katalog - www.milanduris.cz

Transkript

katalog - www.milanduris.cz
Milan Ďuriš
Milan Ďuriš
Nar.. 23. 9. 1958 v Toužimi
Malbě se věnuje od roku 1982
Soukromá studia u profesora Jiřího Patery (1985 - 1994)
Člen unie výtvarných umělců ČR
Člen výtvarné skupiny P89
Člen Asociace Momentary Art
Born Sept. 23, 1958 in Toužim
Works with painting since1982
Individual study with Professor Jiří Patera (1985 - 1994)
Member of the Union of Visual Artists of the Czech Republic
Member of the art group P89
Member of the Momentary Art Association
Vystavoval v ČR, USA, SRN, Francie
Počet samostatných výstav 29 Počet společných výstav 36
Zúčastnil se několika soutěžních i benefičních výstav a mezinárodních symposií
Exhibits in the Czech Republic, USA, Germany, France
29 independent exhibits, 36 joint exhibits
Participated in a number of competitive exhibits, benefits and international symposiums
Zastoupen ve sbírce Západočeského muzea města Plzně – ČR
Zastoupen v soukromých sbírkách v ČR, SR, SRN, Rakousku, Holandsku, Francii,
Kanadě, USA, Austrálii
Included in the collection of the Pilsen Museum of West Bohemia – Czech Republic
Present in private collections in the Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria,
Holland, France, Canada, USA, and Australia
Realizace:
Výtvarné práce pro hotel Oriental, San Francisko, Ca-USA
Kanceláře společnosti Konsens, Plzeň – ČR
Výzdoba plzeňskými motivy radnice Plzeň – ČR
Výzdoba plzeňskými motivy v nejstarší plzeňské pivnici U Salzmannů – ČR
Plakát a logo pro Nadaci linky dětské pomoci, Plzeň – ČR
Soubor pohlednic s plzeňskými motivy pro Nadaci linky dětské pomoci, Plzeň – ČR
Advokátní kancelář SAXINGER CHALUPSKY WEBER & PARTNER v.o.s., Plzeň – ČR
Sallerova výstavba spol. s r.o., Praha 5 – ČR
Weber Shandick Worldwide, Praha 1 – ČR
Atelier My & Vy spol. s r.o., Plzeň – ČR
Západočeská plynárenská, a.s., Plzeň – ČR
Otto Bock ČR s.r.o., Zruč – Senec – ČR
Comfort Hotel Prague – Airport, Praha 6 – ČR
Česká advokátní komora Palác Dunaj, Praha 1 – ČR
Accomplishments:
Artwork for the Oriental hotel, San Francisco, CA - USA
Offices of the company Konsens, Pilsen – Czech Republic
Decoration of local motifs for the Town Hall in Pilsen – Czech Republic
Decoration of local motifs for the oldest tavern in Pilsen, U Salzmannů – Czech
Republic
Poster and logo for Children’s Hotline Foundation, Pilsen – Czech Republic
Postcard set with motifs from Pilsen, Children’s Hotline Foundation, Pilsen – Czech
Republic
Law Offices of SAXINGER CHALUPSKY WEBER & PARTNER v.o.s., Pilsen
– Czech Republic
Sallerova výstavba spol. s r.o., Prague 5 – Czech Republic
Weber Shandick Worldwide, Prague 1 – Czech Republic
Studio My & Vy spol. s r.o., Pilsen – Czech Republic
Západočeská Plynárenská, a.s., Pilsen – Czech Republic
Otto Bock ČR s.r.o., Zruč – Senec – Czech Republic
Comfort Hotel Prague – Airport, Prague 6 – Czech Republic
The Czech Bar Association, Palác Dunaj, Prague 1 – Czech Republic
Milan Ďuriš
Skrétova 32
301 25 Plzeň
Atelier: Skrétova 23
Mob. +420 604 244 308
E-mail: [email protected]
Milan Ďuriš
Skrétova 32
301 25 Pilsen
Czech Republic
Mobile +420 604 244 308
E-mail: [email protected]
Milan Ďuriš
Milan Ďuriš
geb. 23. 9. 1958 in Toužim
widmet sich seit 1982 der Malerei
Privatstudium bei Professor Jiří Patera (1985 - 1994)
Mitglied der Union der bildenden Künstler der Tschechischen Republik
Mitglied der Künstlergruppe P89
Mitglied der Assoziation Momentary Art
Né le 23 septembre 1958 à Toužim
Débute la peinture en 1982
Etudes privés chez professeur Jiří Patera (1985 – 1994)
Membre de l´Union des artistes de la République Tchèque
Membre du groupe d´artistes P 89
Membre de l´association Mementary Art
Ausstellungen in ČR, USA, BRD, Frankreich
Anzahl selbstständiger Ausstellungen 29, Anzahl der Gemeinschaftsausstellungen 36
Beteilungen an mehreren Wettbewerbs- und Benefizausstellungen und internationalen
Symposien
Expositions réalisées en République Tchèque, aux Etats-Unis, en Allemagne, en
France
61 expositions dont 36 expositions collectives
De nombreuses participations aux concours, aux expositions caritatives et aux
symposiums internationaux
Ses oeuvres sont présentées dans des collections du Musée de la Bohême d´ouest,
Pilsen, ainsi que dans des collections privées en République Tchèque, en Slovaquie,
en Allemagne, en Autriche, au Pays Bas, en France, au Canada, aux Etats-Unis, en
Australie.
Vertreten in der Sammlung des Westböhmischen Museum der Stadt Pilsen – ČR
Vertreten in Privatsammlungen in ČR, Slowakei, BRD, Österreich, Holland, Frankreich,
Kanada, USA, Australien
Realisierungen:
Künstlerische Arbeiten für das Hotel Oriental, San Francisco, Ca-USA
Kanzlei der Gesellschaft Konsens, Pilsen – ČR
Ausschmückung des Rathauses in Pilsen mit Pilsner Motiven – ČR
Ausschmückung der ältesten Pilsner Bierstube U Salzmannů mit Pilsner Motiven – ČR
Plakat und Logo für die Stiftung der Kinderhilfs-Hotline, Pilsen – ČR
Ansichtskarten-Set mit Pilsner Motiven für die Stiftung der Kinderhilfs-Hotline mit
Pilsner Motiven, Pilsen – ČR
Anwaltskanzlei SAXINGER CHALUPSKY WEBER & PARTNER v.o.s., Pilsen – ČR
Sallerova výstavba spol. s r.o., Prag 5 – ČR
Weber Shandick Worldwide, Prag 1 – ČR
Atelier My & Vy spol. s r.o., Pilsen – ČR
Západočeská plynárenská, a.s., Pilsen – ČR
Otto Bock ČR s.r.o., Zruč – Senec – ČR
Comfort Hotel Prague – Airport, Prag 6 – ČR
Tschechische Anwaltskammer Palác Dunaj, Prag 1 – ČR
Milan Ďuriš
Skrétova 32
301 25 Pilsen
Tschechische Republik
GSM 604 244 308
E-Mail: [email protected]
Réalisations:
Travaux artistiques à l´hôtel Oriental, San Francisko, Ca- Etats-Unis
Bureaux de l´entreprise Konsens, Pilsen
Décoration de la mairie de la ville de Pilsen
Décoration de la brasserie la plus ancienne à Pilsen U Salzmannů
Affiche et logo de la Fundation de ligne d´aide aux enfants, Pilsen
Cabinet d´avocat, SAXINGER CHALUPSKY WEBER & PARTNER v.o.s., Pilsen
Sallerova výstavba, Prague 5
Weber Shandick Worldwide, Prague 1
Atelier My & Vy, Pilsen
Západočeská plynárenská, Pilsen
Otto Bock, la République Tchèque, Zruč – Senec
Comfort Hôtel, Prague – aéroport, Prague 6
Ordre des avocats Palác Dunaj, Prague 1
Milan Ďuriš
Skrétova 32
301 25 Pilsen
La Repbublique Tchèque
GSM 604 244 308
Krajina za sklem, acryl na plátně, 105x90
Landscape behind Glass, acrylic on canvas, 105x90
Landschaft hinter dem Glas, Acryl auf Leinwand, 105x90
Paysage derrière le verre, couleurs acryliques sur toile, 105x90
Ďuriš v druhé půli roku 05
Poslední chrudimská výstava v zatemněné výstavní síni může fungovat jako v malířově díle zlom – tedy aspoň pro recenzenty. Obrazy ve tmě! Teď definitivně je Milan Ďuriš malířem obrazů pro tmu. A
není to žádný reklamní trik ani žádný epochální nový krok. Ta linie
má svou genezi. Je jí už dost dlouhá řada luminiscenčních experimentů, která se ustálila na osobním slohu jasně vymezitelném
neustále permutující dekorativní geometrickou abstrakcí na jedné
straně. Tady jsme pořád ještě v oboru klasické u Milana Ďuriše v
podstatě impresívní malby. Impresívní hlavně z hlediska technologického, tedy ve své vázanosti na to vše úchvatné, co světlo ve
všech svých tonalitách a intenzitách s povrchem barvy s jejími fyzikálními vlastnostmi, s jejími valéry a s promalovaným či hladkým
povrchem dovede. A druhá strana? Luminiscence. Na první pohled
v normálním denním světle skrytá v podmalbách. Je jakousi druhou impresívní expozicí plochy Ďurišových obrazů. Ve tmě a v
osvětlení výbojkovými světly se otevírá druhotný svět jako gross
Ďurišovy malířské metody. A zdá se, že ten svět hlavní. Hledáme-li
k těm obrazům cosi nejpodobnějšího, nejbližšího, co lze běžně najít, jsou to dojmy vyvolané průsvitem barevných vitrážových chrámových oken. Pocit tajemna je pochopitelně kmenově a z podstaty
přítomen už ve tmě výstavní síně, ze které osvit umělými světly,
zejména UV, vytahuje, vynořuje doslova kouzelné světy tím, že zviditelňuje dosud skryté podmalby fluorescentními barvami. Přičemž
síla viditelné světelnosti je udávána tloušťkou překrytí akrylovou
barvou od jemné lazury po naprosto netransparentní kryt. A nasvícené zviditelněné plochy zas barevně modifikují své bezprostřední
okolí. Je to tak výrazná technologie, že celkové dojmy jsou nádherné – leč stejnorodého druhu, vzájemně si podobné. Ve způsobu,
jak toho bylo dosaženo, jsou tak pochopitelně skryty i limity tohoto
druhu estetiky. Malíř sám si tak na sebe plete bič nutnosti inovovat – tma totiž dodává sice to pravé kouzlo až tajemno, na druhé
straně zas umělé osvětlení je stabilní a homogenní stejným typem
zdroje, směrem a intenzitou nasvícení. Tak je toto světlo svým
dojmem zcela protichůdné dennímu neustále se měnícímu světlu
živému. Ale lidská senzualita je dost široký oceán, aby bylo možno
ji znovu překvapovat novými záměry v rámci zvoleného programu.
Z nového se dá čerpat! Je tu k dispozici oblast psychologických a
ikonicky sociálních významů barev, dá se brát z možných odkazů
na luminiscenci, kterou denně potkáváme v občanském životě ve
vnější reklamě klasických neónů i soudobých laserů či v digitální
zobrazovací technice, je tu oblast průmyslového dezénu lesklých
karosérií a je tu i oblast v současné době módních reflexívních
látek… Snad je skutečnost, že Milan Ďuriš v jeho luminiscenčních
snahách nejde cestou implikace reflexivních materiálů přímo do
povrchové hmoty obrazu, v souvislosti se skutečností, že prvky
předmětného světa se v současné malířově malbě objevují jen
sporadicky a nikdy v určující roli (pokud jsou, jsou to téměř neinterpretovatelné organické tvary připomínající buněčné struktury nebo
naopak konstrukční elementy moderních profánních staveb, trámy, překlady). Ostatně aplikace lesklých či reflexivních materiálů
do obrazové plochy technologicky zhusta dopadá dost nešťastně
– trvale spojovat ty stanioly, zrcadla či smaltované plechy s olejem
či akrylem na plátně, ale i na desce, není nic snadného ani v době
fantasticky výkonných lepidel – o trvanlivosti výsledného díla ani
nemluvě. Lakování pak za luminiscenční metodu ani brát nelze.
Nad pracemi Milana Ďuriše se však připomíná i otázka, která nebývá v autorském uměleckém světe ráda slyšena: nakolik
je ta která malba dekorativní. A nakolik tím pro člověka, který je
neproškolen ve svébytných zákonech a hodnotových kategoriích
světa „pravému umění“ (záměrně se vyhýbám dnes oficiální teorií
kultury téměř kriminalizovanému sousloví „vysoké umění“) líbezná a přitažlivá. Ostatně za posledních padesát let jsme několikrát
zažili, jak byla dekorativnost umělecky diskreditována (viz causa
Mucha) a z jedné takové negační epochy se právě začínáme viditelně vyhrabávat. Věc sama, tedy jistá renesance dekorativnosti,
samosebou vadívá především autorům, jejichž osobní sloh (je-li
jaký) je postaven na slabé umělecké invenci a opírá se o berle
přesložitých, „vysokých“, „vznešených“ myšlenkových intencí podle hesla „čím nepochopitelnější, tím lepší“ – často se tím ale jen
maskuje pouhá osobní exhibice či sociální narcismus. Použijme
rčení – tohle malování , tedy Milana Ďuriše, je zcela jiné kafe! Není
těžké doložit, proč se zdá, že především interér je pro takovou malbu to pravé ořechové milieu, místo k dobrému životu. A je-li ten
prostor vyveden ve slohu art déco, je to tuplem to ono! Snad proto,
že malba Milana Ďuriše je pocitově velmi lehká jako je i art déco
lehký i přes těžké materiály, které s oblibou používá. Připočtěme,
že kobaltové modři, erbovní barvy Milan Ďuriše, jsou psychoelementem ideálním pro dobrou komunikaci, což je umocněno jejími
použitími zcela plošně, nátěrem či nástřikem, neutrálním, bez jakýchkoliv informačních a estetických šumů a přídatných významů,
jak by mohla činit modrá plocha provedená vzdutými pastami se
štětcovým rukopisem. Jistě je tam i kus zděděné vnímavosti na heraldiku podobných modří – barvy nebe a roucha Mariina historických náboženských obrazů. Vytváření tvaru pomocí šablon může
představovat jakýsi neúčastný a přesto svou vymezovací rolí tak
důležitý prvek možného výsledného sdělení: vidím svět skrz rastr
technologické povahy moderní epochy. Ostatně moderní soudobý
interiér nese podobné charakteristiky! Celkový dojem klidu v ladné až elegantní hybné vnitřní podstatě dané použitou soustavou
tvarů, jejich vztahů a z nich vyvěrajících dojmů a interpretací (připomeňme si také art déco jako erbovní sloh buržoazie na vrcholu
vývoje), je pro Milana Ďuriše příznačný.
A zde někde leží místo pro hledání něčeho tak hypotetického,
jako je malířova duše (pokud je a pokud není tak prchavá, až je nepojmenovatelná). Tohle je skvělé malířské fachmanství, však bez
účelové spotřební omezenosti. Tohle je malba s experimentem,
však s přesně odhadnutelným výsledkem. Tohle je malba s emocemi, však bez vzrušených expresívních výkřiků. Tohle je malba
s duší ač bez jakýchkoliv náboženských či esoterických proklamací. A jestli to souvisí nějak s malířovou původní profesí protetika,
profesionála, který všechny tyto vztahy musí vést v patrnosti, to
zde můžeme sice nadhodit ale je to už práce pro uměnovědného
psychoanalytika.
Dr. Tomáš Kůs, Plzeň, 2005
Ďuriš in the Second Half of ‘05
The last exhibit in Chrudim’s darkened exhibition hall might be
the turning point in the artist’s work – at least for critics. Pictures
in the dark! Milan Ďuriš is now definitively a painter of pictures for
the dark. And it’s no advertising trick or history-making new step.
His style has gone through an evolution. There has been a long
line of luminescent experiments and these have come to rest on
an individual style clearly definable by a constantly permuting
decorative geometric abstraction on one side. With Milan Ďuriš,
we are still taking about classical, essentially impressive painting.
Impressive particularly from the point of view of technique, in its
attachment to all the captivating things that light, with all of its
tonalities and intensities, can do with a surface of colour with its
physical qualities, values and carefully painted out or smooth
surface. And the other side? Luminescence. At first sight in
normal daylight hidden in the underpainting. It is a kind of second
impressive exposition in the surface of Ďuriš’s paintings. In the
dark and under the illumination of vacuum tube lights an alternate
work opens up as the sum total of Ďuriš’s method of painting. And
it would seem that that world is the main one. Were we to look
about for some known quantity most similar or proximate to these
pictures, it would be the impressions evoked by the light shining
through the stained glass of church windows. Naturally a fundamental sense of mystery is intrinsically present in the very darkness of the exhibition hall, from which the gleam of the artificial,
mostly ultra-violet, light arises, and literally enchanting underpain-
tings hitherto concealed come looming out in fluorescent colours.
At the same time, the power of the visible luminescence is given
by the depth of the overlays of acrylic paint, from a gentle brushing to an absolutely opaque layer. And the lit visible space then
modifies its immediate surroundings in colour. It is such a striking
technique, that the impressions taken from it are splendid - in
spite of the fact that they are much of the same stock, similar to
one another. Understandably the shortcomings of this sort of aesthetics are likewise hidden in the means by which this is achieved.
In this, the painter has woven his own web wherein he is forced
to innovate – the darkness does provide the right magic, to the
point of mysteriousness, on the other hand however the artificial
lighting is stable and homogenous due to there being the same
type of lighting source, direction and intensity. In this way, the
lighting gives an affect that is at odds entirely with living and constantly changing daylight. But human sensuality is a wide enough
ocean to be surprised afresh by new designs for this chosen plan.
The new can be drawn from! The realm of the psychological and
iconic social meaning of colours is at hand here, one can choose
from potential references to the kinds of luminescence we meet in
everyday life in outdoor advertisements employing classic neon
or today’s lasers or in techniques of digital display, there is the
realm of industrial design of lustrous automobile bodywork and at
the same time there is the realm of today’s fashionable reflective
materials… Hopefully the fact that in his luminescent endeavours
Milan Ďuriš is not taking the path of implying reflective materials
directly in the surface material of the picture is connected to the
fact that the elements of the subject world occur only sporadically
in the painter’s recent paintings and never in a defining role (or if
they are then they are virtually uninterpretable organic shapes reminiscent of cell structure or conversely of the structural elements
of profane modern buildings, girders, lintels). Aside from that,
the application of glossy or reflective materials to the surface of
the picture oftentimes ends in disaster, technically – permanently
combining those tin foils, mirrors or enamelled sheet metal with oil
or acrylic on a canvas or even a panel is not easy even in these
days of fantastic high-performance glues – to say nothing of the
lifespan of the work. And varnishing can hardly be considered a
luminescent method.
A question arises over the work of Milan Ďuriš however, is not often received with pleasure in the artistic world: just
how decorative are these paintings? And with that in mind, just
how likeable and attractive can they be for a person who is not
schooled in the peculiar laws and value system of the world of
“proper art” (I intentionally avoid the collocation “high art”, practically criminalised today in official cultural theory)? For that matter
we have experienced repeatedly over the last fifty years how
decorativeness has been discredited artistically (as in the case of
Mucha) and we are just beginning to visibly claw a way out of one
such era of negation. This subject, that is, any kind of decorative
renaissance, by its very existence tends to particularly annoy
artists themselves whose personal style (have they any) is based
on weak artistic inventiveness crutched up by convoluted “lofty”
or “exalted” aspirations following the motto “the more incomprehensible the better” – though this is often no more than a mask for
personal exhibitionism or social narcissism. To revert to idiom, this
painting, that of Milan Ďuriš, is “a whole nother kettle of fish”! It is
not hard to prove why one gets the feeling that it’s interiors that
are the real milieu, places for a good life. And if the space is done
in art deco, then that is the real McCoy. Perhaps this is the reason
why the art of Milan Ďuriš is emotionally very light, like art deco
is light, in spite of the heavy materials preferred. Add the fact that
the cobalt blues, the armorial colours of Milan Ďuriš, are psychological elements, ideal for good communication, and enhanced by
their blanket use over the surface, painted or sprayed on neutrally,
void of any informative or aesthetic distractions or accessory
meanings that the blue surface done in raised pastes with the
brush style could create. Of course there is also a bit of inherited
perception of similar blues in heraldry – the colours of the sky and
the robe of Mary from historical religious paintings. The creation
of a shape using a template can represent a kind of absent and
nonetheless very important element for its delineative role in what
may be the following message: I see the world through the screen
of the technological nature of the modern age. After all, modern-day interiors have similar characteristics. The overall impression
of peace in fluent to the point of elegant motive internal essence
brought by the use of a system of shapes, their relationships and
the impressions and interpretations that spring from them (let’s
also remember art deco as the heraldic style of the bourgeoisie at
the peak of their development), is characteristic of Milan Ďuriš
And here, somewhere, is the place to look for something so
hypothetical as the painter’s soul (if it is there at all and if it is not
so elusive as to be unnameable). This is superb artistry, without
however the restrictions contrived for consumption. It is painting with an experiment, but with a result that can be precisely
estimated. It is painting with emotion, however without the excited
expressive crowing. It is painting with a soul albeit without any
religious or esoteric proclamations. And whether it has something to do with the painter’s original profession as an orthotist,
a professional who must bear all these relations in mind… we
may raise the point here but it is really a job for an art-sciences
psychoanalyst.
Dr. Tomáš Kůs, Pilsen, 2005
Ďuriš in der zweiten Hälfte des Jahres 05
Die letzte Chrudimer Ausstellung im abgedunkelten Ausstellungssaal kann wie in der Künstlerwerkstatt einem Bruch
gleichkommen – zumindest für die Rezensenten. Bilder in der
Dunkelheit! Jetzt ist Milan Ďuriš definitiv der Maler von Gemälden
für die Dunkelheit. Und das ist weder ein Werbetrick, noch ist dies
ein epochaler neuer Schritt. Diese Linie hat ihre Genese. Und das
ist auf der einen Seite die keineswegs kurze Reihe luminiszenter
Experimente, die ihre endgültige Gestalt annahm in einem klar
definierbaren persönlichen Stil durch unentwegt permutierende
dekorative geometrische Abstraktion. Hier sind wir noch im Fach
der klassischen - bei Milan Ďuriš im Grunde genommen impressiven - Malerei. Impressiv vor allem in technologischer Hinsicht,
also in ihrer Anknüpfung an all das Überwältigende, was das Licht
in allen seinen Tonalitäten und Intensitäten mit der Oberfläche der
Farbe und ihren physikalischen Eigenschaften, mit ihren Valeurs
und mit einer durchmalten oder glatten Oberfläche zu bewirken
vermag. Und die andere Seite? Luminiszenz. Auf den ersten Blick
im normalen Tageslicht in den Untermalungen versteckt. Es ist
so etwas wie eine zweite impressive Exposition der Fläche der
Ďuriš-Bilder. In der Dunkelheit und in der Neonröhren-Beleuchtung eröffnet sich eine sekundäre Welt als Kern der Ďurišschen
Malmethode. Und es hat den Anschein, als ob dies die primäre
Welt sei. Suchen wir zu den Bildern etwas, was dem am nächsten
kommt, was man in der Alltagswelt finden kann, so sind dies die
Eindrücke, die hervorgerufen werden, wenn Licht durch farbige
Kirchenfenster hindurchstrahlt. Das Gefühl der Dunkelheit ist verständlicherweise grundlegend und von seiner Natur aus bereits
in der Dunkelheit des Ausstellungssaals gegenwärtig, aus dem
die Belichtung durch künstliches Licht, insbesondere durch UV,
buchstäblich magische Welten herauszieht und auftauchen lässt,
mit dem Effekt, dass es die bislang versteckten Untermalungen
mit fluoreszierenden Farben sichtbar macht. Dabei wird die Kraft
der sichtbaren Helligkeit angezeigt durch die Dicke der Überlagerung mit Acrylfarbe von einer zarten Lasur bis hin zu einer
absolut undurchsichtigen Überdeckung. Und die beleuchteten
sichtbargemachten Flächen modifizieren wiederum ihre unmittelbare Umgebung. Es ist dies eine so ausdrucksvolle Technologie,
dass die Gesamteindrücke umwerfend sind – wenn auch von
homogener Art und einander ähnlich. In der Art und Weise, wie
dies erzielt wurde, sind natürlich auch die Grenzen dieser Art
von Ästhetik gegeben. Der Maler selbst verdammt sich so zu
ständigen Erneuerungen – die Dunkelheit nämlich liefert zwar
den rechten Zauber erst im Geheimen, auf der anderen Seite
wiederum ist die künstliche Beleuchtung stabil und homogen
dank des gleichen Lichtquellentyps, durch die Richtung und die
Intensität der Beleuchtung. Somit ist dieses Licht durch seinen
Eindruck dem sich ständig verändernden lebendigen Tageslicht
gänzlich entgegengesetzt. Doch die menschliche Sensualität ist
ein ausreichend breiter Ozean, um sie erneut mit neuen Iden im
Rahmen des gewählten Programms überraschen zu können. Aus
Neuem kann man schöpfen! Zur Verfügung steht hier der Bereich
der psychologischen und ikonisch sozialen Bedeutungen der
Farben, man kann sich bedienen aus den möglichen Verweisen auf die Luminiszenz, der wir im bürgerlichen Leben in der
Außenreklame klassischer Neonlichter und heutiger Laser oder in
der digitalen Wiedergabetechnik täglich begegnen, es ist dies der
Bereich des industriellen Designs blankpolierter Karosserien und
es ist der Bereich der zum gegenwärtigen Zeitpunkt modischen
Reflexstoffe... Es ist wohl eine Tatsache, dass Milan Ďuriš in
seinen luminiszenten Bemühungen nicht den Weg der Implikation
reflexiver Materialien direkt in den Oberflächenstoff des Bildes
geht. Im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Elemente
der gegenständlichen Welt in der gegenwärtigen Malerei des
Künstlers nur sporadisch und nie in einer bestimmenden Rolle in
Erscheinung treten (sofern sie existieren, sind dies fast uninterpretierbare organische Formen, die an die Zellstruktur oder aber
an Konstruktionselemente moderner profaner Bauten, Balken,
Sturzsteine erinnern). Übrigens fällt die Applikation glänzender
oder reflexiver Materialien auf Bildoberflächen technologisch
häufig ziemlich unglücklich aus – diese Stanniole, Spiegel oder
Emailbleche mit Öl oder Acryl auf der Leinwand, aber auch auf
der Platte, dauerhaft zu verbinden, ist keine leichte Aufgabe,
nicht einmal in Zeiten unglaublich leistungsstarker Klebstoffe, von
der Lebensdauer es am Ende stehenden Kunstwerks ganz zu
schweigen. Das Lackieren kann somit wohl kaum als Luminiszenzmethode angesehen werden.
Die Arbeiten Milan Ďurišs vor Augen, sieht man sich aber
auch einer Frage gegenübergestellt, die in der Künstlerwelt in der
Regel nicht gern gehört wird: Inwiefern ist diese oder jene Malerei
dekorativ? Und um wie viel mehr ist sie damit für jemanden, der in
den eigenständigen Gesetzen und Wertekategorien der Welt der
„echten Kunst“ (absichtlich vermeide ich die heute von der offiziellen Kulturtheorie fast kriminalisierte Wortschöpfung „hohe Kunst“)
nicht geschult ist, liebenswert und attraktiv? Übrigens haben wir
in den letzten fünfzig Jahre einige Male erlebt, wie Dekorativität
künstlerisch diskreditiert wurde (siehe die Causa Mucha), und aus
einer dieser Negationsepochen beginnen wir uns soeben sichtbar
herauszuwühlen. Die Sache an sich, also eine gewisse Renaissance der Dekorativität, pflegt selbstverständlich vor allem denjenigen Autoren ein Dorn im Auge zu sein, deren persönlicher Stil
(sofern ein solcher existiert) auf einer schwachen künstlerischen
Intention aufbaut und sich auf der Krücke hyperkomplizierter, „hoher“, „erhabener“ Gedankenintentionen stützt nach dem Motto „je
unverständlicher, desto besser“ – häufig aber versteckt sich hinter
dieser Maske nur die bloße persönliche Zurschaustellung oder ein
sozialer Rassismus. Bedienen wir uns hier getrost einer Floskel
– diese Malerei, also die von Milana Ďuriš, das ist eine andere
Liga! Es ist nicht schwer, zu belegen, warum es den Anschein hat,
dass vor allem das Interieur für eine solche Malerei das ureigentliche Milieu ist, wo sie sich am meisten zu Hause fühlt. Und wenn
dieser Raum dann auch noch im Stil des Art Déco gehalten ist,
trifft dies doppelt zu! Vielleicht deshalb, weil die Malerei von Milan
Ďuriš gefühlsmäßig sehr leicht ist, wie auch Art Déco sehr trotz
der schweren Materialien, die es mit Vorliebe verwendet, leicht ist.
Bringen wir noch in Anrechnung, dass die Kobaltblau-Farbtöne,
die Wappenfarben Milan Ďurišs, ein ideales Psychoelement für
eine gute Kommunikation darstellen, was noch verstärkt wird
durch deren ganzflächige Anwendungen durch neutrales Auftragen oder Aufspritzen, ohne irgendwelche informativen und ästhe-
tischen Nebengeräusche und Zusatzbedeutungen, wie dies eine
durch schwulstige Pasten mit Pinselhandschrift ausgeführte blaue
Fläche tun könnte. Sicherlich steckt dort auch ein Stück ererbter
Auffassungsgabe bezüglich der Heraldik ähnlicher Blautöne – die
Farbe des Himmels und die des Mariengewandes historischer religiöser Bilder. Die Schaffung einer Form mittels Schablonen kann
ein wie auch immer geartetes unbeteiligtes und dennoch durch
seine abgrenzende Rolle auch wichtiges Element einer möglichen
Schlussmitteilung sein: Ich sehe die Welt durch das Raster der
technologischen Natur der modernen Epoche. Übrigens trägt das
moderne gegenwärtige Interieur ähnliche Charakteristiken! Der
Gesamteindruck der Ruhe in einem harmonischen bis eleganten
dahintreibenden inneren Zentrum, das durch die verwendete
Ordnung der Formen, deren Beziehungen und der aus ihnen
hervorsprudelnden Eindrücke und Interpretationen (erinnern wir
uns auch des Art Déco als des Wappenstils der Bourgeoisie auf
dem Höhepunkt der Entwicklung) gegeben ist, ist für Milan Ďuriš
kennzeichnend.
Und hier liegt der Ort für die Suche nach etwas so Hypothetischem, wie dies die Seele eines Malers ist (falls sie existiert
und falls sie nicht so flüchtig ist, dass sie schon unbenennbar
ist). Das ist das glänzende Expertentum eines Malers, jedoch
ohne zweckmäßige konsumtive Begrenzung. Das ist Malerei mit
einem Experiment, jedoch mit einem genau abzuschätzenden
Ergebnis. Das ist Malerei mit Emotionen, jedoch ohne aufgeregtes expressives Geschrei. Das ist Malerei mit Seele, jedoch ohne
irgendwelchen religiösen oder esoterischen Proklamationen. Und
wenn dies in irgendeiner Weise mit dem ursprünglichen Prothetiker-Beruf des Malers zusammenhängt, der alle diese Beziehungen deutlich aufzeigen muss, so können wir diese Frage hier zwar
aufwerfen, doch ist das dann eigentlich schon die Arbeit für einen
kunstwissenschaftlichen Psychoanalytiker.
Dr. Tomáš Kůs, Pilsen, 2005
Ďuriš, pendant la deuxième moitié du 2005
Sa dernière exposition dans une salle d´exposition sombre à
Pardubice pourrait signifier un changement dans la création de ce
peintre – au moins pour les critiques. Les tableaux dans l´obscurité! Milan Ďuriš est définitivement devenu le peintre des tableaux
pour l´obscurité. Et ce n´est pas une publicité ou un nouveau tendence de l´époque. Cette ligne a sa propre génèse, la suite des
expérimentations luminiscentes qui s´est stabilisée à son propre
style: d´une part c´est une abstraction géometrique décorative qui
ne cesse pas de permuter. On ne quitte pas la peinture classique
de Milan Ďuriš. Et je dis impressive dans le sens technologique,
par la manière dont sa peinture est liée à tout ce qui est divin,
tout ce que la lumière sait faire dans toutes ses tonalités avec la
surface de la couleur, avec toutes ses qualités physiques, toutes
ses valeurs, avec les surfaces colorées ainsi qu´avec les surfaces
froides. Et d´autre part? La luminescence. Au premier regard, elle
se cache dans la lumière du jour dans les couches de fond. Voilà
la deuxième exposition impressive de la surface des tableaux de
Milan Ďuriš. On retrouve une autre réalité de la méthode artistique
de Milan Ďuriš dans l´obscurité et dans la luminence de l´éclairage par lampes à décharge. Il semble que ce soit le monde principal. Les impressions évoquées par la translucide des vitraux des
églises nous semblent très proches, semblables. Déjà l´obscurité
de la salle d´exposition nous parait comme un mystère et par
éclairage artificiel, surtout les UV, qui en mettant en évidence les
couches de fond des couleurs fluorescentes jusqu´à maintenant
cachées, nous en retire les mondes magiques. L´épaisseur de
l´écouvrement de la couleur acrylique, du glacis fin à l´enveloppe
tout à fait non-transparant, nous indique l´intensité lumineuse. Les
surfaces éclairées modifient les couleurs de leurs environements.
C´est une méthode tellement expressive que nos impressions
sont magnifiques – même si elles se ressemblent. Les limites de
cette sorte de l´esoterisme se trouvent dans la méthode utilisée.
Il faut que le peintre innove, l´obscurité fournit de la magie et du
mystère, d´autre part l´éclairage arteficiel est stable et homogène par le même type de source, la direction et l´intensité de
l´éclairage. L´éclairage artificiel s´oppose à la lumière du jour,
toujours changeante, vivante. Mais la sensualité humaine est un
vaste océan pour la surprendre par de nouvelles conceptions de
la méthode choisie. On puise du nouveau! Il y a le domaine des
sens psychologiques et sociaux des couleurs, on peut exploiter
du legs à la luminescence qu´on retrouve dans nos vies, dans les
publicités éclairées au neon classique ou au laser moderne, ou à
la technique visuale numérique, voilà le raport avec la domaine
de l´industrie du design des carrosseries brillantes ou la tendance
à la mode des tissus brillants. Peut-être le fait que Milan Ďuriš,
dans ses essais sur la luminesce, n´implique pas des materiaux
réflechissants dans la surface du tableau, est lié au fait avec la
réalité qu´on ne retrouve que rarement les objets du monde réel
dans ses oeuvres et ils ne jouent jamais de rôle significatif (sauf
des formes organiques ressemblantes aux structures des cellules
ou des élements de constructions modernes – des poutres, des
lintaux. D´ailleurs, les applications des matériaux brillants ou
réflechissants dans la surface d´un tableau finissent très souvent
comme une tragédie – relier tous ces papiers argentés, les
miroirs, les tôles d´émail avec de l´huile ou avec des couleurs
acryliques sur la toile ou sur le tableau n´a rien de facile même
à l´époque des colles superpuissantes, et je ne parle pas de la
solidité de cette oeuvre. On ne peut pas prendre le vernissage
pour une méthode de la luminescence.
Au-dessus des oeuvres de Milan Ďuriš, une question pas très
aimée dans le monde artistique se rappelle à nous: où sont les
limites du caractère décoratif d´une peinture? Et un homme illetré
perdu dans les lois et les catégories de valeurs du monde de „l´art
pour l´art“ (je n´utilise pas exprès „le haut art“, une expression
quasi criminalisée), où retrouve-t-il la beauté et l´attirance d´une
oeuvre? D´ailleurs, pendant les cinquante années dernières on
a vécu plusieurs fois le discredit du caractère décoratif (l´affaire
Mucha), et maintenant on essaie de sortir d´une de ces époques
de négation. La renaissance de la décoration gêne surtout les
auteurs dont la méthode (s´il y en a une) est créée par l´invention
faible accompagnée des pensées compliquées, hautes, nobles,
d´après le slogan: „le meilleur c´est le plus compliqué“ – mais
on n´y cache que la propre exhibition ou le narcissisme social.
Rien de plus différent que les oeuvres de Milan Ďuriš! Il n´est pas
du tout difficile de prouver pourquoi ses oeuvres fonctionnent si
bien dans les intérieurs. En plus, si l´intérieur est dans le style art
deco, c´est encore mieux! La peinture de Milan Ďuriš est légère
dans ses impressions, comme l´art déco l´est aussi, même avec
tous les matériaux lourds qu´il privilégie. En plus, le bleu de cobalt, couleur essentialle pour Milan Ďuriš, est l´élement idéal pour
une bonne communication – son utilisation se fait par vernissage
homogène au pistolet, neutre, sans bruit esthetique et sans sens
ajouté comme la surface bleue si elle a été faite par pâte gonflée
au pinceau. Le bleu nous fait penser à la héraldique héritée: le
ciel est bleu ainsi que la robe de Marie sur tous les tableaux historiques réligieux. La création des formes par pochoir peut nous
sembler neutre mais cette création, qui joue un rôle inoubliable,
nous dit: je vois le monde par quadrillage du caractère technologique de notre époque. On retrouve la même caractéristique dans
l´intérieur moderne, contemporain. Ce qui est symptomatique
pour Milan Ďuriš c´est l´impression de calme général dans au
fond usé pour la méthode des objets et des relations parmi eux et
des impressions et les intérpretations suivies (rappelons l´art déco
comme le style de la bourgoisie au sommet de son évolution).
Ici, on retrouve la place pour la recherche de quelque chose
de tellement hypothètique que „l´âme de l´artiste“ (s´il y en a une,
si elle n´est pas trop éphémère ou innomable). Voilà de la peinture magnifique sans limites de consommation. Voilà de la peinture
expérimentale avec le résultat attendu. Voilà de la peinture avec
des émotions sans cris enthousiates. Voilà de la peiture avec une
âme sans proclamations réligieuses ou ésoteriques. Et si c´est
grâce à la profession originale de notre peintre – spécialiste des
prothèses – un professionel qui est obligé de penser à toutes ces
rélations, on peut le mentionner mais nous laisseront l´analyse à
un psychanalyste de l´art.
Dr. Tomáš Kůs, Plzeň, 2005
Zelená krajina I , acryl na plátně, 70x65
Green Landscape I, acrylic on canvas, 70x65
Grüne Landschaft I, Acryl auf Leinwand, 70x65
Paysage vert I, couleurs acryliques sur toile, 70x65
Zelená krajina II-VI , acryl na plátně, 70x65
Green Landscape II-VI, acrylic on canvas, 70x65
Grüne Landschaft II-VI , Acryl auf Leinwand, 70x65
Paysage vert II-VI, couleurs acryliques sur toile, 70x65
Zelené světlo, acryl na plátně, 70x65
Green Light, acrylic on canvas, 70x65
Lumière verte, couleurs acryliques sur toile, 70x65
Grünes Licht, Acryl auf Leinwand, 70x65
Abstraktní krajina III, acryl na plátně, 100x80
Abstract Landscape III, acrylic on canvas, 100x80
Abstrakte Landschaft III, Acryl auf Leinwand, 100x80
Paysage abstrait III., couleurs acryliques sur toile, 100x80
Bez názvu, acryl na plátně, 80x70
Untitled, acrylic on canvas, 80x70
Ohne Namen, Acryl auf Leinwand, 80x70
Sans titre, couleurs acryliques sur toile, 80x70
Hranol, acryl na plátně, 80x70
Prism, acrylic on canvas, 80x70
Prisma, Acryl auf Leinwand, 80x70
Prisme, couleurs acryliques sur toile, 80x70
Žlutá krajina, acryl na plátně, 65x50
Yellow Landscape, acrylic on canvas, 65x50
Gelbe Landschaft, Acryl auf Leinwand, 65x50
Paysage jaune, couleurs acryliques sur toile, 65x50
Dialog, acryl na plátně, 60x55
Dialogue, acrylic on canvas, 60x55
Dialog, Acryl auf Leinwand, 60x55
Dialogue, couleurs acryliques sur toile, 60x55
Zelený prostor, acryl na plátně, 65x50
A Green Space, acrylic on canvas, 65x50
Grüner Raum, Acryl auf Leinwand, 65x50
Espace vert, couleurs acryliques sur toile, 65x50
Pyramidy, acryl na plátně, 100x80
Pyramids, acrylic on canvas, 100x80
Pyramiden, Acryl auf Leinwand, 100x80
Pyramides, couleurs acryliques sur toile, 100x80
Zelený hranol,acryl na plátně,100x80
Green Prism, acrylic on canvas, 100x80
Grünes Prisma, Acryl auf Leinwand,100x80
Prisme vert, couleurs acryliques sur toile, 100x80
Bez názvu, acryl na plátně, 80x70
Untitled, acrylic on canvas, 80x70
Ohne Namen, Acryl auf Leinwand, 80x70
Sans titre, couleurs acryliques sur toile, 80x70
Bez názvu, acryl na plátně, 65x50
Untitled, acrylic on canvas, 65x50
Ohne Namen, Acryl auf Leinwand, 65x50
Sans titre, couleurs acryliques sur toile, 65x50
Červená krajina, acryl na plátně, 80x70
Red Landscape, acrylic on canvas, 80x70
Rote Landschaft, Acryl auf Leinwand, 80x70
Paysage rouge, couleurs acryliques sur toile, 80x70
Paprsek, acryl na plátně, 90x70
Ray, acrylic on canvas, 90x70
Strahl, Acryl auf Leinwand, 90x70
Rayon, couleurs acryliques sur toile, 90x70
Prostor I-VI, acryl na plátně, 70x65
A Space I-VI, acrylic on canvas, 70x65
Raum I-VI, Acryl auf Leinwand, 70x65
Espace I-IV, couleurs acryliques sur toile, 70x65
Bez názvu, acryl na plátně, 280x90
Untitled, acrylic on canvas, 280x90
Ohne Namen, Acryl auf Leinwand, 280x90
Sans titre, couleurs acryliques sur toile, 280x90
Bez názvu, acryl na plátně, 270x100
Untitled, acrylic on canvas, 270x100
Ohne Namen, Acryl auf Leinwand, 270x100
Sans titre, couleurs acryliques sur toile, 270x100
Může se zdát, že abstraktní umění je jen „neuspořádaná směs“
barevných čar a skvrn, která neříká vůbec nic.
Individualität verleiht.
Samozřejmě opak je pravdou a tvorba Milana Ďuriše to dokazuje.
Dokonalost kompozice je důležitá v celkovém pojetí výtvarného
díla, čímž se „neuspořádaná směs“ či chaos mění v řád, který
danému dílu dodává individualitu.
Seine Bilder sind mit einem großen Gefühl für Komposition und
Wahl der Farben geschaffen, was ich als Architekt zu schätzen
weiß, da die Bilder Milan Ďurišs in der Lage sind, einen vollwertigen Teil des Interieurs zu bilden und als Ganzes harmonisch
zusammenzuwirken.
Jeho obrazy jsou tvořeny s velkým citem pro kompozici a volbu
barev, což jako architekt oceňuji, protože obrazy Milana Ďuriše
dokáží být platným členem interiéru a harmonicky spolupůsobit
jako celek.
Nicht weniger interessant ist die Gestaltung auf der Basis von
UV-Strahlung, ein echter Leckerbissen bei der finalen Dekoration
und Gestaltung des Interieurs. Das Spiel der Lichter, Farben und
Stimmungen ist in der Tat faszinierend.
Neméně zajímavá je tvorba na bázi UV barev, která je opravdovou lahůdkou při finální dekoraci a tvorbě interiéru. Hra světel,
barev a nálad je skutečně fascinující.
Milan Ďuriš hat sich im Laufe seiner Tätigkeit einen festen Platz
innerhalb der bildenden Elite erkämpft. Er wird von der Fachwelt
geschätzt und bleibt dabei für das Laienpublikum verständlich.
Das ist innerhalb der bildenden Kunst keinesfalls die Regel, und
ich persönlich betrachte dies als einen Vorzug seines Schaffens.
Milan Ďuriš si během své činnosti vybudoval pevné místo mezi
výtvarnou elitou. Je oceňován odborníky a zároveň srozumitelný
pro obvyklou veřejnost. Zdaleka to u výtvarného umění nebývá
pravidlem a osobně to považuji za velkou přednost jeho tvorby.
Milan Ďuriš je vidět a nádherně doplní atmosféru prostoru. Je-li
přítomen, nemusí být vždy viděn, v atmosféře prostoru ho však
vnímáme.
ing. arch. Tomáš Blahovec
Abstract art may seem like a “muddled concoction” of colourful
lines and splotches that says nothing.
Of course the opposite is true and the work of Milan Ďuriš is proof
of that. Perfection of composition is important to the synoptic
concept of a work of art, giving the “muddled concoction” or chaos
the order that brings a work its individuality.
The paintings of Milan Ďuriš are created with great respect for
composition and choice of colours, which I can appreciate as an
architect, as these pictures are well-apt to be rightful elements of
an interior and make a harmonic impact as a whole.
One of the most interesting aspects is the basis of the work on
ultra-violet colours, which is truly a treat in the final decoration
and creation of an interior. The play of light, colours and moods is
truly fascinating.
In the course of his activity, Milan Ďuriš has set himself a firm position among the artistic elite. He is appreciated by professionals
and is nonetheless comprehensible for the general public. This is
by no means the rule in the fine arts and personally I consider it a
major asset to his work.
Milan Ďuriš cannot be overlooked and is a magnificent compliment to the atmosphere of a space. Where it is present it need
not always be seen directly; it can be felt in the atmosphere of the
space.
Ing. Arch. Tomáš Blahovec
Es mag den Anschein haben, dass abstrakte Kunst nur eine
„ungeordnete Mischung“ aus bunten Strichen und Flecken ist, die
dem Betrachter überhaupt nichts sagt.
Selbstverständlich ist das Gegenteil der Fall, und das Werk
Milan Ďurišs ist dafür der beste Beweis. Die Vollkommenheit der
Komposition ist wichtig in der Gesamtauffassung des Bildwerks,
wodurch sich eine „ungeordnete Mischung“ oder ein Chaos in
eine Ordnung verwandelt, die dem betreffenden Werk seine
Milan Ďuriš ist zu sehen und vervollständigt in wunderschöner
Weise die Atmosphäre des Raums. Ist er anwesend, muss er
nicht immer zu sehen sein, in der Atmosphäre des Raumes aber
werden wir seiner gewahr.
Ing. Arch. Tomáš Blahovec
On peut penser que l´art abstrait n´est qu´un mélange de ligne ou
de taches de couleur qui ne disent rien.
L´oeuvre de Milan Ďuriš nous prouve le contraire. La perfection
de la composition est importante pour l´idée générale de toute l´oeuvre, alors que „le mélange desordonné“ devient ordre apportant
individualité à son oeuvre.
Ses tableaux sont créés avec un grand sens pour la composition
et le choix des couleurs ce que moi, comme l´architecte, j´apprécie le plus, lorsque les tableaux de Milan Ďuriš peuvent coharmoniser tout l´intérieur.
La création au base d´UV est aussi très intéressante, voilà le
fin morceau pour la décoration finale d´un intérieur. Le jeu de la
lumière, des couleurs et des impressions est vraiment fascinant.
Milan Ďuriš s´est bâti par son activité une position solide dans
l´élite de l´art. Apprécié par lescritiques et aimé par le public. Ce
n´est pas très courant et moi, je le prends même pour la qualité
de son oeuvre.
L´oeuvre de Milan Ďuriš ne passe pas inaperçu et elle accomplit
l´atmosphère de l´espace. Etant présente elle n´est pas toujours
visible mais on la sent dans l´atmosphère de l´intérieur.
Ing. Arch. Tomáš Blahovec
Atelier, Skrétova 23, Plzeň
Soukromý byt
Soukromý byt
SAXINGER CHALUPSKY WEBER & PARTNER v.o.s., Plzeň
Weber Shandick Worldwide, Praha
Otto Bock ČR s. r. o., Zruč - Senec
Sallerova výstavba, spol. s r. o., Praha
Comfort Hotel Prague - Airport,
Praha
Atelier MY & VY, spol. s r. o.,
Plzeň
Západočeská plynárenská, a. s., Plzeň
Samostatná výstava, Podlipanské muzeum, Český Brod
Zahrada ústředí Costierských vín, Nimes, Francie
Samostatná výstava, Galerie NoD, Roxy, Praha
Výstava v prostorách advokátní kanceláře SAXINGER CHALUPSKY WEBER & PARTNER v.o.s., Tančící dům, Praha
Samostatná výstava v prostorách Stavební spořitelny České spořitelny, a.s., Praha
Samostatná výstava, klub Mecca, Praha
Feriart 2001, Nimes, Francie
VÝSTAVY
1987
soutěžní výstava Angažovaná tvorba, Galerie MKS Luna Plzeň – 3. cena
1988
soutěžní výstava Angažovaná tvorba, Galerie MKS Luna Plzeň – čestné uznání
1989
společná výstava s Miroslavem Tázlerem ml., Galerie MKS Luna Plzeň
soutěžní výstava Svět kolem nás, Galerie MKS Luna Plzeň – 2. cena
soutěžní výstava OKS Plzeň – sever, Dům kultury Manětín – čestné uznání
1990
společná výstava s V studiem, aula 32. ZŠ v Plzni
společná výstava s V studiem, Dům kultury Kralovice
společná výstava s kulturním sdružením ARS Plzeň a žáky AVU Praha na podporu imobil ních občanů, Smetanovy sady Plzeň
soutěžní výstava Svět kolem nás, Galerie MKS Luna Plzeň – 1. cena
společná výstava s V studiem, Dům kultury Manětín
společná výstava s V studiem, městská knihovna Plasy
společná výstava magická řeč pořádaná sdružením ARS a západočeskou galerií, Galerie Masné krámy Plzeň
1991
benefiční výstava na pomoc Volyňským Čechům pořádaná se sdružením ARS a kulturním střediskem X Centrum, Stop Galery Plzeň
samostatná výstava, Galerie Azyl Plzeň
účast na salonu pořádaném kulturním střediskem X Centrum a PKO Plzeň, plzeňská radnice
1992
společná výstava s výtvarným kroužkem vedeným ak. malířem Jiřím Paterou, Galerie MKS Luna Plzeň
obeslání mezinárodní soutěže výstavy Hackensack, NJ-USA
samostatná výstava, Galerie Azyl Plzeň
1993
galerie Newporou Ca-USA
samostatná výstava, galerie Maecenas Plzeň
samostatná výstava, Lochotínský pavilon Plzeň
galerie Laura Larkin Del Mar Ca-USA
roční samostatná výstava v prostorách IBM Plzeň
1994
benefiční výstava pro projekt Exodus, Stop galery Plzeň
účast na mezinárodním plenéru Radkovice u Žinkov
společná výstava s Miro B., Galerie Capitol Regensburg SRN
1995
členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Galerie Masné krámy Plzeň
Art perspektiv, Regensburg SRN
samostatná výstava, galerie Esprit Plzeň
1996
samostatná výstava, výstavní síň Agrobanky Praha a.s. – filiálka Plzeň
výstava ke dni otevřených dveří v klášteře Chotěšov
výstava Obrazy v sadech, Kopeckého sady Plzeň
výstava v divadle Viola, Praha
1997
samostatná výstava, Lochotínský pavilon Plzeň
samostatná výstava v Café Club Metamorphis Praha
stálá výstava Ranný Architect Design Interior, Kopeckého sady, Plzeň
1998
samostatná výstava Galerie Gong Pardubice
samostatná výstava, dům Sallerovy výstavby spol. s r.o. v Praze
samostatná výstava v budově Parlamentu České republiky, Praha
účast na mezinárodním intermediálním sympoziu Prachatice 98
samostatná výstava, divadlo Solidarita, Praha
1999
samostatná výstava, Galerie Jiřího Trnky, Plzeň
samostatná výstava, Max Planck Institut, Mnichov, SRN
2000
samostatná výstava Black and White, prostory plzeňské radnice, Plzeň
účast na Salon 2000, výstaviště Praha, Průmyslový palác, Praha
účast na 1. Salon Českých , moravských a Slezských malířů a sochařů Litoměřice 2000, výstaviště Litoměřice
členská výstava UVU plzeňské oblasti, Galerie Mastné krámy, Plzeň
2001
samostatná výstava, výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR Praha
účast na FERIART 2001, Nimes, Francie
společná výstava s Václavem Česákem, Tomášem Kůsem a Petrem Palmou, výstavní síň a zahrada ústředí Costierských vín, Nimes, Francie
2002
účast na výroční 50. FERIART 2002, Nimes, Francie
samostatná výstava, Podlipanské muzeum, Český Brod
2003
samostatná výstava, klub Mecca, Praha
účast na výstavě ART FÉERIE, prostory Alliance Francaise, Plzeň
členská výstava UVU plzeňské oblasti Bilance 2003, Galerie Mastné krámy, Plzeň
účast na výstavě Kolorismus, Jiří Patera a jeho škola, Galerie města Plzně, Plzeň
samostatná výstava, Stavební spořitelna České spořitelny a.s., Praha
2004
samostatná výstava, prostory plzeňské radnice, Plzeň
samostatná výstava, prostory pardubické radnice, Pardubice
společná výstava s P 89 Jiřímu Paterovi k poctě…, Letohhrádek, Ostrov
2005
společná výstava s Tomášem Kůsem, prostory advokátní kanceláře Saxinger, Chalupský,Weber & Partner v.o.s., Tančící dům, Praha
společná výstava s Annou Kocourkovou a Tomášem Kůsem, Galerie Chagall, Ostrava
společná výstava s P89 Impulzy 05, Galerie Giakomo, prostory státního zámku Duchcov
společná výstava s P89, Diecézní muzeum, Plzeň
společná výstava s Danou Raunerovou, prostory notářské kanceláře Sauer/Thalhammer,
Regensburg, SRN
samostatná výstava Světlo za světlem, muzejní galerie Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
2006
samostatná výstava , galerie NOD. ROXY ,Praha
samostatná výstava,Galerie U Randů , Kyšice
společná výstava s P 89 Jiřímu Paterovi k poctě…, Letohhrádek, Ostrov
EXHIBITS
1987
competitive exhibit Engaged Artwork, MKS Luna gallery, Pilsen – 3rd Place
1988
competitive exhibit Engaged Artwork, MKS Luna gallery, Pilsen – honorary mention
1989
joint exhibit with Miroslav Tázler Jr., MKS Luna gallery, Pilsen
competitive exhibit The World Around Us, MKS Luna gallery, Pilsen – 2nd Place
competitive exhibit OKS Pilsen – North, Cultural Centre, Manětín – honorary mention
1990
joint exhibit with V studio, auditorium no. 32, Elementary School in Pilsen
joint exhibit with V studio, Cultural Centre, Kralovice
joint exhibit with ARS Pilsen cultural association and students of AVU Prague in support of the handicapped, Smetanovy Sady, Pilsen
competitive exhibit The World Around Us, MKS Luna Pilsen gallery – 1st Place
joint exhibit with V studio, Cultural Centre, Manětín
joint exhibit with V studio, Municipal Library, Plasy
joint exhibit Magical Speech organised by the ARS association and the Gallery of West Bohemia, Masné Krámy gallery, Pilsen
1991
benefit exhibit for the Volynsky Czechs, organised by the ARS association and the X Centrum cultural centre, Stop Gallery, Pilsen
independent exhibit, Azyl Gallery, Pilsen
participation in salon organised by X Centrum cultural centre and PKO Pilsen, Pilsen Town Hall
1992
joint exhibit with the art club led by art alumnus Jiří Patera, MKS Luna gallery, Pilsen
representation in the international competitive exhibition in Hackensack, NJ-USA
independent exhibit, Azyl Gallery, Pilsen
1993
Newporou gallery, Ca-USA
independent exhibit, Maecenas gallery, Pilsen
independent exhibit, Lochotínský Pavilon, Pilsen
Laura Larkin Del Mar gallery, Ca-USA
annual independent exhibit at IBM, Pilsen
1994
benefit for the project Exodus, Stop Gallery, Pilsen
Participation in international open air exhibition in Radkovice u Žinkov
joint exhibit with Miro B., Capitol gallery, Regensburg, Germany
1995
members’ exhibition of the Pilsen branch of the Union of Visual Artists, Masné Krámy gallery, Pilsen
Art Perspektiv, Regensburg Germany
independent exhibit, Esprit gallery, Pilsen
1996
independent exhibit, exhibition hall, Agrobanka Prague a.s. – Pilsen branch
exhibit for open-door day in Chotěšov Cloister
exhibit Pictures in the Orchard, Kopeckého Sady Pilsen
exhibit in the Viola Theatre, Prague
1997
independent exhibit, Lochotínský Pavilon, Pilsen
independent exhibit in Café Club Metamorphis, Prague
permanent exhibit in the Ranný Architect Design Interior, Kopeckého Sady, Pilsen
1998
independent exhibit, Gong gallery, Pardubice
independent exhibit, Sallerovy výstavby spol. s r.o. building in Prague
independent exhibit in the Parliament of the Czech Republic, Prague
participation in the international inter-media symposium Prachatice 98
independent exhibit, Solidarita theatre, Prague
1999
independent exhibit, Galerie Jiřího Trnky, Pilsen
independent exhibit, Max Planck Institute, Munich, Germany
2000
independent exhibit Black and White, Town Hall, Pilsen
participation in Salon 2000, Prague Exhibition Hall, Průmyslový Palác, Prague
participation in the 1st Salon for Czech, Moravian and Silesian painters and sculptors, Litoměřice 2000, Litoměřice exhibition hall
members’ exhibition of the Pilsen branch of the Union of Visual Artists, Masné Krámy gallery, Pilsen
2001
independent exhibit, exhibition hall of the Macromolecular Chemistry Institute AV ČR, Prague
participation in FERIART 2001, Nimes, France
joint exhibit with Václav Česák, Tomáš Kůs and Petr Palma, exhibition hall and garden Costier Wines Centre, Nimes, France
2002
participation in 50th anniversary of FERIART 2002, Nimes, France
independent exhibit, Podlipanské Muzeum, Český Brod
2003
independent exhibit, Klub Mecca, Prague
participation in exhibit ART FÉERIE at Alliance Francaise, Pilsen
členská výstava UVU plzeňské oblasti Bilance 2003, Galerie Mastné krámy, Plzeň
participation in exhibit Kolorismus, Jiří Patera and his school, Pilsen Municipal Gallery, Pilsen
independent exhibit, Stavební Spořitelna České Spořitelny a.s., Prague
2004
independent exhibit, Town Hall, Pilsen
independent exhibit, Town Hall, Pardubice
joint exhibit with P 89 in honour of Jiří Pater …, Letohhrádek, Ostrova
2005
joint exhibit with Tomáš Kůs, law offices of Saxinger, Chalupský, Weber & Partner v.o.s., Dancing Building, Prague
joint exhibit with Anna Kocourková and Tomáš Kůs, Chagall gallery, Ostrava
joint exhibit with P89, Impulzy 05, Giakomo gallery in the state chateau of Duchcov
joint exhibit with P89, Diecézní Muzeum, Pilsen
joint exhibit with Dana Raunerová, notary offices of Sauer/Thalhammer, Regensburg, Germany
independent exhibit Light Behind Light, gallery of the Museum of Puppets, Chrudim
2006
independent exhibit, NOD gallery, ROXY, Prague
independent exhibit, Galerie U Randů , Kyšice
AUSSTELLUNGEN
1987
Wett bewerbsausstellung Engagierte Gestaltung, Galerie des Städtischen Kulturzentrums Luna Pilsen – 3. Preis
1988
Wettbewerbsausstellung Engagierte Gestaltung, Galerie des Städtischen Kulturzentrums Luna Pilsen – Ehrendiplom
1989
Gemeinschaftsausstellung mit Miroslav Tázler jun., Galerie des Städtischen Kulturzentrums Luna Pilsen
Wettbewerbsausstellung Die Welt um uns, Galerie des Städtischen Kulturzentrums Luna Pilsen – 2. Preis
Wettbewerbsausstellung OKS Pilsen – Nord, Haus der Kultur Manětín – Ehrendiplom
1990
Gemeinschaftsausstellung mit V Studio, Aula 32. Grundschule in Pilsen
Gemeinschaftsausstellung mit V Studio, Haus der Kultur Kralovice
Gemeinschaftsausstellung mit dem Kulturverband ARS Pilsen und Schülern der Akademie der bildenden Künste Prag zur Unterstützung behinderter
Bürger, Smetanovy sady Pilsen
Wettbewerbsausstellung Die Welt um uns, Galerie des Städtischen Kulturzentrums Luna Pilsen – 1. Preis
Gemeinschaftsausstellung mit V Studio, Haus der Kultur Manětín
Gemeinschaftsausstellung mit V Studio, Stadtbibliothek Plasy
Gemeinschaftsausstellung Magische Sprache veranstaltet vom Verband ARS und der westböhmischen Galerie, Galerie Masné krámy Pilsen
1991
Benefizausstellung als Hilfsaktion für die Wolynien-Tschechen, veranstaltet mit dem Verband ARS und dem Kulturzentrum X Centrum, Stop Galery
Pilsen
Selbstständige Ausstellung, Galerie Azyl Pilsen
Teilnahme am Salon, der veranstaltet wurde vom Kulturzentrum X Centrum und PKO Pilsen, Pilsner Rathaus
1992
Gemeinschaftsausstellung mit dem bildenden Zirkel, geleitet von dem Kunstschaffenden Jiří Patera, Galerie des Städtischen Kulturzentrums Luna
Pilsen
Beschickung des internationalen Wettbewerbs der Ausstellung Hackensack, NJ-USA
Selbstständige Ausstellung, Galerie Azyl Pilsen
1993
Galerie Newporou Ca-USA
Selbstständige Ausstellung, Galerie Maecenas Pilsen
Selbstständige Ausstellung, Lochotínský pavilon Pilsen
Galerie Laura Larkin Del Mar Ca-USA
Selbstständige Jahresausstellung in den Räumen von IBM Pilsen
1994
Benefizausstellung für das Projekt Exodus, Stop galery Pilsen
Teilnahme am internationalen Pleinair Radkovice u Žinkov
Gemeinschaftsausstellung mit Miro B., Galerie Capitol Regensburg BRD
1995
Mitgliederausstellung der Union der bildenden Künstler des Pilsner Gebiets, Galerie Masné krámy Pilsen
Art perspektiv, Regensburg BRD
Selbstständige Ausstellung, Galerie Esprit Pilsen
1996
Selbstständige Ausstellung, Ausstellungssaal der Agrobanka Praha a.s. – Filiale Pilsen
Ausstellung zum Tag der offenen Tür im Kloster Chotěšov
Ausstellung Bilder im Park, Kopeckého sady Pilsen
Ausstellung im Theater Viola, Prag
1997
Selbstständige Ausstellung, Lochotínský pavilon Pilsen
Selbstständige Ausstellung im Café Club Metamorphis Prag
Ständige Ausstellung Ranný Architect Design Interior, Kopeckého sady, Pilsen
1998
Selbstständige Ausstellung Galerie Gong Pardubice
Selbstständige Ausstellung, Haus der Sallerova výstavba spol. s r.o. in Prag
Selbstständige Ausstellung im Gebäude des Parlaments der Tschechischen Republik, Prag
Teilnahme am internationalen intermedialen Symposium Prachatice 98
Selbstständige Ausstellung, Thetaer Solidarita, Prag
1999
Selbstständige Ausstellung, Galerie Jiřího Trnky, Pilsen
Selbstständige Ausstellung, Max Planck Institut, München, BRD
2000
Selbstständige Ausstellung Black and White, Räume des Pilsner Rathauses, Pilsen
Teilnahme am Salon 2000, Messegelände Prag, Industrieplast, Prag
Teilnahme am 1. Salon der Böhmischen, Mährischen und Schlesischen Maler und Bildhauer Litoměřice 2000, Messegelände Litoměřice
Mitgliederausstellung der Union der bildenden Künstler des Pilsner Gebiets, Galerie Mastné krámy, Pilsen
2001
Selbstständige Ausstellung, Ausstellungssaal des Instituts für makromolekulare Chemie
der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Prag
Teilnahme an FERIART 2001, Nimes, Frankreich
Gemeinschaftsausstellung mit Václav Česák, Tomáš Kůs und Petr Palma, Ausstellungssaal und Garten der Zentrale der Costier-Weine, Nimes,
Frankreich
2002
Teilnahme an der Jubiläumsveranstaltung zum 50. FERIART 2002, Nimes, Frankreich
Selbstständige Ausstellung, Podlipanské muzeum, Český Brod
2003
Selbstständige Ausstellung, Klub Mecca, Prag
Teilnahme an der Ausstellung ART FÉERIE, Räume der Alliance Francaise, Pilsen
Mitgliederausstellung der Union der bildenden Künstler des Pilsner Gebiets Bilance 2003, Galerie Mastné krámy, Pilsen
Teilnahme an der Ausstellung Kolorismus, Jiří Patera und seine Schul, Galerie der Stadt Pilsen
Selbstständige Ausstellung, Bausparkasse der Česká spořitelna a.s., Prag
2004
Selbstständige Ausstellung, Räume des Pilsner Rathauses, Pilsen
Selbstständige Ausstellung, Räume des Pardubicer Rathauses, Pardubice
Gemeinschaftsausstellung mit P 89 Jiří Patera zu Ehren…, Letohhrádek, Ostrov
2005
Gemeinschaftsausstellung mit Tomáš Kůs, Räume der Anwaltskanzlei Saxinger, Chalupský,Weber & Partner v.o.s., Tanzendes Haus, Prag
Gemeinschaftsausstellung mit Anna Kocourková und Tomáš Kůs, Galerie Chagall, Ostrava
Gemeinschaftsausstellung mit P89 Impulzy 05, Galerie Giakomo, Räume des Staatsschlosses Duchcov
Gemeinschaftsausstellung mit P89, Diözesanmuseum, Pilsen
Gemeinschaftsausstellung mit Dana Raunerová, Räume der Notarkanzlei Sauer/Thalhammer, Regensburg, BRD
Gemeinschaftsausstellung Licht hinter dem Licht, Museumsgalerie Museum der Marionettenpuppenkulturen in Chrudim
2006
Selbstständige Ausstellung, Galerie NOD. ROXY ,Prag
Selbstständige Ausstellung, Galerie U Randů , Kyšice
EXPOSITIONS
1987
Participation au concours L´oeuvre engagée, Galerie MKS Luna, Pilsen – 3è prix
1988
Participation au concours L´oeuvre engagée, Galerie MKS Luna, Pilsen – mention honorable
1989
Exposition collective avec Miroslav Tázler junior, Galerie MKS Luna, Pilsen
Participation au concours Le monde autour de nous, Galerie MKS Luna, Pilsen – 2è prix
Participation au concours OKS Pilsen – nord, Maison de la culture de Manětín – mention honorable
1990
Exposition collective avec Studio V, la salle des fêtes scolaires à l´école élementaire 32 à Pilsen
Exposition collective avec Studio V, Maison de la culture de Kralovice
Exposition collective avec l´assemblée culturelle ARS Pilsen et avec les étudiants de
l´Académie des Beaux-Arts de Prague au bénéfice des citoyens immobiles, Smetanovy sady, Pilsen
Participation au concours Le monde autour de nous, Galerie MKS Luna, Pilsen – 1er. prix
Exposition collective avec Studio V, La maison de culture de Manětín
Exposition collective avec Studio V, La bibliothèque municipale de Plasy
Exposition collective „La parole magique“ organisée par l´assemblée ARS et la
galerie de la Bohème de l´ouest, Galerie Masné krámy, Pilsen
1991
Exposition au bénéfice de l´aide des Tchèques de Volyně organisée par l´assemblée
ARS et par le centre de culture X centrum, Stop Galerie Pilsen
Exposition, Galerie Azyl Pilsen
Participation au salon organisé par le centre de la culture X Centrum et PKO Pilsen, Maire de Pilsen
1992
Exposition collective avec le cercle d´art mené par peintre Jiří Patera, Galerie MKS Luna, Pilsen
Participation au concours pour l´exposition internationalle Hackensack, USA
Exposition, Galerie Azyl, Pilsen
1993
Galerie Newporou, Ca-USA
Exposition, Galerie Maecenas, Pilsen
Exposition, Lochotínský pavilon, Pilsen
Galerie Laura Larkin Del Mar, Ca-USA
Exposition dans les espaces d´IBM, Pilsen
1994
Exposition au bénefice du projet Exodus, Stop Galery Pilsen
Participation à la peinture en plein air internationale, Radkovice u Žinkov
Exposition collective avec Miro B., Galerie Capitol, Regensburg, Allemagne
1995
Exposition des membre de l´Union des peintres de la région de Pilsen, Galerie Masné krámy, Pilsen
Art Perspectiv, Regensburg, Allemagne
Exposition, Galerie Esprit, Pilsen
1996
Exposition, salle d´exposition de Agrobanka, Pilsen
Exposition à l´occasion de la journée portes ouvertes, Monastère Chotěšov
Exposition „Les tableaux dans le parc“, Kopeckého sady, Pilsen
Exposition, Théâtre Viola, Prague
1997
Exposition, Lochotínský pavilon, Pilsen
Exposition, Café Club Metamorphis, Prague
Exposition permanente, Ranný Architect Design Interior, Kopeckého sady, Pilsen
1998
Exposition, Galerie Gong, Pardubice
Exposition, Dům Sallerovy výstavby, Prague
Exposition, Le parlement de la République Tchèque, Prague
Participation au symposium intemédial, Prachatice ´98
Exposition, Théâtre Solidarita, Prague
1999
Exposition, Galerie Jiří Trnka, Pilsen
Exposition, Max Planck Institut, Munich, Allemagne
2000
Exposition Black and White, la mairie de la ville de Pilsen
Participation au Salon 2000, Průmyslový palác, Prague
Participation au 1er Salon des peintres et sculpteurs tchèques, moraves et silésiens,
Litoměřice 2000
Exposition des membre d´UVU de la région de la ville Pilsen, Galerie Masné krámy, Pilsen
2001
Exposition, salle d´exposition de Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Prague
Participation à FERIART 2001, Nimes, France
Exposition collective avec Václav Česák, Tomáš Kůs et Petr Palma, salle d´exposition et centre des vins costières, Nimes, France
2002
Participation au 50e anniversaire de FERIART 2002, Nimes, France
Exposition, Podlipanské muzeum, Český Brod
2003
Exposition, Club Mecca, Prague
Participation à l´exposition ART FÉERIE, Alliance Française, Pilsen
Exposition des membre d´UVU de la région de la ville de Pilsen Bilance 2003,
Galerie Masné krámy, Pilsen
Participation à l´exposition Kolorismus, Jiří Patera et ses étudiants, Galerie municipale, Pilsen
Exposition, Stavební spořitelna ČS, Prague
2004
Exposition, La mairie de la ville de Pilsen
Exposition, La mairie de la ville de Pardubice
Exposition avec P 89, à l´honneur de Jiří Patera, Letohrádek, Ostrov
2005
Exposition collective avec Tomáš Kůs, Cabinet d´avocats Saxinger, Chalupský, Weber & Partners, Tančící dům, Prague
Exposition collective avec Anna Kocourková et Tomáš Kůs, Galerie Chagall, Ostrava
Exposition collective avec P 89 „Les impulsion 05“, Galerie Giakomo, château Duchcov
Exposition collective avec P 89, Diecézní muzeum, Pilsen
Exposition collective avec Dana Raunerová, Cabinet de notaire Sauer/Thalhammer, Regensburg, Allemagne
Exposition „La lumière derrière la lumière“, Galerie du Musée des cultures des marionettes, Chrudim
2006
Exposition, Galerie NoD, Roxy, Prague
Exposition, Galerie U Randů, Kyšice
P o d ě k o v á n í
Narodni 25
110 00 Prague 1,
Czech Republic
tel: + 420 221 085 363
ww.webershandwick.cz
www.webershandwick.com
PRWeek Agency of the Year 2005
t ě m t o
s p o n z o r ů m
Protetická 460,330 08 Zruč - Senec
tel: +420 377 825 044
e-mail: [email protected]
www.ottobock.cz
Jiráskovo nám.6 - The Dancing House,
120 00 Praha 2
tel.: 00420 296 502 270
e-mail: [email protected]
B.Smetany 2, 30100 Plzeň
tel.: 00420 37 7330163
e-mail: [email protected]
Galerie U Randů
Kyšice 9
330 01 Kyšice
mobil: +420 602 444 834
mobil: +420 606 893 879
www.galerie-u-randu.cz
Sallerova výstavba spol. s r. o.
Pražská 585
430 11 Chomutov
tel: +420 474 638 940
GSM Eurotel: 724 666 800
www.saller.cz
Grafia, s.r.o., Plzeň,
reklamní, vzdělávací
a komunikační agentura
Budilova 4
301 00 Plzeň
tel./fax: 377 227 701
tel.: 377 225 522
mobil: 774 484 851
mail: [email protected]fia.cz
www.grafia.cz
Ohadní 65
145 01 Praha 4
tel: +420 261 061 331
e-mail: [email protected]
www.vsp.cz
ARTEP REKLAMA, spol. s r.o.
Kartdinála Berana 20, 301 25 Plzeň
tel: +420 377 331 018
mobil: +420 605 774 268
e-mail: [email protected]
www.artep.cz
atelier POINT, spol. s r. o.
Americká 46, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 389 938
mobil: +420 603 521 070
e-mail: [email protected]
www.atelier-point.cz
V celkovém nákladu 500 kusů vydali ve spolupráci galerie U Randů a Milan Ďuriš v roce 2005
Překlad:
GB
Grafický design: Honza Stavinoha
Sazba, zlom: ARTEP REKLAMA, spol. s r. o., Plzeň
Foto: Ing. Pavel Hanek, archiv Milan Ďuriš
Christian Falevey
Franz Josef Balkhausen F
D
Petra Stejskalová

Podobné dokumenty