výroční zpráva 2012/2013 - Základní škola Moravská Třebová

Komentáře

Transkript

výroční zpráva 2012/2013 - Základní škola Moravská Třebová
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2012/2013
Výroční zpráva vychází z § 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví záležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní informace o škole
Charakteristika školy:






Název školy: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Sídlo školy: 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21
Charakteristika školy: základní
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 049 328 085
Zřizovatel: Město Moravská Třebová, náměstí T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská
Třebová
Vedení školy:
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Skácelíková
Zástupce ředitele: Bc. Zdenka Šafaříková
Adresa pro dálkový přístup: www.3zsmt.cz, [email protected]
Datum zařazení do sítě škol: 22. 3. 1996
Poslední aktualizace v síti škol: 1. 9. 2008
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 100 677
Součásti školy podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacita:


Základní škola: 360 žáků
Školní družina: 75 žáků
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Školská rada
Volební období všech členů je tříleté.

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců proběhly 8. 12. 2011
Do školské rady byli zvoleni tito zákonní zástupci žáků:
Ing. Miroslav Netolický
Hana Zástěrová
Ing. Jan Rejchrt

Dne 6. 12. 2011 proběhly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků.
Byli zvoleni tito učitelé:
Bc. Zdenka Šafaříková
Mgr. Miroslava Snášelová
Mgr. Petr Hrdina

Za zřizovatele byli do školské rady jmenováni na základě usnesení Rady města
Moravská Třebová ze dne 19. 12. 2011:
JUDr. Miloš Izák
Ludmila Koláčková
Ing. Miroslav Krejčí
.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Vzdělávací programy školy
(přehled oborů vzdělávání)
Škola ve školním roce 2012/2013 vyučovala podle školního vzdělávacího programu Dnes
jsme moudřejší než včera – 7. verze - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
vzdělávací program
čj. MŠMT
školní rok 2012/2013
v ročnících
počet žáků
Národní škola
---
----
---
Obecná škola
---
---
---
Základní škola
---
---
---
Dnes jsme moudřejší než
včera – školní vzdělávací
program pro základní
vzdělávání
---
I.
– IX.
278*
*Počet žáků odpovídá zahajovacímu výkazu o základní škole ke dni 30. 9. 2012.
Statistika žáků podle místa bydliště
M.
Třebová
Boršov
145
45
Staré Útěchov Linhartice Dětřichov Borušov ostatní celkem
Město
8
15
18
11
6
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
30
278
Seznam pracovníků školy
poř. č.
jméno
1.
2.
Skácelíková Jaroslava ředitelka
Šafaříková Zdenka
zástupce ředitele
výchovný-kariérový poradce
Hošková Zdeňka
uč. 1. – 5.
Dopitová Renata
uč. 1. - 5.
Skácelíková Lucie
uč. 1. – 5.
Šařecová Eva
uč. 1. – 5.
Klech Pavel
uč. 1. – 5.
Draesslerová Andrea uč. 1. – 5.
Hrdina Petr
uč. 1. – 5.
výchovný poradce
Krejčí Martin
uč. 6. – 9.
Řebíčková Hana
uč. 6. – 9.
Snášelová Miroslava uč. 6. – 9.
Purketová Alena
uč. 6. – 9
EVVO koordinátor
Žvátorová Simona
uč. 6. – 9.
Machačová Vladimíra uč. 6. – 9.
Novák Vlastimil
uč. 6. – 9.
Medříková Alice
uč. 6. – 9.
Pallová Eva
uč. 6. – 9.
Krušinová Eva
vych. ŠD
Koukal Vít
vych. ŠD, učitel
Zahradníková Ivanka vych. ŠD
Barvová Drahomíra
účetní
Moravec Karel
správce sítě
Biličová Věra
uklízečka
Tesařová Věra
uklízečka
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
zařazení
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VOŠ
SŠ
SŠ
SŠ
vyučena
vyučena
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Ležící: V. Novák
První řada: M. Krejčí, J. Skácelíková, E. Šařecová, Z. Hošková
Druhá řada: L. Skácelíková, H. Řebíčková, E. Pallová
Třetí řada: V. Machačová, S. Žvátorová, M. Snášelová, Z. Šafaříková, A. Medříková,
A. Draesslerová, R. Dopitová
Čtvrtá řada: K. Moravec, P. Klech, P. Hrdina
Chybí: A. Purketová, E. Krušinová, I. Zahradníková
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2012/2013
Datum
21. 9. 2012
1. 10. 2012
Název akce
Aktuální změny pracovně právních předpisů ve
školství
Školení BOZP vedoucích pracovníků
3. 10. 2012
17. 10. 2012
18. 10. 2012
23. 11. 2012
13. 2. 2013
15. 2. 2013
21. 2. 2013
8. 3. 2013
12. 3. 2013
16. 5. 2013
Školení vyhlášky 50
Proč roste agresivita u dětí
Krajská konference k podpoře interaktivní výuky
BOZP pro zaměstnance škol a školských zařízení
Seminář školských předpisů
Aktuální stav školské legislativy
Psychohygiena učitele
Právní předpisy a školská legislativa
Prezentace Datakabinet
Rozumíme penězům
27. 5. 2013
29. 5. 2013
5. 6. 2013
6. 6. 2013
Služby Google ve škole
Zákoník práce a jeho specifika ve školství
Jak motivovat žáky v hodinách chemie
Rozumíme penězům – II. stupeň
26. 6. 2013
Učíme jazyky lépe
Jméno učitele
J. Skácelíková
J. Skácelíková
Z. Šafaříková
E. Palová
J. Skácelíková
J. Skácelíková
J. Skácelíková
J. Skácelíková
J. Skácelíková
J. Skácelíková
M. Snášelová
Všichni učitelé
A. Draesslerová
P. Klech
J. Skácelíková
J. Skácelíková
A. Purketová
S. Žvátorová
M. Krejčí
Z. Šafaříková
Další vzdělávání bylo v tomto roce realizováno individuálně. Vyučující vyčerpali 12 dnů
studijního volna na své další vzdělávání.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Žáci zapsaní do prvního ročníku
– nástup do školy 1. 9. 2013
Zapsaní žáci do 1. ročníku
(včetně odkladu)
34
Počet žádostí
o odklad
2
Počet žáků, kteří
nastoupí po odkladu
Nastoupí do 1. třídy
k 1. 9. 2013
5
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
32
Snížené stupně z chování, neomluvené hodiny,
opravné zkoušky, odložená klasifikace

Snížené stupně z chování
Počet
I. pololetí
II. pololetí
10
7
0
3
2 – uspokojivé chování
3 - neuspokojivé

Neomluvené hodiny
Neomluvené
361
Školní rok

% všech žáků školy
I. pololetí
II. pololetí
3,6
2,5
0
1,1
Počet žáků klasifikovaných nedostatečnou
Třída
I.
II.
III. A
III. B
IV.
V. A
V. B
VI.
VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Počet žáků třídy
stav k 30. 6. 2012
25
26
16
17
25
23
26
29
20
19
19
27
I. pololetí
II. pololetí *
0
0
1
0
1
0
2
5
4
2
3
0
0
0
0
0
1
0
1
2
1
1
0
0
* Počet nedostatečných je již po opravných zkouškách. Jedná se o žáky, kteří musí opakovat
ročník.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Předměty, z nichž se konaly opravné zkoušky
Počet žáků

Anglický
jazyk
Český
jazyk
Matematika
Zeměpis
7
4
4
1
Předměty, z nich žáci nebyli klasifikování
Předmět
Počet žáků
Tělesná výchova
1
Anglický jazyk
1
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty
Německý jazyk (VI., VII., VIII. a IX. tř.)
Nepovinné předměty
Náboženství *
Tvořivý dějepis (VII. tř.)
Domácnost (VIII. tř.)
Sportovní hry (VI. tř.)
Seminář a praktika z přírodovědných předmětů (VI. a
VII. tř.)
Chemická praktika (VIII. tř. a X. tř.)
Informatika (IX. tř.)
*pro malý počet přihlášených žáků nebylo školou realizováno vyučování náboženství
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Akce školy, výsledky 2012/2013




Exkurze, výlety, projekty…
Akce pro veřejnost a jiné školy
Meziškolní akce
Školní akce a soutěže (výchovné koncerty, filmová představení,…)
Exkurze, výlety, divadelní představení…
Akce
Burza středních škol
Exkurze Rehau
Gymnázium Moravská Třebová
Beseda s p. Kocůrkem o cestování po USA
Den otevřených dveří na ISŠ Mor. Třebová
Návštěva městské knihovny – české
pohádky
Hudebně kulturní vzdělávací pořad pro
děti
Návštěva městské knihovny
Návštěva městské knihovny – komiks
Návštěva městské knihovny – Václav
Čtvrtek
Taneční soubor Texasky
ZOO Lešná
Praha
Návštěva městské knihovny
Návštěva městské knihovny – básníci
Návštěva městské knihovny
Školní výlet – Bělá u Jevíčka
Školní výlet – Bělá u Jevíčka
Školní výlet – Western park Boskovice
Školní výlet – golf Boskovice
Exkurze – čistírna odpadních vod
Školní výlet – Bělá u Jevíčka
Zodpovídal
Z. Šafaříková
Z. Šafaříková
A.
Draesslerová
E. Šařecová
J. Skácelíková
Z. Šafaříková
l. Skácelíková
Termín
2. 10. 2012
7. 11. 2012
21. 11. 2012
Třídy
IX.
IX.
V. A, V. B
R. Dopitová
25. 3. 2013
I. – V.
P. Klech
L. Skácelíková
L. Skácelíková
26. 3. 2013
4. 4. 2013
18. 4. 2013
III. B
II.
II.
Z. Hošková
A. Purketová
A. Purketová
R. Dopitová
L. Skácelíková
L. Skácelíková
S. Žvátorová
A. Purketová
E. Šařecová
M. Krejčí
A.
Draesslerová
Z. Hošková
19. 4. 2013
23. 4. 2013
25. 4. 2013
25. 4. 2013
13. 5. 2013
13. 6. 2013
13. 6. 2013
14. 6. 2013
18. 6. 2013
18. 6. 2013
19. 6. 2013
IV.
V. A, VII. B
IX.
I.
II.
II.
VII. A
VII. B
V. B
VI.
V. A
21. 6. 2012
IV.
4. 12. 2012
IV. – IX.
14. 12. 2012 IX.
14. 3. 2013
II.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Akce pro veřejnost a jiné školy
Akce
Přespolní běh
Den otevřených dveří
Zodpovídal
V. Machačová
Vyučující
Mikulášské odpoledne
Vyučující I.
stupně
Z. Šafaříková
Adventní zájezd Drážďany
Vystoupení souboru V. A třídy v Domově
důchodců
Pohádková školička
Zápis do 1. tříd
Projekt Od MŠ po ZŠ
Společná hodina s MŠ Tyršova
Hodina pro rodiče budoucích prvňáků
Pasování na čtenáře
Beseda s policií ČR pro rodiče
Slavnostní vyřazení žáků IX. třídy
A. Draesslerová
Vyučující I.
stupně
Vyučující I.
stupně
Z. Šafaříková
K. Moravec
R. Dopitová
L. Skácelíková
E. Šařecová
A. Draesslerová
R. Dopitová
J. Skácelíková
Z. Šafaříková
Termín
26. 9. 2012
15. 11.
2012
29. 11.
2012
13. 12.
2012
14. 12.
2012
17. 1. 2013
Třídy
I. – IX.
III. – IX.
V. A
31. 1. 2013
20. 2. 2013
27. 2. 2013
6. 3.2013
13. 3. 2013
20. 3. 2013
20. 3. 2013
10. 4. 2013
10. 4. 2013
12. 6. 2013
I.
I.
IV. – IX.
IX.
Meziškolní soutěže
Akce
Minifotbal
Minifotbal
Týden pro inkluzi
Zodpovídal
V. Machačová
V. Machačová
P. Hrdina, P.
Klech
Termín
24. 9. 2012
25. 9. 2012
10. – 17. 10.
2012
Třídy
VI., VII.
VIII., IX.
III. A, III. B
Coca Cola Cup
Kinderiáda
Miniolympiáda z přírodovědy
V. Machačová
L. Skácelíková
A.
Draesslerová
E. Šařecová
V. Machačová
P. Klech
V. Machačová
V. Machačová
15. 10. 2012
17. 10. 2012
23. 10. 2012
VI. - IX.
II. – V.
V. A, V. B
1. 11. 2012
7. 11. 2012
8. 11. 2012
20. 11. 2012
VIII., IX.
III. – V.
VI., VII.
VI., VII. A,
Turnaj futsalové ligy
Pohár ČFbU ve florbalu
Turnaj futsalové ligy
Orion cup ve florbalu
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
VII. B
VIII., IX.
VI. - IX.
VIII., IX.
III. – V.
VIII., IX.
I. – V.
IX.
IV., V. A,
V. B
IX.
IX.
Orion cup ve florbalu
Orion cup ve florbalu – žákyně
PC-ák
Pohár ČFbU ve florbalu – krajské kolo
Turnaj futsalové ligy – okresní kolo
Švihadlový čtyřboj – oblastní kolo
Finanční gramotnost – okresní kolo
Florbalový turnaj
V. Machačová
V. Machačová
S. Žvátorová
P. Klech
V. Machačová
L. Skácelíková
S. Žvátorová
V. Machačová
22. 11. 2012
27. 11. 2012
28. 11. 2012
6. 12. 2012
14. 1. 2013
29. 1. 2013
29. 1. 2013
12. 2. 2013
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo
Olympiáda v německém jazyce – okresní
kolo
Florbalový turnaj – dívky
M. Snášelová
Z. Šafaříková
12. 2. 2013
13. 2. 2013
E. Šařecová
14. 2. 2013
Olympiáda z anglického jazyka – okresní
kolo
Florbal – I. kategorie
Recitace – oblastní kolo
Gymnastický čtyřboj – oblastní kolo
Coca Cola Cup
Poznávání přírodnin – oblastní kolo
Vybíjená
Soutěž v programování – krajské kolo
Poznávání přírodnin – okresní kolo
Moravskotřebovský pětiboj
H. Řebíčková
18. 2. 2013
P. Klech
R. Dopitová
l. Skácelíková
V. Machačová
R. Dopitová
V. Machačová
S. Žvátorová
A. Purketová
V. Machačová
26. 2. 2013
26. 2. 2013
7. 3. 2013
25. 3. 2013
12. 4. 2013
16. 4. 2013
19. 4. 2013
24. 4. 2013
24. 4.2013
Mc Donalds Cup
Mc Donalds Cup
Coca Cola Cup – okresní kolo
Vybíjená dívky - okresní kolo
Dopravní soutěž
P. Klech
V. Machačová
V. Machačová
V. Machačová
M. Krejčí
P. Hrdina
M. Krejčí
M. Krejčí
P. Klech
V. Machačová
P. Klech
A. Purketová
V. Machačová
M. Krejčí, P.
Hrdina
P. Klech
V. Machačová
H. Řebíčková
M. Snášelová
25. 4. 2013
26. 4. 2013
29. 4. 2013
30. 4. 2013
3. 5. 2013
III. – V.
III. – V.
IX.
V. B
IV., V. A,
V. B
I. - III.
IV. – V.
VI. – IX.
IV., V.
V. – IX.
6. 5. 2013
9. 5. 2013
13. 5. 2013
16. 5. 2013
20. 5. 2013
22. 5. 2013
22. 5. 2013
23. 5. 2013
VI.
V. – IX.
I. – III.
IV., V.
I. – III.
V. B
VI. – IX.
V. – IX.
6. 6.2 013
12. 6. 2013
19. 6. 2013
20. 6.2 013
II. – V.
VI. – IX.
IX.
VIII.
Pythagoriáda – okresní kolo
Dopravní soutěž – oblastní kolo
Mc Donalds Cup – okresní kolo
Hokejbal proti drogám – krajské kolo
Mc Donalds Cup – krajské kolo
Poznávání rostlin – okresní kolo
OVOV – okresní kolo
Dopravní soutěž – okresní kolo
Atletická všestrannost
OVOV – krajské kolo
Dopravní výchova – workshop
Branný den na střední technické škole
IV., V. A,
V. B
VII. A, IX.
I. – III.
I. – V.
I. – V.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Školní akce a soutěže (výchovné koncerty, filmová představení ….)
Akce
Dílny v ZUŠ
Termín
5. 9. 2012
Třídy
I., II.,
III. A,
III. B
12. – 14. 9.
2012
18. - 19. 9.
2012
Máme společnou historii
Cimbálová skupina Réva
Přírodovědný klokan – školní kolo
Zodpovídal
R. Dopitová,
L. Skácelíková,
P. Hrdina,
P. Klech
V. Novák
A. Purketová
Z. Hošková
A. Draesslerová
E. Šařecová
Z. Šafaříková
M. Snášelová
A. Purketová
Logická olympiáda
Bobřík informatiky – Kadet
P. Hrdina
S. Žvátorová
2. 11. 2012
14. 11. 2012
Bobřík informatiky – Benjamin
S. Žvátorová
15. 11. 2012
Bobřík informatiky - Mini
S. Žvátorová
16. 11. 2012
VII. A,
VII. B
IV.,
V. A,
V. B
IX.
I – IX.
VIII.,
IX.
II. – V.
VIII.,
IX.
VI.,
VII. A,
VII. B
IV.,
V. A,
V. B
VI. – IX.
IX.
VII. A,
VII. B,
IX.
V. B
IV.,
V. A,
VIII.,
IX.
VI.,
VII. A,
VII. B
VII. A,
V. B, IX.
IX.
VI.
– VIII.
I. – V.
VI. – IX.
I. – V.
Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
Den na dopravním hřišti
17. 9. 2012
16. 10. 2012
17. 10. 2012
Finanční gramotnost – školní kolo
S. Žvátorová
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
M. Snášelová
Olympiáda v anglickém a německém jazyce H. Řebíčková,
– školní kolo
V. Koukal,
Z. Šafaříková
Lyžařský výcvikový kurz
V. Machačová
Lyžařský výcvikový kurz
M. Krejčí
4. 12. 2012
4. 12. 2012
14. 1. 2013
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
M. Krejčí
13. 2. 2013
Biologická olympiáda – C, D – školní kolo
A. Purketová
15. 2. 2013
Chemická olympiáda – školní kolo
Pythagoriáda – školní kolo
A. Purketová
S. Žvátorová
18. 2. 2013
20. 2. 2013
Recitační soutěž – školní kolo
Letem světem – zeměpisná soutěž
Gymnastika – školní kolo
R. Dopitová
M. Krejčí
Vyučující I.
stupně
21. 2. 2013
22. 2. 2013
27. 2. 2013
7. - 12. 1. 2013
21. - 26. 1.
2013
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Soutěž v poznávání živočichů – školní kolo
Pěvecká soutěž – školní kolo
Matematický Klokan
Přírodovědná soutěž – školní kolo
A. Purketová
A. Draesslerová
M. Krejčí
R. Dopitová
13. 3. 2013
21. 3. 2013
22. 3. 2013
25. 3. 2013
Den vody
Genius Logicus
Den Země s DDM
Z. Hošková
M. Krejčí
R. Dopitová
L. Skácelíková
P. Klech
J. Skácelíková
26. 3. 2013
9. 4. 2013
19. 4. 2013
Ukázka výcviku speciálně cvičených psů –
věznice Mírov
10. 6. 2013
Beseda s městskou policií
Z. Hošková
Beseda o ochraně obyvatel a o požární
prevenci
Z. Šafaříková
Testování V. a IX. tříd
Z. Šafaříková
K. Moravec
Z. Hošková
Den na dopravním hřišti
Projekt Matematika s chutí
Den vědy
Den na dopravním hřišti
Sportovně turistický kurz
Den ochrany obyvatelstva
Matematická soutěž TakTik
23. 4. 2013
P. Klech
E. Pallová
S. Žvátorová
V. Novák
M. Krejčí
A. Purketová
Z. Šafaříková
M. Snášelová
V. Machačová
A. Medříková
A. Draesslerová
Vyučující I.
stupně
Třídní učitelé
S. Žvátorová
26. 4. 2013
30. 4. 2013
30. 4. 2013
V. – IX.
I. – IX.
II. – IX.
III. A,
III. B,
IV.
IV.
II. – IX.
I., II.,
III. B
I.
stupeň
II.
stupeň
IV.
VII. A,
VII. B,
IX.
20. 5. - 24. 5.
2013
21. 5. 2013
4. 6. 2013
24. 5.2013
31. 5. 2013
V., IX.
18. 6. 2013
8. - 10. 6. 2013
V. A
I., II.,
III. A,
III. B
I. – IX.
III.
– IX.
27. 6. 2013
Celoročně
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
IV.
III. B
I. – V.
Zpráva výchovného poradce
Škola pravidelně pracuje s žáky se specifickými poruchami učení. V školním roce
2012/2013bylo diagnostikováno 17 žáků se specifickými vývojovými poruchami. Těmto
žákům byla dle možností věnována speciální péče a individuální přístup ze strany vyučujících.
Jeden žák se SVP se na základě žádosti rodičů a vyšetření poradenským zařízením vzdělával
podle individuálního vzdělávacího plánu.
Nejčastější skupinou žáků se SVP jsou na naší škole žáci se specifickými vývojovými
poruchami učení a chování /dysortografie, ADHD ,dyslexie,dysgrafie/.
Na začátku školního roku byla se zákonnými zástupci těchto žáků opět uzavřena
smlouva o poskytování péče ze strany školy. Zákonní zástupci měli možnost ve stanoveném
termínu pravidelně navštěvovat školu a konzultovat případné problémy s jednotlivými učiteli.
Rezervu do budoucna vidíme v práci s žáky neprospívajícími.
V rámci akce Týden pro inkluzi opět proběhla pravidelná vzájemná návštěva žáků naší
školy a žáků Základní školy speciální v Moravské Třebové Pokračovala spolupráce školy
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, odborem sociální péče Městského
úřadu Moravská Třebová, městskou policií a Policií ČR.
Zapojili jsme se do projektu pod názvem Centrum integrované podpory –
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Jedná se o podporu žáků základních škol, kteří se během svého
vzdělávání setkávají s problémy vzdělávacími či výchovnými. Žáci se SVP obdrželi také
letos učební pomůcky pro další výuku.
Zpráva školního metodika primární prevence
Prevenci sociálně patologických jevů, zejména šikaně a zneužívání OPL, je na naší škole
věnována velká pozornost. Toto téma prostupuje napříč spektrem více předmětů – občanskou
výchovou, výtvarnou výchovou, výchovou ke zdraví, naukovým předměty- přírodovědou,
přírodopisem atd. Vyučující zařazovali vhodně do svých předmětů témata, která žákům
pomáhala orientovat se v rizikových situacích a nacházet vhodná řešení. Žáci byli s touto
problematikou seznamováni i formou prožitkových programů, besed, přednášek a rozhovorů.
Témata byla cílena na prevenci agresivity a šikany ve třídě, vzájemné poznávání
jedinců v kolektivech žáků. Další se věnovala nebezpečí zneužívání návykových látek,
především škodlivosti kouření, které se u mladých lidí v poslední době velmi rozšířilo.
Do prevence se zapojují podle možností všichni naši pedagogové. Cílem prevence je
snaha předcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Pedagogickými pracovníky je poukazováno především na neplnění školních povinností,
nesoudržnost kolektivů a vyčleňování jednotlivců, nerespektování autorit, zvyšující se
agresivitu a používání vulgarismů mezi žáky. Závažné jsou i tendence některých žáků k
záškoláctví a zameškané hodiny ve vyučování. V jednotlivých případech se objevují krádeže,
tendence šikany žáků a také šikany učitelů a slovního napadání pedagogických pracovníků.
Tyto jevy je nutné eliminovat, neboť mohou vést zejména ke zhoršení mezilidských vztahů,
klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu a zhoršení prospěchu. Jejich ignorování
by mohlo v extrémních případech vést k sociálně patologickým jevům. V poslední době se
setkáváme i s kyberšikanou, tj. zneužíváním informačních technologií - slovním napadáním
prostřednictvím internetu (nejčastěji facebook), psaním textových zpráv na mobilu,
vyvěšováním a zveřejňováním fotografií bez souhlasu dotyčné osoby na internetu.
Projekty a akce, které se nám osvědčily v minulých letech, využijeme a rozpracujeme
pro jejich další využití i v příštích letech. Je nutné neustále sledovat nové trendy a reagovat na
negativní jevy, které naše žáky ohrožují.
Akce ve školním roce 2012/2013
- školní výlety a exkurze
- návštěvy divadelních a filmových
představení, koncertů dle nabídky
- Mikulášské odpoledne pro děti
- návštěva knihovny, pasování na čtenáře
- Den Země
- barevné dny
- den otevřených dveří
- zápis žáků do prvních tříd
- pohádková školička
- sportovně turistický pobyt na Srnčí
- lyžařský kurz
- Mladějov
- projekt Matematika s chutí
- plavecký výcvik
- sportovní, jazykové, dopravní,
matematické, recitační, pěvecké, výtvarné
soutěže
- adventní zájezd do Drážďan
- Ochrana člověka za mimořádných
událostí – poznávání a získávání
správných návyků řešení krizových
situací
- beseda s policií ČR
- ukázka výcviku psů – VS Mírov
Negativní jevy:
V letošním školním roce se škola potýkala s těmito negativními projevy chování:







slovní i fyzické napadání spolužáků, vulgární chování k pedagogickým pracovníkům
poškozování a ničení majetku školy
krádež
kouření
šikana
kyberšikana
šíření OPL
Všechny tyto negativní jevy byly důkladně prošetřeny za přítomnosti vedení školy – paní
ředitelky Mgr. Skácelíkové, výchovného poradce školy Mgr. Hrdiny a školního metodika
prevence Mgr. Klecha. Každý případ byl individuálně prošetřen, vyhodnocen se všemi
důsledky z něho vyplývajících. Při řešení negativních projevů chování škola spolupracovala
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
s odborem sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, psychiatrickou ambulancí, pedagogickopsychologickou poradnou a v neposlední řadě s rodiči žáků.
Zpráva o činnosti výchovně-kariérového
poradce
Prioritou je sledování profesní orientace a pomoc při volbě povolání žákům devátých,
resp. osmých či sedmých ročníků.
I nadále fungovaly konzultační hodiny pro žáky i rodiče. Proběhla společná třídní
schůzka pro rodiče, žáky a zástupce jednotlivých středních škol a učilišť.
Kariérová poradkyně spolupracovala s úřadem práce, žáci se účastnili tradičních akcí
(Burza škol). Kariérová poradkyně sledovala podmínky studia na SŠ a SOU, předávání
informací žákům, zpracovala přihlášky na střední školu, grafické zpracování úspěšnosti našich
žáků je součástí výroční zprávy školy, po celý školní rok pracovala v komisi pro výchovu a
vzdělávání při MÚ v Moravské Třebové.
Metodické sdružení I. stupně
Schůzky metodického sdružení I. stupně se konaly pravidelně jedenkrát měsíčně. Na
schůzkách se vyučující zabývali standardy v českém a anglickém jazyce, v matematice,
rozvojem čtenářské gramotnosti a matematických dovedností. Dále se věnovali výchovným
problémům, prevenci a řešení šikany a záškoláctví, práci se žáky se SVPU, adaptaci žáků 1. a 6.
ročníku. Vyučující I. stupně připravili také zápis dětí do I. tříd. Na poradách vyučující
rozebírali i výsledky testování žáků 5. ročníku a zlepšení finanční gramotnosti. V průběhu
roku zajišťovali organizaci různých soutěží - sportovních , dopravní, pěvecké, recitační,
poznávání přírodnin. Všichni vyučující I. stupně vzájemně spolupracovali a aktivně se podíleli
na výchovně vzdělávací práci se žáky po celý školní rok.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Zpráva předmětové komise cizích jazyků
Prioritní je výuka anglického jazyka, která probíhá již od 1. ročníku. Jako druhý cizí
jazyk byla vyučována němčina.
Vyučující cizích jazyků pracují v hodinách s interaktivní tabulí, využívají podporu
interaktivních učebnic, pracují také se svými prezentacemi.
Zájem o studium německého jazyka jako druhého cizího jazyka byl výrazně posilován
spoluprací s partnerskou školou v Lipsku.
V prosinci 2012 se uskutečnil adventní zájezd do Drážďan, kterého se zúčastnil výběr
žáků z celé školy.
Naše škola získala od společnosti SCIO ocenění, že má ve svých řadách žáka, který
dosáhl výborného výsledku v testování německého jazyka pro ZŠ a odpovídající ročníky
víceletých gymnázií, které proběhlo v 1. pololetí školního roku 2012/2013.
S problémy jsme se potýkali v personální oblasti výuky anglického jazyka, došlo
k výměně vyučujících v průběhu školního roku.
Přetrvávají také některé metodické a didaktické nedostatky v hodinách angličtiny,
postupně jsou odstraňovány na základě rozboru hospitací.
Výtvarná výchova
V rámci vyučovacích hodin výtvarné výchovy se žáci
setkávají s výtvarnými technikami a postupy plošného
charakteru (kresba tužkou, perem, štětce, malba, koláž,
proláž, frotáž, monotyp, papírořez, linoryt, tisk z koláže…),
prostorovými činnostmi (keramika, modelářství, asambláž,
empaketáž, kašírování, konstruování ze dřeva, drátů,
papíru…). Inspirují se tvorbou klasických i moderních
umělců, seznamují se s užitým uměním.
Cílevědomá
práce
žáků ve výtvarné výchově
vede k očividnému rozvoji jejich manuální zručnosti a tříbení
estetického vnímání.
Výsledky tvůrčí práce žáků jsou hojně využívány ke
zkrášlování prostředí školy.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Matematika
Ve školním roce 2012/2013 předmětová komise matematiky řešila aktuální problémy podle
potřeb školního vzdělávacího programu, objednávky pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a
sešitů, organizace matematických soutěží a přípravu žáků na tyto soutěže.
V tomto roce proběhlo mnoho matematických soutěží, kde si žáci mohli vyzkoušet své
vědomosti a znalosti a aplikovat je do zadaných příkladů, využívat logické dovednosti a svou
prostorovou orientaci a znalosti z geometrie a aritmetiky.
Výuka ve třídách I. až III. a VI. až IX. probíhala podle učebnic, pracovních sešitů, interaktivního
zpracování a materiálů partnerského nakladatelství FRAUS.
Žáci školy se účastnili ve školním roce 2012/2013 těchto soutěží:
TAKTIK – korespondenční soutěž, které se účastnili žáci II. – IX. třídy v kategoriích
jednotlivec, dvojice či trojice.
V této soutěži jsme z 318 škol z ČR a SR umístili na 13. místě.
Nejúspěšnější.
jednotlivec: Antonín Tichý z II. třídy
Martin Peterka z II. třídy
trojice:
Vojtěch Krejčí, Petra Podhorná, Tereza Radová z V. B
David Hejda, David Vávra, Ladislav Záplata z VIII. třídy.
Logická olympiáda – soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Finanční gramotnost – naše škola se zapojila do této matematické soutěže organizované
MŠMT. Letos probíhal již 4. ročník. Soutěžní otázky se skládaly z části teoretické a praktické. O
umístění žáků rozhodoval nejen počet správných odpovědí, ale také čas.
Pythagoriáda – každoročně je pořádána pro žáky 5. - 8. ročníků.
Školní kolo proběhlo dne 20. 2. 2013 v V. – VIII. třídě.
Matematika s chutí – realizátorem tohoto projektu je ISEA, do tohoto projektu se zapojily
třídy II., 3III. A, III. B a VII. A se svými přihlášenými projekty.
Mezinárodní soutěž KLOKAN – žáci soutěžili 22. 3. 2013 v kategoriích Cvrček pro 2. a 3.
ročník, Klokánek pro 4. a 5. ročník, Benjamín pro 6. a 7. ročník a Kadet pro 8. a 9. ročník.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Kategorie Cvrček – 2. – 3. třída
JMÉNO
TŘÍDA
Ivo Šterc
II.
Lucie Kolaříková
III.
Jan Kalina
III.
BODY
90
84
79
Kategorie Klokánek 4. -5. třída
JMÉNO
TŘÍDA
Nikola Dušková
V.
Klára Schusterová
V.
Adam Sekáč
V.
BODY
100
97
93
Kategorie Benjamín 6. – 7. třída
JMÉNO
TŘÍDA
Vendula Školařová
VII.
Jan Pavlík
VI.
Aneta Jiroušová
VII.
BODY
60
57
53
Kategorie Kadet 8. – 9. třída
JMÉNO
TŘÍDA
Martin Bednář
IX.
Nikola Pavlišová
IX.
Tomáš Le Duc Tiep
IX.
BODY
61
46
43
Žáci Ivo Šterc (II.) a Lucie Kolaříková (III. B) patřili mezi nejúspěšnější řešitele v okrese
Svitavy.
Mezinárodní logická hra „Genius Logicus“, která probíhala v kategorii „B“ s měřením času u PC
dne 9. 4. 2013. Žáci řeší 10 úkolů na čas, například logické hlavolamy, sudoku, kakuro, puzzle a jiné
netradiční logické a matematické úlohy. Naši školu v soutěži reprezentovalo 41 žáků od 2. do 9.
ročníku. Umístění je národní a mezinárodní.
ŠKOLNÍ
UMÍSTĚNÍ
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
TŘÍDA
POČET BODŮ
NÁRODNÍ
UMÍSTĚNÍ
MEZINÁRODNÍ
UMÍSTĚNÍ
KATEGORIE 6 - BENJAMÍNKOVÉ (max. 26 bodů)
1
Nela Hósová
II.
22
4
58
2
Ivo Šterc
II.
15
16
125
3
Martin Peterka
II.
10
28
207
4
Antonín Tichý
II.
8
33
230
KATEGORIE 5 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI (max. 28 bodů)
1
Daniel Moravec
IV.
23
34
160
2
3
Matěj Burda
III. B
21
49
240
Lukáš Pavlíček
III. B
19
65
303
4
Ema Řezníčková
III. A
18
68
321
5
Petra Podhorná
V. B
18
74
340
6
Eliška Charvátová
III. A
15
92
421
7
Michal Marek
III. A
13
103
482
8
Anežka Dopitová
IV.
13
104
495
KATEGORIE 4 - MLADŠÍ ŽÁCI (max. 28 bodů)
1
Vojta Krejčí
V. B
28
7
32
2
Natálie Štrajtová
VI.
23
90
343
3
Filip Kadidlo
V. B
20
127
477
89
448
KATEGORIE 3 - STARŠÍ ŽÁCI (max. 28 bodů)
1
Jáchymová Tereza
VII. B
18
KATEGORIE 2 - MLADŠÍ STUDENTI (max. 28 bodů)
1
David Hejda
VIII.
15
114
454
2
Jan Choutka
IX.
15
119
466
3
Martin Bednář
IX.
14
120
475
Pozn: při rovnosti bodů rozhodoval čas
Vysvětlivky:
zlatý certifikát
stříbrný certifikát
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Lyžařský výcvikový kurz
V letošním roce byly organizovány dva lyžařské výcvikové kurzy – jeden pro žáky IV. a
V. A třídy, druhý pro žáky V. B třídy. Oba kurzy byly doplněny žáky VII., VIII. a IX. tříd. Oba
kurzy proběhly na chatě Slunečná v Zdobnici v Orlických
horách a byly bezproblémové, o žáky bylo postaráno
nadstandardním způsobem. Všichni žáci IV. tříd se naučili
základům lyžování a
žáci V. tříd zdokonalili
své nabyté lyžařské
dovednosti.
Školní družina
Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny. Vedou je vychovatelky Eva Krušinová a
Ivanka Zahradníková. Škola poskytuje i službu ranní družiny, která je dětem k dispozici od
6.00hodin.
Školní družina pracuje podle ročního plánu, který je rozpracován na měsíce.
Zaměstnání a činnosti zahrnovaly rekreační, zájmové a odpočinkové aktivity, které hravou
formou dětem přibližovaly svět, přírodu, lidi, profese, dění ve světě, vesmír, říši zvířat a
rostlin. Při pobytu venku si děti poznatky ověřovaly.
Kapacita ŠD nebyla v letošním roce naplněna na 100%. Prostorové a materiální
podmínky se vychovatelky snaží doplňovat, vylepšovat i za pomoci dětí – výtvarné práce,
fotografie, atd.
Samozřejmostí je dodržování pitného režimu a dodržování základních hygienických
zásad. Děti získávají poznatky o třídění surovin a odpadu, o ekologické situaci jejich prostředí
i celé Země.
Při tvorbě výtvarných prací využívají žáci přírodniny, textil, plast, vlnu, dřevo a další
materiály. Jejich výtvarné práce byly mnohdy součástí výzdoby chodeb školy.
Snažili jsme se o to, aby děti myslely pozitivně, měly úctu k druhým, byly empatické,
ochotné pomoci, poradily si s problémy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Rezervy vidíme v příliš hlučném projevu dětí, v častém žalování, i kvůli malichernostem.
Chceme toto chování odbourat určením a dodržováním pravidel chování. Problém vidíme také
v tom, jak děti špatně zacházejí s hračkami a
knížkami. Byly bychom rády i za lepší spolupráci
s rodiči, co se týká donášení věcí na výrobky, které
tvoříme v ŠD.
Kladem je výborná spolupráce s rodiči v oblasti
komunikace, konzultace, sjednocení v postupu při
řešení problémů, které nastaly.
Školní knihovna
Součástí školy je také školní knihovna, která byla dětem k dispozici úterý a středu o
velké přestávce. Během školního roku si knihy půjčovali především žáci I. stupně. Na podporu
čtenářské gramotnosti využívá škola projekt Čtení nás baví, na kterém se podílejí učitelé I.
stupně. Hlavním cílem projektu je vrátit děti zpět ke knížkám.
Učitelé I. stupně doplňovali svou výuku doplňkovou četbou knih pro celou třídu právě
ze školní knihovny.
Knihy z učitelské knihovny byly nadále k dispozici všem učitelům školy, kteří tyto
knihy využívali k sebevzdělávání a především jako pomůcky do výuky.
Zpráva ICT
Výuka ve školním roce 2012/2013 se většinou orientovala na interaktivitu a využití
ICT technologií, PC učebny, kde máme 27 počítačů. Ve všech třídách, jsou již instalované
interaktivní tabule, na kterých se využívají výukové programy pro všechny předměty a
interaktivní učebnice.
Vyučující využívají i svých vlastních výukových materiálů. Velice efektivní je využívání
netbooků při výuce (zakoupených v rámci programu EU peníze školám).
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
V tomto školním roce byl též zpřístupněn na portále www.proskoly.cz přístup žákům,
rodičům a učitelům, který nabízí ucelenou řadu testů rozumových schopností, unikátní text
volby povolání a sociometrické dotazníky.
Výuka předmětu ICT v tomto školním roce probíhala v V. - IX. třídě.
Soutěže:
Bobřík informatiky
PC_ák - Tvorba prezentace - Martin Bednář (IX. třída) na 3. místě
Soutěž v programování
Najdi, co hledáš!
Modrá obloha
Zpráva EVVO
Naše škola je členem těchto organizací s ekologickým zaměřením:
 M. R. K. E. V. Tato organizace zajišťuje metodickou a informační podporu při
začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Odebíráme
časopis Bedrník - časopis pro ekogramotnost.
 Klub ekologické výchovy - KEV - je profesní občanské sdružení, které soustřeďuje
jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu.
Naše škola získala tituly:
Škola udržitelného rozvoje 2008-2012, jeho udělení bylo prodlouženo do konce roku
2013, tento titul uděluje školám KEV.
ZELENÝ PARDOUBEK 2012 4. stupně – jedná se o soutěž škol Pardubického kraje.
Ve školním roce 2013/2013 byly realizovány pro žáky školy výukové programy v
Centru Renata Bělá u Jevíčka
Žáci školy se zapojili do mnoha soutěží, do nichž se promítala environmentální témata.
Byly to například soutěže:
 Přírodovědný klokan, Miniolympiáda z přírodovědy, Poznávání minerálů, Poznávání
přírodnin, Poznávání živočichů, Poznávání rostlin, Biologická olympiáda, Chemická
olympiáda, Zeměpisná olympiáda, zeměpisná soutěž Letem světem,
 Výtvarné soutěže s přírodovědnou tématikou - Zdravá a nemocná příroda
Pardubického kraje,
 Sběr sušené pomerančové kůry.
Žáci VII. A a VII. B třídy pod vedením vyučujících uspořádali v prostorách
moravskotřebovské radnice výstavu Mladějovská úzkokolejka – houby.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Mnoho žáků se účastnilo i tzv. externích projektů. Byly to například projekty:
 Den stromů, Den vody, Den Země – účastnili se žáci 1. stupně
 „Mami, já bych chtěl koně“ pro žáky 7. A a VII. B, „ Ve stínu stromů“ pro žáky IV. A
v centru Renata v Bělé u Jevíčka
 „Naše chlupatá rodina“ pro žáky 5. A, „Savci Střední a Jižní Ameriky“ pro žáky VII. B v
ZOO Lešná
 „ Šelmy“ pro žáky IX. A v ZOO Praha
 Školní mléko (podpora českého zemědělství), které pro naši školu zajišťuje Laktea.
 Projekt CHCEME MÍT ZDRAVÉ ZUBY pro žáky I. třídy
Pro žáky vyučující realizují i projekty interní, mezi které patří:
 Mezi pražci mladějovské úzkokolejky pro žáky VII. A (podpora regionu)
 Lyžařský výcvikový kurz pro žáky IV. a V. A třídy realizovaný v Zdobnici v Orlických
horách,
 DEN VĚDY byl pojat jako projektové vyučování, při němž žáci II. stupně organizovali
pokusy pro žáky I. stupně
 Hortikomplex Olomouc pro žáky VI. A,
 JE Dukovany pro žáky IX. A,
 Exkurze do čistírny odpadních vod v Linharticích pro žáky V. A třídy
Mezi další činnosti v oblasti environmentální výchovy patří:
 Volitelný předmět – seminář a praktika z přírodovědných předmětů
 Začleňování vhodných témat EVVO do výuky
 Nástěnka pro zamyšlení či rozšíření povědomí o EVVO, která je měsíčně obměňována
 Centrální objednání sešitů z recyklovaného papíru
 Péče o květinovou výzdobu
 Třídění odpadu
Je co zlepšit:
Podpořit sběr pomerančové kůry a účast většího počtu žáků v přírodovědných soutěžích.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Soutěže 2013
Sportovní úspěchy žáků I. stupně
Přespolní běh
okresní kolo v Poličce
1. místo
Petra Skřebská, 4. třída
Mc Donalds Cup ve fotbale
obvodní kolo I. - III. třída
2. místo
Jan Kalina, Jan Bárta, Matěj Burda, Dan
Bílek, Vít Hofman, Jiří Škrabal, Michal
Marek, Lukáš Burda, Eva Olejníková,
Ondřej Netolický, Antonín Tichý, Martin
Pohl
okresní kolo, Svitavy I. - III.
třída
1. místo
krajské kolo, Pardubice I. III. třída
3. místo
Florbal chlapců IV. – V. třídy
obvodní kolo
2. místo
Denis Buček, David Onderka, Jan Lošťák,
Petr Schön, Adam Sekáč, Ondřej Holub,
Filip Ševčík, Vojtěch Petřík, Filip Kadidlo,
Filip Novák, Marek Netolický
Florbal dívek IV. – V. třídy
obvodní kolo
1. místo
Tereza Radová, Petra Podhorná, Anežka
Hubáčková, Kristýna Smékalová, Nikola
Dušková, Aneta Onderková, Veronika
Pocklanová, Petra Skřebská
Hokejbal proti drogám, XI.
krajská olympiáda mládeže
3. místo
Kristián Gallik, Denis Buček, Petr Schön,
Ondřej Holub, Filip Ševčík, Vojtěch Petřík,
Adam Sekáč, Tereza Radová, Onderka
David, Marek Netolický, Matěj Burda,
Michal Marek
3. místo
Eva Olejníková, Alena Pavlů, Petra
Skřebská, Petra Podhorná, Martin Peterka,
Jiří Škrabal, Marek Netolický, Filip Ševčík
1. místo
Matěj Burda (3. tř.)
1. místo
2. místo
3. místo
Jakub Koblovský
Sára Evelyn Šedivá
Hana Drtílková
1. místo
Jakub Koblovský
Atletická všestrannost
nejmladšího žactva
obvodní kolo
Švihadlový čtyřboj
I. třída
Gymnastický čtyřboj
I. třída
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
II. – III. třída
IV. – V. třída
Vybíjená
obvodní kolo
Chlapci, IV. – V. třída
Dívky, IV. – V. třída
okresní kolo, Litomyšl
Dívky, IV. – V. třída
Kinderiáda – Svitavy
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
Sára Evelyn Šedivá
Natálie Galliková
Martin Schön
Ema Řezníčková
Vojtěch Krejčí
Ondřej Holub
3. místo
David Onderka, Petr Schön, Vojtěch Petřík,
Filip Ševčík, Adam Sekáč, Ondřej Holub,
Filip Novák, Tomáš Alexander, Jakub
Dvořák, František Váradi, Matěj Burda, Jan
Bárta
2. místo
Tereza Radová, Petra Podhorná, Leona
Dolanská, Anežka Hubáčková, Kristýna
Smékalová, Aneta Onderková, Veronika
Pocklanová, Petra Skřebská, Denisa
Bubeníková, Anežka Dopitová, Michala
Vágnerová, Zuzana Kučerová, Eliška
Procházková
3. místo
Tereza Radová, Petra Podhorná, Leona
Dolanská, Anežka Hubáčková, Kristýna
Smékalová, Aneta Onderková, Veronika
Pocklanová, Petra Skřebská, Denisa
Bubeníková, Anežka Dopitová, Michala
Vágnerová, Zuzana Kučerová, Eliška
Procházková
11. místo
(z 31škol)
II. třída: Eva Olejníková, Lenka Matysová,
Ondřej Netolický
III. třída: Lucie Kolaříková, Matěj Burda,
Jan Bárta
IV. třída: Petra Skřebská, Marek Netolický
V. třída: Petra Podhorná, Denis Buček
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Sportovní úspěchy žáků II. stupně
Přespolní běh
okresní kolo v Poličce
Minifotbal
obvodní kolo VIII. - IX. třída
4. místo
Markéta Stránská, VI. třída
2. místo
Jaroslav Hanák, Lukáš Houser, Tomáš
Kalášek, LeDuc Tiep, Jakub Ševčík, Jakub
Veselý, David Pokorný, Jan Houser, Ladislav
Záplata
obvodní kolo VI. - VII. třída
2. místo
Radim Bárta, Jan Hájek, Jakub Hubáček,
Marek Koukal, David Novák, Vlastimil
Tureček, Dominik Pokorný, Pavel Neumann,
Markéta Stránská, Ondřej Ženatý, David
Smékal
Orion Cup ve florbalu
obvodní kolo VIII. - IX. třída
1. místo
Jaroslav Hanák, Lukáš Houser, Tomáš
Kalášek, LeDuc Tiep, Jakub Ševčík, Jakub
Veselý, Miroslav Stařík, Petr Bárta, David
Hejda, Vladislav Záplata
okresní kolo ve Svitavách
VIII. - IX. třída
2. místo
Jaroslav Hanák, Lukáš Houser, Tomáš
Kalášek, LeDuc Tiep, Jakub Ševčík, Jakub
Veselý, Miroslav Stařík, Petr Bárta, David
Hejda, Vladislav Záplata
Coca Cola Cup ve fotbale
(ročníky 2000 – 1997)
obvodní předkolo
1. kolo ve Svitavách
2. kolo v Zábřehu
1. místo
Jaroslav Hanák, Lukáš Houser, Tomáš
Kalášek, LeDuc Tiep, Jakub Ševčík, Jakub
Veselý, Jan Hájek, Michal Racl, Pavel
Neumann, Dominik Konečný, David Konečný,
David Pokorný, Dominik Pokorný, Ladislav
Záplata
OVOV (Odznak
všestrannosti olympijských
vítězů)
okresní kolo – družstva
V. - VIII. třída
4. místo
Petra Podhorná, Tereza Radová, Markéta
Stránská, Anna Váradi, Ondřej Holub, Filip
Ševčík, Jakub Dvořák, Lukáš Skřebský
5. místo
Tereza Fabiánová, Aneta Jiroušová, Jolana
Peterková, Tereza Jáchymová, Petr Bárta,
Marek Koukal, Jakub Hubáček, David Novák
2. místo
David Hejda (jednotlivci1998)
6. místo
Markéta Stránská, Anna Váradi, Aneta
Jiroušová, Jolana Peterková, Ondřej Holub,
Lukáš Skřebský, Petr Bárta, Marek Koukal
3. místo
David Hejda (jednotlivci 1998)
OVOV (Odznak
všestrannosti olympijských
vítězů)
krajské kolo – družstva
V. - VIII. třída
1. místo
3. místo
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Ostatní soutěže
Zpíváme pro radost – oblastní kolo
Recitace – oblastní kolo
2. místo
Matyáš Bubeník (kat. I. třída)
3. místo
Denisa Bubeníková (kat. IV. - V.
třída)
čestné uznání
Tomáš Moravec (kat. VI. - VII. třída)
Jan Choutka (kat. VIII. - IX. třída)
Voda štětcem a básní – výtvarná
soutěž (kategorie 11 – 12 let)
1. místo
2. místo
3. místo
Voda štětcem a básní – výtvarná
soutěž (kategorie 13- 15 let)
1. místo
2. místo
3. místo
PICCOLI ARTISTI – mezinárodní
výtvarná soutěž
Poznávání živočichů – oblastní kolo
- okresní kolo
Poznávání rostlin – oblastní kolo
ocenění
1. místo
3. místo
1. místo
Tereza Fabiánová, Hana Hladíková
Vojtěch Vyroubal
Michal Nosek
Jakub Veselý
Nikola Pavlišová
Michaela Přibylová, Jan Kantůrek
Ondřej Grulich, Veronika Štarhová,
Jolana Peterková
Vojtěch Krejčí
Vojtěch Krejčí
Vojtěch Krejčí
Dále se naši žáci zúčastnili soutěží:
Přírodovědný klokan
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Testování Scio
 VI. TŘÍDA
Český jazyk
Celkem se účastnilo 29 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Matematika
Celkem se účastnilo 29 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
OSP
Celkem se účastnilo 29 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
 IX. TŘÍDA
Český jazyk
Celkem se účastnilo 26 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Matematika
Celkem se účastnilo 26 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
OSP
Celkem se účastnilo 26 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Anglický jazyk
Celkem se účastnilo 26 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Německý jazyk
Celkem se účastnilo 12 žáků.
V tomto grafu je porovnání s ostatními základními školami, které prošly testováním.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Testování žáků V. a IX. tříd
Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (v testech různých předmětů byla
tato úvodní skupina úloh různě velká; Obtížnost 1). Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu
zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh
úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (protože by nemělo smysl, aby ten, kdo má
první část úloh bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy; Obtížnost 2).
 TŘÍDA V. A
Český jazyk
Celkem se účastnilo 22 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Matematika
Celkem se účastnilo 22 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Anglický jazyk
Celkem se účastnilo 22 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

TŘÍDA V. B
Český jazyk
Celkem se účastnilo 26 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování
.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Matematika
Celkem se účastnilo 26 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Anglický jazyk
Celkem se účastnilo 26 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

IX. TŘÍDA
Český jazyk
Celkem se účastnilo 26 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Matematika
Celkem se účastnilo 26 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Anglický jazyk
Celkem se účastnilo 26 žáků.
Graf porovnává obtížnost 1 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Graf porovnává obtížnost 2 se všemi školami, kde proběhlo testování.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Vycházející žáci, volba povolání
Počty vycházejících žáků
Celkem
žáků
Přijato
V. A
V. B
VII. B
VIII.
IX.
23
26
19
19
27
2
1
1
1
26
Celkem
91
31
Třída
% podíl z
% poměr z celkem
počtu žáků ve
přijatých žáků
třídě
8,70
6,90
3,85
3,45
5,26
3,45
5,26
3,45
96,30
89,66
31,87
100,00
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Počty vycházejících žáků z IX. tříd
Střední škola
počet
IX.
%
celkem z IX. třídy
počet
%
Gymnázium MT
1
3,85
1
4,00
Gymnázium jiné
2
7,69
2
8,00
Umělecké školy
0
0,00
0
0,00
SOŠ a SOU
22
84,62
22
88,00
Neumístěni
1
3,85
1
4,00
Celkem
26
100,00
26
100,00
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Počty vycházejících žáků z IX. tříd - obory
Střední škola
IX.
Počet %
Celkem z IX. třídy
Počet
%
Maturitní
Učební
14
53,85
14
53,85
12
46,15
12
46,15
26
100,00
26
100,00
Celkem
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Počet přijatých žáků IX. tříd v okrese Svitavy a mimo okres
Střední škola
IX.
Počet
%
Celkem z IX. třídy
Počet
%
Okres Svitavy
Mimo okres Svitavy
23
88,46
23
88,46
3
11,54
3
11,54
26
100,00
26
100,00
Celkem
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Podíl technických oborů z celkového počtu vycházejících žáků
Technický obor
Mechanik - seřizovač
Mechatronik
Obráběč kovů
Nástrojař
Stavebnictví
Klempíř
Zámečník
Elektrikář
Instalatér
Opravář zem. strojů
Elektrotechnika
Celkem
Počet
žáků
% celkem
přijatých žáků
0
0
3
2
1
0
0
1
0
1
1
9
0,00
0,00
5,56
3,70
1,85
0,00
0,00
1,85
0,00
1,85
1,85
18,52
Poměr žáků
přijatých na
technický obor
0,00
0,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
10,00
100,00
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 proběhal ve škole inspekce, jejímž důvodem bylo řešení stížnosti
pana Michala Krčmáře.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
V tomto školním roce škola nenabízela další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Spolupracovala na projektu Univerzita třetího věku.
Předložené a školou realizované projekty
financované z cizích zdrojů
Naše základní škola je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK). Projekt s názvem ICT ve škole se realizuje již druhým
rokem. Projekt byl ukončen 28. 2. 2013, závěrečná monitorovací zpráva byla odeslána 18. 4.
2013. Celkové výdaje projektu činily celkem 1 694 982 Kč, z toho 1 440 734,70 Kč ze
strukturálního fondu. Škola realizovala šablonu Individualizace výuky cizích jazyků a Inovace
a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
K individualizaci výuky anglického jazyka došlo ve III. a IV. třídě, v V. a VI. třídě. Vyučující
utvořili 600 digitálních učebních materiálů do předmětů český jazyk, německý jazyk, anglický
jazyk, matematika, přírodopis, přírodověda, vlastivěda, ICT, zeměpis, hudební výchova. DUM
byly utvořeny pro I. a II. stupeň. Z tohoto projetu byly nakoupeny učebnice, pracovní sešity,
notebooky...
Škola je zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol.
Z interního grantového systému města Moravská Třebová získala škola částku 2 000,- Kč na
projekt Mikulášské odpoledne, který bude realizován v listopadu 2013.
Čtyři učitelé – Mgr. Lucie Skácelíková, Mgr. Simona Žvátorová, Mgr. Pavel Klech a Mgr. Petr
Hrdina - se zapojili se svými třídními projekty do projektu Matematika s chutí, který
organizovala ISEA a který sloužil na podporu výuky „matematiky profesora Hejného“.
Škola získala grant v rámci programu Podpora rozvoje zahraničních vztahů Pardubického
kraje na rok 2012 s důrazem na spolupráci s partnerskými regiony (10 000,- Kč).
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Škola získala finanční příspěvek od města Moravská Třebová na další etapu partnerské
spolupráce s Mittelschule Lepzig.
Spolupráce s odborovou organizací a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola spolupracovala s odborovou organizací, jejíž předsedkyní je Mgr. Miroslava Snášelová.
Projednávalo se znění kolektivní smlouvy, čerpání dovolené pracovníků školy, rozpis
finančních prostředků školy a jeho změny. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Spolupráce se
zřizovatelem je velmi dobrá, o činnosti školy je zřizovatel informován prostřednictvím školské
komise, do níž dochází Bc. Zdenka Šafaříková, zástupce ředitele. Ve školním roce nebylo
založeno žádné sdružení rodičů, i když stanovy tohoto orgánu byly schváleny již v dubnu
2013.
Školská rada se sešla 2x – schválila výroční zprávu, jednala o založení organizace rodičů. Škola
spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí, její pracovnice na
požádání ředitelky školy prováděly v V. A třídě práci s kolektivem třídy. Spolupracujeme
s Policií ČR při řešení problematiky drog, s městskou policií při řešení dopravní výchovy.
Dalším orgánem, s nímž spolupracujeme, je sociální odbor Městského úřadu Moravská
Třebová při řešení výchovných problémů. V oblasti inkluzívního vzdělávání spolupracujeme
se Základní školou speciální Moravská Třebová – společně konáme Týden pro inkluzi.
Fotografie tříd ve školním roce 2012/2013
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy
Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou dne 10. 9. 2013.
Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 15. 10. 2013.
Na výroční zprávě za školní rok 2012/2013 se podíleli všichni
učitelé školy.
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Podobné dokumenty