Hornická ročenka - Český báňský úřad

Transkript

Hornická ročenka - Český báňský úřad
5.2 přehledné tabulky
Údaje, týkající se těžeb byly zpracovány podle odpovědí na formulářích zaslaných pro přípravu Hornické ročenky
těžaři a z podkladů celostátního statistického sledování Hor(MPO)1-01,
zaslaných na Ministerstvo průmyslu a obchodu do uzávěrky 21. 2. 2015.
(Hodnoty se mnohde liší od údajů těžařů, uvedených v textové části, vzhledem k různým údajům těžařů v uvedených podkladech.)
Tabulková část někde obsahuje přehledy za delší časové období, vesměs doplněné grafy. V některých případech
je zachováno tradiční pořadí těžařů podle hornických revírů, ačkoliv někde zasahuje těžař do více revírů a oblastí.
Do tabulek jsou zařazeny rovněž společnosti, vzniklé v průběhu roku 2014.
HLAVNÍ POUŽITÉ ZKRATKY
a. s., a.s.
AV ČR
Br
ČBÚ
čj. ČNR
čp., č.p.
ČR
ČSM
ČSN
ČSÚ
ČUE
DP
DPB
EU
EU
FNM
HaUKV
HBZS
HK
HR
CHKO
CHLÚ
IČ
Kč
k. s., k.s.
Li
MDS
MF
MND
Mo
MPO
akciová společnost
Akademie věd České republiky
OBÚ Brno
Český báňský úřad
číslo jednací
Česká národní rada
číslo popisné
Česká republika
důl Československé mládeže
Československá státní norma
Český statistický úřad
černé uhlí energetické
dobývycí prostor
Důlní průzkum, bezpečnost
energetické uhlí
Evropská unie
Fond národního majetku
hrubá a ušlechtilá kamenická výroba
hlavní báňská záchranná stanice
OBÚ Hradec Králové
hornická ročenka
Chráněná krajinná oblast
Chráněné ložiskové území
identifikační číslo organizace
korun českých
komanditní společnost
OBÚ Liberec
Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo financí
Moravské naftové doly
OBÚ Most
Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních
věcí
MZ
Ministerstvo zdravotnictví
Mze
Ministerstvo zemědělství
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
NV
nařízení vlády
0
organizace rekultivuje bývalou
těžebnu
o. z., o.z.
odštěpný závod
OBÚ
obvodní báňský úřad
ODD
opuštěná důlní díla
OKD
Ostravsko-karvinské doly
OKR
Ostravsko-karvinský revír
OO
odborový orgán
OOPP
osobní ochranné pracovní pomůcky
OPDD
opuštěná průzkumná důlní díla
Ov
OBÚ Ostrava
OS PHGN odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
p.
pod
Pha
OBÚ Praha
PKÚ
Palivový kombinát Ústí
Pl
OBÚ Plzeň
POPD
plán otvírky, přípravy a dobývání
PSČ
poštovní směrovací číslo
s. p., s.p.
státní podnik
s. r. o., s.r.o. společnost s ručením omezeným
Sb.
Sbírka zákonů České republiky
SBS
státní báňská správa
SD
Severočeské doly
SDD
stará důlní díla
SHR
SKL a SL
So
spol. s r.o.
SU
SÚJB
TPL
UVPK
v.o.j., VOJ
v.o.s.
VP
VUD
xx
ZD
ZL
ZZK
Severočeský hnědouhelný revír
sklářské a slévárenské písky
OBÚ Sokolov
společnost s ručením omezeným
Sokolovská uhelná společnost
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
technický plán likvidace
uhlí vhodné pro koksování
výrobně organizační jednotka
veřejná obchodní společnost
vedoucí pracovník
Východočeské uhelné doly
organizace těžící pro vlastníka
dobývacího prostoru nebo ložiska
závodní dolu
závodní lomu
Záchranářský záslužný kříž
Použité symboly






obchodní jméno a adresa
telefon (vesměs pevná linka)
mobilní telefon
fax
E mail; www stránky
ID schránka
pokračování na další straně 
Cizí zkratky a zkratky v obchodních jménech
a názvech ve vnitřní organizaci jednotlivých
firem zde nejsou uvedeny.
KÓDY TĚŽENÝCH SUROVIN
ABabraziva
AG stříbro - kov
BO bentonit ostatní
BS bentonit
pro slévárenské účely
CK cementářské korekční sialitické suroviny
CS cihlářská surovina
CT čedič tavný
DK drcené kamenivo
DL dolomit
DT dolomity
EX lehčené kamenivo
GA tuha amorfní
GK tuha krystalická
GT grafit
HK hrubá kamenická výroba
JL jíly
JN jíly keramické
nežáruvzdorné
JZ jíly žáruvzdorné
na ostřivo
KA kámen pro hrubou
a ušlechtilou
kamenickou výrobu
KJ kaolin
pro výrobu porcelánu
KK kaolin
pro keramický průmysl
KM křemen
KP kaolin
pro papírenský průmysl
KR
LK
LT
OX
PB
PH
PK
PS
RP
RS
SA
SD
SE
SK
SM
SP
křemenná surovina
lomový kámen
lignit
oxihumolit
olovo - kov
pyroponosná hornina
písky sklářské
písky slévárenské
ropa
radioaktivní suroviny
sádrovec
slída
štěrkopísek
stavební kámen
písky maltařské
štěrkopísek
UC uhlí černé
UH uhlí hnědé
UK ušlechtilá kamenická výroba
VA vápenec obecně
VH vltavínonosná hornina
VJ vápence jílovité
VO vápence ostatní
VV vápence
vysokoprocentní
VZ vápence zemědělské
WL wollastonit
xx viz hlavní zkratky
ZP zemní plyn
ZS živcová surovina
ZZ živce žilné
155
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/1 POČET LOKALIT VÝHRADNĺCH LOŽISEK
NEROSTŮ NA ÚZEMĺ ČESKÉ REPUBLIKY
Number of localities of exclusive mineral deposits
in the Czech Republic
Nerost
Celkem
Mineral
Total
Černé uhlí
61
Black Coal
Hnědé uhlí a lignit
57
Brown Coal and lignite
Ropa a zemní plyn
105
Crude oil and natural gas
Rudy
34
Ores
Radioaktivní suroviny
7
Radioactive raw materials
Kaolin
74
Kaolin
Stavební kámen
319
Construction stone
Kámen pro HaUKV158
Dimension stone Štěrkopísky, písky
201
Gravel sand, sand
Písky SKL a SL25
Glass and foundry sands
Vápence a dolomity
93
Limistones and dolomites
Cihlářské suroviny
131
Brick raw materials
Jíly a bentonity
Clays and bentonites
142
5.2/2 PŘEHLED DOBÝVACĺCH PROSTORŮ
NA ÚZEMĺ ČESKÉ REPUBLIKY
Overview of mining spaces
in the Czech Republic
Nerost
Počet DP
Mineral
Number of mining
spaces (claims)
Rozloha DP
Total area
of claims
[ km2]
Černé uhlí15 222,1039376
Black Coal
Hnědé uhlí a lignit30 281,4671227
Brown Coal and lignite
Ropa a zemní plyn128 438,6219330
Crude oil and natural gas
Rudy4 2,8348247
Ores
Radioaktivní suroviny11 65,5702100
Radioactive raw materials
Kaolin35 16,2391507
Kaolin
Stavební kámen252
55,1199317
Kámen pro HaUKV117
8,4122658
Construction stone
Stone HaUKV
Štěrkopísky, písky156 102,3512252
Gravel sand, sands
Písky SKL a SL16 11,3116759
Glass and foundry sands
Vápence + dolmity48 25,7521583
Limistones and dolomites
Cihlářské suroviny78 17,9896356
Brick raw materials
Jíly a bentonity45 23,9475167
Clays and bentonites
119
Ostatní1)42 23,9293206
CELKEM
1 526
CELKEM9761 295,5247834
Ostatní 1)
Other minerals 1)
total
1)
Other minerals1)
TOTAL
Ostatní = pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny
1) Other
= pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives
Podíl počtu lokalit
156
Podíl plochy dobývacích prostorů
hornická ročenka 2014
5.2 přehledné tabulky
5.2/3 CELKOVÁ TĚŽBA NEROSTŮ
5.2/4 POČTY ZAMĚSTNANCů PŘI TĚŽBĚ
UŽITKOVÝCH NEROSTŮ
Total extraction
Number of Workers involved in Extraction of Minerals
Těžený nerost
Těžba
Extracted mineral
Těžený nerost
Extraction
Extracted mineral
Počty zaměstnanců
Number of workers
v podzemí na povrchu celkem
[103] 2012
20131)
20142)
undergr.
on
total
Černé uhlí
[t]
11 439
10 045
11 471
[t] 39 895
36 853
35 471
Black Coal
Hnědé uhlí a lignit
Brown Coal and lignite
Ropa
[t] 149149148
Crude oil
[103 m3]
Zemní plyn
[t] Kaolin
[t]
130
150
147
Ores
3 107
3 914
Stavební kámen
12 082
12 389
13 324
183
170
191
Construction stone
Kámen pro HaUKV
[m3]
Dimension stone
Štěrkopísky, písky
[m3]
10 345
9 642
10 120
Gravel sand, sands
Písky SKLaSL
[t] 1 340
1 277
1 337
Glass and foundry sand
Vápence
Limistones
Cihlářské suroviny
[t]
9 549
9 269
9 911
[m3]
1 027882839
Raw materials for bricks
Jíly a bentonity
[t] 795
691
818
Clays and bentonites
Ostatní
[t]
1 362
1 306
Other minerals
1)
Údaje podle konečných bilancí vykazované k 15. 6. 2014
2)
Údaje před konečnou bilancí zpracované k 20. 2. 2015 1 358
216
Ropa, zemní plyn
264
3 317
592
12 106
6 234
6 450
Brown Coal and lignite
265 Kaolin
[m3]
Hnědé uhlí a lignit
263
Ores
11 514
Black Coal
Crude oil and nat. gas
Natural gas
Rudy - nerost
Černé uhlí
Rudy
-
448448
378
Kaolin
101479
-
201
201
-
1 945
1 945
-
494
494
-
982
982
-
76
76
-
465
465
-
135
135
-
128
128
Kaolin
Stavební kámen
Construction stone
Kámen pro HaUKV
Dimension stone
Štěrkopísky, písky
Gravel sand, sands
Písky SKL a SL
Glass and foundry sands
Vápence
Limestones
Cihlářské suroviny
Raw materials for bricks
Jíly a bentonity
Clays and bentonites
Ostatní
10
250260
Other minerals
CELKEM
12 118
12 051
24 169
TOTAL
Data according to final balance sheet reported at 15. 6. 2014
Data before final balance sheet processed at 20. 2. 2015
Kámen pro HaUKV - hrubá a ušlechtilá kamenická výroba
stone for raw and fine stone-cutting production
Písky SKL a SL - sklářské a slévárenské
glass and foundry sand
Ostatní - pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny
Other- pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives
Počty zaměstnanců při těžbě užitkových nerostů
157
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/5 HLUBINNÁ TĚŽBA Z PORUBŮ A DOBÝVEK (SUROVÁ) PODLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE [t]
Underground run-of-mine Extraction from Working Faces and Stopes by used Technology
Těžař
Důl
Technologie
companies engaged in
Mine,
extraction of useful
Colliery... kombajn pluh jiné
minerals
continuous min
plough
other
DIAMO
Kohinoor
RAKO-LUPKY
OKD
GEAM
Centrum
Darkov
Karviná
Paskov
ČSM
CELKEM
in total
Celkem
In total
358 000
6 600 765
1 847 405
2 679 363
123 239
1 950 758
786 929
99 283
687 646
137 252
6 200
21 455
21 455
137 252
358 000
6 200
7 409 149
1 847 405
2 778 646
810 885
1 972 213
6 958 765
786 929
164 907
7 910 601
Poznámka pro jiné technologie
Note for others technologies
sestupné láv. pod umělým stropem
stěnování v lávkách na zával
zátinkování
Pozn.: Rozdíl oproti těžbám uvedeným v tab. 5.2/9 je dán těžbami z příprav, přibírek ap.
Difference from extraction given in table 5.2/9 results from extraction from ripping, opening etc.
Podíl základních technologií na hlubinné těžbě
Podíl základních technologií
při ražení dlouhých důlních děl
158
hornická ročenka 2014
5.2 přehledné tabulky
5.2/6 RAŽENĺ DLOUHÝCH DŮLNĺCH DĚL PŘI TĚŽBĚ SUROVIN [m]
A STAV DLOUHÝCH DŮLNĺCH DĚL K 31. 12. 2014 [m]
Driving Long Mining Works in Extraction of Minerals [m] and Total Lenght of Long Mining Works [m]
Těžař
Důl
Důlní díla
Použitá technologie ražení
companies engaged in extraction of useful
mineral
Mine
working, excavation
working, excavation
Colliery
vodorovná úklonná svislá celkem kombajn vrt. vůz ruč. vrt. ostatní celkem
horizontal
dipping
vertical
in total
continuous
miner
a TP
drill car.
+blasting
a TP
blasting
Stav důl. děl
k 31. 12. 2014
other
in total
DIAMO
GEAM
1 606
128
1 734
Důl Kohinoor a.s.
Centrum
2 068
2 068
2 068
2 068
P-D Refractories CZ a.s. Březinka
RAKO - LUPKY, spol.s r.o. Rako Lubná
4 735
OKD
20 448
28 075
48 523
33 402
12 856
2 237
28 48 523
Darkov
7 610
6 550
14 160
10 777
3 214
169
14 160
Karviná
8 359
4 589
12 948
10 670
1 812
466
12 948
Paskov
4 361
2 239
6 600
5 361
1 239
6 600
ČSM
118
14 697
14 815
11 955
2 469
363
28 14 815
Frenštát
433 827
102 374
156 312
76 200
97 081
1 860
CELKEM
505 867
24 122
28 075
128 52 325
35 470
12 856
2 237
Lignit Hodonín
Mír
Břidlicový důl Lhotka s. r. o.
ČVÚT (štola Josef)
DIAMO - SUL
Příbram Dědičná štola
Drkolnovská štola Mariánská štola
Jáma Prokop
Vodní štola Anna Ševčínská dopravní štola
1. patro Anna – Vojtěch
Wasserlaufe štola DIAMO - SUL
Stříbro
štoly, vč. štoly Dlouhý tah
DIAMO - SUL
Jáchymov štola č. 1
DIAMO - TÚU
Křižany
štola Křižany
DIAMO - Důl Odra
Vodní jáma Žofie Vodní jáma Jeremenko
ARCADIS Geotechnika a.s. (část Dolu Jeroným)
Geofyzikální ústav AV ČR - štola Kristýna
Grafitový důl Č.Krumlov PKÚ - lokalita Kohinoor Léčebné lázně Jáchymov (Důl Svornost)
Sanatorium Edel s.r.o.
DRAFT-OVA a.s. (Břidlicový důl Staré Oldřůvky)
Správa uložišť radioaktivních odpadů (Důl Richard - Litoměřice, Důl Bratrství - Jáchymov) SU, a.s. (Důl Marie - Kr.Poříčí)
Šumavský pramen, a.s. (Důl Bližná - Černá v Pošumaví)
Silnice Čáslav
dědičná štola lomu Vlastějovice Marie
HORNICkÁ MUZEA
Březové hory (Prokopská štola 1600m, Marianská štola 532)
Jiřetím pod Jedlovou
Země zaslíbená (Měděnec)
Koňská jáma (Měděnec)
Krupka
Planá
štola č. 1 - Jáchymov
Harrachov Jílové u Prahy (štola sv.Josefa-200 m, štola sv.Antonína Paduánského-140m, štola Halíře-270 m)
Chrustenická šachta
Štola Čistá (Důl Jeroným)
Obecní úřad BohutínBohutínská vodní štola
Řimbabská štola
Ludovít Selucký
Vodní štola Příbram
ALGOMAN, s.r.o.
štola Světlá hora
CELKEM UDRŽOVÁNO
Total maintainet mining works (m)
28
50 591
57 793
8 422
1 090
20 133
2 250
7 853
7 800
485
355
182
555
185
784
447
934
450
60
4 337
1 661
76
100
6 826
3 213
13 380
1 600
1 720
1 320
13 409
570
175
2 132
300
110
120
750
200
278
1 000
610
1 000
520
130
528
160
30
604 595
159
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/7 SPOTŘEBA TRHAVIN
5.2/8 SPOTŘEBA ROZNĚCOVADEL a BLESKOVICE
Consumption of Explosives [in tons]
+ Consumption of Explosives [in thousand pieces] and consumption of detonating cords [m]
Těžba uhlí v letech 1876-2014
Extraction of Coal in 1876-2014
Těžený nerost
Spotřeba celkem
Mineral
Consumption in total
Trhaviny
Rozněcovadla
Explosives
[t]
Černé uhlí Bleskovice
Detonators
Detonating Cords
[103 ks]
[m]
825,66
749,96
-
1 263,51
21,27
62 570
96,32
146,67
10 790
7 242,68
229,65
7 032
Black Coal
Hnědé uhlí Brown Coal
Rudy Ores
Stavební kámen
Construction stone
Kámen pro HaUKV
Dimension stone
Vápence
62,77
74,82
29 858
2 034,51
68,13
1 140
Limistones
Ostatní suroviny
269,66
35,86
8 012
Other minerals
Ostatní činnost1)
146,1147,13 514
Other activities
CELKEM
total
11 941,22
1 373,49
119 916
Stavební činnost, destrukce ap.
Used by subcontractors for construction, demolition etc.
1)
5.2/9 TĚŽBA UHLĺ
Extraction of Coal
Těžební organizace
companies engaged
in extraction of useful
minerals
Těžba surová [103 t]
run-of-mine output
Těžba odbytová [103 t]
salable output
2012
2013
2014 2012
2013
2014
Důl Darkov
4 287
3 844
3 513
3 084
3 527
4 091
Důl Karviná
5 539
3 870
4 532
4 579
2 991
4 146
Důl Paskov
1 996
1 912
1 664
797
888
908
Důl ČSM
4 067
3 742
3 457
2 979
2 639
2 326
Celkem OKR
15 889
13 368
13 166
11 439
10 045
11 471
Černé uhlí celkem
15 889
13 368
13 166
11 439
10 045
11 471
Severní energetická
4 042
3 077
3 316
4 042
3 077
3 316
Vršanská uhelná
9 418
6 849
6 464
9 418
6 849
6 450
359
358
473
359
358
473
SD Chomutov
23 173
23 806
21 715
23 173
23 670
21 573
Celkem SHR
36 992
34 090
31 968
36 992
33 954
31 812
6 745
6 496
6 379
2 903
2 899
3 659
43 737
40 586
38 347
39 895
36 853
35 471
Total bituminous coal
KOHINOOR
SU1)
Celkem hnědé uhlí
Total brown coal
Celkem ČR
59 626
53 954
51 513
51 334
46 898
46 942
Total ČR
1)
Těžba odbytová je bez vsázky do elektrárny Vřesová
160
5.2/9b TĚŽBA SKRÝVKY [103 m3]
Stripping
Těžař
Miningcompanies
Severní energetická
2012
2013
2014
16 660
7 970
8 540
Vršanská uhelná
10 516
10 982
11 504
SD Chomutov
79 349
71 094
83 194
SU Sokolov
20 432
20 144
22 180
Celkem
126 957
110 190
125 418
Total
hornická ročenka 2014
5.2 přehledné tabulky
5.2/10 HISTORICKÝ VÝVOJ TĚŽBY UHLĺ OD ROKU 1876 NA ÚZEMĺ ČR
(odbytová těžba uváděná v tisící tunách)
The historical development of seleable coal extraction in the Czech Republic since 1876 (in tausend tons)
Odbytová těžba saleable extract. Černé uhlí Ostravsko- karvinský revír O. K. Coalfield 1876
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
1)
Hnědé uhlí a lignit Black Coal 1 500
2 030
4 190
5 770
7 670
7 590
10 670
16 250
13 720
20 868
23 856
24 689
20 840
15 661
13 855
13 227
11 584
11 455
11 439
10 045
11 471
ostatní revíry
celkem other
total Coalfields 3 050
3 500
4 080
4 030
4 650
4 220
3 690
4 540
3 780
5 530
4 339
3 512
2 350
1 302
1 000
25
0
0
0
0
0
ČR
celkem
Brown Coal and lignite 4 550
5 530
8 270
9 800
12 320
11 810
14 360
20 790
17 500
26 398
28 195
28 201
23 190
16 963
14 855
13 252
11 584
11 455
11 439
10 045
11 471
Severočeský Sokolovský hnědouhelný hnědouhelný revír revír North-Bohem. Brown Coalf. 4 250
5 480
10 620
14 670
17 170
14 980
14 780
16 150
19 830
39 080
54 520
66 700
60 700
45 932
39 510
37 999
35 648
39 280
36 992
33 954
31 812
Sokolov Brown Coalf. 530
630
1 510
2 690
3 680
4 510
3 610
4 800
6 260
14 600
19 890
20 450
11 850
8 528
6 692
6 153
4 454
3 617
2 903
2 899
3 659
Jihomorav- ský lignit 1)
celkem 160
170
170
190
220
250
200
520
520
1 130
1 700
1 934
1 810
784
453
467
0
0
0
0
0
4 940
6 280
12 300
17 550
21 070
19 740
18 590
21 470
26 610
54 810
76 110
89 084
74 360
55 244
46 655
44 619
40 102
42 897
39 895
36 853
35 471
South Mor. Lignite
total
in CR
total
9 490
11 810
20 570
27 350
33 390
31 550
32 950
42 260
44 110
81 208
104 305
117 285
97 550
72 207
61 510
57 871
51 686
54 352
51 334
46 898
46 942
Do r. 1950 zahrnuty i těžby malodolů v jiných částech ČR; JML z toho jen 65 až 70 %.
Until 1950 this included extraction of small mines in other regions of the CR, 65 - 70% from this is extraction of JML (South-Moravian Lignite Mines)
5.2/11 JAKOST UHLĺ V ROCE 2014
Quality of Coal in 2014
Těžař
Druh
Výhřevnost
Vlhkost
Popelnatost
Síra
Sort
Fuel effic.
Moisture
Ash content
Sulphur
Qir
Wir
Ad Std
[MJ/kg]
[%]
[%]
[%]
OKD Ostrava DARKOV
UVPK
29,10
9,30
6,40
0,42
ČUE
25,50
9,90
22,90
0,39
KARVINÁ
UVPK
29,50
9,30
6,40
0,42
ČUE
27,80
7,00
12,80
0,43
PASKOV
UVPK
29,00
10,10
8,20
0,58
ČUE
19,34
4,40
39,80
0,50
ČSM
UVPK
29,22
8,50
6,90
0,59
ČUE
25,26
6,20
20,30
0,41
Severní energetická
tříděné
21,90
28,80
7,70
1,40
energetické
14,30
26,90
30,90
1,30
Vršanská uhelná
10,83
27,22
41,16
1,00
KOHINOOR
14,08
27,11
29,12
0,96
SČD Chomutov (Tušimice)
ps2 10,00
31,00
42,00
2,00
(Bílina)
ps1
15,00
28,10
22,50
0,85
SU Sokolov
uhlí
13,40 37,4021,00 1,80
Mining companies
UVPK = uhlí vhodné pro koksování ČUE = černé uhlí energetické (coal suitable for coking)
(hard power coal)
161
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/12 POČTY ZAMĚSTNCŮ PŘI TĚŽBĚ UHLĺ
Number of Workers involved in Extraction of Coal
Těžební celky
Počty zaměstnanců
companies engaged in extraction of useful minerals
v podzemí
underground
n
umber of workers
na povrchu
2012 2013 2014
2012
Důl ČSM
2 326
2 250
2 058
369
Důl Darkov
2 131
2 010
1 894
498
Důl Karviná
3 096
2 886
2 662
611
Důl Paskov
2 279
2 147
1 739
339
Subdodavatelé v OKD
4 339
3 475
3 161
Černé uhlí celkem
14 171
12 768
celkem
on the surface
11 514
total
2013 2014
2012
2013 2014
275
381
433
326
104
149
182
157
2 695
2 629
3 707
2 618
4 339
2 525
2 391
3 319
2 473
3 475
2 162
2 043
2 844
1 896
3 161
1 415
592
15 988
14 183
12 106
1 817
Total bituminous coal
Severní energetická
Vršanská uhelná
KOHINOOR
SD Chomutov
SU Sokolov
212
193
216
850
595
109
3 454
1 701
928
587
100
3 257
1 673
946
668
102
2 899
1 619
850
595
321
3 454
1 701
928
587
293
3 257
1 673
946
668
318
2 899
1 619
Celkem hnědé uhlí 212
193
216
6 709
6 545
6 234
6 921
6 738
6 450
14 383
12 961
11 730
8 526
7 960
6 826
22 909
20 921
18 556
Total brown coal Celkem ČR
Total ČR
U OKD, a. s., včetně důlních subdodavatelů
(zejména POL-ALPEX s.r.o., POLCARBO s.r.o., CARBOKOV s.r.o., ALPEX PBG, Sp. z o.o., CZ BASTAV s.r.o.)
5.2/13 těžba ropy A zemního plynu
Extraction of Crude Oil and Natural Gas
Těžař Těžba
companies engaged in extraction of useful
minerals
Excavation
ropa crude oil zemní plyn
natural gas
[103 t] [106 m3] 1)
201220132014201220132014
Green Gas DPB 1)
103,6105,4101,3
MND Hodonín
146,6148,4144,4116,0111,9116,5
UNIGEO
LAMA GAS & OIL Celkem
1,70,91,2
3,7 3,3 2,941,646,345,4
150,3
151,7
147,3
262,9
264,6
264,4
TOTAL
1)
Včetně degazovaného metanu z podzemí OKR
Including coalbed methaneof OKR
5.2/14a Kapacita podzemních
zásobníků
Capacity underground chambers RWE
Háje
Vtlačeno
Forset underground
[106 m3]
Těžba
Extraction
[106 m3]
2012 20132014 201220132014
RWE Gas Storage, s. r. o. 1 369,4 2 264,6 1 929,0
2 080,5 2 037,9 1 968,5
162
64
Lobodice
177
Štramberk
500
Třanovice
530
Tvrdonice
525
SPP Storage
Dolní Bojanovice II
576
MNG Gas Storage
Uhřice280
Underground Storage of Natural Gas
900
5.2/14 PODZEMNĺ USKLADNĚNĺ ZEMNĺHO PLYNU
Dolní Bojanovice II
mil m3
Stav zásob
Reserves
[106 m3]
31. 12. 2014
1 951,0
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/15 POČTY ZAMĚSTNANCŮ PŘI TĚŽBĚ ROPY
A ZEMNĺHO PLYNU1)
Number of Workers involved in Extraction of Crude Oil and Natural Gas
Těžař Počty zaměstnanců
Companies engaged
Number of workers
in extraction of useful minerals
Ropa a zemní plyn
Podzemní zásobníky plynu
Ccrude oil and nat. gas
Undergr. storage of nat. gas
20122013201420122013 2014
RWE Gas Storage
MND Hodonín 206206236
Green Gas DPB 2) 103108103
UNIGEO2)
69
80
39
LAMA GAS & OIL
707070
223
214
221
CELKEM 223
214
221
448
464
448
TOTAL
1)
Včetně uskladňování, které není zahrnuto v tab.5.2/14, kde je jen těžba
Including underground storage which is not covered in table 5.2/14
2) Pouze
zemní plyn
Natural gas only
TĚŽBA RUDY URANU a PRODUKCE U-KOVU
5.2/16 TĚŽBA RUD URANU
A PRODUKCE U-KOVU V KONCENTRÁTU
Extraction of RA ores and Produktion U-metal
Extraction of RA Ores and Produktion U-metal in Concentrate
Těžební org.
Těžba rudy
Mining
Company
DIAMO
Výroba koncentrátu
Produktion U-metal [t]
Extraction of ores
[103 t]
2012
2013
2014
2012
2013
2014
130
150
137
228
215
154
Pouze rudy uranu
5.2/17 POČTY ZAMĚSTNANCů PŘI TĚŽBĚ RUD
Number of Workers involved in Extraction of Ores
Těžař
Počty zaměstnanců
Mining
Company
DIAMO
Number of workers
v podzemí
underground
na povrchu
celkem
on the surface
total
201220132014201220132014201220132014
403
393
378
111
104
101
514
497
479
163
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/18 TĚŽBA NERUDNĺCH SUROVIN
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Non-ore Raw Materials Extraction and Number of Workers involved
Těžený nerost
Mineral
Těžba
Extraction
2012
20131)
20142)
Kaolin [t] 3 317 310
3 107 350
3 914 180
Stavební kámen [m3] 12 082 060
12 388 560
13 324 734
183 110
170 840
191 371
Štěrkopísky a písky [m3] 10 344 530
9 641 510
10 120 446
Písky SKLaSL [t] 1 340 240
1 272 070
1 337 297
9 548 860
9 269 120
9 911 349
1 026 910
882 360
838 787
705 070
691 140
818 104
Ostatní 3) [t] 1 362 268
1 306 709
1 404 089
Kaolin
Construction stone
Kámen pro HaUKV,[m3]
Dimension stone
Gravel sand, sands
Glass and foundry sands
Vápence [t] Limestones
Cihlářské suroviny [m3] Brick raw materials
Jíly a bentonity [t]
Clays and bentonites
Other minerals
Údaje podle konečných bilancí vykazované k 15. 6. 2014
1)
2)
Data according to final balance sheet reported at 15. 6. 2014
Údaje před konečnou bilancí zpracované k 13. 2. 2015
Data before final balance sheet processed at 13. 2. 2015
Těžený nerost
Počet zaměstnanců
Number of workers
201220132014
Kaolin
163
152
201
2 210
1 870
1 945
Kámen pro HaUKV
533
462
494
Štěrkopísky a písky
837
1 114
982
Písky SKLaSL
103
81
76
440
399
465
153
140
135
115
140
128
236
239
260
4 790
4 597
4 686
Kaolin
Stavební kámen
Construction stone
Stone for stonemasnory
Gravel sand, sands
Glass and foundry sands
Vápence
Limestones
Cihlářské suroviny
Brick raw materials
Jíly a bentonity
Clays and bentonites
Ostatní 3)
Other minerals
CELKEM
TOTAL
3)
Ostatní - pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny
3) Other- pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives
164
hornická ročenka 2014
5.2 přehledné tabulky
5.2/19 TĚŽBA KAOLINU
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction of Kaolin and Number of Workers involved
Těžař
Mining companies
Těžba
[t]
Počet
zaměstnanců
Extraction
Number
of workers
Kaolin Hlubany, a.s.
KERAMOST, a.s.
KSB spol. s r.o.
LB MINERALS, a.s.
Sedlecký kaolin a.s.
145 607
114 573
54 000
3 341 000
259 000
9
5
207
5
CELKEM
TOTAL
3 914 180
201
*
12*
26*
94*
21*
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
5.2/20 TĚŽBA STAVEBNĺHO KAMENE
(DRCENÉHO KAMENIVA)
(nad 100 000 m3)
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction of Construction Stone (crushed aggregates)
(over 100 000 m3) and Number of Workers involved
Těžař
Těžba
[m3]
Mining companies
Extraction
BASALT CZ s.r.o.
297 367
BASALT s.r.o.
164 289
BERGER BOHEMIA a. s.
133 000
BÖGL a KRÝSL, k.s.
224 000
CEMEX Sand, k.s.
332 932
COLAS CZ, a.s.
871 452
Českomoravský štěrk, a.s.
2 366 550
DOBET, spol. s r.o.
121 643
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
2 320 000
GRANITA s.r.o.
215 485
Kámen a písek, spol. s r.o.
544 968
Kámen Brno, spol. s r.o.
134 920
KÁMEN Zbraslav, a.s.
949 031
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
2 011 156
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
116 055
M - SILNICE a.s.
546 309
Reno Šumava a.s.
137 230
Rosa, s.r.o
110 000
SHB, s.r.o.
145 730
SILNICE MORAVA s.r.o.
104 100
Skanska a.s.
118 940
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 184 800
ZAPA beton a.s.
150 730
Další organizace
vyhrazený nerost 29
nevýhradní 13
CELKEM
TOTAL
Počet
zaměstnanců
Number
of workers
43
24
6
53
97
108
91
24
233
55
81
6
72
271
30
74
25
11
6
8
14
1 619
45
7
7
1
35
9
89
2
135
1
17
2
15
153
10
18
4
2
2
2
0
15
890 434
133 613
289
98
13 324 734
1945
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
Těžba kaolinu
Těžba stavebního kamene
165
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/21a TĚŽBA ŠTĚRKOPĺSKŮ A PĺSKŮ
(nad 100 000 m3)
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction of Gravel Sand and Sands (over 100 000 m3)
and Number of Workers involved
Těžař
Mining companies
Počet
zaměstnanců
Extraction
Number
of workers
CEMEX Sand, k.s.
851 735
České štěrkopísky spol. s r.o.
943 749
Českomoravský štěrk, a.s.
995 387
DOBET, spol. s r.o.
106 510
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
133 000
František Jampílek
634 352
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
954 122
KÁMEN Zbraslav, a.s.
467 592
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
216 989
LB MINERALS, s.r.o.
588 000
Lubomír Kruncl
167 000
realma-pískovna dolany s. r. o.
160 000
Písek - Beton, a.s.
123 201
Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o.186 173
Štěrkovny Olomouc a.s.
135 000
TEKAZ, s.r.o.
153 031
TVARBET MORAVIA, a.s.
196 000
Václav Maurer
133 000
Vltavské štěrkopísky, s.r.o.
259 000
ZAPA beton a.s.
331 160
ZEPIKO spol. s r.o.
277 000
Další organizace
vyhrazený nerost 28
nevýhradní 56
CELKEM
97
19
91
24
233
22
43
72
271
207
13
7
9
17
19
8
32
11
3
45
44
Těžba
[m3]
5.2/21b TĚŽBA PĺSKŮ SKLÁŘSKÝCH
A SLÉVÁRENSKÝCH
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction of Glass and Foundry Sands
and Number of Workers involved
Těžař
35*
5*
89*
2*
135*
5
14*
15*
153*
94*
3
1
10
3
1
3
2
15*
0
Těžba
[t]
Mining companies
Kalcit s.r.o.
(PS)
LB MINERALS, s.r.o.
(PK+PS)
PEDOP s.r.o.
(PS)
Provodínské písky a.s.
(PK+PS)
SEDOS doprava a.s.
(PS)
Sklopísek Střeleč, a.s.
(PK+PS)
CELKEM
TOTAL
Extraction
Počet
zaměstnanců
Number
of workers
7 490
12
2 *
40 000
207
94 *
4 700
8
2 *
560 967
5
9
6 000
2
0
718 140
34
22 *
1 337 297
76
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
1 136 263
972 182
10 120 446
982
TOTAL
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
Těžba štěrkopísků a písků
166
Těžba písků sklářských a slévárenských
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/22 TĚŽBA KAMENE PRO HRUBOU
A UŠLECHTILOU KAMENICKOU VÝROBU
(nad 3 500 m3) A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction of Stone for Raw and Fine Stone-cutting
Production (over 3 500 m3) and Number of Workers involved
Těžař
Mining companies
ČESKÁ ŽULA spol. s r.o.
Granit Lipnice, s.r.o.
HERLIN spol. s r.o.
Jiří Sršeň - Tekam
KAVEX - GRANIT HOLDING a.s. LIGRANIT a.s.
MEDIGRAN s.r.o.
Plzeňská žula a.s.
Průmysl kamene a.s.
SATES ČECHY s.r.o.
Slezský kámen a.s.
Žula, s.r.o.
Další organizace
vyhrazený nerost 24
nevýhradní 8
CELKEM
Těžba
[m3]
Počet
zaměstnanců
Extraction
Number
of workers
8 800
13 040
23 726
4 300
9 340
11 878
17 100
11 128
16 319
13 120
12 890
3 500
6
14
22
3
30
10
69
20
24
30
54
21
6
1
1
6
24
.
*
1
0
38 807
7 423
191 371
Extraction of Limestones and Number of Workers involved
Těžař
494
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
Těžba
[t]
Mining companies
Agir s.r.o. Cement Hranice, akciová společnost
Českomoravský cement, a.s.
Extraction
Počet
zaměstnanců
Number
of workers
42 000
9
875 839
15
28 *
28 *
2 083 668
45
HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, s.r.o.
259 260
12
Holcim (Česko) a.s., člen koncernu
762 699
43
14 *
JHF Heřmanovice spol. s r.o.
Kalcit s.r.o.
KARETA s.r.o.
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.
6 770
2
151 210
12
85 000
6
3
25
2
160 000
37
Lafarge Cement, a.s.
824 000
14
LB CEMIX, s.r.o.
3
2 *
932 500
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
8 *
13
41 500
4
4
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
565 152
30
10 *
Omya CZ s.r.o.
495 171
5
4
23 680
5
2
767 700
38
93 200
35
Velkolom Čertovy schody,
akciová společnost
1 742 000
2
18
CELKEM
9 911 349
465
PRACTIC 99, s.r.o.
TOTAL
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
5.2/23 TĚŽBA VÁPENCŮ
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.
VÁPENKA VITOUL s.r.o.
TOTAL
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
Kámen pro hrubou
a ušlechtilou kamenickou výrobu
Těžba vápenců
167
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
5.2/24 TĚŽBA CIHLÁŘSKÝCH SUROVIN
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
5.2/25 TĚŽBA JĺLŮ A BENTONITU
A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction of Raw Materials for Bricks
and Number of Workers involved
Těžař Těžba
[m3]
Mining companies
Extraction
Počet
zaměstnanců
Cihelna Hodonín, s.r.o.
29 500
1
7
11 000
2
227 000
9
18
Ing. Jiří Hercl
1 600
1
LB MINERALS, s.r.o.
5 100
207
94 *
TONDACH Česká republika s.r.o.
187 437
15
4
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
363 000
12
64
14 150
1
Zlínské cihelny s.r.o.
CELKEM
838 787
Těžař
135
TOTAL
Těžba
[t]
Mining companies
Number
of workers
Cihelna Vysoké Mýto s.r.o.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Extraction of Clays and Bentonites
and Number of Workers involved
České lupkové závody, a.s.
Extraction
Počet
zaměstnanců
Number
of workers
43 397
22
Kaolin Hlubany, a.s.
697
9
KERACLAY, a.s.
117 685
13
7
12 *
*
KERAMOST, a.s.
bentonitt
193 125
5
KSB spol. s r.o.
bentonitt
4 000
26
*
LB MINERALS, s.r.o.
339 000
207
94 *
P-D Refractories CZ a.s. 17 000
8
RAKO - LUPKY, spol. s r.o.
Sedlecký kaolin a.s.
bentonitt
CELKEM
6 200
10
97 000
5
21 *
818 104
128
TOTAL
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
Těžba cihlářských surovin
168
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu.
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) Platí pouze pro uvedený nerost
Data field valid only for named mineral
Těžba jílů a bentonitu
hornická ročenka 2014
5.2 přehledné tabulky
5.2/26 TĚŽBA ostatních surovin A POČET ZAMĚSTNANCŮ
Extraction other minerals and Number of Workers involved
Těžař
Druh suroviny Kód
Těžba 2014
Počet
Mining companies
Sort Code
[t] zaměstnanců
Extraction Number
of workers
AGRO Brno - Tuřany, a.s.
Bludovit, s.r.o Budějovické štěrkopísky, s.r.o.
Cement Hranice, a.s.
České štěrkopísky spol. s r.o.
Českomoravský cement, a.s.
Granát, družstvo umělecké výroby
GYPSTREND, s.r.o.
Humanex, a.s. KERAMOST, a.s.
KMK GRANIT, s.r.o.
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
LB MINERALS, a.s.
LB MINERALS, a.s.
MAWE CK s.r.o.
Pavel Dragountavný PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o.
UNIKOM a.s. Advanced World Transport a.s.
živec
wollastonit
křemenná surovina
cementářské korekční sialitické suroviny
živec
cementářské korekční sialitické suroviny
pyroponosné štěrkopísky
sádrovec
oxihumolit
náhrada živců
živec
dolomit
živec
diatomit (křemelina)
vltavínonosné horniny (m3)
čedič
živec
dolomit
černouhelné kaly
ZS
2 113
WL
1 989
KR
16 460
CK
127 790
ZS
10 148
CK
174 357
PH
27 700
SA
10 780
OX
7 305
NZ
17 118
ZS
139 585
DL
442 000
ZS
275 000
DT
34 000
VH
38 743
CT
16 394
ZS
7 916
DL
8 200
360 0001)
Celkem
1 404 089
4 *
1 +
3
7 *
15 + 28 *
19 +
5 *
45 28 *
17 17 +
2
45 +
4
5 + 12 *
15 +
1
37 +
8 *
207 + 94 *
207 + 94 *
14 2
2 +
2
8 *
3 +
2
12
260
TOTAL
Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu
Including workers involved in the extraction of other minerals
+n Počet pracovníků subdodavatele
Number of subcontractor’s workers
1) nejde o prvotní těžbu, není v sumě
This is not promaeval axtraction, it is not involved in the sum total
169
5.2 přehledné tabulky
hornická ročenka 2014
Těžba černého uhlí
Těžba hnědého uhlí
Těžba ropy
Těžba zemního plynu a degazovaného metanu
170

Podobné dokumenty

Katalog uhlí a koksu - New World Resources

Katalog uhlí a koksu - New World Resources největší černouhelné těžební společnosti v ČR, kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro středoevropský ocelářský a energetický průmysl. OKK Koksovny, a.s. (“OKK”), koksárenská dceřiná společnos...

Více

Surovinové zdroje České republiky - stav 2008

Surovinové zdroje České republiky - stav 2008 Těžba nerostných surovin a ochrana přírodního prostředí . .......................... 112 Odstraňování negativních následků hornické činnosti v ČR   – hlavní formy a finanční zdroje ...................

Více

surovinové zdroje české republiky

surovinové zdroje české republiky Těžba nerostných surovin a ochrana přírodního prostředí . .......................... 108 Odstraňování negativních následků hornické činnosti v ČR – hlavní formy a finanční zdroje .....................

Více