Riwall PRO RPLT 2543

Transkript

Riwall PRO RPLT 2543
ORIGINÁLNÍ (PŮVODNÍ) NÁVOD K OBSLUZE
RPLT 2543
Benzinový vyžínač
Výrobce:
GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 50601 Jičín, Česká republika
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Varování: NEPOUŽÍVEJTE TOTO ZAŘÍZENÍ PŘED PŘEČTENÍM A NASTUDOVÁNÍM VŠECH POKYNŮ PRO
OBSLUHU
Úvod
Děkujeme vám za zakoupení tohoto nářadí. Tyto pokyny obsahují důležité informace nezbytné pro
bezpečnou a efektivní obsluhu tohoto výrobku a umožní vám získat maximální užitek z jeho unikátních
vlastností. Zajistěte, aby byl tento návod stále při ruce a zajistěte, aby si před použitím tohoto nářadí všichni
jeho uživatelé přečetli a nastudovali uvedené pokyny.
Pozor: Před použitím vaší nové strunové sekačky si pečlivě přečtěte celý tento návod k obsluze, věnujte
maximální pozornost základním bezpečnostním předpisům a předpisům, které se týkají bezpečné obsluhy.
Popis
1.
Zapalovací svíčka
2.
Vzduchový filtr
3.
Víčko palivové nádrže
4.
Palivová nádrž
5.
Lanko navíjecího startéru
6.
Bezpečnostní spouštěcí spínač
7.
Spínač Stop/Start
8.
Páčka plynu
9.
Rukojeť
10. Hnacího hřídel
11. Kryt proti nečistotám
12. Zkracovací nůž struny
13. Strunová hlava
14. Šroubovací kryt strunové hlavy
Technické údaje
Označení
RPLT 2543 – benzinový vyžínač
Motor
Typ motoru
Dvoudobý, vzduchem chlazený
Výkon motoru
0,8 kW
Zdvihový objem motoru
25 cm3
Mazání
Směs benzínu a oleje pro dvoudobé motory
Poměr benzín/olej
Minerální olej pro dvoudobé motory, poměr 40 : 1
Karburátor
Membrána, všechny polohy
Startér
Navíjecí, s automatickým navíjením
Objem palivové nádrže
500 ml
Hnací hřídel a hlava sekačky
Délka hnací hřídele
150 cm
Ovládání plynu
Páčka ovládaná prstem
Hmotnost
5,2 kg
Mechanismus sečení
Strunová hlava
Průměr struny
2,0 mm
Šířka záběru
430 mm
Hlučnost/vibrace
Hladina akustického tlaku LpA
96,6 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA
109,7 dB(A), K=3 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu LwA
112 dB(A)
Vibrace na hřídeli
9,839 m/s2, K=1,5 m/s2
Vibrace na rukojeti
8,935 m/s2, K=1,5 m/s2
Bezpečnostní pokyny pro strunové sekačky s benzínovým motorem

Používejte vhodný oděv, například dlouhé kalhoty, bezpečnou pracovní obuv, pracovní rukavice a
vhodné ochranné prvky osobní ochrany, jako jsou přilba, ochranný obličejový štít nebo ochranné brýle
pro ochranu zraku a kvalitní zátky do uší nebo chrániče sluchu, aby byla zaručena ochrana sluchu.
Nenoste volné oblečení.

Nepoužívejte tuto sekačku uvnitř místností. Pomalu otevřete víčko nádrže, aby se uvolnil tlak, který se
mohl vytvořit v palivové nádrži. Před nastartováním motoru se přesuňte alespoň 3 metry od místa
doplňování paliva, abyste zabránili riziku způsobení požáru.

Uživatel sekačky musí vždy dodržovat všechny místní i celostátní předpisy týkající se prevence před
způsobením požáru.

Nenechávejte motor v chodu v uzavřeném prostoru. Hrozí riziko způsobení otravy výfukovými plyny.

Před odložením sekačky vždy vypněte motor. Neprovádějte přemístění sekačky, je-li motor v chodu.

Udržujte rukojeti suché, čisté a zbavené paliva.

Vždy držte sekačku pevně za rukojeť.

Dbejte na to, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky utaženy. Nikdy nepracujte s tímto zařízením,
není-li správně seřízeno nebo není-li zcela a bezpečně smontováno. Používejte pro sečení pouze
schválené příslušenství.

Při opravách nebo při výměnách opotřebovaných dílů používejte pouze originální náhradní díly. Použití
neschválených dílů způsobí zrušení platnosti záruky.

Udržujte hlavu sekačky pokud možno co nejblíže u země. Vyvarujte se kontaktu struny s malými
předměty. Při sečení na svahu stůjte pod hlavou sekačky.

Udržujte rovnováhu. NIKDY neprovádějte sečení na kopci nebo na svahu, existuje-li možnost vašeho
uklouznutí nebo ztráty pevné opory pro nohy.

Zkontrolujte pracovní prostor, zda se v něm nevyskytují předměty, které mohou být během práce
zasaženy nebo odhozeny.

Při startování motoru nebo při chodu motoru udržujte všechny části těla a oblečení v bezpečné
vzdálenosti od struny. Před startováním motoru se ujistěte, zda se struna sekačky nedostane do
kontaktu s jakoukoli překážkou.

Před kontrolou strunové hlavy sekačky zastavte motor.

Skladujte toto zařízení mimo dosah možných zdrojů vznícení, jako jsou plynové ohřívače vody,
vysoušeče nebo naftové kotle atd.

Vždy dbejte na to, aby na krytu proti nečistotám, na struně a na motoru nebyly nahromaděny žádné
nečistoty.

Práce s tímto zařízením je povolena pouze dospělým a řádně poučeným osobám. Nikdy nedovolte, aby
s tímto zařízením pracovaly děti.

Kontrolujte, zda nedochází k žádným únikům z palivové nádrže.
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI

Nikdy nepoužívejte palivo, které neodpovídá specifikaci uvedené v tomto návodu. Vždy dodržujte
všechny pokyny uvedené v tomto návodu. Nikdy nepoužívejte benzín, pokud není řádně smíchán s
olejem pro dvoudobé motory. Použití nevhodného benzínu způsobí trvalé poškození motoru, což
povede k zrušení platnosti záruky.

Při doplňování paliva a při obsluze této sekačky nekuřte.

Nepoužívejte tuto sekačku bez tlumiče výfuku a bez řádně namontovaného krytu tlumiče výfuku.

Dávejte pozor, aby nedošlo k dotyku nebo ke kontaktu rukou či těla s tlumičem výfuku.

Nepoužívejte tuto sekačku v nevhodných polohách, nemáte-li dostatečnou rovnováhu, máte-li
roztažené paže a neobsluhujte ji pouze jednou rukou. Při práci s touto sekačkou používejte vždy obě
ruce.

Nezvedejte hlavu sekačky, která je v provozu, příliš vysoko nad trávník, protože by mohlo dojít k
zranění.

Nepoužívejte tuto sekačku pro jiné účely, než je sečení trávníků nebo zahradních ploch.

Nepoužívejte toto zařízení bez přestávek příliš dlouhou dobu.

Nepoužívejte toto zařízení, jste-li pod vlivem alkoholu nebo drog.

Nepoužívejte toto zařízení bez řádně upevněného krytu proti nečistotám a bez ochranného krytu, které
musí být v bezvadném stavu.

Neprovádějte doplňování, snímání nebo úpravy žádných částí tohoto výrobku. Takové činnosti by
mohly vést k způsobení zranění, k poškození tohoto zařízení a k ztrátě platnosti záruky.

Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Mohlo by dojít k explozi nebo k
požáru.
Vybalení
Opatrně vybalte a zkontrolujte celé zařízení. Seznamte se kompletně se všemi funkcemi tohoto výrobku.
Zjistíte-li jakoukoli závadu, nepoužívejte toto nářadí a ihned informujte prodejce. Nepokoušejte se závadu
opravit sami, protože to může být nebezpečné a způsobilo by to zrušení platnosti záruky.
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny komponenty a zda jsou v bezvadném stavu. Došlo-li k ztrátě nebo k
poškození jakékoli části, vraťte tento výrobek prodejci.
Příslušenství

1 x klíč na zapalovací svíčku

1 x klíč Torx

1 x šestihranný klíč 5 mm

1 x šestihranný klíč 4 mm

1 x popruh
Montáž
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné montáže nebo úkony údržby, je-li motor v chodu. Ujistěte se, zda je
spínač v poloze STOP.
Montáž krytu hřídele
Varování: Před použitím stroje se vždy ujistěte, zda je na sekačce řádně upevněn plastový kryt proti
nečistotám. Na krytu proti nečistotám se nachází zkracovací nůž, který upravuje délku struny.

Vyšroubujte zajišťovací šroub strunové hlavy a vyjměte sestavu cívky.

Natlačte kryt proti nečistotám na konec hřídele a srovnejte otvory v přední části krytu s otvory v konzole
na hřídeli.

Zasuňte šrouby a zajistěte je pomocí dodané podložky a matice.
Montáž strunové hlavy

Natlačte cívku a sestavu struny na vřeteno.

Ujistěte se, zda je šestihranný výklenek na cívce řádně umístěn v šestihranné sekci na vřetenu.

Upevněte sestavu cívky a struny našroubováním pojistného šroubu strunové hlavy na koncovou část
vřetena.

Struna by měla na každou stranu vyčnívat 150 mm. Není-li struna dostatečně dlouhá, uchopte oba
konce struny a rázně s nimi trhněte, aby došlo k uvolnění struny z vnitřních svorek cívky.
Výměna struny

Zastavte motor.

Postavte strunovou sekačku na podlahu tak, aby byly sestava struny a cívky otočena nahoru.

Otevřete sestavu struny a cívky vyšroubováním pojistného šroubu strunové hlavy.

Odstraňte zbývající část struny.

Odstřihněte novou strunu v délce 6 metrů, připevněte ji k cívce a namotejte ji pevně ve směru pohybu
hodinových ručiček.

Po navinutí struny na cívku připevněte její konce jako na uvedeném obrázku.

Protáhněte oba konce přes otvory vnější cívky.

Zatlačte vnitřní cívku do vnější cívky a otočením ji zajistěte na svém místě.
Posuv struny
Strunová hlava umožňuje uvolnění struny, aniž by bylo nutné zastavení motoru. Chcete-li uvolnit větší délku
struny, během chodu sekačky ve vysokých otáčkách lehce klepněte strunovou hlavou o zem.
Varování: Vždy udržujte strunu zcela vysunutou. Posuv struny bude obtížnější, bude-li struna příliš krátká.
Po každém nárazu strunové hlavy sekačky se struna vysune zhruba o 25 mm. Je-li vysunuta nadměrná
délka struny, zkracovací nůž na krytu proti nečistotám odřízne strunu na správnou délku. Nejlépe bude
docházet k vysunutí struny, budete-li klepat strunovou hlavou o holou zem nebo o tvrdou hlínu. Pokusíte-li
se strunu vysunout ve vysoké trávě, může dojít k zastavení motoru.
POZNÁMKA: Při odkládání sekačky nepokládejte strunovou hlavu na zem.
Nastavení přídavné rukojeti
Tato strunová sekačka je dodávána s připojenou přídavnou rukojetí. Není-li ovšem tato rukojeť v pohodlné
poloze, můžete ji snadno nastavit.

Použijte dodávaný šestihranný klíč pro uvolnění šroubu s podložkou.

Nastavte rukojeť do požadované polohy.

Utáhněte šroub přídavné rukojeti, aby došlo k zajištění nastavené polohy.
VAROVÁNÍ: Neupevňujte přídavnou rukojeť na hřídel mezi omezovací šroub a hlavní rukojeť (zadní
rukojeť).
Nasazení popruhu
Nasaďte popruh a nastavte jej na vhodnou délku.
POZNÁMKA: V případě nebezpečí stiskněte uvolňovací mechanismus a sejměte popruh ze sekačky.
Pokyny pro míchání oleje a benzínu
V tomto modelu se používá směs bezolovnatého benzínu a schváleného oleje pro dvoudobé motory. Při
míchání benzínu s olejem pro dvoudobé motory používejte pouze kvalitní benzín s oktanovým číslem 91
nebo s vyšším oktanovým číslem. Dodržováním tohoto pokynu zabráníte možnému poškození palivového
systému motoru a jiných částí motoru.
Při přípravě palivové směsi namíchejte pouze takové množství paliva, jaké potřebujete pro provedení práce.
Vždy používejte čerstvou směs benzínu a oleje, aby byl zaručen optimální výkon vaší sekačky. Zvětralá
směs benzínu a oleje způsobí problémy při startování motoru a snížení výkonu. Nepoužívejte palivo, které
bylo skladováno. U paliva pro dvoudobé motory může docházet k separaci složek. Před každým použitím
paliva vždy řádně promíchejte obsah kanystru.
Míchací poměr paliva

Minerální olej pro dvoudobé motory………40 : 1

Používejte čerstvý bezolovnatý benzín. Musíte používat 100% syntetický olej speciálně určený pro
velmi namáhané dvoudobé motory.

Míchejte benzín a oleje ve schváleném kanystru. Nikdy nemíchejte palivo přímo v palivové nádrži
sekačky.

Postavte strunovou sekačku na zem do svislé polohy nebo na pevný pracovní stůl a odstraňte všechny
nečistoty nacházející se v blízkosti víčka palivové nádrže.

Odšroubujte víčko palivové nádrže a pomocí trychtýře nalijte směs paliva do nádrže.

Dávejte pozor, aby nedošlo k rozlití paliva. Dojde-li k rozlití paliva, všechny zbytky setřete čistým
hadrem.

Startujte motor ve vzdálenosti minimálně tří metrů od místa, kde bylo palivo doplněno do nádrže na
sekačce, abyste zabránili vzniku požáru.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepracujte s touto sekačkou, není-li řádně uzavřeno víčko palivové nádrže.
VAROVÁNÍ: Použití nesprávného poměru oleje u palivové směsi (40 : 1) způsobí přehřívání sekačky a toto
poškození nebude kryto zárukou.
VAROVÁNÍ:

Neprovádějte míchání palivové směsi přímo v nádrži sekačky.

Nikdy neplňte palivovou nádrž až zcela po okraj.

Nikdy nedoplňujte palivo do palivové nádrže na uzavřeném a nevětraném místě.

Nepřibližujte se při práci ke zdrojům jiskření a otevřeného plamene.

Před startováním motoru zajistěte, aby byly setřeny všechny zbytky rozlitého paliva.

Nepokoušejte se doplňovat palivo, je-li horký motor.
Pokyny pro startování/zastavení motoru
Pokyny pro startování

Naplňte palivovou nádrž směsí benzínu a oleje. Viz pokyny pro míchání benzínu a oleje.

Nastavte spínač zapalování do polohy označené „I“.

Nastavte páčku sytiče nahoru, do polohy pro startování motoru (studený start). Poznámka: Tento úkon
není vyžadován, je-li motor již zahřátý.

Proveďte 8 stisknutí ruční pumpičky, aby došlo k nasátí paliva a k jeho vytečení z přepadové hadičky
nacházející se nad palivovou nádrží.

Proveďte 2 - 3 zatáhnutí za lanko navíjecího startéru, dokud neuslyšíte, že došlo k nastartování motoru.

Stlačte páčku sytiče dolů, do polohy pro chod motoru (teplý start).

Motor může nastartovat ihned nebo budete muset tahat za lanko navíjecího startéru, dokud nedojde k
jeho nastartování.

Nechejte motor v chodu ve volnoběžných otáčkách asi 10 sekund, aby došlo k jeho zahřátí.

Chcete-li spustit strunu sekačky, stiskněte bezpečnostní páčku a páčku plynu.
VAROVÁNÍ: Při startování motoru musí být obsluha a nářadí ve stabilní poloze, aby bylo zabráněno
vážnému zranění.
Pokyny pro zastavení
Pokyny pro zastavení
VAROVÁNÍ: Po zastavení motoru bude cívka a struna sekačky pokračovat ještě několik sekund v otáčení.

Uvolněte ruce s ovládání plynu. Umožněte vychladnutí motoru chodem ve volnoběžných otáčkách.

Přepněte spínač zapalování do polohy „Stop“.

Motor se zastaví.
Obsluha
Rady pro dosažení nejlepších výsledků sečení

Správný úhel pro strunovou hlavu je vodorovná poloha se zemí.

Při sečení trávy podél stěn, stromů, dlažby atd., dbejte na to, aby se strunová hlava nedostala příliš
blízko k těmto objektům. Dávejte pozor, aby se při sečení dostala do kontaktu pouze koncová část
struny. Sečení s větší částí struny sníží účinnost prováděné práce a může způsobit přetížení motoru.

Při sečení velmi vysoké trávy provádějte sečení v malých krocích od horní části směrem k spodní části,
abyste zabránili předčasnému opotřebování struny nebo přetížení motoru.

Je-li to možné, provádějte sečení zprava doleva. Sečení směrem doleva zvyšuje efektivitu sečení.
Zbytky posečené trávy jsou odhazovány směrem od obsluhy.

V požadované výšce pomalu pohybujte sekačkou směrem dovnitř a ven z prostoru sečení. Provádějte
pohyb dopředu a dozadu nebo ze strany na stranu. Sečením v kratších délkách docílíte nejlepších
výsledků.

Životnost struny sekačky závisí na následujících faktorech:

Dodržování uvedené správné techniky sečení

Typ vegetace, jaká bude sečena

Na místech, kde bude probíhat sečení, se struna opotřebuje rychleji například v případě, bude-li sečení
probíhat v blízkosti zdí než při sečení okolo stromů.
Záběh motoru

Během prvních provozních hodin nechejte motor pracovat ve středních otáčkách.

Během záběhu motoru vám v každém případě doporučujeme, abyste motor nenechávali v chodu ve
vysokých otáčkách, protože jednotlivé komponenty motoru se musí navzájem usadit.

Po řádném ukončení záběhu motor dosáhne svého maximálního výkonu.

Po prvních dvou provozních hodinách zastavte motor a ujistěte se, zda jsou řádně utaženy všechny
šrouby a matice. Je-li to nutné, proveďte jejich řádné utažení.
Práce se sekačkou
Držte a vyvažujte strunovou sekačku na pravé straně v přirozené poloze a držte ji za rukojeti. Každou rukou
držte příslušnou rukojeť. Rukojeť s ovládáním plynu by měla držena v pravé ruce a druhá rukojeť by měla
být držena levou rukou.
Sledování při práci
Obsluhujte tuto sekačku sami. Nedovolte žádné osobě, aby vstupovala do pracovního prostoru s
poloměrem 15 metrů.
Je-li používáno několik strunových sekaček současně, dbejte na to, aby byla mezi jednotlivými pracovníky
vzájemná vzdálenost minimálně 15 metrů.
Při použití strunové sekačky musí obsluha udržovat pevný postoj. Nepracujte během deště.
Chcete-li odstranit cizí předměty nacházející se v blízkosti hlavy sekačky nebo krytu, zajistěte, aby byl motor
zastaven spínačem zapalování. Je-li motor v chodu, nikdy nevkládejte ruce do blízkosti hlavy sekačky, a to i
v případě, kdy se neotáčí.
Pokyny pro údržbu a opravy
Varování: Některé úkony údržby mohou vyžadovat speciální zkušenosti nebo použití speciálního nářadí.
Nemáte-li s těmito úkony žádné zkušenosti, svěřte prosím jejich provedení autorizovanému servisu.
Varování: Nikdy neprovádějte údržbu nebo opravy, je-li sekačka v chodu. Vždy provádějte úkony údržby a
opravy pouze po vychladnutí sekačky. Odpojte kabel zapalovací svíčky, abyste zabránili náhodnému
nastartování motoru.
Plán údržby
Požadované úkony údržby musí být prováděny podle intervalů, které jsou uvedeny v tabulce. Měly by být
prováděny také jako součást sezónní údržby.
Interval
Požadovaná údržba
Před nastartováním motoru
Naplňte palivovou nádrž správnou směsí benzínu a oleje
Každých 5 hodin
Vyčištění a navlhčení vzduchového filtru olejem
Každých 50 hodin
Kontrola stavu a odtrhu zapalovací svíčky
Kontrola vzduchového filtru

Nahromaděný prach ve vzduchovém filtru snižuje výkon motoru, zvyšuje spotřebu paliva a umožní
vnikání abrazivních částeček do motoru. Provádějte demontáž a čištění vzduchového filtru tak často,
jak je nezbytné, aby byl udržen v čistém stavu.

Jemný prach na povrchu filtru může být snadno odstraněn poklepem filtru.

Velké nečistoty by měly být omyty ve vhodném rozpouštědle.

Sejměte kryt filtru stisknutím jeho bočních částí a zvedněte jej nahoru.
Palivový filtr

Palivová nádrž je vybavena filtrem. Filtr se nachází na volném konci palivového potrubí a může být
vyjmut z otvoru palivové nádrže pomocí zahnutého drátu nebo jiného vhodného nástroje.

Provádějte pravidelnou kontrolu palivového filtru. Dbejte na to, aby se do palivové nádrže nedostal
žádný prach. Zanesený filtr způsobí problémy se startováním motoru nebo jiné potíže s výkonem
motoru.

Je-li filtr znečištěn, proveďte jeho výměnu.

Je-li znečištěna vnitřní část palivové nádrže, nádrž může být vyčištěna propláchnutím benzínem.
Zapalovací svíčka
Nepokoušejte se demontovat zapalovací svíčku z horkého motoru, protože by mohlo dojít k poškození
závitu zapalovací svíčky. Provádějte kontrolu zapalovací svíčky po každých 10 - 15 hodinách.

Sejměte kryt zapalovací svíčky.

Pro demontáž zapalovací svíčky použijte klíč na zapalovací svíčky a povolujte ji proti směru pohybu
hodinových ručiček.

Očistěte zapalovací svíčku a nastavte její odtrh na hodnotu 0,6 - 0,7 mm. Je-li zapalovací svíčka
jakýmkoli způsobem poškozena nebo viditelně opotřebována, nahraďte ji zapalovací svíčkou Torch
L8rtc nebo jinou svíčkou se stejnými parametry.

Našroubujte zapalovací svíčku rukou do hlavy válce a potom ji utáhněte klíčem na zapalovací svíčky.
Čištění a uložení
VAROVÁNÍ: Před čištěním nebo prováděním jakéhokoli úkonu údržby sekačku vždy vypněte a počkejte na
její vychladnutí, abyste zabránili způsobení vážného zranění.
Čištění
Pro čištění povrchu této sekačky používejte malý kartáč. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Čisticí
prostředky, které obsahují aromatické oleje, jako jsou například v borovicích a citronech, a rozpouštědla,
jako je například petrolej, mohou způsobit poškození plastových dílů krytu a rukojetí. Otřete zbytky vlhkosti
měkkým hadříkem.
Uložení

Nikdy neukládejte tuto sekačku s palivem v palivové nádrži.

Před uložením nechejte vychladnout motor.

Uložte sekačku na uzamykatelném místě, aby nemohlo dojít k jejímu nepovolenému použití nebo k
poškození.

Uložte sekačku na suchém a dobře větraném místě.

Uložte sekačku na místě, na které nemají přístup děti.
Dlouhodobé uložení (zima)
Bude-li sekačka uložena na dlouhou dobu, proveďte prosím následující úkony.

Vypusťte palivo z palivové nádrže. Neskladujte míchané palivo déle než 60 dnů.

Nastartujte motor a nechejte jej v chodu, dokud se sám nezastaví. Tak zajistíte, že dojde k úplnému
spotřebování paliva z karburátoru.

Nechejte motor vychladnout. Vyšroubujte zapalovací svíčku a nalijte do válce 30 ml vysoce kvalitního
oleje pro dvoudobé motory. Pomalu zatáhněte za rukojeť lanka startéru, aby došlo k nanesení oleje na
stěny válce. Namontujte zpět zapalovací svíčku.
VAROVÁNÍ: Před pokusem o nastartování motoru po jeho dlouhodobém uložení vyšroubujte zapalovací
svíčku a vypusťte z válce všechen olej.

Kompletně očistěte celou sekačku a zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo poškození dílů. Opravte
nebo vyměňte poškozené díly a utáhněte uvolněné šrouby a matice. Nářadí je připraveno pro uložení.
VAROVÁNÍ: Minimálně jednou ročně nezapomeňte svěřit kontrolu a údržbu sekačky autorizovanému
servisu!
Přeprava

Před přepravou nechejte vychladnout motor.

Před přepravou proveďte zajištění nářadí.

Před přepravou řádně utáhněte víčko palivové nádrže.
Poruchy a postupy pro jejich odstranění
Problém
Pravděpodobná příčina
Co dělat
Motor nestartuje
Spínač zapalování je v poloze OFF
Nastavte spínač zapalování do polohy ON
(vypnuto)
(zapnuto)
Prázdná palivová nádrž
Naplňte palivovou nádrž
Ruční pumpička nebyla dostatečně
Proveďte pomalu a zcela 5 - 7 stisknutí
tisknuta
ruční pumpičky
Motor přeplavený palivem
Použijte startovací postup s páčkou sytiče
v poloze RUN (chod motoru)
Staré nebo nesprávně namíchané
Vypusťte palivovou nádrž a naplňte ji
palivo
novým namíchaným palivem
Poškozená zapalovací svíčka
Vyměňte nebo očistěte zapalovací svíčku
Motor nelze udržet v
Zanesený vzduchový filtr
Vyměňte nebo vyčistěte vzduchový filtr
chodu na volnoběh
Staré nebo nesprávně namíchané
Vypusťte palivovou nádrž a naplňte ji
palivo
novým namíchaným palivem
Nesprávně seřízený karburátor
Svěřte seřízení karburátoru
Nízké volnoběžné
otáčky
autorizovanému servisu
U motoru není možné
Staré nebo nesprávně namíchané
Vypusťte palivovou nádrž a naplňte ji
zvýšení otáček
palivo
novým namíchaným palivem
Nesprávně seřízený karburátor
Svěřte seřízení karburátoru
autorizovanému servisu
Nedostatečný výkon
Hlava sekačky zanesená trávou
Zastavte motor a očistěte pracovní
příslušenství
motoru nebo
zastavení motoru při
Znečištěný vzduchový filtr
Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr
zatížení
Staré nebo nesprávně namíchané
Vypusťte palivovou nádrž a naplňte ji
palivo
novým namíchaným palivem
Nesprávně seřízený karburátor
Svěřte seřízení karburátoru
autorizovanému servisu
U hlavy sekačky
Hlava sekačky zanesená trávou
nedochází k posuvu
struny
Zastavte motor a očistěte pracovní
příslušenství
Došlo k spotřebování struny
Naviňte na cívku novou strunu
Zablokovaná vnitřní cívka
Vyměňte vnitřní cívku
Znečištěná hlava sekačky
Vyčistěte vnitřní a vnější cívku
Stavená struna
Proveďte demontáž, odstraňte stavenou
část a znovu naviňte strunu
Zkroucená struna při navíjení
Proveďte demontáž a znovu naviňte
strunu
Nedostatečně vysunutá struna
Stiskněte šroubovací kryt rázové hlavy a
vysuňte dostatečnou délku struny, aby z
hlavy sekačky vyčnívalo minimálně 100
mm struny
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Nedodržení uvedených výstrah
a pokynů může vést k způsobení vážného zranění, k poškození tohoto nářadí nebo k jiným škodám.
Uschovejte všechny výstrahy a pokyny pro budoucí odkazy.
1. Bezpečnost pracovního prostoru
a. Pracoviště musí být čisté a dobře osvětleno. Neuklizené a tmavé prostory mohou vést k způsobení
nehod.
b. Nepracujte s tímto nářadím ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů
nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou způsobit vznícení prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti a ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly.
2. Osobní bezpečnost
a. Při práci se strojem dávejte pozor, dívejte se, co děláte a používejte zdravý rozum. Nepoužívejte stroj,
jste-li unavení nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci se strojem
může mít za následek vážné zranění.
b. Používejte bezpečnostní vybavení. Vždy používejte ochranu zraku. Bezpečnostní vybavení, jako maska
proti prachu, neklouzavá ochranná obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu, použité v odpovídajících
podmínkách sníží riziko zranění.
c. Před zapnutím stroje odstraňte seřizovací klíče a přípravky. Seřizovací klíče nebo přípravky připevněné
k rotujícímu dílu stroje mohou způsobit zranění.
d. Nepřeceňujte své síly. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu. Tak je umožněno lepší ovládání stroje
v neočekávaných situacích.
e. Správně se oblékejte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a rukavice mimo dosah
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími díly zachyceny.
f.
Je-li nářadí vybaveno pro připojení odsávacího a sběrného zařízení, ujistěte se, zda jsou tato zařízení
připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může snížit rizika související s prachem.
g. Zabraňte náhodnému spuštění. Není-li nářadí používáno, zajistěte, aby byl spínač zapalování v poloze
vypnuto. Přenášení stroje s prstem na hlavním spínači může vést k způsobení nehody.
3. Použití stroje a péče o tento stroj
a. Nepřetěžujte stroj. Použijte pro vaši práci správný stroj. Správná volba stroje umožní vykonat práci lépe
a bezpečněji v rozsahu, pro který bylo konstruováno.
b. Nepoužívejte toto nářadí, pokud spínač zapalování nezapíná a nevypíná. Každý stroj, který nemůže být
ovládán spínačem, je nebezpečný a musí být opraveno.
c. Nepoužívaný stroj ukládejte mimo dosah dětí a nedovolte osobám neobeznámeným s tímto strojem
nebo s těmito pokyny pracovat s tímto nářadím. Tento stroj je v rukou nevyškolených uživatelů
potenciálně nebezpečný.
d. Provádějte pravidelnou údržbu stroje. Kontroluje správnou polohu pohyblivých součástí, zda se
nezasekávají, zda nejsou poškozeny a kontrolujte další podmínky, které mohou ovlivnit práci tohoto
nářadí. Je-li stroj poškozen, před opětovným použitím zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno
nedostatečnou údržbou.
e. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zasekávají a snáze se ovládají.
Používejte stroj, příslušenství, pracovní nástroje atd. v souladu s těmito pokyny a způsobem vhodným
f.
pro určitý typ. Berte v úvahu pracovní podmínky a práci, která bude prováděna. Použití stroje pro jiné
práce, než pro které je určeno, může vést k nebezpečné situaci.
4. Servis
a. Svěřte opravu vašeho stroje pouze kvalifikovaným opravářům, kteří budou používat pouze originální
náhradní díly. Tak bude zajištěna bezpečnost stroje. Náhradní díly můžete získat přímo od prodejce, kde
jste stroj zakoupili, případně autorizovaného servisu.
POZNÁMKA: Toto zařízení může být používáno pouze pro určený účel. Jakékoli použití, které se odlišuje
od použití popsaného v tomto návodu, bude považováno za nesprávné použití.
Za jakákoli poškození nebo zranění, která budou vyplývat z tohoto nesprávného použití, bude odpovídat
uživatel a ne výrobce. Chcete-li používat toto nářadí správným způsobem, musíte dodržovat bezpečnostní
předpisy, pokyny pro sestavení a pokyny pro obsluhu, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Všechny osoby, které budou používat toto nářadí nebo které budou provádět jeho údržbu, musí být
seznámeny s tímto návodem a musí být informovány o všech potencionálních rizicích.
Děti a slabé osoby nesmí toto nářadí používat. Nachází-li se v prostoru, kde je používáno toto nářadí, děti,
vždy musí být zajištěn jejich řádný dozor. V tomto prostoru je také nezbytně nutné, abyste dodržovali platné
předpisy týkající se prevence nehod. Totéž platí i pro základní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví.
Výrobce neponese žádnou odpovědnost za změny nebo úpravy provedené na tomto nářadí a také za
jakékoli škody vzniklé v důsledku provedení těchto změn nebo úprav. Přestože je toto nářadí používáno
podle uvedených postupů, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Ochrana životního prostředí
Při likvidaci elektrických výrobků by tyto výrobky neměly být vyhazovány do běžného domácího odpadu.
Existuje-li možnost recyklace, zajistěte prosím její provedení. Informujte se prosím o možnosti recyklace
tohoto výrobku na místním úřadě nebo u autorizovaného prodejce. Typový štítek nářadí může obsahovat
symboly. Ty označují důležité informace o výrobku nebo pokyny pro jeho použití.
Symboly
Na tomto výrobku, na výrobním štítku a v těchto pokynech najdete mimo jiné následující symboly a zkratky.
Seznamte se s těmito symboly, aby došlo k omezení rizik, jako jsou riziko zranění nebo riziko způsobení
hmotných škod.
kW
cm
kilowatt
3
kubický centimetr
/min
za minutu
mm
milimetr
kg
kilogram
dB(A)
m/s
2
decibel (A)
metr za sekundu
Upozornění/Varování.
Přečtěte si návod k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
Hrozí-li riziko zranění způsobené padajícími předměty, používejte ochrannou přilbu.
Používejte respirátor.
Používejte obličejový štít.
Používejte ochranné rukavice.
Používejte ochrannou obuv.
Před prováděním montáže, čištění, seřízení, údržby, uložení nebo přepravy tento výrobek
vždy vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.
Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhku.
Nepřibližujte se s otevřeným plamenem k pracovnímu prostoru a do blízkosti tohoto nářadí.
Nepřibližujte se s tímto nářadím k hořlavým materiálům!
Nekuřte v pracovním prostoru, v blízkosti tohoto nářadí a v blízkosti hořlavých materiálů!
Riziko způsobení požáru/Hořlavé materiály
Horký povrch, nedotýkat se. Vysoké teploty na povrchu tohoto nářadí a konstrukční části
nářadí, které by mohly při dotyku způsobit popáleniny. Toto nářadí může také zůstat horké i
delší dobu po ukončení provozu!
Tento výrobek vytváří jedovaté výfukové plyny. Je-li tento výrobek používán nesprávně, tyto
výpary mohou vést k způsobení otravy, ztrátě vědomí nebo smrti!
Používejte pouze směs benzínu a oleje v poměru 40 : 1. Nepoužívejte žádný jiný míchací
poměr. Před doplňováním paliva nářadí vždy zastavte a počkejte na jeho vychladnutí.
Před doplňováním paliva do palivové nádrže vždy zastavte motor!
Předměty odmrštěné sekačkou mohou zranit uživatele sekačky nebo okolo stojící osoby.
Vždy zajistěte, aby se ostatní osoby a domácí zvířata nacházela v bezpečné vzdálenosti od
tohoto nářadí, které je právě v provozu. V zásadě platí, že se děti nesmí dostat do blízkosti
pracovního prostoru.
Během práce udržujte ostatní osoby mimo pracovní prostor nářadí. Musí být dodržena
minimální vzdálenost 15 m.
Důkladně zkontrolujte prostor, kde budete toto nářadí používat, a odstraňte všechny
předměty, které mohou být nářadím odhozeny. Zjistíte-li během práce přítomnost cizích
předmětů, zastavte motor sekačky a proveďte odstranění těchto předmětů.
Nedotýkejte se hlavy sekačky, dokud nedojde k úplnému zastavení struny.
Sytič – poloha UZAVŘENO (CLOSE)
Sytič – poloha OTEVŘENO (OPEN)
Pumpička paliva
Ruční startování motoru, navíjecí startér
Používejte pouze strunu na cívce.
Nepoužívejte kovové nože.
Nepoužívejte pilové kotouče.
Maximální otáčky hnacího hřídele pro pracovního příslušenství v otáčkách za minutu.
Zaručená hladina akustického výkonu
Tento výrobek splňuje požadavky platných směrnic EU a u tohoto výrobku bylo provedeno
vyhodnocení dle platných směrnic pro získání platného prohlášení o shodě.
ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ
TYP: RPLT 2543
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): SLH25A2
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:
NÁZEV:
VÝROBCE
GARLAND distributor, s.r.o.
ADRESA:
Hradecká 1136, 50601 Jičín
IČ:
60108461
DIČ CZ:
60108461
prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:
ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a
NV č. 229/2012 Sb.(dle přílohy II A)
ES 2004/108/ES - NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
ES 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES - NV č. 9/2002 Sb. ,kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve
znění NV č. 342/2003 Sb. a NV č. 198/2006 Sb.
ES 2002/88/ES - NV č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních
mobilních strojů a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.
POPIS
FUNKCE
KONSTRUKCE, MECHANICKÉ PŘEVODY, BENZÍNOVÝ MOTOR. POSTROJE PRO
OBSLUHU A OVLÁDÁNÍ.
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ÚPRAVĚ TRAVNÍHO POROSTU.
Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01
ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15
ČSN ISO 7000;Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled;2005-02-01
ČSN EN ISO 13857;Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami;2008-10-01
ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01
ČSN EN 1037+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění;2009-01-01
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;200909-01
ČSN EN ISO 13850;Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci;2009-01-01
ČSN EN 894-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače;2009-06-01
ČSN EN ISO 13732-1;Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy;2009-05-01
ČSN EN ISO 14982;Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria;2009-10-01
ČSN EN ISO 11806-1;Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů
- Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem;2012-08-01
ČSN EN ISO 22868;Lesnické a zahradní stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti
2);2011-10-01
ČSN EN ISO 22867;Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích;2009-0601
ČSN EN ISO 3767-1;Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovládačů a sdělovačů - Část 1: Všeobecné značky;2001-0901
ČSN EN ISO 3767-3;Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky ovladačů a sdělovačů - Část 3: Značky pro motorové žací a
zahradní stroje;1998-03-01
Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)
Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.
místo:
datum:
Jičín
Jméno:
2013-01-07
1745_GARLAND DISTRIBUTOR_ S_R_O_---RPLT 2543_BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ.DOCX
1
Funkce:
jednatel
Podpis:
ENGLISH
FRANCE
SLOVENSKO
declare, that the product
déclarons que le produit
vyhlasujeme, že výrobok
RPLT 2543
meets the pertinent EC Directives:
Machinery Directive- 2006/42/ES, 2009/127/ES,
2012/32/EU Electromagnetic compatibility- 2004/108/ES Technical requirements for products in terms of noise
emissions- 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES Emissions of pollutants in the exhaust gases from the
engines of some non-road mobile machinery- 2002/88/ES CE marking- 93/68/EHS Conformity Assessment conducted by an authorized
laboratory. Certificate number.
The facilities are not subject to type tests.
European norms
satisfait aux exigences des directives de la CE:
Directive de la machinerie - 2006/42/ES, 2009/127/ES,
2012/32/EU Compatibilité électromagnétique - 2004/108/ES Exigences techniques pour les produits en termes
d'émissions sonores- 86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES
Émissions de polluants dans les gaz d'échappement
provenant des moteurs de certaines machines mobiles non
routiers- 2002/88/ES Marque de CE - 93/68/EHS Évaluation de la conformité effectuée par un
laboratoire agréé. Numéro du certificat.
Le dispositif n'est pas soumis a des essais de type.
Normes européennes
zodpovedajú príslušných smerníc ES:
Strojové zariadenia.- 2006/42/ES, 2009/127/ES,
2012/32/EU Elektromagnetická kompatibilita.- 2004/108/ES Technické požiadavky na výrobky z hľadiska emisií hluku86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES Emisie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch
zážihových motorov niektorých necestných mobilných
strojov- 2002/88/ES Značka CE.- 93/68/EHS Posúdenie zhody vykonala autorizované
laboratórium. Certifikát číslo.
Zariadenie nie je predmetom skúšania typu.
Európske normy.
EN ISO 12100; ISO 11684; ISO 7000; EN ISO 13857; EN 1005-3+A1; EN 1037+A1; EN 1070;
EN 953+A1; EN ISO 13850; EN 894-3+A1; EN ISO 13732-1; EN ISO 14982; EN ISO 11806-1;
EN ISO 22868; EN ISO 22867; EN ISO 3767-1; EN ISO 3767-3;
Declares that the (product) complies with all
relevant provisions of the Directive.
Name and address of the person authorised to
compile the technical file.
Déclare que le (produit ) est conforme à toutes les
dispositions pertinentes de la directive.
Nom et adresse de la personne autorisée a compiler
le fichier technique.
Prehlasuje , že zariadenie ( výrobok ) spĺňa všetky
príslušné ustanovenia tejto smernice.
Osoba poverená kompletáciou technickej
dokumentácie:
AKPTESTING - Ing. Petr Vrána, 614 00 BRNO, Proškovo nám. 21, ČESKÁ REPUBLIKA
number of technical documentation:
numéro de la documentation technique:
číslo technickej dokumentácie:
BCW 99 - 1745
The identity and signature of the person empowered
to draw up the declaration on behalf of the
manufacturer or his authorised representative.
L'identité et la signature de la personne autorisée a
dessiner vers le haut la déclaration pour le compte
du fabricant ou représentant autorisé.
2013-01-07
1745_GARLAND DISTRIBUTOR_ S_R_O_---RPLT 2543_BENZÍNOVÝ VYŽÍNAČ.DOCX
2
Údaje o totožnosti osoby oprávnenej vyhotoviť
vyhlásenie v mene výrobcu alebo jeho oprávneného
zástupcu a jej podpis.
Záznamy o servisních prohlídkách
Servisní prohlídka se provádí pouze v autorizovaném servisním stĜedisku a je provádČna na náklady zákazníka.
Datum
servisní
prohlídky
Datum pĜíští
servisní
prohlídky
Razítko servisu
Provedené práce
Záznamy o záruþních opravách
Datum pĜijetí
Datum
opravy
Razítko servisu
Popis závady a provedené práce
Seznam autorizovaných servisních stĜedisek najdete na www.garland.cz.
Záruþní list
Obsah a podmínky záruky
Na výrobky dodávané na trh firmou Garland distributor, s.r.o. je poskytována záruka v délce 24 mČsícĤ v souladu s ustanovením
§ 619-627 obþanského zákoníku. Nároky z poskytované záruky, zpĤsob jejich uplatnČní a Ĝešení stanoví podrobnČ reklamaþní Ĝád. Na
výrobky zn. Yard-Man a Cub Cadet je poskytována prodloužená záruka 5 let a na výrobky GTM Professional 4 roky. Platnost
prodloužené záruky je podmínČna každoroþní servisní prohlídkou u autorizovaného servisu, kterou si zákazník hradí sám.
Na prodlouženou záruku, která je poskytována nad rámec zákonné záruþní lhĤty se nevztahuje 30ti denní lhĤta pro vyĜízení
reklamace. BČh záruþní lhĤty poþíná bČžet dnem prodeje vyznaþeném na tomto záruþním listu.
Záruþní podmínky se vztahují pouze na vady konstrukþní, þi vady materiálu. O tom, zda se o takovou vadu jedná, je oprávnČno
rozhodnout pouze servisní stĜedisko, které má s Garland distributor, s.r.o. uzavĜenou servisní smlouvu. Ze záruky jsou vyjmuty veškeré
díly a souþásti, podléhající pĜi užívání pĜirozenému opotĜebení nebo u nichž v dĤsledku užívání dochází ke zmČnČ nebo zániku
požadovaných vlastností.. Tím se rozumí veškeré pohybující se þásti stroje, jako napĜ. nože, soukolí pĜevodovek, klínové Ĝemeny,
kladky, ložiska, pojezdová kola, startovací mechanismy, spouštČcí spojky seþení, ovládací lanka, rotory, strunové hlavy, jejich souþásti,
ĜetČzy motorových pil a veškeré další pohybující se díly… do této skupiny patĜí taktéž pĜetížené elektromotory, uhlíky elektromotorĤ,
akumulátory, palivové, þi vzduchové filtry, brzdová obložení… atd.
Záruka se dále nevztahuje na opotĜebení zpĤsobené obvyklým užíváním výrobku a dále na vady zpĤsobené jeho nesprávným a
neodborným užíváním a zacházením. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu. Za nesprávné užívání a zacházení (zejm.
montáž, uvedení do provozu, vlastní použití, uskladnČní, údržbu) se považuje pĜípad, kdy nebyl brán zĜetel na návod k obsluze, obecnČ
závazné pĜedpisy pro práci s výrobkem a obecnČ známá a uznávaná pravidla pro zacházení s obdobnými pĜedmČty a rovnČž pĜípad,
kdy výrobek nebyl pĜedložen k pravidelné servisní prohlídce. ObdobnČ je hodnocen i pĜípad pokusu o neodbornou opravu nad rámec
doporuþované údržby nebo provedení takové opravy.
Ze záruky jsou dále vyĖaty pĜípady, kdy bylo použito nepĤvodního náhradního dílu, nebo byla-li provedena zmČna na výrobku
bez souhlasu prodávajícího a pĜi vadách zpĤsobených neodborným skladováním zboží. Záruka se nevztahuje na vady výrobku,
jednotlivých dílĤ nebo souþástí, které byly zpĤsobeny vnČjším pĤsobením - napĜíklad vnČjším vlivem mechanickým, chemickým,
elektrickým nebo jiným, vady vzniklé poškozením pĜi pĜepravČ a dopravČ výrobku, vady vzniklé v dĤsledku vyšší moci, havárie a
zavinČní tĜetí osoby.
Nebude-li pĜi opravČ nalezena vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník zaĜízení.
PĜi zjištČní závady je zákazník povinen ihned stroj odstavit a kontaktovat prodejce, u kterého stroj zakoupil a domluvit
se s ním na dalším postupu vyĜízení reklamace.
PĜi uplatĖování nárokĤ pĜedložte prodejní doklad, který by mČl obsahovat údaje, jako záruþní list (alespoĖ znaþku,
model a seriové þíslo stroje), nebo tento záruþní list opatĜený datem prodeje a razítkem prodejce. OvČĜte si, zda souhlasí
oznaþení a þíslo výrobku s údaji na záruþním listČ. U zboží zakoupeného v obchodních ĜetČzcích doporuþujeme nechat si vyplnit a
potvrdit záruþní list na oddČlení informací pĜíslušného marketu.
Výrobek pĜedávejte do opravy pouze kompletní se všemi souþástmi a pĜíslušenstvím a ĜádnČ vyþištČný. Z výrobku, který
pĜípadnČ budete do opravy zasílat, vylijte nespotĜebovanou palivovou smČs a olej, ĜádnČ ho zabalte (nejlépe do pĤvodního obalu).
Škody zpĤsobené nedostateþným zabalením zásilky nelze uznat jako vady v rámci záruþních podmínek!!!
Pro provoz výrobkĤ používejte pouze doporuþené palivo, oleje, pĜíslušenství a originální náhradní díly.
Na motory Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler platí záruþní doba dle záruþních podmínek Briggs Stratton, Honda, Kawasaki a Kohler.
Výrobek………………………………….
Typ ……………………………………………..
Výrobní þ. ……………………………….
Modelové þ. …………………………………..
Den prodeje …………………………….
Razítko prodejce
Zákazník byl seznámen s návodem, používáním a obsluhou stroje a byl upozornČn na skuteþnost, že pokud je výrobek používán
k jinému než bČžnému spotĜebitelskému použití napĜ. k podnikání nebo komerþnímu využití, je nutnost pĜedložit výrobek k pravidelné
servisní prohlídce (první na tĜech mČsících a další 1x za 6 mČsícĤ od data prodeje) po dobu trvání záruþní lhĤty. Servisní prohlídka je
provádČna na náklady zákazníka.
Jméno a adresa zákazníka………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
IýO :………………………………………. DIý :……….…………………………………………...
podpis zákazníka
Pro elektrické a elektronické nástroje oznaþené tímto
symbolem (na výrobku, obalu þi v dokumentaci) platí:
S výrobkem nelze nakládat jako s odpadem z domácnosti, a proto jej neodhazujte do popelnice þi kontejneru na smČsný komunální
odpad. Výrobek je tĜeba odložit v pĜíslušném místČ zpČtného odbČru k recyklaci elektrických a elektronických zaĜízení. ZajištČním Ĝádné
likvidace výrobku pomĤžete pĜedejít potencionálním záporným vlivĤm na životní prostĜedí a lidské zdraví, které by se mohli projevit
v pĜípadČ likvidace tohoto výrobku nepatĜiþným zpĤsobem.
PodrobnČjší informace o místech zpČtného odbČru tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úĜadu, od firmy zabývající se
likvidací domácího odpadu nebo v prodejnČ, kde jste výrobek zakoupili.
Tisk: 4prostor.cz 01/2012
Tisk: 4prostor.cz 03/10 

Podobné dokumenty