zde ke stažení - Obec Bystřice

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Bystřice
ií
.l
ObecB střice
okr.F Ídek-Místek
oznámenío záměruprodejev obci Bystřice
předpisů'
ve zněnípozdějších
obcích,
obec Bystřicedle $ 39 odst.1zákonaě.|2812000lb.,o
zvereJnuJe
o schvaluje ztiměr prodeje čtistipozemku parc,č.l7/1 nově označenóparc.č.17/4 o výměře
46 m,, k.ú.Bystřice nad olší, zu minimdlní cenu 600,-Kč/m..
nabídkyv zalepenéobálce napsáno,,Neofvírat..doručtena adresu:obecníúřadBystřice,
Písemné
Bystřice 334,739 95 Bystřice nad olšínebo předejteosobněpodatelněobecníhoúřaduv Bystřici v
hodináchdo 31.10.2013do l0.00 hod.
úředních
tel.558995 129,73932| 427.
Bc. RomanaStaroňová.
Bližší
informace:
Ev i denčníčísl o p ísemnosti :
Vyvěšenodne:
Za správnost.
Sejmutodne.
:
:

Podobné dokumenty

Usnesení z 26. veřejného zasedání

Usnesení z 26. veřejného zasedání 644 - piispdvek podle podtu obyvatel Svazku obci mikroregionu Uhliiskojanovicka a stiedniho Posfnavina rok 2013 ve vj'Si 7.900,-Kd 645 - piisp6vek na dopravnf obsluZnostSvazku obci mikroregionu Uhl...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Název: EKG Cardisuny Alpha TYP: 06002974IAP Rok výroby: 1994 Minimální nabídkovácena s ohledemna rok výroby: 5.000"-Kč včetněDPH Zéi1emci svépísemnénabídkypředajínebo zašloupoštouv jedné zalepenéob...

Více

zde ke stažení - Obec Bystřice

zde ke stažení - Obec Bystřice komunikace o výměře I20m2 v k.ú, Bystřice nad Olší,obec Bystřice, dle předloženého snímku kupní cenu dle znaleckého posudku. obecní úřad Bvstřice Bystřice 334 739 95 Bystfice

Více

Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ

Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení, zahájení společ přípojkové skříně trasa kabelového vedení dále povede cca 5 m v zatravěné ploše do stávajícího chodníku., kde bude pokraěovat aŽkparc.ě.443lI , kříženívjezdu k parc.ě. 6411 bude provedeno protlačen...

Více