antikristem

Transkript

antikristem
ANTIKRIST
KAM S ANTIKRISTEM
ANTIKRIST - KAM S ANTIKRISTEM
Obsah
1/Antikrist - napsal Páter Dr. Erdõs Mátyás
2/ Církevní otcové z prvních ètyø století
3/ Z druhého listu svatého apoštola Pavla Soluòanùm
4/ Poselství daná skrze Dona Gobbiho
5/ Poselství nebes v prùbìhu roku 2013 skrze Marii Julianu
6/ Výbìr formou výòatkù z poselství nebes dávaných v prùbìhu roku 2012 skrze M.D.M.
7/ Výòatky z poselstí nebes dávaných v prùbìhu roku 2013 zkrze Maria Divine Mercy
1/ ANTIKRIST
(Páter Dr. Erdõs Mátyás - apoštolský protonotáø, (1908-2003) psáno L.P. 2000 v Ostøihomu o svátku
Zvìstování Pánì)
Jsme v roce 2000, na prahu tøetího tisíciletí. Kam spìje náš svìt, ptají se lidé. Nìkteøí èekají odpovìï z
vìšteb, z horoskopù, politikové jsou optimisté. Církev se pøipravuje na nové letnice, na nový advent. Mystikové
vplétají své vize do znamení posledních èasù.
Hlavním úèinkujícím posledních èasù je Antikrist, vybavený satanskou mocí. O nìm je toto pojednání.
Podle novozákonního písma a podle køesanské tradice se má objevit Antikrist, Protikrist v posledních
èasech. (1Jn 2,18; 4,3) lidská osoba ve službách Satana, který bojuje proti božímu øádu, proti poselstvím
Krista, ovšem Kristus ho znièí pøi svém druhém pøíchodu. (2 Tes 2,3-12). Dál, za tìmi fakty, víme málo jistého o
Antikristu. Ani církev nemá ve vztahu k tomu vyložené rozhodnutí.
Antikrist jmenovitì se objevuje pouze u svatého Jana. Svatý Pavel píše, aniž by vyslovil jméno Antikrista, o
jeho pùsobení ve spojitosti s pøíchodem Krista toto:(2Tessz 2Sol 2,1-12)
„Bratøi, pokud jde o dobu, kdy pøijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u nìho shromáždíme, prosíme vás;
nenechte si tak snadno poplést hlavu, èi se dokonce polekat nìjakým proroctvím nebo listem prý od nás
poslaným, jako by ten den Pánì mìl už nastat. Nedejte se žádný zpùsobem od nikoho oklamat. Napøed totiž
musí nastat odpad a objevit se èlovìk skrz naskrz høíšný, propadlý záhubì, protivník, který se povyšuje nade
všecko, co nese jméno Boží nebo èemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámì a
bude se prohlašovat za Boha.
Když jsem byl ještì u vás, øíkával jsem vám to. Nevzpomínáte si? Víte, co ho teï zdržuje, že se nemùže
objevit pøed urèeným èasem. Tajemství špatnosti však už pracuje; napøed ovšem musí ustoupit z cesty ten,
který to dosud zdržuje.
A pak se objeví ten bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst a znièí svým slavným pøíchodem.
(Onen bezbožník) podporován satanem vystoupí s velikou mocí, s falešnými divy a zázraky a všemi
možnými bezbožnými pletichami (ke zkáze) tìch, kdo jsou urèeni k záhubì za to, že nepøijali lásku k pravdì, aby
byli spaseni. Proto na nì Bùh dopustí vliv bludu, že uvìøí naukám lživým. Tak propadnou trestu všichni, kdo
neuvìøili pravdì, ale dali pøednost špatnosti.“
Podle svatého Pavla tedy Antikrist není zosobnìním znepøátelení vùèi Kristu, nýbrž opravdová, urèitá lidská
osoba, která nechává sebe zbožòovat, na svatém místì si postaví svùj trùn, na oklamání koná divy satanskou
mocí, ale nakonec ho Kristus znièí. Zatím mu v tom jeho úèinkování brání nìjaká tajná síla. Co je to za moc,
nevíme.
Nìkteøí mystikové tvrdí, že ta pøekážka, o které mluví svatý Pavel, kterou je potøeba odstranit, je aktuální
veleknìz, Jan Pavel II., èekací doba tedy není pøíliš dlouhá.
Madona 13. kvìtna 1995 Donu Gobbimu øíká toto: „A právì pro obì tohoto mého prvního milovaného syna
se Boží spravedlnost snoubí s velkým milosrdenstvím.
(¼ Anticristo A.Baldini. Med. -Ge 62.p.21.)
Svatý Jan i v množném èísle mluvil o Antikristovi. Zde to slovo použije zøejmì po zpùsobu ukazatele a
vztahuje ho na všechny nepøátele Krista.
„Protože ztìlesnìné zlo bude a dle vyjádøení svatého Ireneje je souhrnem všeho zla, církevní otcové zøejmì
po právu vztahují k nìmu místa ve svatém písmu, kde se jedná o èiny proti Bohu a Církvi Boží. Za pøedobrazy
máme císaøe, které pronásledovali církev, Julianuse se svou pøetváøkou a bez víry, falešné uèitele, odpadlíky, a
pøedevším dnešní neznabohy, lidi bez víry a bez náboženství, jakož i ty, kteøí se odevzdávají vášním a noøí se v
nepravostech. Dle svatého Pavla: „Tajemství špatnosti však už pracuje.“ (2Sol 2,7)
(Az Antikrisztus. Huchedé Kõváry, 666, Testvéri szolgálat - K. Alapítvány, Esztergom, 7. oldal)
Po tom všem, lépe chápeme, proè nás nabádá Panna Marie skrze Dona Gobbiho opakovanì k vìrnosti, k
poslušnosti vùèi papeži, k následování uèení církve, k jednotì, k soudržnosti.
Podívejme se, co øíkají vizionáøi naší doby o Antikristu.
Marie Valtorta mìla vize v letech kolem 1940 o životì Pána Ježíše, a vyšly v deseti svazcích pod názvem „Il
poema del¾ Uomo-Dio”. Mìla i jiné texty, kde mluví o budoucnosti. Takové je, které vyšlo v nìmeckém
pøekladu„Das Morgenrot einer neuen Zeit. Weissagungen Jesus an Maria Valtorta.” (Parvis V.CH. 1648
Hauteville Schweitz (Z toho tento výòatek 55.51-52.o.)
„Démon se chová jako Kristus a jako Kristus, i on má své uèedníky a apoštoly. Z tìch si vybere
nejdokonalejšího, aby z nìho vytvoøil Antikrista. Nyní se nacházíme v periodì pøíprav jeho posla. ...Již existují
poslové tomu, jak jsem již øekl, mohl by se nazývat 'zapíráním', 'ztìlesnìným démonem', 'hrùzou', 'rouháním se
Bohu', 'synem Satana', 'mstou', 'pustošením', a mohl bych pokraèovat dál, abych dával jména jeho jasnìjšímu
významu vzbuzující strach.
Ale ještì není zde. Bude to osoba ve vysokém postavení, vysokém jak hvìzdy. Tak jak Otec mi dal veškerou
moc, tak Satan jemu (Antikristu) bude dávat svou moc, pøedevším veškerou moc klamat, aby každého
slabocha a rozleptaného ctižádostí - jak je on sám, jako jejich vùdce pøimìl k následování. Ovšem pøi své
bezuzdné ctižádosti se mu bude zdát Satanova nadpøirozená pomoc jako málo a bude hledat další podporu u
nepøátel Krista. A tito vybaveni stále dokonalejšími vražednými nástroji, budou mu pomáhat. K vynálezu tìchto
zbraní jim pomohli zejména jejich úchylné rozkoše, aby vyvolali mezi lidmi zoufalství. Ovšem nakonec Bùh
øekne „Dost“ a oslnivým svìtlem své tváøe je znièí“. (K tomu poznamenává pisatelka na jedné kopii: „znièení
Antikrista ještì není poslední soud.“)
Co øeknou ostatní proroci o Antikristu?
Antikrist již žije a tajnì již koná svou nièivou práci, ovšem svou úplnou moc pøedvede až po nástupu
protipapeže. Antikrist, který se jmenuje Maitreya, veškeré lidstvo chce vtìsnat do jednoho velkého
náboženství. „Pochází z Egypta (JL,NE), ovšem jeho pøedkové jsou židé(Joh 5; 43; La Salette) zøejmì z
pokolení Dana. (Sd 18,30).
6.6.1996 mìl 30 rokù, kdy vystoupil po celém svìtì a zaèal kázat (MJE). Antikrist Maitreya bude populární
(MJE) až svatý otec opustí Øím. Jeho následovncíci ho vyhlásí za uèitele svìta a za mesiáše NEW AGE (MJE) .
K vojenským konfliktùm, k problematice v pøírodì, pøi nespravedlivém rozdìlování pøíjmù mezi národy bude
dávat øešení. Po celém svìtì se bude objevovat v televizi pøièemž varuje pøed tím, jakoby konal nìco hrozného
proti lidstvu. (MJE). To se stane zanedlouho pøed VELKÝM VAROVÁNÍM. Protože je velký podfukáø, pokusí se
to zmínìné VELKÉ VAROVÁNÍ napsat na svoje konto, jakoby byl toho autorem. (MJE) Tím by rád sebe vyhlásil
jakoby prùkaznì za spasitele a velkého mistra.
Tím loudí, že bázeò a utrpení by se staly nesnesitelnými kvùli VELKÉMU VAROVÁNÍ, kdyby jeho
následovníci mu byli poslušní (MJE). Ovšem neví jak se bude odehrávat VELKÉ VAROVÁNÍ (NDE). Ve
skuteènosti Matka Boží ji uskuteèní na pøíkaz Vìèného Otce. Bùh je silnìjší a dovolí jen to, co je souèástí plánu
Vìèného Otce.“
Dr. Mary Even, z Linkolnu v USA, která sebe oznaèuje za sekretáøku Ježíše, a mìla vize mezi lety 19931997. Tyto ve skuteènosti jsou sbírkou vizí vìrohodných èi sporných osob. Citovali jsme krátký výòatek z její
vize, kterou mìla 11. února 1966 pøi pøíležitosti výroèí zjevení v Lourdech. - Hilfe für die grosze Dranosal 49-50.
strana SSJ CH 6003 Luzern Waldstatterstr.3.)
Žijeme v dobì Antikrista. Panna Marie skrze Dona Gobbiho nám vzkazuje: „Jsou to èasy pøedpovìdìné
Písmem svatým jako èasy velkého odpadu a pøíchodu Antikrista.
Jsou to èasy velkého soužení a nesèetných utrpení pro všechny, které vás pøivedou k prožívání posledních
událostí v PØÍPRAVÌ NA DRUHÝ JEŽÍŠÙV PØÍCHOD VE SLÁVÌ.
(19.5.1991)
V poselstvích Don Gobbi poukazuje na Sol 2: „Vstoupí do svatého Božího chrámu a bude sedìt na jeho
trùnì. Bude si vynucovat klanìní jako Bùh.“ (31. 12. 1992)
„Pøedevším pro církev nadešla hodina velké zkoušky, protože bude otøesena nedostatkem víry, zatemnìna
odpadlictvím, zranìna zradou, opuštìna od svých synù, rozdìlena rozkoly, ovládnuta zednáøi, stane se
úrodnou pùdou pro vzrùst jedovatého stromu nièemníka, Antikrista, který uprostøed ní založí své království.“
(1.1.1993)
Pøi pøíležitosti dne tøí archandìlù, (29.9.1994) mluví o „temné moci Antikrista“, kterou dostal od Lucifera.
Ovšem Madona nás utìšuje „Jsem strašná jako vojsko, sešikované k boji, nebo mým úkolem, svìøeným mi
Pánem, je zvítìzit nad Satanem, rozdrtit hlavu starého hada, spoutat nestvùrného Rudého draka a uvrhnout jej
do ohnivé propasti, svést zápas a potøít toho, jenž se staví proti Kristu, tj. Antikrista, a pøipravit DRUHÝ
JEŽÍŠÙV PØÍCHOD, který mezi vámi obnoví své slavné království.“(8.9.1990)
V Ostøihomu, L.P. 2000, o svátku Zvìstování Pánì, Dr. Erdõs Mátyás
Redakèní poznámka: Od roku 2000 máme víc poznatkù o tìchto vìcech, pøedevším díky poselstvím
dávaným skrze M.D.Mercy.
Stále mùžeme øíci, že nyní se otevírá pøed svìtem jedno z nejožehavìjších temat, èili to, co Antikrist
vymyslel, v prùbìhu staletí dobrušoval a zkouší na nás, na lidech nyní žijících uvést do koncù ve své
nejzrùdnìjší, nejbolestnìjší formì.
Pøedpokládám, že i na této stránce budou èasem pøibývat èlánky kolem Antikrista.
2/ ANTIKRIST VE SPISECH CÍRKEVNÍCH OTCÙ PRVNÍCH ÈTYØ STALETÍ
Chrám, na který otcové poukazují, je židovský chrám v Jeruzalémì, pøebudovaný Antikristem. Radìji než
øímského biskupa, první církevní otcové ztotožòovali Antikrista s vládním èinitelem králem, který povstane k
moci v ruinách øímského impéria. Pravdìpodobnì to bude Žid z Danova kmene. A co je nejdùležitìjší, bude
prohlašovat, na rozdíl od papeže, který se nazývá zástupcem anebo vyslancem Ježíše Krista, že Ježíš nebyl
Kristem, ale že Kristem je on. Tím se pokusí naplnit politické touhy Židù ohlednì Mesiáše a svede mnohých z
nich.
DIDACHÉ
(Didache) (apokryfní spis a o uèení dvanácti apoštolù)
„Celá vaše dosavadní víra vám neprospìje, jestli nebudete dokonalí v posledních èasech. Nebo v
posledních dnech se poèet falešných prorokù a svùdcù se znásobí. Ovce se promìní ve vlky... a potom se
objeví svùdce svìta a bude se vydávat za Božího Syna, bude dìlat znamení a divy, zemì bude vydaná do jeho
rukou“ (Didaché 16:3-4 [A.D. 70]).
POLYKARP SMYRSKÝ
„Každý, kdo nevyznává, že Ježíš Kristus pøišel v tìle, je antikrist [por 1 Jn 4:2-3; 2 Jn 7];
kdokoli nevyznává, že svìdectví køíže, je z ïábla a kdokoliv pøekrucuje výroky Pánì podle vlastních tužeb a
prohlašuje, že neexistuje ani vzkøíšení ani Soud, takový je Satanùv prvorozený“ (Listy Filadelfským 7:1 [A.D.
135]).
IRENEJ LYONSKÝ - druhý biskup Lyonu zemøel v 203
„Události, ke kterým dojdou za èasù antikrista dosvìdèí, že on [antikrist], protože je zbojník a odpadlík, dychtí
po tom, aby byl uctívaný jako Bùh a leda je jen obyèejný otrok, jeho pøáním je být prohlášen za krále. Obdaøený
veškerou ïábelskou mocí, nepøijde jako spravedlivý král nebo legitimní král, který je podøízený Bohu, ale jako
bezbožník, nespravedlivý a jako ten, co nerespektuje zákon... odstraní modly a pøesvìdèí [lidi], že on sám je
Bùh, vyvyšujíc se jako jediný idol...
Kromì toho taktéž, jak Pavel zdùrazòoval i já jsem poukazoval na to v mnoha ohledech, že chrám v
Jeruzalémì byl postaven na pokyn pravého Boha. Nebo i samotný apoštol, hovoøící za sebe, zøetelnì ho
nazval chrámem Božím. [2 Sol. 2:4]... ve kterém zasedne nepøítel, se snahou vydávat se za Krista“ (Proti
kacíøùm 5:25:1 2 [A.D. 189].
„Kromì toho další nebezpeèí v žádném pøípadì ne bezvýznamné zastihne tìch, kteøí se budou chybnì
domnívat, že znají jméno antikrista. Protože jak tito lidé pøijmou jedno [èíslo] a když antikrist pøijde maje jiné,
lehko se s ním dají svést, pøedpokládajíce, že on [antikrist] není ten oèekávaný... a právì proto je mnohem
jistìjší a ménì riskantní poèkat na naplnìní proroctví než si dìlat domnìnky a hledat rùzná jména, které se
mohou vyskytnout a když tedy mùže být mnoho jmen, které mají zmínìné èíslo, otázka zùstane beztak
nevyøešená“ (tamtéž, 5:30:2 3).
„A když antikrist na tomto svìtì všechno znièí, bude vládnout tøi roky a šest mìsícù a zasedne
jeruzalémském chrámì, a potom pøijde Pán z nebes v oblacích, ve slávì Otce, posílaje toho èlovìka a tìch,
kteøí ho následovali, do ohnivého jezera.“ (tamtéž, 5:30:4).
HYPOLIT ØÍMSKÝ - A.D. 217
„Právì tak, jako náš Pán Ježíš Kristus, který je též Bùh, byl pøedpovìdìný v symbolu lva,kvùli jeho
pøíslušenství ke královskému rodu a jeho slávì, taktéž pøedpovìdìlo antikrista jako lva, kvùli jeho tyranii a
násilí. Protože podvodník hledá zpùsob jak se podobat ve všem Božímu Synovi. Kristus je lev, taktéž antikrist je
lev. Kristus je král, taktéž antikrist je král. Spasitel se ukázal svìtu jako beránek, taktéž antikrist se jeví podobnì,
jako ovce navenek ale zevnitø bude jako vlk. Spasitel pøišel na svìt v obøízce [tj. židovská rasa], antikrist pøijde
podobnì...
Spasitel vzkøísil a ukázal, že jeho svaté tìlo je chrámem, antikrist vyzdvihne v Jeruzalémì chrám z
kamene.“(Antikrist 6 [A.D. 200])
„Ohlednì antikrista je napsáno... „'Dan je mladý lev, který vyrazí z Básanu'. [Deut. 33:22:]. Ale aby se nikdo
nemýlil, pøedpokládajíce, že se mluví o Spasitelovi, nech pøistupuje k této záležitosti opatrnì. Dan, jak se øeklo,
je lev mladý. A tím, že oznaèil kmen Danùv, jasnì naznaèil kmen, ze kterého má pøijít antikrist. Nebo jako Ježíš
vzešel z Judova kmene, tak antikrist vzejde z Danova kmene.
A ze slov Jakuba vidíme platnost argumentu: 'Dan bude hadem na cestì, který kousne konì u kopyta' [Gen.
49:17]. Co se potom myslí pod pojmem had, jestli ne antikrist, ten svùdce, který je vzpomenutý v knize Genesis
[Gen. 3,1], který svedl Evu? … A opravdu vzejde z kmene Danova, ten tyran a král, ten hrozný soudce, ten
ïáblùv syn, ten, kterého osudem je vzejít a povstat“ (tamtéž, 14).
„A nade všechno, kromì toho bude milovat i židovský národ. A s nimi bude dìlat znamení a nesmírné divy,
falešné divy a ne skuteèné, aby svedl svých bezbožných sobì rovných... A potom postaví a okamžitì obnoví
chrám v Jeruzalémì a odevzdá ho Židùm“.
(DISCOURSE ON THE END OF THE WORLD 23 - 25 [A.D. 217]).
TERTULIÁN
„Èlovìk høíchu, syn zatracení, který se musí ukázat pøed pøíchodem Pánì, který protiøeèí a vyzdvihuje se
nade všechno èemu se øíká Bùh anebo co je uctívané; který se má posadit v chrámì Božím, vychvalovat se, že
je Bùh... Ve skuteènosti podle našeho názoru je to antikrist, jak víme ze starodávných a nových proroctví a od
apoštola Jana, který øíká, že už „do svìta vyšlo mnoho falešných prorokù“, pøedchùdci antikrista, kteøí zapírají,
že Kristus pøišel v tìle a neuznávají Ježíše ve smyslu Boha Stvoøitele“.
(AGAINST MARCION 5:16 [A.D. 210])
CYPRIÁN KARTÁGSKÝ - byl v èele církve Severní Afriky zemøel v 258
„Jestli [heretici] touží po pokoji, nech složí své zbranì. Jestli dìlají pokání, proè vyhrožují? Jestli vyhrožují,
dejme jim vìdìt, že Boží knìží se nebojí. Dokonce ani antikrist, když bude pøicházet, nevstoupí do církve,
tøebaže bude vyhrožovat, a taktéž neustoupíme jeho zbraním a násilí, i když bude tvrdit, že nás znièí jestli
budeme odporovat.“
(LETTERS 69[70]:3 [A.D. 253]).
„Obojí, køest i Duch Svatý jsou jedno a Církev, která byla založená Pánem Ježíšem Kristem na Petrovi,
zdrojem a principem jednoty, je též jedna. A právì to vede k tomu, že všechno, co pøichází od nich [heretikù a
schizmatikù] je marné a falešné a nic z toho, co udìlali, nemùže být námi schválené... A požehnaný apoštol Jan,
který dodržoval pøedpisy a pøikázání Pánì, to stanovil v jeho epištole a øekl, 'A jak jste slyšeli, že pøijde antikrist,
tak nyní vystoupilo mnoho antikristù. Z toho poznáváme, že je tu poslední hodina...' [1Jan 2:18]. Proto my, kteøí
jsme s Pánem a zachováváme Pánovu jednotu, a podle jeho blahosklonnosti spravujeme jeho knìžství v
Církvi, máme zavrhnout a odmítnout a považovat za rouhavé všechno, co jeho protivníci a antikristové dìlají. A
tìm, kteøí se mýlili a spáchali zlo a nakonec uznali pravou víru jedné Církve, mìli bychom zaruèit pravdu jednoty
i víry prostøednictvím všech svátostí Boží milosti“ (tamtéž, 54 [69]:19).
„Protože lež a pravda, tma a svìtlo, smrt a nesmrtelnost, antikrist a Kristus, nemají nic spoleèného, mìli
bychom za každou cenu udržovat jednotu Katolické Církve a v žádném ohledu neustoupit nepøátelùm víry a
pravdy. Taktéž nemùžeme diktovat zažívaný zpùsob zvyklostí, ale zdolávat další pùsobící zvyklosti s
odùvodnìním. Nebo ani Petr, kterého jako prvního vybral Pán a na kterém postavil svou Církev... nepohrdal
Pavlem jen proto, že byl pøedtím pronásledovatelem Církve, ale pøipustil radu ohledem pravdy [kterou dal
Pavel]... a takto nám dal názorný pøíklad jak svornosti tak i trpìlivosti.“ (tamtéž, 70 [71]:2-3)
LACTANTIUS - narodil se asi v r. 250 n.l. - køesanský kazatel, teolog, apologeta, spisovatel starovìku øíkali
mu køesanský Cicero
„Král vzejde ze Sýrie, zrozený ze zlého ducha, dobyvatel a nièitel lidské rasy, který znièí to, co zùstalo z
pøedešlého zla, spolu se sebou samým... Ale král bude nestydatý nejen sám v sobì, ale bude též prorokem lží a
ustanoví a nazve sebe Bohem a naøídí, aby byl uctívaný jako Syn Boží a bude mu daná moc, aby dìlal znamení
a divy, na které se lidé mohou nalákat, aby se mu klanìli. Pøikáže ohni, aby sestoupil s nebe a slunci, aby se
zastavilo a opustilo svou dráhu a obrazu, aby mluvil a tyto vìci se dìjí na jeho rozkaz... A potom se pokusí znièit
chrám Boží a pronásledovat spravedlivých.“(DIVINE INSTITUTES 7:17 [A.D. 307]).
CIRIL JERUZALÉMSKÝ - biskup jeruzalémský zemøel v r. 387
„Tento výšeuvedený antikrist pøijde, když èasy øímského impéria se naplní a konec svìta se pøiblíží.
Povstane deset øímských králù, kteøí budou vládnout pravdìpodobnì na odlišných územích, ale všichni budou
vládnout ve stejném èase. Po nich pøijde jedenáctý, antikrist, který s ïábelskou fikaností magie se zmocní
øímského impéria. Z králù, kteøí vládli pøed ním, tøech pokoøí [Dan 7:24] a dalších sedm mu budou podrobeni.
Zpoèátku bude pøedstírat mírnost jako kdyby byl vzdìlanou a rozvážnou osobou a vìcnost a láskyplnou
dobrotu.“ (CATECHETICAL LECTURES 15:12 [A.D. 350]).
„Uchvacujíc Židy klamnými znameními a zázraky svých magických trikù, až kým neuvìøí, že on je oèekávaný
Kristus, potom se stane známým všemi možnými zpùsoby ohavných skutkù nelidskosti a bezpráví, jako kdyby
mìl pøevyšovat všech nespravedlivých a bezbožných, kteøí kdy žili pøed ním. Všem lidem, ale zvl᚝ nám
køesanùm pøedstaví ducha vraždìní a krajní krutosti, nemilosrdnosti a lsti. Jen tøi roky a šest mìsícù bude
páchat tyto skutky a potom bude znièený druhým pøíchodem jednorozeného Syna Božího, našeho Pána a
Spasitele Ježíše, pravého Krista, který pøijde ve slávì z nebes a který ho znièí dechem svých úst [2 Sol. 2:8] a
vydá ho do pekelného ohnì.“ (tamtéž)
SV. AUGUSTÍN - biskup, církevní uèitel zemøel v r. 430
„Daniel prorokuje o poslední soudu tak, aby nám naznaèil, že antikrist až pøijde, bude nièit vìènou vládu
svatých. Nebo v prorocké vizi vidìl ètyøi šelmy, naznaèujíc ètyøi království a ètvrté dobyté urèitým králem, který
je rozpoznaný jako antikrist a potom [pøijde] vìèné království Syna Božího a to Krista.“ (O Božím státì 20:19
[A.D. 419]).
Další pouèení o druhém pøíchodu Pánì (2Sol 2,1-12)
3/ Z DRUHÉHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA SOLUÒANÙM
„Bratøi, pokud jde o dobu, kdy pøijde náš Pán Ježíš Kristus a kdy my se u nìho shromáždíme, prosíme vás:
nenechte si tak snadno poplést hlavu, èi se dokonce polekat nìjakým proroctvím nebo listem prý od nás
poslaným, jako by ten den Pánì mìl už nastat. Nedejte se žádným zpùsobem od nikoho oklamat. Napøed totiž
musí nastat odpad a objevit se èlovìk skrz naskrz høíšný, propadlý záhubì, protivník, který se povyšuje nade
všecko, co nese jméno Boží nebo èemu se vzdává náboženská úcta. Posadí se dokonce v Božím chrámì a
bude se prohlašovat za Boha.
Když jsem byl ještì u vás, øíkával jsem vám to. Nevzpomínáte si? Víte, co ho teï zdržuje, že se nemùže
objevit pøed urèeným èasem. Tajemství špatnosti však už pracuje; napøed ovšem musí ustoupit z cesty ten,
který to dosud zdržuje.
A pak se objeví ten bezbožník, ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst a znièí svým slavným pøíchodem.
(Onen bezbožník) podporován satanem vystoupí s velikou mocí, s falešnými divy a zázraky a všemi
možnými bezbožnými pletichami (ke zkáze) tìch kdo jsou urèeni k záhubì za to, že nepøijali lásku k pravdì, aby
byli spaseni. Proto na nì Bùh dopustí vliv bludu, že uvìøí rukám lživým. Tak propadnou trestu všichni, kdo
neuvìøili pravdì, ale dali pøednost špatnosti.“
4/ POSELSTVÍ DANÁ SKRZE DONA GOBBIHO
8. záøí 1990 627
Jsem strašná jako vojsko, sešikované k boji, nebo mým úkolem, svìøeným mi Pánem, je zvítìzit nad
satanem, rozdrtit hlavu starého hada, spoutat nestvùrného Rudého draka a uvrhnout jej do ohnivé propasti,
svést zápas a potøít toho, jenž se staví proti Kristu, tj. Antikrista, a pøipravit druhý Ježíšùv pøíchod, který mezi
vámi obnoví své slavné království.
19. kvìtna 1991 659
Žádám, aby se celá církev shromáždila v duchovním veèeøadle mého Neposkrvnìného Srdce.
Tehdy vás Duch svatý pøivede k pochopení úplné pravdy. Uvede vás do tajemství Božího Slova a dá vám
svìtlo moudrosti, abyste pochopili celé evangelium a co je v nìm napsáno o èasech, které prožíváte. Duch
svatý vám dá pochopit znamení vaší doby.
Jsou to èasy pøedpovìdìné Písmem svatým jako èasy velkého odpadu a pøíchodu Antikrista.
Jsou to èasy velkého soužení a nesèetných utrpení pro všechny, které vás pøivedou k prožívání posledních
událostí a pøíprav na druhý Ježíšùv pøíchod ve slávì.
26. èervna 1991 662
Ve vás se zjevuji jako Vojevùdkynì svého šiku, mnou zformovaného ve všech èástech svìta, abych bojovala
proti velkému vojsku nepøátel Božích, vedenému tím, kdo se staví proti Kristu, tj. Antikristem.
Mùj šik tvoøí nepatrní, chudí, pokorní sluhové Pána, které zvu vstoupit do veèeøadla mého Neposkvrnìného
Srdce, aby mohli v plnosti pøijmout dar Ducha svatého.
31. prosince 1992
„Nechte se mnou uèenlivì pouèit, pøemilí synové. V této poslední noci v roce se soustøeïte v modlitbì a v
naslouchání slovùm vaší nebeské Matky. Prorokynì tìchto posledních èasù.
Neprožívejte tyto hodiny v hluku a rozptýlení, ale v tichu, usebráni, v rozjímání. Vícekráte jsem vám oznámila,
že se blíží konec èasù a pøíchod Ježíšùv ve slávì. Nyní vám chci pomoci pochopit znamení popsaná v Písmì
svatém, která ukazují, že už je blízko jeho slavný návrat.
Tato znamení jsou jasnì uvedena v evangeliích, v listech sv. Petra a Pavla a realizují se právì v tìchto letech.
- Prvním znamením je rozšíøení bludù, které vedou ke ztrátì víry a k odpadu. Tyto bludy jsou propagovány
falešnými uèiteli, slavnými teology, kteøí už neuèí pravdy evangelia, ale zhoubné hereze, založené na bludech a
lidských úsudcích.
Vyuèováním bludù se ztrácí pravá víra a šíøí se všude velký odpad.
„Mìjte se na pozoru a nedejte se svést. Protože mnozí se budou snažit oklamat mnoho lidí. Pøijdou falešní
proroci a podvedou mnohé“ (Mt 24,5-9).
„Den Pánì nepøijde døíve, než dojde k velkému odpadu“ (2 Tes2,3).
„Pøijdou mezi vás falešní uèitelé. Budou se snažit rozšíøit zhoubné hereze a postavit se dokonce proti Pánu,
který je vykoupil. Mnozí jim budou naslouchat a budou žít jako oni nemravným životem. Jejich vinou upadne
køesanská víra v opovržení. Z touhy po bohatství vás popletou chybnými úsudky“ (2 Petr 2,1-3).
- Druhým znamením je vypuknutí válek a bratrovražedných bojù, které povedou k nadvládì násilí a nenávisti
a k všeobecnému ochlazení lásky, zatímco bude docházet stále èastìji k pøírodním katastrofám, jako jsou
epidemie, velký hlad, záplavy a zemìtøesení.
„Když uslyšíte mluvit o válkách, blízkých nebo vzdálených, nemìjte strachu: je tøeba, aby se to stalo.
Národy budou bojovat jeden proti druhému, jedno království proti druhému království. Bude bída a
zemìtøesení v mnohých krajinách. Toto všechno bude jenom zaèátek vìtších utrpení.
Zlo se tak rozšíøí, že láska mnohých vychladne. Bùh však zachrání toho, kdo vytrvá až do konce“ (Mt 24, 612)
- Tøetím znamením je krvavé pronásledování tìch, kteøí zùstanou vìrní Ježíšovi a jeho evangeliu a vytrvají
pevnì v pravé víøe. Mezitím bude evangelium hlásáno v každé èásti svìta
Myslete, synové pøemilí, na velká pronásledování, kterým bude podroben a církev, a na apoštolskou
horlivost posledních papežù, pøedevším mého papeže Jana Pavla II. v pøinášení radostné zvìsti všem
národùm zemì.
„Vy budete vìznìni, pronásledováni a zabíjeni. Budete nenávidìni ode všech pro mne. Tehdy mnozí opustí
víru. Budou se nenávidìt a zrazovat jeden druhého. Mezitím bude poselství o království Božím zvìstováno v
celém svìtì. Všechny národy je budou muset slyšet.
A tehdy pøijde konec“ (Mt 24,9-10).
- Ètvrtým znamením je strašná svatokrádež, kterou spáchá ten, kdo se protiví Kristu, tj antikrist. Vstoupí do
svatého Božího chrámu a bude sedìt na jeho trùnì. Bude si vynucovat klanìní jako Bùh.
„Ten se postaví na odpor proti všemu, èemu lidé vzdávají božskou poctu a co nazývají Bohem. Ten nièemník
pøijde s mocí satanovou, s veškerou silou falešných zázrakù a falešných divù. Použije všech druhù
zlomyslných podvodù k páchání zla“ (2 Tes 2,4-9).
„Jednoho dne uvidíte na svatém místì toho, kdo se dopustí hrozné svatokrádeže. Mluvil o ní prorok Daniel.
Kdo ète, snaž se pochopit“ (Mt 24,15).
Pøemilí synové, abyste pochopili, v èem spoèívá tato hrozná svatokrádež, ètìte, co je o tom pøedpovìdìno
prorokem Danielem.
„Hleï, Danieli, tato slova jsou tajná a zapeèetìná až do doby konce. Mnozí budou oèištìni, zbìlí, budou
bezúhonní, ale bezbožní budou pokraèovat v bezbožném jednání. Nikdo z bezbožných nepochopí tyto vìci,
ale moudøí je pochopí.
Nuže, doby, kdy bude odstranìna každodenní obì a dojde k ohavnosti zpustošení, bude tisíc dvì stì
devadesát dní. Blahoslavený, který bude trpìlivì èekat a doèká se tisíce tøi sta tøiceti pìti dnù“ (Dan 12,9-12).
Mše svatá je každodenní obì, èistá obì, která je obìtována Pánu v každé èásti zemì od úsvitu do západu
slunce.
Obì mše svaté obnovuje onu obì Ježíšovu na køíži. Ti, kdo pøijmou protestantskou nauku, budou øíkat, že
mše není obì, ale jen svatá Veèeøe, to je vzpomínka na to, co Ježíš uèinil pøi poslední veèeøi. A tak bude
potlaèeno slavení mše svaté. V tomto odstranìní každodenní obìti spoèívá hrozná svatokrádež, které se
dopouští Antikrist, a její trvání bude asi tøi a pùl roku, to je tisíc dvì stì devadesát dní.
- Páté znamení tvoøí mimoøádná znamení, která se pøihodí na obloze nebeské. „Slunce se zatmí, mìsíc
ztratí svùj lesk, hvìzdy budou padat z nebe, a nebeské mocnosti budou rozvráceny (Mt 24,29).
Sluneèní zázrak, který se stal bìhem mého posledního zjevení ve Fatimì, vám chce odhalit, že jste už
vstoupili do èasù, v nichž dojde k událostem, které vás pøipravují na Ježíšùv návrat ve slávì.
„Tehdy se ukáže znamení Syna èlovìka na nebi. Všechny národy zemì budou naøíkat a lidé uvidí Syna
èlovìka pøicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou“ (Mt 24,30).
Moji pøemilí dìti zasvìcené mému Neposkvrnìnému Srdci, chtìla jsem vás pouèit o tìchto znameních, které
vám Ježíš ve svém evangeliu oznaèil, aby vás pøipravil na konec èasù, protože ony se právì uskuteèòují ve
vašich dnech.
Rok, který se uzavírá a který se otevírá, je èástí èasu velkého soužení, bìhem kterého se šíøí odpad, množí
se války, pøiházejí se v tolika èástech svìta pøírodní katastrofy, zesilují pronásledování, zvìst evangelia se
pøináší všem národùm, na nebi se stávají mimoøádné úkazy a stále více se blíží okamžik plného projevení
Antikrista.
Zvu vás tedy, abyste zùstali pevní ve víøe, jisti v nadìji a horoucí lásce. Nechejte se mnou nést a všichni se
shromáždìte v bezpeèném útoèišti mého Neposkvrnìného Srdce, které jsem vám pøipravila právì pro tyto
poslední doby.
Pozorujte se mnou znamení vaší doby a žijte v pokoji srdce a v dùvìøe.
Já jsem stále s vámi, abych vám øíkala, že uskuteèòování tìchto znamení vám bezpeènì ukazuje konec
èasù s Ježíšovým pøíchodem ve slávì.
„Od fíkovníku se nauète tomuto podobenství: když jeho vìtvì zmìknou a vyrážejí první listy, vy víte, že léto je
blízko. Stejnì když uvidíte, že se dìjí tyto vìci, vìzte, že vaše osvobození je blízko“ (Mt 24,32-33).
1. ledna 1993
Vstoupili jste tak do období velké zkoušky.
- Velká zkouška pøišla na vás všechny, mé ubohé dìti, které satan tolik ohrožuje, a které duchové zla tolik
zraòují. Nebezpeèí, kterému jdete vstøíc, je nebezpeèí, že ztratíte milost a spojení s Božím životem, který vám
mùj Syn získal ve chvíli vykoupení, když vás vytrhl z otroctví Zlého a osvobodil vás od høíchu.
Nyní se již høích nepokládá za zlo: dokonce èasto je vynášen jako hodnota a jako dobro. Pod záludným
vlivem sdìlovacích prostøedkù dochází postupnì k tomu, že se stále více ztrácí vìdomí, že høích je zlo. Tak se
stále èastìji páchá høích, omlouvá se a nevyznává ve zpovìdnici.
Když žijete v høíchu, vracíte se do otroctví satanova a jste podrobeni jeho zlovolné moci, a dar vykoupení,
které pro vás Ježíš zajistil, pøichází nazmar. Pokoj se ztrácí z vašich srdcí, z vašich duší, z vašeho života.
Moje dìti, tak ohrožené, tak nemocné, pøijmìte mé mateøské pozvání a vrate se k Pánu cestou obrácení a
pokání.
Uznejte høích jako nejvìtší zlo, jako zdroj všeho zla osobního i spoleèenského. Nežijte nikdy v høíchu. Kdyby
se vám to pøihodilo, pro vaši lidskou køehkost nebo pro podlé svody Zlého, uteète se rychle do zpovìdnice. Kéž
je èastá zpovìï lékem, který používáte proti šíøení høíchu zla. Prožívejte tedy veliké spoleèenství lásky a života
s Nejsvìtìjší Trojicí, která si ve vás zbudovala pøíbytek a kterou budete stále více oslavovat.
- Velká zkouška pøišla na církev, tak poskvròovanou duchy zla, tak rozdìlenou ve své jednotì, tak zastínìnou
ve své svatosti.
Hleïte, jak se v ní šíøí blud, který ji vede ke ztrátì víry. Odpadlictví se šíøí na všechny strany.
Zvláštním darem mého Neposkvrnìného Srdce pro tyto vaše èasy je Katechizmus katolické církve, který
chtìl mùj papež vyhlásit jako svou záøivou a nejvyšší závì. Ale kolik je pastýøù, kteøí tápají ve tmách, kteøí
onìmìli ze strachu nebo z kompromisù a nebrání své stádo pøed dravými vlky!
Mnoho knìžských a zasvìcených životù je vyprahlých neèistotou, svedených rozkošemi a vyhledáváním
pohodlí a blahobytu. Vìøící jsou svádìny nástrahami svìta, který zpohanštìl, nebo nesèíslnými sektami, které
se stále více šíøí.
Pøedevším pro církev nadešla hodina veliké zkoušky, protože bude otøesena nedostatkem víry, zatemnìna
odpadlictvím, zranìna zradou, opuštìna od svých synù, rozdìlena rozkoly, ovládnuta zednáøi, stane se
úrodnou pùdou pro vzrùst jedovatého stromu nièemníka, Antikrista, který uprostøed ní založí své království.
- Velká zkouška pøichází na lidstvo, které je nyní týráno násilím, které vystupuje z bøehù, nenávistí, která nièí,
válkami, které se hrozivì rozšiøují, velkým zlem, které lidstvo není schopno odvrátit.
31. prosince 1993 759
Rozmnožujte všude veèeøadla modliteb, o které jsem vás prosila, jako bezpeèná místa, jako útoèištì, kde se
mùžete skrýt pøed strašlivou bouøí, která vás èeká.
Ve veèeøadlech pocítíte moji mimoøádnou pøítomnost. Ve veèeøadlech zakusíte bezpeèí a mír, který vám
daruje vaše nebeská Maminka.
Ve veèeøadlech budete uchránìni od zla a od velikých nebezpeèí, která vám hrozí.
13. kvìtna 1994
Je to apokalyptické poselství.
Týká se konce èasù. Oznamuje a pøipravuje návrat mého Syna Ježíše ve slávì.
- Na toto zpohanštìlé lidstvo obalené ledem popírání Boha a vzpoury proti jeho zákonùm lásky, zkažené
høíchem a zlobou, jemuž vládne Satan jako jistý vítìz, sešlu paprsky lásky a svìtla svého Neposkvrnìného
Srdce.
Ty vám osvítí cestu, jíž máte projít k návratu k Bohu, obrácením, modlitbou a pokáním.
Takto se mé Neposkvrnìné Srdce stane dnes bezpeèným prostøedkem spásy pro celé lidstvo.
Jen v mém Neposkvrnìném Srdci najdete útoèištì ve chvíli trestu, posilu v hodinì utrpení, úlevu uprostøed
nevýslovných bolestí, svìtlo ve dnech nejhustší temnoty; osvìžení v plamenech stravujícího ohnì, dùvìru a
nadìji ve všeobecném zoufalství.
- Na tuto církev, zatemnìlou a zranìnou, zbitou a zrazenou, sešlu paprsky lásky a svìtla svého
Neposkvrnìného Srdce.
Když do ní vnikne nièemný èlovìk a dokonèí ohavnost zpustošení a nakonec završí hroznou svatokrádeží,
zatímco se všude rozšíøí obrovský odpad, tehdy mé Neposkvrnìné Srdce posbírá malý zbytek vìrných a ten v
obìti, modlitbì a nadìji poèká na návrat mého Syna Ježíše ve slávì.
22. kvìtna 1994
Opakujte s intenzivní láskou modlitbu, kterou jsem vás sama nauèila: Pøijï Duchu svatý, pøijï na mocnou
pøímluvu Neposkvrnìného Srdce Panny Marie, tvé milované Nevìsty.
Pøijï Duchu svatý.
29. záøí 1994
Archandìlu Michaelovi je svìøen úkol vést do boje zástupy andìlù a mých vìrných synù proti zkušené
armádì Satana, zla, satanských a zednáøských sil, zorganizovaných na svìtové úrovni do jedné velké
mocnosti, aby se vrhli proti Bohu a jeho Kristu.
Svatý Michael zakroèí pøedevším pøi porážce starého nepøítele Lucifera, který se v poslední hodinì objeví s
veškerou temnou mocí Antikrista.
On má za úkol porazit ho a zvítìzit nad ním, rozdrtit jeho království tmy a ohnì, nabídnout vaší nebeské
Mamince øetìz, s nímž ho spoutá, a klíèe, aby uzamkla brány propasti, z níž nebude už moci vyjít a škodit svìtu.
29. záøí 1995
V tomto velkém zápase je zvláštní úloha svìøena archandìlu Gabrielovi, který vás ozbrojí stejnou Boží silou;
archandìlu Rafaelovi, který pomaže hojivým balzámem všechny vaše rány; archandìlu Michaelovi, který
povede všechny andìlské šiky k úplnému vítìzství nad šiky pekelnými.
Proto vás svìøuji mocné ochranì tìchto archandìlù a vašich andìlù strážných, abyste byli vedeni a chránìni
v boji, který se teï vede mezi nebem a zemí, mezi rájem a peklem, mezi sv. Archandìlem Michaelem a samým
Luciferem, který se brzy objeví se vší mocí Antikrista.
Tak budete pøipraveni na velký zázrak, který nastane až s triumfem mého Neposkvrnìného Srdce sestoupí
na svìt božská rosa Božího milosrdenství.
18. kvìtna 1997
Duch svatý vydá své dokonalé svìdectví.
Svìdectví Ducha pøesvìdèí høíšný svìt.
- Ve svìtle jeho pravdy celé lidstvo pochopí propast, do které se nechalo svést satanem, který v nìm a jeho
prostøednictvím chtìl zopakovat svoje pyšné gesto odmítnutí Boha a jeho zákona.
Tak si lidstvo budovalo civilizaci bez Boha, øídilo se morálkou, která protiøeèí jeho zákonu, uznávalo každou
formu zla a høíchu, nechalo se svádìt materializmem, závistí, násilím a neèistotou.
Božským ohnìm Svatého Ducha se lidstvo úplnì oèistí, aby se mohlo vrátit do nové zahrady, ve které se
bude Nejsvìtìjší Trojici vzdávat nejvìtší sláva. Svìdectví Ducha mocnì obnoví Církev.
- Ve svìtle jeho pravdy uvidí Církev sebe samého v celé svojí lidské slabosti a bude uzdravena z krize víry,
bude zbavena úkladù bludù, které rozšíøily v ní velikou neøest apostaze a nevìry.
Celá Církev, obnovená božským ohnìm Ducha Svatého, bude odrážet slávu svého Pána a znovu se stane
Nevìstou vìrnou a èistou, celou krásnou, bez poskvrny a vrásky, dle vzoru svojí nebeské Matky.
Svìdectví Ducha vás pøivede k pochopení celé Pravdy.
5/ POSELSTVÍ NEBES V PRÙBÌHU ROKU 2013 - DÁVANÁ SKRZE MARII JULIANU
(krátké výòatky)
8. února 2013
Dcerko moje drahá! Sleduj znamení! Nyní ti pøináším všechno to, to jsem ti pøedem oznámil. Velká pøírodní
katastrofa se prožene svìtem. Bude mnoho mrtvých. Soudím zemi. Jen ti se zachrání, kdo se budou modlit.
Kteøí nebudou chtít mì brát na vìdomí, navždy se ztratí.
Dcerko moje, sleduj! Znamení jsou již zde. Antikrist se již pøipravil, aby se nechal zbožòovat. Brzy si postaví
svùj chrám, kde ho budou zbožòovat. On bude velký strùjce poøádku a tvùrce míru. Sám generuje tu spoustu
válek a chaos, aby pak jemu pøiznávali ten povrchní mír, který vyvolá svou mocí. Satan skrze nìho bude dìlat
zázraky a zázraèní uzdravení, protože on satanùv èlovìk, syn zatracení, který se vyvyšuje na místo Boha. Zruší
Svatou obì, svatou mši, a jménem falešného ekonomizmu vymaže svátosti. Již nyní vás upozoròuji:
nenásledujte ho! Nepøijímejte jeho uèení! Vy zùstávejte u mne. Zùèastnìte se bohoslužeb, které se budou
konat ve skrytosti! Vy zbožòujte a pøijímejte pouze mé drahé Svaté Tìlo a mou drahou Svatou Krev.
8. února 2013
Dejte si pozor! Nenechte se svést! Kdo mì zapøe a bude zbožòovat Antikrista, ten bude mít za údìl vìèné
zatracení.
26. února 2012
Pán Ježíš: Nyní vystoupí Antikrist. Nový papež bude protipapež. Nyní oddìluji ovce od beranù. Nyní se
rozdìluje Církev. Ti, kteøí žijí ve skrytosti, budou zbožòovat jednoho pravého Boha. Oni budou spravedliví.
Ostatní budou modláøi. Je èeká vìèné zatracení.
26. února 2012
Ježíš: „I nyní se to na nì vztahuje. Mì, Ukøižovaného nepøijmou. Antikrista pak pøijmou, protože chtìjí
svìtskou moc.
28. února 2013
Dnes se uzavøelo jedno období. Mùj papež, který vede život ve svatosti, odstoupil. Jeho køeslo je prázdné.
Nyní následuje hrùzovláda Antikrista a protipapeže. To je poslední úder satana na lidstvo. Nyní nechá posadit
falešného zástupce do papežského køesla, který rozkope mùj zákon. Dovolí abortus, eutanazii, lesbické a
homosexuální „manželství“, pøijímání nevinných dìtí do vìèné péèe, rozvody, vymaže celibát, a svátosti. Moji
vìøící již nebudou mít èeho se držet. Nebude svatá zpovìï, svaté pøijímání. Mùj protivník tak lehce podvede a
nechá je propadnout. Antikrist zatím vystoupí jako smírèí, který svými zázraky pøivede lid k úžasu. To budou ti,
kteøí mì neznají a chtìjí žít beze mne. Nyní vstoupí do jejich života Antikrist, kterého budou zbožòovat. To jim
zpùsobí jejich vìèné zatracení.
5. bøezna 2013
Drahá dcerko! Nyní žijete konec èasù. Nyní se naplòují proroctví, které jsou obsaženy ve Svatém písmu.
Nyní vystoupí Antikrist (2 Sol 2,3-4) Nyní oèistím svìt skrze oheò. (2Petr 3,10.12.)
Až bude èistý, vrátím se na Zem. Pøinesu nové období, období míru a lásky. Satana dám na tisíc rokù do
okovù, a strèím ho na dno pekel, aby již více nemohl klamat lidstvo. Této nové dobì se doèká pouze jedna
tøetina lidstva. Proto vám øíkám, žijte v neustálé pohotovosti.
7. bøezna 2013
Drahé dìti! Èas je krátký. Zde je ta hodina, kdy se naplòují proroctví. Antikrist vystoupí, odkryje se. Mnohé
pøivede k údivu svými zázraky a mocí. Mnozí ho budou zbožòovat, protože budou o nìm tvrdit, že je mesiáš, a
Kristus.
11. bøezna 2013
Pøicházejte ke svátostem, pokud ještì mùžete! Knìží moje budou brzy odvleèeni, budou to ti, kteøí nebudou
poddajní novým naukám a Antikristu.
4. dubna 2013
Dìti moje! Øekl jsem vám již všechno. Již dlouho prožíváte poselství. Již dávno jste vstoupili do èasù, kterým
se øíká poslední èasy. Brzy se objeví Antikrist, který pøivede k omylu mnohé, bude-li to možné i mé vyvolené.
Víte koho neoklame? Tìch, kteøí znají Písmo svaté a proroctví a také podle nich žijí, které je promìní v èiny, kteøí
žijí v životní svatosti.
Žádám po vás toto: Buïte svatí! Neustále se modlete! Modlitba je dialog s Bohem, a vyjádøení víry v Boha.
Životní svatost je dodržování zákonù Božích.
3. kvìtna 2013
Dìti moje! Sežeòte si Svaté písmo! Øíkám vám, vystoupením Antikrista zároveò zmizí z regálù obchodù
Bible svatá a budou k dostání pouze ochuzené varianty Biblí. Písmo svaté, které seženete nyní, mìjte dobøe
schované, protože pøijde èas, kdy budou chodit po domech a budou pálit Svaté Písmo s odvoláním na to, že již
jsou prošlé, neplatné. Budou reformovat Církev a povinností bude pøijímat tyto reformy.
3. kvìtna 2013
Drahé dìti! Budou následovat za sebou velice smutné události. Nejtragiètìjší bude, že mnozí uvìøí reformám
Antikrista, což prakticky znamená oklešování, umenšení Církve, kterou si všimnou jen ti, kteøí do této doby
praktikovali své náboženství.
Kteøí o toto nemìli zájem, neznali mši svatou a Evangelia, ty lehko ošálí. Bohužel oni jsou ve vìtšinì. Ovšem
utìšujte se! Èas Antikrista bude trvat 3,56 roku. Potom dechem svých úst znièím Zlého. Strèím ho na dno pekel,
na tisíc rokù ho dám do øetìzù satana, aby nemohl svádìt lidstvo. To bude království na tisíc rokù, kdy nebe a
zemì se sjednotí a svatí budou se mnou panovat v zemském Ráji.
6/ VÝBÌR FORMOU VÝÒATKÙ Z POSELSTVÍ NEBES
DÁVANÁ V PRÙBÌHU ROKU 2012 SKRZE M.D.M.
19. ledna 2012
Zde je modlitba z modlitební kampanì (20), která pomùže zastavit Antikrista pøed znièením mých dìtí:
Ó, Bože Otèe, ve jménu tvého drahého Syna, úpìnlivì Tì prosím, abys nedovolil Antikristu polapit
duše tvých dìtí.
Úpìnlivì tì prosím, všemocný Otèe, abys mu zabránil uvrhnout teror na tvé dìti.
Vroucnì tì prosím, nedovol mu, aby nakazil tvé stvoøení, a prosím tì, abys byl milosrdný k tìm
duším, které budou vùèi nìmu bezbranné.
Vyslyš mou modlitbu, drahý Otèe, a zachraò všechny dìti od tohoto strašného zla.
Váš milovaný Ježíš Kristus
20. ledna 2012
Petrùv Svatý stolec bude znesvìcen padlými andìly Satana, spolèenými s Antikristem a jeho
rùznými organizacemi.
21. ledna 2012
Potøebuji vaši pomoc. Potøebuji vaše modlitby. Vaše modlitby oslabí práci Antikrista, stejnì tak falešného
proroka, který zaujme místo na Svatém stolci v Øímì.
8. února 2012
Dávejte pozor na ty organizace, v jejichž èele budou bohatí jedinci, kteøí se budou vychloubat svým úsilím
pro záchranu lidstva. Mnoho z nich v tajnosti pracuje na kritice a odsouzení mého Slova.
Tento typ klamu bude užívat Antikrist, aby získal dobøe smýšlející, ale dùvìøivé a naivní následovníky.
Jestli se necháte svést, tak budete v pasti. Pak vás lstí pøinutí pøijmout znaèku šelmy, které se musíte
vyhnout za každou cenu, jinak budete pro Mì navždy ztraceni.
Buïte stále ve støehu.
Váš úkol je jednoduchý. Nezapomeòte, že je jenom jeden Bùh, tøi božské osoby v Nejsvìtìjší Trojici
Bùh Otec, Syn a Duch Svatý.
11. února 2012
Nikdy se nebojte práce Antikrista, protože vy, drahé dìti, ve vašich modlitbách nesete moc k oslabení
jeho sevøení svìta.
13. února 2012
Má dcero, prosím nezapomeò, že èlovìk se jenom musí podívat kolem sebe, aby vidìl velké zmìny, které
pøišly na svìt.
Všední každodenní události se už nezdají být stejné. Dìti, radosti, které vám dává materiální zisk, ztratily
svùj lesk. Už vás nelákají. Mají nádech nicoty.
Proè tomu tak je? Cožpak nevíte, že jsou to dùtky Antikrista a jeho pøítomnosti na zemi, které vrhají tyto
stíny?
On, zplozenec Satana, zamoøuje každou vrstvu vaší spoleènosti, vèetnì politiky, vojenských sil,
finanèních institucí, humanitárních organizací, a dokonce i vašich církví.
Ani jeden sektor nebyl ušetøen, aby tak mohl lidem pùsobit bolest v tìchto jeho posledních dnech na zemi.
Nezapomeòte, že Já, váš Ježíš, jsem vám, mým následovníkùm dal moc Ducha Svatého udìlat tyto
zlovolné pachatele bezmocné.
18. února 2012
Ètyøi Satanovi poslové sestoupili a pracují nyní uvnitø tìchto skupin.
Tito zlovolní a mocní vùdci jsou pod kontrolou Antikrista, jenž je nyní velmi aktivní. Antikrist vede velmi velkou
organizaci.
Jsou tak vychytralí, že jen málo lidí chápe, co ve skuteènosti dìlají.
Mé dìti, pokusí se pøevzít moc a bude se zdát, že se všechny jejich plány rozvinuly.
Ale právì tehdy, mùj Otec zasáhne.
18. února 2012
Jenom velmi málo z vás, dìti, zná pravdu, protože mnoho z tìchto lidí kontrolují zprávy, které považujete za
pravdivé.
Nemáte žádné jiné prostøedky poznat, co se ve svìtì dìje.
Nebo ty organizace, které považujete za odpovìdné se starat o národy, jsou ve skuteènosti skupiny, vedené
Antikristem.
Národy, které považujete za nièemné, jsou [ve skuteènosti] obìtí a použity jako pìšáci tak, aby
vypadaly jako zlotøilé pro okolní svìt.
Nesmíte vždy vìøit tomu, co je vám prezentováno ve jménu spravedlnosti.
10. bøezna 2012
Proè si myslíte, že tak mnoho zemí bylo souèasnì zapleteno do tìchto válek?
To nebyla náhoda.
Je to plán organizovaný Antikristem ke kontrole a ovládnutí tìch národù, které jsou bohaté na
pøírodní zdroje.
Až tyto zemì ovládnou, stanou se velmi mocní.
Jakmile se tyto války rozšíøí a stanou se obtížnými, pak se Antikrist sám dá poznat jako mírotvorce.
Jenom málo z vás zná pravdu, protože Antikrist a jeho organizace udržují kontrolu nad svìtem komunikací.
Modlete se nyní, abyste uèinily jejich plány neúèinnými, protože války se zaènou rozrùstat.
Vìzte, že Izrael, tak ovlivnìný západem, bude Spojenými státy odmítnut a zrazen, když to bude nejménì
oèekávat.
Pak dojde k tomu, že holocaust, o kterém mluvím, se uskuteèní.
Modlete se, modlete se, modlete se za lid Izraele, který bude i nadále trpìt za své høíchy až do mého
Druhého pøíchodu.
Váš milovaný Ježíš
15. dubna 2012
Pøežijete strašlivou, zlou monarchii, která vyvstane pod dvojím vùdcovstvím falešného proroka a Antikrista, z
nichž oba budou (nakonec) vrženi do jezera ohnì, kterým je peklo. Toto pronásledování nebude trvat dlouho a
bude vám dána velká síla a ochrana. Obdržíte pomoc a mezi vámi povstanou mnozí vùdci, aby vás provedli
tímto obdobím.
16. kvìtna 2012
Toto sjednocení, neboli falešný mír, se stane skuteèností, až se objeví Antikrist, aby sjednal falešný mír a
takzvaný konec této války.
Tento mírový pakt zahrne západní svìt, dokud se Èína a Rusko nezapojí do svìtových záležitostí.
16. kvìtna 2012
Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampanì (54),
Modlitba k Otci, aby zmírnil dopad tøetí svìtové války.
Ó Nebeský Otèe, ve jménu tvého milovaného Syna, Ježíše Krista, jenž nesmírnì trpìl za høíchy
lidstva, prosíme Tì, pomoz nám v tìchto tìžkých èasech, kterým èelíme.
Pomoz nám pøežít pronásledování, které plánují chamtiví vládci a ti, kteøí chtìjí znièit tvé církve a tvé
dìti.
Drahý Otèe, úpìnlivì tì prosíme, abys nám pomohl uživit naše rodiny a zachránit životy tìch, kteøí
budou nuceni jít do války proti své vùli.
Milujeme Tì, drahý Otèe.
Prosíme Tì, abys nám pomáhal v èase naší nouze.
Zachraò nás ze spárù Antikrista.
Pomoz nám pøežít jeho znaèku, znaèku šelmy tím, že ji odmítneme pøijmout.
Pomoz tìm, kteøí Tì milují, aby vždy zùstali vìrní tvému Svatému Slovu, abys nám tak mohl seslat
milosti k pøežití v tìle i v duši. Amen.
1. èervna 2012
On a falešný prorok, který bude sedìt jako král na Petrovì stolci, budou tajnì spøádat spiknutí s
cílem zavést jediné svìtové náboženství.
To se bude jevit jako druh køesanského náboženství, který bude prosazovat lásku. Avšak nebude
prosazovat lásku k bližnímu, která pochází od Boha. Místo toho bude zdùrazòovat vìrnost k Antikristu a lásku
soustøedìnou na sama sebe.
Tato ohavnost se zde ale nezastaví, nebo až svedou Boží dìti, pak [teprve] zaène útok.
Náhle všichni budou požádáni, aby pøijali celosvìtovou znaèku sounáležitosti. Sounáležitosti k
sjednocenému svìtu, na kterém se všichni lidé budou muset podílet.
Touto znaèkou (èipem pozn. pøekladatele) bude kontrolovat vaše peníze, váš pøístup k potravì a to,
jak žijete.
Naøízení a bude jich mnoho, zpùsobí, že se stanete zajatci. Klíè k vaší cele, která vás bude držet pod
jejich kontrolou, bude znaèka šelmy.
666 bude skryté èíslo vložené do èipu, který budete pøinuceni pøijmout, právì tak, jako rùzná
oèkování.
Když už bude jednou zaveden [do tìla], otráví nejenom vaši mysl a duši, ale i vaše tìlo. Nebo vyvolá mor,
který byl [umìle] pøipraven tak, aby vyhladil velkou èást lidské populace.
Nesmíte pøijmout tuto znaèku. Místo toho vám dám instrukce, co máte dìlat.
Mnozí znaèku pøijmou, protože se budou cítit bezmocní.
Peèe živého Boha, moje modlitba z modlitební kampanì (33), je vaším záchranným lanem.
Když obdržíte moji peèe ochrany, kterou vám dá mùj Vìèný Otec, nebudete muset pøijmout znaèku.
Nebude se vás to týkat. Váš domov nebude vidìn, hledán, ani se nestane cílem, protože v oèích
Satanovy armády se stane neviditelným.
Budete si muset skrytì uschovat potravu na dobu, která potrvá nìkolik let. Budete si muset pìstovat
vaši vlastní úrodu, mít zásobu vaší vlastní vody a obklopit se svatými pøedmìty.
Moje zbytková církev poroste, také se rozšíøí a bude vám dán útulek, bude-li to zapotøebí.
Budete muset nyní hodnì plánovat.
1. èervna 2012
Až Antikrist pohltí všechna náboženství, pak jedinými zbranìmi, proti kterým bude bezmocný, budou
mše svatá a promìnìní chleba a vína v mé tìlo a krev v nejsvìtìjší eucharistii.
Mé mše svaté musí pokraèovat. Ti z vás, kteøí to vìdí, se nyní musí shromáždit do skupin a zaèít v pøípravách.
2. èervna 2012
Modlete se, modlete se, modlete se, aby každá duše byla natolik stateèná, aby odmítla jedovatou znaèku
Antikrista.
17. èervna 2012
Moøe se stanou jezery ohnì a oni sotva najdou úkryt pøed rukou trestu, který se vylije na ty zlé duše,
které odmítnou mùj kalich.
Vzdorné až do konce, budou bojovat s mým Vìèným Otcem a se silami nebes.
Protože stojí na stranì Antikrista a skupin, ze kterých vzešel, uvìdomí si omyl svého jednání, až když
bude pro nì pøíliš pozdì.
Mnohé z tìchto skupin, vèetnì pøedstavitelù bank, vlád a velkých obchodních spoleèností všech vzájemnì
propojených a pracujících spolu na vytváøení chudiny z bìžných, obyèejných lidí, se po Varování obrátí.
Tak to je dobøe.
Èas pro Mì už není daleko, kdy oddìlím tyto duše, které Mì milují od tìch, které jsou na stranì Zlého.
17. èervna 2012
Tato skupina, poètem nejvìtší od svého vzniku ve støedovìku, je Satanova armáda. [Její pøíslušníci] budou
vedeni Antikristem. Plánovali zavést svou kontrolu bank již celé desítky let.
Plánovali zavedení znaèky šelmy, poèítaèového èipu, který každý muž a žena budou pøinuceni si nechat
implantovat do svých tìl, aby mìli pøístup k potravì na patnáct let. * (to se vztahuje na minulých patnáct let, ve
kterých toto bylo plánováno).
Nyní, když pro nì nadešel èas, aby odhalili plán na svou novou svìtovou mìnu, vìzte, že modlitba a hodnì
modliteb mohou pomoci zmírnit mnoho z jejich zámìru.
Zde je modlitba modlitební kampanì (61) "Za odvrácení jediné celosvìtové nadvlády":
Ó, drahý, nebeský Otèe, ve vzpomínce na ukøižování tvého milovaného Syna Ježíše Krista, prosím
Tì, abys ochránil nás, tvé dìti, od ukøižování, které plánuje Antikrist a jeho pøisluhovaèi ke znièení tvých
dìtí.
Dej nám milosti, které potøebujeme, abychom odmítli znaèku šelmy a poskytni nám pomoc, které je
nám tøeba k boji proti zlu ve svìtì, jež šíøí ti, kteøí jdou po cestách Satana.
Úpìnlivì Tì prosíme, drahý Otèe, abys ochránil všechny tvé dìti v této strašné dobì a uèinil nás dost
silnými k tomu, abychom se pozvedli a vždy hlásali tvé Svaté Slovo. Amen.
6. èervence 2012
Vùdcové, kteøí budou následovat Antikrista, neuniknou oku mého Otce a budou znièeni.
Mùj Otec potrestá ty, kteøí nyní vedou zlovolné vlády, aby zachránil své dìti z jejich krutého sevøení.
Nebude stát stranou a pøihlížet, jak tito vùdcové, kteøí následují Antikrista, který v tomto èase zùstává skrytý,
nièí jeho dìti.
8. èervence 2012
Èas ke stavbì nového chrámu na poèest šelmy je už velmi blízko.
Ten bude postaven za diktatury Antikrista, který už brzy vstoupí na scénu svìta jako mírotvorce.
20 èervence 2012
Má drahá, milovaná dcero,
tøi a pùl roku, perioda Velkého soužení, zaène v prosinci 2012.
To je doba, ve které Antikrist vystoupí jako váleèný hrdina.
Jeho duše byla pøedána Satanovi, který vlastní každou její èást.
20.èervence 2012
Èasem také uvìøí, že Antikrist byl poslán, aby oznámil [mùj] Druhý pøíchod.
20. èervence 2012
Jejich plán bude tak vychytralý, že mnoho lidí bude oklamáno milujícím lidským zevnìjškem, ve kterém svùj
ohavný plán pøedstaví svìtu.
Antikrist a falešný prorok mezi nimi již dokonèují své plány na své zlovolné panství a první vìc, ke které dají
podnìt, bude eskalace války na Støedním Východì.
Antikrist bude hlavní osobou tahající nitky v pozadí. Pak vystoupí a nechá se poznat jako
zprostøedkovatel mírového plánu.
A to bude ta chvíle, kdy svìt jím bude okouzlen.
21. èervence 2012
Žel, šelma, Satan, je tìmito nevìøícími odbýván jako výplod fantazie.
On a jeho armáda démonù jsou všude a podnìcují Boží dìti høešit v jejich myšlenkách, jednání a skutcích
každou vteøinu dne.
Mùj Otec chce nejenom zachránit duše každého svého jednotlivého dítìte, ale chce je také ochránit pøed
pronásledováním Antikristem.
Moc k odvrácení, oslabení a zmírnìní tìchto zkoušek leží ve vašich rukou, moji následovníci.
Vaše modlitby mohou zmírnit mnoho z tohoto utrpení, které je plánováno Satanovou armádou v pøíštích
rocích.
21. èervence 2012
Boží láska bude záøit dolù na všechny ty, kteøí prosí mého Otce, aby zabránil Antikristu uvalit na lidstvo
strašné utrpení.
Musíte se vytrvale modlit, aby rychle skoncoval Antikrist spolu s falešným prorokem.
Vám, mým následovníkùm, budou dány mimoøádné litanie v rámci modlitební kampanì k oslabení a zlomení
jeho moci.
31. èervence 2012
Dovolte Mi pozvednout vás ze všeho zla a pøivést vás do bezpeèí, daleko od Antikrista.
Modlete se tuto modlitbu modlitební kampanì (71): Modlitba za ochranu pøed pronásledováním.
Ó, Ježíši, zachraò Boží dìti pøed Antikristem.
Ochraòuj nás od plánù ke kontrole zemì.
Pane, zachraò nás od pronásledování.
Ochraòuj temné duše pøed Antikristem tak, aby mohly být ve tvých oèích vykoupeny.
Pomoz nám v naší slabosti. Posilni nás v duchu, abychom se vzpøímili a vedli jeden druhého, až
budeme kráèet ve tvé armádì k branám ráje.
Potøebuji Tì, drahý Ježíši.
Miluji Tì, drahý Ježíši.
Oslavuji tvoji pøítomnost na zemi.
Vyhýbám se temnotì.
Zbožòuji Tì a vzdávám se Ti tìlem i duchem, abys mi mohl odhalit pravdu tvé pøítomnosti, abych mìl
vždy dùvìru ve tvé milosrdenství po všechny èasy. Amen.
Jdìte teï a pøipravte vaše duše, aby zùstaly silné a Mi vìrné, zatímco vás povedu k vìènému životu.
Váš Ježíš
12. srpna 2012
Pøipravuje falešné proroky k oklamání Božích dìtí, aby pøijali Antikrista za svého Ježíše.
12. srpna 2012
Nicménì jejich lži, formulované ve slovech, která budou vypadat jako svaté Slovo Boží, budou skrývat tu
nejvìtší lež ze všech.
Prohlásí, že falešný prorok je opravdovým papežem.
Prohlásí, zpoèátku náznakem, že Antikrist je Kristus Král.
Když pøesvìdèí nebohé duše, že jejich poselství pøicházejí od Boha, pak takové duše už nebudou
pochybovat.
Musím varovat všechny Boží dìti. Podruhé už v žádném pøípadì nepøijdu v tìle.
Už se neobjevím ve svìtì jako vùdce. Ani tentokrát nebudu konat zázraky, abych dokázal, kdo jsem, kromì
zázraku Varování a zázraku, který bude vidìn na obloze nìjaký èas potom, co se Varování uskuteèní.
Antikrist bude o sobì tvrdit, že jsem to Já, Ježíš Kristus. Tato ohavnost byla pøedpovìdìna.
15. srpna 2012
Když se vám nepodaøí pøijmout Pravdu, dávanou vám o falešném proroku, Antikristu a jiných proroctvích,
bude to znamenat, že Mi nedovolíte dát vám instrukce k záchranì duší.
Jenom když se budete øídit Pravdou, mùžete být v bezpeèí.
19. srpna 2012
Modlitby modlitební kampanì musí být seøazeny do rùzných èástí a musíte se je modlit tehdy, kdy mùžete.
Zde je první litanie Ježíš lidstvu (1): Za ochranu pøed falešným prorokem.
Nejdražší Ježíši, zachraò nás pøed klamem falešného proroka.
Ježíši, smiluj se nad námi.
Ježíši, uchraò nás od pronásledování.
Ježíši, zachovej nás pøed Antikristem.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Nejdražší Ježíši, pokryj nás svou vzácnou krví.
Nejdražší Ježíši, otevøi naše oèi ke lžím falešného proroka.
Nejdražší Ježíši, sjedno tvou církev.
Ježíši, ochraòuj naše svátosti.
Ježíši, nenechej falešného proroka rozdìlit tvou církev.
Nejdražší Ježíši pomáhej nám odmítnout lži, pøedkládané nám jako pravda.
Ježíši, dej nám sílu.
Ježíši, dej nám nadìji.
Ježíši, zaplav naši duši Duchem Svatým.
Ježíši, ochraòuj nás pøed šelmou.
Ježíši, dej nám dar rozlišení, abychom mohli jít vždy cestou tvé pravé církve navìky vìkù. Amen.
28. záøí 2012
Odhalí se svìtu brzy a jeho pøíchod bude náhlý.
Vùdci, kteøí jej pøedstaví jako spasitele, èlovìka, který ukonèí válku na Støedním východì, jsou respektováni
v mnoha èástech svìta. Proto bude tento falešný mesiáš pøijat tak snadno.
Po nìjakém èase se jeho úspìch rozšíøí. Média budou chválit jeho diplomatické zkušenosti a bude
mít mnoho pøívržencù.
To je ten muž, který øekne, že je "mesiáš". Bude øíkat všem, že je Ježíš Kristus, který se vrátil, aby ohlásil svùj
druhý pøíchod.
Je to on Antikrist.
Nenechte se zlákat ani na okamžik. Já, Ježíš Kristus, jsem pøišel poprvé v tìle, abych zachránil lidstvo. Ale
vìzte toto: Tentokrát v tìle nepøijdu. Pøijdu v noci, jako zlodìj. Pøipravím svìt skrze tato poselství, ale neøeknu
vám den ani hodinu, protože to nevím. Jenom mùj Otec zná tento èas.
Ohlásím mùj Druhý pøíchod døíve, než se znamení mého pøíchodu objeví na obloze po celém svìtì.
Kdokoliv prohlašuje, že je Ježíš Kristus a chodí po zemi jako èlovìk, je lháø. Uteète, protože pøinese
nevýslovnou nouzi a utrpení. Jeho klam ukolébá duše do falešné lásky k Bohu. Pokøiví Pravdu. Ti, kteøí ho
budou následovat, budou ve velkém nebezpeèí.
Váš Ježíš
1. listopadu 2012
Byla vám dána výzbroj. Použijte ji. Modlitby mé modlitební kampanì pomohou zmírnit mnohé z hrùz
zavinìné høíchy lidstva. Prosím, modlete se tuto modlitbu za zmírnìní trestù (83).
MODLITBA ZA ZMÍRNÌNÍ TRESTÙ
Ó, drahý Otèe, Otèe Nejvyšší, my, tvoje nebohé dìti, se vrháme pøed tvùj slavný trùn v nebi.
Prosíme Tì vroucnì, abys zbavil svìt zla.
Úpìnlivì prosíme o tvé slitování nad dušemi tìch, kteøí zpùsobují tìžké strádání tvým dìtem na zemi.
Prosíme, odpus jim.
Prosíme, odstraò Antikrista, jakmile se dá poznat.
Prosíme Tì, drahý Pane, zmírni svoji trestající ruku.
Místo toho Tì prosíme, abys pøijal naše modlitby a naše trápení, abys ulehèil utrpení tvých dìtí v
tomto èase.
Dùvìøujeme Ti.
Uctíváme Tì.
Dìkujeme Ti za velkou obì, kterou jsi uèinil, když jsi poslal tvého jediného Syna, Ježíše Krista, aby
nás zachránil od høíchu.
Vítáme tvého Syna, znova, jako Spasitele lidstva.
Prosím, ochraòuj nás. Nedej nám ublížit. Pomoz našim rodinám. Slituj se nad námi. Amen.
11. listopadu 2012
Bude to válka duchovní, i když jisté války budou impulzem pro milióny modlitebních skupin, založených k
oslabení moci Antikrista.
Tyto modlitby byly napsány v nebi a slibují mimoøádné milosti.
20. listopadu 2012
Zastavte se teï, dávejte pozor a poslouchejte, nebo nyní musíte pøipustit, že to, co vám øíkám, je ve jménu
Boha. Všechny tyto obludné a odpudivé èiny, pøedkládané vám jako pøijatelné a humánní zmìny ve vaší
spoleènosti, byly plánovány a koordinovány v rámci celého svìta skupinou dvanácti.
Tato skupina dvanácti, reprezentovaná mocnými národy, je urážkou existence mých dvanácti apoštolù.
Pøedstaví svìtu Antikrista a budou ho podporovat, právì tak jako mých dvanáct apoštolù pøedstavilo na
veøejnosti Mne bìhem mého èasu na zemi.
Jejich moc spoèívá ve skuteènosti, že tyto mocné národy se vzájemnì podporují, aby zavedly høíšné zákony
a zajistily, že budou pøijaty.
25. listopadu 2012
Svou zkaženost bude pøed vámi peèlivì skrývat a vy byste mohli, pokud nebudete pøipraveni, padnout do
jeho pasti.
Bitva mezi dobrem a zlem se uskuteèní soubìžnì na zemi, i mimo ni.
Problém této války je v tom, že ti na stranì Antikrista a falešného proroka, budou vnímáni jako strùjci velkého
dobra ve svìtì.
Ti, kteøí se budou øídit Božími zákony, budou démonizováni a bude po nich pátráno.
30. listopadu 2012
Židé, kteøí odmítli spojenectví s Bohem ustanovené Mojžíšem, budou trpìt, jako trpìli po staletí. Jejich moc
nad zemí jejich pøedkù jim bude odòata a jediné øešení bude podpis smlouvy, jíž se stanou otroky Antikrista. Má
vyvolená rasa bude trpìt stejnì jako Já a bude jim prokázáno jen málo soucitu.
Zacházení s Židy bude horší, než s jakým se setkali bìhem genocidy za Druhé svìtové války.
Soužení, jak bylo pøedpovìdìno, bude v Izraeli jasnì viditelné.
30. listopadu 2012
Pokud se pøizpùsobíte novým zákonùm Øíma, mìstu, kterého se zmocní lháø a služebník Antikrista, stanete
se zajatci nového režimu. Až uvidíte, jak je svátost nejsvìtìjší eucharistie opatøena doplòky a zmìnìna k
nepoznání, pak vìzte, že to bude vaše pøíležitost odvrátit se od tohoto zkaženého režimu.
Má církev je neomylná. Zùstane neomylná. Avšak když ostatní uvnitø mé církve se vzepøou mému uèení a
pozmìní nejsvìtìjší svátost, budou z mé církve vyvrženi. Nový režim, jenž nepøichází z Boha, bude omylný,
nebo nebude reprezentovat Pravdu. Køesané se mohou držet pouze mého uèení.
7. prosince 2012
Antikrist rozšíøí ateizmus pod rouškou nového svìtového náboženství, které bude mít v èele falešného
proroka.
7. prosince 2012
Falešný prorok, jenž prohlásí, že je Boží muž, již naplánoval, jak pøevezme úøady uvnitø katolické církve.
On a Antikrist již spolu spolupracují na tom, jak zpùsobit zpustošení svìta, které bude následovat potom, co
bude uskuteènìna ohavnost v katolické církvi.
7/ VÝÒATKY Z POSELSTVÍ NEBES
DÁVANÝCH V PRÙBÌHU ROKU 2013 SKRZE MARIA DIVINE MERCY
18. ledna 2013
Mé dìti, dochází k obratu, protože høích se stále všude rozšiøuje. Jak se høích stává pøijatelným v srdcích lidí,
zemì bude naøíkat v agonii pod tíhou temnoty.
Svìtová válka je nyní inscenována a brzy odhalí svou ohyzdnost, jež leží v srdcích svìtových vùdcù, kteøí
jsou spojeni jako pupeèní šòùrou. Jeden živí druhého, ale brzy žádný nezùstane vùdcem ve svých národech,
protože budou poslouchat jenom jednoho pána, Antikrista.
Mnohým mùže svìt pøipadat stejný, ale není. Kvùli zlu, vyvolanému vtìlenými démony, kteøí se potulují v
kuloárech moci, bude trpìt celé lidstvo. Moc, držená tìmito otroky zlých vùdcù zpùsobí, že obèanská práva
zaniknou. Pøíznaky jsou již zjevné. Brzy budou všechna zrušena a budete muset dùvìøovat a odevzdat se
mému Synu, abyste dokázali pøestát bezpráví, kterému budete muset být svìdky.
18. ledna 2013
Vliv Zlého je nyní pociován v církvích a tìmi, kteøí hlásají svaté Boží Slovo. Jsou prvoøadým cíly Zlého a
Antikrist nepoleví ve svém úsilí znièit všechny køesanské církve.
13. února 2013
Falešný prorok se dobøe pøipravil a jeho èas pøichází. Ve spolupráci s Antikristem pøivedou svìt na kolena.
Nebudou však uctívat Boha, ale šelmu
13. února 2013
Abyste pøežili, musíte se modlit tuto modlitbu modlitební kampanì (100):
Za pøežití køesanství
Ó, drahý Ježíši, prosíme Tì, dej nám schopnost pøežít zkoušky, kterým nyní èelíme, až poslední
pravý papež skonèí svou misi pro Tebe.
Pomoz nám vydržet hroznou trýzeò, které nyní budeme muset èelit kvùli pádu církve, kterou jsme
kdysi znali.
Nikdy nás nenechej se odchýlit od Pravdy tvého Božího Slova.
Pomoz nám zùstat mlèenlivými, až na svých bedrech poneseme tíhu útokù, které nás mají zlákat
obrátit se zády k Tobì a ke svátostem, které jsi dal svìtu.
Pokryj tvou armádu jako štítem mocnou láskou, kterou potøebujeme, abys nás ochránil pøed
falešným prorokem a Antikristem.
Pomáhej své církvi na zemi se šíøit a násobit, aby bylo možné se pevnì držet Pravdy a pomáhat Ti
vést naše bratry a sestry po cestì Pravdy, abychom se náležitì pøipravili na tvùj Druhý pøíchod. Amen.
20. února 2013
Má drahá, milovaná dcero, i když se mùže zdát nespravedlivé, že Boží dìti musí trpìt pod vládou falešného
proroka a Antikrista, vìzte však toto: Všechny duše na svìtì musí v jisté míøe snášet bolest odmítnutí a utrpení,
které jsem snášel Já, aby byly oèištìny.
Já, skrze mé velké milosrdenství zajistím, že tato oèista probìhne rychle. Pak vzroste poèet mých
následovníkù, kteøí jsou pøipraveni na mùj Druhý pøíchod. Mùj Otec s velkou nìhou v Srdci dohlédne na
všechny zkoušky, které pocítí všechny jeho dìti. Zasáhne, když zlovolné èiny pronásledování, zpùsobené
køesanùm, pøesáhnou, co je dovoleno a znièí takové zlé lidi.
25. února 2013
Falešný prorok, i když bude zamìstnán svými vznosnými ambicemi, aby udìlal dojem na katolíky ve svìtì,
bude na chvíli odsunut stranou, protože Antikrist, jak bylo pøedpovìdìno, vystoupí na jevištì svìta. Až uslyšíte,
že média podávají zprávy o novém, slibném, zkušeném mírovém vyjednávaèi, budete vìdìt, kdo to je. Bude
velmi blízkým spojencem falešného proroka a nemìjte iluze o tom, kým je synem Satana.
27. února 2013
Má církev na zemi se zmenší poètem a stane se, bez vlastní viny, mojí armádou zbytku.
Mùj pravý vikáø, ten odvržený, bude bojovat o vedení Božích dìtí, jak nejlépe dokáže.
Budu to Já, Ježíš Kristus, kdo vás povede, pozvedne a vyvede od zla, které vám bude vnuceno; zla, které
dojde k náhlému a strašnému konci, pro všechny, kteøí jsou na stranì Antikrista a jeho otrokù.
Váš Ježíš
28. února 2013
Má drahá, milovaná dcero,
tyto dny, které jsou již témìø nad vámi, pøinesou strašlivou temnotu a beznadìji, nesrovnatelnou s nièím,
èeho jste ve vašich životech byli kdy svìdky. Bude to temnota ducha a bude zpùsobena prázdnotou duší
následujících Antikrista a falešného proroka.
Duchovní bolest, kterou zpùsobí køesanùm, kteøí odmítnou naslouchat bludnému uèení, bude tìžké snášet.
Øíkám vám to jenom proto, abyste ve svých srdcích vìdìli, že bolest odmítnutí, kterou pocítíte, má svou
pøíèinu v tom, že budete trpìt v mém jménu, protože budete podporovat mé svaté Slovo.
3. bøezna 2013
Prosím vás, abyste se modlili za všechny Boží dìti za všechny mé posvìcené služebníky, vèetnì
pomýlených falešných prorokù. Avšak nikdy vás nebudu prosit, abyste se modlili za Antikrista, nebo to
není možné.
3. bøezna 2013
Ty nebohé duše, které nevìøí, že skrze tato poselství mluvím Pravdu, se musí zeptat samy sebe: Vìøíte v
Bibli svatou a v proroctví v ní obsažená? Vìøíte v Antikrista a odhalením o prolhaném podvodníku, který obsadí
Petrùv Stolec podvodnými zpùsoby? Jestli ano, pak pøijmìte, že tento èas je tím èasem, kdy se události budou
rozvíjet pøed vašima oèima. Není to [urèeno] pro budoucnost dìje se to teï. Pøijmìte to s odvahou a pøijïte ke
Mnì s naprostou dùvìrou, nebo vás miluji. Potøebuji vás, abyste mìli oèi široce otevøené. Nesmíte se Pravdì
vyhýbat.
10. bøezna 2013
Modlitební skupiny modlitební kampanì zachrání miliardy duší, a tudíž se musíte rozšíøit a znásobit.
Boží milosti jsou vylévány na všechny jeho dìti v tìchto modlitebních skupinách. Ony budou zbrojí, která
ochrání lidstvo od pronásledování chystaného Antikristem.
16. bøezna 2013
Bude se na nich podílet tak mnoho zemí, že všichni budou pøekvapeni. Brzy, uprostøed krveprolití, se
Antikrist nechá poznat. Zmatek, strach a ztráta úrody problém zhorší. Nedlouho potom bude Tøetí peèe
odhalena, až lidé budou shánìt jídlo, kdy hladomor sevøe lidstvo. V nedostatku jídla, v nedostatku odvahy, bez
pomoci, lidstvo se bude chytat èehokoliv a kohokoliv, kdo nabídne chvíli oddechu.
Jevištì bude postaveno pro Antikrista, pro jeho pøíchod a jeho ohlášení svìtu. V tom èase se lidem tolik uleví
kvùli muži míru, který nabídne tolik nadìje, že se stanou jeho ochotnými otroky. Chytí se na komplikovaný plán
rekonstrukce svìta a složení všech národù. Plán, jak jim bude øeèeno, pro dobro všech a zbavení svìta
terorismu. Nepøáteli, s nimiž prý bojuje a které pøemùže a ovládne, jsou nevinné obìti zneužité jím pro podvod,
který navrhne svìtu.
Když mír, nebo to, co bude vypadat jako pøímìøí, bude obnoven, pak pøijde další etapa, jednota všech
národù, všech náboženství, všech zemí do jednoho celku. Tehdy spojenectví mezi falešným prorokem a
Antikristem se stane zcela zøejmé.
16. bøezna 2013
Má trpìlivost a mé milosrdenství vyústí do Božího zásahu ve velkém rozsahu, abych zachránil
všechny Boží dìti ze sevøení šelmy, jejímž jediným cílem bude svádìt k høíchu. Nebo je jedna vìc, kterou
musíte vìdìt: za pøitažlivým kouzlem Antikrista bude ležet plán podnìcovat høích, aby lidé udìlali koneènou
volbu být na stranì šelmy, ve vzdoru proti Bohu. Až ten èas pøijde a potom, co bude Mnou uèinìno všechno k
záchranì duší, bude konec.
17. bøezna 2013
Pro ostatní køesanské církve: Varuji vás, že toto pronikání [zla] se rozšíøí také do vašich církví.
Èasem se pro vás stane tìžké uctívat má uèení tak, jak byla dána svìtu. Všichni køesané budou trpìt pod
režimem falešného proroka a jeho pomocníka, Antikrista, jehož tváø bude brzy záøit po celém svìtì, jako
nejvlivnìjšího vùdce všech dob.
Váš Ježíš
18. bøezna 2013
Mnoho z toho, co má pøijít, bude tìžké a zraòující, nebo rozdìlení ve svìtì, které mají zpùsobit ve svìtì
Gog a Magog (*), rozštìpí rodiny ve dví. Zlé úklady a zrádné plány vymyšlené falešným prorokem a
Antikristem, budou tím nejvìtším podvodem od [doby], kdy farizeové odmítli mého Syna. Když oni,
farizeové, odmítli mého Syna, tak zabránili, aby Pravda byla dána Božím dìtem. To omezilo poèty následovníkù
mého Syna bìhem èasu jeho pobytu na zemi a zabránilo jim stát se køesany. Totéž bude u tìchto dvou, kteøí
pod maskou dobra pøivedou mnoho Božích dìtí na scestí. Mnohé zaslepí vùèi Pravdì, když za jejich
vlády jimi zavedené rozsáhlé zmìny oddìlí lidi od Božích zákonù.
6. dubna 2013
Ostatním bude øeèeno, že Varování bylo zpùsobeno poruchou v pozemské atmosféøe a bude to tak snadno
vysvìtleno. Ale bude to lež, nebo nechtìjí pøijmout Boží existenci. Kdyby to udìlali, nebyli by schopni dokonèit
svùj plán k oklamání svìta, aby pøijal prázdné sliby Antikrista.
7. dubna 2013
Pro morální závazky pociované tìmi, kdo milují a znají svaté Boží Slovo, si je podají a obviní je z
krutosti a bezcitnosti. Jejich zloèin bude v odporování høíšným zákonùm, které zavedou jakmile budou
rozpuštìny církve bìhem pronásledování Antikristem. Když se rozdìlí a rozštìpí, jejich základy budou
otøeseny. Už nebudou schopné stát pevnì vùèi zkaženosti a nespravedlnosti. Pak uzraje èas pro mnohé, na
nesprávnou cestu uvedené duše, které budou velmi zmatené, až uvidí alternativní Boží chrám.
7. dubna 2013
Tak mnoho lidí se dá nachytat na tuto obrovskou lež, výsmìch svatému Božímu Slovu které bylo dáno Janu
Evangelistovi. Každé Slovo, dané tomuto proroku konce èasù, bude vzato, pøizpùsobeno a
pøekrouceno, aby vyhovovalo zámìrùm Antikrista.
Ti, kteøí odmítnou pøijmout tuto novou, tak zvanou všezahrnující církev, budou považováni za
nekøesany. Budou zastrašováni a považováni za blázny.
7. dubna 2013
Antikrist se již chystá uspoøádat svùj velký vstup na jevištì svìta, a bude to on, jenž bude nejenom
vládnout nad tìmito církvemi, ale kdo oklame lidi, aby uvìøili, že má mimoøádné božské dary. Bude uctíván za
své velké služby v humanitárních akcích. On, Antikrist, obdrží mezinárodní uznání za svou dobroèinnou práci. A
pak o nìm øeknou, že vlastní charisma spojené se svatými lidmi. Potom nebude trvat dlouho, kdy mu budou
pøipisovány zázraky, až nakonec øekne, že je prorokem na Boží misi.
Mnozí upadnou do toho strašného klamu, protože bude podporován svìtovými církvemi a bude mu dána
peèe uznání falešným prorokem.
Nakonec svìt uvìøí, že on je Já, Ježíš Kristus.
12. dubna 2013
Vìzte toto: pokud jde o varování svìta kvùli høíšníkùm, kteøí jsou nepøátelé Boha, Já mám k tomu
právo. Ale v každém pøípadì vás budu prosit o modlitby za jejich duše. S jedinou výjimkou. Nemohu vás
nikdy prosit, abyste se modlili za Antikrista, nebo on nepøichází od Boha.
Váš Ježíš
26. dubna 2013
Má drahá, milovaná dcero,
svìt je pøipraven na pøíchod Antikrista. Byl podporován øadou mocných politických sil, aby udìlal svùj velký
vstup.
Antikrist pøijde z východu, ne ze západu, ale bude milován, uctíván a veleben z obou stran a ve všech
koutech svìta. Zaène takto:
S pomocí nepøátel Boha Antikrist rychle vyvolá válku mezi dvìma národy vedenými dvìma
umínìnými a mocnými vùdci. Tyto války se vystupòují a pak se rozšíøí do dalších zemí. Když se hrozba stane
tak vážnou, že se zaène dotýkat nejmocnìjších národù, potom zaènou jednání o míru.
26. dubna 2013
Antikrist bude vystupovat tak výjimeènì, že národy se budou halasnì dožadovat, jeden pøes
druhého, aby ho pøimìly k návštìvì svých zemí.
7. kvìtna 2013
Má dcero, brzy uvidíte zaèátek moru (*), až mùj Otec uvrhne na zemi trest na ty národy, které Ho urážejí a
které dovolují postihovat chudé, nevinné lidi zkažeností a nespravedlností. Tato nákaza bude viditelná na
tváøi a rány se nebudou hojit, dokud Velký Trest nebude u konce. Tento mor bude více rozšíøený než
AIDS a bude jednou z prvních známek pøicházejícího Trestu. Ten pak bude následován hladomorem na
jedné tøetinì zemì a budete mu svìdky bìhem panování Antikrista.
Jak se vláda Antikrista rozšíøí jako pavouèí sí, tak ji bude provázet øada trestù vylitých na ètyøi
svìtové strany rukou mého Otce. Boží zásah pomùže zastavit duše pøed polapením šelmou mocí Antikrista.
Jeho následovníci budou trpìt muèivým trestem a ten bude vidìn na jejich oblièejích zasažených morem.
Neuniknou tomuto pøísnému trestu, stejnì jako ti, kteøí uskuteèòují ïábelský podvod v mé církvi na zemi.
11. kvìtna 2013
Má vùle bude vykonána a nikdo ji nezastaví. Mnozí se postaví proti mé vùli, budou vykøikovat urážky vùèi
mému Slovu a plivat na tebe, má dcero, ale jejich nenávist bude uhašena a brzy otevøou svá srdce, nebo už
nebudou pochybovat, že je to jejich Pán, který je volá. Já jsem nádoba, ve které budou oèištìni. Budu to Já, kdo
jim dá jedinou možnou ochranu pøed Antikristem. Musí vyhledat moji ochranu a Peèe živého Boha musí být
dána tolika duším, jak to je jen možné
21. kvìtna 2013
Má drahá, milovaná dcero,
až pro šelmu nadejde èas odhalit Antikrista, budou vidìt velká znamení. Dunìní hromu, jaké nebylo nikdy
døíve slyšeno, pocítí lidé v mnoha èástech svìta, ale zejména tam, kde se Antikrist narodil.
21. kvìtna 2013
Antikrist zaène svou vládu mírnì. Nikdo nebude tušit jeho úmysly, protože jistý druh míru sestoupí na zemi.
Tento èas bude pro vás velmi dùležitý, má armádo zbytku, abyste se shromáždili v modlitebních skupinách.
Slavnostnì slibuji, že tyto modlitby zmírní mnoho ze strašných skutkù, kterými on, Antikrist, postihne národy na
ètyøech stranách zemì.
23. kvìtna 2013
Moji køesanští vojáci vytvoøí nejvìtší armádu proti Antikristu. Mluvím o všech tìch, kteøí Mì znají a zùstávají
vìrní mému svatému uèení, obsaženému v nejsvìtìjší Bibli. Mluvím také o tìch, kteøí praktikují svou víru; o
tìch, kteøí ve Mì vìøí, ale nenavštìvují Mì a o všech, kteøí zùstávají vìrni Pravdì. Shromáždíte se v každém
koutu svìta, a i když se pøidáte k mé armádì zbytku mluvící mnoha jazyky, spojíte se do jednoty ve Mnì.

Podobné dokumenty

č. 3/2014 - SERVIS CLIMAX, as

č. 3/2014 - SERVIS CLIMAX, as cítit, že tady nechodí lidi do práce jen proto, že musí, ale proto, že je to pøedevším baví! A co si budeme vykládat – všichni dobøe víme, že úspìšný mùže být jen ten, koho jeho práce tìší a naplòu...

Více

PROČ SE MODLÍME RŮŽENEC

PROČ SE MODLÍME RŮŽENEC Modlitba má obrovskou sílu a vyvolává øetìzové reakce dobra, které jsou silnìjší než reakce atomové. Modlitba, kterou mám nejradìji, je svatý rùženec. Proto vybízím pøi svých èetných zjeveních, aby...

Více

svatokrádež

svatokrádež 31.12.1992 - Poselství Panny Marie skrze Dona Gobbiho – Ètvrtým znamením je strašná svatokrádež, kterou spáchá ten, kdo se protiví Kristu, tj. Antikrist. Vstoupí do svatého Božího chrámu a bude sed...

Více

Ranní a večerní motlitby

Ranní a večerní motlitby l Pøed tebou myslím na dnešní den. Nemám pøed oèima celý život, jen tento jediný den, který pro mne právì zaèíná. Dej, a to, co mi dnešní den ukládá, vykonám o nìco více v tvém duchu než vèera. De...

Více

Náměty o sexu v bibli a poselstvích

Náměty o sexu v bibli a poselstvích 18V onen den odejme Panovník okrasné nákotníky, náèelky a pùlmìsíèky, 19náušnice, náramky a závojíèky, 20èelenky a øetízky, stužky, talismany a amulety, 21prsteny a nosní kroužky, 22slavnostní rouc...

Více

Zpravodaj č. 3/2015

Zpravodaj č. 3/2015 nám bylo koneènì pøidìleno stavební povolení, abychom mohli zøídit náš scholastikát. Podloží není pøíliš dobré, jde o bývalé rýžové pole, zaèali jsme tedy usazováním sloupù do zemì, abychom zajisti...

Více

a něco pro rozveselení

a něco pro rozveselení Ponuré listopadové dny nás zvou k zamyšlení nad „posledními vìcmi“. Uvìdomujeme si, že tu nebudeme vìènì – a co potom? Snad i my vìøící køesané nìkdy propadáme mentalitì lidí, kteøí „nemají nadìji...

Více