Ceník Profylaxu

Transkript

Ceník Profylaxu
Program pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby
Ceník
Obchodní verze dle kapacity databáze strojů a způsobu provozu
Cena Kč bez DPH
Demoverze (5 strojů; stažení bez registrace)
Zdarma
Start
ZDARMA
do 5 strojů (prázdná DB, vyžaduje registraci)
MedialS do 50 strojů síťová
23 000,-
ProfiS
39 000,-
neomezená; síťová
Sklad údržby přídavný modul
12 000,-
Objednávky přídavný modul
12 000,-
Nástroje a údržba dle diagnostik (dle zdvihů, motohodin apod.)
18 000,-
Zakázky nástrojárny (sledování zakázkové výroby dle operací)
18 000,-
Jazykové mutace (Angličtina, Němčina, Polština, Srbština, HR)
19 000,- (za 1 jazyk)
PFXimporty - program pro modifikovatelné importy do Profylaxu
5 000,-
K programu poskytujeme hot-line služby na uvedených telefonech a e-mailem, první rok je hot-line zdarma,
v dalších letech se platí roční udržovací poplatek (H&U=Hotline&Upgrade) ve výši 20% z ceny programu.
V tomto poplatku je zahrnuto i průběžné poskytování upgrade, minimálně 4 čtvrtletní verze s novinkami.
Ceny servisních a konzultačních prací
Instalace, servis, školení a jiné práce technika u zákazníka
Zakázkové programování dle objednávky a nabídky do 4 hodin
Zakázkové programování od 5 do 100 hodin
Zakázkové programování 101 hodin a více
Vyžádaná práce mimo pracovní dny
Vyžádaná práce mimo pracovní hodiny (8-16:30)
Doprava
Ztráta času na cestě
Cena Kč bez DPH
900 Kč/hod
1 500 Kč/hod
1 200 Kč/hod
1 000 Kč/hod
přirážka 50%
přirážka 25%
10 Kč/km
200 Kč/hod
Cena Kč bez DPH
bez platné H&U
1800 Kč/hod
NELZE
NELZE
NELZE
přirážka 50%
přirážka 25%
12 Kč/km
300 Kč/hod
START verze: Po zaslání registračních údajů obdržíte licenční kód, po jehož zadání se demoverze
změní ve verzi START: lze zadat 5 vašich strojů a plně vyzkoušet možnosti Profylaxu.
Ostatní verze: spolu s daňovým dokladem dostanete licenční kód, který vám umožní práci
s databází zvolené velikosti. Přechod na vyšší verzi je bezproblémový – dostanete nový licenční kód a po
jeho zadání se kapacita databáze příslušně zvýší. Lze tedy například jednoduše pokračovat na datech
z verze START a postupně zvyšovat verze podle potřeby.
Využijte výraznou výhodu:
Síťové verze neomezují počet najednou připojených uživatelů!!
(Hlášení poruch: Profylax může běžet na každém počítači ve firmě bez vlivu na cenu!)
IVAR a.s., pobočka PROFYLAX sw
Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice
sídlo: Těžební 1250/2d, 617 00 Brno
www.ivar.cz
IČO: 00526622
DIČ: CZ00526622
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu: 41506411 / 0100
info: www.profylax.cz
mail [email protected]
tel: 602 450 101, 602 213 636
607 014 170
fax: 545 210 355
Program pro plánování, řízení a evidenci podnikové údržby
Ceník
Obchodní verze dle kapacity databáze strojů a způsobu provozu
EUR bez DPH
Demoverze (5 strojů; stažení bez registrace)
Zdarma
Start
ZDARMA
do 5 strojů (prázdná DB, vyžaduje registraci)
MedialS do 50 strojů síťová
ProfiS
920,-
neomezená; síťová
1 500,-
Sklad údržby přídavný modul
460,-
Objednávky přídavný modul
460,-
Nástroje a údržba dle diagnostik (dle zdvihů, motohodin apod.)
695,-
Zakázky nástrojárny (sledování zakázkové výroby dle operací)
695,-
Jazykové mutace (Angličtina, Němčina, Polština, Srbština, HR)
730,- (za 1 jazyk)
PFXimporty - program pro modifikovatelné importy do Profylaxu
190,-
K programu poskytujeme hot-line služby na uvedených telefonech a e-mailem, první rok je hot-line zdarma,
v dalších letech se platí roční udržovací poplatek (H&U=Hotline&Upgrade) ve výši 20% z ceny programu.
V tomto poplatku je zahrnuto i průběžné poskytování upgrade, minimálně 4 čtvrtletní verze s novinkami.
Ceny servisních a konzultačních prací
Instalace, servis, školení a jiné práce technika u zákazníka
Zakázkové programování dle objednávky a nabídky do 4 hodin
Zakázkové programování od 5 do 100 hodin
Zakázkové programování 101 hodin a více
Vyžádaná práce mimo pracovní dny
Vyžádaná práce mimo pracovní hodiny (8-16:30)
Doprava
Ztráta času na cestě
EUR bez DPH
36 EUR/hod
60 EUR/hod
48 EUR/hod
40 EUR/hod
přirážka 50%
přirážka 25%
0.4 EUR/km
8 EUR/hod
EUR bez DPH
bez platné H&U
70 EUR/hod
NELZE
NELZE
NELZE
přirážka 50%
přirážka 25%
0.5 EUR/km
12 EUR/hod
START verze: Po zaslání registračních údajů obdržíte licenční kód, po jehož zadání se demoverze
změní ve verzi START: lze zadat 5 vašich strojů a plně vyzkoušet možnosti Profylaxu.
Ostatní verze: spolu s daňovým dokladem dostanete licenční kód, který vám umožní práci
s databází zvolené velikosti. Přechod na vyšší verzi je bezproblémový – dostanete nový licenční kód a po
jeho zadání se kapacita databáze příslušně zvýší. Lze tedy například jednoduše pokračovat na datech
z verze START a postupně zvyšovat verze podle potřeby.
Využijte výraznou výhodu:
Síťové verze neomezují počet najednou připojených uživatelů!!
(Hlášení poruch: Profylax může běžet na každém počítači ve firmě bez vlivu na cenu!)
IVAR a.s., pobočka PROFYLAX sw
Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice
sídlo: Těžební 1250/2d, 617 00 Brno
www.ivar.cz
IČO: 00526622
DIČ: CZ00526622
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu: 41506411 / 0100
info: www.profylax.cz
mail [email protected]
tel: 602 450 101, 602 213 636
607 014 170
fax: 545 210 355
Program for planning and maintenance management
Price list
Commercial versions according to the capacity of the machine
EUR without VAT
DEMO version
Gratis
Start
GRATIS
up to 5 machine entities; one user account
MedialS up to 50 machine entities; network version
ProfiS
920,-
unlimited; network version
1 500,-
Module Warehouse (extension module - accounting)
460,-
Module Purchase order (extension module – order workflows)
460,-
Module Diagnostics (maintenance based on strokes, etc.)
695,-
Module Toolmaking Contracts (tracking production operations)
695,-
Location (EN, DE, PL, SK, SR, HR)
730,- (per language)
PFXimporty - program for (semi-automatic) importing data
190,-
The program is provided with hot-line service on phones and e-mail, the first year is for free, in the
following years to pay an annual maintenance fee (H&U) 20% of the program price. This fee is included as
well as providing ongoing upgrade.
Prizes of service and consultancy work
EUR without VAT
Installation, service and other works for customer on the site
Custom programming according to the order - up to 4 hours
Custom programming according to the order - up to 100 hours
Custom programming according to the order - more than 100 hours
In place work for the customer in non-working days
In place work for the customer after working hours (8-16:30 CEST)
Travel rate
Time on the road
36 EUR/hour
60 EUR/hour
48 EUR/hour
40 EUR/hour
surcharge 50%
surcharge 25%
0.4 EUR/km
8 EUR/hour
EUR without VAT
Without valid H&U
70 EUR/hour
DO NOT PROVIDE
DO NOT PROVIDE
DO NOT PROVIDE
surcharge 50%
surcharge 25%
0.5 EUR/km
12 EUR/hour
START version: After sending the registration information (web from, email) you will receive the
license code that you enter into demo version. Then will be created database for START: You can enter 5 of
your machines and fully test the possibilities of Profylax.
Other versions: With a bill you’ll receive the license lists that allows you to work with the database
size chosen. Upgrading is seamless - you get a new license code and after entering the database capacity
will increase accordingly. No reinstallation is necessary. It can for example simply continue from version
START and gradually increase to highest version or add new modules.
Take a significant advantage:
Network versions do NOT limit the number of simultaneously connected users!!
IVAR a.s., pobočka PROFYLAX sw
Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice
sídlo: Těžební 1250/2d, 617 00 Brno
www.ivar.cz
IČO: 00526622
DIČ: CZ00526622
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu: 41506411 / 0100
info: www.profylax.cz
mail [email protected]
tel: 602 450 101, 602 213 636
607 014 170
fax: 545 210 355
Program do planowania, zarządzania i ewidencji utrzymania firmowego
Cennik
Wersja komercyjna według pojemności bazy danych maszyn i sposobu
eksploatacji
Demowersja (5 maszyn; pobranie bez rejestracji)
Start
do 5 maszyn (pusta baza danych, wymaga rejestracji)
Bezpłatnie
BEZPŁATNIE
MedialS do 50 maszyn sieciowa
ProfiS
EUR bez VATu
920,-
nieograniczona; sieciowa
1 500,-
Magazyn utrzymania moduł dodatkowy
460,-
Zamówienia moduł dodatkowy
460,-
Narzędzia i utrzymanie według diagnostyk (według skoków, motogodzin, itp.)
695,-
Zlecenia narzędziowni (śledzenie produkcji na zlecenie według operacji)
695,-
Wersje językowe (angielska, niemiecka, polska, serbska, chorwacka)
730,- (za 1 język)
PFXimporty - program do modyfikowalnych importów do Profylaxu
190,Świadczymy usługi hot-line dla programu pod podanymi numerami telefonów i e-mailem, pierwszy rok hotline jest bezpłatnie, w następnych latach płaci się roczną opłatę utrzymaniową (H&U) w wysokości 20%
ceny programu. Ta opłata zawiera też aktualizację na bieżąco.
Ceny prac serwisowych i konsultacyjnych
Instalacja, serwis, szkolenie i inne prace technika u klienta
Programowanie na zlecenie według zamówienia i oferty do 4
godzin
Programowanie na zlecenie od 5 do 100 godzin
Programowanie na zlecenie 101 godzin i więcej
Praca na zlecenie poza dniami roboczymi
Praca na zlecenie poza godzinami pracy (8-16:30)
Przejazd
Strata czasu w podróży
36 EUR/godz.
EUR bez VATu
bez ważnej H&U
70 EUR/godz.
60 EUR/godz.
NIE MOŻNA
48 EUR/godz.
40 EUR/godz.
narzut 50%
narzut 25%
0.4 EUR/km
8 EUR/godz.
NIE MOŻNA
NIE MOŻNA
narzut 50%
narzut 25%
0.5 EUR/km
12 EUR/godz.
EUR bez VATu
Wersja START: Po odesłaniu danych rejestracyjnych klient otrzyma kod licencyjny, po zadaniu
którego wersja demonstracyjna zmieni się na wersję START: można zadać 5 maszyn i w pełni
wykorzystywać możliwości Profylaxu.
Pozostałe wersje: wraz z fakturą klient otrzyma kod licencyjny, który umożliwi pracę z bazą danych
wybranej wielkości Przejście na wyższą wersję jest bezproblemowe – klient otrzyma nowy kod licencyjny i
po jego zadaniu odpowiednio zwiększy się pojemność bazy danych. Można zatem na przykład pracować
z danymi z wersji START i stopniowo przechodzić na wyższe wersje według potrzeby.
Wykorzystaj wielką zaletę:
Wersje sieciowe nie ograniczają liczby jednocześnie podłączonych użytkowników!!
(Sygnalizacja usterek: Profylax może pracować w każdym komputerze w firmie bez
wpływu na cenę!)
IVAR a.s., pobočka PROFYLAX sw
Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice
sídlo: Těžební 1250/2d, 617 00 Brno
www.ivar.cz
IČO: 00526622
DIČ: CZ00526622
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu: 41506411 / 0100
info: www.profylax.cz
mail [email protected]
tel: 602 450 101, 602 213 636
607 014 170
fax: 545 210 355

Podobné dokumenty