostředků
Uchazeči o zaměstnání – výběrová řízení
Služební cesty
KS portál
www.personalistika.sk
K Pasekám 3679, 760 01 Zlín
577 212 500
[email protected] • www.kvasar.cz
Vznik společnosti: 1990
Reference: Eurest Praha, EGAP Praha, Česká exportní banka Praha, Město Zlín, Město Bohumín,
Lukrom, SWS Slušovice, AB Facility, Tescoma,
Krajská nemocnice T. Bati Zlín, Gambro Přerov,
Rudolf Jelínek, Jan Becher, LESS, Českobratrská
církev evangelická
Informace o produktech a službách
Kvasar, spol. s r. o., patří mezi vyhledávané dodavatele
mzdového a personálního softwaru. Dodávaný systém
PERM zajišťuje zpracování širokého okruhu personálních činností, výpočty mezd, tvorbu předepsaných
výstupů (státní správa, zdravotní pojišťovny,
banky, …), parametrizované sestavy a reporty.
PERM je využíván ve více než 1000 společnostech
a organizacích v České republice a na Slovensku.
Kromě dodávek programu zajišťuje společnost
outsourcing mzdové agendy pro 200 klientů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Popisy pracovních míst, systemizace
Uchazeči o zaměstnání, výběrová řízení
Osobní a pracovněprávní údaje
Dokumenty zaměstnanců
Zdravotní prohlídky
Výchova a vzdělávání, organizování školicích akcí
Ochranné pomůcky a svěřené pracovní prostředky
Hodnocení zaměstnanců, kariérní růst
Docházka
Mzdy, platy
Služební cesty
Sociální programy, benefity zaměstnanců
PermWeb – webová aplikace
(manažerský a zaměstnanecký portál)
• Outsourcing mzdové a personální agendy
personální informační systémy
Kvasar, spol. s r. o.
Profil společnosti
23
www.personalni-systemy.cz
Nugget SW, s. r. o.
Na Moráni 3, 128 00 Praha 2
224 916 984 • 224 923 488 • 224 915 778
[email protected] • www.nuggetsw.cz
Mzdy bez starostí, personalistika s přehledem, outsourcing s jistotou.
Od roku 2010 absolvujeme každoročně audit
podle standardu ISAE 3402 (Evropský ekvivalent
U.S.A. standardu SAS70) doporučeného pro
servisní organizace.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Nugget SW, s. r. o., byla založena v r. 1992, podniká
specializovaně v oblasti dodávek aplikačního softwaru
– mzdových a personálních systémů.
K poskytovaným službám patří též dodavatelské
zpracování mezd – outsourcing.
Mzdový a personální systém NUGGET je vhodný
pro jakýkoli typ a velikost organizace v podnikatelské sféře i státní správě – od několika zaměstnanců
až po velké nadnárodní společnosti, působící v ČR
a SR. Systém NUGGET obsahuje následující moduly:
• Mzdy – kompletní mzdová agenda se všemi
návaznostmi: na ERP systém, banky a vykazování
vůči státu
• Personalistika – personální administrativa včetně
zpracování pracovně-právních dokumentů, periodických školení a zdravotních prohlídek
• Řízení lidských zdrojů – komplexní podpora HR
– personální plánování
• Samoobslužné funkce – intranetový zaměstnanecký portál pro HR workflow
Do současné doby společnost Nugget SW, s. r. o.,
dodala a udržuje přes 500 instalací v České republice
a Slovenské republice. Produkty soustavně vyvíjí
a vylepšuje na základě analytických poznatků a změn
legislativy. Zároveň jsou zohledňovány požadavky
zákazníků, které vývojový tým neustále sleduje
a vyhodnocuje. Společnost patří mezi přední dodavatele mzdových a personálních systémů na tuzemském
trhu.
mzdy bez starostí
personalistika s přehledem
outsourcing s jistotou
personální informační systémy
mzdový a personální software
24
– vhodný pro jakýkoliv typ a velikost organizace
– více než 500 instalací ve všech odvětvích
– záruka správnosti dle legislativy ČR a SR
– individuální péče o zákazníky
outsourcing mezd
– dodavatelské zpracování mezd se zárukou
– bezpečnost dle standardů SAS70 - ISAE 3402
– nízké náklady
– možnost přímého připojení personalistů
Nugget SW, s.r.o., Na Moráni 3, 128 00 Praha 2
Tel.: 224 916 984, 224 923 488, 224 923 984, fax: 224 916 497
E-mail: [email protected], www.nuggetsw.cz
www.personalistika.sk
Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná-Hranice
595 538 200
[email protected] • www.ron.cz
Pobočky: Praha, Brno, Považská Bystrica
Zákazníci: více než 3000 zákazníků v České
republice a na Slovensku
Informace o produktech a službách
Společnost RON Software, spol. s r. o., byla založena
v roce 1992 s cílem vyvíjet aplikační ekonomický
software.
Aplikace vyvinuté týmem programátorů již zpříjemnily a zjednodušily práci v mnoha společnostech
České a Slovenské republiky.
Naše produkty používají společnosti s tisíci nebo jen
desítkami zaměstnanců. Implementací v různých
oborech dokazujeme variabilitu a komplexnost
našeho řešení (automobilový průmysl, stavebnictví,
energetika, plynárenství, vodohospodářství, zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa…).
Specializujeme se na vývoj a prodej informačních systémů pro personální oddělení. Pomocí našich produktů
personalista získá kvalitní nástroj pro práci s daty
o zaměstnancích. Velkou výhodou našich programů je
modulární řešení, které umožňuje implementovat
jednotlivé moduly samostatně nebo v libovolné
kombinaci.
Naše produkty: DOCHÁZKA, JÍDELNA, MZDY,
PERSONALISTIKA, PŘÍSTUPY, ZAKÁZKY a SKLAD.
Od roku 2007 jsme držiteli certifikátů ISO 9001
a 14001.
Výhody našeho řešení
• Produkty pracují na společné databázi
• Striktní rozdělení práv pro jednotlivé uživatele
• Propojení na nadřazené ekonomické systémy a mzdy
• Vývoj vlastního hardwaru – terminály, čtečky
personální informační systémy
RON Software, spol. s r. o.
Profil společnosti
25
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
vzdělávání a poradenství | úvod
V Německu jsou roční náklady na vzdělávání v přepočtu
více než 12 000 Kč na obyvatele, v Česku je to přesně
desetina
vzdělávání a poradenství
Panuje edukační
laxnost
26
Různé sociologické průzkumy rok co rok potvrzují,
že vzdělání pro obyvatele České republiky nepředstavuje tak vysokou hodnotu, aby jí ve větší
míře věnovali svoje peníze, čas či energii. Podle
jednoho z průzkumů realizovaných mezi vysokoškoláky se dokonce mezi dvaceti nabízenými možnostmi hodnota„vzdělání“ ocitla až na čtrnáctém
místě…
„Pokud jde o žebříček hodnot, vzdělávání určitě nestojí
na stupních vítězů. Tam se o první místa přetlačují peníze, úspěch, majetek, společenské postavení, pracovní
kariéra. A tvrdit, že vzdělávání je předpokladem těchto
»hodnot«, by bylo pošetilé. Vždyť se podívejte, kdo dnes
tvoří celebrity, VIP a elitu. Když se na jejich kariéru podíváte zblízka, většinou zjistíte, že za jejich úspěchem je
investice do pozice, a nikoli investice do vzdělání. Vzdělávání je v podmínkách všeobecného klientelismu,
oproti orientaci na vztahy, málo efektivní,“ říká Zdeněk
Palán, prezident Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky.
Podle výzkumu Eurobarometr 2008 si 65 % aktivních
obyvatel České republiky myslí, že jejich vzdělávání
je pro postup dostačující. Pro srovnání – ve Slovinsku
si to myslí 33 % dotázaných, v Dánsku 34 % a ve Francii 37 %. Podle výsledků jiného průzkumu (AES z roku
2009) ochotu vzdělávat se v budoucnu připustila necelá čtvrtina respondentů. V České republice se rekvalifikuje 13,2 % nezaměstnaných, zatímco průměr
v Evropské unii je 31,8 %. „Dobrým vzděláním je možné
se dostat k dobrému zaměstnání i příjmům, ale stejnou
pravdou je, že to neplatí obecně, nýbrž jen v souvislosti
s již zmiňovanou investicí do pozice. Pravdou je i to, že
výše vzdělání je zatím v přímé úměrnosti se zaměstnaností a zaměstnatelností. Cena práce je oproti předním
evropským státům čtvrtinová a když k tomu přidáme
politiku utahování opasků, pak se nelze divit laxnímu
přístupu k tak náročné aktivitě, jakou je vzdělávání. Pro
mnohé je jednodušší hledat jiné cesty k zajištění postavení, kariéry a obživy,“ upřesňuje Zdeněk Palán.
Nízký zájem o vzdělávání
Současná situace ve vzdělávání není jednoduchá.
Pravdou je, že hodně problémů se odvíjí od nedostatečného finančního zabezpečení, ale to není všechno.
Další z překážek, pokud jde o nízkou účast na dalším
vzdělávání, je jeho nízká akceptace ze strany zaměstnavatelů a to, že výstup z dalšího vzdělávání většinou
negarantuje ani vyšší plat, ani lepší zaměstnanost.
„Hlavní problém vidím v tom, že vzdělávání se bere
pouze jako nutnost. Panuje všeobecná edukační
laxnost. Laxností myslím implementační vágnost,
polovičatost řešení, všeobecnou lhostejnost k mnoha
věcem. Projevuje se to nízkým zájmem nejen o další
vzdělávání, ale o vzdělávání všeobecně,“ vysvětluje
Zdeněk Palán.
Znamená to, že hlavním viníkem nejsou peníze, jak
se to často zdůrazňuje? „Není to jen o penězích. Ale
pravdou je, že když šetříme, tak stále snižujeme náklady
na vzdělávání, zatímco Evropa hovoří o jiné cestě
– o hledání řešení ve vyšší produktivitě. Jenže vyšší produktivita vyžaduje sofistikovanější výrobu, ta vyžaduje
vyšší kvalifikovanost, vyšší kvalifikovanost vyžaduje
kvalitnější (a tím i dražší) vzdělávání. A jsme v uzavřeném kruhu,“ konstatuje prezident asociace, jejíž
hlavní ambicí je prosazování kvality v oblasti dalšího
vzdělávání.
Jak dodává, laxnost ze strany státu se dá nejlépe
vyjádřit penězi. Podíl výdajů českého státního rozpočtu na vzdělávání je 4,6 % (v zemích EU 5 – 12 %).
Zatímco třeba v Německu vynakládají na obyvatele
na vzdělávání v přepočtu ročně více než 12 000 Kč,
v České republice je to přesně desetina.
Nezájem o požadavky praxe
Samostatným a i v České republice dlouhodobým
problémem je nesoulad mezi trhem práce a trhem
vzdělávání, jednoduše řečeno mezi dovednostmi
absolventů a potřebami praxe. Všeobecně by měl
vzdělávací trh odpovídat na základní tržní otázky –
V ČEM vzdělávat, JAK vzdělávat a KOHO vzdělávat.
Vzdělávací trh je místem, kde se setkává poptávka
(zájemce o vzdělávání) s nabídkou (vzdělavatel), kde
se utváří i cena vzdělávání. Na rozdíl od základního,
středního a vysokého školství lze o trhu hovořit
pouze v dalším vzdělávání, které splňuje tržní podmínky – soukromé vlastnictví, volná tvorba cen
a konkurence. I tady však do tržních podmínek
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
regulativně zasahuje stát, který aktivně vstupuje i do
některých konkrétních oblastí, jako je rekvalifikace,
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzdělávání
státních úředníků, lékařů atd.
„Tržní rovnováhu vychylují i různé akreditace, protežování škol, vychylující jsou také různé fondy, především
Evropský sociální fond, zakládání státních vzdělávacích institutů při ministerstvech atd. V tom zbytku, kterým jsou soukromé vzdělávací instituce, víceméně
stále řešíme oblast nabídky, kterou máme propracovanou téměř dobře. Na trhu působí asi 3000 vzdělávacích institucí a pokrývají svou nabídkou širokou paletu
vzdělávacích možností. Daleko méně se zabýváme oblastí poptávky. Například je škoda projektu, který mohl
pomoci podnítit účast lidí na dalším vzdělávání. Mám
na mysli projekt PIVO (Podpora individuálního vzdělávání občanů), který mohl být částečným motivačním
řešením,“ dodává zdeněk Palán k otázce sladění
nabídky a poptávky.
Fondy EU záchranu nepřinesou
Pokud jde o evropské fondy a programy, k nimž se
často obracíme s nadějí a vírou ve zlepšení, opět je tu
otazník, který se v oblasti celoživotního vzdělávání
vynořuje rok co rok. zdeněk Palán v této souvislosti
poznamenává: „Evropské fondy přinesly pro vzdělávání
celou řadu možností. Odmyslíme-li si složitost jejich fungování na straně jedné a jejich zneužívání na straně
druhé, názory na jejich přínos jsou rozličné.“ Podle ankety zveřejněné v časopise andragogika se zástupci
vzdělávacích institucí vyjádřili, že evropské fondy narušují tržní vztahy v komerčním prostředí vzdělávání
(55 %), kladně ovlivňují rozvoj některých vzdělávacích institucí (38 %), složitou organizací financování
jsou pro vzdělávání spíše hrozbou (28 %) a oddalují
stabilizaci systému dalšího vzdělávání (26 %).
„Je pravdou, že hodně projektů řešilo a řeší problémy
víceméně virtuální. Pravdou je i to, že většina projektů
je jednorázových a údaje o implementaci a udržitelnosti jsou často pouze slohovými cvičeními,“ uzavírá
zdeněk Palán.
na závěr nezbývá než opět konstatovat, že současná
situace ve vzdělávání není jednoduchá. v souvislosti
s otázkou směřující k vyhlídkám do budoucna zdeněk
Palán není příliš optimistický, ačkoli v úplném závěru
vyznívají jeho plány slibně: „Myslím, že k žádné podstatné změně nedojde, protože vzdělávání je začleněno
do současné společenské skutečnosti, kde všechny oblasti
jsou vzájemně provázány. Vzdělávání je tedy výslednicí
ekonomických možností, sociální politiky, aktivnosti trhu
práce…, velké změny k lepšímu očekávat nelze. Pokud jde
o aktivity Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, očekávám, že i nadále budeme aktivní při formování politiky
v dalším vzdělávání, že budeme aktivně působit v prosazování kvality v této oblasti a že se nám bude dařit v aktivizaci naší členské základny. Optimista jsem v tom, že
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR se stane
natolik silnou organizací, že bude schopna nejen hájit
zájmy svých členů a rozšiřovat kvalitní nabídku, ale že se
nám podaří nalézt i metody k ovlivňování poptávky.“
dle šetření ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Čr nejčastěji jsou organizovány kurzy zaměřené na obchod, finance, řízení a administrativu (26 %), z nichž většinu tvoří kurzy orientované na účetnictví a daně a kurzy zaměřené na osobní služby (24 %), kde největší zastoupení mají kurzy zaměřené
na péči o vlasy a vzhled. další významnou skupinou byly kurzy zaměřené na informatiku, správu, opravy
a využití počítačů (14 %), které nejčastěji představují kurzy využívání počítače v práci. silněji zastoupenou skupinou jsou už pouze kurzy v oblasti strojírenství, elektrotechniky, energetiky a chemie (9 %)
a kurzy z oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství (6 %).
Posilují obory orientované na osobní služby, práci s počítačem, administrativu, účetnictví či marketing.
oborová struktura nabízených programů do jisté míry zrcadlí i jejich návštěvnost. nejsilnější účast je
patrná v sociálních vědách, obchodu a právech, kurzech zaměřených na informatiku, především na práci
s Pc, a v oborech zaměřených na služby. v těchto oborech se vzdělává více než 70 % z celkového množství účastníků. Jak upřesňuje zdeněk Palán, prezident asociace institucí vzdělávání dospělých Čr, toto
rozvrstvení je poměrně stálé již několik let. Převládá všeobecně prezenční forma. Pokud jde o metody,
je patrná stálá snaha o zkvalitňování výuky a hledání cest k jejímu zefektivnění.
vzdělávání a poradenství
Které oblasti v roce 2012 dominovaly v dalším vzdělávání?
27
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
vzdělávání a poradenství
obsah
28
Agentura ÁMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
AGENTURA POZNÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Aperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
BOHEMIA INSTITUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Centrum služeb pro podnikání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Centrum systemiky a NLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Česká společnost pro jakost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Coaching Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
People Management Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
FBE Praha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DIGI Akademie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Fond dalšího vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
EDUA Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Glossa – škola jazyků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
GOPAS, a. s., Počítačová škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
HEWLETT-PACKARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gradua-CEGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Mgr. Robert Stuchlík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Korda & Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Outward Bound – Česká cesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Polytechna Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
M.C.TRITON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Primeast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION & CONSULTING CENTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
OMNICOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
PRODUCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
PROFIMA EFFECTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
PROFI-MEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
SHINE Consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
S-COMP Centre CZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
TC Business School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Wolters Kluwer ČR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Brno Business School . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Training Cookbooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Tres consulting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ttime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
Jungmannovo nábřeží 319, 537 01 Chrudim
469 638 467
[email protected] • www.agentura-amos.cz
Rok vzniku: 1991
Certifikát: ISO, akreditace MŠMT ČR
Člen: AIVD ČR
AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.
Trlicova 1344/64, 741 01 Nový Jičín
774 540 548
www.agenturapoznani.cz
Pobočka: Kopřivnice, Štefánikova 1163
Rok vzniku: 2005
Počet spolupracujících lektorů: 20
Informace o produktech a službách
1991–2012: 21 let na společné cestě vzdělávání
dospělých
Nabízené služby:
Agentura ÁMOS pořádá odborné kurzy, semináře
a výcvikové programy v oborech Kvalita, Systémy
environmentálního řízení, Systémy bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci (OHSAS) a Manažerské
dovednosti s orientací na psychologické aspekty
komunikace.
Podle přání konkrétních zákazníků zpracováváme
také vzdělávací projekty určené k realizaci přímo
v podmínkách firmy, včetně profesionálně vedených
outdoorových programů.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
AGENTURA POZNÁNÍ, s. r. o., se zabývá vzděláváním
v oblasti jazyků a manažerských dovedností:
• Manažerské vzdělávání a poradenství
• Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
• Překladatelská činnost
Informace o poskytovaných službách
Cílovou skupinou v oblasti vzdělávání jsou malé
a střední podniky soukromého sektoru, státní
a veřejná správa, neziskové organizace.
Naším cílem je poskytovat špičkové manažerské
a jazykové vzdělání ve vstřícném a inspirativním
prostředí.
Rok vzniku: 2001
Certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru vzdělávání a poradenství, Qfor spokojenost zákazníků.
Člen společnosti People Management Forum
3. místo v soutěži„Firma roku 2012 LK“
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
Tuklatská 3/2105, 100 00 Praha 10
274 776 256 • 724 173 829
[email protected] • www.bi.cz
Pobočka: Praha. Rok vzniku: 1991
Certifikáty: IES (Intern. Educat. Society, London),
významný partner ESOL, akreditace MŠMT
Členství: AIVD, Hospodářská komora ČR
… již 20 let mluvíme společnou řečí…
Manažerské vzdělávání a poradenství:
• Řízení kvality
• Řízení lidských zdrojů
• Interní audit
• Soft manažerské dovednosti
Jazykové kurzy, v téměř všech světových jazycích:
• Pro veřejnost
• Firemní kurzy
• Individuální
Běžné a soudní překlady ve všech světových jazycích.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Společnost Aperta se dlouhodobě zaměřuje na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
koučování a jiné speciální metody rozvoje zaměstnanců.
Naše práce vždy vychází z důsledného a podrobného
zmapování požadavků klienta.
V poradenství se soustřeďujeme na celou řadu požadavků zaměstnavatelů. Nejžádanějšími produkty jsou:
Metoda 360°, Hodnocení spokojenosti zaměstnanců,
Assessment/ Development centre, Analýza výkonnosti
organizace a další.
V oblasti vzdělávání poskytujeme otevřené kurzy,
rekvalifikační a vzdělávací kurzy podle zájmových
skupin nebo témat. Všechny kurzy je možno přizpůsobit konkrétním požadavkům klientů.
Aperta, s.r.o.
Lužická 1157/30, 460 01 Liberec
485 107 711 • 739 036 622
[email protected] • www.aperta.cz
Veřejné kurzy a kurzy na míru včetně programů spolufinancovaných EU v těchto oborech:
• Kvalita
• Systémy environmentálního řízení
• Systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Rekvalifikační modulový kurz OZO BOZP
s akreditací MŠMT
• Interní auditor Integrovaného systému řízení
(QMS, EMS, OHSAS a BOZP)
• Manažerské dovednosti a komunikace
Aperta má vlastní tým lektorů, kteří se pravidelně
intenzivně vzdělávají a připravují nové programy, jež
pojímají skrze nové přístupy a metody. Poskytujeme
pomoc s přípravou projektových žádostí. Máme
zkušenosti s jejich administrací.
Kurzy jsou určeny pro cílové skupiny ze soukromého
sektoru, průmyslu, státní a veřejné správy, zdravotnictví a školství. Mnohé kurzy jsou akreditovány.
Výběr z kurzů:
• Kreativita a inovativní myšlení
• Sebemotivace
• Leadership aneb Od sebe k druhým
• Koučink efektivní metoda seberozvoje a další
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
BOHEMIA INSTITUT s.r.o. –„škola pro život“
• Jsme akreditovaná vzdělávací instituce
• Nabízíme širokou škálu otevřeného meziprofesního
post-sekundárního a celoživotního vzdělávání,
které vychází z aktuální potřeby a trendů českého
i mezinárodního vzdělávacího prostředí
• Jazykový i odborný vzdělávací program je koncipován
jako modulový s volitelnou skladbou, délkou, intenzitou a rozložením studijních bloků a tím respektuje odlišné požadavky různých skupin našich klientů
• Ceněným aspektem je variabilita systematické
vzdělávací nabídky a získání potřebných a aktuálních znalostí v praxi okamžitě využitelných
v přiměřeném časovém horizontu jednoho až tří
semestrů (4 až 16 měsíců)
• Jazykové kurzy veřejné, pomaturitní i firemní
a individuální: angličtina, němčina, francouzština,
španělština, ruština, italština i méně frekventované
jazyky. Výběr z kurzů všech typů: obecné,
konverzační, zkouškové (PET, FCE, CAE, TELC,
ZD, ZMP, DELF, DALF, DELE)
• Manažerské kurzy a výcvik soft skills, rekvalifikace a studium se státní i mezinárodní
certifikací: právo, management, marketing,
personalistika, psychologie, ekonomika, účetnictví,
obsluha PC
• Zakázková firemní školení, personální firemní
poradenství – Assessment centra
• Studium v zahraničí
vzdělávání a poradenství
Agentura ÁMOS
Profil společnosti
29
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Asociace institucí vzdělávání
dospělých ČR, o.s.
Karlovo nám. 14/292, 120 00 Praha 2
734 605 605
[email protected] • www.aivd.cz
Rok vzniku: 1990
Členství: European Association for the Education
of Adults, ReferNET, Unie zaměstnavatelských
svazů ČR
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme profesní sdružení, které si klade za cíl
prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání
dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro
řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat
se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě
a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti
vzdělávání dospělých, organizovat odborné
a popularizující akce, vydávat odborné publikace
a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských
a mezinárodních sdruženích.
Jsme zastoupeni v Národní radě pro kvalifikace,
Národním poradenském fóru, Akreditační
komisi rekvalifikačních programů MŠMT a řadě
pracovních skupin MŠMT.
Máme zastoupení ve všech krajích ČR.
Organizujeme odborné kurzy:
• Profesionální lektor
• Příprava autorizovaných osob podle zákona
179/2006 Sb.
Vyhlašujeme soutěže Lektor/ka roku a Vzdělávací
instituce roku. Vydali jsme desatera kvality
dalšího vzdělávání.
Poskytujeme expertní služby, organizujeme
Týdny vzdělávání dospělých, dále konference,
semináře, kulaté stoly a řadu dalších akcí.
Podílíme se na vydávání odborného časopisu
Andragogika, vydáváme vlastní odborné publikace,
realizujeme řadu projektů, provozujeme databanku
dalšího vzdělávání Andromedia.cz.
Asociace institucí
vzdělávání dospělých ČR, o.s.
Největší profesní
asociace
ve vzdělávání
dospělých
s tradicí
od roku 1990
Respektovaný
partner pro stát
a samosprávu
Člen Evropské
asociace
pro vzdělávání
dospělých
Organizace
odborných akcí
vzdělávání a poradenství
Pořádání Týdne
vzdělávání
dospělých ®
30
eláváním
Vzdÿ
rej•ímu
k pestÿ
•ivotu
w w w. a i vd. c z
Péče o rozvoj
více než
200 členů
Vydávání publikací
a časopisu
Andragogika
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Centrum služeb pro
podnikání s.r.o.
Bělehradská 643/77, 120 00 Praha 2
222 543 330 • 775 583 697
[email protected]
www.sluzbyapodnikani.cz
vzdělávání a poradenství
Pobočky: Praha
Členství: AIVD
Akreditace: MŠMT ČR
32
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme vzdělávací společnost s akreditací MŠMT ČR.
V naší široké nabídce najdete vzdělávací kurzy
a rekvalifikační kurzy z oblastí:
• Účetnictví, finance, daně a mzdy
• IT a počítače
• Management, marketing a administrativa
• Podnikání
• Angličtina
Výběr z nabídky kurzů:
• Základy účetnictví
• Účetnictví a daně pro praxi
• Účetnictví, daně a daňová evidence
• Účetní program pro praxi
• Mzdové účetnictví s využitím výpočetní techniky
• Daňový referent, Daňový specialista
• Základy podnikání
• Základy obsluhy osobního počítače
• Word a Excel
• Administrativní pracovník/ce, Asistent/ka manažera
• Angličtina – měsíční intenzivní kurz
• Obchodní angličtina
• Angličtina pro účetní, Angličtina pro právníky
Jsme tým specialistů z oblasti vzdělávání. Naším
cílem je poskytovat kvalitní výuku. Naši lektoři jsou
zkušení odborníci s vysokoškolským vzděláním nebo
dlouhodobou praxí. Pořádáme kurzy pro veřejnost,
firemní výuku a individuální výuku.
Centrum systemiky a NLP s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
724 256 055
[email protected] • www.systemika-nlp.cz
Vznik: 2011
Certifikace: Certifikující člen ITANLP
Certifikáty vydávané zakladatelem NLP Johnem
Grinderem
Reference: Poradce podnikatele, DAS,
Fincentrum, PP Agency
Česká společnost pro
jakost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
221 082 269
[email protected] • www.csq.cz
Certifikát: ISO 9001, akreditace MŠMT
Členství: Asociace institucí vzdělávání dospělých
ČR (AIVD ČR), Asociace inovačního podnikání
(AIP), Rada kvality ČR
Coaching Systems s.r.o.
Blanická 28, 120 00 Praha 2
272 731 401 • 731 186 169
[email protected] • www.coachingsystems.cz
Certifikáty: OPP Alliance Partner – MBTI®, DDI Partner, ORSC atWork, GPOP, ISO 9001, Executive Coaching
Členství: European Mentoring and Coaching Council
Reference: PwC, Deloitte, Skanska, ČSOB, KB, Arcelor Mittal, Boehringer Ingelheim, DHL, Accenture,
Dell Computer, Kimberly Clark, Roche
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Naše společnost se specializuje na integraci systemického
koučování, narativního přístupu, neuro-linguistického
programování a Ericksonské hypnózy.
Hlavní zaměření:
• Mezinárodně certifikované výcviky NLP
• Výcviky jednotlivých typů koučování
• Školení, rozvoj a koučování obchodníků
• Příprava kurzů a interních školení na míru
• Rozvoj týmů náboru, vzdělávání a rozvoje
• Individuální a skupinové koučování, mediace
Cílová skupina:
• Manažeři a ředitelé
• Oddělení náboru, rozvoje a vzdělávání
• Obchodníci a manažeři obchodních týmů
Mezinárodně certifikované výcviky NLP:
• NLP Practitioner
• NLP Premier Practitioner
• New Code NLP
• NLP Master Practitioner
• NLP Business Practitioner
Výcviky koučování:
• Systemické koučování
• NLP koučování
• Narativní koučování
Obchodní dovednosti:
• Konverzační hypnóza a sugesce v obchodě
• NLP obchodní dovednosti
Design a realizace:
• Assessment a Development Centra
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Česká společnost pro jakost (ČSJ) je sdružením jednotlivců a firem, kteří se zajímají o systémy managementu kvality a příbuzné obory (např. bezpečnost
práce, ochranu životního prostředí, bezpečnost potravin). ČSJ poskytuje služby v oblasti vzdělávání, vydávání publikací, certifikace osob a certifikace systémů
a výrobků. ČSJ je výhradním licenčním partnerem
německého sdružení automobilového průmyslu
VDA pro Českou republiku pro poskytování školení
a zkoušek odborníkům působícím v dodavatelském
řetězci automobilového průmyslu. ČSJ je dále národním zástupcem Evropské organizace pro kvalitu.
Při ČSJ bylo v roce 2010 ustanoveno Centrum
excelence, které šíří informace týkající se Modelu
excelence EFQM.
Hlavní oblasti zaměření kurzů
• Systémy managementu kvality
(ISO 9001, ISO/TS 16949)
• Systémy managementu environmentu (ISO 14001)
• Systémy managementu BOZP (OHSAS 18001)
• Systémy managementu bezpečnosti informací
ISO/IEC 27001)
• Bezpečnost potravin (HACCP, ISO 22000, BRC, IFS,
GlobalG.A.P.)
• Management projektů
• Model CAF
• Model excelence EFQM
• Metrologie
• Statistické metody
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme jediný oficiální partner OPP v ČR, který je certifikovaný k využívání Osobnostní Typologie MBTI®
a k tréninkům, které MBTI® aplikují do prodeje, managementu a týmové spolupráce. Naše firemní filozofie
se opírá o propojení osobnostní typologie a na míru
připravených tréninků. Unikátní přístup spočívá ve
vedení tréninků„Koučovacím způsobem“.
Naším cílem jsou efektivnější a pružnější společnosti
připravené na výzvy doby. Našimi top produkty jsou
Akvizice pro prodejní týmy, Networking a Koučování,
protože získat a udržet si klienta je dnes priorita číslo 1.
Do firem a týmů také zavádíme koučovací kulturu
jako efektivní metodu pro dosahování výsledků. Jsme
inovativní firma, která přináší trendy ve vzdělávání dospělých z celého světa a sleduje výzvy a potřeby doby.
Akvizice pro prodejní týmy: Udělejte z konkurenta
bezvýznamného hráče (Red & Blue Ocean Strategy)
+ tvarování hodnoty v době krize (Unique Value
Proposition)
Networking: Kreativní tvorba business sítí (skrytá
moc networkingu) + speed business meeting
Leading Change: Proces efektivní komunikace
v organizaci, krok za krokem procesem změny
+ leadership v době změn
Koučovací kultura ve firmách: Naučíte se koučovací
techniky + Co-active Coaching a týmové koučování
Mentoring: Jak vytvořit atmosféru důvěry a stát se
charismatickým lídrem + Gestalt přístup v mentoringu
Executive Coaching: Principy práce lídra + rozvinutí
inspirativního leadershipu
vzdělávání a poradenství
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
33
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme profesní nezisková organizace. Od roku 1993
sdružujeme zájemce o rozvoj jednotlivce, týmu
a organizace, a to z řad odborníků i veřejnosti.
Rozvoj chápeme jako významný faktor efektivity.
Vytváříme platformu pro sdílení zkušeností
• Pořádáme konference, exchange meetingy,
kulaté stoly, chaty a webcasty
People Management Forum
Jsme řádným členem Evropské asociace personálního
řízení (EAPM) a Světové federace asociací personálního řízení (WFPMA). Spolupracujeme s personalisty
a manažery na všech úrovních, vysokými školami
a studenty. Mezi naše členy se řadí 250 organizací
z komerční, veřejné i neziskové sféry.
Lublaňská 57/5, 120 00 Praha 2
222 560 073 • fax: 224 232 353
[email protected]
www.peoplemanagementforum.cz
Vydáváme odborný měsíčník HR forum, který je
určen pro všechny, kdo chtějí dobře vést druhé
i sebe samé.
Podporujeme a usnadňujeme odborný růst
• Připravujeme vzdělávací programy a kurzy,
např. Letní HR školu
Poskytujeme informace o trendech v HR
• Vydáváme odborný měsíčník HR forum, e-Novinky
pro odbornou veřejnost, e-Zpravodaj pro novináře,
provozujeme webové stránky
• Spolupracujeme zejména se členy a předplatiteli
Inspiration for Future
PMF je kvaliÞkovaným
a nad•eným prŝvodcem
na cestı transformace
od ŏízení lidských
zdrojŝ k vedení
a anga•ovanosti lidí.
PEOPLE
MANAGEMENT
FORUM
vzdělávání a poradenství
Jsme profesní neziskovou organizací, zalo•enou v roce 1993.
Spolupracujeme s personalisty, mana•ery na v•ech úrovních,
pedagogy vysokých •kol, studenty a mezi na•e Īleny se ŏadí
250 organizací z komerĪní, veŏejné i neziskové sféry.
34
1.
2.
3.
4.
VYTVÁčÍME PLATFORMU pro sdílení zku•eností
a výmınu informací prostŏednictvím sítı odborníkŝ
!ÍčÍME INFORMACE o moderních i osvıdĪených
trendech v oblasti HR
PODPORUJEME ODBORNÝ RěST a oceʼnujeme
úspıchy jednotlivcŝ i organizací
ZAJI!ĕUJEME SLU"BY,
které usnadʼnují práci s lidmi
Diskutujte s námi své zku•enosti
v diskusních skupinách HR forum CZ
a HR forum CEE na LInkedInu.
Do výmıny informací a zku•eností se
zapojilo ji• v 2500 Īlenŝ tıchto skupin.
kontakt: People Management Forum / èeská spoleĪnost pro rozvoj lidských zdrojŝ, Lublaʼnská 57/5, 120 00 Praha 2
e-mail: [email protected], tel.: +420 222 560 073, +420 775 730 033, w w w . p e o p l e m a n a g e m e n t f o r u m . c z
PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM
A BUĎTE V OBRAZE!
VYDAVATEL
HR forum
9/2012
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO V Š E C H N Y, K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU H É I S A M I S E B E
PARTNER
ČASOPISU
TÉMA MĚSÍCE
Softwarové
systémy
pro HR
odborný měsíčník pro všechny,
kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe
FORUM
Přehledný seznam
dodavatelůHRIS
Lidé už nechtějí
pouze
Verze v PDF
790 Kč celoroční předplatné
zdarma pro studenty personalistiky, andragogiky
a managementu
Objednávejte na [email protected]
MAGDALENA SOUČEK
pracovat
pra
VYDAVATEL
HR forum
V ceně není zahrnuta DPH.
Tištěná verze
1400 Kč celoroční předplatné
700 Kč studentské předplatné
Objednávejte na www.send.cz (sekce odborné časopisy)
KNOW HOW
Víte, co vaší firmě
může přinést
kurzarbeit?
3/2012
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO V Š E C H N Y, K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU H É I S A M I S E B E
PARTNER
ČASOPISU
NOVI NKA!
VYDAVATEL
HR forum
11/2012
Možnost stažení časopisu přes
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO V Š E C H N Y, K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU H É I S A M I S E B E
TÉMA MĚSÍCE
Kam
směřuje
vývoj
personalistiky?
www.publero.com
TÉMA MĚSÍCE
Efektivita
firemního
vzdělávání
FORUM
Nový hit:
alternativní formy
vzdělávání
FORUM
Na www.publero.com najdete vždy aktuální
číslo našeho časopisu, který si zde za
příznivou cenu můžete stáhnout do svého
počítače, tabletu či dokonce mobilu!
KNOW HOW
HR oddělení dnes?
Méně peněz
i kompetencí
Jakou mají
statutární orgány
odpovědnost?
KNOW HOW
Baví mě
Když se berou
benefity…
měnit
Puntičkář,,
PAVEL ŘEHÁK
který
ý rád
VYDAVATEL
VY
V
YD
Y DAVATEL
AV
VATE L
HR forum
5/2012
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO
R O V Š E C H N Y,
Y , K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU
RU H É I SA M I S E BE
PARTNER
ČASOPISU
VYDAVATEL
HR forum
HR forum
HR forum
VYDAVATEL
kritizuje
VYDAVATEL
RADIM JANČURA:
svět
4/2012
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO V Š E C H N Y, K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU H É I S A M I S E B E
PARTNER
ČASOPISU
7–8/2012
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO V Š E C H N Y, K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU H É I S A M I S E B E
PARTNER
ČASOPISU
TÉMA MĚSÍCE
Interkulturní
vztahy?
Stále velká
výzva
TÉMA MĚSÍCE
Ustojíme
demografický
vývoj?
12/2012
O D B O R N Ý M Ě S Í Č N Í K P RO V Š E C H N Y, K T E Ř Í C H T Ě J Í D O B Ř E V É S T D RU H É I S A M I S E B E
Pomozte
od korupce
FORUM
Mladí manažeři?
Chtějí flexibilitu
a dobrý plat
očistit byznys
KNOW HOW
Nový trend –
trénink
resilience
KAREL JANEČEK:
FORUM
Asijští personalisté
mají více kompetencí
KNOW HOW
Švarcsystém:
Čemu se raději
vyhnout
STANISLAV BERNARD:
TÉMA MĚSÍCE
HR jako
konkurenční
výhoda
Drby
y ve firmě
netoleruji
TÉMA MĚSÍCE
FORUM
KNOW HOW
Lídři chybí.
Umíme
jim vytvořit
prostor?
Malé firmy
se leadershipu
nebojí
Zdravotní péče
o zaměstnance
po novele zákona
Nemám
mám ráda
má
manažery
LIBUŠE ŠMUCLEROVÁ:
Á
obecné
ob
becné
FORUM
Mít nejlepší lidi
dnes nestačí
KNOW HOW
Jak firmy
odměňují
zaměstnance
o Vánocích
Svobodě
MARTIN ČERNOHORSKÝ
VÁN OČN Í
PŘÍL OHA PLNÁ
PŘEK VAPE NÍ
Dita Pech áčková
Harry Potte r
Příběhy
z koučovmy
se musíme
sííme
všichni učit
www.hrforum.cz
Chcete zviditelnit
své jméno, značku,
služby?
Nabízíme PR články,
inzerci, kalendárium.
Více na [email protected]
Předplatným časopisu získáte:
• 11× ročně časopis
• přístup do on-linové části časopisu, kde naleznete další články
a průzkumy v nezkrácené
podobě
• vstup do on-line archivu časopisu
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Vzdělávací a poradenská společnost FBE Praha se
zaměřuje na rozvoj podnikatelské strategie, lidského
potenciálu a procesů u klienta, a to formou řízení zlepšovacích projektů, poradenství, koučování a manažerského a obchodního vzdělávání.
Poradenství a tréninky zaměřené na zvyšování
výkonnosti v managementu a obchodě:
• Leadership, Management, Řízení změn
• Koučování, Mentoring, Moderování, Mediace
• Komunikace, Vyjednávání, Asertivita
• Řešení problémů a konfliktů, Kreativita
• Rozvoj High Potentials, Budování týmů
• Prodej, Nákup, Telefonování, Call centra
• Development Centra, Systémy 360˚ ZV
FBE Praha, s.r.o.
Baarova 13, 140 00 Praha 4
241 484 723 • 241 484 522
[email protected] • www.fbe.cz
vzdělávání a poradenství
Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1998
Počet lektorů/zaměstnanců: 24/14
Mezinárodní síť partnerů: Francie, Španělsko,
Portugalsko, Polsko, SRN,Velká Británie, USA, Kanada
36
Oblasti služeb:
• Řízení komplexních změnových projektů
• Manažerské, obchodní a komunikační kurzy
• Individuální koučování a moderování skupinové práce
• Poradenství, podpora a tréninky ve zlepšování procesů
a zvyšování produktivity
Otevřené kurzy v oblasti„hard“ i„soft“ skills pořádá
sesterská společnost FBE Bratislava: www.fbe.sk
Dlouhodobé výcviky v koučování a moderování
Zlepšování procesů a zvyšování produktivity:
Projektové a procesní řízení, Six Sigma, Lean management, EFQM, TQM, 5S, FMEA, SMED, SPC, Kaizen, CPI
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
DIGI Akademie je dodavatelem vzdělávacích služeb
pro firmy a veřejnost především v oblasti informačních
technologií a manažerských kurzů. Školení probíhají
v učebnách poblíž metra Anděl. Školení na zakázku
realizujeme také v prostorách zákazníka, které
můžeme vybavit mobilní počítačovou učebnou.
Výběr z nabídky kurzů
Microsoft Access – pokročilé techniky návrhu databáze
Microsoft Excel – tipy a triky pro zefektivnění práce
Microsoft Project – řízení projektů
Microsoft Visio – pro pokročilé
Microsoft Word – šablony a formuláře
Microsoft Office 2010 – rozdíly a nové funkce oproti 2003
DIGI Akademie, s.r.o.
Členství: AIVD
Certifikáty:MicrosoftPartnerNetworkSilverDesktop
Reference: ČSOB, Česká pošta, Čeps, SUDOP,
MMR, AFIZ, Plzeňský Prazdroj
Fond dalšího vzdělávání
Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
277 277 070
[email protected] • http://fdv.mpsv.cz
Fond dalšího vzdělávání je příspěvkovou
organizací Ministerstva práce a sociálních věcí.
EDUA Group, s. r. o.
U Půjčovny 952/2, 110 00 Praha 1
277 007 800
[email protected] • www.eduagroup.cz
Největší soukromá vzdělávací skupina v ČR
Pobočky: 10 měst v ČR, 8× v Praze
Rok vzniku: 2000
Více než 130 zaměstnanců a 1000 lektorů
Členem AJŠA, ACERT
Oblasti působnosti
• Školení pro veřejnost i na zakázku
• Certifikační zkoušky – Prometric
• Konzultace a podpora v MS Office
• Tvorba šablon a aplikací v MS Office
• Tvorba elektronických kurzů a publikací
Konzultace
V rámci konzultací řešíme konkrétní příklady z praxe,
připravujeme firemní šablony a dokumenty,
vytváříme aplikace v Microsoft Office.
Tvorba elektronických kurzů
Znalostní audity a rozřazovací testy
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Hlavním posláním Fondu dalšího vzdělávání je přispět
k růstu zaměstnanosti prostřednictvím systémových
opatření v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Tohoto cíle
je možné dosáhnout zapojením obyvatel České republiky do systému celoživotního učení a jejich motivováním k trvalému rozvoji vlastního potenciálu,
schopností a dovedností.
Fond dalšího vzdělávání připravuje a realizuje projekty
spolufinancované ze strukturálních fondů EU, například:
Hlavní úkoly FDV:
• Rozvoj, podpora a implementace dalšího vzdělávání
• Servis pro resort MPSV v oblasti rozvoje lidských
zdrojů pracovníků resortu a v oblasti projektového
řízení a administrace projektů
• Spolupráce na přípravě kohezní politiky pro
období 2014+
projekt Vzdělávání uchazečů o zaměstnání
v oblasti socioekonomických kompetencí
(reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00016), realizovaný v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Skupina EDUA Group zastřešuje 5 významných společností:
• Tutor je jedničkou na trhu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Kromě klasických
otevřených kurzů pro veřejnost nabízí kurzy
„na míru“ pro firmy
• Caledonian School je největší jazyková škola v ČR
se zaměřením na firemní výuku, je držitelem
certifikátu kvality ISO 9001
• Top vision se specializuje na rozvoj a vzdělávání
manažerů. Každoročně pořádá více než 16 velkých
manažerských fór a stovky tréninkových a seminárních dnů; taktéž vlastní certifikát kvality ISO 9001
• profesit nabízí kurzy z oblasti IT
• levelo vyučuje tzv. tvrdým dovednostem či
„hard skills“
Kurzy otevřené pro veřejnost
• Jazykové kurzy
• Pomaturitní studium
• Příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
• Profesní kurzy
• Tréninky soft skills
• Certifikované rozvojové cykly
• Tradiční výroční fóra a konference
projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
(reg. č. CZ.1.07/3.1.00/41.0001), realizovaný v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (více o projektu na www.stazevefirmach.cz)
Firemní vzdělávání
• Jazyková i profesní výuka na míru
• Poradenství v oblasti financování projektů z ESF
• Komplexní přístup – vždy jen jedna kontaktní
osoba pro vaši společnost
SPECIALISTA NA IT KURZY
ZVYŠTE VAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI
Prohlubte své znalosti v IT
Vzdělávejte se s odborníkem
na hard-skills dovednosti
Vyberte si z IT kurzů určených specialistům
z praxe nebo běžným uživatelům:
t
t
t
t
t
Základní uživatelské kurzy
Kurzy a semináře pro IT Management
Grafika, webdesign, multimédia
Internet a sociální sítě
Další odborné kurzy
www.profesit.cz
Největší česká vzdělávací
skupina EDUA Group
přináší na trh vzdělávání
nové společnosti
Společnost levelo se specializuje na oblasti:
t
t
t
t
t
t
Finance / Ekonomika
Mzdy / Personalistika
Doprava / Logistika / Výroba
Právo / Legislativa
Daně / Účetnictví
Mnoho dalších
www.levelo.cz
vzdělávání a poradenství
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
270 001 114
[email protected] • www.digiakademie.cz
37
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Glossa – škola jazyků
Jindřišská 11, 110 00 Praha 1
224 219 484
[email protected] • www.glossa.cz
S námi se domluvíte!
Certifikáty: Certifikát kvality ISO 9001: 2008,
britská akreditace City&Guilds
Členství: asociace ACERT
GOPAS, a.s., Počítačová škola
Kodaňská 46, 101 00 Praha 10
234 064 100 • fax: 234 064 949
[email protected] • www.gopas.cz
Největší počítačová škola v ČR a SR
Pobočky: Praha, Brno, Bratislava
Až 30 000 studentů ročně
Autorizace: Microsoft, EC-Council, Apple,
Oracle a další
Certifikát: ISO 9001
HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
Vyskočilova 1/1410, 140 21 Praha 4
261 307 177
[email protected] • www.hp.cz/skoleni
vzdělávání a poradenství
Pobočky: Praha, Bratislava
Rok vzniku: 1991
Certifikáty: ISO certifikát
Členství: AIVD ČR
38
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Slovo γλώσσα (Glossa) znamená v klasické řečtině
jazyk, řeč. Již název Glossa – škola jazyků se snaží zdůraznit naši hlavní misi: výuku jazyků pro praktické využití v konkrétních životních situacích. Zaujímáme
stabilní pozici mezi nejvýznamnějšími společnostmi,
které se v ČR věnují výuce cizích jazyků. Nabízíme
široké spektrum možností jazykového vzdělávání
v kurzech pro veřejnost i v rámci zakázkových projektů
pro firmy a instituce. Naučit se cizí jazyk znamená
nastoupit nesnadnou dlouhou cestu, která vlastně
nikdy nekončí. I naši práci proto chápeme jako cestu,
jako nikdy nekončící rozvojový proces. Pokud se na
tuto cestu s námi vydáte, otevřou se vám nové obzory
a životní perspektivy. Glossa – škola jazyků chce být na
této cestě dobrým průvodcem.
• Kvalitní a dostupné kurzy pro více než 2500
studentů ročně
• Zakázkové jazykové vzdělávání pro firmy a instituce
od individuálních lekcí po rozsáhlé projekty
• Komplexní služby – řízení kvality, zákaznický servis,
administrativní podpora on-line
• Privátní výuka na míru
• Pro veřejnost více než 140 kurzů 5 jazyků na 6 dobře
dostupných místech v Praze
• Pomaturitní studium s britským certifikátem
• Mezinárodní jazykové zkoušky – akreditované
zkušební centrum
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Počítačová škola Gopas je největším poskytovatelem
školení v oblasti informačních technologií v ČR i SR.
Nabízí více než 1400 druhů kurzů, od školení pro
uživatele aplikací a IT specialisty až po kurzy
manažerské.
• Školení pro IT specialisty a uživatele aplikací
• Manažerské kurzy
• Certifikační testy Prometric, Pearson VUE,
MOS, ECDL
• Přípravné selftesty
• E-learning
Výuka je vedena zkušenými a certifikovanými lektory
s odbornými znalostmi a prezentačními dovednostmi.
Kurzy probíhají v našich moderně vybavených učebnách nebo přímo u zákazníka s možností využití naší
mobilní učebny.
Kvalita poskytovaných školení a spokojenost
zákazníka jsou prioritou Počítačové školy Gopas.
Výběr z nabídky oblastí školení
• Kancelářské programy
• Aplikační a serverové služby
• Operační systémy
• Programování
• Databáze
• Podniková řešení
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Společnost Hewlett-Packard založila své vzdělávací
služby na pilířích zkušenosti, obsahu, inovace a kvalitní prezentace. Třicetileté zkušenosti s poskytováním
komplexních výukových programů po celém světě
jsou zárukou kvality v oblasti vzdělávání.
Výběr z nabídky školení
• IT Service Management (ITIL)
• Project Management, Business Analysis
• HP-UX, Linux, UNIX, HP NonStop, OpenVMS
• HP ProLiant & HP BladeSystem
• HP Storage & Storage Area Networks (SANs)
• HP Networking & Network Technologies
• VMware, Data Center, SOA
• Bezpečnost IT, EDS–IMDS
• ACADEMY hp Smart Skills
Další služby
• Zakázková školení a vzdělávací řešení na míru
• Individuální koučink
• Profesionální HR poradenství
• Teambuildingové programy
Vzdělávací centrum HP má ve své nabídce více než
210 technických a 40 Soft Skills kurzů pro manažery
i technický personál. Kromě uzavřených školení vedených zkušenými lektory vytváří také vzdělávací programy šité na míru vašim podnikovým a vzdělávacím
potřebám.
Zároveň funguje jako testovací centrum certifikačních
autorit PearsonVUE a EXIN (HP, ITIL,VMware, Oracle, …).
9]GöOávací centrum HeZOHtt-Packard
Vaše cesta k úsSöFKX
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
226 006 300
[email protected] • www.cegos.cz
Pobočky: Brno, Plzeň, Hradec Králové,
České Budějovice
Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF (ČSRLZ)
Počet zaměstnanců: 33
Mgr. Robert Stuchlík
– nezávislý kouč a lektor
Dukelská třída 21 – Skleněná věž, Hradec Králové
777 149 280 • Skype: robert_stuchlik
[email protected] • www.pujde.to
•
•
•
•
působnost ČR, SR
Aplikovaná psychologie pro praxi
The International NLP Trainers Association
Mountfield, OVB Allfinanz, Partners For Life
Planning, Kapitol, Makro (Metro)
Korda & Partners s.r.o.
Žitavského 496, 156 00 Praha – Zbraslav
603 254 718
[email protected]
http://cz.korda-partners.com/
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací
a poradenská společnost s dlouholetou tradicí
a bohatými zkušenostmi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Od roku 1997 jsme součástí skupiny Cegos, největší
evropské vzdělávací a konzultační sítě s celosvětovým
dosahem.
Tato spolupráce přináší následující výhody:
• Vysokou kvalitu – více než 80leté mezinárodní
zkušenosti
• Znalost vašich potřeb – přes 20 000 firemních
klientů ročně
• Odbornost a inovace – síť více než 1000 konzultantů
• Blízkost – činnost v 29 zemích
Rekvalifikace
Otevřené kurzy
e-Learning Solutions by Cegos
Profesní vzdělávání
Příprava k certifikacím a zkouškám
Certifikace osob
Zakázkové kurzy na míru
Global Learning by Cegos
Poradenství ve vzdělávání
Procesně-organizační poradenství
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
• Učím a koučuji v souladu s fungováním lidského
mozku (brain-friendly) a proto jsem vysoce
efektivní.
• Učím revoluční techniky pro zvládnutí konkrétních obchodních situací. Jsem praktik.
• Přináším nové postupy, nová témata, nové přístupy.
Se mnou posílíte konkurenceschopnost, zlepšíte
vztahy ve firmě, získáte náskok.
• Každý trénink, koučink, školení připravuji individuálně na míru klientovi. Získáte originální
postupy, rady, doporučení, náměty.
• Platíte, pouze když jste spokojení.
• Firemní vzdělávání a růst jinak.
Populární tréninky
• „Zakázané“ přesvědčovací triky neurolingvistického programování
• Jak zvládnout každou námitku v 5 krocích?
• Zbav se stresu, lenosti, strachu, vyzařuj svěží sílu
• Intuitivní telefonická komunikace pro pokročilé
• Co musím uvnitř v sobě změnit, abych víc
prodával navenek?
• Tajné koučovací techniky, aneb co vám zatajili?
• Asertivita, jaká je doopravdy
• 3 klíčové techniky pro splnění cílů
• Autohypnóza pro efektivitu práce
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
• Jsme nově otevřená pobočka mezinárodní společnosti Korda&Partners v Praze
• Vše, co doporučujeme, máme ověřeno vlastní
praxí v oblastech: management, sales, trade
marketing, category management…
• Ke klientovi přistupujeme jako k vlastní firmě,
s maximálním nasazením a zaměřením
na výsledek
• Pomáháme těm, kdo potřebují rychleji dosahovat
vyšších cílů
Vše, co děláme, směřuje ke konkrétním
výsledkům.
Konzultační činnost
Interim management
Trénink
vzdělávání a poradenství
Reference: Bel sýry Česko, Bohemia Sekt, Bongrain,
Eta, Field Force ČR, HIPP, JIP, Johnson&Johnson,
Karlovarské minerální vody, Lego, Nowaco,
Plzeňský Prazdroj, Reckitt Benckiser, Real City,
Royal Canin, Stock Plzeň,VolksBank,Wrigley,Yoplait
39
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Outward Bound – Česká
cesta s.r.o.
Jaromírova 51, 128 00 Praha 2
224 941 394 • 777 764 149
[email protected] • www.ceskacesta.cz
Členství: AIVD
Certifikát: Qfor (od ledna 2012)
Reference: ČEZ, ČSOB, ESSOX, Magna Cartech,
KSM castings, RWE ad.
Polytechna Consulting, a.s.
Thámova 181/20, 186 00 Praha 8 – Karlín
224 826 040 • 602 668 684
[email protected] • www.polytechna.eu
Rok vzniku: 1996
Certifikáty: START Model Excellence
Členství: Sdružení pro oceňování kvality
Počet lektorů/zaměstnanců: 450/25
Reference: ŠKODA AUTO a. s., MV ČR,
Pražská teplárenská a. s., RWE, ŠKODA JS a. s. aj.
M.C.TRITON, spol. s r.o.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
255 710 610
[email protected] • www.mc-triton.cz
vzdělávání a poradenství
Společnost realizuje služby v oblastech:
• Poradenství pro podnikatele a manažery
• Vzdělávání a rozvoj
• Vyhledávání lidí
• Interim management
40
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Společnost Outward Bound – Česká cesta se již 20 let
zabývá rozvojem lidí, firemních týmů i celých firem.
Hlavními oblastmi jsou komunikace, vedení lidí,
vedení projektů, obchodní dovednosti. Konkrétní
témata kurzů a jejich obsahové zpracování připravujeme v těsné spolupráci se zadavatelem individuálně
pro každou skupinu.
Klíčovými prvky našeho přístupu jsou herní a modelové situace, simulace, reálné projekty a úkoly,
leadership expedice, zpětná vazba, videotrénink,
divadlo fórum, psychodiagnostické nástroje,
zážitková pedagogika.
Pro jednotlivce organizujeme veřejné kurzy.
Rádi pro vás zajistíme náročnější konference či
klientská setkání a stejně tak teambuildingové akce.
Od programového návrhu až po realizaci.
Pracujeme v celé ČR, na Slovensku, v Evropě
(v českém a anglickém jazyce).
Česká cesta znamená komplexní přístup v práci
s lidskými zdroji vaší společnosti.
Naším cílem je dosažení maximálního účinku
vzdělávacích akcí.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Polytechna Consulting, a. s., je významnou poradenskou firmou, která poskytuje svým zákazníkům
komplexní řešení smluvní a obchodní problematiky,
týkající se zajištění investičních i vzdělávacích
projektů.
Připravujeme a organizujeme zadávací řízení dle
zákona o veřejných zakázkách či dle metodiky operačních programů EU. Nedílnou součástí naší činnosti je
i projektové poradenství včetně metodické podpory
při realizaci projektů.
Zařadili jsme se mezi renomované vzdělávací firmy,
středisko jazykové výuky a interkulturního managementu nabízí výuku v široké škále jazyků včetně
netradičních (paštú, arabština aj.). Zajišťujeme
i překlady a tlumočnické služby„z a do“ 34 jazyků.
• Firemní jazykové kurzy (skupinové či individuální)
• E-learningové kurzy – AJ/NJ pro začátečníky
i pokročilé se zaměřením na cestovní ruch
• Kurzy teritoriální informace (Čína, Vietnam,
Mongolsko aj.)
• Jazykové audity a testování
• Příprava smluvních dokumentů v požadované
jazykové verzi
• Překlady a tlumočení
• Monitoring projektů financovaných z fondů EU
• Příprava a organizace zadávacích řízení
• Zahraniční rozvojová pomoc
• Výkon funkce Národního kontaktního místa
dobrovolníků OSN
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
M.C.TRITON je největší česká poradenská společnost
poskytující služby podnikatelům a manažerům.
Společnost přímo působí na českém a slovenském
trhu, projektově pak ve většině zemí Evropy.
Společnost byla založena v roce 1990. Svým obratem,
počtem spolupracovníků, šíří a kvalitou poskytovaných
služeb, intenzitou vývoje původního know-how
i pozorností věnovanou společenské odpovědnosti
a etice poradenských služeb je leadrem lokálního
trhu. V této roli působí také v mezinárodní síti
European Independent Consulting Group.
Poradenství pro podnikatele a manažery
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím
rozvojem. V komerčních firmách se zaměřujeme na
oblasti zvýšení výkonu obchodu a efektivitu lidských
zdrojů. Ve veřejné správě pak na řízení zřizovaných
organizací, zvyšování výkonu a kvality veřejné služby.
Vzdělávání a rozvoj
Zaměřujeme se na zvyšování výkonnosti a motivace
zaměstnanců, na zvyšování manažerských a prodejních dovedností a na komplexní rozvojové projekty
podporující žádoucí změnu.
Vyhledávání lidí
Vyhledáme jednotlivce s potenciálem nebo sestavíme
tým s požadovaným výkonem. Vyhledáme obchodní
partnery s investicí – franchisanty.
DZS
Dům zahraničních služeb
NAEP
Národní agentura
pro evropské vzdělávací
programy
Co nabízíme?
} Granty na mezinárodní vzdělávací projekty.
} Zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí.
} Konzultace a odbornou pomoc jednotlivcům a organizacím k zapojení
do vzdělávacích projektů a získání mezinárodních zkušeností.
} Zprostředkování mezinárodní spolupráce vzdělávacích institucí v Evropě
i mimo Evropu.
} Propagaci českého školství v zahraničí.
} Konference, semináře, školení a poradenství v oblasti vzdělávání.
} Publikace a informační materiály.
} Poskytujeme informace o vzdělávání v Evropě.
Jsme určeni:
} žákům a studentům: AIA, Comenius, Erasmus, eTwinning, EUN, Eurydice,
Leonardo da Vinci, Norské fondy a fondy EHP
} vysokým školám: AIA, AKTION ČR – Rakousko, CEEPUS, Comenius, Erasmus,
Erasmus Mundus, EUN, Eurydice, Jean Monnet, Norské fondy a fondy EHP,
SCIEX-NMSch, Studium cizinců v ČR, Study in the Czech Republic, Tempus
} pracovníkům ve vzdělávání: AIA, Comenius, Erasmus, eTwinning, EUN,
Eurydice, Evropská jazyková cena LABEL, Grundtvig, Krajanský vzdělávací
program, Lektoráty, Leonardo da Vinci, Norské fondy a fondy EHP
} vzdělávacím institucím: Comenius, eTwinning, EUN, Euroguidance, Eurydice,
Evropská jazyková cena LABEL, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Norské fondy
a fondy EHP
} institucím státní správy: Comenius, EUN, Euroguidance, Eurydice,
Leonardo da Vinci, SVES
Více informací na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.
Dům zahraničních služeb (DZS)
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Primeast, s.r.o.
M. D. Rettigové 8/79, Praha 1 Nové Město
222 360 166
[email protected] • www.primeast.cz
Pobočky: ČR, Velká Británie, Malawi
Skupina založena v roce 1987, v ČR od 2003
Reference: Mölnlycke, Ško-Energo, Oracle,
KPMG, TESCO, BOSCH, ČVUT, GSK, Metroprojekt
PRO EDUCATION International
LANGUAGE EDUCATION &
CONSULTING CENTRE s.r.o.
Brno, Česká republika
606 299 867
[email protected] • www.europrojektyeu.cz
Pobočky: ČR a SR • Rok založení: 1997
Akreditace: MŠVVaŠ SR (Anglický jazyk,
Německý jazyk, Komunikační dovednosti a další)
Reference: bauMax, Draka KABELY, Hoerbiger
Žandov, FedEx, Ness, Siemens, Komerční banka
OMNICOM, s.r.o.
Račianska 71, 832 59 Bratislava
Lucia Lucinová • 774 152 148
[email protected] • www.itsmportal.cz
vzdělávání a poradenství
•
•
•
•
•
42
Akreditovaný poskytovatel kurzů ITIL® (ATP)
Akreditované testovací středisko (AEC)
Kurzy poskytujeme v SR a ČR
Rok vzniku: 1995
Člen itSMF Slovensko, itSMF UK
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Také se vám zdá, že běžné vzdělávací programy více
slibují než přinášejí? Hotová řešení, nabízená na trhu,
ve vaší společnosti nefungují?
Hledáte-li partnera pro těžké úkoly, oslovte nás
– máme zkušenosti z mnoha oborů (od petrochemie
přes farmacii a zdravotnictví po průmyslovou výrobu
a obchod).
Věříme, že se dá postupovat jinak: Budeme vaším
partnerem prostřednictvím poradenství, facilitace
a osobního koučování nebo tréninků. Jsme přesvědčení, že zaměstnanci nepracují pouze pro mzdu, ale
také proto, že cítí odpovědnost za to, co se kolem nich
děje. V tom je dokážeme podpořit. Pracujeme na
změně jejich myšlení a chování a to vede přímo
k dlouhodobě udržitelnému rozvoji společnosti.
Proto v naší práci hrají důležitou úlohu principy,
etika a partnerství.
Naše produkty vaši společnost podpoří
v následujících oblastech:
• Vedení lidí / Leadership
• Koučování / Coaching
• Osvobození talentu / Talent liberation
• Řízení změny / Change management
• Rozvoj obchodu / Sales team development
• Týmová práce / Team work
• Osobní rozvoj / Personal development
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jazykové, vzdělávací a poradenské centrum se širokou
nabídkou vzdělávacích programů a poradenských služeb.
Naším hlavním benefitem jsou naše zkušenosti, kvalitní a profesionální servis, jedinečný, kreativní a individuální přístup k našim zákazníkům a jejich požadavkům.
Náš přístup je postaven na efektivitě, kreativitě
a odbornosti, dlouholetých zkušenostech a profesionalitě našich lektorů a konzultantů.
NABÍZÍME: Jazykové kurzy ve všech světových jazycích pro všechny věkové a cílové skupiny (firmy a veřejnost), jazykové pobyty a odborné stáže v zahraničí,
tréninky sociálních dovedností a osobnostního rozvoje
(SOFT SKILLS), kurzy odborných dovedností (HARD
SKILLS), služby Grantového a projektového poradenství a služby Personálního poradenství.
Jazykové kurzy a jazykové vzdělávání:
• Individuální výuka
• Firemní vzdělávání na míru a podle požadavků
• Kurzy obchodní angličtiny a němčiny
• Český jazyk pro cizince
• e-learning & virtuální lektor
• Jazykové pobyty & studium v zahraničí
Tréninky SOFT & HARD SKILLS:
• Komunikace, asertivita, obchodní dovednosti ap.
• Tréninky pro manažery a HR
• Out-door tréninky, teambuilding
Komplexní poradenské služby:
• Tvorba a řízení europrojektů
• Tvorba a řízení vzdělávacích projektů
• Personální poradenství
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
OMNICOM poskytuje vzdělávací služby – veřejné
a neveřejné kurzy a školení v oblasti řízení IT služeb
a knihovny ITIL® Best practice.
Akreditované kurzy ITIL®:
• ITIL® Foundation
• ITIL® Intermediate kurzy Lifecycle Stream
• ITIL® Intermediate kurzy Capability Stream
• ITIL® Managing Across the Lifecycle
• Cenově zvýhodněný vzdělávací program ITIL®
Expert Path
OMNICOM současně poskytuje rozsáhlé portfolio poradenských služeb – konzultace a pomoc při implementaci principů ITSM a procesů ITIL® do praxe podniků.
OMNICOM je akreditovaným poskytovatelem školení
ITIL® a testovacím centrem. Akreditaci poskytl
EXIN/APMG.
Poradenství v oblasti ITSM a BPM
• Agile Assessment (BPM, ITIL®,…)
• Lean IT
• Coaching on the Job
• Lifecycle projects
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
Drnovice 739, 683 04
603 105 689
[email protected] • www.produca.cz
Učebny: Brno, Praha
Rok vzniku: 2012
Certifikáty: akreditované středisko ECDL
Členství: AIVD ČR
PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.
Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
577 220 095 • 603 146 964
profi[email protected]fima.cz • www.profima.cz
Rok vzniku: 1997
Certifikát: ISO 9001
Členství: PMF, AIVD ČR, AMSP
PROFI-MEN, s.r.o.,
personálně poradenská
a vzdělávací společnost
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové
495 512 582 • 608 114 770
[email protected]fimen.cz • www.profimen.cz
Vznik: 1994
Členství: PMF (dříve Česká společnost pro rozvoj
lidských zdrojů), Hospodářská komora, AMSP
Počet lektorů: 4+10
Počet zaměstnanců: 7
.
Informace o produktech a službách
Ve své činnosti se zaměřujeme na poskytování co
nejširšího spektra vzdělávacích programů.
Vzdělávací programy řešíme formou workshopů,
seminářů, tréninků, kurzů nebo školení.
Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny
• Interaktivní forma výuky v moderní
počítačové učebně
• Lektoři s mnohaletými zkušenostmi
• Specialisté ve svém oboru
• Vzdělávací aktivity přizpůsobujeme konkrétním
požadavkům
Oblasti zaměření
Jazykové kurzy, Komunikační dovednosti, Manažerské
a obchodní dovednosti, Osobnostní rozvoj, Koučink,
Počítačová gramotnost, Outdoorové aktivity, Rekvalifikační kurzy, Řízení lidských zdrojů. Učíme v českém
nebo anglickém jazyce.
Cílové skupiny
• Otevřené kurzy pro všechny věkové skupiny
• Uzavřené firemní vzdělávání na míru
• Rekvalifikační programy
Uzavřené firemní vzdělávání na míru
V kterékoli oblasti od počítačové gramotnosti až po
osobnostní rozvoj nebo koučovací techniky vám
připravíme ucelený vzdělávací program zaměřený
na konkrétní potřeby vaší společnosti.
Rekvalifikační programy jsou akreditovány MŠMT.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme moderní poradensko-vzdělávací společnost akreditovaná MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR s dlouholetou
působností na českém trhu. Pro své klienty hledáme
praktická řešení, která jsou v souladu s individuálními
potřebami a cíli společnosti. Spolupracujeme s vysoce
graduovanými odborníky a lektory z celé České republiky i zahraničí, kteří vyznávají stejné hodnoty
a spojuje je maximální důraz na kvalitu poskytovaných služeb.
• Odborné poradenství v oblastech průmyslového
inženýrství, procesního řízení a personalistiky
• Vzdělávací programy a kurzy v oblasti strategického
managementu, marketingu a logistiky
• Tvorba, realizace a řízení grantových projektů
• Vzdělávání v sociální oblasti
• Personální audity
• Personální poradenství
• Služby personální agentury
• Mystery shopping
• Koučing a optimalizace obchodních sítí
• Vzdělávání veřejné správy
Našimi významnými klienty jsou Barum Continental,
spol. s r. o., ContiTrade Services, s. r. o., Pipelife Czech,
s. r. o., MIELE, spol. s r. o., a další společnosti.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme personálně poradenská a vzdělávací společnost.
Zkrácený název PROFI-MEN vychází z názvu PROFI
MANAGEMENT. Společnost jsme založili v srpnu 1994
s cílem poskytovat komplexní podporu v celém rozsahu
řízení lidských zdrojů, včetně vzdělávání, přípravy
a tréninku zaměstnanců firem a společností z podnikatelské i nepodnikatelské sféry.
• Kurzy v oblasti manažerských dovedností, komunikačních dovedností, procesního a projektového
řízení, prodejních dovedností ad.
• Hodnocení, motivace a odměňování zaměstnanců
na míru pro potřeby zadavatele
• Hodnocení 360° ZV a podpora klíčových
zaměstnanců
• Personální a organizační audit
• Optimalizace organizační struktury
• Identifikace vzdělávacích potřeb
• Programy adaptace a kariérního růstu
• Plánování lidských zdrojů
• Redesign popisů pracovních pozic
• Budování a rozvoj firemní kultury
• Komplexní psychodiagnostika
Oblasti působnosti:
• Personální a organizační audity
• Tvorba systémů hodnocení, motivace a odměňování
zaměstnanců
• Vzdělávání zaměstnanců (na míru)
• Výběr manažerů a specialistů všech profesí
• Budování a rozvoj personálních útvarů
vzdělávání a poradenství
PRODUCA, s.r.o.
Profil společnosti
43
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
SHINE Consulting s.r.o.
Oulehla 443, 664 07 Pozořice
Pobočka: Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6
Mgr. Šárka Pojerová • 603 711 594
[email protected] • www.shine.cz
vzdělávání a poradenství
Od roku 1996 • Vlastní školicí centrum v Dejvicích,
Praha 6 • Mezinárodní standardy: IPMA®, PMI®,
Prince2 a ČSN ISO 10006 • Jako jediní máme v ČR
akreditaci IPMA i PMI • Člen: SPŘ, PMF
44
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme špičková poradenská a vzdělávací společnost
specializovaná na:
• Rozvoj klíčových kompetencí manažerů v oblasti
manažerských dovedností, komunikace a spolupráce a osobnostního leadershipu
• Poradenství pro projekty, programy i portfolia
a rozvoj projektové kultury
• Přípravu k mezinárodní certifikaci projektových manažerů podle IPMA® i PMI® a certifikaci organizací
Využíváme produkty SHINE Project Management
Academy® a Advanced Academy jako zavedenou registrovanou značku s řadou referencí.
Rozvoj realizujeme v českém i anglickém jazyce, zakázkovou i otevřenou formou. O kvalitě naší práce hovoří
řada referencí od spokojených klientů SHINE.
MANAŽERSKÝ A OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
• Manažerské dovednostní programy a akademie
• Osobnostní rozvoj
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
• „Řízení projektů v praxi“ – akreditované tréninky
• Certifikace a recertifikace IPMA® a PMP®
PORADENSTVÍ V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
• Konzultační projekty na zlepšení managementu
projektů, programů a portfolií
• Podpora realizace projektů a formování projektových týmů
HR PORADENSTVÍ
• 360° ZV
• Assessment a Development Centre, diagnostika
• Kompetenční modely
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
Ohradní 59, 140 00 Praha 4
261 217 509
[email protected] • www.scomp.cz
Pobočky: Praha, Plzeň, Kolín, Liberec
Certifikáty: Microsoft Partner Silver Learning,
Citrix Partner Gold Solution Advisor, Microsoft Office
Specialist AuthorizedTesting Center, AppSense –
Certified Solution Partner, Akreditované testovací
středisko ECDL, PearsonVUE,Thomson Prometric
Střední škola
ekonomicko-podnikatelská
SPEKTRUM Mladá Boleslav
B. Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav
608 102 102 • 312 312 481
[email protected] • www.skolaspektrum.cz
Jsme jednou ze soukromých škol, které získaly
akreditaci MŠMT ČR již v roce 1994.
Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech,
Moravy a Slezska.
TC Business School
Na Zátorce 4, 160 00 Praha 6
257 532 356 • 725 388 365
[email protected] • www.tcbs.cz
Rok založení: 1992
Akreditace: Business School Nederland
a Ministerstvo vnitra ČR
Rekvalifikační kurz akreditovaný u MŠMT ČR
Členství: WIAL, IFAL
Informace o produktech a službách
S-COMP Centre CZ, s. r. o., působí jako centrum vzdělávání, podpory a řešení v oblasti ICT již 21 let.
Portfolio našich služeb se rok od roku rozšiřuje.
V tuto chvíli nabízíme:
• Školení pro uživatele i profesionály v IT
• Testování odborných znalostí
• Projektové poradenství
• Systémová řešení a aplikace
• Technickou podporu
• Komplexní služby v oblasti e-learningu
Ve své činnosti spojujeme praktické zkušenosti
s nejvyšší technickou odborností. Členové konzultačního týmu jsou programově i členy týmu lektorů
odborných školení. Díky tomu jsme permanentně na
absolutní špičce znalostí nejnovějších technologií
a zároveň přinášíme praktické zkušenosti do učeben.
Naší prioritou je spokojený klient a profesionální
výkon v nejvyšší kvalitě.
Všechny kurzy jsme schopni připravit zákazníkům na
míru. Mobilní učebny a IT specialisté S-COMP Centre
CZ jsou připraveni přijet kamkoli v celé ČR.
Důvěřujte našim profesionálům, a my Vám slibujeme,
že„S námi vyrostete!“
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Jsme moderní střední škola, která jako jediná dokáže
připravit své studenty k maturitě výukovou
metodou e-learningu. Studijní materiály, texty,
cvičení i testy jsou připraveny v prostředí„moodle“,
konzultace jsou prováděny prostřednictvím Skypu.
U nás můžete získat maturitní vzdělání nebo se
zúčastnit rekvalifikačního kurzu pro zvukaře.
Umíme vzdělávat, učit, školit i poradit.
Studovat u nás můžete i ze zahraničí, zkoušky jsou jen
2krát do roka, a to v Praze, na Moravě nebo v Mladé
Boleslavi. Vyučené dokážeme připravit k maturitě již
za 2 roky.
Jsme malý, ale velice výkonný kolektiv. Najdete nás na
webu, na facebooku, na moodlu nebo přímo v Mladé
Boleslavi.
Umíme připravit jakýkoli kurz v e-learningové
formě, můžeme jej připravit na míru, nebo jen
poradit, jak na to.
Vzdělávání on-line je moderní, efektivní a cenově
přijatelná forma studia. Začněte ji také využívat.
Školné odpovídá kvalitě naší práce a kvalitě našich
školitelů. Je přijatelné i pro nezaměstnané, kterým
dokážeme zajistit podporu nebo stipendium.
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
TC Business School je česká poradenská a vzdělávací
společnost. Naším cílem je zlepšovat management
organizací a firem.
Naše služby zahrnují:
• Kurz manažerského vzdělávání MBA Basics
• Studium MBA
• Individuální semináře a školení pro manažery
• Kompletní vzdělávací programy pro manažery
• Rozvoj firemní kultury
• Interkulturní komunikace
• Zavedení principů Action Learning do vašeho
vnitrofiremního vzdělávání
• Koučink jednotlivců i týmů
Studium je vhodné pro každého, kdo jakoukoli formou
vede lidi nebo s nimi potřebuje spolupracovat
• Výuka je vedena v češtině a slovenštině
• 10–15 studentů v jednom kurzu
• Výuku vedou vždy 2 lektoři, odborníci z praxe
• Využití výukové metody Action Learning
• Důraz na týmovou spolupráci
• Neskládají se zkoušky, manažeři pracují na projektech,
které zlepšují jejich organizace
vzdělávání a poradenství
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Profil společnosti
45
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Wolters Kluwer ČR, a. s.
U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
246 040 400 • fax: 246 040 401
[email protected] • www.wkcr.cz
vzdělávání a poradenství
• Odborné knihkupectví Wolters Kluwer na
PRF MU Brno
• Wolters Kluwer ČR, a. s., je držitelem certifikátu
managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001
• Člen Hospodářské komory hlavního města Prahy
46
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Vizí Wolters Kluwer je být„The Professional's First
Choice“ (tj. první volbou profesionálů).
Poskytujeme kvalitní a spolehlivé informace
z oblastí:
• Práva
• Daní a účetnictví
• Financí a školství
• Mezd a personalistiky
• Bezpečnosti práce
• Veřejné a neziskové sféry
Firma Wolters Kluwer ČR, a. s., je dceřinou
společností nadnárodního koncernu Wolters Kluwer
International Company.
Obchodní aktivity Wolters Kluwer se točí okolo
profesních zákazníků:
• Účetních, právníků, finančních a daňových expertů
• Učitelů, studentů a školského managementu
• Specialistů v medicíně i farmacii a v neposlední
řadě i personalistů
Nabízíme:
• Právně-informační systém ASPI
• Knižní publikace
• Časopisy a periodika
• Odborné portály
• Semináře pro odbornou veřejnost i kurzy na míru
http://kurzy.edumenu.cz | www.kurzy-vyuka.cz
Vysoké učení technické
v Brně, Fakulta podnikatelská,
Brno Business School
Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika
739 450 988
[email protected] • www.uk-mba.cz
• Prestižní studium MBA
• Titul od britské Nottingham Trent University
• Vyvážený mix lektorů z univerzit a z praxe
• Zakládající člen České asociace MBA škol CAMBAS
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s Nottingham Business School zajišťuje studium Master of Business Administration.
Toto studium vám dá příležitost získat špičkové manažerské vzdělání s přímou vazbou na současnou realitu,
na konkrétní výzvy, které ve své praxi řešíte.
Studium MBA je považováno za kvalifikační standard
současného manažera.
Studiem UK-MBA na Fakultě podnikatelské Vysokého
učení technického v Brně získáte dokonalý přehled
o nejnovějších poznatcích ze široké škály manažerských
oblastí (strategický management, marketing, řízení
financí, HRM, řízení rizik, projektové řízení a řady
dalších) a o jejich uplatnění v současné praxi
našich podniků.
• Dvouleté studium, výuka 1x měsíčně o víkendu
• Studium v češtině / slovenštině
• Možnost odevzdávat seminární práce (assignment)
v češtině, slovenštině, angličtině
• Moduly zaměřené na praxi
• Zážitková pedagogika – outdoor s profesionální
agenturou
• Projektový management jako součást výuky
• Široká škála výukových metod, včetně špičkové
manažerské simulace„Marketplace“
• Pro absolventy diplom od prestižní evropské
univerzity
• Nadstandardní služby studentům – zajištění
ubytování, občerstvení, výukových materiálů
Prestižní
0%$PDNHV
WKH
vzdělávání a poradenství
GLIIHUHQFH
48
studium MBA
na VUT v Brně
Q titul od přední britské Nottingham
Trent University
Q široká škála výukových metod,
včetně špičkové manažerské
simulace „The Marketplace“
Q vyvážený mix lektorů z univerzit
a z praxe
Q dlouholeté zkušenosti
Q výborný poměr ceny a kvality za
studium
Q naše studium získalo již
podruhé mezinárodní ocenění
(EDUNIVERSAL)
e-mail: [email protected]
tel.: +420 739 450 988
www.uk-mba.cz
http://kurzy.education.sk | www.kurzy.sk | www.skolenia.sk
Eliášova 279/1, 160 00, Praha 6
777 900 28
www.trainingcookbooks.cz
Reference: Tesco Stores, a. s., Unicredit Bank,
Airbank, Volksbank
Naším cílem je pomáhat klientům zvyšovat efektivitu firemního vzdělávání prostřednictvím kurzů
pro lektory a cookbooků na zakázku.
Tres consulting s.r.o.
Mánesova 46, 120 00 Praha 2
732 159 734 • 775 039 480
[email protected]sconsulting.cz • www.tresconsulting.cz
•
•
•
•
•
Jednáme v nejlepším zájmu klienta
Chováme se eticky
Jsme vzdělaní v oboru
Máme výcvik i zkušenosti
Je na nás spolehnutí
Ttime, s.r.o.
Malá Štěpánská 9, 120 00 Praha 2
222 362 911 • 733 685 532
[email protected] • www.ttime.cz
Rok vzniku: 2008
Certifikace: ISO 9001, Cambridge ESOL Exam
Preparation Centre
Členství: Asociace cambridgeských škol, PMF
Reference: Acision CR, s. r. o., Logica CR, s. r. o.,
Ezpada, s. r. o.
Informace o produktech a službách
Věříme, že naučit firmy, jak lépe učit a rozvíjet své lidi,
je cesta, která dlouhodobě přinese prospěch firmám
i jejich zaměstnancům. Nabízíme tři klíčové služby:
• Cookbooky na zakázku
• Kurzy pro lektory
• Vyhodnocování efektivnosti firemního vzdělávání
Projekt EBBA 2013
V roce 2013 spouštíme rozsáhlé dotazníkové šetření
v projektu EBBA 2013, jehož výstupem bude jednak porovnání úrovně zvládání profesních rolí jako nadřízený,
podřízený, obchodník apod. napříč sektory, a jednak
souhrnná evaluační zpráva o vlivu vzdělávání.
Kontaktujte nás pro více informací.
Zabezpečíme přípravu materiálů pro lektory
a školení školitelů pro hard i soft dovednosti včetně
náplně a metodiky e-learningových kurzů.
• Školení pro lektory
• Příprava školicích materiálů na klíč
• Analýza vzdělávacích potřeb
• Měření efektivity vzdělávání
K čemu EBBA slouží?
EBBA je nástroj evaluace rozvojových a vzdělávacích
aktivit v oblasti soft skills. S EBBA můžeme snadno
získávat informace o chování (třetí úroveň Kirkpatrickova modelu). Odpovídá na otázku: Změnili účastníci
svoje chování po školení? Jak? Řeší obtížné situace,
se kterými se setkávají v praxi, efektivněji?
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
• Společnost založená experty – psychology práce
• Patříme mezi odborníky v oboru
• Máme zkušenosti se společnostmi z různých oblastí
(od finančnictví/pojišťovnictví přes výrobu až po
zdravotnictví a neziskový sektor)
• Zakládáme si na odborném rozvoji a vzdělávání našich
konzultantů – jednáte jenom s vyškolenými odborníky
• Vytváříme projekty na klíč – všichni to tvrdí, my to
opravdu děláme
• Jsme tvořiví a originální – neustále pro Vás vytváříme
nové metody – reagujeme tím pružně na Vaše měnící
se potřeby
• Jsme společností akreditovanou MŠMT pro realizaci
kurzů pro zvládání stresu a rozvoj osobnostních
a komunikačních dovedností
• Assessment centra a psychodiagnostika
• Development centra, 360° zpětná vazba a mystery
shopping pro posouzení rozvojových potřeb
• Školení (komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností, podpora zvládání stresových
a konfliktních situací a rozvoj time managementu
a dalších témat)
• Průzkumy firemní kultury a pracovní spokojenosti
s využitím kvalitní statistiky
• Outplacement pro lidské zvládnutí propouštění
a podporu odcházejícím zaměstnancům při hledání
nové práce
• Teambuilding pro osvojení si principů efektivní
spolupráce a pro posílení důvěry v týmu a vzájemné
sounáležitosti
Profil společnosti
Informace o produktech a službách
Hlavní filozofií jazykové a vzdělávací agentury
Ttime je flexibilní a individuální přístup ke každému
klientovi, který je zároveň přístupem komplexním.
Chceme klientům co nejvíce usnadnit přehlednost
jazykového vzdělávání (v souladu se SERR pro jazyky)
a jeho měřitelnost (celkový jazykový audit, který
zahrnuje všechny jazykové dovednosti).
Naše služby poskytované v oblasti jazykového vzdělávání mají široký záběr – od obecného charakteru
(výuka obecného jazyka) přes odborné zaměření
(finanční, legislativní) a přes přípravu k mezinárodním zkouškám (PET, FCE, CAE, ILEC, BEC Vantage,
Higher aj.) až po zaměření úzce specializované
(prezentace, vedení porady, vyjednávání a další).
Zaměřujeme se na komplexní organizaci a správu
jazykového vzdělávání ve firmách a ve státní správě.
Na základě vstupní analýzy klientových potřeb je nastaven přesný rámec jazykové výuky.Výsledkem je
minimalizace časových nároků na personální
oddělení klienta zajišťující jazykovou výuku a přesunutí veškeré administrativy a komunikace na nás.
Jako jedna z mála vzdělávacích společností v České republice poskytujeme kurzy soft skills v cizích jazycích
– Stress Management,Time Management, Conflict
Management, Assertiveness a mnohé další.
Dále provádíme nezávislý celkový jazykový audit
a poskytujeme překladatelský a tlumočnický servis.
vzdělávání a poradenství
Training Cookbooks
Profil společnosti
49
vzdělávání a poradenství | tabulka
50
Počet interních lektorů
Počet externích lektorů
Certifikát kvality ISO
www.agentura-amos.cz
29
40 1991
6
3
25
2
AGENTURA POZNÁNÍ, s.r.o.
www.agenturapoznani.cz
29
2005
2
1
20
3
Aperta, s.r.o.
www.aperta.cz
29
2001
9
6
5
4
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
www.aivd.cz
30
35 1990
10
5
BOHEMIA INSTITUT s.r.o.
www.bi.cz
29
1991
70
20
6
Centrum služeb pro podnikání s.r.o.
www.sluzbyapodnikani.cz
32
5
2010
4
7
Centrum systemiky a NLP s.r.o.
www.systemika-nlp.cz
33
10
8
Coaching Systems s.r.o.
www.coachingsystems.cz
33
2003
9
Česká společnost pro jakost, o.s.
www.csq.cz
10 DIGI Akademie, s.r.o.
Člen jiných profesních sdružení
Počet zaměstnanců
Agentura ÁMOS
Člen PMF
Rok vzniku
1
Člen AIVD
Webová stránka
Certifikát Q-FOR
Název společnosti
Počet aktivit na edumenu.cz
Základní údaje
Inzerce na stránce
Přehled vzdělávacích a poradenských společností a škol
50
10
40
10
10
15
33 100 1990
33
3
80
www.digiakademie.cz
37
2010
10
4
15
11 EDUA Group, s. r. o.
www.eduagroup.cz
37 200 2000
130
12 FBE Praha, s.r.o.
www.fbe.cz
36 100 1996
14
13 Fond dalšího vzdělávání
http://fdv.mpsv.cz
37
14 Glossa – škola jazyků
www.glossa.cz
38
1992
12
15 GOPAS, a.s., Počítačová škola
www.gopas.cz
38
1992
70
16 Gradua-CEGOS, s.r.o.
www.cegos.cz
39
50 1997
33
17 HEWLETT-PACKARD, s.r.o.
www.hp.cz/skoleni
38 500 1991 1000
10
50
5
1000
24
10
18 Korda & Partners s.r.o.
http://cz.korda-partners.com/
39
2012
19 M.C.TRITON, spol. s r.o.
www.mc-triton.cz
40
1990
20 Mgr. Robert Stuchlík – nezávislý kouč a lektor
www.pujde.to
39
10 1998
21 OMNICOM, s.r.o.
www.itsmportal.cz
42
1995
22 Outward Bound – Česká cesta s.r.o.
www.ceskacesta.cz
40
5
1993
130
50
1
10
1
2
3
9
30
Marketing a obchod
Systémy kvality
Rekvalifikace
Jiné studium
Postgraduální studium
Inženýrské studium
Magisterské studium
Bakalářské studium
Externí studium
Denní studium
MBA
Pomaturitní studium
Jiné poradenství
Fondy EU
Kvalita
Koučování
Management
Personalistika (HR)
Jiné kurzy
Sport, hobby, krása
E-learning
Technické a odborné kurzy
Školství
Zdravotnictví
BOZP a PO
Jazyky
Informační technologie
Legislativa
Účetnictví
Poradenství
vzdělávání a poradenství | tabulka
Management
Ekonomika
Měkké dovednosti
Kurzy/tréninky/semináře
Studium
51
vzdělávání a poradenství | tabulka
52
www.polytechna.eu
40
1996
25 Primeast, s.r.o.
www.primeast.cz
42
1987
26 PRO EDUCATION International LANGUAGE EDUCATION &
CONSULTING CENTRE s.r.o.
www.europrojektyeu.cz
42
1997
27 PRODUCA, s.r.o.
www.produca.cz
43
28 PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost
www.profimen.cz
29 PROFIMA EFFECTIVE, s. r. o.
Člen jiných profesních sdružení
25
24 Polytechna Consulting, a.s.
Člen PMF
5
Člen AIVD
10 1993
Certifikát Q-FOR
34
Certifikát kvality ISO
Počet zaměstnanců
23 People Management Forum
Počet externích lektorů
Rok vzniku
www.peoplemanagementforum.cz
Název společnosti
Počet interních lektorů
Webová stránka
Počet aktivit na edumenu.cz
Základní údaje
Inzerce na stránce
Přehled vzdělávacích a poradenských společností a škol
42
256
5
13
5
10
250
2012
2
0
20
43
1994
6
4
10
www.profima.cz
43
20 1997
15
2
15
30 S-COMP Centre CZ s.r.o.
www.scomp.cz
45
60 1991
75
10
30
31 SHINE Consulting s.r.o.
www.shine.cz
44
15 1996
32 Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM Mladá Boleslav www.skolaspektrum.cz
45
5
33 TC Business School
www.tcbs.cz
1994
15
8
7
45
1992
10
5
10
34 Training Cookbooks
www.trainingcookbooks.cz 49
10 2011
35 Tres consulting s.r.o.
www.tresconsulting.cz
49
2008
36 Ttime, s.r.o.
www.ttime.cz
49
2008
3
10
30
37 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská,
Brno Business School
www.uk-mba.cz
48
1
1993
3
10
25
38 Wolters Kluwer ČR, a. s.
www.wkcr.cz
46
32
50
Jiné studium
Postgraduální studium
Inženýrské studium
Magisterské studium
Bakalářské studium
Externí studium
Denní studium
MBA
Pomaturitní studium
Jiné poradenství
Koučování
Kvalita
Management
katalog Edumenu 2013, III. ročník
Vydavatel: Education, s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, Slovensko, tel.: +421 220 648 111, [email protected], http://katalog.edumenu.cz
Redaktorka: Eva Musilová • Grafická úprava: Vladimír Pakši • Sazba: DE SIGNO, s. r. o. • Tisk: Alfaprint, s. r. o.
Neprodejné. Počet výtisků 20 000 ks.
vzdělávání a poradenství | tabulka
Studium
Fondy EU
Sport, hobby, krása
Personalistika (HR)
E-learning
Rekvalifikace
Technické a odborné kurzy
Školství
Zdravotnictví
BOZP a PO
Jazyky
Informační technologie
Jiné kurzy
Legislativa
Poradenství
Účetnictví
Ekonomika
Systémy kvality
Management
Marketing a obchod
Měkké dovednosti
Kurzy/tréninky/semináře
53

Podobné dokumenty