Obecní zpravodaj 2006

Komentáře

Transkript

Obecní zpravodaj 2006
•. ~
BOŽlčANSKÝ
Z'RAVODAJ
Ntde obec. v roce 2006
Slovo starosty
Váženf spoluobčané,
opět uplynul rok, který byl poslednlm ve čtyřletérn volebnlm období. Tento rok bych zařadil
mezi ty úspěšné. Obec opět hospodařila bez zadluženi a podařilo se opět něco ušetřit. Udělal
se zde obrovský kus práce, za to patří zastupitelům poděkováni, protože odváděli za celé
obdob I skvělou práci. V tomto roce byly dvoje volby. Pro nás byly důležitějšl volby komunálnl,
zde se rozhodovalo o složeni nového zastupitelstva. O mlsta v zastupitelstvu se ucházela dvě
seskupeni a to : Sdruženl nezávislých kandidátů(SNK) a ODS.
pri volbách občané dali jasně najevo, koho si přeji v zastupitelstvu. Voličům patřl
dlk, že pňšli volit, ale hlavně bych chtěl poděkovat těm voličům, co volili SNK.
Již prvá zastupitelstva prokázala, že toto obdobl nebude vůbec lehké a podle mého
názoru se práce v obci výrazně zpomal!.
Doufám, až se hrany otupl, tak dojde ke zlepšeni komunikace mezi oběma stranami
a práce se rozjede naplno.
Přeji všem ten nejlepší nový rok 2007.
Jan Gebauer, starosta obce
1, 2)
3, 4)
5)
G)
7)
8)
Zamrzlý potok. úklid velkého rnnozstvi sněhu
Parkové úpravy kolem kašny. noční kašna
Pracovníci TS - péče o zeleň
Víceúčelove asfaltové hřiště u skoly
Pohled na obec, v pozadí Krusne hory
Start' dulní dílo - stup do podzemí dolu lindrich
Božičany - křižovatka směrem na Chodov
1
Ohlédnutí za rokem 2006
Nová výstavba,
investice,
rekonstrukce,
Opravy a udržování
El.energie,ostatní
údržba, příspěvky ...
služby
Tržby za nájemné
V roce 2006 byly zahájeny a ukončeny tyto akce:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
•
•
•
•
Výměna oken za plastová Božičany čp.125
Výměna oken za plastová Božičany čp.138-140
Rekonstrukce a plynofikace bytu č.1/B 125
Plynofikace bytu č.1/B 97
Garsonka Božičany čp.146
Oprava žlabů a svodů Božičany čp.146-9
Oprava oploceni hřbitova
Vodovodní přípojka do has.zbrojnice
Oprava chodníku od telef.budky k čp.145
Položeni zámk.dlažby před obecním úřadem
Zahradnické a parkové úpravy u kašny
Oprava pomníku včetně pamětní desky
Zakoupení sněhové frézy
zš
Příspěvek pro
a MS Božičany
Příspěvek na činnost SK Božičany
Přlspěvek na XIV. Countrykamion
Příspěvek na činnost rybářům
Čerpání rozpočtu
PŘíJMY
Daňové oříimv
Nedaňové ořtimv
Kaoitálové oříimv
Přiiaté dotace
CELKEM
Náklady celkem
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
137.078,00
632.301,00
368.379,50
70.635,50
66.639,20
155.568,00
243.055,12
174.226,00
162.506,40
452.410,60
22.638,00
79.870,50
38.990,00
Kč
Kč
Kč
Kč
705.573,20
60.000,00
40.000,00
15.000,00
r.2006
Výsledek od
počátku roku
6.549.068,79 Kč
2.134.895,45 Kč
17.72000 Kč
113.173,49 Kč
8.814.857,73 Kč
VYDAJE
Běžné výdaie
Kaoitálové výdaie
CELKEM
4.948.335,53 Kč
428.918,94 Kč
5.377.254,47 Kč
2.149.294,70
Výsledek hospodaření
Kč
1.898.728,70
Kč
1.898.728,70
Kč
- 250.566,00 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2007 předpokládá
nejen zajištěni
chodu,
správy a údržby obce,
nejnutnějšl údržbu majetku, chodu obecnlho úřadu,
prtspěvkové organizace, bezpečnosti a pořádku, ale
také umožni základnl činnosti, které jsou nutné udělat
pro budoucl rozvoj obce v oblasti územnlho rozvoje,
bydleni a tělovýchovy.
Hlavni prioritou rozpočtu je započetl prací na vybudováni technické infrastruktury
pro výstavbu rodinných domků na pozemku pod hrbitovem a příprava studie malé sportovní a
kulturně-společenské
haly. Pořizeni těchto investic bude závislé na zajištěni dotačnich titulů a
finančnich prostředcich z vlastnich zdrojů, tedy z přebytku hospodaření z minulých let.
Citelným nedostatkem ,kterého jsme si již delši dobu vědomi, je neexistence místa,
kde by si děti a mládež mohly přirozeně hrát a bez nebezpeči se scházet. Často se naše děti
scházeji
na autobusové
zastávce,
u kašny nebo v zákoutích
u školy. O nějakých
smysluplných aktivitách či bezpečnosti zde opravdu nelze hovořit.
Další podstatnou informaci tedy je, že obec ve spolupráci s pani ředitelkou školy
požádá o poskytnuti nadačniho přispěvku od Nadace ČEZ .Oranžové hřiště" na výstavbu
dětského a sportovního hřiště v areálu školy v hodnotě 1.700 tis. Kč pro naše malé i "velké"
děti. V případě, že bychom téměř 2 milionový přispěvek neobdrželi, je na zváženi, zda tuto
investici pozastavit či pokračovat a financovat z vlastnlch zdrojů.
Na závěr nesmim zapomenout
na jubilejnl XV.ročnik· Countrykamionu,
jeho
uskutečněni je pro obec také důležité a 125.výroči založeni tratě "Chodov - Nová Role".
Chod prvni oslavy bude zajišťovat Sportovni klub Božičany a té druhé členové klubů a spolků
železničnl historie a zaměstnanci Českých drah.
A protože je to vlastně i začátek nového volebnlho obdobi, pojďme se tedy pustit do
práce s úsměvem a velkou dávkou pozitivni energie. Čtyři roky utečou jako voda, tak ať se
nám tu žije zase o něco přijemněji.
J.Nemčičová
2
3
Památky a my
V historickém městě Lokti, v Kostelní ulici čp.81, sídlf od července
2006
pobočka
Národního
památkového
ústavu.
U tohoto
samostatného odborného pracoviště pro Karlovarský kraj (býv. okresy
KVary, Sokolova
Cheb) mají vlastníci kulturních památek možnost
získání odborných rad. A to jak pfi péči o památku, tak i o možnosti
ziskání státního finančního
příspěvku na opravy či rekonstrukci.
Památkáři se veřejnosti koncem lollského roku představili obsáhlou
barevnou publikací autoru Karla Kučy a Lubomíra Zemana nazvanou
Památky Karlovarského kraje. Její vydání financoval Karlovarský kraj.
Tato kniha obsahuje velké množství fotografií, komentáře, citace
zákonů o památkové péči, pfehledné mapky a seznam 1380 kulturních
památek. Závěrečná kapitola obsahuje Koncepci památkové péče v Karlovarském kraji do
roku 2015.
Snahou památkáfů je, aby se s nynějším
stavem v oblasti památkové péče
seznámili nejen starostové a zastupitelé měst a obcí, ale i široká vefejnost.
V státním seznamu památek z roku 1958 se u obce Božičany uvádějí jako kulturni
památky kaplička sv. Michaela a hrázděná staveni čp. 18, 24, 30 a 31. K datu 27. dubna
2006 bylo státní památkovou péči upuštěno od památkové ochrany u čp. 18, 24 a 31. Nyní je
ale uváděna navíc u čp.14 a opětovně u čp.31. Pro vlastníky nemovitosti to znamená
povinnost vyžádat si před provedením opravy, údržby nebo rekonstrukce památky závazné
stanovisko památkárů podáním u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. (Zák.
č.20/1987 Sb).
Udržovat stavení, které je uznáno kultumí památkou a slouží k rodinnému životu, je pfi
dnešním standardu bydlení jistě náročné. V minulosti bylo ale nevhodnými stavebnimi
úpravami a vnějšími zásahy vlastníků poničeno i zcela likvidováno mnohé z kultumího dědictví
minulých generací. Tlm se majitelé historické památky ochudili. Ztrátu něčeho cenného
utrpěla obec i dalši generace.
Údržba nemovitosti je nákladná záležitost. Čím je objekt starší, tím je údržba náročnější.
Proto stát nabízí právnickým i fyzickým osobám, které kulturní památku vlastní, pomoc za
předpokladu min. 20% spoluúčasti financovánI.
Památky jsou to, co nám mnozí cizinci závidl. Co je upoutává, okouzluje. Památky jsou
národní bohatství, které stoji zato opatrovat a chránit. Naše obec má jen málo z nich a přesto
je v Koncepci památkové péče v Kartovarskérn kraji zařazena do systému Cest kulturním
dědictvlm kraje. Motoristé, cyklisté i turisté pMI zajímající se o památky, budou mít brzy
v informačních
centrech
všech měst kraje k dispozici mapky, itirenáfe a různé tištěné
průvodce. Jako 9. cesta z plánovaných 14 cest je Cesta za lidovou architekturou. Ta procházl
82 obcemi kraje včetně obce Božičany. Lidé, ktefí se zajlmají o lidové stavby budované ve
stylu chebském, bavorském či saském, budou mít při jejich cestách po obcích
možnost
porovnávání rozdllů.
Snahou parnátkářů je nabídnout napříště turistům k poznání nejen velké atraktivní národní
památky ale i menší zajímavá místa s řadou památek románských, gotických, barokních,
lidových, technických
aj. Proto bude dobré, když
kulturní památky
v naší obci, svým
způsobem i historickou vizitku obce, dokážou jejich vlastníci udržet v dobrém stavu.
V Božičanech byla v minulých letech pěkně opravena barokní kaplička sv. Michaela. Vloni
se obci podařilo obnovit památník padlým ve světových válkách, hfbitovnl kapli, opravit
památník sovětských vojáků, dobudovat
před obecním úřadem malý parčlk s kašnou,
Centrum obce zdobí vzrostlé stromy včetně vzácnějších dřevin jakou je např. jedlovec
4
kanadský, v létě naši občané krášlí své domky a okna by1ů pestrobarevnými
návštěvnici obce si toho jistě všimnou.
květy .... Budoucí
'č
Stalo se ...
~
Koncem ledna 2006 jsme zaznamenali
zamrzlý celý potok.
mrazy kolem -17°C.
Po dlouhých
letech byl
~
O své osobní auto přišla v lednu rodina z Božlčan, která jela nakupovat do K.Varů do
Kauflandu. Když se vrátila z nákupů, auto na parkovišti už nestálo. Zloděje se po měslci
podařilo policii vypátrat.
~ V neděli 5.února v ranních hodinách vypukl požár v I.patře domu čp.81. Požár likvidovali
hasiči z Chodova, Nové Role a Karlových Varů, V by1ě zůstal přes noc zapnutý horkovzdušný
ventilátor, od kterého se vznítily výpary z laků. Naštěstí nebyl nikdo zraněn, rodina z by1u ve
ll.patře odjela na návštěvu k příbuzným,
~ 11.2.likvidovali hasiči požár sazí v komíně rodínného domku. I tato událost se obešla bez
zraněnI. Majitel domku byl nucen uvést komln
do způsobllého stavu, to ho stálo nemalé
finančnl prostředky.
~ Dalšl hořící saze v komlně rodinného domku jsme zaznamenali začátkem
března. Majitel
zvládnul vše uhasit sám.
~ Důsledkem
rychlého tání sněhu jsme se opět koncem března potýkali s ucpanou
dešťovou kanalizaci u rod. domků směrem na Chodovo Přlčinou byly opět pohozené PET lahve
do silničního příkopu, což pak vedlo k zatopeným sklepům. Závadu okamžitě odstranili naši
pracovníci techn.služeb.
~ Protože 18 letý mladlk ztratil svůj mobil, rozhodl se pofldit si nový .Mobil mu sehnala
kamarádka, která ho vzala ve třídě z lavice. Protože ho mladlk užlval a byl si vědom, že
pocházl z trestné činnosti, dopustil se přestupku proti majetku.
Ke krádeži batohu s větším finančnlm obnosem došlo před domem čp.99. Zloděj si svůj
lup odvezl na kole. Ačkoliv ho zachy1ily kamery ze sousednlho domu, majitel domu vypsal
finanční odměnu za dopadení pachatele, pachatele se nepodařllo vypátrat.
~ K tragické nehodě došlo v neděli 30.7. po poledni. Přl jízdě na motorce na polní cestě na
výsypce se smrtelně zranil 16 letý mladlk, jeho kamarád vyvázl.
}>
~
16.fljna v ranních hodinách se vznítil kontejner na sběr papíru na křižovatce OsmosaNejdek. Požár museli zlikvidovat hasiči, pachatel neznámý.
~ Podezfelého
chování se dopustil neznámý mladík, který v fljnu obcházel majitele
rod.domků. Pfedstavoval se jako pracovnlk energetiky a snažil se na nich vylákat platby za
elektřinu. Rázně se zachovala jedna majitelka, která ihned zavolala policii. Bohužel mladlk
stačil zmizet, ale případy se již neopakovaly.
~ V celonárodní soutěži VESNICE ROKU 2006 [srne dosáhli pěkného úspěchu. Naše obec
byla za květinovou výzdobu a celkovou úpravu obce odměněna diplomem a částkou 10 tis.
Kč.
5
~ Koncem roku 2006 byla ukončena činnost Dobrovolného svazku obcí KAOLlN jehož jsme
byli spolu s městy Chod ov, Nová Role a obci Mírová řádným členem. Ukončení činnosti bylo
z vlastního rozhodnutí zakladatelů sdružení.
.
b
Likvidačnl práce ve starých důlních dllech.
Důlní dílo, na kterém se v současné době prováděj I hornické práce, je bývalou
těžní štolou dolu Hedvika I v Božičanech (Poschetzau). Toto důlnl dllo je ve staré německé
dokumentaci označováno jako .Schleppschachť
- tj. těžnl, event. odblhacl nebo vlečná štola
Důlní dllo končilo portálem a dopravnl cesta pokračovala až k povrchovým objektům a tlídírně
dolu Hedvika I. Přejmenování dolu Hedvika I na důl Jindřich III (Heinrich III) se datuje přlbíižně
od roku 1941. Důl tohoto jména existoval až do roku 1951, kdy byl uzavřen.
V předválečném obdobl, za války i v poválečném období nebyly likvidační práce při
ukončení těžeb provedeny vůbec - vyústění důlních děl na povrch bylo zasypáno, byly
zlikvidovány povrchové objekty a tím bylo uzavření dolu ukončeno. Bývalá těžnl štola ohrožuje
v nevelké vzdálenosti od portálu stabilitu železničnl vlečky. Je nutné zajistit a zlikvidovat
existujfcl důlní dllo tak, aby byla zajištěna stabilita železničního svršku a celého okoll.
Proto bylo rozhodnuto zrekonstruovat část bývalé těžní štoly, důkladně ji uzavřít
dvěma zděnými hrázemi po obou stranách vlečky a následně vyplnit celý prostor štoly mezi
hrázemi. Zrekonstruováno bude 29 m štoly mezi portálem a budoucl zděnou hrázI. Druhá hráz
bude postavena na 13 m a prostor v délce cca 15 m bude vyplněn. výpl/l bude beton B20do štoly bude dopraven pomoci vrtů z povrchu. Prostor mezi druhou hrází a portálem bud
zpětně zavezen základkou. Povrch bude upraven do původního stavu, čímž práce na štole
skončí.
Zbylá část těžní chodby bude utěsněna pomoci vrtů, které jsou již do ní hloubeny
Jako plnící medium bude použita směs popilku s vodou, přebytečná voda bude po usazeni
popflku zpětně z vrtů odčerpávána a znovu použita pro další směs. Po důkladném vyplněni
všech prostor těžní chodby budou práce definitívně skončeny.
p. Truhlář, firma GIS-Geoindustry s.r.o. Plze/l
Volby do Parlamentu ČR konané ve dnech 2.-3.6.06
Zvoleni členové nového zastupltelstva:
1. JANA NEMČIČOvA
Sdruženl nezáv.kandidátů
2. JAN GEBAUER
Sdruženl nezáv.kandidátů
3. JOSEF CHLÁDEK
Sdružení nezáv.kandidátů
4. HERIBERT DUTZ
Sdružení nezáv.kandidátů
5. IMRICH PAPP
ODS
6. JIŘl LÁT
ODS
7. KAMILA BARTÚ$KOvA
ODS
Pořadí náhradniků:
1. MARIANA SEDLACKOVÁ
2. MARTINA KVASNICKOVÁ
3. DANIELA PECHEROVÁ
Počet hlasů pro stranu:
ODS
97 hlasů
ČSSD
83 hlasů
KSČM
38 hlasů
Strana zelených
17 hlasů
SNK Evropští dem. 7 hlasů
KDU - ČSL
6 hlasů
100 %
57,5 %
Strana zdravého rozumu
Unie svobody-Demokratická
unie
Pravý blok-str.za odvolatelnost politiků
Nezávisli demokraté (V.lelezný)
Balblnova poetická strana
Koalice pro Českou republiku
6
170
142
146
139
129
111
111
1. MILOS KAMES
2. EDUARD BARTŮSEK
3. JITKA MAXOVÁ
4. ZDEN~K MANOCH
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
ODS 125 hlasů
ODS 113 hlasů
ODS 123 hlasů
ODS 97 hlasů
SNK v komunálních volbách v Božičanech získalo důvěru většiny voličů. Na podporu jeho
programu vydal Ing. Vojtěch Zltko prohlášenI, které opakovaně zveřej/lujeme:
Spolupráce Sdružení nezávislých kandidátů Božičany a Sedleckého
a.s., Božičany ve volebním období 2006 2010
1.
3.
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
SNK 133 hlasů
SNK 152 hlasů
SNK 113 hlasů
100%
60%
~
Sdružení nezávíslých kandidátů děkuje všem voličům, kteří nám dali svůj
hlas a vyslovili nám tak svou důvěru. Velice si toho vážíme. Vaše hlasy jsou pro nás
velmi cenné a povzbuzující.
2.
456 osob
262 osob
Ceíkový počet voličů
Počet voličů, kteří se dostavili k volbám
450 osob
270 osob
Celkový počet voličů
Počet voličů, kteří se dostavili k volbám
Stará důlní dí/a
fO
fO Volby do zastupitelstva obce konané 20. - 21.10.06
4.
5.
6.
7.
kaolinu
Dokončení
započaté stavby obchvatu obce Božičany v souvislosti
s výrobou
bentonitového sorbentu.
Podpora zaměstnanosti
ve vazbě s plánovanými aktivitami Sedleckého kaolinu
a.s.(nová keramická výroba).
ZachovánI
možnosti výhodného
stravování
pro důchodce
v závodnl kuchyni
Sedleckého kaolínu a.,s.
PokračovánI v činnosti lékařského střediska v areálu Sedleckého kaolinu a.s.
Poskytováni strojnlch mechanismů pro potřeby obce za výhodných podmínek.
Ze stávalícřho škvárového hřiště vybudovat hřiště travnaté.
Výpomoc pfi stavbě tělocvičny stavebnlmi materiály a potřebnou technikou.
Ing. Vojtěch Zítko
předseda představenstva
a generální ředitel Sedlecký kaolin a.s.362 26 Božičany
7
Třídíte správně odpady ?
Stále se potýkáme s problémem, jak udržet v našl obci čistotu a pořádek. Mnoho
občanů stále ještě nevf, jakým způsobem mohou či musf nakládat s odpadem a jaký~
způsobem naopak nesml. Možná je to pouze jejich lenost. Velkým problémem také byva
ukládání žhavého popelu do popelnic. Nevfm, jestli si občané vůbec uvědomuji, že tento popel
se v horším případě může dostat až do popelářského vozidla, kde h~ozf je.ho vznfcen~ a
následné obrovské finančnf škody. Dále by se měli zamyslet i někteří naši podnikatelé, kteří SI
řádně neplnf své povinnosti a neoprávněně se přiživujf na systému zavedeném pro občany
obce.
Nebezpečný odpad má každý občan možnost zdarma uložit pf! sběrných dnech (vždy na jaře
a na podzim), které provozuje společnost SATER CHODOV spol. s r.o. Plánované sběrné dny
pro rok 2007:
13. a 20.dubna 2007, 7. a 14.záři 2007.
Zde je možné mimo jiné uložit lednice,
pneumatiky apod.
Do nového roku si dáváme
jednoduché: už vím, kam s odpadem I
mrazáky,
různá
autobaterie,
předsevzetí,
barvy, televizory,
zkusme
počítače.
si dát jedno
úplně
J.Nemčičová
Ze života ZŠ a Mš - školní rok 2005/2006
Co ukládat do kontejnerů
Separačnr kontejnery na sklo (zelené!
ANO
lahve a sklenice, čisté tabulkové sklo bez drátěné vložky
NE
lepená skla - autoskla, drátosklo, televiznl obrazovky, zářivky, výbojky a žárovky,
porcelán, keramika, kamenina, sklo znečištěné chemickými látkami aj.
Separačnr kontejnery na plasty (žluté!
ANO
plastové předměty - nádoby od čistfclch prostředků, kosmetických přípravků,
pochutin, bytové chemie apod., vymyté kelímky od mléčných výrobků, výrobky
z plastů - části hraček, pěnový polystyren, obalová fólie (tašky,pytle, sáčky atd.),
stlačené PET lahve od nápojů, nádoby od nemrznoue!ch směsf a destilované vody
NE
vícevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), výrobky z PVC (podlahové
krytiny, trubky atd.), molitan nebo pryž, elektrické kabely, plastové dfly s kovovými
částicemi, nádoby kontaminované ropnými a chemickými látkami
Separačnr kontejnery na paprr (modré)
.
ANO
noviny, časopisy, katalogy, knihy, sešity bez vazby a desek z PVC, kancelářský
papir, reklamnf letáky, telefonnf seznamy, rozložené krabice a obalový papir
(neznečištěný), papir, lepenku.
NE
vicevrstvé materiály (nápojové kartony - mléko, džusy), voskový a pauzovaci papir,
papfry znečištěné od olejů a potravin, hygienicky závadný papir (kapesniky, pleny,
obvazy apod.).
STÁLE JEŠTĚ MNOHO OBČANŮ NEVi, ŽE PET LAHVE JE TŘEBA PŘED VHOZENiM
NÁDOBY STLAČiT III
DO
Pro zbaveni se objemnějšfho odpadu jako je např. skřlň, křeslo, koberec apod.
sloužl pravidelně po obci na 3 - 4 stanovištích rozmfstěné velkoobjemové kontejnery, které
jsou pravidelně vyváženy každý čtvrtek (mimo zimnl obdob!).
Dále má každý občan možnost si pro svou potřebu velkoobjemový
kontejner objednat a
zapůjčit u obecniho úřadu, a to za poplatek 150,00 Kč.
8
s problémem obráceným - letos máme
děti tolik, že poptávka převyšuje nabfdku
- třída je naplněna ( obrazně řečeno) po
strop. V současné době nemohu umfstit
žádné dalšf dítko, třída má 25 malých
osobnostI.
Aby
se
děti
naučily
spolupracovat,
školáci pomáhali dětem
z mateřinky a i ti nejmenšl věděli, že se
staršlch
nemusl
bát,
pořádali
jsme
v průběhu roku společné akce, v únoru
napriklad Masopustni den, v dubnu pálen!
čarodějnic ( na ohýnek přišla i nejedna
maminka s tatfnkem),
v červnu sportovnf
den,
v listopadu
orientačnf
běh,
samozřejmosti
jsou i tradičnf výstavy
dětských
prací - jarnf i ta vánočnl.
Nejvlce se snad libilo loučenl se školnlm
rokem spojené s nocovánim ve škole. Na
každé takové akci jsme moc rády viděli i
rodiče
a vždy
i rády
v budoucnu
přivftáme.
Děti
se
zúčastňovaly
i
sportovnfch
meziškolnlch
soutěží. Zde
však nemáme
přlliš velkou šanci na
umfstěnl. Velké školy majl možnost při
vyšších počtech žáků vybrat ty nejlepšl
sportovce.
I tak ale s dětmi na akce
jezdlme a učlme se něčemu jinému - fair
play hře, spoluprácl, chovánf - to je zase
naše deviza. V jedné oblasti jsme však
slavili úspěch, a to ve sběru papíru. Mezi
přihlášenými školami Karlovarského kraje
jsme se umfstili
na 4. mlstě,
mezi
Rok 2006 dohrál svou roli,
odložili jsme jej kamsi do nenávratna a
nynf, v klidu roku nového, se ohližime, co
nám přinesl, odnesl, pozměnil...
Co se
tedy stalo v naší škole a školičce?
Kalendářni rok ostatních v děnl
školy znamená ukončeni školního roku
starého a zahájeni nového. V 'červnu jsme
do "života starších školáků" vypravili 3
žačky z 5. ročníku - L. Ulmanovou, L.
Vrbovou a M. Hauzrovou - dodatečně
ještě jednou přejeme mnoho úspěchů!
Záři nám do lavic prvňáčků přivitalo M.
Černákovou, M. Maxu, M. Heřrnánka, D.
Fantovou,
B. Schmiegerovou
a N.
Hauzrovou - přeji jim, aby je poslouchala
všechna pismenka i čisla. ~kola má tak
nyni 29 žáčků - 6 v I. roč., 7 v II, roč., 5
ve III. roč., 6 ve IV. roč. a 5 v V. roč.
Našfm přánlm je, aby se jim mezi námi i
přes neoblibené zkoušeni a nějakÝ ten
drobný neúspěch libilo. A samozřejmě
aby počty žáků neustále mlrně stoupaly k tomu by měla dopomoci i důvěra vás,
občanů, v naší malou, ale plnohodnotnou
školu.
V mateřince
se
potýkáme
9
jednotlivci se J. Mičuda dokonce umístil
na 2. místě. Bohužel však budeme muset
s touto oblasti skončit díky vandalismu o tom však níže.
výčet všech akcí a soutěží by
mohl pokračovat,
všechny jsou však
podrobně rozepsány ve výroční zprávě
školy, která je veřejně přístupná ve
vestibulu školy.
Věc, která tíží školu stejně jako
zbytek
obce,
je
už
jmenovaný
vandalismus.
Několikrát
jsme
čistily
počmárané
dveře, pomalované
fasádě
pomůže
jen
přetření,
zničeným
houpačkám už asi nic. Někteří si dokonce
hřlštáíko určené pro hry děti M~ pletou
s veřejnými záchodky. Vyrvané rnřlže na
venkovních skladových prostorách jsou
Jen doplněním
tohoto výčtu, roztahat
uložený sběrový papír muselo být též
zábavné. Z tohoto důvodu bude bohužel
vyhlášen
zákaz
vstupu
v odpoledních
hodinách do těchto prostor, uvažujeme i o
zavedení kamerového hlídání.
O škole by se mohlo mluvit a
psát velmi dlouze. Témata jako je školská
rada, tvorba školního vzdělávacfho plánu,
spolupráce
s rodiči,
práce
děti jsou
nevyčerpatelná. Já jen závěrem poděkuji
vedení
obce
za
bezproblémovou
spolupráci, za pomoc s .čímkoli", všem,
kteří podávají pomocnou ruku při denních
starostech a hlavně' rodičům, kteří nám
svěřu]! to své nejcennější.
Knihovna
)
Výroční zpráva za rok 2006
Knihovnice: Hana Gvardová, Jana Nemčičová
Otevíracf doba knihovny pro půjčování knih je v pátek. V ostatních dnech slouží knihovna
občanům k získávání informací pomocí internetu nebo se zde schází děti při pořádání různých
kulturních akcí. Výdaje na činnost knihovny (mzdy, nákup knih a časopisů, telef.poplatky,
služby, opravy aj.) činily 63.978,- Kč, příjmy za služby a používání internetu 7.263,- Kč.
Výpůjční
Ctenářl
/děti
2005
2006
Ingrid Heinicová Válková, Ř~
~
~
Rok
2006
STATISTIKA
Přihlášeno
Muži
5
I
I
Narození
Zeny
8
Muži
7
soRok
2006
Přihlášeno
Muži I Zeny
28
I 27
I
I
Muži
10
I Zenv
I 10
CIZINCI S POVOLENíM
Vietnam
44
I
Rusko
2
I
10
I leny
I 2
Celkem
Muži
311
I Zenv I
I 287 I 598
K POBYTU ~
Stát
Kazachstán
2
I
I
Kulturně
~
Úmrtí
I
I
Ukraiina
6
I
I
Výpůjčky
celkem
Naučná
literatura
Beletrie
Nauč.lit
pro děti
Beletrie
pro děti
Výpůjčky
časopisů
649
497
5031
4394
2188
2467
1810
1003
524
393
509
531
2634
2780
Besedy a
soutěže/osoby
25/425
20/275
fondu
Do knihovny bylo z Nové Role dodáno 10 souborů - 268 knih a byly odvezeny 3 soubory 613
knih. Dále knihovna dostávala soubory knih cirkulačnlho fondu Krajské knihovny v Karlových
Varech. Z rozpočtu obce bylo zaplaceno pfedplatné 16 titulů časopisů a zakoupeno 125
nových knih.
705.573 20 Kč
2.320.419,00 Kč
3.225.809,40 Kč
Muži
5
niei
2633
196.583,20 Kč
Odhlášeno
lenv
2
Návštěv-
Celkem
Kč
3.234,00 Kč
VÝVOJE OBYVATELSTVA
78/43
61/29
Stav knižního
Základnf údaje o flnančnlch prostředcích školy ~
Rok 2006
Nákup materiálu, fin.dar pro prvňáky
Příspěvek na dojíždějící žáky do Nové Role, Chodova,
Karlových Varů
Příspěvek od obce na činnost školy
Náklady na vzdělávání ze st.rozpočtu
Celkem
čInnost
Německo
1
-
výchovná
činnost
Knihovna uspořádala 20 společenských akcí a soutěží pro děti,
bylo to hlavně v době jarních a letních prázdnin a také v předvánoěnl čas.
Na Valentina děti vyráběly valentinská srdíčka.O jarních prázdninách si
děti užívaly Sněhovánek na Kukačce v Tisové u Nejdku, byly uspořádány
vědomostní kvlzy a soutěže.
Před Velikonocemi
se v knihovně pletly pomlázky a zdobily
perníkové lsraslice. Za odměnu
děti společně navštívily 5x filmová
představení v kině v Chodově.velmi se Ifbila internetová soutěž o českých
=-hradech a zámcích.
-- -~
Před koncem školního roku jsme pro děti připravili fotografickou soutěž na téma
ekologie v obci ,Démoni a víly Božičan".Také jsme se zúčastnili Pohádkového dne v zámku
Mostov u Chebu.O prázdninách děti
batikovaly trička, vyráběly obrázky z moduritu a
několikrát vařily s "tetou". Také byly uspořádány turnaje v kuželkách, šipkách a stolním tenise.
Děti, které pravidelně knihovnu navštěvuj[ uspořádaly brigádu a shrabaly llstl u hřbitova.
Před Vánocemi děti napekly a nazdobily pěkné pernlkové chaloupky, které byly
ozdobou na stolech při předvánočním setkánl spoluobčanů.
Nemčičová Ladislava
vedoucf knihovny N.Role
55
11
Na výletě
RYBÁŘI-
V létě jsme byli s dětmi z knihovny na zámku Mostov. Jeli jsme autobusem do
Chodova, odkud jsme jeli vlakem do Nebanic. Měli jsme štěstí. počasl se tento den opravdu
vydařilo. Po příchodu do zámku v Mostově jsme se zapojili do soutěží. Obdrželi jsme tabulku,
do které jsme si zapisovali body za splněné discipliny. Mezi soutěžemi bylo např. skákání
v pytli, střílen! z luku, paintball a chozeni na chůdách.
Následovalo hasičské vystoupenI. Hasiči do prostoru před zámkem nastrfkali pěnu,
ve které si po chvfli hrála většina dětI. Všichni měli také možnost svézt se v hasičském autě.
Malé děti, ale i dospěli si mohli odpočinout u pohádky, kde se hrálo, zpívalo a všichni se mohli
na chvfli stát hercem v pohádce. Pak jsme hledali poklad. Pořadatelé nám přečetli pokyny a
nasměrovali nás do oko II zámku. Po chvfli byl poklad nalezen. Poté jsme dostali ceny, mezi
kterými byly např. upomlnkové předměty
a suvenýry s tématikou zámku. Po menším
občerstveni jsme se vydali na cestu domů. Domů jsme se vrátili unaveni, ale vysmátf a
spokojenI. Těšíme se, až zase vyrazíme na pěkný výlet.
Jana a Wilma
UDÁLOSTI ROKU 2006
Začátek roku 2006 byl poznamenán
velmi tuhou
a
zimou s velkým množstvím sněhu a tak v tomto období
probíhaly pouze akce, které bylo možno provozovat v teple a v
suchu
kanceláří,
jako
například
schůzová
činnost
výboru,
sumarizace úlovků našich členů, výdej povolenek na novou sezonu,
příprava školení nových členů a rovněž tak i příprava plesu MO.
Ples se konal 17.února v sále chodovského Kassu a byl tentokrát
zpestřen ukázkami orientálnlch tanců.
dlouhou
Dlouhá zima pak měla na svědoml velké množství padlých ryb na našich
sportovnlch vodách. Nejvlce byl postižen rybnlk $kolka v Božičanech a Novorolský rybnlk.
Nebyla to však jediná ztráta, která postihla naší MO. Prišli jsme i o našeho věrného
čtyřnohého přítele - strážce hospodářského střediska - vlčáka Andyho.
Na březnové výroční členské schůzi byl volen nový výbor MO a ten
schůzce provedl volbu předsedy a ostatnlch funkcionářů MO v tomto složení:
1
2
3
4
PODĚKOVÁNí
.:.
5
6
7
Obecní úřad děkuje panu Nguyenovi Huu Loi za sponzorský
konáni XIV.ročnlku
Countrykamionu
a 10.000,posezenl se spoluobčany II Hospůdce Na hřišti.
dar 10.000,- Kč pri
Kč na zajištěni předvánočního
.:.
Obecní úřad děkuje panu Vu Dang Khoa za sponzorský
uspořádáni XIV.ročnlku Countrykamionu.
dar 10.000,-
.:.
Velké poděkovánI patři paní Margitě KOnzlové, která nám ochotně
domečky z moduritu.
8
9
10
11
Kč na
Do dozor
doma upekla
.:.
PoděkovánI patří i manželům Hrickovým, Nacházelovým a KOnzlovým, kteřl nám
pomohli vždy zajistit dopravu dětí do kina v Chodově či na jiné akce pro děti.
.:.
Zima tohoto roku nám nadělila velkou nad flku sněhu.
mantinelů nám pomohl pan Seménka. Děkujeme.
S úklidem
Obecní úřad děkuje manželům Melicharovým
půlnočním zplvání u kapličky 24.prosince.
báječné atmosféry
•:.
12
za vytvořenI
I
na své prvnl
Funkce
předseda
místopředseda ( ZP a
čistota vod)
iednatel
hospodář
zástupce hospodáře
ekonom -účetnl
pokladnlk
ved. autoparku a HS
vedoucl propagace
vedoucl mládeže
člen výboru
Jméno
lnc.Ernest Ješlk
Stanislav Bryndáč
lne.Jaroslav Simek
Josef Vidím
Václav Snajdr
V/adimlr Ježek
lnq.Václav Rýdl
Josef Urbánek
Josef Brabenec
Tomáš Latislav
Vlastimil Snaldr
orruse b)VIIr zvo I·em:
Jméno
Jaromír Obdržálek
Jiří Vacek
Vilém Junker
Heribert Weiss
Pavel Prokop
předseda OK
člen OK
člen OK
člen OK
člen OK
sněhových
při
1. Clenská schůze svým usnesenlm uložila výboru MO :
a)
Zajistit výstavbu přístřešku pro techniku vozidla MO v areálu
HS .
b)
Pokračovat v zajišřování výkupu pozemků na kterých MO
hospodaří do vlastnictvl MO.
13
c)
d)
Zajistit převedení rybníku v Lesní ulici do seznamu revírů a
zajistit jeho zarybnění po vyřlzení legíslativních formalit.
V rámci platné legislativy navrhnout pro revir Smolnická
upravenou míru kapra na minimálni lovnou mlru 40cm a
maxímálni lovnou mlru 70cm.
2. Členská schůze uložila členům MO :
a ) podílet se v rámci plněni brigádnické povinnosti na investični výstavbě
MO.
b) řádně vyplnit po skončeni platnosti povolenky sumář a povolenku
odevzdat ve lhůtě 15 dnů od ukončeni jejl platnosti. Nestane-Ii se tak, pak
nevydat členu povolenku pro rok 2007 a stejně tak činit i v letech
následných.
Do výboru MO již nekandidoval předseda pan Václav Rýdl. Všichni přitomní mu
poděkovali za jeho dlouholetou činnost v ČRS a činnost ve funkci předsedy MO.
Členem ČRS je již od roku 1958 a v letech 1964 - 2006 vykonával funkci předsedy. Čestným
předsedou naši MO bude pro všechny i nadále.
V květnu 13.5.2006 se uskutečnily na Novorolském rybníku závody v lovu ryb.
Kategorii dospělých vyhrál již po čtvrté Horst Schneider z Karlových Varů.
V kategorii dětí byl na prvnlm mistě Mira Duchovič z Nové Role.
Celkem bylo při závodech uloveno: 152ks kaprů,19ks cejnů, 306ks plotic, 7ks okounů a14ks
ostatnich druhů ryb.
V průběhu jarnich a letnich měsíců pokračovala dostavba skladu hospodářských
potřeb a zahájena byla výstavba přlstřešku pro techniku a dalšl úpravy hospodářského areálu.
.
V podzimnich měsicich zaměstnaly členy hospodářského sboru výlovy a dále
spolupráce s městem Nová Role a firmou G-servis Praha na čištěni vod Novorolského rybnlku
od bahna a sinic, vlce o tomto tématu naleznete na dalšich stránkách letošního Hastrmanu.
Současně s výlovy chovných rybniků problhalo i vysazováni ryb do sportovnich revlrů, v roce
2006 bylo celkem vysazeno:
do reviru ••Chodovský potok 1":
do revíru •.Chodovský potok 2":
•
Kapr 9.510ks
9.817kg
Kapr 5.300ks
4.753kg
•
Lín
1.320ks
129kg
Lín
1.000ks
98kg
•
Amur
325ks
82kg
Amur
330ks
64kg
•
Candát 1.000ks
a 7cm
Candát 1.350ks
a 7cm
Štika
560ks
a 23cm
Štika
400ks
a 23cm
Bilá ryba
16 kg
14
Tečkou za výlovy byla rybářská taneční zábava OOLOVNÁ, která se konala v sále
domu kultury v Nové Roli. K tanci hrála skupina ELLEN a po půlnoci si ti šťastnější z
přítomných odnesli s sebou domů šupináče z chovných rybníků naší MO.
V předvánočním období probíhal v hospodářském středisku naši MO prodej kaprů.
Pro vánočnl stoly byla dovezena ryba od našich kolegů z Blatné.
A ještě jedna historická událost, která proběhla v závěru roku 2006.
Začátkem prosince byla na PF ČR v K.Varech podepsána kupnl smlouva na pozemky pod
rybnlky ,Nad Cestou", ,Borovice", ,Rýha" a dále na zbývajici část dvora hospodářského
střediska. Od 1.ledna roku 2007, je tedy v majetku MO i poslednl zbývajici část chovných
rybniků kaskády v Nové Roli a na Nový rok jsme si tedy mohli připit na zdravl a pflrůstky
našich kaprů ve vlastnlch chovných rybnlcich. A věřte nebo ne, opravdu jsme tak učinili.
S pozdravem
Petrův zdar !
Jednatel MO - Jaroslav Šimek
Policie ČR informuje
Váženi spoluobčané,
byl jsem požádán vedenim
obce - starostou p.Gebauerem, abych
Vám
poskytl
krátké
zhodnoceni
bezpečnostní situace ve Vaší obci, jaká
byla v průběhu r.2006 z pohledu Policie
ČR - Obvodního odděleni Nová Role.
·Nejprve bych Vás chtěl informovat o tom,
že do obvodu působnosti našeho
obvodniho oddělení PČR Nová Role
spadaji následujlcí obce nebo osady.
15
činnosti, která by vyvolala v občanech
neklid a strach o jejich zdraví - tedy není
zde kromě jednoho případu, zjišťována
násilná trestná činnost.
Poučeni
z minulých
let v součinnosti
s majiteli
restauračnlch
provozoven
děláme opatření, aby zde nedocházelo ke
srazům
příznlvců
hnuti
skinheads.
Samotnl
majitelé
těchto
zařízenl
se
poučili a nadále v tomto směru již nechtějl
takováto setkání v jejich provozovnách
povolit.
Co do počtu obyvatel je obec Božičany
druhou
nejlidnatějšl
obci
našeho
služebnlho
obvodu,a
co do nápadu
trestné
činnosti
zde dochází
k 20%
nápadu celkové trestné činnosti našeho
obvodu.
V porovnáni s předchozlmi léty
však dochází poslednf tri roky k poklesu
nápadu trestné činnosti, což je potěšujfcl.
Pochopitelně nás zde trápl jako i Vás,
řádné občany, řada těžko řešitelných
problémů jako např. otázka bezdomovců,
kteří se nám zde zdržuji v bývalém
kravíně. Na druhou stranu máme však
přehled o těchto osobách a vlme, kdo se
nám zde zdržuje. Z různých dožádání
soudů pak stále zjišťujeme, že máme
v obci
Božičany
hlášeno
k trvalému
pobytu mnoho osob, které porušujI zákon,
a které se zde nezdržuji, ale stále zde
majl
platný
trvalý
pobyt.
Tím
nynf
nemyslfm
osoby,
hlášené
k úřednímu
pobytu, ale osoby hlášené u jednotlivých
občanů, které zde nebydlI. Vyvstává pak
problém, že občany policie kontaktuje,
pátrá po těchto osobách a Vám se pak
zdá, že Vás policie zbytečně obtěžuje.
Proto je třeba být velice uvážliví a opatml
v tom, koho si k sobě přlhláslte k trvalému
pobytu.
V návaznosti
na nynl
nový
platný služebnl zákon, který je v platnosti
od 1.1.2007 Vás chci informovat o tom, že
došlo ke změnám v hodnostnlm označenI
policistů
a to
v souvislosti
s jejich
zastávanou
funkcI.
Proto můžete
od
Jedná
se o Novou
Roli, Božičany,
Děpoltovice, Mlrovou -tedy obce majícl
vlastnI MÚ nebo OÚ. Dále nám spadajl
do našeho obvodu ještě osady Meziroll,
Jimlfkov, Nivy a Nová Role. zastávka a
část obce Odeř,
V celém tomto obvodě
nám
bydlf celkem
4031 obyvatel, z toho ve
Vaší obci máme v r.2006 hlášeno celkem
623 obyvatel. V obvodu VašI obce bylo
v roce
2006
spácháno
celkem
13
trestných činů, prošetřovall jsme jednu
dopravni nehodu s úmrtlm motocyklisty a
jeden požár RD. Z uvedených trestných
činů jich bylo objasněno - tedy zjištěn
pachatel
u
8
trestných
činů,
neobjasněných
nám zůstalo 5 trestných
činů.
Rozbor objasněných
trestných činů:
jedná se o vloupání do RD v obci pachatel
občan
Slovenské
republiky,
přechodně byl na návštěvě ve VašI obci u
jedné rodiny.
porušovánI domovnl svobody - vniknutf
do domu
a na cizl pozemek
bez
oprávněnI majitele, pachatel z Nové Role
neplněnI vyživovaci
povinnosti - tedy
neplacenI alimentů, celkem 3 případy
poškozen! vozidla - pachatel z Plzně,
úmyslné poškození
vloupánI do kiosku na tzv. Zelené vodě pachatel zadržen na místě, jedná se o
pachatele z Nové Role
ublfženl na zdravl - fyzické napadenI
mezi občany
Neobjasněné trestné činy:
v několika případech zde figuruje hlavně
krádež el.kabelů z objektů Sedleckého
kaolinu, závod Božičany
krádež odložených věd - osobnl věci
odložené na ulici
krádež
vozidla
zaměstnanci
závodu
Sedleckého
kaolinu,
závod
Božičany
z parkoviště u objektu - vozidlo nalezeno.
Z tohoto přehledu je zřejmé, že
zde docházl k běžné trestné činnosti, nenl
zde zjištěno nějakých závažných narušenI
veřejného pořádku anebo závažné trestné
16
je třeba mimo v rámci výkonu služby, na
lince 158 předají této hlídce informaci
neprodleně.
V roce 2007 Vám všem přeji
hodně
pohody,
zdraví
a
aby
se
spolupráce mezi občanem a policistou jen
lepšila
a
prohlubovala.
Bez
této
spolupráce
nenl
možno
účinně
a
efektivně bojovat s trestnou činnosti.
1.1.2007 vidět u našich policistů jiné
hodnosti než tomu bylo ke konci r.2006.
Chtěl bych Vás všechny vyzvat
k tomu, aby jste v případě,
že budete
svědky
protiprávnlho
jednánI,
toto
oznámili, byť i anonymně na tel. linku 158,
která je bezplatná. Hlavně však včas, aby
zákrok policie byl následovný. Po celou
noc je na OOP Nová Role hlídka, a i když
Komisař npor. Josef Teplý
vedoucl odděleni OOP Nová Role
o činnosti
chodovských
hasičů
Braňme zbytečným ztrátám, požárům, nehodám ...
Chodovšti hasiči, kteří zajišťujf i naši požáml bezpečnost, měli Ion i zase o něco víc
práce. Jejich jednotka vyjela na záchranné akce k 142 vážným případům a 6 krát byla volána
na planý poplach. Zasahovala u 68 požárů, 3 krát při likvidaci následků živelnl události, 40 krát
po technických haváriích, 17 krát po úniku nebezpečných látek a 14 krát při odstraňováni
následků při dopravnlch nehodách. Následky chyb při silničnlm provozu byly nejtragičtějšl. 4
zmařené lidské životy, několik účastnlků nehod bylo zraněno. Při požárech došlo k případům
přiotráveni zplodinami dýmu.
Do naši obce přijela hasičská jednotka 6 krát. $10 o požár obytného domu čp. 81
způsobený nedbalosti po použlvánl topidla Vzniklá škoda byla vyčíslena na 150 tislc korun.
Akcf hasičů byla uchráněna milionová hodnota. Také požár od vadného komína domku čp. 9
mohl dopadnout hůře, nebýt pohotových hasičů. Požár plastového kontejneru způsobil obci
škodu a lidem na čas pokazil ovzdušl. V červenci bylo vzhledem k teplému počasí a suchu
několik menších lesnfch požárů. Velikou tragedii byla pak na polnf cestě smrt mladého
motocyklisty a zraněni jeho kamaráda.
Uvedené údaje ze zprávy velitele zásahové jednotky pana Bc. Jířího Kisse by nás
měly varovat. Kdo jednou zažil požár ten vf, že holýma rukama se zastavit nedá, kdo jednou
ztratil vládu na vozidlem a přežil, ten již vf, jak každá zlomenina, uhození či škrábanec bolf ...
Poučme o tom děti, mládež a sami nebezpečl všeho druhu nepodceňujme a svoje
schopnosti nepřecellujmel
jč
Z činnosti Sportovního klubu Božičany
Jako každý předešlý rok i rok 2006 se kromě sportovní činnosti nesl v duchu
organizovánI společenských a sportovnlch akcI pro děti a dospělé, nejen z naší obce.
17
Tradičně proběhl v únoru dětský karneval pro naše nejmenší, kdy nám azyl pro jeho
uspořádání poskytl pan Balla v hospůdce Na hřišti. Jako již I v letech minulých se organizace
potýkala se strsněnými podmlnkami, kdy nám k našemu potěšeni neustále přibývajl naši
nejmenší a samozřejmě i zájem rodičů, babiček a dědečků neopadá. Přesto odcházeli naši
nejmenší spokojeni s prljemně stráveným nedělnlm dopolednem.
Velikonočnl neděle se opět nesla v duchu nohejbalového turnaje trojic, který má
stále rostoucl popularitu a stává se zpestřen lm těchto svátečnlch dnů i pro diváky.
Mezi pravidelnými
akcemi nechybělo ani letošnl rok stavěnI máje s májovou
veselicI, kdy hudbu zajistil obecnl úřad. Na tuto akci se dostavil i slušný počet čarodějnic
všech věkových kategoriI, bohužel chladný večer dobře rozjetou zábavu přemístil do
hospůdky Na hřišti.
Letošnl oslava dne dětr proběhla na hřišti SK za organizace najaté společnosti.
Výsledek této akce byl pro mnohé zklamánlm a mysllm si, že příští rok opět proběhne
v osvědčené režii členů SK za přispěnl tradičnlch sponzoru.
Poslednl vlkend před letnlmi prázdninami se uskutečnil již 14. ročnlk .Country
karnionu", který i přes přlznlvé počasí a poměrně kvalitnl kapely nepřilákal do prostor
sportovnlho areálu přrtiš přlznivců této muziky. Celá akce skončila pro pořadatele schodkem,
což bylo poprvé od existence této akce. Je třeba přijmout opatření a provést obměnu
organizace a účinkujlclch tak, aby se jubilejnl 15. ročník v roce 2007 setkal s maximálnlm
zájmem veřejnosti a pro sportovnl klub skončil i f1nančnlm efektem. Zde však muslme věřit i
v přízeň počasf.
Poslednl vlkend v červenci proběhl tradičnl fotbalový memoriál nesoucl jména
bývalých aktivnlch kolegů, kteří bohužel již nejsou mezi námi pana Františka Heřmánka, Jirky
Medáčka a Mny Moravce. Ani tento ročnlk se domáclm nepodařílo turnaj vyhrát i když k tomu
měli letos hodně blízko. Turnaj vyhrálo kombinované mužstvo Nejdku.
členově SK pomohli Obecnlmu úřadu v Božičanech v organizaci také již tradičnl
stezky odvahy, která proběhla poslednl sobotu před zahájenlm nového školnlho roku.
Vyvrcholenlm celé akce bylo opékáni vuřtů a medailová odměna všem zúčastněným.
Rok 2006 se nesl i v duchu změn ve výboru SK, novým předsedou se stal Vláda
Mládenec a členy výboru Lukáš Kraft, Petr Ernst, Milan Stěrba a Michala Mokrá. Marcel Petr
byl požádán členskou základnou, aby zůstal vaktivnl činnosti pro klub ve funkci čestného
předsedy. Během roku však výbor z důvodu pracovních, rodinných a osobnlch problémů
některých členů výboru ne zcela optimálně fungoval. Je proto nutné svolat v 1. čtvrtletr 2007
schůzi členské základny a výbor doplnit.
Neradostnou, ale.podstatnou
záležitostr pro činnost klubu v letech budouclch je
nevratně nepojlzdný autobus, který od roku 1990 významně sloužil, jak sportovcům k cestám
na sportovnl zápasy, tak i široké veřejnosti, která jej využlvala na nejrůznějšl akce - zájezdy,
školn! výlety, pohřby apod. Oprava poškozeného autobusu by se pohybovala v rozmezí 200 250 tislc Kč, což si klub nemůže ze svého rozpočtu dovolit. Na zápasy fotbalistů jezdI nynl
hráči vlastnlmi auty, kratší vzdálenosti absolvuji ve své režii a na většl vzdálenosti se řidičům
vyplácl cestovní náhrada, což nemalou částkou zatěžuje rozpočet klubu.
Co se týče vlastnlho fotbalového klubu, tak ten se v prvnl polovině roku zmítal
v krizi, jejlmž vrcholem byl opět sestup z okresu do II l.třídy. Příčln bylo několik, rozhádaný
mančaft bez party, hádky mezi hráči. Ač se trenér Robert Beránek všernožně snažil mužstvo
stmelit a dát mu nový impuls, tak se záměr nepovedl, někteřl hráči mu trénováni vůbec
neusnadnili. V průběhu jara odstoupil z funkce trenéra a jeho místa se ujal Petr Ernst, hráč
dlouhodobě zraněný. Smutné bylo, že někteří hráči neměli ani zájem soutěž pro obec
zachránit. Mužstvo stále mělo šanci v soutěži se udržet a před poslednlm rozhodujlclm
18
zápasem v Sedleci požádali samotnl hráči Marcela Petra, aby mužstvu pomohl na lavičce.
Bohužel ač tento zápas hráči na hřišti opravdu .odmakalř', záchrana se nepovedla.
V nové sezóně se však mužstvo stmelilo a dost vhodně doplnilo o některé hráče a
výsledkem je zatrm 2. postupové mlsto ve III. trldě. Mužstvo je vedené Marcelem Petrem,
Petrem Ernstem a Vládou Mládencem. Petr Ernst navlc pomohl v bráně a dobrými výkony se
podllel na pěkném umlstěnl po podzimnl části. Výraznou postavou byl i. střel~c Martin
Šimáček, který s přehledem vede tabulku střelců celého okre~u. HráČI SI zvolili n~v~ho
kapitána Patrika Mičudu, který svým bojovým duchem burcuje spoluhráče ~a hMtl a
trénlnclch, zástupcem je a záda mu kryje Radek Ernst, také jeden z tahou~u mužstva.
Bohužel většina hráčů pracuje na směny, což ovlivi'luje docházku na tréninky a I zápasy. Na
jarnl část se podařilo získat do svých řad Bréťu Poláčka,. kv~litnlh~ gólmana.z N~vé Role a
snad se povede ještě dalšl vhodné doplněni kádru. VŠichni hráči a tren.éřl mají chuť ,se
pořádně poprat a pro Božičany opět vybojovat okresnl přebor, což by SI obec s pěknym
sportovnlm areálem určitě zasloužila.
.
Nesml se zapomenout ani na úspěch mužstva, které na podzim vyhrálo okresnl
pohár, kdy na cestě k tomuto úspěchu porazilo i týmy z okresního přeboru a v~ finále pak na
neutrálnlm hřišti v Sedlci zdolalo s přehledem tým Udrče. V březnu pak sehraji fotbalisté na
svém hfišti 1. kolo krajského poháru s mužstvem Bečova.
Hráči i trmto způsobem vyzývajl Vás božičanské fanoušky a diváky, abyste jim
pomohli v zápasech fanděnlm, oceněnlm dobrých a~cl potleske~ a ne za ka~dou špatnou
přihrávku, či střelu, aby skllzeli nadávky. Uvědomte SI JSou to hráči, kteřl to dělaJI pro zábavu,
nejsou to proflci III Samozřejmě ne každý z kádru má Vaše sympatie, ale to ne~n~men~, že
se mu to musl dávat najevo při utkánlch. Hráči Vám předem děkUJI za pochopeni Jejich vyzvy.
Členové a hráči SK přeji staronovému
starostovi
panu Gebauerovi,
pant
mlstostarostce Nemčičové a zastupitelstvu, aby se podařil záměr s výstavbou haly, která by
umožnila pořádat kvalitnějšl sportovnl a kulturnl akce a určitě by pozvedla a oživila zábavu
v obci a pro samotné sportovce by to byla možnost kvalitnější přípravy na mistrovské zápasy.
Se souhlasem výboru SK připravil
Marcel Petr
19
Společenská
kronika
Životní jubileum
Hemerlová Ludmila
Manetová Marta
~těpničková Věra
Celerýnová Alžběta
Paulová Anna
89 let
85 let
84 let
Šimek Václav
Sirmai Vojtěch
Štěpnička Josef
93 let
87 let
83 let
82 let
81 let
Srdečně jim blahopřejeme I
~
Narození dětí
Darja Šlauřová
Natálie Brejlová
Šimon Bartůšek
Daniel Kottnauer
Tomáš Kfepinský
Filip Beňa
Jan Manoch
Lukáš Heřmánek
Vážení rodiče, přijměte naše upřímné blahopřání k narození Vašeho dítěte.
Přejeme Vám hodně radosti a hodně úspěchů ve výchově.
Úmrtí
Antonie Skalošová
Emilia Pappová
Walter Schmieger
Jan Wenisch
Jan ~těpnička
Jiřík Gvarda
Roman Zenker
Čest jejich památce.
Vydal Obecnf úřad v Božičanech"Neprodejné"Počet výtisků 500" Redakce: J.Gebauer,
J.Nemčičová, J.Červený, Přispěli: J.Červený, Ing. J.Simek, M.Petr, J.Kiss, L.Nemčičová,
Mgr. I.Heinicová Válková a další "Ilustrace: J. Gebauer" Foto na titulnf straně: Vftězslav
Malúš. archiv OÚ" Tisk obálky: Studio Rubens, s.r.o., Karlovy Vary" Dáno do tisku 19.1.2007.
Reg.čfslo: MKČR E 12002
20
9, 10) Děl ky den, ukázka boje z II. SV
11 -13) Prázdninový výlet na zámek Mostov
14)
Turnaj v šipkách
15, 16) Kutírna - výroba domečku z moduritu,
vanočm perníkové chaloupky
17) I. ltida - skolní rok 2005/2006
18) II. třída
19) Mater ká školka
20 - 22) Masopustnl den

Podobné dokumenty