Lhotka realizační-výkaz výměr.frp

Komentáře

Transkript

Lhotka realizační-výkaz výměr.frp
ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU
WinKaRoK, ver. 2.78, ©2007 Porings spol. s r. o.
Licence SYNEK s.r.o.
JKSO:
Místo stavby:
okres Litoměřice
Číslo stavby:
Název stavby:
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
Číslo objektu:
Název objektu:
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
Číslo podobjektu:
Název podobjektu:
Číslo rozpočtu:
IČ a název objednatele:
Obec Lhotka nad Labem
Číslo dodatku:
IČ a název projektanta:
Synek, s.r.o. , Terezínská 863/57, Lovosice
80100
Č. evr. klasifikace:
12610000
IČ a název zhotovitele:
Archivní číslo:
565T 13
Zakázkové číslo:
Jméno zpracovatele:
Ing. Daniela Pleskotová
Schválil:
Datum zpracování:
19.6.2013
DNE:
Jméno souboru na disku:
Lhotka realizační-výkaz výměr.frp - Rozpočet
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
ODBYTOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU
12610000
Náz. stavby:
Náz. objektu:
Náz. objednatele:
Náz. proj. org.:
Náz. zhotovitele:
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
Obec Lhotka nad Labem
Synek, s.r.o. , Terezínská 863/57, Lovosice
Čís. stavby:
Zakáz. číslo:
IČ:
IČ:
IČ:
23.6.2013
Jméno na disku:
Lhotka realizační-výkaz výměr.frp - Rozpočet
List č.:
JKSO:
Stav. objekt č.:
Č. evr. klasif.:
Č. rozpočtu:
Č. dodatku:
80100
Datum:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč
O S T A T N Í N Á K L A D Y v Kč
1
"M" - dodávka celkem
14 zařízení staveniště - stavební část
2
"M" - montáž celkem
15 výchozí revize
3
H S V - celkem
16 inženýrská činnost
4
P S V - celkem
17
5
Hodinové zúčtovací ceny
18
6
Přirážky/srážky patřící do ZRN
19
7
Základní rozpočtové náklady
20
8
Přirážky/srážky nepatřící do ZRN
21
9
Náklady dle hlavy III SR
22
10
Náklady dle hlavy VI SR
23
11
Celkové náklady objektu
hlavy III+VI+XI (bez DPH)
12
Daň z přidané hodnoty
SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V %
odstavec (10 / 7) * 100
odstavec (11 - 7)/7 * 100
24
ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY
21 % z
MĚRNÁ JEDNOTKA
POČET MJ
DPH celkem
13
Celkové náklady objektu
(včetně DPH)
Vypracoval :
Odsouhlasil :
Ing. Daniela Pleskotová
2
Dne: 19.6.2013
Dne:
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Razítko, podpis :
NÁKLAD NA MJ
VARIANTY
Varianta
Č. rozp.
přirážky
nákladů
01
01
01
01
431
502
506
600
PŘIRÁŽEK
A
SLEV
Název přirážky
Měrná jednotka
zařízení staveniště - stavební část
výchozí revize
inženýrská činnost
Sazba DPH 21% na stavbu i montáž
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
Cena / Sazba
%
%
%
%
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
2,30
1,00
1,20
21,00
List 3
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
1 Zemní práce
1
2
3
221 113201111 Vytrhání obrub chodníkových, s vybouráním lože m
001 132101101 Hloubení rýh zapažených a nezapažených
m3
š.<60cm v hornině třídy I-II <100m3
001 162401101 Vodorovné přemístění výkopku bez naložení v
m3
hornině třídy I-IV 1-1,5km
4,700
3,500
3,500
1 Zemní práce CELKEM Kč :
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin
4
5
6
271 212752111 Trativod.drenážky výkop DN <65
m
002 212755112 Trativody z drenážních trubek bez lože, Js 6,5cm m
011 274311612 Pás základový B25 (C20/25) prokládaný
m3
kamenem
3,000
3,000
2,000
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :
0,68082
0,01767
5,31956
6,01805
3 Svislé a komplet konstrukce
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
011 311238218 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 MVC5, vnější m2
011 317168111 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/100
kus
(š,v,d)
011 317168132 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7,0/150
kus
(v,š,d)
014 317941332 Lepená kotva Hilti HVA - HAS 12 ( patří k
kus
vzduchotechnice)
011 317998112 Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl.70mm m
vkládaná vně překladu
011 317998114 Izolace tepelná z pěnového polystyrenu tl.90mm m
výšky 24cm vkládaná mezi překlady
POROTHERM
014 340239211 Zazdívka otvorů o ploše 1-4m2 cihlami pálenými v m2
příčkách nebo stěnách tl.<10cm
014 340239212 Zazdívka otvorů o ploše 1-4m2 cihlami pálenými v m2
příčkách nebo stěnách tl.>10cm
011 342248112 Příčka POROTHERM 11,5 P+D kladených na
m2
maltu MVC5
271 386941111 Mtž anglického dvorku plastového na zdivo
kus
5516757001
Světlík MEA Multinorm 1250 x 400mm, hl.
kus
1000mm + nástavec 350mm, pochozí pozink.
rošt
15,000
3,000
5,91127
0,05178
5,000
0,27874
4,000
0,00070
2,700
0,00116
1,200
0,00067
2,000
0,24844
3,000
0,76212
35,200
4,01991
1,000
1,000
0,00062
0,00016
3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :
11,27557
4 Vodorovné konstrukce
18 011 411362117 Obalení překladů z válc. profilů pletivem před
m2
omítáním
19 011 413941121 Osazení ocelových válcových nosníků ve
t
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č.<12
(překlady nad dveřmi)
20
1338051500
Tyč ocelová I EN S235JRG1 (ČSN 11373)
t
označ. 10
21 011 413941123 Osazení ocelových válcových nosníků ve
t
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L
č.14-22 ( překlad v hospodě a v kuchyňce)
22
1338053001
Tyč ocelová I EN S235JRG1 (ČSN 11373)
t
označ. 18
23
1348331501
Tyč ocelová U EN S235JRG1 (ČSN 11373)
t
označ. 22
4,000
0,00512
0,130
0,00254
0,150
0,15000
0,350
0,00598
0,100
0,10000
0,250
0,25000
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :
0,51364
6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů
24 011 612421637 Omítka vnitřní libovolného zdiva vápenná nebo
vápenocementová v podlaží i ve schodišti štuková
25 011 612471411 Úprava stěn vnitřních aktivovaným štukem
tl.2-3mm
26 011 622421132 Omítka vnější stěn vápenná nebo
m2
32,200
1,53468
m2
460,000
2,07207
m2
15,000
0,77575
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 4
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
27 014 631312131
28 011 631345721
29 011 641991115
30 011 641991117
31 014 642944121
32
5533282101
33
5533282102
34 014 642953121
35
5533283100
36 011 648991111
37
6119351101
vápenocementová - hladká
Doplnění mazanin prostým betonem (s dodáním m3
hmot) bez potěru 1-4m2 tl.>8cm (místnost č.5)
Mazanina z betonu lehkého hutného LB5
m3
perlitového tl.12-24cm
Osazení plastových oken včetně zednického
m
začištění o délce rámu <2m
Osazení plastových oken včetně zednického
m
začištění o délce rámu 2-4m
Osazení ocelové dveřní zárubně s vybetonováním kus
prahu, dodatečně <2,5m2
Zárubeň ocel 80x197cm 125mm
kus
Zárubeň ocel 70x197cm 125mm
kus
Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů
kus
obložkových, dodatečně <2,5m2
Zárubeň dřevěná obložková 800x1970
kus
Osazení parapetních desek plastových na
m
jakoukoliv cementovou maltu, š.<20cm
parapet plastový š. 200mm
m
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
1,000
2,26100
1,200
1,38289
6,000
0,08655
7,800
0,11251
4,000
0,21384
2,000
2,000
1,000
0,04000
0,04000
0,05466
1,000
1,100
0,02000
0,00973
1,200
0,00840
6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :
př ph
8,61208
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání
38 221 935101101 Uložení odvodňovacího žlabu světlosti 100 výšky
do 220 mm únosnosti do 15 kN
39
5528131101
Odvodnění Ronn drain GL100 se spádovaným
dnem a odvodněním do kanalizace
40
5528131102
Čelo k odvodnění Ronn drain GL100 s
41
5528131103
Rošt krycí pozink. k odvodnění Ronn drain
GL100
42 003 941955003 Lešení lehké pracovní, pomocné výška podlahy
<2,5m
43 013 962031133 Bourání příček z cihel pálených, plných nebo
dutých tl.<150mm na MV nebo MVC nebo
vybourání otvorů v příčce plochy >4m2
44 013 962032231 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených
(vápenopísk.) na MV či MVC nebo vybourání
otvorů ve zdivu plochy >4m2
45 013 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek
nebo mozaiky plochy >1m2 - bez podkladního
lože (zámk. dlažba na dvoře)
46 013 965081813 Bourání dlažeb z kamenin., cement., terac.,
čedič. nebo keramic.dlaždic tl.>10mm plochy
>1m2 - bez podklad.lože
47 013 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých
pevných nebo s křídly otevíratelnými, plochy
<1m2
48 013 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní plochy
<2m2
49 013 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní plochy
>2m2
50 013 968071125 Dmtž plast dveří vč. vybourání rámu
51 013 968072455 Vybourání a vyjmutí kovových dveřních zárubní
plochy <2m2
52 013 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu z pálen.cihel na maltu
vápen. (vápenocem.) plochy <1m2 tl.<150mm
53 013 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu z pálen.cihel na maltu
vápen. (vápenocem.) plochy <4m2 tl.<600mm
54 013 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu z pálen.cihel na maltu
vápen. (vápenocem.) plochy <4m2 tl.<900mm
55 013 973031334 Vysekání ve zdivu z cihel na maltu
vápen.(vápenocem.) kapes plochy <0,16m2,
hl.<150mm
56 013 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10
m
3,200
0,48186
m
3,200
0,30080
kus
m
1,000
3,200
0,09400
0,30080
m2
94,000
3,84655
m2
7,300
0,00499
m3
7,700
0,01009
m2
7,400
m2
55,000
m2
0,800
0,00180
m2
1,300
0,00156
m2
6,000
0,00616
kus
m2
2,000
10,500
0,01261
m2
1,200
0,00203
m3
4,000
0,00748
m3
0,560
0,00076
kus
2,000
0,00101
t
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
27,600
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 5
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
57 006 979083117
58 006 979083191
59 221 979084234
60 015 979087007
61 015 979087008
62 011 998011002
m
Vodorovné přemístění suti na skládku vč.
naložení a složení na dopravní prostředek na
vzdálenost 5-6km
Příplatek za každý další i započatý 1km přes 6km
Skládkovné stavební suť
Odvoz vybouraných dřevěných konstrukcí na
skládku <5km
Příplatek za každých dalších 5km pro odvoz
vybouraných dřevěných konstrukcí na skládku
Přesun hmot pro budovy zděné výšky 6-12m
t
27,600
t
t
m3
55,200
27,600
0,800
m3
0,800
t
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
31,49185
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :
5,07251
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :
31,49185
REKAPITULACE : H L A V N Í S T A V E B N Í V Ý R O B A
1 Zemní práce CELKEM Kč :
2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč :
6,01805
3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč :
11,27557
4 Vodorovné konstrukce CELKEM Kč :
0,51364
6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč :
8,61208
9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč :
5,07251
HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
31,49185
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 6
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
711 Izolace proti vodě
63 711 711114105 Stěrka izolační, bitumenová, vodorovná tl. 1 mm, m2
ASOL-SM SCHOM
64 711 998711102 Přesun hmot pro hydroizolace v objektech výšky t
do 12m
5,000
0,00812
0,00812
711 Izolace proti vodě CELKEM Kč :
01
01
0,00812
714 Akustická a protiotřesová opatření
65 713 714111111 Izol.hluk. podhled položení
66
6316114001
Deska izolační ISOVER ORSIK 12 120mm do
podhledu
67 714 998714102 Přesun hmot pro izolace akustické do výše 12m
m2
m2
t
60,000
66,000
0,19800
0,19800
714 Akustická a protiotřesová opatření CELKEM Kč :
02
02
02
0,19800
721 Vnitřní kanalizace
68 721 721171109 Potrubí PVC hrdl.odpadní D 125x2,5
69 721 721171112 Potrubí PVC hrdl.odpadní D 160x3,9 (změna
vedení v prostoru WC pro personál)
70 721 721171809 Dmtž potrubí PVC -D 160
71 721 721173205 Potrubí PVC přípoj.D 50
72 721 721210813 Dmtž vpusti dvorní .DN 100
73 721 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech
výše do 6m
m
m
m
m
kus
t
2,500
3,000
3,000
7,500
1,000
0,09100
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč :
0,05320
0,02964
03
03
0,00816
03
03
0,09100
722 Vnitřní vodovod
74 721 722171602 Potrubí PE DN 15
75 721 722229101 Mtž vodov.armatur 1závit.G 1/2
76
4223135001
Kohout kulový uzavírací PN10 DN15
77
4223610001
Kohout kulový uzavírací DN15
78
4223610002
Kohout kulový vzorkovací DN10
79
4269145001
Armatura kombinovaná (pojistný a zpětný ventil)
DN15
80
5514006501
Ventil výtokový DN 15
81
5514006502
Ventil výtokový DN 15 s hadicovou přípojkou
82
5514101001
Ventil rohový DN15
83
5514327001
Páková směšovací baterie dřezová DN 15
84
5514398301
Páková směšovací baterie umyvadlová DN15
85 721 722262211 Vodoměr bytový studená voda
86 721 722290234 Zkouška těsnosti, proplach a dezinfekce DN<=80
87 721 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech do
výše 6m
m
kus
kus
kus
kus
kus
25,000
15,000
2,000
2,000
2,000
2,000
0,01575
0,00165
0,02100
0,02600
0,02600
0,00040
04
04
04
04
04
04
kus
kus
kus
kus
kus
kus
m
t
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
25,000
0,10767
0,00144
0,00072
0,00046
0,00105
0,00206
0,01089
0,00025
04
04
04
04
04
04
04
04
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč :
0,10767
725 Zařizovací předměty ZTI
88 721 725017341 Umývátko na šrouby LYRA 1510.1, 40 cm, bílé,
89 721 725112113 Klozet dit. -nádrž č. 3103/2
90 721 725210821 Dmtž umyvadla diturvitového, ocelového,
litinového
91 721 725212341 Umyvadlo dit.+T 1015 č.1302
92 721 725314380 Dřez jedn. nerez s odkapávací plochou
93 721 725530111 Mtž el. ohřívače průtok. s baterií
94
4843874001
Ohřívač elektrický T0 5 UP/IN příkon 2000W
95 721 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech
do výše 6m
soubor
soubor
soubor
1,000
2,000
1,000
0,00718
0,03399
05
05
soubor
soubor
soubor
kus
t
1,000
1,000
2,000
2,000
0,08248
0,01680
0,02365
0,00085
2,10200
05
05
05
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč :
05
2,18448
731 Kotelny
96 731 731261101 Mtž kotlů plyn.nást. bez přísluš. a regulace
97
4846273001
Kotel závěsný plynový kondenzační PROTHERM
Panther Condens 25KKO výkon 6-25 kW, max
spotřeba plynu 2,65 m3/hod
98
4846273002
Odkouření kotle
99 731 998731101 Přesun hmot pro kotelny ve výšce (hloubce) do
6m
kus
kus
1,000
1,000
kus
t
1,000
0,09600
731 Kotelny CELKEM Kč :
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
0,04800
0,04800
06
06
06
06
0,09600
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 7
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění
100 731 733120815 Dmtž potr.a těles stáv. topení
soubor
101 731 733152121 Měděné trubky CUT 6101 SUPERSAN 1 DN 12 m
12x1
102 731 733152122 Měděné trubky CUT 6101 SUPERSAN 1 DN 15 m
15x1
103 731 733152123 Měděné trubky CUT 6101 SUPERSAN 1 DN m
18 18x1
104 731 733152145 Měděné trubky CUT 6101 SUPERSAN 1 DN 28 m
28x1,5
105 731 733152901 Koleno SUPERSAN 1 DN 12 12x1
kus
106 731 733152911 Koleno SUPERSAN 1 DN 18 18x1
kus
107 731 733152921 Koleno SUPERSAN 1 DN 28 28x1,5
kus
108 731 733171121 T kus SUPERSAN 1 12-12-12
kus
109 731 733171131 T kus SUPERSAN 1 15-12-12
kus
110 731 733171141 T kus SUPERSAN 1 15-12-15
kus
111 731 733171151 T kus SUPERSAN 1 18-12-15
kus
112 731 733171161 T kus SUPERSAN 1 18-12-18
kus
113 731 733171171 T kus SUPERSAN 1 28-15-18
kus
114 731 733171181 T kus SUPERSAN 1 28-28-12
kus
115 731 733173991 Tlak zkouška potr. d 32/2,9
m
116 731 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výše t
do 6m
1,000
38,300
0,00004
0,04465
07
10,120
0,01410
07
18,400
0,02905
07
16,200
0,03694
07
32,000
22,000
4,000
4,000
4,000
2,000
2,000
4,000
2,000
4,000
83,000
0,31186
0,01440
0,00990
0,00180
0,00136
0,00136
0,00068
0,00068
0,00136
0,00068
0,00136
0,15355
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč :
0,31190
734 Armatury ústředního vytápění
117 731 734231217 Ventil DANFOSS DAN 15501 typ RLV-K*P DN
15 P-přímý
118 731 734231218 Ventil GIACOMINI 2007 GIA 17101 typ R250D
DN20 , P-přímý
119 731 734231228 Ventil GIACOMINI 2007 GIA 17501 typ R74A
DN20 , P-přímý
120 731 734291122 Kohout plnící a vypouštěcí R 608 G 3/8
121 731 734291962 Hlavice ovlád.ruční
122 731 734291973 Hlavice ovlád.termostatické
123 731 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech výše do
6m
kus
12,000
0,01680
08
kus
2,000
0,00458
08
kus
1,000
0,00229
08
kus
kus
kus
t
2,000
6,000
6,000
0,02537
0,00068
0,00042
0,00060
08
08
08
08
734 Armatury ústředního vytápění CELKEM Kč :
0,02537
735 Otopná tělesa
124 731 735152111 Montáž tělesa deskového Radik do 160cm na
standardně dodávané upevnění
125 4845825401
Těleso otopné KORADO RADIK VK 11VK/600
LT 500mm
126 4845825402
Těleso otopné KORADO RADIK VK 11VK/600
LT 800mm
127 4845825403
Těleso otopné KORADO RADIK VK 11VK/900
LT 400mm
128 4845825404
Těleso otopné KORADO RADIK VK 22VK/600
LT 1600mm
129 4845825405
Těleso otopné KORADO RADIK VK 22VK/900
LT 500mm
130 4845825406
Těleso otopné KORADO RADIK VK 22VK/900
LT 800mm
131 4845825407
Těleso otopné KORADO RADIK VK 22VK/900
LT 1100mm
132 4845825408
Těleso otopné KORADO RADIK VK 22VK/900
LT 1200mm
133 731 735152112 Montáž tělesa deskového Radik nad 160cm na
standardně dodávané upevnění
134 4845825409
Těleso otopné KORADO RADIK VK 22VK/600
LT 2000mm
135 731 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výše
do 6m
kus
11,000
kus
1,000
0,00432
09
kus
1,000
0,00432
09
kus
2,000
0,00864
09
kus
1,000
0,00432
09
kus
1,000
0,00432
09
kus
2,000
0,00864
09
kus
1,000
0,00432
09
kus
2,000
0,00864
09
kus
1,000
kus
1,000
t
09
09
0,00432
0,05184
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
09
09
List 8
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
735 Otopná tělesa CELKEM Kč :
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
0,05184
762 Konstrukce tesařské
136 762 762812821 Tesař.dmtž strop vč. záklopu a podbití ( místnost m2
ze dvora)
1,500
762 Konstrukce tesařské CELKEM Kč :
764 Konstrukce klempířské
137 764 764410230 Klemp.Pz oplech.parapet rš 200mm
138 764 998764101 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v
objektech výše do 6m
m
t
4,000
0,01101
764 Konstrukce klempířské CELKEM Kč :
0,01101
10
10
0,01101
766 Konstrukce truhlářské
139 766 766623021 Okna kpl plast -0,40m2 1kř.
140 5924412701
Okno plastové sklápěcí zasklené dvojsklem
600x400mm
141 766 766623023 Okna kpl plast -0,81m2- 1kř.
142 5924412702
Okno plastové sklápěcí zasklené dvojsklem
1200x600mm
143 5924412703
Okno plastové otevíravé a sklápěcí zasklené
dvojsklem 900x1200mm
144 766 766661112 Dveře kpl oc.zár.-0,80m 1kř.
145 0521711001
Dveře dřevěné vnitřní plné hladké do ocel.
zárubně 800x1970 pravé
146 0521711002
Dveře dřevěné vnitřní plné hladké do ocel.
zárubně 700x1970 levé
147 0521711003
Dveře dřevěné vnitřní plné hladké do ocel.
zárubně 600x1970 levé
148 766 766661612 Dveře kpl do dřev.zár.-0,80m 1kř
149 0521711004
Dveře dřevěné vnitřní ze2/3 zasklené do dřev.
oblož. zárubně 800x1970 pravé
150 766 766662122 Dveře kpl zazď.zár.rám.0,80m- 1kř.
151 5534760302
Dveře vchodové rámové plastové jednokřídlé,
horní část zasklena dvojsklem, vnější sklo tzv.
kůra, vestav. mřížka, barva bílá, pevně zasklený
nadsvětlík -dvojsklo 800/2100+500
152 5534760303
Dveře vchodové rámové plastové jednokřídlé,
horní část zasklena dvojsklem, vnější sklo tzv.
kůra, vestav. mřížka, barva bílá, 900/2000
153 5534760304
Dveře vchodové rámové plastové jednokřídlé,
horní část zasklena dvojsklem, vnější sklo tzv.
kůra, vestav. mřížka, barva bílá, 900/2100
154 766 766662132 Dveře kpl zazď.zár.rám.-1,45m 2kř.
155 5534760301
Dveře vchodové rámové plastové s asymetrickým
otvíráním , horní část zasklena dvojsklem, vnější
sklo tzv. kůra, vestav. mřížka, barva bílá, pevně
zasklený nadsvětlík -dvojsklo 800+400/2100+500
156 766 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v
objektech výše do 6m
kus
kus
3,000
3,000
0,00481
0,04800
11
11
kus
kus
2,000
1,000
0,00635
0,01600
11
11
kus
1,000
0,01600
11
kus
kus
5,000
2,000
0,02400
11
11
kus
2,000
0,02400
11
kus
1,000
0,01200
11
kus
kus
1,000
1,000
0,01200
11
11
kus
kus
3,000
1,000
0,00600
11
11
kus
1,000
0,00600
11
kus
1,000
0,00600
11
kus
kus
1,000
1,000
0,00600
11
11
t
0,18715
766 Konstrukce truhlářské CELKEM Kč :
11
0,18715
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební
157 767 767581801 Kdk dmtž podhledů kazet
m2
158 767 767581812 Kdk dmtž podhledů sdk vč. roštu
m2
159 767 767584502 Kdk mtž podhl.kazet.na ocel.kci vel.60x60cm
m2
160 5959108701
Zavěšený minerální podhled kazetový OWA vč. m2
roštu a závěsů, kazety 600x600mm, přiznané lišty
161 767 767995101 Kdk mtž ostatních atypů hmotnosti <5kg (souvisí kg
se vzduchotechnikou)
162 1333151200
Úhelník rovnoramenný EN S235JRG1 (ČSN
t
11373) 50x50x5mm
163 1333154401
Úhelník rovnoramenný EN S235JRG1 (ČSN
t
11373) 60x60x6mm
164 767 767995105 Kdk mtž ostatních atypů hmotnosti <100kg
soubor
(montáž mříže do okna skladu)
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
45,500
4,800
74,000
80,000
0,00883
0,88000
12
12
18,000
0,00144
12
0,010
0,01000
12
0,020
0,02000
12
1,000
0,00006
12
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 9
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
165 767 767995107 Kdk mtž ostatních atypů hmotnosti <500kg (
soubor
výroba a montáž mříže s vrátky pol. 6)
166 767 998767101 Přesun hmot pro kovové stavební a doplň.konstr. t
v objektech výše do 6m
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
1,000
celkem [t]
0,00006
0,92039
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM Kč :
př ph
12
12
0,92039
771 Podlahy z dlaždic
167 771 771471014 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných
m
vel. 200x100mm V=100mm na MC
168 5976564000
Obklad ker.b jb.hl.200x100 OT3 1a
m2
169 771 771571105 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených m2
do malty režných nebo glazovaných hladkých vel.
150 x 150 mm
170 5976390001
Dlažba hl.povrch 150x150x11 2 1a
m2
171 771 771571110 Montáž podlah z dlaždic keramických kladených m2
do lepidla režných nebo glazovaných hladkých
vel. 300 x 300 mm
172 5976412001
Dlažba hl.povrch 300x300x10 3 3a
m2
173 771 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech
t
výše do 6m
79,000
0,40885
13
8,000
18,500
0,16800
0,95016
13
13
21,000
85,000
0,51030
4,32565
13
13
85,000
7,92696
1,56400
13
13
771 Podlahy z dlaždic CELKEM Kč :
7,92696
776 Podlahy povlakové
174 775 776511820 Dmtž podlah.povlak lep.s polož.
m2
22,000
kus
12,000
0,02650
14
m2
36,000
2,00910
14
m2
t
40,000
2,43960
0,40400
14
14
776 Podlahy povlakové CELKEM Kč :
781 Obklady keramické a protipožární
175 771 781441902 Opravy obkladů z obkladaček hutných nebo
polohutných glazovaných (kolem nových oken na
soc. zařízení)
176 771 781471107 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic
keramických kladených do lepidla režných nebo
glazovaných hladkých vel. cca 200 x 200 mm
177 5978150001
Obklad por.a jb.hl.gl.běž20x20
178 771 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech
výše do 6m
781 Obklady keramické a protipožární CELKEM Kč :
2,43960
784 Malby
179 784 784452374 Malba 2xPRIMAL.PLUS 1bar+strop S380 bílý
strop
180 784 784452941 Malba 2xPRIMAL.PLUS 1b+str.osk.M380 bílý
strop, oškrabání
m2
640,500
0,24124
m2
470,000
0,17703
784 Malby CELKEM Kč :
0,41827
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :
14,97777
REKAPITULACE : P Ř I D R U Ž E N Á S T A V E B N Í V Ý R O B A
711 Izolace proti vodě CELKEM Kč :
0,00812
714 Akustická a protiotřesová opatření CELKEM Kč :
0,19800
721 Vnitřní kanalizace CELKEM Kč :
0,09100
722 Vnitřní vodovod CELKEM Kč :
0,10767
725 Zařizovací předměty ZTI CELKEM Kč :
2,18448
731 Kotelny CELKEM Kč :
0,09600
733 Rozvod potrubí ústředního vytápění CELKEM Kč :
0,31190
734 Armatury ústředního vytápění CELKEM Kč :
0,02537
735 Otopná tělesa CELKEM Kč :
0,05184
762 Konstrukce tesařské CELKEM Kč :
764 Konstrukce klempířské CELKEM Kč :
0,01101
766 Konstrukce truhlářské CELKEM Kč :
0,18715
767 Konstrukce doplňkové kovové stavební CELKEM Kč :
0,92039
771 Podlahy z dlaždic CELKEM Kč :
7,92696
776 Podlahy povlakové CELKEM Kč :
781 Obklady keramické a protipožární CELKEM Kč :
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
2,43960
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 10
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
784 Malby CELKEM Kč :
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
0,41827
PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč :
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
Ceny v Kč
Jedn.
14,97777
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 11
MONTÁŽNÍ PRÁCE
Poř. Kód
č.
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
př ph
155 Elektromontáže
181 155 210010015 Elektroinstalace - hostinec - celkem
182 4119565801
Drobný materiál
183 4119565802
Rezerva 5%
184 4119565803
Přístroje elektro -viz PD
185 4119565804
Dopravné
186 4119565805
Kabely a úložný materiál
187 155 210010025 Elektroinstalace - obchod - celkem
188 4119565806
Drobný materiál
189 4119565807
Rezerva 5%
190 4119565808
Přístroje elektro -viz PD
191 4119565809
Dopravné
192 4119565811
Kabely a úložný materiál
soubor
sada
sada
sada
sada
sada
soubor
sada
sada
sada
sada
sada
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
155 Elektromontáže CELKEM Kč :
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00020
0,00200
157 Montáže potrubí
193 157 230011113 POTRUBI SPIRO pozink prům. 250 vč. montáže m
194 157 230011123 POTRUBI SPIRO pozink prům. 200 vč. montáže m
195 157 230011133 POTRUBI SPIRO pozink prům. 160 vč. montáže m
8,500
2,300
4,600
157 Montáže potrubí CELKEM Kč :
158 Montáže vzduchotechnických zařízení
196 158 230040602 Spojka MP 693/K, prům. 150, plast, vč. montáže kus
197 158 230060138 OBLOUK OS prům.250/90° vč. montáže
kus
198 158 230060148 OBLOUK OS prům.160/90° vč. montáže
kus
3,000
1,000
4,000
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč :
157 Montáže potrubí
199 157 230180039 Kruhové potrubí MP 1100-6/K, prům. 150, plast
m
2,500
kus
kus
1,000
1,000
kus
1,000
kus
kus
1,000
1,000
kus
kus
kus
1,000
1,000
1,000
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
5,000
2,000
11,000
6,000
14,000
3,000
3,000
4,000
kus
1,000
157 Montáže potrubí CELKEM Kč :
158 Montáže vzduchotechnických zařízení
200 158 240010021 ventilátor do potrubí ACM 160 vč. montáže
201 158 240010059 nástěnný ventilátor E-Style 150 pro Q = 295 m3/h
vč. montáže
202 158 240060020 ODBOCKA jednoduchá 90° 200/160 vč.
montáže
203 158 240060026 ODBOCKA jednoduchá 45° 250/250
204 158 240060030 ODBOCKA jednoduchá 90° 200/200 vč.
montáže
205 158 240070103 Vsuvkový konec DR 250
206 158 240070107 STRISKA protidešťová RH 250
207 158 240070801 Větrací mřížka MP 6904-S/K - prům. 150mm vč.
montáže
208 158 240071102 VENTIL TALIR DVS 160+zděř
209 158 240090156 Přechod osový 250/200
210 158 240090158 NATRUBEK prům.250
211 158 240090159 NATRUBEK
prům.200
212 158 240090160 NATRUBEK prům. 160
213 158 240090166 Přechod osový 250/160
214 158 240090176 Přechod osový 200/160
215 158 240090456 OBJIMKA SBOG250 + Kotva KLK-M8 + závitová
tyč M8
216 158 240090737 ODBOCKA DVOJITA ODB 90 250 250 vč.
montáže
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč :
REKAPITULACE : M O N T Á Ž N Í P R Á C E
155 Elektromontáže CELKEM Kč :
0,00200
157 Montáže potrubí CELKEM Kč :
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč :
157 Montáže potrubí CELKEM Kč :
158 Montáže vzduchotechnických zařízení CELKEM Kč :
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
List 12
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Poř. Kód
č.
+
+
+
cen.
Cen. č.
Zkrácený popis
Měrná
Množ.
položky
ceníkové položky
jedn.
položky
431
502
506
zařízení staveniště - stavební část
výchozí revize
inženýrská činnost
%
%
%
24.6.2013,
08:22:01 hod (C) Porings spol. s r.o., Licence: SYNEK s.r.o.
Název stavby: Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem Název objektu:
Ceny v Kč
Jedn.
Montáž
Hmotnost Va Va
Dodávka
celkem [t]
2,30
1,00
1,20
Stavební úpravy objektu č.p. 22 Lhotka nad Labem
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
př ph
01
01
01
List 13

Podobné dokumenty

MS Rynoltice - vznik vymer 140324

MS Rynoltice - vznik vymer 140324 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm

Více

MS Rynoltice - soupis praci 140324

MS Rynoltice - soupis praci 140324 DODAVATELSKÉ NÁKLADY VČ. DPH CELKEM (HL. III+VI)

Více

GIENGER spol.s r.o.

GIENGER spol.s r.o. Kotol nástenný kondenz. Kombinovaný Vitodens 100-W 26kW na ÚK a TV ks

Více

zadání - rekonstrukce záchodů SD

zadání - rekonstrukce záchodů SD ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí

Více

Ceník 2012

Ceník 2012 OBSAH A B C D E F G I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z

Více

Katalog

Katalog pro vnitřní výstavbu. S automatickým vypnutím, takže lze ve spojení s adaptérem pro úhel sklonu vytvořit úkosy. Příslušenství: přijímač s upínací svěrkou, akumulátor a nabíječka, nástěnné/podlahové...

Více

ke stažení - Ferona, as

ke stažení - Ferona, as Na zboží ozančené (AKCE) nejsou poskytovány žádné slevy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176 – 550 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3176 – 550 / 2014 kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí. [email protected] Ing. Václav Kunášek, Ing. Milan Bálek

Více