Zpravodaj Českomoravského klubu veteránů 2014

Transkript

Zpravodaj Českomoravského klubu veteránů 2014
ZPRAVODAJ
ČrsxonnoRAvsKÉnoKLU
BU verrnÁru Ů
zRtoŽeNo tgsz
ROC. XXXIII
812014
Tllp|\|^|ř
)7a
l v l ll lÍ-r.,
\r Íil
tE|
7
ZPRAVY Z KLUBU
1)
TM HLUK
zakončenÍ33. sezony se uskutečnilo v sobotu 22. !L.20L4, tradičně v HIuku, kde jsme sehrá|i
závěrečaý TM. Turnaj měl pořadové čís|o278 a zúčastní|o5e ho 134 účastníků,
|oni l3z. z tohoto
počtu bylo 24 žen a 110 mužú.o pocty vítěze Ve|ké ceny ČMKV a neof]ciá|ního mistÍa čR bojova|o
v prvních osmičkách 83 hráčů,ostatnÍch 51 hráčůhrá|o o vítěze velmi ceněného MF. Turnaj mistrů
zvaný téžturnaiem pravdy se hrá| na 26 stolech a skonči| zápasy v kate8oriích M65 a M75 tentokrát
až v 17:00 hodin, což zdrže|o nás|edný program s|avnostního předávání cen o celou hodinu. P|ynu|é
hře zde vadí chybějící ohrádky mezi .iednotlivými stoly a padející míčkyz ved|ejších sto|ů hru hodně
zdržvjí. Je to škoda' protože 32 ohrádek by hodně pomoh|o a možná by tuto banalitu wřeš||o.
Tentokrát nemůžemeýýh|ásit turnaj za bezchybný, protože se řeši|y prob|émy v kate8orii M60. za
skvě|ou přípravu ce|ého TM, děkujeme ředíteIi Kar|u Bojkovi i ostatním jeho zaměstnancům.
Výsledky TM:
Wtt0(3):1}Pospíšilovi 2)Dusi|ová 3)K|empířová. W50(8l:1)5mištíková 2}Labftová 3)Fojtíková
4)Matoušková. W60(6l:1)So|ařová 2)Maršíková
3)5latÍnská 4)Borecká. W70(7):1)Lerchová
.
2)Rosenbergová 3}Potůčková 4)Švecová. M4o(12}:1)sagáčik 2)Skáce|ík Fr. 3}P|šek 4)Jašek MF:
Havrlant. M50(13):1)Došek 2)Vrtal 3)stuch|ý 4}Studecký MF: Há|a J. M60(19):1}Pořízek 2)Rakovický
3)Švesták 4}Jirásek MF: Uni M. (SVK). M65(19}:1)Kučera .|. 2}Matějíček 3)Galanda 4)Remeš MF:
Jaroněk. M70(23):1}Va|árik (svK) 2)Jáč 3}Senohrábek 4)Sch|app| MF: Mo|itoris. M75((13):1)Ho|oda
2)ostruzska 3)Kyse| (všichni svK) 4}stania MF: čenkovič.M8o(7):1lstanček 2)Preis 3}Je'ek 4)orlft.
M85(4):1)Ruzha 2)chroust 3)Fiale 4)Svoboda Vi.
Konečnévýs|edky roku 2014 wádí lng. v|asta svobodová na jiném mÍstě tohoto
Zprevodajc.
Dvě opraYý: PíosÍm opravte si chybné jméno v sestavě -Železné gardy" v kategoíii w7o.
Místo chybně uvedené Ludky Vimrové, správně patří He|ena Chme|ařová. om|ouváme se. DalšÍchyba
se ťýká tentokrát s|ožitéhovyh|ášenÍ o nejúspěšnějšíhráčku roku. V H|uku jsme vyh|ásí|i na druhém
místě spo|ečně Jitku Maršftovou a Květos|avu Solařovou. K těmto dvěma hráčkám patří ještě na
druhé mÍsto Jiřina Klempířová, které 5e tímto velÍce omIowám. Cenu a dipIom posí|ám dodatečně.
z)vA[NÁ HRoÍ\nADA KLuBU
VHK zača|a se zpožděním 30 minut, Protaže pro Poruchu aut jsem přije| do H|Uku až tésně po
19;00 hodině a také schůze u/boru musela být pře|ožena z 16:30 hodin na 22:0o hodin. VHK by|a
Ietos nevo|€bnL nejprve 5e schvaIovaIi zprávy finanční, revizní a o činnosti k|ubu. Všechny zprávy by|y
!rytištěné a předem předané všem 58 účastníkůmschůze. By|y jednomys|ně schvá|eny, nikdo se
nezdrže| a nikdo neby| proti. Mlnutou tlcha lsme uctili Památku |etošníGh devíti zemřeÝch členů,
kteřÍ navždy opwtill naše řady. Byll to: Ju|le Bradlerová, Pavel Hort, oušan N|č, Bohustav šl|hán,
o|dř|ch Krupnft, ln8. Zdeněk lhotka, Madlmír Táborský, Bohus|av odváíka, |'adislav Kuchař. Stá|e
rzpomÍnáme. Dále jsme předáva|t 67 medai!í:7Á věrnost čMKv 70,75, zo,25 a 30 roků, Za zásluhy o
ČMrv, Pro čestnéč|eny a tři putovnÍ poháry pro: Nejstarší hrající hráčku, hrajícího hráče a pro
nejstaršÍhočlena.
V rušnédiskuzi by|y předloženy nové a závažnénávrhy, které nejprve prověří výbor ČMKV na
své schůzi v Ho|icÍch, požádá některé autory o dop|nění a potom je teprve předá k rozhodnutí
ostatním č|enúm.Zde jsou: Antonín ská|a navrhuje změnu nástupu kategoíií, tak, že by ráno hrá|y
m|adšíkategorie a nejstaršÍnakonec. Kare| HrnčiřÍk žádá opravit pavouky podle čns1 AntonÍn v|k
chce zapďítávat všechny turnaje, František Just a lvan Studecký žáda|i o jednotné reprezentačnÍ
dresy pro hráče jedoucí na 11. ME do Tampere. Také padnu| návrh, aby se nasazování pro pwn(
turnaj losot/alo.
3
3)MATRIKA
V Hluku jsme přijmuli dokonce šest noých členůa sedmý se přih|ásil dnes. stav je 588 a
chybí nám ještě pouze tři č|enové,aby č|enská zák|adna nekles|a a zůstaIa na |oňské Úrovnil
Známá matričníčísla:
48 +54 =588
ještě
Získáme
tři nové č|eny do 3t. t2.20L4? Bý bych ve||ce rád a příštírok bychom oÉt
moh|i zaritďit na bájnou hranici 6o0 členů|
Všichnl č|enové,kteří nema.ií dosud zaplacené čP na rok 2015, oMržívtomto Zpravodajl
s|oženku, která jim usnadní p|atbu. Jedná se o 243 č|enů.Prosím neváhejte a své sťá|e nezvýšené
čp, zaplaťte do 31 . L2.2014. Prosím neopouštějte nás. za vaše Ěp|acení předem děkuji.
591 -9
4)sKUP|NÁňl PRo RoK 2015
w40: Pospíši|ová W50: Matoušková, Fojtftová W60: Borecká, Maršíková W70: Mmrová M40:
Sagáčik, Skáce|ík R. M50: KÍatochví| J'' Skáce|ík Fr. M6o: Pořízek, večeř M65: Kučera J. M70: Votípka,
Molitoris M75: smo|ík M8o: stanček, PácaI M85: Chroust.
Tato navržená a většinou odsouh|asená sestava. se můžev Holicích ještédop|nit či změnit.
NovÍ skupináři dostávají i nový úko|. Nebuďme frajeři a každý zápas by měl někdo rozhodovat| Pokud
se hrají skupiny, vždy je někdo vo|ní proto nedě|ejte diváky a rozhodujteI v systému Ko musí p|atit
zásada, kdo prohraje, než odjede domú, musÍ ještě odsoudcovat jeden zápasI Je to velmi důležitéa
spraved|ivé| Předem děkuji
s)sMuTNÁ zPRÁvA
oznamuji všem členůma přáte|ům našeho k|ubu ve|ice smutnou zprávu, Že opustil navždy
naše řady jeden z našich vynikajících hráčú:ladislav l(uchař ve věku 63 roků. Zko|abova| během
zápasu dne 1' 11. 2014 a nás|edný den v nemocnici zemře|. S Ladis|avem Kuchařem jsme se roz|ouči|i
minutou ticha na VHK v HIuku. čest Tvojí sportovnÍ činnosti. VzpomÍnáme.
6)TAMPERE 2015
za 93 hÍáčůstoho 88 čechů+ 5 S|ováků a 25 Do jsem zaP|atl| pořadate|ům Gelkem 14.0zo
EUR. Mimo tuto h|avní rn/pravu se ještě přih|ási|o da|šíchšest našich č|enů.Takže zatÍm nás bude
vTampere reprezentovat 94 hráčůa já mys|ím, že je to s|ušný počet. A věřím pevně, že bychom i
něko|ik medai|Í moh|i přiba|it na cestu domů. Do konce |istopadu dám dohromady čtyřhry které se
přihlašují ,brémským systémem.. Podte posledních informací ul jsme v seznamu hráěů, kde
pořadate|é mají uvedeno asi 860 hráčů.Po přih|ášenÍ do čtyřher 5e Už múžemev k|ídu věnovat
přípravě na 11' ME.
7)PŘíšÍÍscHÚzE VýBoRU čMKv
Bude v Hoticích v pátek 6. 2. zo15 v 19:30 hodin v restauraci u Skrblfta. Účast č|enůvýboru je
povinná. omluvena je Ing. V|asta svobodová.
8)PŘÍŠTÍTURNAJ
PrvnÍm turnajem 34 sezony jsou tradičně Ho|ice. A tentokrát s ve|kým prob|émem, kteď
řešíme už několik měsíců. Naše termÍnová |istlna s€ vždy Výhýbá lize. By|o to tak i letos, ale bohužel
no'a/ pracovník ČAst nám změni| původnÍzadání, po kterém jsem už obsadi| naše turnaje. změna se
bohuže| ýká Ho|ic, keré se pod|e této změny dosta|y do ko|ize s |igou. Termín ho|íckého turnaje
4
nešeI posunout, protože přeplněná ho|ícká ha|a nám vyč|enila pro náš turna,l pouze.iediný termÍn a
to sobotu 7.2.2015.
Mys|ím, že tento prob|ém ui nevyřešíme. Apeluji proto na hráče, kterých se tato ko|ize ýká,
pokuste se pře|ožit či od|ožit vaše mistrovská utkánÍ. o pře|oženÍmůžete požádat ičAsT. A také 5i
mys|ím, že jednou z22 mistÍovských zápasů můžetesvému k|ubu chybět a můžehrát náhradník,
kterého každému'stvo musÍ mÍt| Ještě se nehraje o sestup ani o postup| A nezapomeňte. že první
turnaj je jeden z ne'idů|ežitějšíchI
osvědčenípořadatelé z Holic a celý výbor ČtvtKv se na vás těšÍ a pře'ií si, co největšíúčast.
Proto neváhejte a přijeďtel
5 pozdravem: Lumír Ruzha
Pro 5ezonu 2015, přecházející do starších kategorií tito hníči:
Žstttv: wso1z1: |vana Pušová, Martina Schoberová. W60(4}: Lenka Dědková, Jana
Gi||anyiová, Mi|uše Labíková, Klaudie Mazalová. W70(4): Eva Minková, Zdeňka Vaňková,
Taťána Zelfelová, BIanka Zuntová.
MUŽt: M5o(6): Zdeněk Bílek, Mi|an Rabenseifner, František Skáce|ft, Petr steiner,
Antonín Sucharda, Tomáš Suchome|. M60(1o): Pave| Ďurnft, Tibor Farkaš, Jaros|av Hrčka,
lvan Juroška, Tibor Láni, Jan Pe|ikán, V|adimlr RákosnÍk, lvan studecký, Pave| Šimonovský,
Zdenék Votava. M65(23): Zdeněk Barták, Lukáš Berný, Ladislav Bohuněk, Jiří Bnokoupi|,
František Bříza, Václav Dvořák, Bohus|av Hojač, Zdeněk Jirásek, František Just, Peter Kováč,
Josef Kovaříček,Mi|an Lání, Josef Lukáí Miros|av Mišun, Josef Mlíčko,Milan Petráško,
Stanislav Prosa, Jan Raček, Mi|an Rakovichý, Ján Seman, Jan Slep|čka, Pavel Sýkora, Miros|av
šiške.uzo1rz1: Kare| Cvejn, Václav červený, Mi|an Danaj, Jiří Dohnal, Jiří DospBil, František
Heral' Jindřich Hoffman, Kare| Hrubý, JiřÍ Humme|, Josef |b|, Kare| KořÍne|g Ján Kubinda, Karel
Lexa, Jaroslav ošťáda|, Emi| schoY'aneq Pave| Staňa, Petr
šeé|cM75(12):
Í.adislav Blab|a,
Miroslav GsIavshý, Jozef Jaško, JiřÍ KadIec, Vincent Kmec, Miloš Konečný, Karet Kučera, Josef
Riedl, Pavel Smolí( Váctav špače|q Michal Vlčko, Antonín VlL M8o(6): lvo Buchar, Květoslav
Ehrenberger, o|dřich Miku|a, Karel Páca|, Rudo|f Pišta, Josef Novobilslcý. M85(4): Josaf
8eníček,V|adimír Buchta, Josef Čermák, František Mejsnar.
Celkem přecházÍ 88 hráčů'z toho 10 žen a 78 mužů.
S pozdravem
Lumír Ruzha
wut
I
3
KLEMP|ROVA JirÍu
DUSILOVA
POSPISILOVA
Jena
camon
Moníka
w60
I
a
6
7
w60
2
I
w70
E
FOJTIKOVA
MAToUsKoVÁ
KLISOVA
SMISTIKOVA
LABIKoVÁ
GILLANYTOVA
PoclsKoVA
Abna
oana
Mitušo
Jans
Al€na
Květos|a\rá
MARS|KOVA Jií€
HOLA
tEclG
Jana
svěduška
2
t0
tl
'!2
t5
16
.t7
1t
t0
20
21
í60
í l0o
2 í9o
1 900
í 660
í 4í0
í 380
í í50
t2zu
25/.0
2 520
1Tti
740
1
420 14
i(060
6
480
1
540
2 400
560
Andě|a
2 020
620
I 990
2 600
Stefan
FÍanÚš€k
2
JoseÍ
Pavol
2 000
.tK
KoCVARA
HAVRLANT
PROVAZNIK
DANAJ
|lARSIK
iENTHAL
,cHARoA
KORTUS
VACULIK
VLK
AUscHW|Tz
HROY
KUCALA
Richard
Otnar
Radovan
680
640
23
600
340
25
400
2a
6
.t80
23
9
240
to
'í
í0
260
260
Iíoo
í0m
990
2t
21
l2
E/ío
L
SLAT|NSKA
HODKOVA
IOLDOVA
CHMELAROVA
KREJCOVA
50{,
Madimlr
Pavď
460
110
!t
.70
MiÍoslav
361)
ViKor
350
21 79C
l9
40
12
2g .í
12
5 430
í0
lt
Renála
0
I 330
JidG
Jaroslava
Sidonia
Klaudio
í 020
t5
880
660
580
Jana
Á2lt
Dana
400
r\alaÍlna
1l
310
t9
20
370
í 510
í 250
1
Luďka
1630
3,a0
6
420
600
21630
Helena
í 260
E|iška
1
stanislaYa
í5o
í 0í0
5 050
1
020
500
b
I
380
í0
/t40
1t
330
15
3í0
46
sUcHoMEL
Pavel
Michal
Tomáš
310
af
3r0
4l
ACHI I
NEVIADOMSKI
rK
zdenék
2&
Radovan
Vladimk
Petr
280
Jaíoslav
2t0
. Jaroslav
Dušan
o
HLAR
(OLIK
HAT
í lo0
Alena
Michaéla
290
260
BENKOVA
MATYSOVA
STUPKOVA
Eva
?40
lvana
Emllie
Alena
130
DUFKOVA
SPEVACKOVA
BOZENICAR
PozN|cKoVA
a3
a9
50
2fi
5t
240
CHARVAT
JAKUBEo
ROTARI
LIMKIEWITZ
PECZAR
I
MDERKA
KORP
í
K
MURDYCH
5t
í90
í90
5a
Tomáš
Radim
Rudolí
Pavel
Jaro'lav
Miia
Ji
íE0
SIXTA
1E0
56
30
59
120
!o
'|
í10
3t
100
a 6t{
0
4
{00
Bo2ena
Alena
Pavla
3 120
silva
1170
0
680
600
300
190
tno
0
290
Jinna
230
stánis|ava
90
s 920
610
UCEK
HALA
Lukasz
90
LuboŠ
František
90
0
90
Krysáof
Voceslav
Zbiqniew
90
80
Rafal
EO
Jiř|
BO
zdenók
60
Rudo|í
80
Petr
Pavol
Tomáš
PaYel
80
Oaniol
50
50
50
50
JoseÍ
FrantiŠek
zbynék
Pavol
50
50
a2
90
29 600
580
'120
oanie|á
r 320
340
ILANSKY
OVA
KORGERoVA
200
Monika
12
AÍtur
Martin
:K
190
HYPSoVA
í0 ADAMOVA
MERHAUTOVA
12 CZYZOVA
POLAK
BILEK
í90
Milena
I
3,10
IETH
Jana
21
020
850
Jana
Helena
t7
tl
11!o
zdeňka
Nalaša
BRANDEJSKA
PALUSOVA
BTAHOVA
12
MkÍaI
ta
Radek
Marltna
l70
VIMROVA
l5
7í0
AÍltonÍn
PeE
21
460
1
260
240
í:l650
t 590
í 560
620
Mario
í7 Ú.o
VANKoV^
?2
8
5
MaÍtin
,ROVA
zAVoDsl(A
I VYSUSILOVA
1
RióaÍd
Toínáš
2
6
í 93o
í 630
FeT
7&
TOMANKOVA
'ta
710
r10
Kamil
Marek
Jaomlr
I
460
I
2
ztrzana
9 070
6
520
680
:K
tLoVA
12
5
2670
22ú
SCHOBEROVA
680
560
4
SKACEL|K
PLSEK
BRUCKOVA
2
7
1
2
12
!
JEZKOVA
760
o/rc
2'140
PoTUcKoVA
I
VRZALOVA
I TENGLOVA
í0 IESENSI(A
1t MAZALOVA
2 510
2 160
1!
t{
870
Eva
t
t
660
SVECOVA
JASEK
I
'I
BoŽeíra
5
7
600
LERCHOVA
I'1.a0
I
510
2
I 570
7
RoSENBERGoVA Maíta
4
í 690
7
Jana
stanislava
6
soLARoVA
2 330
2 270
6t
0
5
430
t !30
0
(J]
O)
\.1
íl
trft6
1
2
3
a
5
o
7
E
o
'It
MEO
2
KYSEL
HoLoDA
OSTRUZSKA
SEJPKA
M|KUIá
PÁCAL
sTANtA
NoVÁK
sE|oL
ME'
í
7ú is
Jan
2 010
2
680
Lrdlslav
I EOo
5
520
ounďl
t E00
lGÍct
[email protected]
0
4to
J'hdňcň
I
7,aO
I
5A{t
Jam3láv
í 690
E
31tt
Josoí
l8t0
11
t6
17
to
3tx,
BO
SznsÓ
I(YNCL
vradimlr
880
23
Jozei
870
24
František
870
12
260
25
780
q
300
20
ČENKOV|ČJaÍos|sv
KENDZIOR svatostgv
HI.|YDA
660
Adoín
6m
íE KosTELEclď zdcnět(
lo GERDŽ|KOV svetmtav
Ň
í 320
í 20o
í' a7D
JANEBA
21
HEJt.ÍÝ
BARToVslď
a zELENlclď
4 Cta
6m
500
ta
tádislav
/t3{t
32
Vt
320
33
7
0!o
1
740
I GRÁF
Jan
710
JEŽEK
Kar€|
21m
3
620
l0
JoscÍ
G6o
Franťšek
21&
8to
71
Em!
1710
1
580
12
PICH
MÁDY
MlÍos|sr,
6
1N
5
500
1a
BENÍČEK
lrdtstat,
í 680
í 4!o
í 330
3!O
Jos.í
í 19o
PRoVAZNÍK
JANIČEK
J|n
l.
4
ío
RUZHA
cHRoUsT
LumÍr
25m
2
RudolÍ
2110
3
FIALA
o|dllďl
t8m
1U
RETERSKI
MIKULICA
FRUHWIRT
PIŠTA
500
16
vádal,
370
21
I
2
6m
5
3
56{'
0
sVoBoDA
zÍMA
ŠMEJML
V|ém
stan|s|av
í 29o
o.
1
soo
JaÍo6|8t,
zu
9 080
2 350
7
l0l+|ÁNEK
I
I
630
500
zpracovala |n9. svobodová
Lumír Ruzha
Na Šutcg4oďí9
18200 Praha I
To|.:28468í 62í
Mob.:736 412047
e.mai|: [email protected]ín.cz
www.cmkv.cz
r60
M.lďtg|
t40
Mirostav
íoo
Jan
Franťšek
22,
lto
tuo
21
M|CHÁLEK
n ŠULc
a
't90
Josef
170
7C0
Jaros|av
m CIPRA
GREGoR
.'
270
2ú
oaniel
Josef
300
L
zbvněk
VINCOUR
í6 rWARoG
í0 NoVÁK
JáÍor|av
HASAK
'|í
Jural
5 740
17
w
3í0
Jift
Rudo|f
100
Štehn
Jan
BUCHAR
í5 BURÝ
ot{t
í !d'
Jo!€Í
BARBOM
MAŇUÓH
HAVRDA
MARTINY
ŠARŠOUN
JoscÍ
t i20
O.IEO
BRoŽEK
210-
Stanlslav
2 570
KRÁLíK
NoVoTt.{Ý
í3
30
2E 790
RÁKosNlK
28
530
Anton
ORLIK
t
24.'p
12
STANČEK
1
7
Júliu3
7
PRE|S
6
2170
FoRMÁČEK Jin
ŠMARDA JoseÍ
3
5
&o
Ondrei
00
50
| !,{o
Stranistav
2fi
FeÍdinand
í30
Milan
270
90
llro
KáÍa|
vl*ta
2m_
a
0
POVOLENI
Vydávání tohoto zpravodaje je schvá|eno
Miniďerstvem kultury pod čís|em:
MK ČR E {8058
o
soUTĚŽ
NEJÚsPĚŠr,rĚlŠíHoHnaČe RoKU
Př|JmenÍ Jméno rok
1l
3
4
5
6
7
VALARIK
sAGÁČ|K
MATEJICEK
STANCEK
I
DoŠEK
PoŘlzEK
KUČERA
CHROUST
9
SVEDIK
í0 JEZEK
11
12
13
14
15
í6
17
í8
19
20
21
22
23
24
25
10
27
28
29
30
31
KYSEL
HOLODA
STUCHLY
MKoSNIR
JUST
SEIDL
GAI.ANDA
_MÁD.-
JIRASEK
BR6ŽEK
-m
32 _
33
ŇiEsAFďs
34
PALENIK
35
36
37
szoLwsEK
38 __NÓýÁK
?q
-vNRA-
-_JAšEK-
-ZiMA-
40
41
42
43
44
45
46
47
48
SCHLAPPL
BoUČEK
-ffi
PISCHEL
MIHALY
Jaroslav
Josef
Jaroslav
Rudolf
MiÍosIav
Karel
Ondrej
1962 VaIašské MeziřÍčÍ M50
M60
1952 VyškoV
Jú|ius
MiIoš
Josef
František
Josef
FrantiŠek
Stefan
Zdeněk
Jan
Jan
Petr
tvan
Michal
Pavel
Artur
Stanislav
Jaroslav
Jaroslav
Stanislav
AntonÍn
JiťÍ
_šVŘčEKVICH
SVESTAK
KOVAC
M70
1966 Va|ašské MeziříčÍ M40
1947 Jeseník
M65
Anton
Petr
Pavel
Drahoslav
Peter
1947 slavičín
1928 Plzeň
1951 Liberec
1934 ostrov u ohři
1937 Bratislava
1938 Bratislava
,Í958
Mohelnice
í938 KoŠice
1958 Fďdek-MÍstek
1927 BÍoumov
1935 Liberec
194'r'. Jesenik
1965 Petfuald u KaNiné
.í02?
Kladno
í948 Praha
1950 Bmo
1943 Praha
1943 furnov
í 934 Hradec Krá|ové
1950 Óeská LÍpa
1936 Óelákovice
1947 Bmo
1932 Martin
1950 Kutná Hora
u-i
:<
1943
1934 Kdyně
>=
:Ň
&.,
F
:..!
LudovÍt
Stefan
Miloš
Anton
Rostislav
OSTRUZS1(A Jan
oIdřich
VRTAL
Oldnch
FIALA
Oldnch
MIKULA
SENOHMBEI Zdeněk
František
SI(ACELIK
František
PREIS
Zdeněk
REMES
RAKOVICKY Milan
VOTIPKA
Emanuel
JAČ
místo
'9Ý
x .99
ó' 6
MBO
M65
t,aÁ
M60
M80
M75
M75
M50
M75
M50
M85
M75
M70
M40
M80
M65
M60
M70
M70
M80
M60
M75
M65
M80
M60
1932 Praha
M80
'1952 Holice
M60
M50
M50
1973 Óeské Buděiovicr M40
1968 ČeskéBuděiovice M40
M40
1929 Plzeň
M85
1939 Studená
M75
1944 Hradec Krá|ové
M70
M70
1943 JaÍoměř
1943 P|zeň
M70
194'l Stemberk
M70
1945 Prievidza
M65
1947 Ustl nad Labem M65
1948 Praha
M65
1951 Sudkov
M60
í950 Z|até Moravce
M60
ái
ó. ,4
[email protected]
Eo
'(D crl
-oo)
Ja*
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
'I
1
?
1
I
1
2
1
2
1
z
1
2
z
z
2
'I
1
z
4
2
3
2
1
o
1
2
I
1
1
I
4
1
1
í0
I
I
4
7
7
z
6
6
5
5
1
1
í1
8
1
1
2
4
I
I
2
í3
10
10
o
1
1
1
z
í5
11
1
1
c
20
20
't8
't6
13
2
1
ó
24
23
21
14
13
o
1
2
1
o
o
4
1
1
3
I
o
o
4
6
1
1
1
3a
't5
'I
2
1
I
2
1
z
N.'!
4
4
I
z
3
2
1
I
1
1
I
.l
1
2
1
1
2
z
1
1
1
e
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
z
2
2
2
2
9
10
PoKRAČoVÁruísourĚŽe uuŽŮ
M|Mo soUTĚŽ:
Hráč Lumír Ruzha se yzda| prvního místa v této soutěži, pro občasný nedostatek hráčův jeho
kategorii M85.
DoDATEK K PRoPoz|cíM -T|šNoV
Změnauuo,,
u
Černoch, a|e pouze o nich informuje, třeba o cenách či
spojení mej|y a podobně. Jinak si noc|ehy zařizuje každý sám
z této nabídky: Penzion Červený Mlýn: 549 410 461, penzion
P|uto: 737 533 584, penzion U K|áštera 549 4Io 299, Kora|
ubytovna:549 410 360, Tišnovská Rychta 549 4112o0'
TL
sourĚŽ o rtelÚspĚŠrtĚlŠíHnÁČru noxu
0
rok
í LERcHoVÁ
místo
Y
BoŽena
1944 Č'Budě1ovice
\^r/O
2
soLAŘoVÁ
KvětosIava
1949 Šumperk
w60
3
MARŠ|KoVA
KLEMPlŘoVÁ
Jitka
1947 Praha
't967 Praha
w60
w40
w50
w40
4
Jiřina
ó:
=
ř.!
1
Jana
1964 Soběšovice
Jana
Dana
1972 Praha
í oAí Kunovice
Marta
1944 Nová Paka
\^r/O
I
Carmen
1972 Přerov
w40
1
Eva
1940 Cheb
\M/O
2
11
ŠVEcoVÁ
PoTÚČKoVÁ
Andě|a
\^r/O
1
12
MAToUŠKoVÁ
Stanislava
1934 Pardubice
't956 Liberec
w50
I
't3
|áBlKoVÁ
MiIuše
1955 Dvůr Krá|ové
14
GlLLANY|oVÁ
MERHAUToVÁ
VAŇKoVÁ
sr-ATlNSt(Á
HoDKoVÁ
Jana
w50
w50 2
6
7
I
9
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
sPÉVÁČKoVÁ
ČÍŽKoVÁ
VIMROVA
BOZENICAR
HoLÁ
GoLDoVÁ
TENGLoVÁ
VRZALoVÁ
JEŽKoVÁ
KLlŠoVÁ
BRŮčKoVÁ
.'|
*o
oo
EO
c.\! t.!
t .'l 5! ..ř
pa
:,q 9; qq
řŤ
zt
z
?
?
z
z
?
2
?
1
z
w50
o4( Bratislava
čo
;.!
J
FoJTÍKoVÁ
DUslLoVÁ
sMlŠTlKoVÁ
ROSENBERGOVA
PosPÍŠlLoVÁ
5
.'l
b
2'.1
z
4
21
I
z
21
2
.lq
4
'18.
2
2
é
I
13
1
1
z
I
1
2
1
I
1
z,
2
z
4
1
o
í0
I
í
1',l
I
1
I
7
a
?
.,
4
Alena
Zdeňka
w60
1945 Hradec Králové w60
Nataša
1954 Praha
VVOU
Jana
1952 Praha
w60
Silva
't933 Ostrava
vlr/O
Alena
1959 P|zeň
w50
Ludka
1937
Jiňna
\^r/O
Jana
1542 ŠWcarsko
1949 PIzeň
Helena
1948 Tumov
w60
1
1
Jaroslava
1958 ČeskéBuděiovic w50
1
I
Jitka
1956 Praha
Zuzana
1967 JičÍn
Alena
1956 Fďdek.Mlstek
w50
w40
w40
Marie
1971 Praha
w40
VOD
1951 Praha
osfov
nad
ohří
rt
3
1
2
't
1
I
3
3
I
2
/,
é
2
\^r/O
1
1
1
w60
I
,|
1
1
4
1
1
5l zul+;.
pEtillrrc. vlasta Svobodová, Jan Švec
Rostis|av černoch a Lumír Ruzha.
Tisk: KopírováníPraha 8: www.kopirovani.cz
Grafická úprava: Ruzhovi.
Expedice: A.L.L. Produďion Horní Počernice.
Náklad:390 kusů.
Uzávěrka čÍs|a:4. t2.2ot4
'l
a
t2
črsrruÁ LlsTlNA vírĚzÚ
rvttsrfu čMKv, vÍrĚzovÉvrxÉceruy črvtrv n rurortctÁt-tvÍ rvttsrŘt
česrÉnrpugl.lKY:
W4o: JlŘlNA t<LEptpÍŘovÁ' PRAHA
W50: JANA roríxovÁ, soaĚŠovtce
W6o: KvĚrosuevR souŘovÁ, ŠutupeRr
vwo: BoŽENA LERCHoVÁ, česrÉguoĚJovtce
M4o: ŠTEFANseeÁÓr, vnLqŠsrÉueaŘíČÍ
M50: JARoSLAv oošer, venŠsrÉuraŘÍčÍ
M50: JoSEF poŘízex, wŠrov
M65: MILoŠn,lRtĚ.líČgt<,teseruíx
M70: LUDoVÍrvaúnlr, Čaoca (svx)
M75: ONDREI KYSEI- BRATISTAVA (SVK)
M80: ANToN sreruČex, rovnĚ
M85: LUMÍR RUZHA' PMHA
H EJ
ÚspĚšt,l ĚJšÍnMÓ RoKU:
Hráčka roku: BoŽENA uncHovÁ, česrÉauoÚovtce
Hráč roku: t-uoovÍrvnúruK ČADCA (sVK)
ZahraničnÍ hráč: LUDoVF vatÁRtr, Čaoca (svr}
česrruÉpurovníponÁRY:
Pohár Fair - ptay: NEUDĚLEN
NejstaršÍ hrajícíhráčka: eušrR rRgčovÁ, KRALUPY
Nejstaršíhraiícíhráč: t-u tinÍn RUZHA, P RAHA'
Nejstaršíč|en: MARCEL oRLoWsKl, PMHA
13
vÁŽrruí pŘÁtetÉ,
pŘuevr vÁvt vŠEurnÁsruÉ vÁruoČt.tísvÁrrv,
pt.t.tÉ pot.tooy,
RrrtvruíHo oopoČtt.txu n HLnvruĚ
prvuÉ zoRnví. A PRo pŘiŠrÍuŽy' srzoruu:ešrĚ
srvĚlou FoRMU A MNoHo onšícHvírĚzswí.
HEzrcÉ vÁruocr.
yýgon Čnltrv
14
PRoPoZlCE NA TURNA] V HoLlcícH
vgxÍ cau.c, čracv vr slolrÍu rnirsu
rrrm{AJ vETTxri}.rů č. L/2oL5
1)vfuoBEcNÍ usrÁ}tovncÍ
a)Pořadatel:
b)laTutrTó;i!í:
c )EltoEffi':
spo lup::iíc i s cucv.
7.2.nL5.
trststr. sportovDí h&Ia' Eo1ice, Eolubova uI. pmti lO.
a )ÝgáoE*tornaje: ňodi.tgló:ing.n'sta svóbodovÁ, Pav€1 src1ík a Jaroal.ev
Kučera.
TJ JrSK.RÁ EoLIcEi vo
Sobota
PomoIríc i řvditolo : 12
joduo t}iých \" g6got.i1.
-gkupinířů
Elavní pořadatel :Ja.n Svec,
zá.stupce :Jiií xoš{ár.
Ztlravotní služba: Světluška Borooká.
Fouza osobně v raístě koh{ýi.í turlajg, nejpozději 10 niuut přod zaluíjonín příalušuíkatogorio.
f )Ubytovríaí:
Jan Švoo, Budova'telů 95/', 534 01 líolice. TeI.:776 3o2 3oo. E..il:
[email protected] volqý.o z 7ÁjeÚí o ubtrrtov{ní gg takó nobou příre blrísl.t sani ua latsrDÁtu SoU . ÁutombiIni, Nlídražní301. Vedoucí pí.Lukšíková nejlópa eDaÍIgn:luksil<[email protected] spsauto.cz ngbo tol.:6o5 752 4L5.
FokoJo joou 2. nebo 4.1ůžková' za caDu kolea 25o Eč ogobďnoo.
g ) Tnforoaco o trirar: !.uzhovi:To1. :736 4I? 04T nebo ru A)_ 621. E..;11gnky.ruzha/dgez
n.g.E.c z Všo ř.i P! ubJ"tovíň{.
e
)PřibrÁěky:
íae
h )YElg!.y_-Qg:_' turor.ie t
adrctli
ďlomvó cxrvr
165, !r|o; rí 5,
X6O,tr50 r
kat. v
t&,185,l{6o,P?o l
l{40,l{50,w4o
čoětía alovoDští:
NeěIenová
Neělemvó ostatDí:
ěístLa jo pro dlcv.
Poza.:Dnr}rÁ
rd'gtó
+JU
]oo
Kč
& +30
11o xě
90 + 3O.
12o Eě
90 + 110
2oo ró
110 +16Ozfo Kó
i )oualrsJl'9{l
. zaJtšřqje pořallatc1 po ccIou óobu tura4je.
lEcEyrcEÁ UslÁtlovtslt
.
2 )
)ďasový pořad
o
r
EraJe ar podle Praridel cmr, od' dl{ív a toboto rozpiau.
Jo iypsóle 12 Lrtěgorií : !Í4o,,ffi , |rc,y65, W o' lÍI 5' tcp' t85'Í4o'ř5o'
IÍ6o'T70. EraJe se oil r'oěuíku 1ý5. a stařších.
Es,t.AolLo
P'ozsltao€
r
lÍÍ0 ltI5' IEp
'
lí4o'w'0
'
85'[email protected]'ř7o
7r4O
11r2O
t6O
Rořrdatelé gl
d)SyetéE turnaje:
o
)Nagazová'ní:
-
8r?o
atupa
srÁčl D8 Plr!íoh. dYou rírtecb poatupují do
2.etupeň
813O
11,50
12rOO.
LLr50 - L2,á
L4r?o - L4rn
2e!
!{60rt{65
I{4O,
-
t
-Y!Íl8ae brají ayat6mn
ku
K0.
12r30
l5rOO
dýg kaž{ý!.
YF, ogtatn{ do
.rq&dí b'áčo do
l8r
kodo
f
)
Po
tabv:
s)!6čky:
h
)Stoly_:
i )zdravotDí 8tsv'
Écdseda cl&v:
Lunír h.:zhg,
Iťtr. a. poQ1o platqýoh se zDs.Eů paleiluího vydání.
Era.jc ao bí\ý[i Eíóby TIBBAR 3.hvězdy, zdaroa dodaué naĚíu sponzoron firmu SPIN p.
'rns.Zdeňt" vasolóho.
Pořadatalá připraví trs'
dvou rrísteoh v jedné h8,1o colkóE 18 rto1ů.
Kďdý účastn{ttur''ejc otertujo na gvé vlast!í rizi}o, o vědoraíu
gYób'o dobrého zdravotqibo gta.vu.
Fořetlatelá z TJ Jia}.ra go1ic6 s co1ý výbor dtocv so na vd.s těĚí a
přcjí sl' oo nojvótĚí úč&sttv61ni rádi přivítrí.oo věoobny uové
čleqy' zvId'ětě v l'.r adiícb katogoriích žog a nnržů.
koto nová!5!j5 nogoěte dons' a přijedtot
Př.edsoda oddíIu STl
-..Ý.-'-.
la.l
-l'r:. Áos
.J
Přodsoda TJ Eolica l
Ja.u švec
PRoPoz|cE NA TURNAJ V TlŠNoVĚ
Ve|ká cena Českomoravskéhoklubu veteránů
Tuma'i veteránů Ve sto|ním tenisu Ó. 280/34
rďnik
rtŠruov
A
Všeobocnáust2novenÍ:
l.
z
Pořadatat
3.
:
o.t!.n konánl
Mhto tonán|
:
:
trc xoRll
nŠNoV ve spo|upácl s čMKV
sobota í4.3.2015
spoí'tovn| hah
ssK
a. v€'d.ntfuÍnal.: Řaana
T!Šnov. oÍba|ova 274.
J..6bv
lfutlca
Hravd oořadarÉ( Rostbhv corno.n
Řtzonl turna1c o.tEhlch 12 sklJphá.ú
zÁr4.ú,|q
5.
8'
:
U$ovánl :
7.
|ítÍo.ínac.:
s!'ádÚšk'BoREctd
o!oóo.. nr mlsE konánl lum'i!' neipozóáii ío mhú piH ŽahájcnÍm
Pňhlá.ky
Pří3tu.nó kategoíio.
zarEqo: RosBtaY cemodl Te|.:6o2 5,.o 266 Ern.it: ssk.tis0ov.s.k.rtaÍ[email protected]:..Ín.cz
Rurhov| Emrll: cÍnkv.nu'|.€3etl.m.cz To|.:
vš. m|rp
E. vfbdt:
2E..
6aí 62í
ub^ovánÍ|
M,ro. M50.
érrrryl érxv :
M6o'
wí)
w40
9o+o.. Kč = í 20 Kě
'.
60+30.. Ké =
7o+3o'. Ké =
lJ65' M70. M75. M8o. M&5. \Álto. W70
9. ob..í!t'.fiÍ :
BtJóe
9o+íí0.. K. Ě 20o ..
1101160'. Ké Ézto
Čcšta Skxácj
N.č|.flov. ČI}ťl
zrhr||lanl
z4.Eíto Y pí6t,o.u h.v
po c.rou
1í0 Kě
l0o.. Kě
'. Kč
'
&ě{l kooánl fumli'.
B. T.chnlckÍ u.t.nov.q*:
í0. P!rdp{.:
HB|. .. podb pfivtd.| sŤ, oHŘ čx|ť.BtrÍ|oÝ.nr tďrc(o rcz'tru.
íí. K.t.go.l.: Žafly od Í!.Ítnqt í975 po dr6ct |ebd| Wio, w5o' r,\Í60. W7o
'
MtÉl od íočn|t!í975 po d...0 bH|
M,lo' Mso
Muá od Ío&lku 1955 po pétj |.bďt
M6o' M65. M70. M75. M8o 8 M85
íz
č.sryý p.án
:
Krt.ooÍl. :
lÍ70' I75, noo' uls' w70
MB{,.
uM|.nÍ
PÍtzont.G.
do
H35' ťllio' wí'. w6o
6;m
8;30 hod
&12im
do í4:í)
n O, X50
í 2:3o hod
í 5:0o hod
Ro..rr'aíÚ trr.goí|. r. v'dy doh.6..,l do konc.. Po+bdtt.tó r| vyfirEujÍ.
Y rilp.d. t..{.tlE mno{gtÝ| híáčú,mtl.. dqft k é.soÝ.íttu p..unu rrMJ.íí
'.
touf.ll
na pdaFl dob(r Prq.nt ca b{d. dodrt flr podb [email protected]
í3. syÍt&n sout&, :
a)
tí tŽ ay|čbníÉ*upt'y.
6btnÍ do .tldéňo fi.t.|o..
hrád ne í . o 2. mÍEE potnJpujl do vo|tóho fináb.
b).MgB r v.*ó fintb .o h.ti' $/ř.zol.!dm tF.áíncín Ko.
í,l. NElzov.nÍ :
íí |lÍč|v:
íE. Pod8E':
skuph.nJdí'ooivýd| k'bgoíir n.!8aljl do 6kuph
z p..dólzcjídho tJín.jo. N!
rk|i' tc
!''ujidď
bÍ'ýrr{ mí.*y nBMR
-.
roM.ku cMK\r'
pod|o p|ahóho
YtÍlantr t.
PÍo bnb
fum'i,o dodá .da.ÍÍ|8 fi.Ína sí'n - |.B.vcr€5ho
v.qÍš.ítýtttbsítdď' č9.wf. 8 čs.rÉ,v'hEdrÉ r. rď|ýj|cnlm
ITTF.
murÍ bý{ Íolrná' Y p|abúÍn tcang.nu ÍrTF.
í7. zdr.Yo{nÍ rtrY :
íE. znŮ.t. P.o Í65;
K!,dý Úé'sb'lk fufÍujo st..tuF
n8
ť83!tl rizto.
6
rddďnlm tvóho
Kabgoíb rels .ďlf|l6 fuín{ Y p|áÍto{.anó.i če3o. sb v noYó ólrc...
a br,dc |9o|.čÍýodóod.
Po.ldabÉ z TTc xoRÁL TlŠNo/ !
P]Edo
cÚ|ý
výboí ČMKV ra na
VšcÓny pobtt'
doóíÚ+|o
sr4
:dnv!tstlho tt8w.
h.l.éi j.t v h|smÍ h.b
vlr 6šl.
i.vÓh.lt' ! oň|cďl9l
Plbd.cda CMKV
u]ínk Ruťt.
Ké
Plbdlodr TTc KoRÁL
Ji.í D6oÍtI ml.
15
SPONZOR CMKV
lng . Zdeněk Vese|ý
sport spiÍl' s.r.o.
Mezivrší29,147 00 Praha 4
Tel./fax: 244 460 546
Mobil: 732343 282
Emai | : s portspi [email protected] n.cz

Podobné dokumenty

zpravodaj 2/2009

zpravodaj 2/2009 jasně }ra6a I'€íni|wá. Hra Náaši na naše d&řzta flai a pÍdo PÍoď!ázda flres ve|mi dobrou K|išolqr' srdinskou' vÍzfuýor, a opět KEšovou aŽ k oe*olÉrnr pÍvertství. PďšÍ ÍÉs návrá MUDr' Xl.auďe ltazal...

Více

velké rozlišení / high detail - 10 Mb

velké rozlišení / high detail - 10 Mb prostøedí. Vítanou pøíležitostí se proto ukázala možnost spolupráce s Fakultou architektury V Brnì. Pedagogové Ing. arch. Havliš, vedoucí urbanistického ateliéru, a Dr. ing. arch. Kopáèik z ústavu ...

Více

,il::::"`,

,il::::"`, Vztah pro Vztah k 0023619s Stavba: bez 6p/6e na parc. z-7630/20L2-2Os st.

Více

zpravodaj 7/2012

zpravodaj 7/2012 samozřejmě vyhrá|. Druhým Vítězem nováčkem se sta| náš Mi|an Rakovický z Brna V kat. M60. oběma hráčům srdečně gratu|u.ji a tím se také oba zapsa|i do našich historických

Více