Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě

Transkript

Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik na řece Opavě
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik
na ece Opav (úsek Krava e – Držkovice)
POVODÍ OPAVY
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
OPAVA – POD-12 - . KM 22,000 – 46,960
MORAVICE – POD-2 - . KM 0,000 – 1,187
EZEN 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik
na ece Opav (úsek Krava e – Držkovice)
POVODÍ OPAVY
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
OPAVA – POD-12 - . KM 22,000 – 46,960
MORAVICE – POD-2 - . KM 0,000 – 1,187
Po izovatel:
ADRESA
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
Ostrava, PS 701 26
Zhotovitel:
ADRESA
AQUATIS spol. s r. o.
Botanická 834/56
Brno, PS 602 00
V Brn , B EZEN 2013
Obsah
1
2
Základní údaje.......................................................................................................................................................4
1.1
Seznam zkratek a symbol ..............................................................................................................................4
1.2
Identifika ní údaje.............................................................................................................................................4
1.3
ešitelský tým...................................................................................................................................................5
1.4
edm t pln ní..................................................................................................................................................5
1.5
Cíle p edkládané dokumentace .......................................................................................................................6
1.6
Základní principy zpracování ...........................................................................................................................6
1.7
Právní rámec.....................................................................................................................................................7
1.8
Základní pojmy..................................................................................................................................................7
1.9
Seznam literatury..............................................................................................................................................7
Popis ešeného území .........................................................................................................................................8
2.1
Vztah ke správnímu len ní R ......................................................................................................................8
2.2
Hydrologická charakteristika ............................................................................................................................9
3
Územní rozd lení projektu ................................................................................................................................10
4
len ní projektu .................................................................................................................................................11
4.1
Schéma len ní tišt né verze........................................................................................................................11
4.2
Schéma len ní elektronické verze...............................................................................................................12
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
1
Základní údaje
elem zpracování kapitoly 1 Základní údaje jako celku je shrnout všechny d ležité informace vztahující se
k ešenému území v rámci projektu zpracování map povod ového nebezpe í a map povod ových rizik.
1.1
Seznam zkratek a symbol
Zkratka
AZZU
SÚ
UZK
FESWMS
IDVT CEVT
MŽP
SMS
TPE
1.2
Tabulka 1 – Seznam zkratek a symbol
Vysv tlení
Aktivní zóna záplavového území
eský statistický ú ad
eský ú ad zem
ský a katastrální
Finite element surface-water modeling system
Identifikátor vodního toku podle Centrální evidence vodních tok
Ministerstvo Životního prost edí
Surface-water modeling system
Technicko provozní evidence
Identifika ní údaje
Název projektu:
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e – Držkovice.
Po izovatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
Ostrava, PS 701 26
Kontaktní osoby:
Ing. B etislav Ture ek, tel. 596 657 266, [email protected]
Ing. Ji í Biksadský, tel. 596 657 274, [email protected]
Zhotovitel:
AQUATIS spol. s r. o.
Botanická 834/56
Brno, PS 602 00
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Kutálek, tel. 541 554 204
Ing. Lukáš Sýkora, tel. 541 554 277
Subdodavatelé:
Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56
Brno, PS 602 00
Kontaktní osoby:
Ing. Ji í Švancara, tel. 541 554 340, [email protected]
Ing. Ladislav Roušar, tel. 541 554 329, [email protected]
4
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
Vysoké u ení technické v Brn
Fakulta stavební
Ústav vodních staveb
Laborato vodohospodá ského výzkumu
Veve í 331/95
Brno, PS 602 00
Kontaktní osoba:
Ing. Zbyn k Zachoval, Ph.D., tel. 541 147 290, [email protected]
1.3
ešitelský tým
Tabulka 2 - ešitelský tým
Funkce v rámci
projektu
Hlavní inženýr projektu,
výpo tá , zpracovatel
map
Zpracovatel map,
výpo tá
Jméno a p íjmení
Spole nost
ID Úseku/Kapitola/ . km
Ing. Lukáš Sýkora
AQUATIS spol. s r. o.
Výpo tové modely 05, 06. Mapy
povod ového ohrožení a rizika
Ing. Ji í ejp
AQUATIS spol. s r. o.
Vedoucí projektu,
konzultant výpo
Ing. Ladislav Roušar
Pöyry Environment a.s.
Konzultantka pro
zpracování map
Ing. Miriam Brázdová,
Ph.D.
Pöyry Environment a.s.
Konzultantka výpo
Ing. Zuzana Gardavská
Pöyry Environment a.s.
Konzultant výpo
Ing. Adam Formánek
Pöyry Environment a.s.
Konzultant výpo
Ing. Petr Böhm
Pöyry Environment a.s.
Konzultant pro
zpracování map
Ing. Stanislav Ryšavý
Pöyry Environment a.s.
Zpracovatel
hydraulického posudku
Ing. Zbyn k Zachoval,
Ph.D.
VUT FAST LVV
1.4
Mapy povod ového nebezpe í,
výpo tové modely 01, 02, 03, 04
Sepsání A. pr vodní zprávy, B.
technické zprávy
hydrodynamických výpo ,
konzultant výpo tových model
01-06, návrhy protipovod ových
opat ení
Sepsání C. technické zprávy
map povod ového ohrožení
a rizik, konzultantka pro mapy
povod ového ohrožení a rizika,
stanovení škod
Konzultantka výpo tových
model 02
Konzultant výpo tových model
04
Konzultant výpo tových model
01, 03, 05, 06
Sestavení ešícího algoritmu pro
vyhodnocení povod ového
ohrožení, stanovení škod
Kapitola Hydraulický posudek
v B. technické zpráv
edm t pln ní
edm tem smlouvy [02] je vypracování Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav (úsek
Krava e – Držkovice). Studie je rozd lena do 2 etap, kde první etapa [03] týkající se po ízení podklad byla
po izovateli p edána v zá í 2011. P edm tem pln ní druhé etapy je zpracování studie zájmového úseku toku
spl ující požadavky Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES. Postupováno bylo dle zákon ,
vyhlášek a metodických pokyn platných v dob podpisu smlouvy o dílo a t ch, které vstoupily v platnost v dob
zpracování studie. Z d vodu stále probíhající aktualizace t chto dokument byly s po izovatelem elektronicky
potvrzeny výchozí vyhlášky a metodiky pro stanovení povod ového ohrožení a rizik k datu 17. 7. 2012.
5
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
Zpracovatelem byl zajišt n u odborného subjektu posudek hydraulických výpo
realizovaná a navrhovaná protipovod ová opat ení v rámci povodí.
. Dále studie zohled uje
Výstupem studie jsou:
Mapy povod ového nebezpe í s uvedením rozsahu povodn , pr hu hladin, hloubek a rychlosti
proudu vody, které byly stanoveny 2D matematickým hydraulickým modelem pro scéná e Q5, Q20, Q100
a Q500.
Mapy povod ového ohrožení a mapy povod ových rizik s vyzna ením druhu hospodá ské innosti
postižené oblasti; za ízení uvedených v p íloze I sm rnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci
a omezení zne išt ní, které m že v p ípad zaplavení zp sobit zne išt ní; potenciáln zasažených
chrán ných oblastí uvedených v p íloze IV sm rnice 2000/60/ES; dalších informací, jako je nap íklad
ur ení oblastí, kde m že docházet k povodním s vysokým obsahem unášených sediment .
Ideový návrh p ípadných protipovod ových opat ení s jejich vyzna ením v situaci a se stanovením
orienta ních náklad k jejich realizaci; posouzení všech objekt na toku; stanovení potenciálních škod
spo ívající v kvantitativním vyjád ení povod ového rizika dle Metodiky [04] MŽP z roku 2012 pro tvorbu
map povod ového nebezpe í a povod ových rizik. Porovnání náklad a p ínos p ípadných
protipovod ových opat ení.
Výstupy do centrálního datového skladu.
1.5
Cíle p edkládané dokumentace
Cílem p edkládané dokumentace je vytvo ení map povod ového nebezpe í a povod ových rizik.
Na mapách nebezpe í bude zobrazeno prostorové rozd lení charakteristik pr hu povodn pro scéná e
nebezpe í (kulmina ní pr toky Q5, Q20, Q100, Q500). Jedná se o rozsahy rozliv , hloubky zaplavení a rychlosti
proudící vody.
Mapy povod ového rizika kombinují údaje o ohrožení s informacemi o zranitelnosti objekt v exponovaném
území. Na základ zranitelnosti, tj. dostupných informací o využití území, jsou vymezeny t ídy ploch, kterým jsou
azeny hodnoty tzv. maximáln p ijatelného rizika. V mapách rizika jsou zvýrazn ny ty využívané plochy, na
kterých je p ekro en limit maximáln p ijatelného rizika. Uvnit každé takové plochy jsou vyzna eny dosažené
hodnoty ohrožení v uvedené barevné škále. Takto identifikovaná území p edstavují exponované plochy p i
projevu daného scéná e povod ového nebezpe í a odpovídající mí e zranitelnosti území.
Mapy povod ového nebezpe í a povod ových rizik budou sloužit pro zpracování Plánu pro zvládání
povod ových rizik, jehož cílem je snížit nep íznivé ú inky na lidské zdraví, životní prost edí, kulturní d dictví
a hospodá skou innost, které souvisejí s povodn mi.
1.6
Základní principy zpracování
Principy zpracování vycházejí z Metodiky tvorby map povod ového nebezpe í a povod ových rizik (V stník
MŽP, b ezen 2012).
Mezi základní pojmy, které uvozují jednotlivé pracovní fáze zpracování map povod ového nebezpe í
a povod ových rizik, pat í:
Povod ové nebezpe í, jehož d sledkem jsou povod ové rozlivy i další dynamické zm ny podmínek
v inunda ních územích a které jsou výrazem stochastického charakteru tohoto extrémního
hydrologického jevu.
6
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
Zranitelnost území, která se projevuje náchylností objekt nebo za ízení ke škodám v d sledku malé
odolnosti v i extrémnímu zatížení povodn a v d sledku tzv. expozice, kterou se rozumí doba, b hem
níž jsou lidé i objekty vystaveni povod ovému nebezpe í.
Povod ové riziko, vyjád ené nej ast ji mírou pravd podobnosti výskytu nežádoucího jevu. Vzniká
v d sledku sp ažení povod ového nebezpe í, zranitelnosti a expozice.
Zpracování map povod ového nebezpe í a povod ových rizik se tedy zam uje na stanovení míry povod ových
rizik v záplavových územích. Na mapách povod ových rizik se vyzna í potenciální nep íznivé následky spojené
s povodn mi podle scéná a vyjád ené podle:
Druhu hospodá ské innosti potenciáln postižené oblasti.
Za ízení, která mohou v p ípad zaplavení zp sobit havarijní zne išt ní, a potenciáln zasažených
chrán ných oblastí.
Dalších informací, které lenský stát považuje za užite né.
1.7
Právní rámec
Hlavní právní p edpisy, ze kterých projekt zpracování map povod ového nebezpe í a map povod ových rizik
vychází, jsou:
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. íjna 2007 o vyhodnocování
a zvládání povod ových rizik.
Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro innost
Spole enství v oblasti vodní politiky.
Zákon . 254/2001 Sb., o vodách a o zm
n kterých zákon (vodní zákon), ve zn ní pozd jších
edpis .
Vyhláška . 24/2011 Sb., ze dne 2. února 2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povod ových
rizik.
Vyhláška . 393/2010 Sb., o oblastech povodí.
1.8
Základní pojmy
Základní pojmy jsou uvedeny v Metodice tvorby map povod ového nebezpe í a povod ových rizik (V stník MŽP,
ezen 2012), konkrétn v kapitole 3, Seznam zkratek a vymezení pojm .
1.9
Seznam literatury
[01]
Zadávací dokumentace k ve ejné zakázce, podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách.
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e – Držkovice. Zadavatel:
Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1. Ostrava, 2010.
[02]
Smlouva o dílo uzav ená podle § 536 a následujících zákona . 513/1991 Sb., obchodního zákoníku
a v souladu se zn ním zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách mezi Povodí Odry, státní podnik
a AQUATIS spol. s r.o. íslo smlouvy objednatele B 0062/10, íslo smlouvy zhotovitele 11007. Prosinec
2010.
[03]
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav
Podkladová ást. AQUATIS, spol. s r.o., zá í 2011.
[04]
Metodika tvorby map povod ových nebezpe í a povod ových rizik. Ministerstvo životního prost edí,
ezen 2012.
[05]
Atlas hlavních vodních tok
(ov ený p ístup 13. 3. 2013).
(úsek Krava e – Držkovice).
povodí Odry. http://www.pod.cz/atlas_toku/opava.html#charaktertoku
7
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
2
Popis ešeného území
2.1
Vztah ke správnímu len ní R
Opava protéká obcemi Držkovice, Vávrovice, Opava, Malé Hoštice, Velké Hoštice, Komárov, Krava e a Lhota
etn jejich místních ástí. Moravice protéká jihovýchodní ásti m sta Opavy.
Tabulka 3 – vztah ke správnímu len ní R
Tok
ID úseku
Úsek (od – do)
Dot ené kraje
Dot ené obce s rozší enou p sobností
Moravskoslezský
Moravskoslezský
Opava, Krava e, Hlu ín
Opava, Vítkov
. km dle TPE)
Opava
Moravice
10100014_2
10100015_1
58,850-85,000
0,000-1,187
Obrázek 1 – P ehledná mapa ešeného území
V ešeném území se p ímo nenachází žádná chrán ná oblast uvedená v p íloze IV odst. 1 písm. i), iii) a v)
sm rnice 2000/60/ES, pouze na dolním konci území je hranice Koutských a Záb ežských louk.
8
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
2.2
Hydrologická charakteristika
eka Opava vzniká soutokem St ední a erné Opavy ve Vrbn pod Prad dem. St ední Opava (s délkou
12,9 km) pramení na severovýchodních svazích Prad du a erná Opava (18,4 km) p i severozápadních svazích
Orlíku, další zdrojnici tvo í ješt Bílá Opava. Tok vlastní Opavy od soutoku t í pramenných v tví ve Vrbn pod
Prad dem m í k ústí do Odry 109,3 km. Pokud se vezme v úvahu délka nejdelšího pramenného p ítoku erné
Opavy, je pak celková délka 127,7 km. K místu soutoku s Odrou má Opava i v tší plochu povodí (2088,8 km2
proti 1616,3 km2), stejn tak jako pr
rný pr tok vody (15,0 proti 12,7 m3·s-1) [05].
Opava protékající prost edím krystalinika eské vyso iny, má mnohem stabiln jší pom ry, než srovnatelné toky
na prot jší beskydské stran povodí. Sklon jejího dna je od ústí po Moravici okolo 1 ‰, výše k ústí Opavice 2 ‰
a po Vrbno pod Prad dem pak 5 ‰. Pr
rná velikost zrnitosti splaveninového materiálu dna je v rozmezí od
25 mm v úseku pod Krnovem (km 33) po 60 mm v trati nad tímto m stem [05].
eka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku ve Velkém Kotli a její celková délka je 99,1 km o povodí 901 km2.
Hlavní linie trasy Moravice je situativn pom rn lenitá, ve ty ech místech se láme do p ibližn pravého úhlu.
Je to v Malé Morávce, u B idli né, západn od Razové a pod Vítkovem - Podhradím. Zalomení je d sledkem
rozlámání p vodní jesenické paroviny do ady ker v dob t etihor, kdy ve východní ásti republiky za ínal proces
alpínského vrásn ní. Zlomy mezi krami tak p edur ily základní trasy zdejších tok , v etn trasy Moravice. [05]
Soutok Moravice s Opavou je co do hydrologických charakteristik délky toku a vodnosti ur itou analogií soutoku
Odry s Opavou (resp. Vltavy s Labem). Délka hlavního recipientu západní jesenické ásti povodí - Opavy, je totiž
k soutoku s Moravicí pon kud kratší (94,4 km), než samotný p ítok Moravice (99,1 km) a obdobné je to
s vodností. Moravice má pr
rný pr tok 7,67 m3·s-1 proti 6,45 m3·s-1 Opavy (co do plochy povodí Opava
2
k soutoku s Moravicí má 945 km , Moravice jen 901 km2). [05]
Pr toky Moravicí jsou ovliv ovány manipulací vodních d l Slezská Harta a Kružberk.
Tabulka 4 – Základní hydrologická charakteristika tok
Tok
IDVT dle
CEVT
Opava
10100014
Moravice
10100015
HP
2-02-01-031,
2-02-01-033,
2-02-01-035,
2-02-01-037,
2-02-01-060,
2-02-01-062,
2-02-01-064
2-02-01-099
Mezinárodní
oblast povodí
Díl í povodí
2088,8
Odry
Horní Odry
901
Odry
Horní Odry
Délka toku
Plocha povodí
(km)
(km2)
127,7
105,1
9
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
3
Územní rozd lení projektu
ešený úsek toku Opavy je stanoven od . km 22,482 (dle TPE) jezu Lhota po . km 47,800 (dle TPE) spadového
stupn v Držkovicích. Úsek je tedy dlouhý 24,96 km. Úsek Moravice je dlouhý 1,187 km a je stanoven od . km
0,000 (dle TPE) soutoku s Opavou po . km 1,187 (dle TPE) železni ního mostu v jihovýchodní ásti Opavy.
V mapových listech je uvedena ní kilometráž, u objekt i kilometráž dle TPE (viz zpráva B.). V mapách je úsek
rozd len do 4 mapových list , které se vždy o t etinu ší ky mapového rámce p ekrývají.
Specifikace tok :
Název toku: Opava.
ID úseku: 10100014_2, identifikátor vycházející z Centrální evidence vodních tok (IDVT CEVT).
Identifikátor oblasti s potenciáln významným povod ovým rizikem: POD-12.
Sou adnice za átku úseku ve Lhot ; X = 1091622,950 a Y = 486931,445.
Sou adnice konce úseku v Držkovicích; X = 1081563,822 a Y = 501244,650.
Název toku: Moravice.
ID úseku: 10100015_1, identifikátor vycházející z Centrální evidence vodních tok (IDVT CEVT).
Identifikátor oblasti s potenciáln významným povod ovým rizikem: POD-2.
Sou adnice za átku úseku na soutoku s Opavou; X = 1089267,000 a Y = 493810,131.
Sou adnice konce úseku v Opav ; X = 1089633,490 a Y = 494824,062.
Pro simulaci proud ní byl použit 2D hydrodynamický model SMS 10.0-FESWMS, kde proud ní bylo ešeno
ustálen .
Zpracovatelem celého úseku je AQUATIS spol. s r. o.
10
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
4
len ní projektu
Projekt je len n na 4 hlavní ásti:
A.
Pr vodní zpráva
Pr vodní zpráva spole ná pro ešené území projektu, obsahuje základní údaje o projektu a jeho hlavních cílech.
Popisuje ešitelský tým, právní rámce, odkazuje se na základní principy zpracování, obsahuje seznam zkratek
a použité literatury. Dále obecn popisuje zájmové území z hlediska hydrologie a popisuje vztah ešených úsek
ke správnímu len ní R. D ležitá informace je územní rozd lení projektu mezi r zné zpracovatele. Pr vodní
zpráva obsahuje také seznámení s len ním projektu.
B.
Hydrodynamické modely a mapy povod ového nebezpe í
Na rozdíl od p edcházejícího dokumentu, ást Hydrodynamické modely a mapy povod ového nebezpe í je
zpracovávána pro každý úsek podle použitého softwaru a zpracovatele. Každý úsek obsahuje technickou zprávu
o vstupních datech, postupu zpracování a výstupech z modelu. P ílohou této zprávy bude oponentní posudek
hydraulického výpo tu. Zpráva obsahuje také odkazy na mapy povod ového nebezpe í.
C.
Mapy povod ového ohrožení a povod ového rizika
ást Mapy povod ového ohrožení a povod ového rizika je zpracovávána pro úsek, který musí korespondovat
s úsekem z ásti B, Zpráva obsahuje popis zájmového území, jsou popsány vstupní data a postupy vyjád ení
povod ového rizika. Dále budou uvedeny odkazy na mapy povod ového ohrožení a mapy povod ových rizik.
D.
Stanovení potenciálních škod a návrhy protipovod ových opat ení
ímé potenciální materiální škody stanovené z rozboru záplavy pro jednotlivé kategorie majetku jsou popsány
v technické zpráv ásti D. Dále je vyjád eno pr
rné ro ní ekonomické povod ové riziko a k jeho snížení jsou
navrhnuta a popsána ideová protipovod ová ešení se zakreslením do mapy protipovod ových opat ení.
4.1
Schéma len ní tišt né verze
Struktura tišt né verze je popsána v následující tabulce.
Tabulka 5 – Seznam prvk tišt né verze
ID úseku
Úsek (od – do)
. km dle TPE
Texty
Mapy
Po et
mapový
ch list
A. Pr vodní zpráva
B. Technická zpráva
10100014_2
22,000 – 46,960
B.1 Mapa záplavových ar_M
B.2.1.5 Mapa hloubek Q5 _M
B.2.1.20 Mapa hloubek Q20_M
B.2.1.100 Mapa hloubek Q100_M
B.2.1.500 Mapa hloubek Q500_M
B.2.2.5 Mapa rychlostí Q5_M
B.2.2.20 Mapa rychlostí Q20_M
B.2.2.100 Mapa rychlostí Q100_M
B.2.2.500 Mapa rychlostí Q500_M
B.3.5 Mapa úrovní hladin Q5_M
11
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Po et
celkem
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
ID úseku
Úsek (od – do)
. km dle TPE
10100015_1
0,000 – 1,187
10100014_2
10100015_1
22,000 – 46,960
0,000 – 1,187
B.3.20 Mapa úrovní hladin Q20_M
B.3.100 Mapa úrovní hladin Q100_M
B.3.500 Mapa úrovní hladin Q500_M
B.1 Mapa záplavových ar
B.2.1.5 Mapa hloubek Q5
B.2.1.20 Mapa hloubek Q20
B.2.1.100 Mapa hloubek Q100
B.2.1.500 Mapa hloubek Q500
B.2.2.5 Mapa rychlostí Q5
B.2.2.20 Mapa rychlostí Q20
B.2.2.100 Mapa rychlostí Q100
B.2.2.500 Mapa rychlostí Q500
B.3.5 Mapa úrovní hladin Q5
B.3.20 Mapa úrovní hladin Q20
B.3.100 Mapa úrovní hladin Q100
B.3.500 Mapa úrovní hladin Q500
Po et
mapový
ch list
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C.1 Mapa povod ového ohrožení_M
4
4
C.2 Mapa povod ového rizika_M
4
4
1
D.1 Mapa protipovod ových
opat ení_M
2
2
Texty
Mapy
Po et
celkem
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
C. Technická zpráva
D. Technická zpráva
10100014_2
10100015_1
4.2
22,000 – 46,960
0,000 – 1,187
Schéma len ní elektronické verze
Elektronická verze projektu je uložena na DVD a je p iložena k tišt né verzi projektu.
Struktura elektronické verze:
[A_PRUVODNI_ZPRAVA]
A_Pruvodni zprava.pdf
[B_HM_A_MPN]
[1_textova_cast]
B_HM_MPN.pdf
[2_mapova_cast]
[PM_12_OPAVA]
10100014_2_B10000_1.pdf (B_1_Mapa_zaplavovych_car_1)
10100014_2_B10000_2.pdf (B_1_Mapa_zaplavovych_car_2)
10100014_2_B10000_3.pdf (B_1_Mapa_zaplavovych_car_3)
10100014_2_B10000_4.pdf (B_1_Mapa_zaplavovych_car_4)
10100014_2_B21005_1.pdf (B_2_1_5_Mapa_hloubek_Q5_1)
10100014_2_B21005_2.pdf (B_2_1_5_Mapa_hloubek_ Q5_2)
10100014_2_B21005_3.pdf (B_2_1_5_Mapa_hloubek_Q5_3)
10100014_2_B21005_4.pdf (B_2_1_5_Mapa_hloubek_Q5_4)
10100014_2_B21020_1.pdf (B_2_1_20_Mapa_hloubek_Q20_1)
10100014_2_B21020_2.pdf (B_2_1_20_Mapa_hloubek_Q20_2)
10100014_2_B21020_3.pdf (B_2_1_20_Mapa_hloubek_Q20_3)
10100014_2_B21020_4.pdf (B_2_1_20_Mapa_hloubek_Q20_4)
10100014_2_B21100_1.pdf (B_2_1_100_Mapa_hloubek_Q100_1)
10100014_2_B21100_2.pdf (B_2_1_100_Mapa_hloubek_Q100_2)
10100014_2_B21100_3.pdf (B_2_1_100_Mapa_hloubek_Q100_3)
10100014_2_B21100_4.pdf (B_2_1_100_Mapa_hloubek_Q100_4)
10100014_2_B21500_1.pdf (B_2_1_500_Mapa_hloubek_Q500_1)
10100014_2_B21500_2.pdf (B_2_1_500_Mapa_hloubek_Q500_2)
12
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
10100014_2_B21500_3.pdf (B_2_1_500_Mapa_hloubek_Q500_3)
10100014_2_B21500_4.pdf (B_2_1_500_Mapa_hloubek_Q500_4)
10100014_2_B22005_1.pdf (B_2_2_5_Mapa_ rychlosti_Q5_1)
10100014_2_B22005_2.pdf (B_2_2_5_Mapa_ rychlosti_Q5_2)
10100014_2_B22005_3.pdf (B_2_2_5_Mapa_ rychlosti_Q5_3)
10100014_2_B22005_4.pdf (B_2_2_5_Mapa_ rychlosti_Q5_4)
10100014_2_B22020_1.pdf (B_2_2_20_Mapa_ rychlosti_Q20_1)
10100014_2_B22020_2.pdf (B_2_2_20_Mapa_ rychlosti_Q20_2)
10100014_2_B22020_3.pdf (B_2_2_20_Mapa_ rychlosti_Q20_3)
10100014_2_B22020_4.pdf (B_2_2_20_Mapa_ rychlosti_Q20_4)
10100014_2_B22100_1.pdf (B_2_2_100_Mapa_ rychlosti_Q100_1)
10100014_2_B22100_2.pdf (B_2_2_100_Mapa_ rychlosti_Q100_2)
10100014_2_B22100_3.pdf (B_2_2_100_Mapa_ rychlosti_Q100_3)
10100014_2_B22100_4.pdf (B_2_2_100_Mapa_ rychlosti_Q100_4)
10100014_2_B22500_1.pdf (B_2_2_500_Mapa_rychlosti_Q500_1)
10100014_2_B22500_2.pdf (B_2_2_500_Mapa_rychlosti_Q500_2)
10100014_2_B22500_3.pdf (B_2_2_500_Mapa_rychlosti_Q500_3)
10100014_2_B22500_4.pdf (B_2_2_500_Mapa_rychlosti_Q500_4)
10100014_2_B30050_1.pdf (B_3_1_5_Mapa_urovni_hladin _Q5_1)
10100014_2_B30050_2.pdf (B_3_1_5_Mapa_urovni_hladin _Q5_2)
10100014_2_B30050_3.pdf (B_3_1_5_Mapa_urovni_hladin _Q5_3)
10100014_2_B30050_4.pdf (B_3_1_5_Mapa_urovni_hladin _Q5_4)
10100014_2_B30200_1.pdf (B_3_1_20_Mapa_urovni_hladin _Q20_1)
10100014_2_B30200_2.pdf (B_3_1_20_Mapa_urovni_hladin _Q20_2)
10100014_2_B30200_3.pdf (B_3_1_20_Mapa_urovni_hladin _Q20_3)
10100014_2_B30200_4.pdf (B_3_1_20_Mapa_urovni_hladin _Q20_4)
10100014_2_B31000_1.pdf (B_3_1_100_Mapa_urovni_hladin _Q100_1)
10100014_2_B31000_2.pdf (B_3_1_100_Mapa_urovni_hladin _Q100_2)
10100014_2_B31000_3.pdf (B_3_1_100_Mapa_urovni_hladin _Q100_3)
10100014_2_B31000_4.pdf (B_3_1_100_Mapa_urovni_hladin _Q100_4)
10100014_2_B35000_1.pdf (B_3_1_500_Mapa_urovni_hladin _Q500_1)
10100014_2_B35000_2.pdf (B_3_1_500_Mapa_urovni_hladin _Q500_2)
10100014_2_B35000_3.pdf (B_3_1_500_Mapa_urovni_hladin _Q500_3)
10100014_2_B35000_4.pdf (B_3_1_500_Mapa_urovni_hladin _Q500_4)
[PM_2_MORAVICE]
10100015_1_B10000_1.pdf (B_1_Mapa_zaplavovych_car_1)
10100015_1_B21005_1.pdf (B_2_1_5_Mapa_hloubek_Q5_1)
10100015_1_B21020_1.pdf (B_2_1_20_Mapa_hloubek_Q20_1)
10100015_1_B21100_1.pdf (B_2_1_100_Mapa_hloubek_Q100_1)
10100015_1_B21500_1.pdf (B_2_1_500_Mapa_hloubek_Q500_1)
10100015_1_B22005_1.pdf (B_2_2_5_Mapa_ rychlosti_Q5_1)
10100015_1_B22020_1.pdf (B_2_2_20_Mapa_ rychlosti_Q20_1)
10100015_1_B22100_1.pdf (B_2_2_100_Mapa_ rychlosti_Q100_1)
10100015_1_B22500_1.pdf (B_2_2_500_Mapa_rychlosti_Q500_1)
10100015_1_B30050_1.pdf (B_3_1_5_Mapa_urovni_hladin_Q5_1)
10100015_1_B30200_1.pdf (B_3_1_20_Mapa_urovni_hladin_Q20_1)
10100015_1_B31000_1.pdf (B_3_1_100_Mapa_urovni_hladin_Q100_1)
10100015_1_B35000_1.pdf (B_3_1_500_Mapa_urovni_hladin_Q500_1)
[3_vystupni_data]
[PM_12_OPAVA]
[popis_toku_inundace_zaplavova_uzemi]
osa_profily.dbf
osa_profily.sbn
osa_profily.sbx
osa_profily.shp
staniceni.dbf
staniceni.sbn
staniceni.sbx
staniceni.shp
zu_q5.dbf
zu_q5.sbn
13
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
zu_q5.shx
zu_q5.shp
zu_q20.dbf
zu_q20.sbn
zu_q20.shx
zu_q20.shp
zu_q100.dbf
zu_q100.sbn
zu_q100.shx
zu_q100.shp
zu_q500.dbf
zu_q500.sbn
zu_q500.shx
zu_q500.shp
[vysledky_hydraulickych_vypoctu]
dmt_2d.(tif, ASCII grid)
[km_22_00-35_97]
hladiny_2d_q5.tif
hladiny_2d_q5.tfw
hladiny_2d_q20.tif
hladiny_2d_q20.tfw
hladiny_2d_q100.tif
hladiny_2d_q100.tfw
hladiny_2d_q500.tif
hladiny_2d_q500.tfw
hloubky_2d_q5.tif
hloubky_2d_q5.tfw
hloubky_2d_q20.tif
hloubky_2d_q20.tfw
hloubky_2d_q100.tif
hloubky_2d_q100.tfw
hloubky_2d_q500.tif
hloubky_2d_q500.tfw
rychlosti_2d_q5.tif
rychlosti_2d_q5.tfw
rychlosti_2d_q20.tif
rychlosti_2d_q20.tfw
rychlosti_2d_q100.tif
rychlosti_2d_q100.tfw
rychlosti_2d_q500.tif
rychlosti_2d_q500.tfw
[km_35_97-46_96]
hladiny_2d_q5.tif
hladiny_2d_q5.tfw
hladiny_2d_q20.tif
hladiny_2d_q20.tfw
hladiny_2d_q100.tif
hladiny_2d_q100.tfw
hladiny_2d_q500.tif
hladiny_2d_q500.tfw
hloubky_2d_q5.tif
hloubky_2d_q5.tfw
hloubky_2d_q20.tif
hloubky_2d_q20.tfw
hloubky_2d_q100.tif
hloubky_2d_q100.tfw
hloubky_2d_q500.tif
hloubky_2d_q500.tfw
rychlosti_2d_q5.tif
rychlosti_2d_q5.tfw
rychlosti_2d_q20.tif
14
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
rychlosti_2d_q20.tfw
rychlosti_2d_q100.tif
rychlosti_2d_q100.tfw
rychlosti_2d_q500.tif
rychlosti_2d_q500.tfw
[PM_2_MORAVICE]
[popis_toku_inundace_zaplavova_uzemi]
(záplavové území Q5)
zu_q5.dbf
zu_q5.sbn
zu_q5.shx
zu_q5.shp
(záplavové území Q20)
zu_q20.dbf
zu_q20.sbn
zu_q20.shx
zu_q20.shp
(záplavové území Q100)
zu_q100.dbf
zu_q100.sbn
zu_q100.shx
zu_q100.shp
(záplavové území Q500)
zu_q500.dbf
zu_q500.sbn
zu_q500.shx
zu_q500.shp
[vysledky_hydraulickych_vypoctu]
[km_0_00-1_187]
hladiny_2d_q5.tif
hladiny_2d_q5.tfw
hladiny_2d_q20.tif
hladiny_2d_q20.tfw
hladiny_2d_q100.tif
hladiny_2d_q100.tfw
hladiny_2d_q500.tif
hladiny_2d_q500.tfw
hloubky_2d_q5.tif
hloubky_2d_q5.tfw
hloubky_2d_q20.tif
hloubky_2d_q20.tfw
hloubky_2d_q100.tif
hloubky_2d_q100.tfw
hloubky_2d_q500.tif
hloubky_2d_q500.tfw
rychlosti_2d_q5.tif
rychlosti_2d_q5.tfw
rychlosti_2d_q20.tif
rychlosti_2d_q20.tfw
rychlosti_2d_q100.tif
rychlosti_2d_q100.tfw
rychlosti_2d_q500.tif
rychlosti_2d_q500.tfw
[C_MPO_A_MPR]
[1_textova_cast]
C_MPO_MPR.pdf
[2_mapova_cast]
10100014_2_C10000_1.pdf (C_1_Mapa_povodnového_ohrozeni_1)
10100014_2_C10000_2.pdf (C_1_Mapa_povodnového_ohrozeni_2)
10100014_2_C10000_3.pdf (C_1_Mapa_povodnového_ohrozeni_3)
10100014_2_C10000_4.pdf (C_1_Mapa_povodnového_ohrozeni_4)
15
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
10100014_2_C20000_1.pdf (C_2_Mapa_povodnového_rizika_1)
10100014_2_C20000_2.pdf (C_2_Mapa_povodnového_rizika_2)
10100014_2_C20000_3.pdf (C_2_Mapa_povodnového_rizika_3)
10100014_2_C20000_4.pdf (C_2_Mapa_povodnového_rizika_4)
[3_vystupni_data]
citl_objekty.dbf
citl_objekty.sbn
citl_objekty.sbx
citl_objekty.shp
nepr_riziko.dbf
nepr_riziko.sbn
nepr_riziko.sbx
nepr_riziko.shp
ohrozeni.dbf
ohrozeni.sbn
ohrozeni.sbx
ohrozeni.shp
zranitelnost.dbf
zranitelnost.sbn
zranitelnost.sbx
zranitelnost.shp
[vystupy rizikove_analyzy]
[Moravice]
[0_000-1_178]
intenzita_q_5.tif
intenzita_q_5.tfw
intenzita_q_20.tif
intenzita_q_20.tfw
intenzita_q_100.tif
intenzita_q_100.tfw
intenzita_q_500.tif
intenzita_q_500.tfw
[Opava]
[km_22_00-35_97]
intenzita_q_5.tif
intenzita_q_5.tfw
intenzita_q_20.tif
intenzita_q_20.tfw
intenzita_q_100.tif
intenzita_q_100.tfw
intenzita_q_500.tif
intenzita_q_500.tfw
[km_35_97-46_96]
intenzita_q_5.tif
intenzita_q_5.tfw
intenzita_q_20.tif
intenzita_q_20.tfw
intenzita_q_100.tif
intenzita_q_100.tfw
intenzita_q_500.tif
intenzita_q_500.tfw
[D_PPO]
[1_textova_cast]
D_NAVRHY.pdf
[2_mapova_cast]
10100014_2_D10000_1.pdf (D_Mapa_protipovodnoyzch_opatreni_1)
10100014_2_D10000_4.pdf (D_Mapa_protipovodnoyzch_opatreni_4)
[3_vystupni_data]
Hraz.dbf
Hraz.sbn
Hraz.sbx
16
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
Hraz.shp
Hraz_hostice.dbf
Hraz_hostice.sbn
Hraz_hostice.sbx
Hraz_hostice.shp
[Desky]
CD_samolepka.doc
CD_obal.doc
desky.doc
Titul_desky.doc
[Kravare]
[doc]
[pdf]
DVD_obal.doc
DVD_samolepka.doc
Titul_souh_zprava.doc
Souhrnna_zprava_02.doc
B_podelny profil.pdf
Souhrnna_zprava_02.pdf
Titul_souh_zprava.pdf
[png]
A_vrstevnicovy plan.png
C_1_mapa hloubek.png
C_2_mapa rychlosti.png
D_1_mapa hloubek.png
D_2_mapa rychlosti.png
[Vypoctove_modely] – dokládány formáty dat (.sms, .dat,.net,.fpr,.h5,.map,.materials,.prt,.flo)
[VM_D_01]
[Q005]
VM01_Q005_118_30.sms (.dat, .net, .fpr, .h5, .map, .materials, .prt, .flo)
[Q020]
VM01_Q020_215_89.sms
[Q100]
VM01_Q100_367_263_51.sms
[Q500]
VM_D_01_Q500_607_49.sms
[VM_D_02]
[Q005]
VMD02_Q5_118_20.sms
[Q020]
VMD02_Q20_215_23.sms
[Q100]
VMD02_Q100_367_37_L.sms
[Q500]
VMD02_Q500_607_37_L.sms
[VM_D_03]
[Q005]
VM_03_Q5_118_58_N.sms
[Q020]
VM_03_Q20_215_n_67_N.sms
[Q100]
VM_03_Q100_367_n_51_L2.sms
[Q500]
VM_03_Q500_607_137_L.sms
[VM_D_04]
[Moravice]
[Q005_Moravice]
VM04_Q5_23_Vo_1_0_Moravice_P1_L.sms
[Q020_Moravice]
VM_D_04_Q20_142_Vo1_Moravice_P2.sms
[Q100_Moravice]
17
ezen 2013
Studie vyhodnocení a zvládání povod ových rizik na ece Opav , úsek Krava e - Držkovice
A. PR VODNÍ ZPRÁVA
VM04_Q100_48_Vo1_P2_Moravice.sms
[Q500_Moravice]
VM04_Q500_212_Vo_1_0_Moravice_P.sms
[Opava]
[Q005_Opava]
VM_D_04_Q5_32_Opava_L1.sms
[Q020_Opava]
VM_D_04_Q20_41_Opava_LL9.sms
[Q100_Opava]
VM_D_04_Q100_52_Opava_3_L.sms
[Q500_Opava]
VM_D_04_Q500_111_Opava_Vo_1_0.sms
[VM_D_05]
[Q005]
VM05_Q5_62_N_Q_221_Vo_1_0_2OP_L.sms
[Q020]
VM05_Q20_391_Vo1_Q363_L15.sms
[Q100]
VM05_Q100_376_Vo1_L17.sms
[Q500]
VM05_Q500_357_Vo_1_0_L1.sms
[VM_D_06]
[Q005]
VM_06_Q5_232_21_1_L7_1OP.sms
[Q020]
VM_06_Q20_363_48_N_L.sms
[Q100]
VM_06_Q100_569_42_N_L12.sms
[Q500]
VM_06_Q500_810_61_N2.sms
18
ezen 2013

Podobné dokumenty

HEC-RAS

HEC-RAS  modeling flow over objects: bridges, culverts, weirs, and structures

Více

Program RP80 - Rekonstrukce vozovek

Program RP80 - Rekonstrukce vozovek vozovky, přetřídí je v podélném směru podle staničení nově navržené projektové osy rekonstruované vozovky a setřídí je podle zadaných pravidel do příčných profilů. Pokud dosud neexistuje projektová...

Více

Krnovské listy č. 06/2016

Krnovské listy č. 06/2016 nenía apopravděpodobně nebudese vyhlášen, za- bolicky, časném neboť a trvalém záboru 1918 pozemků, které platíme opravu z městského rozpočtu. Prvotní jsou dotčeny stavbami protipovodňových odhad je...

Více