Zpravodaj 8/2013

Transkript

Zpravodaj 8/2013
ZP RAVO DA
ČesronnoRAvsKÉnoKLU BU verenÁu
T
Ů
CMKV
It
ROC. XXXII
TURNA J č.27o
812013
ZPRÁVY z KLuBu
l}ruRNAJ MlsTRŮ v HLUKU
V tradičnímměstě vH|uku jsme uspořádali pos|ední osmý a jediný dvoudennÍ turnaj
Ietošního roku.
Pátek jsme věnova|i schúzÍm.V 16:30 hodin proběh|a schůze ýboru ČMKV, rozšířená o
něko|ik skupinářů, kteří přijmuli naše pozvání' V 19:30 hodin zača|a VHK, která by|a tentokrát
voiební. Schůze se zúčastni|o64 č|enr] a mezi nimi by| i předseda ČnSr a náš č|en |ng. Zbyněk
Špače|qkterý svou přÍtomností dodal VHK neb,ýva|ého |eskut VHK nejdřÍve jednomys|ně schvá|i|a
všechny zprávyl tinančnÍ,reviznÍ a o činnosti klubu. Po předán{ medailí a dlp|omů Za věrnost ČMKV
10, 15, 20, 25 a 30 roků se předáva|o ještě 7 medai|í za zás|uhy o ČMKv. Potom VHK schváli|a, ještě
požadavek výboru na zvýšenÍvk|adů do turnajů o 20 Kč, z toho by š|o 10 Kč pro pořadate|e našich
turnajů a 10 Kč pro Čuxv. po diskuzi doš|o k hlasování. Pro by|o 59 č|enů.5 členůse zdrže|o a
nikdo neby| proti' ZuýšenÍ nastane až od druhého turnaje v HavÍřově, protože na prvnÍ turnaj
přÍštíhoroku v Ho|icÍch už by|y vydány propozice. Výše vk|adů na našich turnajÍch od Havířova, pro
rok 2014 bude nás|edující: První čís|ouvedené v Kč bude pro pořadate|e, druhé pro ČMKV a třetíje
ceIková cena.
Xategorie: M65,M70,M75,M80,M85,W60,W70
M60,W50
M40,M50'W40
70
+
30
=
100 Kč
80 + 30 = 110 Kč
90
+
30
=
120 Kč
čtensképříspěvky se opět nezvyšují a zůstáVaj' Ve stejné výši, jako v minu|ých |etech. Také
použÍvánívariant ,,A', a ,,B', pro nasazování se neměnÍ. Varianta ,,A,. bude v |ichých turnajÍch a
varianta ,,B', v sudých.
Uskutečni|a se i tajná vo|ba předsedy ČMKV na dvou|eté obdobÍ od 1. 1.2014 do 31. 12"
2015' Kandidátem ýboru by| LumÍr Ruzha, a jak se bohužel ukáza|o, opět nemě| protikandidáta.
By|o odevzdáno 62 h|asů,61 by|o pro a 1h|as by| neplatný' Lumír Ruzha se opět sta| předsedou
Čtvtxv a do 90 dn{ musí jmenovat a oznámit s|oženÍnového ýboru. V da|ších vo|bách by|a
jednomyslně aklamací zvolena za vedouc{ RK Jana Foitíková. V závěru VHK předseda ČAST
zhodnotil ve|mi kladně naši činnost a popřá| našemu k|ubu ještě mnoho da|ších úspěchů, h|avně na
me:inárodní scéně'
Sobota by|a věnována v|astním soutěžím,potom rozdílením cen a nakonec byla tradičnÍ
tanečnízábava.
Na TM, naz,ývaném téžtuÍnajem pravdy, kde hraje, každý s každým přijelo !'32 hráčů,
z toho bylo 28 žen a lM mužů.o nabÍzených 12 titu|ů mistrů ČMKv a vítězůVe|kých cen ČMt(lr'
bojovalo 86 hráčů,ostatnÍ hrá|i v druhých a da|šíchosmiěkách. Pořadate|é vše bezpečně zv|ád|i,
postavi|i nám ce|kem 26 sto|ů (20 + 6} a by|i na nás rniborně připraveni. By|ijsme ve|mi a příjemně
překvapeni modernizací celého areá|u, která ještě neskončila a určitě nás
dalšÍm vy|epšením'Ve|ice děkujeme ředite|i Kar|u Bojkovi i ostatním.
Výs|edky
V
přÍštímroce překvapÍ
TM: UvádÍm vždy první čtyři hráče vkaždékategorii
a
vítěze MF:
W40(4}:1)Dusilová 2)FojtÍková 3}PospÍši|ová 4)Klempířová. ws0(8): 1}Smištíková 2}Klišová
3)Gillanyiová (SVK) 4)Vrzalová. w60{9): l)Solařová 2)Maršíková 3)Hodková 4)Lerchová MF:
Bradlerová. W70(7l: 1}Potůčková 2)Švecová 3)Spěváčková 4)Wsuši|ová. Mrro(9): 1}Sasáčik
z}skácelík Fr. 3)Kořvara M" 4)Vacu|Ík MF: Hrdý. M50(13}: Ustuch|ý 2)vrtal 3)Došek A)studecký |.
.|
5
MF: Há|a J. M50(18): l)Pořízek 2)Rakovický 3)Jirásek )Svědík MF: Mišun. M65(22): l)Matějíček
2)Kučera J. 3)Jaroněk 4)Senohrábek MF: Podo|ka' M70(23}: l)Pische| 2)Votípka 3)Vo|f
a)Valárik(SvK) MF: Smo|ík. M75(7): l}Holoda (SVK) 2}Miku|a 3}Sejpka 4)ježek' M80(8): 1)Preis
2)Mády (sVK) 3)Brožek 4}Novotný j. M85(4): 1}Ruzha 2)Chroust 3}Fia|a 4)svoboda v.
VÍtězovénováčkové:Wzt0 Jana Dusi|ová z Prahy a W50 Dana Smištíková z Kunovic. Konečné
výs|edky 2013, uvádÍ |ng. Vlasta svobodová na jiném místě tohoto Zpravodaje.
2)MÁTR|KA
uvádě| tato čís|a:612 . 11 . 53 + 52 = 590 Jelikož na
turnaji v H|uku se přih|ási|o dokonce 8 novtých členúa 5 jsme získa|i od neč|enů,kteří s námi cestují
Ve své zprávě
zt6. 17.2013 jsem
na Nový Zé|and, ve|mi se změnila tabu|ka matričníchčíse|takto: 6t2 .12 .63 + 65 = 602. Jsme
nižšÍ,a|e už jenom o 10 č|enůa h|avně jsme se opět dosta|i za hranici 600| A ještě máme ce|ý
prosinec na vy|epšenítohoto stavul Na rok 2014 už má zap|aceno přes 4t}0 č|ent]. Ještě do 1. 2.
2014 počkáme a po Ho|icÍch poš|eme upomÍnku. Prosím nenechte se upomínat. a pokud můžete,
tak zap|aťtel Věřím, že vrýše našich ČP nikoho finančně neohrozÍ ani před Vánocemi! Děku.iemeI
3)sKUPINÁŘl
Vedoucí rŘt lng. V|asta svobodová navrh|a skupináře pro jednotlivé kategorie. Návrhem
jsme se zabýva|i jenom částečně,a proto situace V někerých kategoriích není uzavřena' Kdo by
mě| zájem o práci skupináře nebo asistenta, můžese u mne přihlásit. V Ho|icích už musí být vše
vy'jasněno.
4}pŘÍŠrÍscHŮzE
vý3oRu
Bude v Ho|icích v pátek dne 3L.7 zoL4 v restauraci u Skrb|íka, a|e už v 18:30 hodin. Účast
členův'ýboru je povinná.
s)PŘíŠríTunNAJ
Bude v sobotu 1. 2. 2014 tradičně v Ho||clch. ZkušenÍhoIičtípořadatelé pod
vedením Jana Švecea ce|ý nibor ČMKV se na vás ve|ice těší.A nezapomeňte, že první turnaj je pro
ce|ou sezonu nejdů|ežitější!Pokud nepřijedete, budete celou sezonu dohánět ztracené bodY a
navíc máte nevýhodné nasarovánÍl
Proto neseďte doma a přijeďtel
S pozdravem
LumÍr Ruzha
POVOLENI
Vydávání tohoto Zpravodaje je schVáleno
Ministerstvem kultury pod čís|em:
MK CR E 18058
w,u!
4
FOJTIKOVA
Jana
PosPlŠ|LoVA Carmen
2
DUSILOVA
J
KLEMP|ŘoVA
4
w60
KRETOVA
I
KLlŠoVÁ
Jana
Jiřin8
Monika
5
w60
LABIKoVA
I
3
4
uno
2
3
H,a0
1
2
4
6
7
8
LERCHOVA
HoDKoVÁ
BoREcKÁ
,
PoTÚČKoVÁ
ŠVEcoVÁ
VACULÍK
sKÁcELíK
PRACHAŘ
J6na
JitKa
Mi|uŠe
1
10
1
'13
1.1
15
t6
17
í8
Květostava
BožBna
Jana
svělluŠxa
VLK
640
I
580
'10
I
580
sco
3lao
,t60
Andě|g
2 514
780
Eva
2
3lO
660
2 190
1
0í0
7
2 610
I
10
600
760
1e
680
20
Martin
2 030
820
21
Otmar
10t0
529
MadimiÍ
1710
RichaÍd
Marak
Josef
l6@
í 450
300
7
,a00
I 360
'I
JELINEK
720
Kamil
450
21
28
480
280
2E
750
0
260
30
31
560
33
zdeněk
430
3,4
Michal
Tomáš
3,{0
JO
300
21470
36
4 660
270
14
MaÍtjna
KUcKoVÁ
TOMANKOVA
lveta
ROSENBERGOVÁ
HoLÁ
SVOBODOVA
HYPŠoVA
.|11ý
KREJČoVA
cHMEtAŘoVA
'l.í0
GIRETH
JAŠEK
BARToŠ
MARŠIK
KoRTUs
KoDÝM
PoRUBA
BAJCURA
SUCHARDA
ŽENÍŠEK
JAKUBEO
JUNEK
ToMŠÍK
CIBOR
SLECHTA
NEBAUER
SMLÁK
2AO
Jana
000
990
D
1
I
1
t',tarta
1
Jana
vlasta
Í 4í0
060
010
Danisla
560
430
340
12
1.{
5
&10
15
2 020
3 910
zdeňke
400
11
7&
740
640
540
520
7
400
I
340
11
í5
1
260
Ludta
1
880
520
7
E|iška
1710
460
I
't
460
5 050
7
40
I
I 3EO
Pavel
280
37
Pave|
280
3a
Vádav
Riďard
230
39
2g
10
Jiřl
210
11
PetÍ
190
12
Jiř'
190
43
Jiřl
Mgrián
Antonln
190
JřÍ
,45
190
46
íBo
17
FrantiŠek
Dušan
JaÍos|av
Pavel
í70
1A
170
49
170
50
100
51
Roman
AleŠ
140
52
130
53
Joseí
130
3 430
sLATlNsKÁ
KoRGEROVA
Č|ŽKoVÁ
DUFKOVA
JÁROVA
220
zlaana
200
2 340
470
Miďtaéla
350
A|ona
?70
Eva
Dana
250
a
BMDLERoVÁ
Ju|ie
sPEVAcKoVÁ
BozEN|cAR
POZNICKOVA
Anna
Eva
330
m0
í30
si|v8
Jiňna
stanislava
l0!0
960
260
130
e10
I 350
840
RUDZINSKI
Joseí
t
Radek
1t0
Rudo|í
s0
Jan
90
Oldtich
Moimlr
MiÍosIav
90
Tomáš
80
Pave|
80
Jo66f
60
SPURNY
MASTNY
ŠlŠMA
KUBIK
OHARVAT
MARTENEK
MATĚJus
KUČERA
MOHHART
2AA
2@
BÍonisbv
VILHELM
I
11ó0
REKToŘ|K
LANG
MECL
0
340
90
,t 680
lo
80
80
Luboš
Tomáš
50
LgoŠ
stanis|av
Michal
50
54
0
1 570
í20
oBEsLo
0
230
aoo
Kvě|o8lava
8oŠELoVÁ
CILEROVA
oilo
Nataša
RYoHú
SRB
190
26310
oPLoVA
JEZKOVÁ
5
uo
Margita
Renáta
MERHAUToVÁ Abna
13
1a
5 990
Hebna
KREJČl
15
I 500
sMlŠT|KoVÁDana
PETERA
sao
a
lvana
Klaudio
Algna
VlMRo/Á
5
2UO
I
12
Radka
430
310
POCISKOVA
VAŇKoVÁ
7
2 210
Štefan
FrantiŠak
t1
t4 ó70
27AO
6,í0
Miroslav
KLUSÁK
7
I 940
I 650
Jiři
Vladimir
VÁVRA
,€0
760
HRoÝ
socHA
1
BABÁKoVÁ
PUŠoVÁ
scHoBERoVA
MATALOVA
680
6
HARDUBEJOVA
490
Petronela
Anna
I oao
23a0
700
22Ň
I
10
2 380
750
KRČEK
500
2 390
1 150
KoNEČNÝ
680
I 090
Rad6k
JaromÍr
HAVRLANT
1
4
220
't0
JANoŠTIK Petr
PLŠEK
7
570
20/,O
1 890
1 780
c
MERGENTHAL
400
í 280
2 160
VYsuŠ|LoVA stanis|ava
sAGÁČlK
sKÁcELlK
KoČVARA
1
A|6na
MARŠÍKoVÁJitka
soLAŘoVÁ
2
780
6 800
MAToUŠKoVA stenis|ava
GlLtÁNYloVA
VRZALOVA
1
BADUROVA
620
2 34t)
.6íl'
5o
50
865
I
2
3
1
6
7
I
10
1t
12
13
14
'15
16
18
19
m
21
24
22
MATEJ|CEK
KUCERA
|ARoNÉK
SENoHRABEK
HRNČ|ŘIK
REMES
MATĚJKA
;CHLAPPL
KOCVARA
BALUSEK
VIL|MEK
PODOLKA
ANTL
KADLEC
LEXA
KLtMEs
GALANDA
HAMADEH
VALICEK
KOZEL
KUB|NOA
HÁLA
VAVRUSA
MELKES
:R
x70
I
3
4
6
7
8
10
1l
13
11
15
16
17
18
Mi|oš
JaÍos|av
A|eš
zdenék
VOLF
VOTIPKA
JAC
NOVAK
VALÁRIK
VLK
J|RovEc
BAUER
BOUCEK
SMOLIK
DANIS
KENDZIOR
KMEC
}<RIJPA
JANEBA
LARlscH
mAL]NEK
27
2 2SO
620
2A
2 i80
í 990
1
zdeněk
4
580
540
440
17t0
,l0O
700
It
3,{0
í 5..o
'í ,loo
Jan
1
2SO
Pavel
VladimiÍ
Karel
1
250
Jiří
1
í í9o
020
13
12
210 36
33o. 37
290
960
Jaroslav
930
Stanislav
800
3a
ao
11
12
43
.t4
45
Ján
800
í0
Karet
700
t,l
260
17
15
210
48
320
.{6
FÍantišek
630
Vitézslav
580
49
Milan
540
50
0 350
Jiřl
2 610
760
19
oIdřich
Emanuel
Miloš
Jaroslav
Ludovit
Antonin
Vác|av
František
stanislav
Pavel
Rudolf
Svatoslav
2124
640
20
2 330
700
21
210í)
520
V|adimiÍ
HeinÍich
oldňď
A
MELKO
OŠŤÁDAL
HOZA
KOZAK
HARALIK
ZITKO
HERAL
MACEK
PTAČEK
INHAREK
svRcEK
CVEJN
HEJZLAR
HAVEL
Pavel
51
5't0
,r50
lvan
FÍantišek
Franlišek
440
JaÍos|av
380
Roman
360
Ládis|av
350
Stanislav
Pavel
Franušek
340
Jan
330
Antonín
F.antišek
Petr
Karel
270
5Z
260
63
230
390
53
54
50
17
200
56
340
@
340
19
í80
6t
2T
61
200
65
200
65
Jaromir
200
67
JaÍos|av
200
Jři
BASAK
HANEK
Josef
Stanislav
200
200
70
71
GROSCHAFT
KoPECEK
Alex
SMEJKAL
JaÍos|av
190
GREGOR
Jan
180
71
MANIG
Gerd
180
75
190
2 010
6
1(6O
?3
850
4
580
24
'|
1
700
6
340
1
670
7
,{00
I 540
12
290
1 520
11
t40
1
1
1
'l
1
370
220
220
í8o
290
960
29120
z7
28
330
14
270
30
31
10
í3
310
270
32
33
34
070
1010
?5
15
16
250
230
o 640
36
BUJNoCH
HORSAK
HRUBES
KosTELEcKY
HOL|NA
KYNCL
PAR|SEK
ZELENICKY
RYCHLY
JAŠKo
BMUNER
KREJZA
Ř|HA
BALUCHA
RE|CHEL
BABINSKY
GELHAUSEN
ÓERNY
,a3
920
140.
t8
7 120
zdeněk
710
Pavel
650
Jaroslav
620
Zdeněk
JoseÍ
František
620
r30.I
73
040
37
'18
200
'|
í)
610
t9
190
570
21
15{)
3a
39
40
,ll
a2
AlbeÍt
540
ViI
Karel
480
Josef
JoseÍ
430
17
210
46
380
20
í80
17
40
DlVisEK
HURAB
VRONSKY
POKORNY
MoL|ToR|s
SAVEL
BURES
MOCHNACKY
HOFFMAN
]/clK
VALENTA
BEROUN
MICHAL
RYCHLIK
KAISER
SERAK
69
í90
oEnď|
SKREZINA
DANAJ
7A
34 640
Vinc€nl
zdeněk
STANA
MALEČEK
RULIK
300
0,l0
Nabil
u
35
1160
.í
30
,a6O
7
1
29
31
1 8:lO
Bohumil
František
760
700
Kare|
Jaroslav
Vlastimil
1
2(aO
zdeněk
Josef
23
P|scHEL
2 420
,43
22
150
HYZA
Dušan
110
Pavel
I
100
MiÍos|av
80
Joseí
80
Jan
Stanislav
80
Vladimir
Pelr
70
50
50
50
,10
lvan
,10
otakaÍ
30
CASLAVSKY
MARTINY
HORVAT
SKALA
KONECNY
NESHODA
SCHLA|-ER
VICH
Nlc
HeinÍich
2AO
52
Geotges
o|dňďl
280
260
5rl
39 5,40
8'!SO
BLABLA
VACULIK
AUGUSTIN
JAKUBEC
50
90
50
VEJTRUBA
'|
90
zdeněk
JoseÍ
HURAB
KUŘE
21
t0
PetÍ
Rudolf
Jindřich
Joseí
1?O
120
NECHYBA
KREJSA
51
123o
130
50
't
Kaíe|
sYKoRA
290
Milan
Antonin
Jiři
340
Madimir
Jaroslav
20
150
JASA
3t0
3,{0
í50
50
KUCERA
.lo FRUHWIRT
40 KADLEC
í} BRYKNER
Joseí
170
Milan
LuboÍ
lvan
Pavel
Jan
u GERDZIKOV
45
Pavel
vádav
6ío
'
Miroslav
Daniel
50
.40
30
2160
3m
230
Peter
220
220
Antonin
í70
Mi|oš
140
Pavel
120
FrantiŠek
120
Svetoslav
100
Karel
Dušan
1oo
KaÍe|
80
Jan
Jiři
80
Antonin
50
80
50
Ladislav
50
í)
Antonin
Jan
Ladislav
7 870
10
40
1
oao
o
Ot
M76
I
r
M|KULA
HoLoDA
2 370
Kaíe|
r 980
Ladislav
r 920
STAN|A
KaÍet
1770
Jindřich
1
700
SEIDL
Josef
Jiří
r 650
SEJPKA
PÁCAL
8
M6o
I
2
3
4
FoRMÁČEK
I
1
700
9
KYSEL
760
í0 STANČEK
580
1í
3
640
12
7
420
13
5
500
14
o
'15
460
í6
I
6
15 400
4
06{
ŠMARDA
ORLIK
OSTRUZSM
ČENKOV|Č
szABÓ
GLASER
FÍantišek
2 4BO
'|
740
I
LHOTKA
Jan
zdeněk
2 1?0
3
&0
s
BURY
PROVAZNIK
10
MADY
Miroslav
1740
Jan
1
Jiří
1 100
Josef
1
BRoŽEK
KRÁLÍK
GRÁF
BENÍČEK
RUZHA
C|-IROUST
132
1 890
5
520
270
090
I
JAN|ČEK
GREGOR
2 480
1
Rudolf
2 230
2
BARBoRA
ondÍei
í ,l,{0
Anlon
1 250
18
Joseí
710
19
20
Emit
630
Jan
550
Jaros|av
550
Amo
JaÍos|av
21
310
22 460
5
1
82(
070
460
't5
120
16
7oo
2
700
l7
BUCHTA
P|LNÁČEK
Joseí
660
18
CIPRA
FÍantišek
520
19
510
20
Jiíi
420
21
t8 640
F|ALÁ
sVoBoDA
I 300
ČenuÁr
4 810
TWAROG
zÍMA
BUŠo
o|dřich
1 450
130
500
? 790
r 060
3
560
5
Miroslav
230
lvo
2
Jaros|av
í60
stanis|av
130
t0
Karel
9o
Ladislav
90
Ladislav
060
90
t 240
JoseÍ
420
Vladimir
300
Jiři
Josef
300
FeÍdina|,ld
240
stanis|a\,
210
0
290
Michal
VINCOUR
Stanislav
t 580
Vi|ém
1720
240
,a
Štefan
Joseí
3
NEMERGUT
BARTOVSKY
7
14
4
HEJNÝ
930
í3 PICH
680
BUCHAR
ŠARŠoUN
Ladislav
580
GURTLER
Jiři
MIKULICA
KUBIK
Jozeí
340
2 AZO
Lumrr
4 7r0
11
12
11 740
4
M65
2
í 540
2
PRE|S
NoVoTNÝ
7
2470
Július
JEŽEK
f
o|dřich
ŠMEJML
120
4 400
2 090
JaÍostav
220
2 360
2ZO
0
0
zpÍacoýa|a Ing' svobodová Vlasta
ZPRAVoDAJ č.8/2013
Do tohoto čís|apřispě|i: lng. V|asta Svobodová, Jan Šveca
KONTAKTNI ADRESA
Lumír Ruzha
Lumír Ruzha.
Na šutce 405/19
í82 00 Praha 8
Te|': 284 68í 621
Mob.:736 412047
Tisk: KopírováníPraha 8: www.kopírování.cz
Grafická úprava: Ruzhovi
Expedice: A.L.L' Production Horní Počernice
Nák|ad: 275 kusů
Uzávěrka čísla:1. t2. zo73
e-maaf :
cmkv.ruzha@s eznam.cz
www.cmkv.cz
8
nnÁČB RoKU
soUTĚŽ o NEJUsPĚŠxĚ"lŠÍno
místo
.9 a,
ó i{:
P *Ň
;
;.!
vN
M70
M65
1947 JesenÍk
MibŠ
2
M60
1952 VýŠkov
Josef
3 PoŘ|zEK
M50
Rostislav 1958 Mohelnice
4 STI'CHLY
M80
František 1933 Kladno
5 PREIS
M85
1928 Plzeň
Rudolf
6 cilRousT
1966 VaIašské Meziříč| M40
Štefan
7
M80
1932 Praha
Zdeněk
LHOTI(A
I -snGÁČtx
101{
M75
Liberec
OEnch
I M|Ku|á
M75
1938 BÍatislava
Július
í0 HOLOPA
M60
1950 Brno
RAKOVICKY Milan
11
M65
1947 SIaviěin
Jaroslav
12 xuČEnn
1962 VaIašské Meziřiěí M50
Jaroslav
13 DoŠEK
M75
1937 Bratislava
ondréJ
14 KYSEL
M70
194?
KynšpeÍk
oIdřich
l5 VOLF
M65
1948 PÍaha
zdeněk
t6 REMES
M75
1936 Če|ákovice
Josef
17 SEIDL
M50
Svatopluk 1960 Přerov
18 MADĚRl(A
M70
1943 Praha
Emanuel
19 VOTIPKA
M65
1947 Praha
AleŠ
20
-JARoNĚK
M40
í965
Petřva|d
u
Karviné
František
sKÁcELlK
21
M40
1966 JesenÍk
Petr
22 JANOSTIK
M80
1932
Praha
Jan
23 BRoŽEK
M60
1951 Liberec
Miroslav
24 svĚDlK
M85
19?7 BÍoumov
oIdřich
25 FlA|á
M80
1933
Neštěmice
Jan
26 GRÁF
M60
1950 Kutná HoÍa
Zdeněk
27 JIRÁsEK
M50
1956 FrýdIant
oIdřich
28 VRTAL
Fýdek-Místek
M40
1970
Radek
VLK
?9 __MfuY
M80
Štefan
1932 Martin
30
M75
1938 Praha
Ladislav
SEJPKA
31
M70
1943 Turnov
MiIoŠ
32 lÁc
M70
AntonÍn
1940 os|roŽská N.Ves
33 VLK
M40
1970
PÍaha
Martin
34 KOO/ARA
M70
1939 studená
Jaroslav
35 NOVAK
M65
1944 Jesenlk
36 SENOHRABEI Zdeněk
1950
Lipa
M60
FrantiŠek
Česká
37 JUST
í 951 Turnov
M60
Josef
K/APIL
38
M50
Bohuslav
NČ Chodov
39 VAI.A
M40
Michal
České
Buděiovice
Nč
40 VAVRA
M40
VIadimÍf
Turnov
JELINEK
41
1928 Brno
M85
Vi|ém
SVOBODA
42
í
930
odry
M80
VIadimÍr
BUCHTA
43
1935 Česká Kamenice
M75
Karel
44 PACAL
A/t7<
i t34 Kdyně
Anton
STANCEK
45
1
46
1
PISCHEL
ilI,ATE ICEK
JiřÍ
1941 Štemberk
EN
ÍJři
í'
{u
8R ó.!
ř!
!Ó
J
5Ól
8,q o::
3
z
I
1
c
2
1
3
z
2
2
3
1
2
3
1
1
1
z
z
z
1
J
z
z
I
1
z
.>
J
o
o
2
2
z
z
z
J
'1
1
o
1
1
I
z
B
1
1
z
z.
1
1
12
12
2
2
11
10
9
I
I
1
4
1
2
I
1
1
I
1
z
1
1
1
4
z
1
z
z
í3
4
2
1
z
I
1
a
z
z
z
2
2
1
1
1
1
1
1
1
I
1
I
I
8
8
7
7
6
b
4
2
19
't7
15
13
4
a
'|
1
21
í1
1
z
4
J
a
o
24
24
í9
4
1
2
z
a
20
3
z
1
!
21
2
2
I
1
z
1
I
,l
I
9x rE
ěd
1
1
z
ř0t- Pfi
!u0 CF
z
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
1
3
a
3
3
3
3
1
2
2
2
1
2
1
1
z,
2
vvo
9
POKRACOVANI SOUTEZE MUZU
47
48
49
50
51
52i
53i
5,1,
55
56
57
58
59
60
6í
62
63
64
65
bE
67
88
FÍantišek
Jaroslav
Jaroslav
Jaroslav
Richard
Josef
Ferdinand
Karel
JEZEK
VIadimÍr
JANEBA
Zdeněk
BUJNOCH
Albert
PARISEK
Jiří
REICHEL
Karel
HRNCIRIK
František
GALANDA
Zdeněk
BALUSEK
LubomÍr
VALEK
JaÍosIaV
WAGNER
Š|MoNovsKY Pavel
BRIZA
SCHWAN
KRATOCHVIL
HRCl(A
SKACELIK
PICH
TWAROG
sMor-A
rgor
V|adimÍr
ŠABIK
MERGENTHA] Otmar
JAŠEK
Pavel
1968 KaÍviná
M60
M60
M50
M50
M40
1932 Trutnov
MBO
1950 ceská Ltpa
1952
Opava
1957 Klobouky u Brna
í 066 Tachov
M80
M75
1934 ostÍov u ohřl
M70
1939 Praha
M70
1942 Brušperk
M70
1942 Košice
M70
Lípa
1943 Česká
M65
1946 MaÍiánské Lázně
M6s
1947 Brno
M65
1947 Ostrava
M60
Bratislava
N
'1958 sadská
M50
M50
1955 Frýdek.MÍstek
M50
1962 Třebíč
M50
1962 Hultn
'1966 KroměřÍŽ
M40
1968 ČeskéBudějovice M40
I
1
z
2
í
1933 HavÍřov
a
z
I
2
z
2
í
1
1
't
1
1
1
I
1
1
1
I
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
,|
1
1
1
1
1
Luňír Ruzha se Vzdal vítězství,protože v ostatních kategoriích mimo M85, hrá|
dostatďný počet hráčů.
Do M5o{5l: jan Boube|Í|q Radovan Píša'Tomáš PřÍhoda, Bronis|av RektořÍk, Zdeněk socha.
Do M50{9}: vác|av Bečvář, Mi|an Branžovský, A|exander Cibu|a, Miros|av Cinibu|k, Josef
Er|ebach, Miros|av Jirousek, Roman Kratochví|, Petr Matuška' František Vedra|.
Do M65(15}: Mi|an B|áha, Jaros|av Cimburek, Jaros|av Horák, Jaros|av Hynek, Kare| Chyba,
]osef Karo|a, Josef M€rta, oldřich Motyčka, Eduard Novotný, Rudolf PavlÍče|íJlřÍ P|echáč, Kare|
Procházka m|., Petr sed|áček, v|adimíl Souhrada, Micha| Štu|Ík.
oo M70{19}: Petr Bureš, Pave| Horský, JiřÍ Hrabánek. Zdeněk Kadavý, Jaros|av Kopeček, |van
Ma|eček' František MěÍka, stanislav Michal, Antonín Michá|ek, Rudo|f Mochnacký, Dušan Molitoris,
]iřÍ oechsner, Jiří Ru|ík, Josef Rych|Ík, Zdeněk Senohrábe|q Jaros|av schlapo|, Zdeněk souček, Karel
Truhlář, Václav Vejtruba,
Do M75(13l: jan Fruhwirt, svetos|av Gerdžikov' Zdeněk Havrda, V|adimír Janeba, svatos|av
Kendzior, zdenék Koste|ecký, František Kyncl, oldřich Ma|ínek, raroslav Novák' Rudo|f Nyt|' Evžen
Rojek, Jeros|av Včís|o,VÍt ze|enický.
Do M8o(9): o|dřich Brabec, Miros|av Hái€k, vác|av Haslk, Kare| Ježek. Ladislav Nemer8ut,
Josef Novák, Emil orlík, Josef Rákosník, Anton stanček.
Do M85(4|Ján KošináÍ, Rostislav Koudelka, Karel KuIháneí., Stanislav Zíma.
Do W543l: Jana Fojtíková' Anna Ha rdvbejová, He|ena }.|avlÍčková.
Do w6o(3}: Věra Nová, Alena Pešková, Nataša s|atÍnská'
Do W70(5}: Julie Brad|erová, Jarmila Humme|ová, Božena Lerchová, Vlasta MedřÍková, Marta
Rosenber8ová.
S pordravem
Lumír Ruzha
1
IU
SOUTEZ O NEJUSPESNEJSI HRACKU ROKU
rok
Přijmení
o
q
místo
PoTŮČKoVÁ
Andě|a
1934 Pardubice
2
ro.lrÍrovÁ
Jana
196,4
KvětosIava
1949 Šumperk
4
soLAŘoVÁ
ŠVEcoVÁ
w40
w60
Eva
1940 Cheb
w70
3
MARŠ[KoVÁ
Jitka
1947 Praha
o
BoŽena
Miluše
1955 Dvůr Krá|ové
Stanislava
1943 Praha
10
LERcl.ioVÁ
LABÍKoVÁ
VYSUŠ|LoVÁ
KLlŠoVA
MAToUŠKoVÁ
w60
1944 Č.Budě1ovice w60
11
I
9
Alena
w70
Soběšovice
w40
HoDKoVÁ
13 PosPlŠ|LoVÁ
14 VRZALoVÁ
15 KUCKOVA
í6 sM|ŠTÍKoVÁ
17 GILLANYloVÁ
18 KLEMP|ŘoVÁ
't9 sPĚVÁČKoVÁ
Jana
í 952
Praha
Carmen
1972 Přerov
w60
w40
Jitka
1956 Praha
lveta
1962
L
voz Kunovice
Jana
Jiřina
I
Silva
w4c
Ostrava
w70
Praha
w60
w40
20
MERHAUTOVA
Alena
'1951
21
Radka
1972 Brno.Lišeň
24
BABÁKoVA
BAĎURoVA
VIMRoVÁ
HoLÁ
25
ČlŽrovÁ
26
PuŠoVÁ
zt
HARDUBEJoVÁ Anna
1964
28
SCHOBEROVA
KREJČoVÁ
BOZENICAR
VAŇKoVÁ
Martina
1965
EIiška
IYZ I
Jiřina
1942
Zdeňka
't
SvětluŠka
Vlasta
1948 Kralupy n.A/lta w60
'1949 Havířov
w60
Dana
1958 Fýdek-Místek w50
Margita
Renáta
1966 Havířov
í 968 Nezvěstice
22
23
29
30
31
32
33
34
35
36
BoREcKÁ
sVoBoDoVÁ
JÁRoVÁ
KREJČí
OPLOVA
Petronela
Luďka
Jana
Alena
lvana
I
1965 Jablonec nad
945
w40
Jaroměř
w40
Mariánské Láz w40
Kralupy
w70
Šuýcarsko
w70
Hradec Královl w60
:ao
o
ti
řq'
o
22
4
19
o
í6
4
15
4
í5
1
11
1
10
I
2
I
2
1
9
2
2
o
8
1
1
2
7
2
7
z
,|
?
2
6
6
6
z
1
I
o
t
5
1
3
?
3
3
I
z
3
,|
1
2
z
2
2
z
I
w40
w40
2
J
w50
1959 Plzeň
z
1
1
1
NČ Bratislava
w40
1937 Ostrov nad Oh w70
1949 Plzeň
w60
2
1
w50
w50
Praha
2
1
w50
w50
tna
í qc{ Bratislava
z
2
z
1972 Praha
OA7
z
1
Jana
2
1
2
1
DUSILOVA
1
?
z
w50
I
a
9ť'
>9
Íl'0
ER řq
EŘ EE r!ň
a!o
řÝ
g* řo| í6 s
E ..t
)q
FŇdek.MÍstek w50
1956 Liberec
Dana
3
w50
w70
Stanislava
't2
9é
Y
I
7
ER
9ď
2
2
)
2
z
1
z
1
1
1
1l
1
,|
1
I
1
1
1
I
1
tt
črsrruÁ usTlNA vírĚzÚ
natsrŘt čMKV, vÍrĚzovÉvewÉceruv čnnrv n
ruroRctÁlrí nntsrŘl črsxÉnrpustlKYl
Wlo: JANA ronÍrovÁ, sosĚšovtce
W50: ALENA xltšovÁ, rnÝotr - naÍsre r
W60: JITKA vtRRšírovÁ,PRAHA
til"fo: ANDĚH porŮČrovÁ, PARDUBICE
M4o: šTEFAN sncÁÓr, vnuaŠsrÉurztŘíČí
M50: RoST|Suav srucntÝ, MoHELN|cE
M60:
M65:
M7o:
M75:
M80:
M85:
JoSEF poŘÍzrr wŠxov
M LoŠtrlRrÚíčex, l esen ír
J|ŘÍ P6cxrL, ŠrenNse nr
oLDŘlcH MlKUlÁ, L|BEREC
FRANT|šEr pRrts, KLADNo
LuMÍR RUZHA, PRAHA
I
t.lgÚspĚšnÚšÍ xnÁÓ RoKU:
Hráčka roku: ANDĚLA porŮČrovÁ PARDUB|CE
Hráč roku: ltŘÍ plscHeL šreRruaeRr
Zahraničníhráč: JUL|US HoLoDA, BRATlstÁVA (sVK)
česrnÉpurovnÍ poxÁRv:
Pohár Fair - p|ay: FRANT|šE x leÚrurx, sualŇRt.tv
Nejstaršíhrajícíhráčka: ELIšKA KRačoVÁ, KRALUPY
NejstaršÍhrajícíhráč: t.uuÍn RUZHA, PRAHA
Nejstaršíčlen: MARCEL oRLoWsK|, PRAHA
LZ
17.Ms AUcKIAND
- NoVÝ zÉut,to
Čas se naplnil, přihlášky skonči|y .
V úteý dne 26.11. 2013 by| nah|ášen
pořadate|ům seznam hráčůpro tento šampionát. Přihlašova|jsem ceIkem 44 osob (40 Čechů
a 4 S|ováky}. Z toho je 36 hráčůa 8 Do, Českých hráčůje pouhých 34. Je možné,že se ještě
někdo přih|ásil či přihlásí individuá|ně, potom by se momentálnl stav hráčůo něco navýši|.
Nám zbývá dořešit ještě několik čtyřher a pro opravdu pár zbývajícíchhráčůdoh|edat cizí
partnery. Tato situace už je jasná u Františka Preise M80 a Michaely Korgerové W50. Ti jsou
ve svých kategoriích sami. Pevně doufám, že jim a ještě i ostatním s|ušného partnera seženu.
Pro Brémy jsem by| úspěšný a dokonce Haně Bartošovéisem sehnal partnerku, se kterou
získa|y BMI
Muse| jsem přerušit práci na Zpravodaji č.8/2013, protože jsem ceté čtyři dny
ztrati| pochůzkami po čes|oich bankách. Při té přÍ|ežitosti jsem zjistil, že úroveň českých bank
.ie asi stejná, jako v Afganistánu. Chté|jsem jenom pořadate|ům pos|at 8.855
NzD' Je|ikoŽ
v Českérepublice se žádná banka NZD nezabývá, prostě tu nejsou a proto je nelze postat|
Požáda|ijsme pořadate|e. zda by nepřijmu|ijinou měnu, kteráje u nás dostupná. To
naprosto odmít|i a trva|i na poslání v NZD. Užjsem plánova| urych|enou cestu do VÍdně či
Drážďan pro NzD' Na štěstÍ nám pomohla cestovka Jiřího Vojtka, kteÍá za nás požadované
NZD ve čtvrtek 28. 11. 2013 zaplati|a'TÍm jsme na pos|ední chvíli dodrželi i termín 30. 11.
2013 bez da|šího pená|el V Německu to by|o bez jakéhoko|iv prob|ému, u nás napfosto
neřešite|nél Upozorňuji, Že nejen transferem czK na EUR a nás|edně na NZD jsme něco
prodě|a|i, a|e idíky NB, která os|abi|a CZK o 10% si budeme mus€t na vk|ady přip|atit.
Mys|ím, že u hráčůasi až o 350 Kč a u Do, asi o 150 Kč. Přesně budeme vše vědět, až se
spočÍtajíbankovní převody a to bude trvat asi ýden. Po této akci se každému přih|ášenému
ozvu, poš|u stav vašeho účtus vypočítanýmdoplatkem, ktený bude dle nabídky spIatný do
31. 1. 2014. ČÍs|okonta i váš variabilnÍ symbo| zůstávajÍ stejné. Současně vám oznámím i
partnera do čtyřhry a na ubytovánÍ.
obě cestovky se na zájezd pečlivě připravují, aby nedoš|o k žádným
zádrhe|ům. Prostě, aby se nám tento historicky nejrrzdá|enější zájezd p|ně vydařil| Účastníci,
kteří po|etí i na Fidži na|étají téměř 40.0Oo km a to je yzdá|enost kolem zeměkou|e| Přejeme
si, aby se vám tento zájezd nejen líbi|, a|e abyste si domů přivez|i z této da|eké cesty ty
nejkrásnějšÍ zážitky. A k vašíspoko|enosti by ještě patřilo i pěkné umístěnÍ ze světového
šampionátu či dokonce medai|eI K Wlitomu tam jedeme, abychom světu ukázali, Že sto|ní
tenis hrát umíme a můžemese rovnat s každým. Proto se ivy pomalu připravujte, zvyšujte
tÍéninkovédávky a pokud možno sehrávejte čtyřhry tam je to vždyjednodušÍl
S pozdravem
Lumír Ruzha
201{il0BLDllffintl.l
TABLI TIl.|l'|IS
CHAMPIONSH}PS
AUCKLAND
N€w
ŽEALÁND
vvvc2014.coM"
I
t3
7 ,r.:
n
( t)-
Jo#ne 'uiyto..,\-e
o št,asttt,ý
no,
,y ,r[.
+
?^;?t
I
vÁŽrruípŘÁrrlÉ,
pŘnrur vÁv
všerrn rnÁsruÉ vÁtvoČruÍSVATKY,
plruÉ poHooy, Rt<ttvt'tíHo oopoČtrut<u a HI-avruĚ
prvruÉ zonnví. A PRo pŘÍšríuŽ rs' srzoNu .lršrĚ
srvĚlou FoRMU A MNoHo onGÍcH vírĚzswí.
rríson Čvrv
uEzt<ÉvÁruocE
s
vĚnnÁ čl ŽelezruÁ canon
Seznam úěastníků,kteři hrá|ivšechny tur.nq"
"
ro"e 20í3, body-gg
redukované
NASI JUBILANTI
Seznam č|enůslavicí ku|até a půlkulaténarozeniny v roca 2014
15
SPONZOR CMKV
Ing ,Zdeněk
Vese|ý
Sport Spin, s.r.o.
Mezivrší29' 147 00 Praha 4
Tef
./fax:244 460 546
Mobil: 737 415 487
Ernail : i nfo@sportspi n.cz
PROPOZICE NA TURNAJ V HOLICICH V CECHACH
la.rl cnr
č|ev YE stuJú{ rťIsg
Elilr"' Y!mÍx6 ó.V2Dr4
uvfuqEďI-uolrroy.NÍ
TJ JIIK'M E'!ICE' ve apeluprdoí a d!Kv.
Sebste 1.2.2014.
Eata}í aportovní bala' EolÍce Eolubeva ul. protl lO.
Ěrdltcló r lry.v)'arto Svoboitové,' Prwl 8t1ík a Ja!o!l8v fuěcra.
Brsod'ol řrdltelr :t2. rhpfud'lů Joóotlivýoh.brtcgoťlí.
_
Elaní pořdatolr Jaa švce , r{etupoe rJtH řo*ár.
2ilrerotd' alutrbar SvótlurlLa Borgokí.
hlrc ogcb!ó r drtč bcnáoí tunaJo neJpozděJi u d'ltrt před za.bá.
o)ElU{s,
'
jcnín ýÍailrlnó hetcgorla.
o1
Šrco,
ÍolÍoc.
to1.l7l6 3o2 30€. Eaatlr
Ja^u
Budovetolů 9%, ,y
[email protected]
ZáJocl
o
ubytovrbí
ae
ta}ó
Dhou PříD blírlt ar.
')LluytoÉ$'
nl re Íltcn4tu SOU - Antcpblli{ trádrÚžEí 361. Vrdoocí pí.Ieůčí.
'
bYÁ .JláF ena1lcnr lr't.al}ova@ opaaato.oz
nobc to}.r@5 L52 4L5.
colu
nobo
hbcJo
2.
4.1ůžkové'
kolÓr
P! Eó eaolr:.r'pc.
Jaou
.
'a
o47
521.
Bnail
o
1736
agbc
284
681
cnkv.ruzb@ ac z
Iďo'ruepg
turpg?;'BlzhovirTcl.
1l'2
8)
ru.o: Yčg d.o ubytovdsí.
h)ugďL$!gr!aj9 t vrótrlÉ a_c pfod zabíJcoío-j*!9!i:Í:b-E!:J!gg.$3s!'
ďIcevá 0ffflt65,no,rí52|@1Et91Y6o1v?0 r 60 + 20 R €gtEě
l@rT90r
20 t s.xě
70
I4O r t{50 rtr40
80 + 20 . ]oo Kč
xeělerevó ěcštíc glovgDĚtí !
m + too - ]E Eó
Bcšlcpvéortrt'í s
1o0 + t'0 . 2@ [ě
hle. lDnrb{ ódstka jc pro dxv. tlvcdená ěáatky obou být v'!Ěí o
8 tré.
l)sórrrtweíl ŽE-rrtujo pořadatcl Po gclou óobu turraJc.
r
zlriEEffiI ugrrrog!Í
Erqfc ao 9od1c Pravidot dtsr, Od dl(v r tuoto !o!tlru.
vy7o{^n 12 Lrtrger{í r ll4o' so' 50' 5'' ryo,ÍI,,W,B5 |v 49,vý,
t6o1rl0 r BrqJc ae od
19trí e ataráíoh.
'Foóaítuhcrrutaoo r
Jr
o
)duorý
roĎgd r
no'n''E0'!99'l@'ř70
r4orrto
160r55
r4orE0
.l )
Byatég tcaaJo
r
c )treargování:
f )lotahv
r
s)líjlry:
Stoly!
l ) Zilrarrtaí rtav
b)
Přrrtaoda ť|&Vr
Lrd.r fu$a
r
é al'
IrQ - Brn
- llr 50
- 12120
- V1fr
LL,zo
xlr50
141Ň
žet
B,30
laroo
t2r3O
ltr0o
}.ttutrD . třÍ až ětyrtlcuó !EuPi!ý' tdo braJ
óý a ta'!dý".
Eráil1 na P!Ít!í.bilvcu !írtccb poatupují do .l|F, o.tat8í .lo l8.
2.atrrpň . Ý? 1 r8 ae hraJí ryatóoa Eo.
tutrýob Latceorií nrre,dí bt{ňc i|o
J. aF.Ál.' FEoťl v Foo. aJJ'J D.!r8.|;l' o
ínlo r poillo abcocily bst|gu tr.řŤ'cd do
!Ýýoh
Latcgor1í.
T roz}|'Iclýoh barÍíabscrvcuó . ěoťEó' výauadaě !o .óbYóIcDín
Irltr l. Pod1a Pbt!ýob acznanl '2oaledn{r.e wóá.Eí.
EraJo m bí\ýd, d'ěky IIIEAR 3'bvěztly, rilar'la dodoaá aaš{n apourorrl íírrr SPIÍ p. r'rg.ribňce vcrcláho.
hředatcló připrerÍ Da úYgu d'atcob v jcriné brlg oclbl 18 rtolů.
Eařť úěa.atd'L turnajc rtartuJe !a !"é ÝIárt!í rizi.b, ! Ýčdod.a
óobxlho rilravotníhe gtaw.
'Ý&o
soře.óatoló z TJ Jiolra Bclloc a celý výbor ělÍ(v aa na vár tóší a
pňcJí cl' oo njvótčíúěartl Vcld' rúdi přlrítlnc věcohqy uovó
óleay' zvtíčtóv aladĚ{oh tatcgoriích žen a nrrž0.
Proto nv{bo jts, acrcilte rilor e při.icilto l
Přcdactla odrtí1u Slr
JiH rošíá
Přgdgeca TJ [o}ioc
Jo.a Švgo
:
Ve|ká cena Českomoravského k|ubu veteránů
Turnai veteránů ve stolnÍm tenise č. 212914
A.
Všeobecná ustanovenÍ
1.
2.
Pořadate|:
:
3. lulsto konánÍ :
Datum konánl
:
sxsr snNÍx xevÍŘov ve spo|uprác|
.|.
sobota
března 2014
Hema s|o|nlho tenisu, u|. Škohlí, 736 01 Hav|řov. Šumbark
od v|akového nádražl autobusem
/Í. vedenÍ turnajg
:
Řgd|tel
:
ŘÍzenÍ tumaJe
zdravotnlcg
5.
Př|h|ášky:
6.
7.
ubytovánl
lnfoímaco
8.
Vklady:
s Čtvtxv
ó.
4o1.4o2.4oj!J85.49g 4xl. 4lg 417, podtrŽené autobusy iedou na
:
:
u|. Ško|n|
BEDMŘoTAKAR
KŘT . vedoucl lng. SVoBoooVÁ Vlasta, PaVe| smo||k, Jaros|av KuČera
a skupináii jednot|ivý& kategoril
svěuuŠka Boíeďá
osobně, na mIsté konán| tumajé, nejpozděii 10 minut před zaháienIm přls|uŠnékategoÍie
:
:
Nlko|a3
|ng.
Enda|
603722478
te|eÍon byt 596 411 913'
sVoBoDoVÁ Vlasta,
EalEullgbylovllll!
=
=
70+30.. Kč =
90+110'. Kč =
90+30.- Kč
120
80+30.. Kč
í10
í00
í 10+160.. Kč
9.
občerstvenl:
B.
Technlcká ustanoven|
=
200
270
Buds zaiiŠténov mÍstékonánl
't0. Paodpls:
:
HráJe 96 podl6 prav|det ST,
í1. KatogoÍ|o :
oHŘ čMKv a ustanovenÍtohoto rozp|8u
Ženy od ročnlku í974 Po des€ti
|etech : W40, W50, W60, W70
MuŽi těcito katégoril po deseti |etech : M40. M50' M85
MuŽi od ročnlku í 954
12. Časový P|án
Katogorle
:
letoch
:
M60, M65, M70,
M80
zaháJenl
Prezentaco
:
M70, M76, M80, M85, W60, W70
7.30 - 8.30 hodin
8.45 hod
W,{0, W5o
do 1'l:50:00
12:00 hod
M60, M65
do 12.45 hodin
í3.00 hod
M/t0. M50
do 14.50 hodin
15.00 hod
Rozehranó kategorle se vždy dohrávaJl do konce. Pořadato|ó sl whrazujÍ' žo
v přÍpadó většÍho množrtvÍ ht{čů'múžodo|Ít k časovómu posunu zaháJgnl
.l3. systóm soutáží:
3outěžl ns pozděJš| dobu. PÍozgnt8ca budo dodrŽena pod|o Íozp|su
I
a) t|l aŽ čtyřČlennéskupiny. hráěi na í. a 2. mÍsté postupuiÍ do ve|kého Íinále.
hťáči na 3. a 4. mlstě do "Ma|ého Íná|e"
b) "Ma|ó a Ve|ké íiná|e", vy|azovaclm zpúsobem
.|4. Nasazovánl:
15. Míčky:
skup.nán iednotlivých kategofi| nasazui| do skupin pod|o p|atného žebřÍčkuČMKV
Hraj€ se bl|ými m|čky T|BH,AR .... PÍo tento tumaiie dodá zdarma íima spin - pan |ng. Vese|ý.
Dle dohody obou hÍáÓŮ lze hfát s mlčky iakéko|ívznaěky.
HÍaje se na 18 sto|ech ve dvou hemách.
16. Zdravotnl stav
:
KaŽdý účastn|kturnaia startuio na vlastn| riziko, s védomlm svého dobrého zdravotnlho
stavu
I
Pořadate|é a výboÍ ČMKV se na vás těšt. Ngváhe.it€
Inq. Vlasta svoBoDovA
vedoucl KŘT ČlaKV
Lumlr RUZHA
předseda
ČMK/
a pňjeďe
!
Nikolas ENOAL
prédseda SKST

Podobné dokumenty

Avonet s.r.o. - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Avonet s.r.o. - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje zadaVateIem nadřizeného orgánu Kraiské hyglenické sianice zlinského kra]e se sidern Ve Ž] |ě' ]imŽ je l,'] r]islersi.".r. zdíavolnictví ČR ve smyslu zákona č' 13712005 sb o \,eie]:lýc|l zakázkác|| ...

Více

90 let Československé meteorologické služby

90 let Československé meteorologické služby premises in the Institutes of Mathematics and Natural Science ofCharles Universiý in Prague at Karlov.

Více

zpravodaj 2/2009

zpravodaj 2/2009 FoRMAoEK STANIA NYTL

Více

3d-tetris - World of Spectrum

3d-tetris - World of Spectrum zaplněné části hracího prostoro. Můžete si vybrat b u d ' R E M O V E R O W (po s a p M B l j H K r t H v ^ d y tato rmírft nebo R E M O V E F L O O R (mizí pouze celé patin naráz). Přcpfainí se pr...

Více

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

Usnesení - dražební vyhláška o oznámení dražebního roku e-mail:[email protected] internet:www.exekuce.czo lD datov6schr6nky:dzsggT3 Pro platbypovinnlch(dtuznik0)r esoB r 6.ri.175236 496 / O3OOr var. symbol:0613112

Více