výroční zpráva

Komentáře

Transkript

výroční zpráva
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY,
okres BRNO-VENKOV
HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
o činnosti školy
školní rok 2011/2012
Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název školy:
Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov
Adresa školy:
Hlavní 850/43, 664 12 Oslavany
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
49 459 619
Zřizovatel školy:
Město Oslavany, okres Brno-venkov,
náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany
Ředitel školy:
PhDr. Ivan Kocáb, Sadová 10, 664 12 Oslavany
Součásti školy:
škola je úplná s 1. a 2. stupněm a školní jídelnou
telefon/fax:
+420 546 423 224
e-mail:
[email protected]m.cz
www stránky:
http://zs-oslavany.selfnet.cz
Školní rok
2011/2012
Počet tříd
Počet ročníků
1. stupeň
2. stupeň
Celkem
10
8
18
5
4
9
(stav k 30. 9. 2010)
Průměrný počet žáků na
třídu
228
191
419
22,8
23,9
23,3
Počet žáků
b) Celkový počet žáků v 1. ročníku (stav k 30. 9. 2011): 51
c) Průměrný počet žáků na jednoho učitele celkem za celou školu: 15,5
d) Školská rada působí v souladu s platnými právními předpisy. Pro třetí funkční období ji
tvoří:
 Jindra Kovandová a Petra Zahradníčková (zástupci rodičů žáků)
 Vít Aldorf a Ing. Svatopluk Staněk (zástupci zřizovatele)
 Mgr. Ivana Vognarová a Mgr. Petr Horák (zástupci pedagogických pracovníků)
e) Odborová organizace není při škole zřízena.
f) Vzdělávací program školy:
Název vzdělávacího programu
platnost
v ročníku
Školní vzdělávací program
ZŠ Oslavany – „Naše škola“
ze dne 18. 6. 2009
1. – 9.
g) Zařízení školního stravování:
Typ
jídelny
Úplná
školní
jídelna
Počet strávníků k 31. 10. 2011:
Děti
mateřské školy
Žáci
základní školy
Zaměstnanci
ZŠ + školní
důchodci
Ostatní
Celkem
obědy
svačiny
obědy
svačiny
obědy
obědy
obědy
svačiny
170
170
270
45
54
54
548
215
h) Celková kapacita školy a jejích součástí byla s účinností od 1. ledna 2002 stanovena
takto:
 základní škola – 650 žáků
 školní jídelna – 550 stravovaných
i) Mimoškolní zájmovou činnost zabezpečuje Dům dětí a mládeže a školní družina
Oslavany. Škola spolupracuje s obecně prospěšnou společností při škole, dále Kulturním
a informačním střediskem Oslavany, Základní uměleckou školou Oslavany, Mateřskou
školou DUHA Oslavany a dalšími organizacemi. Škola má zřízeno školní poradenské
pracoviště se zaměřením na realizaci individuální a skupinové reedukace vývojových
poruch učení a pro logopedickou péči. V rámci výuky nepovinných předmětů probíhala
výuka informatiky, seminář z jazyka českého, konverzace v anglickém a německém
jazyce. Dále jsou žákům nabízeny počítačové kroužky.
Část II.
Žáci a zaměstnanci školy
1. Počet žáků k 30. 9. 2011: 419 (223 chlapců a 196 dívek), z toho podle trvalého bydliště:
323
27
34
18
3
6
z
z
z
z
z
z
Oslavan
Padochova
Nové Vsi
Čučic
Biskoupek
Ivančic
4 z Neslovic
3 ze Zbýšova
1 z Babice
V průběhu školního roku ze školy odešli 2 žáci na jinou školu, takže celkový počet žáků ve škole
na konci školního roku 2011/2012 byl 417.
2. Zaměstnanci:
a) Fyzický počet zaměstnanců: 50
 30 učitelů

8 správních zaměstnanců

9 zaměstnanců školní jídelny

3 rodič. dovolená
b) Přepočtený počet zaměstnanců podle velikosti úvazku – 41,6, z toho:
 27,1 učitelů
 7,3 zaměstnanců
školní
jídelny

7,2 správních zaměstnanců
Ředitel školy:
Zástupce ředitele:
Vedoucí učitelka I. stupně:
Výchovný poradce:
Speciální pedagog:
Školní psycholog:
Metodik prevence:
PhDr. Ivan Kocáb
Mgr. Petr Horák
Mgr. Daniela Urbanová
PaedDr. Jitka Kyseláková
Mgr. Bc. Jarmila Šíblová
Mgr. Irena Jordánková
Mgr. Gabriela Chrástová
c) Jednotlivé třídy, třídní učitelé a počty žáků k 30. 9. 2011:
Třída
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
Třídní učitel / učitelka
Mgr. Naděžda Nešpůrková
Mgr. Zdeňka Kyseláková
Mgr. Lenka Prušová
Mgr. Ivana Vognarová
Mgr. Jarmila Aldorfová
Mgr. Daniela Urbanová
Mgr. Dita Bachová
Mgr. Alena Jašková
Mgr. Jaroslava Kubášková
Mgr. Iva Kavalcová
Ing. Zdeňka Musilová
Mgr. Ludmila Burešová
Mgr. Vladimíra Hrdličková
Mgr. Monika Janošíková
Mgr. Jana Maříková
Mgr. Jiří Vognar
Mgr. Miluše Čudanová
Mgr. Irena Jordánková
d) Netřídní učitelé:
Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.
Mgr. Vladimíra Dědičová
Mgr. Pavlína Horáková
Mgr. Bc. Marcela Husárová
Počet
žáků
24
27
23
21
21
24
25
21
22
20
28
30
18
24
22
25
24
20
Mgr. Gabriela Chrástová
Mgr. Irena Kolářová
Mgr. Olga Novosádová
Mgr. Silvie Rumreichová
e) Rodičovská dovolená:
Mgr. Bc. Petra Mrázová
Mgr. Dana Poláková, DiS.
Mgr. Petra Navrátilová
f) Ekonomka školy:
Ing. Eva Grossová
g) Správce počítačové sítě:
Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.
h) Správní zaměstnanci:
školník:
Zdeněk Žalud
uklízečky:
Jarmila Fraňková
Dana Horká
Dana Juříčková
Svatava Macháčková
Jarmila Mannová
Školní jídelna:
vedoucí ŠJ:
vedoucí kuchařka:
kuchařky:
pomocná kuchařka:
administrativa:
Anna Krontorádová
Jana Nováčková
Miluše Doležalová
Božena Hauptová
Marie Kalinová
Zdeňka Kocábová
Simona Novotná
Hedvika Faltýnková
Dana Horká
V průběhu školního roku zastupovaly za dlouhodobě nemocné paní učitelky Mgr. Romana
Smetanová (za Mgr. Maříkovou), Mgr. Helena Macháčková (ve 4.B) a Ludmila Prušová (ve
2.A). K 31. lednu 2012 odešla do starobního důchodu ekonomka školy paní Ing. Eva Grossová
a na její místo nastoupila paní Dana Koudelná. K 30. 6. 2012 ukončila dohodou pracovní poměr
Mgr. Bc. Petra Mrázová z důvodu přechodu na jinou školu.
3. Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (je uváděn přepočtený počet / fyzický počet):
Celkový počet
pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných
podle zákona č. 563/2004 Sb.
27,1 / 30
100 %
21,4 / 24
79 %
4. Ve školním roce 2011/2012 nenastoupil na školu žádný absolvent VŠ s odbornou
kvalifikací.
5. Ve školním roce 2011/2012 nenastoupil na školu žádný nový učitel s odbornou
kvalifikací.
6. Ve školním roce 2011/2012 neodešel ze školy žádný učitel do starobního důchodu.
7. Počet provozních (nepedagogických) pracovníků školy:
Fyzické osoby
8
Přepočtení na plně zaměstnané
7,2
8. Počet pracovníků školní jídelny:
Fyzické osoby
9
Přepočtení na plně zaměstnané
7,3
9. Věková struktura pedagogických pracovníků:
Věk
Učitelé
Muži
Ženy
do 35 let
0
1
35 – 50 let
3
15
nad 50 let
1
10
Celkem
4
26
10. Věková struktura provozních zaměstnanců a kuchařek:
Věk
Muži
Ženy
do 35 let
0
0
35 – 50 let
2
9
nad 50 let
0
6
Celkem
2
15
11. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy:
























22. – 24. 09. 2011 – seminář o výchově ke zdraví (Čudanová, Urbanová)
23. 09. 2011 – metodický seminář Vv (Dědičová)
30. 09. – 01. 10. 2011 – metodický seminář Vv (Dědičová)
03. 10. 2011 – schůzka metodiků prevence (Chrástová)
07. – 09. 10. 2011 – seminář Tv (Maříková)
12. 10. 2011 – metodický seminář pro učitele Př (Musilová)
13. 10. 2011 – metodický seminář Aj (Husárová, Chrástová)
14. – 16. 10. 2011 – seminář Vv (Dědičová, Nešpůrková, Urbanová)
21. – 23. 10. 2011 – seminář o výuce Vv (Dědičová, Nešpůrková, Urbanová)
02. 11. 2011 – ekologická konference učitelů Př (Kolářová, Musilová)
08. 11. 2011 – porada výchovných poradců (Kyseláková J.)
16. 11. 2011 – seminář pro učitele Tv (Maříková)
21. 11. 2011 – seminář pro speciální pedagogy (Šíblová)
22. 11. 2011 – schůzka v PPP Brno – výchovný poradce, speciální pedagoga školní
psycholog (Kyseláková J., Šíblová, Jordánková)
01. 12. 2011 – seminář pro učitele Tv – kin-ball (Maříková)
05. a 07. 12. 2011 – seminář Vv (Dědičová)
11. 01. 2012, 18. 01. 2012 – semináře o bezpečnosti při výuce Tv (Maříková, Kolářová)
25. 01. 2012 – seminář Př (Musilová)
26. 01. 2012 – seminář Ch (Rumreichová)
01. 02., 08. 02. a 15. 02. 2012 – seminář Př (Musilová)
14. 02. 2012 – seminář pro učitele Aj (Husárová)
17. 02. 2012 – seminář o nové školské legislativě (Kocáb)
23. 02. 2012 – seminář o ekologii (Musilová)
24. 02. 2012 – seminář Vv (Dědičová)









06. 03. 2012 – seminář pro speciální pedagogy (Šíblová)
02. – 03. 04. 2012 – seminář Př (Musilová)
05. 04. 2012 – seminář pro spec. pedagogy (Šíblová)
23. 04. 2012 – seminář o kin-ballu (Maříková)
24. – 26. 04. 2012 – seminář pro speciální pedagogy (Šíblová)
27. – 29. 04. 2012 – seminář o výchově ke zdraví (Čudanová, Urbanová)
09. 05. 2012 – seminář o bruslení pro učitele Tv (Kolářová, Maříková)
24. 05. 2012 – schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.)
31. 05. 2012 – seminář Př (Musilová)
12. Škola nemá romského asistenta ani jiného asistenta.
Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2012:
(stav k 30. 6. 2012)
Prospělo
s vyznamenáním
Prospělo
1.
50
44
6
2.
44
44
3.
44
35
9
4.
46
31
15
5.
42
28
14
Celkem
za I. st.
226
182
44
6.
58
22
35
1
7.
42
15
26
1
8.
47
13
33
1
9.
44
24
20
Celkem
za II. st.
191
74
114
3
Celkem
za školu
417
256
158
3
Ročník
Počet žáků
Neprospělo
2. Snížený stupeň z chování – 2. pololetí:
Stupeň chování
Počet
Procento z počtu
všech žáků školy
2
7
1,7
3
1
0,2
3. Za školní rok 2011/2012 byly ve škole u žáků 9. ročníku zaznamenány 4 hodiny
neomluvené absence.
4. Škola ve školním roce 2011/2012 nerealizovala vzdělávání mimořádně nadaných
žáků ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., § 12 - 14.
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu:
Gymnázia
Školní rok
2011/2012
4 leté
6 leté
8 leté
9
0
2
Počty
přijatých žáků
SOŠ
SOU
Konzervatoř
18
15
2
6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
Počet žáků
9. ročník
44
Nižší ročníky
3
Celkem
47
Část IV.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících školy
a) počty
fyzický počet
kvalifikace, specializace
dosažené vzdělání
výchovný poradce
1
vých. poradenství
VŠ
školní metodik prevence
1
sociální pedagogika,
specializační kurzy
VŠ
úvazek
kvalifikace, specializace
dosažené vzdělání
školní psycholog
0,5
odborná psychologie
VŠ
školní speciální pedagog
0,75
speciální pedagogika
VŠ
do 35 let
35 – 50 let
50 let – důch. věk/z toho
důchodci
b) věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
1
1
školní psycholog
1
školní speciální pedagog
1
c) další vzdělávání poradenských pracovníků:
výchovný poradce:
 semináře pořádané pro výchovné poradce různými vzdělávacími institucemi v rámci
dalšího vzdělávání pedagogů (viz přehled o dalším vzdělávání)
školní metodik prevence:
 semináře pro školní metodiky prevence pořádané zejména Pedagogicko-psychologickou
poradnou Brno (viz přehled o dalším vzdělávání)
speciální pedagog, školní psycholog:
 semináře o reedukaci poruch učení a pracovní setkání a konzultace s pracovníky
pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center (viz přehled
o dalším vzdělávání)
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách:
Škola čerpala finanční prostředky z projektu „EU peníze školám“.
3. Individuální integrace
Ve školním roce 2011/2012 neintegrovala škola žádného žáka se zdravotním postižením.
Všem žákům, u nichž poradenské zařízení diagnostikovalo vývojovou poruchu učení nebo
chování, byla věnována odpovídající míra a forma individuálního péče a přístupu.
Část V.
Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena ze strany České školní inspekce žádná
kontrolní činnost.
V květnu 2012 organizovala ČŠI plošnou zkoušku celostátního testování žáků 5. a 9. tříd
z matematiky, jazyka českého a jazyka anglického.
Část VI.
Rozhodnutí ředitele školy
Rozhodnutí ředitele školy:
počet
počet odvolání
o odkladu povinné školní docházky podle § 37
3
0
o dodatečném odložení povinné školní docházky podle § 37
1
0
o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího
plánu podle § 18
0
0
o přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
65
0
o přestupu žáka podle § 49
13
0
Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 byl 67, do 1. ročníku pak
nastoupilo 51 dětí. (15 dětí mělo odklad školní docházky, 1 dítě přešlo po zápisu na jinou
školu).
Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 byl 65, do 1. ročníku by jich
mělo nastoupit 58 (3 dětí mají odklad školní docházky, 4 děti dítě přešly po zápisu na jinou
školu).
Část VII.
Další údaje o škole
a)
Mimoškolní aktivity:
Stravovací služby
Školní jídelna je součástí základní školy a zajišťuje stravovací služby pro žáky školy
a závodní stravování pro zaměstnance základní školy. Stravovací služby poskytuje rovněž
Mateřské škole DUHA Oslavany, zaměstnancům Domu dětí a mládeže Oslavany
a Základní umělecké škole Oslavany. Ve školní jídelně se připravují nejen obědy, ale
i přesnídávky a svačiny.
Ve školní jídelně se stravuje téměř 65% žáků základní školy, někteří navíc využívají možnosti
odběru svačin. Pro všechny stravované jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. S kvalitou
poskytovaných stravovacích služeb jsou strávníci dlouhodobě velmi spokojeni.
Z legislativních i kapacitních důvodů není bohužel možné rozšiřovat stravování pro cizí
strávníky.
Škola realizovala projekt „školní mléko“ a žáci tak měli celý rok možnost odběru dotovaného
mléka a mléčných výrobků prostřednictvím automatu umístěného ve vestibulu budovy I. stupně.
V březnu 2010 jsme se zapojili do projektu „ovoce do škol“ a všichni žáci I. stupně tak mohli
pravidelně a zdarma konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu.
K velké spokojenosti žáků i zaměstnanců funguje již několik let ve škole školní bufet, který
nabídku stravovacích služeb dále rozšiřuje.
V rámci dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti stravování se pravidelně scházela
stravovací komise.
Plavecký a lyžařský výcvik, ozdravné pobyty
V rámci výuky plavání absolvovali žáci 3. a 4. tříd v 2. pololetí školního roku plavecký
výcvikový kurz. Pro žáky 3. tříd byl plavecký výcvik realizován v Plavecké škole v Nové Vsi,
4. ročník měl plavání v Plavecké škole v Třebíči.
V letošním školním roce jsme z důvodu malého zájmu žáků nemohli realizovat ozdravný
pobyt s ekologickým zaměřením ani lyžařský výcvikový kurz. Zájemci o lyžování však měli
umožněno zúčastnit s lyžařských zájezdů pořádaných DDM Oslavany.
Exkurze a výlety
Ve školním roce 2011/2012 připravili učitelé pro své žáky mnoho zajímavých poznávacích
exkurzí a výletů, které vhodným způsobem doplňují realizovaný školní vzdělávací program:
 30. 09. 2011 – exkurze Rajhrad pro 6. ročník – projekt Pověsti (Burešová, Musilová,
Kyseláková J.)
 11. 10. 2011 – exkurze žáků 8. tříd v Brně – návštěva interaktivní výstavy (Čudanová,
Musilová)
 07. 11. 2011 – návštěva SOŠ a SOU Moravský Krumlov pro žáky 9. tříd
 29. 11. 2011 – exkurze Brno – čajovna pro žáky 8. tříd (Maříková, Musilová)
 02. a 09. 12. 2011 – exkurze Wien pro žáky 2. stupně (Janošíková, Jordánková, Kocáb,
Musilová, Burešová, Dědičová)
 05. 12. 2011 – exkurze 6.A – vánoční Brno (Musilová)
 09. 12. 2011 – exkurze 9.B – mineralogie + vánoční Brno (Musilová)























12. 12. 2011 – exkurze 7.B – brněnské výstaviště + vánoční Brno (Janošíková, Kocáb)
05. 12. 2011 – exkurze 7.A – vánoční Brno (Hrdličková, Chrástová)
19. 12. 2011 – výukový program v SVČ Lužánky Brno pro 6. a 9. ročník (Musilová,
Čudanová)
19. 12. 2011 – exkurze 8.A – vánoční Brno (Maříková)
06. 01. 2012 – návštěva Fitness Oslavany – dívky 8. a 9. tříd (Kolářová)
26. 01. 2012 – návštěva v SŠ dopravy, obchodu a služeb – pracoviště Ivančice pro žáky 9.
tříd (Kocáb, Žalud)
02. 02. 2012 – výukový program Planetáriu Brno pro žáky 3. a 5. tříd (Aldorfová,
Urbanová, Kavalcová, Kubášková)
01. 03. 2002 – návštěva výstavy Carský dvůr pod žezlem Romanovců na Pražském hradě,
žáci 6. tříd (Burešová, Dědičová, Musilová)
09. 03. 2012 – exkurze Brno – výstava na BVV – 7.B (Janošíková)
16. 03. 2012 – exkurze Brno – mineralogie – 9.A (Musilová)
28. 03. 2012 – exkurze Technické muzeum Brno – 2.A a 3.A (Prušová, Aldorfová)
28. 03. – 01. 04. 2012 – exkurze Paříž – žáci 2. stupně (Janošíková, Kocáb)
24. 04. 2012 – exkurze Technické muzeum Brno – 1.A a 1.B (Nešpůrková, Kyseláková
Z.)
09. 05. 2012 – návštěva žáků 6.A v Arcibiskupském paláci v Olomouci (Musilová)
31. 05. 2012 – návštěva 8.A na IPS Úřadu práce Brno-venkov (Kyseláková J., Maříková)
07. 06. 2012 – návštěva 8.B na IPS Úřadu práce Brno-venkov (Kyseláková J., Vognar)
15. 06. 2012 – výlet žáků 2.B a 4.A – Dalešická přehrada (Vognarová, Bachová)
19. 06. 2012 – exkurze 9.A v Brně (Čudanová)
19. 06. 2012 – exkurze 4.B do Ivančic (Macháčková, Dědičová)
20. 06. 2012 – exkurze 7.A v Brně (Hrdličková, Chrástová)
21. 06. 2012 – návštěva 5.A v bazénu v Nové Vsi (Kubášková)
22. 06. 2012 – exkurze 7.B v Brně (Janošíková)
27. 06. 2012 – výlet 2.A, 3.A, 3.B a 4.B – Moravský kras (Prušová, Aldorfová, Urbanová,
Macháčková)
Poznávací exkurze v Paříži
Ve dnech 28. 3. až 1. 4. 2012 se uskutečnila pro žáky 2. stupně naší školy poznávací exkurze do
Paříže. Měla velmi zajímavý a bohatý program.
Součástí exkurze byla celodenní návštěva zábavního parku DISNEYLAND. Park se skládá se
z několika tématických částí, např. Země dobrodružství, kde se setkáte s karibskými piráty nebo
prožijete dobrodružství v džungli s Indiana Jonesem. Můžete navštívit také země Divokého
západu s typickými salony či železnicí nebo se projít Zemí objevů, která je založena na vizích
velkých objevitelů, vynálezců a spisovatelů. Vydáte se tu na cestu ke hvězdám, pod hladinu
oceánů, můžete navštívit trojrozměrné či panoramatické kino a proletět se raketou. V Zemi
fantazie objevíte typický pohádkový hrad s drakem a s pohádkovými postavičkami.
Dva dny byly věnovány prohlídce Paříže. Začínali jsme v centru města na Náměstí Bastily. Pěší
prohlídka historického jádra pak pokračovala v Latinské čtvti (Pantheon, univerzita Sorbona
a Lucemburský palác). Dále jsme viděli ostrov La Cité - Justiční palác, Kapli Všech svatých,
katedrálu Notre Dame, Radnici, kulturní centrum G. Pompidoua, čtvrt Les Halles - největší
středověké tržiště Paříže, kostel sv. Eustacha, Královský palác. Nejdelší čas jsme věnovali
prohlídce muzea v Louvre. Poté následovaly Tuilerijské zahrady a náměstí Concorde.
V podvečerních hodinách pokračovala exkurze návštěvou supermoderní čtvrti La Défensé
a uskutečnili jsme okružní jízdu po těchto pamětihodnostech – náměstí Vendome se
Slavkovským sloupem, náměstí a chrám Madeleine, opera.
Druhý den jsme zahájili na Montmartre pěší prohlídkou této čtvrti umělců a jejích dominant baziliky Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž a kabaretu Moulin Rouge. Potom jsme navštívili
náměstí Ch. de Gaulla a Vítězný oblouk. Pěší procházka pokračovala po nejslavnější pařížské
třídě Champs-Elysées, následovala návštěva areálu Invalidovny, prohlídka Eiffelovy věže, po
setmění pohled na osvětlenou věž z teras Trocadéra a ve večerních hodinách plavba lodí po
Seině.
Poslední den jsme se zastavili v německém Ambergu a zde jsme navštívili Kurfiřtské lázně
(aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi – vířivky, tobogán, divoká voda, parní
lázeň), což přineslo velmi příjemné osvěžení a zregenerování po náročném programu.
Celá poznávací exkurze byla precizně a perfektně připravena, k celkové pohodě přispělo i velmi
pěkné počasí. Žáci se během exkurze dozvěděli mnoho zajímavých informací a doufáme, že jim
exkurze přinesla spoustu cenných poznatků a příjemných zážitků, na které budou možná
vzpomínat po celý život.
Chceme touto cestou poděkovat brněnské cestovní kanceláři PORTA OPTIMA, která exkurzi
připravila a zajišťovala a speciální poděkování patří paní Mgr. Jolaně Kubíkové, která nás na
exkurzi doprovázela.
Po loňské vydařené exkurzi do Berlína a letošní skvělé Paříži už nyní pro žáky plánujeme další
zahraniční exkurzi pro příští školní rok.
Soutěže, přehlídky, projekty:
Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo mnoho různorodých soutěží, účastnili se jich také
naši žáci a dosáhli několika mimořádných úspěchů. Následuje přehled všech soutěží, v další části
pak budou některé z nich popsány podrobněji:
 27. 09. 2011 – okrskové kolo soutěže v kopané starších žáků (Vognar) – 2. místo
 07. 10. 2011 – okresní přebor přespolního běhu o Želešickou růži (Kolářová) – 3. místo
družstva dívek (z 19 škol) – Michaela Holánková a Jitka Příhodová (8.A) a Tereza
Hansová a Klára Bachová (8.B)
 14. – 16. 10. 2011 – soutěž v kin-ballu (Maříková)
 19. 10. 2011 – soutěž Přírodovědný klokan 2011 pro žáky 8. a 9. tříd (Kolářová) – 8.
ročník: Petra Macková, Jana Tóthová, Michaela Holánková + 9. ročník: Jiří Široký,
Miroslav Havelka, Martina Růžičková
 21. 10. 2011 – soutěž ve stolním tenise (Maříková) - Naši školu reprezentovala 2
družstva. Jedno chlapecké ve složení: Martin Němec, Šimon Šlechtický - 8.A, Zbyněk
Pazourek, Vojtěch Koudelný - 8.B. Dívky zastupovaly: Jana Straková, Petra Macková,
Michaela Prátová - 8.A a získaly 3. místo
 25. 10. 2011 – soutěž ve zpěvu v ZŠ Vémyslice (Novosádová) – 1. místo M.
Kratochvílová a 3. místo K. Hájková z 8.B
 14. 11. 2011 – soutěž ve florbalu žáků – okrskové kolo (Maříková) 1. místo a postup do
okresního kola 28. 11. 2011, zde 5. místo
 23. 11. 2011 – soutěž v kin-ballu v Pardubicích (Maříková)
 02. 12. 2011 – soutěž ve šplhu žáků (Kolářová) – 4. místo, N. černý z 9.B nejrychlejší čas
ze všech účastníků (4,5 m vysoká tyč za 2,65 sekundy)
 21. 12. 2011, 13. 01. 2012 – školní kolo soutěže ve šplhu pro 1. stupeň (Horáková)
 20. 01. 2012 – soutěž v plavání Novoveští plavčíci v Nové Vsi (Aldorfová)
 16. 03. 2012 – mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2012 – žáci 2. – 9. tříd
b)



21. 03. 2012 – okresní kolo olympiády v českém jazyce (Hrdličková)
soutěž Sapere – vědět, jak žít – postup do krajského kola (Čudanová)
soutěž Sapere – vědět, jak žít – vítězství v krajském kole + postup do celostátního kola
24. 04. 2012 (Čudanová)
 22. 03. 2012 – regionální pěvecká soutěž Já, Písnička (Novosádová).
kategorie sólo 6. a 7. ročník: 1. místo: Jindřich Kovanda (7.A), 2. místo Lenka Chmelařová
(7.B)
kategorie duo 6. a 7. ročník: 1. místo Lenka Chmelařová a Eliška Kocábová (7.B)
kategorie duo 8. a 9. ročník: 1. místo Kristýna Hájková a Monika Kratochvílová (8.B), 3.
místo Kateřina Kubášková (9.A) a Michaela Holánková (8.A)
 11. 04. , 17. 04. 2012 – soutěž v kopané žáků 1. stupně McDonald´s Cup (Maříková) – 3.
a 4. místo
 19. 04. 2012 – dyslektická olympiáda žáků 5. tříd (Šíblová)
 20. 04. 2012 – školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně
 20. 04. 2012 – vyhodnocení soutěže Moje veličenstvo kniha + výtvarné a rukodělné dílny
– žáci 8. a 9. tříd (Musilová, Burešová, Dědičová)
 24. 04. 2012 – celostátní kolo soutěže „Sapere – vědět, jak žít“ – 6. místo – družstvo M.
Havelka, E. Řeřuchová, M. Kratochvílová, D. Holčapek (Čudanová)
 03. 05. 2012 – oblastní kolo dopravní soutěže Ivančicko
 03. 05. 2012 – soutěž ve vybíjené žáků 1. stupně (Maříková)
 04. 05. 2012 – oblastní kolo dopravní soutěže Rosicko
 10. 05. 2012 – okrskové kolo soutěže v atletice O pohár rozhlasu – starší žáci (učitelé Tv)
 10. 05. 2012 – okresní kolo dopravní soutěže – vítězství v obou kategoriích a postup do
krajského kola 17. – 18. 05. 2012
 14. 05. 2012 – účast žáků školy v soutěži Mladý záchranář – 4.A (Horáková)
 17. – 18. 05. 2012 – krajské kolo dopravní soutěže v Brně – 1. místo v obou kategoriích a
postup do celostátního kola ve dnech 19. – 21. 6. 2012 v Chomutově – 5. místo v obou
kategoriích
 18. 05. 2012 – školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. stupně
 30. 05. 2012 – okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – 6. místo žáků
6. a 7. tříd (Kolářová)
 26. 06. 2012 – soutěž ve vybíjené Neslovický koláč pro žáky 5. tříd
 čestné uznání za účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí – třídy 6.A a 6.B
za skupinový výtvarný projekt
 po celý rok se realizovaly v rámci výtvarné výchovy zajímavé výtvarné projekty, které
dotvářejí originální výzdobu tříd, chodeb nebo prostor ve školní jídelně
Přespolní běh o Želešickou růži
V pátek 7. října 2011 se uskutečnil v Želešicích 28. ročník okresního přeboru v přespolním běhu.
Tohoto běhu se zúčastnilo i družstvo naší školy. Z 19 škol se umístilo na krásném 3. místě. Naši
školu reprezentovala děvčata z 8.A Michaela Holánková a Jitka Příhodová a z 8.B Tereza
Hansová a Klára Bachová. Děvčata běžela trať dlouhou 1 000 metrů.
Mgr. Irena Kolářová
Žáci ZŠ Oslavany na mezinárodním turnaji v Kin-ballu
V sobotu 15. 10 2011 se v Hradci Králové konal 1. mezinárodní turnaj u nás v celkem nové
kolektivní míčové hře zvané Kin-ball. Naše škola se stala pilotní školou a má k dispozici
speciální míč pro tuto hru. A tak se mohli naši žáci poprvé zúčastnit tohoto turnaje. Družstvo ve
složení: Michaela Holánková (8.A) - kapitánka, Michaela Prátová (8.A), Jana Straková (8.A),
Jitka Příhodová (8.A), Leoš Hrbek (8.A), David Štefan (8.A), Erik Schneider (8.B) a Norbert
Černý (9.B) reprezentovali nejen naši ZŠ Oslavany a své město, ale byli i zástupci celé Jižní
Moravy. Tento sport je na naší škole teprve v kolébce, ale žáci, kteří se s ním postupně
seznamují, ho hrají se zápalem a nadšením. Na turnaji byla sobota vyhrazena pro žáky
základních škol. Družstvo ZŠ Oslavany se utkalo s již ostřílenými hráči, kteří se tomuto sportu
věnují delší dobu. Rozhodně se ale naši žáci za své výkony nemusejí stydět a obdržený diplom
s drobnostmi si plně zasloužili. Děkujeme. Zaujala je nabídka hrát v Kanadě, kde tato hra
vznikla. Jestli se jim tento cíl splní, uvidíme. Rozhodně to, tak jak každý sport, chce řádný
trénink a výdrž.
Mgr. Jana Maříková
Přírodovědný klokan 2011
Soutěž Přírodovědný klokan pořádá každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v
Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit
zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd a naše škola
se této soutěže pravidelně zúčastňuje. Letošní kolo proběhlo ve středu 19. 10. 2011 a přineslo
následující výsledky:
Kategorie Kadet
9. ročník
1. místo - Jiří Široký 9.A - 72 bodů , 2. místo - Miroslav Havelka 9.B - 63 bodů, 3. místo Martina Růžičková 9.B - 59 bodů
8. ročník
1. místo - Petra Macková 8.A - 68 bodů , 2. místo - Jana Tóthová 8.B - 52 bodů, 3. místo Michaela Holánková 8.A - 45 bodů
Mgr. Irena Kolářová
Okresní kolo ve stolním tenise
V pátek 21. 10. 2011 se v uskutečnilo již tradiční okresní kolo ve stolním tenise v Orlovně
Ivančice. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Jedno chlapecké ve složení: Martin Němec,
Šimon Šlechtický - 8.A, Zbyněk Pazourek, Vojtěch Koudelný - 8.B. Dívky zastupovaly: Jana
Straková, Petra Macková, Michaela Prátová - 8.A. Naše mladé tenistky obhájily z loňského roku
své třetí místo a pro školu opět získaly diplom a pohár, který jim bude dodán později. Za
sportovní výkony a pěknou reprezentaci školy děkujeme.
Mgr. Jana Maříková
LYRA 2011
V úterý 25. 10. 2011 se konala ve Vémyslicích pěvecká soutěž LYRA 2011. Zúčastnili se jí žáci
ze 14 základních a středních škol a soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. Ve třetí kategorii,
určené pro žáky 7. až 9. tříd základních škol, se na 1. místě umístila žákyně naší školy Monika
Kratochvílová z 8.B. Na 3. místo dosáhla její spolužačka Kristýna Hájková. Oběma dívkám
děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Olga Novosádová.
Okrskové kolo ve florbalu
V pondělí 14. 11. 2011 se ve sportovní hale v Ivančicích konalo okrskové kolo v oblíbené
kolektivní hře florbal. Naši školu reprezentovali žáci 6. a 7. tříd. Hráli s velkým zapálením a
vybojovali postup do okresního kola. Uskuteční se 28. 11. 2011 v Pohořelicích. Jistě jim celá
škola bude fandit a my jim přejeme dobré zážitky ze hry a pohodu.
Mgr. Jana Maříková
Okresní finále ve florbalu
Okresní finále ve florbale se konalo 28. 11. 2011 v Pohořelicích za účasti vítězů okrskových kol.
Tím byla i naše ZŠ Oslavany. Chlapci z 6. a 7.tříd hájili naši školu dobrým sportovním výkonem
i chováním. Z tohoto utkání jsme nakonec dovezli diplom za pěkné 5. místo. Všem účastníkům
patří poděkování za skvělou reprezentaci školy i města Oslavany. Děkujeme i ochotným
rodičům, kteří své děti na soutěž doprovodili a podpořili.
Mgr. Jana Maříková
Soutěž ve šplhu
V pátek 2. prosince 2011 se konalo v Ivančicích okrskové kolo soutěže ve šplhu. Družstvo naší
školy obsadilo krásné 4. místo. Poděkování a blahopřání patří žákům 6. třídy Petře Krobotové a
Filipu Horkovi, Zdeňce Chmelařové a Jindřichu Kovandovi ze 7. třídy, Kláře Bachové a
Vojtěchu Koudelnému z 8. třídy a Adéle Filové a Norbertu Černému z 9. třídy. Mimořádný
výkon podal Norbert Černý, který zdolal 4,5 metru vysokou tyč za skvělých 2,65 sekundy, což
byl nejrychlejší čas ze všech 48 startujících.
Mgr. Irena Kolářová
Soutěž ve šplhu žáků 1. stupně
V prosinci a lednu proběhla soutěž ve šplhu 1. - 5. tříd. Každá třída vyslala do boje své
nejrychlejší závodníky. Děti, povzbuzovány svými spolužáky, šplhaly, co jim síly stačily.
Závody se vydařily a všichni závodníci byli odměněni drobnými cenami a sladkostmi. Tři
nejlepší v každé kategorii obdrželi navíc i diplomy a medaile.
Výsledky:
1. ročník
Dívky: 1. Ludmila Horáková 2. Kateřina Čermáková 3. Markéta Vlachová 4.Tereza Uhrová 5.
Monika Škodová
Chlapci: 1. Adam Neugebauer 2. Roman Hans 3. Dominik Krutiš 4. Tomáš Svoboda 5. Ondřej
Malich
2. ročník
Dívky: 1. Daniela Králíčková 2. Denisa Vejvodová 3. Julie Samlíková 4. Barbora Veselá 5. Anna
Parkeová
Chlapci : 1. Tomáš Sedláček 2. Jan Penzinger 3. Zdeněk Kryštof 4. Michal Vejvoda 5. Jan
Haratyk
3. ročník
Dívky: 1. Petra Tóthová 2. Lucie Novotná 3. Kateřina Procházková 4. Veronika Baráková 5.
Eliška Jordánková
Chlapci : 1. Michal Novák 2. Tomáš Rumreich 3. Radim Novák 4. Jindřich Jakubec 5. Filip
Černý
4. ročník
Dívky: 1. Lucie Králíčková 2. Daniela Horáková 3. Denisa Martinů
Chlapci : 1. Marek Procházka 2. Jakub Řezáč 3. Jan Špiřík 4. Stanislav Dohnal 5. Samuel
Markus
5. ročník
Dívky: 1. Linda Grossová 2. Kateřina Jeřábková 3. Sára Hanáková 4. Eliška Pátková 5. Adéla
Répalová
Chlapci : 1. Martin Kolda 2. Vítek Procházka 3. Michal Anton 4. Aleš Krčma 5. Radek Bach
Já, písnička
Ve čtvrtek 22. 3. 2012 se v ZŠ Zastávka uskutečnil další ročník regionální pěvecké soutěže Já,
písnička. Žáci naší školy se této soutěže tradičně zúčastňují a i letos se jim podařilo získat
významná umístění:
kategorie sólo 6. a 7. ročník: 1. místo: Jindřich Kovanda (7.A), 2. místo Lenka Chmelařová (7.B)
kategorie duo 6. a 7. ročník: 1. místo Lenka Chmelařová a Eliška Kocábová (7.B)
kategorie duo 8. a 9. ročník: 1. místo Kristýna Hájková a Monika Kratochvílová (8.B), 3. místo
Kateřina Kubášková (9.A) a Michaela Holánková (8.A)
Tato umístění jsou o to cennější, že konkurence v této soutěži se každým rokem výrazně zvyšuje.
Mgr. Olga Novosádová
Soutěž Den ptactva pro školy
Zoologická zahrada města Brna již tradičně pořádá soutěž „Den ptactva pro školy“. V letošním
roce se uskutečnila v pondělí 2. dubna 2012. Naše škola se této soutěže pravidelně zúčastňuje.
Soutěží čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol (6. - 9. třídy) a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.
Naši školu letos reprezentovala děvčata z 9.A Kristýna Bednářová, Adéla Filová, Kateřina
Kubášková a Kristýna Zaklová. Naše děvčata se v konkurenci 20 škol neztratila a svým výkonem
obsadila pěkné 5. místo.
Mgr. Irena Kolářová
Olympiáda z českého jazyka
Ve středu 21. 3. 2012 se v Modřicích uskutečnilo okresní kolo olympiády z jazyka českého. Naše
škola se této soutěže zúčastnila a vyslala tři žákyně z 9.A třídy. Byly to Hana Krobotová, Petra
Skrutková a Kristýna Zaklová. Naše dívky se v konkurenci 65 žáků z víceletých gymnázií a
základních škol okresu Brno-venkov neztratily a předvedly velmi dobré výkony.
Velkým úspěchem je pak 6. místo Kristýny Zaklové.
Jmenovaným žákyním blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
Mgr. Vladimíra Hrdličková
Mc Donald´s Cup
Ve středu 11. 4. 2012 se konalo okrskové kolo kategorie "B" oblíbené a populární soutěže v malé
kopané. Již tradičně se tato část koná na hřišti ZŠ Brněnka v Ivančicích. Naši sportovci se této
soutěže zúčastňují s nadšením. V letošním ročníku se umístili na pěkném třetím místě.
Naši reprezentanti ze 4. a 5. tříd: Patrik Šabata, Edmond Galstyan, Martin Kolda, Michal Anton,
Martin Sakánek, Aleš Krčma, Jakub Knotek, Jan Horák, Jan Špiřík, Marek Kotlán, Nikola
Sakánková, Dominik Šalplachta, Stanislav Dohnal a Marek Hájek.
Mgr. Jana Maříková
Požární ochrana očima dětí
Žáci 1. stupně se stejně jako každý rok zapojili i letos do výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí. Výsledky školního kola:
1. kategorie: 1. - 3. třída: 1. místo Tomáš Sedláček 2.B, 2. místo Lucie Novotná 3.B, 3. místo
Antonín Rosendorf 3.B
2. kategorie: 4. - 5. třída: 1. místo Adéla Répalová 5.A, 2. místo Rudolf Rauš 4.B, 3. místo Vítek
Procházka 5.A
Soutěž Finanční gramotnost
Letos poprvé se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost.
V celé České republice se letos zapojilo 369 škol a 20 723 žáků, v Jihomoravském kraji to bylo
47 škol a 3 012 žáků.
V okresním kole této soutěže získali naši žáci velmi pěkné 2. místo. Toto se podařilo družstvu ve
složení Kristýna Zaklová 9.A, Dalibor Šalplachta 9.B a Michal Svoboda 9.B.
Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy a stejně tak poděkování patří i paní učitelce Mgr.
Miluši Čudanové, která tuto soutěž organizačně zajišťovala.
Recitační soutěž
Dne 20. 4. 2012 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Každá třída vyslala do boje své
nejlepší recitátory. Porota měla nelehký úkol, protože výkony dětí byly velmi vyrovnané. Jako
nejlepší byly ohodnoceny tyto děti:
1. ročník: 1. Jan Křípal, 2. Jan Kocáb, 3. Ludmila Horáková, Monika Nekudová
2. ročník: 1. Jana Treuová, 2. Daniela Králíčková, 3. Karolína Straková, Julie Samlíková
3. ročník :1. Jindřich Křelina, 2. Petra Tóthová, 3. Eliška Jordánková
4. ročník :1. Lucie Muzikářová, 2. Tereza Adamová, Lucie Králíčková, 3. Daniela Horáková
5. ročník : 1. Nela Zahradníčková, 2. Patrik Šabata, 3. Kristýna Janečková
Mgr. Pavlína Horáková
Vybíjená - dívky
Ve středu 2. 5. 2012 se konalo v Ivančicích okrskové kolo ve vybíjené dívek. V letošním školním
roce se do této oblíbené soutěže opět přihlásila naše ZŠ. Bohužel nám onemocněly některé
žákyně, a tak naše hráčky nastupovaly každé utkání již bez dvou životů. Přesto bojovaly
s velkým elánem a naši školu velice pěkně reprezentovaly. Velkou pochvalu si zaslouží tyto
žákyně: Nikola Sakánková, Adéla Pivovarová - 4.B, Barbora Drápalová, Eliška Sedláková,
Adéla Zezuláková, Adéla Répalová - 5.A, Martina Tóthová a Nela Zahradníčková - 5.B.
Mgr. Jana Maříková
„SAPERE – vědět, jak žít“ - mimořádný úspěch školy - 6. místo v celostátním kole
Žáci 7. – 9. ročníku se v letošním školním roce zúčastnili soutěže nazvané „Sapere – vědět, jak
žít“, která byla zaměřena na výživu a zdraví, základní živiny ve stravě, technologii zpracování
a skladování potravin, vhodné složení jídel, energetickou i výživovou hodnotu potravin
a prevenci nemocí.
Po absolvování školního kola postoupilo do okresního, krajského a poté až do celostátního kola
družstvo žáků 8. a 9. tříd ve složení: Miroslav Havelka, Eliška Řeřuchová, Monika
Kratochvílová, Daniel Holčapek, Martina Růžičková a Kristýna Zaklová.
Celostátní kolo soutěže se uskutečnilo v úterý 24. dubna 2012 v Jednacím sále Magistrátu
hlavního města Prahy. Naše družstvo zde vybojovalo mezi 14ti vítězi krajských kol krásné
6. místo. Celé soutěže se celkem zúčastnilo 437 škol z ČR a 21 500 žáků.
Blahopřejeme úspěšnému družstvu a děkujeme za zdařilou reprezentaci naší školy. Poděkování
patří i paní učitelce Mgr. Miluši Čudanové, která soutěž pro žáky připravila a organizačně
zajistila.
Vybíjená - chlapci
Třetí květnový den byl pro ZŠ Oslavany dnem soutěžním. Jednou z akcí bylo i okrskové kolo ve
vybíjené smíšených družstev, které se konalo v Ivančicích. Naši školu reprezentovali: Aleš
Krčma, Jakub Knotek - 5.B, Martin Kolda, Jakub Kretz, Michal Anton, Alexandr Baklík, Patrik
Šabata - 5.A, Matěj Abraham, Denis Ludvík - 4.B, Marek Hájek, Petr Hanák, Roman Řezáč 4.A. Chlapci bojovali s velkým elánem a z osmi družstev vybojovali pro školu pěkné 2. místo.
Všem patří pochvala za pěknou reprezentaci školy i chování.
Mgr. Jana Maříková
Dyslektická olympiáda
Je určena pro žáky se specifickými poruchami učení od 2. do 5. třídy, kde mají možnost ukázat
své znalosti. Naše škola se přihlásila letos poprvé a stál před námi úkol vybrat tříčlenné družstvo
k reprezentaci.
Na základě školního kola, které probíhalo v termínu od 11. do 13. 4. 2012, následovalo
vyhodnocení žáků, kde každý obdržel účastnický list a nejlepší žák za ročník diplom se sladkou
odměnou. No a teď mělo dojít k výběru družstva, letos jsme dali přednost páťákům, kteří mohou
soutěžit naposled, dle pořadí jak se umístili: Barbora Drápalová, Richard Kratochvíl a Adam
Vejvoda. S tímto družstvem jsem vyrazila dne 19. 4. 2012 do Brna – ZŠ Bosonožská, byli jsme
překvapeni hojnou účastí škol z Brna a okolí.
Tréma byla velká, ale nakonec se vše zvládlo ke spokojenosti nás všech, i když jsme neobsadili
„medailová místa“. Byla to však pro nás všechny skvělá zkušenost a určitě se příští rok
přihlásíme znovu.
Na závěr bych chtěla poděkovat nejen žákům, ale i jejich rodičům, že jim účast v Brně umožnili
a mohli jsme tak načerpat nové zkušenosti.
Mgr. Bc. Jarmila Šíblová
Dopravní soutěž mladých cyklistů - okrskové kolo
Dne 3. 5. 2012 se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se v jízdě
zručnosti, jízdě na dopravním hřišti a testech z pravidel silničního provozu. Oslavanskou školu
reprezentovala 2 družstva. V obou kategoriích si vedla výborně a zvítězila. Vybojovala si tak
postup do dalšího kola. Mladší kategorie: Daniela Horáková, Lucie Králíčková, Marek
Procházka, Stanislav Dohnal (všichni 4.A) Starší kategorie: Klára Bachová (8.B), Kristýna
Zimmermannová (9.A), Filip Gross (9.A), Daniel Holčapek (9.A)
Mgr. Pavlína Horáková
Moje Veličenstvo kniha
Naše škola se zapojila do soutěže Moje Veličenstvo kniha, ve které žáci II. stupně vytvářeli
z ručně vyrobeného papíru knihu s originálním obalem. Obsahovala básně a texty s ekologickou
tematikou.
Slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku se konalo 20. dubna 2012 v Babicích nad Svitavou.
Jeho součástí byly dílničky pro všechny děti. Zde si mohli všichni vyrobit krásné věci související
s knihami – leporelo, deník, voňavé postavičky s pohankovou náplní. Po celou dobu probíhala
výstavka vítězných prací.
Vzhledem k malému prostoru se zde naše dílo neobjevilo. S radostí jsme zjistili, že bodový zisk
nás zařadil na pěkné místo za vítěznou prací, přestože naše škola byla převedena do starší
kategorie 14 – 18 let.
Penzion Pod Ronovem, kde se předávání cen odehrávalo, se nachází v malebném prostředí na
hranici Moravského krasu, údolím protéká řeka Svitava a zdejší kopec nese jméno bývalého
hradu Ronova ze 14. století, jehož zřícenina se klene v nadmořské výšce 338 m nad mořem.
První zmínka pochází z roku 1364, kdy Čeněk Krušina z Lichtenburka se o Ronově zmiňuje jako
o „novém hradě“, který ale pravděpodobně zanikl během husitských válek.
U nás na Moravě je nejznámějším šlechticem z rodu Ronovců Jindřich z Lipé, partner Elišky
Rejčky, správce zemských cenností a zemský správce, který je společně s Rejčkou pochován v
klášteře kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně.
Vybraní žáci 7. – 9. ročníku reprezentovali naši školu i tím, že se zapojili do jednotlivých
činností. Pěkné prostředí a slunečný den přispěly k dobré náladě. Odjížděli jsme obohaceni o
nové nápady , zážitky, spokojeni a plni pohody.
Mgr. Ludmila Burešová Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo
Dne 10. 5. 2012 se uskutečnilo na naší škole okresní kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se v jízdě
zručnosti, jízdě na dopravním hřišti, testech z pravidel silničního provozu a první pomoci.
Oslavanskou školu reprezentovala 2 družstva a v obou kategoriích opět zvítězila. Vybojovala si
tak postup do krajského kola, které se uskuteční příští týden v Brně a v Březníku.
Mladší kategorie: Daniela Horáková, Lucie Králíčková, Marek Procházka, Martin Illek (všichni
4.A)
Starší kategorie: Monika Kratochvílová (8.B), Kristýna Zimmermannová (9.A), Filip Gross
(9.A), Daniel Holčapek (9.A)
Mgr. Pavlína Horáková Mladý záchranář
Dne 14. 5. 2012 se konala v Ivančicích soutěž Mladý záchranář. Z naší školy se této soutěže
zúčastnily děti, které jedou v pátek na krajské kolo dopravní soutěže. Využily tak možnost
vyzkoušet si jednu z disciplín naostro.
Jejich úkolem bylo předvést teoretické znalosti i praktické dovednosti při poskytování laické
první pomoci. 0šetření prováděly na namaskovaných figurantech. I přesto, že se děti této
disciplíně věnují spíše okrajově (v rámci dopravní soutěže), obsadily velmi pěkná místa. Všichni
jsou to žáci 4.A:
5. místo: Marek Hájek, 6. místo: Marek Procházka, Martin Illek, 12. místo: Lucie Králíčková,
Daniela Horáková
Mgr. Pavlína Horáková
Krásná a zranitelná planeta Země
Již poněkolikáté se naše škola zapojila do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje
Středisko volného času Ivančice pod názvem "Krásná a zranitelná planeta Země". Jak už název
napovídá, jedná se o výtvarnou soutěž s ekologickým zaměřením. V letošním ročníku této
soutěže jsme byli opět úspěšní. Žáci 5. tříd se svým projektem "Moje rodina" získali 3. místo.
Žáci 7. a 9. ročníků skončili na 2. místě díky výtvarnému projektu "Strom".
Mgr. Vladimíra Dědičová
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
Ve dnech 17. a 18. května proběhlo krajské kolo dopravní soutěže. První den se soutěžilo v Brně
na dopravním hřišti u ZŠ Pastviny a druhý den pokračovala soutěž v areálu Březník u Lamberka,
kde děti také nocovaly. Naši školu reprezentovala v každé kategorii vždy dvě družstva a vedla si
skvěle.
Mladší kategorie: Oslavany A: Lucie Králíčková, Daniela Horáková, Marek Procházka, Martin
Illek (všichni 4.A) - 1. místo
Oslavany B: Tereza Adamová, Lenka Sladečková, Stanislav Dohnal, Marek Hájek (všichni 4.A)
- 4. místo
Starší kategorie: Oslavany A: Filip Gross, Daniel Holčapek, Kristýna Zimmermannová, Nicola
Kamenická (všichni 9.A) - 1. místo
Oslavany B: Klára Bachová (8.B), Hana Krobotová, Pavel Sýkora, Vasyl Kopychuk (všichni
9.A) - 2. místo
Navíc jsme získali i všechna prvenství v soutěži jednotlivců (Lucie Králíčková, Marek
Procházka, Klára Bachová, Filip Gross)
Vítězná družstva budou školu reprezentovat na celostátním finále, které se uskuteční 19.- 21.
června v Chomutově.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí ve finále.
Mgr. Pavlína Horáková
Odznak všestrannosti olympijských vítězů – OVOV
Okresní finále soutěže družstev se uskutečnilo 30. 5. 2012 na hřišti v Ivančicích. Z naší školy se
této soutěže zúčastnili vybraní žáci 6. a 7. tříd, kteří bojovali v sedmi atletických disciplínách.
Dosažené výkony byly obodovány, sečteny a naše družstvo obsadilo pěkné 6. místo v okrese.
Nejlepší výkony předvedli:
Jakub Pazourek - 60 m za 9,1 s
Denisa Ondráčková - leh - sedy 74 za 2 min, švihadlo 167 přeskoků za 2 min
Ondřej Smutný - 1 km za 3:42 s
Zdeňka Chmelařová - trojskok z místa 6,73 m
Vojtěch Kovanda - hod medicimbalem 10,50 m
Karolína Vojtěská - 60 m za 9,6 s
Jindřich Kovanda - 1 km za 3:59 s
Lucie Schwarzová - kliky 74 za 2 min
Soutěžícím blahopřejeme a věříme, že se královně sportu budou úspěšně věnovat i nadále.
Mgr. Irena Kolářová
Pěvecká soutěž žáků 1. stupně
V pátek 18. 5. 2012 se uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže.
Výsledky:
1. ročník: 1. Ondřej Dohnal a Natálie Bílková, 2. David Pham, 3. Jan Kocáb
2. ročník: 1. Jana Trefová, 2. Julie Samlíková a Valerie Tlustošová, 3. Karolína Straková
3. ročník: 1. Aneta Bílková, 2. Jindřich Krepina, 3. Filip Černý
4. ročník: 1. Adéla Pivovarová ,2. Josef Štefan
5. ročník: 1. Nela Zahradníčková, 2. Adéla Répalová, 3. Radek Bach a Kristýna Janečková
Děkujeme všem vyučujícím, kteří se na soutěžil podíleli. Zvláštní poděkování patří paní Jindře
Kovandové ze ZUŠ Oslavany, která soutěžící v průběhu soutěže doprovázela na klavír.
Celostátní finále dopravní soutěže mladých cyklistů
Ve dnech 19. a 21. června proběhlo celostátní finále dopravní soutěže v Chomutově v areálu
kempu u Kamencového jezera, kde děti také nocovaly, a na dopravním hřišti v Kadani.
Naši školu, Oslavany a Jihomoravský kraj reprezentovala dvě družstva a vedla si skvěle, obsadila
5. místo ze čtrnácti družstev z celé České republiky.
V mladší kategorii reprezentovalo družstvo: Lucie Králíčková, Daniela Horáková, Marek
Procházka, Martin Illek (všichni 4.A). Ve starší kategorii: Klára Bachová (8.B), Kristýna
Zimmermannová, Filip Gross, Daniel Holčapek, (všichni 9.A). Navíc získala Lucie Králíčková
krásné 3. místo, Daniel Holčapek 4. místo a Filip Gross 6.místo v soutěži jednotlivců.
První den svážely autobusy organizátorů týmy z celé republiky na místo závodů. Náš autobus
dorazil do cíle asi v 17 hod. Potom se děti ubytovaly, některé se stihly i vykoupat v jezeře,
navečeřely se a odešly na večerní program do kina.
Druhý den jsme přejeli v koloně s policejním doprovodem do Kadaně na dopravní hřiště. Tam
jsme soutěžili v jízdě podle pravidel silničního provozu, ošetření zraněného a testech z pravidel
silničního provozu. Odpoledne jsme se vrátili do kempu. Zde jsme relaxovali návštěvou
Zooparku a koupáním v jezeře.
Po prvním dnu jsme při pohledu na výsledky nevěřili svým očím. Ve vedení byly Častolovice
(pravidelný účastník evropského kola) a Oslavany – mladší, se stejným počtem bodů. V
jednotlivcích: 1. Lucka, 3. Daniela. 6. Oslavany - starší, 4. Kristýna.
Třetí den nervozita zapracovala dokonale, především v jízdě zručnosti a na konečných 5. místech
už nic nezměnila ani poslední disciplína práce s mapou. Po vyhlášení výsledků nás čekala ještě
dlouhá cesta domů. O půl osmé jsme unaveni, ale spokojeni dorazili do Oslavan.
Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2012
Eliška Jordánková, žákyně 3.A třídy, se umístila v celostátním měřítku v mezinárodní
matematické soutěži Matematický klokan 2012 na 1. místě v kategorii Cvrček. Od organizátorů
soutěže obdržela diplom. Blahopřejemek tomuto skvělému umístění v soutěži.
c)
Spolupráce školy s dalšími subjekty:
Základní umělecká škola Oslavany
Úspěšně pokračovala spolupráce se Základní uměleckou školou Oslavany. Pro žáky 1. stupně
byly v prostorách ZUŠ připraveny zajímavé hudební koncerty spojené s náborem nových žáků.
S velkým ohlasem žáků 4. – 9. tříd i pedagogů se setkalo další vystoupení v Dělnickém domě.
Letos poprvé naše škola poskytla výtvarnému oboru ZUŠ prostory vestibulu budovy 1. stupně
pro výstavu na téma „Džungle“. Tato výstava byla velmi úspěšná a byla zcela jistě založena
tradice spolupráce obou škol i v této oblasti.
Mateřská škola DUHA Oslavany
Předškoláci z mateřských škol navštívili prvňáčky a měli tak možnost seznámit se s prostředím
základní školy. Pozorně sledovali práci v hodině, sami si vyzkoušeli, jak probíhá výuka na
úkolech, které pro ně připravily paní učitelky z prvních tříd. Předškoláci také předvedli, jak jsou
na školu již připraveni a co se už v mateřské škole naučili. Na závěr si vzájemně předali drobné
dárečky.
V tomto školním roce se s úspěchem rozběhla i spolupráce obou škol v oblasti dopravní
výchovy, děti z mateřské školy si s velkým nadšením vyzkoušely svou první jízdu na dopravním
hřišti.
Dům dětí a mládeže a Školní družina
Spolupráce školy a DDM pokračovala v oblasti využívání tělocvičny, školního sportovního
areálu a dopravního hřiště pro sportovní a pohybové aktivity dětí ve volném čase. Obě
organizace úzce spolupracují zejména v oblasti dopravní výchovy, využívání dopravního hřiště
a při organizaci dopravních soutěží.
Škola pravidelně navštěvuje různé akce DDM a ŠD, např. týden otevřených dveří, podzimní
a vánoční výstavy, divadelní představení apod.
Letos pokračovala spolupráce realizací keramických dílen, kdy si žáci školy vytvořili přímo
v DDM zdařilé keramické výtvory.
Městská knihovna
Úspěšně pokračovala spolupráce s Městskou knihovnou Oslavany, uskutečnily se návštěvy
žáků školy v knihovně a proběhly zde také zajímavé besedy o autorech a literárních dílech
s cílem prohloubit zájem dětí o četbu.
S velkým ohlasem se setkalo povídání pana starosty o historii i současnosti Oslavan.
Městské kino
Tradičně velmi dobrá byla spolupráce s místním kinem, v průběhu školního roku žáci navštívili
několik zdařilých filmových představení, které se vždy setkaly s velkým zájmem.
Okolní mateřské a základní školy
Spolupráce s okolními školami se rozvíjí zejména v oblasti různých soutěží, žáci školy se
pravidelně zapojují do různých soutěží pořádaných těmito školami (např. Neslovický koláč,
plavecká soutěž v Nové Vsi).
Školy z širokého okolí využívají již pravidelně možnosti realizovat dopravní výchovu svých žáků
na dopravním hřišti ZŠ Oslavany, a toto hřiště tak naplňuje svoji funkci v celém regionu.
Důležité jsou rovněž vzájemné konzultace výukových, výchovných a provozních problémů na
úrovni ředitelů nejbližších škol.
Obecně prospěšná společnost
Důležitá je spolupráce školy s obecně prospěšnou společností, která při škole působí a již
několik let organizačně i materiálně pomáhá se zajišťováním různých aktivit. Pravidelně jsou
organizovány sběry léčivých rostlin, šípků, pomerančové kůry, starého papíru, PET lahví
a nápojových kartonů (viz další část). Společnost připravuje tradiční školní ples, zprostředkovává
žákům výhodný nákup sešitů a výkresů apod. Obrací se rovněž na podnikatelské subjekty
a rodiče žáků s žádostí o finanční a věcné dary. Tímto způsobem získává finanční prostředky,
které jsou pak věnovány na učební pomůcky, školní potřeby, na zlepšení prostředí ve škole
a v jejím celém areálu, na odměny žákům, příspěvky na dopravu a exkurze pro žáky apod.
Ve školním roce 2011/2012 pokračovala spolupráce školy s místními organizacemi, které se ve
své činnosti orientují na děti a mládež. Spolupracujeme např. s Vlastivědným spolkem RosickoOslavanska, Junákem, Tělovýchovnou jednotou, Sokolem, Sborem dobrovolných hasičů,
spolky Katolický dům a Lidový dům a dalšími organizacemi. Nabízíme a propagujeme jejich
akce na nástěnkách a ve školním rozhlase a podporujeme zapojení žáků i zaměstnanců školy
v těchto subjektech.
d)
Školská rada
Školská rada působila v souladu s platnými právními předpisy. Podle svého schváleného
jednacího řádu projednala a schválila všechny zásadní dokumenty související s činností školy.
e)
Podíl žáků a zaměstnanců školy na životě ve městě
Spolupráce se zřizovatelem školy probíhá v konstruktivním duchu a výrazným způsobem
přispívá k dalšímu zkvalitnění a rozvoji výchovně vzdělávací činnosti školy. Pedagogové školy
působí v zastupitelstvu města a v odborných komisích.
Škola spolupracuje při různých společenských a kulturních akcí pořádaných místním kulturním
a informačním střediskem.
Vyučující českého jazyka na I. a II. stupni školy se podíleli na přípravě místního časopisu
OKNO.
f)
Zapojení školy do projektů
YouTo 2012 v Katalánsku
Letošní ročník mezinárodního táboru pro mladé YouTo pořádaného partnerskými městy Evropy
se uskutečnil v malebném katalánském městě Vilafranca del Penedes od 30. července do
6. srpna. Zkratka YouTo znamená Youth together, v překladu mladí společně. Totoho projektu se
tradičně účastní týmy dospívajících a jejich vedoucích z osmi evropských měst: Călărași
v Moldávii, Mattsee v Rakousku, Schkeuditz v Neměcku, Bühl v Neměcku, Cantù v Itálii,
Villefranche sur Saône ve Francii, Vilafranca del Penedès v Katalánsku a náš tým z Oslavan.
Náš tým se skládal z šesti členů: Petra Skrutková, Sabina Remundová, Hana Krobotová, Martin
Kavalec, Petr Musil a Martin Vondráček a naším vedoucím byl Ing. Milan Schild.
Program pobytu byl zahájen prezentacemi jednotlivých týmů, které ostatním představily sebe
a své město. Následující den jsme si vyzkoušeli vědomostní soutěž a prověřili, jak známe Evropu
a evropské státy. Novinkou letošního tábora byl 2.0 Virtual Environment Workshop. Pro
účastníky byl zřízen blog, kam jsme průběžně zapisovali své dojmy a zážitky. Blog je
v angličtině na adrese: http://www.youtovilafranca.blogspot.com.es/ .Součástí tohoto workshopu
byla také prezentace skupiny na Facebooku a hashtagu na Twitteru, a tak jsme všichni mohli
snadno sdílet informace a fotografie pohromadě. Vítaným osvěžením programu byl orientační
závod po městě ve tříčlenných týmech, který vyhrálo družstvo ve složení Petra Skrutková,
Francouz Cédric Lap' a Martin Vondráček. Vydařil se také basketbalový turnaj spojený se
setkáním s místním dívčím basketbalovým týmem.
Mezi nejzajímavější zážitky letošního YouTo bychom určitě zařadili výlet do Barcelony, kde
jsme viděli světoznámou stavbu Sagrada Familia a Gaudího dům. Jeden den jsme také strávili na
pláži ve městě Vilanova nedaleko Barcelony. Poblíž města Vilafranca del Penedes jsme navštívili
významné vinařství Torres, jehož kořeny sahají až do roku 1870. Na přelomu srpna a září se ve
městě Vilafranca slaví Festa Major. Jedná se o významný festival, jehož asi největší kuriozitou je
stavění lidských věží. Na několik zkoušek účinkujících jsme se také byli podívat. Při pohledu na
lidskou sedmipatrovou věž se nám všem tajil dech.
Přínosný pro nás byl také ekologický den, kdy jsme si prohlédli dům, který není připojený na
městský vodovod a vystačí si s dešťovou vodou. Tento dům využívá také slunečních kolektorů,
fotovoltaických článků a dalších významných metod k šetření s energií. Po prohlídce
ekologického domu jsme pomohli se sběrem odpadků v okolí nedaleké řeky.
Poslední dva dny jsme se pustili do vaření. Každý tým už tradičně připravil pro ostatní typické
jídlo své země. Díky podobnosti našich kuchyní nám chutnala jídla z Německa, ale i Katalánský
krémový desert byl výborný. Náš tým vařil česnekovou polévku a myslíme si, že ostatním
chutnala.
Celý pobyt hodnotíme pozitivně. Je velice skvělé poznávat nová místa a dozvědět se něco
nového o partnerských městech. Prohlídka Barcelony a okolí města Vilafranca pro nás byla
velmi zajímavá. S některými účastníky se známe z předchozích let, a tak jsme si společně užili
ještě více zábavy. Letošní YouTo v Katalánsku byl vydařený týden plný zábavy, poznávání,
angličtiny a dobrých přátel.
Martin Vondráček
EU peníze školám
V rámci projektu „EU peníze školám“ naše škola připravovala dvouletý projekt pro školní roky
2011/2012 a 2012/2013.
Rozhodli jsme se pro oblast rozvoje čtenářské gramotnosti a pro inkluzívní vzdělávání. Při volbě
šablony inkluzívního vzdělávání jsme vycházeli z kvalifikačních předpokladů našich pedagogů
(požadovaná kvalifikace pro speciálního pedagoga a školního psychologa). Rozhodují byla
rovněž skutečnost, že školu navštěvuje 65 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž
pedagogicko-psychologické poradny diagnostikovaly zdravotní znevýhodnění (podle § 16 odst.
3 školského zákona) v oblasti poruch učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání.
Vybrali jsme šablonu čtenářská a informační gramotnost – klíčovou aktivitu I/1:
Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti
žáků základních škol.
Cílovou skupinou jsou žáci 2. – 5. ročníku školy. Ti budou podporováni v rozvoji svých
individuálních schopností v oblasti čtenářské a informační gramotnosti. Formou individualizace
výuky budou vedeni k rozvoji čtenářských dovedností, efektivnímu vyhledávání a kritickému
vyhodnocování informací a k práci s moderními technologiemi.
Dále jsme zvolili inkluzívní vzdělávání – klíčovou aktivitu VII/3:
Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa do procesu inkluzívního
vzdělávání žáků se SVP.
Aktivita se bude realizovat po dobu dvou školních roků prostřednictvím přímé práce školního
speciálního pedagoga nebo školního psychologa na základní škole. Cílovou skupinou jsou žáci
se SVP.
V rámci šablony inkluzívního vzdělávání využijeme rovněž klíčovou aktivitu VII/1:
Prevence rizikového chování
Cílem je snížit výskyt rizikového chování u žáků ZŠ prostřednictvím programu specifické
primární prevence, který je zaměřen na zlepšení sociálního klimatu na škole. Na základě
podkladů od třídních učitelů vedení školy ve spolupráci s metodikem prevence naformuluje
zakázku specifického primárně preventivního programu pro čtyři třídy v minimálním rozsahu
8 hodin na třídu.
Bude se jednat o program zaměřený na speciální problematiku, která je v jednotlivých třídách
školy aktuální (návykové látky, sexuálně přenosné nemoci, šikana, poruchy příjmu potravy,
záškoláctví, vandalizmus apod.) nebo o komplexní program, který pokrývá většinu forem
rizikového chování. Cílem je práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování
pozitivního sociálního klimatu.
Tuto šablonu vybereme dvakrát, takže pokryjeme všech osm tříd 2. stupně školy.
Recyklohraní
Škola se zapojila do programu Recyklohraní pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Je to dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci
zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností
v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Školy zapojené do
projektu získávají za sběr baterií a drobného elektrozařízení do připravených nádob body, za
které si mohou následně vybrat zajímavé odměny z katalogu. Další body mohou školy získat
za účast v soutěžích či splnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění
a recyklace odpadů. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních pomůcek, sportovního
náčiní, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Školní recyklační
program umožňuje deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání
potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.
Lesní pracovna – Keltský stromový kalendář
Cílem projektu bylo v areálu ZŠ Oslavany vytvořit venkovní prostor před budovou druhého
stupně tak, aby ho bylo možno využít jako venkovní pracovnu, vytvořenou rozmístěním laviček,
informační tabule a doplněnou výsadbou stromů. Vše jsme propojili se stávající výsadbou do
jednoho celku vytvořením Keltského stromového kalendáře.
Výchozím materiálem jsou pracovní listy „Les ve škole – škola v lese“, který vydala Tereza,
sdružení pro ekologickou výchovu, ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p., Praha 2000. Tyto
podklady jsme graficky upravili a umístili k jednotlivým stromům a na velkou informační tabuli.
Tento stromový kalendář vhodně navazuje na školní vzdělávací program v oblasti
environmentální výchovy a rozšiřuje vzdělávací možnosti školy o další atraktivní prostor pro
výuku. Tím dosáhneme zvýšení zájmu žáků o poznání stromů a povedeme je ke zlepšení vztahu
k zeleni. Žáci se budou moci seznámit se stromy rostoucími v lese, mimo les i v parcích.
Projekt měl podporu vedení Města Oslavany a Komise pro životní prostředí. Areál ZŠ Oslavany
se nachází v centru města, realizací projektu získal na atraktivitě a jistě touto změnou zaujal
nejenom žáky, ale i veřejnost, a to novými a zajímavými informacemi.
Na jaře 2010 byla podána na Nadaci Lesů ČR žádost o přidělení dotace ve výši 100 000 Kč,
samotná realizace projektu proběhla koncem roku 2010 a v jarním měsících 2011. Oficiální
uvedení projektu do provozu za účasti veřejnosti bylo připraveno na 1. září 2011 v rámci
slavnostního zahájení školního roku 2011/2012.
Den s pohádkou Červená Karkulka
Na páteční dopoledne 4. listopadu budou žáci obou prvních tříd dlouho vzpomínat. Nebyl to
obyčejný školní den, ale Den s pohádkou. Celý týden si děti doma připravovaly kostýmy,
doplňky, plyšáky a jiné drobnosti. Ochotné maminky upekly bábovku nebo buchtu ke svačině.
Děti si nemusely ráno chystat učebnice, ale převlékaly se za pohádkové postavy. Hádejte jaká
barva převládala? No přece červená, protože se připravovala dramatizace Červené Karkulky.
Některé Karkulky byly nádherné – jako z divadla. Také myslivci a vlci byli téměř dokonalí.
Úvodní pohádku přečetla v každé třídě maminka a potom si už děti rozdělovaly role a hrály
samy. Společně se plnily úkoly, povídalo se o lese, zvířatech, lidech i o rodině. Kreslily se
obrázky, nechyběla písnička ani báseň. Usměvavé tváře dětí na fotografiích dokazují, že se jim
den líbil a už se těší na příští pohádkový den. Poděkování patří ochotným rodičům, panu řediteli,
který se rád přišel podívat a přinesl dětem sladkosti a panu zástupci ředitele za zhotovení
fotografií.
Mgr. Naděžda Nešpůrková a Mgr. Zdeňka Kyseláková, třídní učitelky 1. tříd
Mikuláš ve škole
V pondělí 5. prosince jsme ve škole přivítali neobvyklou návštěvu, která přichází vždy jen
jednou v roce. Žáky i zaměstnance školy přišli pozdravit Mikuláš doprovázený dvěma čerty
a párem andělů. Postupně prošli celou školou, navštívili žáky ve všech třídách, neopomenuli
pozdravit i paní učitelky v kabinetech a zavítalili rovněž do školní jídelny.
Hrozivě vypadající čerti doslova vtrhli do každé třídy a možná tím trochu vystrašili některé děti.
Zvlášť ty, které si v ten moment uvědomily, že jejich chování ve škole nebylo vždy zcela
v pořádku. Děti však slíbily nápravu a hlavně zazpívaly různé písničky a zarecitovaly pěkné
básničky. Laskavý Mikuláš a přívětiví andělé je za to všechny odměnili sladkou odměnou.
Vánoce ve škole
Již tradiční den otevřených dveří jsme letos opět pojali ve svátečním duchu. Čtvrteční odpoledne
15. 12. 2011 bylo v naší škole prostoupeno příjemnou sváteční pohodou a zavládla tu pravá
vánoční nálada. Pro rodiče žáků a další příznivce a spolupracovníky školy připravili žáci a jejich
učitelé opravdu povedený pestrý program plný překvapení. Odpoledne bylo provázeno výstavou
keramiky Jiřího Seky, jeho zajímavá umělecká díla potěšila všechny návštěvníky. V pracovně
informatiky probíhala prezentace povedeného projektového dne žáků 1. tříd Den s pohádkou.
Velmi vydařené bylo vystoupení žáků v tělocvičně, jednalo se o recitační, pěvecké, hudební
a taneční výstupy žáků obou stupňů školy. S největším ohlasem se setkalo vystoupení žáků 4.A
a mimořádný umělecký zážitek přinesla hudební vystoupení dívek z 8.B.
Tradičně velmi zdařilá byla prezentace studentů a učitelů ze SOŠ a SOU Moravský Krumlov,
doslova v obložení byli kováři a nezastavili se ani studenti oboru kuchař-číšník, kteří
připravovali zajímavé míchané nápoje.
V přízemí budovy 2. stupně si návštěvníci pochutnávali na vánoční rybě s bramborovým salátem
a ovocným nápojem. Vánoční občerstvení bylo také připraveno ve školní jídelně, kde se doslova
zaprášilo po skvělých domácích vánočkách a speciálním vánočním guláši. Učebna vaření se
proměnila na vánoční kavárnu a mnoho hostů se občerstvilo také ve školním bufetu.
Určitě nikdo z návštěvníků nemohl minout čajovnu, kde hosté ochutnali nejen různé čaje, ale od
žáků se o čajích dověděli mnoho zajímavého. V průběhu celého odpoledne byly otevřeny
rukodělné a výtvarné dílny, kde si děti spolu se svými rodiči vlastnoručně vyráběly vánoční
ozdoby a další drobné předměty.
Celá škola byla svátečně vyzdobena, návštěvníci mohli vidět např. originální keramické výrobky
nebo netradiční betlémy. Adventní atmosféru nejen ve škole už od začátku listopadu dotvářel
nasvícený vánoční strom ve školním areálu.
Vánoce ve škole se letos opět vydařily, což dokládá opravdu velký počet spokojených
návštěvníků. .
Projekt Rozárka – 1. ročníky
Začátkem ledna dostali žáci 1. ročníků za úkol zjistit, co se jim vybaví pod pojmem Rozárka.
Odpovědi byly různé. Nejvíce žáků si vzpomnělo na sovu Rozárku, která hlídala Popelčiny
poklady. V matematice děti počítaly páry i kusy střevíčků, ale také oříšky. Výstižně popsaly
vlastnosti macechy, nevlastních sester a Popelky.
A pomalu se blížila další pohádková akce – návštěva Mahenova divadla v Brně, kde právě hrají
Popelku. Ve čtvrtek 12. ledna přišli všichni slavnostně oblečeni a natěšeni. Jakmile vstoupili do
budovy divadla, hned je okouzlila nádherná výzdoba. Připadali si jako v pohádce. Posadili se na
svoje místa a sledovali kouzelné scény na jevišti. Představení bylo pestré a vtipné, veršované,
doplněné písničkou a baletem. Plni krásných dojmů odjížděli domů.
Další den si Popelku ještě nakreslili.
Třídní učitelky 1. tříd Naděžda Nešpůrková a Zdeňka Kyseláková
Naše tajemná schránka vzkazů pro nové tisíciletí
V kolektivu naší třídy jsme se učili odpovědět si na otázky o důležitosti vztahů k sobě, tedy
i okolnímu světu. Uvědomili jsme si důležitost uvidět naše vztahy úplněji, otevřeli jsme se nově
a tvořivě pohledu na vztahy uvnitř i vně každého z nás. Ztišili jsme se u toho, na chvíli
zpozorněli, k prostoru za myšlením a do našich per a tužek vytryskl vztah nás dětí k přítomnosti.
A došlo nám, že je to výpověď - vzkaz pro jakoukoliv přítomnost v našem tisíciletí. Snad
důležitý pro jiné děti, rodiče, ne už děti, kteří byli dětmi, Vás paní učitelko, učiteli..., prostě
Tebe!!! Naše emailová adresa je: [email protected]mail.com
Všichni ze 3.A
Projekt prevence rizikového chování EU-OPVK
Základní škola Oslavany od počátku školního roku 2011/2012 spolupracuje s firmou FLOWEFFECT, která zajišťuje realizaci programu, na který jsme získali dotaci z prostředků EU. Jedná
se o komplexní preventivní program pro žáky II. stupně naší školy, jehož cílem je snížit výskyt
rizikového chování.
S realizací nám pomáhá tým vysoce kvalifikovaných psychologů, sociálních pedagogů
a instruktorů, kteří mají praxi v oblasti školství a sociálních služeb. Průběh programu
Žáci dostali k dispozici seznam témat, o kterých by si chtěli pohovořit (partnerské vztahy,
teambuilding, domácí násilí, šikana apod.). Následně jsme dohodli termíny s lektory a mohli
jsme začít pracovat. Setkání s pracovníky firmy FLOW-EFFECT (http://www.flow-effect.cz/)
probíhala ve škole a pro žáky byla zcela zdarma. V průběhu čtyřhodinové akce se žáci dozvídali
zajímavé věci a dostalo se jim odpovědí na všechny otázky, které položili. Lektoři pracovali s
dynamikou skupin, žáci se aktivně zapojovali, hráli hry, bavili se. Výsledkem byla spokojenost
všech zúčastněných.
Všichni se těšíme na další spolupráci s paní Mgr. Kudláčkovou, paní Bc. Maruniakovou a panem
Mgr. Martinem Hofmanem, kterým bychom chtěli poděkovat za dokonale provedenou práci,
profesionální a přátelský přístup.
Panu Hofmanovi bychom chtěli dále poděkovat za zpracování a umístění teambuildingového
videa tříd 9. A a 9. B na youtube (http://youtu.be/bjAOJ5GVBEk)
Mgr. Gabriela Chrástová
Ekologická konference
Žáci 9. tříd pod vedením Ing. Musilové připravili pro své rodiče a prarodiče ekologickou
konferenci. Tématem bylo třídění a recyklace odpadů. Jednotlivé skupiny žáků si v prostorách
počítačové učebny připravily svá vystoupení doplněná názornými plakáty, ukázkami
a počítačovými prezentacemi.
Přípravka pro budoucí prvňáčky – edukativní skupiny
Letos již po čtvrté se během měsíce března až dubna konala „ Přípravka pro budoucí prvňáčky“.
Scházeli jsme se každý týden ve středu ve třech skupinkách, které byly určeny pro předškolní
děti a jejich rodiče.
Tato „ Přípravka“ má usnadnit přechod z MŠ do ZŠ a je zaměřena na rozvoj schopností
potřebných pro budoucí zvládání nároků 1. třídy ZŠ. Rodiče tak mohou vidět své dítě při práci
pod vedením pedagoga, vidí, v čem je úspěšné nebo naopak. Mají možnost srovnání s jinými
dětmi. Všichni se také seznámí s prostředím třídy a školy.
Během deseti vyučovacích hodin jsme se zaměřili na:
•rozvíjení hrubé motoriky – uvolňovací cviky těla
• jemnou motoriku - grafomotorické dovednosti, správné držení tužky, správné sezení, sklon
papíru, uvolňování ruky
•procvičování zrakového i sluchového vnímání
•ověřování matematických představ
•rozvíjení řečových dovedností
•prostorovou představivost a pravolevou orientaci
•pozornost a paměť
•sociální: rozvoj komunikace a kamarádských vztahů, sebeobsluha…
Na posledním sezení „ Předškoláka“ obdržely děti vysvědčení. Na závěr bychom chtěly dětem
popřát mnoho úspěchů v jejich další životní etapě a rodičům „pevné nervy“.
Jarmila a Barbora Šíblovy
g) Sběrové centrum
Základní škola má k dispozici sběrové centrum pro sběr různých surovin. Na sběrech se
dlouhodobě nepodílejí pouze žáci školy, do sběru se zapojili i zaměstnanci školy, rodiče, firmy
a organizace.
V průběhu školního roku se podařilo obnovit sběr PET lahví, výraznějším způsobem se rozšířil ve
škole sběr použitých baterií a elektrozařízení.
O sběrové aktivitě ve školním roce 2011/2012 vypovídají následující údaje:
 nápojové kartony – bylo nasbíráno několik set kilogramů této komodity (zajišťuje firma
AVE Třebíč)
 starý papír – celkem bylo odevzdáno 17,5 tun této suroviny (firma REMAT Brno)
 šípky – do sběrny odevzdáno 1 185 kg šípků (p. Tyc Brno)
 pomerančová kůra – bylo nasbíráno 159,1 kg
 léčivé rostliny – škola odeslala do nákupny 15,2 kg květu černého bezu, 11,7 kg listu
pampelišky, 2,5 kg listu jitrocele, 3,5 kg listu jahodníku a 1,7 kg květu hluchavky.
h) Péče o nadané žáky
Škola poskytuje nadaným žákům prostor pro další rozvoj jejich nadání několika způsoby.
Základem je individuální přístup vyučujícího v rámci výuky každého předmětu, který by měl žáka
vhodně motivovat a vést k rozvoji jeho mimořádných schopností. Již na 1. stupni dostávají
vyučující větší prostor k uplatňování tohoto individuálního přístupu tím, že žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami navštěvují „dyslektické hodiny“, v nichž probíhá skupinová reedukace
jejich poruch učení. Vyučujícímu ve třídě pak zůstává menší počet žáků a umožňuje mu to více se
věnovat nadaným dětem.
Velký prostor pro rozvoj nadání poskytuje rovněž dělená výuka mnoha předmětů, při níž může
vyučující využít škálu efektivních výukových forem a metod.
Dalším prvkem v rozvoji mimořádného nadání dětí je skladba učebního plánu, kde systém
povinných předmětů vhodně doplňuje nabídka volitelných a nepovinných předmětů.
Vyučující pozitivně motivují nadané žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách, dostávají
rovněž prostor k individuální přípravě na tyto soutěže.
Žáci školy se pod vedením svých pedagogů zapojili do různých soutěží, olympiád, přehlídek
a projektů. V porovnání s ostatními školami jsme i v uplynulém školním roce dosáhli cenných
úspěchů (viz přehled soutěží).
Vycházejícím žákům nabídli také letos jejich učitelé možnost připravovat se k přijímacím
zkouškám nad rámec běžného vyučování, a to ze všech hlavních předmětů. Ne všichni žáci však
této možnosti plně využili. Bez větších problémů byli téměř všichni přijati na střední školy již
v 1. kole přijímacího řízení, přesto bylo několik žáků, kteří museli svoje původní plány přehodnotit
a hledat jinou střední školu v dalších kolech přijímacího řízení.
i) Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Velmi dobře funguje školní poradenské pracoviště, jehož cílem je poskytovat žákům a jejich
zákonným zástupcům poradenské služby v těchto oblastech:
 prevence školní neúspěšnosti
 primární prevence sociálně patologických jevů
 kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění
 odborná podpora při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním
 péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování
 metodická podpora učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických
poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy
Tyto poradenské služby ve škole zajišťují především školní psycholog, speciální pedagog,
výchovný poradce a preventista ve spolupráci s vedením školy a s ostatními pedagogy.
V oblasti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsme zachovali tzv. dyslektické hodiny
jako účinné formy skupinové reedukace vývojových poruch učení. Tyto hodiny stejně jako
individuální náprava nebo logopedická poradna a péče probíhaly pod vedením speciálního
pedagoga Mgr. Bc. Šíblové.
Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno, Hybešova 15.
V tomto školním roce se podařilo rozšířit oblast poskytovaných poradenských služeb o funkci
školního psychologa, a to díky zapojení školy do projektu EU peníze školám.
Výchovné poradenství
Velký počet rodičů využívá možnosti konzultovat výchovné a vzdělávací problémy svých dětí
s výchovnou poradkyní školy PaedDr. Jitkou Kyselákovou. Smyslem těchto poradenských služeb
je spolupráce při vytváření vhodných podmínek pro rozvoj schopností a dovedností dětí doma i ve
škole a prevence či řešení výukových a výchovných obtíží.
Důležité rady a praktické informace jsou rodičům a jejich dětem poskytovány také v oblasti
kariérového poradenství a volby povolání. Vycházející žáci mají možnost navštívit okolní
střední školy v rámci jejich dnů otevřených dveří.
Prevence sociálně patologických jevů
Funkci školního metodika prevence vykonává Gabriela Chrástová, která zajišťuje metodické
a koordinační činnosti (realizace preventivního programu školy, záškoláctví, multikulturní prvky,
spolupráce s orgány státní správy, shromažďování odborných zpráv a informací), informační
činnost (předávání odborných informací, prezentace výsledků preventivní činnosti školy,
databáze spolupracovníků školy), poradenské činnosti (poskytování poradenských služeb,
spolupráce s třídními učiteli).
Rodiče a žáci mají možnost konzultovat s metodikem primární prevence problémy a otázky
z oblasti prevence sociálně patologických jevů, lze využívat rovněž schránky důvěry. Se svými
názory, dotazy či připomínkami mají žáci možnost vystoupit v rámci žákovského parlamentu.
V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme navázali na osvědčené formy prevence
a současně připravili spoustu nových preventivních aktivit.
Uskutečněné akce pro děti v rámci minimálního preventivního programu:
V rámci projektu EU peníze školám jsme realizovali komplexní program, který pokrývá většinu
forem rizikového chování.
1. Cílem je práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry a budování pozitivního sociálního
klimatu. Tuto šablonu vybereme dvakrát, takže pokryjeme všech osm tříd 2. stupně školy.
Realizaci projektu zajišťuje firma FLOW-EFFECT. Preventivní program má u žáků naší školy
velký úspěch.
2. Ve spolupráci se školní psycholožkou ve všech třídách I. i II. stupně pravidelně mapujeme
výskyt sociálně patologických jevů. Cílem mapování je včasné zachycení a řešení daných
nežádoucích jevů v souladu s platnou legislativou ČR.
3. Ajaxův zápisník – ve spolupráci s Policií ČR se děti z I. stupně zábavnou formou seznamují
s prací policistů.
4. Na I. stupni je prevence sociálně patologických jevů zařazena do výuky v rámci prvouky
(Péče o naše zdraví, lidské tělo, nemoc a úraz. Čistota, smysly, zdraví. Zdravotnictví,
bezpečnost.
j)
Počítačové kroužky
Nad rámec běžné výuky škola nabízí svým žákům počítačové kroužky, i když s rozšířením výuky
informatiky a s větší dostupností počítačové techniky už není o tyto aktivity tak velký zájem jako
v nedávné minulosti.
k)
Rekonstrukce a opravy ve škole
Půdní vestavba na budově II. stupně
Vzhledem k nedostatečným finančním prostředkům nemohl zřizovatel školy v uplynulém školním
roce pokračovat v realizaci projektu půdní vestavby v budově 2. stupně
Oprava oplocení školního sportovního areálu
Během letních prázdnin došlo k výměně nevyhovujícího oplocení školního sportovního areálu,
místo dřevěných dílců bylo namontováno nové pletivo.
Rekonstrukce osvětlení a malování
Během školního rok došlo k výměně zastaralého osvětlení ve všech třídách v budově 1. stupně a
celá budova včetně jídelny a školní kuchyně byla vymalována.
Zateplení školních budov
Ve fázi příprav se nachází velký stavební projekt, jehož výsledkem má být zateplení obou školních
budov, výměna oken a nová fasáda. Kromě nofého vzhledu získá škola především značnou úsporu
přu vytápění školy. Celá akce by měla proběhnout v jarním období roku 2013.
l) Další aktivity školy
 04. 10. 2011 + 11. 10. 2011 – návštěva žáků 2., 3. a 6. tříd v místní knihovně v rámci
celonárodního projektu Týden knihoven
 18. – 19. 10. 2011 – beseda v rámci 100. výročí založení včelařského spolku v místním
kině
 20. 10. 2011 – výukový program v místní knihovně o legendách pro žáky 7. tříd
(Burešová, Hrdličková)
 21. 10. 2011 – film Jana Eyrová pro žáky 8. a 9. tříd








































24. 10. 2011 – návštěva výstavy o včelařství v Ivančicích – 6.A (Musilová)
31. 10. 2011 – film Lidice pro žáky 8. a 9. tříd
04. 11. 2011 – Den s pohádkou – projekt v 1. třídách (Nešpůrková, Kyseláková Z.)
09. 11. 2011 – výukový program o dospívání pro dívky 6. tříd (Šíblová)
15. 12. 2011 – výukový program a beseda se starostou v městské knihovně o životě
v obci pro 1. a 2. ročník
15. 12. 2011 – celoškolní projekt Vánoce ve škole
22. 12. 2011 – výukový program v Moravské galerii Brno pro žáky 3.B (Dědičová,
Urbanová)
06. a 09. 01. 2012 – návštěva předškolních dětí z MŠ v ZŠ
10. 01. 2012 – výukový program v knihovně pro výuku literatury v 9. třídách (Burešová,
Hrdličková)
12. 01. 2012 – divadelní představení Popelka v Mahelově divadle v Brně – 1. ročník
(Nešpůrková, Kyseláková Z.)
16. a 17. 01. 2012 – zápis dětí do 1. třídy – bylo zapsáno 63 dětí z Oslavan, Padochova,
Čučic, Nové Vsi a Biskoupek
20. 01. 2012 – školní ples v Dělnickém domě
31. 01. 2012, 14. 02. 2012 – ekologické konference žáků 9. tříd (Musilová)
14. 02. 2012 – výukový program a beseda se starostou v městské knihovně o životě
v obci pro 3. a 4. ročník
15. 02. 2012 – byl zahájen projekt přípravy předškoláků (Šíblová)
každou středu odpoledne pokračuje projekt přípravy předškoláků (Šíblová)
technická příprava celostátního testování žáků 5. a 9. tříd ve dnech 21. 05. – 08. 06. 2012
každou středu pokračuje projekt přípravy předškoláků (Šíblová)
každý čtvrtek pokračuje plavecký výcvikový kurz žáků 3. tříd v Nové Vsi (Aldorfová,
Urbanová)
10. 04. 2012 – preventivní programy pro 8. ročník v rámci projektu EU OP-VK
(Chrástová)
18. 04. 2012 – zahajuje plavecký výcvikový kurz žáků 4. tříd v Třebíči (Bachová,
Macháčková)
pokračují výukové programy v městské knihovně – 1. stupeň, v rámci výuky literatury
v 9. třídách
23. 04. 2012 – výuka dopravní výchovy pro 4.A (DDM)
24. 04. 2012 – výuka dopravní výchovy pro 4.B (DDM)
26. 04. 2012 – výchovný koncert ZUŠ Oslavany pro žáky 4. – 9. tříd v Dělnickém domě
10. 05. 2012 – preventivní programy pro žáky 7. tříd (EU OP-VK)
15. 05. 2012 – přednáška o zdravém životním stylu pro žáky 8. tříd
11. 05. 2012 – předváděcí kynologická akce MO kynologického klubu pro žáky 1. stupně
18. 05. 2012 – vernisáž výstavy výtvarného oboru ZUŠ ve vestibulu budovy 1. stupně
22. 05. 2012 – preventivní program Městské policie Brno pro 7. – 9. ročník (DDM)
24. 05., 31. 05. 2012 – preventivní programy pro žáky 9. tříd (EU OP-VK)
24. 05. 2012 – program pro žáky 1. tříd v městské knihovně – pasování čtenářů
25. 05. 2012 – noc ve škole 5.B (Kavalcová)
31. 05. 2012 – olympiáda ŠD v areálu ZŠ
21. 05. – 08. 06. 2012 – proběhla celostátní zkouška testování žáků 5. a 9. tříd
04. 06. 2012 – film v místním kině Probudím se včera pro žáky 2. stupně
07. 06. 2012 – skončil plavecký výcvik žáků 3. tříd (’Aldorfová, Urbanová)
08. 06. 2012 – vycházka žáků 5.A do Padochova (Kubášková)
14. 06. 2012 – informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
15. 06. 2012 – noc ve škole 5.A (Kubášková)



25. 06. 2012 – ukázka dětské zumby a hudební vystoupení, sportovní soutěže pro žáky
26. 06. 2012 – výchovné koncerty v ZUŠ Oslavany pro žáky 1. – 4. tříd
27. 06. 2012 – sportovní den pro žáky 6. tříd (Musilová, Burešová)
Některé z výše uvedených akcí uvádíme ještě v podrobnějším popisu:
Sběr šípků
Při letošním sběru šípků bylo odevzdáno celkem 1 185 kg šípků, v průměru donesl každý žák
téměř 3 kg šípků. Nejlepší třídy na 1. stupni: 2.A - 143,5 kg, 2.B - 133,4 kg a 4.B - 101 kg
Nejlepší třídy na 2. stupni: 6.A - 149,5 kg, 7.B - 144,5 kg, 6.B - 82 kg Nejlepší jednotlivci na
1. stupni: Plchová Kristýna 2.A - 60 kg, Hauser Adam 2.B - 34,5 kg, Kratochvílová Aneta 2.B 32 kg, Abraham Matěj 4.B - 30,5 kg, Šabata Patrik 5.A - 27,1 kg, Šabatová Viktorie 1.A - 25 kg,
Jašík Mirek 3.B - 24 kg, Poláková Hana 4.B - 23,3 kg, Straka Roman 3.B - 22 kg, Adam Daniel
5.A - 22 kg
Nejlepší jednotlivci na 2. stupni: Zimmermann Petr 6.A - 49 kg, Hauserová Dominika 6.B - 31,5
kg, Chaloupka Roman 7.B - 26,1 kg, Vašulín Štěpán 7.A - 25 kg, Jan Procházka 7.B - 22 kg,
Hlavenková Martina 6.A - 21 kg, Abdennebi Soňa 6.B - 20,3 kg.
V ráji permoníků
Permoník, skřítek je bytost známá z oslavanských pověstí jako ochránce havířů a pokladů pod
zemí. Do ráje permoníků se podívali žáci naší školy v pondělí 18. 6. 2012. Tato akce byla
sponzorským darem firmy ST-OS Oslavany pro nejlepší žáky jednotlivých ročníků. Interaktivní
hra „Magic Permon“ se setkala u dětí s obrovským nadšením. Každá skupina soutěžících
svědomitě plnila nejrůznější úkoly, které prověřily jejich fyzickou zdatnost, pozornost, paměť,
schopnost rozhodovat se. Za zdařilé splnění 10 úkolů získali jako odměnu dřevěnou kostku s
vyobrazením oslavanských permoníků, nálepku a odznak. Všichni účastníci odcházeli z
„Permonia“ sice unaveni, ale plni neobyčejných dojmů, na které budou jistě dlouho vzpomínat.
Děkujeme firmě ST-OS Oslavany, že našim nejlepším žákům tento zážitek umožnila.
Školní ples
V pátek 20. 1. 2012 proběhl tradiční ples Základní školy Oslavany. Byl to opravdu tradiční ples,
bez předtančení či jiných vystoupení, ples postavený pouze na klasické plesové zábavě, o kterou
se skvěle postarala naše již tradiční doprovodná brněnská hudební skupina The Box. Potěšil nás
velký zájem veřejnosti o tento ples, takže sál Dělnického domu byl z větší části zaplněn. Celý
výtěžek plesu letos věnujeme na pořízení elektronické bicí soupravy pro výuku hudební výchovy.
Poděkování patří také rodičům našich žáků, sponzorům, firmám, našim spolupracovníkům
a příznivcům za finanční a věcné dary.
Mgr. Petr Horák
Charitativní akce
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ - 16. ročník celonárodní květinové sbírky
Ve středu 16. 5. 2012 probíhala veřejná sbírka tzv. Květinový den – Český den proti rakovině.
Motto letošního ročníku – „Tiká v každé rodině“, aneb „Nádorové onemocnění ledvin“.Naše
škola se této sbírky zúčastnila již po desáté, letos se nám podařilo přispět na konto částkou 3 735
Kč.
Touto cestou chceme poděkovat všem občanům města, učitelům i žákům naší školy, kteří přispěli
a žlutý kvítek – symbol této sbírky – si zakoupili.
Mgr.Bc. Jarmila Šíblová
Klub mladých čtenářů
Díky členství v klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros a Fragment mají žáci možnost
objednávat za výhodné ceny knihy, CD a DVD. Této možnost pravidelně využívá škola pro
doplňování knižního fondu ve své žákovské knihovně.
Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Školní rok 2011/2012 byl další významný rok v novodobé historii školy a lze ho celkově
hodnotit jako rok úspěšný. Jeho průběh je podrobně popsán v jednotlivých částech této výroční
zprávy. Žáci školy, jejich učitelé i další zaměstnanci školy plnili mnoho složitých pracovních
úkolů, které se jim podařilo zvládat jen díky jejich zodpovědnému a konstruktivnímu přístupu.
Pokračuje velmi dobrá spolupráce školy se zřizovatelem a rodiči žáků, což chápeme jako
důležitý předpoklad pro další kvalitativní posun školy směrem k moderní vzdělávací instituci.
Ve výchovně vzdělávací oblasti bylo pro letošní školní rok důležitým momentem pokračování
postupného zavádění nového školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program
dospěl do pátého roku své existence a byly realizovány všechny jeho hlavní úkoly. Žákům jsme
v průběhu celého roku předávali nové poznatky, snažili jsme se rozvíjet jejich schopnosti
a dovedností a přitom jsme na ně i výchovně působili tak, aby z nich vyrostli slušní, zodpovědní
a tolerantní občané naší společnosti a byli po všech stránkách dobře připraveni pro další etapu
svého života. Na 1. stupni prospělo s vyznamenáním 81% žáků, na 2. stupni je to 39% žáků, až
na několik výjimek lze chování žáků hodnotit jako velmi dobré.
Usilujeme o to, aby naše škola nebyla jen jakousi neosobní instituce určená pro učení
a vychování dětí. Věříme, že se škola stále více stává místem pro mnoho zajímavých setkání
a příjemných zážitků. Pro naše žáky jsme letos připravili mnoho zajímavých exkurzí, přednášek,
projektů a jiných programů, jezdili jsme na výlety, do divadel, chodili do kina, žáci absolvovali
lyžařský a plavecký výcvik.
Letošní rok byl ve znamení soutěží. Prostor byl dán mnoha soutěžím nejrůznějšího zaměření,
v nichž žáci úspěšně reprezentovali svoji školu na okresní a krajské úrovni. Dostali jsme se
dokonce i na celostátní úroveň, kde se v letošním roce našim žákům mimořádně dařilo Všem,
kteří na tomto úspěchu mají zásluhu, patří velký obdiv a poděkování.
Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to díky pokračující velké
podpoře zřizovatele, který do školy dlouhodobě investuje značné finanční prostředky.
Nejvýraznějším investičním počinem uplynulého školního roku byla rekonstrukce osvětlení
v budově 1. stupně a oprava oplocení školního sportovního areálu.
I přesto se díky nedostatečným finančním prostředkům nepodařilo realizovat všechny původní
plány v oblasti další zkvalitňování materiálních podmínek školy, tzn. v oblasti oprav
a modernizace školy a jejího vybavení a zařízení. Nicméně mnohé věci se připravují a věříme, že
nás už brzo čeká mnoho významných pozitivních změn a zlepšení prostředí a zázemí školy.
Pozitivně lze hodnotit pokračující spolupráci školy s ostatními organizacemi, žáci školy se
aktivně zapojují do všech významných společenských a kulturních akcí ve městě. Nejlepší
odměnou je pak skutečnost, že veřejnost práci školy a její nezastupitelné místo v životě města
pozitivně vnímá a o práci školy se intenzivně zajímá. Dokladem tohoto tvrzení je mimo jiné
velká návštěvnost ve škole v rámci jejího vánočního programu. O činnosti školy pravidelně
informujeme v místním časopise OKNO, výsledky své práce škola prezentuje rovněž na svých
webových stránkách.
Uplynulých 12 měsíců se jeví jako docela normální běžný školní rok, který se určitě zapíše do
paměti díky skvělým výkonům žáků v různých soutěžích. Byl to tedy další dobrý rok v historii
naší školy. Po celou dobu jsme usilovali o to, abychom se my všichni, jak žáci, tak zaměstnanci,
v naší škole dobře cítili, abychom zde měli vytvořenou příjemnou pozitivní pracovní atmosféru,
zkrátka pohodu a klid na náročnou práci. Aby byl dán všem dostatečný prostor pro iniciativu,
kreativitu, nové nápady, abychom spolu dokázali komunikovat, abychom nepříjemné situace
a problémy dokázali zvládat a řešit s nadhledem a taky s humorem, který přece neodmyslitelně
do školního prostředí patří. A troufám si tvrdit, že se nám mnohé z tohoto ve školním roce
2011/2012 podařilo, že za námi zůstává poctivá kvalitní práce, za kterou se nemusíme stydět a za
kterou bych chtěl všem moc poděkovat.
Oslavany 28. srpna 2012
PhDr. Ivan Kocáb
ředitel škol

Podobné dokumenty