Vývoj kartografie a mapování

Komentáře

Transkript

Vývoj kartografie a mapování
Vývoj kartografie a mapování
Seminář 2005
Prehistorické památky
• Nález 2 kostěných destiček ze Schaff-hausenu (nález
1911, Švýcarsko)
• Rytiny ve skalách údolí Jeniseje a u Ladožského jezera
• Rytina na klu mamuta z Pavlovic na Moravě
• Bedolinská mapa na ledovcových obrazech v severní
Itálii
Starověká kartografie
• Mezopotámská hliněná
destička 2500-2200let
p.n.l.-Gasur (u Kirkuku v
Iraku)
• Hliněná destička mapy
světa z novobybylon-ské
říše –6,stol.p.n.l.(Britské
muzeum Londýn)
Starořecká kartografie
• Milétská škola-
•
•
Anaximandros 611-546 p.n.l.-Země
jako válec s podstavou obydlenou
lidmi (550p.n.l.)
Hekataios 550-480p.a.l. opravuje
Anaximandrovu mapu
Aristogoras (500p.n.l.)
• Další školy řecké
•
•
Demokritos z Abdéry(460-370p.n.l.)
poslední odpůrce kulatosti Země
Eforos z Kým a Eudoxos z Knidu(408355p.n.l.)už učí o kulatosti Země
•
•
•
•
Dikiardchos z Messeny žák Aristotela
(350-290p.n.l.) určuje zemské
souřadnice se středem na Rhodu
Erasthotenes z Kyrény (275-195p.n.l.)
vypočítává obvod Země
Kratés z Mallu žák Erastothena
sestrojuje v Permu r.150p.n.l.první
globus (nezachoval se)
Klaudios Ptolemaios (90-160n.l.)
největší alexandrijský starořecký
geograf Geografiké Hyfegénis
(GEOGRAFIA)-r.141 v 8 knihách v
opisech jen část zachována ve
Vatikánské knihovně (13,stol.) CODEX
URBINAS GRAECUS i popis 2
kuželových zobrazení oiekumény
Starořecká díla kartografie
známe z jejich popisů
Starořímská kartografie
• Agrippova mapa
• (63-12 p.n.l.) s měřením cest Augustových a oikumény císaře
Ceasara
• Pergamenová kopie Aggripovy mapy zachycena v
tzv.Peutingerově mapě (1508) z 12 11 listů 56x32cm na
válečku (uložena ve Vídni)
• Plán Říma 203-208n.l.rozkazem Maxima Severa 18,3x13,3m v měřítku
1:189 až 1:413 (zachovány zlomky)
• Nejstarší dochovaný globus -Farnéský Atlas (asi
150n.l.) mramorová socha obra nesoucího Zemi-o 65cm(Neaposlé museum, nález
1575)
Středověká kartografie
rozdíly podle oblastí
• Úpadek kartografie v
latinské Evropě a
změna v ilustraci
teologických textů
• Návaznost byzanské
kultury na starořeckou
kartografii a to včetně
Aristotelovy představy
o kulatosti Země
• Islám navazuje na
starořeckou kartografii
ale později islamizace
omezuje vývoj
• Čína se stává novým
pólem kartografie
•
Středověká Evropa
• Beatovy mapy a jejich odvozeniny-Beat (730-798)
mnich z Asturie skupina 10ti oválných map se středem
ve Svaté zemi
• Pásmové mapy podle odrazu římských map z 1.stol.
• T-mapy (O-T mapy - orbis terarum)
• Portulánové mapy
O-T mapy
• Izidor Španělský, biskup a
geograf (560-636)
-nejstarší česká mapa
světa v Kronice Vavřince
z Březové1370-1434)
• Ebersdorfská mapa 1234
od Angl.Gervasiuse z
Tilbury o průměru 356cm
• Herefordská mapa
Richarda z Haldinghamu a
Laffordu 1280 o průměru
132cm
• Peitro Viscontiho mapa
světa 1320 a Fra Maurova
mapa o průměru 2m
Portulánové mapy
• mapy pobřeží sloužící zejména k navigaci
• rozvojem mořeplavbami
Islám a arabská kartografie
středověku
• Navazuje v prvním
obdobím na starořeky
• Překlad v 9.století
Ptolemaiovu
Geografii-Mamúnská
mapa světa (809-833)
• Al-Choerezmí (780847) kniha cest a zemí
podle Ptolemaia
• Odpoutává se od
Evropy-Al Bachlí
(zemřel 943)-Kniha
zemských pásem s 21
mapami-vrchol islámu
• Najstarší nebezský
arabský globus -1080
Pozdní středověká arabská
kartografie
• Mapy kruhové s Mekkou uprostřed, ornamenty ale
chyby polohy
• Normansko-arabské období –mapa Al-Idrísího (10991162)
obdélníková mapa světa (70listů z r.1154 vydaná v knize
vévody Rogera na Sicílii-nejvýznamnější arabské dílo
kartografické
Byzantská kartografie
• Navazuje na starořeckou kartografii
• Syrská škola ovlivňuje ústup od kulatosti
Země-Konstantin z Antiochie 6.stol.ve
spisu Christianiké Topografia (r.577 )
-země je deska - oikumene
• Mosaiková mapa maébská (u Mrtvého
moře) z let 560-565 (z 280m2 torzo 18m2)
Kartografie v Číně
• Nejstarší topografická
vojenská mapa střední
Číny-168 př.n.l.na
hedvábí
• Kia-Tan (729-805)
předloha 2 map Číny
(10x11m) z r.1137
vyrytých na stěně v SiAn-Fu:
• Mapa Číny a barbarů
1:4 500 000
• Mapa stop Jua
1:3500000 (císař Ju,
čtverce sítě 75x80cm)
• Šen Kuo (1067) mapa
všech Čchou a Hsien
1:900 000
• Tištěná mapa 1155
• Velká mapa 1320 v
revizi Lo-HungKhsiena v Atlasu 1560
Renesance kartografie
• Zlom pro vývoj kartografie:
– Objev Ptolemaiovy Geografie
– Velké cesty a objevy mořeplavců
– Vynález knihtisku
• Mapová díla jsou vydávána v prvních
atlasech, které jsou soubory map různých
zemí. Vznikají nová vydavatelství nejprve
Nizozemí a později ve Francii, Německu a
Velké Británii
Kartografická nakladatelství
• Abraham Ortelius - Theatrum orbis Terrarum
(1570-70 map na 53listech, 41vydání)
• Gerhard Mercator-Atlas sive cosmografica meditaciones de
fabrika mundi et figura 1585-1595 dokončil syn Rumold
• Joducus Hondius a synové a pak švagr Jan Jassonius - od 1604
Atlas Novus
• Gerhard de Jode 1578- Speculum orbis terrarum
• Lucas Janszoon Waghener-1584 námořní atlas
• Wilem Janszoon-Blaeuw 1631 Appendix Theatri A.Ortelii et
Mercatoris a jeho synové Atlas maior sive Cosmographia
Blaviana
• Fr.A.Sanson, Angl.CH.Saxton aj.Seller,It.V.Coronelli
Reformace kartografie
• Od 1700 zeměměřičství, triangulace, státní a
vojenská mapování
• Francie-J.Pickart - 1679 ,J.B.Bourguigniond
Anvill-1749 Kritická mapa Afriky,C.F.Cassiny de
Thury Carte geometrique de France(1744-1789
1:86000)
• E.Halley (1656-1742) izogony Atlantiku-1701
• Fadenovy a Arrowsmithovy atlasy 19,století
• P.Anich Mapa Tyrol 1:103800(1760-1769)
Nejstarší mapy
naší vlasti
• Nejstarší mapou Čech
1518 - Klaudiánova
mapa 1:637000
• Fabriciova mapa
Moravy1569,1:288000
• Helwigowa mapa
Slezska 1561
1:550000
Crigingerova mapa Čech
1568 publikována v různých
atlasech
Crigingerova mapa v Mercatorově
atlasu
Aretinova mapa Čech 1619
1:504 000
Aretinova mapa v Mercatorově
atlasu 1623
STÁTNÍ TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁ DÍLA

Müllerovo mapování (1708-1720)
topograf Jan Krištof Müller
– mapa Uher (1:550 000), rok 1709
– mapa Moravy (1:166 000), rok 1716
– mapa Čech (1:132 000), rok 1720
Tyto mapy byly používány více jak 100 let a byly podkladem
pro I. historické vojenské mapování.
• Reinerovy rytiny v rozích
Müllerova mapa Čech

I. Vojenské mapování (Josefské, 1763-1787)
o
Mapování bylo zahájeno na základě nařízení císařovny
Marie Terezie a dokončeno za vlády Josefa II. Pro mapu
bylo zvoleno měřítko 1:28 800. Mapování se provádělo bez
geodetických základů.Podkladem byly Mullerovy mapy. Pro
značné polohové deformace se mapy nedaly spojit v jeden
celek. Avšak tyto mapy jsou výborným podkladem pro
studium vývoje krajiny.

I. Vojenské mapování (Josefské, 1763-1787)

II. Vojenské mapování (Františkovo, 18071869)
Bylo
prováděno na geodetických základech. Mapovací
práce trvaly však příliš dlouho.Využito bylo současné
tvorby katastrálního mapování, vytvářené
trigonometrické sítě a nivelační sítě.
III. Vojenské mapování (1870-1883)
•Podkladem
Besselův elipsoid v polyedtrickém zobrazení.
Topografické sekce 1:25000 zpracovány do speciální mapy
1:75000 a generální mapy 1:200000

Podobné dokumenty

Historický vývoj tvorby map

Historický vývoj tvorby map  Kartografie čínská – nejstarší dochované mapy - 2 mapy na hedvábí (topografická a vojenská), Číňané znali kompas, gnómon (sluneční hodiny), papír, prováděli nivelaci. Mapa Číny 1 : 5 mil ve 3. st...

Více

4. Dálkový průzkum Země

4. Dálkový průzkum Země Analýza vegetačního stresu, zjišťování půdní vlhkosti a pro aplikace termálního mapování, znečištění vod a podloží.

Více

Tvorba map - Průmyslová střední škola Letohrad

Tvorba map - Průmyslová střední škola Letohrad ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ _...

Více

ROâNÍK 13 / LEDEN 2006 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro

ROâNÍK 13 / LEDEN 2006 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro a vÏdy z nûj vyzafioval vzácn˘ klid a nadhled, kter˘ je dnes spí‰e vzácností. Upfiímnou soustrast jeho rodinû a bliÏním. Petr Polák

Více

XIV.Vatikán a kořeny zednářství

XIV.Vatikán a kořeny zednářství ale středověkým dogmatům katolické církve, teprve renesance začala vystrkovat růžky. Obrovskou mystifikací katolické církve bylo dogma, že Země je plochá. „…Zeměpis v dobách KOLUMBOVÝCH ničí posvát...

Více

verze B

verze B a) Julius Caesar

Více

Müllerovo mapování a první vojenské mapování českých

Müllerovo mapování a první vojenské mapování českých jednotná a pohybovala se u speciálních map v rozmezí 1:93 000 až 1:154 000, generální mapy byly vyhotoveny v měřítku cca 1:577 000. Vydání map se uskutečnilo až koncem roku 1736 ve formě 16 speciá...

Více