CRIO karta + jeřábový interface

Komentáře

Transkript

CRIO karta + jeřábový interface
CRIO karta + je ábový interface
pro frekven ní m ni e
VECTORFLUX™ VFB/VFX
Platí pro následující typy m ni !:
• VFB40-004 a) VFB40-046
• VFX40-018 to VFX40-749
• VFX50-018 to VFX50-749
• Software VFB/VFX ver. 2.xx
• Software CRIO ver. RN022100.1xx
verze 6.3
15.7.2002
Obsah
1
5
Všeobecné informace.......................................3
5.1
Ovládání .......................................................... 9
5.1.1
4 - stupGový ovláda ................................ 9
5.1.2
3 - úrovGové ovládání .............................. 9
5.1.3
Ovlada s analogovým výstupem .......... 10
5.2
Kontrola odchylky otá ek ............................... 10
5.2.1
Funkce kontroly odchylky otá ek........... 10
5.2.2
Nastavení kontroly odchylky otá ek ...... 10
5.3
Mechanická brzda.......................................... 10
5.3.1
Funkce brzdy p;i povelu Start................ 10
5.3.2
Funkce brzdy p;i povelu Stop ................ 11
5.3.3
Brzda a kontrola odchlky otá ek............ 11
5.4
P;edmagnetizace motoru............................... 11
5.5
Zpomalovací a koncové vypína e.................. 12
5.6
Rychlá reverzace ........................................... 12
5.7
Korekce rychlostí - Scale ............................... 12
5.8
CRIO relé CR1............................................... 12
5.9
Odbuzování závislé na zatí)ení ..................... 13
5.10
Inkrementální sníma otá ek................. 13
5.11
PTC sníma e teploty motoru ................. 13
1.1
Sada pro pohony je;áb! ...................................3
1.1.1
CRIO - karta.............................................3
1.1.2
Je;ábový interface....................................3
1.2
Popis ................................................................3
1.3
Návod pro obsluhu ...........................................4
2
CRIO Hardware ................................................4
2.1
CRIO karta - pohled a rozm ry.........................4
2.1.1
Význam diod LED ....................................4
2.1.2
Jumper p;epína ......................................4
2.2
Montá) CRIO karty ...........................................4
2.2.1
CRIO karta pro m ni e ;ady VFX.............4
2.2.2
CRIO karta pro m ni e ;ady VFB.............4
2.3
CRIO karta - svorkovnice .................................5
2.3.1
X1: svorkovnice - reléové výstupy............5
2.3.2
X2: svorkovnice - PTC idla motoru .........5
2.3.3
X3: konektor - propojení CRIO karty
s ;ídící deskou m ni e CB .......................5
2.3.4
X5: svorkovnice - ovládání .......................5
2.3.5
X6: konektor - propojení CRIO karty
s CRIO interface.......................................5
2.3.6
X7: svorkovnice - IRC sníma otá ek ......6
3
4
6
Menu VFB/VFX .............................................. 14
6.1
Funkce CRIO karty [280] ............................... 14
6.1.1
CRIO karta / CRIO Card [281]............... 14
6.1.2
Ovládání / Controls [282]...................... 14
6.1.3
CRIO relé CR2 / CRIO Relay CR2 [283]14
6.1.4
Prodleva / Deviation Time [284] ............ 15
6.1.5
Zatí)ení motoru / Set Load [285] .......... 15
6.2
PTC sníma teploty motoru [270]................... 15
6.2.1
PTC vstup [271]..................................... 15
6.3
Funkce pro sníma otá ek [250].................... 15
6.3.1
Sníma / Encoder [251] ........................ 15
6.3.2
Po et puls! / Encoder pulses [252] ...... 15
Je;ábový CRIO interface ..................................6
3.1
3.2
3.3
Funkce ............................................................. 9
Popis ................................................................6
Je;ábový interface - pohled a rozm ry .............7
CRIO interface - svorkovnice............................7
Nastavení CRIO a VFB/VFX.............................8
4.1
P;íprava............................................................8
4.1.1
Funkce vstup! na ;ídící desce m ni e
CB p;i instalované CRIO kart .................8
4.2
Programování VFB/VFX ...................................8
4.2.1
Nastavení parametr! p;i aktivované
CRIO kart ...............................................8
4.2.2
Zm ny v nastavení p;i aktivované CRIO
kart .........................................................8
4.2.3
Programování - všeobecn ......................8
4.2.4
Programování VFB/VFX pro aplikace na
pojezdu ....................................................9
4.2.5
Programování VFB/VFX pro aplikace
zdvihu.......................................................9
2
7
Diagram provozu: 3 - úrovGové ovládání ....... 16
8
Diagram provozu: 4 - stupGový ovláda ......... 17
9
Diagram provozu: ovláda s analogovým
zadáváním )ádané hodnoty........................... 18
10
Blokové schéma zapojení CRIO .................... 19
Bezpe nostní opat ení
1
Všeobecné informace
Návod pro obsluhu
1.1
Sada pro pohony je áb/
1.1.1
CRIO - karta
P;e t te si pozorn tento návod pro obsluhu!
Verze softwaru
Qásti p;i interní montá)i CRIO - karty (m ni e typové
;ady VFX):
P;esv d te se, zda íslo softwarové verze na titulní
stran tohoto návodu souhlasí s íslem softwaru na
je;ábové CRIO kart . Toto íslo najdete na EPROM,
která je umíst na na CRIO kart .
Technicky zp/sobilý personál
•
•
•
•
Instalaci, uvád ní do provozu, demontá), m ;ení apod.
na frekven ním m ni i, smí provád t pouze osoby
s odpovídající kvalifikací.
Qásti p;i externí montá)i CRIO - karty (m ni e typové
;ady VFB):
•
Instalace
Instalaci m!)e provád t pouze osoba s odpovídají
kvalifikací v souladu s místními p;edpisy.
•
•
•
Upozorn ní!
CRIO - karta
Plochý kabel CB (X5) - CRIO (X3)
Montá)ní materiál
Tento návod pro obsluhu
Sk;íGka (Phoenix) o rozm rech 215×110 mm pro
p;ipevn ní na DIN lištu, která obsahuje CRIO
kartu:
1× plochý kabel CB (X5) - CRIO (X3)
Montá)ní materiál
Tento návod pro obsluhu
P;i instalaci a uvád ní do provozu dodr)ujte všechna
bezpe nostní opat;ení, aby se p;edešlo mo)nosti
vzniku škody, nap;. p;i propadu b;emene.
1.1.2
Otev ení frekven ního m ni e
•
Je ábový interface
Sou ásti je;ábového interface je:
•
P;ed otev;ením m ni e je nutno odpojit nap tí sít a
ješt min. 5 minut po kat, ne) dojde k vybití náboje
kondenzátor! meziobvodu.
Ovládací signály i Jumper p;epína e jsou od silové
ásti m ni e galvanicky odd leny. P;esto ale dodr)ujte
bezpe nostní p;edpisy.
•
1.2
Identifikace motoru - ID-Run
Je;ábový interface ve sk;íGce o rozm rech
145×110 mm pro p;ipevn ní na DIN lištu
2× propojovací kabel CX1 a CX2 s 9-ti pólovými
konektory pro propojení CRIO karty s je;ábovým
interfacem
2× plochý kabel pro propojení CRIO karty
s frekven ním m ni em (pouze u externího
provedení CRIO karty)
Popis
Je;ábová CRIO karta je doplGkovou kartou
k frekven ním
m ni !m
typové
;ady
VECTORFLUX™ VFB/VFX. Tato karta je ur ena pro
aplikace frekven ních m ni ! na pohonech je;áb!,
zdvih! výtah! a dalších zvedacích za;ízeních, tedy pro
zpracování r!zných (specifických pro je;áb) vstupních a
výstupních signál! a ochranných funkcí.
CRIO karta je spojena s ;ídící jednotkou frekven ního
m ni e p;es sériové rozhraní (ModBus protokol).
Pro galvanické odd lení CRIO karty slou)í je;ábový
interface, který je propojen s touto CRIO kartou dv ma
kabely s 9-ti pólovými Canon konektory (CX1, CX2).
Pro optimální výkon m ni ! VFB/VFX se provádí
funkce identifikace motoru - ID-Run (okno [228]).
Pro je ábové aplikace se provádí pouze „krátké IDrun“ (Short ID-Run)!
P;i této funkci je nutno dbát zvýšené opatrnosti, neboP
m!)e dojít k nekontrolovanému rozto ení motoru!
[email protected]Í
CRIO karta, je;ábový interface a propojovací kabely
s konektory jsou v p;ípad
je;ábové aplikace
frekven ního m ni e VFB/VFX automaticky sou ástí
dodávky (viz blokové schéma zapojení na str.13).
Výhody:
•
•
•
•
•
3
galvanické odd lení ovládání - lepší EMC
ovládací nap tí 24V DC, 115V nebo 230V AC
jednoduché uvád ní do provozu
jednoduchá identifikace poruch p;i servisu
ovládací signály odpovídají p;edchozím m ni !m
;ady „S“ i klasickému styka ovému ;ízení
1.3
2.1.1
Návod pro obsluhu
LED
Tento návod pro obsluhu je ur en pro instalaci a
zprovozn ní m ni ! vybavenými CRIO kartou a
je;ábovým interface. Touto je;ábovou sadou je mo)no
vybavit následující typy m ni ! Vectorflux:
•
•
•
VFB40-004 a) VFB40-046
VFX40-018 a) VFX40-1k1
VFX50-018 a) VFX50-1k1
2
CRIO Hardware
2.1
CRIO karta - pohled a rozm ry
Význam diod LED
Rozm ry, d!le)ité svorky, Jumper-p;epína e a LED
diody jsou znázorn ny na následujícím obr.1:
Funkce
H101-1
komunikace s ;ídící deskou - bliká = OK
H101-2
svítí = sm r otá ení inkrementálního
sníma e vlevo
nesvítí = sm r otá ení inkrementálního
sníma e vpravo
H101-3
signál z inkrementálního sníma e je asov
nestabilní
H101-4
porucha signálu z inkrementálního sníma e
H201
CR1 - ZAP
H202
CR2 - ZAP
2.1.2
Jumper p epína
Jumper p;epína em J101 se aktivuje funkce hlídání
pohonu, viz. odst. 5.2.2.
107.5 mm - externí provedení
2.2
MontáM CRIO karty
2.2.1
CRIO karta pro m ni e ady VFX
80 mm - interní provedení
CRIO karty jsou montovány do m ni e bez postranních
pás! (viz obr.1). Konektor na CRIO kart X3 je
propojen plochým kabelem s konektorem X5 na ;ídící
desce CB (Control Board), viz obr.2.
H101 - 1 2 3 4
VFX
214.6mm
X3
CRIO
X5
X3
CB
X6
J101
X5
3 Kontrola pohonu - VYP
2
Kontrola pohonu - ZAP
1
X6
H201
X5
1 2 X2
Obr. 2
X7
4 5 6
Montá CRIO karty v m ni ích typové $ady
VFX
CRIO karta pro m ni e ady VFB
CRIO karta je dodána s postranními pásy a je umíst na
ve sk;íGce (Phoenix), která se p;ipevGuje na DIN lištu
vn m ni e.
Konektor na CRIO kart X3 je propojen plochým
kabelem s konektorem X5 na ;ídící desce CB, viz obr.3.
CR1 CR2
X1 1 2 3
Obr. 1
2.2.2
H202
111
891
0 123
1234 567
X1
4 5 6
1 2 3
Pohled na CRIO kartu a rozm ry
4
VFB/VFX
X5
CB
X1
X3
CRIO
L/R
4
Fehler
5
5V
nulová pozice (nevyu)ito)
porucha - aktivní, je-li teplota motoru
p;íliš vysoká
napájení 5V z ;ídící jednotky
6
24V
napájení 24V z ;ídící jednotky
7
Gnd
referen ní nula
8
Gnd
referen ní nula
9
TxD
komunikace s ;ídící jednotkou
10
RxD
komunikace s ;ídící jednotkou
2.3.4
X5
DIN
3
X5: svorkovnice - ovládání
.sv.
název
1
A1
sm r nahoru / vpravo - 1. rychlost
2
B1
2. rychlost
3
E1
koncový vypína - pravý
4
V2
zpomalovací vypína - levý
5
E2
koncový vypína - levý
Rozmíst ní jednotlivých svorkovnic a konektor! na
CRIO kart je znázorn no na obr.1. V následujících
tabulkách jsou uvedeny popisy funkcí všech svorek a
konektor!.
6
V1
zpomalovací vypína - pravý
7
A2
sm r dol/ / vlevo - 1. rychlost
8
N
kontakt nulové polohy ovláda e
9
B2
3. rychlost
2.3.1
10
B3
4. rychlost - maximální
11
R1
relé 1 - st;ed
12
R2
relé 1 - klidový; rozpojen, je-li CR1
aktivní
relé 1 - pracovní; spojen, je-li CR1
aktivní
relé 2 - st;ed
13
Gnd
2. parametrová sada (sada B)
blokování m ni e
(LO = m ni je uzav;en)
referen ní nula
X6
Obr. 3
2.3
.sv.
Montá CRIO karty v m ni ích typové $ady
VFB
CRIO karta - svorkovnice
X1: svorkovnice - reléové výstupy
název
1
CR1 P
2
CR1 NC
3
CR1 NO
4
CR2 P
5
CR2 NC
6
CR2 NO
popis
Specifikace:
Vstupy jsou aktivní, je-li na nich p;ivedena HI úroveG
(24V DC, spínací nap tí na TTL úrovni)
Nap Pový rozsah:
5 - 24V DC
Max. nap tí:
30V DC
Spínací úroveG:
HI > 2,1V min.
LO < 0,5V max.
Vstupní proud:
1mA p;i 5V DC
2,5mA p;i 10V DC
7mA p;i 24V DC
relé 2 - klidový; rozpojen, je-li CR2
aktivní
relé 2 - pracovní; spojen, je-li CR2
aktivní
Zatí)ení kontakt!: 1A / 250V AC / AC1
2.3.2
X2: svorkovnice - PTC idla motoru
.sv.
název
1
PTC Pos.
2
PTC Neg.
popis
Upozorn ní:
p;ipojení PTC idla motoru
Po et PTC idel
Nap tí
1, 3 nebo 6
2V ±10%
ÚroveG vypnutí
2825
popis
Vstupy E1, E2, V1, V2 a R2 jsou aktivovány LO úrovni
a nejsou-li vyu)ity musí být ošet;eny signálem s HI
úrovni.
2.3.5
±10%
ÚroveG zapnutí
1500 ±10%
P;ipojení PTC idel dle DIN44081 a DIN44082. Další
popis viz odst. 5.11.
X6: konektor - propojení CRIO karty
s CRIO interface
pin
název
popis
9
A1
sm r nahoru / vpravo - 1. rychlost
8
B1
aktivace 2. rychlosti
X3: konektor - propojení CRIO karty
s ídící deskou m ni e CB
7
E1
koncový vypína - pravý
6
V2
zpomalovací vypína - levý
pin
název
popis
4
E2
koncový vypína - levý
1
a
IRC signál A pro ;ídící jednotku
3
V1
zpomalovací vypína - pravý
2
b
IRC signál B pro ;ídící jednotku
2
A2
sm r dol/ / vlevo - 1. rychlost
2.3.3
5
K dispozici
interface:
jsou
dv
základní
verze
je;ábového
1
N
kontakt nulové polohy ovláda e
12
B2
3. rychlost
14
B3
16
R1
18
R2
V obou p;ípadech je však nutno p;ivést na svorky 21 a
22 napájení 220V AC.
13
Gnd
4. rychlost - maximální
aktivace 2. parametrové sady (sada
B)
blokování m ni e
(LO = m ni je uzav;en)
referen ní nula
Je-li instalován je;ábový interface, pak jsou svorkovnice
X1 a X5 na CRIO kart nevyu)ity.
15
Gnd
referen ní nula
5
Gnd
referen ní nula
10
nevyu)ito
11
nevyu)ito
17
nevyu)ito
19
CR2´
HI (24V / 8k2), je-li relé CR2 aktivní
20
CR1´
HI (24V / 8k2), je-li relé CR1 aktivní
2.3.6
•
•
s ovládacím nap tím 24V DC
s ovládacím nap tím 230V AC
Upozorn ní
VFX
X7: svorkovnice - IRC sníma otá ek
CRIO
karta
•
•
•
X5
CB
X3
Vstupy pro IRC sníma otá ek pracují s TTL nebo HTL
signálem:
X6
napájení 8-30 V DC
LO 0,5V
HI 3V
male
female
popis
.
název
1
Gnd
2
A
IRC signál A
3
A
4
24V
5
B
IRC signál A
napájení IRC sníma e (22V DC, max.
200mA, sériová impedance 41,4 )
IRC signál B
6
B
IRC signál B
female
male
2×
× male
CX1 CX2
2×
× female
referen ní nula
CRIO Interface
DIN
DIN
230VAC
Obr. 4
Montá je$ábového interface u interní CRIO
karty
Bli)ší popis - viz odst. 5.10.
VFB
3
Je ábový CRIO interface
X5
CB
3.1
Popis
Je;ábový - CRIO interface je doplGková karta, která je
zapojena mezi CRIO kartou a ovládacími signály
je;ábu.
Slou)í ke galvanickému odd lení ovládacího nap tí
je;ábu (v tšinou 220VAC) od interního ovládacího
nap tí m ni e (24VDC). Tento CRIO interface
umo)Guje p;ímé p;ipojení veškerých ovládacích prvk!
je;ábu jako jsou koncové vypína e, pákové ovláda e,
bezpe nostní vypína e apod. bez dalších nutných
úprav nap tí.
CX1 CX2
X3
DIN
CRIO karta
CRIO Interface
X6
230VAC
Výhody:
•
•
•
•
Obr. 5
galvanické odd lení ovládání - lepší EMC
jednoduché uvád ní do provozu
jednoduchá identifikace poruch p;i servisu
logika spínání, blokování a ovládání odpovídá
klasickému styka ovému ;ízení, tak)e odpadá
nutnost montá)e dalších pomocných relé
6
Montá je$ábového interface u externí CRIO
karty
3.2
Je ábový interface - pohled a
rozm ry
LED diody signalizují aktuální stav p;íslušných vstup! a
stav relé CR1 a CR2. F1 je pojistka primárního vinutí
vnit;ního transformátoru a F2 je pojistka sekundárního
vinutí.
145
50
CX2
CX1
SÍP
LED
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CR2’
CR1’
CR2’
111
CR1’
F2
T200mA
A1 B1 E1 V2 E2 V1 A2 N B2 B3 R1 R2 Gnd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Obr. 6
3.3
23 0V PE
F1
T160mA
14 15 16 17 18 19
20 21 22
Pohled na je$ábový interface
CRIO interface - svorkovnice
Vstupy 1 a) 12 jsou aktivní p;i HI úrovni.
verze 24V DC
verze 220V AC
.sv.
název
popis
1
A1
sm r nahoru / vpravo - 1. rychlost
2
B1
2. rychlost
3
E1
koncový vypína - pravý
4
V2
zpomalovací vypína - levý
Vstupní nap tí:
15-36V DC
120-250V AC
5
E2
koncový vypína - levý
Vstupní odpor:
2,7k
27k
6
V1
zpomalovací vypína - pravý
Vstupní proud:
7mA p;i 24V DC
5mA p;i 230V AC
7
A2
sm r dol! / vlevo - 1. rychlost
8
N
kontakt nulové polohy ovláda e
9
B2
3. rychlost
10
B3
4. rychlost - maximální
11
R1
2. parametrová sada (sada B)
12
R2
uzav;ení m ni e (LO=m ni uzav;en)
13
referen ní nula
CR1 P
relé 1 - st;ed
15
CR1 NC
relé 1 - klidový kontakt
16
CR1 NO
relé 1 - pracovní kontakt
17
CR2 P
relé 2 - st;ed
18
CR2 NC
relé 2 - klidový kontakt
19
CR2 NO
relé 2 - pracovní kontakt
20
21
22
7
Gnd
14
230V AC
PE
napájecí nap tí, 30mA
4
4.2
Nastavení CRIO a VFB/VFX
4.1
Nejd;íve se za ne s p;ednastavením všech funkcí a
parametr!.
P íprava
Nainstalujte a zapojte m ni dle odpovídajícího návodu
pro obsluhu VFB/VFX. Podle p;edchozího popisu
zapojte CRIO kartu a je;ábový CRIO interface, viz
odst.2 a odst.3.
4.1.1
4.2.1
Funkce vstup/ na ídící desce m ni e
CB p i instalované CRIO kart
1
2
název
+10VDC
AnIn 1+
Nastavení parametr/ p i aktivované
CRIO kart
Je-li p;ipojena CRIO karta, pak se její aktivací rozší;í
Menu o další parametrová okna, která nejsou jinak
viditelná.
Jedná se o následující okna (podrobn ji je jejich funkce
popsána v odd.6 tohoto návodu):
Je-li p;ipojena a aktivována CRIO karta, mají n které
vstupy na svorkovnici X1 na ;ídící desce CB odlišnou
funkci, ne) jak je popsáno v „Návodu pro obsluhu
m ni ! VFB/VFX“. Tyto odlišnosti jsou uvedeny
v následující tabulce:
X1: ..
Programování VFB/VFX
íslo
okna
funkce
parametr
251
Encoder on/off
popis
252
1024
Propoj na svorku .2 nebo
potenciometr
271
PTC on/off
281
CRIO on/off
4-stupGový ovlada : mo)nost
úpravy rychlostí zm nou úrovn
nap tí tohoto vstupu pomocí
dodate ného potenciometru nebo
trimru.
Jinak propoj na svorku .1.
282
CRIO Controls
283
CRIO Relay 2
284
100 ms
volba typu ovláda e
nastavení funkce CRIO
relé 2 - ovládání styka e
brzdy
asová odchylka
285
100 %
nastavení zatí)ení
3
AnIn 1-
Vypnuto - propoj na svorku .7
4
AnIn 2+
Vypnuto
5
AnIn 2-
Vypnuto - propoj na svorku .7
6
-10V DC
7
Common
8
Run L
9
Run R
10
Enable
11
24V DC
12
Common
13
AnOut 1
14
AnOut 2
15
Common
16
DigIn 1
17
DigIn 2
18
DigIn 3
19
DigIn 4
20
DigOut 1
21
DigOut 2
22
RESET
4.2.2
popis
aktivace inkrementálního
sníma e otá ek
po et puls! sníma e
aktivace termistorových
idel motoru
aktivace CRIO karty
Zm ny v nastavení p i aktivované CRIO
kart
CRIO karta se musí aktivovat v parametrovém okn
[281] CRIO = On (zapnuto). Po této aktivaci se ur ité
parametry automaticky p;ednastaví na jiné hodnoty,
ne) je popsáno v „Návodu pro obsluhu VFB/VFX“.
Jedná se o zm ny následujících parametr!:
Oba vstupy = HI:
motor je p;edmagnetizován
v re)imu STOP
Povolení startu. HI = aktivní
Jinak propoj na svorku .11.
4.2.3
Programování - všeobecn
V je;ábových aplikacích pracuje m ni VFB/VFX se
dv ma parametrovými sadami: A a B. Jeliko) m ni , p;i
aktivované CRIO kart , za íná pracovat v parametrové
sad B, je tato sada ji) automaticky aktivní. Proto se
nastavují parametry nejd;íve v této sad a poté se
veškerá data zkopírují do parametrové sady A (okno
pro toto kopírování je [233]). Budeme-li chtít pracovat s
rozdílnými rampami zrychlení pop;. br)d ní a reverzaci
(okna [311] a [313]), pak m!)eme po tomto kopírování
zm nit tyto dv rampy v parametrové sad B.
8
4.2.4
Programování VFB/VFX pro aplikace
na pojezdu
5
Funkce
Upozorn ní
5.1
Ovládání
Je-li p;ipojen k m ni i více ne) jeden motor,
doporu ujeme nastavit parametr [211] Drive Mode =
V/Hz (U/f charakteristika).
Pomocí ovláda e jsou mo)né 3 druhy ovládání, které
se definují v parametru [282]:
•
•
•
•
•
•
U pohonu pojezdu není funkce „Kontrola pohonu“
nutná. Proto tuto funkci pomocí Jumper-p;epína e
J101 vypn te. Viz odst. 2.1.2.
V okn [281] nastavte CRIO = ON a spusPte v
okn [235] Load Defaults (tovární nastavení).
V menu [220] se nastaví parametry motoru a
v okn [228] pro optimalizaci parametr! motoru se
provede funkce Motor ID-Run - Short (krátká
identifikace motoru).
5.1.1
4
3
2
1
0
1
2
3
4
V pr!b hu provád ní funkce ID-Run je nutno dbát
zvýšené opatrnosti, neboP m!)e dojít k rozto ení
motoru a) na max. otá ky!
•
•
•
•
•
•
Po inicializaci pracuje m ni s parametrovou
sadou B, proto)e je nastaveno v parametru druhé
doby rozb hu a br)d ní 0rpm.
V okn [282] se zvolí zp!sob ovládání, viz odst.
5.1.
Nastaví se veškeré po)adované parametry
v menu [300] a vstupy/výstupy v menu [400].
Doporu ené
nastavení
veškerých
nutných
parametr! je uvedeno v SetUp kart na konci
tohoto návodu.
Po celkovém nastavení je nutno provést
kopírování parametrové sady B do A. Okno
[233] = B>A !!
Po zkopírování sady A do B nastavte v sad B
parametr [311] a [313]
4.2.5
Obr. 7
Programování VFB/VFX pro aplikace
zdvihu
5.1.2
st.
2
1
0
1
2
U pohonu zdvihu se zp tnovazebním IRC
sníma em otá ek aktivujte funkci „Kontrola
pohonu“. Tato funkce se aktivuje pomocí Jumperp;epína e J101. Viz odst. 2.1.2.
V menu [220] se nastaví parametry motoru a
v okn [228] pro optimalizaci parametr! motoru se
provede funkce Motor ID-Run - Short (krátká
identifikace motoru).
Obr. 8
V pr!b hu provád ní funkce ID-Run je nutno dbát
zvýšené opatrnosti, neboP m!)e dojít k rozto ení
motoru a) na max. otá ky!
•
•
•
c
c c
c c c
c c c c
4. rychlost
3. rychlost
2. rychlost
1. rychlost - N/R
nula
1. rychlost - D/L
2. rychlost
3. rychlost
4. rychlost
. par.
329
328
327
32A
32B
327
328
329
4 - stup4ový ovláda - tabulka spínání
3 - úrovWové ovládání
nahoru/vpravo
(N/R)
c
c
c
c
c
c c
dol! / vlevo
(D/L)
funkce
zvyšování rychlosti
1. rychlost - N/R
nula
1. rychlost - D/L
zvyšování rychlosti
. par.
322
32A
32B
322
3 - úrov4ové ovládání - tabulka spínání
Nastavení rychlosti se provádí v parametrové sad
[320] - Speeds (rychlosti), viz „Návod pro obsluhu
VFB/VFX“.
Nastavení rychlosti zpomalovacího vypína e se
provede parametrem [326].
Upozorn ní
•
c
funkce
Nastavení jednotlivých stupG! rychlosti se provádí
v parametrové sad [320] - Speeds (rychlosti), viz
„Návod pro obsluhu VFB/VFX“.
Nastavení rychlosti zpomalovacího vypína e se
provede parametrem [326].
P;i vícemotorovém pohonu zdvihu nás prosím p;edem
kontaktujte.
•
nahoru / vpravo
(N/R)
c
c c c
c
c c
c
c
c
dol! / vlevo (D/L)
Upozorn ní
•
4 - stupWový ovláda
st.
Upozorn ní
4 - stupGový ovláda
3 - úrovGové ovládání
analogové ;ízení
V okn [282] se zvolí zp!sob ovládání, viz odst.
5.1.
Nastaví se veškeré po)adované parametry
v menu [300] a vstupy/výstupy v menu [400].
Doporu ené
nastavení
veškerých
nutných
parametr! je uvedeno v SetUp-kart na konci
tohoto návodu.
Po celkovém nastavení je nutno provést
kopírování parametrové sady B do A. Okno
[233] = B>A !!
9
analogové
zadávání rychlosti
5.1.3
Ovlada s analogovým výstupem
nahoru / vpravo
(N/R)
c
c
c
c
5.2.2
funkce
. par.
zadání sm ru =
1. rychlost - N/R
32A
U pohon! pojezd! se tato funkce neaktivuje. Pro
pohony zdvihu se aktivuje p;epnutím p;epína e Jumper
J101, který je umíst n na CRIO kart . Viz obr.1 a
obr.10.
Jumper J101
nula
c
c
c
zadání sm ru =
1. rychlost - D/L
32B
dol! / vlevo
(D/L)
Obr. 9
Ovlada s analogovým výstupem
Analogový signál (nap;. potenciometr) je p;iveden
p;ímo na svorkovnici X1 ;ídicí desky m ni e. Zadávání
otá ek m!)e být provedeno signálem 0-10V nebo 0/420mA. Volba signálu se nastaví v menu (viz „Návod pro
obsluhu m ni e VFB/VFX“).
Nastavení rychlosti se provádí v parametrové sad
[320] - Speeds (rychlosti), viz „Návod pro obsluhu
VFB/VFX“.
Nastavení rychlosti zpomalovacího vypína e se
provede parametrem [326].
5.2
Nastavení kontroly odchylky otá ek
3
2
1
Kontrola pohonu - vypnuto
3
2
1
Kontrola pohonu - aktivováno
Obr. 10
Aktivace kontroly pohonu
Je-li vyu)ívána funkce kontroly pohonu (IRC sníma
zapojen), je po et puls! inkrementálního sníma e
nastavitelný v parametru [252]. Nastavitelný rozsah je
5-5500 puls! na otá ku. Doporu ujeme pou)ití sníma e
s 1024 pulsy na otá ku. Je-li p;ipojen IRC sníma , je
nutno parametr [251] nastavit na hodnotu „On“
(zapnuto).
5.3
Kontrola odchylky otá ek
Mechanická brzda
Styka mechanické brzdy m!)e být ovládán kontakty
relé R1 nebo R2 (na ;ídící desce m ni e) nebo CR2
(CRIO karta nebo je;ábový interface). Nej ast ji se
pou)ívá relé CR2 na je;ábovém interface. V ka)dém
p;ípad je nutno v menu na tomto relé nastavit funkci
„Brzda“ (Brake).
Funkce „Kontrola odchylky otá ek“ je nezávislá
doplGková bezpe nostní funkce, ur ena pro pohony
zdvihu. Tato funkce není za len na do bezpe nostních
obvod! blokování m ni e, ale pracuje nezávisle na
m ni i.
Upozorn ní
5.3.1
Této funkci je na CRIO kart , resp. na CRIO interface
p;i;azeno relé CR1. Kontakty tohoto relé mohou být pak
zapojeny do ochranného ;et zce pro ovládání brzdy
nebo hlavního styka e zdvihu, nezávisle na ovládání
m ni e.
Po povelu START (v závislosti na pozici pákového
ovláda e) za ne motor zrychlovat podle rampy
zrychlení na startovací rychlost (N/R nebo D/L). Brzda
je v tomto okam)iku ješt zabr)d na - je dr)ena
signálem CRIO relé CR2. Po uplynutí asu tbh (brzda
b hem tohoto asu odbrzdí) za ne motor zrychlovat
danou rychlost (v závislosti na typu pákového ovlada e
a jeho pozici motor dále zrychluje podle rampy
zrychlení na odpovídající rychlost).
5.2.1
Funkce kontroly odchylky otá ek
Funkce „Kontrola odchylky otá ek“ porovnává )ádanou
a skute nou hodnotu otá ek motoru.
Pro tuto funkci je tedy nutné pouMití IRC sníma e
otá ek motoru.
Funkce brzdy p i povelu Start
Drehzahl
RychlostH/R
H/R
P;ekro í-li rozdíl )ádané a skute né hodnoty povolenou
mez, dojde k odpadnutí relé CR1 (p;i správném chodu
je relé CR1 nasko ené). Také je hlídána komunikace
mezi CRIO kartou a CB - ;ídící deskou m ni e. Dojde-li
k p;ekro ení povolené asové prodlevy „Time-out“ (ca
600ms), dojde takté) k poruchovému hlášení relé CR1.
P;i obnovení této komunikace je porucha automaticky
vynulována a relé op t nasko í (= normální
bezporuchový stav).
Ší;ku pásma necitlivosti je mo)no nastavit v okn [32C]
a odpovídající prodlevu reakce v okn [284].
Rychlost
startu
Startdrehzahl
[32I]
[32]
RychlostS/L
L/L
Drehzahl
t
Start
Heben
Povel
zdvihu
Moment
Moment
Upozorn ní!
Bremse
Brzda
P;i analogovém ovládání je )ádaná hodnota brána ne
z CRIO karty, ale z frekven ního m ni e - analogového
vstupu AnIn1 nebo AnIn2. V tomto p;ípad není ji)
funkce „Kontrola pohonu“ nezávislá na m ni i!
tbh
as [317]
tbh-Zeit
[317]
Obr. 11
10
Diagram funkce brzdy p$i startu zdvihu
Rychlost H/R
Drehzahl
H/R
Rychlost H/R
H/R
Drehzahl
Rychlost
startu[32I]
Startdrehzahl
[32]
Startdrehzahl [32I]
Start
Senken
Povel
zdvihu
Stopp
Povel stop
Moment
Moment
Moment
Moment
Bremse
Brzda
Brzda
Bremse
tbh-Zeit
tbh as[317]
[317]
Obr. 12
5.3.2
t
Rychlost
DrehzahlL/L
S/L
t
RychlostS/L
L/L
Drehzahl
tba -Zeit
tba
as
[319]
[319]
Diagram funkce brzdy p$i startu spoušt ní
Obr. 14
Funkce brzdy p i povelu Stop
Po povelu STOP (pákový ovláda je dán do nulové
polohy) motor zpomaluje podle brzdné rampy a) na
startovací rychlost. P;i dosa)ení startovací rychlosti je
aktivován as tba. V tomto ase vyvine motor plný
moment, který trvá a) do nulových otá ek. Brzda je
stále odbr)d na. Ne) ub hne as tba je mo)no ješt
bez jakékoliv prodlevy okam)it zadat pomocí ovláda e
op t rychlost a zrychlovat.Z!stane-li pákový ovláda
b hem doby tba u) v nulové poloze, aktivuje se po
uplynutí této doby as tbf a brzda dostává signál
zabrzdit (CRIO relé CR2). B hem tohoto asu tbf vyvíjí
motor ješt stále plný moment a zároveG dochází
k vybavení brzdy. Brzda je zabr)d na a m ni je ve
STOP re)imu.
5.3.3
tbf -Zeit
tbf
as
[318]
[318]
Diagram funkce brzdy p$i stopu spoušt ní
Brzda a kontrola odchlky otá ek
Obr.15 ukazuje p;íklad spole ného zapojení kontakt!
relé „Kontrola odchylky otá ek“ (CR1) a relé „Brzda“
(CR2).
Ze schématu je z;ejmé, )e brzda je ovládána nejen
povelem pro její odbr)d ní a zabr)d ní (relé CR2), ale
je závislá i na stavu relé „Kontrola pohonu“ (CR1).
Toto zapojení jednozna n
p;ispívá ke zvýšení
bezpe nosti pohonu zdvihu.
Ovládací
obvod brzdy
Drehzahl
RychlostH/R
H/R
CRIO relé
CR2
"Brzda"
Styka
brzdy
CRIO relé CR1
"Kontrola odchylky
otá ek"
Startdrehzahl [32I]
Brzda
t
RychlostS/L
L/L
Drehzahl
Obr. 15
Stopp
Povel stop
Moment
Moment
5.4
Brzda
Bremse
Aby mohl motor reagovat na povel START z ovláda e
bez prodlevy, je nutné, aby byl ve stavu STOP ji)
p;edmagnetizován. Je-li v okn [315] nastavena funkce
Start Mode = Normal DC, je motor po povelu Start
krátkou dobu p;edmagnetizován a pak se teprve
rozb hne. Pro v tšinu je;ábových aplikací je to však
p;íliš dlouhá prodleva.Pro p;ípad je;ábového pohonu je
mo)no tuto p;edmagnetizaci realizovat p;ivedením
potenciálu na svorky RunL a RunR (X1:8 a X1:9,
svorkovnice na ;ídící kart m ni e). Kdy) je motor ve
stavu Stop, tak ním protéká proud o velikosti ca 0,4IN
p;i nap tí ca 3V. Toto musí být zohledn no p;i
dimenzování motoru sd ohledem na chlazení (nutno
pou)ít motor s cizím chlazením).
tba -Zeit
tba
as
[319]
[319]
Obr. 13
Zapojení ovládání brzdy v sou innosti s
kontrolou odchylky otá ek
tbf
tbf -Zeit
as
[318]
[318]
Diagram funkce brzdy p$i stopu zdvihu
11
P edmagnetizace motoru
5.5
Zpomalovací a koncové
vypína e
5.7
Pozor! MoMné pouze u 4-stupWového ovláda e
V oblasti mezi zpomalovacími vypína i není )ádné
omezení pohonu.
Je-li aktivní zpomalovací vypína (tzn. je-li rozpojen),
pohybuje se pohon ve sm ru ke koncovému vypína i
rychlostí jako na 1. stupeG (tj. minimální rychlostí).
V opa ném sm ru, tj. ke druhému zpomalovacímu
vypína i je mo)ná jakákoliv rychlost.
Je-li aktivní koncový vypína , dostává se m ni do
STOP stavu. Pohyb v opa ném sm ru je mo)ný
jakoukoliv rychlostí.
5.6
P;i provozu se ty;stupGovým ovláda em, je mo)né
provést korekci rychlostí pomocí analogového vstupu
AnIn1. Standardn je na tento vstup p;iveden potenciál
10V.
0V = 0% nastavené hodnoty rychlosti v MENU, 10V =
100% nastavené hodnoty rychlosti v MENU; výrobní
nastavení je 10V. Princip a nastavení korekce rychlostí
znázorGuje obr.17.
Nap .: p;ivedeme-li na vstup AnIn1 nap tí 5V, sní)í se
veškeré rychlosti nastavené v sad [300] na polovinu
(50% z 10V).
Rychlá reverzace
5.8
Je-li zadán ovláda em p;i jednom sm ru otá ení povel
o opa ný sm r (povel kontra), frekven ní m ni
okam)it reverzuje a brzdí podle 2. brzdné rampy
(parametrová sada B).
Tato 2. brzdná rampa je po dosa)ení nulových otá ek
vypnuta a okam)it je aktivována 2. rampa zrychlení
(parametrová sada B). Motor se za íná rozbíhat na
opa nou stranu a) na otá ky dané polohou pákového
ovláda e.
(Viz diagramy na konci tohoto návodu)
koncový
vyp. levý
konc. vypína aktivní
Korekce rychlostí - Scale
CRIO relé CR1
Na toto relé je pevn nastaveno vyhodnocení funkce
„Kontrola pohonu“ se stavem „)ádná porucha“ (tzn. )e
relé je nasko eno v p;ípad , )e je vše v po;ádku). P;i
zjišt ní rozdílu mezi )ádanou a skute nou hodnotou
otá ek nebo p;i ztrát komunikace mezi CRIO kartou a
;ídící kartou m ni e toto relé odpadne = hlásí poruchu
pohonu. Viz obr.18.
Upozorn ní! V p;ípad vypnutí m ni e od sít , toto
relé takté) odpadne a hlásí poruchu. Toto je nutno vzít
v úvahu p;i vyu)ití kontaktu nap;. v bezpe nostním
;et zci.
zpomalovací vyp. levý
zpomalovací vyp. pravý
zpomalovací vypína aktivní
E2
V1
V2
L
koncový
vyp. pravý
konc. vypína
zpomalovací vypína aktivní
aktivní
E1
R
normální provoz
Obr. 16
Funkce koncových a zpomalovacích vypína >
Mádaná hodnota
otá ek v m ni i
CRIO Relé 1 - zap
AnIn1
t
CRIO Relé 1 - vyp
100%
SÍP - zap
korekce ot.4
korekce ot.3
korekce ot.2
Obr. 18
max. otá ky [329]
otá ky 3 [328]
otá ky 2 [327]
zpomalovací. [326
ot. 1 [32A] [32B]
Obr. 17
50%
start. ot. [32I]
ot.1 - bez korekce
start ot. - bez kor.
t t tá k
korekce
zpomalovacích ot.
Reset
porucha:
“Kontrola pohonu.”
nebo
“Porucha” m ni e
otá ky
z CRIO
karty
Korekce rychlostí
12
Kontrola pohonu - funkce relé CR1
5.9
Odbuzování závislé na zatíMení
5.10 Inkrementální sníma otá ek
Tato nová funkce CRIO karty umo)Guje p;i áste n
zatí)eném nebo prázdném háku zvedání nebo
spoušt ní s v tší rychlostí ne) jsou jmenovité resp.
synchronní otá ky motoru.
IRC sníma otá ek se p;ipojuje na svorkovnici X7, dle
tabulky uvedené v odst. 2.3.6.
Sníma otá ek zde pracuje jako otá ková zp tná vazba
- zvyšuje dynamiku pohonu a zároveG je vyu)íván pro
ochrannou funkci „Kontrola pohonu“.
Sníma se aktivuje (zapíná nebo vypíná) parametrem
v okn [271], ochranná funkce kontrola pohonu se
aktivuje p;epína em Jumper J101 na CRIO kart (viz
odst.5.2.2). Není-li funkce kontroly pohonu tímto
p;epína em aktivována, p!sobí sníma otá ek pouze
jako otá ková zp tná vazba.
Po et puls! sníma e se nastavuje v okn [272].
Standardn je tento po et nastaven na 1024.
CRIO karta napájí sníma úrovní 22V DC (není nutno
toto napájení vyu)ít, je mo)no sníma napájet I z cizího
- externího zdroje).
Výstup sníma e m!)e mít jak úroveG HTL (8-30V DC)
tak I TTL (5V DC).
Maximální moMný moment motoru
T
Maximální moMný moment motoru
s ohledem na bezpe nostní faktor
Jmenovitý moment m ni e
Jmenovitý výkon m ni e
Oblast odbuzování
v závislosti na zatíMení
nSYN
Obr. 19
2×
×nSYN
Hrana signálu A-A /
B-B (diference)
Vstupní proud A, B
n
Vstupní proud A, B
Odbuzování závislé na zatí ení
Napájení sníma e
Maximální po)adované (nadsynchronní) otá ky jsou
nastavitelné v okn [329] - „Otá ky 4” v oblasti mezi
synchronními a) 2× synchronními otá kami. Jsou-li
nastaveny v tomto okn jmenovité otá ky motoru, není
funkce odbuzování aktivní.
Maximální otá ky motoru (okno [322]) by m ly být
nastaveny asi o 100 ot/min vyšší ne) „Otá ky 4”, aby
m l interní otá kový regulátor dostate nou regula ní
rezervu.
Zatí)ení, které s touto funkci souvisí, je nastavitelné
v okn [285]; viz kap.6.1.5.
T
Nastavení
zatíMení motoru
[285]
Mezní hodnota
frekvence
Rozsah puls!
sníma e
Obr. 20
50kHz
5-5500 puls!/ot.
CRIO karta je vybavena vstupem pro p;ipojení PTC
sníma ! teploty motoru. Viz odst. 2.3.2. Jsou-li PTC
sníma e p;ipojeny, aktivuje se tato funkce v parametru
[280].
Specifikace vstupu:
Jmenovitý výkon m ni e
Otá ky 4 Max. otá ky
[329]
[322]
±9,8mA max.
±4,2mA max.
22V DC, 200mA max., sériová
impedance 41,4
5.11 PTC sníma e teploty motoru
Oblast odbuzování
v závislosti na zatíMení
nSYN
±0,5V a) ±1V max.
n
Nastavení odbuzování
13
Po et sníma !
1, 3 nebo 6
Odpovídající nap tí
2V ±10% (vstup 1 [+], 2 [-]
Mez - porucha
2825
±10%
Mez - hystereze
1500
±10%
6
Menu VFB/VFX
íslo
Menu
V následující tabulce jsou uvedeny funkce, které souvisí
s CRIO kartou a s aplikací frekven ního m ni e na
pohonech je;ábu (samoz;ejm
je nutno nejd;íve
nastavit parametry p;ipojeného motoru a provést funkci
identifikaci motoru - menu [220]).
Poznámka:
Parametry, které zde nejsou uvedeny, jsou pro aplikace
na je;ábových pohonech nevyu)ity. V tabulce je
doporu ené nastavení pro 4-pólový motor.
6.1
6.1.1
Funkce CRIO karty
[280]
CRIO karta / CRIO Card
[281]
Je-li zapojena CRIO karta, musí se provést její aktivace
v okn [281]
281 CRIO Card
Stp
Off
Standard
Off
Volba
On, Off
On - Zap.
CRIO karta je aktivována
Off - Vyp.
CRIO karta deaktivována
6.1.2
Ovládání / Controls
Stp
4-speed
4-speed
Volba
3-pos, 4-speed, Analog
3-pos
3-tla ítkový ovlada
4-speed
4-stupGový ovlada
Analog
Ovlada s analogovým zadáváním
rychlosti (s potenciometrem)
6.1.3
CRIO relé CR2 / CRIO Relay CR2
Výb r funkce relé CR2 na CRIO kart
Speed = pro jeden motor
(zdvih)
Speed
(otá kový) V/Hz = pro vícemotorový
pohon (most nebo ko ka)
233
kopírování sad
251
IRC sníma
Off (vyp)
252
po et puls!
sníma e
1024
271
PTC idla
teploty
281
CRIO karta
282
ovládání
283
CRIO relé CR2
284
prodleva
100 ms
284
nast. zatí)ení
100 %
311
doba zrychlení
312
typ rampy
zrychlení
313
doba br)d ní
314
typ rampy
br)d ní
317
as otev;ení
brzdy - tbh
0,5s
as pro odbr)d ní mech.
brzdy
318
as zav;ení
brzdy - tbf
0,5s
as pro zabr)d ní mech.
brzdy
319
as prodlevy
brzdy - tba
0,5s
as, po kterém se aktivuje
tbf
321
min. otá ky
0 min
322
max. otá ky
1550 min
326
otá ky 1
100 min
327
otá ky 2
350 min
328
[283]
otá ky 3
Off (vyp)
On (zap), je-li idlo
p;ipojeno na CRIO kartu
On (zap)
nastavit jako první!
4-stupGové volba typu ovláda e
2s
Lineární
2s
Lineární
viz funkce DigOut
Standardn je zde nastavena funkce „Brake“, kdy
kontakty tohoto relé ovládají p;ímo styka brzdy pohonu.
Je zde však mo)nost nastavení všech funkcí, které jsou
uvedeny pro digitální výstup m ni e DigOut1. Seznam
t chto funkcí najdete v „Návodu pro obsluhu m ni !
VFB/VFX“ v kap.5.5.29.
14
otá ky p;i nulové poloze
ovláda e
-1
-1
-1
2. rychlost
3. rychlost
700 min
-1
1500 min
otá ky 5
150 min
AnIn 1 - funkce
4. rychlost
-1
1. rychlost - sm r N / R
-1
1. rychlost - sm r D / L
150 min
otá ky
otá ky p;i zpomalovacím
vypína i
-1
otá ky 4
otá ky 6
(synchronní otá ky
+ 3 a) 5%)
-1
329
411
Volba
relé pro ovládání styka e
brzdy
brzda
Brake
Brake (brzda)
nastavení po tu puls!
sníma e
32A
32B
Standard
musí se provést vMdy po
nastavení nebo po zm n
parametr! m ni e
B>A
283 CRIO Relay 2
Stp
poznámka
provozní re)im
Výb r typu ovlada e
Standard
dop.
nastavení
211
[282]
282 Controls
funkce
parametr
svorka X1:1 na ;ídící desce
m ni e:
standardn je ošet;ena
signálem +10V DC
(mo)nost zm ny všech
rychlostí za;azením
potenciometru)
6.1.4
Prodleva / Deviation Time
[284]
Nastavení prodlevy relé CR1, po ní) m ni hlásí
poruchu kontroly pohonu - odchylku skute né hodnoty
od )ádané. Viz kap.5.2.
6.3
Funkce pro sníma otá ek
6.3.1
Sníma / Encoder
[250]
[251]
Aktivace inkrementálního IRC sníma e otá ek.
251 Encoder Card
284 Dev. time
Stp
Standard
Rozsah
6.1.5
A:
Stp
100ms
Off
100 ms
Standard
Off
50 - 1000 ms
Rozsah
Off, On
Off
funkce pro sníma deaktivována
On
funkce pro sníma aktivována
ZatíMení motoru / Set Load
[285]
Nastavení jmenovitého zatí)ení motoru. Tento parametr
se nastavuje v sou innosti s funkcí odbuzování motoru
v závislosti na zatí)ení, viz kap 5.9.
Tento parametr je nutno nastavovat tak dlouho, a)
budou p;i jmenovitém zatí)ení háku dosa)eny
jmenovité otá ky motoru (p;i zvolené max. rychlosti
háku = rychlost na 4. stupeG).
6.3.2
Po et puls/ / Encoder pulses
Nastavení po tu puls! IRC sníma e.
252 Encoder Puls
Stp
285 Set Load
Stp
A:
Standard
100%
Rozsah
25 - 100%
100%
6.2
PTC sníma teploty motoru [270]
6.2.1
PTC vstup
[271]
Je-li instalována CRIO karta, je mo)né na ní aktivovat
nebo deaktivovat vstup pro p;ipojení PTC idel teploty
motoru.
271 PTC Card
Off
Stp
Standard
Off
Rozsah
Off, On
Off
funkce PTC deaktivována
On
funkce PTC aktivována
15
1024
Standard
1024
Rozsah
5 - 5500
[252]
7
Diagram provozu: 3 - úrovWové ovládání
START + zvedání
N/R
reverzace
normální STOP
zpomalovací a koncový vypína
max. otá ky
zpomalovací vypína
1.rychlost (plí)ivá)
START N/R
START D/L
brzda
odbr)guje
brzda
eká
brzda
zabr)guje
brzda
zabr)guje
1.rychlost (plí)ivá)
zpomalovací vypína
Je-li zpomalovací
kontakt aktivní, je
mo)ná pouze jízda
1. rychlostí = plí)ivou
rychlostí.
Opa ným sm rem je
mo)ná jízda
jakoukoliv rychlostí.
max. otá ky
D/L
nahoru / vpravo
2
1
0
1
2
zpomalovací vyp.
koncový vyp.
dol! / vlevo
brzda
B:Acc
B:Dec
Run
Stop
16
Je-li aktivní
koncový vypína ,
m ni zastaví
jako p;i povelu
STOP.
Opa ným
sm rem je mo)ná
jízda jakoukoliv
rychlostí.
8
Diagram provozu: 4 - stupWový ovláda
N/R
START + zvedání
reverzace
normální STOP
zpomalovací a koncový vypína
4. stupeG
3. stupeG
2. stupeG
zpomalovací vypína
1.supeG
START N/R
brzda
odbr)guje
brzda
eká
START D/L
brzda
zabr)guje
brzda
zabr)guje
1. stupeG
zpomalovací vypína
2. stupeG
Je-li zpomalovací
kontakt aktivní, je
mo)ná pouze jízda
1. rychlostí =
plí)ivou rychlostí.
Opa ným sm rem
je mo)ná jízda
jakoukoliv
rychlostí.
3. stupeG
4. stupeG
D/L
nahoru / vpravo
3
1
1
3
4
2
0
2
4dol! / vlevo
zpomalovací vyp.
koncový vyp.
brzda
B:Acc
B:Dec
Run
Stop
17
Je-li aktivní
koncový
vypína , m ni
zastaví jako p;i
povelu STOP.
Opa ným
sm rem je
mo)ná jízda
jakoukoliv
rychlostí
9
Diagram provozu: ovláda s analogovým zadáváním Mádané hodnoty
N/R
START + zvedání
reverzace
normální STOP
zpomalovací a koncový vypína
max. otá ky
zpomalovací vypína
1.rychlost (plí)ivá)
START N/R
START D/L
brzda
odbr)guje
brzda
eká
brzda
zabr)guje
brzda
zabr)guje
1.rychlost (plí)ivá)
zpomalovací vypína
Je-li zpomalovací
kontakt aktivní, je
mo)ná pouze jízda
1. rychlostí =
plí)ivou rychlostí.
Opa ným sm rem
je mo)ná jízda
jakoukoliv
rychlostí.
max. otá ky
D/L
nahoru / vpravo
r
0
r
dol! / vlevo
zpomalovací vyp.
koncový vyp.
brzda
B:Acc
B:Dec
Run
Stop
18
Je-li aktivní
koncový
vypína , m ni
zastaví jako p;i
povelu STOP.
Opa ným
sm rem je
mo)ná jízda
jakoukoliv
rychlostí.
10
Blokové schéma zapojení CRIO
CRIO karta
X3
X5
sériová komunikace
s ídící jednotkou CB
+ PTC + IRC signál
sériová komunikace
s CRIO kartou
+ PTC + IRC signál
X6
ídící jednotka
VFB/VFX
X2
2×Canon konektor
PTC
X1
X2
X3
31 32 33
41 42 43
R1
R2
X1
X7
X5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2×9-ti pólový
konektor
1 2 3 4 5 6
CX1, CX2
CR1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CR2
A B E V E V A N B B R R
1 1 1 2 2 1 2
2 3 1 2
B B'
Gnd
A A'
24V
Gnd
(pouze
u typové
;ady VFX)
1 2 3 4 5 6
Nutno propojit !
P i pouMití analogové Mádosti pomocí potenciometru
(< 2k ) na vstupy AnIn 1, je nutno odstranit propojení
mezi svorkami X1:1 a X1:2.
CX1
CX2
(konektor)
(konektor)
Je ábový CRIO Interface
relé CR1 (resp. CR1’) - kontrola pohonu
relé CR2 (resp. CR2’) - brzda (Menu [283])
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gnd
A B E V E V A N B B R R
1 1 1 2 2 1 2
2 3 1 2
14 15 16 17 18 19
CR1'
CR2'
20 21
220VAC
19

Podobné dokumenty

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY B PLUS

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY B PLUS tepelnou pojistkou proti pñetížení. Pracovní teplota je max. 40o C. StupeG krytí je IPX4. Napájení 230 V / 50 Hz. SVORKOVNICE: Svorkovnice je pñístupná po odšroubování zajiš‫ܙ‬ovacího šroubu, po se...

Více

Jeřábová sada 2.0 CZE

Jeřábová sada 2.0 CZE Jeřábová karta CRANE 2.0 je doplňkovou kartou k frekvenčním měničům typové řady VFX 2.0. Tato karta je určena pro aplikace frekvenčních měničů na pohonech jeřábů, zdvihů výtahů a dalších zvedacích ...

Více

Propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v

Propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v v nejkratším moMném termínu. as zve ejn ní neoficiálních výsledk bude takový, aby se s výsledky mohli seznámit všichni sout Mící v termínu, urLeném pro podávání protest . Neoficiální výsledky budou...

Více

ADS3-SG

ADS3-SG 2.1 Binární stromy Binární stromy (binary trees) jsou konečné množiny prvků, které jsou buď prázdné, nebo obsahují jeden prvek nazývaný kořen stromu (root of the tree) a všechny ostatní prvky jsou ...

Více

Návrh konstrukce odchovny – 4. dil

Návrh konstrukce odchovny – 4. dil Pro tento dvourozměrný systém byly navrženy dva samostatné diskrétní regulátory a ovlivňování a regulovaných veličin bylo zanedbáno. Pro každý přenos byl navržen regulátor pomocí metody požadovanéh...

Více

VFX 2.0 Data CZE od VIII-2009

VFX 2.0 Data CZE od VIII-2009 1,9% typ fsd (napěťový signál), 2,4% typ fsd (proudový signál) 3 LSB 2 LSB

Více