MĚSÍČNÍK CHRUDiMSKÉ RADNiCE

Komentáře

Transkript

MĚSÍČNÍK CHRUDiMSKÉ RADNiCE
CHRUDIM HRAJE
2010
MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE
XiII. ROČNÍK
www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu
turistický portál: www.navstevnik.cz
Informace k pořizování, projednávání a schvalování
územního plánu města Chrudim
Na základě schváleného zadání územního plánu
Chrudim (dále jen ÚP) byl zpracován koncept ÚP,
který byl prodiskutován na veřejném projednání,
spojeném s výkladem projektantky Ing. arch. Benešové, Ateliér Urbi Brno. Součástí tohoto projednání
bylo i „Posouzení územně plánovací dokumentace
– vyhodnocení na udržitelný rozvoj území“.
Ve stanovené lhůtě pro možné podání stanovisek,
připomínek a námitek bylo doručeno celkem 77
těchto podnětů. Na základě jejich vyhodnocení byl
ve spolupráci pořizovatele s určeným zastupitelem
vytvořen podklad pro zpracování návrhu ÚP.
Tyto pokyny byly společně s doručenými a vyhodnocenými stanovisky, připomínkami a námitkami
předloženy na jednání Zastupitelstva města Chrudim, které se uskutečnilo dne 1. března 2010.
O tomto bodu se v ZM diskutovalo bezmála tři
hodiny. Výsledkem jednání jsou schválené pokyny pro zpracování ÚP Chrudim, které byly Zastupitelstvem doplněny o další tři body.
Schválené pokyny jsou podkladem pro zpracovatele ÚP, kterým je sdružení firem Atelier Urbi,
spol. s r. o. a Ageris s. r. o. Brno. Do 4 měsíců
od odeslání pokynů zpracovatel předá návrh ÚP,
který se nejdříve projedná pouze s dotčenými
orgány. Na základě jejich stanovisek se návrh ÚP
opět upraví a následně bude veřejně projednáván
za účasti zpracovatele, který k němu podá příslušný výklad, v této fázi se může veřejnost opětovně
k návrhu vyjádřit. Konečnou fází bude vydání
nového územního plánu Zastupitelstvem města
Chrudim.
V rámci projednávání a diskuze k územnímu
plánu se otevřelo i téma změny č. 17b stávajícího
územního plánu sídelního útvaru Chrudim, ve
které je řešena i rozvojová lokalita č. 16 na Skřivánku II, jejíž část je navrhována pro vícepodlažní bytovou zástavbu. Regulativ výšky bytové
zástavby zatím nebyl stanoven, v každém případě
by se v území neměla realizovat výstavba podle
původně navrhované studie architekta Kouckého,
který v lokalitě navrhoval vyšší možnou zástavbu.
Pokud bude v ZM změna vydaná, bude se muset
na navrhovanou lokalitu na Skřivánku z důvodu
rozsahu, atraktivity území a vazeb na střed města
zpracovat územní studie, která prověří bytovou
výstavbu s ohledem na ochranu veřejného zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy z provozu
železnice a provozu letiště Chrudim. Její součástí bude i případný návrh opatření – vhodného
uspořádání zástavby, dispoziční řešení objektů
či jiná technická opatření, která budou součástí jednotlivých staveb a budou realizována na
náklady investora. Studii vymezí také regulační
prvky plošného a prostorového uspořádání, architektonické řešení, další podmínky pro umisťování
staveb, dopravní napojení, napojovací body na
inženýrské sítě apod. K uvedené změně, která je
součástí balíčku změn 17a, 17b a 18 územního
plánu sídelního útvaru Chrudim, byly ze strany
obyvatel na Skřivánku podány připomínky během
veřejného projednání změny. O nich by mělo
v rámci vydání změny č. 17a, 17b a 18 rozhodnout Zastupitelstvo města na jednání, které se
bude konat 26. dubna 2010.
Jan Čechlovský, starosta města
Investice v roce 2010
V loňském roce byla ve Střelecké ulici provedena
rekonstrukce kanalizace a plynovodu. Investorem
těchto akcí byla společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. a společnost RWE. Na tento
rok je plánována rekonstrukce povrchů a veřejného osvětlení v této ulici. Stavba bude zahájena
v dubnu a dokončena v červenci 2010. Rekonstrukci ulice provede firma AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o.
V Krocínově ulici se bude rekonstruovat vodovod, kanalizace a horkovod. Investory této stavby
jsou společnost Vodovody a kanalizace Chrudim,
a. s. a International Power Opatovice, a. s. Dle
informací těchto společností bude rekonstrukce
probíhat v červnu až září letošního roku.
Také v ulici Novoměstské u ZŠ Dr. Malíka bude
vybudován nový přechod pro chodce a chodník.
V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace a následná realizace stavby se připravuje na období červenec – srpen 2010.
V letošním roce bude provedena i rekonstrukce
ulice Šeříkové včetně veřejného osvětlení v Markovicích. Projektovou dokumentaci zpracovává
firma OPTIMA Vysoké Mýto, realizace je plánována na období srpen až září 2010.
Město Chrudim připravuje společně s Pardubic-
kým krajem projekt „Řešení staré ekologické
zátěže v lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim“. Jedná se o odstranění 3 ohnisek znečištění
v areálu Transporty – nového závodu, z nichž
se dostávají nebezpečné látky do podzemních
i povrchových vod v okolí, zejména v Chrudimi,
Medlešicích a Dřenicích. V případě poskytnutí
dotace z Operačního programu životního prostředí bude stavba zahájena ještě na konci tohoto
roku. V současné době probíhá stavební řízení.
Petr Řezníček, místostarosta
XVIII. řádné zasedání Zastupitelstva
města Chrudim se uskuteční v pondělí dne
26. dubna 2010 v 16.00 hodin v budově
MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře.
Nezapomeňte uhradit místní poplatky za
psy nejpozději do 30. dubna 2010!
Zároveň se omlouváme za chybný údaj
týkající se poplatníků v obvodu Chrudimi
v ostatních (bytových) domech: za psa uhradí 1 300 Kč ročně, za dalšího psa 1 700 Kč,
nikoli 1 600 Kč.
1
DUBEN 2010
Bude v dubnu
Alan Ayckbourn: ABY BYLO JASNO
Divadelní předplatné „B“
Čtvrtek 8. dubna v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Violoncellové duo Dominiky
a Jiřího Hoškových
744. Chrudimský hudební pátek
Pátek 9. dubna v 19 hodin
Velký sál Muzea
Divadelní bál aneb Rej masek a kostýmů
Sobota 10. dubna v 19 hodin
Velký sál Muzea
Voskovec a Werich – Antidiskotéka
Jiřího Černého
Čtvrtek 15. dubna v 19 hodin
Divadelní kavárna Divadla Karla Pippicha
Vesele i nevesele o tanečním studiu
Věry Veselé
Pátek 16. dubna v 18 hodin
Spolkový dům
Noel Coward: Zamilovat se...
Divadelní předplatné „A“
Pondělí 19. dubna v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Rob Becker:
Caveman obhajoba jeskynního muže
Divadelní předplatné „A“
Čtvrtek 22. dubna v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Athény východních Čech – desátý ročník
festivalu klasické hudby nejen pro mladé
23.–25. dubna
Slavnostní závěrečný koncert s udílením cen
Osobnost města Chrudim 2009
Neděle 25. dubna v 10.30 hodin
Velký sál Muzea
Zahradnický jarmark
Sobota 24. dubna 8–12 hodin
Resselovo náměstí
Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH
Divadelní předplatné „C“
Pondělí 26. dubna v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Franz von Suppé: BOCCACCIO
Divadelní předplatné „B“
Úterý 27. dubna v 19 hodin
Divadlo Karla Pippicha
Příloha:
• Vademecum chrudimské kultury
Příští uzávěrka:
7. 4. 2010
87. a 88. jednání Rady města Chrudim
Radní měli na svém 87. řádném jednání dne 17.
února 2010 na programu celkem 34 bodů. Rada
města mimo jiné:
- d oporučila ZM schválit rozpočtové opatření č.
1/2010 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2010 (Do příjmové části se zapojuje částka 17 593 700 Kč – daňové a nedaňové
příjmy, dotace, fondy, prostředky hospodaření
minulých let. Rozpočet se zvyšuje na celkovou
výši 506 026 900 Kč.);
- s ouhlasila s provozem chrudimských mateřských škol v době letních prázdnin 2010 takto:
Od 1. do 31. července budou v provozu MŠ v ulici
Sv. Čecha, MŠ v ulici Dr. Malíka a MŠ v ulici V.
Nejedlého, od 1. do 31. srpna budou v provozu
MŠ v ulici Strojařů, MŠ v ulici Na Valech a MŠ
v ulici U Stadionu (Stejně jako v minulých letech
budou v době přerušení provozu děti podle potřeby navštěvovat „párovou“ mateřskou školu.);
- d oporučila ZM schválit udělení cen Osobnost
města Chrudim za rok 2009 paní MUDr. Marii
Blažkové, panu Jaromíru Doležalovi, panu Františku Machovi, panu Ing. Jiřímu Novému a panu
Jaroslavu Šplíchalovi;
- s chválila peněžitý dar Rady města Chrudim
ve výši 5 000 Kč občanskému sdružení Česká
abilympijská asociace na realizaci 18. národní
abilympiády, která proběhne 28.–29. května
2010 v ČEZ aréně v Pardubicích;
- s chválila změnu Pravidel pro přidělení a užívání chráněných bytů v domech s pečovatelskou službou;
- d oporučila ZM schválit smlouvu o poskytnutí
investiční dotace na akci Rekonstrukce hokej-
balového hřiště – dokončení I. etapy společnosti
Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (Účelová investiční dotace ve výši 2 mil. Kč byla ZM
schválena v prosinci 2009.);
- vzala na vědomí vzdání se funkce ředitelky
Centra sociálních služeb a pomoci paní Ivany
Bohaté ke dni 30. 4. 2010 a ustanovila komisi
pro výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky;
- d oporučila ZM schválit spolupořádání 7.
Národní konference kvality ve veřejné správě
v roce 2011.
Na 88. řádném jednání Rady města 3. března
2010 bylo na programu 17 bodů. Rada města
mimo jiné:
- s chválila finanční vypořádání příspěvkové
organizace Centrum sociálních služeb a pomoci
Chrudim (Dosažený hospodářský výsledek ve
výši 181 603 Kč bude převeden do rezervního
fondu.);
- schválila peněžité dary Rady města Chrudim
Sdružení přátel Pardubického kraje na vydávání
Vlastivědných listů Pardubického kraje v roce
2010 ve výši 5 000 Kč a Klubu výsadkových
veteránů při 43. výsadkovém mechanizovaném
praporu Chrudim na zakoupení kytic, věnců
a smutečních stuh ve výši 5 000 Kč;
- schválila novou pracovní skupinu pro splnění
podmínek Zásad Ministerstva kultury k Programu regenerace městských památkových rezervací
a zón (v souvislosti se změnou organizační struktury MěÚ Chrudim a přechodem agendy výkonu
státní správy v oblasti památkové péče na Odbor
školství, kultury, sportu a památkové péče);
- schválila zvýšení ceny díla o rozdíl navýšení
DPH z 19 na 20 % a uzavření dodatků smluv
o dílo s firmami, které se podílejí na akcích
Muzeum barokních soch – rekonstrukce kostela sv. Josefa v Chrudimi a Dům na půl cesty,
Chrudim;
- vyhodnotila výběrové řízení na akci Komplexní
úklid budov Městského úřadu Chrudim a schválila jako nejvhodnějšího uchazeče firmu MilMark s. r. o., Dvůr Králové nad Labem, na dobu
určitou od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2011;
- schválila uzavření smluv o výpůjčkách soch
pro Muzeum barokních soch v Chrudimi (mezi
městem Chrudim a obcí Běstvina bude uzavřena
smlouva o výpůjčce sousoší Apoteóza sv. Jana
Nepomuckého z Běstviny. S Oblastní charitou Červený Kostelec uzavře město smlouvu na výpůjčku
sochy Panny Marie Immaculaty z Žirče);
- schválila zadání podlimitní veřejné zakázky na
služby Podrobný průzkum a restaurování kulturních památek – sousoší Apoteóza sv. Jana Nepomuckého z Běstviny a socha Panny Marie Immaculaty z Žirče a ustanovila hodnotící komisi;
- schválila nejvhodnějšího uchazeče o podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce Rekonstrukce ulice Střelecká, Chrudim, firmu AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s. r. o. (Nabídková
cena je 7 867 570 Kč včetně DPH. Výběrového
řízení se zúčastnilo 33 uchazečů.).
Více informací o jednání Rady města Chrudim na
www.chrudim-city.cz v sekci Aktuality, usnesení
jsou zveřejněna v sekci Samospráva → Usnesení
z jednání Rady města.
sd
Jsme součástí zkušebního sčítání lidu, domů a bytů
Městská část Chrudim II byla zařazena do vzorku 0,5 %
ze všech obyvatel,
domů a bytů v ČR,
kterých se týká tzv. zkušební sčítání organizované Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Cílem
zkušebního sčítání je ověřit správnost všech
etap průběhu sčítání a vyhodnotit zkušenosti,
zejména ověřit srozumitelnost vyplňovaných formulářů před celorepublikovým sčítáním lidu,
domů a bytů, které ČSÚ připravuje na březen
2011. „Zkušební sčítání si klade za cíl ověřit
nové postupy, mezi které patří například možnost
vyplnit sčítací formuláře elektronicky, a odhalit
případné nejasnosti týkající se vyplňovaných formulářů z pohledu občanů. Rád bych Vás, kteří jste
byli do projektu zkušebního sčítání vybráni, požádal o spolupráci a pomoc. Předem děkuji za čas,
který vyplnění formulářů věnujete. Každý správně
vyplněný dokument přispěje k úspěšné přípravě
celostátního sčítání v roce 2011,“ říká ke zkušebnímu sčítání, které je dobrovolné, Ing. Stanislav
Drápal, místopředseda ČSÚ.
Zkušební sčítání začne 6. dubna 2010. Od tohoto
dne až do 16. dubna 2010 sčítací komisaři jmenovaní ČSÚ, ve většině případů Vaši poštovní doručovatelé, osobně doručí sčítací formuláře. Domácnosti ve vybraných lokalitách našeho města, které
jsou součástí zkušebního sčítání, budou s dostatečným předstihem o této akci včas informovány.
Sčítací komisaři se prokáží služebním průkazem,
k vyplnění formulářů Vám předají veškeré potřebné informace a zodpoví případné otázky. Sčítací
formuláře je možné vyplnit také elektronicky.
Přístup k elektronické verzi formulářů a veškeré
nezbytné informace včetně postupu, jak je vyplnit,
najdete na stránce www.scitani.cz.
Vyplněné sčítací formuláře je možné odevzdat,
počínaje 17. dubnem 2010, několika způsoby:
navrácením sčítacímu komisaři při jeho druhé
návštěvě, bezplatným odesláním poštou na P. O.
Box ČSÚ v obálce s předtištěnou adresou, osobním předáním na poště uvedené v letáčku nebo
odesláním v elektronické podobě. Veškeré údaje
zjištěné při sčítání mohou být využity výhradně
ke statistickým účelům a podléhají velmi přísné
ochraně dle zákona o sčítání lidu, domů a bytů
a podle zákona o ochraně osobních údajů. Sčítací
komisaři, stejně jako všechny osoby podílející se
na zpracování údajů, jsou vázáni přísnou časově
neomezenou mlčenlivostí.
Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím
na kontaktní místa uvedená v letáčku, který Vám
sčítací komisař doručí do poštovní schránky, na
oddělení Sčítání lidu, domů a bytů Pardubice na
tel. 466 743 421, nebo navštivte oficiální internetové stránky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
– www.scitani.cz.
Jana Hampejsová, Ewing Public Relations, s. r. o.
Volby do poslanecké sněmovny
Ve dnech 28. a 29. května 2010 (pátek a sobota)
se budou konat volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Volby proběhnou na tradičních místech, v sídlech
volebních okrsků nepřipravujeme oproti minulým
volbám žádné změny. Volit budeme v pátek od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin. Hlasy se začnou sčítat v sobotu po ukončení hlasování.
Volební lístky budou distribuovány voličům do
jejich schránek dle místa trvalého pobytu, nejpozději do úterý 25. května 2010. Na obálce najdete
adresu volebního okrsku. O příslušnosti k volebním okrskům bude informovat i Oznámení o době
a místě konání voleb (volební vyhláška), vydané
starostou města. Toto oznámení bude dále otiště-
no i v květnovém čísle Zpravodaje, umístěno na
výlepových plochách ve městě, na webových
stránkách města a na úřední desce úřadu.
Ode dne vyhlášení voleb mohou občané, kteří vědí,
že ve dnech voleb se nebudou zdržovat v místě
trvalého pobytu, požádat o vydání voličského průkazu. Žádat je možné buď osobně na Městském
úřadě Chrudim, Pardubická 67, přízemí, dveře č.
104 a to nejpozději do 26. 5. 2010 do 16.00 hodin
nebo písemně s úředně ověřeným podpisem tak,
aby žádost byla úřadu doručena do 21. 5. 2010.
Voličský průkaz při těchto volbách opravňuje voliče k volbě ve volebních okrscích na celém území
státu, stejně jako k volbě ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Vzor žádosti o vydání
voličského průkazu spolu s bližšími informacemi
2
naleznete na webových stránkách města. Zde byla
umístěna také informace pro zájemce o činnost
v okrskových volebních komisích.
Pokud zvažujete, že budete volit v zahraničí,
prosím informujte se o podmínkách voleb na
webových stránkách ministerstva vnitra nebo na
příslušném zastupitelském úřadu, zejména s ohledem na případný časový posun konání voleb.
Veškeré dotazy k volbám Vám zodpoví pracovnice
Odboru správního MěÚ Chrudim: Eva Doležalová,
tel. 469 657 200, 731 682 989, [email protected]
chrudim-city.cz, Jiřina Elichová, tel. 469 657 203,
[email protected] a Miluše Němcová (zejm. voličské průkazy a seznamy voličů) tel.
469 657 202, [email protected]
Eva Doležalová, Odbor správní
Ohlédnutí…
Prožila jsem 16 let na „cestě“ tvorby organizace
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim.
K 30. 4. 2010 jsem se vzdala funkce ředitelky,
proto mi prosím dovolte krátké ohlédnutí.
Od začátku mojí filozofií bylo vytvořit organizaci
s co nejširším spektrem terénních a ambulantních
služeb tak, aby každý, kdo se ocitne v nepříznivé
sociální situaci, mohl co nejdéle žít důstojným
životem ve vlastní domácnosti a svém přirozeném
prostředí právě s pomocí a podporou některé ze
služeb naší organizace.
Naše příspěvková organizace vznikla 1. ledna
1993 na základě rozhodnutí Rady města. Základní činností bylo zajišťování pečovatelské služby, provoz dvou domů s pečovatelskou službou,
provoz klubů důchodců, informační, koncepční
a poradenské služby. V té době využívalo služby
230 klientů.
Organizace se postupně vyvíjela až do podoby dnešní, kdy je jejím posláním zlepšit kvalitu
života osob, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci, a poskytnout jim nebo jejich rodinám přiměřenou pomoc a podporu tak, aby mohly žít co
nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. Provozujeme čtyři domy s pečovatelskou
službou, poskytujeme základní sociální poradenství, pečovatelskou službu, tísňovou službu, denní
stacionáře, sociálně-aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, aktivizační
programy, domácí zdravotní a ošetřovatelskou
péči a půjčovnu kompenzačních pomůcek. V roce
2009 využívalo naše služby 689 klientů. Bylo
zorganizováno 1349 aktivizačních programů, kterých se účastnilo 9 641 seniorů.
Půjčovnu kompenzačních pomůcek využilo 196
osob.
Byla to „cesta“ plná spolupráce hlavně:
– s představiteli našeho města. (Za 16 let investovalo město Chrudim do rozvoje organizace
desítky milionů korun a veškeré záměry mohly
být realizovány díky perfektní spolupráci a velké
podpoře.);
– s odbornou veřejností v ČR, ale i v zahraničí
– a v neposlední řadě s kolegyněmi a kolegy na
jednotlivých úsecích naší organizace – podařilo
se vytvořit tým, který se zasloužil o to, že se
organizace dostává do podvědomí občanů jako
„centrum jistoty“.
Spolupráce byla veskrze pozitivní, zvlášť pokud
jsem mohla spolupůsobit s lidmi empatickými,
kterým nechyběla určitá míra soucitu, pokory,
vytrvalosti, odvahy, nadhledu a nevadila jim
někdy i práce navíc.
Těm všem velice děkuji, a to nejenom za sebe,
ale za všechny, kterým naše společné snažení
usnadnilo život.
Docházelo však i k nekvalitní spolupráci, a to
když do cesty vstoupili lidé povrchní, s nedostatkem vytrvalosti, se strachem o vlastní pohodlí
a s lidskou malostí. Naštěstí těch na této „cestě“
nebylo mnoho.
Vážím si toho, že jsem dostala důvěru a šanci tuto
práci vykonávat.
Věřte, že jsem svoji práci dělala ráda a s velkou
pokorou přistupovala ke každému, kdo se na nás
obrátil se žádostí o pomoc a podporu.
Prožila jsem 16 let naplněných nelehkou, ale
krásnou prací.
Všem, kteří budou v „cestě“ pokračovat, přeji,
aby se jim dařilo alespoň tak, jak se dařilo doposud nám.
Ivana Bohatá
Cyklopůjčovny Českých drah na Chrudimsku
Společný projekt měst Chrudim a Hlinsko
s dopravcem České dráhy realizovaný pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko
Martínka.
Poznejte Chrudimsko a Hlinecko ze sedel jízdních kol!
Krásy Chrudimi a jejího širokého okolí lze pohodlně poznat při aktivním odpočinku na jízdních
kolech. Jsou zde desítky kilometrů značených
cyklotras, jež Vás zavedou do mnoha malebných
koutů. Od 1. 4. 2010 si jízdní kola můžete vypůjčit
na vlakových nádražích v Chrudimi, Slatiňanech,
Žďárci u Skutče a Hlinsku v Čechách. Po nezbytných formalitách můžete ihned vyrazit za poznáním. Věřte, že zdejší region má co nabídnout.
Kde lze jízdní kola zapůjčit?
Cyklopůjčovny ČD na Chrudimsku jsou v provozu
od 1. dubna do 31. října 2010. Kola si lze vypůjčit
ve stanici Chrudim (ulice Čs. armády 174) denně
v době od 7 do 15 hod. Po předchozí domluvě na
tel. 724 832 456 je možno sjednat zápůjčku kola
také ve stanicích Slatiňany, Žďárec u Skutče
a Hlinsko v Čechách, kam České dráhy dle Vašeho požadavku přepraví kola bezplatně.
K jízdnímu kolu si lze za poplatek půjčit také
ochrannou přilbu.
Rezervace se přijímají až 30 dnů předem telefonicky na tel. 724 832 456 nebo osobně u přepážky osobní pokladny ŽST Slatiňany v době od 8 do
18 hod. Nejzazší doba podání žádosti o rezervaci
je 24 hodin před požadovaným časem zápůjčky
jízdního kola.
O víkendech a svátcích od 1. 5. do 28. 9. 2010
lze využít cyklobus z Chrudimi (8.55 hod.) do
Nasavrk, Seče či jiné destinace a také při zpáteční
cestě. Do Chrudimi je zajištěn návrat ze stanic
Seč, nám. (16.40 hod.) či Nasavrky, nám. (17.17
hod.). Kterékoliv jízdní kolo z cyklopůjčoven
ČD na Chrudimsku je přepravováno v cyklobusech provozovaných společností Veolia Transport
Východní Čechy, a. s., zdarma. Cestující předloží
řidiči nájemní smlouvu, jež opravňuje k bezplatné
přepravě kola a uhradí jen svoje jízdné.
K zapůjčení jízdního kola stačí předložit 2 osobní
průkazy (např. In-kartu ČD, občanský průkaz,
řidičský průkaz, cestovní pas, apod.). Při zápůjčce
kol pro rodinu je nutno předložit osobní průkazy
obou dospělých účastníků. Se zákazníkem je na
místě sepsána nájemní smlouva, následně musí
být složena vratná záloha (kauce) a uhrazeno půjčovné. Do smlouvy se rovněž uvede čas a místo
návratu kola.
Pokud se Váš výlet z různých důvodů změní, je
nutno změnu neprodleně ohlásit telefonicky na tel.
724 832 456 (v době od 8 do 18 hod.), nebo na tel.
972 322 462 (v době po 18. hodině). Zaměstnanec
ČD s Vámi domluví případné další podmínky
(např. změnu stanice nebo času návratu kol apod.).
Ceník služeb v Cyklopůjčovnách ČD na Chrudimsku
Jednodenní nájemné: 120 Kč, zaváděcí cena
99 Kč za kolo na den (platí do odvolání)
Jednodenní nájemné rodina: 250 Kč, (nejvýše
2 kola pro dospělé a nejvýše 2 kola pro děti),
zaváděcí cena 199 Kč na den (platí do odvolání),
snížená cena 199 Kč na den po předložení průkazu In-karta ČD nebo průkazu Rodinný pas
Vícedenní nájemné se počítá jako násobek z jednodenního nájemného, další slevy se neposkytují.
Vratná kauce za jízdní kolo 1 000 Kč, 2 500 Kč
za rodinnou zápůjčku.
Roman Málek a České dráhy
3
Blokové čištění 2010 Chrudim
6. 4. 2010–3. 6. 2010
7.00–18.00 hodin
6. 4. 2010 – ul. Pardubická – Leguma
8. 4. 2010 – ul. Havlíčkova, parkoviště u NS
Kateřina
13. 4. 2010 – Moravova zahrada
15. 4. 2010 – Tyršovo náměstí, ul. Svěchyňova
20. 4. 2010 – ul. Čs. armády, Fibichova
22. 4. 2010 – parkoviště za Duklou
27. 4. 2010 – u l. Bohuslava Martinů včetně
Palackého ul. před č. p. 61 – 67
29. 4. 2010 – ul. U Parku, parkoviště u FÚ
4. 5. 2010 – ul. Na Ostrově před č. p. 152 – 154
6. 5. 2010 – u l. Fibichova a Husova po ulici
Rooseveltovu
11. 5. 2010 – u l. Rooseveltova a Husova po
Bohemii
13. 5. 2010 – u l. Na Ostrově od č. p. 712 po
č. p. 730
18. 5. 2010 – ul. Čs. armády, Přemysla Otakara,
Revoluční a Rooseveltova
20. 5. 2010 – ul. Hradištní, Na Šancích
25. 5. 2010 – sídliště Topolská
27. 5. 2010 – p arkoviště v ul. Čáslavské před
č. p. 1160
1. 6. 2010 – ul. Na Větrníku
3. 6. 2010 – p arkoviště v ul. Palackého před
č. p. 76, ul. Vrchlického před č.
p. 70
Zájem zdravotně postižených
občanů o sociální dávky je velký
Zdravotně postiženým občanům v rámci
působnosti obce s rozšířenou působností
poskytuje v souladu s platnými právními předpisy oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Chrudim celou řadu sociálních dávek, které
pomáhají zlepšit kvalitu jejich života a zmírnit
zdravotní postižení, zvyšují míru soběstačnosti
a pomáhají zajistit péči o jejich osobu.
V minulém roce bylo nejvíce žádostí podáno o příspěvek na provoz motorového vozidla, o mimořádné výhody pro těžce zdravotně
postižené osoby (průkaz TP, ZTP a ZTP/P)
a příspěvek na péči. První dva letošní měsíce
tento trend potvrzují, přestože u příspěvku na
provoz motorového vozidla došlo ke snížení
poskytovaných částek.
Zdravotně postižení občané také využívají příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, které
potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Těžce zdravotně postižení občané mohou na oddělení dále
požádat o příspěvek na úpravu bytu, zakoupení,
celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového
vozidla, příspěvek na individuální dopravu,
příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového
bytu a garáže – přiznání těchto dávek je podmíněno kladným posouzením posudkového
lékaře. Úplně nebo prakticky nevidomému
vlastníku vodícího psa může být poskytnutý
příspěvek na krmivo pro tohoto psa.
Sociální pracovnice oddělení sociálních služeb
následně kontrolují využívání poskytnutých
příspěvků. Další informace můžete získat na
tel. 469 657 562 nebo přímo u sociálních pracovníků oddělení sociálních služeb v 1. patře
budovy Městského úřadu Chrudim, Pardubická
ul. č. 67.
Alice Kuklová,
Odbor sociálních věcí zdravotnictví
MÚ Chrudim
Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim informuje
Pokud budete potřebovat pomoc, zajišťujeme
pro Vás:
• základní sociální poradenství – Jedná se
o podání informací v oblasti sociální, zdravotní, bytové, využívání kompenzačních pomůcek
a aktivního využívání volného času, a to na tel.
469 638 630.
• pečovatelskou službu – Poskytujeme ji osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. Službu poskytujeme i rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Nasmlouvat si můžete pomoc při oblékání, koupeli,
úklidu, praní a žehlení prádla, dále zajistíme nákupy, pochůzky (lékař, lékárna, úřady) nebo doprovod
(k lékaři, na úřady), dovezeme oběd, pomůžeme
při přípravě a podání jídla a pití. Z nadstandardních
úkonů Vám můžeme nabídnout například dopravu
vozidly CSSP s úpravou pro osoby s handicapem,
dále dohled v době nepřítomnosti rodinných příslušníků, pedikúru a kadeřnické služby.
• domy s pečovatelskou službou – Jde o domy
s byty zvláštního určení – s chráněnými byty.
Provoz domů je zajištěn tak, že je pomoc dostupná 24 hodin denně. Byt v domě s pečovatelskou
službou je přidělován dle Pravidel pro přidělení
a užívání chráněných bytů v domech s pečovatelskou službou. Žádost o umístění získáte v recepci
organizace v Soukenické ulici. Pomoc a podpora
Vám bude poskytnuta pečovatelskou službou –
viz výše.
• denní stacionář Pohoda – Poskytujeme péči
seniorům a zdravotně postiženým osobám, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby,
a to po dobu, kdy je rodina v zaměstnání, a tím
umožníme klientovi zůstat co nejdéle v domácím
prostředí.
• denní stacionář Jitřenka – Poskytujeme služby
dětem, mládeži a dospělým se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, se
sníženou schopností uplatňovat svá práva. Poskytujeme pomoc a podporu na jejich cestě k plnohodnotnému a samostatnému životu.
• tísňovou péči Signál v tísni – Nepřetržitá služba 24 hodin denně je určena osobám, které jsou
vystaveny vysokému riziku ohrožení zdraví nebo
života. Nutnou podmínkou pro poskytování služby je instalace zabezpečovací ústředny v bytě
klienta k jeho telefonní lince nebo mobilnímu
telefonu. Služba napomáhá při náhlém zhoršení
zdravotního stavu a při jakékoliv náhlé krizové
situaci.
Sociálně aktivizační programy pro seniory
a osoby se zdravotním postižením
Aktivizační programy jsou služby sociální prevence. Jejich účelem je napomáhat k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností. Týkají se nácviku obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácviku dovedností potřebných
například k oblékání, k vlastnoručnímu podpisu
a podobně. Dále zajišťujeme volnočasové aktivity
jako např. kondiční cvičení na židlích, míčích,
Přidělení kulturních dotací na rok 2010
organizace
B1
B2
B3
B3a
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
Promusic, o. s.
Přáteleé Chrudim
Slavoj, pěvecký a hudební spolek Chrudim
Slavoj, pěvecký a hudební spolek Chrudim
Čajový klub
Chrudimští patrioti
Chrudimská Komorní Filharmonie
Melodie Chrudim
Hudební spolek
Sdružení členů a přátel národopisného souboru
Kohoutek
Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář
Klub rodičů při ZUŠ Chrudim
Kacafírek loutkářský spolek
Kacafírek loutkářský spolek
Kacafírek loutkářský spolek
Consort – Ing. Lubomír Moravec
Vodácké sdružení Kačeři
Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního
souboru Kuřátka Chrudim, o. s.
Sdružení rodičů a přátel dětského folklórního
souboru Kuřátka Chrudim, o. s.
Malik Chor Chrudim
Český lidový soubor Chrudim, o. s.
Naděžda Gutzerová
Loutkářský soubor „AHOJ“ Chrudim, občanské sdružení
Divadelní spolek Jana Nepomuka Štěpánka Chrudim
Salvátor – Chrudim
Miroslav Novotný – Jazzové uskupení Artefakt
Familiaris Domini Regis
Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice
Mama klub Chrudim
Mama klub Chrudim
Šance pro Tebe, o. s.
celkem
na činnost [Kč] na projekt [Kč]
0
10 000
20 000
0
0
5 000
30 000
25 000
30 000
60 000
40 000
10 000
10 000
10 000
0
0
20 000
15 000
15 000
0
0
3 000
0
15 000
0
0
0
0
40 000
0
vyřazeno – nezapočítáno
0
5 000
30 000
45 000
0
0
27 000
0
0
0
0
12 000
20 000
10 000
70 000
0
35 000
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
2 000
0
1 000
vyřazeno – nezapočítáno
417 000
228 000
Schválená částka v rozpočtu města na rok 2010 na přidělení kulturních dotací je 645 000 Kč, rozdělena
byla celá částka.
jš
4
žíněnkách, při hudbě, pracovní terapii, trénování
paměti, „Chrudimskou univerzitu třetího věku“.
V neposlední řadě poskytujeme:
• domácí zdravotní a ošetřovatelskou péči
Kirké – Na základě doporučení registrujícího
praktického lékaře, registrujícího lékaře pro děti
a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci poskytujeme zdravotní péči ve Vaší domácnosti, a to v rozsahu základní zdravotní péče
– osobní hygienu, polohování, léčbu proleženin,
sledování příjmu tekutin a stravy, zábaly, úpravu
domácího prostředí, ošetřovatelské péče – odběr
biologického materiálu, podání léků, vtírání
mastí, převazy, aplikace injekcí, speciální péče
– ošetřovatelskou rehabilitaci, cvičení soběstačnosti, nácvik chůze pomocí kompenzačních
pomůcek, komunikace s klientem. Od února
2008 vlastníme certifikát o specializaci v oblasti
hojení chronických ran.
• půjčovnu kompenzačních pomůcek – V recepci v Soukenické ulici si můžete ve všední dny od
7 do 15 hod. zapůjčit berle, hole, podložní mísy,
WC křesla, antidekubitální pomůcky, polohovací
lůžka a další.
Činnosti na jednotlivých úsecích se prolínají tak,
že se dají kombinovat a může být nasmlouváno
i více služeb najednou.
Bližší informace o jednotlivých službách získáte na tel. 469 638 630, 469 638 209 a na www.
socialni-sluzby.cz.
Ivana Bohatá, ředitelka CSSP Chrudim
Zápis dětí do chrudimských
mateřských škol pro školní rok
2010/2011
Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim sděluje,
že zápis dětí do chrudimských mateřských škol
pro školní rok 2010/2011 proběhne ve dnech
6. května 2010 od 14.00 do 17.00 hod.
a 7. května 2010 od 9.00 do 17.00 hod.
Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvednout osobně v mateřských školách. Vyplněnou žádost musí
rodiče přinést osobně v termínu zápisu do mateřských škol. Při zápisu rodiče předloží občanský
průkaz a rodný list dítěte. Upozorňujeme rodiče, aby přihlásili i ty děti, které budou nastupovat
v průběhu školního roku 2010/2011. V případě
většího počtu zapsaných dětí, než bude moci
mateřská škola přijmout, bude rozhodováno dle
kritérií. Kritéria jsou pro všechny mateřské školy
v Chrudimi jednotná. Rodiče mohou zapsat dítě
pouze v jedné mateřské škole.
Kriteria pro přijímací řízení do MŠ
O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje,
v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského
zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím
řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy.
Kritéria a počet bodů:
1. dítě v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky
6 bodů
2. trvalé bydliště zákonných zástupců v Chrudimi
5 bodů
3. dítě zaměstnaných zákonných zástupců 4 body
4. dítě, které dosáhne věku tří let do konce kalendářního roku v roce zápisu 3 body
5. dítě, jehož sourozenec je zapsán ve školním
roce 2010/2011 k docházce ve stejné mateřské
škole 2 body
6. dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce 1 bod
Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte
(starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu. jš
Co nového vznikne ve vnitrobloku Pod Požární zbrojnicí?
Moderní prostor pro trávení volného času
a soužití všech generací.
Na základě společných plánovacích setkání, která
proběhla v letech 2008–2009 za účasti veřejnosti, zástupců Městského úřadu a architektů, byl
vytvořen společný návrh regenerace intimního
vnitrobloku Pod Požární zbrojnicí. V rámci světové soutěže LivCom 2009 získalo město Chrudim
finanční částku na realizaci celého projektu.
V první etapě realizace projektu už v loňském
roce došlo ke kácení a odbornému řezu stromů na
základě dendrologického průzkumu.
A co bude realizováno v další etapě, která proběhne letos?
Ve středu vnitrobloku v místě stávajícího pískoviště
vznikne pobytová loučka s ostrovem aktivit. Ten
bude zachovávat charakter klidného intenzivně udržovaného pobytového trávníku, kam se soustředí
aktivity pro všechny věkové skupiny obyvatel –
umožní sociální kontakt napříč generacemi. Vyrostou zde herní multifunkční prvky pro děti předškolního věku, provazové prvky pro děti školního věku
a zázemí pro sportovní aktivity pro mládež a dospělé: pétanque, ping-pong, basketbal apod.
Pískoviště bude uzavíratelné a bude opět umístěno uprostřed pobytového prostoru. V jeho okolí
vzniknou dřevěná mola s lavičkami. Rozsah
pobytového trávníku zkopíruje stávající plochu
a bude vymezen současnou opukovou cestou,
Přidělené příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2010
č.
Název organizace
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32a
A32b
A32c
A32d
A32e
A32f
A32g
A32h
A32ch
A32i
A33
A34
Taneční klub Besta Chrudim
Klub rekreačních běžců Chrudim
Sportovní klub Raft Club Chrudim
TJ Chrudim, lyžařský oddíl
SRPDŠ při SpZŠ Chrudim (Integra)
Tenisový klub Chrudim
Sbor dobrovolných hasičů Markovice
Sportovní klub Chrudim
Treking Chrudim
Klub českých turistů
Atletika Chrudim
Zálesák středisko Chrudim
Asociace školních sportovních klubů ČR,
Školní sportovní klub GJR Chrudim
Hbc Jokerit Chrudim
KST LINEA Chrudim
AMK ZEJAX MOTOKLUB Chrudim
SRP při DDM Chrudim
Vodácké sdružení Kačeři
SORU Gym Chrudim
Shotokan Karate Chrudim
Hokejový club Chrudim
Sportovní jezdecký klub Vestec
Rychlobruslařský klub Chrudim
FK ERA-PACK Chrudim
Sbor dobrovolných hasičů Chrudim
Junák – svaz skautů a skautek
Místní skupina Vodní záchranná služba ČČK
Asociace sportovních oddílů Fitcentra Chrudim
Mama klub Chrudim
TJ Sokol Topol
AFK Chrudim
TJ Sokol Chrudim – sokolská všestrannost
TJ Sokol Chrudim – mažoretky
TJ Sokol Chrudim – volejbal
TJ Sokol Chrudim – moderní gymnastika
TJ Sokol Chrudim – basketbal
TJ Sokol Chrudim – házená chlapci
TJ Sokol Chrudim – házená dívky
TJ Sokol Chrudim – MTB
TJ Sokol Chrudim – sportovní gymnastika
TJ Sokol Chrudim – florbal
Viking Medlešice
Šance pro Tebe, o. s.
Celkem přiděleno
přiděleno
na dopravu na vl. činnost
75 000
0
0
0
5 000
20 000
1 000
75 000
10 000
0
50 000
4 000
1 000
60 000
40 000
40 000
11 000
22 000
5 000
9 000
185 000
4 000
0
45 000
4 000
0
0
3 000
0
0
260 000
10 000
25 000
3 000
8 000
25 000
95 000
25 000
0
20 000
65 000
0
0
1 205 000
36 000
0
0
2 250
6 000
22 250
4 000
40 750
5 000
0
57 750
17 000
17 250
15 250
9 500
3 750
19 250
2 500
6 250
26 000
28 000
2 500
0 19 500
7 000
10 000
6 250
17 250
0
2 250
82 750
2 500
7 000
4 000
15 500
9 500
13 250
2 250
0
6 000
24 250
0 0 550 500
přiděleno
na akce
0
5 000
4 000
15 000
2 000
5 000
4 000
11 000
1 000
6 000
0
5 000
0
0
0
0
0
0
10 000
0
8 000
30 000
vyřazeno
15 000
15 000
0
0
0
12 000
3 000
10 000
0
0
0
3 000
0
0
0
30 000
0
20 000
vyřazeno
vyřazeno
214 000
Schválená částka v rozpočtu města na přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy je
2 005 000 Kč.
Rozdělena byla částka 1 969 500 Kč, do druhého kola zbývá 35 500 Kč.
5
kterou čeká oprava. Řešený prostor doplní lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a dostatečné
množství sáčků na psí exkrementy. Bude optimalizována cestní síť. Celý prostor bude účelně
osvětlen.
št
Divadelní bál v maskách
nebo kostýmech
Letošní bohatou sezónu chrudimských plesů
a bálů uzavře dne 10. dubna Divadelní bál.
Tímto bálem se do Chrudimi vrací tradiční podoba oblíbených zábavných akcí, kterými byly maškarní bály a reje.
V rámci roku věnovanému divadlu, filmu, herectví a všem doprovodným činnostem souvisejícím
s těmito žánry připravuje pro chrudimské občany
tuto akci Divadelní spolek J. N. Štěpánka ve spolupráci s Chrudimskou besedou.
Divadelní bál odstartuje svůj program v prostorách chrudimského Muzea v 19.00 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na Taneční orchestr
chrudimské Základní umělecké školy, po půlnoci
pak na kapelu menšího složení, ale neméně kvalitního zvuku.
V průběhu večera a noci vystoupí orientální
tanečnice, skotští dudáci, kouzelník, kankánové
tanečnice, samozřejmostí je i bohatá tombola.
Hlad a žízeň budou moci návštěvníci zažehnat
kromě tradičních míst a způsobů i gulášem v loupežnické jeskyni, patokem z nálevny U Žida,
nebo lektvarem od čarodejnic.
Vzhledem k charakteru akce je nezbytnou podmínkou „necivilní“ podoba a vzhled všech zúčastněných (odlišnost bude u vchodu kontrolována
porovnáním s občanským průkazem!). Předpokládá se tedy buď jakýkoliv kostým, nebo maska,
škraboška, brýle, paruka, nos apod.
Při splnění této podmínky získá každý pár hned
u vchodu láhev vína ze speciální divadelní edice.
V opačném případě bude možné u vchodu některý
z maškarních doplňků zakoupit.
Plakáty k akci, stejně jako vstupenky v obvyklém
předprodeji jsou k dispozici od začátku března.
Jan Slezák,
předseda Divadelního spolku J. N. Štěpánka
Senior – handicap:
Aktivní život 2010
Turistická oblast Chrudimsko – Hlinecko nejezdí
jenom na veletrhy cestovního ruchu, ale snaží se
propagaci zacílit i na různé věkové skupiny. Ve
dnech 1.– 4. dubna 2010 se proto budeme prezentovat na výstavě Senior – handicap na výstavišti
v Lysé nad Labem.
Pokud byste se chtěli na výstavu vydat, doporučujeme navštívit webové stránky http://seniorhandicap.webnode.cz/, kde si můžete stáhnout
i volnou vstupenku.
Roman Málek, místostarosta
Oprava
V březnovém Zpravodaji v článku „Ze světa únorových dotací“ řádil šotek. Požadavky na dotace
v rámci Regionálního operačního programu byly
5,765 miliard korun a k rozdělení je 1,6 miliardy, nikoliv milionů korun. Omlouváme se všem
pozorným čtenářům.
redakce
Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim – duben 2010
Výstava fotografií Pralesy země
12.–30. 4. od 9.00 do 15.30 hodin v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici
Ochutnávka jídel
19. 4. ve 14.00 hodin v Klubu seniorů v Městském parku
Chrudimská univerzita třetího věku
Výuka počítačů pod vedením pana Martina Kellera v Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi
• první skupina 6. a 20 . 4. v 15.30 hodin
• druhá skupina 7. a 21. 4. v 15.30 hodin
Výuka anglického jazyka vedená paní Eliškou
Machačovou v Klubu seniorů v Městském parku
• první skupina 12., 19. a 26. 4. v 9.00 hodin
• druhá skupina 6., 13. a 20. 4. v 9.00 hodin
• třetí skupina 7., 14. a 21. 4. v 9.00 hodin
Zdravý životní styl – Přednáší paní Mgr. Petra
Bártová a Mgr. Hana Truncová ve společenské
místnosti Centra sociálních služeb a pomoci
Chrudim v Soukenické ulici.
• první skupina 12. a 26. 4. ve 14.00 hodin – Zásady zdravé výživy a Zvláštnosti chorob ve stáří
• druhá skupina 19. 4. ve 14.00 hodin – Zásady
zdravé výživy
Antonín Dvořák – Přednáší RNDr. Jana Procházková.
• první skupina 13. a 27. 4. ve 13.00 hodin
• druhá skupina 13. a 27. 4. v 15.00 hodin
Kavárničky
6. 4. ve 14.00 hodin v Centru sociálních služeb
a pomoci Chrudim v Soukenické ulici a v Domě
s pečovatelskou službou v ulici Komenského
11. 4. ve 14.00 hodin v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Strojařů a v Domě s pečovatelskou
službou v ulici Obce Ležáků
Zveme Vás na X. ples seniorů,
který se bude konat 14. 4. od 16.00 do 22.00
hodin ve Velkém sále Muzea Chrudim.
Vstupenky si můžete zakoupit od 6. 4. v recepci Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim
v Soukenické ulici. Vstupné 120 Kč.
Těšíme se na Vaši účast.
Centrum sociálních služeb a pomoci
Harmonogram svozu nebezpečného odpadu
První svoz nebezpečného odpadu v letošním roce se uskuteční v dubnu podle níže uvedeného harmonogramu. Sbírat se budou pouze nebezpečné odpady, jako např. akumulátory, zářivky, výbojky, suché baterie, plechovky od barev, léky, televizory, oleje, zbytky postřikových látek apod. Ostatní odpady je možné
předat k dalšímu zpracování ve sběrném dvoře, který je v ulici Obce Ležáků před železničním přejezdem. Starý papír, železo a další „tradiční“ sběrový artikl je možné dát za úhradu do Sběrných surovin.
Problém PET lahví společně vyřešíme jejich sešlápnutím před vhozením do žlutého kontejneru. Tím
dojde ke snížení objemu lahve na polovinu a současně se tím zvýší kapacita kontejneru až o 50 %.
V případě, že budou všechny lahve sešlápnuty, zvýší se hmotnost odpadu zhruba o 1 000 kg. Takto bude
vozidlo lépe využito a navíc odpadne jedna jízda.
Vyskytují se případy, kdy na sběrných místech nacházíme velké papírové krabice a kartony. Touto
cestou Vás žádáme o jejich rozřezání na menší části a následné vložení do modrých kontejnerů. Odstraní se tím zbytečný nepořádek okolo sběrných nádob. Další možnou variantou je předání tohoto sortimentu přímo ve sběrném dvoře.
Děkujeme za pochopení.
Harmonogram svozu nebezpečného odpadu v Chrudimi – duben 2010
ÚTERÝ 13. 4. 2010
Víta Nejedlého Husova ul. u ZŠ
Revoluční ul. Rozhledna
Skřivánek
parkoviště směr lávka přes Chrudimku Parkoviště
u prodejny potravin Nezvalova ul. 15.00–15.30 hod.
15.45–16.15 hod.
16.30–17.00 hod.
17.15–17.45 hod.
18.00–18.30 hod.
STŘEDA 14. 4. 2010
sídl. U Stadiónu Píšťovy Vlčí Hora – sídliště Presy parkoviště u prodejny potravin prostor před č. p. 129 pod vysokým napětím křižovatka 15.00–15.30 hod.
15.45–16.15 hod.
16.30–17.00 hod.
17.15– 17.45 hod.
ČTVRTEK 15. 4. 2010
Koželužská ul. Malecko Lupáčova sídl. Leguma prostor pod Kopanicí
U Kapličky
parkoviště park. před č. p. 678
15.00–15.30 hod.
15.45–16.15 hod.
16.30–17.00 hod.
17.15–17.45 hod.
PÁTEK 16. 4. 2010
Školní náměstí
Novoměstská sídl. Na Šancích
sídl. Na Větrníku
Družstevní parkoviště
prostor před ZŠ Dr. Malíka parkoviště za prodejnou potravin
u zastávky MHD
u zastávky MHD
15.00–15.30 hod.
15.45–16.15 hod.
16.30–17.00 hod.
17.15–17.45 hod.
18.00–18.30 hod.
SOBOTA 17. 4. 2010
Markovice Medlešice
Vestec
Topol
Vlčnov
u hřiště
u pomníku
u čekárny
u čekárny
u rybníčku
8.00–8.30 hod.
8.45–9.15 hod.
9.30–10.00 hod.
10.15–10.45 hod.
11.00–11.30 hod.
M. Skokan, ředitel Technických služeb Chrudim 2000 spol. s r. o.
6
Altus – nová adresa
Kancelář Občanského sdružení Altus
najdete od dubna na nové adrese:
Strojařů 1387, Chrudim.
Dobrovolníci na SŠZS Chrudim
Za významné podpory a partnerství města Chrudim a vedení Chrudimské nemocnice a. s. vzniká v těchto dnech v chrudimské Střední škole
zdravotnické a sociální projekt DOBROVOLNICTVÍ, do kterého je zapojeno více než 40
studentů oboru Zdravotnický asistent a Sociální
péče. Odborným garantem tohoto projektu je
Mgr. Petra Bártová ze SŠZS a paní Ivana Bohatá,
ředitelka CSSP Chrudim a předsedkyně Komise
sociálních věcí a zdravotnictví. Hlavním cílem
této akce je přispění studentů školy ke zpříjemnění hospitalizace pacientů na chrudimském
oddělení LDN. Budoucí zdravotníci a pracovníci
v sociálních službách budou zpříjemňovat hospitalizovaným pobyt na tomto oddělení například četbou tisku a knih, hraním společenských
her a doprovázením na kulturní akce pořádané
v rámci nemocnice.
Budoucím dobrovolníkům bylo slavnostně předáno pověření k práci v obřadní síni MěÚ dne
23. 3. 2010.
Všem žákům, kteří jsou ochotni se nezištně podílet na zkvalitnění života pacientů LDN, patří náš
velký dík.
Mgr. Marta Pleskotová, SŠZS Chrudim
Velmi si vážím zájmu všech partnerů
Oddělení LDN v Chrudimské nemocnici a. s. je
jedním z oddělení, o kterých se v minulých měsících hodně diskutovalo. Vedení města Chrudim,
ač není zřizovatelem nemocnice, se situací na
zmiňovaném oddělení aktivně zabývalo. Nejen
kvůli tomu, že Komise sociálních věcí a zdravotnictví Rady města Chrudim v minulém roce projednávala konkrétní podněty týkající se oddělení
LDN, ale hlavně proto, že se stav naší nemocnice
přímo dotýká nebo může dotýkat velkého množství obyvatel Chrudimi. Spolu s ředitelkou CSSP,
paní Ivanou Bohatou, jsme jednali s vedením
nemocnice o všech možnostech, jak případné problémy odstranit a nemocnici pomoci.
Jedním z konkrétních kroků bylo oslovení Střední
školy zdravotnické a sociální v Chrudimi se žádostí o spolupráci. A je na světě projekt DOBROVOLNICTVÍ, v rámci něhož se několik desítek studentů školy zapojí do dobrovolné práce na oddělení
LDN s pacienty, kteří jsou tam hospitalizováni.
Chtěl bych poděkovat všem – ředitelce Centra
sociálních služeb a pomoci, vedení nemocnice,
vedení školy i samotným studentům – za jejich
zájem. Když se chce, všechno jde…
Jan Čechlovský, starosta města
Miniveletrh a minikonference
cestovního ruchu
Město Chrudim se svými partnery pořádá historicky první minikonferenci cestovního ruchu
Chrudimska, která proběhne v úterý 20. dubna
2010 od 9 do 14 hodin ve Spolkovém domě
v Chrudimi. Navíc pro veřejnost je od 14 do 17
hodin připravena ve vestibulu přehlídka nabídek
a propagačních materiálů na trávení letní sezóny. Takže pokud rádi cestujte, můžete si přijít
pro řadu informačních materiálů. Pokud byste
se chtěli dozvědět o cestovním ruchu více, pak
je potřeba se přihlásit k účasti na konferenci na
adrese [email protected]
Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím portál www.navstevnik.cz.
Těšíme se na shledání.
Roman Málek
Rezervujte si v diáři
Desatero problémů města Chrudim
Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby
se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů
je třeba se prioritně zaměřit, co město potřebuje
změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat
řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými
názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje
našeho města!
Pokud si na některou z výše uvedených otázek
odpovíte kladně, tak právě pro Vás připravujeme
projednání Desatera problémů města Chrudim,
které tradičně připravuje Zdravé město Chrudim
společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět
svým námětem či připomínkou k rozvoji města.
Diskutovat budeme v oblastech veřejné správy
(rozvoj města, urbanismus, hospodářský rozvoj),
podnikání (doprava, životní prostředí), sportu
(volný čas a zdravý životní styl), kultury (výchova a vzdělávání), sociálních věcí (zdravotnictví,
prevence kriminality a sociálně-patologické jevy).
Setkání je připraveno na pondělí 12. dubna
2010 od 16.30 hodin ve velkém sále Muzea
v Chrudimi. Zdravotně postižení občané budou
mít zajištěn bezbariérový vstup. Pro děti Mama
klub Chrudim připraví hrací koutek a pro účastníky doprovodný program (tombola, měření krevního tlaku a cholesterolu zdarma, prezentace výrobků Fair Trade, občerstvení apod.).
Chcete-li vědět více: www.chrudim-city.cz/zdravemesto/10P
Následující problémy byly stanoveny na setkání v roce 2009:
• Vybudovat obchvat města Chrudim
•Ř
ešit problematiku provozu areálu TJ Sokol
a letního stadionu AFK
•Z
achovat všechny lékařské obory a status
nemocnice v Chrudimi
• Navrhnout systém parkování ve městě
• Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství
a údržbu městské zeleně
• Vybudovat domov pro seniory
• B udovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po
městě
• Přímo napojit průmyslovou zónu na I/37 (směr
Pardubice)
• Zajistit programy pro omezení kuřáctví – především pasivního kouření (na veřejných místech).
Těšíme se na setkání!
št
Den Země 2010 – Naučme se žít se stromy ve městě aneb chraňme klima Země
I letos si opět připomeneme mezinárodní svátek
životního prostředí – 22. duben, Den Země. Opět
tu máme příležitost připojit se k mezinárodní
kampani vlastní akcí. Město Chrudim, realizátor
projektu Zdravé město a místní Agenda 21, se
svými partnery (Technickými službami, Střední
školou zemědělskou a VOŠ Chrudim) připravilo
vyvrcholení oslav Dne Země 2010 na čtvrtek
22. dubna od 9.30 do 17.30 hodin na Resselově
náměstí.
A na jaké programy se můžete letos těšit?
Náplň dne je zaměřena na různé cílové skupiny.
Na Resselově náměstí si budete moci připomenout tradiční lidová řemesla, seznámit se
s činností některých společností a organizací
působících v Chrudimi, udělat si radost zakoupením drobného dárku, zhlédnout pódiový program apod.
Pódiový program (bude upřesněn na plakátech
a na webových stránkách)
9.30–9.45 hod. – zahájení Dne Země, vyhlášení
výsledků a předávání cen Ukliďme svět, Hliníkožrout a výtvarné soutěže
9.45–17.30 hod. – hudebně zábavný, ale zároveň výchovný program, v němž vystoupí Vanda
a Standa, Bavíme se se zvířátky, loutkové divadlo
Ahoj Libora Štumpfa, dětský pěvecký soubor
Klíčenky, kapela Wječná žízeň a hudební skupina
Ryengle
• V doprovodném programu budou otevřeny dílny
tradičních lidových řemesel.
• Ve stáncích své produkty nabídne ovčí a kozí
farma z Licibořic, prodejci biopotravin, biozeleniny a dalších bioproduktů, obchod s biočaji,
přírodní kosmetika, včelí výrobky, výrobky Fair
Trade, výrobky ze dřeva, keramika, ruční mýdla
apod.
Představí se Střední škola zemědělská a Vyšší
odborná škola Chrudim, úklidová technika Technických služeb, Ekocentrum Paleta, Český svaz
ochránců přírody a Čajovna Luna a Mama klub.
Po celý den budeme také na Resselově náměstí
z barevných víček od PET lahví skládat mandaly.
• Součástí oslav Dne Země jsou i následující
akce:
Ozvěny Ekofilmu
čtvrtek 22. dubna 2010, Městské kino Chrudim,
17–22 hodin
Pásmo vybraných vítězných snímků z mezinárodní filmové přehlídky Ekofilm 2009.
Vstup zdarma.
Program:
17.00 – Komu patří moře? Zápas o poslední
zdroje (D)
18.00 – Požehnaný hnůj – neobyčejný příběh
hovínka (F)
19.00 – Tradice Bílých Karpat (CZ)
19.30 – Mizející supi (Indie)
19.45 – Olga a čas (I)
21.00 – Bhútán – hledání štěstí (SK)
21.30 – Natura Bohemica (CZ)
Více o jednotlivých filmech: http://fkchrudim.
unas.cz/
Pět dní pro Zemi s Mama klubem
Mama klub pořádá u příležitosti Dne Země akce,
které mají společný cíl – podporovat přátelské
chování k naší Zemi a přírodě – i společný název:
5 dní pro Zemi. V letošním roce jsou jednotlivé
akce rozloženy do celého měsíce, jsou velmi
různorodé a věříme, že zaujmou nejen rodiče
a nejmenší děti, ale program je připraven i pro
školáky a starší děti.
Ve čtvrtek 8. dubna mohou děti s rodiči přijít v 10
hodin na hřiště na sídlišti Víta Nejedlého, kde
společně uděláme pořádek. V sobotu 17. dubna
může celá rodina vyrazit na výlet spojený se sázením stromků, sraz je v 8.30 hod. u Mama klubu,
do lesa se pojede auty. Takto akce se uskuteční
se souhlasem správy Městských lesů. Ve čtvrtek
22. dubna bude probíhat na náměstí oslava Dne
Země, kde i Mama klub bude mít svůj stánek.
A další sobotu, 24. dubna, mohou celé rodiny
vyrazit na výlet, který zaujme všechny, hlavně
snad zvídavé školáky. Tentokrát pojedeme na
sečskou přehradu, sraz bude na parkovišti u hráze
v 9.45 hod. a s průvodcem si prohlédneme vodní
elektrárnu a hráz. Vodní den završíme koupáním ve vodách bazénu Jezerky. Závěrečnou akcí
bude rej čarodějnic a mystických bytostí oděných
v šatech po babičkách v pátek 30. dubna od 16
hodin. Uděláme přehlídku modelů a pak budeme
pálit čarodějnice na zahradě MŠ v ulici Strojařů.
Těšíme se na Vás.
Soňa Tomková a Markéta Růžičková, Mama klub
Ekocentrum Zelený dům a oslavy Dne Země
• s portovně přírodovědný den na Střelnici 8.
dubna 2010 od 8.00 do 15.00 hod.
• 2 2. 4. 2010 bude v Domově dětí a mládeže
v Chrudimi otevřena výstava s tematikou činnosti Ochránců přírody z Pardubického kraje
a jejich základních organizací (pondělí – čtvrtek
8–17 hod., pátek 8–15 hod.).
7
• exkurze do přírody zaměřená na pozorování
oblaků a počasí v sobotu 24. dubna 2010 ve
spolupráci s Ing. Karlem Sklenářem z ČHMÚ,
sraz v 10.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, nebo
v 10.15 hod. na nádraží ČD Chrudim-město.
• Den Hluku 2010 14. 4. od 16.00 hod. v prostorách čajovny Luna v Široké 31 – přednáška o negativních vlivech hluku ve spolupráci
s o. s. Tichý svět v Chrudimi. Přednášet bude
MUDr. Maja Stříteská, další zajímavosti o hluku
Vám poví Tibor Schwarz, DiS.
• Vyprávění o ornitologii spojená s příhodami
z natáčení dokumentárního filmu o ptactvu v úterý
27. dubna 2010 od 10.00 hod. pro širokou veřejnost v areálu SŠZ a VOŠ Chrudim, beseda je vedená fotografem a kameramanem Josefem Ptáčkem.
Výstavy ke Dnům Země 2010 v Regionálním
muzeu Chrudim
• Dary lesa – výstava se koná od 25. 2. do 9. 4.
2010 a představuje původní dřeviny v oblasti
České republiky
• Kalamita v Železných horách – výstava se
koná od 25. 2. do 25. 4. 2010. Putovní výstava fotografií dokumentujících větrnou kalamitu
v CHKO Železné hory z roku 2008. Výstavu připravilo CHKO Železné Hory a ČSOP Nasavrky.
Exkurze pro zájemce do úpravny pitné vody
na Monaku a čistírny odpadních vod v Májově
– 20. 4. 2010
9.00 a v 16.00 hod. – odjezdy z Masarykova
náměstí do úpravny pitné vody na Monaku
10.15 a v 17.15 hod. – odjezdy z Monaka do čistírny odpadních vod v Májově
11.30 a v 18.30 hod. – odjezdy do Chrudimi
Poděkování za spolupráci na kampani patří všem
výše jmenovaným partnerům. Bližší informace
o programu akce sledujte na výlepových plochách
města a na www.chrudim–city.cz/zdravemesto pod
odkazem Akce 2010.
Akce je součástí projektu „Jednej lokálně, mysli
globálně aneb mysli do budoucna – podpora
systémového zavádění MA 21 v prostředí města
Chrudim“ a probíhá za finanční podpory Revolvingového fondu MŽP a města Chrudim.
št
Osobnosti města Chrudim za rok 2010
Zastupitelstvo města Chrudim dne 1. března 2010 schválilo usnesením
č. Z/5/10 udělení ceny Osobnost města Chrudim za rok 2009 dle předloženého návrhu, a to paní MUDr. Marii Blažkové, panu Jaromíru Doležalovi, panu
Františku Machovi, panu Ing. Jiřímu Novému a panu Jaroslavu Šplíchalovi.
Oceněným osobnostem srdečně gratulujeme!
Slavnostní předání cen se uskuteční v neděli 25. dubna 2010 ve velkém sále
Muzea, již tradičně v rámci festivalu Athény východních Čech, který je součástí celoročního programu „Chrudim hraje“. Začátek programu je v 10.00
hodin. Srdečně Vás zveme na tuto akci!
jš
3) František Mach
Cena v oblasti kulturní – hudební a kulturní činnost
Pan František Mach se narodil 23. dubna
1943 v Chrudimi. V roce 1953 se začal
učit hrát na housle a klavír u hudebního
skladatele Karla Židka. Také vystupoval
v Žákovském dechovém orchestru p. Josefa
Vaníčka, kde hrál na klarinet. Od roku 1961
hrál na altsaxofon v Tanečním orchestru
JKP Chrudim. V roce 1967 stál u vzniku
hudební skupiny Triton. Od roku 1972 byl
členem tanečního orchestru Melody club
Antonína Chvojky. Účinkoval ještě v řadě
dalších hudebních souborů, nejdéle asi ve
Velkém dechovém orchestru Chrudimské
besedy. Počátkem sedmdesátých let (1972–
78) byl členem výboru Loutkářské Chrudimi. Od roku 1980 působil jako
učitel hudebních kurzů při JKP, později při Chrudimské besedě. Vyučoval
také v LŠU v Chrudimi (1980–81) a na ZUŠ v Heřmanově Městci (2004).
Řadu let hrál s hudební skupinou v tanečních kurzech. V roce 1997 založil
velký swingový orchestr Big Band Chrudim, který řídil až do ledna 2008.
Pan František Mach je přínosem pro kulturní život města Chrudim.
Profily osobností města
1) MUDr. Marie Blažková
Cena v oblasti zdravotní a sociální
Paní Marie Blažková je předsedkyní občanského sdružení Smíření, které od roku 2002
prosazovalo a následně realizovalo výstavbu hospice pro Pardubický kraj se sídlem
v Chrudimi. Paní doktorka Blažková koordinovala činnost desítek svých spolupracovnic a spolupracovníků, vedla jednání
s úřady, sponzory atd. Krátký popis průběhu výstavby hospice dokazuje, že to byla
opravdu nelehká práce.
Pardubický kraj (dále Pk) byl jedním
z posledních krajů v ČR, kde chybělo
zařízení pro péči o umírající. V roce 2003
byla vypsána veřejná sbírka a díky dotaci Pk ve výši 2 mil. Kč vyhotovena projektová dokumentace. Od roku
2005 podávalo sdružení opakovaně žádosti na Ministerstvo zdravotnictví
o státní dotaci na výstavbu hospice. V roce 2006 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba byla zahájena v roce 2008 díky
významné finanční podpoře Pk (20 mil. Kč) a dvou největších měst
kraje – Chrudimi a Pardubic (každé z měst poskytlo 5 mil. Kč). Město
Chrudim navíc poskytlo zdarma i stavební pozemek. Dne 30. září 2009
byl hospic slavnostně otevřen. Realizaci umožnily dary stovek drobných
dárců, sponzorské příspěvky desítek firem, dotace téměř stovky obcí
z Pardubického kraje, dotace Pk a Ministerstva zdravotnictví (zde ovšem
došlo ke snížení původně přislíbené částky na třetinu, chybějící prostředky poskytl Pk).
Chrudimský hospic se stane centrem paliativní péče pro celý Pardubický
kraj. Významným přínosem je rovněž vznik desítek pracovních míst.
Činnost hospice je propojena s akreditovaným magisterským programem
Ústavu zdravotnických studií Univerzity Pardubice „Ošetřovatelství
dlouhodobě nemocných“, který je zaměřen na paliativní hospicovou
péči.
Udělením ceny Osobnost města Chrudim paní MUDr. Marii Blažkové bude
zároveň oceněn mimořádný společenský význam projektu hospice a práce
celého občanského sdružení Smíření.
4) Ing. Jiří Nový
Cena v oblasti společenské
V roce 2009 oslavila naše republika 20 let
od sametové revoluce a pádu komunismu.
Jednou z osobností, s níž je doba po listopadu 1989 v Chrudimi velmi úzce a významně
spjata, je právě Ing. Jiří Nový.
Pan Jiří Nový žije v Chrudimi od roku 1945.
Po absolvování chrudimského gymnázia
vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu inženýrského stavitelství. Od roku 1957 pracoval
(s čtyřletou přestávkou) až do roku 1990
v Průmstavu v Pardubicích, kde byl v 1.
pololetí 1990 podnikovým ředitelem.
Ing. Jiří Nový se stal v roce 1990 po prvních
demokratických volbách do zastupitelstev
měst starostou města Chrudimě, funkci starosty zastával i v 2. volebním období.
V době, kdy stál Ing. Nový v čele města, došlo v Chrudimi k řadě významných změn. V této době proběhly mj. rekonstrukce Muzea, Divadla K. Pippicha, Městské knihovny, Resselova náměstí a dalších prostranství a objektů
v centru města, které bylo v roce 1990 vyhlášeno Městskou památkovou
zónou. Byl postaven nový objekt Centra sociálních služeb a pomoci, zahájena rekonstrukce městských sportovišť a rovněž navázána partnerská spolupráce s městy Ede, Svidník a Olešnice.
V Zastupitelstvu města Chrudim pracoval Jiří Nový celkem tři volební období.
Udělením ceny Osobnost města panu Jiřímu Novému bude oceněn jeho konkrétní přínos pro město Chrudim v polistopadové době.
22. května 2009 oslavil pan Ing. Jiří Nový své životní jubileum – 75 let.
2) Jaromír Doležal
Cena v oblasti sportu – sportovní žurnalistika
Pan Jaromír Doležal se narodil 5. listopadu
1940 a strávil celý život v Chrudimi. Je
absolventem Obchodní akademie v Chrudimi. Již v době základní vojenské služby
začal psát do armádního časopisu Sokolovo. Od počátku 60. let přispíval svými
články z oblasti sportu a tělovýchovy do
okresního i krajského tisku. V 70. letech se
stal dopisovatelem Československého sportu. Ve volném čase se věnoval také zpěvu
a s tanečním orchestrem Františka Mrázka z Nasavrk vystoupil v řadě obcí chrudimského okresu. Celý život se pohybuje
v prostředí sportu. Na přelomu 70. a 80. let
vykonával funkci sekretáře Fotbalového klubu TJ Transporta Chrudim. Je
nositelem řady sportovních a tělovýchovných ocenění.
Více než 30 let pracoval jako sportovní redaktor v regionálním tisku. Po
sametové revoluci pracoval 3 roky také jako redaktor závodního časopisu
Transportér.
V roce 2005 udělila sportovní unie Chrudimska panu Jaromíru Doležalovi
Čestné uznání za práci pro rozvoj tělovýchovy. Sportovní fanoušci ho znají
jako hlasatele na fotbalových zápasech AFK Chrudim, SK Stolany nebo
mládežnických zápasů HC Chrudim. Od roku 1999 je v důchodu, ale stále se
věnuje sportovní novinařině pro Chrudimský deník.
5) Jaroslav Šplíchal
Cena v oblasti sportovní
Dne 14. dubna 2009 oslavil své životní jubileum pan Jaroslav Šplíchal, kterému je nyní
úctyhodných 80 let. Každý, kdo tohoto člověka zná, musí být ohromen jeho stálou
vitalitou.
Původní profesí je učitel českého jazyka
a tělesné výchovy. V roce 1953 založil oddíl
sportovní gymnastiky, který vede již 56 let.
Za tuto dlouhou dobu měl spoustu výborných výsledků, pořádal mnoho velkých
republikových i mezinárodních závodů ve
sportovní gymnastice v Chrudimi a naučil
mnoho mladých lidí lásce ke sportu. Po
sametové revoluci v roce 1989 byl hlavním
organizátorem znovuzrození Sokola u nás a stal se starostou TJ Sokol Chrudim. Nyní je dokonce předsedou odboru sportu Východočeské župy Pippichovy. Kromě toho ještě stále aktivně pracuje v oddíle sportovní gymnastiky
jako hospodář, trénuje své juniory a jezdí jako rozhodčí na závody sokolské
všestrannosti. Jeho elán by mu mohl každý závidět. Svým pozitivním, nesobeckým a činorodým myšlením, pílí a pracovitostí působil na své okolí – je
vzorem pro mládež, kterou naučil vytrvalosti ve sportu.
jš
8
Nepodceňujme prevenci vzniku rakoviny tlustého střeva
Česká republika již několik let zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách výskytu
zhoubného nádoru konečníku a tlustého střeva,
tzv. kolorektálního karcinomu (KRCA). Každoročně je diagnostikováno skoro 80 nových případů KRCA na 100 000 obyvatel naší země. To
znamená, že v ČR ročně onemocní touto nemocí
kolem 8 000 osob a asi 5 000 osob na tuto chorobu zemře. Tyto ztráty jsou zbytečné, neboť KRCA
patří k nejlépe léčitelným nádorům, pokud se
zjistí v jeho časném stadiu.
Hlavními příčinami vzniku tohoto onemocnění
se jeví současný konzumní způsob života naší
populace společně s některými geneticky podmíněnými faktory. Až 80 % zhoubných nádorů
tlustého střeva vzniká na podkladě tzv. polypů
(nezhoubných nádorů), které mohou řadu let růst
bez jakýchkoliv viditelných příznaků v tlustém
střevě postiženého.
Česká gastroenterologická společnost (ČGS) ve
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a nadací Vize 97 se již řadu
let zabývá tzv. screeningem (sekundární prevencí
vzniku) KRCA. Byl proto vytvořen celonárodní
program, jehož cílem je detekovat co nejčasnější stadia vývoje zhoubného nádoru konečníku
a tlustého střeva či ještě lépe diagnostikovat toto
onemocnění ve stadiu nezhoubných polypů. Tím
by se samozřejmě mělo dosáhnout snížení výskytu KRCA a snížení úmrtnosti na toto onemocnění.
Od 1. 1. 2009 je screeningový program KRCA
v ČR nově prováděn následujícím způsobem:
1) Lidé ve věku 50 let a více mají každoročně
nárok na bezplatné vyšetření vzorku stolice na
tzv. „okultní (skryté) krvácení“. To bývá často
první a jedinou známkou počínajícího nádoru.
Vyšetření na okultní krvácení ve stolici je běžně
dostupné u všech praktických lékařů.
2) V případě pozitivity tohoto testu je nemocný
odeslán k provedení endoskopického vyšetření
konečníku a tlustého střeva (tzv. koloskopii). Toto
vyšetření umožňuje velmi efektivně diagnostikovat a zároveň v naprosté většině případů vyřešit
onemocnění v jeho nejčasnějších stadiích.
3) Lidé ve věku 55 let a více mají nárok na provedení bezplatného endoskopického vyšetření
tlustého střeva. V případě negativity nálezu jsou
na dobu 10 let vyřazení ze screeningového programu.
4) Jedinci s nálezy polypů či jedinci s jinými dalšími riziky vzniku KRCA (rodinný výskyt nádorů, střevní záněty apod.) jsou dále zařazeni do
preventivně sledovacího programu, který spočívá
v opakování endoskopických vyšetření v různých
(ročních až několikaročních) intervalech.
Gastroenterologická ambulance Chrudimské
nemocnice, a. s. byla zařazena Ministerstvem
zdravotnictví a ČGS mezi akreditovaná pracoviště zajišťující screeningová vyšetření s dalším
plným diagnostickým a terapeutickým servisem v případě pozitivních nálezů.
Na vyšetření se lze objednat každodenně telefonicky (tel. 469 653 339) v době od 7.00 do 15.00
hod., či osobně v době od 13.00 do 15.00 hod.
Apeluji tímto na všechny spoluobčany, aby
nepodceňovali rizika související se vznikem
KRCA a zodpovědně přistoupili k nabízené
prevenci tohoto onemocnění. Není nic horšího
než bezmocnost lékaře při zbytečně podceněném a zanedbaném nádorovém onemocnění.
MUDr. Ondřej Lukáš,
vedoucí lékař GE ambulance
Kontakt:
MUDr. Ondřej Lukáš, Chrudimská nemocnice,
a. s., Gastroenterologická ambulance, Václavská
570, 537 27 Chrudim, e-mail: [email protected],
tel. 469 653 320.
Výročí měsíce – Jaroslav Slabý
pro důstojníky letectva v záloze v Prostějově. Po
jejím absolvování (dosáhl hodnosti podporučíka)
byl přidělen na letiště v Praze-Kbelích, kde sloužil až do r. 1938. Po rozpuštění armády se stal
výpravčím na nádraží v Opatovicích nad Labem.
Na začátku srpna 1939 odešel spolu se svým spolužákem Jaroslavem Matouškem z protektorátu
do Polska, odkud pokračovali do Francie a po
jejím napadení Německem do Velké Británie. Oba
byli přiděleni k nově vzniklé 311. bombardovací
peruti, J. Slabý jako navigátor. Zahynul při havárii
letounu Wellington při návratu z náletu na Brémy
v noci z 16. na 17. října 1940. Z celé posádky přežil pouze silně popálený František Truhlář, ostatní
členové byli pohřbeni do společného hrobu na
hřbitově Pinner-Harrow v hrabství Middlesex.
V roce 1947 byl Jaroslav Slabý povýšen do hodnosti kapitána a byl mu udělen in memoriam
Československý válečný kříž 1939. Po více než
čtyřicetiletém mlčení se dočkal morální rehabilitace a zároveň mu byl dne 17. června 1991 udělen
in memoriam Čestný odznak československého
vojenského pilota.
PhDr. Veronika Lánská
V dubnu letošního roku uplyne 95 let od narození
Jaroslava Slabého, účastníka bitvy o Británii.
Jaroslav Slabý se narodil dne 11. dubna 1915
v Chrudimi. Navštěvoval obecnou školu v Husově ulici na Kateřině, poté gymnázium, odkud
přestoupil na obchodní akademii. Jeho spolužáky
byli Jaroslav Matoušek, s nímž seděl v jedné lavici, a Stanislav Zimprich, oba pozdější letci RAF.
Po složení maturity r. 1935 nastoupil do školy
Vítání občánků
8. března 2010
Šimon Dospěl, Ema Chourová, David Špičák,
Tereza Kratochvílová, Ela Laubová, Zuzana
Holomková, Viktorie Šulcová, Matěj Večeřa,
Dominik Holeka, Tomáš Dostál a David Ponikelský.
av
9
DDM Chrudim – duben 2010
Dům dětí a mládeže, Palackého 418
537 01 Chrudim
tel., fax 469 620 296, e-mail: [email protected],
www.ddm-chrudim.cz
Akce v dubnu 2010
1. dubnaVelikonoční dílna – perníčky, velikonoční dekorace
2. dubna Jarní procházka – okolí Chrudimi
7. dubna Matematická olympiáda – ZŠ Z6,
Z7, Z8
7. dubna Keramický kurz 17.00–20.00 hod.
10.–11. dubna Plavecké závody, Česká Třebová
12. dubna Keramický kurz 17.30–20.00 hod.
13. dubna Biologická olympiáda – ZŠ C
14. dubna Keramický kurz 17.00–20.00 hod.
19. dubna Keramický kurz 17.30–20.00 hod.
21. dubna Pythagoriáda – ZŠ
21. dubna Keramický kurz 17.00–20.00 hod.
24. dubna Netradiční batika
26. dubna Keramický kurz 17.30–20.00 hod.
28. dubna Biologická olympiáda – ZŠ D
28. dubna Keramický kurz 17.00–20.00 hod.
Výstava
1. až 8. dubna Sedm úžasných pralesů
Sportovní soutěže v dubnu
OK volejbal ZŠ chlapci, dívky
Okrsková kola Mc Donald’s Cup
Okrsková kola minikopaná ZŠ chlapci
Akce pro ženy – sobě pro radost
28. dubnavýroba originálního šperku s Radanou
5. květnaaranžování s Ilonou Kupovou
Dům dětí a mládeže nabízí aktivity na letní
prázdniny
17. 7.–30. 7. 2010Letní tábor Mlýnek u Velin
Do říše Aztéků – po stopách
Alvareze
9. 8.–13. 8. 2010Plavecké soustředění
15. 8.–28. 8. 2010Letní tábor Smrčná nad Sázavou, Expresem na Divoký
západ
Občanské sdružení Palučiny Chrudim
Občanské sdružení Palučiny Chrudim
Svěchyňova č. p. 257 – klubovna
Pravidelné akce v dubnu 2010
Pondělí*
13.00–15.00 hod.Keramika pro MŠ, 1. a 2. třídu
Úterý*
15.00–17.00 hod. Keramika pro 3.–9. třídu
17.00–19.30 hod. Keramika pro dospělé
Středa*
14.30–16.30 hod.Dělání od 3. třídy – lidová
tvorba, práce s přírodními
materiály
Čtvrtek*
15.00–17.00 hod.Keramika pro 3.–9. třídu
Pátek*
14.00–16.00 hod.Indiáni – tábornické dovednosti
Výtvarníci – kresba, malba,
grafika
*Jedná se o každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek
a pátek.
Víkendová akce:
Pálení čarodějnic 30. 4.–2. 5. 2010 v nových
Palučinách u Úherčic
Informace ke všem činnostem na www.paluciny.cz
nebo na tel. 736 771 706, p. Hlaváčová.
Chrudim hraje
Chrudim filmová V. – chrudimská stálá kina
v letech 1988–2009
Do rekonstruovaného sálu kina Svět s pohodlnějšími sedadly, s menším počtem řad a kapacitou sníženou na 250 míst se diváci vrátili v září
roku 1988. Stávající projektory Dresden nahradily
promítací stroje MEO 5XB. Od září roku 1999
se toto kino dočkalo významného zdokonalení
reprodukce zvuku, svého času nejdokonalejšího
analogového čtyřkanálového zvukového systému
Dolby Stereo Spectral Recording. Od té doby
však technika opět pokročila a do kin si našel
cestu digitální zvuk. Na toto zlepšení si ale zatím
v Chrudimi musíme počkat.
Další proměnu, tentokrát administrativního charakteru, představoval nový provozovatel kina,
jímž je od roku 2008 Chrudimská beseda. Pod
její správou doznala proměny zadní část hlediště; standardní sklápěcí sedadla nahradila široká
čalouněná křesla. Kapacita hlediště touto úpravou
klesla na 140 diváků. Nový správce také změnil
název kina Svět. Po 60 letech se na chrudimské
scéně opět objevilo Městské kino ovšem nyní
sídlící v prostorách původně patřících konkurenčnímu biografu Lido-Bio.
Rok 2007 – Báječné léto s klikou na prostranství před Muzeem
Projektory MEO 5XB v Městském kině
Společenské změny po roce 1989 a masivní
nástup nových médií přinesly výrazný odliv diváků z kin. Tento vývoj měl zvláště citelný dopad
na letní kina, byť promítání pod širým nebem
mělo a stále má své příznivce. Po ukončení distribuce 70mm filmových kopií v tuzemsku v roce
1992 uváděla 70mm kina pouze 35mm filmy.
Nedostatek náhradních dílů ke stárnoucím projektorům UM 70/35 v letním kině Mír si vynutil
jejich výměnu za 35mm stroje MEO 5X, které tu
fungovaly až do ukončení provozu tohoto kina
v roce 2005. Ty byly poté namontovány do skříňové Avie a slouží projekcím pod širým nebem
na různých místech v Chrudimi. V letní sezóně
roku 2006 se na základě rozhodnutí Rady města
promítalo v kině Svět jako v režimu letního kina
(začátky představení ve 20.30 hod.). V roce 2007
se diváci opět dočkali letních představení pod
širým nebem s názvem Báječné léto s klikou.
Hrálo se ovšem v podstatně skromnějších podmínkách na prostranství před Muzeem, kde filmy
byly promítány dataprojektorem z DVD nosičů.
O letních prázdninách roku 2008 bylo v provozu
letní kino Prachárna zbudované u stejnojmenné
bašty. Tady se již promítalo klasicky z 35mm
filmů projektory MEO 5X nainstalovanými
v Avii. V roce 2009 se letní kino vrátilo do zahrady vedle Městského kina, kde v Chrudimi o půl
století dříve začala éra filmových představení pod
širým nebem a kde se rovněž promítalo pomocí
projektorů na Avii.
K úpadku letních kin dlouhodobě nepříznivě přispívá letní čas neumožňující kvalitní projekci
v nejdelších dnech roku dříve než v cca 22 hodin
a poslední ranou letním kinům byla změna technologie výroby analogového zvukového záznamu
na filmových kopiích, tzv. azurová zvuková stopa,
která na starých projektorech nehraje, nebo jen
velmi špatně. Tato technologická změna vyžaduje
Hlediště kina Svět po rekonstrukci v roce 1988
10
nemalou investici do úpravy promítacích strojů,
což se mnohým provozovatelům letních kin nevyplácí a raději jejich brány zavírají.
Pozor! Pozor!
Natáčení davových scén v Chrudimi
V sobotu 15. května 2010 se budou v Chrudimi
natáčet davové scény filmu, v němž bude naše
město hrát jednu z hlavních rolí. Pokud se chcete objevit na stříbrném plátně a vyprávět o tom
svým dětem a vnoučatům, neplánujte si na tento
den žádnou akci a přijďte se zúčastnit. Podrobné
pokyny budou uveřejněny v květnovém Chrudimském zpravodaji a na začátku května i na webových stránkách www.chrudimhraje.cz.
Máte informace či dokumenty k filmovému a televiznímu dění na Chrudimsku? Neváhejte a ozvěte
se. Kontaktní osoby: Stanislav Novotný, Městský
úřad Chrudim, tel. 469 645 219, e-mail: stanislav.
[email protected], Petr Boček a Ivo Šulc,
Státní okresní archiv Chrudim, tel. 469 660 411,
e-mail: [email protected]
Za realizační tým Ivo Šulc,
Petr Boček a Stanislav Novotný
KČT Chrudim „Vejšlapy“
v dubnu 2010
Sobota 3. 4. Čelákovice nad Labem – Stará Boleslav (12 km)
Sraz v 6.25 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 6.41 hod.
Vedoucí: Ing. S. Kučera, tel. 461 033 790
Středa 7. 4. Praha – prohlídka a návštěva Vyšehradu (10 km)
Sraz v 6.20 na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku
v 6.41 hod.
Vedoucí: L. Machová, B. Popelka,
tel. 774 280 643
Sobota 10. 4. Golčův Jeníkov – Čáslav (18 km)
Sraz v 6.30 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 6.41 hod.
Vedoucí: P. Nečina, H. Pilařová, tel. 728 298 646
Neděle 11. 4. Pardubice – závodiště Velké pardubické (10 km)
Sraz v 11.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 12.04 hod.
Vedoucí: V. Písař, P. Matoušek, tel. 469 639 378
Čtvrtek 15. 4. Kukátko – restaurace Bowling od
17.00 hod.
Sobota 17. 4. Zaječice – Bítovany – Skalka – Slatiňany (17 km).
Sraz. v 7.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
vlaku v 8.05 hod.
Vedoucí: P. Nečina, H. Pilařová, tel. 728 298 646
Středa 21. 4. Nové Hrady – Polanka – Proseč
(12 km)
Sraz v 7.40 hod. na nádraží BUS Chrudim, odjezd
autobusu v 7.55 hod., stan. č. 4
Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová,
tel. 469 639 717
Sobota 24. 4. Heřmanův Městec – rozhledna Barborka – Valy (18 km)
Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim-město,
odjezd vlaku v 8.15 hod.
Vedoucí: manželé Hurtovi, tel. 737 581 975
Sobota 1. 5. Autobusový zájezd – Lipnice nad
Sázavou – Želiv – Křemešník (3, 6, 9, 12 km)
Sraz v 6.15 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd
autobusu v 6.30 hod.
Vedoucí: G. Zajícová, tel. 602 438 791
Změny po uzávěrce vyhrazeny. Aktuální informace na tel. číslech, uvedených u každé akce,
na www.vejslap.estranky.cz, na našich vývěskách
a v chrudimském Informačním centru.
Zveme mezi nás i širokou veřejnost, všechny ty,
kteří mají rádi přírodu a turistiku.
Jiří Jahnický, předseda klubu, tel. 461 039 941
Treking Chrudim
– akce v dubnu 2010
3. 4. Velikonoční jízda – cykloturistika (45 km)
Ing. Pavel Marek, tel. 469 621 368, 724 158 646,
[email protected]
17. 4. Odemykání Chrudimky z kola – cykloturistika (45 km)
Miloslava Pondělíčková, tel. 736 754 531,
[email protected]
24. 4. Český ráj – BUS, pěší turistika (20 km)
Ing. Jiří Machek, tel. 602 305 008,
[email protected]
30. 4. Sjezd čarodějnic – cykloturistika (25 km)
Miloslava Pondělíčková, tel. 736 754 531,
[email protected]
Vlastimil Škvára
Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny v dubnu 2010
1. čt.
2. pá.
3. so.
4. ne.
5. po.
6. út.
7. st.
8. čt.
9. pá.
10. so.
11. ne.
12. po.
13. út.
14. st.
15. čt.
16. pá.
17. so.
18. ne.
19. po.
20. út.
21. st.
22. čt.
23. pá.
24. so.
25. ne.
26. po.
27. út.
28. st.
29. čt.
30. pá.
Plavecký bazén
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
Zavřeno
14.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
14.30 – 16.30 19.30 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 16.30 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
14.30 – 16.30 19.30 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 16.30 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
14.30 – 16.30 19.30 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 16.30 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00 6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
14.30 – 16.30 19.30 – 21.00
6.00 – 8.00 14.00 – 21.00
Dětský bazén
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00
10.00 – 21.00
15.00 – 21.00
Zavřeno
14.00 – 15.00 16.00 – 21.00 14.00 – 16.00 17.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00
10.00 – 21.00
15.00 – 21.00
14.00 – 16.30 19.00 – 21.00
14.00 – 15.00 16.00 – 21.00 14.00 – 16.00 17.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00
10.00 – 21.00
15.00 – 21.00
14.00 – 16.30 19.00 – 21.00
14.00 – 15.00 16.00 – 21.00 14.00 – 16.00 17.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00
10.00 – 21.00
15.00 – 21.00
14.00 – 16.30 19.00 – 21.00
14.00 – 15.00 16.00 – 21.00 14.00 – 16.00 17.00 – 21.00
14.00 – 15.00 19.00 – 21.00
14.00 – 21.00
Sauna
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
Zavřeno
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 21.00 Spol.
15.00 – 20.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Muži
15.30 – 21.00 Ženy
14.00 – 21.00 Spol.
Pozn: Změny v provozních hodinách jsou vyhrazeny.
Informace na tel. 469 669 260-62
Přesnou provozní dobu včetně pronájmů a rezervací najdete v týdenních upřesněních na www.sportovistechrudim.cz.
Čarodějnické plavání: V pátek 30. 4. od 14.00 do 17.00 hod. získáte navíc za jednu zakoupenou hodinu
jednu hodinu zdarma!
V dubnu plaveme o víkendech bez poledních přestávek.
Fotbalová utkání AFK Chrudim na Letním stadiónu AFK
den
datum
hodina
soutěž
tým AFK
–
Sobota 3. 4. 2010
10.15
divize
AFK „A“ –
Neděle 4. 4. 2010
16.30
I. B třída
AFK „B“ –
Sobota 10. 4. 2010 10.00 + 12.15 ČDSD + ČDMD
dorost „A“ –
Neděle 11. 4. 2010 14.30 + 16.15 ČLSŽ + ČLMŽ
žáci „A“
–
Sobota 17. 4. 2010
10.15
divize
AFK „A“ –
Neděle 18. 4. 2010
17.00
I. B třída
AFK „B“ –
Sobota 24. 4. 2010 10.00 + 12.15 ČDSD + ČDMD
dorost „A“ –
Neděle 25. 4. 2010 14.30 + 16.15 ČLSŽ + ČLMŽ
žáci „A“
–
ČLSŽ – Česká liga starších žáků
ČLMŽ – Česká liga mladších žáků
soupeř
FC Velim
FC Hlinsko „B“
RMSK Cidlina
Nový Bydžov
FK Teplice
Fotbalový Klub
Pardubice, a.s.
SK Holice „B“
SK Kosmonosy
SK Motorlet Praha
ČDSD – Česká divize staršího dorostu
ČDMD – Česká divize mladšího dorostu
Místní cyklistický klub MTBC i-bike Sokol Chrudim
Vás zve na Dobývání hradu Žumberk pro širokou cyklistickou veřejnost.
Termín: neděle 18. 4. 2010
Odjezd: v 10.00 hodin z Žižkova náměstí 105,
prodejna i-bike
Příjezd: cca ve 13.00 hodin
Trasa: 30 km
(Chrudim – Slatiňany – Svídnice – Skalka –
11
Výsonín – Částkov – Žumberk – Bítovany –
Lukavička – Lukavice – Slatiňany – Chrudim)
Výbava: přilba, nářadí, pití, vhodné oblečení
Akci povede Karel „Keňa“ Jeníček.
Podrobnosti najdete ve vývěskách cykloprodejny
i-bike a sportovní haly na Tyršově náměstí.
Karel Jeníček
Přidělení grantů v rámci programu
Zdravé město a místní Agenda 21
Chrudimská dřevina 2010
Nominovaní kandidáti na Chrudimskou dřevinu 2010:
1. Magnolia x soulangeana – magnólie Soulangeova
lokalita: Městské sady, před bývalou budovou IVTASu
2. Fagus sylvatica „Atropurpurea“ – buk lesní červenolistý
lokalita: zámecký park ve Slatiňanech
3. Fagus sylvatica „Atropurpurea“ – buk lesní červenolistý
lokalita: zámecký park v Medlešicích
4. Carpinus betulus – habr obecný
lokalita: předzahrádka ZŠ v ul. Sladkovského, Chrudim
5. Rosa sp. – růže
lokalita: Školní náměstí, u kostela sv. Josefa, Chrudim
6. Platanus hispanica – platan javorolistý
lokalita: parčík na Školním náměstí
7. Fagus sylvatica – buk lesní
lokalita: parčík před MŠ v ul. Svatopluka Čecha, Chrudim
8. Quercus robur – dub letní
lokalita: před vchodem hřbitova U Václava
9. Paulownia tomentosa – pavlovnie plstnatá
lokalita: zahrada pekárny na Blehovsku, Chrudim
10. Sophora japonica – jerlín japonský
lokalita: svah mezi Žižkovým náměstím a Novoměstskou ulicí
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
organizace
MŠ Svatopluka Čecha
Klub českých turistů
Péče o duševní zdraví
Český červený kříž
Český červený kříž
Tyflo Centrum
Naděžda Gutzerová
Hotelová škola Bohemia s. r. o.
ACET ČR, o. s.
ZO ČSOP – Klub ochránců SPR Habrov
ZO ČSOP – Klub ochránců SPR Habrov
Ekocentrum Paleta
ZŠ Chrudim, U Stadionu
Mama klub Chrudim
o. s. KONTAKT
Amalthea o. s.
Celkem
přiděleno
20 000
8 000
10 000
15 000
0
70 000
8 000
nesplňuje podmínky –
vyřazeno nezapočítáno
25 000
1 000
10 000
20 000
9 000
5 000
5 000
44 000
250 000
Schválená částka v rámci rozpočtu města na přidělení grantů je 250 000 Kč,
rozdělena byla celá částka.
jš
Své hlasy zasílejte na e-mail: [email protected], nebo svůj hlas můžete
vhodit přímo do některé z volebních schránek (pokladna Regionálního
muzea v Chrudimi, Ekocentrum ČSOP Zelený dům Chrudim, Informační centrum Chrudim, Městský úřad Chrudim, Centrum sociálních služeb
a pomoci Chrudim).
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dosavadním přispěvatelům.
A doufáme v hojnou účast při pokračování této akce.
Pro bližší informace volejte tel. 605 025 137, 602 864 609
Tibor Schwarz, [email protected], www.zelenydum.estranky.cz
Chrudim, Resselovo nám. 12
OBC Balustráda
Tel.: 465 625 443
Radost
z nákupu
www.elkovalenta-prodejny.cz
Při nákupu nad 1 000,- Kč si u nás můžete
vybrat zboží značky Concept a Ufesa v hodnotě
19% z ceny nákupu.
Platnost od 5. 4. do 30. 4. 2010.
ELKO VALENTA, člen sítě elektroprodejen
Vietnamská restaurace U RADNICE
P RO D E J A S E RV I S
J ÍZ D N ÍC H KO L
Nabízíme vám: • přes 100 míst k sezení • zimní zahradu
s krbem, grilováním a jedinečným výhledem na Chrudim
• salonek s bezdrátovým internetem a plazmou.
Vhodné pro oslavy, svatby, promoce a školení.
Pondělí – Pátek 10 – 18 Sobota 8 – 11
V nabídce prvotřídní vietnamská a asijská kuchyně pouze
z kvalitních surovin. Točí se Plzeňský Prazdroj a Gambrinus.
Resslovo náměstí 79, Chrudim
Telefon: +420 608 933 344, +420 776 880 933,
www.kolista.cz, e-mail: [email protected]
Objednávky míst na telefonu 604 369 079
Chrudim, Spojovací ul. – 50 m od restaurace Kleopatra
Kolista inzerat 86.5x30.indd 1
• č. 4/2010 • vychází 1. 4. 2010 •
8.3.2010
Vydává město Chrudim, Resselovo
náměstí14:45:29
77, 537 16 Chrudim I, IČO 270 211. Telefon redakce 469 645 219, fax 469 622 013, e-mail: [email protected] Redakční rada: Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Josef
Štěpánek. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty „Po uzávěrce“ neprošly jazykovou
korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Přílohy Zpravodaje nejsou redigovány redakční radou CHZ a nejsou jí ani jazykově upravovány. Náklad 10 800 výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem
kultury České republiky pod značkou MK ČR E 11846. Vychází 1x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk
povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 13. března 2010.
12

Podobné dokumenty